KS880EC | Black&Decker KS880EC CUT SAW Type 2 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem aján lott.
522101-00 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS880EC
A
B
C
D
E
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Szívből gratulálunk új Black & Decker elektromos Scorpion kézifűrészéhez. Ezt a készüléket
fa, műanyagok és fémek vágására terveztük.
A fűrész iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
c.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
d.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A következő figyelmeztetések, utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés veszélyével járhat vagy
tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizzen meg minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
e.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tartsa tisztán és
világítsa meg jól. A rendetlen és sötét
munkaterület a balesetek melegágya.
b. Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok
jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik
figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
f.
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az
elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Óvatosan kezelje a tápkábelt.
Az elektromos kéziszerszámot soha
ne vigye és ne húzza a kábelnél fogva,
és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült
vagy összegabalyodott kábel növeli az
elektromos áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas hosszabbítókábelt
vegyen igénybe. A kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábellel
csökkentheti az elektromos áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett
áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti
az elektromos áramütés kockázat.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét,
figyeljen oda arra, amit csinál, és
használja a józan eszét, ha elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon
elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérüléshez vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés - például a porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő - használata csökkenti
a személyi sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója a ki állásban
van-e, mielőtt a hálózatra vagy
akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám
dugasza illeszkedjen a hálózati
csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon ne változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne
használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali dugaljak használata csökkentik az
áramütés kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral,
3
d.
e.
f.
g.
cipeli, hogy az ujja a kapcsolón van, ill.
olyan szerszámot helyez áram alá, amely
be van kapcsolva, balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot.
A forgó alkatrészhez rögzített csavarkulcs
vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
Ne végezzen olyan mozdulatokat,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát.
Így jobban tudja uralni a szerszámot
váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszer
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatta, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével
és elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat
nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám
veszélyes lehet.
e. Fordítson gondot az elektromos
szerszám karbantartására. Ellenőrizze
a mozgó alkatrészek illeszkedését
és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre
és más olyan sérülésre, amelyek
befolyásolhatják az elektromos eszköz
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
4. Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A célnak megfelelő
elektromos szerszámot alkalmazza.
A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat,
mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
b. Ne használja az elektromos
szerszámot, ha a kapcsolóval nem lehet
ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni.
c. A súlyos személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és válassza
le az áramforrásról, mielőtt valamilyen
beállítást végezne, tartozékot cserélne
vagy azt eltárolná. Ezekkel a megelőző
biztonsági intézkedésekkel csökkentheti
a szerszám véletlen beindításának
kockázatát.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol gyermekek
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti
cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések szúrófűrészhez és orrfűrészhez
♦ Az elektromos szerszámot csak
a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha
azzal olyan műveletet végez, amelynél
a tartozék rejtett kábeleket vagy
a készülék saját kábelét vághatná el.
Az „élő” (áram alatt lévő) vezetékkel való
érintkezés elektromossá teheti a szerszám
csupasz fémrészeit, és a kezelő áramütést
szenvedhet.
4
Mások biztonsága
♦ Használjon szorítókat vagy más
praktikus módszert a munkadarab
szilárd befogásához és
alátámasztásához. Ha a munkadarabot
saját testéhez szorítja, a rögzítés nem
lesz megfelelő, és elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
♦ Tartsa távol kezét a vágási területtől.
Soha, semmilyen okból ne nyúljon
a munkadarab alá. Ne helyezze ujját
a mozgó fűrészlap és a fűrészlap
beszorító közelébe. Ne próbálja úgy
stabilizálni a fűrészt, hogy megfogja
a fűrésztalpat.
♦ Tartsa élesen a fűrészlapokat.
A tompa vagy sérült fűrészlap a nyomás
alatt elhajlik vagy megszorul. Mindig
a munkadarab anyagának és a vágás
típusának megfelelő típusú fűrészlapot
használja.
♦ Ha csövet, vezetőcsövet vág,
bizonyosodjon meg róla, hogy nem
tartalmaz vizet, elektromos vezetékeket,
stb.
♦ Közvetlenül a szerszám használata után
ne nyúljon a munkadarabhoz, illetve
a fűrészlaphoz. Mindkettő felforrósodhat.
♦ Fal, padló vagy mennyezet fúrása
előtt tájékozódjon az elektromos- és
csővezetékek elhelyezkedéséről, legyen
tisztában a rejtett veszélyekkel.
♦ A fűrészlap a kapcsológomb fölengedése
után tovább mozog. Mindig kapcsolja
ki a szerszámot, és várja meg, míg
a fűrészlap mozgása leáll, mielőtt leteszi
a szerszámot.
♦ Figyelmeztetés! A vágás során keletkező
porok belélegzése és a velük való
érintkezés veszélyes lehet a kezelő és
a közelben állók egészségére. Hordjon
a porok és gőzök belélegzésének
megakadályozására tervezett pormaszkot
és győződjön meg arról, hogy
a munkaterületre belépők is viselnek
megfelelő védelmet.
♦ A szerszám rendeltetésszerű használatát
ebben a kézikönyvben ismertetjük.
A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy
felszerelés használata, illetve itt föl nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés
és/vagy anyagi kár veszélyével jár.
♦ A szerszámot a korlátozott fizikai,
érzékszervi és mentális képességekkel
rendelkező, vagy gyakorlattal és
ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel, ha a biztonságukért
felelős személy munkavégzésüket
felügyeli és irányítja.
♦ A gyermekeket felügyelni kell; meg
kell akadályozni, hogy játsszanak
a készülékkel.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható
a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási
érték az előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan használják a szerszámot.
A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs kitettség kiértékelése során
a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használati körülményeket, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor
a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut
a napi kitettséget jelentő idő mellett.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
:
5
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó köteles elolvasni a használati
utasítást.
Elektromos biztonság
Maradványkockázat
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett
kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából, stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése
által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok
cseréje által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata
által okozott egészségkárosodás.
Ha bármely szerszámot huzamosabb
ideig használ, tartson rendszeres
munkaszüneteket.
♦ Halláskárosodás
♦ A szerszámhasználat közben
keletkező por belégzése által okozott
egészségkockázat (például:- famunkák,
különösen tölgy, bükk és MDF lapok.)
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva; ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy az
adattáblán megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦ Ha a tápkábel sérült, a gyártónak vagy Black
& Decker márkaszerviznek kell kicserélnie
a kockázatok elkerülése érdekében.
Részegységek
A szerszám az alábbi tartozékok némelyikét
vagy valamennyit tartalmazza:
1. Sebességszabályzó kapcsoló
2. Reteszelő gomb
3. Fűrészlap-kioldó gomb
A ábra
4. Nagy kapacitású fűrészlap
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a szerszám ki van-e kapcsolva,
és ki van-e húzva a konnektorból.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.
♦ Közvetlenül a használat után ne érintse
meg a fűrészlapot, mer felforrósodhat.
A fűrészlap le- és felszerelése (B és
C ábra)
Felszerelés
♦ Helyezze a fűrészlapot a helymeghatározó
tüskére (5).
♦ Fordítsa fölfelé a fűrészlapot a 90° -ban,
amíg teljesen beilleszkedik a fűrészlap
nyílásba (6) és a helymeghatározó tüske
blokkolt helyzetbe kerül.
♦ Győződjön meg róla, hogy a fűrészlap
biztonságosan rögzült - próbálja kihúzni
a fűrészlap kioldó gomb (3) megnyomása
nélkül.
Be- és kikapcsolás (D ábra)
♦ A szerszám bekapcsolásához állítsa
a reteszelő gombot (2) kioldás helyzetbe,
és markolja meg a ki- és bekapcsoló
gombot (1).
♦ A szerszámot asebességszabályzó
kapcsoló elengedésével kapcsolja ki.
Fűrészelés (E ábra)
♦ Ha lehet, két kézzel tartsa a szerszámot.
♦ Hagyja a fűrészt néhány másodpercig
szabadon pörögni mielőtt vágni kezdene.
♦ Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra vágás közben.
♦ Ugyanolyan előre-hátra mozgásokat
alkalmazzon, mint egy hagyományos
kézifűrésznél. Így gyorsabban, szebben
vághat.
Ha nem tudja beilleszteni a fűrészlapot, ellenőrizze, hogy a helyzetmeghatározó tüske
a C ábrán látható megfelelő helyzetben van-e.
Ha nincs a helyén, tartsa lenyomva a fűrészlap kioldógombját, és csavarhúzóval fordítsa
a megfelelő helyzetbe a tüskét.
Eltávolítás
♦ Tartsa lenyomva a fűrészlap kioldógombját
(3) fordítsa lefelé 90°-ban a fűrészlapot.
♦ Oldalirányban elmozdítva vegye le
a fűrészlapot a helyzetmeghatározó tüskéről.
♦ Engedje vissza a fűrészlap kioldógombját.
6
Környezetvédelem
Ajánlások az optimális használathoz
Fa fűrészelése
♦ Nagy kapacitású fűrészlapot (4)szerelje föl.
♦ Rögzítse erősen a munkadarabot, és
távolítsa el belőle a szögeket vagy más
fémeket.
♦ Ha fontos a szilánkosság minimálisra
csökkentése, mint például laminált
anyagok vágásánál, szorítson
a munkadarab mindkét oldalára hulladék
faanyagot, és a két lap közé szorított
munkadarabot vágja.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön
Black & Decker készüléke cserére szorul
vagy a továbbiakban nincs rá szüksége,
ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé
teszi az anyagok újrafelhasználását.
Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Fém fűrészelése
♦ Készüljön föl rá, hogy a fém fűrészelése
sokkal tovább tart, mint a fáé.
♦ Szereljen föl fémvágó fűrészlapot.
♦ Ha fémlemezt vág, szorítson hulladék
faanyagot a lemez hátoldalára, és az
egymáshoz erősített anyagokat vágja.
♦ A vágási vonalra vigyen föl vékony
olajréteget.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
Karbantartás
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk
végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük,
vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú tavú felhasználásra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros
készülék karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa
a szerszámot/készüléket.
♦ Vagy kapcsolja ki és vegye le az
akkumulátort, ha az eszköz levehető
akkumulátorral működik.
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az
akkumulátort, ha az a géppel egybe van
építve, majd ezután kapcsolja ki.
♦ Áramtalanítsa a töltőt tisztítás előtt.
A rendszeres tisztításon kívül töltője nem
igényel további karbantartást.
♦ Puha kefével vagy ronggyal rendszeresen
tisztítsa a készülék/szerszám/töltő
szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa
a burkolatot.
Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítót.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha
van) és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi Black
& Decker képviselet segítségével érheti el.
Emellett a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és ezek elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
Műszaki adatok
Bemeneti feszültség
Felvett teljesítmény
Löketszám
Lökethossz
Maximális vágási
mélység
Fa
Acél
Műanyag cső
Súly
KS880EC 2. TÍPUS
230
Vv.á.
W
400
0 - 4600
min-1
mm
10
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
KS880EC
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok” részben ismertetett termékek
megfelelnek a következő irányelveknek és
szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-11
További információért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv
hátoldalán található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a Black & Decker vállalat nevében adja.
mm
ø
kg
100
3
50
1,9
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás(LpA) 84 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Hangerő (LWA) 95 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
(triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Fa vágásánál (ah. cw) 17,1 m/s2, bizonytalanság (K)
2,5 m/s2
Fémlemez vágásánál (ah, cm) 10,3 m/s2, bizonytalanság (K) 2,4 m/s2
_
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2010-01-20
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.
hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást a
www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
zst00243963 - 11-09-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
TYP.
KS880EC
129
150
139
GB
2
140
147
130
143
151
131
142
125
126
127
128
141
131
121
122
102
124
130
132
146
101
138
104
105
106
108
105
110
111
800
112
118
148
108
109
114
113
115
E15952
www.2helpU.com
117
116
20 - 01 - 10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising