KS880EC | Black&Decker KS880EC CUT SAW Type 2 instruction manual

402011-80 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KS880EC
A
B
C
D
E
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ferăstrăul Black&Decker a fost conceput pentru tăierea
lemnului, a materialelor plastice şi a metalului. Această
unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
f.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă
privind uneltele electrice
3.
a.
Aver tisment! Citiţi toate aver tizările
de siguranţă şi toate instrucţiunile.
Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc
accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
c.
d.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodifi cate şi prizele compatibile vor reduce
riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
e.
f.
g.
4.
a.
3
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru
dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi
faceţi uz de regulile de bun simţ atunci când
operaţi o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă
electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când
vă afl aţi sub influenţa drogurilor, alcoolului
sau medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate conduce
la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
Echipamentul de protecţie precum măştile antipraf, încălţămintea de siguranţă antiderapantă,
căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru
anumite condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţivă că întrerupătorul se afl ă în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţ i- vă corespunz ător. Nu pur t aţ i
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe
de componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în
componentele în mişcare.
Î n c a z ul î n c a r e d i sp oz i t i ve l e p r e z i n t ă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că
aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în
mod corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele impuse
de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit
şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu poate
fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este
periculoasă şi trebuie să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi
persoanelor nefamiliarizate cu unealta de
lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze.
Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul
deteriorării, prevedeţi repararea uneltei
electrice înainte de utilizare. Multe accidente
sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni,
ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea
ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de
lucru pentru operaţii diferite de cele conforme
destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
♦
♦
sau deteriorate pot determina fierăstrăul să
devieze sau să se blocheze în timpul apăsării
pe acesta. Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă
de fierăstrău adecvat pentru materialul piesei
de prelucrat şi pentru tipul de tăietură.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o
persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
♦
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraie şi gatere
♦
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă
că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua
operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane,
verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Lama va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi
aşteptaţi ca lama să se oprească complet înainte
de a lăsa jos unealta.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de tăiere poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor
şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Siguranţa terţilor
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
♦
platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în
mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă
şi poate conduce la pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de
tăiere. Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de
prelucrat. Nu introduceţi degetele sau degetul mare
în apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de
fixare a lamei. Nu stabilizaţi fierăstrăul ţinând de
ghidaj.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante
Ţineţi unealta de suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi o operaţie în
care unealta de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea curentului
în componentele metalice expuse ale uneltei
electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fi xa şi sprijini piesa de prelucrat pe o
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au fost
supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea
aparatului de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate
în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate
au fost măsurate în conformitate cu metoda standard
de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi
4
utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea
declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de
asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa
expunerii.
♦
Rotiţi lama în sus la 90° până când este complet
poziţionată în fanta lamei de ferăstrău (6) şi ştiftul
de poziţionare este în poziţie blocată.
♦
Asiguraţi-vă că lama este montată bine încercând
să o scoateţi fără a apăsa pe butonul de eliberare
a lamei (3).
Dacă nu puteţi monta lama, verificaţi dacă ştiftul de
poziţionare este în poziţie corectă, conform ilustraţiei
din fig. C. În caz contrar, ţineţi butonul de detaşare a
lamei apăsat şi utilizaţi o şurubelniţă pentru a roti ştiftul
de poziţionare în poziţia corectă.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de
valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a
determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă,
trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Demontarea
♦
Ţineţi butonul de detaşare a lamei (3) apăsat şi
rotiţi lama în jos la 90°.
♦
Extrageţi lama de pe ştiftul de poziţionare şi
îndepărtaţi-o de pe unealtă.
♦
Eliberaţi butonul de detaşare a lamei.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de
siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade
prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la
intervale regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei
(exemplu: - prelucrarea lemnului, în special a
stejarului, fagului şi MDF.)
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Ave r t i s m e n t! Pent r u a reduc e r isc ul
vătămării, utilizatorul trebuie să citească
manualul de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black&Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate
caracteristicile următoare.
1. Comutator de reglare a vitezei
2. Buton de deblocare
3. Buton de detaşare a lamei
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
♦
Nu atingeţi lama ferăstrăului imediat după utilizarea
deoarece ar putea fi fierbinte.
Fig. A
4. Lamă de mare capacitate
Pornirea şi oprirea (fig. D)
Asamblare
♦
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
♦
Montarea si demontarea lamei de
fierăstrău (fig. B şi C)
Pentru a porni unealta, apăsaţi cele două butoane
de blocare (2) în poziţia de deblocare şi apăsaţi
comutatorul de reglare a vitezei (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi comutatorul de
reglare a vitezei.
Tăierea cu ferăstrăul (fig. E)
♦
Montarea
♦
Poziţionaţi lama peste ştiftul de amplasare (5).
♦
5
Dacă este posibil, ţineţi întotdeauna unealta cu
ambele mâini.
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
♦
♦
Înlocuirea ştecherului de alimentare de
la reţeaua principală de energie (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
Utilizaţi aceeaşi mişcare înainte-înapoi pe care aţi
folosi-o în cazul unui ferăstrău manual obişnuit.
Acest lucru permite efectuarea unei tăieturi mai
rapide şi mai curate.
Dacă trebuie instalat un ştecher nou de alimentare de
la reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate.
Siguranţă recomandată: 5 A.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Tăierea lemnului
♦
Montaţi o lamă de mare capacitate (4).
♦
Fixaţi bine piesa de prelucrat şi îndepărtaţi toate
cuiele şi obiectele metalice de pe aceasta.
♦
Pentru a reduce la minim aşchierea, de ex. atunci
când tăiaţi laminate, prindeţi câte o bucată de
lemn sau de carton pe ambele părţi ale piesei de
prelucrat şi tăiaţi împreună cele trei straturi astfel
create.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Tăierea metalului
♦
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult
decât tăierea lemnului.
♦
Montaţi o lamă pentru debitarea metalului.
♦
Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată de
lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de prelucrat
şi tăiaţi împreună cele două straturi astfel create.
♦
Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat
pe care doriţi să o executaţi.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black&Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.
Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi a
ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
mater ialelor. Reutilizarea mater ialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materii prime.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. Black&Decker, cu/fără cablu de
alimentare, fost conceput(ă) pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de uz
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black&Decker pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor Black&Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a benefi cia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor de
întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:
♦
Opriţi şi deconectaţi de la priză aparatul/unealta.
♦
Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/unealtă
dacă acesta/aceasta dispune de un acumulator
separat.
♦
Sau descărcaţi complet bateria dacă este plină şi
apoi opriţi unealta.
♦
Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operaţie
de întreţinere în afara curăţării în mod regulat.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie moale
sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă.
Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau
pe bază de solvenţi.
♦
Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă este
montată) şi îndepărtaţi praful din interior.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
6
Garanţie
Specificaţie tehnică
Black&Decker are încredere în calitatea produselor sale
şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun
fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe
teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în
Zona Europeană de Comerţ Liber.
KS880EC TIP 2
Vc.a. 230
Tensiune de intrare
Putere absorbită
W 400
min -1 0 - 4.600
Număr de curse
Lungimea cursei
mm 10
Adâncimea maximă de tăiere
mm
Lemn
100
Oţel
3
Conductă de plastic
În cazul în care un produs Black&Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black&Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi
sau de personalul de service Black&Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi dovada
achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black&Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black&Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
ø 50
Greutate
kg 1,9
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 84 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Putere sonoră (LWA) 95 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, cw) 17,1 m/s2, incertitudine (K) 2,5 m/s2
Tăierea tablei (ah, cm) 10,3 m/s2, incertitudine (K) 2,4 m/s2
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
KS880EC
Black&Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs Black&Decker şi pentru a fi informat
cu privire la produsele noi şi ofer tele speciale.
Informaţii suplimentare despre marca Black&Decker
şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black&Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black&Decker.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black&Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
20-01-2010
zst00187554 - 06-09-2012
7
8
Download PDF

advertising