DW876 | DeWalt DW876 BANDSAW Type 3 instruction manual

559010-55 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW876
Obr. A
8
10
8
15
9
14
1
18
5
3
2
11
12
19
4
16
6
13
7
21 7
17
20
Obr. A2
2
Obr. B
Obr. B1
Obr. C
11
39
96
110
12
3
Obr. D1
Obr. D2
8
9
3
3
39
40
Obr. D3
41
Obr. D5
Obr. D4
42
22
3
42
23 43 40
4
Obr. E
8
24
23
6MM
0
10MM
12MM
16MM
300N
20MM
500N
600N
800N
1000
N
Obr. G
Obr. F
22
27
24
25
26
Obr. J
Obr. H
29A
30
6
31
28
29
Obr. K
Obr. L
32
15
3
12
5
Obr. M1
Obr. M2
37
33
35
13
36
34
Obr. N
30
6
38
31
6
DVOURYCHLOSTNÍ PÁSOVÁ PILA
DW876
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Příkon
Výkon motoru
Typ
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Otáčky naprázdno,
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Maximální výška řezu
Maximální šířka řezu
Velikost stolu
Náklon stolu
Celkové rozměry (bez stojanu)
(s opěrnýma nohama)
Průměr adaptéru pro odsávání
Pilová čepel
Délka
Šířka
Tloušťka
Hmotnost
W
W
V
min1
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
DW876
1000
750
3
230
2830
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
m/min
380
m/min
880
mm
200
mm
305
mm
500 x 500
pravý
0–45°
mm 1050 x 700 x 500
mm 1600 x 700 x 500
mm
100
mm
mm
mm
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
Pojistky:
Nářadí 230 V
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
2215
3-16
0,06
54
82
3
95
3
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Upozorňuje na nebezpečí ostrých
hran.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
10 A v napájecí síti
DW876
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,25 Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-5.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
7
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
4. Udržujte ostatní osoby mimo pracovní
prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoje a konstrukce výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO PŘÍPADNÉ
BUDOUCÍ POUŽITÍ
1. Pracovní prostor udržujte v čistotě.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte nářadí
ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů). Nepoužívejte
nářadí na místech, kde hrozí riziko vzniku
požáru nebo exploze, například v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy
(například potrubí, radiátory, sporáky a chladničky). Při práci v extrémních podmínkách
(například vysoká vlhkost, tvorba kovových
pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
8
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor proti
prachu nebo ochranný štít. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou
přilbu.
10. Připojte zařízení pro odsávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Upněte si obrobek.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější, než držení obrobku rukou
a umožňuje to obsluhu nářadí oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na to, aby
nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou pilové kotouče,
pracovní nástroje a nože, nářadí vždy odpojte
od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte neúmyslnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte stále pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Přemýšlejte.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Před použitím nářadí a napájecí kabel
pečlivě zkontrolujte, abyste se ujistili, zda
nejsou poškozeny a aby byla zajištěna
jejich správná funkce. Zkontrolujte vychýlení
a uložení pohybujících se částí, opotřebování
jednotlivých částí a další prvky, které mohou
ovlivnit správný chod nářadí. Zničené nebo
jiné poškozené díly nechejte opravit nebo
vyměnit v autorizovaném servisu, pokud
v této příručce nebude uveden jiný způsob
odstranění závady. Poškozené spínače
nechejte vyměnit v autorizovaném servisu.
Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Doplňkové bezpečnostní předpisy pro pásové pily
• Před zahájením práce se ujistěte, zda je stroj
umístěn na rovném povrchu ve stabilní poloze.
• Dojde-li k nehodě nebo k poruše stroje,
okamžitě pilu vypněte a odpojte ji od
napájecího zdroje.
• Proveďte záznam o poruše a stroj vhodným
způsobem označte, abyste zabránili ostatním
osobám v použití poškozeného stroje.
• Dojde-li k zablokování pilového pásu, které
bude způsobeno nadměrnou posuvnou
silou během řezání, zastavte stroj a odpojte
napájení. Vyjměte obrobek a ujistěte se, zda
se pilový kotouč volně otáčí. Znovu zapněte
stroj a zahajte nový řez s menší posuvnou
silou.
• Je-li stroj v chodu, vyvarujte se odstraňování
jakýchkoli odřezků nebo jiných částí obrobku
z prostoru řezu.
• Zajistěte odpovídající celkové nebo lokální
osvětlení.
• Zajistěte, aby byla obsluha adekvátně
proškolena v použití, nastavení a obsluze
stroje.
• Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro
zachytávání pilin a prachu. Vždy berte v úvahu
faktory, které mají vliv na působení prachu na
obsluhu pily, jako jsou:
– Typ řezaného materiálu (dřevotříska vytváří
při řezání více prachu jako plné dřevo).
– Ostrost pilového pásu.
– Správné nastavení pilového pásu.
– Odsávací zařízení s rychlostí proudícího
vzduchu vyšší než 20 m/s.
9
Zajistěte správné seřízení lokálního odsávání,
ochranných krytů, odváděcích koryt a skluzů.
• Používejte vhodné prvky osobního
ochranného vybavení, jako jsou:
– Ochrana sluchu z důvodu snížení rizika
ztráty sluchu.
– Respirátory a ochranné masky zabraňující
riziku vdechování škodlivého prachu.
– Rukavice pro manipulaci s pilovým pásem
a hrubými materiály.
• Provádíte-li přímé řezy s vodítkem pro podélné
řezy, používejte tlačnou tyč.
• Provádíte-li řezy s nakloněným stolem, vždy
umístěte vodítko (pro podélné řezy) na spodní
část stolu.
• Provádíte-li řezy materiálů s kruhovým
průřezem, používejte vhodné upínací zařízení,
které zabrání protáčení obrobku.
• Před zahájením práce zkontrolujte správné
nastavení a funkčnost ochranných krytů
pásové pily.
• Rozměry obrobků
– Nikdy neřežte obrobek, který je kratší než
20 mm.
– Není-li pila vybavena přídavnými
podpěrami, mohou být řezány obrobky
s následujícími maximálními rezměry:
– Výška 150 mm x šířka 230 mm x délka
700 mm.
– Delší obrobky musí být podepřeny
vhodným podpěrným stolem.
• Tento stroj není určen pro sériovou nebo
pásovou výrobu.
• Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
pilového pásu. Při práci s úzkými obrobky
používejte protlačovací tyč.
• Při manipulaci s pilovým pásem používejte
držák nebo rukavice.
• Ujistěte se, zda se pilový pás otáčí správným
směrem a zda jeho zuby směřují dolů.
• Vždy používejte ostré pilové pásy správného
typu, které jsou určeny pro příslušné obrobky.
• Zvolte správný pilový pás, který bude
odpovídat nastaveným otáčkám a řezanému
materiálu.
• Nepřekračujte maximální otáčky vyznačené na
obalu pilového pásu.
• Nepoužívejte pilové pásy, jejichž rozměry
neodpovídají hodnotám uvedeným
v technických údajích.
10
• Nepoužívejte deformované nebo poškozené
pilové pásy.
• Při provádění šikmých řezů se ujistěte, zda je
vodítko pro podélné řezy připevněno na nižší
straně stolu.
• Není-li tlačná tyč používána, uložte ji na
určené místo.
• Nastavte horní kryt pilového pásu pokud
možno co nejblíže k obrobku.
• Pokud pilu nepoužíváte, zakryjte pilový pás
zcela ochranným krytem.
• Pracujete-li v náročných provozních
podmínkách (mimořádně nízké teploty,
nižší napájecí napětí v síti nebo provoz po
dlouhodobém odstavení stroje), stroj může mít
tendenci k zastavovat. V takových případech
uvolněte napnutí pilového pásu zhruba na
100 N, zapněte motor a (s motorem v chodu)
postupně zvyšujte napnutí na hodnotu (50 x b)
N, kde je veličina b šířkou pilového pásu
uvedenou v mm.
• Nebude-li stroj používán delší dobu,
uvolněte zcela napnutí pilového pásu, abyste
eliminovali riziko deformace kola pilového
pásu, což by mohlo způsobit nevyváženost
stroje.
Zbytková rizika
Při práci s pásovými pilami vznikají následující
rizika:
– zranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly
– zranění způsobená roztržením pilového
pásu
Tato rizika jsou nejvíce evidentní zejména:
– v celém rozsahu pracovních operací
– v blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytými částmi
rotujícího pilového pásu.
– Riziko zranění při výměně pilového pásu.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při řezání dřeva,
zejména dubového a bukového.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
– typ řezaného materiálu
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
– podepření materiálu
– napnutí pilového pásu
– typ pilového pásu
– posuvná síla
– správné nastavení a pravidelná údržba
pilového pásu.
– praviedelná údržba řemenic a mazacího
systému
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Není-li nářadí používáno, před
výměnou částí nářadí, příslušenství
nebo doplňků a před prováděním
údržby vždy odpojte napájecí kabel.
Zkontrolujte směr otáčení pilového
pásu.
Nevkládejte ruce do tohoto prostoru.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Pilový pás
3. Kryt pilového pásu
4. Stůl
5. Vodítko pro podélné řezy
6. Vodítko pro pokosové řezy
7. Stojan
8. Napínák pilového pásu
9. Zámek dveří
10. Měřítko napnutí pilového pásu
11. Podpěra sklápěcího stolu
12. Zajišťovací páka
13. Polohovací šroub motoru
14. Seřizovač vystředění pilového pásu
15. Seřizovač výšky krytu pilového pásu
16. Adaptér pro odsávání
Bod úchopu pro přenášení.
17. Montážní otvor pro ukotvení k podlaze
18. Úložné místo pro tlačnou tyč
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
19. Rukojeť pro přemístění stroje
Datový kód (21), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
20. Kolečko
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 částečně sestavený stroj
1 stůl
1 vodítko pro podélné řezy
1 vodítko pro pokosové řezy
1 krabici obsahující:
1 stojan (4 nohy 530 mm, 2 příčníky 480 mm,
2 příčníky 360 mm, šrouby M5 × 16, matice
M5 a podložky M5 pro sestavení stojanu,
šrouby M8 × 20 a podložky pro montáž
stroje na stojan)
1 klíč 10/13 mm
1 šestihranný klíč 2,5 mm
21. Datový kód
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pásová pila DW876 je určena pro
profesionální použití v dílnách: Provádí přímé,
obrysové, pokosové a šikmé řezy v celé řadě
materiálů, jako jsou dřevo, plasty, železné
a neželezné kovy a kůže.
Jmenovitá délka pilového pásu je 2,215 mm
a šířka od 3 do 16 mm.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tento stroj
pro jiné, než určené účely.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pouze pro provoz pod
jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Konstrukce tohoto stroje naleží do třídy I, a proto
není vyžadováno použití uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
11
Výměna síťové zástrčky (Pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
5. Pevně utáhněte všechny šrouby.
MONTÁŽ KOLEČEK (OBR. B1)
1. Umístěte držák prvního kolečka před desku
a srovnejte montážní otvory.
2. Připevněte držák k desce pomocí montážních
prvků.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
3. Zopakujte tento postup i u ostatních držáků
koleček.
• Zeleno/žlutý vodič připojte k uzemňovací
svorce.
4. Připevněte desku k stojanu pomocí
montážních prvků.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se třemi vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Stroj je zcela sestaven mimo stojanu, koleček
a horního stolu.
SESTAVENÍ STOJANU (OBR. B)
Komponenty stojanu a upevňovací prvky jsou
zabaleny samostatně.
1. Sestavte opěrné nohy a příčníky pomocí
matic, šroubů a podložek, jako na uvedeném
obrázku. Šrouby a matice zatím zcela
nedotahujte.
2. Ujistěte se, zda jsou všechny opěrné nohy
opatřeny na spodní části plastovými patkami.
Sestavený rám je zobrazen na obr. A.
5. Nastavte vůli koleček vzhledem k podlaze na
hodnotu 0 - 0,5 mm.
VAROVÁNÍ:Stroj musí být stále ve
stabilní a srovnané poloze.
MONTÁŽ HORNÍHO STOLU (OBR. C)
1. Ujistěte se, zda je podpěra sklápěcího stolu
(11) ve vodorovné poloze a zda je zajištěna
páka (12).
2. Pomocí čtyř šroubů namontujte horní stůl na
podpěru sklápěcího stolu (11) tak, aby bylo
měřítko (39) vpředu.
3. Správné umístění šroubů je zobrazeno
v detailu na obr. C. Správné umístění horního
stolu zaručuje optimální výkon pilového pásu
a zabraňuje poškození vložky stolu.
4. Uvolněte páku (12), aby mohlo dojít
k naklonění stolu, znovu jej zajistěte
a dočasně zajistěte všechny čtyři šrouby.
5. Nastavte stůl zpět do vodorovné polohy.
MONTÁŽ RUKOJETI PRO PŘEMÍSTĚNÍ
STROJE (OBR. A)
1. Přiložte rukojeť před montážní místo na pravé
části stroje.
2. Připevněte rukojeť pomocí šroubu.
MONTÁŽ STROJE NA PODLAHU (OBR. A1)
Vždy připevněte stroj k podlaze pomocí
příslušných otvorů pro kotevní šrouby (17).
MONTÁŽ PILOVÉHO PÁSU (OBR. D1 - D6)
VAROVÁNÍ: Zuby nového pilového
kotouče jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
1. Nakloňte stůl v maximálním možném úhlu.
3. Postavte stroj na stojan a ujistěte se, zda
základna stroje na všech čtyřech stranách
správně sedí na horní části stojanu.
2. Povolte šroub (40), aby došlo k odklopení
měřítka (39).
4. Připevněte stroj k stojanu pomocí dodaných
matic, šroubů a podložek.
3. Vyšroubujte montážní šroub a sejměte
plastový kryt pod stolem (obr. D3)
12
4. Otočte zámek dveří (9) o polovinu otáčky.
5. Otevřete dveře směrem doprava.
6. Vyberte si a vybalte vhodný pilový pás.
7. Povolte napínák pilového pásu (8).
8. Zasuňte sestavu krytu pilového pásu (3).
9. Protáhněte pilový pás drážkou stolu (41).
10. Umístěte pilový pás mezi horní a spodní vodicí
bloky (obr. D4, 42, 43).
být regulována poloha pilového pásu v podélném
směru.
1. Nakloňte stůl v úhlu 45°, abyste získali přístup
ke spodnímu vodicímu systému.
2. Uvolněte šroub (24) a nastavte zadní nosné
ložisko (25) do vzdálenosti 0,5 mm od
pilového pásu.
3. Utáhněte šroub (24).
11. Veďte pilový pás přes horní a spodní vodicí
kola (obr. D4, 22, 23).
4. Povolte všechny čtyři šrouby (26), nastavte
bloky do vzdálenosti 0,1 mm od pilového pásu
a šrouby znovu utáhněte.
12. Ujistěte se, zda zuby pilového pásu směřují
dolů a dopředu.
5. Je-li to nutné, povolte matici (27), aby mohlo
dojít k pohybu celého vodicího systému.
13. Přiklopte měřítko (39) zpět do původní polohy
a zajistěte šroub (40).
6. Ujistěte se, zda se pilový pás pohybuje
uprostřed vložky stolu.
14. Nastavte zpět do původní polohy plastový kryt
pod stolem a utáhněte šroub (obr. D3).
7. Utáhněte všechny čtyři šrouby, které připevňují
stůl k podpěře sklápěcího stolu.
15. V tomto okamžiku nezavírejte kryt pilového
pásu nebo dveře stroje.
8. Zavřete kryt pilového pásu (3) a dveře.
VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby byla
výměna pilového kotouče prováděna
pouze popsaným způsobem.
Používejte pouze pilové pásy, které
jsou specifikovány v technických
údajích.
SEŘÍZENÍ NAPNUTÍ PILOVÉHO PÁSU (OBR. E)
Správné napnutí pilového pásu závisí na šířce
použitého pilového pásu. Viz měřítko (24) na stroji.
Upravte napnutí pilového pásu pomocí napínáku
(8) tak, aby ukazatel (23) označoval napnutí
odpovídající šířce pilového pásu.
SEŘÍZENÍ POLOHY PILOVÉHO PÁSU (OBR. A,
F)
Pilový pás musí být vystředěn na věnci horního
vodicího kola (22).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se pilového
pásu, ale prstem otáčejte paprsky
horního vodicího kola (22).
Zatímco jednou rukou otáčíte horním vodicím
kolem, druhou rukou současně zlehka otáčejte
seřizovačem vystředění pilového pásu (obr. A, 14).
SEŘÍZENÍ VODICÍCH BLOKŮ PILOVÉHO PÁSU
A ZADNÍCH NOSNÝCH LOŽISEK (OBR. D2, G)
Během řezání je pilový pás vystaven působení
čelních a bočních sil. Zadní nosná ložiska (25) jsou
umístěna 0,5 mm za pilovým pásem, aby mohla
regulovat pohyb pilového pásu směrem dopředu
a dozadu. Vodicí bloky 45° a 90° jsou umístěny ve
vzdálenosti 0,1 mm od pilového pásu, aby mohla
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ VODÍTKA PRO PODÉLNÉ
ŘEZY (OBR. H)
Stůl pásové pily je opatřen drážkou ve tvaru
U a měřítkem pro vodítko podélných řezů.
1. Povolte zajišťovací šroub (28).
2. Nasuňte sestavu na přední část stolu
a použijte drážku ve tvaru U (29) jako vodítko.
3. Utáhněte zajišťovací šroub (28) a zkontrolujte,
zda je vodítko rovnoběžné s pilovým pásem.
4. Je-li nutné seřízení, povolte šrouby, které
jsou přístupné přes otvory (29A) ve vodítku
a proveďte požadované seřízení.
5. Utáhněte všechny šrouby a proveďte znovu
kontrolu.
MONTÁŽ VODÍTKA POKOSOVÝCH ŘEZŮ
(OBR. J)
Stůl pásové pily je opatřen drážkou, která
umožňuje použití vodítka pokosových řezů.
Vodítko pokosových řezů (6) je opatřeno
nastavitelným dorazem (30). Vodítko pokosových
řezů může být zajištěno v jakékoli poloze od 0
do 60° vlevo i vpravo a je zajištěno zajišťovacím
šroubem (31).
Jednoduše nasuňte vodítko pokosových řezů do
stolu a zajistěte jej v požadovaném úhlu.
NASTAVENÍ ÚHLU ŠIKMÉHO ŘEZU (OBR. K)
1. Povolte zajišťovací páku (12).
2. Sklopte stůl v požadovaném úhlu a zajistěte
páku.
13
3. Chcete-li nastavit úhel 90°, přiložte k pilovému
pásu úhelník a nastavte doraz (32) tak, aby se
dotýkal spodní části stolu.
NASTAVENÍ KRYTU PILOVÉHO PÁSU (OBR. L)
1. Kryt pilového pásu (3) musí být vždy nastaven
zhruba 10 mm nad povrchem obrobku.
2. Otáčejte šroubem (15), abyste nastavili
požadovanou výšku krytu.
ZMĚNA PROVOZNÍCH OTÁČEK (OBR. M1 - M2)
Pásová pila má k dispozici dva režimy provozních
otáček. Nízké otáčky získáte po nasazení hnacího
řemene (33) na malou hnací řemenici (34). Vysoké
otáčky získáte po nasazení hnacího řemene (33)
na velkou hnací řemenici (35) (obr. M1). Provozní
otáčky jsou uvedeny v technických údajích.
1. Povolte polohovací šroub motoru (13)
a pohybujte motorem v drážce (36), aby došlo
k uvolnění hnacího řemenu (obr. M2)
2. Uvolněte hnací řemen z vodicího kola (37)
a potom z hnací řemenice (34) nebo (35).
3. Nasaďte hnací řemen na vodicí kolo (37)
a potom na požadovanou hnací řemenici (34)
nebo (35).
4. Nastavte motor v drážce (36) tak, abyste
získali správné napnutí hnacího řemenu
a zajistěte polohu motoru polohovacím
šroubem (13).
Před použitím
• Pečlivě zkontrolujte nastavitelné horní
a spodní bloky pilového pásu, otevírací dveře
a trubici pro odvod prachu a pilin, abyste se
ujistlili o jejich správné funkci.
• Ujistěte se, zda piliny, prach nebo části
obrobku nemohou způsobit zablokování těchto
funkcí. Dojde-li k zablokování částí obrobku
mezi pilovým pásem a spodním blokem
pilového pásu, odpojte stroj od napájecího
zdroje a postupujte podle pokynů uvedených
v části Montáž pilového pásu. Odstraňte
zaseknuté části a proveďte zpětnou montáž
pilového pásu.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
14
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
• Při řezání nepůsobte příliš velkou
silou. Před zahájením řezání
počkejte, dokud motor nedosáhne
maximálních otáček.
• Zvolte odpovídající pilový pás.
• Nikdy nepoužívejte stroj bez řádně
usazených ochranných krytů.
• Nepřepínejte pilový pás.
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu
a stability umístěn v bezpečné a ergonomické
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
Z důvodu omezení vlivu vibrací se ujistěte, zda
není příliš nízká teplota pracovního prostředí, zda
je provedena řádná údržba stroje a příslušenství
a zda je velikost obrobku vhodná pro tento stroj.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ (OBR. A)
Spínač zapnuto/vypnuto (1) je funkční pouze
v případě, jsou-li zavřeny dveře stroje.
• I = ZAPNUTO (ON)
Nářadí nyní pracuje
v režimu nepřetržitého
provozu.
• 0 = VYPNUTO (OFF)
Základní řezy pily
Vždy nastavte kryt pilového pásu zhruba 10 mm
nad povrch obrobku.
PODÉLNÉ ŘEZY
VAROVÁNÍ: Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí
vždy vypněte.
1. Namontujte vodítko podélných řezů
podle pokynů uvedených v části Montáž
a nastavení vodítka podélných řezů.
2. Nastavte vodítko podélných řezů na šířku
řezu, která je vyžadována měřítkem.
3. Pomalu posunujte obrobek do pilového
pásu a držte jej pevně přitisknutý ke stolu
a k vodítku. Nechejte zuby pilového pásu řezat
vlastním tempem a neprotlačujte obrobek přes
pilový pás. Otáčky pilového pásu by měly být
konstantní.
4. Nacházíte-li se v blízkosti pilového pásu,
použijte tlačnou tyč.
POKOSOVÉ ŘEZY (OBR. N)
1. Nastavte požadovaný úhel na vodítku
pokosových řezů (6) a zajistěte toto vodítko
zajišťovacím šroubem (31).
2. Je-li to nutné, použijte tyč (30). Zajistěte tyč
v požadované poloze pomocí šroubu (38).
3. Postupujte jako u podélných řezů.
ŠIKMÉ ŘEZY
1. Sklopte stůl v požadovaném úhlu.
2. Namontujte vodítko z pravé strany pilového
pásu.
3. Postupujte jako u podélných řezů.
KOMBINOVANÉ POKOSOVÉ ŘEZY
Tento řez je kombinací šikmého a pokosového
řezu.
Nastavte stůl do požadovaného úhlu a postupujte
jako u podélných řezů.
ŘEZY PROVÁDĚNÉ RUKOU
Ruční řezy jsou prováděny bez pomoci vodítka.
Nepokoušejte se řezat menší oblouky, než
umožňuje použitý pilový pás.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit zranění.
Čištění
Před použitím pečlivě zkontrolujte nastavitelné
horní a spodní bloky pilového pásu, pohyblivé
dveře a také trubici odsávání prachu, abyste se
ujistili o jejich správné funkci. Ujistěte se, zda
piliny, prach nebo části obrobku nemohou způsobit
zablokování těchto funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi pilovým
pásem a spodním blokem pilového pásu, odpojte
stroj od napájecího zdroje a postupujte podle
pokynů uvedených v části Montáž pilového pásu.
Odstraňte zaseknuté části a proveďte zpětnou
montáž pilového pásu.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, odstraňte je
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto typy chemikálií mohou plastové
materiály nářadí poškodit. Používejte
pouze hadřík navlhčený v mýdlovém
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do
nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy
neponořujte žádnou část nářadí do
kapaliny.
Přeprava (obr. A1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
K dispozici jsou přepravní kolečka (20), která
usnadňují přepravu stroje.
Při přepravě stroje používejte rukojeť pro
přemístění stroje (19).
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
15
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Odsávání prachu
VAROVÁNÍ: Kdykoli je to možné,
připojte zařízení pro odsávání prachu,
které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových
emisí.
Připojte zařízení pro odsávání prachu splňující
požadavky platných předpisů. Rychlost proudění
vzduchu připojených zařízení by měla být 20 m/s
(+/- 2 m/s). Rychlost je měřena ve spojovací trubici
v bodě připojení, s připojeným nářadím, které není
v chodu.
Řada dostupných pilových
pásů
DOPORUČENÉ PILOVÉ PÁSY
CELKOVÁ DÉLKA 2215 MM
Typ pilového
pásu
DT8470QZ
Rozteč
(mm)
1,8
Šířka
(mm)
4,0
DT8471QZ
4,2
6,0
DT8472QZ
4,2
10,0
DT8473QZ
6,4
16,0
DT8474QZ
1,4
20,0
DT8475QZ
1,4
6,0
DT8476QZ
1,8
12,0
Použití
Dřevo - lupenková
pila
Dřevo - obrysové
a postupné řezy
Dřevo - podélné
a příčné řezy
Dřevo - rychlé
podélné řezy
Dřevo - rychlé
podélné řezy, silné
obrobky
Kov - neželezné
kovy - tenká ocel
Kov - neželezné
kovy - silná ocel
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte
tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních
středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241700 - 17-07-2014
16
DW876
Stůl
PÁSOVÁ PILA 3
©
17
DW876
Havní jednotka
PÁSOVÁ PILA 3
©
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising