D28065 | DeWalt D28065 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

511888-66 SK
Preložené z pôvodného návodu
D28065
Obrázok 1
Obrázok 2
2
Obrázok 3
Obrázok 4
c
b
a.
Obrázok 6
Obrázok 5
i
p
j)
q
A
i
p
j)
q
B
3
UHLOVÁ BRÚSKA
D28065
Blahoželáme vám!
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
náradie používa pre rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa nerobí dostatočná údržba,
veľkosť vibrácií môže byť odlišná.
Tak sa môže počas pracovného
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
užívateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
D28065
Napájacie napätie
V
230
Iba U. K. a Írsko
V
230/115
Typ
3
Príkon
W
1250
Otáčky naprázdno
min-1
9 000
Priemer kotúča
mm
125
Závit vretena
M14
Dĺžka hriadeľa
mm
16
Hmotnosť
kg
2,6*
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväte a krytu
LpA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
90
3
101
dB(A)
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah plošné brúsenie
ah,AG =
m/s²
8,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Hodnota vibrácií ah obvodové brúsenie
ah,DS =
m/s²
4,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných
požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme
EN 60745 a môže byť použitá na porovnanie
jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota
môže byť použitá na predbežný odhad vibrácií
pôsobiacich na obsluhu.
4
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu vibrácií by mal tiež počítať
s časom, keď je náradie vypnuté
alebo keď je v chode, ale nevykonáva žiadnu prácu. Tak sa môže počas
pracovného času značne skrátiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstvo, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Poistky
Európa
VB a Írsko
VB a Írsko
náradie 230 V
náradie 230 V
náradie 115 V
10 A v napájacej sieti
13 A v sieti
16 A v sieti
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného
zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak jej nie je zabránené, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak mu nie
je zabránené, môže viesť
k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
12
D28065
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v Technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2014/30/EU a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.08.2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom)
alebo náradie napájané z akumulátora (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných priestoroch, ako sú
napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí chránenom
uzemnením nepoužívajte žiadne
redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým
prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo zaň neťahajte pri
odpájaní náradia od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
5
e)
f)
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie. Použitie kábla na
vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
používajte prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte,
čo robíte a pri práci s elektrickým
náradím premýšľajte. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo
pred vložením akumulátora, zdvíhaním
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickej sieti či
vloženie batérie do náradia, pokiaľ je
hlavný vypínač náradia v polohe zapnutej,
môže viesť k spôsobeniu úrazu.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadenia
na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadne
6
fungovanie. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Pokiaľ nie je možné hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Každé elektrické náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním údržby
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo
vyberte akumulátor.Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhovaním
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte riadnu údržbu
elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov
a iné okolnosti, ktoré môžu mať
vplyv na chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do
úvahy podmienky pracovného
prostredia a prácu, ktorú budete
vykonávať. Použitie náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tak
zaistíte bezpečný chod náradia.
DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo
skonštruované tak, aby pracovalo ako
brúska, drôtená kefa, leštička alebo
rozbrusovačka. Naštudujte si všetky
bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky
a technické údaje uvedené pre toto
náradie. Nedodržanie všetkých nižšie
uvedených pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu
zraneniu.
b) Vykonávanie operácií, ako sú leštenie,
nie je s týmto elektrickým náradím
odporúčané. Pracovné operácie, na ktoré
nie je toto elektrické náradie určené, môžu
vytvárať rizikové situácie, pri ktorých môže
dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie
je špecificky navrhnuté a odporučené
výrobcom náradia. I keď sa môže iné
príslušenstvo použiť s vaším elektrickým
náradím, neznamená to, že je zaistená jeho
bezpečná prevádzka.
d) Menovité otáčky príslušenstva musia
minimálne zodpovedať maximálnym
otáčkam uvedeným na elektrickom
náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča
rýchlejšie než sú jeho povolené maximálne
otáčky, sa môže roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka použitého
príslušenstva musí zodpovedať
rozmerom a kapacite Vášho elektrického
náradia. Príslušenstvo s nesprávnou
veľkosťou nemôže byť zodpovedajúcim
spôsobom chránené a ovládané.
f) Veľkosť upínacích otvorov kotúčov,
prírub, oporných podložiek alebo iného
príslušenstva musí zodpovedať veľkosti
vretena elektrického náradia. Kotúče
s upínacími otvormi, ktoré nezodpovedajú
montážnym dielom elektrického náradia,
sa nebudú točiť stabilne, budú nadmerne
vibrovať a môžu spôsobiť stratu kontroly.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k jeho poškodeniu a ak je to nutné,
použite nepoškodené príslušenstvo.
Po kontrole a montáži príslušenstva
sa postavte Vy i ostatné osoby tak,
aby ste stáli mimo roviny rotujúceho
príslušenstva a na jednu minútu zapnite
náradie v maximálnych otáčkach
naprázdno. Počas tohto skúšobného času
sa poškodené kotúče obvykle roztrhnú na
kúsky.
h) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. V závislosti od druhu použitia si
nasaďte tvárový štít, či ochranné alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť drobné brúsne častice
alebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku
musí byť schopná zastaviť odlietavajúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
operáciách. Použité masky proti prachu
alebo respirátory musia byť schopné
filtrovať častice, ktoré sú vytvárané počas
práce. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
i) Udržujte okolo stojace osoby
v bezpečnej vzdialenosti od pracovného
priestoru. Každý, kto vstupuje do
pracovného priestoru, musí byť
vybavený prvkami osobnej ochrany.
Fragmenty obrobku alebo úlomky kotúča
môžu odletovať a môžu spôsobiť úraz
i mimo pracovného priestoru.
j) Pri prácach, počas ktorých môže dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie iba za izolované
povrchy určené na uchopenie náradia.
Pri kontakte pracovného príslušenstva
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
k) Udržujte prívodný kábel v bezpečnej
vzdialenosti od rotujúceho príslušenstva.
Pri strate kontroly môže dôjsť k preseknutiu
alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka môže
byť zachytená a vtiahnutá do rotujúceho
príslušenstva.
l) Nikdy neklaďte elektrické náradie,
kým nedôjde k úplnému zastaveniu
rotujúceho príslušenstva. Rotujúce
7
príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
m) Nespúšťajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a vniknutie príslušenstva do Vášho tela.
n) Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
o) Nepoužívajte elektrické náradie
v blízkosti horľavých materiálov. Iskry
môžu spôsobiť vznietenie týchto horľavín.
p) Nepracujte s príslušenstvom, ktorého
použitie vyžaduje chladiacu kvapalinu.
Použitie vody alebo inej chladiacej kvapaliny
môže viesť k smrteľnému úrazu elektrickým
prúdom alebo k inému zraneniu.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE VŠETKY
PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu a prevencia pred spätným rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie
alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča,
podpornej podložky, kefy alebo akéhokoľvek
iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie
spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho
príslušenstva, ktoré ešte navyše v bode
kontaktu spôsobí stratu kontroly nad náradím
a jeho pohyb v opačnom smere, než je smer
otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie
a môže tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom
nahor alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť
smerom k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti
od smeru pohybu kotúča v bode, kde došlo
k jeho zovretiu. Za týchto podmienok môžu tiež
brúsne kotúče prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržovaním nižšie uvedených opatrení:
a) Udržujte stále pevné uchopenie
elektrického náradia a postavte sa tak,
8
aby Vaše telo a paže mohli odolávať
silám spätnému rázu. Vždy používajte
prídavnú rukoväť, ak je vo vybavení
náradia, aby bola zaručená maximálna
ovládateľnosť pri spätnom ráze alebo
pri momentových reakciách pri zapnutí
náradia. Užívateľ náradia môže zvládať
momentové reakcie alebo sily spätného
rázu, ak sú vykonávané správne opatrenia.
b) Nikdy neklaďte ruky do blízkosti rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
c) Nestúpajte do priestoru, do ktorého bude
smerovať náradie, ak dôjde k spätnému
rázu. Spätný ráz vymrští náradie v opačnom
smere, než je smer otáčania kotúča
v mieste zovretia.
d) Ak pracujete s náradím na úprave rohov,
ostrých hrán atď., buďte veľmi opatrní.
Zabráňte odskakovaniu a kmitaniu
príslušenstva. Rohy, ostré hrany alebo
kmitanie majú tendenciu zachytávať rotujúce
príslušenstvo, čo môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím alebo spätný ráz.
e) Nepoužívajte s touto brúskou rezbárske
pílové kotúče alebo ozubené pílové
kotúče. Pri použití týchto kotúčov dochádza
často k spätnému rázu alebo k strate
kontroly nad náradím.
Bezpečnostné výstrahy
špecifické pre brúsenie
a rozbrusovanie
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporúčané pre Vaše elektrické náradie
a príslušný kryt určený pre zvolený
kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre
Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim
spôsobom chránené a sú nebezpečné.
b) Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak,
aby zaručoval maximálnu bezpečnosť
a aby bola pred užívateľom náradia
obnažená iba minimálna časť kotúča.
Kryt pomáha chrániť užívateľa náradia
pred odletujúcimi úlomkami kotúča a pred
náhodným kontaktom s kotúčom.
c) Kotúče musia byť používané iba na
odporúčané aplikácie. Napríklad:
Nevykonávajte brúsenie bočnou časťou
rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie
kotúče sú určené na obvodové brúsenie.
Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče môžu
spôsobiť ich roztrieštenie.
d) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne príruby podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
e) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie
náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky
menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné
výstrahy špecifické pre
rozbrusovanie
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč
a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú
hĺbku rezu. Príliš veľké namáhanie kotúča
zvyšuje záťaž a náchylnosť ku krúteniu
alebo uviaznutiu kotúča v reze a možnosť
spätného rázu alebo prasknutia kotúča.
b) Nestúpajte do osi a za os rotujúceho
kotúča. Ak sa kotúč pohybuje v bode
pracovnej operácie smerom od Vášho tela,
môže spätný ráz vrhnúť náradie priamo na
Vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu,
vypnite náradie a držte ho bez pohybu,
kým nedôjde k úplnému zastaveniu
kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať
kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe,
pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné
akcie, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia
kotúča.
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Nechajte kotúč dosiahnuť maximálne
otáčky a opatrne zaveďte kotúč opäť
do rezu. Ak začnete rez priamo v obrobku,
kotúč sa môže zaseknúť v obrobku,
môže z rezu vyskočiť alebo môže dôjsť
k spätnému rázu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky
podoprite, aby ste minimalizovali riziko
zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú pôsobením vlastnej hmotnosti
tendenciu sa prehýbať. Podpery musia
byť umiestnené pod obrobkom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
okrajov obrobku.
f) Ak vykonávate zárezy a prierezy do
stien alebo do iných materiálov, za
ktoré nevidíte, buďte veľmi opatrní.
Vyčnievajúci kotúč môže spôsobiť
prerezanie plynového alebo vodovodného
potrubia, elektrických vodičov alebo
predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný ráz.
Bezpečnostné výstrahy
špecifické pre brúsenie
a) Nepoužívajte príliš veľké kotúče
brúsneho papiera. Pri výbere brúsneho
papiera používajte odporúčania
výrobcu. Väčšie kotúče brúsneho papiera
presahujúce priemer podpornej podložky
predstavujú riziko roztrhnutia a môžu
spôsobiť zadrhnutie, roztrhnutie kotúča
alebo spätný ráz.
Bezpečnostné výstrahy
špecifické na použitie drôtenej
kefy
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú
kefou odmršťované i počas normálneho
použitia. Nevyvíjajte na kefu nadmerný
tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému
namáhaniu štetín kefy. Štetiny kefy môžu
ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
b) Ak je pri práci s drôtenou kefou
odporučené použitie krytu, dbajte na
to, aby sa drôtený kotúč alebo kefa
nedostali s krytom v žiadnom prípade
do kontaktu. Drôtené kotúče alebo kefy
môžu v dôsledku vykonávanej práce alebo
odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny
• Závit montovaného príslušenstva musí
zodpovedať závitu na vretene brúsky. Na
príslušenstve upevňovanom pomocou
prírub musí priemer upínacieho otvoru
príslušenstva zodpovedať polohovaciemu
priemeru príruby. Príslušenstvo, ktoré
nezodpovedá montážnym prvkom na
náradí, sa nebude otáčať rovnomerne, bude
nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu
ovládateľnosti.
• Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným
stredom musí byť namontovaná pod rovinou
okraja ochranného krytu. Nesprávne
namontovaný kotúč, ktorý prečnieva cez
okraj ochranného krytu, nemôže byť
zodpovedajúcim spôsobom chránený.
9
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sú dodržované príslušné
bezpečnostné predpisy a sú používané
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť
vylúčené určité zvyškové riziká. Tieto riziká sú
nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
a. Spúšťací vypínač
b. Zaisťovacie tlačidlo
c. Odisťovacie tlačidlo
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
d. Zaisťovacie tlačidlo vretena
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných
látok.
f. Systém na odvod prachu Dust Ejection
System™
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
e. Ochranný kryt
g. Bočná rukoväť
h. Otvor na upínanie bočnej rukoväte
i. Závitová upínacia matica
j. Podporná príruba
POUŽITIE VÝROBKU
Používajte ochranu sluchu.
Výkonné uhlové brúsky D28065 sú určené
na profesionálne brúsenie a rozbrusovanie.
Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku.
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú
kotúče s prehĺbeným stredom a lamelové
kotúče.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
(OBR. 1)
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých
kvapalín a plynov.
Dátumový kód (r), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na povrchu skrine náradia.
Tieto výkonné uhlové brúsky sú elektrické
náradie na profesionálne použitie.
Príklad:
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak toto zariadenie používajú
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Uhlovú brúsku
1 Ochranný kryt
1 Antivibračnú bočnú rukoväť
1 Súpravu prírub
1 Kľúč s dvoma kolíkmi
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad osobou zodpovednou
za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy
ponechať s týmto výrobkom bez dozoru.
1 Návod na obsluhu
Systém na odvod prachu
1 Výkresovú dokumentáciu
Systém na odvod prachu (f) zabraňuje
hromadeniu prachu v blízkosti krytu a vstupu
do motora, a minimalizuje množstvo prachu
vnikajúceho do skrine motora.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
10
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súladu s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V musí byť používané
spoločne s bezpečnostným
odpojovacím transformátorom
s uzemňovacou mriežkou medzi
primárnym a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne upraveným káblom,
ktorý je dodávaný autorizovaným servisom
DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba U. K. a Írsko)
Ak musíte vykonať výmenu sieťovej zástrčky:
• Zaistite ekologické odstránenie starej
zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporučená poistka:
13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (pozrite Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie
a odpojte náradie od zdroja
napájania. Pred opätovným
pripojením náradia stlačte a uvoľnite
hlavný vypínač, aby ste sa uistili, či
je náradie vypnuté.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 1)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
VAROVANIE: Bočná rukoväť by sa
mala používať stále, aby bola vždy
zaručená ovládateľnosť náradia.
Naskrutkujte bočnú rukoväť (g) riadne do
jedného z otvorov (h) na jednej alebo druhej
strane skrine prevodovky.
Montáž a demontáž krytu
(obr. 2)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
UPOZORNENIE: S touto brúskou
musia byť používané kryty.
Ak používate brúsku D28065 na rezanie kovu
alebo muriva, MUSÍ byť použitý kryt typu 1.
Kryty typu 1 si môžete zakúpiť u autorizovaných
predajcov DEWALT.
POZNÁMKA: Pozrite si prosím na tabuľku
príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
1. Položte uhlovú brúsku na stôl tak, aby
vreteno smerovalo nahor.
2. Uvoľnite upínaciu svorku (l) a držte kryt (e)
nad náradím, ako na uvedenom obrázku.
3. Zarovnajte výstupky (m) so zárezmi (n).
4. Stlačte kryt smerom dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
5. Ak je to nutné, zväčšite upínaciu silu
pritiahnutím skrutky (o).
6. Pritiahnite upínaciu svorku (l).
7. Ak chcete kryt odstrániť, uvoľnite upínaciu
svorku.
UPOZORNENIE: Ak nemôže byť kryt
dotiahnutý pomocou nastavovacej
11
skrutky, náradie nepoužívajte.
Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
zranenia odovzdajte náradie i kryt
do autorizovaného servisu, kde bude
vykonaná oprava alebo výmena
krytu.
POZNÁMKA: Z dôvodu zníženia
rizika poškodenia náradia
nepriťahujte nastavovaciu
skrutku, ak je upínacia páčka
v uvoľnenej polohe. Mohlo by dôjsť
k nezistiteľnému poškodeniu krytu
alebo montážnej hlavy.
Montáž a demontáž brúsneho
alebo rozbrusovacieho kotúča
(obr. 1, 4, 5)
VAROVANIE: Nepoužívajte
poškodené príslušenstvo.
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
2. Nasaďte podpernú prírubu (j) správne na
vreteno (q) (obr. 4).
3. Položte kotúč (p) na podpornú prírubu (j). Ak
pripevňujete kotúč s vyvýšeným stredom,
uistite sa, či vyvýšený stred (k) smeruje
k podpornej prírube (j).
4. Naskrutkujte na vreteno (q) závitovú
upínaciu maticu (i) (obr. 5):
a. Pri montáži brúsneho kotúča musí krúžok
na upínacej matici (i) smerovať ku kotúču
(obr. 5A).
b. Pri montáži rozbrusovacieho kotúča musí
krúžok na upínacej matici (i) smerovať od
kotúča (obr. 5B).
5. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (d)
a otáčajte vretenom (q), kým nedôjde k jeho
zablokovaniu.
6. Pritiahnite upínaciu maticu (i) pomocou
dodávaného kľúča s dvoma kolíkmi.
7. Uvoľnite zablokovanie vretena.
8. Ak chcete kotúč demontovať, pomocou
kľúča s dvoma kolíkmi uvoľnite upínaciu
maticu (i).
Montáž a demontáž podpernej
podložky/listu brúsneho
papiera (obr. 1, 5)
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
2. Odoberte podpernú prírubu (j).
12
3. Nasaďte správne na vreteno (q) gumovú
podpernú podložku.
4. Nasaďte na gumovú podpernú podložku list
brúsneho papiera.
5. Naskrutkujte na vreteno závitovú upínaciu
maticu (i). Krúžok na závitovej upínacej
matici (i) musí byť otočený smerom ku
gumovej podpernej podložke.
6. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (d)
a otáčajte vretenom (q), kým nedôjde k jeho
zablokovaniu.
7. Utiahnite závitovú upínaciu maticu (i)
pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
8. Uvoľnite zaistenie vretena.
9. Ak chcete gumovú podpernú podložku
odobrať, uvoľnite závitovú upínaciu maticu
(i) pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
Montáž drôtenej kefy
Naskrutkujte drôtenú kefu priamo na vreteno bez
toho, aby ste použili dištančný krúžok a závitovú
prírubu.
Pred použitím
• Namontujte kryt a vhodný kotúč.
Nepoužívajte nadmerne opotrebované
kotúče.
• Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo či
nie sú odštiepené. Pri oporných podložkách
skontrolujte, či nie sú prasknuté, potrhané
alebo nadmerne opotrebované. Pri
drôtených kefách skontrolujte, či nie sú
uvoľnené alebo popraskané jednotlivé
drôty. Ak dôjde k pádu elektrického náradia
alebo príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte vy aj
ostatné osoby tak, aby ste stáli mimo roviny
rotujúceho príslušenstva, a na jednu minútu
zapnite náradie pri maximálnych otáčkach
naprázdno. V tomto testovacom čase sa
poškodené príslušenstvo obvykle zničí.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba. Dodržujte
pokyny uvedené v časti Tabuľka
príslušenstva na brúsenie a rezanie.
• Uistite sa, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký naznačujú aj šípky
nachádzajúce sa na príslušenstve a na
náradí.
PREVÁDZKA
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie
a odpojte náradie od zdroja
napájania. Pred opätovným
pripojením náradia stlačte a uvoľnite
hlavný vypínač, aby ste sa uistili, či
je náradie vypnuté.
VAROVANIE:
• Zabráňte preťažovaniu náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút
v chode naprázdno, aby došlo
k jeho vychladnutiu. Nedotýkajte
sa príslušenstva, pokým nedôjde
k jeho vychladnutiu. Pri prevádzke
náradia dochádza k veľkému
zahrievaniu kotúčov.
• Nepoužívajte samostatné puzdrá
alebo adaptéry, ktoré by umožnili
upnutie brúsnych kotúčov s veľkými
upínacími otvormi.
• Nikdy nepoužívajte túto brúsku bez
riadne upevneného krytu.
• Táto brúska nie je určená na
použitie s miskovými brúsnymi
kotúčmi.
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Nepoužívajte toto elektrické náradie
so stojanom na rezanie.
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k stabilnej podložke používajte
svorky alebo zverák. Upnutie
a podoprenie obrobku je veľmi
dôležité, aby sa zabránilo pohybu
obrobku a strate kontroly. Pohyb
obrobku alebo strata kontroly môžu
vytvárať nebezpečné situácie, ktoré
môžu viesť k spôsobeniu zranení.
• Uvedomte si, že sa po vypnutí
náradia bude kotúč ešte chvíľu
otáčať.
• Upnite si riadne obrobok.
Obrobok, ktorý je upnutý pomocou
upínacieho zariadenia alebo
vo zveráku, je zaistený lepšie
a bezpečnejšie, než keď je držaný
v ruke.
• Panely a všetky príliš veľké
obrobky podoprite, aby ste
minimalizovali riziko zovretia
kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú pôsobením vlastnej
hmotnosti tendenciu sa prehýbať.
Podpery musia byť umiestnené
pod obrobkom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
okrajov obrobku.
• Pri práci s týmto náradím vždy
používajte zodpovedajúce pracovné
rukavice.
• Pri práci dochádza k veľkému
zahrievaniu skrine prevodovky.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Nevyvíjajte na kotúč bočný tlak.
• Nikdy nepoužívajte listy brúsneho
papiera spoločne so spojenými
brúsnymi výrobkami.
Správna poloha rúk (obr. 1 a 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
používajte správne uchopenie
náradia, ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte
nezvyklé reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (g) a druhú ruku na tele
náradia, ako na obr. 6.
Hlavný vypínač (obr. 3)
UPOZORNENIE: Pri zapnutí
náradia, počas jeho použitia a kým
sa kotúč alebo príslušenstvo
neprestane otáčať, držte pevne
bočnú rukoväť a telo náradia, aby ste
nestratili kontrolu nad náradím. Pred
odložením náradia sa uistite, či došlo
k úplnému zastaveniu kotúča.
POZNÁMKA: Z dôvodu zamedzenia
neočakávaných pohybov náradia nezapínajte
a nevypínajte náradie, ak je v záťaži. Pred
kontaktom s obrobkom nechajte brúsku
rozbehnúť do maximálnych otáčok. Pred
13
vypnutím zdvihnite náradie z povrchu obrobku.
Pred odložením náradia počkajte, kým sa
celkom nezastaví.
1. Ak chcete náradie zapnúť, súčasne so
stlačením hlavného vypínača (a) stlačte
odisťovacie tlačidlo (c).
2. Náradie vypnete uvoľnením hlavného
vypínača.
ZAISŤOVACIE TLAČIDLO
Zaisťovacie tlačidlo (b) ponúka zvýšený komfort
pri dlhodobých pracovných aplikáciách. Ak
chcete náradie zaistiť v režime zapnuté, stlačte
hlavný vypínač (a) a potom stlačte zaisťovacie
tlačidlo (b). Náradie bude pracovať v režime
zapnuté i po uvoľnení hlavného vypínača. Ak
chcete režim nepretržitého chodu náradia zrušiť,
stlačte a uvoľnite hlavný vypínač. Tak dôjde
k zastaveniu náradia.
UPOZORNENIE: Pri zapnutí
náradia, počas jeho použitia a kým
sa kotúč alebo príslušenstvo
neprestane otáčať, držte pevne
bočnú rukoväť a telo náradia, aby ste
nestratili kontrolu nad náradím. Pred
odložením náradia sa uistite, či došlo
k úplnému zastaveniu kotúča.
UPOZORNENIE: Pred kontaktom
náradia s obrobkom nechajte náradie
rozbehnúť do maximálnych otáčok.
Pred vypnutím zdvihnite náradie
z povrchu obrobku.
Práca s kovom
Ak používate náradie pri práci s kovmi, uistite
sa, či bol použitý prúdový chránič (RCD), aby
bolo zabránené zvyškovým rizikám, ktoré by boli
spôsobené kovovými pilinami.
Ak spôsobí prúdový chránič (RCD)
odpojenie napájania, odovzdajte náradie do
autorizovaného servisu DEWALT.
VAROVANIE: Pri práci s kovmi
v náročných prevádzkových
podmienkach sa môže vnútri náradia
nahromadiť vodivý prach. To môže
spôsobiť poškodenie ochrannej
izolácie vnútri náradia a vytvoriť
potenciálne riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Odporúčame Vám vykonávať čistenie
vetracích drážok každý deň, aby ste zabránili
nahromadeniu kovových pilín vnútri náradia.
Pozrite časť Údržba.
14
Použitie lamelových kotúčov
VAROVANIE: Nahromadenie
kovových pilín. Časté použitie
lamelových kotúčov pri práci s kovmi
môže viesť k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým prúdom. Ak chcete
obmedziť toto riziko, pripojte pred
použitím prúdový chránič (RCD)
a každý deň vykonávajte čistenie
vetracích drážok pomocou suchého
stlačeného vzduchu podľa nižšie
uvedených pokynov na údržbu
náradia.
Rezanie kovu
Na rezanie s brúsnymi nástrojmi so spojivom
vždy používajte ochranný kryt Typ 1.
Pri rezaní kovov používajte primeranú
rýchlosť posuvu prispôsobenú rezanému
materiálu. Nevyvíjajte na kotúč nadmerný tlak
a nenakláňajte alebo nekývajte s náradím.
Neznižujte prevádzkové otáčky rezného kotúča
vyvíjaním bočného tlaku na tento kotúč.
Toto náradie sa musí pri práci pohybovať vždy
smerom hore. V inom prípade hrozí riziko
nekontrolovaného vybočenia z vykonávaného
rezu.
Pri rezaní profilov a hranatých tyčí je najlepším
riešením začatie rezu v najmenšom priereze.
Hrubé brúsenie
Nikdy nepoužívajte na hrubé brúsenie rezné
kotúče.
Najlepšie výsledky pri hrubom brúsení
dosiahnete pri nastavení náradia v uhle 30° až
40°. Pohybujte s náradím dopredu a dozadu
a náradie primerane pritláčajte. Týmto
spôsobom nebude dochádzať k nadmernému
zahrievaniu obrobku, nedôjde k zmene jeho
farby a nebude dochádzať k vytváraniu drážok.
Rezanie kameňov
Toto náradie sa môže používať iba na suché
rezanie.
Na rezanie kameňov sú najvhodnejšie
diamantové rezné kotúče.
Používajte toto náradie iba s prídavnou
ochrannou maskou proti prachu.
Pracovná rada
Pri rezaní drážok do nosných stien buďte
maximálne opatrní.
Pre rezanie drážok do nosných stien sú
v rôznych krajinách platné iné špecifické
predpisy. Tieto predpisy musíte za všetkých
okolností dodržať.
alebo agresívne chemikálie. Tieto
chemikálie môžu oslabiť materiály
použité v týchto častiach. Používajte
handru navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Žiadne časti náradia neponárajte do
kvapaliny.
Pred začiatkom práce úkony konzultujte so
zodpovedným statikom, architektom alebo
stavebným dozorom.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou DEWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované. Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve
získate u autorizovaného predajcu.
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA
Motor bude automaticky zastavený, čo
znamená, že sa blíži koniec prevádzkovej
životnosti uhlíkov a že musí byť vykonaná
údržba náradia. Uhlíky nie sú opraviteľné.
Odovzdajte náradie autorizovanému servisu
DEWALT.
b
125
6
22,23
11000
80
-
125
-
-
11000
80
-
d
D
b
D
Mazanie
Toto elektrické náradie nevyžaduje žiadne
doplnkové mazanie.
D
Dĺžka
[mm] Minimálne Obvodová závitového
otáčky rýchlosť
otvoru
[min.-1]
[m/s]
[mm]
d
Max.
[mm]
Odpojovacie uhlíky
d
b
75
30 M14
11000
45
18,0
125
12 M14
11000
80
18,0
D
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty,
ofúkajte náradie prúdom suchého
stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní
tohto úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie
nekovových častí náradia
nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá
D
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Pokiaľ nebudete výrobok DEWALT ďalej
používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
15
odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať
výhody tejto služby, odovzdajte prosím
Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému
zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
16
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA NA BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
Typ krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
KRYT – TYP 27
Kryt – typ 27
Lamelový kotúč
Podporná príruba
Drôtené kotúče Kotúč s prehĺbeným stredom – typ
27
Závitová upínacia matica
Drôtené kotúče
so závitovou
maticou
Kryt – typ 27
Drôtený kotúč
Miskový
drôtený kotúč
so závitovou
maticou
Kryt – typ 27
Drôtená kefa
Podporná
podložka /
brúsny papier
Kryt – typ 27
Gumová podporná podložka
Brúsny kotúč
Závitová upínacia matica
17
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA NA BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
(pokračovanie)
Typ krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Rezný kotúč
do muriva,
so spojivom
OCHRANNÝ KRYT
TYP 1
Kotúč na
rozbrusovanie
kovu,
so spojivom
Diamantové
rozbrusovacie
kotúče
Kryt – typ 1
Podporná príruba
Rozbrusovací kotúč
OCHRANNÝ KRYT
TYP 1
ALEBO
OCHRANNÝ KRYT
TYP 27
zst00256765 - 13-01-2015
18
Závitová upínacia matica
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising