WD6015N | Black&Decker WD6015N WET N'DRY VAC Type H2 instruction manual

Powerful Solutions
TM
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-97 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
WD60XXY
WD72XXY
2
3
4
SLOVENČINA
Prehliadky a opravy
♦ Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je
zariadenie poškodené alebo či nemá chybné
časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité
a či nie sú poškodené vypínače alebo iné diely,
ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
♦ Ak je akákoľvek časť zariadenia poškodená,
nepoužívajte ho.
♦ Poškodené alebo zničené diely nechajte opraviť
alebo vymeniť v autorizovanom servise.
♦ Pravidelne kontrolujte prívodný kábel nabíjačky,
či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak je
prívodný kábel nabíjačky poškodený, nabíjačku
vymeňte.
♦ Nikdy sa nepokúšajte odobrať alebo vymeniť diely,
ktoré nie sú špecifikované v tomto návode.
Použitie výrobku
Váš príručný vysávač Black & Decker Dustbuster®
je určený na jednoduché mokré a suché vysávanie.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Informácie o konštrukcii a patentovaní
Registračné čísla európskej konštrukcie:
♦ 607643-0001
♦ 607668-0001
♦ 607650-0001
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití výrobku napájaného
akumulátorom by sa mali vždy dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, únikov z akumulátorov,
zranenia osôb alebo spôsobenia hmotných škôd.
♦ Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
♦ V tomto návode je opísané určené použitie tohto
výrobku. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané v tomto
návode môže zapríčiniť poranenie obsluhy.
♦ Tento návod si uschovajte na prípadné ďalšie
použitie.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦ Toto zariadenie nie je určené na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
ak tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo
ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia prístroja osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Použitie výrobku
♦ Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie
kvapalín alebo iných materiálov, ktoré by mohli
spôsobiť požiar.
♦ Tento vysávač je určený iba na vysávanie malého
množstva rozliatych kvapalín. Vysávač musí byť
pravidelne vyprázdňovaný, aby sa zabránilo jeho
preplneniu.
♦ Neponárajte vysávač do vody.
♦ Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahom
za prívodný kábel nabíjačky. Dbajte na to, aby
prívodný kábel nabíjačky neprechádzal cez ostré
hrany alebo cez horúce a mastné povrchy.
♦ Tento výrobok nie je určený na použitie
mladistvými alebo nevládnymi osobami bez
dozoru. Deti musia byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
akumulátorov a nabíjačiek
Akumulátor
♦ Nikdy sa nepokúšajte do akumulátora vniknúť.
♦ Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
♦ Nevystavujte akumulátor pôsobeniu tepla.
♦ Neukladajte vysávač na miestach, kde by teplota
mohla prekročiť 40 °C.
♦ Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozmedzí
od 10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjajte akumulátory iba nabíjačkou, ktorá je
dodávaná spoločne so zariadením/náradím.
Použitie nesprávnej nabíjačky môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom alebo
prehriatie akumulátora.
♦ Pri likvidácii akumulátorov postupujte podľa
pokynov. ktoré sú uvedené v časti Ochrana
životného prostredia.
♦ Nepoškodzujte a nedeformujte obal akumulátora
prepichnutím alebo nárazom, pretože by mohlo
dôjsť k zraneniu alebo k požiaru.
♦ Nenabíjajte poškodené akumulátory.
♦ Pri práci v extrémnych podmienkach môže
dochádzať k únikom z akumulátora. Ak
spozorujete na povrchu akumulátora kvapalinu,
Po použití
♦ Pred čistením nabíjačky alebo nabíjacej základne
odpojte nabíjačku od sieťovej zásuvky.
♦ Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť
uskladnené na suchom mieste.
♦ K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
5
opatrne ju zotrite handrou. Zabráňte kontaktu
pokožky s touto kvapalinou.
♦ Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky alebo očí,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
zranenie alebo hmotné škody. Ak zasiahne táto
kvapalina pokožku, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite vodou. Ak zasiahnuté miesto sčervenie,
bolí alebo ak dôjde k podráždeniu, vyhľadajte lekárske
ošetrenie. Ak zasiahne kvapalina oči, okamžite si ich
začnite vyplachovať čistou vodou a ihneď vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Sieťové napájanie je elektricky odpojené
od výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka
sa automaticky vypne. Následkom toho
nabíjačka prestane nabíjať. Nabíjacia
základňa musí byť odpojená od zdroja
napájania a musí byť odovzdaná
autorizovanému servisu na opravu.
Nabíjacia základňa nie je určená na
vonkajšie použitie.
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená pre špecifické napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
v sieti zodpovedá napájaciemu napätiu uvedenému
na výkonovom štítku náradia.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
sieťovou zástrčkou.
♦ Používajte nabíjačku Black & Decker iba na
nabíjanie akumulátora použitého v tomto
zariadení, s ktorým bol dodaný. Iné akumulátory
by mohli prasknúť a mohli by spôsobiť zranenie
alebo hmotné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú určené na nabíjanie.
♦ Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom
servise Black & Decker, aby sa zabránilo
nebezpečným situáciám.
♦ Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
♦ Nepokúšajte sa nabíjačky demontovať.
♦ Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
♦ V priebehu nabíjania musia byť zariadenie
/ náradie / akumulátory umiestnené na dobre
vetranom mieste.
Popis
1. Zberný zásobník
2. Uvoľňovacie tlačidlo
3. Hlavný vypínač
4. Indikátor nabíjania
5. Nabíjacia základňa
Obr. A
6. Štrbinový nástavec
7. Príslušenstvo na mokré vysávanie
Identifikácia výrobku
Konštrukcia modelu môže byť určená z doplnkových
kódov použitých pri katalógovom čísle. V tomto
návode sú opísané nasledujúce katalógové čísla:
♦ WD60XXY / WD72XXY.
Doplnkový kód XX zodpovedá nasledujúcim
konštrukciám:
♦ 15: Všetky výrobky dodávané s malým
štrbinovým nástavcom a príslušenstvom na mokré
vysávanie.
Doplnkový kód Y je používaný na označenie
farebného/konečného vyhotovenia.
Doplnkový kód Y v tvare písmena N je používaný pre
modely vybavené akumulátorom NiMH.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je určená pre špecifické napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie v
sieti zodpovedá napájaciemu napätiu uvedenému
na výkonovom štítku náradia. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku sieťovou zástrčkou.
Inštalácia
Montáž nabíjacej základne na stenu
Nabíjacia základňa môže byť umiestnená na
pracovnú dosku alebo pripevnená na stenu tak, aby
poskytovala vhodné miesto na odloženie a prípadné
nabitie prístroja.
Symboly na nabíjačke
Prečítajte si pozorne celý tento návod.
Varovanie! Nemontujte nabíjačku nad elektrickú
zásuvku alebo iné elektrické zariadenie, pretože
z vysávača by mohla odkvapkávať voda.
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak je nabíjacia základňa upevňovaná na stenu, uistite
sa, či je spôsob upevnenia vhodný pre príslušnú stenu
a hmotnosť prístroja.
6
Indikátor nabíjania (4) začne svietiť.
Zostavenie
♦
Nasadenie príslušenstva (obr. A a B)
Tieto modely sú dodávané s niektorým alebo
s kompletným nasledujúcim príslušenstvom:
♦ Štrbinový nástavec (6) na vysávanie úzkych
priestorov.
♦ Príslušenstvo na mokré vysávanie (7).
Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte
nasledovne:
♦ Vyberte príslušenstvo z úložného miesta na
vysávači alebo v nabíjacej základni (5) (obr. I
a J).
♦ Nasaďte príslušenstvo na prednú časť
vysávača.
Zapnutie a vypnutie (obr. D)
♦ Vysávač zapnete posunutím hlavného vypínača
(3) dopredu.
♦ Vysávač vypnete posunutím hlavného vypínača
(3) dozadu.
Ostatné riziká
Ak je používané náradie, ktoré nie je opisované
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu
sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká
môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia,
dlhodobého použitia atď.
Mokré vysávanie (obr. A)
Varovanie! Váš vysávač je určený iba na vysávanie
malého množstva rozliatych kvapalín. Nevysávajte,
prosím, viac než XXX vody.
Používajte príslušenstvo na mokré vysávanie (7) na
nenasiakavom povrchu.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené isté
zostatkové riziká. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Riziko zranenia spôsobené kontaktom
s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa
časťou.
Riziko zranenia spôsobené pri výmene dielov,
pracovného nástroja alebo príslušenstva.
Riziko zranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší
čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF.)
♦
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete vysávač
držať v uhle 45° vzhľadom na povrch a ak budete
vysávač pomaly priťahovať k sebe.
Na nasiakavom povrchu, ako je napríklad
koberec, bude vysávač vysávať rozliatu kvapalinu
lepšie bez nasadeného príslušenstva.
Čistenie a údržba
Varovanie! Pravidelne čistite filter a odvádzač
(8 a 9).
Čistenie zberného zásobníka a filtrov (obr.
E – H)
Ak chcete udržať optimálny nasávací výkon, musíte
počas používania pravidelne čistiť filter.
Filter môže byť opakovane použitý a mal by byť
pravidelne čistený.
♦ Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (2) a odoberte zberný
zásobník (1).
♦ Vyberte zo zberného zásobníka (1) filter
a odvádzač (8 a 9) (obr. F). Na spodnej časti
odvádzača (8) je malá hranka (10), ktorá
pomáha pri odoberaní odvádzača zo zberného
zásobníka (1).
♦ Pomocou kefy odstráňte prach z filtra a odvádzača
(8 a 9).
♦ Vyprázdnite zberný zásobník (1) (obr. G).
♦ Umyte filter a odvádzač (8 a 9) v teplej mydlovej
vode (obr. H). Ak je to nutné, môžete umyť i zberný
zásobník (1).
Použitie
♦
Nechajte vysávač nabíjať minimálne 24 hodín.
Pri nabíjaní sa nabíjačka môže zahrievať. Ide o bežný
jav, ktorý neznamená žiadnu poruchu. Vysávač môže
byť k nabíjačke pripojený ľubovoľne dlhý čas.
Indikátor nabíjania (4) sa rozsvieti ihneď pri vložení
prístroja do zapnutej nabíjačky.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách
nižších než 10 °C alebo vyšších než 40 °C.
Pred prvým použitím sa musí akumulátor nabíjať
minimálne 24 hodín.
Ak sa vysávač nepoužíva, uložte ho do nabíjacej
základne.
Nabíjanie akumulátora (obr. C)
Pred nabíjaním akumulátora:
♦ Uistite sa, či je vysávač vypnutý. Akumulátor
nebude nabíjaný, ak bude hlavný vypínač (3)
v polohe zapnuté.
♦ Vložte vysávač do nabíjacej základne tak, ako
je znázornené na obrázku (5).
♦ Pripojte nabíjačku k sieti. Zapnite nabíjačku.
Varovanie! Neponárajte vysávač do vody.
7
♦
Uistite sa, či sú zberný zásobník (1) a filter
s odvádzačom (8 a 9) celkom osušené.
♦ Vložte filter s odvádzačom (8 a 9) do zberného
zásobníka (1). Uistite sa, či pri zostavovaní došlo
ku kliknutiu.
♦ Nasaďte zberný zásobník (1) na vysávač.
Uistite sa, či pri usadzovaní zásobníka došlo ku
kliknutiu.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtra.
Optimálne vysatie prachu je dosiahnuté len s čistými
filtrami.
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska
Black & Decker nájdete v tomto návode. Prehľad
autorizovaných servisných dielní Black & Decker
a tiež ďalšie informácie môžete nájsť aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Akumulátor (obr. K)
Ak chcete vykonať likvidáciu akumulátora
sami, musíte akumulátor vybrať podľa nižšie
uvedených pokynov a musíte vykonať jeho
likvidáciu podľa platných predpisov.
Výmena filtrov
Výmena filtrov by sa mala vykonávať každých
6 až 9 mesiacov a vždy, keď sú opotrebované alebo
poškodené.
Náhradný filter si môžete kúpiť u autorizovaného
predajcu Black & Decker (katalógové číslo WVF70):
♦ Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte použitý
filter.
♦ Podľa vyššie uvedeného postupu vložte do
vysávača nový filter.
♦
♦
♦
♦
♦
Uloženie príslušenstva (obr. I a J)
♦ Zatlačte príslušenstvo do zodpovedajúcich
držiakov tak, aby došlo ku kliknutiu.
♦
♦
Ochrana životného prostredia
♦
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
Ak je to možné, vybite akumulátor prevádzkou
v zariadení, kým nedôjde k zastaveniu motora.
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (2) a odoberte zberný
zásobník (1).
Vyskrutkujte sedem skrutiek, ktoré držia vysávač
dohromady.
Odtiahnite od seba obe polovice krytu.
Katalógové čísla WD60XXY a WD72XXY
- zdvihnite celú montážnu zostavu motor
/ ventilátor / akumulátor.
Odpojte akumulátor od hlavnej montážnej
zostavy.
Uložte akumulátor do vhodného obalu a zaistite,
aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu kontaktov
akumulátora.
Odovzdajte akumulátor zástupcovi autorizovaného
servisu alebo v miestnom zbernom dvore.
Hneď ako je akumulátor raz vybratý, nemôže byť
znovu pripojený.
Hneď ako zistíte, že budete chcieť vykonať výmenu
náradia alebo ak nebudete toto náradie dlhšie
používať, nevyhadzujte toto náradie do domového
odpadu. Zlikvidujte tento prístroj v triedenom
odpade.
Technické údaje
WD60XXY H2 WD72XXY H2
Napájacie
napätie
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
V
6,0
7,2
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH
kg
1,0
1,1
Nabíjačka
*A100015D
*A110020D
Model
WD60XXY
WD72XXY
Typ akumulátora
Hmotnosť
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Vstupné napätie
V
230
230
Výstupné
napätie
V
10
11
Black & Decker poskytuje službu odberu a recyklácie
výrobkov Black & Decker po uplynutí obdobia ich
technickej životnosti. V rámci tejto výhodnej služby
vráťte Vaše náradie ktorejkoľvek autorizovanej
servisnej pobočke Black & Decker, kde bude toto
náradie zhromaždené a s ohľadom na životné
prostredie recyklované.
Výstupný prúd
Približný čas
nabíjania
Hmotnosť
mA
150
200
hod.
24
24
kg
0,3
0,3
Hladina akustického tlaku meraná podľa normy
EN60704-1: < 70 dB(A)
8
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite
svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu
mimoriadnu záruku. Táto záruka je nadštandardná
a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné
práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch
EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek
materiálové či výrobné chyby, garantujeme, v snahe
o minimalizovanie vašich starostí, bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého
výrobku za nižšie uvedených podmienok:
• Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
• Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
• Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
• Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového servisu
Black & Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe
výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej
servisnej pobočky Black & Decker sa dozviete
na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tejto príručky. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte si Váš
výrobok Black & Decker. Budete tak mať neustále
prehľad o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách.
Ďalšie informácie o značke Black & Decker a o našom
výrobnom programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.sk
9
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00122023- 12-03-2010
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising