GSL200 | Black&Decker GSL200 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

509111-06 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
2
3
POLSKI
w miejscu pracy i dobrze
je oświetlaj. Bałagan
i niewystarczające
oświetlenie grożą
wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi
w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy
lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się
tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani
innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi
wypadkiem.
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Podkaszarka/nożyce BLACK+DECKER™ GSL200,
GSL300, GSL360, GSL700 jest przeznaczona do
przycinania trawy, żywopłotów i krzewów, w tym krzewów kolczastych. Narzędzie to nie nadaje się do celów
profesjonalnych.
Ładowarka BLACK+DECKER została zaprojektowana
do ładowania akumulatorów BLACK+DECKER dostarczonych z tym urządzeniem.
Wskazówki
bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj
wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
2. Bezpieczeństwo
elektryczne
a. Wtyczka kabla
elektronarzędzia musi
pasować do gniazda
sieciowego i w żadnym
wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy
elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek
Przechowuj niniejszą instrukcję,
by w razie potrzeby móc z niej
ponownie skorzystać. Używane
tutaj określenie „elektronarzędzie”
oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym)
jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
1. Bezpieczeństwo
w obszarze pracy
a. Utrzymuj porządek
4
adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b. Unikaj dotykania
uziemionych elementów,
jak na przykład
rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest
uziemione, porażenie prądem
elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj
elektronarzędzi na
działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się
z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki kabla
z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką
temperaturą, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może
doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym
powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu
przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
f. W razie konieczności
użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu
zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie
takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Zawsze zachowuj uwagę,
koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś
zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie
5
pracy grozi bardzo
poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie
ochronne. Zawsze
zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska
przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask
ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego
załączania. Przed
przyłączeniem
elektronarzędzia do
sieci lub akumulatora,
przed uniesieniem go lub
transportem sprawdź,
czy jest wyłączony
wyłącznik. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem
opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem
elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony
w obracającej się części
może doprowadzić do urazu
ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo
do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś
pozycji roboczej. Takie
postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli
nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią
odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice
trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone
przez obracające się części
narzędzia.
g. Gdy producent przewidział
urządzenia do odsysania
lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo
zamocowane. Stosowanie
6
tych urządzeń zmniejsza
zagrożenie zdrowia pyłem.
ryzyko niezamierzonego
uruchomienia
elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne w danej
chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać
elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane
lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach
niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym
stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się
w odpowiednim kierunku, nie
są zakleszczone, pęknięte
ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego
funkcjonowania urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa
konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj
w czystości swoje
4. Obsługa i konserwacja
elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj
elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich
do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe
narzędzia.
b. Nie używaj
elektronarzędzia
z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest
niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c. Przed rozpoczęciem
jakichkolwiek prac
nastawczych, przed
wymianą akcesoriów
lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten
środek ostrożności zmniejsza
7
z pakietami akumulatorów
specjalnie do nich
przeznaczonych.
Używanie innych pakietów
akumulatorów może
wywoływać groźbę obrażeń
i pożaru.
c. Gdy pakiet akumulatorów
nie jest używany
przechowywać go daleko
od innych przedmiotów
metalowych, takich, jak
spinacze do papieru,
monet,gwoździ, wkrętów,
lub innych małych
przedmiotów metalowych,
które mogą utworzyć
połączenie od jednej
końcówki do drugiej.
Zwarcie razem końcówek
akumulatora może
powodować oparzenia lub
pożar.
d. W warunkach
niewłaściwych
z akumulatora może być
wyrzucany płyn; unikaj
kontaktu z nim. Jeśli
nastąpi przypadkowy
kontakt, spłukać wodą.
Jeśli płyn dostanie się do
narzędzia robocze.
Starannie konserwowane,
ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają
i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi,
akcesoriów, końcówek
itp. używaj zgodnie
z przeznaczeniem.
Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów
bhp. Wykorzystywanie
elektronarzędzi wbrew
przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
5. Użytkowanie i obsługa
akumulatora narzędzia
a. Ładować tylko przy
użyciu ładowarki
wyszczególnionej przez
producenta. Ładowarka,
która jest odpowiednia dla
jednego rodzaju pakietu
akumulatorów może
powodować zagrożenie
pożarem, gdy jest
używana do innego pakietu
akumulatorów.
b. Używać narzędzi
napędzanych tylko
8
oczu, dodatkowo udać się
do lekarza. Płyn wyrzucany
z akumulatora może
powodować podrażnienie lub
poparzenia.
♦
6. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi
mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu
oryginalnych części
zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia
bezpieczeństwa pracy.
♦
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
♦
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy nożyc do
żywopłotów.
♦ Nie zbliżaj żadnych części
ciała do noży. Nie usuwaj
ani nie przytrzymuj
ciętych gałęzi, gdy noże są
w ruchu. Przed usunięciem
zakleszczonych gałązek
najpierw wyłącz nożyce.
Nieuwaga przy korzystaniu
z nożyc grozi doznaniem
♦
9
poważnego urazu ciała.
Nożyce przenoś
za rękojeść przy
zatrzymanych nożach.
Na czas transportu lub
składowania zakładaj
pochwę na miecz. Fachowe
obchodzenie się z nożycami
zmniejsza ryzyko skaleczenia
się o noże tnące.
Utrzymuj kabel z dala od
obszaru cięcia. W czasie
pracy kabel może zostać
zasłonięty gałązkami, co
grozi jego przecięciem.
Uważaj, by podczas cięcia
nie zahaczyć o jakieś
twarde przedmioty (jak
na przykład metalowy
drut, siatka). W razie
przypadkowego natrafienia
na taki przedmiot natychmiast
wyłącz nożyce i sprawdź,
czy nie uległy przy tym
uszkodzeniu.
Zawsze trzymaj nożyce
obiema rękami za rękojeści.
Zabrania się używania nocy
przez osoby (w tym także
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub
umysłowej bądź niemających
odpowiedniego doświadczenia i wiedzy w zakresie korzystania z tego typu sprzętu,
chyba że pod nadzorem
doświadczonego pracownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się
tym elektronarzędziem.
♦ W instrukcji tej opisano
zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem. Używanie
akcesoriów lub przystawek
niezalecanych w tej instrukcji,
a także obsługiwanie
niezgodne z opisem może
doprowadzić do urazu ciała i/
lub szkód rzeczowych.
♦ Uważaj, by nie doszło
do przypadkowego
uruchomienia nożyc. Nigdy
nie przenoś ich za przednią
rękojeść i z palcem opartym
na wyłączniku, dopóki są
przyłączone do sieci. Przed
przyłączeniem wtyczki kabla
do gniazda sieciowego
sprawdź, czy nożyce są
wyłączone.
♦ Jeżeli uprzednio nigdy
jeszcze nie używałeś nożyc
do żywopłotu, w miarę
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
10
możliwości zasięgnij
porady u doświadczonego
użytkownika. Ponadto
dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
Podczas pracy narzędzia
nigdy nie dotykaj noży.
Nigdy nie próbuj na siłę
zatrzymywać noży.
Nie odkładaj elektronarzędzia, dopóki noże całkowicie
się nie zatrzymają.
Regularnie sprawdzaj noże,
czy nie są uszkodzone
i zużyte. Nie używaj nożyc
z uszkodzonymi lub zużytymi
nożami.
Gdyby nożyce zaczęły nagle
silnie wibrować, natychmiast
je wyłącz i sprawdź, czy nie
uległy uszkodzeniu.
W razie zablokowania się
nożyc natychmiast je wyłącz.
Wyjmij wtyczkę kabla
sieciowego z gniazda, zanim
podejmiesz próbę usunięcia
blokady.
Po użyciu najpierw schowaj
miecz do pochwy, a dopiero
potem odłóż je na swoje
miejsce.
♦ Przed użyciem nożyc
najpierw upewnij się, czy
wszystkie urządzenia
zabezpieczające są
prawidłowo zamontowane.
Nigdy nie załączaj nożyc, gdy
brakuje jakichś części lub
ktoś dokonał niedozwolonych
przeróbek.
♦ Zabraniaj dzieciom używania
nożyc.
♦ Przy przycinaniu wyższych
partii żywopłotu (nad głową)
miej świadomość, że z góry
mogą spadać ucięte gałązki.
♦ Pamiętaj, że użytkownik
odpowiada za wypadki
i uszkodzenia.
♦ Nie używaj urządzenia jeśli
w pobliżu przebywają osoby
trzecie, szczególnie dzieci lub
zwierzęta.
♦ Używaj urządzenia tylko
przy świetle dziennym lub
przy dobrym oświetleniu
sztucznym.
♦ Upewnij się, że otwory
wentylacyjne są wolne od
zanieczyszczeń.
♦ Używaj części zamiennych
i osprzętu zalecanych przez
producenta.
♦ Przeglądaj i konserwuj
urządzenie regularnie.
Oddawaj je do naprawy tylko
do autoryzowanego serwisu.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Uwaga! Dodatkowe wskazówki ostrzegawcze do bezpiecznej pracy urządzeniami
tnącymi
Bezpieczeństwo innych
osób
♦ Objaśnij dzieciom lub osobom, który nie zapoznały się
z treścią tej instrukcji zastosowanie tego urządzenia.
Lokalne przepisy przewidują
prawdopodobnie minimalne
ograniczenie wieku.
♦ To urządzenie nie może
być używane przez osoby
(włącznie z dziećmi)
z ograniczeniami fizycznymi,
sensorycznymi lub
umysłowymi. Nie może
być ono również używane
11
Znając tę wartość ekspozycji drganiowej, można przedsięwziąć
odpowiednie środki bezpieczeństwa, zgodne z normą 2002/44/
EC, dla ochrony osób regularnie
używających te elektronarzędzia.
Przy ocenie narażenia należy
uwzględnić wszystkie okoliczności,
sposób zastosowania i cykl pracy,
który składa się z czasu spoczynku, pracy na biegu jałowym i pod
obciążeniem.
przez osoby , które nie mają
doświadczenia i wiedzy
o jego stosowaniu. Może
to nastąpić tylko pod
nadzorem i kierunkiem
osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeństwo użytkowania.
♦ Dzieci muszą być
dopilnowane, aby było
pewne, że nie będą mogły
bawić się narzędziem
Wibracje
Symbole ostrzegawcze na
urządzeniu
Podana w punktach „Dane techniczne” i „Deklaracja zgodności
z normami UE” wartość skuteczna
przyśpieszeń drgań została zmierzona standardową metodą określoną w normie EN60745 i można
ją wykorzystywać do porównań
z innymi urządzeniami. Na podstawie tej wartości można ponadto
jeszcze przed uruchomieniem ocenić narażenie osoby obsługującej
elektronarzędzie.
Na urządzeniu umieszczono następujące symbole ostrzegawcze:
Uwaga! Przed użyciem nożyc przeczytaj instrukcję, by
nie narażać się na doznanie
urazu.
Na czas pracy zakładaj okulary ochronne i nauszniki
ochronne.
Chroń nożyce przed wilgocią
i deszczem.
Uwaga przed ostrymi nożami. Po wyłączeniu silnika
ostrze jest jeszcze ruchome.
Uwaga! Zmierzona wartość przyśpieszeń drgań na rękojeści zależy
od sposobu użytkowania nożyc
i w praktyce może przekraczać
podaną w tabeli wartość.
12
♦ Nie uszkadzać/nie
odkształcać akumulatora
przez przebijanie lub
uderzenia, ponieważ może
to spowodować groźbę
obrażenia i pożaru.
♦ Nie ładować uszkodzonych
akumulatorów.
♦ W skrajnych warunkach może
nastąpić wyciek akumulatora.
W przypadku zauważenia
wycieku na akumulatorach
starannie wytrze płyn
używając szmatki. Unikać
kontaktu ze skórą.
♦ W przypadku kontaktu ze
skórą lub okiem, postępować
według poniższych instrukcji.
Uwaga na otoczenie. Nie
dopuszczaj w pobliże osób
trzecich
Dodatkowe instrukcje
bezpieczeństwa dla
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦ Nigdy nie próbuj otwierać
z jakiegokolwiek powodu.
♦ Nie narażaj akumulatora na
działanie wody.
♦ Nie przechowuj w miejscach,
w których temperatura może
przekraczać 40 °C.
♦ Należy ładować tylko
w temperaturach otoczenia
od 10 °C do 40 °C.
♦ Należy ladować tylko
przy użyciu ładowarki
dostarczonej z narzędziem.
Używanie niewłaściwej
ładowarki może spowodować
porażenie elektryczne lub
przegrzewanie akumulatora.
♦ Likwidując akumulatory
postępować zgodnie
z instrukcjami podanymi
w rozdziale „Ochrona
środowiska”.
Uwaga! Płyn z akumulatora może
powodować obrażenia osób lub
uszkodzenia przedmiotów. W przypadku kontaktu ze skórą, natychmiast spłukać wodą. W przypadku
wystąpienia zaczerwienienia, bólu
lub podrażnień udać się do lekarza.
W przypadku kontaktu z okiem,
płukać natychmiast czystą woda
i udać się do lekarza.
Ładowarki
Wasza ładowarka została zapro13
jektowana dla danego napięcia.
Zawsze sprawdzać, czy napięcie
sieciowe jest zgodne z napięciem
podanym na tabliczce znamionowej.
♦ Nie sonduj ładowarki.
♦ Podczas ładowania zespół
ładowarki / narzędzia /
akumulatora musi znajdować
się w pomieszczeniu dobrze
wentylowanym.
Ładowarka jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz
pomieszczeń.
Uwaga! Nigdy nie próbować zastępować zespołu ładowarki zwykłą
wtyczką sieciową.
♦ Używaj ładowarki
BLACK+DECKER tylko
do ładowania akumulatora
w narzędziu, z którym
został dostarczony. Inne
akumulatory mogą się
rozrywać, powodując
obrażenia osób
i uszkodzenia.
♦ Nigdy nie próbuj ładować
baterii nieprzeznaczonych do
ładowania.
♦ Jeżeli uszkodzony jest
przewód zasilający, dla
uniknięcia zagrożenia
musi on być wymieniony
przez producenta lub przez
autoryzowane Centrum
Obsługi BLACK+DECKER.
♦ Nie narażaj ładowarki na
działanie wody.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
Bezpieczeństwo
elektryczne
Nożyce do żywopłotu są
podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna. Najpierw zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej.
♦ W razie uszkodzenia
kabla sieciowego
należy dla zapewnienia
bezpieczeństwa zlecić jego
wymianę producentowi
lub autoryzowanemu
centrum serwisowemu
BLACK+DECKER.
♦ Uwaga! Nie wolno w żadnym
wypadku zastępować
ładowarki wtyczką sieciową.
14
Elementy urządzenia
Użytkowanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uwaga! Umożliwić pracę narzędzia w jego własnym
tempie. Nie przeciążać.
Wyłącznik wł/wył
Przycisk odblokowania
Przycisk uwalniania ostrza
Ostrze nożyc (GSL200/GSL360/GSL700)
Ostrze przycinania GSL300/GSL360/GSL700)
Wskaźnik naładowania
Ładowanie akumulatora
Akumulator musi być ładowany przed pierwszym użyciem oraz zawsze, gdy nie wytwarza dostatecznej mocy
podczas prac, które były przedtem wykonywane łatwo.
Podczas pierwszego ładowania akumulatora, oraz po
dłuższym przechowywaniu, przyjmie on tylko 80%
ładunku. Po kilku cyklach ładowania i rozładowania,
akumulator osiągnie swoją pełną pojemność. Podczas
ładowania akumulator może stać się ciepły; jest to
normalne i nie sygnalizuje problemu.
Montaż
Uwaga! Podczas montażu unikać przypadkowego
włączania narzędzia.
Mocowanie uchwytu ściennego do ściany (rys.
A i B)
Uchwyt ścienny może być mocowany do ściany Dla
zapewnienia wygodnego punktu przechowywania
i ładowania narzędzia, na ścianie może być mocowany
uchwyt ścienny.
♦
Przez otwory w szczelinach uchwytu ściennego
przełożyć wkręty.
♦
Umieścić narzędzie w uchwycie ściennym.
♦
Włączyć ładowarkę, upewniając się, że zapala się
wskaźnik ładowania (6) (rys. A).
♦
Jeśli potrzeba, pod uchwytem ściennym zastosować dwa kołki (7) do przechowywania zapasowego
ostrza (rys. B).
Uwaga! Podczas mocowania uchwytu ściennego do
ściany unikać uszkodzenia przewodu zasilającego.
Uwaga! Nie ładować akumulatora w temperaturach
otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C. Zalecana
temperatura ładowania: około 24 °C.
Narzędzie może być pozostawione podłączone do
ładowarki nieograniczenie. W celu maksymalnego
wydłużenia żywotności akumulatora zaleca się utrzymywać akumulator podłączony do ładowarki zawsze,
gdy narzędzie nie jest używane. Gdy akumulator jest
całkowicie naładowany, pobór energii przez ładowarkę
jest pomijalny.
Ładowanie przy użyciu uchwytu ściennego (rys. F)
♦
Umieścić narzędzie na uchwycie ściennym (11).
♦
Włączyć ładowarkę.
Odłączanie wtyczki ładowarki od uchwytu ściennego (rys. C)
Narzędzie może być ładowane bez używania uchwytu
ściennego. Wtyczka ładowarki może być podłączana
bezpośrednio do narzędzia.
♦
Wykręcić wkręty z tyłu uchwytu ściennego.
♦
Zsunąć część tylną (8) z części przedniej (9) w celu
otwarcia uchwytu ściennego.
♦
Odłączyć wtyczkę ładowarki od uchwytu ściennego.
Ładowanie przy użyciu wtyczki ładowarki (rys. G)
Wtyczka ładowarki jest zaprojektowana z blokadami,
uniemożliwiającymi używanie niewłaściwej ładowarki.
♦
Włączyć wtyczkę ładowarki (12) do gniazda ładowarki z tyłu narzędzia.
♦
Włączyć ładowarkę.
GSL200/GSL300/GSL360 – Ładowanie akumulatora
♦
Naładować akumulator.
Podczas ładowania akumulatora świeci się wskaźnik
ładowania (6). Wskaźnik ładowania zgaśnie po zakończeniu procesu ładowania.
Mocowanie i zdejmowanie ostrza (rys. D i E)
Ostrze nożyc (4) zostało zaprojektowane do przycinania trawy i chwastów. Ostrze przycinania (5) zostało
zaprojektowane do przycinania żywopłotów i krzewów.
GSL700 – Ładowanie akumulatora
♦
Naładować akumulator.
W trakcie ładowania akumulatora wskaźnik ładowania
(6) miga. Wskaźnik ładowania przestanie migać, gdy
ładowanie będzie zakończone. Gdy wskaźnik ładowania
miga szybko, sygnalizuje problem z ładowaniem. Gdy
wystąpi problem z ładowaniem, podłączyć narzędzie
bezpośrednio do wtyczki ładowarki, wyjmując z uchwytu
ściennego. Jeśli problem z ładowaniem występuje
nadal, ładowarka musi być odłączona od zasilania
sieciowego i przekazana do autoryzowanego centrum
obsługi do naprawy.
Wskazówka: Przed zakładaniem ostrza, do szczeliny ostrza nałożyć małą ilość smaru z dostarczonej
saszetki.
♦
Zdjąć osłonę ostrza.
♦
Nacisnąć w kierunku strzałki (rys. D1) i przytrzymać
przycisk zwalniania ostrza (3).
♦
Zsunąć do tyłu osłonę ostrza (10) i zdjąć (rys. D2).
♦
Opuść ostrze na kołki
♦
Utrzymując ostrze na kołkach (rys. E2), założyć
osłonę ostrza (10) i przesunąć ją do przodu
(rys. E3).
Wskazówka: Nie jest wymagane żadne dopasowanie
ostrza z kołkiem napędzającym, a podczas zakładania
osłony ostrza nie jest wymagane naciskanie przycisku
zwalniania osłony ostrza.
Włączanie i wyłączanie (rys. H)
Włączanie
♦
Nacisnąć w prawo lub w lewo i przytrzymać przycisk blokowania (2), a następnie ścisnąć przełącznik włączania/wyłączania (1).
♦
Zwolnić przycisk blokowania.
15
Wyłączanie
♦
Zwolnić przełącznik włączania/wyłączania (1).
wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest niezbędne ich regularne
czyszczenie.
Uwaga! Nigdy nie próbować blokować przełącznika
w położeniu włączonym.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz nożyce i wyjmij
wtyczkę kabla zasilającego z gniazda sieciowego.
♦
Wyłączaj urządzenie i wyjmuj wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
♦
Lub wyłączaj urządzenie i wyjmuj akumulator
z urządzenia, jeśli urządzenie posiada akumulator.
♦
Lub pozwól pracować akumulatorowi na biegu
jałowym, jeśli jest wbudowany w urządzenie.
Następnie wyłącz urządzenie.
♦
Wyciągaj wtyczkę ładowarki z gniazdka sieciowego przed czyszczeniem. Ładowarka nie wymaga
żadnej konserwacji oprócz czyszczenia.
♦
Regularnie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmatki czyść szczeliny wentylacyjne
w nożycach.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
♦
Regularnie czyść uchwyt (jeśli umieszczony)
poprzez lekkie stuknięciu przy jego otwarciu
i usunięcie kurzu ze środka.
♦
Czyść ostrożnie ostrza po ich użyciu. Po oczyszczeniu należałoby zastosować do ostrzy lekki olej
maszynowy, jako ochronę przed korozją.
Wskazówki dla optymalnego
użytkowania (rys. I i J)
♦
Przed użyciem spryskaj ostrze olejem i rób to
zawsze gdy ostrze wygląda na suche.
Przycinanie trawy
♦
W celu uzyskania optymalnych wyników cięcia,
ciąć tylko suchą trawę.
♦
Trzymać narzędzie tak, jak pokazano na rys. I1.
Drugą rękę trzymać daleko od ostrza. Utrzymywać
stabilną postawę roboczą, unikając poślizgów. Nie
przeholować.
♦
Podczas ścinania długiej trawy, pracować etapami,
od góry. Wykonywać małe ścięcia.
♦
Utrzymywać narzędzie daleko od twardych przedmiotów i roślin delikatnych.
♦
Jeżeli narzędzie zaczyna pracować powoli, zmniejszyć obciążenie.
♦
W celu wykonania bliższego cięcia, nieco pochylić
narzędzie.
Przycinanie żywopłotów
♦
Nieco pochylić narzędzie (do 15° względem linii
cięcia), tak, aby końcówki ostrza były skierowane
nieco w kierunku żywopłotu (rys. J1). Spowoduje
to, że ostrza będą ścinać bardziej wydajnie.
♦
Rozpocząć przycinanie od góry żywopłotu. Utrzymywać narzędzie pod wymaganym kątem i przesuwać je spokojnie wzdłuż linii cięcia (rys. J2). Ostrze
dwustronne umożliwia cięcie w każdym kierunku.
♦
W celu uzyskania bardzo prostego cięcia, wzdłuż
żywopłotu na wymaganej wysokości rozciągnąć
sznurek.
♦
Używać sznurka jako wskazówki, ścinając tuż nad
nim.
♦
W celu uzyskania płaskich boków, ścinać do góry
wraz ze wzrostem. Gdy ostrze ścina w dół, młodsze gałęzie odsuwają się od ostrza, powodując
w żywopłocie płytkie łaty.
♦
Zachować ostrożność i unikać wszelkich obcych przedmiotów. Unikać zwłaszcza twardych
przedmiotów, takich, jak drut metalowy i poręcze,
ponieważ mogą one uszkodzić ostrza.
♦
Regularnie oliwić ostrza.
Przechowywanie
Gdy narzędzie nie będzie używane przez kilka miesięcy, najlepiej pozostawić akumulator podłączony do
ładowarki. W przeciwnym wypadku należy postępować
następująco:
♦
Naładować całkowicie akumulator.
♦
Przechowywać narzędzie w miejscu bezpiecznym
i suchym. Temperatura przechowywania musi
zawsze pozostawać w zakresie +5 °C do +40 °C.
♦
Przed używaniem narzędzia po dłuższym przechowywaniu, ponownie naładować całkowicie
akumulator.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt BLACK+DECKER nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Kiedy należy przycinać
♦
Żywopłoty, które tracą liście jesienią najlepiej
przycinać w czerwcu i październiku.
♦
Wiecznie zielone żywopłoty najlepiej przycinać
w kwietniu i sierpniu.
♦
Szybko rosnące krzewy mogą być przycinane od
maja co sześć tygodni.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce.
Konserwacja
Nożyce do żywopłotu firmy BLACK+DECKER odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
16
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Wartości całkowite drgań (suma wektorów triax) według
EN 60745:
Wartość emisji drgań (ah) 3,1 m/s², niepewność (K) 1,5 m/s²
Poziom ciśnienia akustycznego według EN 60745:
Ciśnienie akustyczne (LpA) 66 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A),
Moc akustyczna (LWA) 77 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A)
Firma BLACK+DECKER chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Deklaracja zgodności EC
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy BLACK+DECKER, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700 - podkaszarka/
nożyce
Black & Decker deklaruje, że produkty nr kat. GSL200/
GSL300/GSL360/GSL700, opisane w części „dane
techniczne” są zgodne z: 2006/42/WE, EN 607451:2009 +A11:2010, EN 60745-2- 15:2009 +A1:2010,
EN 60335-1:2012 +A11:2014.
Akumulatory
Akumulatory BLACK+DECKER mogą być
ładowane wielokrotnie. Po zakończeniu ich
użytkowania usuń je z należytą starannością
dla środowiska.
2000/14/EC, Przycinarka, Załącznik V
Dane techniczne
Napięcie
VDC
Skok ostrzy (bez obciążenia) min-1
Długość ostrzy (nożyce)
cm
Odstęp ostrzy (nożyce)
mm
Długość ostrzy (przycinarka)
cm
Odstęp ostrzy (przycinarka)
mm
Czas hamowania
s
Ciężar
kg
GSL200
H1
3,6
850
10
23
<1
0,65
GSL300
H1
3,6
850
15
8
<1
0,65
Napięcie
VDC
Skok ostrzy (bez obciążenia) min-1
Długość ostrzy (nożyce)
cm
Odstęp ostrzy (nożyce)
mm
Długość ostrzy (przycinarka)
cm
Odstęp ostrzy (przycinarka)
mm
Czas hamowania
s
Ciężar
kg
GSL360
H1
3,6
850
10
23
15
8
<1
0,65
GSL700
H1
7,0
850
10
23
15
8
<1
0,65
Ładowarka
905450XX
905527XX
9060XXXX
230
10
120
14
0,15
Napięcie wejściowe
Napięcie wyjściowe
Prąd
Przybliż. czas ładowania
Ciężar
VAC
VDC
mA
godz.
kg
230
9
100
19
0,15
Poziom energii akustycznej zgodnie z (5) 2000/14/EC
(Artykuł 13):
LWA (zmierzona moc akustyczna)
77 dB(A)
LWA (gwarantowana moc akustyczna)
80 dB(A)
Te produkty są również zgodne z wymogami Dyrektyw: 2004/108/WE (do 19/04/2016), 2014/30/UE (od
20/04/2016) oraz 2011/65/UE. W celu uzyskania dalszych informacji proszę się kontaktować z Black & Decker pod adresem podanym niżej lub na ostatniej stronie
okładki instrukcji.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za kompilację pliku
technicznego i sporządzenie tej deklaracji w imieniu
Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/08/2015
zst00288914 - 29-12-2015
17
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising