DW711 | DeWalt DW711 TABLE SAW Type 6 instruction manual

372001 - 12 EST
DW711
Eesti keel
(Originaaljuhend)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
23
3
4
5
6
7
8
9
EESTI KEEL
LAUALE PAIGALDATAV EERUNGISAAG
DW711
Õnnitleme!
Saagimispingi režiim
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Väljundvõimsus
Ketta max kiirus
Ketta paksus
Kaal
V
W
W
min-1
ketta
diameeter mm
ketta
võlliava
mm
mm
Kiilnoa
paksus
mm
Kiilnoa
kõvadus mm
kg
DW711 DW711-LX
230
115
6
6
1300
1100
900
800
2950
2950
260
260
30
2,0
30
2,0
2,3
2,3
43 ± 5
20
43 ± 5
20
LÕIKEOMADUSED
Eerungisae režiim
Eerung (max asendid)
vasakule 50˚
50˚
paremale 50˚
50˚
Kalle (max asendid)
vasakule 48˚
48˚
paremale 0˚
0˚
90˚ juures, max kõrgusega 50 mm,
max lõikelaius
mm
134
134
45˚ eerungiga, max kõrgusega 50 mm,
max lõikelaius
mm
94
94
45˚ kaldega, max kõrgusega 45 mm,
max lõikelaius
mm
134
134
90˚ juures, max lõikesügavusega 96 mm, max laius 20 mm,
max järkamine 15 mm
10
Max lõikesügavus
mm
0 - 50
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
dB(A)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
103
dB(A)
90
3
103
3.7
0 - 50
90
3
3.7
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 61029:
Vibratsiooni tase ah
ah = m/s²
Määramatus K = m/s²
1,9
1,5
1,9
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 61029 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada kokkupuute
eelhindamisel.
HOIATUS! Deklareeritud
vibratsioonitase kehtib tööriista
põhirakendusalade kohta. Muude
rakendusalade puhul, muude
lisaseadmete kasutamisel või
ebapiisava hoolduse puhul võib
vibratsioonitase erineda. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel
peaks arvestama ka tööriista
sisse- ja väljalülitamise hetki ja
tühikäigul töötamise aega. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad ohutusmeetmed,
mis on vajalikud kasutaja kaitsmiseks
vibratsiooni tagajärgede eest:
elektritööriistade ja tarvikute hooldus,
käte hoidmine soojas ja tööprotsesside
korraldus.
EESTI KEEL
Kaitsmed:
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
MÄRKUS. Seade on mõeldud ühendamiseks
elektritoite süsteemiga, mille maksimaalne lubatud
süsteemi näivtakistus Zmax on 0,3 Ω kasutaja toite
ühenduspunktis (elektrikarbis).
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
Kasutaja peab veenduma, et seade on ühendatud
ainult vooluvõrguga, mis vastab ülal sätestatud
nõuetele. Vajadusel võib kasutaja elektriettevõttelt
ühenduspunkti näivtakistust küsida.
DW711
Mõisted: Ohutusjuhised
Tooted vastavad ka direktiivile 2004/108/EÜ.
Lisateabe saamiseks pöörduge DEWALTI
poole alltoodud aadressil või vt kasutusjuhendi
tagakülge.
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Allakirjutanu vastutab tehniliste andmete
koostamise eest ja esitab antud deklaratsiooni
DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.01.2010
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Kui kasutatakse
elektritööriistu, peab järgima
elementaarseid ohutusnõudeid, sh
ohutusnõudeid, mis puudutavad tule-,
elektrilöögi- ja kehavigastusohtu.
Lugege enne seadme kasutamist juhiseid ja
hoidke juhised alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
11
EESTI KEEL
Üldised ohutuseeskirjad
1. Hoidke tööala puhas!
Korrast ära töökoht ja tööpink soodustab
kehavigastuste teket.
2. Võtke arvesse töökeskkonda!
Ärge laske tööriistal sattuda vihma kätte. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Hoidke tööala hästi valgustatuna
(250 - 300 lux). Ärge kasutage tööriista tule- ja
plahvatusohtlikes kohtades, näiteks tuleohtlike
vedelike ja gaaside läheduses.
3. Elektrilöögi vastane kaitse.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Kasutades tööriista
ekstreemsetes tingimustes (suur niiskustase,
kui tekib metallipuru jne), saab elektriohutust
tõsta, paigaldades isoleeriva trafo või (FI)
maanduslekete lüliti.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal!
Ärge lubage kõrvalistel isikutel, eriti lastel,
töösse sekkuda, tööriista või pikendusjuhet
puutuda ja ärge lubage neid tööalale.
5. Hoiustage tööriistad, mida te ei kasuta.
Tööriistad, mida te ei kasuta, tuleb
hoiustada kuivas kohas ja turvaliselt lastele
kättesaamatud kohas lukustada.
6. Ärge koormake tööriista üle.
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
7. Kasutage õiget tööriista!
Ärge kasutage väikesi tööriistu suure
koormusega tööde tegemiseks. Ärge kasutage
tööriistu muuks kui ettenähtud otstarbeks;
näiteks ärge kasutage ketassaage puuokste
ega palkide lõikamiseks.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lohvakaid riideid või juveele,
kuna nad võivad sattuda liikuvatesse
osadesse. Väljas töötades on soovitatav
kanda libisemiskindlaid jalatseid. Pikkade
juuste katmiseks kandke juuste kaitsekatet.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töö tekitab tolmu või lendavaid
osi. Kui need osad võivad olla väga kuumad,
kandke lisaks kuumuskindlat põlle. Kandke
alati kuulmiskaitsmeid. Kandke alati turvakiivrit.
12
10. Ühendage tolmueemaldusseadmed.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Ärge vigastage toitekaablit.
Ärge kunagi eemaldage pistikut juhtmest
tõmmates. Hoidke juhe eemal kuumusest,
õlist ja teravatest äärtest. Ärge kunagi kandke
tööriista juhtmest. .
12. Kinnitage töödetail.
Võimalusel kasutage töödetaili fikseerimiseks
alati pitskruvisid või kruustange. See on
ohutum kui käe kasutamine ning see vabastab
mõlemad käed tööriista kasutamiseks.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoidke tööriistu korras.
Hoidke lõiketööriistad tõhusama ja ohutuma
töö huvides terava ja puhtana. Lisaseadmete
määrimise ja vahetamise osas järgige juhiseid.
Vaadake tööriistad regulaarselt üle ja kahjustuste
korral laske need volitatud hoolduses remontida.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad, puhtad ning
vabad õlist ning määretest.
15. Tööriistade lahtiühendamine.
Kui tööriista ei kasutata, tuleb enne hooldust ning
lisaseadmete vahetamist (näiteks terad, kettad ja
lõiketerad) toitekaabel vooluvõrgust eemaldada.
16. Eemaldage reguleerimis- ning mutrivõtmed.
Kujundage välja harjumus enne töö alustamist
kontrollida, kas reguleerimisvõtmed on tööriista
küljest eemaldatud.
17. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil.
Kontrollige, et tööriist oleks enne vooluvõrku
ühendamist välja lülitatud.
18. Kasutage välitingimustele mõeldud
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit ja
veenduge, et see pole kahjustatud. Tööriista
kasutamisel välitingimustes kasutage ainult
välitingimuste jaoks mõeldud ja vastava
märgistusega pikendusjuhtmeid.
19. Olge valvas.
Jälgige, mida te teete. Kasutage tervet mõistust.
Ärge kasutage tööriista kui olete väsinud või
ravimite/alkoholi mõju all.
EESTI KEEL
20. Kontrollige, kas pole kahjustatud osi.
Kontrollige enne kasutamist põhjalikult tööriista
ja toitekaablit, et teha kindlaks, et see töötab
korralikult ja täidab ettenähtud otstarvet.
Veenduge, et liikuvad osad sobivad kokku ja
ei kiilu kinni, et osad on terved, ja kontrollige
ka kõiki muid tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kui kaitsepiire või mõni muu osa
on vigastatud, peab selle parandama või
asendama volitatud hoolduskeskuses, v.a.
juhul, kui käesolevas kasutusjuhendis on
öeldud teisiti. Laske vigastatud lülitid vahetada
volitatud töökojal.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist
sisse ja välja lülitada.
Ärge üritage parandustöid ise läbi viia.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või
tööriista kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
21. Laske oma tööriist parandada
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
vastavate ohutusnõuetega. Remonditöid
tohivad teostada ainult volitatud isikud, kes
kasutavad originaalvaruosi; vastasel korral
võib see kasutajale märkimisväärset ohtu
põhjustada.
Lauale paigaldatavate
eerungisaagide täiendavad
ohutuseeskirjad
• Kontrollige enne töö alustamist, et masin oleks
paigaldatud tasasele ja piisavalt stabiilsele pinnale.
• Ärge kunagi lõigake kergsulameid. Masin ei
ole selleks projekteeritud.
• Ärge kasutage abrasiivseid ega
teemantkettaid.
• Õnnetuse või masina rikke korral lülitage
masin viivitamatult välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.
Andke rikkest teada ja märgistage masin
vastavalt, et ka teised defektset masinat ei
kasutaks.
• Kui saeketas on saagimisel ebatavaliselt suure
etteandejõu tõttu blokeerunud, siis lülitage
masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
Eemaldage töödetail ja veenduge, et saeketas
pöörleb vabalt. Lülitage masin uuesti sisse
ning alustage uue lõikamisega, vähendatud
jõuga.
• Hoiduge äralõigatud osade või muude
töödetaili osade eemaldamisest tööalalt,
kui masin töötab ja saagimispea pole
seisuasendis.
• Tagage, et teie keha asub alati lõikejoonest
vasakul või paremal.
• Tagage alati piisav üld- või kohtvalgustus.
• Lülitage masin välja, kui see on järelevalveta.
• Tagage operaatori piisav ettevalmistus masina
kasutamiseks ja reguleerimiseks.
• Puidu saagimisel ühendage saega
tolmueemaldi. Arvestage alati tolmuga
kokkupuute tegureid, nagu näiteks:
– Töödeldava materjali tüüp (puitlaastplaat
tekitab rohkem tolmu kui puit)
– Saeketta korrektne reguleerimine
– Tagage kohaliku äratõmbe ja
tõmbekappide, tõkestite ja kanalite
korrektne reguleerimine.
– Tolmueemaldi õhu kiirusega vähemalt
20 m/s.
• See masin kuulub klassi I; seetõttu on vajalik
maandatud ühendus.
• Ärge koormake tööriista üle. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
• Kasutage õiget tööriista. Selles
kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud
otstarvet. Ärge kasutage väikesi tööriistu
või lisavarustust suure koormusega tööde
tegemiseks. Ärge kasutage tööriistu muul kui
ettenähtud otstarbel.
• Hoidke saeketas teravana.
• Saeketta max lubatud kiirus peab alati olema
võrdne või suurem kui andmeplaadil toodud
koormuseta kiirus.
• Ärge kasutage vahepukse saeketta
sobitamiseks spindlile.
• Ärge kasutage saagi muude materjalide
lõikamiseks peale puidu ja plastiku.
Täiendavad ohutuseeskirjad
universaalketassae režiimis
saagimiseks
• Ärge kunagi lõigake, kui kiilnuga ja/või ülemine
kaitsekate on eemaldatud.
HOIATUS! Konstruktsioon ei võimalda
masinat kasutada saepingina, kui
U-kujulist kaitsekatet pole paigaldatud.
13
EESTI KEEL
• Kasutage alati tõukepulka. Ärge kunagi
lõigake alla 30 mm töödetaili.
• Lisatoeta on masin projekteeritud kandma
järgmiste maksimummõõtmetega töödetaile:
– Kõrgus 50 mm x laius 400 mm x pikkus
500 mm.
– Suuremad töödetailid tuleb toestada
sobiva lisapingiga.
• Reguleerige liuglatt alati õigesti, et vältida
kokkupuudet alumise kaitsmega.
• Ärge kasutage saekettaid, mille paksus on
suurem või mille hammaste laius on väiksem
kui kiilnoa paksus.
• Hoiduge äralõigatud osade või muude
töödetaili osade eemaldamisest tööalalt, kui
saag töötab ja saagimispea pole seisuasendis.
Muud ohud
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud.
– Pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida.
Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
• Kontrollige, et pink oleks kindlalt kinnitatud.
Mürataset mõjutavad järgmised tegurid:
• Hoidke tõukepulk (58) alati oma kohal, kui see
pole kasutusel (joonis A2).
~ lõigatav materjal;
• Asendage kulumise korral pingi vahetükk.
• Soonimine, valtsimine ja kanalite lõikamine
pole lubatud.
• Transportimisel tuleb tagada, et sae ülaosa on
kaetud, nt kaitsekattega.
• Ärge kasutage kaitsekatet käitlemiseks või
transportimiseks.
• Ärge eemaldage kiilnoa reguleerimisel sae
pinki.
Eerungisae režiim
• Tagage, et eerungisae režiimis on saeketta
ülaosa täielikult kaetud. Ärge kunagi
eemaldage ülemist saeketta kaitsekatet, kui
kasutate masinat eerungisae režiimis.
• Ärge kunagi lõigake alla 20 mm pikkust
töödetaili.
• Lisatoeta on masin projekteeritud kandma
järgmiste maksimummõõtmetega töödetaile:
– Kõrgus 40 mm x laius 140 mm x pikkus
400 mm.
– Suuremad töödetailid tuleb toestada
sobiva lisalauaga.
• Kinnitage töödetail alati kindlalt.
• Vertikaalsete sirgete ristlõigete sooritamisel
reguleerige liuglatt õigesti, et tagada kuni 5
mm vahe saeketta ja lati vahel (joonis O).
• Eerungi, kaldlõigete või kombineeritud
eerungilõigete sooritamisel reguleerige liuglatti,
tagamaks kasutusalale sobiva vahe (joonis P).
• Tagage, et eerungisae režiimis on saeketta
ülaosa täielikult kaetud.
14
~ saeketta tüüp;
~ etteandejõud.
– Pöörleva saeketta katmata osadest tulenevate
õnnetuste oht.
– Vigastuse oht ketta vahetamisel.
– Sõrmede muljumise oht kettapiirete avamisel.
– Puidu, eriti tamme, pöögi ja MDF-i saagimisel
tekkiva tolmu sissehingamisest tulenevad
terviseriskid.
Tolmuga kokkupuudet mõjutavad järgmised
tegurid:
– kulunud saeketas;
– tolmueemaldi õhu kiirusega alla 20 m/s.
– töödetaili ebatäpne juhtimine;
– ummistunud väljatõmbefiltritest põhjustatud
ebapiisav tolmueraldus.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Tagage, et eerungisae
režiimis on saeketta ülaosa
kaitsekattega täielikult kaetud.
Kasutage masinat ainult
kõrgeimas asendis lauaga.
Tagage masina kasutamisel
saepingi režiimis, et nii
ülemine kui alumine
kaitsekate on paigaldatud.
Kasutage masinat ainult
juhul, kui saepingi laud on
horisontaalses asendis.
EESTI KEEL
Kandekoht.
5 fikseeritud laud
ÄRGE KUNAGI kasutage
masinat saepingi režiimis, kui
ülemist saeketta kaitsekatet ja
alumist fikseeritud kaitsekatet
pole paigaldatud.
7 eerungi hoob
6 saeketta pilu
8 eerungi riiv
9 pöördlaud/eerungi haru
10 eerungi skaala
11 latt
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS M)
12 kaldenurga kinnitushoob
Kuupäevakood (59), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud kaitseümbrisele.
A2
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 kokkumonteeritud lauale paigaldatav
eerungisaag
13 pea lukustuskruvi
14 saepingi laud
15 Kiilnuga
16 ülemine saeketta kaitsekate
17 juhtlatt
18 fikseeritud alumine kaitsekate (kasutamiseks
saepingi asendis)
19 lisaseadmete kinnitusaugud
1 paralleelne juhtlatt
1 saepingi asendi juhik
1 saepingi asendi alumine kaitsekate
1 tõukepulk
1 kuuskantvõti 4/6 mm
1 kuuskantvõti 5 mm
1 kahe tihvtiga võti
1 ülemise kaitsekatte tolmueraldusadapter
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei
ole transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A1-A5)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
A1
1 toitelüliti
2 pea vabastushoob
LISAVARUSTUS
A3
20 laua otsplaat
21 tugijuhtsiinid
22 materjali tugiplaat
23 materjali pitskruvi
24 pöördpiirik
25 reguleeritav tugi 760 mm (max kõrgus)
26 jalad
A4
27 pikkuspiirik lühikestele töödetailidele
(kasutamiseks juhtsiinidega [21])
A5
26 jalad
29 rullikutega laud
KASUTUSOTSTARVE
Lauale paigaldatav eerungisaag DW711
on projekteeritud professionaalseks puidu,
puidutoodete ja plastiku lõikamiseks Suure
täpsusega masinat saab kergesti ja kiiresti
seadistada ristlõikeks, kaldlõikeks, eerungiks või
kombineeritud eerungiks.
3 täiendav saepingi laua lukustusnupp
4 alumine liikuv saeketta kaitsekate
15
EESTI KEEL
Seade on projekteeritud kasutamiseks nominaalse
ø 260 mm karbiidhammastega saekettaga
professionaalseks puidu, puidutoodete ja plastiku
lõikamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need lauale paigaldatavad eeringusaed on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
HOIATUS! Ärge kasutage masinat muul
kui ettenähtud otstarbel.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Standardi EN 61029 reguleerimisalas olevad
masinad ei tohi töötada tootmises.
Juhtme vahetamise korral tohib masinat remontida
ainult volitatud teenindus või kvalifitseeritud
elektrik.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui vajalik on pikenduskaabel, siis kasutage
tunnustatud pikenduskaablit, mis sobib selle
tööriista voolutarbele (vt tehnilisi andmeid).
Juhtme minimaalne ristlõike pindala on 1,5 mm2;
maksimumpikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
Kokkupanemine ja
reguleerimine
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Ettevaatamatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
ÜLEMISE KAITSEKATTE PAIGALDAMINE
(JOONIS B)
1. Kinnitage kaitsekate (16) kiilnoa (15) külge
poldi (32), puksi ja mutriga.
2. Paigutage puks läbi kiilnoa ja kaitsekatte.
Lükake polt (32) läbi puksi ja kinnitage see
mutriga. Keerake tugevalt kinni. Tagage, et
kaitsekatte hõlmad (31) paikneksid näidatud
viisil.
16
JUHTLATI PAIGALDAMINE JA
REGULEERIMINE (JOONIS C1–C4)
Juhtlatt koosneb fikseeritud ja liuglatist.
1. Keerake lahti lati toe lukustusnupp (34), mis
hoiab paigal kinnitusplaati (joonis C1).
2. Libistage latt laua esiossa, kasutades juhikuna
U-kujulist pilu (joonis C2, C3).
3. Libistage latt saeketta suunas ja keerake
lukustusnupp kinni.
4. Kontrollige, et latt oleks saekettaga
paralleelne.
5. Reguleerimisvajaduse korral toimige
järgmiselt:
6. Keerake lahti lati lukustusnupp (35) (joonis C1)
ja libistage liuglatti tahapoole, et näha täielikult
kaks auku (36) (joonis C4) lati ülaosas.
7. Keerake väikese kuuskantvõtmega lahti kaks
kruvi, mis kinnitavad latti selle toe külge.
Juurde pääseb kahe lati ülasosas oleva augu
kaudu.
8. Reguleerige latti nii, et see oleks saekettaga
paralleelne, kontrollides lati ja saeketta vahelist
kaugust saeketta esi- ja tagaosas.
9. Pärast reguleerimist keerake kuuskantkruvid
uuesti kinni ja kontrollige uuesti, kas latt on
saekettaga paralleelne.
SAEPINGI LAUA REGULEERIMINE (JOONIS
A2, B, D)
Lauda (14) saab käsitsi üles ja alla nihutada
ja seda hoiavad vajalikul kõrgusel kaks
lukustusnuppu.
1. Keerake nii peamised (37) (joonis D) kui
täiendavad (3) (joonis A1) laua lukustusnupud
lahti, aga ärge eemaldage neid.
2. Seadke laud vajalikule kõrgusele.
3. Keerake laua lukustuskruvid kinni (joonis A1,
D).
SAEPINGI LAUA EEMALDAMINE (JOONIS B)
Lauda saab eemaldada, et pääseda saeketta
juurde.
1. Eemaldage ülemine saeketta kaitsekate (16)
(joonis B).
2. Keerake nii peamised (37) (joonis D) kui
täiendavad (3) (joonis A1) laua lukustusnupud
lahti, aga ärge eemaldage neid.
3. Eemaldage kuuskantvõtme abil kruvi (38)
tagumise laua posti küljest (joonis D). Võtke
poldi teisest otsast mutter ja seib.
4. Eemaldage laud.
EESTI KEEL
5. Laua tagasi paigaldamisel toimige
vastupidises järjekorras.
SAEKETTA PAIGALDAMINE (JOONIS E1–E5)
HOIATUS! Uue saeketta hambad on
väga teravad ja võivad ohtlikud olla.
Uue saeketta paigaldamiseks tuleb laud
kõrgeimasse asendisse reguleerida ja saepea
tuleb ülemisse asendisse tõsta.
1. Tõmmake alumine kaitsekate (4) tagasi,
vajutades vabastusnupu (42) sisse ja
libistades alumise kaitsekatte tagasi. Jätke
kaitsekate taha.
FIKSEERITUD ALUMISE KAITSEKATTE
PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE
(JOONIS I1, I2)
Kui seadet kasutatakse saepingina, siis tuleb
alati kasutada fikseeritud alumist kaitsekatet (18)
(joonis I1).
1. Seadke saepea vertikaalasendisse.
2. Keerake lati (11) vasakul küljel olev
lukustusnupp (60) lahti ja viige latt uude
asendisse, nagu on näidatud joonisel (joonis
I1).
2. Paigutage võtme (39) abil kaks auku välimise
ääriku välisküljele (40) (joonis E2).
3. Libistage kaitsekate (18) pöörleva laua/
eerungi haru (9) kohale kuni pea lukustuskruvi
keermed ühtivad pea keermestatud puksiga
(joonis I2).
3. Keerake saeketta polt (41) 6 mm
kuuskantvõtmega päripäeva lahti. Eemaldage
saetera polt ja selle välimine äärik.
4. Vajutage pea vabastushoob (2) alla ja
vajutage pead alla, keerates samal ajal pea
lukustuskruvi (13) kinni.
4. Eemaldage saeketas (43).
5. Kaitsekatte eemaldamiseks toimige
vastupidises järjekorras.
5. Paigaldage uus saeketas seesmise ääriku
õlgmikule (44) (joonis E3). Kontrollige, et
saeketta alaosa hambad oleksid suunaga lati
poole (operaatorist eemale).
6. Paigaldage tagasi välimine äärik, kontrollides,
et asendi kõrvad (46) (joonis E4) haakuksid
õigesti, üks kummalgi pool spindlit.
7. Keerake saeketta polt (41) kinni, pöörates
seda vastupäeva.
8. Lükake alumine kaitsekate alla.
9. Pärast saeketta paigaldamist või asendamist
viige läbi üks saepea täielik liikumine,
kontrollimaks, kas liikuv alumine kaitsekate
lukustub oma jõudeasendisse.
HOIATUS! Saeketast PEAB vahetama
käesolevas jaotises kirjeldatud
viisil. Kasutage AINULT tehnilistes
andmetes kirjeldatud saekettaid.
Soovitame kasutada saeketast
DT4375. Ärge KUNAGI paigaldage
teisi saekettaid.
SAEKETTA REGULEERIMINE (JOONIS E2)
Kui saeketas käivitamise ja seiskamise ajal väriseb,
siis reguleerige seda järgmiselt.
1. Keerake lahti võlli krae (40) kruvi ja keerake
saeketast (43) veerand pööret.
2. Keerake kruvi taas kinni ja kontrollige, kas
saeketas veel väriseb.
3. Korrake eeltoodud samme, kuni saeketta värin
on kõrvaldatud.
FIKSEERITUD ALUMISE KAITSEKATTE
HOIUSTAMINE (JOONIS Q1, Q2)
Seadme kasutamisel eerungisae režiimis võib
fikseeritud alumise kaitsekatte (18) laua külge (14)
hoiustada.
1. Eemaldage fikseeritud alumine kaitsekate,
lugege jaotist Fikseeritud alumise kaitsekatte
paigaldamine ja eemaldamine.
2. Pigistage fikseeritud alumist kaitsekatet (18) ja
juhtige fiksaatorid (61) piludesse (62) laua (14)
esiosas.
3. Lükake fikseeritud alumist kaitsekatet kuni
fiksaatorid (61) klõpsavad laua külge. Joonisel
Q2 on näidatud hoiuasendis fikseeritud
alumine kaitsekate.
4. Kaitsekatte eemaldamiseks pigistage
fikseeritud alumist kaitsekatet ja tõstke see
laua küljest ära.
SAEKETTA KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE LATI JÄRGI (JOONIS F1–F4)
1. Lõdvendage eerungi riiv (8).
2. Asetage pöial eerungi hoovale (7) ja pigistage
eerungi riivi (8), et vabastada eerungi haru (9)
(joonis F1).
3. Pöörake eerungi haru, kuni riiv leiab selle 0°
eerungi asendist.
4. Kontrollige, et kaks 0° märgistust (47) skaalal
(10) oleksid nähtavad (joonis F2).
5. Asetage nurgik (48) vastu lati vasakut külge
(11) ja saeketast (43) (joonis F3).
17
EESTI KEEL
HOIATUS! Ärge puudutage nurgikuga
saehammaste otsi.
Reguleerimisvajaduse korral toimige
järgmiselt:
1. Keerake lahti kruvid (49) ja nihutage skaalat/
eerungi haru agregaati vasakule või paremale
või kuni saeketas on 90° nurga all mõõdetuna
nurgikuga (joonis F4).
2. Keerake kruvid (49) uuesti kinni.
SAEKETTA KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE LAUA JÄRGI (JOONIS G1–G4)
1. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (12)
(joonis G1).
2. Vajutage saepead paremale, tagamaks, et see
on täiesti vertikaalne, ja keerake kaldenurga
riivi käepide kinni.
3. Asetage nurgik (48) lauale ning vastu
saeketast (43) (joonis G2).
HOIATUS! Ärge puudutage nurgikuga
saehammaste otsi.
Reguleerimisvajaduse korral toimige
järgmiselt:
1. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (12)
(joonis G1) ja keerake vertikaalasendi
reguleerimise fiksaatorkruvi (50) sisse või
välja (joonis G3) kuni saeketas on nurgikuga
mõõdetuna 90° nurga all (joonis G2).
2. Kui kaldenurga näidik (51) ei osuta kaldenurga
skaalal (52) nullile, siis keerake lahti kruvid
(53), mis fikseerivad skaalat ja liigutage skaala
vajalikku asendisse (joonis G4).
KALDENURGA KONTROLLIMINE JA
REGULEERIMINE (JOONIS H1, H2)
Kaldenurga alistamise nupp (54) võimaldab
vastavalt vajadusele seada maksimaalseks
kaldenurgaks 45° või 48° (joonis H1).
– vasak = 45°
– parem = 48°
HOIATUS! Antud reguleerimise
käigus on soovitatav kanda saepea
raskust seda hoides. See lihtsustab
reguleerkruvi keeramist.
KIILNOA REGULEERIMINE (JOONIS A2, J1, J2)
Kiilnoa ülaosa (15) õige asend on mitte rohkem
kui 2 mm allpool saeketta kõrgeimat hammast
ja raadiusenoa korpus peab asuma kuni 5 mm
saeketta hammastest (joonis J1).
1. Reguleerige saepingi laud madalamasse
asendisse.
2. Keerake lahti kuuskantkruvi (57), mis
võimaldab klambril pöörelda ja kiilnoal ülesalla liikuda (joonis J2).
3. Keerake klambrit ja lükake nuga üles või alla
kuni õige asend on saavutatud.
4. Keerake kruvi (57) uuesti kinni.
5. Paigaldage laud tagasi.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS! Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti.
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS!
• Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus
on seadistatud ergonoomiliselt.
Masina tööpind tuleb valida nii, et
operaatoril oleks tööst hea ülevaade
ning piisavalt vaba liikumisruumi
materjali käsitsemiseks.
2. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (12)
ja kallutage saepead vasakule. See on 45°
kaldenurga asend.
• Vibratsiooni mõju vähendamiseks
tagage, et keskkonna temperatuur
pole liga madal, masin ja
lisaseadmed on hästi hooldatud ja
töödetaili suurus on masina jaoks
sobiv.
3. Reguleerimisvajaduse korral toimige
järgmiselt:
• Tagage, et saetav materjal on
kinnitatud.
4. Keerake fiksaatorikruvi (55) vastavalt
vajadusele sisse või välja kuni osuti (51)
näitab 45° (joonis H2).
• Rakendage tööriistale vaid kerget
survet ja ärge avaldage saekettale
külgsuunalist survet.
1. Kontrollige, et alistamise nupp (54) asuks
vasakpoolses asendis.
18
EESTI KEEL
• Vältige ülekoormamist.
• Eemaldage masinast alati pärast
kasutamist tolm, et tagada alumise
kaitsekatte nõuetekohane töö.
Pöörame Ühendkuningriigi kasutajate tähelepanu
puutöömasinate eeskirjadele 1974 ja selle
hilisematele parandustele.
ENNE KASUTAMIST
• Paigaldage sobiv saeketas. Ärge kasutage
liigselt kulunud saekettaid. Tööriista
maksimaalne pöörlemiskiirus ei tohi ületada
saeketta lubatud pöörlemiskiirust.
• Ärge proovige lõigata väga väikesi töödetaile.
• Laske saekettal vabalt lõigata. Ärge kasutage
jõudu.
• Laske mootoril enne lõikamise alustamist
täiskiiruseni jõuda.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
pitskruvide käepidemed on kinnitatud.
SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE (JOONIS A1)
• Masina sisselülitamiseks vajutage toitelülitit
(1).
• Masina väljalülitamiseks vajutage uuesti
toitelülitit.
Tolmueemaldus
HOIATUS! Võimaluse korral
ühendage tolmu äratõmbeseade,
mis vastab kohalduvatele määrustele
tolmuäratõmbe kohta.
Ühendage tolmu äratõmbeseade, mis vastab
kohalduvatele eeskirjadele. Välisühendusega
süsteemide õhukiirus peab olema
20 m/s +/– 2 m/s. Õhukiirust mõõdetakse
ühendustorus ühenduspunktis, kui tööriist on
ühendatud, aga ei tööta.
Peamised saelõiked
EERUNGISAE REŽIIMIS SAAGIMINE
Kaitsekateteta on ohtlik saagida. Saagimise ajal
peavad kaitsekatted paigaldatud olema.
Kontrollige, et alumiiniumist töödetailid oleksid
kindlalt kinnitatud.
VERTIKAALNE SIRGE RISTLÕIGE (JOONIS A1,
K)
1. Lõdvendage eerungi riivi (8) ja seejärel
pigistage seda.
2. Rakendage eerungi riiv (8) asendis 0° ja
seejärel kinnitage eerungi riiv.
3. Asetage lõigatav puit vastu latti (11).
4. Hoidke masina käepidemest ja vajutage pea
vabastamiseks pea vabastushooba (2).
5. Tõmmake pead umbes 10 mm alla ja
vabastage vabastushoob.
6. Lülitage masin sisse ja vajutage pead alla, et
saeketas saaks läbi töödetaili lõigata ja laua
pilusse siseneda.
7. Pärast lõike sooritamist lülitage masin välja ja
viige pea tagasi ülemisse seisuasendisse.
VERTIKAALNE EERUNGI RISTLÕIGE
(JOONIS A1, L)
1. Pigistage eerungi riivi (8). Viige eerungi haru
paremale või vasakule soovitud nurga alla.
2. Eerungi riiv leiab automaatselt nurgad 0°, 15°,
22.5°, 45° ja 50° nii paremal kui vasakul. Kui
vajalik on mõni vahepealne nurk, siis hoidke
pead kindlalt ja lukustage see eerungi riivi
kinnitades.
3. Tagage alati enne lõikamist , et eerungi hoob
on kindlalt lukustunud.
4. Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike korral.
Transportimine
HOIATUS! Puitdetaili otsast väikese
tüki kaldlõikamisel paigutage detail nii,
et äralõigatav osa jääb sellele saeketta
poolele, millel on lati suhtes suurem
nurk:
Transportige masinat vastavatest kohtadest
hoides.
– vasak eerung, äralõigatav osa
paremal
Lugege lisateabe saamiseks jaotist Lisavarustus.
HOIATUS! Transportige masinat alati
saepingi režiimis koos paigaldatud
ülemise saeketta kaitsekattega. Ärge
kunagi kandke tööriista kaitsekattest
hoides.
– parem eerung, äralõigatav osa
vasakul
KALDENURGAGA RISTLÕIGE (JOONIS H1, M)
Kaldenurgad võivad olla 0° kuni 48° vasakule.
Kaldenurkadega kuni 45° saab lõigata seades
eerungi haru nulli ja maksimaalse eerungiasendi
45° vahele paremale või vasakul.
19
EESTI KEEL
1. Keerake lahti kaldenurga riivi käepide (12) ja
seadistage soovitud kaldenurk.
2. Seadistage vajadusel alistamisnupp (54).
3. Hoidke pead kindlalt ja ärge laske sel
kukkuda.
4. Keerake kaldenurga riivi käepide (12) kindlalt
kinni.
5. Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike korral.
HOIATUS! Tagage, et materjal ei
nihkuks lõikamise ajal. Kinnitage see
kindlalt paigale. Laske saekettal enne
käe tõstmist alati täielikult seiskuda
Kui väikesed puidukiud eralduvad
töödetaili tagaosas, siis kleepige
puidule lõike kohale tükk maalriteipi.
Saagige läbi teibi ja eemaldage teip
hoolikalt pärast lõpetamist.
Pingirežiimis saagimine
HOOLDAMINE
PIKILÕIKAMINE (JOONIS A2, I1, I2, N)
Teie DEWALTI tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS! Pingi laud ei ole
horisontaalasendis reguleeritav, kui
kaitse (18) pole paigaldatud.
1. Seadke saepea vertikaalasendisse.
2. Keerake lati (11) vasakul küljel olev
lukustusnupp (60) lahti ja viige latt uude
asendisse, nagu on näidatud joonisel (joonis
I1).
3. Libistage kaitsekate (18) pöörleva laua/
eerungi haru (9) kohale kuni pea lukustuskruvi
keermed ühtivad pea keermestatud puksiga
(joonis I2).
4. Vajutage pea vabastushoob (2) alla ja
vajutage pead alla, keerates samal ajal pea
lukustuskruvi (13) kinni.
5. Seadistage lõikesügavus, libistades lauda (14)
üles või alla. Õige kõrgus on, kui kolme hamba
otsad ulatuvad puidupinnast kõrgemale.
6. Seadistage juhtlatt (17) vastavalt vajadusele,
et toetada võimalikult suurt osa töödetailist.
Vähemalt lati tagumine ots peaks olema
kiilnoa esiosaga ühetasa.
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Ettevaatamatu
käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Määrimine
Tööriist ei vaja täiendavat õlitamist. Kõik mootori
laagrid on eelnevalt õlitatud ja veetihedad.
• Vältige õli või määrde kasutamist, kuna
see võib põhjustada saepuru ja laastude
ummistumise ja probleeme tekitada.
• Puhastage osi, kuhu koguneb saepuru ja
laaste, regulaarselt kuiva harjaga.
7. Seadistage juhtlatt vajalikule lõikelaiusele,
kasutades laua esiosas olevat skaalat.
8. Lülitage masin sisse.
Puhastamine
9. Söötke töödetail aeglaselt saeketta ülemise
kaitsekatte alla, surudes seda kindlalt vastu
juhtlatti.
Enne kasutamist kontrollige hoolikalt saeketta
ülemise kaitsekatte, liikuva alumise kaitsekatte
ja tolmueraldustoru tööseisukorda. Tagage, et
laastud, saepuru ega töödetailide osakesed ei
takistaks ühtegi funktsiooni.
10. Ärge unustage alati tõukepulka (58) kasutada
(joonis N).
11. Pärast lõike lõpetamist lülitage masin välja.
Lõikekvaliteet
Igasuguse lõike siledus sõltub mitmest muutujast,
nt lõigatavast materjalist. Kui valamisel ja muudel
täpsetel töödel soovitakse kõige siledamaid lõikeid,
siis annab soovitud tulemusi terav (60 hambaga
karbiidketas) saeketas ja aeglasem, ühtlane
lõikekiirus.
20
Töödetaili osakeste kinnijäämisel saeketta ja
kaitsmete vahele eemaldage masina elektritoide ja
järgige juhiseid jaotisest Saeketta paigaldamine.
Eemaldage kinnijäänud osad ja monteerige
saeketas uuesti kokku.
HOIATUS! Mustuse kogunemisel
ventilatsiooniavadesse ja nende ümber
puhuge mustus ja tolm põhikorpuselt kuiva
suruõhu abil. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja tolmumaski.
EESTI KEEL
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või
muid kemikaale. Need kemikaalid
võivad nimetatud osade materjale
nõrgendada. Kasutage vee ja pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge kunagi
laske ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
HOIATUS! Vigastuste ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt lauda.
HOIATUS! Vigastuste ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt tolmukogumissüsteemi.
Lisavarustus
HOIATUS! Muid lisaseadmeid kui
DEWALTI pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine koos
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTI soovitatud
lisaseadmeid.
PIKKADE TÖÖDETAILIDE SAAGIMINE
(JOONIS A3)
HOIATUS! Toestage alati pikad
töödetailid.
Joonisel A3 on näidatud ideaalne konfiguratsioon
pikkade töödetailide saagimiseks, kui saagi
kasutatakse eraldiseisvana (kõik esemed
lisavarustuse hulgas). Antud esemed (väljaarvatud
jalg ja materjali pitskruvi) on vajalikud nii
etteandmis- kui väljastamispoolel:
20. Laud ja plaat siinide toestamiseks; samuti
olemasoleval pingil töötades.
21 Juhtsiinid (500 või 1000 mm).
22 Materjal tugiplaadid.
23 Materjali pitskruvi.
24 Pöördpiirik
25 Juhtsiinide toed. Tugede kõrgus on
reguleeritav.
HOIATUS! Ärge kasutage tugesid
masina toestamiseks!
26. Jalad (tarnitakse koos paigaldusjuhendiga).
Protseduur
TOLMUEEMALDUS
1. Paigutage saag jalgadele ja paigaldage
juhtsiinid.
Eraldi tolmukomplekt on saadaval optimaalseks
tolmu eemaldamiseks (DE7779).
2. Keerake materjali tugiplaadid (22) tugevalt
juhtsiinide külge. Materjali pitskruvi (23) toimib
nüüd pikkuspiirikuna.
TÖÖDETAILI KINNITAMINE (JOONIS A3)
3. Paigaldage otsplaadid (20).
• Enamikul juhtudel piisab saeketta tööst, et
suruda töödetail kindlalt vastu tala.
4. Paigaldage pöördpiirik (24) tagumise siini
külge.
• Kui materjalil on kalduvus üles tõusta või
talast ettepoole liikuda, siis kasutage valikulist
materjali pitskruvi (23).
5. Kasutage pöördpiirikut (24) keskmiste ja
pikkade töödetailide pikkuse reguleerimiseks.
Seda saab reguleerida külgsuunas või keerata
eest ära, kui see pole kasutusel.
• Kasutage värviliste metallide lõikamisel alati
pitskruvi.
LÜHIKESTE TÖÖDETAILIDE SAAGIMINE (JOONIS
A3, A4)
Lühikeste töödetailide (27) saagimisel on
soovitatav kasutada pikkuspiirikut nii terve partii
kui üksikute erineva pikkusega töödetailide puhul.
Pikkuspiirikut saab kasutada ainult koos valikuliste
juhtlattide paariga (21).
RULLIKUTEGA LAUA KASUTAMINE
(JOONIS A3, A5)
Rullikutega laud (29) muudab suurte puitdetailide
etteandmise väga lihtsaks (joonis A5). Selle võib
kinnitada kas masina vasakule või paremale
küljele. Rullikutega laud vajab valikulisi jalgu
(joonis A3).
HOIATUS! Monteerige rullikutega laud
vastavalt jalgadega kaasas olevatele
juhistele.
21
EESTI KEEL
• Asendage jalgadega kaasas olevad lühikesed
tugivardad laua ebaregulaarsete siinidega
küljel, kus lauda hakatakse kasutama.
• Järgige kõiki rullikutega lauaga kaasas olevaid
juhiseid.
Soovitatavad saadaolevad
saekettad
Saeketta
tüüp
Saeketta
mõõdud
(diameeter
x võlliava x
hammaste arv)
Otstarve
DT1529
seeria 40
260 x 30 x 24
Üldotstarve, puidu
ja plastiku piki- ja
ristlõikamine
DT1530
seeria 40
260 x 30 x 80
TCG kasutamiseks
alumiiniumiga
DT1736
seeria 60
260 x 30 x 58
ATB kunstliku ja
loodusliku puidu
peenlõikamiseks
DT1737
seeria 60
260 x 30 x 80
TCG eriti peeneks
kunstliku ja loodusliku
puidu lõikamiseks
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage nõu
müüjaga.
22
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on
DEWALT volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСТОЛЬНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DW711
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DW711 DW711-LX
Напряжение питания
В
230
115
Тип
6
6
Потребляемая мощность
W
1300
1100
Выходная мощность
W
900
800
Макс. скорость вращения диска об/мин 2950
2950
Диаметр пильного
диска
мм
260
260
Диаметр посадочного
отверстия мм
30
30
Толщина пильного диска
мм
2,0
2,0
Толщина расклинивающего
ножа
мм
2,3
2,3
Жесткость расклинивающего
ножа
мм
43 ± 5
43 ± 5
Вес
кг
20
20
РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
Режим торцевания
Угол скоса (макс.)
влево 50˚
50˚
вправо 50˚
50˚
Угол наклона
влево 48˚
48˚
(макс.)
вправо 0˚
0˚
Торцевание под углом 90° при макс. высоте 50 мм,
макс. ширина реза мм
134
134
Торцевание с наклоном 45° при макс. высоте 45 мм,
макс. ширина реза мм
94
94
Торцевание с наклоном 45° при макс. высоте 45 мм,
макс. ширина реза мм
134
134
Торцевание под углом 90° при макс. глубине реза 96 мм,
макс. ширина 20 мм, макс. отрез 15 мм
Режим распиловки
Макс. глубина
реза
мм
LPA (звуковое давление)
KPA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность измерения
акустической мощности)
0 - 50
0 - 50
дБ(А)
90
90
дБ(А)
дБ(А)
3
103
3
103
дБ(А)
3.7
3.7
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah = м/с²
1,9
Погрешность K = м/с²
1,5
1,9
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации,
такие как: тщательный уход за
инструментом и принадлежностями,
содержание рук в тепле, организация
рабочего места.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW711
Минимальные электрические предохранители::
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0.30 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может узнать
о системе сопротивления в точке подключения
в компании по коммунальному электроснабжению.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
24
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент воздействию
дождя. Не используйте инструмент во
влажной среде. Обеспечьте хорошую
освещенность рабочего места (250300 Люкс). Не пользуйтесь инструментом,
если существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Использование инструмента по
назначению сделает работу более легкой
и безопасной.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры,
масла и держите вдали от острых
предметов и углов. Никогда не переносите
электроинструмент, держа его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
13. Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя
равновесие.
14. Проверяйте исправность инструмента.
Содержите пильные инструменты в хорошо
заточенном и чистом состоянии, что
повысит эксплуатационные показатели
и сделает работу более безопасной.
Соблюдайте инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр. Ручки
и выключатели должны быть сухими,
чистыми и не содержать следов масла
и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от источника
питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих лекарств
или алкоголя.
26
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей, наличие
повреждённых деталей, качество монтажа
и любые другие условия, которые могут
повлиять на работу инструмента.
Поврежденные защитные кожухи или
другие неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить ремонт
самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование любых
принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов работ,
не рекомендованных в данным
руководстве по эксплуатации, может
привести к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности
при работе настольными
торцовочными пилами
• Перед работой убедитесь, что
инструмент помещен на ровную
устойчивую поверхность.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов. Данный инструмент не
предназначен для подобных операций.
• Данный инструмент имеет конструкцию
класса I, поэтому требуется подключение
с заземлением.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и выньте
вилку кабеля из розетки электросети.
Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
• Всегда стойте слева или справа от линии
пропила.
• Всегда обеспечивайте достаточное
общее или местное освещение.
• Всегда выключайте инструмент,
оставляемый без присмотра.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
– Тип обрабатываемого материала (при
распиловке ДСП образуется больше
пыли, чем при распиловке древесины)
– Правильная регулировка пильного диска
– Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего усройства должна
быть не ниже 20 м/с.
• Используйте инструмент по назначению.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ.
• Следите за остротой заточки пильного
диска.
• Максимально допустимая частота
вращения пильного диска должна
соответствовать или превышать
частоту вращения на холостом ходу,
обозначенную на информационной
табличке инструмента.
• Не используйте никакоих монтажных
элементов при установке пильного диска
на шпиндель.
• Используйте пилу только для резания
древесины и пластика.
Дополнительные правила
безопасности при пилении
в режиме настольной
торцовочной пилы
• Никогда не производите распил, если
снят расклинивающий нож и/или верхний
защитный кожух.
ВНИМАНИЕ! Дизайн данного
инструмента не позволяет
использовать его в качестве
распиловочного станка без
установленного U-образного
защитного кожуха.
• Всегда используйте толкатель. Никогда
не пилите заготовки, размер которых
меньше, чем 30 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
распила данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
– Высота 50 мм х ширина 400 мм х
длина 500 мм.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Заготовки большего размера
должны поддерживаться
дополнительным столом.
• Правильно регулируйте положение
скользящей направляющей с целью
исключения контакта с нижним
защитным кожухом.
• Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба меньше
толщины расклинивающего ножа.
• Убедитесь в надежной фиксации стола.
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель (58) в предназначенном для
него месте (Рис. А2).
• Заменяйте изношенную пластину для
пропила.
• Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
• Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите инструмент
за защитный кожух.
• Не снимайте распиловочный стол при
регулировке расклинивающего ножа.
Режим торцевания
• При работе в режиме торцевания
убедитесь, что верхняя часть пильного
диска полностью закрыта. Ни в коем
случае не снимайте верхний защитный
кожух диска при использовании
инструмента в режиме торцовочной
пилы.
• Никогда не пилите заготовки короче
20 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
распила данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
– Высота 40 мм х ширина 140 мм х
длина 400 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом.
• Всегда надежно закрепляйте заготовку.
• Для выполнения вертикальных
прямых поперечных резов правильно
отрегулируйте положение скользящей
направляющей, чтобы зазор между
пильным диском и направляющей не
превышал 5 мм (Рис. О).
28
• При выполнении торцовочных, наклонных
или комбинированных резов регулируйте
положение скользящей направляющей для
обеспечения зазора, оптимального для
конкретного применения (Рис. Р).
• При работе в режиме торцевания
убедитесь, что верхняя часть пильного
диска полностью закрыта.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
На образование шума влияют следующие
факторы:
~ вид разрезаемого материала;
~ тип пильного диска;
~ прилагаемое усилие.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
режущего диска.
– Риск получения травмы при смене диска.
- Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
На степень запыленности влияют следующие
факторы:
– изношенность пильного диска
– скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства ниже 20 м/с
– неточная подача заготовки
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед началом работы
внимательно прочтите
руководство по
эксплуатации.
При использовании
инструмента в режиме
торцовочной пилы,
убедитесь, что верхняя
часть пильного диска
полностью закрыта
верхним защитным
кожухом. Работайте
инструментом, только
когда стол зафиксирован
в верхнем положении.
При использовании
инструмента в режиме
распиловочного станка,
всегда проверяйте,
что нижний и верхний
защитные кожухи
установлены на
место. Работайте
инструментом, только
когда стол зафиксирован
в горизонтальном
положении.
1 Параллельная направляющая
1 Защитный кожух для режима
распиловочного станка
1 Нижний защитный кожух для режима
распиловочного станка
1 олкатель
1 Шестигранный ключ 4/6 мм
1 Шестигранный ключ 5 мм
1 Спецключ
1 Переходник для пылесоса для верхнего
защитного кожуха
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1 - A5)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Место захвата для
переноски.
НИКОГДА не работайте
инструментом в режиме
настольной пилы без
установленных верхнего
и нижнего фиксированного
кожухов.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. М)
Код даты (59), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
A1
1. Клавиша пускового выключателя
2. Рычаг фиксации верхнего положения
резака
3. Дополнительная рукоятка блокировки стола
4. Подвижный нижний защитный кожух
5. Станина
6. Прорезь для пильного диска
7. Зажимная рукоятка установки угла скоса
8. Фиксатор угла скоса
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
9. Поворотный стол/рукоятка
10. Градуированная шкала угла скоса
11. Направляющая
12. Зажимная рукоятка фиксатора наклона
резака
1 Смонтированная настольная торцовочная
пила
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
A2
13. Винт фиксатора резака
14. Стол распиловочного станка
15. Расклинивающий нож
16. Верхний защитный кожух
17. Направляющая
18. Фиксированный нижний защитный кожух
(для использования инструмента в качестве
распиловочного станка)
19. Монтажные отверстия для дополнительных
приспособлений
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
A3
20 Концевая упорная пластина стола
21. Опорные направляющие рельсы
22. Опорная пластина для заготовки
23. Зажим для заготовки
24. Поворачивающийся упор
25. Регулируемая стойка 760 мм (макс. высота)
26. Подставка с ножками
A4
27. Упор для коротких заготовок (используется
с направляющими рельсами [21])
A5
26. Подставка с ножками
29. Роликовый стол
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша настольная торцовочная пила DW711
предназначена для профессиональных работ
по пилению древесины, изделий из дерева
и пластмасс. Данный инструмент отличается
высокой точностью и может быть легко
и быстро настроен для выполнения поперечных
распилов, распилов под углом или со скосом,
а также комбинированных резов.
Данная пила разработана для использования
с пильными дисками диаметром 260 мм
с зубьями с твердосплавными напайками,
предназначенными для профессионального
распила древесины, изделий из дерева
и пластмасс.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
30
Данные настольные торцовочные
пилы являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ: Используйте инструмент
только по назанчению, описанном
в данном руководстве по эксплуатации.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
В соответствии с EN 61029 данные
инструменты не могут использоваться
в коммерческих целях.
При необходимости замены электрического
кабеля, ремонт устройства должен
производиться только официальными
сервисными агентами или квалифицированными
техническими специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Сборка и регулировка
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ЗАЩИТНОГО
КОЖУХА (РИС. В)
1. Прикрепите защитный кожух (16)
к расклинивающему ножу (15) с помощью
болта (32), втулки и гайки.
2. Расположите втулку между
расклинивающим ножом и защитным
кожухом. Вставьте болт (32) во втулку
и закрепите гайкой. Затяните с усилием.
Убедитесь, что боковые створки (31)
на защитном кожухе расположены, как
показано на рисунке.
1. Ослабьте обе рукоятки блокировки стола
– основную (37 (Рис. D) и дополнительную
(3) (Рис. А1), но не выкручивайте их
полностью.
2. Установите стол на требуемой высоте.
3. Затяните обе рукоятки блокировки стола
(Рис. A1, D).
ДЕМОНТАЖ РАСПИЛОВОЧНОГО СТОЛА
(РИС. В)
Для открытия доступа к пильному диску стол
может быть демонтирован.
УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. С1-С4)
1. Снимите верхний защитный кожух (16) (Рис.
В).
Направляющая состоит из фиксированной
и скользящей направляющих.
2. Ослабьте обе рукоятки блокировки стола –
основную (37 (Рис. D) и дополнительную (3)
(Рис. А1), но не выкручивайте их полностью.
1. Ослабьте фиксирующую рукоятку (34) на
держателе направляющей, удерживающую
зажимную планку на месте (Рис. С1).
2. По U-образной прорези передвиньте
направляющую в переднюю часть стола
(Рис. С2, С3).
3. Передвиньте направляющую к пильному
диску и затяните фиксирующую рукоятку.
4. Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
5. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
6. Ослабьте фиксирующую рукоятку (35) (Рис.
С1) и сдвиньте скользящую направляющую
назад, чтобы открыть доступ к двум
отверстиям (36) (Рис. С4) в верхней части
направляющей.
7. Используя малый шестигранный ключ,
ослабьте 2 винта, прикрепляющих
направляющую к держателю. Доступ
открывается через 2 отверстия в верхней
части направляющей.
8. Отрегулируйте направляющую
параллельно пильному диску, измеряя
расстояния от направляющей к передней
и задней частям диска.
9. По окончании регулировки затяните
крепежные винты и снова проверьте
параллельность направляющей к пильному
диску.
РЕГУЛИРОВКА РАСПИЛОВОЧНОГО СТОЛА
(РИС. А2, В, D)
Стол поднимается и опускается вручную
и удерживается в нужном положении
с помощью двух фиксирующих рукояток.
3. Шестигранным ключом открутите винт (38) на
задней опоре стола (Рис. D). Удалите с конца
винта гайку и шайбу.
4. Снимите стол.
5. Для установки стола на место, действуйте
в обратном порядке.
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. Е1-Е5)
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут
представлять опасность.
Чтобы установить новый диск, необходимо
поднять распиловочный стол и резак в самое
верхнее положение.
1. Отведите нижний защитный кожух (4)
назад, нажав на рукоятку фиксатора
(42). Оставьте защитный кожух в таком
положении.
2. Вставьте ключ для установки диска (39) в 2
отверстия с внешней стороны внешнего
фланца (40) (Рис. Е2).
3. Используя шестигранный ключ 6 мм,
ослабьте установочный болт пильного
диска (41), поворачивая его по часовой
стрелке. Выньте установочный болт
пильного диска и внешний фланец.
4. Снимите пильный диск (43).
5. Установите новый диск на буртик (44)
внутреннего фланца (Рис. Е3). Убедитесь,
что зубья нижней кромки диска направлены
в сторону направляющей (в сторону от
оператора).
6. Установите на место внешний фланец,
проследив, чтобы проушины (46) (Рис.
Е4) правильно располагались с каждой
стороны от шпинделя.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
7. Затяните установочный болт пильного
диска (41), поворачивая его в направлении
против часовой стрелки.
8. Опустите нижний защитный кожух.
9. После установки или замены пильного
диска выполните полное движение
резаком, проверяя фиксацию подвижного
нижнего кожуха в его исходном положении.
ВНИМАНИЕ: Пильные диски
ДОЛЖНЫ заменяться только
описанным в данном разделе
способом. Используйте ТОЛЬКО
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики. Мы
предлагаем DT4375. НИКОГДА не
устанавливайте пильные диски
иного типа.
РЕГУЛИРОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. Е2)
Если вы замечаете биение пильного диска
при запуске и остановке, отрегулируйте диск
следующим образом:
1. Ослабьте винт распорного кольца (40)
и поверните диск (43) на четверть оборота.
2. Затяните винт и проверьте диск на биение.
3. Повторяйте эти шаги, пока биение не
исчезнет.
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ФИКСИРОВАННОГО
НИЖНЕГО ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. I1, I2)
При использовании инструмента в качестве
распиловочного станка, всегда должен
использоваться фиксированный нижний
защитный кожух (18) (Рис. I1).
1. Установите резак в вертикальное
положение.
2. Ослабьте фиксирующую рукоятку (60)
на левой стороне направляющей (11)
и переведите направляющую в новое
положение, как показано на рисунке I1.
3. Двигайте защитный кожух (18) вдоль
поворотного стола/рукоятки (9), пока резьба
винта фиксатора резака не совпадет
с резьбовой втулкой на резаке (Рис. I2).
4. Нажмите на рычаг фиксатора верхнего
положения резака (2) и удерживайте его,
затягивая винт фиксатора резака (13).
5. Для снятия защитного кожуха, действуйте
в обратном порядке.
ХРАНЕНИЕ ФИКСИРОВАННОГО НИЖНЕГО
ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. Q1, Q2)
При использовании инструмента в качестве
торцовочной пилы фиксированный нижний
защитный кожух (18) может храниться на столе
(14).
1. Снимите фиксированный нижний защитный
кожух, следуя указаниям в разделе
Установка и снятие фиксированного
нижнего защитного кожуха.
2. Сожмите фиксированный нижний
защитный кожух (18) и вставьте ножки (61)
в отверстия (62) в передней части стола
(14).
3. Нажмите на фиксированный нижний
защитный кожух, пока ножки (61) не
зафиксируются на столе. На Рис. Q2
показано положение фиксированного
нижнего защитного кожуха при хранении.
4. Для снятия защитного кожуха, сожмите его
и снимите со стола.
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
ПИЛЬНОГО ДИСКА ОТНОСИТЕЛЬНО
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. F1 - F4)
1. Ослабьте фиксатор угла скоса (8).
2. Положите большой палец на зажимную
рукоятку установки угла скоса (7) и нажмите
на фиксатор (8), освобождая рукоятку
поворотного стола (9) (Рис. F1).
3. Поворачивайте рукоятку стола, пока затвор
не остановит ее на положении 0° угла
скоса.
4. Проверьте, чтобы были видны 2 разметки
0°(47) на шкале (10) (Рис. F2).
5. Прижмите угольник (48) к левой стороне
направляющей (11) и к пильному диску (43)
(Рис. F3).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
1. Ослабьте винты (49) и двигайте
градуированную шкалу совместно
с рукояткой поворотного стола влево
или вправо, чтобы измеренный по
угольнику угол между пильным диском
и направляющей составил 90° (Рис. F4).
2. Затяните винты (49).
32
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
ДИСКА ОТНОСИТЕЛЬНО СТОЛА (РИС. G1–G4)
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона резака (12) (Рис. G1).
2. Переведите резак вправо, убедившись, что
он расположен полностью вертикально,
и затяните зажимную рукоятку.
3. Приложите угольник (48) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (43) (Рис. G2).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
При необходимости регулировки
выполните следующие действия:
1. Ослабьте зажимную рукоятку
фиксатора наклона резака (12) (Рис.
G1) и поворачивайте стопорный винт
регулировки вертикального положения
(50) влево или вправо (Рис. G3), пока
измеренный по угольнику угол между
пильным диском и столом не составит 90°.
2. Если индикатор наклона (51) не указывает
на ноль на градуированной шкале (52),
ослабьте винты (53), фиксирующие шкалу,
и передвиньте шкалу в нужное положение
(Рис. G4).
ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА
(РИС. Н1, Н2)
Рукоятка установки угла наклона (54) позволяет
установить фиксируемые углы наклона 45° или
48° (Рис. Н1).
– Влево = 45°
– Вправо = 48°
1. Убедитесь, что рукоятка установки угла
наклона (54) расположена слева.
2. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона резака (12) и переместите резак
влево. При этом угол наклона будет равен
45°.
3. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
4. Поверните стопорный винт (55) влево или
вправо, чтобы индикатор наклона (51)
указывал на 45° (Рис. Н2).
ВНИМАНИЕ: Во время выполнения
этих регулировок желательно
придерживать резак пилы.
Это облегчит поворачивание
регулировочных винтов.
РЕГУЛИРОВКА РАСКЛИНИВАЮЩЕГО НОЖА
(РИС. A2, J1, J2)
При правильном положении расклинивающего
ножа (15) его кончик не должен быть ниже, чем
на 2 мм от самого высокого зуба лезвия диска,
а его корпус должен находиться в радиусе
максимум 5 мм от кончиков зубьев лезвия
диска (Рис. J1).
1. Установите распиловочный стол в нижнее
положение.
2. Ослабьте винт (57), позволяющий
вращаться кронштейну и двигаться
расклинивающему ножу вверх и вниз (Рис.
J2).
3. Поверните кронштейн и подвигайте
расклинивающий нож вверх–вниз,
добиваясь правильного положения.
4. Надежно затяните винт (57).
5. Установите стол на свое место.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините
его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь, что инструмент
расположен удобно и правильно
с точки зрения высоты стола
и устойчивости. Место
установки инструмента
должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного
пространства, позволяющего
работать с заготовкой без какихлибо ограничений.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура
в рабочей зоне не была слишком
низкой, инструмент и насадки
были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для
данного инструмента.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
прилагайте боковое усилие
к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
• Чтобы нижний защитный
кожух функционировал должным
образом, после каждого
использования инструмента
удаляте с него пыль и обрезки.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
Подключите устройство для сбора пыли,
разработанное в соответствии с действующими
нормативами. Скорость воздушного потока
от подключенных внешних систем должна
составлять 20 м/с +/-2 м/с. Эта скорость
должна измеряться в точке соединения
вентиляционного канала с инструментом
(в точке соединения), инструмент должен быть
подключен, но не должен при этом работать.
Более подробную информацию см. в разделе
Дополнительные принадлежности.
Транспортировка
Для переноса инструмента используйте выемки
для захвата рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент в режиме распиловки
с установленным верхним
защитным кожухом пильного
диска. Никогда не переносите
инструмент, держа его за
защитный кожух.
• Используйте пильные диски
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость вращения
инструмента не должна превышать
предельно допустимую скорость пильного
диска.
Опасно работать без защитного кожуха.
Защитный кожух обязательно должен быть
установлен при резании.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
Убедитесь, что алюминиевые заготовки крепко
закреплены.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗРЕЗ
ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ (РИС. A1, K)
Основные типы разрезов
РАБОТА В РЕЖИМЕ ТОРЦЕВАНИЯ
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
1. Ослабьте фиксатор угла скоса (8)
и нажмите на него.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
2. Установите фиксатор (8) на позицию 0°
и закрепите его.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ (РИС. А1)
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
• Чтобы выключить инструмент, снова
нажмите на клавишу пускового
выключателя.
Пылеудаление
ВНИМАНИЕ: По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
34
3. Прижмите деревянную заготовку
к направляющей (11).
4. Удерживая рабочую рукоятку, нажмите
на рычаг фиксации верхнего положения
резака (2) для разблокировки резака.
5. Опустите резак приблизительно на 10 мм
и отпустите рычаг.
6. Включите инструмент и опускайте резак,
чтобы пильный диск разрезал заготовку
и вошел в прорезь на поворотном столе.
7. После завершения разреза выключите
инструмент и верните резак в исходное
верхнее положение.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОПЕРЕЧНОЕ ПИЛЕНИЕ СО СКОСОМ
(РИС. A1, L)
1. Нажмите на фиксатор угла скоса (8). Двигая
резак влево или вправо, установите его на
нужный угол.
2. Фиксатор автоматически срабатывает на
углах скоса 0°, 15°, 22,5°, 45° и 50° влево
или вправо. Для установки резака на
промежуточный угол, крепко держа резак,
затяните фиксатор.
3. Каждый раз перед началом работы
проверяйте надежность затяжки фиксатора.
4. Далее действуйте как при поперечном
пилении под прямым углом.
ВНИМАНИЕ: Если пиление со
скосом производится в концевой
части деревянного бруса
с образованием небольшого
обрезка, расположите брус так,
чтобы обрезок находился с той
стороны пильного диска, где угол
относительно направляющего
упора больше.
– при левом угле скоса, обрезок
уходит вправо
– при правом угле скоса, обрезок
уходит влево.
ТОРЦЕВАНИЕ С НАКЛОНОМ РЕЗАКА
(РИС. Н1, М)
Угол резания может быть установлен от 0°
до 48° при повороте влево. Угол наклона до
45° может быть установлен при повороте как
вправо, так и влево.
1. Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона резака (12) и установите нужный
угол наклона.
2. При необходимости используйте рукоятку
установки угла наклона (54).
3. Крепко удерживайте резак, не позволяя ему
опуститься.
Работа в режиме распиловки
ПРОДОЛЬНАЯ РАСПИЛОВКА (РИС. A2, I1, I2, N)
ВНИМАНИЕ: Распиловочный
стол не может регулироваться
в горизонтальном положении без
установленного защитного кожуха
(18).
1. Установите резак в вертикальное
положение.
2. Ослабьте фиксирующую рукоятку (60)
на левой стороне направляющей (11)
и переведите направляющую в новое
положение, как показано на рисунке I1.
3. Двигайте защитный кожух (18) вдоль
поворотного стола/рукоятки (9), пока резьба
винта фиксатора резака не совпадет
с резьбовой втулкой на резаке (Рис. I2).
4. Нажмите на рычаг фиксатора верхнего
положения резака (2) и удерживайте его,
затягивая винт фиксатора резака (13).
5. Задайте глубину резания поднимая
или опуская стол (14). При правильном
положении над поверхностью деревянной
заготовки будут находиться 3 зуба пильного
диска.
6. Установите направляющую (17) таким
образом, чтобы она поддерживала
максимально большую часть заготовки. По
крайней мере задний конец направляющей
должен находиться на одном уровне
с передней частью расклинивающего ножа.
7. Используя шкалу в передней части стола,
установите направляющую на необходимую
ширину разреза.
8. Включите инструмент.
9. Медленно двигайте заготовку под
переднюю часть верхнего защитного
кожуха диска, крепко прижимая ее
к направляющей.
4. Крепко затяните зажимную рукоятку (12).
10. Не забывайте всегда использовать
толкатель (58) (Рис. N).
5. Далее действуйте как при поперечном
пилении под прямым углом.
11. После завершения разреза выключите
инструмент.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Качество распила
Качество кромок распила зависит от ряда
факторов, например, от материала заготовки.
Если при фасонных и аналогичных особо
точных работах требуется качественный
распил, рекомендуется использовать
остро заточенный пильный диск (с 60-ю
твердосплавными напаянными зубьями),
и низкую, равномерную скорость пиления.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надежно фиксируйте
ее. Каждый раз, прежде чем
поднять резак, ждите полной
остановки пильного диска.
Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой пленки.
Пилите вместе с пленкой, затем
удалите ее.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите инструмент
и отсоедините его от источника
электропитания, прежде чем
устанавливать и демонтировать
принадлежности, выполнять или
изменять настройки, а также
перед проведением ремонта.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Данный инструмент не требует
дополнительной смазки. Подшипники
электродвигателя предварительно смазаны
и влагонепроницаемы.
• Избегайте использования масла и жиров,
которые могут стать причиной засорения
двигателя обрезками и опилками, что
повлечет за собой проблемы в работе
электроинструмента.
36
• При скоплении обрезков и опилок в частях
инструмента, периодически чистите их
сухой щеткой.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
исследуйте верхний защитный кожух диска,
подвижный нижний защитный кожух диска,
а также трубу пылеудаления, чтобы убедиться,
что они функционируют должным образом.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе Установка пильного диска. Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте верхнюю часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте систему для сбора пыли
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
заготовок) требуется устанавливать со стороны
подачи и со стороны выхода заготовки:
20. Концевая упорная пластина стола для
опорных направляющих рельсов; а также
при работе на рабочей поверхности.
21. Направляющие рельсы (500 мм или 1,000 мм)
22. Опорные пластины для заготовок.
23. Зажим для заготовки.
24. Поворачивающийся упор.
25. Стойки для опоры направляющих рельсов.
Высота стоек может регулироваться.
ВНИМАНИЕ: Не используйте стойки
для опоры инструмента!
ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
Для оптимального удаления опилок и пыли
имеется дополнительный набор для
пылеудаления (DE7779).
ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ (РИС. А3)
26. Подставка с ножками (поставляется
с инструкциями по установке).
Порядок действий
1. Установите пилу на подставку с ножками
и установите направляющие рельсы.
• В большинстве случаев действие
пильного диска на заготовку не превышает
допустимых значений, что позволяет
вручную прижимать ее к направляющей.
2. Крепко прикрутите опорные пластины для
заготовок (22) к направляющим рельсам
(21). Зажим для заготовок (23) работает как
упор.
• Если заготовка при пилении имеет
тенденцию приподниматься или отходить
от направляющей, рекомендуется
использование зажима для заготовок (23).
3. Установите концевые упорные пластины (20).
• При пилении цветных металлов всегда
используйте зажим.
ПИЛЕНИЕ КОРОТКИХ ЗАГОТОВОК (РИС. А3,
А4)
При пакетной резке или резке отдельных
коротких заготовок различной длины
целесообразно использовать упор для коротких
заготовок (27). Упор может использоваться
только вместе с парой дополнительных
опорных направляющих рельсов (21).
ПИЛЕНИЕ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК (РИС. А3)
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
опору для длинных заготовок.
На рисунке А3 показан идеальный состав
оборудования для пиления длинных заготовок
при использовании отдельно стоящей пилы
(все приспособления можно приобрести
дополнительно). Все эти приспособления
(кроме подставки на ножках и зажима для
4. На задний рельс установите
поворачивающийся упор (24).
5. Используйте поворачивающийся упор
(24) для регулировки длины средних
и длинных заготовок. Упор можно
установить в продольном направлении или
в состоянии свободного вращения, если он
не используется.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛИКОВОГО СТОЛА
(РИС. A3, A5)
Роликовый стол (29) значительно облегчает
работу с широкими и длинными деревянными
заготовками (рис. А5). Он может быть
установлен как справа, так и слева от пилы.
Роликовый стол должен использоваться
с подставкой с ножками (рис. А3).
ВНИМАНИЕ: Сборку роликового
стола производите, следуя
инструкциям, прилагаемым
к подставке с ножками.
• На стороне монтажа роликового стола
замените короткие направляющие штанги
на рельсы роликового стола.
• Следуйте инструкциям, прилагаемым
к роликовому столу.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Рекомендуемые пильные диски
Тип диска
DT1529
серия 40
Размеры
Область
диска
применения
(диаметр х
пос. отв-е х
кол-во зубьев)
260 x 30 x 24
Для общего
применения,
продольного и
поперечного пиления
древесины и
пластика
DT1530
серия 40
260 x 30 x 80
TCG для пиления
алюминия
DT1736
серия 60
260 x 30 x 58
ATB для тонкого
пиления
синтетических
материалов
и натурального
дерева
DT1737
серия 60
260 x 30 x 80
TCG для экстра
тонкого пиления
синтетических
материалов и
натурального дерева
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие D EWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий. Чтобы
воспользоваться этой услугой, Вы можете
сдать Ваше изделие в любой авторизованный
сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: www.2helpU.com.
zst00205711 - 24-05-2013
38
РУССКИЙ ЯЗЫК
DW711
Двигатель
НАСТОЛЬНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 6
©
39
DW711
Стол
НАСТОЛЬНАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 6
©
40
41
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising