D28065 | DeWalt D28065 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

555777-92 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28065
Obrázek 1
Obrázek 2
2
Obrázek 3
Obrázek 4
c
b
a
Obrázek 6
Obrázek 5
i
p
j)
q
A
i
p
j)
q
B
3
ÚHLOVÁ BRUSKA
D28065
Blahopřejeme Vám!
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
pracovní doby značně prodloužit
doba působení vibrací na obsluhu.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu, ale neprovádí žádnou práci.
Během celkové pracovní doby se
tak může doba působení vibrací na
obsluhu značně zkrátit.
Technické údaje
Napájecí napětí
V
Pouze U.K. a Irsko
V
Typ
Příkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Průměr kotouče
mm
Průměr vřetena
Délka vřetena
mm
Hmotnost
kg
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
D28065
230
230/115
3
1250
9000
125
M14
16
2,6*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
101
dB(A)
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah plošné broušení
ah,AG =
m/s²
8,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
Hodnota vibrací ah obvodové broušení
ah,DS =
m/s²
4,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků,
které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednoho nářadí
s ostatními. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem
nářadí použito pro různé aplikace
4
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací:
údržba nářadí a jeho příslušenství,
udržování rukou v teple, organizace
způsobů práce.
Pojistky
Evropa
U.K. a Irsko
U.K. a Irsko
nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
nářadí 230 V 13 A v síti
nářadí 115 V 16 A v síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň
závažnosti každého označení. Přečtěte si
pozorně návod k použití a věnujte pozornost
těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potenciálně rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
12
D28065
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v Technických údajích
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2014/30/EU a 2011/65/EU. Další informace vám
poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.08.2012
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče
5
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co děláte a při práci s elektrickým
nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranu zraku.
Ochranné prostředky, jako jsou respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, ochranná
přilba a chrániče sluchu snižují riziko
poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího
kabelu k elektrické síti či vložení baterie
do nářadí, pokud je hlavní spínač
nářadí v poloze zapnuto, může vést ke
způsobení úrazu.
d) Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti
klíče nebo seřizovací přípravky. Klíče
nebo seřizovací přípravky zapomenuté na
rotujících částech nářadí mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití
takových zařízení může snížit rizika
týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro vaši práci správný
typ elektrického nářadí. Při použití
6
správného typu elektrického nářadí bude
práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoli částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním údržby
nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte jej od elektrické sítě nebo
vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit.
Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který
bude používat shodné náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo jako
bruska, drátěný kartáč, leštička nebo
rozbrušovačka. Nastudujte si všechny
bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky
a technické údaje uvedené pro toto
nářadí. Nedodržení všech níže uvedených
pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
b) Provádění operací, jako jsou leštění, není
s tímto elektrickým nářadím doporučeno.
Pracovní operace, pro které není toto
elektrické nářadí určeno, mohou vytvářet
rizikové situace při kterých může dojít
k zranění.
c) Nepoužívejte příslušenství, které není
specificky navrženo a doporučeno
výrobcem nářadí. I když může být jiné
příslušenství použito s vaším elektrickým
nářadím, neznamená to, že je zajištěn jeho
bezpečný provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí
minimálně odpovídat maximálním
otáčkám uvedeným na elektrickém
nářadí. Příslušenství, které se otáčí rychleji
než jsou jeho povolené maximální otáčky,
se může roztrhnout nebo rozlomit.
e) Vnější průměr a tloušťka použitého
příslušenství musí odpovídat rozměrům
a kapacitě vašeho elektrického nářadí.
Příslušenství s nesprávnou velikostí nemůže
být odpovídajícím způsobem chráněno
a ovládáno.
f) Velikost upínacích otvorů kotoučů,
přírub, opěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí odpovídat velikosti
vřetena elektrického nářadí. Kotouče
s upínacími otvory, které neodpovídají
montážním dílům elektrického nářadí,
nepoběží stabilně, budou nadměrně vibrovat
a mohou způsobit ztrátu kontroly.
g) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo
zda nejsou odštípnuté. U opěrných
podložek zkontrolujte, zda nejsou
prasklé, potrhané nebo nadměrně
opotřebované. U drátěných kartáčů
zkontrolujte, zda nejsou uvolněny nebo
popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li
k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo
rovinu rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. Během této zkušební
doby se poškozené kotouče obvykle
roztrhnou na kousky.
h) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
obličejový štít, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit drobné brusné
částice nebo fragmenty obrobku.
Ochrana zraku musí být schopna zastavit
odlétávající nečistoty vznikající při různých
pracovních operacích. Použití masky proti
prachu nebo respirátory musí být schopny
filtrovat částice, které jsou vytvářeny během
vaší práce. Dlouhodobé vystavení vysoké
intenzitě hluku může způsobit ztrátu sluchu.
i) Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné
vzdálenosti od pracovního prostoru.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
j) Při pracích, během kterých může dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí pouze za izolované
povrchy určené pro úchop nářadí. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
k) Udržujte napájecí kabel v bezpečné
vzdálenosti od rotujícího příslušenství.
Při ztrátě kontroly může dojít k přeseknutí
nebo obroušení kabelu a vaše ruka může
být zachycena a vtažena do rotujícího
příslušenství.
l) Nikdy nepokládejte elektrické nářadí,
dokud nedojde k úplnému zastavení
rotujícího příslušenství. Rotující
příslušenství se může zarýt do povrchu, což
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
m) Nespouštějte elektrické nářadí,
přenášíte-li jej v ruce vedle těla. Náhodný
kontakt s rotujícím příslušenstvím by
mohl způsobit zachycení vašeho oblečení
a vniknutí příslušenství do vašeho těla.
n) Pravidelně čistěte větrací otvory
elektrického nářadí. Ventilátor motoru
odvádí prachové nečistoty z vnitřního
prostoru nářadí a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz
elektrickým proudem.
7
o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou
způsobit vznícení těchto hořlavin.
p) Nepracujte s příslušenstvím, jehož
použití vyžaduje chladicí kapaliny. Použití
vody nebo jiné chladicí kapaliny může vést
k smrtelnému úrazu elektrickým proudem
nebo k jinému zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO VŠECHNY
PRACOVNÍ OPERACE
Příčiny zpětného rázu
a prevence před zpětným
rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, podpěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím a jeho pohyb v opačném
směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou
brusné kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku
nesprávného použití nebo nesprávných
pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním
níže uvedených opatření:
a) Udržujte stále pevný úchop elektrického
nářadí a postavte se tak, aby vaše tělo
a paže mohly odolávat silám zpětnému
rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť,
je-li ve vybavení nářadí, aby byla
zaručena maximální ovladatelnost při
zpětném rázu nebo při momentových
reakcích při spuštění nářadí. Uživatel
nářadí může zvládat momentové reakce
nebo síly zpětného rázu, jsou-li prováděna
správná opatření.
b) Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše
ruce.
8
c) Nestoupejte si do prostoru, do
kterého bude směřovat nářadí, dojdeli k zpětnému rázu. Zpětný ráz vymrští
nářadí v opačném směru, než je směr
otáčení kotouče v místě sevření.
d) Pracujete-li s nářadím na úpravě
rohů, ostrých hran atd., buďte velmi
opatrní. Zabraňte odskakování a kmitání
příslušenství. Rohy, ostré hrany nebo
kmitání mají tendenci zachytávat rotující
příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte s touto bruskou řezbářské
pilové kotouče nebo ozubené pilové
kotouče. Při použití těchto kotoučů dochází
často k zpětnému rázu nebo ke ztrátě
kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní výstrahy
specifické pro broušení
a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které
jsou doporučeny pro vaše elektrické
nářadí a příslušný kryt určený pro
zvolený kotouč. Kotouče, které nejsou
určeny pro vaše nářadí, nemohou být
odpovídajícím způsobem chráněny a jsou
nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před
náhodným kontaktem s kotoučem.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
Neprovádějte broušení boční částí
rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení.
Boční síly působící na tyto kotouče mohou
způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné příruby podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat
od přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro
větší nářadí není vhodný pro vyšší otáčky
menšího nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní
výstrahy specifické pro
rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou
hloubku řezu. Přílišné namáhání kotouče
zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení
nebo uváznutí kotouče v řezu a možnost
zpětného rázu nebo prasknutí kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč, v bodě
pracovní operace, směrem od vašeho těla,
možný zpětný ráz může vrhnout nářadí
přímo na vás.
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému rázu.
Přemýšlejte a provádějte potřebné akce,
abyste eliminovali příčinu zaseknutí kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Nechejte kotouč dosáhnout maximálních
otáček a opatrně zaveďte kotouč opět do
řezu. Zahájíte-li řez přímo v obrobku, kotouč
se může zaseknout v obrobku, může z řezu
vyskočit nebo může dojít k zpětnému rázu.
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky se
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů
obrobku.
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn
nebo do jiných materiálů, za které
nevidíte, buďte velmi opatrní. Vyčnívající
kotouč může způsobit přeřezání plynového
nebo vodovodního potrubí, elektrických
vodičů nebo předmětů, které mohou
způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní výstrahy
specifické pro broušení
a) Nepoužívejte příliš velké kotouče
brusného papíru. Při výběru brusného
papíru používejte doporučení výrobce.
Větší kotouče brusného papíru přesahující
průměr podpěrné podložky představují
riziko roztržení a mohou způsobit zadrhnutí,
roztržení kotouče nebo zpětný ráz.
Bezpečnostní výstrahy
specifické pro použití
drátěného kartáče
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného
kartáče jsou kartáčem odmršťovány
i během normálního použití. Nevyvíjejte
na kartáč nadměrný tlak, aby
nedocházelo k příliš velkému namáhání
štětin kartáče. Štětiny kartáče mohou lehce
propíchnout lehký oděv nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem
doporučeno použití krytu, dbejte na
to, aby se drátěný kotouč nebo kartáč
nedostaly s krytem v žádném případě do
kontaktu. Drátěné kotouče nebo kartáče
mohou v důsledku prováděné práce nebo
odstředivých sil zvětšit svůj průměr.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny
• Závit montovaného příslušenství musí
odpovídat závitu na vřetenu brusky.
U příslušenství upevňovaného pomocí
přírub musí průměr upínacího otvoru
příslušenství odpovídat polohovacímu
průměru příruby. Příslušenství, které
neodpovídá montážním prvkům na nářadí,
se nebude otáčet rovnoměrně, bude
nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu
ovladatelnosti.
• Brusná plocha kotoučů s prohloubeným
středem musí být namontována pod rovinou
okraje ochranného krytu. Nesprávně
namontovaný kotouč, který přečnívá
přes okraj ochranného krytu, nemůže být
odpovídajícím způsobem chráněn.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
určitá zbytková rizika. Tato rizika jsou
následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
9
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných
látek.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
e. Ochranný kryt
f. Systém pro odvod prachu Dust Ejection
System™
g. Boční rukojeť
h. Otvor pro upínání boční rukojeti
i. Závitová upínací matice
j. Podpěrná příruba
POUŽITÍ VÝROBKU
Výkonné úhlové brusky D28065 jsou určeny
k profesionálnímu broušení a rozbrušování.
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než jsou
kotouče s prohloubeným středem a lamelové
kotouče.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém
prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
Datový kód (r), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na povrchu skříně nářadí.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
Příklad:
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Úhlovou brusku
1 Ochranný kryt
1 Antivibrační boční rukojeť
1 Sadu přírub
1 Klíč se dvěma kolíky
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto
výrobkem bez dozoru.
1 Návod k obsluze
Systém pro odvod prachu
1 Výkresovou dokumentaci
Systém pro odvod prachu (f) zabraňuje
hromadění prachu v blízkosti krytu a vstupu
do motoru, a minimalizuje množství prachu
vnikajícího do skříně motoru.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k poškození
zařízení nebo zranění osob.
a. Spouštěcí spínač
b. Zajišťovací tlačítko
c. Odjišťovací tlačítko
d. Zajišťovací tlačítko vřetena
10
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním
odpojovacím transformátorem
s uzemňovací mřížkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně upraveným kabelem,
který je dodáván autorizovaným servisem
DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze U.K. a Irsko)
Musíte-li provést výměnu síťové zástrčky:
• Zajistěte ekologické odstranění staré
zástrčky.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nesmí být připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané
s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka:
13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu
snížení rizika vážného zranění
vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení. Před
opětovným připojením nářadí
stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je
nářadí vypnuto.
Montáž boční rukojeti (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
VAROVÁNÍ: Boční rukojeť by měla
být používána stále, aby byla vždy
zaručena ovladatelnost nářadí.
Našroubujte boční rukojeť (g) řádně do jednoho
z otvorů (h) na jedné nebo druhé straně skříně
převodovky.
Montáž a demontáž krytu
(obr. 2)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu
snížení rizika vážného zranění
vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení. Před
opětovným připojením nářadí
stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je
nářadí vypnuto.
UPOZORNĚNÍ: S touto bruskou
musí být používány kryty.
Používáte-li brusku D28065 pro řezání kovu
nebo zdiva, MUSÍ být použit kryt typu 1. Kryty
typu 1 si můžete zakoupit u autorizovaných
prodejců DEWALT.
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na tabulku
příslušenství pro broušení a rozbrušování na
konci této části, kde jsou uvedeny ostatní typy
příslušenství, které mohou být použity s těmito
bruskami.
1. Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby
vřeteno směřovalo nahoru.
2. Uvolněte upínací svorku (l) a držte kryt (e)
nad nářadím, jako na uvedeném obrázku.
3. Srovnejte výstupky (m) s zářezy (n).
4. Stlačte kryt směrem dolů a otočte jej do
požadované polohy.
5. Je-li to nutné, zvětšete upínací sílu
přitažením šroubu (o).
6. Přitáhněte upínací svorku (l).
7. Chcete-li kryt sejmout, uvolněte upínací
svorku.
UPOZORNĚNÍ: Nemůže-li být
kryt utažen pomocí seřizovacího
šroubu, nářadí nepoužívejte.
Z důvodu snížení rizika způsobení
zranění předejte nářadí i kryt do
autorizovaného servisu, kde bude
provedena oprava nebo výměna
krytu.
POZNÁMKA: Z důvodu snížení
rizika poškození nářadí nepřitahujte
seřizovací šroub, je-li upínací páčka
v uvolněné poloze. Mohlo by dojít
k nezjistitelnému poškození krytu
nebo montážní hlavy.
11
Montáž a demontáž brusného
nebo rozbrušovacího kotouče
(obr. 1, 4, 5)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
poškozené příslušenství.
9. Chcete-li pryžovou podpěrnou podložku
sejmout, uvolněte závitovou upínací matici
(i) pomocí klíče s dvěma kolíky.
Montáž drátěného kartáče
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
Našroubujte drátěný kartáč přímo na vřeteno,
aniž byste použili distanční kroužek a závitovou
přírubu.
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (j) správně na
vřeteno (q) (obr. 4).
Před použitím
3. Položte kotouč (p) na podpěrnou přírubu
(j). Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným
středem, ujistěte se, zda vyvýšený střed (k)
směřuje k podpěrné přírubě (j).
4. Našroubujte na vřeteno (q) závitovou
upínací matici (i) (obr. 5):
a. Při montáži brusného kotouče musí
kroužek na upínací matici (i) směřovat ke
kotouči (obr. 5A).
b. Při montáži rozbrušovacího kotouče musí
kroužek na upínací matici (i) směřovat od
kotouče (obr. 5B).
5. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (d)
a otáčejte vřetenem (q), dokud nedojde
k jeho zablokování.
6. Přitáhněte upínací matici (i) pomocí
dodávaného klíče se dvěma kolíky.
7. Uvolněte zablokování vřetena.
8. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí klíče
se dvěma kolíky uvolněte upínací matici (i).
Montáž a demontáž podpěrné
podložky/listu brusného
papíru (obr. 1, 5)
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Sejměte podpěrnou přírubu (j).
• Namontujte kryt a vhodný kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované
kotouče.
• Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda
nejsou odštípnuté. U opěrných podložek
zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané
nebo nadměrně opotřebované. U drátěných
kartáčů zkontrolujte, zda nejsou uvolněny
nebo popraskány jednotlivé dráty.
Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo rovinu
rotujícího příslušenství a na jednu minutu
spusťte nářadí v maximálních otáčkách
naprázdno. Během této testovací doby se
poškozené příslušenství obvykle zničí.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba. Dodržujte pokyny
uvedené v části Tabulka příslušenství pro
broušení a řezání.
• Ujistěte se, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký naznačují i šipky nacházející se
na příslušenství a na nářadí.
3. Nasaďte správně na vřeteno (q pryžovou
podpěrnou podložku.
PROVOZ
4. Nasaďte na pryžovou podpěrnou podložku
list brusného papíru.
Pokyny pro obsluhu
5. Našroubujte na vřeteno závitovou upínací
matici (i). Kroužek na závitové upínací
matici (i) musí být otočen směrem k pryžové
podpěrné podložce.
6. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (d)
a otáčejte vřetenem (q), dokud nedojde
k jeho zablokování.
7. Utáhněte závitovou upínací matici (i) pomocí
klíče s dvěma kolíky.
8. Uvolněte zajištění vřetena.
12
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu
snížení rizika vážného zranění
vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení. Před
opětovným připojením nářadí
stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je
nářadí vypnuto.
• Tato bruska není určena pro použití
s miskovými brusnými kotouči.
VAROVÁNÍ:
• Nepoužívejte toto elektrické nářadí
se stojanem pro řezání.
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k stabilní podpěře používejte svorky
nebo svěrák. Upnutí a podepření
obrobku je velmi důležité, aby bylo
zabráněno pohybu obrobku a ztrátě
kontroly. Pohyb obrobku nebo
ztráta kontroly mohou vytvářet
nebezpečné situace, které mohou
vést k způsobení zranění.
• Upněte si řádně obrobek. Obrobek,
který je upnutý pomocí upínacího
zařízení nebo ve svěráku, je
zajištěn lépe a bezpečněji, než
kdyby byl držen v ruce.
• Panely a všechny příliš velké
obrobky podepřete, abyste
minimalizovali riziko sevření
kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní
hmotnosti tendenci se prohýbat.
Podpěry musí být umístěny pod
obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
okrajů obrobku.
• Při práci s tímto nářadím vždy
používejte odpovídající pracovní
rukavice.
• Při provozu dochází k velkému
zahřívání skříně převodovky.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný
tlak. Nevyvíjejte na kotouč boční
tlak.
• Zabraňte přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí,
nechejte jej několik minut v chodu
naprázdno, aby došlo k jeho
vychladnutí. Nedotýkejte se
příslušenství, dokud nedojde
k jeho vychladnutí. Při provozu
nářadí dochází k velkému zahřívání
kotoučů.
• Nepoužívejte samostatná pouzdra
nebo adaptéry, která by umožnila
upnutí brusných kotoučů s velkými
upínacími otvory.
• Nikdy nepoužívejte tuto brusku bez
řádně upevněného krytu.
• Nikdy nepoužívejte listy brusného
papíru společně s pojenými
brusnými výrobky.
• Uvědomte si, že se po vypnutí
nářadí bude kotouč ještě chvíli
otáčet.
Správná poloha rukou
(obr. 1 a 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (g) a druhou ruku
na těle nářadí, jako na obr. 6.
Spouštěcí spínač (obr. 3)
UPOZORNĚNÍ: Při spuštění
nářadí, během jeho použití a dokud
se kotouč nebo příslušenství
nepřestane otáčet, držte pevně
boční rukojeť a tělo nářadí, abyste
neztratili kontrolu nad nářadím. Před
odložením nářadí se ujistěte, zda
došlo k úplnému zastavení kotouče.
POZNÁMKA: Z důvodu zamezení
neočekávaných pohybů nářadí nezapínejte
a nevypínejte nářadí, je-li v zátěži. Před
kontaktem s obrobkem nechejte brusku
rozběhnout do maximálních otáček. Před
vypnutím zvedněte nářadí s povrchu obrobku.
Před odložením nářadí počkejte, dokud se zcela
nezastaví.
1. Chcete-li nářadí zapnout, současně se
stisknutím spouštěcího spínače (a) stiskněte
odjišťovací tlačítko (c).
2. Nářadí vypnete uvolněním spouštěcího
spínače.
ZAJIŠŤOVACÍ TLAČÍTKO
Zajišťovací tlačítko (b) nabízí zvýšený komfort
při dlouhodobých pracovních aplikacích.
Chcete-li nářadí zajistit v režimu zapnuto,
stiskněte spouštěcí spínač (a) a potom stiskněte
zajišťovací tlačítko (b). Nářadí bude pracovat
13
v režimu zapnuto i po uvolnění spouštěcího
spínače. Chcete-li režim nepřetržitého chodu
nářadí zrušit, stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač. Tak dojde k zastavení nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Při spuštění
nářadí, během jeho použití a dokud
se kotouč nebo příslušenství
nepřestane otáčet, držte pevně
boční rukojeť a tělo nářadí, abyste
neztratili kontrolu nad nářadím. Před
odložením nářadí se ujistěte, zda
došlo k úplnému zastavení kotouče.
UPOZORNĚNÍ: Před kontaktem
nářadí s obrobkem nechejte nářadí
rozběhnout do maximálních otáček.
Před vypnutím zvedněte nářadí
s povrchu obrobku.
Práce s kovem
Používáte-li nářadí při práci s kovy, ujistěte se,
zda byl použit proudový chránič (RCD), aby bylo
zabráněno zbytkovým rizikům, která by byla
způsobena kovovými pilinami.
Způsobí-li proudový chránič (RCD) odpojení
napájení, odevzdejte nářadí do autorizovaného
servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: Při práci s kovy
v náročných provozních podmínkách
se může uvnitř nářadí nahromadit
vodivý prach. To může způsobit
poškození ochranné izolace uvnitř
nářadí a vytvořit potenciální riziko
úrazu elektrickým proudem.
Doporučujeme vám provádět čištění větracích
drážek každý den, abyste zabránili nahromadění
kovových pilin uvnitř nářadí. Viz část Údržba.
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: Nahromadění
kovových pilin. Četné použití
lamelových kotoučů při práci s kovy
může vést k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým proudem. Chcete-li
omezit toto riziko, připojte před
použitím proudový chránič (RCD)
a každý den provádějte čištění
větracích drážek pomocí suchého
stlačeného vzduchu podle níže
uvedených pokynů pro údržbu
nářadí.
14
Řezání kovu
Pro řezání s brusnými nástroji s pojivem
vždy používejte ochranný kryt Typ 1.
Při řezání kovů používejte přiměřenou
rychlost posuvu přizpůsobenou řezanému
materiálu. Nevyvíjejte na kotouč nadměrný tlak
a nenaklánějte nebo nekývejte s nářadím.
Nesnižujte provozní otáčky řezného kotouče
vyvíjením bočního tlaku na tento kotouč.
Toto nářadí se musí při práci pohybovat vždy
směrem nahoru. V jiném případě hrozí riziko
nekontrolovaného vybočení z prováděného řezu.
Při řezání profilů a hranatých tyčí je nejlepším
řešením zahájení řezu u nejmenšího průřezu.
Hrubé broušení
Nikdy nepoužívejte pro hrubé broušení řezné
kotouče.
Nejlepších výsledků při hrubém broušení
dosáhnete při nastavení nářadí v úhlu 30° až
40°. Pohybujte s nářadím dopředu a dozadu
a nářadí přiměřeně přitlačujte. Tímto způsobem
nebude docházet k nadměrnému zahřívání
obrobku, nedojde k změně jeho barvy a nebude
docházet k vytváření drážek.
Řezání kamenů
Toto nářadí může být používáno pouze pro
suché řezání.
Pro řezání kamenů jsou nejvhodnější
diamantové řezné kotouče.
Používejte toto nářadí pouze s přídavnou
ochrannou maskou proti prachu.
Pracovní rada
Při řezání drážek do nosných stěn buďte
maximálně opatrní.
Pro řezání drážek do nosných stěn jsou
v různých zemích platné jiné specifické předpisy.
Tyto předpisy musíte za všech okolností
dodržet.
Před začátkem práce úkony konzultujte
s odpovědným statikem, architektem nebo
stavebním dozorem.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu
snížení rizika vážného zranění
vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení. Před
opětovným připojením nářadí
stiskněte a uvolněte spouštěcí
spínač, abyste se ujistili, zda je
nářadí vypnuto.
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace o vhodném příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což
znamená, že se blíží konec provozní životnosti
uhlíků a že musí být provedena údržba nářadí.
Uhlíky nejsou opravitelné. Odevzdejte nářadí
autorizovanému servisu DEWALT.
D
b
Délka
[mm] Minimální Obvodová závitového
otáčky rychlost
otvoru
[m/s]
[min.-1]
[mm]
d
125
6
22,23
11000
80
-
125
-
-
11000
80
-
Max.
[mm]
d
D
b
D
d
Mazání
Toto elektrické nářadí nevyžaduje žádné
doplňkové mazání.
b
30 M14
11000
45
18,0
125
12 M14
11000
80
18,0
D
D
Čištění
75
Ochrana životního prostředí
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
ofoukejte nářadí proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte
schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy
nedovolte, aby se do nářadí dostala
jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
15
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu.
Seznam autorizovaných servisů DEWALT
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
16
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
Typ krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Brusný kotouč
s prohloubeným
středem
KRYT - TYP 27
Kryt - typ 27
Lamelový
kotouč
Podpěrná příruba
Drátěné
kotouče
Kotouč s prohloubeným středem
- typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Kryt - typ 27
Drátěný kotouč
Miskový
drátěný kotouč
se závitovou
maticí
Kryt - typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka /
brusný papír
Kryt - typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný kotouč
Závitová upínací matice
17
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
(pokračování)
Typ krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Řezný kotouč
do zdiva,
s pojivem
OCHRANNÝ KRYT
TYP 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu, s pojivem
Kryt - typ 1
Podpěrná příruba
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
Rozbrušovací kotouč
OCHRANNÝ KRYT
TYP 1
NEBO
OCHRANNÝ KRYT
TYP 27
zst00256764 - 13-01-2015
18
Závitová upínací matice
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising