NV3600 | Black&Decker NV3600 DUSTBUSTER Type H2 instruction manual

2
1
1
2
359201 - 30 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
NV19XXYZ
NV24XXYZ
NV36XXYZ
NV48XXYZ
NV60XXYZ
NV72XXYZ
1
4
3
A
B1
7
6
5
B2
B3
4
3
1
C
D
2
8
2
8
E
F
9
10
G
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашата ръчно преносима прахосмукачка
Black & Decker Dustbuster ® е проектирана
за леки сухи почиствания.
Този уред е предназначен само за домашна употреба.
♦
♦
Инструкции за безопасност
♦
♦
♦
♦
♦
Предупреждение! При използването на захранвани с батерии уреди,
трябва да се следват основни мерки
за безопасност, включително следните, за да намалите риска от пожар,
изтичане на течност от батериите,
телесни повреди и материални щети.
Прочетете внимателно цялото ръководство, преди да използвате уреда.
Предназначението е описано в това
ръководство. Използването на някой аксесоар или представка, или
изпълнението на дадена операция
с този уред, различна от предназначението, описано в тези инструкции,
може да представлява опасност от
нараняване.
Запазете това ръководство за бъдещи справки.
♦
Допълнителни рискове
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен
в предупрежденията за безопасност.
Тези рискове могат да бъдат причинени
от неправилна употреба, продължителна
употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните
разпоредби за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват
допълнителни рискове, които не могат да
бъдат избегнати. Те включват:
♦ Наранявания, причинени от докосване до въртящи/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна
на части, остриета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента.
Когато използвате някой инструмент
за по-продължително време, трябва
да правите редовни паузи.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето причинена
от дишане на прах, образуван при
работа с вашия инструмент (пример:
- работа с дърво, особено с дъб, бук
и MDF).
Как да използвате своя уред
♦
♦
♦
Не използвайте уреда за събиране
на течности или запалими материали.
Не използвайте уреда близо до вода.
Не потапяйте уреда във вода.
Никога не дърпайте кабела на зарядното устройство, когато го изключвате от щепсела. Пазете кабела на
зарядното устройство далече от
нагорещени предмети, масло или
остри ръбове.
След употреба
♦
♦
Изключете зарядното преди почистване.
Когато не го използвате, съхранявайте уреда на сухо място.
Децата не трябва да имат достъп до
съхранявания уред.
Безопаснсост на другите
♦
Проверка и поправки
♦
в превключвателите и всакаква друга
повреда, която може да засегне работата с уреда.
Не използвайте уреда, ако някоя част
е счупена или дефектна.
Всички повредени или дефектни части трябва да се поправят или сменят
от оторизиран сервизен агент.
Редовно проверявайте захранващия
кабел на зарядното устройство за
повреди. Сменете зарядното устройство, ако кабела е повреден или дефектен.
Никога не се опитвайте да сваляте
или сменяте части, освен определените в това ръководство.
Преди употреба, проверете уреда за
повреда или дефектни части.
Проверете за счупени части, повреда
4
Tози уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни
или умственаи въэможности, или
с липса на знания, освен ако не са
под наблюдение или не са били ин-
♦
Зарядни устройства
Вашето зарядно устройство е направено за специфичен волтаж. Винаги
проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението
на табелката.
структирани относно употребата на
устройството от човек, отговорен за
тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.
Допълнителни инструкции за безопасност за батерии и зарядни
устройства
Предупреждение! Никога не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство с
обикновен захранващ кабел.
♦ Използвайте само вашето зарядно
устройство от Black & Decker за зареждане на батерията в инструмента, с който е предоставена. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
♦ Никога не се опитвайте да зареждате
непрезареждащи се батерии.
♦ Ако захранващият кабел е повреден,
трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен
център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
♦ Не излагайте зарядното устройство
на вода.
♦ Не отваряйте зарядното устройство.
♦ Не експериментирайте със зарядното устройство.
♦ При зареждане, уреда/инструмента/
батерията трябва да са поставени на
проветриво място.
Батерии
♦ В никакъв случай не се опитвайте да
отваряте.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не излагайте батерията на горещина.
♦ Не съхранявайте на места, където
температурите могат да надвишат
40 °C.
♦ Зареждайте само при температура
на околната среда между 10 °C и
40 °C.
♦ Зареждайте само, като използвате
предоставеното с инструмента зарядно устройство.
♦ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита
на околната среда“.
♦ Не повреждайте/деформирайте
батерийния пакет с пробиване или
удар, понеже това може да доведе
до риск от нараняване или пожар.
♦ Не зареждайте повредени батерии.
♦ При екстремни условия може да се
появи изтичане от батериите. Когато
забележите течност по батериите,
направете следното:
♦ Внимателно избършете течността
с парче плат. Избягвайте контакт с
кожата.
♦ В случай на контакт с кожата или
очите, следвайте инструкциите подолу.
Предупреждение! Течността от батерията може да причини нараняване или
повреда на имущество.
В случай на контакт с кожата, веднага
изплакнете с вода. Ако има зачервяване,
болка или се появи дразнене, потърсете
лекарска помощ. В случай на контакт с
очите, изплакнете внимателно с чиста
вода и потърсете лекарска помощ.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е направено
за специфичен волтаж. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение
отговаря на напрежението на табелката.
Никога не се опитвайте за подмeняте
зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.
♦ Tози уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни
или умственаи въэможности, или
с липса на знания, освен ако не са
под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на
устройството от човек, отговорен за
тяхната безопасност.
♦ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.
5
водство: NV19XXYZ H2/NV24XXYZ H2/
NV36XXYZ H2/NV48XXYZ H2/NV60XXYZ
H2/NV72XXYZ H2
Символи по зарядното устройство
Вашето зарядно устройство е
двойно изолирано, следователно не е необходима заземителен кабел.
Суфикс кода XX отговаря на следните
дизайни:
00/99: стик ръкохватка, няма приложени
аксесоари
Устойчив на откази изолиращ
трансформатор. Захранването от електрическата мрежа
е електрически отделено от
мощността на трансформатора.
130oC
03: ръкохватка тип ухо, снабдена с накрайник за ъхли и четка
Суфикс кода Y се използва, за да идентифицира обхвата за цвят, окраска или
специални опции.
Суфикс кода Z представен от буквата N се
използва за модели, които са оборудвани
с NiMH батерия.
Зарядното устройство се изключва автоматично, ако температурата на околната среда
стане твърде висока. В резултат
на това, зарядното устройство
няма да работи. Уредът трябва да се изключи от електрическата мрежа и да се занесе
в оторизиран сервизен център
за поправка.
Монтаж
Зарядното устройство е само за
употреба на закрито.
NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/
NV60XXYZ/NV72XXYZ - Монтаж на
зареждащата основа към стената
(фиг. B1 и B2)
Прочетете внимателно цялото
ръководство, преди да използвате уреда.
Зареждащата основа може да се постави
на работен плот или да се монтира на стена, за да се осигури удобно съхранение и
място за зареждане на уреда.
Предупреждение! Съхранявайте електрическите уреди на място, недостъпно
за деца или нестабилни лица.
Не ги оставяйте да използват уредите
без надзор.
Монтаж
Монтиране на аксесоарите (фиг.
А и С)
Идентифициране на вашия продукт
В зависимост от модела, уредът е снабден със следните аксесоари:
♦ ъглов накрайник (3) за достъп до
тесни места
♦ четка (4) за мебели и стълби За слагане на аксесоар, следвайте следното:
♦ Вземете аксесоарите от уреда.
♦ Вкарайте подходящият аксесоар в
предната част на уреда.
Можете да сложите отново другият
аксесоар, като го щракнете в поставката
за аксесоари.
Дизайнът на модела може да се потвърди от суфикс кодовете, използвани
в каталожния номер. Следните каталожни номера са описани в това ръко-
За да сложите отново и двата аксесоара:
♦ Натиснете надолу аксесоарите, докато щракнат на място.
Характеристики
1.
2.
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Купа за събиране на прах
Фиг. A
3.
4.
Плосък накрайник
Накрайник четка
Разопаковане
6
Употреба
♦
♦
♦
Включване и изключване (фиг. D)
♦
Уредът може да се зарежда, докато е
поставен на работен плот или окачен
на стената, с помощта на предоставената кука за стена.
Преди първата употреба, батерията
трябва да се зареди за поне 24 часа.
Оставете уреда свързан към зарядното устройство, когато не го използвате.
♦
За да включите, плъзнете превключвателя (1) напред.
За да изключите, плъзнете превключвателя за включване/изключване
назад.
Почистване и поддръжка
Предупреждение! Редовно почиствайте
филтрите.
Зареждане на батерията
(фиг. B1 - B3)
Почистване на купата за събиране
на прах и филтъра (фиг. Е и F)
NV24XXYZ/NV36XXYZ/NV48XXYZ/
NV60XXYZ/NV72XXYZ (фиг. B1 и B2)
♦ Уверете се, че уреда е изключен.
Батерията няма да бъде заредена,
ако ключа за включване/изключване
е на позиция включен.
♦ Поставете подходящо уреда на зарядното устройство, като изравните
стрелката на зарядното с разклонението на уреда.
♦ Включете зарядното устройство към
електрическата мрежа.
♦ Включете в мрежата.
♦ Оставете уреда да се зарежда за
поне 24 часа.
Филтрите са за многократна употреба и
трябва да се почистват редовно.
♦ Свалете купата за прах (2), като
завъртите по посока обратно на часовниковата стрелка.
♦ Изпразнете купата за прах.
♦ Свалете филтърното устройство (8),
като ги завъртите по посока обратно
на часовниковата стрелка.
♦ Измийте филтъра с топла, сапунена
вода. Купата за прах също може да
се измие при необходимост. Не потапяйте уреда във вода.
♦ Уверете се, че купата за прах и филтрите са сухи.
♦ Сложете обратно филтърното устройство (8) на уреда, като извъртите
по посока на часовниковата стрелка,
докато се заключи на място.
♦ Сложете обратно купата за прах в
уреда. Уверете се, че купата за прах
е щракнала на място.
Предупреждение! Никога не използвайте
уреда без филтрите. Само с чисти филтри и празна купа за прах ще постигнете
оптимално събиране на прах.
NV19XXY (фиг. B3)
♦ Уверете се, че уреда е изключен.
Батерията няма да бъде заредена,
ако ключа за включване/изключване
е на позиция включен.
♦ Поставете щепсела на зарядното
устройство (6) в конектора на зарядното устройство (7) в задната част на
уреда.
♦ Включете зарядното устройство към
електрическата мрежа (5).
♦ Включете в мрежата.
♦ Оставете уреда да се зарежда за
поне 24 часа.
Забележка: Докато се зарежда, зарядното устройство може да се загрее. Това
е нормално и не отбелязва наличието
на проблем. Устройството може да бъде
оставено включено към зарядното устройство неограничено дълго.
Смяна на филтрите
Филтрите трябва да се сменят на всеки
6 до 9 месеца и винаги, когато се износят или повредят. Филтри за смяна
можете да намерите от вашия дилър на
Black & Decker (каталожен номер: VF60).
♦ Свалете старите филтри, както е
описано по-горе.
♦ Сложете новите филтри, както е
описано по-горе.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при температура на околната среда
по-ниска от 10 °C или над 40 °C.
7
Защита на околната среда
Ако желаете сами да изхвърлите продукта, свалете батерията по описания подолу начин и я изхвърлете в съответствие
с метните разпоредби.
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля с
обикновените битови отпадъци.
Предупреждение! Разкачете уреда от
източника на зареждане преди да свалите
батерията.
♦ Изпразнете батерията, като пуснете
уреда да работи, докато мотора не
спре.
♦ Вземете аксесоарите от уреда.
♦ Свалете винтовете (9).
♦ Отворете уреда.
♦ Свалете батерията и прикаченият
мотор и превключите модула (10).
♦ Използвайте отверка, за да разкачите батерията от мотора и да превключите модула.
♦ Поставете батериите в подходяща опаковка, за да сте сигурни, че
клемите няма да предизвикат късо
съединение.
♦ Занесете батерията на сервизния
си агент или в местната станция за
рециклиране.
Предупреждение! След като е извадена,
батерията не може да се монтира отново.
Ако някога решите, че вашият
Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използвани продукти позволява
на материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното използване на
рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и
намалява необходимостта от
сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически
продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където
е закупен новия продукт.
Технически данни
Black & Decker предоставя възможност за
събиране и рециклиране на продуктите на
Black & Decker, след като вече не могат да
бъдат в експлоатация. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
NV19XXYZ H2
Напрежение V 2,4
Вид
NiCd/NiMH
батерии
Тегло
кг 0,65
Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като се свържете с местния офис на
Black & Decker на адреса, посочен в това
ръководство. Отделно от това, на нашия
уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и
информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com
Напрежение
Вид
батерии
Тегло
Напрежение
Вид
батерии
Тегло
Батерия (фиг. G)
Ако желаете сами да изхвърлите продукта, свалете батерията
по описания по-долу начин и я
изхвърлете в съответствие с
местните разпоредби.
8
NV24XXYZ H2
2,4
NiCd/NiMH
0,65
NV36XXYZ H2 NV48XXYZ H2
V 3,6
4,8
NiCd/NiMH
кг 0,7
NiCd/NiMH
0,85
NV60XXYZ H2 NV72XXYZ H2
V 6,0
7,2
NiCd/NiMH
кг 0,9
NiCd/NiMH
0,95
Гаранция
Зарядно устройство
Black & Decker е сигурна в качеството на
своите продукти и предлага изключителна
гаранция. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и
на европейската свободна търговска зона.
*A035015D *A050020D
NV19/NV24 NV36
230
230
Модел
Входящо
VAC
напрежение
Изходно
VAC 3,5
напрежение
Ампераж
mA 150
Приблизиh 24
телно време
за зареждане
Тегло
кг 0,2
5
200
24
0,2
*A070015D
Модел
NV48
Входящо
VAC 230
напрежение
Изходно
VAC 7
напрежение
Ампераж
mA 150
Приблизиh 24
телно време
за зареждане
Тегло
кг 0,2
Модел
Входящо напрежение
Изходно напрежение
Ампераж
Приблизително време за
зареждане
Тегло
Ако продукта на Black & Decker покаже
дефект поради лоши материали, недобра
изработка или несъответствие, до 24 от
датата на закупуване, Black & Decker гарантират за замяна на дефектните части,
поправка на продуктите, които са предмет
на износване или замяна на продуктите,
за да се гарантира минимално неудобство
за клиента:
♦ Продуктът е бил използван за търговски, професионални цели или под
наем;
♦ Продуктът е използван неправилно
и е занемарен;
♦ Продуктът е бил повреден от чужди
предмети, вещества или инциденти;
♦ Направен е опит за поправка от хора,
които не са авторизирани агенти или
сервизен персонал на Black & Decker.
*A075020D
NV60
230
7,5
200
24
0,2
*A090020D
NV72
VAC 230
VAC 9
mA 200
h 24
За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва да имате доказателство
за покупката, която да представите на
търговеца или сервизния агент. Можете
да проверите местонахождението на
вашият най-близък авторизиран сервиз,
като се свържете с местния офис на
Black & Decker на адреса, посочен в това
ръководство.
Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация
за нашата следпродажбена поддръжка:
www.2helpU.com
кг 0,2
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60704-1:
Звуково налягане(LpA) < 70 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Молба за патент в Европейската общност
№: 000 540 745 и 000 540 752
Моля, посетете нашият уебсайт www.
blackanddecker.co.uk, за да регистрирате новият си продукт на Вlack & Decker и
да получавате новини за нови продукти и
специални оферти. Допълнителна информация за марката Black & Decker и за нашата гама от продукти е на разположение
на www.blackanddecker.co.uk
Молба за дизайн в Европейската общност
№: 000 541 230 и 000 540 752
DUSTBUSTER е регистрирана търговска
марка на корпорацията Black & Decker.
9
Не забравяйте да регистрирате продукта си!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирайте продукта си онлайн на
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
или изпратете името, презимето си и кода
на продукта на Black & Decker във вашата
страна.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187368 - 14-09-2012
10
11
6
E15939
8
9
NV4800F(N) - NV4803(N)
NV6003A(N) - NV7203(N)
www.2helpU.com
14
NV3603(N) - NV4800F(N)
NV4803(N) - NV6003A(N)
NV7203(N)
13
NV1999(N)
12
NV3603(N) - NV4803(N)
NV6003A(N) - NV7203(N)
NV1999(N) - NV2400(N)
NV3600(N) - NV4800F(N)
15 - 01 - 10
NV2400(N) - NV3600(N)
NV3603(N) - NV4800F(N)
NV4803(N) - NV6003A(N)
NV7203(N)
12
1
1
NV3603(N) - NV4800F(N)
NV4803(N) - NV6003A(N)
NV7203(N)
NV1999(N) - NV2400(N) - NV3600(N) - NV3603(N)
NV4800F(N) - NV4803(N) - NV6003A(N) - NV7203(N)
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
NV1999(N) - NV2400(N) - NV3600(N) - NV3603(N) - NV4800F(N)
NV4803(N) - NV6003A(N) - NV7203(N)
H2
TYP.
Download PDF

advertising