PD1080 | Black&Decker PD1080 DUSTBUSTER Type H2 instruction manual

Kezelési útmutató a hátlapon
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
533224 - 09 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
PD1080
PD1202
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Вlack & Decker Dustbuster® kézi porszívója porszívózási
munkákhoz készült. A készülék iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
A készülék használata előtt tanulmányozza át alaposan ezt a kézikönyvet.
használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés veszélyével jár.
♦ Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.
Biztonságtechnikai előírá- A készülék használata
♦ Ne használja a készüléket folyasok
Figyelmeztetés! Olvasson el
minden biztonságtechnikai
figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem
tartása áramütést, tüzet és/
vagy súlyos személyi sérülést
okozhat.
Figyelmeztetés! Akkumulátoros készülékek használatakor
tűz, akkumulátor-szivárgás,
személyi sérülés és anyagi
kár veszélyének csökkentése
végett többek között a következő alapvető biztonságtechnikai
előírásokat kell betartani.
♦ A készülék használata előtt gondosan és teljes egészében olvassa át ezt a kézikönyvet.
♦ Ebben a kézikönyvben ismertetjük a készülék rendeltetésszerű
használatát. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy kiegészítő
2
♦
♦
♦
♦
dék vagy gyúlékony anyag felszedésére.
Ne használja víz közelében.
Ne merítse vízbe.
A töltőt soha ne a vezetékénél
fogva húzza ki a konnektorból.
A töltő vezetékét hőtől, olajtól és
éles szélektől óvja.
Ezt a terméket 8 éves és annál
idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális
képességű vagy tapasztalattal és
tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha kioktatták őket
a készülék biztonságos használatára, és megértették a készülék
használatával járó veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
felhasználói karbantartását gyermekek nem végezhetik felügyelet
nélkül.
MAGYAR
Átvizsgálás és javítások
♦ Használat előtt ellenőrizze, nincse a készüléken sérült vagy hibás
alkatrész. Győződjön meg arról,
hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók nem sérültek
és nem áll fenn olyan körülmény,
amely befolyásolhatja a készülék
működését.
♦ Ne használja a készüléket, ha
bármelyik alkatrésze sérült vagy
hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt
szakszervizzel javíttassa meg
vagy cseréltesse ki.
♦ Rendszeresen ellenőrizze, nem
sérült-e a töltő tápkábele. Cserélje
ki a töltőt, ha a vezetéke sérült
vagy hibás.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy kicserélni,
amelyet a kézikönyv nem említ.
♦ Amikor nem használja a készüléket, száraz helyen tárolja.
♦ Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne
férhessenek hozzá a tárolt készülékekhez.
Maradványkockázatok
A készülék használata további,
a biztonsági figyelmeztetések között
esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű vagy
huzamosabb idejű használatából
stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és
a védőberendezések használata
ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, fűrészlapok, tartozékok cseréje közben bekövetkező
Kiegészítő biztonságtech- sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű
nikai útmutatások
használata által okozott sérüléHasználat után
sek. Ha bármely szerszámot hu♦ Húzza ki a töltő kábelét az aljzatzamosabb ideig használ, rendszeból, mielőtt a töltőt vagy a talapresen iktasson be szüneteket.
zatát tisztítani kezdi.
♦ Halláskárosodás.
3
MAGYAR
♦ A fűrészpor belégzése miatti ♦ Az akkumulátorok szélsőséges
egészségi veszély (pl. faanyag,
körülmények között szivároghatkülönösen tölgy, bükk és rétegelt
nak. Ha az akkumulátoron folyalemez (MDF) vágásánál).
dékszivárgást észlel, ronggyal
gondosan törölje le. Vigyázzon,
Akkumulátorok és töltőkészühogy a folyadék ne kerüljön érintlékek
kezésbe a bőrével.
Akkumulátorok
♦ Ha a folyadék a bőrére vagy a sze♦ Soha, semmilyen okból ne próbálmébe jutott, kövesse az alábbi útja szétbontani az akkumulátort.
mutatásokat.
♦ Víztől óvja.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-fo♦ Ne tegye ki hőhatásnak.
lyadék személyi sérülést vagy anya♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hő- gi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
mérséklet 40 °C fölé emelkedhet. azonnal öblítse le vízzel. Bőrpiroso♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti kör- dás, fájdalom vagy irritáció esetén
nyezeti hőmérsékleten töltse.
forduljon orvoshoz. Ha a szemébe
♦ Csak a készülékhez mellékelt töl- került, tiszta vízzel azonnal öblítse
tővel töltse. Nem megfelelő töltő le, és forduljon orvoshoz.
használata áramütéshez vagy az Töltőkészülékek
akkumulátor túlmelegedéséhez
Az Ön töltőjét egy adott feszültségvezethet.
re terveztük. Mindig ellenőrizze,
♦ Elhasznált akkumulátorok kiselejhogy a hálózati feszültség megfetezésénél tartsa be a „Környezetlel-e a töltő adattábláján megadott
védelem” című fejezet útmutatáfeszültségnek.
sait.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja
♦ Ne sértse fel és ne deformálja az
a töltő-egységet hálózati csatlakoakkumulátort szúrással vagy ütészóval helyettesíteni.
sel, mivel az személyi sérülést és
♦ A Вlack & Decker töltővel csak
tűzveszélyt okozhat.
a készülékhez mellékelt akkumu♦ Sérült akkumulátort ne töltsön.
látort töltse. Más akkumulátorok
4
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
♦
szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
megbízott Вlack & Decker szakszervizzel.
Víztől óvja a töltőt.
Ne bontsa szét a töltőt.
Ne tesztelje mérőműszerrel.
Töltéskor a készüléket/akkumulátort jól szellőző helyen kell tárolni.
Elektromos biztonság
Szimbólumok a töltőn
A készülék használata előtt alaposan olvassa át a teljes kézikönyvet.
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a szerszám adattábláján feltüntetett
feszültségnek.
Zárlatvédelemmel ellátott szigetelő transzformátor.
A hálózati tápellátásról a transzformátor kimenete
elektromosan le van választva.
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra emelkedik. A töltő ettől üzemképtelenné válik. A töltőkészüléket le kell választani az
elektromos hálózatról, és javítás céljából el kell juttatni
egy márkaszervizbe.
A töltőkészüléket csak beltéri használatra terveztük.
Karbantartás
Az Ön Вlack & Decker akkumulátoros készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. A készülék
folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és
a rendszeres tisztítástól is.
Figyelmeztetés! Az akkumulátoros készülék karbantartása előtt:
♦ Merítse le teljesen az akkumulátort, ha az a készülékkel
♦
♦
♦
egybe van építve, majd ezután kapcsolja ki a készüléket.
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más karbantartást nem
igényel.
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa
a készülék/töltő szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell különíteni
a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét,
vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok
iránti igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos termékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Вlack & Decker lehetőséget biztosít a Вlack & Decker termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok elérték
élettartamuk végét. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi, kérjük, juttassa el készülékét egy megbízott szervizbe,
amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett
a hivatalos Вlack & Decker szervizek listája, illetve eladás utáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő honlapon érhetők el: www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Вlack & Decker képviselet segítségével
érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Вlack & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Вlack & Decker termékét, ill.
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket. A Вlack & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00244103 - 01-09-2014
5
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Feszültség
Akkumulátor
Súly
Mħszaki adatok
Vdc
Típus
kg
PD1080
(H2)
10,8
NiMH
1,7
PD1202
(H1)
12
NiMH
1,7
VA170020D
BA170020D
230
17
200
24
0,2
Töltę
Felvett feszültség
Leadott feszültség
ÁramerĘsség
Töltési idĘ (kb.)
Súly
Vac
Vac
mA
óra
kg
9
Rendeltetésszerħ használat
Az Ön ȼlack & Decker Dustbuster® kézi porszívója porszívózási
munkákhoz készült. A készülék iparszerĦ felhasználásra nem
alkalmas.
Figyelmeztetés! A készülék használata elętt olvassa át alaposan a „Biztonsági, karbantartási és
szervizelési kézikönyvet”. A készülék használata
elĘtt tanulmányozza át alaposan ezt a kézikönyvet.
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Üzemi kapcsoló
2. LevehetĘ tömlĘ/nyél
3. ReteszelĘ gyĦrĦ
4. TömlĘ
5. SzĦrĘ tisztítókerék
6. Átlátszó ajtó
7. TöltéskijelzĘ LED
8. Ajtóretesz
9. 2 az 1-ben kombinált szívófej
10. TartozékrögzítĘ csipesz
11. TöltĘbemenet
A szħręk cseréje
A szĦrĘket 6 – 9 hónaponként, illetve amikor már elkoptak vagy
megsérültek, cserélni kell.
A csereszĦrĘket ȼlack & Decker forgalmazójától szerezheti be,
(termékkód: PD10):
Akkumulátor
Ha a terméket önmaga kívánja ártalmatlanítani, az
alábbiak szerint távolítsa el és a helyi rendelkezéseknek megfelelĘen ártalmatlanítsa.
Ƈ Merítse le teljesen az akkumulátort úgy, hogy addig használja a szerszámot, amíg a motor le nem áll.
Ƈ Fordítsa meg a készüléket, hogy hozzáférhessen a talapzatot tartó csavarokhoz.
Ƈ Csavarja ki a 4 csavart.
Ƈ Vegye le a talapzatot.
Ƈ Válassza le a 3-érintkezĘs csatlakozót.
Ƈ Az akkumulátort csomagolja be megfelelĘen, hogy a pólusai
ne kapjanak rövidzárlatot.
Ƈ Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre.
A kiszerelt akkumulátort már nem lehet visszaszerelni a készülékbe.
8
Részegységek
7
Szħrę tisztítása
4
3
2
1
Alaposan törölje át
6
Kiürítés
Az optimális szívóerĘ fenntartásához a szĦrĘket használat közben rendszeresen tisztítani kell.
5
Tartozékok
Csatlakoztatás a nyélhez
A nyél leszerelése
Csatlakoztatás a tömlęhöz
4
A készülék a töltĘre csatlakoztatva hagyható, és használat közben melegedhet.
A készülék használata
Be
Ki
3
Töltés
Ki
Óra
További töltések
Óra
ElsĘ töltés
2
Kezelési útmutató
Download PDF

advertising