GSL200 | Black&Decker GSL200 SHRUB TRIMMER Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-94 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GSL200
GSL300
GSL360
GSL700
2
3
SLOVENČINA
a. Pracovný priestor udržujte
v čistote a dobre osvetlený.
Neporiadok na pracovnom
stole a nedostatok svetla v jeho
okolí môže viesť k spôsobeniu
nehody.
b. S elektrickým náradím
nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú
napríklad priestory
s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo
prašných látok. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže viesť k vznieteniu
horľavín.
c. Pri práci s elektrickým
náradím držte deti
a nepovolané osoby mimo
jeho dosahu. Odvrátenie
pozornosti môže viesť
k strate kontroly nad náradím.
Použitie výrobku
Vaše akumulátorové nožnice/vyžínače BLACK+DECKER™ GSL200, GSL300, GSL360 a GSL700
sú určené na strihanie trávy, živých plotov, kríkov
a ostružín. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Vaša nabíjačka BLACK+DECKER je určená na nabíjanie akumulátorov BLACK+DECKER dodaných
s týmto náradím.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné
pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo
vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania
a pokyny si uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Označenie
"elektrické náradie" vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje prívodný
kábel) alebo náradie napájané
akumulátormi (bez kábla).
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného
kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom
zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené
uzemnením nepoužívajte
1. Bezpečnosť v pracovnom
priestore
4
akékoľvek redukcie
zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa
uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia,
radiátory, sporáky
a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela hrozí zvýšené
nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické
náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
d. S prívodným káblom
zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte
prívodný kábel na
prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho
neťahajte pri odpájaní
náradia od elektrickej
siete. Prívodný kábel držte
mimo dosahu tepelných
zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí.
Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku
používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla
určeného na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f. Pri práci s elektrickým
náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné
používať prúdový chránič
(RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3. Bezpečnosť osôb
a. Buďte pozorní, stále
sledujte, čo robíte a o práci
s elektrickým náradím vždy
premýšľajte. S elektrickým
náradím nepracujte pokiaľ
ste unavení alebo pokiaľ ste
pod vplyvom omamných
látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľková nepozornosť pri
práci s týmto náradím môže
privodiť vážne zranenie.
5
b. Používajte prostriedky
na ochranu osôb. Vždy
používajte prostriedky
na ochranu zraku.
Bezpečnostná výbava
ako je respirátor, nekĺzavá
bezpečnostná obuv,
pevná prilba alebo
ochranné slúchadlá
použitá v zodpovedajúcich
podmienkach znižuje riziko
úrazu.
c. Zabráňte náhodnému
zapnutiu. Pred pripojením
k zdroju napätia
alebo pred vložením
akumulátora, zdvíhaním
alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu, ak
je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže
spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia
sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky.
Kľúče alebo nastavovacie
prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia
môžu viesť k spôsobeniu
úrazu.
e. Nenakláňajte sa. Pri práci
vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to,
aby sa Vaše vlasy, odev
alebo rukavice nedostali
do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
g. Pokiaľ je zariadenie
vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na
zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne
pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
6
4. Použitie elektrického
náradia a jeho údržba
a. Elektrické náradie
nepreťažujte. Používajte
správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití
správneho typu náradia
bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b. Pokiaľ nejde hlavný
vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím
nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť
opravené.
c. Pred výmenou
akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných
pripojených súčastí, pred
vykonávaním servisu
alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od
elektrickej siete a/ alebo
vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné
opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d. Uložte elektrické náradie
mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným
osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať alebo
ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny,
aby s týmto elektrickým
náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e. Údržba elektrického
náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie
pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých
dielov a iné okolnosti, ktoré
môžu mať vplyv na chod
náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho
opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte
ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje
s ostrými reznými britmi sú
menej náchylné na zanášanie
nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g. Náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov
7
môžu spôsobiť skratovanie
kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov môže
spôsobiť popáleniny alebo
požiar.
d. Pri nesprávnom skladovaní
môže z akumulátora unikať
kvapalina; vyvarujte
sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete
s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté
miesto omyte a vyhľadajte
lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy
prevádzkové podmienky
a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia
na iné účely, než na
aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5. Použitie akumulátorového
náradia a jeho údržba
a. Nabíjajte iba v nabíjačke
určenej výrobcom.
Nabíjačka určená pre určitý
druh akumulátora môže byť
nebezpečná pri nabíjaní
iného typu akumulátora.
b. Používajte výhradne
akumulátory odporučené
výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov
môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
c. Pokiaľ akumulátor
nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu kovových
predmetov, ako sú
kancelárske sponky,
mince, kľúče, klince,
skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré
6. Opravy
a. Zverte opravu vášho
náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou,
ktorá bude používať
výhradne originálne
náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
8
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
♦ Prívodný kábel držte
z dosahu oblasti strihania.
Pri práci môže dôjsť k skrytiu
prívodného kábla vo vnútri
kra a mohol by sa nožom
preseknúť.
♦ Elektrické náradie držte
iba za izolované rukoväti,
pretože môže dôjsť ku
kontaktu noža so skrytým
prívodným káblom. Pri
kontakte s vodičom pod
prúdom sa nechránené
kovové časti náradia stanú
vodivé a obsluha tak môže
utrpieť zásah elektrickým
prúdom.
♦ Použitie tohto náradia je
popísané v tomto návode.
Použitie akéhokoľvek
iného príslušenstva alebo
prídavných zariadení, alebo
akékoľvek iné využitie tohto
náradia, než je popísané
v tomto návode na použitie,
môže mať za následok riziko
poranenia osôb alebo škody
na majetku.
♦ Pokiaľ ste skôr so
záhradníckymi nožnicami
nepracovali, odporúčame
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
záhradníckych nožníc na
živý plot.
♦ Všetky časti Vášho tela
držte z dosahu nožov.
Neodstraňujte odrezané
časti alebo nepridržujte
rezaný materiál pokiaľ
sú nože v chode. Pri
odstraňovaní zaseknutých
častí materiálu sa
uistite, či je vypínač vo
vypnutej polohe. Chvíľková
nepozornosť pri práci s týmto
náradím môže privodiť vážne
zranenie.
♦ Akumulátorové záhradnícke nožnice prenášajte
držaním za rukoväť so
zastavenými nožmi. Behom
prepravy alebo pri uložení vždy na nože nasaďte
puzdro. Správna manipulácia
so záhradníckymi nožnicami
znižuje možnosť úrazu ostrím
nožov.
9
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vám spolu s preštudovaním
tejto príručky i vykonanie
praktickej inštruktáže so
skúseným užívateľom.
Počas chodu sa nikdy
nedotýkajte čepelí nožov.
Nikdy sa nepokúšajte silou
zastaviť kmitajúce nože.
Neklaďte náradie na zem,
pokým sa nože úplne
nezastavia.
Nože pravidelne kontrolujte,
či nie sú poškodené alebo
opotrebované. Pokiaľ sú
poškodené, s náradím
nepracujte.
Pri orezávaní sa vyhýbajte
tvrdým predmetom (napr.
kovovým drôtom, zábradliu).
Pokiaľ neúmyselne zachytíte
akýkoľvek taký predmet,
okamžite vypnite náradie
a skontrolujte, či nedošlo
k jeho poškodeniu.
Pokiaľ náradie začne
neobvykle vibrovať, okamžite
ho vypnite a skontrolujte, či
nedošlo k jeho poškodeniu.
Pokiaľ dôjde k zaseknutiu
noža, okamžite náradie
vypnite.
♦ Po skončení práce nože
zakryte dodaným ochranným
puzdrom. Náradie uložte
a uistite sa, či nie sú nože
odkryté.
♦ Pri použití náradia vždy
zaistite, aby boli všetky
kryty na svojom mieste.
Nikdy nepracujte s náradím
nekompletne zloženým alebo
s neschválenými úpravami.
♦ Zabráňte použitiu náradia
deťmi.
♦ Pri práci vo vyšších častiach
krov dávajte pozor na
padajúce úlomky.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
záhradníckych nožníc.
♦ Nikdy nedovoľte, aby
s týmto výrobkom pracovali
deti alebo osoby, ktoré nie
sú oboznámené s týmito
pokynmi. Miestne predpisy
môžu obmedzovať vek osoby
používajúcej toto zariadenie.
10
♦ Majte na vedomí, že je
obsluha zodpovedná za
úrazy a nebezpečenstvo
týkajúce sa ďalších ľudí a ich
majetku.
♦ Nikdy nepoužívajte
zariadenie, ak sa v jeho
blízkosti nachádzajú ľudia,
obzvlášť deti alebo domáce
zvieratá.
♦ Náradie používajte iba za
denného svetla alebo pri
dobrom umelom osvetlení.
♦ Zaistite, aby boli vetracie
drážky na náradí stále čisté
a priechodné.
♦ Používajte iba príslušenstvo
a náhradné diely odporučené
výrobcom.
♦ Pravidelne zariadenie
kontrolujte a robte údržbu.
Zariadenie nechajte opraviť
iba v autorizovanom servise.
skúseností a znalostí, pokiaľ
tieto osoby nepracujú pod
dohľadom, alebo pokiaľ im
neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
♦ Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou
metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na
porovnávanie jednotlivých náradí
medzi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrácií môže byť tiež použitá na
predbežné stanovenie času práce
s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri
aktuálnom použití elektrického
náradia sa môže od deklarovanej
úrovne vibrácií líšiť v závislosti od
spôsobu použitia výrobku. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej
hodnote vyššia.
Bezpečnosť iných osôb
♦ Tento prístroj nie je určený
na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom
11
Pri stanovení doby vystavenia sa
vibráciám z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa normy
2002/44/EC na ochranu osôb
pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať do úvahy aktuálne podmienky
použitia náradia s prihliadnutím na
všetky časti pracovného cyklu, ako
aj času, počas ktorého je náradie
vypnuté a kedy beží naprázdno.
Dávajte pozor na odlietavajúce úlomky. Udržujte
ostatné osoby v bezpečnej
vzdialenosti.
Ďalšie bezpečnostné
pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátory
♦ Nikdy sa zo žiadneho dôvodu
nepokúšajte narušiť obal
akumulátora.
♦ Nevystavujte akumulátor
vlhkosti.
♦ Neskladujte akumulátory
v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦ Dobíjajte iba pri okolitej
teplote v rozmedzí 10 °C až
40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou
dodanou s prístrojom.
Použitie nesprávnej nabíjačky
môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom alebo
prehriatie akumulátora.
♦ Pri likvidácií akumulátorov sa
riaďte pokynmi uvedenými
v kapitole "Ochrana životného
prostredia".
Štítky na náradí
Na nástroji sú vyobrazené nasledujúce symboly:
Varovanie! Aby ste znížili
riziko vzniku úrazu musí byť
obsluha oboznámená s týmto návodom na použitie.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné okuliare.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou.
Dávajte pozor na ostré nože.
Po vypnutí motora sa budú
nože ešte chvíľu pohybovať.
12
Nabíjačky
♦ Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátor prepichnutím
alebo nárazom, pretože hrozí
riziko zranení a požiaru.
♦ Poškodené akumulátory
nenabíjajte.
♦ Pri extrémnych podmienkach
môže z akumulátora unikať
kvapalina. Ak spozorujete
na povrchu akumulátora
kvapalinu, opatrne ju zotrite
handrou. Zabráňte kontaktu
pokožky s touto kvapalinou.
♦ Ak dôjde ku kontaktu pokožky
s touto kvapalinou, alebo
ak sa kvapalina dostane do
očí, postupujte podľa nižšie
uvedených pokynov.
Vaša nabíjačka je určená pre
špecifické napájacie napätie. Vždy
skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu na výrobnom štítku
náradia.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického
prúdu.
♦ Používajte nabíjačku
BLACK+DECKER iba
na nabíjanie akumulátora,
ktorý bol dodaný s náradím.
Ostatné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie
alebo iné škody.
♦ Nepokúšajte sa nabíjať
akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
♦ Ak dôjde k poškodeniu
prívodného kábla, musí sa
vymeniť výrobcom alebo
v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa
zabránilo spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom.
♦ Nevystavujte nabíjačku
vlhkosti.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť zranenie osôb
alebo hmotné škody. Ak dôjde ku
kontaktu elektrolytu s pokožkou,
okamžite opláchnite zasiahnuté
miesto. Ak dôjde k začervenaniu,
bolesti alebo k podráždeniu, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak
zasiahne kvapalina oči, okamžite
si ich začnite vyplachovať čistou
vodou a ihneď vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
13
♦ Nesnažte sa nabíjačku
rozoberať.
♦ Nepokúšajte sa vniknúť do
nabíjačky.
♦ Pri nabíjaní musia byť
zariadenie/náradie/
akumulátory umiestnené na
dobre vetranom mieste.
Nabíjačka nie je určená na
vonkajšie použitie.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
Uvoľňovacie tlačidlo
Uvoľňovacie tlačidlo noža
Prerezávací nôž (GSL200/ GSL360/ GSL700)
Zarovnávací nôž (GSL300/ GSL360/ GSL700)
Indikátor nabíjania
Montáž
Varovanie! Vyvarujte sa v priebehu monáže náradia
náhodnému zapnutiu hlavného vypínača.
Montáž držiaka na stenu (obr. A a B)
Držiak na stenu je možné využiť na praktické uloženie
náradia a zároveň ako miesto na jeho nabíjanie.
♦
Držiak priskrutkujte k stene tak, že skrutky budú
prechádzať danými otvormi.
♦
Náradie zaveste na držiak.
♦
Nabíjačku pripojte k sieti a uistite sa, či sa indikátor
nabíjania (6) rozsvieti (obr. A).
♦
Podľa potreby náhradný nôž zaveste na dva spodné
háčiky (7) (obr. B).
Varovanie! Pri montáži držiaka na stenu dajte pozor na
poškodenie prívodného kábla.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je vybavená
dvojitou izoláciou; z tohto
dôvodu nie je nutné použiť
zemniaci vodič. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu na výrobnom
štítku náradia.
Odpojenie nabíjacieho konektora z držiaka na
stenu (obr. C)
Náradie je možné dobíjať bez použitia držiaka na stenu.
Nabíjací konektor je možné pripojiť priamo k náradiu.
♦
Zo zadnej strany držiaka na stenu odstráňte skrutky.
♦
Držiak na stenu otvorte tak, že vysuniete zadnú
časť (8) z prednej (9).
♦
Z držiaka na stenu vyberte nabíjací konektor.
Vybratie a nasadenie noža (obr. D a E)
Prerezávací nôž (4) je určený na prerezávanie tráv
a buriny. Zarovnávací nôž (5) je určený na rezanie
živých plotov a krov.
♦
Odstráňte kryt noža.
♦
Stlačte a pridržte uvoľňovacie tlačidlo noža (3)
v smere šípky (obr. D1).
♦
Kryt noža (10) posuňte smerom vzad a von
(obr. D2).
♦
Nasaďte nôž na kolíky.
♦
Pridržujte nôž usadený na kolíkoch (obr. E1), nasaďte späť kryt (10) a posuňte ho smerom dopredu
(obr. E2).
Poznámka: Zarovnanie noža s vodiacim kolíkom nie
je nutné.
♦ Ak dôjde k poškodeniu
prívodného kábla, musí sa
vymeniť výrobcom alebo
v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa
zabránilo spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom.
♦ Varovanie! Nikdy sa
nepokúšajte nahradiť
nabíjačku priamym pripojením
k zásuvke elektrického prúdu.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a ďalej
vo všetkých prípadoch, keď už nemá pri vykonávaní
pracovných operácií dostatočný výkon. Ak nabíjate
akumulátor po prvý raz alebo po dlhodobom uskladnení,
dôjde k jeho nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity.
14
Plnú kapacitu dosiahne akumulátor až po niekoľkých
cykloch nabitia a vybitia. Pri nabíjaní dochádza k zahrievaniu akumulátora. ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu závadu.
♦
♦
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, pokiaľ okolitá teplota klesne pod 10 °C alebo presiahne 40 °C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie: približne 24 °C.
♦
♦
♦
Náradie môže byť k nabíjačke pripojené ľubovoľne dlhú
dobu. Maximálnu životnosť akumulátora dosiahnete tak,
že ho ponecháte pripojený k nabíjačke i keď sa náradie
nebude používať. Pokiaľ je akumulátor nabitý, spotreba
nabíjačky je zanedbateľná.
Zarovnávanie živých plotov
♦
Nakloňte náradie mierne tak (až 15° vzhľadom na
rovinu strihania), aby hroty nožov smerovali mierne
smerom k živému plotu (obr. J). Tým sa dosiahne
vyššia účinnosť rezania.
♦
Začnite zrezávať vrchné časti živého plota. Držte
náradie v požadovanom uhle a rovnomerne s ním
pohybujte v rovine strihania. Obojstranné nože Vám
umožňujú rezať v ktoromkoľvek smere.
♦
Na dosiahnutie veľmi presného rezu napnite po celej dĺžke živého plota v požadovanej výške povraz.
Povraz použite ako vodidlo a rez robte tesne nad
ním.
♦
Celkom ploché strany dosiahnete rezaním smerom
zdola nahor v smere rastu. Mladé výhonky sa pri
reze smerom dole vychyľujú smerom von, a tak
vznikajú v živom plote pri reze priehlbiny.
♦
Dávajte pozor, aby ste nezachytili cudzí predmet.
Zvlášť sa vyvarujte zachyteniu tvrdých predmetov,
ako sú kovové drôty a zábradlia, mohlo by tak dôjsť
k poškozeniu nožov.
♦
Pravidelne nože premazávajte.
Nabíjanie v držiaku na stene (obr. F)
♦
Náradie zaveste na držiak (11).
♦
Pripojte nabíjačku k sieti.
Nabíjanie z konektora nabíjačky (obr. G)
Konektor nabíjačky má zámky, aby nebolo možné použiť
nesprávny typ nabíjačky.
♦
Konektor nabíjačky (12) zasuňte do otvoru na
zadnej strane náradia.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti.
GSL200/GSL300/GSL360 - Nabíjanie akumulátora
♦
Akumulátor nabite.
Pri nabíjaní akumulátora svieti indikátor nabíjania (6).
Akonáhle bude akumulátor celkom nabitý, indikátor
nabíjania zhasne.
GSL700 - Nabíjanie akumulátora
♦
Akumulátor nabite.
Pri nabíjaní akumulátora indikátor nabíjania (6) bliká.
Po úplnom dobití indikátor nabíjania zhasne. Pokiaľ
sa behom nabíjania objavia potiaže, červený indikátor
nabíjania začne rýchlo blikať. Pokiaľ sa pri nabíjaní
objavia problémy, pripojte konektor nabíjačky priamo
k náradiu bez použitia držiaka na stenu. Pokiaľ problém
s nabíjaním stále trvá, odpojte nabíjačku od siete a predajte ju autorizovanému servisu na opravu.
Údržba
Váš výrobok BLACK+DECKER napájaný akumulátorom/ prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby mal dlhú
životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobé bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Zapnutie a vypnutie (obr. H)
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia
s akumulátormi:
♦
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Alebo v prípade, ak je prístroj vybavený snímateľným akumulátorom, vypnite ho a vyberte akumulátor.
♦
V prípade, keď je prístroj vybavený integrovaným
akumulátorom, nechajte akumulátor celkom vybiť
a potom prístroj vypnite.
♦
Pred čistením nabíjačky vždy odpojte nabíjačku zo
siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu
okrem pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak má
náradie skľučovadlo).
Zapnutie
♦
Stlačte a pridržte poistné tlačidlo (2) smerom doprava alebo doľava a potom stlačte hlavný vypínač
(1).
♦
Poistné tlačidlo uvoľnite.
Vypnutie
♦
Hlavný vypínač (1) uvoľnite.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte hlavný vypínač zaistiť
v zapnutej polohe.
Rady na optimálne použitie (obr. I a J)
♦
Držte náradie ako na uvedenom obr. I. Druhú ruku
držte z dosahu noža. Zaujmite vhodný postoj tak,
aby ste sa nepošmykli. Nenakláňajte sa.
Ak kosíte vysokú trávu, pracujte po častiach zhora
nadol. Trávu koste po krátkych kúskoch.
Náradie držte z dosahu tvrdých predmetov a krehkého porastu.
Pokiaľ náradie spomalí chod, znížte jeho zaťaženie.
Pri zostrihávaní tesne pri zemi náradie ľahko nakloňte.
Pred prvým použitím tohto náradia a vždy, keď sa
vám bude zdať, že nôž začína osychať, nastriekajte
na nôž tenkú vrstvu ľahkého univerzálneho oleja.
Kosenie trávy
♦
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste iba
suchú trávu.
15
♦
Po každom použití riadne očistite nože. Po čistení
naneste na nože olejový film, aby nezhrdzaveli.
Technické údaje
Uskladnenie
Pokiaľ sa nebude náradie niekoľko mesiacov používať,
je vhodné ponechať akumulátor pripojený k nabíjačke.
V opačnom prípade postupujte nasledovne:
♦
Akumulátor doplna nabite
♦
Náradie skladujte na bezpečnom a suchom mieste.
Skladovacia teplota musí byť vždy v rozsahu +10 °C
až +40 °C.
♦
Pred prvým použitím náradia po dlhej dobe skladovania akumulátor opäť doplna dobite.
Napájanie
Zdvih nožov (naprázdno)
Dĺžka noža (prerezávací)
Rozostúpenie nožov
(prerezávací)
Dĺžka noža (zarovnávací)
Rozostúpenie nožov
(zarovnávací)
Doba zabrzdenia noža
Hmotnosť
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
Napájanie
Zdvih nožov (naprázdno)
Dĺžka noža (prerezávací)
Rozostúpenie nožov
(prerezávací)
Dĺžka noža (zarovnávací)
Rozostúpenie nožov
(zarovnávací)
Doba zabrzdenia noža
Hmotnosť
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok BLACK+DECKER
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Zlikvidujte
tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Recyklácia napomáha chrániť
životné prostredie a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
GSL200
H1
VDC 3,6
min-1 850
cm 10
mm 23
cm -
15
mm s <1
kg 0,65
8
<1
0,65
GSL360
H1
VDC 3,6
min-1 850
cm 10
Napájacie napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu
BLACK+DECKER sa dozviete na adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných
stredísk BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
GSL700
H1
7,0
850
10
mm 23
cm 15
23
15
mm 8
s <1
kg 0,65
8
<1
0,65
Nabíjačka
Tiež spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu po
ukončení ich životnosti. V rámci tejto výhodnej služby
odovzdajte Váš doslúžilý výrobok v ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke BLACK+DECKER, kde bude
na náklady výrobcu zlikvidovaný.
GSL300
H1
3,6
850
-
905450XX
V
V
mA
hod
kg
230
9
100
19
0,15
905527XX
9060XXXX
230
10
120
14
0,15
Hodnota akustického tlaku meraná podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 66 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 77 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 3,1 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Akumulátory
Akumulátory BLACK+DECKER je možné
mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení
životnosti akumulátorov ich zlikvidujte tak,
aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
16
ES prehlásenie o zhode v rámci EÚ
♦
NARIADENIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
♦
15
Výrobok nebol vystavený poškodeniu cudzími
predmetmi, látkami alebo nehodami;
Nebol vykonaný žiadny pokus o opravu náradia
inými osobami než personálom autorizovaného
servisu alebo zákazníckeho servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o zakúpení výrobku. Miesto Vášho
najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker
sa dozviete na adrese uvedenej na zadnej
strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
GSL200/GSL300/GSL360/GSL700 – Nožnice/
Vyžínač
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1:2009
+A11:2010, EN 60745-2-15:2009 +A1:2010, EN 603351:2012 +A11:2014.
2000/14/EC, akumulátorové záhradnícke nožnice,
príloha V
Navštívte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk, kde môžete zaregistrovať
Váš nový výrobok BLACK+DECKER a kde môžete
získať informácie o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Na adrese
www.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke BLACK+DECKER a o celom
rade našich ďalších výrobkov.
Úroveň akustického výkonu podľa normy (5) 2000/14/
EC (článok 13):
LWA (nameraná hodnota akustického výkonu) 77 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 80 dB(A)
Tieto produkty sú tiež v súlade s normou 2004/108/
ES (do 16.4.2016), 2014/30/EÚ (od 20.4.2016) a
2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na
tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/08/2015
Záruka
Firma Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka preto mimoriadnu záruku. Touto
zárukou získavate ďalšiu istotu. Tento prísľub záruky
nemá vplyv na zákonné nároky na záruku, ani ich
v žiadnom prípade neobmedzuje. Táto záruka platí
vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej Zóny
Voľného Obchodu EFTA.
Pokiaľ sa v priebehu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia
objaví na náradí Black & Decker závada vyplývajúca
z vady materiálu či vada vzniknutá spôsobom spracovania, spoločnosť Black & Decker zaručuje výmenu
chybných dielov alebo výmenu chybného náradia, bez
toho, aby obťažovala zákazníka viac, než bude nevyhnutné, za predpokladu, že:
♦
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
zst00288912 - 28-12-2015
17
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising