DW876 | DeWalt DW876 BANDSAW Type 3 instruction manual

599111-45 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW876
Obr. A
8
10
8
15
9
14
1
18
5
3
2
11
12
19
4
16
6
13
7
21 7
17
20
Obr. A2
2
Obr. B
Obr. B1
Obr. C
11
39
96
110
12
3
Obr. D1
Obr. D2
8
9
3
3
39
40
Obr. D3
41
Obr. D5
Obr. D4
42
22
3
42
23 43 40
4
Obr. E
8
24
23
6MM
0
10MM
12MM
16MM
300N
20MM
500N
600N
800N
1000
N
Obr. G
Obr. F
22
27
24
25
26
Obr. J
Obr. H
29A
30
6
31
28
29
Obr. K
Obr. L
32
15
3
12
5
Obr. M1
Obr. M2
37
33
35
13
36
34
Obr. N
30
6
38
31
6
DVOJRÝCHLOSTNÁ PÁSOVÁ PÍLA
DW876
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Príkon
Výkon motora
Typ
Napájacie napätie
Otáčky naprázdno
Otáčky naprázdno,
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
Maximálna výška rezu
Maximálna šírka rezu
Veľkosť stola
Náklon stola
Celkové rozmery (bez stojana)
(s opornými nohami)
Priemer adaptéra na odsávanie
Pílový pás
Dĺžka
Šírka
Hrúbka
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
Poistky:
Náradie 230 V
W
W
V
min1
DW876
1000
750
3
230
2830
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
m/min
380
m/min
880
mm
200
mm
305
mm
500 x 500
pravý
0–45°
mm 1050 x 700 x 500
mm 1600 x 700 x 500
mm
100
mm
mm
mm
kg
2215
3-16
0,06
54
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
95
3
10 A v napájacej sieti
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,25 Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
Požívateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá môže viesť k spôsobeniu
ľahkého alebo stredne vážneho
zranenia v prípade, že sa jej
nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na nebezpečenstvo
ostrých hrán.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
DW876
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú
7
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
povrchmi (napríklad potrubie, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) môžete
elektrickú bezpečnosť zvýšiť vložením
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
4. Udržujte ostatné osoby mimo pracovného
priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoja a konštrukcie výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY NA PRÍPADNÉ
BUDÚCE POUŽITIE
1. Pracovný priestor udržujte v čistote.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
8
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na ktoré
sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú pílu na
rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na odsávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Upnite si obrobok.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie, než
držanie obrobku rukou a umožňuje to obsluhu
náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti píly suché a čisté. Dbajte na to, aby
neboli znečistené olejom alebo mazivom.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú pílové kotúče, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte neúmyselnému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte stále pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Premýšľajte.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Pred použitím náradie a prívodný kábel
starostlivo skontrolujte, aby ste sa uistili, či nie
sú poškodené a aby bola zaistená ich správna
funkcia. Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebovanie
jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť správny chod náradia. Zničené
alebo iné poškodené diely nechajte opraviť
alebo vymeniť v autorizovanom servise, ak
v tejto príručke nebude uvedený iný spôsob
odstránenia poruchy. Poškodené vypínače
nechajte vymeniť v autorizovanom servise.
Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy
sa nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je
odporúčané v tomto návode môže
zapríčiniť poranenie obsluhy.
21. Opravy tohto náradia zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné diely. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Doplnkové bezpečnostné
predpisy pre pásové píly
• Pred začatím práce sa uistite, že je stroj
umiestnený na rovnom povrchu v stabilnej
polohe.
• Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja,
okamžite pílu vypnite a odpojte ju od
napájacieho zdroja.
• Urobte záznam o poruche a stroj vhodným
spôsobom označte, aby ste zabránili ostatným
osobám v použití poškodeného stroja.
• Ak dôjde k zablokovaniu pílového pásu,
ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou
silou počas rezania, zastavte stroj a odpojte
napájanie. Vyberte obrobok a uistite sa, že sa
pílový kotúč voľne otáča. Znovu zapnite stroj
a začnite nový rez s menšou posuvnou silou.
• Ak je stroj v chode, vyhýbajte sa
odstraňovaniu akýchkoľvek odrezkov alebo
iných častí obrobku z priestoru rezu.
• Zaistite zodpovedajúce celkové alebo lokálne
osvetlenie.
• Zaistite, aby bola obsluha adekvátne
preškolená v použití, nastavení a obsluhe
stroja.
• Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na
zachytávanie pilín a prachu.
9
• Vždy berte do úvahy faktory, ktoré majú vplyv
na pôsobenie prachu na obsluhu píly, ako sú:
– Typ rezaného materiálu (drevotrieska
vytvára pri rezaní viac prachu ako plné
drevo).
• Zvoľte správny pílový pás, ktorý bude
zodpovedať nastaveným otáčkam a rezanému
materiálu.
– Ostrosť pílového pásu.
• Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na obale pílového pásu.
– Správne nastavenie pílového pásu.
– Odsávacie zariadenie s rýchlosťou
prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s.
Zaistite správne nastavenie lokálneho
odsávania, ochranných krytov, odvádzacích
korýt a sklzov.
• Používajte vhodné prvky osobného
ochranného vybavenia, ako sú:
– Ochrana sluchu z dôvodu zníženia rizika
straty sluchu.
– Respirátory a ochranné masky zabraňujúce
riziku vdychovania škodlivého prachu.
– Rukavice na manipuláciu s pílovým pásom
a hrubými materiálmi.
• Ak robíte priame rezy s vodidlom na pozdĺžne
rezy, používajte tlačnú tyč.
• Ak robíte rezy s nakloneným stolom, vždy
umiestnite vodidlo (pre pozdĺžne rezy) na
spodnú časť stola.
• Ak robíte rezy materiálov s kruhovým
prierezom, používajte vhodné upínacie
zariadenie, ktoré zabráni pretáčaniu obrobku.
• Pred začatím práce skontrolujte správne
nastavenie a funkčnosť ochranných krytov
pásovej píly.
• Rozmery obrobkov
– Nikdy nerežte obrobok, ktorý je kratší než
20 mm.
– Ak nie je píla vybavená prídavnými
podperami, môžu sa rezať obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
– Výška 150 mm × šírka 230 mm × dĺžka 700
mm.
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom.
• Tento stroj nie je určený na sériovú alebo
pásovú výrobu.
• Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pílového pásu. Pri práci s úzkymi obrobkami
používajte pretlačovaciu tyč.
• Pri manipulácii s pílovým pásom používajte
držiak alebo rukavice.
• Uistite sa, že sa pílový pás otáča správnym
smerom a že jeho zuby smerujú dole.
10
• Vždy používajte ostré pílové pásy správneho
typu, ktoré sú určené pre príslušné obrobky.
• Nepoužívajte pílové pásy, ktorých rozmery
nezodpovedajú hodnotám uvedeným
v technických údajoch.
• Nepoužívajte deformované alebo poškodené
pílové pásy.
• Pri vykonávaní šikmých rezov sa uistite, že
je vodidlo pre pozdĺžne rezy pripevnené na
nižšej strane stola.
• Ak tlačnú tyč nepoužívate, uložte ju na určené
miesto.
• Nastavte horný kryt pílového pásu pokiaľ
možno čo najbližšie k obrobku.
• Ak pílu nepoužívate, úplne zakryte pílový pás
ochranným krytom.
• Ak pracujete v náročných prevádzkových
podmienkach (mimoriadne nízke teploty, nižšie
napájacie napätie v sieti alebo prevádzka
po dlhodobom odstavení stroja), stroj môže
mať tendenciu na zastavovanie. V takýchto
prípadoch uvoľnite napnutie pílového pásu
zhruba na 100 N, zapnite motor a (s motorom
v chode) postupne zvyšujte napnutie na
hodnotu (50 x b) N, kde je veličina b šírkou
pílového pásu uvedenou v mm.
• Ak nebudete stroj používať dlhší čas, celkom
uvoľnite napnutie pílového pásu, aby ste
eliminovali riziko deformácie kolesa pílového
pásu, čo by mohlo spôsobiť nevyváženosť
stroja.
Zvyškové riziká
Pri práci s pásovými pílami vznikajú nasledujúce
riziká:
– zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi
– zranenia spôsobené roztrhnutím pílového
pásu
Tieto riziká sú najviac evidentné najmä:
– v celom rozsahu pracovných operácií
– v blízkosti dosahu rotujúcich častí stroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehody spôsobené nekrytými
časťami rotujúceho pílového pásu.
– Riziko zranenia pri výmene pílového pásu.
– Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
– Zdravotné rizika spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä
dubového a bukového.
Úroveň hlučnosti ovplyvňujú nasledujúce faktory:
1 škatuľu obsahujúcu:
1 stojan (4 nohy 530 mm, 2 priečniky 480
mm, 2 priečniky 360 mm, skrutky M5 × 16,
matice M5 a podložky M5 na zostavenie
stojana, skrutky M8 × 20 a podložky na
montáž stroja na stojan)
1 kľúč 10/13 mm
1 šesťhranný kľúč 2,5 mm
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
– typ rezaného materiálu
– podoprenie materiálu
– napnutie pílového pásu
– typ pílového pásu
1. Vypínač zapnuté/vypnuté
– posuvná sila
2. Pílový pás
– správne nastavenie a pravidelná údržba
pílového pásu.
3. Kryt pílového pásu
– pravidelná údržba remeníc a mazacieho
systému
5. Vodidlo pre pozdĺžne rezy
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva
alebo doplnkov a pred údržbou vždy
odpojte prívodný kábel.
Skontrolujte smer otáčania pílového
pásu.
Nevkladajte ruky do tohto priestoru.
4. Stôl
6. Vodidlo pre pokosové rezy
7. Stojan
8. Napínadlo pílového pásu
9. Zámka dverí
10. Meradlo napnutia pílového pásu
11. Podpera sklápacieho stola
12. Zaisťovacia páka
13. Polohovacia skrutka motora
14. Nastavovač vycentrovania pílového pásu
15. Nastavovač výšky krytu pílového pásu
16. Adaptér na odsávanie
17. Montážny otvor na ukotvenie k podlahe
Bod uchytenia na prenášanie.
18. Úložné miesto pre tlačnú tyč
19. Rukoväť na premiestnenie stroja
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A)
20. Koliesko
Dátumový kód (21), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
21. Dátumový kód
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 čiastočne zostavený stroj
1 stôl
1 vodidlo pre pozdĺžne rezy
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša pásová píla DW876 je určená na
profesionálne použitie v dielňach: Vykonáva
priame, obrysové, pokosové a šikmé rezy v celom
rade materiálov, ako sú drevo, plasty, železné
a neželezné kovy a kože.
Menovitá dĺžka pílového pásu je 2,215 mm a šírka
od 3 do 16 mm.
VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj
na iné, než určené účely.
1 vodidlo pre pokosové rezy
11
Elektrická bezpečnosť
Elektrický motor je určený iba na prevádzku pod
jedným napätím. Vždy skontrolujte, či napájacie
napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Konštrukcia tohto stroja patrí do triedy I, a preto
nie je vyžadované použitie uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (Iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
obrázku. Skrutky a matice zatiaľ celkom
nedoťahujte.
2. Uistite sa, že sú všetky oporné nohy vybavené
na spodnej časti plastovými pätkami.
Zostavený rám je zobrazený na obr. A.
3. Postavte stroj na stojan a uistite sa, že
základňa stroja na všetkých štyroch stranách
správne sedí na hornej časti stojana.
4. Pripevnite stroj k stojanu pomocou dodaných
matíc, skrutiek a podložiek.
5. Pevne utiahnite všetky skrutky.
MONTÁŽ KOLIESOK (OBR. B1)
1. Umiestnite držiak prvého kolieska pred dosku
a zarovnajte montážne otvory.
2. Pripevnite držiak k doske pomocou
montážnych prvkov.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
3. Zopakujte tento postup aj pri ostatných
držiakoch koliesok.
• Zeleno-žltý vodič pripojte k uzemňovacej
svorke.
4. Pripevnite dosku k stojanu pomocou
montážnych prvkov.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, že je hlavný vypínač
v polohe VYPNUTÉ. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Stroj je celkom zostavený mimo stojana, koliesok
a horného stola.
5. Nastavte vôľu koliesok vzhľadom k podlahe na
hodnotu 0 – 0,5 mm.
VAROVANIE: Stroj musí byť stále
v stabilnej a zarovnanej polohe.
MONTÁŽ HORNÉHO STOLA (OBR. C)
1. Uistite sa, že je podpera sklápacieho stola (11)
vo vodorovnej polohe a že je zaistená páka
(12).
2. Pomocou štyroch skrutiek namontujte horný
stôl na podperu sklápacieho stola (11) tak, aby
bolo meradlo (39) vpredu.
3. Správne umiestnenie skrutiek je zobrazené
v detaile na obr. C. Správne umiestnenie
horného stola zaručuje optimálny výkon
pílového pásu a zabraňuje poškodeniu vložky
stola.
4. Uvoľnite páku (12), aby mohlo dôjsť
k nakloneniu stola, znovu ho zaistite
a dočasne zaistite všetky štyri skrutky.
5. Nastavte stôl späť do vodorovnej polohy.
MONTÁŽ RUKOVÄTI NA PREMIESTNENIE
STROJA (OBR. A)
ZOSTAVENIE STOJANA (OBR. B)
1. Priložte rukoväť pred montážne miesto na
pravej časti stroja.
Komponenty stojana a upevňovacie prvky sú
zabalené samostatne.
2. Pripevnite rukoväť pomocou skrutky.
1. Zostavte oporné nohy a priečniky pomocou
matíc, skrutiek a podložiek, ako na uvedenom
12
MONTÁŽ STROJA NA PODLAHU (OBR. A1)
Vždy pripevnite stroj k podlahe pomocou
príslušných otvorov pre kotevné skrutky (17).
MONTÁŽ PÍLOVÉHO PÁSU (OBR. D1 – D6)
VAROVANIE: Zuby nového pílového
kotúča sú veľmi ostré a môžu byť
nebezpečné.
1. Nakloňte stôl v maximálnom možnom uhle.
2. Povoľte skrutku (40), aby došlo k odklopeniu
meradla (39).
3. Vyskrutkujte montážnu skrutku a odoberte
plastový kryt pod stolom (obr. D3)
4. Otočte zámku dverí (9) o polovicu otáčky.
5. Otvorte dvere smerom doprava.
6. Vyberte si a vybaľte vhodný pílový pás.
7. Povoľte napínadlo pílového pásu (8).
8. Zasuňte zostavu krytu pílového pásu (3).
9. Pretiahnite pílový pás drážkou stola (41).
10. Umiestnite pílový pás medzi horné a spodné
vodiace bloky (obr. D4, 42, 43).
11. Veďte pílový pás cez horné a spodné vodiace
kolesá (obr. D4, 22, 23).
12. Uistite sa, že zuby pílového pásu smerujú dole
a dopredu.
13. Priklopte meradlo (39) späť do pôvodnej
polohy a zaistite skrutku (40).
14. Nastavte späť do pôvodnej polohy plastový
kryt pod stolom a utiahnite skrutku (obr. D3).
15. V tomto okamihu nezatvárajte kryt pílového
pásu alebo dvere stroja.
VAROVANIE! Dbajte na to, aby bola
výmena pílového pásu vykonávaná
iba opísaným spôsobom. Používajte
iba pílové pásy, ktoré sú špecifikované
v technických údajoch.
NASTAVENIE NAPNUTIA PÍLOVÉHO PÁSU
(OBR. E)
Správne napnutie pílového pásu závisí od šírky
použitého pílového pásu. Pozrite meradlo (24) na
stroji.
Zatiaľ čo jednou rukou otáčate horným vodiacim
kolesom, druhou rukou súčasne zľahka otáčajte
nastavovačom vycentrovania pílového pásu
(obr. A, 14).
NASTAVENIE VODIACICH BLOKOV PÍLOVÉHO
PÁSU A ZADNÝCH NOSNÝCH LOŽÍSK
(OBR. D2, G)
Počas rezania je pílový pás vystavený pôsobeniu
čelných a bočných síl. Zadné nosné ložiská (25)
sú umiestnené 0,5 mm za pílovým pásom, aby
mohli regulovať pohyb pílového pásu smerom
dopredu a dozadu. Vodiace bloky 45° a 90° sú
umiestnené vo vzdialenosti 0,1 mm od pílového
pásu, aby mohla byť regulovaná poloha pílového
pásu v pozdĺžnom smere.
1. Nakloňte stôl v uhle 45°, aby ste získali prístup
k spodnému vodiacemu systému.
2. Uvoľnite skrutku (24) a nastavte zadné
nosné ložisko (25) do vzdialenosti 0,5 mm od
pílového pásu.
3. Utiahnite skrutku (24).
4. Povoľte všetky štyri skrutky (26), nastavte
bloky do vzdialenosti 0,1 mm od pílového
pásu a skrutky znovu utiahnite.
5. Ak je to nutné, povoľte maticu (27), aby mohlo
dôjsť k pohybu celého vodiaceho systému.
6. Uistite sa, že sa pílový pás pohybuje uprostred
vložky stola.
7. Utiahnite všetky štyri skrutky, ktoré pripevňujú
stôl k podpere sklápacieho stola.
8. Zavrite kryt pílového pásu (3) a dvere.
MONTÁŽ A NASTAVENIE VODIDLA PRE
POZDĹŽNE REZY (OBR. H)
Stôl pásovej píly je vybavený drážkou v tvare
U a meradlom pre vodidlo pozdĺžnych rezov.
1. Povoľte zaisťovaciu skrutku (28).
2. Nasuňte zostavu na prednú časť stola
a použite drážku v tvare U (29) ako vodidlo.
Upravte napnutie pílového pásu pomocou
napínadla (8) tak, aby ukazovateľ (23) označoval
napnutie zodpovedajúce šírke pílového pásu.
3. Utiahnite zaisťovaciu skrutku (28)
a skontrolujte, či je vodidlo rovnobežné
s pílovým pásom.
NASTAVENIE POLOHY PÍLOVÉHO PÁSU
(OBR. A, F)
4. Ak je nutné nastavenie, povoľte skrutky, ktoré
sú prístupné cez otvory (29A) vo vodidle
a vykonajte požadované nastavenie.
Pílový pás musí byť vycentrovaný na venci
horného vodiaceho kolesa (22).
5. Utiahnite všetky skrutky a vykonajte znovu
kontrolu.
VAROVANIE: Nedotýkajte sa pílového
pásu, ale prstom otáčajte lúče horného
vodiaceho kolesa (22).
MONTÁŽ VODIDLA POKOSOVÝCH REZOV
(OBR. J)
Stôl pásovej píly je vybavený drážkou, ktorá
umožňuje použitie vodidla pokosových rezov.
13
Vodidlo pokosových rezov (6) je vybavené
nastaviteľným dorazom (30). Vodidlo pokosových
rezov môže byť zaistené v akejkoľvek polohe od
0 do 60° vľavo i vpravo a je zaistené zaisťovacou
skrutkou (31).
Jednoducho nasuňte vodidlo pokosových rezov do
stola a zaistite ho v požadovanom uhle.
NASTAVENIE UHLA ŠIKMÉHO REZU (OBR. K)
1. Povoľte zaisťovaciu páku (12).
2. Sklopte stôl v požadovanom uhle a zaistite
páku.
3. Ak chcete nastaviť uhol 90°, priložte
k pílovému pásu uhlomer a nastavte doraz
(32) tak, aby sa dotýkal spodnej časti stola.
NASTAVENIE KRYTU PÍLOVÉHO PÁSU
(OBR. L)
1. Kryt pílového pásu (3) musí byť vždy
nastavený zhruba 10 mm nad povrchom
obrobku.
2. Otáčajte skrutkou (15), aby ste nastavili
požadovanú výšku krytu.
ZMENA PREVÁDZKOVÝCH OTÁČOK (OBR. M1
– M2)
Pásová píla má k dispozícii dva režimy
prevádzkových otáčok. Nízke otáčky získate po
nasadení hnacieho remeňa (33) na malú hnaciu
remenicu (34). Vysoké otáčky získate po nasadení
hnacieho remeňa (33) na veľkú hnaciu remenicu
(35) (obr. M1). Prevádzkové otáčky sú uvedené
v technických údajoch.
1. Povoľte polohovaciu skrutku motora (13)
a pohybujte motorom v drážke (36), aby došlo
k uvoľneniu hnacieho remeňa (obr. M2)
2. Uvoľnite hnací remeň z vodiaceho kolesa (37)
a potom z hnacej remenice (34) alebo (35).
3. Nasaďte hnací remeň na vodiace koleso (37)
a potom na požadovanú hnaciu remenicu (34)
alebo (35).
4. Nastavte motor v drážke (36) tak, aby ste
získali správne napnutie hnacieho remeňa
a zaistite polohu motora polohovacou skrutkou
(13).
Pred použitím
• Starostlivo skontrolujte nastaviteľné horné
a spodné bloky pílového pásu, otváracie dvere
a trubicu na odvod prachu a pilín, aby ste sa
uistili o ich správnej funkcii.
• Uistite sa, že piliny, prach alebo časti obrobku
nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
pílovým pásom a spodným blokom pílového
pásu, odpojte stroj od napájacieho zdroja
a postupujte podľa pokynov uvedených v časti
Montáž pílového pásu. Odstráňte zaseknuté
časti a vykonajte spätnú montáž pílového
pásu.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
• Pri rezaní nepôsobte príliš veľkou
silou. Pred začatím rezania počkajte,
kým motor nedosiahne maximálne
otáčky.
• Zvoľte zodpovedajúci pílový pás.
• Nikdy nepoužívajte stroj bez riadne
usadených ochranných krytov.
• Neprepínajte pílový pás.
Uistite sa, že je stroj z hľadiska výšky stola
a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby
mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní
manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, že
nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, že
je vykonaná riadna údržba stroja a príslušenstva
a že je veľkosť obrobku vhodná pre tento
stroj. Používatelia vo Veľkej Británii sú povinní
dodržiavať nariadenia opísané v predpisoch na
obsluhu drevoobrábacích strojov z roku 1974.
ZAPNUTIE A VYPNUTIE (OBR. A)
Vypínač zapnuté/vypnuté (1) je funkčný iba
v prípade, ak sú zatvorené dvere stroja.
• I = ZAPNUTÉ (ON)
• 0 = VYPNUTÉ (OFF)
14
Náradie teraz pracuje
v režime nepretržitej
prevádzky.
Základné rezy píly
Vždy nastavte kryt pílového pásu zhruba 10 mm
nad povrch obrobku.
POZDĹŽNE REZY
VAROVANIE: Po ukončení práce
a pred odpojením prívodného kábla
náradie vždy vypnite.
1. Namontujte vodidlo pozdĺžnych rezov
podľa pokynov uvedených v časti Montáž
a nastavenie vodidla pozdĺžnych rezov.
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, že je hlavný vypínač
v polohe VYPNUTÉ. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť zranenie.
2. Nastavte vodidlo pozdĺžnych rezov na šírku
rezu, ktorá je vyžadovaná meradlom.
3. Pomaly posúvajte obrobok do pílového pásu
a držte ho pevne pritlačený k stolu a k vodidlu.
Nechajte zuby pílového pásu rezať vlastným
tempom a nepretláčajte obrobok cez pílový
pás. Otáčky pílového pásu by mali byť
konštantné.
4. Ak sa nachádzate v blízkosti pílového pásu,
použite tlačnú tyč.
POKOSOVÉ REZY (OBR. N)
1. Nastavte požadovaný uhol na vodidle
pokosových rezov (6) a zaistite toto vodidlo
zaisťovacou skrutkou (31).
2. Ak je to nutné, použite tyč (30). Zaistite tyč
v požadovanej polohe pomocou skrutky (38).
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
Pred použitím starostlivo skontrolujte nastaviteľné
horné a spodné bloky pílového pásu, pohyblivé
dvere a tiež trubicu odsávania prachu, aby ste sa
uistili o ich správnej funkcii. Uistite sa, že piliny,
prach alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť
zablokovanie týchto funkcií.
1. Sklopte stôl v požadovanom uhle.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
pílovým pásom a spodným blokom pílového pásu,
odpojte stroj od napájacieho zdroja a postupujte
podľa pokynov uvedených v časti Montáž
pílového pásu.
2. Namontujte vodidlo z pravej strany pílového
pásu.
Odstráňte zaseknuté časti a vykonajte spätnú
montáž pílového pásu.
3. Postupujte ako pri pozdĺžnych rezoch.
ŠIKMÉ REZY
3. Postupujte ako pri pozdĺžnych rezoch.
KOMBINOVANÉ POKOSOVÉ REZY
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového
rezu.
Nastavte stôl do požadovaného uhla a postupujte
ako pri pozdĺžnych rezoch.
REZY VYKONÁVANÉ RUKOU
Ručné rezy sa vykonávajú bez pomoci vodidla.
Nepokúšajte sa rezať menšie oblúky, než
umožňuje použitý pílový pás.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, odstráňte
ich prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky.
Tieto typy chemikálií môžu plastové
materiály náradia poškodiť. Používajte
iba handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
15
Preprava (obr. A1)
Rozstup
(mm)
4,2
Šírka
(mm)
6,0
DT8472QZ
4,2
10,0
DT8473QZ
6,4
16,0
DT8474QZ
1,4
20,0
K dispozícii sú prepravné kolieska (20), ktoré
uľahčujú prepravu stroja.
DT8475QZ
1,4
6,0
Pri preprave stroja používajte rukoväť na
premiestnenie stroja (19).
DT8476QZ
1,8
12,0
Doplnkové príslušenstvo
Ochrana životného prostredia
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, že je hlavný vypínač
v polohe VYPNUTÉ. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Odsávanie prachu
VAROVANIE: Kedykoľvek je to možné,
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
Pripojte zariadenie na odsávanie prachu spĺňajúce
požiadavky platných predpisov. Rýchlosť prúdenia
vzduchu pripojených zariadení by mala byť 20 m/s
(+/- 2 m/s). Rýchlosť je meraná v spojovacej trubici
v bode pripojenia, s pripojeným náradím, ktoré nie
je v chode.
Rad dostupných pílových
pásov
ODPORÚČANÉ PÍLOVÉ PÁSY
CELKOVÁ DĹŽKA 2 215 MM
Typ pílového
pásu
DT8470QZ
16
Rozstup
(mm)
1,8
Šírka
(mm)
4,0
Typ pílového
pásu
DT8471QZ
Použitie
Drevo – obrysové
a postupné rezy
Drevo – pozdĺžne
a priečne rezy
Drevo – rýchle
pozdĺžne rezy
Drevo – rýchle
pozdĺžne rezy, silné
obrobky
Kov – neželezné
kovy – tenká oceľ
Kov – neželezné
kovy – silná oceľ
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zlikvidujte tento výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej na
zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných
stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Použitie
Drevo – lupienková
píla
zst00241723 - 17-07-2014
DW876
Stôl
PÁSOVÁ PÍLA 3
©
17
DW876
Hlavná jednotka PÁSOVÁ PÍLA 3
©
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising