DW711 | DeWalt DW711 TABLE SAW Type 6 instruction manual

559110 - 28 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW711
2
3
4
5
6
7
8
POKOSOVÁ PILA S HORNÍM STOLEM
DW711
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Typ
Příkon
W
Výkon
W
Max. otáčky pilového kotouče
min-1
Průměr
pilového
kotouče mm
Upínací otvor
pilového
kotouče mm
Tloušťka pilového kotouče
mm
Tloušťka
rozpínacího
klínu
mm
Tvrdost
rozpínacího
klínu
mm
Hmotnost
kg
DW711 DW711-LX
230
115
6
6
1300
1100
900
800
2950
2950
260
260
30
2,0
30
2,0
2,3
2,3
43 ± 5
20
43 ± 5
20
PROVOZNÍ PARAMETRY ŘEZÁNÍ
Režim pokosová pila
Pokosový řez
levý
50˚
50˚
(maximální polohy) pravý
50˚
50˚
Šikmý řez
levý
48˚
48˚
(maximální polohy) pravý
0˚
0˚
V poloze 90˚, v max. výšce 50 mm,
max. šířka řezu
mm
134
134
Při pokosovém řezu 45˚, v max. výšce 50 mm,
max. šířka řezu
mm
94
94
Při šikmém řezu 45˚, v max. výšce 45 mm,
max. šířka řezu
mm
134
134
V poloze 90˚, v max. hloubce řezu 96 mm, max. šířka 20 mm,
max. ořez 15 mm
Režim stolová pila
Max. hloubka
řezu
mm
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
0 - 50
0 - 50
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
103
90
3
103
dB(A)
3.7
3.7
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 61029:
Hodnota vibrací ah
ah = m/s²
Odchylka K = m/s²
1,9
1,5
1,9
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu, ale neprovádí žádnou práci.
Během celkové pracovní doby se
tak může doba působení vibrací na
obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
9
Pojistky:
Evropa
nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,30 Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DW711
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
VICEPREZIDENT PRO VÝVOJ A KONSTRUKCI PRODUKTŮ
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 1. 2010
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO
PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ
10
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí riziko
vzniku požáru nebo exploze, například v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba
kovových pilin při práci atd.) může být elektrická
bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
4. Okolo stojící osoby udržujte mimo
pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Elektrické nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor
proti prachu nebo ochranný štít. Jelikož tyto
částečky materiálu mohou být značně horké,
používejte také žáruvzdornou zástěru. Vždy
používejte ochranu sluchu. Vždy používejte
ochrannou přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Dbejte na to, aby
kabel nepřecházel přes horké nebo mastné
povrchy a přes ostré hrany. Při přenášení
nikdy nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to manipulaci
s nářadím oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Péče o nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti a všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy.
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou pilové kotouče,
pracovní nástroje a nože, nářadí vždy odpojte
od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
11
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Přemýšlejte.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte
opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisu,
pokud v této příručce nebude uveden jiný
způsob odstranění závady. Poškozené spínače
nechejte vyměnit v autorizovaném servisu.
Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jakéhokoli
jiného příslušenství nebo přídavných
zařízení, nebo jakékoli jiné využití
tohoto nářadí, než je popsáno v tomto
návodu k obsluze, může představovat
riziko zranění osob nebo způsobení
hmotných škod.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro
pokosové pily s horním stolem
• Před zahájením práce se ujistěte, zda je stroj
umístěn na rovném povrchu ve stabilní poloze.
• Nikdy neprovádějte řezy lehké slitiny. Stroj
není určen pro tyto typy úkonů.
• Nepoužívejte brusné nebo diamantové
kotouče.
• Dojde-li k nehodě nebo k poruše stroje,
okamžitě proveďte jeho vypnutí a odpojte
napájecí kabel od zásuvky.
12
Informujte o poruše a vhodným způsobem
označte stroj, abyste zabránili ostatním
osobám používat poškozený stroj.
• Dojde-li k zablokování pilového kotouče,
které bude způsobeno nadměrnou posuvnou
silou během řezání, zastavte stroj a odpojte
napájení. Vyjměte obrobek a zajistěte, aby se
pilový kotouč volně otáčel. Znovu zapněte stroj
a zahajte nový řez s menší posuvnou silou.
• Je-li stroj v chodu a není-li hlava pily v klidové
poloze, vyvarujte se odstraňování jakýchkoli
odřezků nebo jiných částí obrobku z prostoru
řezu.
• Ujistěte se, zda během použití pily vždy stojíte
vpravo nebo vlevo od čáry řezu.
• Vždy zajistěte odpovídající základní nebo
lokální osvětlení.
• Není-li stroj obsluhován, proveďte jeho vypnutí.
• Zajistěte, aby byla obsluha pily odpovídajícím
způsobem proškolena v používání, seřizování
a obsluze stroje.
• Při řezání dřeva připojte pilu k odsávacímu
zařízení. Vždy berte v úvahu faktory ovlivňující
působení prachu na obsluhu, jako jsou:
– Typ obráběného materiálu (při řezání
dřevotřískových desek vzniká více prachu
než při řezání dřeva)
– Správné seřízení pilového kotouče
– Zajistěte, aby bylo správně seřízeno
lokální odsávání, stejně jako kryty, krycí
desky a skluzy.
– Odsávání prachu s rychlostí proudění
vzduchu vyšší než 20 m/s.
• Tento stroj je konstrukce třídy I. Proto je
vyžadováno připojení s ochranou zemněním
(uzemnění).
• Elektrické nářadí nepřetěžujte. Nářadí provede
práci lépe a bezpečněji, je-li používáno
k účelům, pro které je určeno.
• Používejte vhodné nářadí. V tomto návodu
k obsluze je popsáno určené použití nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí nebo příslušenství
při práci, která je určena pro výkonnější
nářadí. Nepoužívejte nářadí k jiným účelům,
než pro které je určeno.
• Dbejte na to, aby byl pilový kotouč stále ostrý.
• Maximální povolené otáčky pilového kotouče
musí vždy odpovídat nebo musí být vyšší, než
otáčky naprázdno uvedené na štítku nářadí.
• Nepoužívejte žádné distanční vložky, abyste
mohli nasadit pilový kotouč na vřeteno.
• Nepoužívejte pilu pro řezání jiných materiálů,
než jsou plasty a dřevo.
Doplňkové bezpečnostní
předpisy pro řezání v režimu
stolová pila
• Nikdy neprovádějte žádné řezy, není-li
namontován rozpínací klín nebo kryt pily.
VAROVÁNÍ! Konstrukce neumožňuje
použití nářadí jako stolové pily, pokud
na pilu nebude namontován kryt ve
tvaru „U“.
• Vždy používejte tlačnou tyč. Nikdy neřežte
obrobky menší než 30 mm.
• Není-li stroj opatřen přídavnou podpěrou,
mohou být řezány obrobky s následujícími
rozměry:
– Výška 50 mm, šířka 400 mm a délka
500 mm.
– Větší obrobky musí být podepřeny
vhodným stolem.
• Vždy správně nastavte posuvné vodítko,
abyste zabránili kontaktu se spodním krytem.
• Nepoužívejte pilové kotouče s tloušťkou
kotouče nebo šířkou zubů menší, než je
tloušťka rozpínacího klínu.
• Ujistěte se, zda je stůl pily pevně připevněn.
• Není-li tlačná tyč (58) používána, vždy ji uložte
na určené místo (obr. A2).
• Jakmile bude vložka stolu opotřebována,
vyměňte ji.
• Dlabání, žlábkování nebo drážkování není
povoleno.
– Výška 40 mm, šířka 140 mm a délka
400 mm.
– Delší obrobky musí být podepřeny
vhodným stolem.
• Obrobek vždy řádně upněte.
• Provádíte-li svislé přímé příčné řezy, nastavte
správně posuvné vodítko, aby byla zajištěna
vůle mezi pilovým kotoučem a vodítkem
maximálně 5 mm (obr. O).
• Provádíte-li pokosové, šikmé nebo
kombinované pokosové řezy, nastavte
posuvné vodítko tak, aby byla zajištěna
správná vůle pro prováděný řez (obr. P).
• Ujistěte se, zda je při provozu pily v režimu
pokosová pila zcela zakryta horní část
pilového kotouče.
• Je-li pila v chodu a není-li hlava pily v klidové
poloze, vyvarujte se odstraňování jakýchkoli
odřezků nebo jiných částí obrobku z prostoru
řezu.
Zbytková rizika
Při použití pil vznikají následující rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími díly
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
Následující faktory ovlivňují hladinu hlučnosti:
~ Materiál, který bude řezán.
~ Typ pilového kotouče.
~ Posuvná síla.
• Během přepravy se ujistěte, zda je horní část
pilového kotouče zakryta, například krytem.
– Riziko nehod způsobených nekrytými částmi
rotujícího pilového kotouče.
• Nepoužívejte kryt pro manipulaci s pilou nebo
při přepravě pily.
– Riziko zranění při výměně pilového kotouče.
• Při seřizování rozpínacího klínu nesnímejte
stůl pily.
Režim pokosová pila
• Ujistěte se, zda je při provozu pily v režimu
pokosová pila zcela zakryta horní část
pilového kotouče. Nikdy nesnímejte horní
kryt pilového kotouče, pracuje-li pila v režimu
pokosová pila.
• Nikdy neřežte obrobky kratší než 20 mm.
• Není-li stroj opatřen přídavnou podpěrou,
mohou být řezány obrobky s následujícími
rozměry:
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
Následující faktory ovlivňují množství prachu
a pilin:
– Opotřebovaný pilový kotouč.
– Odsávání prachu s rychlostí proudění vzduchu
nižší než 20 m/s.
– Nepřesné vedení obrobku.
– Nedostatečné odsávání prachu způsobené
zanesenými filtry.
13
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte
návod k obsluze.
Pracuje-li pila v režimu
pokosová pila, ujistěte se, zda
je horní část pilového kotouče
zcela zakryta horním krytem
pilového kotouče.
Používejte pilu pouze
v případě, je-li stůl stolové pily
v nejvyšší poloze.
Pracuje-li pila v režimu stolová
pila, ujistěte se, zda je horní
i spodní kryt pily na určeném
místě. Používejte pilu pouze
v případě, je-li stůl stolové pily
ve vodorovné poloze.
Bod úchopu pro přenášení.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. A1 - A5)
WARNING: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození zařízení nebo
zranění osob.
A1
1 Hlavní spínač
2 Páka uvolnění pojistky hlavy
3 Pomocný zajišťovací šroub stolové pily
4 Pohyblivý spodní ochranný kryt pilového kotouče
5 Pevný stůl
6 Drážka pro pilový kotouč
NIKDY nepoužívejte pilu
v režimu stolová pila, nejsou-li
na pile namontovány horní
kryt pilového kotouče a pevný
spodní kryt.
7 Páka pokosových řezů
8 Západka pokosových řezů
9 Otočné rameno stolové a pokosové pily
10 Měřítko pokosových řezů
11 Vodicí lišta
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. M)
12 Upínací šroub šikmých řezů
Datový kód (59), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
A2
13 Zajišťovací šroub hlavy
Příklad:
2010 XX XX
14 Stůl pily
Rok výroby
15 Rozpínací klín
Obsah balení
Balení obsahuje:
16 Horní pilového kotouče
17 Vodítko podélných řezů
1 sestavenou pokosovou pilu s horním stolem
18 Pevný spodní kryt (pro použití v režimu stolová
pila)
1 vodítko podélných řezů
19 Montážní otvory pro příslušenství
1 kryt pro režim stolová pila
1 spodní kryt pro režim stolová pila
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
1 tlačnou tyč
A3
1 šestihranný klíč 4/6 mm
20 Koncová deska stolu
1 šestihranný klíč 5 mm
21 Podpěrné vodicí koleje
1 klíč se dvěma kolíky
22 Podpěrná deska materiálu
1 adaptér pro odsávání prachu pro horní kryt
23 Upínací svorka materiálu
1 návod k obsluze
24 Otočný doraz
1 výkresovou dokumentaci
25 Nastavitelný stojan 760 mm (maximální výška)
26 Stojan
14
A4
27 Délkový doraz pro krátké obrobky (používán
s vodicími kolejemi [21])
A5
26 Stojan
29 Válečkový stůl
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pokosová pila s horním stolem DW711
je určena pro profesionální řezání dřeva,
dřevěných výrobků a plastů. Tento vysoce přesný
stroj může být snadno a rychle nastaven na
provádění příčných, šikmých, pokosových nebo
kombinovaných řezů.
Tato pila je určena pro použití s pilovými kotouči
s průměrem 260 mm se zuby s karbidovými hroty
pro profesionální řezání dřeva, dřevěných výrobků
a plastů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto pokosové pily s horním stolem jsou nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento stroj pro
jiné, než popsané účely.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Stroje nejsou v rámci normy EN 61029 schváleny
pro výrobní použití.
Musí-li být provedena výměna napájecího kabelu,
nářadí může být opraveno pouze kvalifikovaným
elektromechanikem nebo v autorizovaném servisu.
Montáž a seřízení
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před montáží
nebo demontáží příslušenství, před
seřízením nebo změnou nastavení
nebo při provádění oprav. Náhodné
spuštění nářadí může způsobit zranění.
MONTÁŽ HORNÍHO KRYTU (OBR. B)
1. Pomocí šroubu (32), pouzdra a matice
připevněte kryt (16) k rozpínacímu klínu (15).
2. Protáhněte pouzdro rozpínacím klínem
a krytem. Protáhněte pouzdrem šroub (32)
a našroubujte na něj matici. Proveďte řádné
dotažení. Ujistěte se, zda jsou kryty (31)
umístěny na krytu, jako na uvedeném obrázku.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ VODÍTKA PODÉLNÝCH
ŘEZŮ (OBR. C1 - C4)
Vodítko podélných řezů se skládá z pevného
a posuvného vodítka.
1. Uvolněte zajišťovací šroub podpěry vodítka
(34), který připevňuje v určené poloze upínací
desku (obr. C1).
2. Posuňte vodítko směrem k přední části stolu
a použijte jako vodítko drážku ve tvaru U (obr.
C2, C3).
3. Přitáhněte vodítko směrem k pilovému kotouči
a utáhněte zajišťovací šroub.
4. Zkontrolujte, zda je vodítko rovnoběžné
s pilovým kotoučem.
5. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
6. Uvolněte zajišťovací šroub posuvného vodítka
(35) (obr. C1) a posuňte posuvné vodítko
směrem dozadu, abyste získali úplný přístup
k dvěma otvorům (36) (obr. C4) v horní části
vodítka.
Použití prodlužovacího kabelu
7. Pomocí malého šestihranného klíče povolte dva
šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem, které
připevňují vodítko k podpěře vodítka. Přístup
získáte přes dva otvory v horní části vodítka.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný
pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. Maximální
délka je 30 m.
8. Nastavte vodítko tak, aby bylo rovnoběžné
s pilovým kotoučem. Proveďte kontrolu
vzdálenosti mezi pilovým kotoučem
a vodítkem u přední a zadní části pilového
kotouče.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
9. Jakmile bude nastavení provedeno, opět
utáhněte šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem a znovu zkontrolujte, zda je
vodítko rovnoběžné s pilovým kotoučem.
15
SEŘÍZENÍ STOLU PILY (OBR. A2, B, D)
Stůl pily (14) se posunuje ručně nahoru a dolů
a v požadované výšce je zajištěn pomocí dvou
zajišťovacích šroubů.
1. Povolte zajišťovací šrouby stolu, oba hlavní
(37) (obr. D) a pomocný (3) (obr. A1), ale
nevyjímejte je z pily.
2. Nastavte stůl do požadované výšky.
3. Utáhněte zajišťovací šrouby stolu (obr. A1, D).
SEJMUTÍ STOLU PILY (OBR. B)
Stůl pily může být demontován, abyste získali
přístup k pilovému kotouči.
1. Sejměte horní kryt pilového kotouče (16) (obr. B).
2. Povolte zajišťovací šrouby stolu, oba hlavní
(37) (obr. D) a pomocný (3) (obr. A1), ale
nevyjímejte je z pily.
3. Pro demontáž šroubu (38) ze zadního
sloupku pily použijte šestihranný klíč (obr.
D). Demontujte z druhé části šroubu matici
a podložku.
4. Sejměte stůl.
5. Při montáži stolu proveďte výše uvedené kroky
v obráceném pořadí.
MONTÁŽ PILOVÉHO KOTOUČE (OBR. E1 - E5)
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
Aby mohl být namontován nový pilový kotouč,
je nutné nastavení stolu do nejvyšší polohy
a zdvižení hlavy pily také do nejvyšší polohy.
1. Zatlačením uvolňovací páky (42) zasuňte
spodní kryt (4) směrem dozadu. Nechejte kryt
v zasunuté poloze.
2. Zasuňte klíč (39) do dvou otvorů na vnější
části vnější příruby (40) (obr. E2).
3. Pomocí šestihranného klíče 6 mm otáčejte
šroubem pilového kotouče (41) ve směru
pohybu hodinových ručiček, aby došlo k jeho
povolení. Sejměte upínací šroub pilového
kotouče a jeho vnější přírubu.
4. Sejměte pilový kotouč (43).
5. Nasaďte nový pilový kotouč na nákružek (44)
na vnitřní přírubě (obr. E3). Ujistěte se, zda
zuby na spodní části pilového kotouče směřují
k vodítku (směrem od obsluhy).
16
6. Nasaďte zpět vnější přírubu a ujistěte se,
zda jsou na každé straně vřetena správně
zasunuty polohovací výstupky (46) (obr. E4).
7. Otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček přitáhněte upínací šroub pilového
kotouče (41).
8. Přesuňte spodní kryt dolů.
9. Po montáži nebo výměně pilového kotouče
proveďte kompletní pohyb hlavou pily
a zkontrolujte, zda se pohyblivý spodní kryt
zablokuje ve své klidové poloze.
VAROVÁNÍ: Výměna pilového kotouče
MUSÍ být prováděna podle postupu
popsaného v této části. Používejte
POUZE pilové kotouče specifikované
v části Technické údaje. Doporučujeme
pilový kotouč DT4375. NIKDY
nepoužívejte jiné pilové kotouče.
SEŘÍZENÍ PILOVÉHO KOTOUČE (OBR. E2)
Dochází-li během spouštění a provozu pily ke
kmitání pilového kotouče, proveďte jeho následující
seřízení.
1. Povolte šroub příruby vřetena (40) a otočte
pilový kotouč (43) o čtvrtinu otáčky.
2. Znovu utáhněte šroub a zkontrolujte, zda
dochází ke kmitání pilového kotouče.
3. Opakujte tyto kroky, dokud nebude kmitání
pilového kotouče zcela eliminováno.
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PEVNÉHO SPODNÍHO
KRYTU (OBR. I1, I2)
Bude-li pila použita jako stolová pila, měl by být
vždy použit pevný spodní kryt (18) (obr. I1).
1. Nastavte hlavu pily do svislé polohy.
2. Povolte zajišťovací šroub (60) na levé části
vodítka (11) a nastavte vodítko do nové
polohy, jako na uvedeném obrázku (obr. I1).
3. Posunujte kryt (18) nad otočné rameno (9),
dokud nebudou závity zajišťovacího šroubu
hlavy srovnány se závitovým pouzdrem
v hlavě pily (obr. I2).
4. Stiskněte páku uvolnění pojistky hlavy (2)
a současně s utahováním zajišťovacího
šroubu hlavy pily (13) tlačte hlavu pily směrem
dolů.
5. Při demontáži krytu proveďte výše uvedené
kroky v obráceném pořadí.
ULOŽENÍ PEVNÉHO SPODNÍHO KRYTU
(OBR. Q1, Q2)
Je-li pila používána v režimu pokosová pila, pevný
spodní kryt (18) může být uložen na stole (14).
1. Proveďte demontáž spodního krytu,
viz MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PEVNÉHO
SPODNÍHO KRYTU.
2. Stiskněte pevný spodní kryt (18) a zaveďte
úložné patky (61) do drážek (62) na přední
části stolu (14).
3. Tlačte na pevný spodní kryt, dokud úložné
patky (61) nezacvaknou do stolu. Na obrázku
Q2 je zobrazen pevný spodní kryt v úložné
poloze.
4. Chcete-li kryt vyjmout, stiskněte kryt
a proveďte jeho vyjmutí ze stolu.
KONTROLA A SEŘÍZENÍ PILOVÉHO KOTOUČE
VZHLEDEM K VODÍTKU (OBR. F1 - F4)
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
1. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (12)
(obr. G1) a otáčejte dorazovým seřizovacím
šroubem svislé polohy (50) doprava nebo
doleva (obr. G3), dokud nebude při použití
úhelníku pilový kotouč v kolmé poloze (90°)
vzhledem ke stolu (obr. G2).
2. Nebude-li ukazatel šikmých řezů (51) na
měřítku šikmých řezů (52) označovat polohu
nula, povolte šrouby (53), které připevňují
měřítko a přesuňte měřítko do požadované
polohy (obr. G4).
KONTROLA A NASTAVENÍ ÚHLU ŠIKMÉHO
ŘEZU (OBR. H1, H2)
Odblokovací západka šikmých řezů umožňuje
dle požadavku nastavení úhlu šikmého řezu
maximálně na hodnotu 45° nebo 48° (obr. H1).
– Vlevo = 45°
1. Uvolněte západku pokosových řezů (8).
– Vpravo = 48°
2. Položte palec na páku pokosových řezů (7)
a stiskněte západku pokosových řezů (8), aby
došlo k uvolnění ramena pokosových řezů (9)
(obr. F1).
1. Ujistěte se, zda je odblokovací západka (54)
nastavena v levé poloze.
3. Pohybujte ramenem pokosových řezů, dokud
se nebude západka nacházet v poloze pro
pokosový řez 0°.
4. Zkontrolujte, zda jsou viditelná obě označení
0° (47) na měřítku (10) (obr. F2).
5. Položte k levé části vodítka (11) a k pilovému
kotouči (43) úhelník (48) (obr. F3).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
1. Povolte šrouby (49) a pohybujte sestavou
měřítka a ramena pokosu směrem doleva
nebo doprava, dokud nebude při použití
úhelníku pilový kotouč v kolmé poloze (90°)
vzhledem k vodítku (obr. F4).
2. Utáhněte šrouby (49).
KONTROLA A SEŘÍZENÍ PILOVÉHO KOTOUČE
VZHLEDEM KE STOLU (OBR. G1 - G4)
1. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (12)
(obr. G1).
2. Tlačte hlavu pily doprava, abyste zajistili
její zcela svislou polohu a utáhněte upínací
rukojeť šikmých řezů.
3. Položte na stůl a směrem k pilovému kotouči
(43) úhelník (48) (obr. G2).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
2. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (12)
a nastavte hlavu pily doleva. Toto je poloha
šikmého řezu 45°.
3. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
4. Otáčejte dorazovým šroubem (55) dle potřeby
doprava nebo doleva, dokud nebude ukazatel
(51) ukazovat na hodnotu 45° (obr. H2).
VAROVÁNÍ: Při provádění tohoto
seřízení je vhodné, aby byla hlava
pily držena. Tak si usnadníte otáčení
seřizovacího šroubu.
SEŘÍZENÍ ROZPÍNACÍHO KLÍNU (OBR. A2, J1,
J2)
Chcete-li nastavit správnou polohu rozpínacího
klínu, hrot rozpínacího klínu (15) nesmí být více
než 2 mm pod nejvyšším zubem pilového kotouče
a spodní hrana rozpínacího klínu musí být ve
vzdálenosti maximálně 5 mm od zubů pilového
kotouče (obr. J1)
1. Nastavte stůl pily do spodní polohy.
2. Povolte šroub s hlavou s vnitřním šestihranem
(57), který umožňuje otáčení obou konzol
a pohyb rozpínacího klínu nahoru a dolů (obr.
J2).
3. Otočte konzolu a posuňte klín nahoru nebo
dolů, aby se nacházel ve správné poloze.
4. Přitáhněte řádně šroub (57).
5. Nastavte stůl do původní polohy.
17
POUŽITÍ
• Před zahájením řezání počkejte, dokud motor
pily nedosáhne maximálních otáček.
Pokyny pro obsluhu
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
a upínací šrouby řádně utaženy.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ:Z důvodu snížení rizika
zranění, vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před montáží
nebo demontáží příslušenství, před
seřízením nebo změnou nastavení
nebo při provádění oprav. Náhodné
spuštění nářadí může způsobit
zranění.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda je stroj z hlediska
výšky stolu a stability umístěn
v bezpečné a ergonomické poloze.
Poloha stroje musí být zvolena
tak, aby měla obsluha stroje dobrý
přehled a dostatek volného prostoru
v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli
omezení.
• Z důvodu omezení vlivu vibrací
se ujistěte, zda není příliš nízká
teplota pracovního prostředí, zda
je prováděna řádná údržba stroje
a příslušenství a zda je velikost
obrobků vhodná pro tento stroj.
• Zajistěte, aby byl řezaný materiál
vždy řádně upnut.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak
a nevyvíjejte boční tlak na pilový
kotouč.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
• Po použití vždy odstraňte ze
stroje prach a piliny, abyste zajistili
správnou funkci spodního krytu.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974.
PŘED POUŽITÍM NÁŘADÍ
• Namontujte na pilu vhodný pilový kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované pilové
kotouče. Maximální provozní otáčky pily nesmí
překročit maximální povolené otáčky pilového
kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat volně. Nepůsobte
na kotouč silou.
18
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ (OBR. A1)
• Chcete-li stroj spustit, stiskněte hlavní spínač
(1).
• Chcete-li stroj vypnout, stiskněte znovu hlavní
spínač.
Odsávání prachu
VAROVÁNÍ: Kdykoli je to možné, připojte
k pile zařízení pro odsávání prachu
splňující požadavky příslušných předpisů,
které se týkají prachových emisí.
Připojte k pile zařízení pro odsávání prachu
splňující požadavky platných předpisů. Rychlost
proudění vzduchu připojených zařízení by měla
být 20 m/s (+/- 2 m/s). Rychlost je měřena ve
spojovací trubici v bodě připojení, s připojeným
nářadím, které není v chodu.
Podrobnější informace naleznete v části
Doplňkové příslušenství.
Přeprava
Přenášejte stroj pomocí příslušných úchopů.
VAROVÁNÍ: Vždy přepravujte pilu,
je-li nastavena v režimu stolová pila
a je-li opatřena horním krytem pilového
kotouče. Nikdy nepřenášejte pilu
uchopením za ochranný kryt.
Základní řezy pily
ŘEZÁNÍ V REŽIMU POKOSOVÁ PILA
Obsluha pily bez ochranných krytů je velmi
nebezpečná. Během řezání musí být kryty ve
správné poloze.
Zajistěte, aby byly hliníkové obrobky vždy řádně
upnuty.
SVISLÝ PŘÍMÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (OBR. A1, K)
1. Povolte západku pokosových řezů (8)
a následně ji stiskněte.
2. Nastavte západku pokosových řezů (8) do
polohy 0° a zajistěte ji.
3. Položte dřevěný obrobek k vodítku (11).
4. Uchopte rukojeť pily a stlačte páku uvolnění
hlavy pily (2), aby došlo k uvolnění hlavy pily.
5. Stlačte hlavu pily dolů asi o 10 mm a uvolněte
páku.
6. Zapněte pilu a stlačte hlavu pily dolů, abyste
umožnili vniknutí pilového kotouče do obrobku
a do drážky stolu.
7. Po ukončení řezu zastavte pilu a nastavte
hlavu pily zpět do horní klidové polohy.
SVISLÝ POKOSOVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (OBR. A1, L)
1. Stiskněte západku pokosových řezů (8).
Nastavte rameno v požadovaném úhlu doleva
nebo doprava.
2. Západka pokosových řezů se automaticky
nastaví v poloze 0°, 15°, 22,5°, 45° a 50°
vlevo a vpravo. Chcete-li použít jakýkoli
jiný úhel, držte pevně hlavu a zajistěte ji
upevněním západky pokosových řezů.
3. Před zahájením řezu se vždy ujistěte, zda je
západka pokosových řezů pevně zajištěna.
4. Postupujte jako při provádění svislého přímého
příčného řezu.
VAROVÁNÍ: Při provádění pokosového
řezu na koncové části obrobku
s malým ořezem umístěte obrobek tak,
abyste zajistili, že ořez bude na straně
pilového kotouče s větším úhlem
vzhledem k vodítku:
– levý pokos, ořez vpravo
– pravý pokos, ořez vlevo
ŠIKMÝ PŘÍČNÝ ŘEZ (OBR. H1, M)
Šikmé úhly mohou být nastaveny vlevo od 0° do
48°. Šikmé řezy až do 45° mohou být prováděny
s ramenem pokosových řezů nastaveným mezi
nulou a maximálně 45° pokosu vpravo nebo vlevo.
1. Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (12)
a nastavte požadovaný úhel šikmého řezu.
2. Je-li to nutné, nastavte odblokovací západku
(54).
3. Držte pevně hlavu pily a zabraňte jejímu pádu.
4. Utáhněte řádně upínací rukojeť šikmých řezů
(12).
5. Postupujte jako při provádění svislého přímého
příčného řezu.
Řezání v režimu stolová pila
PODÉLNÉ ŘEZY (OBR. A2, I1, I2, N)
VAROVÁNÍ: Stolová pila není
nastavitelná ve vodorovné poloze,
není-li namontován kryt (18).
1. Nastavte hlavu pily do svislé polohy.
2. Povolte zajišťovací šroub (60) na levé části
vodítka (11) a nastavte vodítko do nové
polohy, jako na uvedeném obrázku (obr. I1).
3. Posunujte kryt (18) nad otočné rameno (9),
dokud nebudou závity zajišťovacího šroubu
hlavy srovnány se závitovým pouzdrem
v hlavě pily (obr. I2).
4. Stiskněte páku uvolnění pojistky hlavy (2)
a současně s utahováním zajišťovacího
šroubu hlavy pily (13) tlačte hlavu pily směrem
dolů.
5. Posunutím stolu (14) nahoru nebo dolů
nastavte hloubku řezu. Chcete-li nastavit
správnou polohu, nad povrchem obrobku musí
být špičky tří zubů pilového kotouče.
6. Nastavte vodítko podélných řezů (17) tak, aby
byla zajištěno co nejlepší vedení obrobku.
Alespoň zadní část vodítka by měla být
srovnána s přední částí rozpínacího klínu.
7. Pomocí měřítka na přední části stolu nastavte
vodítko podélných řezů na požadovanou šířku
řezu.
8. Zapněte stroj.
9. Pomalu posunujte obrobek pod přední část
horního krytu pilového kotouče a pevně
obrobek přitlačujte k vodítku podélných řezů.
10. Vždy používejte tlačnou tyč (58) (obr. N).
11. Po ukončení řezu zastavte stroj.
Kvalita řezu
Kvalita a čistota řezu závisí na mnoha faktorech
a na řezaném materiálu. Nejvyšší kvality řezu
(řezání tvarových obkládacích prvků) dosáhnete
při použití karbidového kotouče se 60 zuby. Kvalitu
řezu rovněž zvyšuje stejnoměrný a pomalý posuv
pily při řezání.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se
materiál během řezání nechvěl nebo
aby se nepohyboval. Obrobek vždy
řádně upevněte. Před zvednutím
ramena pily počkejte, až se pila úplně
zastaví. Pokud dochází k třepení zadní
části řezu, nalepte na obrobek v místě
řezu lepicí pásku. Proveďte řez přes
lepicí pásku a po skončení řezu pásku
opatrně odlepte.
19
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho řádné
údržbě a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před montáží
nebo demontáží příslušenství, před
seřízením nebo změnou nastavení
nebo při provádění oprav. Náhodné
spuštění nářadí může způsobit zranění.
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte horní část
stolu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte systém pro
odvod prachu.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ,
Mazání
Tento stroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Ložiska motoru jsou samomazná a vodotěsná.
• Vyvarujte se použití oleje nebo maziv,
protože tyto látky mohou způsobit zanesení
prachem nebo pilinami a následné problémy
s provozem pily.
• Suchým měkkým kartáčem pravidelně čistěte
části pily, na kterých dochází k usazování
prachu a pilin.
NEŽ JE PŘÍSLUŠENSTVÍ NABÍZENÉ
SPOLEČNOSTÍ DEWALT, NEBYLO
S TÍMTO VÝROBKEM TESTOVÁNO. PROTO
BY MOHLO BÝT POUŽITÍ TAKOVÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ S TÍMTO NÁŘADÍM VELMI
NEBEZPEČNÉ. Chcete-li snížit riziko
zranění, používejte s tímto nářadím
pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
ODSÁVÁNÍ PRACHU
Pro optimální odsávání prachu je k dispozici
samostatná sada pro odsávání (DE7779).
Čištění
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní kryt
pilového kotouče, pohyblivý spodní kryt a trubici
odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich správné
funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach nebo části
obrobku nemohou způsobit zablokování těchto
funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi pilovým
kotoučem a ochrannými kryty, odpojte stroj od
napájení a postupujte podle pokynů uvedených
v části Montáž pilového kotouče. Odstraňte
zaseknuté části a proveďte montáž pilového
kotouče.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
20
UPÍNÁNÍ OBROBKU (OBR. A3)
• Ve většině případů provoz pilového kotouče
dostatečně přitlačuje obrobek k vodítku.
• Má-li materiál tendenci se zvedat nebo
pohybuje-li se po vodítku směrem dopředu,
použijte raději upínací svorku (23).
• Při řezání neželezných kovů používejte
upínací svorky vždy.
ŘEZÁNÍ KRÁTKÝCH OBROBKŮ (OBR. A3, A4)
U krátkých obrobků je vhodné používat délkový
doraz (27). to platí pro řezání většího počtu
obrobků i pro řezání jednotlivých obrobků s různou
délkou. Délkový doraz může být použit pouze
společně s párem doplňkových vodicích kolejí (21).
ŘEZÁNÍ DLOUHÝCH OBROBKŮ (OBR. A3)
VAROVÁNÍ: Dlouhé obrobky vždy
podepřete.
Obrázek A3 zobrazuje ideální konfiguraci pro
řezání dlouhých obrobků, je-li použita volně stojící
pila (všechny položky jsou dodávány jako volitelné
příslušenství na přání). Tyto položky (mimo stojanu
a upínací svorky) jsou vyžadovány na straně
přísunu obrobku i na straně výstupu obrobku:
20 Koncová deska stolu pro podpěru kolejí. Také
pro práci na stávajícím stole pily.
21 Vodicí koleje (500 nebo 1000 mm).
Doporučené dostupné pilové
kotouče
Typ
pilového
kotouče
Rozměry
pilového
kotouče
DT1529 series 40
260 x 30 x 24
DT1530 series 40
260 x 30 x 80
DT1736 series 60
260 x 30 x 58
DT1737 series 60
260 x 30 x 80
22 Podpěrné desky materiálu.
23 Upínací svorka materiálu.
24 Otočný doraz.
25 Stojany pro podpěru vodicích kolejí. Výška
stojanů je nastavitelná.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte stojany pro
podpěru stroje!
26 Stojan (dodávaný s montážními pokyny).
Postup
1. Položte pilu na stojan a připevněte k pile
vodicí koleje.
2. Pevně přišroubujte opěrné desky materiálu
(22) k vodicím kolejím (21). Upínací svorka
materiálu (23) nyní plní funkci délkového
dorazu.
Použití
(průměr x
upínací otvor
x počet zubů)
Univerzální použití,
podélné a příčné řezy
dřeva a plastů
S geometrií TCG
(trapézové zuby) pro
řezání hliníku
S geometrií ATB
(střídavé zuby) pro
jemné řezy umělého
a přírodního dřeva
S geometrií TCG
(trapézové zuby) pro
jemné řezy umělého
a přírodního dřeva
Další informace o vhodném příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
3. Namontujte koncové desky stolu (20).
4. Namontujte na zadní vodicí kolej otočný doraz
(24).
5. Používejte otočný doraz (24) pro nastavení
délky středně dlouhých a dlouhých obrobků.
Není-li otočný doraz používán, může nastaven
stranou nebo vytočen.
POUŽITÍ VÁLEČKOVÉHO STOLU (OBR. A3, A5)
Válečkový stůl (29) usnadňuje manipulaci
s velkými a dlouhými kusy dřeva (obr. A5).
Může být připojen k levé nebo pravé části stroje.
Válečkový stůl vyžaduje použití doplňkového
stojanu (obr. A3).
VAROVÁNÍ: Při sestavování
válečkového stolu postupujte podle
pokynů dodávaných se stojanem.
• Na straně stolu, která bude použita, nahraďte
krátké podpěrné tyče dodávané se stojanem
vodicími tyčemi stolu.
• Dodržujte všechny pokyny dodávané
s válečkovým stolem.
21
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění
a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti.Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241354 - 15-07-2014
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
23
DW711
Motor
TISCH SAGEN 6
©
24
DW711
Tisch
TISCH SAGEN 6
©
25
26
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising