PV9625N | Black&Decker PV9625N DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

370000 - 08 LT
1
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys „Dustbuster®“ skirtas lengviems siurbimo sausuoju būdu
darbams. Šis prietaisas skirtas tik individualiam
naudojimui namų ūkyje.
●
Bendrieji įspėjimai dėl prietaiso
naudojimo saugos
Įspėjimas! Naudodami laidinius/akumulia- ●
torinius prietaisus, laikykitės būtinų saugos
priemonių, įskaitant toliau nurodytas, kad
sumažintumėte gaisro, elektros smūgio,
susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.
● Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją.
● Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo
instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nereko- ●
menduojamus papildomus įtaisus arba priedus,
arba naudojant prietaisą ne pagal numatytąją
paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
Sąvoka „prietaisas“ pateiktuose įspėjimuose reiškia ●
į elektros tinklą jungiamą (laidinį) prietaisą arba
akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) prietaisą.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai.
Prietaiso naudojimas
Naudodami šį prietaisą, visada būkite atsargūs.
● Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
● Prietaisą naudokite dienos metu arba esant
geram dirbtiniam apšvietimui.
● Nenaudokite šio prietaiso ten, kur gali kilti
sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių.
● Niekuomet neleiskite šio prietaiso naudoti vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiems
žmonėms.
● Neleiskite į darbo vietą vaikų arba gyvūnų;
neleiskite jiems liesti prietaiso maitinimo laido.
● Neleiskite vaikų, pašalinių asmenų ir gyvūnų
artyn prietaisui veikiant. Jie gali blaškyti dėmesį
ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
● Šis prietaisas nėra žaislas.
● Nemerkite prietaiso į vandenį.
● Neatidarykite korpuso gaubto. Viduje nėra
dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats
vartotojas.
Asmens sauga
● Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su prietaisu. Nenaudokite prietaiso būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Naudojant
prietaisą užtenka vienos neatidumo akimirkos
ir galima sunkiai susižeisti.
Jeigu reikia, naudokite asmenines apsaugines
priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
akių apsaugos, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis,
sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
prietaiso. Prieš įjungdami prietaisą į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką,
prieš paimdami ar nešdami prietaisą, visuomet
patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
prietaisus uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant prietaisus į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant
žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite
lengviau suvaldyti prietaisą esant netikėtoms
situacijoms.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų
rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus,
aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo
judančių dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Prietaiso naudojimas ir priežiūra
● Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra
apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite,
ar nėra sugedusių dalių, jungiklių ar kokių nors kitų
gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
● Sugedus jungikliui, prietaisu naudotis negalima.
Bet kuris prietaisas, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
● Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį prietaisą nuo energijos šaltinio ir
(arba) ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsaugos priemonės sumažina prietaiso atsitiktinio įungimo pavojų.
● Jeigu taikytina, pjovimo įrankiai turi būti aštrūs
ir švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo
įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos
bus lengviau valdyti.
● Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis yra
pažeista arba sugedusi.
● Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
● Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių
nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.
5
LIETUVIŲ
Elektros sauga
● Prietaiso kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintu
prietaisu niekada nenaudokite jokių adapterių.
Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
● Nenaudokite šio prietaiso lyjant arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Į prietaisą patekęs
vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
● Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido prietaisui nešti, jam ar kištukui
traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio
pavojų.
● Naudodami prietaisą lauke, naudokite tam
pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
● Jeigu prietaisą neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra
(taikytina tik belaidžiam prietaisui)
● Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą
kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
● Prietaisus naudokite tik su specialiai jiems
skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitos rūšies
akumuliatorių kasetes, galima susižeisti arba
sukelti gaisrą.
● Kai akumuliatoriaus nenaudojate, laikykite jį
toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui,
popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių,
varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę
akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti arba
patirti gaisrą.
● Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu.
Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš
akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti
arba nudeginti odą.
Po naudojimo
● Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje,
gerai vėdinamoje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
6
●
●
Vaikai neturi pasiekti saugomų prietaisų.
Kai prietaisas yra laikomas arba gabenamas
automobilyje, jį reikia dėti į bagažinę arba pritvirtinti, kad greitai keičiant greitį arba kryptis jis
nejudėtų.
Kitų asmenų sauga
● Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų
asmenų priežiūros ir nurodymų.
● Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
Techninė priežiūra
Prietaiso techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifi kuotas remonto meistras, naudojant tik originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų prietaiso
veikimą.
Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir
kroviklių saugos
Akumuliatoriai
● Niekada jokiais būdais nebaldykite jų atidaryti.
● Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
● Saugokite akumuliatorių nuo karščio.
● Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų
viršyti 40°C.
● Kraukite tik esant 10°C–40 °C aplinkos oro
temperatūrai.
● Kraukite tik su prietaisu/įrankiu pateiktu krovikliu. Naudojant netinkamą kroviklį gali įvykti elektros smūgis arba akumuliatorius gali perkaisti.
● Išmesdami akumuliatorius, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
● Nepradurkite ir nenumeskite akumuliatoriaus,
kad jis nebūtų sugadintas arba deformuotas,
nes gali kilti sužalojimo ir gaisro pavojus.
● Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
● Esant ekstremalioms sąlygoms, gali ištekėti
baterijose esantis skystis. Jeigu ant akumuliatoriaus pastebėtumėte skysčio, kruopščiai
nuvalykite jį skudurėliu. Venkite kontakto su oda.
● Patekus ant odos arba į akis, vadovaukitės toliau
pateiktais nurodymais.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus skystis gali pakenkti
sveikatais arba padaryti žalos turtui. Patekus ant
odos, nedelsiant nuplaukite vandeniu. Atsiradus
paraudimui, skausmui arba sudirginimui kreipkitės
pagalbos į gydytojus. Pakliuvus į akis, tuoj pat
skalaukite švariu vandeniu ir kreipkitės pagalbos
į gydytojus.
LIETUVIŲ
Surinkimas
Krovikliai
Šis kroviklis numatytas tam tikrai įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka
duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
Įspėjimas! Niekada nebandykite keisti kroviklio
bloko kištuko įprastu elektros kištuku.
● Prietaiso/įrankio akumuliatoriui krauti naudokite
tik su juo pateiktą „Black & Decker“ kroviklį. Kitų
rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei
padaryti žalos turtui.
● Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui skirtų akumuliatorių.
● Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis Black & Decker techninio aptarnavimo centro darbuotojas.
● Saugokite kroviklį nuo vandens.
● Neatidarykite kroviklio.
● Neardykite kroviklio.
Kraunant akumuliatorių, prietaisą / įrankį /
akumuliatorių reikia padėti gerai vėdinamoje vietoje.
Dulkių rinktuvo nustatymas (A–C pav.)
Dulkių rinktuvas (1) turi šepetį, kurį galima ištraukti
į priekį ir juo valyti dulkes bei apmušalus.
● Dulkių rinktuvas (1) įrengtas po prietaisu.
Norėdami naudoti, nuimkite prietaisą nuo
krovimo pagrindo (7).
● Paspauskite vyrio fiksavimo mygtuką (3) ir pasukite dulkių rinktuvą (1) į norimą padėtį.
● Atleiskite vyrio fiksavimo mygtuką (3), kad dulkių
rinktuvas būtų tinkamai užfiksuotas.
● Dulkių rinktuvą galima pailginti, traukiant
papildomą dulkių rinktuvo dalį (9) tol, kol ji
tinkamai užsifiksuos.
● Papildomą dalį galima įtraukti, spaudžiant
mygtuką (10) ir stumiant papildomą dalį atgal
į dulkių rinktuvą.
● Panaudojus prietaisą ir jį kraunant, dulkių
rinktuvą reikia sugrąžinti į saugojimo padėtį po
prietaisu.
Elektros sauga
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
įgaliotasis Black & Decker techninio aptarnavimo ● Susi že i dimai, p r i sili etus p r i e b et kur i ų
centro darbuotojas.
besisukančių (judamųjų) dalių.
Įspėjimas! Niekada nebandykite keisti kroviklio ● Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius
bloko kištuko įprastu elektros kištuku.
arba priedus.
● Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
Krovimo pagrinde esantys simboliai
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
Šis krovimo pagrindas turi dvigubą izoliaciją,
darykite pertraukas.
todėl jo nereikia įžeminti.
● Klausos pablogėjimas.
● Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
Saugiai izoliuokite transformatorių. Elektros
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, aptinklas yra elektriškai atskirtas nuo transdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
formatoriaus išvado.
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl
jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite,
ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų
lentelėje nurodytą įtampą.
Naudojimas
Šis krovimo pagrindas skirtas naudoti tik
●
patalpose.
Funkcijos
1. Dulkių rinktuvas
2. Dulkių rinktuvo atidarymo mygtukas
3. Vyrio fiksavimo mygtukas
4. Įjungimo/išjungimo jungiklis
5. Rinktuvo durelės
6. Rinktuvo durelių atidarymo skląstis
7. Krovimo pagrindas
8. Ištraukiamas šepetys
9. Papildoma dulkių rinktuvo dalis
●
Prieš naudojant pirmą kartą, akumuliatorių reikia
krauti mažiausiai 24 valandas.
Nenaudojamą prietaisą laikykite ant krovimo
pagrindo.
Akumuliatoriaus krovimas (D pav.)
● Prietaisas būtinai privalo būti išjungtas. Akumuliatorius nebus kraunamas, jeigu įjungimo/
išjungimo jungiklis (4) bus įjungimo padėtyje.
● Dėkite prietaisą ant krovimo pagrindo (7) kaip
parodyta.
7
LIETUVIŲ
●
Įjunkite kroviklį į elektros lizdą. Įjunkite jį.
Užsidegs krovimo kontrolinė lemputė.
● Kraukite prietaisą bent 24 valandas.
Kraunant akumuliatorių, kroviklis gali įkaisti. Tai normalu ir nereiškia, kad prietaisas sugedo. Prietaisą
galima palikti prijungtą prie kroviklio neribotam laikui.
Krovimo kontrolinė lemputė švies, kai prietaisas bus
prijungtas prie įjungto kroviklio.
Įspėjimas! Nekraukite akumuliatoriaus, kai aplinkos
temperatūra yra žemesnė nei 4 °C ar aukštesnė
nei 40 °C.
Įjungimas ir išjungimas (E pav.)
● Norėdami prietaisą įjungti, pastumkite įjungimo/
išjungimo jungiklį (4) pirmyn, į padėtį I.
● Norėdami prietaisą išjungti, pastumkite įjungimo/
išjungimo jungiklį (4) atgal, į padėtį 0.
Siurbimo galios optimizavimas (G–I pav.)
Norint, kad siurbimo galia būtų optimali, naudojant
prietaisą reikia reguliariai keisti filtrus.
● Paspauskite atidarymo skląstį (6) ir atidarykite
rinktuvo dureles (5) (F pav.).
● Išpilkite šiukšles iš dulkių rinktuvo.
Valymas ir priežiūra
Sukant rezervuarą (A pav.), iš filtro pašalinamas
purvas. Visgi svarbu reguliariai išvalyti rezervuarą
išėmus filtrus (J pav.).
Įspėjimas! Reguliariai valykite filtrus (12 ir 13).
Dulkių rinktuvo ir filtrų valymas (G–K pav.)
Rezervuarą galima išvalyti dviem būdais: greitojo
ištuštinimo ir kruopštaus išvalymo būdu. Norėdami
išvalyti greituoju būdu, atlikite toliau nurodytus
veiksmus. Filtrai yra daugkartinio naudojimo ir juos
reikia reguliariai valyti.
● Paspauskite atidarymo skląstį (6) ir atidarykite
rinktuvo dureles (5) (F pav.).
● Išpilkite šiukšles iš dulkių rinktuvo (11).
● Uždarykite dulkių rinktuvo dureles (5). Patikrinkite, ar tinkamai užsifiksavo atidarymo
skląstis (6).
Norėdami rezervuarą išvalyti kruopščiai, atlikite
vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
Dulkių rinktuvas (11) yra pritvirtintas prie prietaiso
korpuso jungiamuoju fiksavimo kaiščiu; norėdami
nuimti dulkių rinktuvą:
● Paspauskite dulkių rinktuvo atidarymo mygtuką
(2) ir sukite dulkių rinktuvą (11) prieš laikrodžio
rodyklę bei atsargiai traukite dulkių rinktuvą iš
prietaiso.
● Pasukite filtro kilpą (12) į vertikalią padėtį (I pav.).
● Sukite filtrą (13) priešfiltryje (14), laikydami už filtro
kilpos (12), kad būtų sujudintas ir pašalintas purvas.
8
● Išimkite pagrindinį filtrą (13).
● Šepečiu nuvalykite nuo filtro (13) dulkes.
Priešfiltris (14) yra sujungtas su jungiamuoju fiksavimo kaiščiu; norėdami nuimti priešfiltrį:
● Sukite priešfiltrį (14) prieš laikrodžio rodyklę ir
atsargiai traukite jį iš dulkių rinktuvo.
● Įtaisykite priešfiltrį (14) į dulkių rinktuvą (11),
sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę tol, kol jis
tinkamai užsifiksuos.
● Įtaisykite pagrindinį filtrą (13) į priešfiltrį (14).
● Įtaisykite dulkių rinktuvą (11) į prietaisą, sukdami
jį pagal laikrodžio rodyklę tol, kol jis tinkamai
užsifiksuos.
Įspėjimas! Niekada nenaudokite prietaiso be filtrų.
Dulkės bus surenkamos optimaliai tik tuo atveju,
jeigu naudosite švarius filtrus.
Filtrų keitimas
Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 naudojimo mėnesius
ir tada, kai jie yra susidėvėję arba apgadinti.
Keičiamuosius filtrus galite įsigyti iš „Black &
Decker“ atstovo (kat. Nr. VF90):
● Išmeskite senus filtrus kaip aprašyta pirmiau.
● Įtaisykite naujus filtrus kaip aprašyta pirmiau.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu
savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti
jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies
ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma
priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu
kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu
vietā.
LIETUVIŲ
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
Įtampa
Svoris
PV9625
- H1
Vdc 9,6
kg 1,52
PV1225NB - H1
PV1225NPM - H1
12
1,58
PV1825N - H1
Įtampa
Svoris
PV1425N
- H1
Vdc 14,4
kg 1,66
Kroviklis
Įvesties įtampa
Išvesties įtampa
Išvesties srovė
Apyt. krovimo laikas
Svoris
Vac
Vdc
mA
h
kg
18
1,76
CHA002014B/G
100-240
7,2-24
85
21
0,18
Garso slėgio lygis: <75 dB(A) pagal EN 60704)
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
●
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster ®
предназначен для выполнения легкой сухой
уборки. Данный прибор предназначен только
для бытового использования.
●
Общие правила безопасности при
работе с электроприборами
●
Внимание! При использовании
элек тричес к их /ак к умуляторных
приборов с облюдение правил п о
технике безопасности и следование
данным инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения пожара,
пора жения элек тричес к им током,
п ол у ч е н и я травм и п о в р еж де н и я
личного имущества.
● Перед использованием прибора
внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации.
● Назначение прибора описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным прибором любых видов работ, не
рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
Те р м и н «П р и б о р» в о в с ех п р и в е д е н н ы х
ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) прибору.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования.
Использование прибора
Всегда соблюдайте осторожность при работе
с данным устройством.
● С о держ ите раб о чее мес то в чис тоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте
может привести к несчастному случаю.
● Работайте прибором только при
дневном свете или в условиях хорошего
искусственного освещения.
● Не используйте прибор, если есть опасность
возгорания или взрыва, например, вблизи
легко воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли.
● Не допускайте детей и любых лиц, не
знакомых с данным правилами техники
безопасности, к работе прибором.
10
●
●
Не позволяйте детям или животным
находиться в рабочей зоне, дотрагиваться
до прибора или электрического кабеля.
Во время работы прибором не подпускайте
близко детей или посторонних лиц.
Отвлечение внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим процессом.
Не используйте данный прибор в качестве
игрушки.
Не погружайте прибор в воду.
Не пытайтесь разобрать прибор. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Личная безопасность
● При работе с прибором будьте внимательны,
с ледите за тем, что Вы делаете,
и руководствуйтесь здравым смыслом.
Не используйте прибор, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя
или понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с прибором
может привести к серьезной травме.
● Если требуется, при работе используйте
средства индивидуа льной защиты.
Своевременное использование защитного
снаряжения, а именно: защитных очков,
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
● Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить прибор
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите прибор с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой
розетке прибор, вык лючатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
● Работайте в устойчивой позе. Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие.
Это позволит Вам не потерять контроль
при работе с прибором в непредвиденной
ситуации.
● Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную
одежду или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки
н а хо д и л и с ь в п о с тоя н н о м отд а л е н и и
о т д в и ж у щ и хс я ч а с т е й и н с т ру м е н т а.
Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование прибора и технический уход
● Перед нача лом экс плуатации, вс егда
проверяйте исправность прибора. Убедитесь
в отсу тствии поломанных деталей,
повреж денных вк лючателей и прочих
дефектов, способных повлиять на работу
прибора.
● Не и с п о л ь зу й те п р и б о р, е с л и е г о
вык лючатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Прибор с неисправным вык лючателем
п р е д с т а в л я ет о п а с н о с т ь и п о д л еж и т
ремонту.
● Отключайте прибор от сетевой розетки
и /и л и и з в л е к а й те ак к у мулятор п е р е д
регулированием, заменой принадлежностей
и л и п р и х р а н е н и и . Та к и е м е р ы
предосторожности снижают риск случайного
включения прибора.
● Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей (при наличии).
Прина д лежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
● Не используйте прибор, если повреждена
или неисправна какая-либо его деталь.
● Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только
в а в то р и з о в а н н о м с е р в и с н о м це н т р е
Black & Decker.
● Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте
детали, за исключением деталей, указанных
в данном руководстве по эксплуатации.
Электробезопасность
● Вилка кабеля прибора должна
соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники,
если в силовом кабеле прибора есть провод
заземления. Использование оригинальной
в и л к и к а б е л я и с о от в етс т ву ю ще й е й
штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
● Не используйте прибор под дождем или во
влажной среде. Попадание воды в прибор
увеличивает риск поражения электрическим
током.
● Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски прибора или для
вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких температур
●
●
и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок или движущихся частей
прибора. Поврежденный или запутанный
к а б е л ь у в е л и ч и в а ет р и с к п о р а же н и я
электрическим током.
Пр и раб оте с п р и б о р о м н а от к р ыто м
в о з д у хе и с п о л ь зу й те уд л и н и те л ьн ы й
кабель, предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля, пригодного
для работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с прибором
во влажной среде используйте источник
питания, оборудованный ус тройс твом
защитного отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения электрическим
током.
Использование аккумуляторных
инструментов и технический уход
● Заряжайте акк умулятор зарядным
устройством указанной производителем
марк и. Зарядное ус тройс тво, которое
подходит к одному типу аккумуляторов,
может создать риск возгорания в случае его
использования с аккумуляторами другого
типа.
● Используйте приборы только
с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению пожара
и получению травмы.
● Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких металлических
п р е д м е т о в, к о т о р ы е м о г у т з а м к н у т ь
контакты аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может привести
к получению ожогов или возникновению
пожара.
● В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь ж и дкос ть (элек тролит);
избегайте контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой. Если
жидкость попала в глаза, обращайтесь
з а медицинс кой помощью. Ж и дко с ть,
вытекшая из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
После использования
● Храните не используемый прибор в сухом,
хорошо вентилируемом месте, недоступном
для детей.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
●
●
Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение устройствам.
Во время хранения или перевозки прибора
в автомобиле, помещайте его в багажник
или закрепляйте, чтобы иск лючить его
п е р е м е ще н и е п р и р е з к о м и з м е н е н и и
скорости или направления движения.
Безопасность посторонних лиц
● Использование прибора физически или
у м с т в е н н о н е п ол н о це н н ым и л ю д ьм и,
а так же детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
● Не позволяйте детям играть с прибором.
Техническое обслуживание
Ремонт Вашего прибора должен производиться
только квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных частей.
Это обеспечит безопасность Вашего прибора
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
● Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
● Не погружайте аккумулятор в воду.
● Не подвергайте аккумулятор воздействию
тепла.
● Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
● Заряжайте акк умулятор только при
температуре окружающей среды в пределах
10°С - 40°С.
● Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки
устройства/инструмента. Использование
неподходящего зарядного устройства может
стать причиной поражения электрическим
током или перегрева аккумулятора.
● Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита
окружающей среды».
● Не повредите/не деформируйте аккумулятор
путем прокалывания или удара, поскольку
это может создать риск получения травмы
и возникновения пожара.
● Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
12
●
В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит). Если
Вы заметили жидкость на аккумуляторе,
аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте
контакта с кожей.
● При попадании жидкости на кожу или в глаза
следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из
аккумулятора, может нанести вред здоровью
и повредить оборудование. При попадании
электролита на кожу, немедленно смойте
его водой. Если появится покраснение, боль
или раздражения, немедленно обратитесь
за медицинской помощью. При попадании
электролита в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за медицинской
помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте,
с оответствует ли напряжение, указанное
на табличке с техническими параметрами,
напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь
заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
● Используйте Ваше зарядное устройство
B l a c k & D e c ke r т о л ь к о д л я з а р я д к и
аккумулятора устройства/инструмента,
в комплект поставки которого он входит.
Акк умуляторы других марок мог у т
взорваться, что приведет к получению травмы
или повреждению электроинструмента.
● Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
● Во избежание несчастного случая,
замена повреж денного кабеля питания
должна производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре Black & Decker.
● Не погружайте зарядное устройство в воду.
● Не разбирайте зарядное устройство.
● Не ис поль зуйте заря дное ус тройс тво
в к а ч е с т в е о бъ е к т а д л я п р о в е д е н и я
испытаний.
Зарядка устройства/инструмента/аккумулятора
должна производится в хорошо проветриваемом
месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, иск лючающей
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению
электросети.
Во избежание несчастного случая, замена
повреж денного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь
заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
Символы на зарядной базе
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, ис к лючающей
потребность в заземляющем проводе.
Пре дох ранительный изолирующий
т р а н с ф о р м ато р. Питаю щ а я с ет ь
электрически изолирована от выхода
трансформатора.
Зарядное устройство предназначено
только д ля ис поль зования вну три
помещений.
Составные части
1. Пылесборник
2. Кнопка фиксатора пылесборника
3. Кнопка фиксации поворотного механизма
пылесборника
4. Клавиша пускового выключателя
5. Крышка пылесборника
6. Отпирающая кнопка крышки пылесборника
7. Зарядная база
8. Мебельная щетка
9. Удлиняющий элемент пылесборника
Сборка
Установка пылесборника (Рис. А - С)
Пылесборник (1) оснащен щеткой для чистки
пыли и мебельной обивки.
● П ы л е с б о р н и к (1) в о в р е м я х р а н е н и я
располагается под пылес ос ом. Чтобы
привести прибор в рабочее положение,
снимите его с зарядной базы (7).
● Нажмите кнопку фиксации поворотного
механизма (3) и поверните пылесборник
в нужном положении.
●
●
●
●
Отпустите кнопку фиксации поворотного
м еха н и з м а (3), ч т о б ы з аф и кс и р о в ат ь
пылесборник в нужном положении.
Пылесборник можно удлинить, потянув
за удлиняющий элемент (9) до его полной
фиксации в нужном положении.
Чтобы с ложить уд линяющий элемент,
нажмите кнопку (10) и уберите элемент
обратно в пылесборник.
После использования и перед зарядкой
пылесборник необходимо верну ть
в положение для хранения под пылесосом.
Эксплуатация
●
●
Перед первым использованием прибора
необходимо зарядить аккумулятор в течение
не менее 24 часов.
Ко гд а в ы н е п о л ь з у е т е с ь п р и б о р о м,
оставляйте его, подключенным к зарядному
устройству.
Зарядка аккумулятора (Рис. D)
● Убедитесь, что прибор вык лючен.
Аккумулятор не будет заряжаться, если
к л а в и ш а п у с к о в о г о в ы к л ю ч а т е л я (4)
находится в положении «Вкл.»
● Установите прибор на зарядную базу (7), как
показано.
● Подсоедините зарядное устройство
к сетевой розетке. Включите все включатели.
Загорится индикатор зарядки.
● Оставьте прибор на зарядном устройстве
не менее 24 часов.
В процессе зарядки зарядное устройство может
слегка нагреться. Это нормально и не указывает
на наличие какой-либо проблемы. Прибор
может оставаться подсоединенным к зарядному
устройству в течение неограниченного периода
времени. Индикатор зарядки будет гореть
на протяжении всего времени, пока прибор
будет установлен на зарядном устройстве,
подключенном к электрической розетке.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 4 °C или
выше 40 °С.
Включение и выключение (Рис. Е)
● Чтобы вк лючить прибор, передвиньте
п у с к о в о й в ы к л ю ч а т е л ь ( 4) в п е р е д
в положение I.
● Чтобы вык лючить прибор, передвиньте
клавишу пускового выключателя (4) назад
в положение 0.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Улучшение всасывания (Рис. G - I)
Чтобы поддерживать силу всасывания на
оптимальном уровне, необходимо регулярно
чистить фильтры.
● Н а ж м и т е н а о т п и р а ю щ у ю к н о п к у (6)
и откройте крышку пылесборника (5) (рис. F).
● Опорожните пылесборник.
Чистка и техническое
обслуживание
Вращение пылесборника (рис. А) способствует
очис тке фильтра от пыли. Однако очень
важно регулярно опорожнять пылесборник
с извлечением фильтров (рис. J).
Внимание! Регулярно чистите фильтры (12
и 13).
Чистка пылесборника и фильтров (Рис. G - K)
Существуют 2 способа очистки пылесборника
– быстрая очистка и тщательная очистка.
Для выполнения быстрой очистки следуйте
приведенным ниже инструкциям.
Ф и л ьт р ы р а с с ч и т а н ы н а м н о г о к р а т н о е
использование, поэтому должны регулярно
очищаться.
● Н а ж м и т е н а о т п и р а ю щ у ю к н о п к у (6)
и откройте крышку пылесборника (5) (Рис.
F).
● Опорожните пылесборник (11).
● З а к р о й т е к р ы ш к у п ы л е с б о р н и к а (5).
Защелкните отпирающую кнопку (6).
Для выполнения тщательной очистки следуйте
приведенным ниже инструкциям.
Пы л е с б о р н и к (11) п р и к р е п л е н к к о р п ус у
пылесоса при помощи байонетного механизма.
● Нажмите на кнопку фиксатора пылесборника
(2), поверните пылесборник (11) против
часовой стрелки и аккуратно сдвигайте его
с пылесоса.
● Поверните ручку фильтра (12) в вертикальное
положение (рис. I).
● При помощи ручки (12) потрясите фильтр (13)
во внутреннем фильтре (14), удаляя из него
пыль.
● Выньте основной фильтр (13).
● Щеткой полностью очистите фильтр (13) от
оставшейся пыли.
Внутренний фильтр (14) прикреплен к пылесосу
при помощи байонетного механизма.
● Поверните внутренний фильтр (14) против
часовой стрелки и осторожно сдвиньте его
с пылесоса.
14
●
Вставьте внутренний фильтр (14) в пылесборник
(11), поворачивая его по часовой стрелке до
полной фиксации на месте.
● Вставьте основной фильтр (13) во внутренний
фильтр (14).
● Установите пылесборник (11) на пылесос,
поворачивая его по часовой стрелке, до
ощущаемой фиксации.
Внимание! Никогда не используйте прибор без
установленных фильтров. Оптимальная сборка
пыли может быть достигнута только при наличии
чистых фильтров.
Замена фильтров
Фильтры должны заменяться ка ж дые 6 -9
месяцев, а так же в случае их износа или
повреж дения. Фильтры для замены можно
приобрести у Вашего дилера Black & Decker
(номер по каталогу VF90):
● Выньте использованные фильтры, как
описано выше.
● Установите новые фильтры, как описано
выше.
Защита окружающей среды
Раз дельный сбор. Данное из делие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окру жающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
ус лугой, Вы можете с дать Ваше из делие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
Напряжение
питания
Вес
PV9625
- H1
В пост. 9,6
тока
кг 1,52
Напряжение
питания
Вес
PV1425N
- H1
В пост. 14,4
тока
кг 1,66
Зарядное устройство
Напряжение питания
Выходное напряжение
Выходной ток
Приблизительное время
зарядки
Вес
PV1225NB - H1
PV1225NPM - H1
12
1,58
PV1825N - H1
18
1,76
В перем.
тока
В пост.
тока
мА
ч
CHA002014B/G
100-240
7,2-24
85
21
кг 0,18
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60704-1: = 75 dB(A)
15
zst00200135 - 19-02-2013
16
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising