WD6015N | Black&Decker WD6015N WET N'DRY VAC Type H2 instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-60 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
WD60XXY
WD72XXY
2
3
4
ČEŠTINA
Prohlídky a opravy
♦ Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno nebo zda nemá vadné části.
Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda
nejsou poškozeny spínače nebo jiné díly, které
by mohly ovlivnit jeho provoz.
♦ Je-li jakákoli část zařízení poškozena, nepoužívejte jej.
♦ Poškozené nebo zničené díly nechejte opravit
nebo vyměnit v autorizovaném servisu.
♦ Pravidelně kontrolujte napájecí kabel nabíječky,
zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li
napájecí kabel nabíječky poškozen, nabíječku
vyměňte.
♦ Nikdy se nepokoušejte sejmout nebo vyměnit díly,
které nejsou specifikovány v tomto návodu.
Použití výrobku
Váš příruční vysavač Black & Decker Dustbuster® je
určen pro jednoduché mokré a suché vysávání. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v
domácnostech.
Informace o konstrukci a patentování
Registrační čísla evropské konstrukce:
♦ 607643-0001
♦ 607668-0001
♦ 607650-0001
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití výrobku napájeného baterií by
měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní
pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko
vzniku požáru, úniků z baterií, zranění osob nebo
způsobení hmotných škod.
♦ Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
♦ V tomto návodu je popsáno určené použití tohoto
výrobku. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy.
♦ Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Bezpečnost ostatních osob
♦ Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití zařízení
osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
♦ Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Další bezpečnostní pokyny týkající se baterií
a nabíječek
Použití výrobku
♦ Nepoužívejte tento vysavač pro vysávání kapalin
nebo jiných materiálů, které by mohly způsobit
požár.
♦ Tento vysavač je určen pouze pro vysávání malého množství rozlitých kapalin. Vysavač musí být
pravidelně vyprazdňován, aby bylo zabráněno
jeho přeplnění.
♦ Neponořujte tento vysavač do vody.
♦ Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem
za napájecí kabel nabíječky. Dbejte na to, aby
napájecí kabel nabíječky nepřecházel přes ostré
hrany nebo přes horké a mastné povrchy.
♦ Tento výrobek není určen pro použití mladistvými
nebo nemohoucími osobami bez dozoru. Děti
musí být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Baterie
♦ Nikdy se nepokoušejte do baterie vniknout.
♦ Nevystavujte baterii vlhkosti.
♦ Nevystavujte baterii působení tepla.
♦ Neukládejte vysavač na místech, kde by teplota
mohla překročit 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozmezí
od 10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze nabíječkou, která je dodávána společně se zařízením / nářadím. Použití
nesprávné nabíječky může mít za následek úraz
elektrickým proudem nebo přehřátí baterie.
♦ Při likvidaci baterií postupujte podle pokynů.
které jsou uvedeny v části Ochrana životního
prostředí.
♦ Nepoškozujte a nedeformujte obal baterie propíchnutím nebo nárazem, protože by mohlo dojít
k zranění nebo k požáru.
♦ Nenabíjejte poškozené baterie.
♦ Při práci v extrémních podmínkách může docházet k únikům z baterie. Zpozorujete-li na povrchu
baterie kapalinu, opatrně ji setřete hadrem.
Zabraňte kontaktu pokožky s touto kapalinou.
Po použití
♦ Před čištěním nabíječky nebo nabíjecí základny
odpojte nabíječku od síťové zásuvky.
♦ Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo
na suchém místě.
♦ K uloženému zařízení nesmí mít přístup děti.
5
♦
Dojde-li k zasažení pokožky nebo očí, postupujte
podle níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z baterie může způsobit zranění nebo hmotné škody. Potřísní-li tato kapalina
pokožku, okamžitě zasažené místo opláchněte
vodou. Jestliže zasažené místo zčervená, bolí nebo
dojde-li k podráždění, vyhledejte lékařské ošetření.
Jsou-li touto kapalinou zasaženy oči, okamžitě si
je začněte vyplachovat čistou vodou a vyhledejte
lékařské ošetření.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Následkem toho
nabíječka přestane nabíjet. Nabíjecí základna musí být odpojena od zdroje napájení
a musí být předána autorizovanému servisu
k opravě.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní použití.
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro specifické napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti
odpovídá napájecímu napětí uvedenému na výkonovém štítku nářadí.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
síťovou zástrčkou.
♦ Používejte nabíječku Black & Decker pouze
pro nabíjení baterie použité v tomto zařízení,
se kterým byla dodána. Jiné baterie by mohly
prasknout a mohly by způsobit zranění nebo
hmotné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které
nejsou určeny k nabíjení.
♦ Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno
nebezpečným situacím.
♦ Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
♦ Nepokoušejte se nabíječky demontovat.
♦ Nepokoušejte se proniknout do nabíječky.
♦ V průběhu nabíjení musí být zařízení / nářadí /
baterie umístěny na dobře větraném místě.
Popis
1. Sběrný zásobník
2. Uvolňovací tlačítko
3. Hlavní spínač
4. Indikátor nabíjení
5. Nabíjecí základna
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je určena pro specifické napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí v síti
odpovídá napájecímu napětí uvedenému na výkonovém štítku nářadí. Nikdy se nepokoušejte nahradit
nabíječku síťovou zástrčkou.
Doplňkový kód Y ve tvaru písmene N je používán pro
modely vybavené baterií NiMH.
Obr. A
6. Štěrbinový nástavec
7. Příslušenství pro mokré vysávání
Identifikace výrobku
Konstrukce modelu může být určena z doplňkových
kódů použitých u katalogového čísla. V tomto návodu
jsou popsána následující katalogová čísla:
♦ WD60XXY / WD72XXY.
Doplňkový kód XX odpovídá následujícím konstrukcím:
♦ 15: Všechny výrobky dodávané s malým štěrbinovým nástavcem a příslušenstvím pro mokré
vysávání.
Doplňkový kód Y je používán pro označení barevného
/ konečného provedení.
Instalace
Montáž nabíjecí základny na stěnu
Nabíjecí základna může být umístěna na pracovní
desku nebo připevněna na stěnu tak, aby poskytovala vhodné místo k odložení a případnému nabití
přístroje.
Symboly na nabíječce
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Varování! Nemontujte nabíječku nad elektrickou
zásuvku nebo jiné elektrické zařízení, protože
z vysavače by mohla odkapávat voda.
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího
vodiče.
Pokud je nabíjecí základna upevňována na stěnu,
ujistěte se, zda je způsob upevnění vhodný pro
příslušnou stěnu a hmotnost přístroje.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Síťové napájení je elektricky odpojeno od
výstupu transformátoru.
6
Indikátor nabíjení (4) začne svítit.
Sestavení
♦
Nasazení příslušenství (obr. A a B)
Tyto modely jsou dodávány s některým nebo s kompletním následujícím příslušenstvím:
♦ Štěrbinový nástavec (6) pro vysávání úzkých
prostor.
♦ Příslušenství pro mokré vysávání (7).
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
♦ Vyjměte příslušenství z úložného místa na vysavači nebo v nabíjecí základně (5) (obr. I a J).
♦ Nasaďte příslušenství na přední část vysavače.
Zapnutí a vypnutí (obr. D)
♦ Vysavač zapnete posunutím hlavního spínače
(3) dopředu.
♦ Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače
(3) dozadu.
Zbytková rizika
Je-li používáno nářadí, které není popisováno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika
mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Mokré vysávání (obr. A)
Varování! Váš vysavač je určen pouze pro vysávání
malého množství rozlitých kapalin. Nevysávejte
prosím více než XXX vody.
Používejte příslušenství pro mokré vysávání (7) na
nesavém povrchu.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika. Tato
rizika jsou následující:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Riziko zranění způsobené kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
Riziko zranění způsobené při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
Riziko zranění způsobené dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné
přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce
se dřevem, zejména s dubovým, bukovým
a MDF.)
♦
♦
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li vysavač
držet v úhlu 45° vzhledem k povrchu a budete-li
vysavač pomalu přitahovat k sobě.
Na savém povrchu, jako je například koberec,
bude vysavač vysávat rozlitou kapalinu lépe bez
nasazeného příslušenství.
Čištění a údržba
Varování! Pravidelně čistěte filtr a odvaděč (8 a 9).
Čištění sběrného zásobníku a filtrů (obr. E - H)
Pokud chcete udržet optimální sací výkon, musíte
během používání pravidelně čistit filtr.
Filtr může být opakovaně použit a měl by být pravidelně čištěn.
♦ Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a sejměte sběrný
zásobník (1).
♦ Vyjměte ze sběrného zásobníku (1) filtr a odvaděč
(8 a 9) (obr. F). Na spodní části odvaděče (8)
je malá hranka (10), která pomáhá při snímání
odvaděče ze sběrného zásobníku (1).
♦ Pomocí kartáče odstraňte prach z filtru a odvaděče
(8 a 9).
♦ Vyprázdněte sběrný zásobník (1) (obr. G).
♦ Omyjte filtr a odvaděč (8 a 9) v teplé mýdlové
vodě (obr. H). Je-li to nutné, můžete omýt i sběrný
zásobník (1).
Použití
♦
Nechejte vysavač nabíjet minimálně 24 hodin.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může
být k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu.
Indikátor nabíjení (4) se rozsvítí ihned při vložení
přístroje do zapnuté nabíječky.
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách nižších
než 10 °C nebo vyšších než 40 °C.
Před prvním použitím musí být baterie nabíjena
minimálně 24 hodin.
Není-li vysavač používán, uložte jej do nabíjecí
základny.
Nabíjení baterie (obr. C)
Před nabíjením baterie:
♦ Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý. Baterie nebude nabíjena, bude-li hlavní spínač (3) v poloze
zapnuto.
♦ Vložte vysavač do nabíjecí základny tak, jak je
znázorněno na obrázku (5).
♦ Připojte nabíječku k síti. Zapněte nabíječku.
Varování! Neponořujte tento vysavač do vody.
♦
7
Ujistěte se, zda jsou sběrný zásobník (1) a filtr
s odvaděčem (8 a 9) zcela osušeny.
Vložte filtr s odvaděčem (8 a 9) do sběrného
zásobníku (1). Ujistěte se, zda při sestavování
došlo ke kliknutí.
♦ Nasaďte sběrný zásobník (1) na vysavač. Ujistěte se, zda při usazování zásobníku došlo ke
kliknutí.
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtru.
Optimálního vysátí prachu je dosaženo jen s čistými
filtry.
a rovněž další informace můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Výměna filtrů
Výměna filtru by měla být prováděna každých
6 až 9 měsíců a vždy, když jsou opotřebovány nebo
poškozeny.
Náhradní filtr si můžete zakoupit u autorizovaného prodejce Black & Decker (katalogové číslo WVF70):
♦ Podle výše uvedeného postupu vyjměte použitý
filtr.
♦ Podle výše uvedeného postupu vložte do vysavače nový filtr.
♦
♦
Baterie (obr. K)
Chcete-li provést likvidaci baterie sami, musíte baterii vyjmout podle níže uvedených
pokynů a musíte provést její likvidaci podle
platných předpisů.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uložení příslušenství (obr. I a J)
♦ Zatlačte příslušenství do odpovídajících držáků
tak, aby došlo ke kliknutí.
♦
Ochrana životního prostředí
Pokud je to možné, vybijte baterii provozem
v zařízení, dokud nedojde k zastavení motoru.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (2) a sejměte sběrný
zásobník (1).
Vyšroubujte sedm šroubů, které drží vysavač
dohromady.
Odtáhněte od sebe obě poloviny krytu.
Katalogová čísla WD60XXY a WD72XXY
- zvedněte celou montážní sestavu motor / ventilátor / baterie.
Odpojte baterii od hlavní montážní sestavy.
Uložte baterii do vhodného obalu a zajistěte, aby
nemohlo dojít ke zkratování kontaktů baterie.
Odevzdejte baterii zástupci autorizovaného
servisu nebo v místním sběrném dvoru.
Jakmile je baterie jednou vyjmuta, nemůže být znovu
připojena.
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domovního odpadu.
Technické údaje
Jakmile zjistíte, že budete chtít provést výměnu nářadí
nebo nebudete-li toto nářadí déle používat, nevyhazujte toto nářadí do domovního odpadu. Zlikvidujte
tento přístroj ve tříděném odpadu.
WD60XXY H2 WD72XXY H2
Napájecí napětí
V
6,0
7,2
NiCd / NiMH
NiCd / NiMH
1,0
1,1
Nabíječka
*A100015D
*A110020D
Model
WD60XXY
WD72XXY
230
Typ baterie
Hmotnost
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny vám poskytnou informace o správné likvidaci
elektro odpadů z domácnosti.
Vstupní napětí
V
230
Výstupní napětí
V
10
11
Výstupní proud
mA
150
200
Přibližná doba
nabíjení
hod
24
24
kg
0,3
0,3
Hmotnost
Black & Decker poskytuje službu odběru a recyklace
výrobků Black & Decker po uplynutí doby jejich technické životnosti. V rámci této výhodné služby vraťte
vaše nářadí kterékoliv autorizované servisní pobočce
Black & Decker, kde bude toto nářadí shromážděno
a s ohledem na životní prostředí recyklováno.
kg
Hladina akustického tlaku měřená podle normy
EN60704-1: < 70 dB(A)
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska
Black & Decker naleznete v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisních dílen Black & Decker
8
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato
záruka platí ve všech členských státech EU
a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či
výrobní vady, garantujeme ve snaze o minimalizování
vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů,
opravu nebo výměnu celého výrobku za níže
uvedených podmínek:
♦ Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
♦ Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦ Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦ Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
9
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00122020- 04-03-2010
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising