D27107 | DeWalt D27107 COMBINATION SAW Type 3 instruction manual

555555-54 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D27107
D27107V
10
9
8
143
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
2
22
23
17
21
20
19
18
A3
34 35 36
39 38 37
30
31
A4
33
32
A5
3
41
A6
A7
42
43
32
A8
4
A9
44
144
A11
A10
54
53
55
52
16
51
B
B1
59
58
15
56
57
58
15
56
57
59
C1
C2
5
15
59
C3
C4
60
14
63
61
62
65
64
66
E
D
19
19
2
F1
F2
68
67
69
F3
6
F4
70
8
9
8
74
73
G2
G1
76
73
75
73
G4
G3
H1
H3
77 78
5
83
H2
81 80 79
83
83
H4
7
85
82
84
76
86
7
17
I1
82
I2
76
81
92
7
91
I3
89
88
90
87
J
94
95
K
88
93
L
88
8
98
100
20
7
M1
8
99 97
M2
93
96
102 101
69
102
M3
70
M4
4
2
68
2mm
68
67
3-8mm
N1
M5
21
105
103
20
106
O
104
20
N2
P1
108
107
22
9
112
111
110
109
P2
P3
114
114
109
P4
113
109
P5
115
116
41
Q1
Q2
120
117
82
76
119
41
121
Q3
10
Q4
118
113
122
11
1
R1
R2
11
10
9
124
123
126
7
80
127
79
125
81
R3
S1
91
79
80
S3
S2
T1
11
T2
T3
90°
A
U1
T4
45°
U2
U3
23
0°-45°
V1
12
V2
21
13
13
63
128
W1
W2
138
138
Y1
X
140
Y2
139
141
Y3
13
UNIWERSALNA PILARKA STOŁOWA
I UKOSOWA D27107, D27107V
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT, która zgodnie ze swoją długoletnią
tradycją oferuje tylko innowacyjne i wypróbowane
w licznych testach, wysokiej jakości produkty
dla specjalistów. Wiele lat doświadczeń
i ciągły rozwój sprawiły, że firma DEWALT
stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych
narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Pobór mocy
W
D27107V
230
230
3
3
(D27107V
z laserem
do wyświetlania
linii cięcia)
2000
2000
1080
1080
obr/min
4000
4000
mm
305
305
Moc wyjściowa
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
D27107
Średnica piły tarczowej
Średnica otworu centralnego
w pile tarczowej
mm
30
30
Grubość korpusu
piły tarczowej
mm
2,1 - 2,2
2,1 - 2,2
Grubość klina
rozdzielnika
mm
2,5
2,5
s
< 10,0
< 10,0
kg
42
42
Czas automatycznego
hamowania piły tarczowej
Masa
Możliwości cięcia
Pilarka ukosowa
Maksymalny kąt cięcia
prostopadłego:
w lewo
w prawo
48°
48°
48°
48°
Maksymalny kąt cięcia ukosowego (przy pochylonej tarczy)
w lewo
48°
48°
w prawo
2°
2°
14
Maksymalna szerokość cięcia prostopadłego
poprzecznego
mm
205
205
Maksymalna szerokość cięcia prostopadłego
pod kątem 45°
mm
160
160
Maksymalna głębokość cięcia
prostopadłego
mm
90
90
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego
pod kątem 45°
mm
60
60
Maksymalna głębokość cięcia ukosowego pod kątem 45°
i jednoczesnego cięcia prostopadłego
pod kątem 45°
mm
60
60
Pilarka stołowa
Maksymalna szerokość cięcia wzdłużnego
z lewej/z prawej strony mm
120/320
Głębokość cięcia
prostopadłego
120/320
mm
81
81
Głębokość cięcia ukosowego
pod kątem 45°
mm
56
56
Poziom ciśnienia
akustycznego
dB(A)
95,0
95,0
Niepewność pomiaru
dB(A)
3,0
3,0
Poziom mocy
akustycznej
dB(A)
106,0
106,0
Niepewność pomiaru
dB(A)
3,0
3,0
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg norm EN 61029:
Wartość skuteczna
m/s2
2,1
2,1
Niepewność pomiaru
m/s2
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 61029, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
WSKAZÓWKA: Informuje
o działaniu, które wprawdzie nie
grozi doznaniem urazu, ale przy
zignorowaniu może skutkować
szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami UE
D27107/D27107V
Amperaż bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
10 A
WSKAZÓWKA: Urządzenie to jest
przystosowane do zasilania z sieci
o maksymalnej dopuszczalnej impedancji
Zmaks. = 0,28 Ω zmierzonej w skrzynce
przyłączowej użytkownika.
Zadaniem użytkownika jest zapewnienie
zasilania z sieci o takich parametrach. W razie
potrzeby zasięgnij informacji o impedancji sieci
we właściwym zakładzie elektroenergetycznym.
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Firma D EWALT deklaruje niniejszym, że opisane
w danych technicznych narzędzia elektryczne
nr kat. D27107/D27107V zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2004/108/EG.Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na tylnej
okładce instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
prawdziwość danych technicznych i składa tę
deklarację w imieniu firmy D EWALT.
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.01.2010
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu
z elektronarzędzi przestrzegaj
obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru,
15
porażenia prądem elektrycznym
i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj
zamieszczone niżej przepisy bezpieczeństwa
pracy i dobrze zapamiętaj je na przyszłość!
PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ, BY
W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2. Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym
ani mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre
oświetlenie miejsca pracy (250 - 300 luks).
Nie załączaj elektronarzędzia w miejscach,
gdzie występuje niebezpieczeństwo pożaru
bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
3. Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach
zastosowania (na przykład duża
wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne
można zwiększyć przez zastosowanie
transformatora separującego lub wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych do
miejsca pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza
dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani
przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca
pracy.
5. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
6. Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki
uzyskuje się, gdy elektronarzędzie jest
obciążane w umiarkowany sposób zgodnie
z zaleceniami producenta.
7. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie
16
wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych,
niż przewidziane przez producenta, np.
ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni
drzew i gałęzi.
8. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż
mogą one zostać pochwycone przez
obracające się części narzędzia. Przy pracy
na wolnym powietrzu godne polecenia jest
obuwie na szorstkiej podeszwie. Na długie
włosy zakładaj specjalną siatkę.
9. Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy
w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj
specjalne nauszniki ochronne i kask
ochronny.
10. Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
11. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
12. Zamocuj obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie dwiema
rękami.
13. Utrzymuj stabilną postawę.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
14. Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje
narzędzia, gdyż jest to warunkiem
bezpieczeństwa pracy. Stosuj się do
instrukcji smarowania i wymiany akcesoriów.
Regularnie kontroluj narzędzia, a w razie
uszkodzenia, zleć naprawę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu. Wszystkie
rękojeści i wyłączniki powinny być suche,
czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
15. Wyjmuj wtyczkę sieciową.
W razie nieużywania elektronarzędzia i przy
wymianie akcesoriów, jak np. piła tarczowa,
końcówki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
16. Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi.
Przed załączeniem elektronarzędzia zawsze
sprawdzaj, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
17. Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia.
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do sieci
najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie
jest wyłączone.
18. Używaj przedłużaczy przystosowanych do
pracy na wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz
i wymień go w razie uszkodzenia. Przy
pracy na wolnym powietrzu używaj tylko
przedłużaczy nadających się do tego celu
i odpowiednio oznakowanych.
19. Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy
jesteś zmęczony bądź pod wpływem leków
lub alkoholu.
20. Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie
i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne
i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
bezpieczną pracę elektronarzędzia,
wszystkie części muszą być prawidłowo
zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające - naprawione
lub wymienione przez autoryzowany
warsztat serwisowy, jeżeli w instrukcji nie
podano inaczej. W żadnym przypadku nie
używaj elektronarzędzia z niesprawnym
wyłącznikiem i nigdy nie próbuj samemu
naprawiać maszyny.
OSTRZEŻENIE: Używanie innych
nasadek i wyposażenia, niż zalecane
lub wykonywanie prac nieopisanych
w tej instrukcji może doprowadzić do
wypadku.
21. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym
specjalistom.
Elektronarzędzie to jest zgodne
z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy. By nie
narażać się na wypadek, naprawy przy
użyciu oryginalnych części zamiennych
zlecaj tylko wykwalifikowanym specjalistom.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
pilarek ukosowych
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie pokrętła/dźwignie zaciskowe są
dokręcone/zaciągnięte.
• Używaj maszyny tylko wtedy, gdy osłony
piły tarczowej są założone, prawidłowo
działają i znajdują się w nienagannym stanie
technicznym.
• Gdy maszyna jest przyłączona do sieci,
nigdy nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
• Nigdy nie próbuj szybko zatrzymywać piły
tarczowej przez przykładanie do niej jakiegoś
narzędzia lub innego przedmiotu, gdyż grozi
to doznaniem poważnego urazu ciała.
• Wybierz tarczę odpowiednią do rodzaju
ciętego materiału.
• Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych
z czyszczeniem lub konserwacją, dopóki
maszyna jeszcze pracuje i głowica nie
znajduje się w położeniu spoczynkowym.
• Przednia część osłony piły tarczowej zawiera
niewielkie szczeliny, które zapewniają
dobrą widoczność przedmiotu obrabianego.
Chociaż szczeliny znacznie ograniczają
wylatywanie trocin, to jednak nie eliminują
ich całkowicie i dlatego podczas piłowania
powinno się zakładać okulary ochronne.
• Nie wymieniaj diody laserowej na
diodę innego typu. Uszkodzony laser
oddaj do naprawy producentowi lub do
autoryzowanego warsztatu serwisowego.
• Nigdy nie tnij przedmiotów obrabianych
krótszych niż 20 mm.
• Bez dodatkowego podparcia wolno ciąć
materiał o następujących maksymalnych
wymiarach:
– grubość 63 mm, szerokość 205 mm,
długość 500 mm
– Dłuższe przedmioty obrabiane wymagają
podparcia za pomocą odpowiedniego
dodatkowego stolika, np. DE3474. Zawsze
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
pilarek stołowych
• Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się
w odpowiednim kierunku i czy jej zęby są
zwrócone do przodu pilarki.
17
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie urządzenia zaciskowe są dobrze
dokręcone.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca i wszystkie
podkładki kołnierzowe są czyste,
a wyżłobione strony podkładek przylegają do
tarczy. Mocno dokręć nakrętkę mocującą piły
tarczowej.
dodatkowego stolika, np. DE271055 lub
DE271058.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa
pracy uniwersalnych pilarek ukosowych
i stołowych
• Sprawdź, czy ramię maszyny w trybie pracy
jako pilarka stołowa jest dobrze zamocowane
w swojej pozycji roboczej.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca jest ostra
i prawidłowo ustawiona. Nie przekraczaj
wartości maksymalnej prędkości podanej na
tarczy.
• Sprawdź, czy ramię maszyny w trybie pracy
jako pilarki stołowa do cięcia ukosowego jest
prawidłowo zamocowane.
• Zawsze używaj górnej i dolnej osłony tarczy
tnącej.
• Sprawdź, czy po zmianie trybu pracy
maszyny stolik został dobrze zamocowany.
• Trzymają ręce z dala od tarczy tnącej, gdy
pilarka jest przyłączona do sieci.
• W trybie pracy jako pilarka stołowa nigdy nie
tnij metali żelaznych ani nieżelaznych.
• Przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub
nastawczych bądź wymiany tarczy odłącz
maszynę od sieci.
• Przed użyciem akcesoriów zapoznaj się z ich
instrukcją obsługi. Niewłaściwe zastosowanie
grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych.
• Używaj popychacza do posuwania
przedmiotu obrabianego i nie zbliżaj rąk
do tarczy tnącej na odległość mniejszą niż
150 mm.
• Maszynę zasilaj tylko podanym napięciem.
• Nie stosuj żadnych środków smarnych,
dopóki tarcza tnąca jeszcze się obraca.
• Nie sięgaj poza tarczę tnącą.
• Gdy popychacz nie jest używany, zawsze
odkładaj go na swoje miejsce.
• Nie stawaj na pilarce.
• W czasie transportu górna część tarczy
tnącej powinna być przykryta, na przykład
osłoną.
• Nie używaj osłony tarczy do manipulowania
ani transportu.
• Wycinanie rowków, wpustów lub wypustów
jest niedopuszczalne.
• Nie przekraczaj maksymalnej wartości
prędkości obrotowej podanej na tarczy tnącej.
• Przy manipulowaniu tarczą tnącą posługuj
się uchwytem lub załóż rękawice ochronne.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się we
właściwym kierunku i czy jej zęby są ostre.
• Maksymalna dopuszczalna prędkość
obrotowa tarczy tnącej musi być równa lub
większa od wartości prędkości obrotowej
biegu jałowego podanej na tabliczce
znamionowej maszyny.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej, niż określona
w specyfikacji. Nie zakładaj żadnych
elementów dystansowych przy mocowaniu
piły na wrzecionie. Stosuj tylko tarcze tnące
o parametrach wyszczególnionych w danych
technicznych i zgodne z normą EN 847-1.
• Rozważ zastosowanie specjalnie
skonstruowanych tarcz tnących o niskim
poziomie wytwarzanego hałasu.
• Sprawdź, czy klin rozdzielnik jest prawidłowo
ustawiony. Nie wykonuj żadnych cięć bez
zamontowanego klina rozdzielnika.
• Nie używaj pił tarczowych ze stali
szybkotnącej.
• Nigdy nie tnij przedmiotów obrabianych
krótszych niż 30 mm.
• Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych pił
tarczowych.
• Bez dodatkowego podparcia wolno ciąć
materiał o następujących maksymalnych
wymiarach:
• Zanim wycofasz głowicę do górnego
położenia spoczynkowego po zakończeniu
cięcia, zwolnij przycisk i odczekaj, aż tarcza
tnąca całkowicie się zatrzyma.
– grubość 81 mm, szerokość 400 mm,
długość 600 mm
– Dłuższe przedmioty obrabiane wymagają
podparcia za pomocą odpowiedniego
18
• Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego
sprawdź, czy ramię jest dobrze zamocowane.
• Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
• Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie odchyla się do góry
i zamyka ponownie, gdy głowica powraca do
swojej pozycji wyjściowej. W celu wymiany
lub kontroli stanu piły tarczowej osłonę
można odchylić ręcznie. Rób to tylko wtedy,
gdy maszyna jest wyłączona, a wtyczka
kabla wyjęta z gniazda sieciowego.
2 według normy EN 60825-1. Nie wymieniaj
diody laserowej na diodę innego typu.
Uszkodzony laser oddaj w celu naprawy do
autoryzowanego warsztatu serwisowego.
• Przy piłowaniu drewna zawsze przyłączaj
odpylacz ssący. Zwróć uwagę na czynniki
mające wpływ na ilość powstającego pyłu,
jak:
• Utrzymuj w czystości otoczenie maszyny,
a zwłaszcza usuwaj z niego luźny materiał,
jak np. trociny i inne pozostałości po cięciu.
– rodzaj obrabianego materiału (przy cięciu
płyt wiórowych powstaje więcej pyłu niż
przy cięciu drewna);
• Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny
wentylacyjne silnika są czyste i niezatkane
trocinami.
– prawidłowe ustawienie piły tarczowej;
• Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś
prac konserwacyjnych i przed wymianą
tarczy tnącej odłącz maszynę od sieci.
• Nie używaj tarcz tnących grubszych ani
takich, których grubość zębów jest mniejsza
niż grubość klina rozdzielnika.
• Ustaw maszynę na płaskiej i wystarczająco
stabilnej powierzchni.
• Nie używaj tarcz szlifierskich ani
diamentowych.
• W razie wypadku lub usterki natychmiast
wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Zgłoś usterkę i w odpowiedni sposób oznakuj
maszynę, by inne osoby nie próbowały jej
uruchomić.
• W razie zablokowania piły tarczowej wskutek
nadmiernej siły posuwowej wyłącz maszynę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Wycofaj materiał i sprawdź, czy piła tarczowa
swobodnie się obraca. Ponownie załącz
maszynę i kontynuuj piłowanie, wywierając
mniejszy nacisk na cięty przedmiot.
• Nie usuwaj odciętych ani innych kawałków
materiału z obszaru cięcia, gdy maszyna
jeszcze pracuje i głowica pilarki nie znajduje
się w pozycji spoczynkowej.
• Używaj maszyny tylko na zamontowanych
nogach.
• Nie stój w płaszczyźnie obrotu tarczy tnącej.
• Zapewnij dobre ogólne lub lokalne
oświetlenie miejsca pracy.
• Zadbaj o odpowiednie przeszkolenie
operatora maszyny w zakresie obsługi,
regulacji i eksploatacji pilarki.
• Wyłącz maszynę, zanim pozostawisz ją bez
nadzoru.
• Pilarka D27107V zawiera laser do
wyświetlania linii cięcia. Jest to laser klasy
– ostrość piły tarczowej;
– wydajność urządzenia odciągowego, która
powinna wynosić przynajmniej 20 m/s.
Sprawdź, czy odpylacz ssący, a także
okapy, deflektory i kanały są odpowiednio
zamontowane.
• Nigdy nie tnij metali lekkich, a zwłaszcza
magnezu.
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe
zagrożenie stanowią:
- obracające się elementy, których dotknięcie
grozi poważnymi konsekwencjami.
Przy korzystaniu z pilarek tarczowych pomimo
stosowania osłon ochronnych i przestrzegania
przepisów bhp nie da się uniknąć pewnych
niebezpieczeństw. Należą do nich zwłaszcza:
- uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu;
- niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej;
- niebezpieczeństwo skaleczenia przy wymianie
tarczy tnącej;
- przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych;
- zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu i buku i płyt MDF.
Na poziom hałasu mają wpływ następujące
czynniki:
- piłowany materiał
- rodzaj piły tarczowej
- siła posuwowa
Następujące czynniki zwiększają
niebezpieczeństwo wystąpienia problemów
z oddychaniem:
- Nieprzyłączony odpylacz ssący przy cięciu
drewna
19
- niewystarczająca wydajność odsysania na
skutek zanieczyszczenia filtra powietrza
wywiewanego.
- zużycie piły tarczowej
- niedokładne prowadzenie przedmiotu
obrabianego.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
Uchwyt do przenoszenia
Trzymaj ręce z dala od tarczy tnącej.
O/I
Przy korzystaniu z maszyny
jako pilarki ukosowej zawsze
załączaj ją i wyłączaj
wyłącznikiem przyciskowym.
Nie używaj do celu
włącznika/wyłącznika
silnikowego.
Przy korzystaniu z maszyny
jako pilarki stołowej zawsze
w prawidłowej pozycji musi
być zamontowany klin
rozdzielnik.
Nigdy nie używaj maszyny
jako pilarki ukosowej bez
założonej podstolikowej
osłony tarczy.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. A1)
Kod daty (143), który zawiera również rok
produkcji, jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
20
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 wstępnie zmontowana maszyna
1 karton z następującymi elementami:
1 górna osłona tarczy w trybie pracy
maszyny jako pilarki stołowej
1 podstolikowa osłona tarczy w trybie pracy
maszyny jako pilarki ukosowej
4 nogi
2 kółka
4 nóżki
1 prowadnica dystansowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek maszyny w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis pilarki (rys. rys. A1 - A11)
A1
1 Włącznik/wyłącznik silnikowy (w trybie
pracy maszyny jako pilarki stołowej)
2 Dźwignia zwalniająca stolika pilarki
3 Dźwignia ustalająca obrotu talerza
4 Stolik pilarki ukosowej
5 Talerz obrotowy
6 Prawa prowadnica oporowa
7 Lewa prowadnica oporowa
8 Ruchoma dolna osłona tarczy
9 Dźwignia zwalniająca osłony tarczy
10 Rękojeść
142 Przycisk zerujący włącznika/wyłącznika
silnikowego
143 Kod daty
A2
10 Rękojeść
11 Wyłącznik przyciskowy (w trybie pracy
maszyny jako pilarki ukosowej)
12 Stała górna osłona tarczy
13 Przyłącze do odsysania trocin
14 Kółko
15 Noga
16 Nóżka
17 Dźwignia ustalająca pochylenia tarczy
tnącej
A3
17 Dźwignia ustalająca pochylenia tarczy
tnącej
18 Pokrętło nastawcze wysokości
wystającej części tarczy tnącej
19
20
21
22
23
Stolik pilarki stołowej
Klin rozdzielnik
Górna osłona tarczy
Prowadnica dystansowa
Popychacz
Wyposażenie specjalne
Do pracy jako pilarki ukosowej:
A4
30 Przytrzymywacz do małych przedmiotów
obrabianych (DE7120)
A5
31 Regulowany stojak, 760 mm
(maksymalna wysokość) (DE3474)
32 Szyny prowadzące 1000 mm (DE3494)
33 Szyny prowadzące 500 mm (DE3491)
34 Odchylny przytrzymywacz (DE3495)
35 Opora obrotowa (DE3462)
36 Ogranicznik długości cięcia krótkich
przedmiotów obrabianych (używać
w połączeniu z szynami prowadzącymi
[33] (DE3460)
37 Przytrzymywacz ze zdejmowaną oporą
(DE3495)
38 Przytrzymywacz bez opory (DE3495)
39 Zacisk przedmiotu obrabianego
(DE271051)
A6
40 Stolik rolkowy (DE3497)
Do pracy w trybie pilarki stołowej:
A7
41 Prowadnica kątowa (D271052)
A8
42 Stolik dodatkowy (D271058)
A9
43 Stolik przesuwny (D271055)
Popychacze (DE3454)
(nieprzedstawione na rysunku)
Do wszystkich trybów pracy:
A10
44 Potrójny zestaw do odsysania trocin
(D271054)
A11
144 Laser
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Uniwersalna maszyna D EWALT D27107 może
być wykorzystywana jako pilarka ukosowa
albo stołowa. Umożliwia ona łatwe, dokładne
i bezpieczne wykonywanie czterech cięć
podstawowych, a mianowicie: cięcie wzdłużne,
cięcie poprzeczne, cięcie prostopadłe pod
kątem i cięcie ukosowe.
Maszyna ta jest wyposażona w piłę tarczową
ze spiekami węglikowymi o nominalnej średnicy
305 mm do profesjonalnego cięcia drewna,
materiałów drzewnych i tworzyw sztucznych.
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Ta pilarka ukosowa stanowi elektronarzędzie
profesjonalne.
NIE POZWÓL, by bawiły się nią dzieci.
Niedoświadczone osoby mogą korzystać z tej
maszyny tylko pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Używaj narzędzi
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
ZASTOSOWANIE JAKO PILARKI UKOSOWEJ
W tym trybie pilarka służy do cięcia
prostopadłego poprzecznego i pod kątem oraz
cięcia ukosowego.
ZASTOSOWANIE JAKO PILARKI STOŁOWEJ
Po obróceniu stolika do góry spodem maszyna
może być wykorzystywana jako pilarka stołowa
do cięcia wzdłużnego i obróbki szerokich
przedmiotów. W tym przypadku materiał dosuwa
się ręcznie do tarczy tnącej.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania tylko jednym napięciem. Dlatego
sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej pilarki.
Pilarka jest zgodnie z normą
EN 61029 podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy może być
wymieniony tylko przez autoryzowany warsztat
serwisowy lub specjalistę elektryka.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1,5 mm2. Gdy korzystasz z bębna,
zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel.
21
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: By
zminimalizować ryzyko doznania
urazu, przed założeniem lub
zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić
do wypadku.
Rozpakowanie maszyny
OSTRZEŻENIE: Przy
przemieszczaniu maszyny skorzystaj
z pomocy drugiej osoby. Dla jednego
człowieka jest ona zbyt ciężka.
• Wyjmij luźne materiały opakowaniowe
z pudła.
• Unieś i wyjmij maszynę z pudła.
• Wyjmij pudełko z elementami z wnętrza
maszyny.
• Usuń pozostały materiał opakowaniowy
z maszyny.
Montaż nóżek (rys. rys. B, B1)
Maszynę z zamontowanymi nóżkami można
ustawić na stole warsztatowym, ale dla
zapewnienia bezpiecznej pracy trzeba ją do
niego przytwierdzić.
OSTRZEŻENIE: Maszyny używaj
tylko wtedy, gdy jest przytwierdzona
do stołu warsztatowego, by nie
ryzykować utraty stabilności przy
wywieraniu siły posuwowej.
• Obróć maszynę do góry spodem.
• Umieść nóżkę (16) w jednym z punktów
mocowania (51) w podstawie.
• Wsuń nakrętkę (52) w szczelinę (53), która
znajduje się powyżej punktu mocowania.
• Śrubę (54) z podkładką (55) przełóż przez
nóżkę.
• Dokręć śrubę.
• W podobny sposób zamontuj pozostałe
nóżki.
• Zamontuj nogi zgodnie z poniższym opisem.
• Złóż nogi zgodnie z poniższym opisem.
• Ustaw maszynę w normalnej pozycji
roboczej.
22
• Przytwierdź maszynę do stołu
warsztatowego.
• W każdym punkcie mocowania włóż w nóżkę
śrubę o średnicy 8 mm i długości 120 mm
(49) (rys. B1).
• Dokręć śruby.
Montaż nóg (rys. rys. C1 i C2)
Z zamontowanymi nogami maszyna może być
używana jako samodzielnie stojące urządzenie.
• Obróć maszynę do góry spodem.
• Zamontuj nogi zgodnie z poniższym opisem.
• Zwraca się uwagę, że przednie i tylne nogi
różnią się nieco długością. Tylne są trochę
dłuższe niż przednie. Sprawdź, czy nogi
zostały zamontowane w odpowiednich
miejscach.
• Ustaw maszynę w normalnej pozycji roboczej.
W razie potrzeby wyreguluj wysokość
zamocowania poszczególnych nóg.
Nogi tylne
• Umieść nogę (15) w jednym z punktów
mocowania (56), który znajduje się przy dolnej
krawędzi po wewnętrznej stronie podstawy
(rys. C1).
• Śrubę z łbem grzybkowym (57) przełóż od
zewnątrz przez otwory w ramie i nodze.
• Załóż na śrubę klamrę (58) i pokrętło
ustalające (59).
• Dokręć pokrętło ustalające.
• Te same operacje wykonaj z drugą nogą tylną.
Nogi przednie
• Umieść nogę (15) w jednym z punktów
mocowania (56), który znajduje się przy górnej
krawędzi po wewnętrznej stronie podstawy
(rys. C2).
• Załóż wspornik (58) na nogę.
• Śrubę z łbem grzybkowym (57) przełóż od
wewnątrz przez otwory w klamrze, nodze
i ramie.
• Załóż pokrętło ustalające (59) na śrubę.
• Dokręć pokrętło ustalające.
• Te same operacje wykonaj z drugą nogą
przednią.
Składanie nóg (rys. C3)
Nogi można złożyć do podstawy, by móc
ustawić maszynę na stole warsztatowym.
• Obróć maszynę do góry spodem.
• Poluzuj pokrętło ustalające (59) pierwszej nogi
(15).
• Złóż nogę do wewnątrz.
• Dokręć pokrętło ustalające.
• Powtórz te same operacje z pozostałymi
nogami.
• Obróć maszynę do normalnej pozycji
roboczej.
Montaż kółek (rys. D)
• Załóż kółko (14) na oś (60) z jednej strony
maszyny.
• Na gwintowany koniec osi załóż podkładkę
płaską (61) i nakrętkę (62).
• Dokręć nakrętkę dostarczonym kluczem
maszynowym płaskim.
• W podobny sposób zamontuj drugie kółko.
Montaż maszyny jako pilarki
ukosowej
Montaż podstolikowej osłony tarczy (rys. E)
Podstolikową osłonę tarczy (63) montuje się na
górze stolika pilarki stołowej.
• Włóż dwa elementy złączne z lewej strony
osłony w wycięcia (64) z lewej strony szczeliny
na tarczę tnącą (65). Śruby z tworzywa
sztucznego obróć przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
• Przyłóż osłonę płasko do stolika i wciśnij
element złączny w wycięcie (66) z prawej
strony szczeliny na piłę tarczową. Śrubę
z tworzywa sztucznego obróć przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara.
• By zdemontować osłonę, obróć śruby w prawo
i zdejmij osłonę.
Obracanie głowicy i stolika pilarki (rys.
rys. F1 - F4)
• Jedną ręką przytrzymaj stolik pilarki (19)
i naciśnij dźwignię zwalniającą stolika (2)
w prawo (rys. F1).
• Naciśnij do dołu przednią stronę (rys. F2)
stolika pilarki i obróć go o 180° tak, by silnik
znalazł się na górze, a płyta (67) zatrzasnęła
w urządzeniu mocującym (68) (rys. F3).
• Przesuń dźwignię zwalniającą (69) do
tyłu, trzymając od dołu głowicę pilarki, aż
obciążony sprężyną zespół łożyskowy (70)
wysunie się ze swojego gniazda (rys. F4).
• Odchyl zespół łożyskowy do góry.
• Trzymając mocno głowicę pilarki, pozwól, by
sprężyna wypchnęła ją do góry do pozycji
wyjściowej.
Montaż piły tarczowej (rys. rys. G1 - G4)
OSTRZEŻENIE: By
zminimalizować ryzyko doznania
urazu, przed założeniem lub
zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić
do wypadku.
OSTRZEŻENIE:
• Piłę tarczową wymieniaj tylko wtedy,
gdy maszyna jest zmontowana jako
pilarka ukosowa.
• Nigdy nie naciskaj przycisku blokady
wrzeciona, gdy piła tarczowa się
obraca.
• Nie przecinaj metali lekkich ani
żelaznych, a także muru i wyrobów
azbestowych.
• Zęby nowej piły są ostre i mogą być
niebezpieczne.
• Naciśnij dźwignię zwalniającą
blokadę głowicy (9), by zwolnić dolną
osłonę tarczy (8). Osłonę tę przesuń
możliwie jak najbardziej do góry
(rys. G1).
• Przytrzymując podniesioną dolną osłonę
tarczy, naciśnij ręką przycisk blokady
wrzeciona (74). Drugą ręką weź dostarczony
klucz maszynowy płaski i, obracając
go w prawo, poluzuj śrubę mocującą
piły tarczowej (73). Śruba ta ma gwint
lewoskrętny.
OSTRZEŻENIE: By uruchomić
blokadę, naciśnij przycisk i obróć
ręką wrzeciono, aż poczujesz, że
blokada zadziałała.
• Nadal przytrzymuj naciśnięty przycisk
blokady, by nie dopuścić do obracania się
wrzeciona. (74, rys. G1).
• Wyjmij śrubę mocującą piły tarczowej (73)
wraz z zewnętrzną podkładką kołnierzową
(75).
• Załóż piłę tarczową (76) na wewnętrzne
odsadzenie (77) wewnętrznej podkładki
kołnierzowej tarczy (78). Zwraca się uwagę,
że zęby na dole piły tarczowej muszą
23
być skierowane do tyłu pilarki (w stronę
przeciwną do użytkownika).
• Ponownie załóż zewnętrzną podkładkę
kołnierzową piły tarczowej (75).
• Dokręć śrubę mocującą tarczy (73),
obracając ją w lewo, drugą ręką
przytrzymując naciśnięty przycisk blokady
wrzeciona.
• Unieś dolną osłonę tarczy do góry.
OSTRZEŻENIE: Piłę tarczową wolno
wymieniać tylko zgodnie z opisem.
Używaj tylko pił tarczowych
zgodnych ze specyfikacją, najlepiej
o numerze katalogowym DT4260.
Regulacja maszyny
zmontowanej jako pilarka
ukosowa
Pilarka ukosowa została dokładnie
wyregulowana w zakładzie produkcyjnym.
Gdyby podczas transportu lub z jakiegokolwiek
innego powodu zaistniała konieczność ponownej
regulacji, wykonaj opisane niżej operacje. Po
prawidłowym wykonaniu regulacji nie trzeba już
ich powtarzać.
Kontrola i regulacja kąta ustawienia piły
tarczowej względem prowadnicy oporowej
(rys. rys. H1 - H3)
• Poluzuj pokrętło ustalające obrotu talerza (79)
i jednocześnie naciśnij zatrzask (80) do dołu,
by zwolnić talerz obrotowy (5) (rys. H1).
• Tak obróć stolik, by zatrzask przytrzymał go
w pozycji cięcia prostopadłego pod kątem 0°.
Nie dokręcaj pokrętła.
• Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat znalazła się w szczelinie (81).
• Przyłóż kątownik (82) do lewego boku (7)
prowadnicy oporowej i do piły tarczowej (76)
(rys. H2).
OSTRZEŻENIE: Tak przyłóż
kątownik, by nie dotykał do zębów
piły tarczowej.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Poluzuj śruby (83) (rys. H3) i tak obróć talerz
ze skalą w lewo lub w prawo, aż kąt między
piłą tarczową a prowadnicą oporową wyniesie
90° (rys. H2).
• Ponownie dokręć śruby (83) (rys. H3).
Wskazanie kąta obrotu talerza na skali nie ma
w tym momencie znaczenia.
24
Regulacja wskaźnika kąta cięcia
prostopadłego (rys. rys. H1 i H4)
• Poluzuj pokrętło ustalające (79) obrotu talerza
i jednocześnie naciśnij do dołu zatrzask (80),
by zwolnić talerz obrotowy (5) (rys. H1).
• Przy zwolnionym pokrętle ustalającym obrotu
talerza pozwól, by stolik zatrzasnął się
w położeniu zerowym ramienia.
• Obserwuj wskaźnik (84) i skalę kąta cięcia
prostopadłego (85) (rys. H4). Gdy wskaźnik
nie wskazuje dokładnie zera, poluzuj śrubę
(86) i przestaw wskaźnik do pozycji 0°.
Ostatecznie dokręć śrubę.
Kontrola i regulacja kąta między piłą
tarczową a stolikiem (rys. rys. I1 - I3)
• Poluzuj pokrętło ustalające kąta pochylenia
tarczy (17) (rys. I1).
• Głowicę pilarki naciśnij w prawo, by upewnić
się, że znajduje się dokładnie w pionie.
Ponownie dokręć pokrętło ustalające kąta
pochylenia tarczy.
• Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat weszła w szczelinę (81).
• Przyłóż przymiar kątowy (82) do stolika i piły
tarczowej (76) (rys.I2).
OSTRZEŻENIE: Tak przyłóż
kątownik, by nie dotykał do zębów
piły tarczowej.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Poluzuj pokrętło ustalające kąta pochylenia
tarczy (17) (rys. I1) i tak wkręć bądź wykręć
śrubę zderzakową pionowego ustawienia
tarczy (87) (rys. I3), aż tarcza znajdzie się
pod kątem 90° względem stolika (pomiar przy
użyciu przymiaru kątowego) (rys. I2).
• Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (88) nie
wskazuje zera na skali (89), poluzuj śrubę
ustalającą (90) i odpowiednio go wyreguluj
(rys. I3).
Regulacja prowadnicy oporowej (rys. J)
Górną część lewej prowadnicy oporowej można
przesunąć w lewo. Uzyskane w ten sposób
miejsce umożliwia pochylenie piły tarczowej
maksymalnie o 48° w lewo. By wyregulować
prowadnicę oporową (7):
• Poluzuj pokrętło zaciskowe prowadnicy
oporowej (91) i przesuń ją w lewo.
• Przeprowadź próbę przy wyłączonej pilarce
i sprawdź odstęp między piłą tarczową
a prowadnicą oporową. Tak ustaw prowadnicę
oporową, by znalazła się możliwie jak najbliżej
tarczy, ale bez ograniczania ruchu ramienia
pilarki do dołu i do góry.
• Dobrze dokręć pokrętło zaciskowe.
OSTRZEŻENIE: Rowek prowadzący
(92) może się zatykać mączką
drzewną. By go oczyścić, posłuż
się patyczkiem lub sprężonym
powietrzem.
Kontrola i regulacja kąta cięcia ukosowego
(rys. rys. I1, J, K i L)
• Poluzuj pokrętło zaciskowe prowadnicy
oporowej (91) i przesuń ją możliwie jak
najdalej w lewo (rys. J).
• Poluzuj pokrętło ustalające kąta pochylenia
tarczy (17) (rys. I1) i przy ograniczniku
pośredniego pochylenia tarczy (93)
obróconym na bok przesuń ramię pilarki
w lewo, aż ogranicznik kąta pochylenia tarczy
(94) oprze się o regulacyjną śrubę zderzakową
(95) mechanizmu pochylania tarczy (rys. K).
Jest to pozycja, w której kąt pochylenia tarczy
wynosi 45°.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• W razie potrzeby wkręć bądź wykręć
regulacyjną śrubę zderzakową (95)
mechanizmu pochylania tarczy, aż wskaźnik
(88) pokaże 45° przy ograniczniku kąta
pochylenia opartym o śrubę zderzakową.
Kontrola i regulacja pośredniej wartości kąta
pochylenia tarczy (rys. rys. I1, J i L)
Pośrednia wartość kąta cięcia ukosowego jest
wstępnie nastawiona na 30 °C, by ułatwić szybkie
ustawienie w celu cięcia listew ozdobnych.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe prowadnicy
oporowej (91) i przesuń ją możliwie jak
najdalej w lewo (rys. J).
• Poluzuj pokrętło ustalające kąta pochylenia
tarczy (17) (rys. I1) i przy ograniczniku
pośredniego pochylenia tarczy (93)
obróconym do swojego położenia przesuń
ramię pilarki w lewo, aż ogranicznik kąta
pochylenia tarczy (96) oprze się o regulacyjną
śrubę zderzakową (93) pośredniego
pochylenia tarczy (rys. L). Jest to pozycja,
w której kąt pochylenia tarczy wynosi 30°.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• W razie potrzeby wkręć lub wykręć regulacyjną śrubę zderzakową (96) mechanizmu
pochylania tarczy, aż wskaźnik (88) pokaże
30° przy śrubie nastawczej kąta opartej
o ogranicznik pośredniego pochylenia tarczy.
Montaż maszyny jako pilarki
stołowej
Przezbrojenie maszyny z pilarki ukosowej na
pilarkę stołową (rys. rys. A1, M1 - M5)
• Piłę tarczową ustaw w pozycji cięcia
prostopadłego poprzecznego (0°) i dokręć
pokrętło ustalające (3) talerza obrotowego
(rys. A1).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (97) klina
rozdzielnika na tyle, by klin ten można było
wsunąć w szczelinę do mocowania (rys. M1).
• Zdejmij klin rozdzielnik (20) z miejsca we
wnętrzu podstawy, gdzie jest przechowywany.
• Naciśnij dźwignię zwalniającą (9) osłony
tarczy (8), by zwolnić osłonę. Przesuń osłonę
możliwie jak najwyżej (rys. A1).
• Wspornik klina rozdzielnika (98) wsuń
w szczelinę do mocowania (99) (rys. M1).
Dokręć pokrętło zaciskowe.
• Tak przestaw dźwignię (100), by podparta
sprężyną górna część prowadnicy oporowej
(7) spoczęła na talerzu obrotowym (rys. M2).
• Opuść głowicę pilarki do dołu.
• Dźwignię zwalniającą (69) przestaw do tyłu
(rys. M3).
• Przestaw zespół łożyskowy (70) do dołu, aż
karby (101) znajdą się na swoich miejscach
(102) (rys. M3).
OSTRZEŻENIE: Piła tarczowa nie
może dotykać dolnej osłony.
• Przestaw dźwignię zwalniającą (2) stolika
pilarki w prawo, unieś do góry przednią
krawędź stolika (4) (rys. M4) i obróć go o 180°,
aż płyta blokady stolika (68) automatycznie
zatrzaśnie się w pozycji, w której maszyna
pracuje jako pilarka stołowa (rys. M5).
• Zdejmij podstolikową osłonę tarczy.
Regulacja klina rozdzielnika (rys. rys. N1 i N2)
OSTRZEŻENIE: Gdy trzeba dokonać
regulacji ustawienia klina rozdzielnika
(20), najlepiej zrobić to w maszynie
zmontowanej jako pilarka ukosowa
(rys. N2). Wykonaj operacje
opisane w punkcie „Przezbrojenie
maszyny z pilarki stołowej na pilarkę
ukosową”.
Przy prawidłowym ustawieniu ostrze klina
rozdzielnika nie może wystawać bardziej niż
2 mm powyżej najwyższego zęba piły tarczowej,
a jego korpus może być oddalony od ostrzy
zębów tarczy najwyżej o 3 - 8 mm (rys. N1).
25
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Poluzuj śruby (104), by wyregulować
ustawienie klina rozdzielnika w poziomie.
• Poluzuj śruby (103), by wyregulować
ustawienie klina rozdzielnika w pionie.
• Ostatecznie mocno dokręć śruby.
Montaż górnej osłony tarczy (rys. O)
Górna osłona tarczy (21) jest tak skonstruowana,
by można ją było szybko i łatwo przytwierdzić
do klina rozdzielnika (20), gdy tylko maszyna
zostanie zmontowana jako pilarka stołowa.
• Poluzuj nakrętkę motylkową (105).
• Przytrzymując osłonę tarczy w pionie,
zgraj szczelinę w tyle osłony z klinem
rozdzielnikiem.
• Nasuń osłonę tarczy na klin rozdzielnik (20)
tak, by trzpień śruby wszedł w wycięcie.
• Obróć osłonę tarczy do poziomej pozycji,
w której osłona jest utrzymywana na klinie
rozdzielniku przez śrubę (106).
• Dokręć nakrętkę motylkową.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
maszyny jako pilarki stołowej bez
prawidłowo zamontowanej górnej
osłony tarczy.
Montaż i regulacja prowadnicy dystansowej
(rys. rys. P1 - P5)
Prowadnicę dystansową (22) można zamontować
z lewej lub z prawej strony piły tarczowej.
• Przesuń wspornik (107) w lewo lub w prawo
(rys. P1).
• Płytka zaciskowa musi zajść za przednią
krawędź stolika piły.
• Dosuń prowadnicę do piły tarczowej.
• Naciśnij dźwignię (108) do dołu, by ustalić
prowadnicę w swoim położeniu.
• Sprawdź, czy prowadnica jest równoległa do
piły tarczowej.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Poluzuj pokrętła zaciskowe (109) i wycofaj
prowadnicę do tylu, by uzyskać dostęp do
śrub nastawczych (110) u góry w prowadnicy
(rys. P2).
• Za pomocą klucza maszynowego płaskiego
poluzuj śruby nastawcze mocujące wspornik
prowadnicy do uchwytu prowadnicy.
• Tak ustaw prowadnicę, by przebiegała
równolegle do piły tarczowej. Równoległość
jest zachowana, gdy odległość między piłą
tarczową a prowadnicą z przodu i z tyłu tarczy
jest taka sama.
26
• Po zakończeniu regulacji ponownie dokręć
śruby nastawcze i jeszcze raz sprawdź, czy
prowadnica jest równoległa do piły tarczowej.
• Sprawdź, czy wskaźnik (111) pokazuje na
skali zero (rys. P3). Jeżeli wskaźnik nie
pokazuje dokładnie zera, poluzuj śrubę (112)
i tak go przestaw, by wskazał zero stopni.
Ostatecznie dokręć śrubę.
Fabrycznie prowadnica jest zamontowana
z prawej strony piły tarczowej. By ją zamocować
z lewej strony, wykonaj opisanej niżej operacje
(rys. P4):
• Wykręć pokrętła zaciskowe (109).
• Wysuń profil prowadnicy (113) z uchwytu
mocującego.
• Obróć uchwyt (114) i ponownie wkręć pokrętła
zaciskowe.
• Nasuń prowadnicę na uchwyt.
• Dokręć pokrętła.
Prowadnicę można obracać, co pozwala na
prowadzenie przedmiotu obrabianego wzdłuż
jej szerszego (75 mm) lub węższego (11 mm)
boku. Można wówczas korzystać z popychacza
przy cięciu wzdłużnym cienkich przedmiotów
obrabianych (rys. P5).
• By prowadzić przedmiot wzdłuż wąskiego
boku, poluzuj pokrętła zaciskowe (109)
i wysuń prowadnicę (113) z uchwytu (114).
• Obróć prowadnicę i ponownie nasuń ją na
uchwyt tak, jak pokazano na rysunku P5.
• By prowadzić przedmiot wzdłuż boku
szerokości 75 mm, nasuń prowadnicę na
uchwyt tak, by jej szerszy bok znalazł się
w pionie (rys. P4).
OSTRZEŻENIE: Przy cięciu
wzdłużnym cienkich przedmiotów
obrabianych prowadź je wzdłuż
wąskiego boku prowadnicy, by móc
łatwiej manipulować popychaczem
między piłą tarczową a prowadnicą.
Tylny koniec prowadnicy powinien
pokrywać się z przednią stroną klina
rozdzielnika.
Montaż i regulacja prowadnicy kątowej (rys.
rys. Q1 - Q4)
Prowadnica kątowa (D271052) jest do nabycia
jako wyposażenie specjalne. Prowadnicę tę (41)
można wykorzystywać do wykonywania cięć
prostopadłych pod kątem, gdy maszyna jest
zmontowana jako pilarka stołowa (rys. Q1).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (115) i odchyl
listwę prowadzącą (116) (rys. Q2). Dokręć
pokrętło zaciskowe.
• Umieść prowadnicę przesuwnie z lewej strony
stołu (rys. Q3).
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (117).
• Przyłóż przymiar kątowy (82) do prowadnicy
(41) i piły tarczowej (76).
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Poluzuj nakrętkę (118) o kilka obrotów
i wkręć bądź wykręć śrubę zderzakową kąta
prostego (119) (rys. Q4) tak, by przy pomiarze
kątownikiem prowadnica znalazła się pod
kątem 90° względem piły tarczowej (rys. Q3).
• Dokręć pokrętło (117).
• Sprawdź, czy wskaźnik (120) pokazuje zero
na skali (121). W razie potrzeby ponownie
dokonaj regulacji.
Przezbrojenie maszyny z pilarki stołowej na
pilarkę ukosową (rys. rys. A3, E i M1)
• Zdejmij prowadnicę dystansową (22)
bądź prowadnicę kątową, jeżeli zostały
zamontowane (rys. A3).
• Zdejmij górną osłonę tarczy ( 21).
• Ponownie zamontuj podstolikową osłonę
tarczy (63) (rys. E).
• Wykonaj operacje opisane w punkcie
„Obracanie głowicy i stolika maszyny”.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe (97) klina
rozdzielnika (20) i zdejmij go, przytrzymując
przy tym osłonę tarczy (8) (rys. M1).
• Opuść osłonę tarczy.
• Klin rozdzielnik umieść na swoim miejscu we
wnętrzu podstawy.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By
zminimalizować ryzyko doznania
urazu, przed założeniem lub
zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić
do wypadku.
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy piłowany materiał
został odpowiednio zamocowany.
• W czasie pracy tylko lekko napieraj
na piłę tarczową i nigdy nie
wywieraj na nią bocznego nacisku.
• Unikaj przeciążania maszyny.
Przy ustawianiu maszyny zwróć uwagę na
ergonomiczną wysokość stolika i czy jest on
wystarczająco stabilny. Wybierz takie miejsce
ustawienia maszyny, by operator miał dobrą
widoczność i wystarczającą ilość miejsca
wokół maszyny, pozwalającą mu na swobodne
operowanie przedmiotami obrabianymi.
By ograniczyć skutki wibracji, zadbaj o to, by
temperatura otoczenia nie była zbyt niska,
by maszyna i akcesoria były prawidłowo
konserwowane, a wielkość przedmiotów
obrabianych była odpowiednia do tej maszyny.
Przed użyciem:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie powinna
ona być nadmierne zużyta, a maksymalna
prędkość obrotowa wału pilarki nie może być
większa niż wartość dopuszczalna dla piły.
• Nie próbuj ciąć bardzo małych przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na piłę tarczową i nie staraj się
przyśpieszać pracy.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik
osiągnął maksymalną prędkość obrotową.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła/dźwignie
zaciskowe są dobrze dokręcone/zaciągnięte.
Załączanie i wyłączanie (rys. rys. A1, R1 - R3)
Maszyna ta zawiera dwa niezależne od siebie
wyłączniki. W trybie pracy jako pilarka ukosowa
jest wykorzystywany wyłącznik przyciskowy (11)
(rys. R1). W trybie pracy jako pilarka stołowa jest
wykorzystywany włącznik/wyłącznik silnikowy (1)
(rys. R2). W skrzynce przyłączowej znajduje się
wyłącznik przeciążeniowy z ręcznym przyciskiem
zerującym. W razie przeciążenia:
- Sprawdź, czy maszyna jest wyłączona
- Naciśnij przycisk zerujący (142)
Maszyna zmontowana jako pilarka ukosowa
(rys. R1)
W wyłączniku przyciskowym znajduje się otwór
(122), przez który można przełożyć kłódkę, by
w ten sposób uniemożliwić załączenie pilarki.
• By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik (11).
• By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
27
Maszyna zmontowana jako pilarka stołowa
(rys. rys. R2 i R3)
Zastosowany tutaj włącznik/wyłącznik silnikowy
odznacza się następującymi funkcjami:
- Wyzwalanie zanikowe: gdyby z jakiegoś
powodu nastąpiła przerwa w dopływie prądu,
po jego przywróceniu wyłącznik musi być
ponownie, świadomie załączony.
- Dodatkowe zabezpieczenie: zamocowana
na zawiasie pokrywa zabezpieczająca (123)
może być zamknięta za pomocą kłódki
przełożonej przez otwory (124 i 125). Pokrywa
ta służy także jako łatwy do osiągnięcia
wyłącznik awaryjny; jej naciśnięcie powoduje
uruchomienie przycisku wyłączającego.
• By załączyć maszynę, naciśnij zielony
przycisk załączający (126).
• By wyłączyć maszynę, naciśnij czerwony
przycisk wyłączający (127).
Blokowanie wyłączników
• By zapobiec użyciu maszyny przez
nieuprawnione osoby, obydwa wyłączniki
można zablokować kłódkami.
Cięcia podstawowe
Cięcie w trybie pracy jako pilarka ukosowa
Praca bez osłon piły tarczowej jest
niebezpieczna. Wszystkie osłony muszą być
prawidłowo zamontowane i gotowe do pracy.
• Sprawdź, czy podstolikowa osłona tarczy nie
jest zatkana mączką drzewną.
• Przy cięciu metali nieżelaznych zawsze
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
Ogólne posługiwanie się
- W trybie pracy jako pilarka ukosowa głowica
maszyny automatycznie blokuje się w górnym
położeniu spoczynkowym.
- Głowicę maszyny odblokowuje się przez
ściśnięcie dźwigni zwalniającej osłony tarczy.
Przy opuszczaniu głowicy do dołu ruchoma
dolna osłona tarczy automatycznie się chowa.
- Po zakończeniu cięcia nigdy nie próbuj
przytrzymywać dolnej osłony tarczy,
lecz pozwól, by powróciła do położenia
spoczynkowego.
- Minimalna długość obrzynu wynosi 10 mm.
- Przy cięciu krótkich przedmiotów obrabianych
(minimum 190 mm z lewej lub z prawej strony
piły tarczowej) zaleca się stosować zacisk
dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
28
- Przy cięciu elementów z PCV zaleca się
podkładać pod nie klocek drewniany o odpowiednio dopasowanym do nich kształcie.
Prostopadłe cięcie poprzeczne (rys. S1)
• Poluzuj pokrętło ustalające obrotu talerza (79)
i naciśnij zatrzask (80) do dołu.
• Ustaw zatrzask obrotu talerza w pozycji 0°
i dokręć pokrętło.
• Przyłóż do prowadnicy oporowej (7)
przedmiot, który ma być przecięty.
• Chwyć rękojeść (10) i ściśnij dźwignię
zwalniającą (9) osłony tarczy.
• Naciśnij wyłącznik przyciskowy (11), by
uruchomić silnik.
• Opuść głowicę pilarki do dołu, by przeciąć
drewno, zagłębiając piłę tarczową w szczelinie
(81) w stoliku.
• Po zakończeniu cięcia zwolnij wyłącznik
i odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się
zatrzyma, i dopiero wtedy wycofaj głowicę do
górnego położenia spoczynkowego.
Prostopadłe cięcie pod kątem (rys. S2)
• Poluzuj pokrętło ustalające obrotu talerza
(79) i naciśnij zatrzask (80) do dołu. Obróć
stolik w lewo lub w prawo, aż do uzyskania
żądanego kąta cięcia prostopadłego.
• Zatrzask obrotu talerza zaskakuje
automatycznie w pozycjach 15°, 22,5°, 35,3°
i 45°, zarówno z lewej, jak i z prawej strony.
Dla uzyskania pośrednich wartości kąta
mocno przytrzymaj głowicę w odpowiedniej
pozycji i dokręć pokrętło ustalające obrotu
talerza.
• Przed rozpoczęciem piłowania zawsze
najpierw dobrze dokręć pokrętło ustalające
obrotu talerza.
• Dalej postępuj tak, jak przy prostopadłym
cięciu poprzecznym.
OSTRZEŻENIE: Gdy odcinany
kawałek piłowanego skośnie
drewnianego elementu jest mały, tak
umieść drewno w pilarce, by kawałek
ten znalazł się po tej stronie piły
tarczowej, która tworzy większy kąt
z prowadnicą oporową. To znaczy
przy cięciu prostopadłym w lewo
odcinany kawałek powinien się
znajdować z prawej strony, a przy
cięciu prostopadłym w prawo z lewej strony.
Cięcie kombinowane (rys. rys. T1 - T4)
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia
prostopadłego pod kątem (rys. T1) i cięcia
ukosowego (rys. T2). Sposób ten umożliwia
wykonywanie ram lub skrzynek o skośnych
bokach tak, jak pokazano na rysunku T3.
OSTRZEŻENIE: Gdy kąt każdego
cięcia jest inny, zawsze sprawdzaj,
czy pokrętła ustalające kąta
pochylenia tarczy i obrotu talerza
są dobrze dokręcone. Po każdej
zmianie kąta pochylenia tarczy lub
kąta obrotu talerza pokrętła te trzeba
dobrze dokręcić.
• Podany tutaj wykres ma pomóc w prawidłowym określaniu kątów przy kombinowanym
cięciu ukosowym i prostopadłym pod kątem.
By z niego skorzystać, ustal żądany kąt „A”
(rys. T4) swojej konstrukcji. Znajdź go na odpowiednim łuku na wykresie. Od tego punktu
poprowadź pionową linię, by określić prawidłowy kąt cięcia ukosowego, i poziomą, by
określić prawidłowy kąt cięcia prostopadłego.
• Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty
i wykonaj kilka próbnych cięć.
• Przećwicz montaż uciętych kawałków.
• Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech
bokach o zewnętrznych kątach 25° (kąt „A”)
(rys. T4), skorzystaj z górnego prawego łuku.
Znajdź wartość 25° na skali. Poprowadź
poziomą linię w lewo lub w prawo, by znaleźć
wartość kąta cięcia prostopadłego (23°).
Podobnie poprowadź pionową linię do góry
lub do dołu, by znaleźć wartość kąta cięcia
ukosowego (40°). Najpierw zawsze wykonuj
cięcia próbne z drewnianych odpadów, by
sprawdzić ustawienia pilarki.
SKRZYNKA
O 4 BOKACH
KĄT MIĘDZY DWIEMA KRAWĘDZIAMI
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać między
48° w lewo i 2° w prawo. Przy cięciu ukosowym
stolik można obracać w prawo lub w lewo o kąt
między 0° i maksymalnie 45°.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe (91) lewej
prowadnicy oporowej i przesuń ją możliwie jak
najdalej w lewo.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe (17) kata
pochylenia tarczy i nastaw żądany kąt cięcia
ukosowego.
• Mocno dokręć pokrętło ustalające kąta
pochylenia tarczy.
• Dalej postępuj jak przy prostopadłym cięciu
poprzecznym.
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA PROSTOPADŁEGO
NASTAWIANA W PILARCE
Cięcie ukosowe (rys. A2, S3)
SKRZYNKA
O 6 BOKACH
SKRZYNKA
O 8 BOKACH
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA UKOSOWEGO
NASTAWIANA W PILARCE
Przycinanie listew przypodłogowych
Listwy przypodłogowe przycina się pod kątem
cięcia ukosowego nastawionym na 45°.
• Zanim zaczniesz właściwą pracę, zawsze
najpierw wykonuj próbne cięcie.
• Wszystkie cięcia tak wykonuj, by tylna strona
listwy przylegała przy tym płasko do stolika
pilarki.
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Przyłóż górną powierzchnię listwy
przypodłogowej do prowadnicy oporowej.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej
stronie krawędzi cięcia.
- prawy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
• Zamocuj listwę przypodłogową po lewej
stronie krawędzi cięcia.
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Przyłóż spód listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
• Zamocuj listwę przypodłogową po prawej
stronie krawędzi cięcia.
- prawy
• Przyłóż górną powierzchnię listwy
przypodłogowej do prowadnicy oporowej.
• Zamocuj listwę przypodłogową po prawej
stronie krawędzi cięcia.
29
Przycinanie listew ozdobnych
Przycinanie listew ozdobnych odbywa się
metodą kombinowaną. By zapewnić maksymalną
dokładność cięcia, pilarka zawiera ustalone
pozycje kąta cięcia prostopadłego (35,3°) i cięcia
ukosowego (30°). Ustawienia te odpowiadają
standardowym listwom ozdobnym o górnym
kącie 45° i dolnym - 45°.
• Najpierw zawsze wykonuj próbne cięcia
odpadków materiału.
• Wszystkie cięcia są wykonywane przy tarczy
pochylonej w lewo i tylnej stronie listwy
ozdobnej przylegającej do podstawy stolika.
Narożnik wewnętrzny
- lewy
• Górna powierzchnia listwy ozdobnej
przylega do prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej
stronie krawędzi cięcia.
- prawy
• Spód listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po lewej
stronie krawędzi cięcia.
Narożnik zewnętrzny
- lewy
• Spód listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w lewo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po prawej
stronie krawędzi cięcia.
- prawy
• Górna powierzchnia listwy ozdobnej
przylega do prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w prawo.
• Zamocuj przedmiot obrabiany po prawej
stronie krawędzi cięcia.
Cięcie przy użyciu maszyny zmontowanej
jako pilarka stołowa
• Zawsze używaj klina rozdzielnika.
• Zawsze sprawdzaj, czy klin rozdzielnik
i osłona tarczy są prawidłowo zamontowane.
• Zawsze sprawdzaj, czy kąt cięcia ukosowego
jest nastawiony na 0°, a pilarka zabezpieczona
w tej pozycji.
OSTRZEŻENIE: W tym trybie pracy
nigdy nie przecinaj metali.
30
Prostopadłe cięcie wzdłużne (rys. rys. U1 i U3)
• Nastaw kąt cięcia ukosowego na 0°.
• Ustaw piłę tarczową na odpowiedniej
wysokości.
• Zamocuj prowadnicę dystansową w żądanej
odległości.
• Dociśnij przedmiot obrabiany płasko do stolika
i do prowadnicy dystansowej. Przytrzymaj go
w odległości około 25 mm od piły tarczowej.
• Obydwie ręce trzymaj z dala od obszaru cięcia
piły tarczowej.
• Załącz maszynę i odczekaj, aż piła tarczowa
osiągnie maksymalną prędkość obrotową.
• Powoli wprowadzaj przedmiot pod górną
osłonę tarczy, dociskając go przy tym mocno
do prowadnicy. Pozwól, by zęby swobodnie
cięły materiał i nie napieraj na piłę tarczową.
Prędkość obrotową piły utrzymuj na stałym
poziomie.
• Pamiętaj, by w pobliżu piły tarczowej zawsze
używać popychacza (23).
• Po zakończeniu cięcia wyłącz maszynę,
odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się
zatrzyma, i usuń przedmiot obrabiany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie popychaj
ani nie chwytaj za odcinany kawałek
materiału.
OSTRZEŻENIE: Przy cięciu
wzdłużnym małych przedmiotów
zawsze używaj popychacza.
Cięcie ukosowe (rys. U2)
• Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
• Dalej postępu, jak przy cięciu wzdłużnym.
Prostopadłe cięcie poprzeczne (rys. V1)
• Kąt cięcia ukosowego nastaw na 0°.
• Piłę tarczową ustaw na odpowiedniej
wysokości.
• Kąt cięcia prostopadłego nastaw na 0°.
• Dalej postępuj, jak przy cięciu wzdłużnym; by
przemieszczać przedmiot obrabiany, posługuj
się wyłącznie prowadnicą kątową.
Cięcie poprzeczne ukosowe
• Nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
• Dalej postępuj, jak przy cięciu poprzecznym.
Cięcie prostopadłe pod kątem (rys. V2)
• Prowadnicę kątową ustaw pod żądanym
kątem.
• Dalej postępuj, jak przy cięciu prostopadłym
poprzecznym.
Wyposażenie specjalne
i akcesoria
OSTRZEŻENIE: Przed
rozpoczęciem montażu jakichkolwiek
elementów wyposażenia
dodatkowego wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Zestaw do odsysania trocin (rys. rys. W1
i W2)
OSTRZEŻENIE: Maszyna ta zawiera
dwa króćce do odsysania trocin,
które mogą być wykorzystywane
w każdym trybie pracy.
OSTRZEŻENIE: W miarę możliwości
stosuj odpylacz ssący zgodny
z obowiązującymi wytycznymi do
emisji pyłów.
OSTRZEŻENIE: Przy piłowaniu
drewna przyłącz urządzenie
do odsysania trocin zgodne
z obowiązującymi wytycznymi do
emisji pyłów.
Przyłącz odpylacz ssący zgodny
z obowiązującymi wytycznymi do emisji pyłów.
Prędkość przepływu powietrza wymuszanego
przez odpylacz powinna wynosić 20 m/s ±2 m/s.
Prędkość tę należy zmierzyć na przyłączu do
odsysania pyłu, gdy pilarka jest przyłączona do
odpylacza, ale niezałączona.
Przyłączenie do maszyny zmontowanej jako
pilarka ukosowa (W1)
• Przyłącz koniec jednego węża do przyłącza do
odsysania trocin (13).
• Drugi koniec węża przyłącz do środkowego
przyłącza kolektora trocin (128).
• Koniec drugiego węża połącz z podstolikową
osłoną tarczy (63).
• Drugi koniec tego węża przyłącz do
zewnętrznego przyłącza kolektora trocin.
Przyłączenie do maszyny zmontowanej jako
pilarka stołowa (W2)
• Postępuj jak w przypadku maszyny
zmontowanej jako pilarka ukosowa tyle
tylko, że wąż od podstolikowej osłony tarczy
przyłącz do osłony tarczy (21).
Dodatkowe podpórki pod przedmioty
obrabiane/ogranicznik długości cięcia
w trybie pracy maszyny jako pilarki ukosowej
(rys. A5)
Dodatkową podpórkę pod przedmioty obrabiane
i ogranicznik długości cięcia można zamontować
z lewej lub z prawej strony bądź także dwie
podpórki z obydwu stron.
• Zamontuj elementy od 31 do 39 na obydwu
szynach prowadzących (32 i 33).
• Przy cięciu poprzecznym desek szerokości
210 mm (grubości 15 mm) stosuj odchylny
przytrzymywacz (34).
Stolik rolkowy (rys. A6)
Stolik rolkowy (40) służy do podpierania długich
przedmiotów obrabianych. W rybie pracy maszyny jako pilarki ukosowej stolik rolkowy może być
zamontowany z lewej lub z prawej strony bądź
także dwa stoliki z obydwu stron. W trybie pracy
maszyny jako pilarka stołowa stolik ten można
zamontować także z przodu lub z tyłu.
Stolik dodatkowy (rys. A8)
Stolik dodatkowy zwiększa odległość między
prowadnicą dystansową a piłą tarczową do
600 mm lub więcej, zależnie od długości prętów
prowadzących zamontowanych w maszynie
i od miejsca zamocowania stolika pilarki. Stolik
dodatkowy należy stosować w połączeniu
z szynami prowadzącymi (33) dostępnymi jako
wyposażenie specjalne. Przestawny stolik
zawiera skalę na przedniej krawędzi i jest
zamontowany na stałej ramie przytwierdzonej do
prętów prowadzących.
• By skale obydwu stolików współgrały ze sobą,
zamontuj stolik dodatkowy z prawej strony
maszyny.
Stolik przesuwny (rys. A9)
Ten stolik przesuwny umożliwia cięcie dużych płyt
wielkości do 1200 x 900 mm z lewej strony piły
tarczowej. Pręty prowadzące są zamontowane
na solidnej ramie, którą łatwo można odłączyć
od maszyny i która daje się przestawiać we
wszystkich kierunkach. Prowadnica zawiera
taśmę mierniczą dla szybkiego pozycjonowania
przestawnej prowadnicy oporowej oraz
regulowaną podpórkę pod wąskie przedmioty
obrabiane.
31
Transport (rys. X)
OSTRZEŻENIE: Maszynę zawsze
transportuj zmontowaną jako pilarka
stołowa. Musi być zamocowana
górna osłona tarczy.
Transport maszyny ułatwiają kółka
samonastawcze.
•
•
•
•
•
Ułóż maszynę na boku
Złóż tylne nogi do podstawy.
Wychyl przednie nogi z podstawy.
Ustaw maszynę w normalnej pozycji.
Unieś maszynę za przednie nogi tak, by kółka
zetknęły się z podlogą.
OSTRZEŻENIE: Przy
przemieszczaniu maszyny skorzystaj
z pomocy drugiej osoby. Dla jednego
człowieka jest ona zbyt ciężka.
Konserwacja
OSTRZEŻENIE: By
zminimalizować ryzyko doznania
urazu, przed założeniem lub
zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić
do wypadku.
Pilarka ukosowa firmy D EWALT odznacza
się dużą trwałością i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
Smarowanie
Łożyska silnika są nasmarowane i wodoszczelne.
• Regularnie lekko oliw powierzchnie nośne
talerza obrotowego.
• Regularnie smaruj gwinty śrub regulacyjnych.
• Regularnie suchą szczotką czyść elementy,
na których gromadzą się pył i trociny.
Regulacja krzywek (rys. rys. Y1 - Y3)
By zlikwidować luz między stolikiem a talerzem
obrotowym pilarki, wykonaj następujące operacje:
• Zmontuj maszynę jako pilarkę stołową.
32
• Wykręć śruby (139) i zdejmij płytkę
przytrzymującą (138).
• Wykręć śrubę (140) krzywki nastawczej (141).
• Szczypcami z wąskimi końcami obróć krzywkę
nastawczą.
• Mocno przytrzymaj krzywkę nastawczą
szczypcami i dokręć śrubę.
• Ponownie załóż płytkę przytrzymującą i dokręć
śruby.
• Ponownie zmontuj maszynę jako pilarkę
ukosową. Sprawdź siłę, jaka jest potrzebna
do obrócenia piły. Gdyby konieczna do tego
siła była zbyt duża, powtórz opisane wyżej
operacje.
Czyszczenie
Przed użyciem starannie sprawdź górną osłonę,
ruchomą dolną osłonę tarczy i węże ssące,
czy prawidłowo działają. Upewnij się, czy nie
blokują ich trociny, pył lub kawałki przedmiotów
obrabianych.
Gdyby między piłą tarczową a osłonami utkwiły
fragmenty przedmiotu obrabianego, wyłącz
maszynę i dalej postępuj zgodnie z instrukcjami
w punkcie Montaż piły tarczowej. Usuń
tkwiące elementy i ponownie zamontuj piłę
tarczową.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, wydmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała
się jakaś ciecz. Żadnego elementu
pilarki nie zanurzaj w wodzie.
OSTRZEŻENIE! By
zminimalizować ryzyko doznania
urazu, regularnie czyść powierzchnię
stołu.
OSTRZEŻENIE! By
zminimalizować ryzyko doznania
urazu, regularnie czyść odpylacz
ssący.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę D EWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się
na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
Firma D EWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
D EWALT, które udzielają informacji
o autoryzowanych warsztatach serwisowych.
Ich listę i szczegółowe dane znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE
LASERA:
DIODA LASEROWA: NIE
PATRZ W PROMIEŃ.
LASER KLASY 2.
MAKS. MOC WYJŚCIOWA
P = < 1 mV
= 630 nm 680 nm
IEC 60825:2007
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, skontaktuj się ze swoim
dilerem.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób D EWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich
przy zakupie nowego wyrobu.
33
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00149699- 23-03-2011
34
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising