D27107 | DeWalt D27107 COMBINATION SAW Type 3 instruction manual

511888 - 65 SK
Preložené z pôvodného návodu
D27107
D27107V
10
9
8
143
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
2
22
23
17
21
20
19
18
A3
34 35 36
39 38 37
30
31
A4
33
32
A5
3
41
A6
A7
42
43
32
A8
4
A9
44
144
A11
A10
54
53
55
52
16
51
B
B1
59
58
15
56
57
58
15
56
57
59
C1
C2
5
15
59
C3
C4
60
14
63
61
62
65
64
66
E
D
19
19
2
F1
F2
68
67
69
F3
6
F4
70
8
9
8
74
73
G2
G1
76
73
75
73
G4
G3
H1
H3
77 78
5
83
H2
81 80 79
83
83
H4
7
85
82
84
76
86
7
17
I1
82
I2
76
81
92
7
91
I3
89
88
90
87
J
94
95
K
88
93
L
88
8
98
100
20
7
M1
8
99 97
M2
93
96
102 101
69
102
M3
70
M4
4
2
68
2mm
68
67
3-8mm
N1
M5
21
105
103
20
106
O
104
20
N2
P1
108
107
22
9
112
111
110
109
P2
P3
114
114
109
P4
113
109
P5
115
116
41
Q1
Q2
120
117
82
76
119
41
121
Q3
10
Q4
118
113
122
11
1
R1
R2
11
10
9
124
123
126
7
80
127
79
125
81
R3
S1
91
79
80
S3
S2
T1
11
T2
T3
90°
A
U1
T4
45°
U2
U3
23
0°-45°
V1
12
V2
21
13
13
63
128
W1
W2
138
138
Y1
X
140
Y2
139
141
Y3
13
OTOČNÁ PÍLA D27107, D27107V
Blahoželáme Vám!
Režim stolová píla
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického
náradia.
Max. kapacita priečnych rezov
vľavo/vpravo
mm
Technické údaje
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
Napájacie napätie
V
Typ
Príkon
Výkon
Max. otáčky kotúča
W
D27107
230
D27107V
230
3
3
(D27107 s laserom
reznej línie)
2 000
2 000
W
1080
1080
min.-1
4 000
4 000
305
Priemer kotúča
mm
305
Vnútorný otvor kotúča
mm
30
30
Hrúbka kotúča
mm
2,1 – 2,2
2,1 – 2,2
2,5
2,5
Čas automatického zastavenia rezného
kotúča
s
< 10
< 10
Hrúbka rozpínacieho klina mm
Hmotnosť
kg
42
42
Prevádzkové parametre rezania
Režim pokosová píla
Pokos (max. poloha)
vľavo
vpravo
48°
48°
48°
48°
Šikmý uhol (max. poloha) vľavo
vpravo
48°
2°
48°
2°
Max. kapacita priečnych rezov
pri 90°
mm
205
205
Max. kapacita pokosových rezov
pri 45°
mm
160
160
Max. hĺbka rezu 90°
mm
90
90
Max. hĺbka šikmých rezov
pri 45°
mm
60
60
Max. hĺbka rezu pri šikmom reze 45°,
pokose 45°
mm
60
60
14
120/320
120/320
Hĺbka rezu pri 90°
mm
81
81
Hĺbka rezu pri 45°
mm
56
56
LPA (akustický tlak)
dB(A)
95,0
95,0
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
3,0
3,0
106,0
106,0
3,0
3,0
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 61029:
Úroveň vibrácií ah
ah =
m/s²
2,1
2,1
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď
je náradie vypnuté alebo keď je v chode
naprázdno. Počas celkového pracovného
času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií
na obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky:
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
13 A v zástrčke prívodného kábla
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,28 Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
D27107/D27107V
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 1. 2010
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
15
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba
kovových pilín pri práci atď.) môžete elektrickú
bezpečnosť zvýšiť vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa (FI).
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na ktoré
sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú na rezanie
kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
16
11. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú rezné čepele, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
dielce nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise, ak v tejto príručke
nebude uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise.
Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je
odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné diely. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové píly
• Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či
sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky
a upínacie rukoväti.
• Nepoužívajte náradie bez inštalovaných
bezpečnostných krytov, alebo ak neplnia tieto
kryty svoju funkciu alebo ak sa nevykonávala
správne ich údržba.
• Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju,
nikdy nevkladajte ruky do pracovného
priestoru pílového kotúča.
• Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť
pohybujúci sa kotúč píly jeho zablokovaním
pomocou náradia alebo iného prostriedku.
• Ak je píla vybavená laserom, nikdy ho
nenahradzujte iným typom. Opravy môže
vykonávať iba výrobca lasera alebo
autorizovaný servis.
• Nikdy nerežte obrobky kratšie než 20 mm.
• Ak stroj nie je vybavený prídavnými
podperami, môžu sa rezať obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
– Výška 63 mm × šírka 205 mm × dĺžka
500 mm
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom, napríklad
DE3474. Vždy bezpečne upnite obrobok.
Doplnkové bezpečnostné predpisy pre rezacie
stolice
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom a či zuby kotúča smerujú k prednej
časti stola píly.
• Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či
sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky
a upínacie rukoväti.
• Uistite sa, či sú všetky pílové kotúče a príruby
čisté a či sú zahĺbené strany objímky otočené
smerom k pílovému kotúču. Utiahnite riadne
upínaciu maticu pílového kotúča.
• Používajte správne naostrené pílové kotúče.
Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
• Nikdy nepracujte s pílou, ak nie sú horné
a spodné ochranné kryty nasadené.
• Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju,
nikdy nevkladajte ruky do pracovného
priestoru pílového kotúča.
• Pred výmenou pílového kotúča alebo
pred údržbou pílu vždy odpojte od zdroja
napájacieho napätia.
• Vždy používajte tlačnú tyč a nikdy nepribližujte
ruky k pílovému kotúču bližšie, než do
vzdialenosti 150 mm.
• Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný materiál.
• Nepokúšajte sa zapínať žiadne zariadenie, ktoré
nepracuje s predpísaným napájacím napätím.
• Nikdy nečistite alebo nerobte údržbu, ak je
stroj ešte v chode a ak sa nenachádza hlava
stroja v hornej pokojovej polohe.
• Ak je pílový kotúč v chode, nenanášajte naň
mazivo.
• Predná časť ochranného krytu je z dôvodu
lepšej viditeľnosti počas vykonávania
rezu vybavená lamelovou clonou. I keď
mriežková clona výrazne znižuje množstvo
odlietavajúcich zvyškov, v kryte sú otvory
a preto vždy pri práci používajte ochranné
okuliare.
• Nesiahajte do blízkosti pílového kotúča alebo
do priestoru za neho.
• Ak sa tlačná tyč nepoužíva, vždy ju nechajte
uloženú na určenom mieste.
• Nestúpajte na hornú časť píly.
• Počas prepravy zaistite, aby bola horná časť
píly zakrytá, napríklad ochranným krytom.
17
• Nepoužívajte ochranný kryt píly na
manipuláciu alebo na prepravu píly.
• Dlabanie, žliabkovanie alebo drážkovanie nie
je povolené.
• Uistite sa, či je rozpínací klin správne
nastavený. Nikdy nerežte bez inštalovaného
rozpínacieho klina.
Nikdy nerežte obrobky menšie než 30 mm.
• Ak stroj nie je vybavený prídavnými
podperami, môžu sa rezať obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
– Výška 81 mm × šírka 400 mm × dĺžka
600 mm
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom, napríklad
D271055 alebo D271058.
Doplnkové bezpečnostné predpisy pre otočné
píly
• Ak pracujete v režime stolovej píly, zaistite,
aby bolo rameno píly v pracovnej polohe
riadne pripevnené.
• Ak pracujete v režime stolovej píly, zaistite,
aby bolo rameno píly pri vykonávaní šikmých
rezov riadne pripevnené.
• Zvážte použitie špeciálne navrhnutých
pílových kotúčov s menšou prevádzkovou
hlučnosťou.
• Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
• Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
• Po dokončení rezu uvoľnite vypínač a pred
navrátením hlavy píly do hornej polohy
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
• Pri vykonávaní šikmých rezov zaistite, aby
bolo rameno píly bezpečne upevnené.
• Ak chcete zablokovať hriadeľ motora, nikdy
neblokujte vetrák.
• Hneď ako bude sklopené rameno píly, kryt
pílového kotúča na Vašej píle sa automaticky
zdvihne. Hneď ako bude rameno píly
zdvihnuté, kryt sa spustí cez pílový kotúč.
Kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži
alebo demontáži pílového kotúča alebo pri
kontrolovaní píly. Ochranný kryt píly nikdy
nezdvíhajte rukou, ak nie je píla vypnutá.
• Dbajte na to, aby bol priestor okolo píly riadne
uprataný a bez zvyškov materiálov, napríklad
pilín alebo odrezkov.
• Pri zmene režimu rezania sa uistite, či je stôl
správne zaistený.
• Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie
otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory
zanesené pilinami.
• Ak pracujete v režime stolovej píly, pri
vykonávaní pozdĺžnych rezov nikdy nerežte
materiály zo železa alebo z farebných kovov.
• Odpojte pílu od elektrickej siete pred
vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred
výmenou pílového kotúča.
• Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva
si naštudujte návod na obsluhu. Nesprávne
použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
• Nepoužívajte pílové kotúče, ktorých hrúbka je
väčšia alebo ak je šírka ich zubov menšia než
hrúbka rozpínacieho klina.
• Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
• Pred začatím práce sa uistite, či je stroj
umiestnený na rovnom povrchu v stabilnej
polohe.
• Pri manipulácii s pílovým kotúčom používajte
držiak alebo rukavice.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom. Udržujte pílové kotúče ostré.
• Max. prípustná rýchlosť rezného kotúča musí
byť vždy rovná alebo vyššia než hodnota
otáčok naprázdno uvedená na štítku náradia.
• Nepoužívajte pílové kotúče, ktorých
rozmery nezodpovedajú údajom uvedeným
v technických údajoch píly. Nepoužívajte
žiadne dištančné vložky, ktoré by umožnili
upnutie kotúča na hriadeľ. Používajte iba
kotúče špecifikované v tomto návode na
obsluhu, ktoré spĺňajú požiadavky normy
EN 847-1.
18
• Nepoužívajte žiadne brúsne alebo diamantové
kotúče.
• V prípade nehody alebo poruchy pílu ihneď
vypnite a odpojte od zdroja napätia.
Urobte záznam o poruche a vhodným
spôsobom označte pílu, aby ste zabránili
ostatným osobám v použití poškodenej píly.
• Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča,
ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou
silou počas rezania, zastavte stroj a odpojte
napájanie. Vyberte obrobok a uistite sa, či sa
pílový kotúč voľne otáča. Znovu zapnite frézu
a začnite nový rez s menšou posuvnou silou.
• Vyhýbajte sa odstraňovaniu akýchkoľvek
odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru
rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v pokojovej polohe.
• Nepoužívajte pílu bez inštalovaných nôh.
• Zaistite, aby bola Vaša poloha vždy vpravo
alebo vľavo od reznej línie.
• Zaistite zodpovedajúce celkové alebo lokálne
osvetlenie.
• Zaistite, aby bola obsluha adekvátne
preškolená v použití, nastavení a obsluhe
stroja.
• Ak bude píla bez dozoru, zaistite jej vypnutie.
• S modelom D27107V je dodávaný laser
na sledovanie reznej línie. Tento laser je
triedy 2 podľa normy EN 60825-1. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak
je laser poškodený, zverte jeho opravu iba
autorizovanému servisu.
• Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na
zachytávanie pilín a prachu. Vždy berte do
úvahy faktory, ktoré majú vplyv na pôsobenie
prachu na obsluhu píly, ako sú:
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
Úroveň hlučnosti ovplyvňujú nasledujúce faktory:
- Typ rezaného materiálu;
- Typ pílového kotúča;
- Posuvná sila.
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích
problémov:
- Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie;
- Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je
spôsobené zanesenými výstupnými filtrami
- Opotrebenie pílového kotúča;
- Nepresné vedenie obrobku.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
-– typ rezaného materiálu (drevotrieska
vytvára pri rezaní viac prachu ako plné
drevo);
Používajte ochranu sluchu.
-– ostrosť pílového kotúča;
Používajte ochranu zraku.
-– správne nastavenie pílového kotúča;
– odsávacie zariadenie s rýchlosťou
prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s.
Bod uchytenia na prenášanie
Zaistite správne nastavenie lokálneho
odsávania, ochranných krytov, odvádzacích
korýt a sklzov.
Ruky držte z dosahu
• Nikdy nerežte ľahké zliatiny, najmä horčík.
O /I
Zvyškové riziká
Pri použití pokosových píl vznikajú nasledujúce
riziká:
- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
- Poškodenie sluchu;
- Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami
rotujúceho pílového kotúča;
- Riziko zranenia pri výmene pílového kotúča;
- Nebezpečenstvo pritlačenia prstov pri
manipulácii s ochrannými krytmi;
Ak používate stroj v režime
pokosovej píly, uistite sa, či
ZAPÍNANIE a VYPÍNANIE
vykonávate hlavným
vypínačom na rukoväti. V tomto
režime nepoužívajte spínaciu
skrinku. Vypínač ZAPNUTÉ/
VYPNUTÉ umiestnený na
ráme stroja je určený iba pre
režim stolovej píly.
Ak používate stroj v režime
pokosovej píly, uistite sa,
či je rozpínací klin zaistený
v pokojovej polohe.
Nikdy stroj nepoužívajte
v režime pokosovej píly, ak nie
sú nasadené ochranné kryty.
19
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A1)
Dátumový kód (143), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Čiastočne zostavený stroj
1 Škatuľu obsahujúcu:
1 Horný ochranný kryt pre polohu stolovej
píly
1 Spodný ochranný kryt pod stolom pre
polohu pokosovej píly
4 Oporné nohy
2 Kolieska
4 Pätky
1 Paralelné vodidlo
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Opis (obr. A1 – A11)
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
143
Hlavný vypínač (režim stolovej píly)
Uvoľňovacia páka stola
Svorka otočného stola
Stôl pokosovej píly
Otočný stôl
Vodidlo na pravej strane
Vodidlo na ľavej strane
Pohyblivý spodný ochranný kryt pílového
kotúča
Uvoľňovacia páka ochranného krytu
Prevádzková rukoväť
Resetovacie tlačidlo elektrického ističa
Dátumový kód
A2
10 Prevádzková rukoväť
11 Hlavný vypínač (režim pokosovej píly)
20
12
13
14
15
16
17
Pevný horný ochranný kryt pílového kotúča
Adaptér na odsávanie
Koliesko
Oporná noha
Pätka
Upínacia rukoväť šikmých rezov
A3
17
18
19
20
21
22
23
Upínacia rukoväť šikmých rezov
Nastaviteľná rukoväť výšky
Stôl stolovej píly
Rozpínací klin
Horný kryt pílového kotúča
Paralelné vodidlo
Tlačná tyč
Doplnkové príslušenstvo
Na použitie v režime pokosovej píly:
30 Vložka vodidla (DE7120)
A5
31 Nastaviteľný stojan 760 mm
(max. výška) (DE3474)
32 Vodiace tyče vzpier 1000 mm (DE3494)
33 Vodiace tyče vzpier 500 mm (DE3491)
34 Sklopná vzpera (DE3495)
35 Otočná zarážka (DE3462)
36 Dĺžková zarážka pre krátke obrobky (na
použitie s vodiacimi tyčami [33]) (DE3460)
37 Vzpera s odoberateľnou zarážkou
(DE3495)
38 Vzpera s odobratou zarážkou (DE3495)
39 Upínacia svorka materiálu (D271051)
A6
40 Stôl s podávacími valcami (DE3497)
Na použitie v režime stolovej píly:
A7
41 Vodidlo pokosových rezov (D271052)
A8
42 Predlžovací stôl (D271058)
A9
43 Posuvný stôl (D271055)
Tlačné tyče (DE3454) (nie sú vyobrazené)
Na použitie vo všetkých režimoch:
A10
44 Trojcestná súprava odsávania prachu
(D271054)
A11
144 Laser
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša otočná píla DEWALT D27107 je určená
na prevádzku ako pokosová píla alebo ako
stolová píla na vykonávanie štyroch základných
typov rezov, pozdĺžnych, priečnych, šikmých
a pokosových rezov. Ľahko, presne a bezpečne.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov
s nominálnym priemerom 305 mm s karbidovými
hrotmi, ktoré sa používajú na profesionálne rezanie
dreva, drevených výrobkov a plastu.
Použitie predlžovacieho kábla
NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín a plynov.
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia navíjacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku
kábla.
Tieto otočné píly sú profesionálne elektrické náradie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali
do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené
osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj
na iné, než určené účely.
REŽIM POKOSOVÁ PÍLA
V režime pokosovej píly sa náradie používa vo
vertikálnej polohe, v polohe vykonávania šikmých
alebo pokosových rezov.
REŽIM STOLOVÁ PÍLA
Preklopením pozdĺž stredovej osi je možné pílu
použiť na vykonávanie štandardných rezov a na
rezanie rozmerných obrobkov s ručným posunom
obrobku na pílový kotúč.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite iba
schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (pozrite technické údaje).
ZOSTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Vybalenie stroja a jeho častí.
VAROVANIE: Na zníženie rizika vzniku
úrazu vždy pri presune píly vyhľadajte
asistenciu.
Elektrická bezpečnosť
• Odstráňte baliaci materiál zo škatule.
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
• Vyberte zo stroja škatuľu s dielcami.
Vaše náradie je chránené dvojitou
izoláciou v súlade s normou EN
61029. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Prívodný kábel môže byť vymenený iba
v autorizovanom servise alebo kvalifikovaným
elektrotechnikom.
• Vyzdvihnite stroj zo škatule.
• Odstráňte zo stroja zvyšky obalového
materiálu.
Montáž pätiek (obr. B, B1)
S namontovanými pätkami a nohami môže byť
stroj alternatívne umiestnený na pracovný stôl.
Z dôvodu zaistenia bezpečnej prevádzky musí
byť stroj riadne upevnený k pracovnému stolu.
21
VAROVANIE! So strojom nepracujte,
ak nie je riadne upevnený
k pracovnému stolu. Ak nie je stroj
riadne upevnený k pracovnému stolu,
sila posuvu môže narušiť jeho stabilitu.
• Stroj otočte spodnou stranou hore.
• Na všetky určené montážne miesta (51)
v základni pripevnite pätku (16).
• Do vybrania (53) nad montážnymi miestami
nasuňte maticu (52).
• Do pätky zasuňte skrutku (54) osadenú
podložkou (55).
• Skrutky utiahnite.
• Podľa nižšie uvedeného postupu namontujte
oporné nohy.
• Podľa nižšie uvedeného postupu oporné nohy
zložte.
• Postavte stroj do normálnej polohy.
• Do pätky každého montážneho miesta
zasuňte skrutku 8 mm dlhú aspoň 120 mm
(49) (obr. B1).
Predné oporné nohy
• Do každého montážneho miesta (56), ktoré
sa nachádza na okrajoch hornej časti skrine
stroja, vložte opornú nohu (15) (obr. C2).
• K oporným nohám priložte konzolu (58).
• Z vnútornej strany pretiahnite otvorom konzoly,
opornej nohy a rámu vratovú skrutku (57).
• Nasaďte na skrutky poistnú rukoväť (59).
• Poistné rukoväti dotiahnite.
Zloženie oporných nôh (obr. C3)
Oporné nohy je možné zložiť do skrine stroja tak,
aby stroj bolo možné používať na pracovnom stole.
• Stroj otočte spodnou stranou hore.
• Povoľte poistnú rukoväť (59) prvej opornej
nohy (15).
• Nohu zložte dovnútra.
• Dotiahnite poistnú rukoväť.
• Vyššie uvedený postup zopakujte pre ostatné
nohy.
• Postavte stroj do normálnej polohy.
• Skrutky utiahnite.
Montáž oporných nôh (obr. C1 a C2)
Po montáži oporných nôh sa môže stroj používať
samostatne.
• Stroj otočte spodnou stranou hore.
• Podľa nižšie uvedeného postupu namontujte
oporné nohy. Vezmite na vedomie, že predné
a zadné oporné nohy majú rôznu dĺžku. Zadné
oporné nohy sú o niečo dlhšie ako predné.
Uistite sa, či nohy upevňujete na správne
miesto.
• Postavte stroj do normálnej polohy. Uistite
sa, či je v rovine; podľa potreby výšku nôh
upravte.
Zadné oporné nohy
Do každého montážneho miesta (56), ktoré sa
nachádza na okrajoch spodnej časti skrine
stroja, vložte opornú nohu (15) (obr. C1).
• Z vonkajšej strany pretiahnite otvorom rámu
a opornou nohou vratovú skrutku (57).
• Nasaďte na skrutky konzolu (58) a poistnú
rukoväť (59).
• Poistné rukoväti dotiahnite.
22
Montáž koliesok (obr. D)
• Po všetkých stranách stroja nasaďte na osi
(60) kolieska (14).
• Na závitovú os nasaďte plochú podložku (61)
a maticu (62).
• Pomocou dodaného kľúča matice utiahnite.
Nastavenie pre režim pokosovej píly
Montáž ochranného krytu pílového kotúča
nachádzajúceho sa pod stolom (obr. E)
Ochranný kryt nachádzajúci sa pod stolom (63) je
upevnený k hornej doske rezacieho stola.
• Zasuňte dva upevňovacie prvky na ľavej
strane ochranného krytu do výrezov (64),
ktoré sú umiestnené na ľavej strane drážky
pre pílový kotúč (65). Plastové skrutky otočte
proti smeru chodu hodinových ručičiek.
• Ochranný kryt položte na plocho na stôl
a pritlačte upevňovací prvok do drážky (66),
ktorá je umiestnená na pravej strane drážky
pre pílový kotúč. Plastovú skrutku otočte proti
smeru chodu hodinových ručičiek.
• Ochranný kryt odoberte tak, že povolíte
plastové skrutky otočením v smere chodu
hodinových ručičiek a kryt odstránite.
Pretočenie reznej hlavy a stola naopak
(obr. F1 – F4)
• Jednou rukou pridržte stôl (19) a uvoľňovaciu
páku stola (2) zasuňte doprava (obr. F1).
• Prednú stranu stola stlačte dole (obr. F2)
a potom stôl úplne prevráťte tak, aby bola
jednotka motora hore a doska (67) zaskočila do
blokovacieho ústrojenstva stola (68) (obr. F3).
• Uvoľňovaciu páku (69) zatlačte smerom vzad
so súčasným pridržaním hlavy v spodnej
polohe, až bude možné jednotku ložiska
(70) s pružinovým mechanizmom vyzdvihnúť
z lôžka (obr. F4).
• Jednotku ložiska preklopte hore.
• S pevným držaním hlavy umožnite, aby
pružinový mechanizmus presunul hlavu do
hornej pokojovej polohy.
Montáž pílového kotúča (obr. G1 – G4)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE:
• Pílové kotúče vymieňajte vždy
v pokosovom režime píly.
• Nikdy nestláčajte tlačidlo zámky
hriadeľa, ak je pílový kotúč v zábere
alebo ak dobieha.
• Nerežte s touto pokosovou pílou
železné kovy (s obsahom železa
alebo ocele) alebo murivo či výrobky
spevnené vláknami.
• Zuby nového pílového pásu sú veľmi
ostré a môžu byť nebezpečné.
• Pílové kotúče vymieňajte vždy
v pokosovom režime píly.
• Stlačte páku uvoľnenia poistky hlavy
(9) a uvoľnite ochranný kryt pílového
kotúča (8). Potom nadvihnite spodný
ochranný kryt pílového kotúča do
najvyššej možnej polohy (obr. G1).
• So spodným ochranným krytom pridržaným vo
zdvihnutej polohe stlačte jednou rukou poistné
tlačidlo hriadeľa (74) a druhou rukou pomocou
dodaného kľúča povoľte otáčaním v smere
chodu hodinových ručičiek z ľavej strany
zaskrutkovanú skrutku pílového kotúča (73).
VAROVANIE! Ak chcete zaistiť hriadeľ,
stlačte tlačidlo ako na uvedenom
obrázku a otáčajte hriadeľom rukou,
kým neucítite, že došlo k jeho
zablokovaniu.
Držte stále stlačené tlačidlo zámky hriadeľa,
aby ste zabránili jej otáčaniu (74, obr. G1).
• Odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča
(73) a vonkajšiu prírubu hriadeľa (75).
• Nasaďte pílový kotúč (76) na výstupok (77)
nachádzajúci sa na vnútornej objímke hriadeľa
(78) a uistite sa, či ozubenie na spodnej časti
pílového kotúča smeruje k zadnej časti píly
(smerom od obsluhy).
• Nasaďte späť vonkajšiu prírubu hriadeľa (75).
• Opatrne priťahujte upínaciu skrutku pílového
kotúča (73) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a súčasne jednou rukou držte tlačidlo
zámky hriadeľa.
• Spodný kryt zdvihnite hore.
VAROVANIE! Dbajte na to, aby
sa výmena pílového kotúča
vykonávala iba opísaným spôsobom.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú
špecifikované v technických údajoch;
kat. č..: Odporúčaný je pílový kotúč
DT4260.
Nastavenie pre režim pokosová píla
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už
vo výrobnom závode. Ak je nutné opätovné
nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania píly,
alebo aj z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní
Vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako pílu
raz nastavíte, toto presné nastavenie by malo
zostať zachované.
Kontrola a nastavenie polohy pílového kotúča
vzhľadom k vodidlu (obr. H1 – H3)
• Povoľte rukoväť pokosových rezov (79)
a stlačte západku pokosových rezov (80), aby
došlo k uvoľneniu otočného stola (5) (obr. H1).
• Otočte stolom tak, aby sa západka nachádzala
v polohe s hodnotou 0° pre pokosový rez.
Rukoväť neuťahujte.
23
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč (81).
• Medzi ľavú stranu vodidla (7) a pílový kotúč
(76) umiestnite uhlomer (82) (obr. H2).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uhlomerom hrotov zubov pílového
kotúča.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Povoľte skrutky (83) (obr. H3) a posuňte
zostavu otočného stola a meradla pokosových
rezov doľava alebo doprava tak, aby bol pri
meraní uhlomerom pílový kotúč vzhľadom
k vodidlu v kolmej polohe (90°) (obr. H2).
• Skrutky (83) dotiahnite (obr. H3). V tomto
okamihu nevenujte žiadnu pozornosť odčítaniu
ukazovateľa na meradle pokosových rezov.
Nastavenie ukazovateľa pokosových rezov
(obr. H1 a H4)
• Povoľte rukoväť pokosových rezov (79)
a stlačte západku pokosových rezov (80), aby
došlo k uvoľneniu otočného stola (5) (obr. H1).
• S povolenou rukoväťou pokosových rezov
pootáčajte ramenom pokosových rezov okolo
nuly a nechajte zaskočiť západku pokosových
rezov.
• Sledujte ukazovateľ (84) a meradlo
pokosových rezov (85) (obr. H4). Ak
ukazovateľ neukazuje presne nulovú polohu,
povoľte skrutku (86), posuňte ukazovateľ tak,
aby ukazoval presne na hodnotu 0° a skrutku
znovu pritiahnite.
Kontrola a nastavenie pílového kotúča
vzhľadom k stolu (obr. I1 – I3)
• Uvoľnite upínaciu skrutku šikmých rezov (17)
(obr. I1).
• Zatlačte hlavu píly doprava, aby ste zaistili jej
celkom zvislú polohu a pritiahnite upínaciu
rukoväť šikmých rezov.
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč (81).
• Priložte na stôl proti pílovému kotúču (76)
uhlomer (82) (obr. I2).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uhlomerom hrotov zubov pílového
kotúča.
24
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov (17)
(obr. I1) a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
nastavovaciu dorazovú skrutku zvislej polohy
(87) (obr. I3) tak, aby bol pílový kotúč v kolmej
polohe (90°) vzhľadom k stolu. Skontrolujte
pomocou uhlomeru (obr. I2).
• Ak ukazovateľ šikmých rezov (88) neukazuje
na meradle šikmých rezov (89) nulovú polohu,
povoľte skrutku ukazovateľa (90) a nastavte
ukazovateľ podľa potreby (obr. I3).
Nastavenie vodidla (obr. J)
Horná časť vodidla na ľavej strane môže byť
nastavená smerom doľava, aby bola poskytnutá
vôľa, ktorá umožní vykonávanie šikmých rezov
v uhle 48° vľavo. Nastavenie vodidla (7):
• Povoľte upínaciu skrutku (91) vodidla
a presuňte hornú časť bočného vodidla
doľava.
• Vykonajte skúšku s vypnutou pílou
a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby
bolo čo najbližšie k pílovému kotúču, čo zaručí
maximálnu podporu obrobku bez toho, aby
dochádzalo k problémom pri pohybe ramena
píly smerom hore alebo dole.
• Utiahnite riadne upínaciu skrutku.
VAROVANIE: Vodiaca drážka (92)
môže byť zanesená nečistotami. Na
čistenie vodiacej drážky používajte
vhodný prípravok alebo prúd
nízkotlakového vzduchu.
Kontrola a nastavenie uhla šikmého rezu
(obr. I1, J, K a L)
• Povoľte upínaciu skrutku (91) vodidla
a presuňte hornú časť bočného vodidla čo
najviac doľava (obr. J).
• Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (17)
(obr. I1) a s dorazom polohy stredného uhla
šikmého rezu (93) pootočeným na stranu
nastavte rameno píly doľava tak, aby bol
uhlový doraz (94) opretý o doraz polohy
šikmých rezov (95) (obr. K). Toto je poloha
šikmého rezu 45°.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Zaskrutkujte skrutku uhlovej zarážky (95)
podľa potreby dovnútra alebo von, až bude
ukazovateľ (88) udávať polohu 45° s uhlovou
zarážkou zotrvávajúcou v polohe oproti
zarážke náklonu.
Kontrola a nastavenie stredného uhla
šikmého rezu (obr. I1, J a L)
Stredný uhol šikmého rezu je prednastavený
na hodnotu 30°, čo umožňuje rýchle nastavenie
rezania okrajov obrobku.
• Povoľte upínaciu skrutku (91) vodidla
a presuňte hornú časť bočného vodidla čo
najviac doľava (obr. J).
• Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (17)
(obr. I1) a s dorazom polohy stredného uhla
šikmého rezu (93) pootočeným na miesto
nastavte rameno píly doľava tak, aby bol
uhlový doraz (96) opretý o doraz polohy
šikmých rezov (93) (obr. L). Toto je poloha
šikmého rezu 30°.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Zaskrutkujte nastavovaciu skrutku dorazu
polohy šikmého rezu (96) podľa potreby
dovnútra alebo von tak, aby ukazovateľ (88)
označoval hodnotu 30° a aby bol doraz polohy
šikmého rezu opretý o doraz polohy stredného
uhla šikmého rezu.
Nastavenie pre režim stolovej píly
Zmena z režimu pokosovej píly na režim
stolovej píly (obr. A1, M1 – M5)
• So zaistenou pákou otočného stola (3)
nastavte pílový kotúč do polohy pre priečny
rez 0° (obr. A1).
• Povoľte upínaciu rukoväť rozpínacieho klina
(97) práve tak, aby bolo možné nôž zasunúť
do montážnej štrbiny (obr. M1).
• Vyberte rozpínací klin (20) z miesta uloženia
vnútri skrine.
• Stlačte uvoľňovaciu páku ochranného krytu
(9) a uvoľnite ochranný kryt pílového kotúča
(8). Potom nadvihnite spodný ochranný kryt
pílového kotúča do najvyššej možnej polohy
(obr. A1).
• Montážnu konzolu rozpínacieho klina (98)
posuňte do montážnej štrbiny (99) (obr. M1).
Dotiahnite upínaciu rukoväť.
• Stlačte páku (100) tak, aby horná časť vodidla
(7) vybavená pružinovým mechanizmom zostala
v polohe oproti otočnému stolu (obr. M2)
• Hlavu píly spustite dole.
• Uvoľňovaciu páku (69) stlačte smerom dozadu
(obr. M3).
• Jednotku ložiska (70) stlačte dole až drážky
(101) zaskočia na miesto (102) (obr. M3).
VAROVANIE: Pílový kotúč by sa nemal
dotýkať spodného ochranného krytu.
• Uvoľňovaciu páku stola (2) presuňte
doprava, zdvihnite prednú stranu stola (4)
(obr. M4) a preklopte ju späť o 180°, aby
doska blokovacieho ústrojenstva stola
(68) automaticky zaskočila do západky
blokovacieho ústrojenstva stola tak, aby bol
stôl v režime stolovej píly zaistený (obr. M5).
• Spodný ochranný kryt odoberte.
Nastavenie rozpínacieho klina (obr. N1 a N2)
VAROVANIE: Ak je potrebné nastaviť
rozpínací klin (20), je dobré otočiť
jednotku do režimu pokosovej píly (obr.
N2). Postupujte spôsobom opísaným
v kapitole „Zmena z režimu stolovej
píly na režim pokosovej píly“.
Správna poloha je taká, aby vrchná strana
rozpínacieho klina nebola viac ako 2 mm pod
najvyšším hrotom pílového kotúča a oblúkové telo
bolo vzdialené maximálne 3 – 8 mm od hrotov
pílového kotúča (obr. N1).
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Pre nastavenie horizontálnej polohy
rozpínacieho klina povoľte skrutky (104).
• Pre nastavenie vertikálnej polohy rozpínacieho
klina povoľte skrutky (103).
• Skrutky pevne dotiahnite.
Montáž horného krytu pílového kotúča (obr. O)
Horný kryt pílového kotúča (21) je vyrobený
tak, aby mohol byť rýchlo a ľahko pripevnený
k rozpínaciemu klinu (20), hneď ako bude píla
nastavená na prácu v režime stolová píla.
• Uvoľnite krídlovú maticu (105).
• Držte kryt vo zvislej polohe a zarovnajte drážku
v zadnej časti krytu s rozpínacím klinom.
25
• Spustite kryt cez rozpínací klin (20) a uistite
sa, či driek skrutky vniká do výstupku.
• Otočte kryt do vodorovnej polohy, kde
bude pomocou polohovacej skrutky (106)
k rozpínaciemu klinu zaistený.
• Utiahnite krídlovú maticu.
VAROVANIE: Nikdy pílu nepoužívajte
v režime stolovej píly bez riadne
nasadeného horného ochranného
krytu.
Montáž a nastavenie paralelného vodidla
(obr. P1 – P5)
Paralelné vodidlo (22) je možné upevniť po oboch
stranách pílového kotúča.
• Nasuňte z pravej alebo ľavej strany konzolu
(107) (obr. P1).
Upínacia doska zapadne za prednú hranu
stola.
• Presuňte vodidlo hore oproti pílovému kotúču.
• Stlačte dole páku (108), aby došlo k zaisteniu
vodidla.
• Skontrolujte, či je vodidlo rovnobežné
s pílovým kotúčom.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Uvoľnite poistné rukoväti (109) a vodidlo
presuňte dozadu tak, aby ste získali prístup
k nastaviteľným skrutkám (110) na hornej
strane vodidla (obr. P2).
• Kľúčom povoľte nastaviteľné skrutky
upevňujúce držiak k vzpere vodidla.
• Nastavte vodidlo tak, aby bolo rovnobežné
s pílovým kotúčom a skontrolujte vzdialenosť
medzi pílovým kotúčom a vodidlom pri prednej
i zadnej časti pílového kotúča.
• Hneď ako bude nastavenie vykonané,
utiahnite nastaviteľné skrutky a znovu
skontrolujte, či je vodidlo v rovnobežnej polohe
s pílovým kotúčom.
• Skontrolujte, či ukazovateľ (111) ukazuje na
meradle hodnotu nula (obr. P3). Ak ukazovateľ
neukazuje presne nulovú polohu, povoľte
skrutku (112), posuňte ukazovateľ tak, aby
ukazoval presne na hodnotu 0° a skrutku
znovu pritiahnite.
Východiskové nastavenie vodidla je po pravej
strane pílového kotúča.
26
Ak chcete vodidlo pripraviť na použitie na ľavej strane
pílového kotúča, postupujte nasledovne (obr. P4):
• Odstráňte zaisťovacie rukoväti (109).
• Profil vodidla (113) vysuňte von z upínacieho
držiaka.
• Upínací držiak (114) obráťte a nasaďte späť
zaisťovacie rukoväti.
• Vodidlo nasuňte do upínacieho držiaka.
• Utiahnite rukoväti.
Vodidlo je obojstranné: obrobok môže byť vedený
pozdĺž čela 75 mm alebo pozdĺž čela 11 mm,
aby bolo umožnené použitie tlačnej tyče pri
pozdĺžnych rezoch tenkých obrobkov (obr. P5).
• Nastavenie pre 11 mm, povoľte zaisťovacie
rukoväti (109) a vysuňte vodidlo (113) von
z upínacieho držiaka (114).
• Otočte vodidlo a nasaďte ho na upínací držiak
ako na uvedenom obrázku (obr. P5).
• Ak chcete použiť výšku čela vodidla 75 mm,
nasuňte vodidlo na upínací držiak tak, aby
bola širšia časť vo zvislej polohe (obr. P4).
VAROVANIE: Používajte profil 11
mm pre pozdĺžne rezy nízkych
obrobkov, aby bolo umožnené použitie
tlačnej tyče medzi pílovým kotúčom
a vodidlom. Zadná časť vodidla by
mala byť zarovnaná s prednou časťou
rozpínacieho klina.
Montáž a nastavenie pokosového vodidla
(obr. Q1 – Q4)
Pokosové vodidlo (D271052) je k dispozícii ako
voliteľné príslušenstvo. Pokosové vodidlo (41) je
možné použiť na vykonávanie pokosových rezov ak
je píla nastavená na režim stolovej píly (obr. Q1).
• Uvoľnite upínaciu rukoväť (115) a vodiacu
tyč (116) vyklopte von (obr. Q2). Dotiahnite
upínaciu rukoväť.
• Vodidlo posuňte na ľavú stranu stola (obr. Q3).
• Povoľte zaisťovaciu rukoväť (117).
• Medzi čelnú časť vodidla (41) a pílový kotúč
(76) umiestnite uhlomer (82).
• Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
• Uvoľnite o niekoľko otáčok maticu (118)
a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte nastavovaciu
dorazovú skrutku pravouhlej polohy (119)
(obr. Q4) tak, aby bolo vodidlo v kolmej
polohe (90°) vzhľadom k pílovému kotúču.
Skontrolujte pomocou uhlomeru (obr. Q3).
• Pritiahnite rukoväť (117).
• Skontrolujte, či ukazovateľ (120) ukazuje na
meradle (121) hodnotu nula.
Podľa potreby nastavte.
Zmena z režimu stolovej píly na režim
pokosovej píly (obr. A3, E a M1)
• Odstráňte paralelné vodidlo (22) alebo
pokosové vodidlo, ak je upevnené (obr. A3).
• Odoberte horný ochranný kryt pílového kotúča
(21).
• Nasaďte späť spodný ochranný kryt (63)
pílového kotúča nachádzajúci sa pod stolom
(obr. E).
• Pokračujte postupom uvedeným v kapitole
„Pretočenie reznej hlavy a stola naopak“.
• Povoľte upínaciu rukoväť rozpínacieho klina
(97) a s pridržaním ochranného krytu pílového
kotúča (8) odoberte rozpínací klin (20)
(obr. M1).
• Ochranný kryt spustite dole.
• Rozpínací klin uložte na určené miesto vnútri
skrine.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový
kotúč.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola
a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby
mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní
manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či
nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, či
sa vykonáva riadna údržba stroja a príslušenstva
a či je veľkosť obrobkov vhodná pre tento stroj.
Pred použitím:
• Upnite vhodný pílový kotúč. Nepoužívajte
nadmerne opotrebované pílové kotúče.
Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú
prekročiť maximálne povolené otáčky pílového
kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
• Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Nepoužívajte nadmernú silu.
• Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly
nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
Zapnutie a vypnutie (obr. A1, R1 – R3)
Stroj je vybavený dvoma nezávislými spínacími
systémami. V režime pokosovej píly sa používa
hlavný vypínač (11) (obr. R1). V režime stolovej
píly sa používa hlavný vypínač (1) (obr. R2).
V spínacej skrini je integrovaná ochrana pred
preťažením motora s manuálnym resetom.
V prípade výpadku prúdu postupujte nasledovne:
- Uistite sa, či je stroj vypnutý.
- Stlačte resetovacie tlačidlo (142).
Režim pokosovej píly (obr. R1)
Otvor (122) v hlavnom vypínači je určený
na vloženie visacej zámky, aby sa umožnilo
zablokovanie spúšte.
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (11).
• Ak chcete náradie vypnúť, spúšť uvoľnite.
Režim stolovej píly (obr. R2 a R3)
Hlavný vypínač ponúka viac výhod:
- funkcia uvoľnenia pri výpadku napätia: ak dôjde
z nejakého dôvodu k prerušeniu napájania,
vypínač musí byť vedome znovu aktivovaný.
27
- zvýšená bezpečnosť: sklopná bezpečnostná
uzatváracia doska (123) môže byť zaistená
visacou zámkou (124 a 125). Doska slúži
tiež ako ľahko použiteľné tlačidlo núdzového
vypínania, pretože tlak pôsobiaci na prednú
časť dosky spôsobí stlačenie vypínacieho
tlačidla.
• Ak chcete stroj zapnúť, stlačte zelené
zapínacie tlačidlo (126).
• Ak chcete stroj vypnúť, stlačte červené
vypínacie tlačidlo (127).
Zaistenie spínačov
• Ak chcete zabrániť použitiu stroja
neoprávnenými osobami, zaistite oba spínače
visacou zámkou.
Zvislý priamy priečny rez (obr. S1)
• Uvoľnite rukoväť pokosových rezov (79)
a stlačte západku pokosových rezov (80).
• Nechajte západku pokosových rezov
zapadnúť do polohy 0° a zaistite rukoväť
pokosových rezov.
• Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodidlo (7).
• Uchopte prevádzkovú rukoväť (10) a stlačte
uvoľňovaciu páku ochranného krytu (9).
• Stlačením spúšte (11) uveďte motor do chodu.
• Stlačte hlavu píly tak, aby ostrie prechádzalo
rezaným obrobkom a krytom s drážkou pre
pílový kotúč (81).
• Po dokončení rezu uvoľnite vypínač a pred
navrátením hlavy píly do hornej pokojovej
polohy počkajte, až sa pílový kotúč celkom
zastaví.
Základné rezy
Rezanie v režime pokosovej píly
Obsluha píly bez ochranných krytov je veľmi
nebezpečná. Počas rezania musia byť kryty
v správnej polohe.
• Uistite sa, či nie je spodný ochranný kryt
nachádzajúci sa pod stolom zanesený
pilinami.
• Pri rezaní farebných kovov si obrobok vždy
upnite.
Základné ovládanie
- V režime pokosovej píly je hlava píly
automaticky zaistená v hornej pokojovej
polohe.
- Stlačenie uvoľňovacej páky krytu spôsobí
uvoľnenie hlavy píly. Pohyb hlavy píly smerom
dole spôsobí zasunutie pohyblivého spodného
krytu.
- Po ukončení rezu sa nikdy nesnažte zabrániť
návratu spodného krytu do pokojovej polohy.
- Minimálna dĺžka orezu je 10 mm.
- Pri rezaní krátkeho materiálu (min. 190
mm vľavo a vpravo od pílového kotúča) je
odporúčané použitie voliteľných upínacích
svoriek materiálu.
- Pri rezaní plastových profilov by mal byť pod
rezaný materiál umiestnený podporný kus
vyrobený z dreva s pomocným profilom, aby
bola zaistená správna podpora materiálu.
28
Zvislý pokosový priečny rez (obr. S2)
• Uvoľnite rukoväť pokosových rezov (79)
a stlačte západku pokosových rezov (80).
Natočte stôl v požadovanom uhle smerom
doľava alebo doprava.
• Západka pokosových rezov bude automaticky
zaistená v polohách 15°, 22,5°, 35,3° a 45°
ako vľavo, tak i vpravo. Ak je vyžadovaný
stredný uhol medzi týmito polohami, pevne
pridržte hlavu píly a zaistite ju pritiahnutím
rukoväti pokosových rezov.
• Pred rezaním sa vždy uistite, či je rukoväť
pokosových rezov riadne zaistená.
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
VAROVANIE: Pri skosení koncovej
časti obrobku s drobným orezom
umiestnite obrobok tak, aby bol
odrezok na strane smerom k pílovému
kotúču, a to väčším uhlom k vodidlu:
ľavý pokos, orez vpravo
pravý pokos, orez vľavo.
Šikmý priečny rez (obr. A2, S3)
Uhol šikmého rezu môže byť nastavený od 48°
vľavo až po 2° vpravo a rez môže byť vykonaný
s otočným stolom nastaveným od nuly do
maximálne 45° pokosu vľavo alebo vpravo.
• Povoľte upínaciu skrutku (91) vodidla
a presuňte hornú časť bočného vodidla čo
najviac doľava.
VAROVANIE: Ak sa uhol rezu pri
vykonávaní rezu odlišuje, skontrolujte,
či je riadne dotiahnutá upínacia skrutka
pre šikmé rezy aj upínacia skrutka pre
pokosové rezy. Tieto skrutky musia byť
dotiahnuté po vykonaní každej zmeny
šikmého alebo pokosového rezu.
• Nižšie uvedený diagram Vám bude pomáhať
pri voľbe správneho nastavenia šikmých
a pokosových rezov pri kombinovaných
pokosových rezoch. Pri práci s diagramom
si zvoľte požadovaný uhol „A” (obr. T4)
Vášho projektu a umiestnite tento uhol na
zodpovedajúci oblúk v diagrame. Z tohto
bodu sledujte priamku vedúcu priamo dole,
kde nájdete správnu hodnotu uhla šikmého
rezu a ak budete sledovať priamku vedúcu
vodorovne z tohto bodu, získate správnu
hodnotu uhla pokosového rezu.
• Nastavte na píle predpísané uhly a urobte
niekoľko skúšobných rezov.
• Skúste si, či budú k sebe jednotlivé diely
lícovať.
• Príklad: Na zhotovenie výrobku so 4 stranami
s vonkajším uhlom 25° (uhol „A”) (obr. T4),
použite horný oblúk v tabuľke. Nájdite na
oblúku hodnotu uhla 25°. Sledujte na každej
strane vodorovnú rôznobežku a dostanete
nastavenie uhla pokosového rezu (23°).
Obdobným spôsobom sledovaním zvislej
rôznobežky hore či dole dostanete nastavenie
uhla šikmého rezu (40°). Vždy urobte niekoľko
rezov na odrezkoch pre kontrolu nastavenia
píly.
NASTAVTE NA PÍLE TENTO POKOSOVÝ UHOL
Kombinované pokosové rezy (obr. T1 – T4)
Kombinovaný pokos je rez, keď sa súčasne
vykonáva pokosový rez (obr. T1) a šikmý rez
(obr. T2). Ide o druh rezu používaný na tvorbu
rámčekov alebo boxov so šikmými stranami, ako
je napríklad výrobok na obr. T3.
ŠTVORCOVÝ BOX
6-STRANNÝ BOX
8-STRANNÝ
BOX
UHOL STRANY BOXU (UHOL „A“)
• Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (17)
a nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Pevne utiahnite upínaciu skrutku šikmých
rezov.
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
NASTAVTE NA PÍLE TENTO ŠIKMÝ UHOL
Rezanie základných líšt
Rezanie základných líšt je vykonávané pri
nastavení uhla šikmého rezu 45°.
• Pred vykonávaním akéhokoľvek rezu vždy
urobte skúšobný rez.
• Všetky rezy sú vykonávané tak, že je zadná
strana lišty položená naplocho na stôl píly.
Vnútorný roh
- Ľavá strana
• Položte lištu hornou stranou spoja proti
vodidlu.
• Uložte si ľavú časť rezu.
- Pravá strana
• Položte lištu spodnou stranou spoja proti
vodidlu.
• Uložte si ľavú časť rezu.
Vonkajší roh
- Ľavá strana
• Položte lištu spodnou stranou spoja proti
vodidlu.
• Uložte si pravú časť rezu.
- Pravá strana
• Položte lištu hornou stranou spoja proti
vodidlu.
• Uložte si pravú časť rezu.
29
Rezanie čela lišty
Rezanie čela lišty je vykonávané kombinovaným
pokosovým rezom. Pre dosiahnutie extrémnej
presnosti má Vaša píla prednastavené uhly
v polohe 35,3° pre pokosový rez a v polohe 30°
pre šikmý rez. Tieto nastavenia sú štandardné
pre čelá líšt s uhlami 45° hore a 45° dole.
• Pred konečným rezom si urobte testovací rez
na odrezku materiálu.
• Všetky rezy sú vykonávané s ľavým skosením
a so zadnou stranou lišty položenou proti
základni.
Vnútorný roh
- Ľavá strana
• Horná strana spoja lišty proti vodidlu.
• Pravý pokosový rez.
• Uložte si ľavú časť rezu.
- Pravá strana
• Spodná strana spoja lišty proti vodidlu.
• Ľavý pokosový rez.
• Uložte si ľavú časť rezu.
Vonkajší roh
- Ľavá strana
• Spodná strana spoja lišty proti vodidlu.
• Ľavý pokosový rez.
• Uložte si pravú časť rezu.
- Pravá strana
• Horná strana spoja lišty proti vodidlu.
• Pravý pokosový rez.
• Uložte si pravú časť rezu.
Rezanie v režime stolová píla
• Vždy používajte rozpínací klin.
• Vždy sa uistite, či sú rozpínací klin a kryt
pílového kotúča správne zarovnané.
• Vždy sa uistite, či je pokosová píla nastavená
a zaistená v polohe pre pokosový rez 0°.
VAROVANIE: V tomto režime nerežte
kovy.
Pozdĺžne rezy (obr. U1 a U3)
• Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°.
• Nastavte výšku pílového kotúča.
30
• Nastavte paralelné vodidlo na požadovanú
vzdialenosť.
• Pritlačte obrobok plochou na stôl a proti
vodidlu. Udržujte obrobok vo vzdialenosti
približne 25 mm od pílového kotúča.
• Udržujte obe ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pílového kotúča.
• Zapnite pílu a počkajte, kým pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
• Pomaly posúvajte obrobok pod horný kryt
pílového kotúča a stále ho pevne pritláčajte
k vodidlu. Nechajte pílový kotúč rezať
vlastným tempom a nepretláčajte obrobok cez
pílový kotúč. Otáčky pílového kotúča by sa
mali udržiavať konštantné.
• Hneď ako sa priblížite blízko k pílovému
kotúču, nezabudnite použiť tlačnú tyč (23).
• Po ukončení rezu vypnite pílu, počkajte na
úplné zastavenie pílového kotúča a odoberte
obrobok.
VAROVANIE: Nikdy nepretláčajte
alebo nedržte voľný koniec alebo orez
obrobku.
VAROVANIE: Pri pozdĺžnych rezoch
malých obrobkov vždy používajte
tlačnú tyč.
Šikmé rezy (obr. U2)
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri vykonávaní pozdĺžnych
rezov.
Priečne rezy (obr. V1)
• Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°.
• Nastavte výšku pílového kotúča.
• Nastavte vodidlo na uhol 0°.
• Pokračujte ako pri pozdĺžnych rezoch, iba
pokosové vodidlo používajte na pritlačenie
obrobku na pílový kotúč.
Priečne rezy pod uhlom
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri vykonávaní priečnych
rezov.
Pokosové rezy (obr. V2)
• Nastavte pokosové vodidlo na požadovaný uhol.
• Postupujte ako pri vykonávaní priečnych rezov.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pred nasadením
akéhokoľvek príslušenstva vždy
odpojte stroj od siete.
Súprava odsávania prachu (obr. W1 a W2)
VAROVANIE! Stroj je vybavený
dvoma miestami na odsávanie prachu
na použitie v oboch režimoch.
VAROVANIE! Kedykoľvek je to možné,
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
VAROVANIE! Kedykoľvek je to možné,
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
Pripojte k píle zariadenie na odsávanie prachu
spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť
vzduchu pripojeného systému bude 20 m/s +/2
m/s. Rýchlosť je meraná v spojovacej trubici v bode
pripojenia, s pripojenou pílou, ktorá nie je v chode.
Pripojenie – poloha pokosovej píly (obr. W1)
• Jeden koniec prvej hadice pripojte k adaptéru
odsávania prachu (13).
• Druhý koniec hadice zasuňte do stredného
nasávacieho otvoru potrubia (128).
• Jeden koniec ďalšej hadice pripojte
k spodnému ochrannému krytu pílového
kotúča umiestneného pod stolom (63).
• Druhý koniec hadice zasuňte do vonkajšieho
nasávacieho otvoru potrubia.
Pripojenie – poloha stolovej píly (obr. W2)
• Postupujte ako pri polohe pokosovej píly,
ale iba spojte hadicou spodný ochranný kryt
s horným ochranným krytom pílového kotúča
(21).
Prídavné vzpery / dĺžkový doraz pre režim
pokosovej píly (obr. A5)
Prídavné vzpery a dĺžkový doraz je možné
upevniť po ľavej i po pravej strane alebo s dvoma
súpravami po oboch stranách.
• Upevnite položky 31 – 39 na dve vodiace tyče
(32 a 33).
• Sklopnú vzperu (34) použite na priečne rezy
dosiek šírky 210 mm (hrúbky 15 mm).
Stôl s podávacími valcami (obr. A6)
Stôl s podávacími valcami (40) sa používa na
podoprenie dlhých obrobkov. V režime pokosovej
píly je možné stôl s podávacími valcami upevniť
po ľavej i po pravej strane alebo s dvoma
súpravami po oboch stranách. V režime stolovej
píly ho je možné tiež upevniť z prednej alebo zo
zadnej strany rezacieho stola.
Predlžovací stôl (obr. A8)
Predlžovací stôl zväčšuje vzdialenosť medzi
pozdĺžnym vodidlom a pílovým kotúčom na 600
mm alebo i viac, v závislosti od dĺžky vodiacej
tyče, ktorá je pripojená k stroju a od upnutej
polohy stola. Predlžovací stôl sa musí použiť
v spojení s vodiacimi tyčami (32) (voliteľné
príslušenstvo). Predlžovací stôl je vybavený na
prednom okraji rytou stupnicou a je nasadený na
pevnom podstavci, ktorý sa upevňuje k vodiacim
tyčiam.
• Predlžovací stôl upevnite k pravej strane stroja
tak, aby meradlá vzdialenosti oboch stolov na
seba plynulo nadväzovali.
Posuvný stôl (obr. A9)
Tento posuvný stôl (43) umožňuje použiť po ľavej
strane píly dosky s rozmermi až 1 200 × 900 mm.
Vodiace tyče sú upevnené v masívnych
hliníkových lisovaných blokoch, ktoré sú ľahko
odoberateľné a k tomu ešte plne nastaviteľné vo
všetkých rovinách.
Vodidlo obsahuje po celej dĺžke stupnicu na
rýchle umiestnenie nastaviteľného dorazu
a nastaviteľných vzpier pri úzkych obrobkoch.
Preprava (obr. X)
VAROVANIE: Prepravujte pílu vždy
v režime stolová píla s nasadeným
horným krytom pílového kotúča.
Kolieska umožňujú jednoduchšiu prepravu stroja.
• Stroj položte na pravú stranu skrine.
• Zadné nohy zložte do skrine stroja.
31
• Predné nohy zo skrine stroja rozložte von.
• Postavte stroj do normálnej polohy.
• Stroj zdvihnite za predné nohy tak, aby boli
kolieska na podlahe.
VAROVANIE: Pri prenášaní stroja
vždy pracujte s pomocníkom.
• Nasaďte prídržnú dosku a dotiahnite skrutky.
• Stôl vráťte do režimu pokosovej píly.
Skontrolujte silu, ktorá je potrebná na
nastavenie píly do pokosového režimu. Ak je
potrebná sila príliš veľká, pokračujte vyššie
uvedeným postupom.
Údržba
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Mazanie
Ložiská motora sú samomazné a vodotesné.
• Pravidelne ľahko mažte olejom styčnú plochu
otočného stola v miestach, kde kĺže po
hranách pevného stola.
• Pravidelne mažte závitovú skrutku nastavenia
hĺbky rezu.
• Suchou mäkkou kefou pravidelne čistite časti
píly, na ktorých dochádza k usadzovaniu
prachu a pilín.
Nastavenie vačky (obr. Y1 – Y3)
Ak chcete odstrániť vôľu medzi dvoma stolmi,
postupujte nasledovne:
• Otočte stôl do režimu stolovej píly.
• Vyskrutkujte skrutky (138) a prídržnú dosku
(139).
• Povoľte skrutku (140) nastaviteľnej vačky
(141).
• Nastaviteľnú vačku otočte pomocou ihlových
klieští.
• Kliešťami vačku pridržte a dotiahnite skrutku.
32
Čistenie
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt
pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu
odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej
funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti
obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto
funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
rezným kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte
stroj od napájania a postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Montáž pílového kotúča.
Odstráňte zaseknuté časti a vykonajte montáž
pílového kotúča.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite hornú
časť stola.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite
systém na zachytávanie prachu.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
POZOR LASER:
ŽIARENIE LASERA: NEPOZERAJTE
SA DO LÚČA
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 2
MAXIMÁLNY VÝSTUPNÝ VÝKON
P = < 1 mW;
peak
= 630 nm – 680 nm
IEC 60825:2007
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje
recykláciu a opätovné využitie
použitých výrobkov
a obalových materiálov.
Opätovné použitie
recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením
a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a reyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240958 - 15-07-2014
33
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
34
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising