DW713 | DeWalt DW713 MITRE SAW Type 2 instruction manual

599333-42 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW713
DW713XPS
Obrázok 1
y
x
cc
a
l
m
b
dd
u
v
o
p
q
c
f
j
e
h
d
t
Obrázok 2
w
ee
bb
n
z
aa
s
k
i
r
2
g
Obrázok 3
ff
gg
hh
ii
jj
Obrázok 4
Obrázok 5
m
o
j
a
r
3
Obrázok 6
Obrázok 7
cc
b
nn
Obrázok 8
Obrázok 9
rr
oo
qq
x
nn
i
pp
Obrázok 10
oo
v
i
tt
4
Obrázok 11
Obrázok 12
s
e
uu
f
a2
a1
f
ss
t
Obrázok 13
Obrázok 14
z
bb
p
Obrázok 15
Obrázok 16
z
bb
oo
v
ww
s
tt
5
Obrázok 17
Obrázok 18
z
q
bb
ww
yy
Obrázok 19
v
xx
Obrázok 20
p
z
aa
ww
xx
k
zz
Obrázok 21
Obrázok 22
y
l
e
vv
6
Obrázok 23
Obrázok 24
a
v
Obrázok 25
Obrázok 26
Obrázok 27
Obrázok 28
7
Obrázok 29
Obrázok 30
Obrázok 31
Obrázok 32
Obrázok 34
Obrázok 35
8
Obrázok 37
9
POKOSOVÁ PÍLA
DW713, DW713XPS
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Priemer pílového kotúča
Max. otáčky pílového
kotúča
Max. kapacita priečneho
rezu - 90°
Max. kapacita
pokosového rezu - 45°
Max. hĺbka rezu – 90°
Max. hĺbka šikmého
priečneho rezu - 45°
Pokosový rez
(maximálne polohy)
Šikmý rez (maximálne
polohy)
Pokosový rez 0°
Výsledná šírka pri
maximálnej hĺbke
rezu 90 mm
Výsledná hĺbka pri
maximálnej šírke
rezu 90 mm
Pokosový rez 45°
Výsledná šírka pri
maximálnej hĺbke
rezu 90 mm
Výsledná hĺbka
pri maximálnej šírke
rezu 90 mm
W
mm
DW713/DW713XPS
230
2
1 600
250
min-1
5000
mm
162
mm
mm
114
90
mm
58
ľavý
pravý
50°
50°
ľavý
pravý
48°
3°
V
Šikmý rez 45°
Výsledná šírka pri
maximálnej hĺbke
rezu 61 mm
mm
95
Výsledná hĺbka
pri maximálnej
šírke rezu 161 mm
mm
25
Pokosový rez 31,62°, šikmý rez 33,85°
Výsledná hĺbka pri
maximálnej šírke
rezu 133 mm
mm
20
Interval automatického
zastavenia pílového
kotúča
s
< 10.0
Hmotnosť
kg
15*
* DW713XPS s pracovným diódovým svietidlom
mm
95
mm
41
mm
67
mm
41
dB(A)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchýlka
akustického výkonu) dB(A)
91.0
3.0
102.0
3.0
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa noriem EN 61029-1 a EN 61029-2-9:
Úroveň vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
2.6
1.5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61 029 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
10
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktorá chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržiavanie rúk v teple, organizácia
spôsobov práce.
Poistky
Európa
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DW713/DW713XPS
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,30 Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN
61029-1, EN 61029-2-9.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené formulácie opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k vážnemu alebo
smrteľnému úrazu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému úrazu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
úrazu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoja a konštrukcie výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510,
Idstein, Germany
29.12.2009
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
11
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) môže
byť elektrická bezpečnosť zvýšená vložením
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na ktoré
sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú pílu na
rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
12
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Starostlivosť o náradie.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny pre údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú pílové kotúče, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte.
Nepoužívajte náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr ako budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
diely nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise, ak v tejto príručke
nebude uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise. Ak nie je
možné hlavným vypínačom náradie zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy sa
nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané
v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné diely. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre pokosové píly
• Tento stroj je vybavený špeciálne upraveným
prívodným káblom, ktorého výmenu smie
vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný
servis.
• Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov,
než sú materiály odporúčané výrobcom.
• Nepoužívajte náradie bez inštalovaných
bezpečnostných krytov, alebo ak neplnia tieto
kryty svoju funkciu alebo ak nebola správne
vykonávaná ich údržba.
• Pri vykonávaní pokosových rezov zaistite, aby
bolo rameno píly bezpečne upevnené.
• Dbajte na to, aby bola podlaha okolo píly
rovná, uprataná a bez zvyškov materiálov,
napríklad pilín alebo odrezkov.
• Používajte správne naostrené pílové kotúče.
Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
• Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či
sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky
a upínacie rukoväti.
• Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju,
nikdy nevkladajte ruky do pracovného
priestoru pílového kotúča.
• Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť
pohybujúci sa kotúč píly jeho zablokovaním
pomocou náradia alebo iného prostriedku.
• Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva
si naštudujte návod na obsluhu. Nesprávne
použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
• Pri manipulácii s pílovým kotúčom používajte
držiak alebo rukavice.
• Pred použitím zaistite, aby bol pílový kotúč
správne nasadený.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších
priemerov, než je odporúčané. Parametre
pílového kotúča sú uvedené v technických
údajoch. Používajte iba kotúče špecifikované
v tomto návode na obsluhu, ktoré spĺňajú
požiadavky normy EN 847-1.
• Zvážte použitie špeciálne navrhnutých
pílových kotúčov s menšou prevádzkovou
hlučnosťou.
• Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
• Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
• Nepoužívajte žiadne brúsne alebo diamantové
kotúče.
• Nikdy nepoužívajte pílu bez krytu s drážkou
pre pílový kotúč.
• Pred uvoľnením vypínača vytiahnite pílový kotúč
z rezu v obrobku.
• Ak chcete zablokovať hriadeľ motora, nikdy
neblokujte vetrák.
• Hneď ako bude sklopené rameno píly, kryt
pílového kotúča na Vašej píle sa automaticky
zdvihne. Hneď ako bude stlačená uvoľňovacia
13
páka (cc) zaistenia hlavy píly, kryt sa spustí
cez pílový kotúč.
-– Používajte iba správne nabrúsené pílové
kotúče.
• Ochranný kryt píly nikdy nezdvíhajte rukou,
ak nie je píla vypnutá. Kryt môžete zdvihnúť
rukou pri montáži alebo demontáži pílového
kotúča alebo pri kontrolovaní píly.
• Poruchy stroja, vrátane porúch ochranných
krytov alebo pílového kotúča, by mali byť
oznámené ihneď po ich zistení.
• Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie
otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory
zanesené pilinami.
• Hneď ako je kryt s drážkou pre pílový kotúč
opotrebovaný, vymeňte ho. Pozrite dodaný
zoznam náhradných dielov.
• Odpojte pílu od elektrickej siete pred
vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred
výmenou pílového kotúča.
• Údržba píly by sa mala vykonávať pravidelne.
• Zaistite zodpovedajúce celkové alebo lokálne
osvetlenie.
• Zaistite, aby bola obsluha adekvátne
preškolená v použití, nastavení a obsluhe
stroja.
• Uistite sa, či sú všetky dištančné vložky
a krúžky vretena vhodné na účely, ktoré sú
uvedené v tomto návode na obsluhu.
• Nikdy nečistite alebo nerobte údržbu, ak je píla
ešte v chode a ak sa nenachádza hlava píly
v hornej pokojovej polohe.
• Vyhýbajte sa odstraňovaniu akýchkoľvek
odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru
rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v pokojovej polohe.
• Ak je to možné, vždy pripevnite pílu
k pracovnému stolu.
• Nikdy nerežte obrobky kratšie než 30 mm.
• Ak používate diódu LED na indikáciu čiary
rezu, uistite sa, či dióda LED patrí do triedy
2 podľa požiadaviek normy EN 60825-1.
Nenahradzujte diódu LED diódou iného typu.
Ak je dióda LED poškodená, zverte jej opravu
iba autorizovanému servisu.
• Predná časť ochranného krytu je z dôvodu
lepšej viditeľnosti počas vykonávania rezu
vybavená lamelovou clonou. Aj keď lamely
významne obmedzujú odlietavanie pilín,
v kryte sú otvory apri pohľade cez lamely by
sa mali vždy používať ochranné okuliare.
• Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na
zachytávanie pilín a prachu. Vždy berte do
úvahy faktory, ktoré majú vplyv na pôsobenie
prachu na obsluhu píly, ako sú:
-– Typ rezaného materiálu (drevotrieska
vytvára pri rezaní viac prachu ako plné
drevo).
-– Ostrosť pílového kotúča.
-– Správne nastavenie pílového kotúča.
-– Odsávacie zariadenie s rýchlosťou
prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s.
Zaistite správne nastavenie lokálneho
odsávania, ochranných krytov, odvádzacích
korýt a sklzov.
• Berte, prosím, do úvahy nasledujúce faktory
ovplyvňujúce hladinu hluku:
-– Používajte pílové kotúče so zníženou
hlučnosťou.
14
• Ak nie je píla vybavená prídavnými podporami,
môžu sa rezať obrobky s nasledujúcimi
maximálnymi rozmermi:
– Výška 90 mm, šírka 90 mm a dĺžka
500 mm.
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom, napríklad
DE7080. Vždy bezpečne upnite obrobok.
• Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja,
okamžite pílu vypnite a odpojte ju od
napájacieho zdroja.
• Urobte záznam o poruche a vhodným
spôsobom označte pílu, aby ste zabránili
ostatným osobám v použití poškodenej píly.
• Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča,
ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou
silou počas rezania, zastavte stroj a odpojte
napájanie. Vyberte obrobok a uistite sa, či sa
pílový kotúč voľne otáča. Znovu zapnite pílu
a začnite nový rez s menšou posuvnou silou.
• Nikdy nerežte ľahké zliatiny, najmä horčík.
• Kedykoľvek to situácia umožňuje, pripevnite
stroj k pracovnému stolu pomocou skrutiek
s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm (obr. j).
Zvyškové riziká
Pri použití kotúčových píl vznikajú nasledujúce
riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
1 kľúč na pílový kotúč uložený vo váčku
1 pílový kotúč
1 vak na prach
– Poškodenie sluchu.
1 diódové svietidlo (DW713XPS)
– Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami
rotujúceho pílového kotúča.
1 návod na obsluhu
– Riziko zranenia pri výmene pílového kotúča.
1 výkresovú dokumentáciu
– Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích
problémov:
Popis (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
– Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie.
– Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je
spôsobené zanesenými filtrami.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
a. Prevádzková rukoväť
b. Spodný kryt
c. Vodidlo, pravá strana
d. Stôl
e. Zaisťovacia páka pokosových rezov
f. Meradlo pokosových rezov
g. Základňa
Používajte ochranu sluchu.
h. Otvory pre predlžovaciu súpravu
i. Kľúč
Používajte ochranu zraku.
j. Otvory na upevnenie píly
k. Upínacia skrutka vodidla
l. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
Bod uchytenia na prenášanie
m. Rukoväť na prenášanie píly
n. Výstupný otvor na odvod pilín
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti
od pílového kotúča.
o. Blokovací kolík
p. Upínacia skrutka šikmých rezov
q. Meradlo šikmých rezov
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
r. Miesto na uchytenie píly
Dátumový kód (u), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
s. Kryt s drážkou pre pílový kotúč
Príklad:
u. Dátumový kód
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
t. Zarážka pokosových rezov
v. Vodidlo, ľavá strana
w. Kryt motora
x. Zaistenie vretena
Balenie obsahuje:
y. Otvor pre visaciu zámku
1 pokosovú pílu
z. Uhlový doraz
15
aa. Zarážka nastavenia polohy šikmého rezu
bb. Zarážka nastavenia zvislej polohy
cc. Páčka uvoľnenia poistky hlavy píly
dd. Zadný spodný kryt
ee. Horný kryt
Voliteľné príslušenstvo (obr. 3)
ff. Vak na prach
gg. Svorka
hh. Diódové pracovné svetlo
ii. Dĺžkový doraz
jj. Pracovná podpera
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša pokosová píla DEWALT DW713 je určená na
profesionálne rezanie dreva, drevených výrobkov
a plastov. Píla ľahko, presne a bezpečne vykonáva
priečne, šikmé a pokosové rezy.
Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov
s priemerom 216 mm, ktoré sú vybavené zubami
s doštičkami karbidov.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto pokosové píly sú náradie na profesionálne
použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj
na iné, než určené účely.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie je chránené dvojitou
izoláciou v súlade s požiadavkami normy
EN 61029. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
spoločne s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Prívodný kábel môže byť vymenený iba
v autorizovanom servise alebo kvalifikovaným
elektrotechnikom.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia navinovacieho kábla odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Vybalenie (obr. 1, 2, 4)
1. Uchopením za prenášaciu rukoväť (m)
vytiahnite pílu opatrne z prepravného obalu.
2. Stlačte dole prevádzkovú rukoväť (a)
a vytiahnite zaisťovací kolík (o), ako na
uvedenom obrázku.
3. Opatrne uvoľnite držiak a nechajte rameno píly
zdvihnúť až do maximálnej výšky.
Montáž na pracovný stôl
(obr. 5)
1. Otvory (j) v základni píly slúžia na upevnenie
píly k pracovnému stolu. K dispozícii sú dve
rôzne veľkosti otvorov, aby sa mohli použiť
rôzne veľkosti skrutiek. Použite akýkoľvek
otvor. Nie je nutné, aby ste použili oba
otvory. Odporúčané sú skrutky s priemerom
8 mm a s dĺžkou 80 mm. Vždy pílu pevne
pripevnite, aby ste zabránili jej pohybu. Ak
chcete zvýšiť komfort pri prenášaní píly,
môžete namontovať pílu na dosku z preglejky
s hrúbkou minimálne 12,5 mm, ktorá môže byť
pripevnená k pracovnému stolu a ktorá môže
byť neskôr ľahko uvoľnená a prenesená na iné
pracovisko, kde bude znovu upnutá pomocou
svoriek.
2. Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na
to, aby upevňovacie skrutky z tejto dosky
16
nevyčnievali. Doska z preglejky musí
dokonale sedieť na pracovnej ploche stola.
Ak upínate pílu k pracovnej ploche, upínajte
ju iba na upínacích výstupkoch, na ktorých
sa nachádzajú otvory pre montážne skrutky.
Upnutie píly pomocou iných upínacích miest
bude mať nesprávny vplyv na funkciu píly.
3. Upevňovacia doska a pracovný stôl alebo
miesto, na ktorom sa bude píla používať, musí
byť rovné, aby ste zabránili nepresnostiam pri
rezaní. Ak dochádza na pracovnej ploche ku
kolísaniu píly, umiestnite pod jednu opornú
nohu tenký kúsok materiálu, aby došlo
k vyrovnaniu píly.
Montáž pílového kotúča
(obr. 6, 7, 8, 9)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
• Nikdynestláčajte tlačidlo zaistenia
vretena, ak je pílový kotúč v zábere
alebo ak dobieha.
• Nerežte s touto pílou ľahké zliatiny,
železné kovy (obsahujúce železo
alebo oceľ), murivá alebo výrobky
z vláknitého cementu.
• Stlačte páčku uvoľnenia poistky hlavy
píly (cc) a uvoľnite spodný ochranný
kryt (b). Potom zdvihnite spodný
ochranný kryt do najvyššej možnej
polohy.
1. So spodným ochranným krytom držaným
vo zdvihnutej polohe stlačte jednou rukou
zaisťovacie tlačidlo vretena (x) a potom
kľúčom (i) držaným v druhej ruke otáčaním
v smere pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite upínaciu skrutku pílového kotúča
s ľavostranným závitom (nn).
VAROVANIE! Ak chcete zaistiť
vreteno, stlačte tlačidlo ako na
uvedenom obrázku a otáčajte
vretenom rukou, kým neucítite, že
došlo k zablokovaniu vretena.
Držte stále stlačené tlačidlo zaistenia vretena,
aby ste zabránili otáčaniu vretena.
2. Odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča
(nn) a vonkajšiu prírubu hriadeľa (pp).
3. Nasaďte pílový kotúč (oo) na adaptér kotúča
(qq), ktorý je usadený priamo proti vnútornej
prírube (rr) a uistite sa, či zuby na spodnom
okraji pílového kotúča smerujú smerom
k zadnej časti píly (smerom od obsluhy).
4. Nasaďte späť vonkajšiu prírubu hriadeľa (pp).
5. Opatrne priťahujte upínaciu skrutku pílového
kotúča (nn) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a súčasne jednou rukou držte tlačidlo
zaistenia vretena.
VAROVANIE! Dbajte na to, aby
bola výmena pílového kotúča
vykonávaná iba opísaným spôsobom.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú
špecifikované v technických údajoch.
Katalógové číslo: Odporúčaný je pílový
kotúč DT4323.
Nastavenie
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už
vo výrobnom závode. Ak je nutné opätovné
nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania píly,
alebo i z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní
Vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako pílu raz
nastavíte, toto presné nastavenie by malo zostať
zachované.
KONTROLA A NASTAVENIE MERADLA POKOSOVÝCH REZOV (OBR. 10, 11)
1. Uvoľnite zaisťovaciu páku pokosových rezov
(e) a pohybujte ramenom pokosových rezov,
kým sa západka nebude nachádzať v polohe
0° pre pokosový rez. Nezaisťujte zaisťovaciu
páku pokosových rezov (e).
2. Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč (s).
3. Medzi ľavú časť vodidla (v) a pílový kotúč (oo)
umiestnite uhlomer (tt) (obr. 10).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uholníkom hrotov zubov pílového
kotúča.
17
Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
4. Povoľte tri skrutky (ss) a posuňte zostavu
ramena a meradla pokosových rezov smerom
doľava alebo doprava tak, aby bol pri meraní
uholníkom pílový kotúč v kolmej polohe
vzhľadom k vodidlu.
KONTROLA A NASTAVENIE POLOHY PÍLOVÉHO KOTÚČA VZHĽADOM K STOLU (OBR. 13
- 18)
1. Uvoľnite upínaciu skrutku šikmých rezov (p).
5. Pritiahnite tri skrutky (ss). V tomto okamihu
nevenujte žiadnu pozornosť odčítaniu
ukazovateľa na meradle pokosových rezov.
2. S uhlovým dorazom (z) nastaveným proti
zarážke nastavenia zvislej polohy (bb) tlačte
rameno pokosových rezov doprava, aby ste
zaistili jeho úplne zvislú polohu a utiahnite
upínaciu rukoväť šikmých rezov.
NASTAVENIE UKAZOVATEĽA POKOSOVÝCH
REZOV (OBR. 10–12)
3. Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč (s).
1. Uvoľnite zaisťovaciu páku pokosových rezov
(e) a stlačte zarážku pokosových rezov (t), aby
došlo k uvoľneniu ramena pokosových rezov
(a1).
2. Posuňte rameno pokosových rezov tak, aby
ukazovateľ pokosových rezov (uu) ukazoval
na hodnotu nula, ako je uvedené na obr. 12.
3. S povolenou pákou pokosových rezov
pootáčajte ramenom pokosových rezov
v blízkosti nuly a nechajte zaskočiť západku
pokosových rezov.
4. Sledujte ukazovateľ (uu) a meradlo
pokosových rezov (f). Ak ukazovateľ
neukazuje presne nulovú polohu, povoľte
skrutku (a2), posuňte ukazovateľ tak, aby
ukazoval presne na hodnotu 0° a skrutku
znovu pritiahnite.
ARETAČNÁ TYČ POKOSOVÝCH REZOV NASTAVENIE (OBR. 22)
Ak je možné pohybovať základňou píly, i keď je
zaisťovacia páka pokosových rezov (e) zaistená,
musí byť nastavená aretačná tyč pokosových
rezov.
1. Uvoľnite zaisťovaciu páku pokosových rezov
(e).
4. Položte uhlomer (tt) na stôl a k pílovému kotúču
(oo) (obr. 15).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uholníkom hrotov zubov pílového
kotúča.
Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
5. Povoľte o niekoľko otáčok poistnú maticu
(ww) a hneď ako sa uistíte, že je dorazová
skrutka (bb) v kontakte s uhlovým dorazom
(z), otáčajte dorazovou skrutkou nastavenia
zvislej polohy (bb) doprava alebo doľava, kým
nebude pílový kotúč v kolmej polohe (90°)
vzhľadom k stolu. Kontrolujte uhlomerom.
6. Držte dorazovú skrutku (bb) a riadne utiahnite
poistnú maticu (ww).
7. Ak ukazovateľ šikmých rezov (xx) neukazuje
na meradle šikmých rezov (q) nulovú polohu,
povoľte skrutku ukazovateľa (yy) a nastavte
ukazovateľ podľa potreby.
NASTAVENIE VODIDLA (OBR. 19)
Horná časť vodidla môže byť nastavená tak,
aby bola vytvorená vôľa umožňujúca vykonanie
úplného náklonu píly v uhle 48° vľavo i vpravo.
Nastavenie ľavého vodidla (v):
2. Nastavte zaisťovaciu páku pokosových rezov
(e) do hornej polohy.
1. Povoľte plastovú skrutku (k) a presuňte vodidlo
doľava.
3. Pomocou šesťhranného kľúča uvoľnite
nastavovaciu skrutku (vv) na otočnom čape.
2. Vykonajte skúšku s vypnutou pílou
a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby
bolo čo najbližšie k pílovému kotúču, čo zaručí
maximálnu podporu obrobku bez toho, aby
dochádzalo k problémom pri pohybe ramena
píly smerom hore alebo dole.
POZNÁMKA: Niektoré modely nie sú
vybavené touto nastavovacou skrutkou
– postúpte na krok 4.
4. Nastavujte aretačnú tyč pokosových rezov
v smere pohybu hodinových ručičiek v krokoch
po 45°, aby ste zvýšili upínaciu silu.
5. Uistite sa, či sa stôl nepohybuje, ak je páčka
pokosových rezov (e) zaistená v ľubovoľnom
uhle.
6. Pritiahnite nastavovaciu skrutku (vv).
18
3. Riadne utiahnite skrutku.
VAROVANIE: Vodiace drážky (zz)
môžu byť zanášané nečistotami. Na
čistenie vodiacich drážok používajte
vhodný prípravok alebo prúd
nízkotlakového vzduchu.
KONTROLA A NASTAVENIE UHLA ŠIKMÝCH
REZOV (OBR. 19, 20)
1. Povoľte upínaciu skrutku (k) vodidla na ľavej
strane a presuňte hornú časť vodidla na ľavej
strane čo najviac doľava.
2. Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov (p)
a presuňte rameno píly doľava tak, aby sa
uhlový doraz (z) opieral o zarážku nastavenia
polohy šikmých rezov (aa). Toto je poloha
šikmého rezu 45°.
Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
3. Uvoľnite o niekoľko otáčok poistnú maticu
(ww) a s uhlovým dorazom (z) nachádzajúcim
sa na zarážke nastavenia šikmého rezu
otáčajte dorazovou skrutkou nastavenia
polohy šikmého rezu (aa) doprava alebo
doľava, kým nebude ukazovateľ (xx)
nastavený na hodnotu 45°.
4. Držte dorazovú skrutku (aa) a riadne utiahnite
poistnú maticu (ww).
5. Ak chcete dosiahnuť pravý šikmý rez 3°
alebo ľavý šikmý rez 48°, dve dorazové
nastavovacie skrutky musia byť nastavené tak,
aby umožňovali potrebný pohyb ramena píly.
OVLÁDANIE KRYTU A VIDITEĽNOSŤ
Kryt pílového kotúča Vašej píly je navrhnutý tak,
aby dochádzalo k jeho automatickému zdvíhaniu
pri stláčaní ramena píly ak jeho spúšťaniu cez
pílový kotúč, ak je rameno píly zdvíhané.
Kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži alebo
demontáži pílového kotúča alebo pri kontrolovaní
píly. NIKDY NEZDVÍHAJTE KRYT PÍLOVÉHO
KOTÚČA RUKOU, KÝM NEBUDE PÍLA
VYPNUTÁ.
POZNÁMKA: Určité špeciálne rezy budú
vyžadovať, aby ste kryt zdvíhali ručne. Pozrite časť
týkajúcu sa rezania líšt až do výšky 88,9 mm.
Predná časť ochranného krytu je z dôvodu lepšej
viditeľnosti počas vykonávania rezu vybavená
lamelovou clonou. Aj keď lamely významne
obmedzujú odlietavanie pilín, v kryte sú otvory
apri pohľade cez lamely by sa mali vždy používať
ochranné okuliare.
AUTOMATICKÁ ELEKTRICKÁ BRZDA
Vaša píla je vybavená automatickou elektrickou
brzdou, ktorá zastaví pílový kotúč do 5 sekúnd od
uvoľnenia hlavného vypínača. Túto brzdu nie je
možné nastaviť.
Občas môže po uvoľnení hlavného vypínača dôjsť
k oneskoreniu pri aktivácii brzdy. V ojedinelých
prípadoch nemusí dôjsť k aktivácii brzdy vôbec
a pílový kotúč sa zastaví dobehom.
Ak dochádza k oneskoreniam alebo výpadkom,
vykonajte 4 až 5 zapnutí a vypnutí píly. Ak nedôjde
týmto spôsobom k odstráneniu problému, zverte
opravu píly autorizovanému servisu DEWALT .
Pred vysunutím pílového kotúča z drážky sa
vždy uistite, či došlo k zastaveniu pílového
kotúča. Brzda nie je náhradou krytov a nezaisťuje
Vašu vlastnú bezpečnosť. Venujte pri práci píle
maximálnu pozornosť.
POUŽITIE
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola
a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby
mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní
manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či
nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, či
je vykonávaná riadna údržba stroja a príslušenstva
a či je veľkosť obrobkov vhodná pre tento stroj.
Pred použitím náradia
• Upnite vhodný pílový kotúč. Nepoužívajte
nadmerne opotrebované pílové kotúče.
Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú
prekročiť maximálne povolené otáčky pílového
kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
• Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Nepoužívajte nadmernú silu.
• Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly
nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
• Obrobok si upnite.
19
• Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva
a mnohých neželezných materiálov, tieto
pokyny sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké
pokyny platia aj pre rezanie ostatných
materiálov. Nerežte s touto pílou železné
materiály (železo a oceľ) alebo murivo!
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče!
• Používajte kryt s drážkou pre pílový kotúč. Ak
je drážka pre pílový kotúč širšia než 10 mm,
s pílou nepracujte.
Zapnutie a vypnutie (obr. 21)
Otvor (y) v hlavnom vypínači (l) je určený na
vloženie visacej zámky, aby bolo umožnené
uzamknutie náradia.
1. Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (l).
2. Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
Postoj a poloha rúk pri rezaní
Správna poloha tela a rúk pri obsluhe pokosovej
píly uľahčí rezanie a zaistí vyššiu presnosť
a bezpečnosť.
• Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti priestoru
rezania.
• Udržuje ruky vo vzdialenosti minimálne 150
mm od pílového kotúča.
• Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne
k pracovnému stolu a k vodidlu. Udržujte
ruky v predpísanej polohe, kým nedôjde
k uvoľneniu hlavného vypínača a k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
• Pred samotným vykonaním rezu (bez toho,
aby bola píla zapnutá) vždy skontrolujte dráhu
pílového kotúča.
• Pri práci neprekrižujte ruky.
• Stojte pevne oboma nohami na podlahe
a udržujte rovnováhu.
• Pri pohybe ramena píly smerom doprava
alebo doľava, kopírujte telom pohyby píly
a stojte bezpečne na pravej alebo ľavej strane
píly.
• Pri rezaní podľa rysky sledujte rysku na
obrobku v otvoroch krytu.
20
ZÁKLADNÉ REZY
Zvislý priamy priečny rez
(obr. 1, 2, 23)
POZNÁMKA: Vždy používajte pílové kotúče
s priemerom 250 mm a s priemerom upínacieho
otvoru 30 mm, aby ste dosiahli požadované
prevádzkové výkony.
1. Uvoľnite zaisťovaciu páku pokosových rezov
(e) a stlačte zarážku pokosových rezov (t), aby
došlo k uvoľneniu ramena pokosových rezov.
2. Nechajte západku pokosových rezov zapadnúť
do polohy 0° a zaistite páku pokosových rezov.
3. Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodidlo
(c, v).
4. Uchopte prevádzkovú rukoväť (a) a stlačte
páčku uvoľnenia poistky hlavy píly (cc).
5. Stlačte hlavný vypínač (l), aby došlo k zapnutiu
motora.
6. Stlačte hlavu píly tak, aby ostrie prechádzalo
rezaným obrobkom a krytom s drážkou pre
pílový kotúč (s).
7. Po dokončení rezu uvoľnite vypínač a pred
navrátením hlavy píly do hornej polohy
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
Zvislé pokosové priečne rezy
(obr. 1, 2, 24)
1. Uvoľnite zaisťovaciu páku pokosových rezov
(e) a stlačte zarážku pokosových rezov (t).
Nastavte hlavu píly v požadovanom uhle
smerom doľava alebo doprava.
2. Zarážka pokosových rezov sa automaticky
nastaví v polohe 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a 45°.
Ak chcete použiť akýkoľvek iný uhol alebo
uhol 50°, držte pevne hlavu píly a zaistite ju
upnutím zaisťovacej páky pokosových rezov.
3. Pred vykonávaním rezu sa vždy uistite, či je
zaisťovacia páka pokosových rezov riadne
zaistená.
4. Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
VAROVANIE: Pri vykonávaní
pokosového rezu na koncovej časti
obrobku s malým orezom umiestnite
obrobok tak, aby bol orez na strane
pílového kotúča s väčším uhlom
vzhľadom k vodidlu. To znamená –
ľavý pokos, orez vpravo – pravý pokos,
orez vľavo.
Šikmé rezy (obr. 1, 2, 25)
Uhol šikmého rezu môže byť nastavený od 3°
vpravo až po 48° vľavo a rez môže byť vykonaný
s ramenom pre pokosové rezy nastaveným
v polohe pre pokosový rez od nuly do maximálne
45° vpravo alebo vľavo.
1. Povoľte upínaciu skrutku (k) vodidla na ľavej
strane a presuňte hornú časť vodidla na
ľavej strane (v) čo najviac doľava. Povoľte
upínaciu skrutku šikmých rezov (p) a nastavte
požadovaný uhol šikmého rezu.
2. Pevne dotiahnite upínaciu skrutku šikmých
rezov (p).
3. Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
Kvalita rezov
Kvalita a čistota rezu závisí od mnohých faktorov
a od rezaného materiálu. Najvyššiu kvalitu rezu
(rezanie tvarových obkladacích prvkov) dosiahnete
pri použití karbidového kotúča so 60 zubmi. Kvalitu
rezu tiež zvyšuje rovnomerný a pomalý posuv píly
pri rezaní.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa
materiál počas rezania nechvel alebo
aby sa nepohyboval. Obrobok vždy
riadne upevnite. Pred zdvihnutím
ramena píly počkajte, kým sa pílový
kotúč celkom nezastaví. Ak dochádza
k triešteniu zadnej časti rezu, nalepte
na obrobok v mieste rezu lepiacu
pásku. Urobte rez cez lepiacu pásku
a po skončení rezu pásku opatrne
odlepte.
Upevnenie obrobku (obr. 3)
1. Ak je to možné, pripevnite obrobok k základni
píly.
2. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím svorky
(gg) určenej na použitie s Vašou pílou. Ak je to
možné, upnite obrobok k vodidlu píly. Obrobok
môže byť upevnený na ktorúkoľvek stranu
pílového kotúča. Upevnite svorku k rovnému
povrchu pevného vodidla.
VAROVANIE: Pri rezaní neželezných
kovov vždy používajte svorky na
upnutie materiálu.
Podpera pre dlhšie obrobky
(obr. 3)
2. Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití
pracovnej podpery (jj), ktorá zaistí predĺženie
pracovného stola Vašej píly (k dispozícii
u autorizovaných predajcov). Vždy používajte
dostupné podpery na podoprenie a upevnenie
dlhých obrobkov, aby ste zabránili pádu
obrobku alebo úrazu.
Rezanie rámov obrazov,
rámčekov a ďalších
štvorstranných projektov
(obr. 26, 27)
TVAROVÉ LIŠTY A INÉ RÁMY
Pred rezaním tvarových obkladacích líšt a rámov
si najskôr na kúskoch dreva vyskúšajte spôsob
rezania, kým si nebudete istí, že prácu bez
problémov zvládnete. Vaša píla je perfektným
náradím na rezanie rohov a uhlov zobrazených
na obrázku 26. Zobrazený spoj bol vytvorený
pomocou nastavenia šikmého rezu.
POUŽITIE NASTAVENIA ŠIKMÝCH REZOV
Šikmý rez pre obe lišty je nastavený na hodnotu
45°. Výsledný spoj zviera uhol 90°. Rameno
pokosových rezov je zaistené v nulovej polohe.
Rezaný kus je položený širšou stranou na stôl píly
a užšou stranou sa opiera o vodidlo.
POUŽITIE NASTAVENIA POKOSOVÝCH REZOV
Rovnaký rez môže byť vykonaný po nastavení píly
na vykonávanie pokosových rezov vpravo a vľavo.
Dva nákresy (obr. 26, 27) platia iba pre výrobky so
štyrmi stranami. Pri spojovaní výrobkov s viacerými
stranami musia byť zmenené uhly pokosových
a šikmých rezov. Nasledujúca tabuľka ukazuje
veľkosť uhlov pre rôzne výrobky s rôznym počtom
strán za predpokladu, že sú všetky strany rovnako
dlhé. Pre výrobky s iným počtom strán, ktoré nie
sú uvedené v tabuľke, vydeľte 180° počtom strán,
aby ste zistili hodnotu uhla pokosového alebo
šikmého rezu.
Počet strán
4
5
6
7
8
9
10
Uhol pokosového alebo
šikmého rezu
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
1. Dlhé obrobky vždy podoprite.
21
Kombinovaný pokosový rez
(obr. 26 - 29)
Kombinovaný pokos je rez, keď je súčasne
vykonávaný pokosový rez (obr. 27) a šikmý rez
(obr. 26). Ide o druh rezu používaný na výrobu
rámčekov alebo boxov so šikmými stranami, ako je
napríklad výrobok na obr. 28.
VAROVANIE: Ak sa uhol rezu pri
vykonávaní rezu odlišuje, skontrolujte,
či je riadne dotiahnutá upínacia skrutka
pre šikmé rezy aj upínacia skrutka pre
pokosové rezy. Tieto skrutky musia byť
dotiahnuté po vykonaní každej zmeny
šikmého alebo pokosového rezu.
• Nižšie uvedený diagram Vám bude pomáhať
pri voľbe správneho nastavenia šikmých
a pokosových rezov pri kombinovaných
pokosových rezoch. Pri práci s diagramom
si zvoľte požadovaný uhol „A” (obr. 29)
Vášho projektu a umiestnite tento uhol na
zodpovedajúci oblúk v diagrame. Z tohto
bodu sledujte priamku vedúcu priamo dole,
kde nájdete správnu hodnotu uhla šikmého
rezu a ak budete sledovať priamku vedúcu
vodorovne z tohto bodu, získate správnu
hodnotu uhla pokosového rezu.
5
10
15
20
25
30
40
45
65
40
50
55
60
40
35
ŠTVORSTENOVÁ
ŠKATUĽA
70
75
80
85
0
35
45
35
40
ŠESŤSTENOVÁ
ŠKATUĽA
30
35
70
85
30
65
80
75
30
25
50
25
65
45
20
40
55
60
70
80
20
75
85
55
60
25
50
45
15
15
30
40
15
25
35
30
OSEMSTENOVÁ
ŠKATUĽA
10
20
35
10
15
20
15
5
10
20
25
UHOL STENY ŠKATULE (UHOL A)
NASTAVTE NA PÍLE TENTO UHOL POKOSOVÉHO REZU
45
10
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
NASTAVTE NA PÍLE TENTO UHOL ŠIKMÉHO REZU
• Nastavte na píle predpísané uhly a urobte
niekoľko skúšobných rezov.
• Skúste si, či budú k sebe jednotlivé diely
lícovať.
• Príklad: Na zhotovenie výrobku so štyrmi
stranami s vonkajším uhlom 25° (uhol „A”)
(obr. 29), použite horný oblúk v tabuľke.
Nájdite na oblúku hodnotu uhla 25°. Sledujte
na každej strane vodorovnú rôznobežku
22
a dostanete nastavenie uhla pokosového
rezu (23°). Obdobným spôsobom sledovaním
zvislej rôznobežky hore či dole dostanete
nastavenie uhla šikmého rezu (40°). Vždy
urobte niekoľko rezov na odrezkoch pre
kontrolu nastavenia píly.
Nóniová stupnica (obr. 30 - 32)
Vaša píla je vybavená nóniovou stupnicou, ktorá
ďalej zvyšuje presnosť rezania. Pri nastaveniach,
ktoré vyžadujú nastavenie v jednotkách stupňov
(1/4°, 1/2°, 3/4°), umožňuje nóniová stupnica
presné nastavenie uhlov pokosových rezov
s presnosťou na 1/4° (15 minút). Ak chcete
použiť nóniovú stupnicu, postupujte podľa nižšie
uvedených krokov. Príklad: Predpokladajme, že
chcete urobiť pravý pokosový rez s hodnotou 24
1/4°.
• Vypnite pílu.
• Nastavte pokosový uhol na najbližšiu celú
hodnotu stupňa. Prostredná ryska na nóniovej
stupnici (obr. 30) musí byť zarovnaná s ryskou
označujúcou celú hodnotu stupňa na stupnici
pokosových rezov. Pozrite sa pozorne na
obr. 31. Zobrazené nastavenie je pre pravý
pokosový rez 24°.
• Ak chcete nastaviť hodnotu ďalšej 1/4°,
stlačte páčku zaistenia ramena pokosových
rezov a opatrne presúvajte rameno smerom
doprava, kým sa ryska na nóniovej stupnici
pre 1/4° nezarovná s najbližšou ryskou
označujúcou celú hodnotu stupňa na
stupnici pokosových rezov. V tomto prípade
má najbližšia ryska hodnotu 25°. Obr. 32
zobrazuje hodnotu pravého pokosového rezu
24 1/4°.
• Vykonávanie pravých pokosových rezov:
– zväčšite uhol pokosového rezu
presunutím ramena tak, aby došlo
k zarovnaniu príslušnej rysky nóniovej
stupnice s najbližšou ryskou na stupnici
pokosových rezov smerom vpravo.
– zmenšite uhol pokosového rezu
presunutím ramena tak, aby došlo
k zarovnaniu príslušnej rysky nóniovej
stupnice s najbližšou ryskou na stupnici
pokosových rezov smerom vľavo.
• Vykonávanie ľavých pokosových rezov:
– zväčšite uhol pokosového rezu
presunutím ramena tak, aby došlo
k zarovnaniu príslušnej rysky nóniovej
stupnice s najbližšou ryskou na stupnici
pokosových rezov smerom vľavo.
– zmenšite uhol pokosového rezu
presunutím ramena tak, aby došlo
k zarovnaniu príslušnej rysky nóniovej
stupnice s najbližšou ryskou na stupnici
pokosových rezov smerom vpravo.
Rezanie základných líšt
Rezanie základných líšt je vykonávané pri
nastavení uhla šikmého rezu 45°.
• Pred vykonávaním akéhokoľvek rezu vždy
urobte skúšobný rez.
• Všetky rezy sú vykonávané tak, že je zadná
strana lišty položená naplocho na stôl píly.
VNÚTORNÝ ROH
Ľavá strana
1. Položte lištu hornou stranou proti vodidlu.
2. Uložte si ľavú časť rezu.
Pravá strana
1. Položte lištu spodnou stranou proti vodidlu.
2. Uložte si ľavú časť rezu.
VONKAJŠÍ ROH
Ľavá strana
1. Položte lištu spodnou stranou proti vodidlu.
2. Uložte si pravú časť rezu.
Pravá strana
1. Položte lištu hornou stranou proti vodidlu.
2 Uložte si pravú časť rezu.
Rezanie čela lišty
Rezanie čela lišty je vykonávané kombinovaným
pokosovým rezom. Pre dosiahnutie extrémnej
presnosti má Vaša píla prednastavené uhly
v polohe 31,62° pre pokosový rez a v polohe
33,85° pre šikmý rez. Tieto nastavenia sú
štandardné pre čelá líšt s uhlami 52° hore a 38°
dole.
• Pred konečným rezom si urobte testovací rez
na odrezku materiálu.
• Všetky rezy sú vykonávané s ľavým skosením
a so zadnou stranou lišty položenou proti
základni.
VNÚTORNÝ ROH
Ľavá strana
4. Spodná strana lišty proti vodidlu.
5. Ľavý pokosový rez.
6. Uložte si ľavú časť rezu.
VONKAJŠÍ ROH
Ľavá strana
1. Spodná strana lišty proti vodidlu.
2. Ľavý pokosový rez.
3. Uložte si ľavú časť rezu.
Pravá strana
4. Horná strana lišty proti vodidlu.
5. Pravý pokosový rez.
6. Uložte si pravú časť rezu.
Špeciálne rezy
• Všetky rezy sú vykonávané s materiálom
upnutým k pracovnému stolu a s materiálom
opretým o vodidlo. Zaistite, aby bol obrobok
riadne upnutý.
PREHNUTÝ MATERIÁL
Pri rezaní prehnutých materiálov vždy umiestnite
tento materiál do polohy ako na obr. 34 a nikdy
nie do polohy, ktorá je znázornená na obr. 35.
Nesprávna poloha materiálu spôsobí pri
dokončovaní rezu priškripnutie pílového kotúča.
REZANIE PLASTOVÝCH RÚROK ALEBO INÝCH
MATERIÁLOV S KRUHOVÝM PRIEREZOM
Vaša píla môže ľahko vykonávať rezy plastových
rúrok. Rúrky by mali byť rezané ako drevo a pri
rezaní by mali byť upnuté alebo pevne pritlačené
k vodidlu, aby sa zabránilo ich odvaľovaniu. To
je veľmi dôležité najmä pri vykonávaní uhlových
rezov.
REZANIE VEĽKÝCH MATERIÁLOV
Občas sa stane, že je obrobok príliš veľký na
to, aby sa dostal pod ochranný kryt pílového
kotúča. Trochu viac priestoru získate odtlačením
ochranného krytu, ako na obr. 36. Tento spôsob
používajte pokiaľ možno čo najmenej, ale ak je
to nutné, píla bude pracovať a bude umožnené
vykonanie väčšieho rezu. PRI PREVÁDZKE
PÍLY NIKDY NEUVÄZUJTE, NEPRIPEVŇUJTE
A NEDRŽTE OCHRANNÝ KRYT V OTVORENEJ
POLOHE.
1. Horná strana lišty proti vodidlu.
2. Pravý pokosový rez.
3. Uložte si ľavú časť rezu.
Pravá strana
23
životnosť ložísk je minimálne rovnaká, ako
životnosť celej píly.
Odsávanie prachu (obr. 2, 3)
• Nasaďte na výstupný otvor (n) vak na prach
(ff).
VAROVANIE! Kedykoľvek je to možné,
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
Pripojte k píle zariadenie na odsávanie prachu
spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť
prúdenia vzduchu pripojených zariadení by
mala byť 20 m/s (+/- 2 m/s). Rýchlosť je meraná
v spojovacej trubici v bode pripojenia, s pripojeným
náradím, ktoré nie je v chode.
Preprava (obr. 4)
Aby bolo zaručené pohodlné prenášanie píly, na
hornú časť ramena píly bola umiestnená rukoväť
(a), ktorá uľahčí prenášanie náradia.
• Pri prenášaní píly sklopte rameno a stlačte
dole zaisťovací kolík (o).
• Na prenášanie píly používajte vždy prepravnú
rukoväť (a) alebo príchytky (r) zobrazené na
obr. 4.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia, vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred montážou alebo demontážou
príslušenstva, pred nastavením
alebo zmenou nastavenia alebo pri
vykonávaní opráv. Uistite sa, či je
hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť
úraz.
Mazanie
Táto píla je vybavená uzatvorenými samomaznými
guľkovými ložiskami. Tieto ložiská sú naplnené
dostatočným množstvom maziva. Prevádzková
24
Čistenie
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt
pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu
odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej
funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti
obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto
funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
pílovým kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte
stroj od napájania a postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Montáž pílového kotúča.
Odstráňte zaseknuté časti a vykonajte montáž
pílového kotúča.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite hornú
časť stola.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite
systém na zachytávanie prachu.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT, aby ste znížili
riziko zranenia obsluhy.
Diódové PRACOVNÉ SVETLO
– VAROVANIE:
ŽIARENIE DIÓDY: NEPOZERAJTE
SA DO LÚČA
ZARIADENIE TRIEDY 2
MAXIMÁLNY VÝSTUPNÝ VÝKON
P = 9,2 mW,
max.
= 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997;
+A2:2001
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie
výrobkov DEWALT po skončení ich prevádzkovej
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
25
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241706 - 22-07-2014
26
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
DW713XPS
Stôl
POKOSOVÁ PÍLA 2
©
27
DW713XPS
Motor
POKOSOVÁ PÍLA 2
©
28
29
30
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising