DW713 | DeWalt DW713 MITRE SAW Type 2 instruction manual

372001-49 EST
DW713
DW713XPS
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
(ORIGINAALJUHEND)
(ПЕРЕВОД С ОРИГИНАЛА ИНСТРУКЦИИ)
9
23
EESTI KEEL
Joonis / Рисунок 1
y
x
cc
a
l
m
b
dd
u
v
o
p
q
c
f
j
e
h
d
t
Joonis / Рисунок 2
w
ee
bb
n
z
aa
s
k
i
r
g
1
EESTI KEEL
Joonis / Рисунок 3
ff
gg
hh
ii
jj
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
m
o
j
a
2
r
EESTI KEEL
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
cc
b
nn
Joonis / Рисунок 8
Joonis / Рисунок 9
rr
oo
qq
x
nn
i
pp
Joonis / Рисунок 10
oo
v
i
tt
3
EESTI KEEL
Joonis / Рисунок 11
Joonis / Рисунок 12
s
e
uu
f
a2
a1
f
ss
t
Joonis / Рисунок 13
Joonis / Рисунок 14
z
bb
p
Joonis / Рисунок 15
Joonis / Рисунок 16
z
bb
oo
v
s
tt
4
ww
EESTI KEEL
Joonis / Рисунок 17
Joonis / Рисунок 18
z
q
bb
ww
yy
Joonis / Рисунок 19
v
xx
Joonis / Рисунок 20
p
z
aa
ww
xx
k
zz
Joonis / Рисунок 21
Joonis / Рисунок 22
y
l
e
vv
5
EESTI KEEL
Joonis / Рисунок 23
Joonis / Рисунок 24
a
v
Joonis / Рисунок 25
Joonis / Рисунок 26
Joonis / Рисунок 27
Joonis / Рисунок 28
6
EESTI KEEL
Joonis / Рисунок 29
Joonis / Рисунок 30
Joonis / Рисунок 31
Joonis / Рисунок 32
Joonis / Рисунок 34
Joonis / Рисунок 35
7
EESTI KEEL
Joonis / Рисунок 37
8
EESTI KEEL
EERUNGISAAG DW713, DW713XPS
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTIST ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Saeketta diameeter
Saeketta maks. kiirus
Maks. ristlõige (90°)
Maks. eerunglõige (45°)
Maks. lõikesügavus (90°)
Maks. lõikesügavus kaldsaagimisel (45°)
Eerungi maks. asend
Kalde maks. asend
DW713/DW713XPS
V
230
2
W
1600
mm
250
min-1
5000
mm
162
mm
114
mm
90
mm
58
vasakul
50°
paremal
50°
vasakul
48°
paremal
48°
0° eerung
Saadav laius maks. kõrguse 90 mm juures
Saadav kõrgus maks. laiuse 90 mm juures
45° eerung
Saadav laius maks. kõrguse 90 mm juures
Saadav kõrgus maks. laiuse 90 mm juures
45° kalle
Saadav laius maks. kõrguse 61 mm juures
Saadav kõrgus maks. laiuse 161 mm juures
31.62° eerung, 33.85° kalle
Saadav kõrgus maks. laiuse 133 mm juures
Saeketta automaatse pidurdamise aeg
Mass
* DW713XPS koos LED-valgustusega
LPA
KPA
LWA
KWA
(helirõhk)
(helirõhu määramatus)
(helivõimsus)
(helivõimsuse määramatus)
mm
mm
95
41
mm
mm
67
41
mm
mm
95
25
mm
s
kg
20
< 10,0
15*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91,0
3,0
102,0
3,0
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 61029-1 ja EN 61029-2-9:
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
ah =
m/s²
2,6
Määramatus K =
m/s²
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni emissiooni tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 61029
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ja seda
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS! Märgitud vibratsiooni
emissiooni tase kehtib tööriista
põhiliste kasutusalade puhul. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit, vooluvõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa 230 V tööriistad
13 A, pistik
Ühendkuningriik ja Iirimaa 115 V tööriist 16 amprit, vooluvõrk
MÄRKUS. Seade on mõeldud ühendamiseks
elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud
näivtakistus Zmax kasutaja liitumiskohas (kilbis)
on 0,30 Ω.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud vooluvõrguga, mis vastab sellele
nõudele. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi
näivtakistust liitumiskohas elektrifirmalt.
Definitsioonid Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
9
EESTI KEEL
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW713/DW713XPS
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTIGA allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu,
sealhulgas järgmist.
Enne seadme kasutamist lugege kõik need
juhised läbi ja hoidke need alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas!
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda!
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Tagage tööalal korralik valgustus
(250–300 luksi). Ärge kasutage tööriista
tule- ja plahvatusohtlikes kohtades, näiteks
tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitske end elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel
äärmuslikes tingimustes (kõrge niikus,
tekib metallipuru jne) saab elektriohutust
suurendada, paigaldades isoleeriva trafo või
lekkevoolukaitsme.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal!
Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel
(eriti lastel) puudutada tööriista või
pikenduskaablit ning hoidke nad tööalast
eemal.
5. Asetage mittekasutatavad tööriistad hoiule.
Kui tööriistu ei kasutata, peavad need olema
väljaspool laste käeulatust kuivas kohas
kindlalt luku taga.
6. Ärge koormake tööriista üle.
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
7. Kasutage õiget tööriista!
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
29.12.2009
Ohutusjuhised
HOIATUS! Elektritööriistade
kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ohutusnõudeid, et vähendada tule,
10
Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega
tööd, mille jaoks on mõeldud võimsad
tööriistad. Ärge kasutage tööriistu muuks kui
ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige
ketassaega puuoksi ega tüvesid.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade
külge kinni. Väljas töötamisel on soovitatav
kanda mittelibisevaid jalatseid. Kandke
pikkade juuste katmiseks kaitsvat peakatet.
EESTI KEEL
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töötamisel tekib tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat põlle.
Kandke kogu aeg nägemiskaitset. Kandke
kogu aeg kiivrit.
10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Kasutage toitekaablit õigesti.
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke juhe eemal kuumusest, õlist ja
teravatest äärtest. Mitte kunagi ärge kandke
tööriista juhtmest hoides.
12. Kinnitage detail.
Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks
pitskruvisid või kruustange. See on ohutum
kui käega kinnihoidmine ja nii on teil
mõlemad käed töötamiseks vabad.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoolitsege tööriistade eest.
Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii
töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige
juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise
kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt
ning kahjustuste avastamisel laske need
parandada volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad,
puhtad ning vabad õlist ja määretest.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist
ning tarvikute (näiteks terad, otsakud ja
lõikurid) vahetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Kujundage endale harjumus kontrollida enne
tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja
mutrivõtmed on selle küljest eemaldatud.
17. Vältige seadme soovimatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil.
Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et see on välja lülitatud.
18. Kasutage välitingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
19. Säilitage valvsus.
Jälgige, mida te teete. Toimige mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all
olles.
20. Kontrollige kahjustunud osade puudumist.
Enne kasutamist vaadake tööriist ja
toitekaabel hoolega üle, et teha kindlaks,
kas see töötab korralikult ja täidab oma
ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja kinni ning puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa
on kahjustatud, peab selle parandama või
välja vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a.
juhul, kui selles kasutusjuhendis on öeldud
teisiti. Laske vigastatud lülitid välja vahetada
volitatud teeninduskeskusel. Ärge kasutage
tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja
lülitada. Ärge proovige teha ise parandustöid.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või
seadme kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
21. Laske oma tööriist remontida kvalifitseeritud
isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
asjakohaste ohutusnõuetega. Parandustöid
võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud
originaalvaruosi kasutades; vastasel korral
võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.
Lisaohutushoiatused
eerungisaagide kohta
• Seade on varustatud spetsiaalse
toitekaabliga, mille võib asendada ainult
tootja või tema volitatud remonditöökoda.
• Ärge kasutage saagi muude materjalide
saagimiseks peale tootja soovitatute.
• Ärge kasutage seadet, kui kaitsed ei ole
oma kohal, need ei toimi või ei ole õigesti
hooldatud.
• Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on
kindlalt fikseeritud.
• Hooldage seadet ümbritsevat põrandat
korralikult ning eemaldage sellelt lahtine
materjal, näiteks laastud ja äralõigatud tükid.
11
EESTI KEEL
• Kasutage õigesti teritatud saekettaid. Pidage
kinni saekettale märgitud maksimaalsest
kiirusest.
• Kui lõhikplaat on kulunud, vahetage see
välja. Vaadake kaasas olevat varuosade
nimekirja.
• Enne töö algust veenduge, et kõik
lukustusnupud ja fikseerimishoovad on kinni.
• Enne hooldustööde tegemist ja saeketta
vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
• Mitte kunagi ärge viige kätt saeketta
lähedale, kui saag on ühendatud vooluvõrku.
• Mitte kunagi ärge tehke mingeid puhastusega hooldustöid, kui seade veel töötab ja
pea ei ole algasendis.
• Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti
liikuvat seadet tööriista või muu eseme
surumisega vastu saeketast; see võib
põhjustada raske õnnetuse.
• Enne mis tahes tarvikute kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Tarvikute vale kasutamine võib põhjustada
kahjustusi.
• Saeketta käsitsemisel kasutage hoidikut või
kandke kindaid.
• Enne kasutamist veenduge, et saeketas on
korralikult kinnitatud.
• Veenduge, et saeketas pöörleb õiges
suunas.
• Ärge kasutage soovitatust suurema ega
väiksema läbimõõduga saekettaid. Sobiva
saeketta kohta vaadake tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
kindlaks määratud saekettaid, mis vastavad
standardile EN 847-1.
• Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate
saeketaste kasutamist.
• Ärge kasutage kiirlõiketerasest saekettaid.
• Ärge kasutage pragunenud ega muul viisil
kahjustunud saekettaid.
• Ärge kasutage abrasiivseid ega
teemantsaekettaid.
• Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma
lõhikplaadita.
• Enne lüliti vabastamist tõstke saeketas
detailis olevast pilust välja.
• Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit
mootori võlli toetamiseks.
• Saeketta kaitse tõuseb automaatselt
konsooli allaviimisel; see läheb alla seaketta
kohale pea luku vabastamise hoova (cc)
vajutamisel.
• Mitte kunagi ärge tõstke saeketta kaitset
käsitsi, kui saag ei ole välja lülitatud. Kaitset
võib tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel ja
eemaldamisel ning sae kontrollimisel.
• Kontrollige regulaarselt, et mootori
ventilatsiooniavad on puhtad ja vabad
laastudest.
12
• Võimalusel kinnitage seade pingi külge.
• Kui te kasutate saagimisjoone märkimiseks
LED-dioodi, veenduge, et see on standardi
EN 60825-1 kohaselt 2. klassi LED-diood.
Ärge asendage LED-dioodi teist tüüpi
dioodiga. Kahjustumise korral laske LEDdiood parandada volitatud remonditöökojal.
• Kaitse eesmine osa on saagimisel nähtavuse
tagamiseks varustatud piludega. Kuigi
piludega osa takistab suurel määral prahi
lendamist, on need siiski avad ja läbi pilude
vaatamisel tuleb alati kanda kaitseprille.
• Puidu saagimisel ühendage saag
tolmukogumisseadmega. Pidage alati silmas
tolmu mõjutavaid tegureid, näiteks:
-– töödeldava materjali tüüpi (laastuplaat
tekitab puidust rohkem tolmu);
-– saeketta teravust;
-– saeketta õiget reguleeritust;
-– tolmueemaldaja õhu liikumise kiirus peab
olema vähemalt 20 m/s.
Veenduge, et kohalik tolmueemaldusseade,
samuti katted, põrkeplaadid ja kanalid on
korralikult reguleeritud.
• Palun pidage silma järgmisi müra mõjutavaid
tegureid:
-– kasutage müra vähendavaid saekettaid;
-– kasutage ainult hästi teritatud saekettaid.
• Seadet tuleb regulaarselt hooldada.
• Seadme, kaitsete ja saeketta tõrgetest tuleb
teatada kohe nende avastamisel.
• Tagage piisav üld- või kohtvalgustus.
• Veenduge, et kasutajal on piisav väljaõpe
seadme kasutamise ja reguleerimise kohta.
• Veenduge, et vahetükid ja võllirõngad
sobivad selles kasutusjuhendis kirjeldatud
ettenähtud eesmärgiks.
• Ärge eemaldage äralõigatud tükke ega muid
detaili osasid lõikepiirkonnast, kui seade
töötab ja saepea ei ole algasendis.
• Mitte kunagi ärge saagige lühemaid detaile
kui 30 mm.
EESTI KEEL
• Ilma lisatoeta saab seadet kasutada detaili
puhul, mille maksimaalsed mõõtmed on:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
– 90 mm (kõrgus) x 90 mm (laius) x 500
mm (pikkus).
Kandke kuulmiskaitset.
– Pikemaid detaile tuleb toetada sobiva
lauaga, näiteks DE7080. Kinnitage detail
alati kindlalt.
Kandke nägemiskaitset.
• Õnnetuse või seadme tõrke korral lülitage
seade kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust.
• Teatage tõrkest ja tähistage seade sobival
viisil, et teised inimesed ei kasutaks vigast
seadet.
Kandekoht
Hoidke käed saekettast eemal.
• Kui saeketas kiilub saagimisel liiga kõvasti
vajutamise tõttu kinni, lülitage seade välja
ja eemaldage see vooluvõrgust. Eemaldage
detail ja veenduge, et saeketas liigub vabalt.
Lülitage seade sisse ja alustage saagimist
uuesti väiksemat jõudu rakendades.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
• Mitte kunagi ärge saagige kergeid sulameid,
eriti magneesiumisulameid.
Näiteks:
• Kui see on võimalik, kinnitage seade pingile,
kasutades polte läbimõõduga 8 mm ja
pikkusega 80 mm (joonis j).
Kuupäevakood (u), mis sisaldab ka
tootmisaastat, on kantud korpusele.
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Muud ohud
Pakend sisaldab:
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
1 eerungisaag
– pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
1 saeketta võti võtmetaskus
1 saeketas
1 tolmukott
1 LED-valgustuse süsteem (DW713XPS)
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
– Pöörleva saeketta katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
– Vigastuse oht saeketta vahetamisel.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
– Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
– Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide)
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
Kirjeldus (joonised 1 ja 2)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
Järgmised tegurid suurendavad hingamisraskuste
tekkimise ohtu.
– Puidu saagimisel ei ole ühendatud
tolmueemaldusseadet.
– Saastunud väljapuhkefiltrite põhjustatud
ebapiisav tolmu eemaldamine.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
a) Juhtimiskäepide
b) Alumine kaitse
c) Parempoolne tõke
d) Laud
e) Eerungi lukustushoob
f) Eerungiskaala
g) Alus
13
EESTI KEEL
h) Avad laienduskomplekti jaoks
i) Võti
j) Pingile kinnitamise avad
k) Tõkke fikseerimise nupp
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
HOIATUS! Ärge kasutage seadet
muuks kui ettenähtud otstarbeks.
l) Toitelüliti
m) Kandekäepide
Elektriohutus
n) Tolmutoru
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
o) Lukustamistihvt
p) Kalde fikseerimise nupp
q) Kaldeskaala
r) Lohk käe jaoks
s) Lõhikplaat
t) Eerungipiirik
u) Kuupäevakood
v) Vasakpoolne tõke
w) Mootori korpus
x) Võllilukusti
y) Ava tabaluku jaoks
z) Nurkasendi piirik
aa) Kaldasendi reguleerimise piirik
bb) Vertikaalasendi reguleerimise piirik
cc) Pea lukustamishoob
dd) Tagumine alumine kaitse
ee) Ülemine kaitse
Lisavarustuses olevad
tarvikud (joonis 3)
ff) Tolmukott
gg) Pitskruvi
hh) LED-valgustuse süsteem
ii) Pikkuse piirik
jj) Detaili tugi
ETTENÄHTUD OTSTARVE
DEWALTi eerungisaag DW713 on mõeldud puidu,
puidutoodete ja plastmassi professionaalseks
saagimiseks. See võimaldab hõlpsat, täpset ja
ohutut rist-, kald- ja eerungsaagimist.
Seade on mõeldud kasutamiseks
karbiidhammastega saekettaga, mille
nimiläbimõõt on 216 mm.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need eerungisaed on professionaalsed
elektritööriistad.
14
See tööriist on vastavalt standardile
EN 61029 topeltisolatsiooniga. Seetõttu
ei ole maandusjuhet vaja.
HOIATUS! 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kaabli võib tööriistal välja vahetada ainult
volitatud remonditöökoda või kvalifitseeritud
elektrik.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud kolmesoonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt
Tehnilised andmed).
Soone minimaalne ristlõike pindala on 1,5 mm2.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
KOKKUPANEMINE
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Lahtipakkimine
(joonised 1, 2 ja 4)
1. Eemaldage saag ettevaatlikult
pakkematerjalist kandekäepidest (m) hoides.
2. Vajutage alla juhtimiskäepide (a) ja tõmmake
välja lukustamiskäepide (o), nagu näidatud.
3. Vabastage ettevaatlikult allapoole suunatud
surve ja laske konsoolil tõusta täiskõrgusele.
EESTI KEEL
Pingile kinnitamine (joonis 5)
1. Pingile kinnitamiseks on kõigil neljal jalal
augud (j).
Eri suurusega poltide kasutamiseks on kaks
erineva suurusega auku. Kasutage vaid
ühte auku, mõlemat ei ole tarvis kasutada.
Soovitame kasutada polte läbimõõduga
8 mm ja pikkusega 80 mm. Kinnitage
saag kindlalt, et vältida selle liikumist.
Ümberpaigutamise võimalduseks võib
tööriista kinnitada 12,5 mm paksusele või
paksemale vineerile, mille võib seejärel
kinnitada pitskruvidega tööalusele või viia
teise kohta ja uuesti kinnitada.
2. Sae kinnitamisel vineeritüki külge veenduge,
et kinnituskruvid ei tule teiselt poolt välja.
Vineeritükk peab olema tihedalt vastu
tööalust. Sae kinnitamisel mis tahes tööpinna
külge kasutage ainult kinnituseendeid,
milles asuvad kinnituskruvide augud. Teiste
kohtade kasutamine kinnitamiseks takistab
sae õiget tööd.
3. Kinnikiilumise ja ebatäpsuse vältimiseks
veenduge, et kinnituspind ei ole kõver ega
muul viisil ebatasane. Kui saag kõigub
alusel, asetage ühe saejala alla õhuke tükk
materjali, nii et saag seisab kinnituspinnal
kindlalt.
Saelehe kinnitamine
(joonised 6, 7, 8 ja 9)
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
• Mitte kunagi ärge vajutage alla
võllilukusti nuppu, kui saeketas töötab
või pöörleb veel.
• Ärge saagige selle eerungisaega
sulameid, raudmetalle (mis
sisaldavad rauda või terast), müüritist
ega kiudtsementi.
• Vajutage alla pea luku vabastamise
hoob (cc), et vabastada alumine
kaitse (b), seejärel tõstke alumine
kaitse nii kaugele kui võimalik.
1. Hoidke alumist kaitset ülestõstetud asendis,
vajutage ühe käega alla võllilukusti
nupp (x) ja seejärel keerake teises käes
oleva saeketta võtmega (i) lahti saeketta
vasakkeermega kinnituskruvi (nn), keerates
seda päripäeva.
HOIATUS! Võllilukusti kasutamiseks
vajutage nuppu näidatud viisil ja
keerake võlli käsitsi, kuni tunnete luku
rakendumist.
Hoidke lukusti nuppu all, et takistada võlli
pöörlemist.
2. Eemaldage saeketta kinnituskruvi ja välimine
võllirõngas (pp).
3. Paigaldage saeketas (oo) saeketta adapteri
(qq) peale, mis on tihedalt vastu sisemist
võllirõngast (rr), veendudes, et saeketta
alumisel serval on hambad suunatud sae
tagumise osa poole (kasutajast eemale).
4. Paigaldage välimine võllirõngas (pp).
5. Keerake saeketta kinnituskruvi (nn) hoolega
kinni, keerates seda vastupäeva ja hoides
teise käega võllilukustit rakendatud asendis.
HOIATUS! Saeketast tohib
välja vahetada ainult kirjeldatud
viisil. Kasutage ainult tehnilistes
andmetes kindlaks määratud
saekettaid, soovitatav on ketas
katalooginumbriga DT4323.
Reguleerimine
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Veenduge, et toitelüliti
on asendis OFF (väljas). Juhuslik
käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Eerungisaag on tehases täpselt reguleeritud. Kui
transportimise, käitlemise või muu põhjuse tõttu
tuleb saagi uuesti reguleerida, järgige allpool
toodud samme. Pärast reguleerimist peaks saag
jääma täpseks.
EERUNGISKAALA KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE (JOONISED 10JA 11)
1. Vabastage eerungi lukustushoob (e) ja
pöörake eerungikonsooli, kuni see fikseerub
0° eerungiasendis. Ärge lukustage eerungi
lukustushooba (e).
2. Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (s).
3. Asetage nurgik (tt) vastu tõkke (v) vasakut
poolt ja saeketast (oo) (joonis 10).
15
EESTI KEEL
HOIATUS! Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
asub vertikaalasendi reguleerimise piiriku
(bb) vastas, ning keerake kalde fikseerimise
nupp kinni.
Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
3. Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (s).
4. Vabastage kolm kruvi (ss) ning nihutage
skaala ja eerungikonsooli sõlme vasakule või
paremale, kuni saeketas asub tõkke suhtes
nurgiku järgi otsustades risti.
5. Keerake kolm kruvi (ss) uuesti kinni. Ärge
pöörake eerunginäidiku näidule praegu
tähelepanu.
EERUNGINÄIDIKU REGULEERIMINE
(JOONISED 10–12)
1. Vabastage eerungi lukustushoob (e) ja
vajutage eerungipiirikut (t), et vabastada
eerungikonsool (a1).
2. Liigutage eerungikonsooli, et seada
eerunginäidik (uu) nullasendisse, nagu
näidatud joonisel 12.
3. Laske vabastatud eerungihoova juures
eerungifiksaatoril oma kohal fikseeruda,
pöörates eerungikonsooli nullpunktist mööda.
4. Vaadake näidikut (uu) ja eerungiskaalat (f).
Kui näidik ei näita täpselt nulli, keerake lahti
kruvi (a2), liigutage näidikut, nii et see näitab
0°, ning keerake kruvi kinni.
EERUNGILUKU VARDA REGULEERIMINE
(JOONIS 22)
Kui sae alust saab liigutada, samal ajal kui
eerungi lukustushoob (e) on lukustatud asendis,
siis tuleb reguleerida eerungiluku varrast.
1. Vabastage eerungi lukustushoob (e).
2. Viige eerungi lukustushoob (e) ülemisse
asendisse.
3. Keerake kuuskantvõtmega lahti liigendi tihvtil
olev seadekruvi (vv).
MÄRKUS. Mõnedel mudelitel see seadekruvi
puudub, sel juhul jätkake sammuga 4.
4. Pöörake eerungi lukustushooba 45˚ kaupa
päripäeva, et suurendada luku jõudu.
5. Kontrollige, ega laud ei liigu, kui hoob (e) on
lukustatud juhusliku (mitte eelenevalt seatud)
nurga all.
6. Keerake kruvi (vv) kinni.
SAEKETTA JA LAUA VAHELISE ASENDI
KONTROLLIMINE JA REGULEERIMINE
(JOONISED 13–18)
1. Vabastage kalde fikseerimise nupp (p).
2. Lükake eerungikonsool paremale, nii et see
on täiesti vertikaalne ja nurkasendi piirk (z)
16
4. Asetage lauale saeketta (oo) vastu nurgik (tt)
(joonis 15).
HOIATUS! Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
5. Keerake lukustusmutrit (ww) mõned pöörded
lahti. Veenduge, et piiriku polt (bb) on
tihedalt vastu nurkasendi piirikut (z), keerake
vertikaalasendi seadistamise piiriku polti
(bb) sisse- või väljapoole, kuni saeketas on
nurgiku järgi otsustades laua suhtes 90º
nurga all.
6. Keerake lukustusmutter (ww) kõvasti kinni,
hoides piiriku polti (bb) paigal.
7. Kui kaldenäidik (xx) ei näita kaldeskaalal (q)
nulli, keerake lahti näidiku kinnituskruvi (yy)
ja nihutage näidikut vastavalt vajadusele.
TÕKKE REGULEERIMINE (JOONIS 19)
Tõkke ülemist osa on võimalik reguleerida, nii
et saagi oleks võimalik pöörata 48° vasakule ja
paremale.
Vasakpoolse tõkke (v) reguleerimine
1. Vabastage plastmassist nupp (k) ja nihutage
tõket vasakule.
2. Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige
vahekaugust. Reguleerige tõket nii, et
see oleks saekettale võimalikult lähedal
ja toetaks maksimaalselt detaili, kuid ei
takistaks konsooli üles ja alla liikumist.
3. Keerake nupp kõvasti kinni.
HOIATUS! Saagimisel tekkiv tolm
võib ummistada juhiku sooned (zz).
Puhastage need pulga või madala
surve all oleva õhuga.
KALDENURGA KONTROLLIMINE JA REGULEERIMINE (JOONISED 19 JA 20)
1. Vabastage vasakpoolse tõkke kinnitusnupp
(k) ja lükake vasakupoolse tõkke ülemine
osa nii kaugele vasakule, kui see läheb.
2. Vabastage kalde fikseerimise nupp (p) ja
viige sae konsool vasakule, kuni nurkasendi
piirik (z) asub kaldasendi reguleerimise
piirikul (aa). See on 45° kaldenurgaga asend.
EESTI KEEL
Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
3. Keerake lukustusmutrit (ww) mõned pöörded
lahti. Keerake kaldasendi seadistamise
piiriku polti (aa) sisse- või väljapoole, kuni
näidik (xx) näitab 45° ja nurkasendi piirik (z)
asub kaldasendi seadistamise piirikul.
4. Keerake lukustusmutter (ww) kõvasti kinni,
hoides piiriku polti (aa) paigal.
5. 3° parempoolse kalde või 48° vasakpoolse
kalde saavutamiseks tuleb kaht
seadistamispolti reguleerida, nii et konsool
saab vajalikul määral liikuda.
KAITSE AKTIVEERIMINE JA NÄHTAVUS
Saeketta kaitse tõuseb automaatselt konsooli
allaviimisel ja läheb alla saeketta kohale konsooli
tõstmisel.
Kaitset võib tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel
ja eemaldamisel ning sae kontrollimisel. MITTE
KUNAGI ÄRGE TÕSTKE SAEKETTA KAITSET
KÄSITSI, KUI SAAG EI OLE VÄLJA LÜLITATUD.
MÄRKUS. Mõnede spetsiaalsete saagimiste
puhul on vaja kaitse käsitsi üles tõsta. Vt jaotist
põrandaliistu saagimise kohta kuni 88,9 mm
kõrguse detaili saagimiseks.
Kaitse eesmine osa on saagimisel nähtavuse
tagamiseks varustatud piludega. Kuigi piludega
osa takistab suurel määral prahi lendamist, on
need siiski avad ja läbi pilude vaatamisel tuleb
alati kanda kaitseprille.
AUTOMAATNE ELEKTRILINE PIDUR
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS! Järgige alati
ohutusjuhiseid ja rakenduvaid
õigusakte.
HOIATUS! Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
Veenduge, et seade asub laual, mis on kõrguse
ja stabiilsuse poolest teile sobiv. Masina asukoht
tuleb valida nii, et kasutajal oleks hea ülevaade
ning seadme ümber piisavalt vaba ruumi detaili
piiranguteta käsitsemiseks.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks hoolitsege
selle eest, et ümbritsev temperatuur ei oleks liiga
madal, seade ja tarvikud oleksid hästi hooldatud
ning detaili suurus sobiks sellele seadmele.
Enne kasutamist
• Paigaldage sobiv saeketas. Ärge kasutage
väga kulunud saekettaid. Tööriista maksimaalne
pöörlemiskiirus ei tohi ületada saeketta oma.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
• Laske kettal vabalt saagida. Ärge kasutage
jõudu.
Saag on varustatud automaatse elektrilise
saeketta piduriga, mis peatab saeketta 5 sekundi
jooksul pärast päästiku vabastamist. Seda ei saa
reguleerida.
• Enne saagimist laske mootoril saavutada
täispöörded.
Vahel võib päästiku vabastamise ja piduri
rakendumise vahel esineda viivitus. Mõnikord
harva ei pruugi pidur üldse rakenduda ja
saeketas pöörleb kuni hoo lõppemiseni.
• Kinnitage detail.
Viivituse esinemisel ja piduri mitterakendumisel
lülitage saagi 4–5 korda sisse ja välja. Kui
tõrge ei kao, laske tööriista hooldada DEWALTI
teeninduskeskuses.
Enne saeketta saagimispilust eemaldamist
veenduge, et ketas on täielikult peatunud. Pidur
ei asenda kaitseid ega enda ohutuse tagamist
kogu tähelepanu saele pühendamisega.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
fikseerimishoovad on kinni.
• Kuigi selle saega saab saagida puitu ja
ka paljusid mitteraudmaterjale, räägitakse
neis kasutamisjuhistes ainult puidu
saagimisest. Samad juhised kehtivad ka
teiste materjalide puhul. Ärge saagige selle
saega raudmaterjale (rauda ega terast) ega
müüritist! Ärge kasutage abrasiivseid kettaid!
• Kasutage kindlasti lõhikplaati. Ärge kasutage
seadet, kui lõhik on laiem kui 10 mm.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 21)
Tööriista lukustamiseks on toitelülitil (l) ava (y)
tabaluku paigaldamiseks.
1. Tööriista käivitamiseks vajutage toitelülitit (l).
2. Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
17
EESTI KEEL
Keha ja käte asend
Keha ja käte õige asend eerungisae kasutamisel
muudab saagimise kergemaks, täpsemaks ja
ohutumaks.
• Mitte kunagi ärge viige käsi lõikepiirkonna
lähedale.
• Ärge hoidke käsi saekettale lähemal kui
150 mm.
• Hoidke detaili saagimisel tihedalt vastu lauda
ja tõket. Hoidke käsi samas asendis, kuni
lüliti on vabastatud ja saeketas on täielikult
peatunud.
• Enne saagimist tehke sisselülitamata
saega alati prooviliigutusi, et näha saeketta
liikumisteekonda.
• Ärge asetage käsi risti.
• Hoidke mõlemad jalad kindlalt põrandal ja
säilitage tasakaal.
• Sae konsooli viimisel vasakule ja paremale
liikuge sellega kaasa ning seiske saekettast
veidi kõrval.
• Pliiatsijoone järgimisel vaadake läbi kaitses
olevate pilude.
PÕHILISED SAAGIMISVÕTTED
Vertikaalne sirge ristlõige
(joonised 1, 2 ja 23)
MÄRKUS. Soovitavate saagimisomaduste
saavutamiseks kasutage alati 250 mm
saekettaid, millel on 30 mm võlliava.
1. Vabastage eerungi lukustushoob (e) ja
vajutage eerungipiirikut (t), et vabastada
eerungikonsool.
2. Rakendage eerungifiksaator 0° asendis ja
sulgege eerungihoob.
3. Asetage saetav puitdetail vastu piirikut (c, v).
4. Haarake juhtimiskäepidemest (a) ja vajutage
pea vabastamiseks selle luku vabastamise
hooba (cc).
5. Vajutage mootori käivitamiseks alla toitelüliti (I).
6. Vajutage pead, et saeketas saeks läbi puidu
ja siseneks plastmassist lõhikplaati (s).
7. Pärast saagimise lõpetamist vabastage lüliti
ja oodake enne pea tagasi üles algasendisse
viimist, kuni saeketas on täielikult peatunud.
18
Vertikaalsed eerungristlõiked
(joonised 1, 2 ja 24)
1. Vabastage eerungi lukustushoob (e) ja
vajutage eerungipiirikut (t). Liigutage pead
vasakule või paremale soovitud nurga alla.
2. Eerungipiirik fikseerub automaatselt 10º,
15º, 22,5º, 31,62º ja 45º nurga all. Kui on
vaja vahepealset või 50º nurka, siis tuleb
hoida pead kindlalt ja lukustada see eerungi
lukustushoova abil.
3. Veenduge enne saagimist alati, et eerungi
lukustushoob on kõvasti kinni.
4. Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
HOIATUS! Väikese ärasaetava osaga
detaili otsa eerungsaagimisel asetage
detail nii, et äralõigatava osa jääb
saekettast sellele poolele, mis on
tõkke suhtes suurema nurga all, st
vasakpoolse eerunglõike tegemisel
peab äralõigatav osa jääma paremale
ja vastupidi.
Kaldsaagimine
(joonised 1, 2 ja 25)
Kaldsaagimisel võib nurk olla alates 3° paremale
kuni 48° vasakule ning eerungikonsool võib olla
kuni 45° nurga all vasakul või paremal.
1. Vabastage vasakpoolse tõkke kinnitusnupp
(k) ja lõkake vasakupoolse tõkke (v) ülemine
osa nii kaugele vasakule, kui see läheb.
Vabastage kalde fikseerimise nupp (b) ja
seadke soovitav kalle.
2. Keerake kalde fikseerimise nupp (p) kinni.
3. Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
Saagimiskvaliteet
Saagimiskoha siledus sõltub väga paljudest
teguritest, sealhulgas saetavast materjalist. Kui
liistude ja muude täppistööde puhul on vajalik
siledam saagimine, annab soovitud tulemuse
terav (60 karbiidhambaga) saeketas ning
aeglasem ja ühtlasem saagimine.
HOIATUS! Ärge laske materjalil
saagimise ajal liikuda; kinnitage
see kindlalt. Enne konsooli tõstmist
laske saekettal alati täielikult
peatuda. Kui detaili tagumisel küljelt
murduvad sellegipoolest ära väikesed
puidutükid, kleepige lõikekohta
veidi maalritepi. Saagige läbi teibi ja
eemaldage ettevaatlikult teip.
EESTI KEEL
Detaili kinnitamine (joonis 3)
Külgede arv
4
5
6
7
8
9
10
1. Kinnitage puit võimalusel alati sae külge.
2. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
teie sae jaoks valmistatud pitskruvi (gg).
Kinnitage detail võimalusel alati tõkke külge.
Te võite detaili kinnitada saekettast ükskõik
kummal pool, kuid pitskruvi peab olema
vastu tõkke tugevat ja siledat pinda.
HOIATUS: Kui saagimisnurk muutub,
kontrollige, et kalde fikseerimise nupp
ja eerungi lukustushoob on kõvasti
kinni. Need tuleb kinni keerata peale
iga eerungi- või kaldenurga muutmist.
Pildiraamide, karpide ja muude
nelja küljega esemete valmistamine (joonised 26 ja 27)
• Diagramm aitab teil leida õige eerungi- ja
kaldenurga levinud kombineeritud eerungite
saagimiseks. Diagrammi kasutamiseks
valige oma töö soovitud nurk A (joonis 29) ja
leidke see nurk diagrammil vastavalt kaarelt.
Sellest punktist liikuge diagrammil otse
alla õige kaldenurga leidmiseks ja risti õige
eerunginurga leidmiseks.
LIISTUD JA MUUD RAAMID
Proovige sae tunnetuse omandamiseks
teha mõned lihtsad tööd puidujääkidest.
See saag on suurepärane vahend nurkade
eerungsaagimiseks, mille kohta on toodud näide
joonisel 26. Ühenduskoht on tehtud kaldenurkade
sobitamisega.
0
5
85
45
10
15
20
Kaks joonist (26 ja 27) kehtivad ainult
neljakandiliste esemete puhul. Kui külgede
arv muutub, siis muutavad ka eerung- ja
kaldenurk. Allpool olevas tabelis on õiged nurgad
mitmesuguste kujude jaoks, eeldusel, et kõik
küljed on sama pikkusega. Tabelis puuduva
kuju puhul jagage eerung- või kaldenurga
määramiseks 180° külgede arvuga.
40
45
65
40
40
55
50
35
45
35
40
SIDED BOX
KUUE 6
KÜLJEGA
KARP
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
50
25
65
45
20
55
35
50
45
15
15
30
40
15
25
35
10
20
40
60
70
20
80
85
55
60
25
75
SEADKE SAEL SEE EERUNGINURK
Samasuguse lõike saab teha vasak- ja
parempoolse eerungsaagimisega, nii et lai külg
on vastu tõket.
35
30
KAHEKSA
8 SIDED
BOX
10
15
20
15
5
10
20
25
KÜLJEGA KARP
KARBI KÜLJE NURK (NURK A)
EERUNGINURKADE SOBITAMINE
30
RUUDUKUJULINE
SQUAREKARP
BOX
KALDENURKADE SOBITAMINE
Kahele lauale saetakse 45° kaldenurk, nii et
nende vahel tekib 90° nurk. Eerungikonsool
on lukustatud nullasendis. Puit asetatakse laia
küljeta vastu lauda ja kitsa servaga vastu tõket.
25
60
2. Parimate tulemuste saavutamiseks
kasutage detaili tuge (jj), millega saab
suurendaa sae laua laiust (see on saadaval
lisavarustusena). Toetage pikki detaile
sobivate vahenditega, näiteks saepukkide või
muu sarnasega, et vältida otste kukkumist.
75
1. Pange pikkade detailide alla alati tugi.
Kombineeritud eerungi puhul saetakse
samaaegselt eerunginurka (joonis 27) ja
kaldenurka (joonis 26) kasutades. Seda tüüpi
saagimist kasutatakse kaldu olevate külgedega
raamide või karpide tegemiseks, nagu näiteks
joonisel 28.
70
Pikkade detailide toetamine
(joonis 3)
Kombineeritud eerung
(joonised 26–29)
80
HOIATUS! Mitteraudmaterjalide
saagimisel kasutage alati pitskruvi.
Eerung- või kaldenurk
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
SEADKE SAEL SEE KALDENURK
• Seadke sael vajalikud nurgad ja tehke
mõned proovisaagimised.
• Katsetage detailide kokkupanemist.
19
EESTI KEEL
• Näide. Nelja küljega 25° välisnurkadega
(nurk A) karbi tegemiseks (joonis 29)
kasutage ülemist parempoolset kaart.
Leidke kaarelt 25° nurk. Liikuge mööda
horisontaalset lõikuvat joont ühele küljele,
et leida sae eerunginurk (23°). Samamoodi
liikuge mööda vertikaalset lõikuvat joont üles
või alla, et leida sae kaldenurk (40°). Sae
õige reguleerimise kontrollimiseks tehke alati
puidujäätmetega proovisaagimisi.
Vernier' skaala (joonised 30–32)
Suurema täpsuse saavutamiseks on saag
varustatud Vernier' skaalaga. Kui nurk ei ole
täisarvuline (lisandub 1/4°, 1/2°, 3/4°), võimaldab
Vernier' skaala seada eerunginurga täpselt
lähima 1/4° (15 minuti) juurde. Vernier' skaala
kasutamiseks järgige allpool toodud samme.
Oletame näiteks, et te soovite parempoolset
24 1/4° eerunginurka.
Põrandaliistude saagimine
Põrandaliiste saetakse 45° kaldenurga all.
• Enne saagimist tehke alati väljalülitatud
saega prooviliigutusi.
• Kõigi saagimiste puhul on lebab tagaküljega
vastu saagi.
SISENURK
Vasak külg
1. Asetage liist ülemise servaga vastu tõket.
2. Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
Parem külg
1. Asetage liist alumise servaga vastu tõket.
2. Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv pool.
VÄLISNURK
Vasak külg
• Lülitage eerungisaag välja.
1. Asetage liist alumise servaga vastu tõket.
• Seadke eerunginurk lähimale täisarvulisele
väärtusele, seades keskkoha märgi joonisel
30 näidatud Vernier' skaalal kohakuti
eerungiskaalal oleva täisarvulise nurga
väärtusega. Vaadake tähelepanelikult joonist
31, sellel on seatud 24° parempoolne
eerunginurk.
2. Jätke alles saagimiskohast paremale jääv pool.
• Veel 1/4° lisamiseks vajutage
eerungikonsooli lukku ja liigutage konsooli
ettevaatlikult paremale, kuni 1/4° märk
on kohakuti lähima kraadi märgiga
eerungiskaalal. Selles näites on lähim kraadi
märk eerungiskaalal 25°. Joonisel 32 on
näidatud 24 1/4° parempoolse eerunginurga
seadmist.
• Parempoolse eerunginurga saagimiseks:
– suurendage eerunginurka, liigutades
konsooli nii, et vastava tähis Vernier'
skaalal on kohakuti eerungiskaalal
paremal pool oleva lähima tähisega.
– vähendage eerunginurka, liigutades
konsooli nii, et vastava tähis Vernier'
skaalal on kohakuti eerungiskaalal
vasakul pool oleva lähima tähisega.
• Vasakpoolse eerunginurga saagimiseks:
– suurendage eerunginurka, liigutades
konsooli nii, et vastava tähis Vernier'
skaalal on kohakuti eerungiskaalal
vasakul pool oleva lähima tähisega.
– vähendage eerunginurka, liigutades
konsooli nii, et vastava tähis Vernier'
skaalal on kohakuti eerungiskaalal
paremal pool oleva lähima tähisega.
20
Parem külg
1. Asetage liist ülemise servaga vastu tõket.
2. Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
Laeliistude saagimine
Laeliiste saetakse kombineeritud eerungiga.
Suure täpsuse saavutamiseks on teie sael
eelnevalt määratud 31,62° eerunginurk ja
33,85° kaldenurk. Need nurgad on mõeldud
standardsete laeliistude jaoks, millel on 52° nurk
üleval ja 38° nurk all.
• Enne saagimist tehke materjalijääkidega
proovisaagimisi.
• Saetakse alati vasakpoolse kaldenurgaga, nii
et liistu tagaosa on vastu alust.
SISENURK
Vasak külg
1. Liistu ülemine osa vastu tõket.
2. Parempoole eerung.
3. Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
Parem külg
4. Liistu alumine osa vastu tõket.
5. Vasakpoolne eerung.
6. Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
EESTI KEEL
VÄLISNURK
Vasak külg
1. Liistu alumine osa vastu tõket.
2. Vasakpoolne eerung.
3. Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv pool.
Parem külg
Ühendage tolmukogumisseade, mis
on kavandatud vastavalt asjakohastele
õigusaktidele. Väliste külgeühendatud
süsteemide õhu liikumise kiirus peab olema
20 m/s ±2 m/s. Kiirust mõõdetakse ühendustorus
ühenduskoha juures, kui tööriist on ühendatud,
kuid ei tööta.
4. Liistu ülemine osa vastu tõket.
Teisaldamine (joonis 4)
5. Parempoole eerung.
Eerungisae mugavaks kandmiseks on sae
konsooli ülemises osas kandekäepide (a).
6. Jätke alles saagimiskohast paremale jääv pool.
Spetsiaalsed saagimised
• Kõikide saagimiste puhul peab materjal
olema kinnitatud laua külge ja vastu tõket.
Kinnitage detail korralikult.
KAARJAD MATERJALID
Kaarjaid materjale saagige alati joonisel
34 näidatud asendis ja mitte kunagi joonisel
35 näidatud asendis. Materjali valesti
paigutamisel võib saeketas saagimise lõpus kinni
kiiluda.
PLASTMASSTORUDE JA MUUDE ÜMARMATERJALIDE SAAGIMINE
Selle saega on plastmasstorusid lihtne saagida.
Neid tuleb saagida samamoodi nagu puitu ja
need tuleb veeremise vältimiseks kinnitada või
hoida kindlalt vastu tõket. See on eriti oluline
nurga all saagimisel.
SUURTE DETAILIDE SAAGIMINE
Mõnikord võib puidutükk olla saeketta kaitse
alla mahtumiseks liiga suur. Veidi lisaruumi saab
kaitse eest ärakeeramisega, nagu näidatud
joonisel 36. Vältige seda võimalusel, kuid kui
see on vajalik, siis töötab saag korralikult ja
võimaldab saagida suuremat detaili. MITTE
KUNAGI ÄRGE SIDUGE, TEIPIGE EGA
KINNITAGE MUUL VIISIL KAITSET AVATUD
ASENDIS.
Tolmu eemaldamine
(joonised 2 ja 3)
• Kinnitage tolmutoru (n) külge tolmukott (ff).
HOIATUS! Võimaluse korral
ühendage tolmueemaldusseade,
mis vastab asjakohastele tolmu
emissiooni puudutavatele
õigusaktidele.
• Sae transportimiseks laske konsool alla ja
vajutage sisse lukustamistihvt (o).
• Kasutage sae teisaldamiseks alati
kandekäepidet (a) või lohke käe jaoks (r),
mis on näidatud joonisel 4.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb
selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt
puhastada.
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge, et
toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Määrimine
Kogu seadmes kasutatakse suletud määrdega
kuullaagreid. Neile laagritele on tehases pandud
piisavalt määret sae kogu kasutusea jaoks.
Puhastamine
Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas
saeketta ülemine kaitse, saeketta liikuv alumine
kaitse ja tolmueemaldustoru töötavad korralikult.
Hoolitsege selle eest, et laastud, tolma ja detaili
osad ei saaks nende toimimist takistada.
Kui detaili tükid on jäänud saeketta ja kaitsete
vahele, eemaldage seade vooluvõrgust ja
järgige juhiseid, mis on toodud jaotises Saeketta
21
EESTI KEEL
paigaldamine. Eemaldage kinnijäänud tükid ja
paigaldage uuesti saeketas.
HOIATUS! Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Sellised kemikaalid võivad
nõrgestada neis osades kasutatud
materjale. Kasutage vaid vee ja
õrnatoimelise seebiga niisutatud
lappi. Ärge kunagi laske vedelikel
sattuda tööriista sisse; ärge kunagi
kastke tööriista ühtegi osa vedelikku.
HOIATUS! Kehavigastuse ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt lauda.
HOIATUS! Kehavigastuse ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt tolmukogumissüsteemi.
Lisatarvikud
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
LED-VALGUSTUS HOIATUS!
LED-KIIRGUS – ÄRGE VAADAKE
KIIRDE
2. KLASSI LED-TOODE
MAKSIMAALNE
VÄLJUNDVÕIMSUS
P = 9,2 mW;
tipp
= 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997;
+A2:2001
Sobilike lisaseadmete kohta teabe saamiseks
pidage nõu müüjaga.
22
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine aitab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DW713, DW713XPS
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW713/DW713XPS
Напряжение питания
В
230
Тип
2
Потребляемая мощность
Вт
1600
Диаметр пильного диска
мм
250
Макс. скорость вращения диска
об/мин
5000
Макс. ширина поперечного
распила под углом 90°
мм
162
Макс. ширина распила
со скосом 45°
мм
114
Макс. глубина распила
под углом 90°
мм
90
Макс. глубина поперечного
распила с наклоном 45°
мм
58
Угол скоса (макс.)
влево
50°
вправо
50°
Угол наклона (макс.)
влево
48°
вправо
48°
Скос 0°
Фактическая ширина
распила при макс. высоте
заготовки 90 мм
мм
95
Фактическая высота
заготовки при макс. ширине
распила 90 мм
мм
41
Скос 45°
Фактическая ширина
распила при макс. высоте
заготовки 90 мм
мм
67
Фактическая высота
заготовки при макс. ширине
распила 90 мм
мм
41
Наклон 45°
Фактическая ширина
распила при макс. высоте
заготовки 61 мм
мм
95
Фактическая высота
заготовки при макс. ширине
распила 161 мм
мм
25
Скос 31,62°, наклон 33,85°
Фактическая высота
заготовки при макс. ширине
распила 133 мм
мм
20
Время торможения до полной
остановки автоматического
тормоза пильного диска
сек.
< 10,0
Вес
кг
15*
* DW713XPS со светодиодной подсветкой
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
91,0
3,0
102,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 61029-1 и EN 61029-2-9:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
2,6
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,30 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
DW713/DW713XPS
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
24
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC, EN
61029-1, EN 61029-2-9.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.12.2009
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности окружающей
среды вокруг рабочего места.
Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде. Обеспечьте хорошую
освещенность рабочего места (250300 Люкс). Не пользуйтесь инструментом,
если существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Использование инструмента по
назначению сделает работу более
легкой и безопасной.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых
предметов и углов. Никогда не переносите электроинструмент, держа его за
кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
26
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество крепления движущихся деталей, наличие
повреждённых деталей, качество монтажа и любые другие условия, которые
могут повлиять на работу инструмента.
Поврежденные защитные кожухи или
другие неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве по эксплуатации не указано иное. Замените неисправные выключатели в авторизованном
сервисном центре. Не используйте электроинструмент, если его выключатель не
устанавливается в положение включения
или выключения. Никогда не пытайтесь
выполнить ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование любых
принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов
РУССКИЙ ЯЗЫК
работ, не рекомендованных в данном руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными
пилами
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены
должным образом.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на
пильном диске.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Не держите руки рядом с пильным
диском, когда инструмент подключен
к источнику питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать
причиной повреждения инструмента.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск
установлен правильно.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте абразивные или
алмазные диски.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем нажатия на рычаг фиксации
верхнего положения пильной головки (сс).
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
• Замените пластину для пропила, когда
она износится. См. список запасных
деталей.
– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
– Используйте только остро
заточенные пильные диски.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание;
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
• Сообщайте обо всех неисправностях
инструмента, включая поврежденные
защитные кожухи и пильные диски, по
мере их обнаружения;
• По возможности всегда устанавливайте
инструмент на рабочий стол.
• Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение;
• При использовании светодиодной
подсветки для обозначения линии реза
убедитесь, что светодиодная подсветка
принадлежит классу 2 в соответствии
со стандартом EN 60825-1. Не
заменяйте диод ни на какой другой тип.
Поврежденную светодиодную подсветку
сдайте на ремонт в авторизованный
сервисный центр.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента;
• Передняя секция защитного кожуха
снабжена прорезями типа жалюзи
для обеспечения видимости во
время распила. Несмотря на то,
что жалюзийные прорези заметно
сокращают количество разлетающихся
обрезков, они являются открытыми
отверстиями на защитном кожухе,
поэтому при просмотре сквозь них
всегда надевайте защитные очки.
• При распиловке древесины
подсоединяйте пилу к устройству
пылесборника. Всегда принимайте
во внимание факторы, влияющие на
образование пыли:
– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
при распиловке древесины);
– Острота пильного диска;
– Правильная регулировка пильного
диска,
28
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении
• Никогда не пилите заготовки короче
30 мм.
• Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
– Высота 90 мм х ширина 90 мм х длина
500 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE7080. Всегда
надежно закрепляйте заготовку.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите
его от источника питания.
– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние станка,
чтобы предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
РУССКИЙ ЯЗЫК
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
Надевайте защитные очки.
Место захвата для
переноски
Держите руки в стороне от пильного
диска.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе,
используя болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм (Рис. j).
Остаточные риски
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (u), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Торцовочная пила
1 Специальный ключ для пильных дисков,
помещенный в пакет для ключей
1 Пильный диск
– Ухудшение слуха.
1 Пылесборник
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
1 Система светодиодной подсветки (DW713XPS)
– Риск получения травмы при смене диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При распиле древесины не используется
пылеудаляющее устройство.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
a. Рабочая рукоятка
b. Нижний защитный кожух
c. Направляющая, правая сторона
d. Стол
e. Зажимная рукоятка установки угла скоса
f. Градуированная шкала угла скоса
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
g. Основание
h. Отверстия для держателя длинной
заготовки
i. Ключ
j. Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
k. Рукоятка зажима направляющей
l. Клавиша пускового выключателя
m. Ручка для переноски
n. Отверстие пылеотвода
o. Фиксатор резака
p. Зажимная рукоятка фиксатора наклона
пильной головки
q. Градуированная шкала угла наклона
r. Выемка для захвата рукой
s. Пластина для пропила
t. Фиксатор угла скоса
u. Код даты
v. Направляющая, левая сторона
w. Корпус двигателя
x. Кнопка блокировки шпинделя
y. Отверстие для висячего замка
z. Фиксатор угла наклона
aa. Стопорный винт регулировки угла наклона
bb. Стопорный винт регулировки
вертикального положения
cc. Рычаг фиксации верхнего положения
резака
dd. Задний нижний защитный кожух
ee. Верхний защитный кожух
Дополнительные
принадлежности (Рис. 3)
ff. Пылесборник
gg. Зажим
hh. Система светодиодной подсветки
ii. Ограничитель длины
jj. Опора для длинных заготовок
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша торцовочная пила DEWALT DW713
предназначена для профессиональных
работ по пилению древесины, изделий из
дерева и пластмасс. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
30
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 216 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, исключающую
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115
В должны управляться
через предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2. При использовании
кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка (Рис. 1, 2, 4)
1. Осторожно извлеките пилу из
упаковочного материала, держа ее за
ручку для переноски (m).
2. Нажмите на рабочую рукоятку (а)
и вытяните фиксатор (о), как показано на
рисунке.
3. Аккуратно ослабьте прижимное давление
и позвольте пильной головке самостоятельно
подняться на полную высоту.
Закрепление электропилы
на рабочем столе (Рис. 5)
1. Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(j), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Рекомендуется
использовать болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм. Пила должна быть
надежно закреплена на рабочем столе
во избежание смещения. Для повышения
мобильности электропилы, ее можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
2. При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные
винты не выступают снизу. Лист фанеры
должен плотно прилегать к рабочему
столу. При фиксации электропилы
к опоре с помощью зажимных устройств,
располагайте их только в местах
расположения крепежных отверстий.
Крепление в каком-либо другом месте
может нарушить нормальную работу
пилы.
3. Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Установка пильного диска
(Рис. 6, 7, 8, 9)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Никогда не нажимайте на
кнопку блокировки шпинделя,
если пильный диск находится
в движении или под напряжением.
• Не используйте данную
торцовочную пилу для резки
легких сплавов и чёрных
металлов (с содержанием чугуна
и стали), камня или изделий из
волокнистого цемента.
• Нажмите рычаг фиксации
верхнего положения
пильной головки (cc), чтобы
деблокировать нижний защитный
кожух (b), затем поднимите
нижний защитный кожух на
максимальную высоту (до упора).
1. Удерживая нижний защитный кожух
с помощью винта в верхнем положении,
нажмите одной рукой на кнопку
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
блокировки шпинделя (x), затем другой
рукой входящим в комплект поставки
ключом (i), ослабьте крепежный болт
пильного диска (nn), поворачивая его
в направлении по часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ! Для блокировки
шпинделя удерживайте кнопку, как
показано на рисунке, и медленно
поворачивайте рукой шпиндель, до
ощущаемой его фиксации.
Во избежание вращения шпинделя,
продолжайте удерживать кнопку
блокировки.
2. Удалите крепежный болт пильного диска
(nn) и наружный фланец (pp).
3. Установите пильный диск (oo) на
переходник для диска (qq) надетый на
внутренний фланец (rr), следя за тем,
чтобы острия зубьев нижней части
пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы
(в направлении от оператора).
4. Установите на место наружное распорное
кольцо (рр).
5. Удерживая нажатой одной рукой кнопку
блокировки шпинделя, другой рукой
затяните с усилием крепежный болт (nn),
поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте
только диски, обозначенные
в разделе Технические
характеристики. Номер
по каталогу: DT4323
(рекомендуется).
Регулировка
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
32
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ШКАЛЫ УГЛА
СКОСА (РИС. 10, 11)
1. Ослабьте рукоятку регулировки угла скоса
(е) и поворачивайте ручку до тех пор,
пока фиксатор достигнет отметки 0°. Не
фиксируйте рукоятку регулировки (е).
2. Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (s).
3. Прижмите угольник (tt) к левой стороне
направляющего упора (v) и к пильному
диску (oo) (Рис. 10).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
4. Ослабьте три винта (ss) и передвиньте
рукоятку и шкалу угла скоса влево
или вправо, чтобы измеренный по
угольнику угол между пильным диском
и направляющим упором составил 90°.
5. Затяните 3 винта (ss). На данном этапе
положение указателя угла скоса не имеет
значения.
РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА СКОСА
(РИС. 10-12)
1. Ослабьте рукоятку угла скоса (е)
и нажмите на фиксатор (t), ослабляя ручку
рукоятки (а1).
2. Поворачивайте ручку угла скоса,
устанавливая указатель (uu) на отметке
0°, как показано на рисунке 12.
3. Позвольте фиксатору угла скоса
защелкнуться при свободной зажимной
рукоятке, когда Вы установите в нулевое
положение поворотный стол.
4. Контролируйте положение указателя
угла скоса (uu) и градуированной
шкалы (f). Если указательная стрелка
не указывает точно ноль, ослабьте винт
(a2), передвиньте указатель до точного
указания 0°, после чего затяните винт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ФИКСАТОРА УГЛА
СКОСА (РИС. 22)
по отношению к столу, как было измерено
угольником.
Если основание электропилы подвижно при
запертой зажимной рукоятке (е), необходимо
отрегулировать шток фиксатора угла скоса.
6. Надежно затяните стопорную гайку (ww),
удерживая в неподвижности стопорный
винт (bb).
1. Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (е).
7. Если указатель наклона (xx) не указывает
на ноль градуированной шкалы (q) угла
наклона резака, ослабьте установочный
винт (yy) и установите указательную
стрелку на ноль.
2. Поднимите рукоятку установки угла скоса
(е) вверх.
3. При помощи шестигранного ключа
ослабьте винты (vv) на оси вращения.
ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых моделях
данные винты отсутствуют. В таком
случае, переходите к указаниям в п. 4.
4. Поверните шток фиксатора угла скоса на
45° в направлении по часовой стрелке,
увеличивая степень блокировки.
5. Убедитесь, что стол неподвижен при
фиксации зажимной рукояткой (е) любого
(не только заданного) угла.
6. Затяните установочный винт (vv).
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ДИСКА
ОТНОСИТЕЛЬНО СТОЛА (РИС. 13-18)
1. Ослабьте зажимную рукоятку (p).
2. Прижмите ручку угла скоса вправо, чтобы
убедиться в том, что она расположена
полностью вертикально, а фиксатор
угла наклона (z) расположен вплотную
к стопорному винту регулировки
вертикального положения (bb) и рукоятку
фиксатора наклона резака.
3. Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (s).
4. Приложите угольник (tt) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости
пильного диска (oo) (Рис. 15).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
5. Ослабьте стопорную гайку (ww) на
несколько оборотов и, убедившись,
что стопорный винт (bb) находится
вплотную к фиксатору угла наклона
(z), поворачивайте стопорный винт
регулировки вертикального положения (bb)
в одну или другую сторону до тех пор, пока
пильный диск не окажется под углом 90°
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 19)
Положение верхней части направляющей
можно изменять с целью получения
свободного пространства, необходимого для
работы пильной головки с наклоном до 48°
влево и вправо.
Регулировка левой направляющей (v):
1. Ослабьте установочный винт (k),
и передвиньте направляющую влево.
2. Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
3. Завинтите с усилием рукоятку.
ВНИМАНИЕ: Направляющие пазы
(zz) могут засориться опилками.
Для их чистки используйте
деревянную палочку или сжатый
воздух под низким давлением.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА
НАКЛОНА (РИС. 19, 20)
1. Ослабьте винт левой направляющей
(k) и сдвиньте верхнюю часть левой
направляющей насколько возможно влево.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона резака (p) и передвиньте рукоятку
пилы влево, устанавливая фиксатор угла
наклона (z) вплотную к стопорному винту
регулировки угла наклона (аа). При этом
угол наклона будет равен 45°.
При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
3. Ослабьте стопорную гайку (ww) на
несколько оборотов и поворачивайте
стопорный винт регулировки угла наклона
(аа) вправо или влево до тех пор, пока
указатель (хх) не остановится на отметке
45°, а фиксатор угла наклона (z) не
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
окажется вплотную к стопорному винту
регулировки угла наклона.
4. Надежно затяните стопорную гайку (ww),
удерживая в неподвижности стопорный
винт (аа).
5. Для установки угла наклона 3° вправо или
48° влево оба стопорных винта должны
быть отрегулированы должным образом,
чтобы позволить двигаться рукоятке пилы
в зависимости от необходимости.
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТНЫХ
КОЖУХОВ И ВИДИМОСТЬ
Защитный кожух диска на Вашей пиле
сконструирован таким образом, чтобы
автоматически подниматься при опускании
рукоятки и опускаться, закрывая лезвие диска,
когда рукоятка поднята.
Защитный кожух можно поднимать вручную
при установке или демонтаже пильных
дисков, а также для осмотра пилы. НИКОГДА
НЕ ПОДНИМАЙТЕ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
ДИСКА ВРУЧНУЮ, ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ НЕ
ВЫКЛЮЧЕН.
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение некоторых
специальных резов требует ручного поднятия
защитного кожуха. См. раздел «Пиление
плинтусов» высотой до 88,9 мм.
Передняя секция защитного кожуха снабжена
прорезями типа жалюзи для обеспечения
видимости во время распила. Несмотря на то,
что жалюзийные прорези заметно сокращают
количество разлетающихся обрезков,
они являются открытыми отверстиями на
защитном кожухе, поэтому при просмотре
сквозь них всегда надевайте защитные очки.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОРМОЗ
Ваша пила снабжена автоматическим
электрическим тормозом пильного диска,
который останавливает диск в течение 5
секунд после того, как выключатель будет
отпущен. Данная функция не подлежит
регулировке.
В некоторых случаях возможна задержка
между отпусканием выключателя
и приведением тормоза в действие. В редких
случаях тормозная система может вовсе не
сработать, и пильный диск будет вращаться
по инерции до полной остановки.
Если произошла задержка или отказ
тормоза, включите и выключите пилу 4-5
раз подряд. Если нарушение продолжает
34
место быть, отдайте инструмент в ремонт
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Прежде чем вынимать пильный диск из
пластины для пропила убедитесь в его полной
остановке. Будьте предельно внимательны
при обращении с инструментом: тормоз не
является заменяющим элементом защитных
кожухов диска и не является гарантом Вашей
личной безопасности.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте инструмент
и отсоединяйте его от электросети.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
Подготовка к эксплуатации
• Используйте пильные диски
соответствующего типа. Не
используйте чрезмерно изношенные
пильные диски. Максимальная скорость
инструмента не должна превышать
предельно допустимую скорость
пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не форсируйте режим резки. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что все фиксаторы
и зажимы надежно закреплены.
• Надежно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки
древесины и большинства цветных
металлов, в данной инструкции по
эксплуатации рассматривается
распиловка только древесины. Те же
самые инструкции относятся и к другим
материалам. Не используйте эту пилу
для резки чёрных металлов (чугун
и сталь) или камня! Не используйте
абразивные диски!
• Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте станок, если
щель пропила шире 10 мм.
Включение и выключение
(Рис. 21)
Отверстие (у) в пусковом выключателе (l)
предназначено для вставки замка, чтобы
заблокировать инструмент.
1. Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (l).
2. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Положение тела и рук
Правильное положение тела и рук во время
управления торцовочной пилой сделает
работу более лёгкой, точной и безопасной.
• Никогда не держите руки возле режущего
элемента.
• Не подносите свои руки к пильному диску
ближе, чем на 150 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время распиловки.
Держите свои руки в положении, как
во время работы, пока выключатель
не будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• Всегда сначала выполняйте
пробные разрезы (при выключенном
инструменте), перед тем как делать
окончательный разрез, чтобы проверить
ход диска.
• Не допускайте перекрещивания рук во
время работы с инструментом.
• Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол,
чтобы сохранять надлежащий баланс.
• По мере перемещения пилы влево
или вправо, следуйте за ней, держась
в стороне от пильного диска.
• Работая вдоль размеченной линии,
следите за ней сквозь жалюзийные
отверстия на защитном кожухе.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
РАЗРЕЗОВ
Вертикальный прямой
поперечный рез (Рис. 1, 2, 23)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения разреза
желаемого вида и качества всегда
используйте пильные диски диаметром
250 мм с установочными отверстиями
диаметром 30 мм.
1. Ослабьте рукоятку угла скоса (е)
и нажмите на фиксатор (t), поднимая
ручку рукоятки.
2. Установите фиксатор на позицию 0°
и затяните зажимную рукоятку.
3. Прижмите распиливаемую заготовку
к направляющей (c, v).
4. Держа рабочую рукоятку (a), нажмите
рычаг (cc) фиксации верхнего положения
пильной головки, которая при этом
деблокируется.
5. Для запуска электродвигателя, нажмите
клавишу пускового выключателя (l).
6. Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (s).
7. По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
Вертикальный косой
поперечный рез (Рис. 1, 2, 24)
1. Ослабьте рукоятку угла скоса (е)
и нажмите на фиксатор (t). Двигая
пильную головку по необходимости влево
или вправо, установите ее на нужный
угол.
2. Фиксатор автоматически срабатывает
на углах скоса 10°, 15°, 22,5°, 31,62°
и 45°. Для установки пильной головки
на промежуточный угол или угол 50°,
крепко держа пильную головку, затяните
зажимную рукоятку.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки зажимной
рукоятки регулировки угла скоса.
4. Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При пилении под
углом края деревянной заготовки
с небольшим количеством
отрезаемого материала,
располагайте деревянную
заготовку таким образом,
чтобы обрезки оказывались на
стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей: т.е. левый срез
под углом - отходы справа, правый
срез под углом - отходы слева.
Пиление с наклоном
(Рис. 1, 2, 25)
Угол наклона может быть задан от 3° вправо
до 48° влево и может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и максимум 45° вправо или
влево.
1. Ослабьте винт левого направляющего
упора (k) и сдвиньте верхнюю часть
левого упора (v) насколько возможно
влево. Ослабьте зажимную рукоятку (p)
и установите нужный угол наклона.
2. Крепко затяните зажимную рукоятку (p).
3. Далее действуйте как при вертикальном
пилении под прямым углом.
Качество распила
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки. Если при
фасонных и аналогичных особо точных
работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надежно фиксируйте
ее. Каждый раз, прежде чем
поднять рычаг, ждите полной
остановки пильного диска.
Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
36
распила полоску липкой ленты.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Зажим заготовки (Рис. 3)
1. По возможности всякий раз крепите
заготовку зажимами к пиле.
2. Наилучшие результаты достигаются при
использовании зажима для заготовки (gg),
предназначенного для использования
с данной пилой. Всякий раз, когда
возможно, прижимайте заготовку
к направляющей. Вы можете закреплять
заготовку с любой стороны от пильного
диска; помните, зажим необходимо
ставить на твердой плоской поверхности
направляющей.
ВНИМАНИЕ: При пилении цветных
металлов всегда используйте
зажимные устройства!
Дополнительные опоры для
длинных заготовок (Рис. 3)
1. Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
2. Для достижения наилучших результатов
используйте дополнительную опору
для заготовок (jj), увеличивая ширину
стола Вашей пилы (опору можно купить
у Вашего торгового представителя
как дополнительный аксессуар). Для
поддержки длинных заготовок используйте
любые удобные приспособления, такие
как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
Изготовление рам для
картин, ящиков для рассады
и прочих четырехсторонних
конструкций (Рис. 26, 27)
ПИЛЕНИЕ ПОД УГЛОМ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАМ
Изготовьте несколько простых изделий из
отходов древесины, чтобы почувствовать
уверенность при управлении электропилой.
Ваша электропила - идеальный
электроинструмент для пиления со скосом
для угловых соединений (соединений «на
ус»), см. Рис. 26. Изображенное соединение
можно получить с помощью пиления
с наклоном или пиления со скосом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
для Вашего изделия угол «A» (Рис. 29)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы. Из этой точки
опустите вниз перпендикулярную линию
для определения нужного угла наклона
и горизонтальную для определения угла
скоса.
Кол-во сторон
4
5
6
7
8
9
10
Угол скоса или наклона
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Комбинированное пиление
(Рис. 26-29)
Комбинированное пиление - это
одновременное пиление со скосом (Рис. 27)
и с наклоном (Рис. 26). Этот метод пиления
используется при изготовлении рам или
ящиков с наклонными стенками наподобие
того, что изображен на рис. 28.
ВНИМАНИЕ: Если угол пиления
постоянно изменяется, следите,
чтобы винты фиксаторов
наклона и скоса были надежно
затянуты. Затягивайте их после
каждого изменения угла наклона
или угла скоса.
• На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол
скоса для комбинированного пиления.
Для этого сначала выберите необходимый
10
80
85
5
15
20
25
30
35
40
45
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЯЩИК
65
40
50
55
60
40
35
45
35
40
6-ТИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
30
35
70
85
30
65
80
75
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
20
70
85
55
60
25
80
50
15
15
30
40
15
25
35
30
8-МИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
10
20
35
45
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
Оба эскиза (Рис. 26, 27) подходят для
выполнения только четырехсторонних
конструкций. При изменении числа сторон,
угол скоса и угол наклона также изменяется.
В приведенной ниже таблице указаны
правильные углы для разнообразных
конфигураций изделий, при условии, что
все стороны имеют одинаковую длину. Если
необходимая Вам конфигурация не приведена
в таблице, разделите 180° на количество
сторон, в результате получится угол скоса
и угол наклона.
0
10
15
20
15
5
10
20
25
10
УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А»)
Тот же самый разрез может быть выполнен
путем скашивания под прямым углом правой
и левой заготовок, лежащих широкой стороной
вплотную к направляющей.
45
75
ПИЛЕНИЕ СО СКОСОМ
75
Установите для обеих планок наклон 45°,
чтобы при их стыковке получился угол 90°.
Зафиксируйте рукоятку установки угла
скоса в нулевой позиции. Деревянный брус
расположите широкой стороной к плоскости
стола и узкой стороной к направляющей.
70
ПИЛЕНИЕ С НАКЛОНОМ
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА НА ПИЛЕ
• Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
• Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
• Например: Для изготовления
четырехстороннего ящика с внешним
углом 25° (угол «A») (Рис. 29),
используйте правую верхнюю кривую.
Найдите метку 25° на кривой диаграммы.
Проведите горизонтальную линию до
любой из сторон для определения угла
скоса, который следует установить на
пиле (23°). Таким же образом проведите
вертикальную линию до нижнего или
верхнего края для определения угла
наклона, который следует установить на
пиле (40°). Всегда выполняйте пробные
разрезы на нескольких обрезках дерева
для проверки настроек пилы.
Шкала точной настройки
(Шкала Верньера)
(Рис. 30-32)
Ваша электропила оснащена шкалой
точной настройки (шкалой Верньера)
для повышения точности в работе. Для
возможности установки долей градуса (1/4°,
1/2°, 3/4°) угла скоса, шкала разделена на
интервалы 1/4° (15 минут). Используйте шкалу
Верньера в соответствии с приведенным
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
ниже описанием. Например, Вам необходимо
установить правый угол скоса 24-1/4°.
• Выключите электропилу.
• Установите угол скоса на ближайшее
целое число градусов, совместив
центральную риску шкалы Верньера на
Рис. 30 с целым числом градуированной
шкалы угла скоса. Внимательно
рассмотрите Рис. 31, на нем показана
точная установка правого угла скоса 24°.
• Чтобы добавить еще четверть градуса,
ослабьте фиксатор угла скоса и осторожно
передвиньте вправо рукоятку установки
угла скоса, чтобы риска 1/4° верньера
совпала с ближайшей последующей
меткой градуированной шкалы угла скоса.
В этом случае ближайшая последующая
метка градуированной шкалы угла скоса 25°. На Рис. 32 показана точная установка
правого угла скоса 24-1/4°.
• При установке правого угла скоса:
• При пилении, плинтус должен лежать на
столе электропилы задней стороной.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
Левая сторона
1. Прижмите верхнюю сторону
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
2. Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Правая сторона
1. Прижмите нижнюю поверхность
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
2. Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
НАРУЖНЫЙ УГОЛ
– Увеличивайте угол скоса
передвижением рукоятки, чтобы
необходимая риска верньера
совместилась с ближайшей
последующей риской
градуированной шкалы угла скоса
с правой стороны.
Левая сторона
– Уменьшайте угол скоса
передвижением рукоятки, чтобы
необходимая риска верньера
совместилась с ближайшей
последующей риской
градуированной шкалы угла скоса
с левой стороны.
Правая сторона
• При установке левого угла скоса:
– Увеличивайте угол скоса
передвижением рукоятки, чтобы
необходимая риска верньера
совместилась с ближайшей
последующей риской
градуированной шкалы угла скоса
с левой стороны.
– Уменьшайте угол скоса
передвижением рукоятки, чтобы
необходимая риска верньера
совместилась с ближайшей
последующей риской
градуированной шкалы угла скоса
с правой стороны.
Пиление плинтусов
Пиление плинтусов производите с углом
наклона 45°.
38
• Каждый раз перед пилением, не включая
электропилу, делайте пробное движение
пильной головки.
1. Прижмите нижнюю поверхность
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
2. Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
1. Прижмите верхнюю сторону
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
2. Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
Пиление багетов
Пиление багетов производится
комбинированным методом. Для достижения
высокой точности, данная электропила имеет
предварительно установленный угол скоса
31,62° и угол наклона 33,85°. Эти параметры
предназначены для стандартных багетов
с верхним углом 52° и нижним углом 38°.
• Перед пилением заготовок потренируйтесь
на древесных обрезках.
• Пиление должно производиться с левым
наклоном, при этом багет должен лежать
на столе электропилы обратной стороной.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
Левая сторона
1. Верхняя сторона багета прижата
к направляющей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Скос вправо.
РАСПИЛОВКА БОЛЬШИХ ЗАГОТОВОК
3. Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Иногда деревянная заготовка бывает
слишком большой, чтобы разместиться под
защитным кожухом диска. Дополнительной
высоты можно добиться путем смещения
защитного кожуха в сторону, как показано
на рис. 36. Используйте этот прием только
в случаях острой необходимости; пила
будет работать в обычном режиме и сможет
выполнить более крупный разрез. НИКОГДА
НЕ ПРИВЯЗЫВАЙТЕ, НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ
ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ И НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ
КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ СПОСОБОМ
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
ПИЛЫ.
Правая сторона
4. Нижняя сторона багета прижата
к направляющей.
5. Скос влево.
6. Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
НАРУЖНЫЙ УГОЛ
Левая сторона
1. Нижняя сторона багета прижата
к направляющей.
2. Скос влево.
3. Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Правая сторона
4. Верхняя сторона багета прижата
к направляющей.
5. Скос вправо.
6. Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
Специальные разрезы
• Все разрезы выполняются на материале,
закрепленном на распиловочном столе
и положенном вплотную к направляющему
упору. Убедитесь, что заготовка надежно
закреплена.
ЗАГОТОВКИ ИЗОГНУТОЙ ФОРМЫ
При распиловке заготовок изогнутой формы
всегда располагайте их, как показано на
рис. 34, и никогда не кладите, как показано
на рис. 35. Неправильное расположение
заготовки может явиться причиной
защемления лезвия режущего диска до
завершения разреза.
РАСПИЛОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
И ПРОЧИХ КРУГЛЫХ ПРОФИЛЕЙ
Пластиковые трубы могут быть легко
распилены Вашей пилой. Распиловка
труб выполняется таким же образом, что
и распиловка древесины; во избежание
перекатывания труба должна быть
закреплена при помощи зажимов или надежно
прижиматься вплотную к направляющему
упору. Выполнение данного условия
чрезвычайно важно при исполнении разрезов
под углом.
Пылеудаление (Рис. 2, 3)
• Установите пылесборник (ff) на отверстие
пылеотвода (n).
ВНИМАНИЕ! По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Подключите устройство для сбора
пыли, разработанное в соответствии
с действующими нормативами. Скорость
воздушного потока от подключенных внешних
систем должна составлять 20 м/с +/-2 м/с.
Эта скорость должна измеряться в точке
соединения вентиляционного канала
с инструментом (в точке соединения),
инструмент должен быть подключен, но не
должен при этом работать.
Транспортирование (Рис. 4)
Для удобства переноса торцовочной
электропилы, она снабжена ручкой (m)
в верхней части резака.
• Для транспортирования электропилы,
переведите пильную головку в нижнее
положение и нажмите на фиксатор (о).
• Для переноса электропилы используйте
только ручку (m) или выемки (r) для
захвата рукой, изображенные на Рис. 4.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
В данном электроинструменте использованы
смазанные жиром шарикоподшипники
закрытого типа. Данные подшипники
снабжены на производстве достаточным
количеством смазки на весь срок службы
инструмента.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно исследуйте верхний защитный
кожух диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе Установка пильного диска. Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
40
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему для
сбора пыли.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ВНИМАНИЕ, СВЕТОДИОДНАЯ
ПОДСВЕТКА:
СВЕТОДИОДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ: НЕ
СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОДУКТ
КЛАССА 2
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ
МОЩНОСТЬ
P = 9,2 мВ; пиковый максимум =
456 нм
МЭК 60825-1:1:1993; +A1:1997;
+A2:2001
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
41
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising