DV1205EN | Black&Decker DV1205EN DUSTBUSTER Type H3 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-16 H
(Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült)
www.blackanddecker.eu
1
DV9605EN
DV1205EN
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetés
alkatrésze. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek
nem töröttek-e, a kapcsolók nem sérültek-e
és nincs-e más olyan sérülés, amely
befolyásolhatja az eszköz működését.
♦ Ne használja a készüléket, ha valamely
alkatrésze sérült vagy hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizben
cseréltesse ki, illetve javíttassa meg.
♦ Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a töltő
tápkábele. Cserélje ki a kábelt, ha megsérült
vagy meghibásodott.
♦ Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani
vagy kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
Black & Decker Dustbuster® kézi porszívója könnyű és
száraz porszívózási feladatokra alkalmas.
A készülék iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
Tervezési és szabadalmi információk
CE Formatervezési mintaoltalmi nyilvántartási
számok:
♦ 607643-001
♦ 607668-001
♦ 607650-001
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett
készülékek használatakor be kell tartani az
alapvető biztonsági előírásokat, többek között
a következőket a tűz, az akkumulátor-folyás, a
személyi sérülés és az anyagi károk kockázatának
csökkentése érdekében.
♦ A készülék használata előtt alaposan olvassa
át a kézikönyvet.
♦ Az útmutató ismerteti a készülék rendeltetését.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyes sérülés és/vagy
anyagi kár kockázatával jár.
♦ Őrizze meg a kézikönyvet, hogy később is
fellapozhassa.
További biztonsági utasítások az
akkumulátorokhoz és a töltőkhöz
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort.
♦ Ne tegye ki az akkumulátort víznek,
nedvességnek.
♦ Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladhatja a 40 °C-t.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti külső hőmérséklet
között töltse.
♦ Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt
töltővel töltse.
A nem megfelelő töltő használata áramütést
vagy az akkumulátor túlmelegedését okozhatja.
♦ Használt akkumulátor ártalmatlanítása során
kövesse "A környezet védelme" című rész
utasításait.
♦ Ne sértse meg/deformálja az akkumulátort,
ideértve a kiszúrást és az ütéseket is, mert
ezek sérülést vagy tüzet okozhatnak.
♦ Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦ Az akkumulátorok szélsőséges körülmények
között gyengén ereszthetnek. Ha az
akkumulátoron folyadékot lát, gondosan
törölje le egy ronggyal. Kerülje a bőrrel való
érintkezést.
♦ Ha a folyadék a bőrével vagy szemével
érintkezik, kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat. Ha bőrre kerül,
vízzel azonnal le kell mosni. Vörösség, fájdalom
vagy irritáció esetén forduljon orvoshoz. Szembe
kerülés esetén bő vízzel azonnal mossa ki és
forduljon orvoshoz.
A készülék használata
♦ Ne használja a készüléket folyadékok, illetve
gyúlékony anyagokfelszedésére.
♦ Ne használja a készüléketvíz közelében.
♦ Ne merítse vízbe a készüléket.
♦ Ne húzza a töltő vezetékét, ha ki akarja húzni
a csatlakozóaljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől.
♦ A készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők
csak felügyelettel használhatják. A gyerekeket
felügyelni kell, nehogy játszanak a szerszámmal.
Használat után
♦ Húzza ki a töltő kábelét a hálózati
csatlakozóból a töltő talapzat tisztítása előtt.
♦ Ha nem használja a készüléket, akkor azt
tartsa/tárolja száraz helyen.
♦ Ügyeljen, a gyerekek ne férhessenek hozzá a
tárolt eszközhöz.
Ellenőrzés és javítás
♦ Használat előtt ellenőrizze, hogy nem
sérült vagy hibás-e a készülék valamely
5
Akkumulátortöltők
A töltőt egy adott feszültségtartományra tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőt szokásos
hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦ A Black & Decker töltőt csak annak a készülék/
szerszám akkumulátorához használja,
amelyhez azt tartozik (mellékeltük). Más
akkumulátor felrobbanhat, ami személyes
sérülést és anyagi károkat okozhat.
♦ Ne próbáljon elemet tölteni a töltővel.
♦ Ha a tápkábel sérült, a gyártónak vagy
Black & Decker márkaszerviznek kell
kicserélnie a kockázatok elkerülése érdekében.
♦ Ne tegye ki a töltőt víznek vagy nedvességnek.
♦ Ne nyissa föl a töltőt.
♦ Ne tesztelje a töltőt.
♦ Töltéskor a készüléket/szerszámot/
akkumulátort jól szellőző helyre kell tenni.
ta = 40°C
A töltőkészüléket csak beltéri használatra
terveztük.
Részegységek
1. Porgyűjtő-hosszabbítás
2. Porgyűjtő
3. Kioldó gomb
4. Ki- és bekapcsoló
5. Töltésjelző
6. Szűrőtisztító gomb
7. Töltő talapzat
A ábra
8. Réstisztító szívófej
9. Kefe szívófej
Telepítés
A töltőkészülék elhelyezhető a munkaasztalon, de
akár a falon is, hogy kényelmesen tárolja és töltse
a készüléket.
Ha azt a falra szereli, akkor győződjön meg arról,
hogy az adott faltípusnak megfelelő rögzítési
módszert választott, ill. az feleljen meg a készülék
súlyának.
Mások biztonsága
♦ A szerszámot a korlátozott fizikai, érzékszervi
és mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős
személy munkavégzésüket felügyeli és irányítja.
♦ A gyermekeket felügyelni kell, meg kell
akadályozni, hogy játsszanak a készülékkel.
Összeszerelés
A tartozékok felszerelése (A és B ábra)
Ez a modell a következő tartozékokkal rendelkezik:
♦ Réstisztító eszköz (8) a nehezen elérhető
helyek tisztításához.
♦ Kefe eszköz (9) a bútorokhoz és a lépcsőkhöz.
Elektromos biztonság
A töltőt egy adott feszültségtartományra tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel. Ne
próbálja a töltőt szokásos hálózati csatlakozóval
helyettesíteni.
A tartozék felhelyezéséhez tegye a következőket:
♦ Vegye le a tartozékot tárolási helyéről a
készüléken vagy a töltő talapzaton (7) (B és K
ábra).
♦ Illessze a megfelelő tartozékot a készülék
elejébe.
Maradványkockázat
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik
a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a
szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos
használatából, stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása,
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos
maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
Szimbólumok a töltőn
A töltő kettős szigeteléssel van ellátva; ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
Figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet.
T1A/250 Vac
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti
hőmérsékleten töltse.
Rövidzárlat-biztos izoláló transzformátor.
Az elektromos táp elektromosan le van
választva a transzformátor kimenetéről.
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a
környezeti hőmérséklet túl magasra emelkedik.
Ennek következményeként a töltő nem
használható. A töltőkészüléket le kell választani
az elektromos hálózatról, és el kell juttatni egy
hivatalos márkaszervizbe javíttatásra.
6
♦
♦
♦
♦
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám
huzamosabb ideig való használata esetén
tartson rendszeres munkaszüneteket.
Halláskárosodás
A szerszámhasználat közben keletkező por
belégzése által okozott egészségkockázat
(például:- - fával végzett munkák, különösen
tölgy, bükk és faforgácslapok esetén.)
Ki- és bekapcsolás (E ábra)
♦ Bekapcsoláshoz tolja előre a ki/be
kapcsológombot (4).
♦ A készülék kikapcsolásához húzza hátra aki/be
kapcsológombot (4).
A szívóerő optimalizálása (F ábra)
A szívóerő maximalizálásához a szűrőeket
rendszeresen tisztítani kell a használathoz.
♦ Csúsztassa a szűrő tisztító gombot (6) föl és
le néhány alkalommal a szűrőket (10 és 11)
eltömítő por kirázásához.
Tisztítás és karbantartás
Figyelmeztetés! Rendszeresen tisztítsa a
szűrőket (10 és 11).
Használat
♦ Első használat előtt az akkumulátort teljesen fel
kell tölteni.
♦ Helyezze a készüléket a töltőkészülékre, ha azt
nem használja.
A porgyűjtő és a szűrők tisztítása (G - J ábrák)
A szűrők újrafelhasználhatók, azokat rendszeresen
tisztítani kell.
♦ Nyomja meg a kioldó gombot (3) és távolítsa el
a porgyűjtőt (2).
♦ Ürítse ki a porgyűjtőt (2) (H ábra).
♦ Az óramutató járásával megegyező irányba
csavarva (I ábra) vegye ki a szűrőket (10 és 11).
♦ Válassza szét a szűrőket (10 és 11).
♦ A lazán tapadó port kefével távolítsa el a
szűrőkről (10 és 11).
♦ Mossa ki a szűrőeket meleg, szappanos
vízben (J. ábra). Szükség esetén a porgyűjtőt
(2) ki is lehet mosni.
Figyelmeztetés! Ne merítse vízbe a készüléket.
♦ Ügyeljen, hogy a porgyűjtő (2) és a szűrők (10
és 11) szárazak legyenek a visszahelyezéskor.
♦ Tegye vissza a szűrőket (10 és 11) a készülékbe,
ehhez csavarja őket az óramutató járásával
ellentétesen, míg nem rögzülnek a helyükön.
♦ Helyezze vissza a készülékre a porgyűjtőt (2).
Figyelje, hogy a helyére kattan-e.
Az akkumulátor töltése (C ábra)
Az akkumulátor töltése előtt:
♦ Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő hosszabbítója (1)
be van-e tolva a porgyűjtőbe (2).
♦ Győződjön meg arról, hogy a készüléket
kikapcsolta. Az akkumulátor a főkapcsoló (4)
bekapcsolt állásában nem töltődik.
♦ Helyezze a készüléket a töltőkészülékre (7) az
ábrának megfelelően.
♦ Csatlakoztassa a töltőt. Kapcsolja fel az
áramot.
A töltés közben a töltő melegedhet. Ez teljesen
normális jelenség és nem utal hibára. A készüléket
nyugodtan a töltőn lehet hagyni - tetszőleges időre.
A készülékhez tartozó töltő energiatakarékos,
illetve gyors töltést biztosít. Ha a készülék
gyorstöltő üzemmódban van, a töltésjelző (5)
szinte folyamatosan világít, csak rövid pillanatokra
alszik ki. Ha a töltő az akkumulátor teljes
töltöttségét érzékeli, üzemmódot vált, a töltésjelző
csak rövid pillanatokra kapcsol be, az idő nagy
részében sötét marad; ez azt mutatja, hogy
fönntartja az akkumulátor töltését, így a készülék
használatra kész. A teljesen lemerült akkumulátor
feltöltési ideje kb. 5 óra.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket
szűrők nélkül. Az optimális porgyűjtéshez tiszta
szűrőekre van szükség.
A szűrők cseréje
A szűrőket 6 - 9 havonta, illetve ha elkoptak vagy
megsérültek, ki kell cserélni. Csere szűrőket (11)
a Black & Decker forgalmazótól szerezhet be,
(katalógusszám VF70):
♦ Távolítsa el a régi szűrőeket a fent ismertetett
módon.
♦ Tegye be az új szűrőeket a fent ismertetett módon.
A porgyűjtő állítása (D ábra)
♦ A porgyűjtő (2) meghosszabbítható, ehhez
húzza a porgyűjtő hosszabbítóját (1) addig,
amíg az nem rögzül egy pozícióban.
♦ A porgyűjtő hosszabbítójának (1) visszahúzásához
nyomja meg a nyíllal jelzett területet (12), és tolja
vissza a hosszabbítót (1) a porgyűjtőbe (2).
A tartozékok tárolása (K és L ábra)
♦ Nyomja bele a tartozékokat megfelelő
tartójukba, úgy, hogy a helyükre kattanjanak.
7
A környezet védelme
♦ Ajánljuk, hogy előzőleg teljesen merítse le az
akkumulátort; addig használja a készüléket,
amíg a motor leáll.
♦ Nyomja meg a kioldó gombot (3) és távolítsa el
a porgyűjtőt (2).
♦ Az óramutató járásával megegyező irányba
csavarva (I ábra) vegye ki a szűrőket (10 és 11).
♦ Távolítsa el a készüléket összetartó hét csavart.
♦ A fedél részt húzza le a gépház részről.
♦ Feszítse le a szűrőtisztító csúszka kis fedelét,
és hajtsa ki a csúszkát rögzítő csavart.
♦ Emelje ki az egész motor/ventilátor/
akkumulátor szerelvényt
♦ Csatlakoztassa le az akkumulátort a fő
szerelvényről.
♦ Az akkumulátort megfelelő csomagolásban
helyezze el, hogy sarkait ne lehessen rövidre
zárni.
♦ Vigye el az akkumulátort a márkaszervizbe
vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy Black & Decker
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs
rá szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal
együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
használt termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafeldolgozálását. Az
újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Az eltávolított akkumulátort nem lehet
visszaszerelni a készülékbe.
Használati utasítás
A használati utasítás 100%-ban újrafeldolgozott
anyagból készült, és újra feldolgozható, ha Önnek
már nincs szüksége rá.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és
újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk
végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak
elkülönített összegyűjtéséről.
Műszaki adatok
Feszültség
Akkumulátor
Tömeg
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Emellett
a szerződött Black & Decker szervizek listája,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Feszültség
Akkumulátor
Tömeg
Töltő
Modell
Akkumulátor (L ábra)
Ha Ön kívánja ártalmatlanítani a terméket,
az alábbiak szerint el kell távolítania az
akkumulátort, és a helyi rendelkezéseknek
megfelelően kell gondoskodni
ártalmatlanításáról.
Bemeneti feszültség
Leadott feszültség
Leadott áramerősség
Töltési idő (kb.)
Tömeg
DV9605EN H3
Ve.á. 9,6
Típus NiMH
kg 1,3
DV1205EN H3
Ve.á. 12,0
Típus NiMH
kg 1,4
CHA01005*
DV1205EN
DV9605EN
Vv.á. 100 - 240
Ve.á. 8 - 23
mA 400
h
5
kg 0,3
Hangnyomásszint az EN60704 -1 szerint mérve: <
70 dB(A) normy EN 60704-1: < 70 dB(A)
8
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új
termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos
legújabb híreinket. A Black & Decker márkával
és termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00256331 - 10-12-2014
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
12
13
E15955
3
6
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
23
4
22
5
DV1205EN
1
16
7
26 - 01 - 10
H3
TYP.
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising