NW3660 | Black&Decker NW3660 DUSTBUSTER Type H2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-72 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
NW36XXY
NW48XXY
2
3
ČESKY
Použití výrobku
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
příslušenství jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Váš příruční akumulátorový vysavač Black & Decker
Dustbuster ® je určen pro jednoduché suché vysávání.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Bezpečnostní pokyny
♦
♦
♦
♦
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného z baterií by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny
z baterií, riziko zranění nebo materiálních škod.
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Použití výrobku
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody. Neponořujte toto zařízení do vody.
Nikdy nevytahujte zástrčku nabíječky ze zásuvky
taháním za kabel nabíječky. Veďte kabel tak, aby
nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory a nabíječky
Akumulátory
♦
Akumulátor nikdy z žádného důvodu nerozebírejte.
♦
Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou.
♦
Nevystavujte akumulátory nadměrné teplotě.
♦
Neskladujte akumulátory na místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjejte pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s nářadím.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“.
♦
Nepoškozujte a nedeformujte akumulátor propíchnutím nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění
a požáru.
♦
Poškozené akumulátory nenabíjejte.
♦
Při extrémních podmínkách může z akumulátoru
unikat kapalina. Zjistíte-li únik kapaliny z baterie,
postupujte následovně:
♦
Opatrně setřete kapalinu hadříkem. Dbejte na to,
aby se tato kapalina nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦
Dojde-li k potřísnění pokožky touto kapalinou, nebo
pokud se kapalina dostane do očí, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z akumulátoru může způsobit
zranění osob nebo hmotné škody. V případě potřísnění
pokožky zasažené místo okamžitě opláchněte vodou.
Dojde-li k zrudnutí, bolesti nebo podráždění zasaženého místa, vyhledejte lékařské ošetření. Pokud se kapalina dostane do očí, okamžitě si je začněte vyplachovat
čistou vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
Po použití
♦
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém místě. K uloženému zařízení by neměly mít
přístup děti.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
♦
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Před použitím zkontrolujte, zda se na výrobku
nevyskytují žádné poškozené nebo vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které by
mohly ovlivnit jeho provoz.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí kabel
poškozen. Pokud je kabel nabíječky poškozen
nebo zničen, nabíječku vyměňte.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Zbytková rizika
Další rizika mohou nastat při jiném způsobu použití
nářadí, než byl uveden v přiložených bezpečnostních
pokynech. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku
nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
4
Vybalení
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém
štítku výrobku.
Určení vašeho výrobku
Konstrukci modelu lze určit podle přípony katalogového
čísla. V tomto návodu k použití jsou popsány následující
katalogová čísla: NW36XXY H2/NW48XXY H2
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s výrobkem.
Ostatní akumulátory mohou prasknout, způsobit
poranění nebo jiné škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦
Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦
Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
♦
V průběhu nabíjení musí být zařízení / nářadí /
akumulátor umístěny na dobře větraném místě.
Kód přípony XX odpovídá následující konstrukci:
00: tyčová rukojeť, bez dodaného příslušenství
03: uzavřená rukojeť, dodáno se štěrbinovým nástavcem a kartáčovým nástavcem
60: uzavřená rukojeť, dodáno se štěrbinovým nástavcem a příslušenstvím pro mokré vysávání
Kód přípony Y je použit k identifikaci volby barevného
provedení. Kód přípony Y zastoupený písmenem N
je použit pro modely vybavené akumulátorem NiMH.
Instalace
Montáž nabíjecí základny na zeď (obr. C1
a C2)
Elektrická bezpečnost
Nabíjecí základna může být umístěna na pracovní desku
nebo připevněna na zeď tak, aby poskytovala vhodné
místo k odložení a případnému nabití přístroje.
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
Sestavení
Nasazení příslušenství (obr. A a D)
Symboly vyznačené na nabíječce
Nářadí je dodáváno s následujícím příslušenstvím:
♦
Štěrbinový nástavec (3) pro vysávání úzkých prostor
♦
Nástavec pro mokré vysávání (4)
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího
vodiče.
Bezpečnostní oddělovací transformátor. Napájení je od výstupu transformátoru elektricky
odděleno.
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
♦
Vyjměte z výrobku příslušenství.
♦
Nasaďte na přední část vysavače vhodné příslušenství.
Nacvaknutím do držáku můžete upevnit jiné příslušenství.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se
automaticky vypne. Následkem toho nabíječka přestane nabíjet. Zařízení musí být odpojeno od elektrické sítě a musí být zasláno do
autorizovaného servisu, kde bude opraveno.
Uchycení obou příslušenství:
♦
Zatlačte příslušenství dolů, až na místě zaskočí.
Tato nabíječka není určena pro venkovní
použití.
Použití
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte
tento návod.
♦
Varování! Elektrická zařízení držte z dosahu dětí a invalidů. Neponechávejte tyto osoby obsluhovat zařízení
bez dozoru.
♦
♦
Popis
1.
2.
Nabíjení akumulátoru (obr. B)
Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
Zásobník na prach
♦
Obr. A
3.
4.
Zařízení lze nabíjet pokud je umístěno na pracovní
desce nebo je připevněno dodaným háčkem na
zeď.
Před prvním použitím musí být akumulátor nabíjen
minimálně 24 hodin.
Není-li vysavač používán, uložte jej do nabíjecí
základny.
Štěrbinový nástavec
Nástavec pro mokré vysávání
♦
5
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý. Akumulátor
nebude nabíjen, bude-li hlavní spínač v poloze
zapnuto.
Zařízení řádně uchyťte v nabíječce tak, aby šipky
na nabíječce byly srovnány s oddělovacím místem
zařízení.
Ochrana životního prostředí
♦
Nabíječku připojte k síti.
♦
Nabíječku zapněte.
♦
Nechejte vysavač nabíjet minimálně 24 hodin.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může být
k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších
než 10 °C nebo vyšších než 40 °C.
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
♦
♦
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte hlavní spínač
(1) dopředu.
Chcete-li nářadí vypnout, přesuňte hlavní spínač
vzad.
Mokré vysávání (obr. A)
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Příslušenství pro mokré vysávání (4) používejte na
nesavých plochách.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Nejlepších výsledků s nasazeným příslušenstvím
dosáhnete, pokud budete při práci držet vysavač pod
úhlem 45° a potáhnete jej pomalu směrem k sobě. U savých povrchů, jako je například koberec, budou mokré
nečistoty lépe vysávány bez nasazeného příslušenství.
Čištění a údržba
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Varování! Pravidelně čistěte filtry.
Čištění sběrného zásobníku a filtrů (obr.
F a G)
Filtry mohou být opakovaně použity a měly by být
pravidelně čištěny.
♦
Otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček
sejměte zásobník na prach (2).
♦
Zásobník na prach vysypejte.
♦
Sejměte filtry (5 a 6).
♦
Omyjte filtry v teplém saponátovém roztoku. Podle
potřeby lze vypláchnout i zásobník. Neponořujte
toto zařízení do vody.
♦
Ujistěte se, zda jsou filtry i zásobních suché.
♦
Filtry (5 a 6) nasaďte zpět.
♦
Nasaďte zpět zásobník na prach. Ujistěte se, zda
zásobník zaskočil na místo.
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů. Optimálního vysátí prachu je dosaženo jen s čistými filtry
a prázdným zásobníkem na prach.
Akumulátor (obr. H)
Při likvidaci výrobku musí být akumulátor
vyjmut podle níže uvedeného postupu a zlikvidován v souladu s místními předpisy.
Pokud chcete provést likvidaci výrobku sami, akumulátory musí být vyjmuty podle níže uvedeného postupu
a zlikvidovány v souladu s místními předpisy.
Varování! Před vyjmutím akumulátoru zařízení odpojte
od elektrické zásuvky.
♦
Spusťte zařízení a počkejte, až se akumulátor zcela
vybije a motor se zastaví.
♦
Sejměte z výrobku příslušenství.
♦
Odstraňte šrouby (7).
♦
Otevřete vysavač.
♦
Vyjměte akumulátor, připojený motor a modul
spínače (8).
♦
Pomocí šroubováku odpojte akumulátor od motoru
a modulu spínače.
♦
Vložte akumulátor do vhodného obalu a zajistěte,
aby nemohlo dojít ke zkratování jejich kontaktů.
♦
Odevzdejte akumulátor zástupci autorizovaného
servisu nebo v místním sběrném dvoru.
Varování! Po vytažení nemůže být akumulátor vložen
zpět.
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců nebo vždy, když dojde k jejich poškození. Výměnné
filtry si můžete zakoupit u vašeho značkového prodejce
Black & Decker (katalogové číslo: WVF60).
♦
Podle výše uvedeného postupu vyjměte použité
filtry.
♦
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
6
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde budete
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na
adrese www.blackanddecker.co.uk
Technické údaje
NW36XXY H2
Napětí
V
Typ baterie
Hmotnost
kg
NW48XXY H2
3,6
4,8
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH
0,9
0,9
*A050020D
*A070015D
Nabíječka
Model
NW36
NW48
VAC
230
230
Výstupní napětí
VAC
5
7
Proudový odběr
mA
200
150
h
24
24
kg
0,3
0,3
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60704-1:
Akustický tlak (LpA) < 70 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Číslo použitého evropského patentu: 000 540 745
a 000 540 752
Číslo použitého evropského konstrukčního provedení:
000 541 230 a 000 540 752
DUSTBUSTER je ochranná známka společnosti
Black & Decker.
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
7
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00148903 - 17-03-2011
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising