D25124K | DeWalt D25124K ROTARY HAMMER instruction manual

www.
.eu
D25123
D25124
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
14
English (original instructions)
25
Español (traducido de las instrucciones originales)
34
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
45
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
56
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
66
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
76
Português (traduzido das instruções originais)
86
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
97
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
107
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
117
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
129
Copyright DEWALT
2
c
Figure 1
d
n
f
m
g
i
a
b
e
k
j
D25123
D25124
h
Figure 2
d
e
1
Figure 4
Figure 3
f
g
l
j
Figure 6
Figure 5
c
k
i
2
Figure 7
Figure 8
h
f
j
o
m
h
3
DANSK
KRAFTIGT ROTERENDE HAMMERBOR
D25123, D25124
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
Tomgangshastighed
Omdrejningstal under
belastning
Stødenergi
Hammerboring
Mejsling
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
Mejslingspositioner
Kerneboringskapacitet
i blød mursten
Værktøjsholder
Kravediameter
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtryksusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
m/s²
m/s²
9,8
1,5
9,8
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Skruning uden slag
ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
W
min –1
D25123
230
1
800
0–1.150
D25124
230
1
800
0–1.150
min–1
0–830
0–830
J
J
3,1
3,4
3,1
3,4
mm
13/30/26
52
13/30/26
52
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
mm
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2,9
2,9
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
V
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,8
100
3,8
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
89
3,8
100
3,8
Sikringer:
Europa
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum)
bestemt i henhold til EN 60745:
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
2,6
1,5
2,6
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i beton
ah,D =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
17,8
1,5
17,8
1,5
4
Vibrationsemissionsværdi ah
Mejsling
ah,Cheq =
Usikkerhed K =
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
DANSK
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i
produktskade, hvis den ikke undgås.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
D25123, D25124
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.05.2010
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
5
DANSK
f)
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for roterende
hamre
• Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
• Brug de ekstra håndtag, der følger med
værktøjet. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
DANSK
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kontakt med
en strømførende ledning vil gøre blotlagte
metaldele på værktøjet strømførende og give
stød til brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og
kan medføre manglende kontrol.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af hammeren
kan der hvirvle savsmuld rundt. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
Brug en støvmaske eller et åndedrætsværn til
støvfrembringende handlinger. Ørebeskyttelse vil
være nødvendigt under de fleste betjeninger.
• Hold godt fast på værktøjet hele tiden.
Forsøg ikke at betjene værktøjet uden at
holde det med begge hænder. Det anbefales
altid at anvende sidehåndtaget. Betjening af
værktøjet med én hånd kan medføre manglende
kontrol. Det kan også udgøre en fare at bryde
igennem eller støde på hårde materialer, såsom
en armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt
før brug.
• Betjen ikke værktøjet i længere tid ad
gangen. Vibration som følge af hammerens
bevægelse kan medføre skade på dine hænder
og arme. Anvend handsker som en ekstra pude
og begræns udsættelsen ved at tage mange
pauser.
• Forsøg ikke selv at reparere dele.
Mejselreparation bør udføres af en autoriseret
specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
• Anvend handsker, når du betjener værktøjet
eller skifter delene. Blotlagte metaldele på
værktøjet og delene kan blive ekstremt varme
under betjening. Små dele af ødelagt materiale
kan skade bare hænder.
• Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er
helt stoppet. Det kan forårsage personskade at
fjerne delene.
• Slå ikke på fastsiddende dele med en
hammer for at løsne dem. Metalfragmenter
eller materialespåner kan løsnes og forårsage
personskade.
• Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses
ved hjælp af slibning.
• Hold strømledningen borte fra den roterende
del. Vikl ikke ledningen om kroppen. En
elektrisk ledning, der er bundet om en roterende
del, kan forårsage personskade og manglende
kontrol
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af en
roterende hammer:
– skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i beton og/eller
murværk.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs vejledningen før brug.
Bær høreværn.
Bær øjenværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (n), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Kraftigt roterende hammerbor
1 Sidehåndtag
1 Dybdejusteringsstift
1 Kasse
1 Nøgleløs patron (D25124K)
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
7
DANSK
• Kontroller for skader på værktøjet, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
a. Variabel hastighedskontakt
b. Låsekontakt
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
c. Forlæns/baglæns-skyder
d. Funktionsvælger
e. Sikkerhedslås
f. Værktøjsholder
g. Støvdæksel
h. Låsekrave (D25124)
i. Dybdejusteringsstift
j. Sidehåndtag
k. Dybdestopklemme
TILSIGTET BRUG
Disse kraftige koterende hamre er blevet fremstillet til
professionel boring og hammerboring, skruning og
let mejsling
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Valg af funktionstilstand
(fig. 2)
Værktøjet kan anvendes i følgende funktionstilstande:
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Roterende boring: til iskruning og boring i
stål, træ og plastik
Hammerboret er professionelt værktøj.
Hammerboring: til boring i beton og
murværk.
Borrotation: inaktiv position anvendes kun
til at dreje en flad mejsel i den ønskede
position.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Momentbegrænsningskobling
Alle roterende hammerbor er udstyret med en
momentbegrænsende kobling, der reducerer
den maksimale momentreaktion, der overføres
til operatøren i tilfælde af et fastklemt bor. Denne
funktion forhindrer også gearet og den elektriske
motor i at standse på grund af overbelastning.
Momentbegrænsningskoblingen er fabriksindstillet
og kan ikke justeres.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til èn spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60745.
Derfor kræves der ingen jordledning.
8
Kun hamring: til let flishugning, mejsling
og nedrivningsarbejde. I denne funktion
kan værktøjet også anvendes som
løftestang til at løsne et fastklemt bor
1. For at vælge funktionstilstand skal du trykke på
sikkerhedslåsen (e) og dreje funktionsvælgeren
(d), indtil den peger på symbolet for den
ønskede funktion.
2. Slip sikkerhedslåsen og kontrollér, at
funktionsvælgeren er låst i positionen.
ADVARSEL: Vælg ikke funktionstilstand,
når værktøjet kører.
Indstilling af mejselpositionen
(fig. 2)
Mejslen kan indstillet og låses i 52 forskellige
positioner.
DANSK
1. Drej funktionsvælgeren (d), indtil den peger på
“borrotations”-positionen.
3. Før dybdejusteringsstiften (i) gennem hullet i
dybdestopklemmen.
2. Drej mejslen i den ønskede position.
4. Juster boredybden som vist.
3. Indstil funktionsvælgeren (d) til positionen “kun
hamring”.
5. Slip dybdestopklemmen.
4. Drej mejslen, indtil den låses i position.
Indsætning og udtagning af
SDS Plus®-tilbehør (fig. 3)
Dette værktøj anvender SDS Plus -tilbehør (se
indsats i fig. 3 for et udsnit af SDS Plus® borskaft). Vi
anbefaler, at du kun anvender professionelt værktøj.
®
Fremad-/tilbageskyder (fig. 6)
1. Skub fremad-/tilbageskyderen (c) til højre for
fremadrotation (højre). Se pilene på værktøjet.
2. Skub fremad-/tilbageskyderen (c) til venstre for
tilbagerotation (venstre).
ADVARSEL: Vent altid, indtil motoren
er stoppet helt, før du ændrer
rotationsretningen.
1. Rengør og smør borskaftet.
2. Indsæt borskaftet i værktøjsholderen (f).
3. Skub boret ned og drej det en smule, indtil det
passer i åbningerne.
4. Træk i boret for at kontrollere, at det er ordentligt
låst. Hammerfunktionen kræver, at boret kan
bevæges aksialt adskille centimetre, når det er
låst fast i værktøjsholderen.
5. For at fjerne et bor skal du trække
værktøjsholderens låsemuffe (l) tilbage og
trække boret ud.
ADVARSEL: Anvend altid handsker,
når du skifter tilbehør. Det blotlagte
metaldele på værktøjet og tilbehøret kan
blive ekstremt varme under betjening.
Påsætning af sidehåndtaget (fig. 4)
Sidehåndtaget (j) kan tilpasses både højre- og
venstrehåndsbrugere.
ADVARSEL: Anvend ikke værktøjet,
hvis sidehåndtaget ikke er korrekt
monteret.
1. Løsn sidehåndtaget.
2. For højrehåndsbrugere: skub
sidehåndtagsklemmen over kraven bag
værktøjsholderen, håndtag til venstre.
For venstrehåndsbrugere: skub
sidehåndtagsklemmen over kraven bag
værktøjsholderen, håndtag til højre.
3. Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
fastspænd håndtaget.
Indstilling af boredybde (fig. 5)
Påsætning af patronadapter og
patron
D25123
1. Skru patronen på den gevindskårne ende af
patronadapteren.
2. Indsæt den forbundne patron og adapter i
værktøjet som var det et standard SDS Plus®bor.
3. For at fjerne patronen skal du gøre, som drejede
det sig om udtagning af et standard SDS Plus®bor.
ADVARSEL: Anvend aldrig
standardpatroner i
hammerboringstilstanden.
Udskiftning af værktøjsholderen med
patronen (fig. 7)
D25124K
1. Drej låsekraven (h) i oplåst position og træk
værktøjsholderen (f) af.
2. Tryk patronen (m) på spindlen og drej låsekraven
i låsepositionen.
3. For at udskifte patronen med værktøjsholderen
skal du først fjerne patronen på samme måde,
som værktøjsholderen blev fjernet. Derefter skal
du anbringe værktøjsholderen på samme måde,
som patronen blev anbragt.
ADVARSEL: Anvend aldrig
standardpatroner i
hammerboringstilstanden.
1. Indsæt det ønskede bor som beskrevet ovenfor.
Udskiftning af støvdæksel (fig. 3)
2. Tryk på dybdestopklemmen (k) og hold den
nedtrykket.
Støvdækslet (g) forhindrer, at der trænger støv ind
i mekanismen. Udskift et slidt støvdæksel med det
samme.
9
DANSK
1. Træk værktøjsholderens låsemuffe (l) tilbage og
træk støvdækslet (g) af.
2. Påsæt det nye støvdæksel.
3. Slip værktøjsholderens låsemuffe.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• Vær opmærksom på placeringen af
rør og ledninger.
4. For at standse værktøjet i vedvarende betjening
skal du trykke på kontakten et øjeblik og
derefter slippe den. Sluk altid for værktøjet,
når du er færdig med arbejdet, og før du tager
stikket ud.
Hammerboring (fig. 1)
BORING MED ET SOLIDT BOR
1. Indstil funktionsvælgeren (d) til
hammerboringspositionen.
2. Isæt det ønskede bor.
BEMÆRK: For det bedste resultater bør du
anvende højkvalitetsbor med hårdmetalplade.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet
(ca. 5 kg). For meget styrke øger ikke
borehastigheden, men reducerer
værktøjets ydelse og kan forkorte
værktøjets levetid.
3. Justér sidehåndtaget (j) som ønsket.
• Kør ikke boret for langt ind for at
undgå skade på støvdækslet.
7. Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
• Hold altid godt fast på værktøjet med
begge hænder og og med en god
holdning (fig. 8). Betjen altid værktøjet
med sidehåndtaget korrekt monteret.
4. Indstil boredybden, hvis det er nødvendigt.
5. Marker stedet, hvor hullet skal bores.
6. Placér boret på stedet og tænd for værktøjet.
BORING MED ET KERNEBOR
1. Indstil funktionsvælgeren (d) til
hammerboringspositionen.
2. Justér sidehåndtaget (j) som ønsket.
Korrekt håndposition (fig. 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (j) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (o).
Tænde og slukke (fig. 1)
1. Tryk på den variable hastighedskontakt (a) for
at starte værktøjet. Trykket på den variable
hastighedskontakt bestemmer værktøjets
hastighed.
2. For vedvarende betjening skal du trykke på
udløserkontakten for variabel hastighed og
holde den inde, trykke på låse-knappen (b) og
derefter udløse kontakten.
3. Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
3. Isæt det ønskede kernebor.
4. Påsæt midterboret i kerneboret.
5. Anbring midterboret på stedet, og tryk på den
variable hastighedskontakt (a). Bor, indtil kernen
trænger ca. 1 cm ind i betonen.
6. Stop boring og fjern midterboret. Anbring
kerneboret i hullet og fortsæt med at bore.
7. Når der bores i en struktur, der er tykkere end
kerneborets dybde, skal du regelmæssigt
fjerne den runde cylinder af beton eller kerne
inde i boret. For at undgå et uønsket brud på
betonen omkring hullet skal du først bore et
hul helt gennem strukturen på en diameter
af midterboret. Derefter skal du bore det
udkernede hul halvvejs fra hver side.
8. Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
Roterende boring (fig. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (d) til positionen
“roterende boring”.
2. Afhængigt af dit værktøj skal du følge én af
følgende instruktioner:
– D25123: Påsæt patronadapteren/
patronsamlingen.
10
DANSK
– D25124: Udskift værktøjsholderen med
patronen.
3. Fortsæt som beskrevet for hammerboring.
ADVARSEL: Anvend
aldrig standardpatroner i
hammerboringstilstanden.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller
ved udførelse af reparationer. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-stilling.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Skrueboring (fig. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (d) til den roterende
boringsposition.
2. Vælg rotationsretning.
3. Afhængigt af dit værktøj skal du følge én af
følgende instruktioner:
– D25123 Indsæt den specielle SDS Plus®
iskruningsadapter til brug med sekskantede
skruetrækkerbor.
– D25124K: Udskift værktøjsholderen med
patronen.
4. Isæt det ønskede skruetrækkerbor. Når der
iskrues kærvskruer, skal der altid anvendes bor
med en glideføler.
5. Tryk forsigtigt på den variable hastighedskontakt
(a) for at forhindre skade på skruehovedet. I
omvendt rotation (venstre) reduceres værktøjets
hastighed automatisk for nem skrueudtagning.
6. Når skruen flugter med arbejdsemnet, udløses
den variable hastighedskontakt for at forhindre
skruehovedet i at trænge ind i arbejdsemnet.
• Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren.
Tag værktøjet til en autoriseret DEWALTreparatør efter ca. 40 timers brug. Hvis der
opstår problemer før da, skal du kontakte en
autoriseret DEWALT-reparatør.
• Der slukkes automatisk for værktøjet, når
kulbørsterne er slidt.
Motorbørster
DEWALT anvender et avanceret børstesystem, der
automatisk standser boret, når børsterne er opbrugt.
Dette forhindrer alvorlig skade på motoren. Nye
børstesamlinger er tilgængelige hos autoriserede
DEWALT-servicecentre. Anvend altid identiske
reservedele.
Flishugning og mejsling (fig. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (d) til positionen “kun
hamring”.
Smøring
2. Indsæt den rette mejsel og drej den med
hånden for at låse den i en af de 52 positioner.
Dit eldrevne værktøj kræver ikke yderligere smøring.
3. Justér sidehåndtaget (j) som ønsket.
Tilbehør og vedhæftelser skal smøres regelmæssigt
omkring SDS Plus® udstyret.
4. Tænd for værktøjet og begynd med at arbejde.
5. Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
ADVARSEL:
• Anvend ikke dette værktøj til at blande
eller pumpe letantændelige eller
eksplosive væsker (benzin, alkohol
osv.).
• Bland eller rør ikke brandbare væsker,
der er mærket således.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
11
DANSK
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Forskellige typer SDS Plus®-bor og -mejsler er
tilgængelige som ekstraudstyr.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
12
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel
bruger eller dine lovbefalede rettigheder som
privat ikke-professionel bruger og påvirker
dem på ingen måde. Garantien er gyldig inden
for medlemsstaterne af Den Europæiske
Union og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler,
hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have
været underlagt almindelig brug og slid, og
der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller
service af dit DEWALT værktøj, inden for
12 måneder efter købet, er du berettiget
til en gratis serviceydelse. Den vil blive
foretaget gratis af et autoriseret DEWALT
serviceværksted. Købsbeviset skal fremvises.
Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og
reservedele, medmindre de var fejlbehæftede
under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
13
DEUTSCH
HOCHLEISTUNGS-KOMBIHAMMER
D25123, D25124
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
D25123 D25124
Spannung
V
230
230
Type
1
1
Aufnahmeleistung
W
800
800
Leerlaufdrehzahl
min –1 0–1.150 0–1.150
Lastdrehzahl
min–1 0–830
0–830
Schlagenergie
Schlagbohren
J
3,1
3,1
Meißeln
J
3,4
3,4
Max. Bohrleistung
in Stahl/Holz/Beton
mm 13/30/26 13/30/26
Meißelpositionen
52
52
Max. Bohrleistung in Mauerwerk mm
65
65
Werkzeugaufnahme
SDS Plus® SDS Plus®
Spannhalsdurchmesser
mm
54
54
Gewicht
kg
2,9
2,9
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schalldruckpegel)
KWA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
3,8
100
3,8
100
dB(A)
3,8
3,8
2,6
1,5
2,6
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Meißeln
m/s²
ah,Cheq =
Messungenauigkeit K =
m/s²
9,8
1,5
9,8
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben ohne Schlag
ah =
m/s²
Messungenauigkeit K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Gesamtschwingungspegel
(triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah,D =
m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Beton
ah,D =
m/s²
Messungenauigkeit K =
m/s²
14
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
17,8
1,5
17,8
1,5
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
DEUTSCH
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Zeigt ein Verhalten an, das
nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
D25123, D25124,
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
15
DEUTSCH
d)
e)
f)
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
16
f)
g)
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
DEUTSCH
f)
g)
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von
Lärm kann zum Gehörverlust führen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten zusätzlichen Griffe. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen,
bei denen das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
Strom führenden Leitung setzt die exponierten
Metallteile des Werkzeugs unter Strom, was zu
einem Stromschlag beim Anwender führt.
• Verwenden Sie Zwingen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück
auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es
nicht stabil. Sie können die Kontrolle über das
Werkstück verlieren.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohrarbeiten verursachen,
dass Splitter herumfliegen. Herumfliegende
Teilchen können dauerhafte Augenverletzungen
verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub
verursachen. Gehörschutz kann bei den meisten
Anwendungen erforderlich sein.
• Halten Sie das Werkzeug immer fest im
Griff. Versuchen Sie nicht, dieses Werkzeug
zu betreiben, ohne es mit beiden Händen
zu halten. Es wird empfohlen, immer den
seitlichen Griff zu verwenden. Einhandbetrieb
dieses Werkzeugs führt zum Kontrollverlust.
Das Durchtrennen von Hartmaterial wie z. B.
Armierungsstahl oder das Treffen darauf kann
ebenfalls gefährlich sein. Drehen Sie vor dem
Betrieb den seitlichen Griff richtig fest.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Die vom Hammerbetrieb
verursachten Schwingungen können zu
Schäden an Ihren Händen und Armen führen.
Verwenden Sie Handschuhe zur zusätzlichen
Dämpfung und begrenzen Sie die Exponierung,
indem Sie häufige Pausen einlegen.
• Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst
wieder auf. Die Wiederaufbereitung von
Meißeln sollte durch eine zugelassene Fachkraft
erfolgen. Nicht fachgerecht wiederaufbereitete
Meißel können Verletzungen verursachen.
• Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb
des Werkzeugs oder beim Wechseln der
Einsätze. Zugängliche Metallteile am Werkzeug
und die Einsätze können beim Betrieb
extrem heiß werden. Kleine Stückchen von
abgebrochenem Material können bloße Hände
verletzen.
• Legen Sie das Werkzeug niemals ab,
solange der Einsatz nicht vollständig zum
Stillstand gekommen ist. Sich bewegende
Einsätze können Verletzungen verursachen.
• Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf
verklemmte Einsätze, um sie zu lösen.
Es können sich Fragmente von Metall- oder
Materialsplittern lösen und Verletzungen
verursachen.
• Leicht abgenutzte Meißel können durch
Schleifen wieder geschärft werden.
• Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden
Einsatz fern. Wickeln Sie das Kabel um
keinen Teil Ihres Körpers. Ein um einen sich
drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
Restgefahren
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrhämmern untrennbar verbunden:
– Verletzungen durch Berühren der sich
drehenden Teile oder heißer Teile des
Werkzeugs
Bestimmte Restgefahren lassen sich trotz Einhaltung
der Sicherheitsvorschriften und dem Einsatz von
Sicherheitsvorrichtungen nicht vermeiden. Diese
sind:
– Gehörschäden.
17
DEUTSCH
– Gefahr des Quetschens der Finger beim
Austausch von Zubehörteilen.
– Gesundheitsgefahren durch Einatmen von
bei Arbeiten in Beton und/oder Mauerwerk
entwickelten Staubs.
Schilder am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Werkzeug
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Gehörschutz tragen.
Augenschutz tragen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. 1)
Der Datumscode (n) enthält das Herstelljahr und ist
in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Hochleistungs-Bohrhammer
1 seitlicher Griff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Transportkoffer
1 Schnellspannfutter (D25124K)
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und zu
verstehen.
Beschreibung (Abb. [fig.] 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
a. Verstellbarer Drehzahlregler
b. Feststellknopf
c. Drehrichtungs-Schiebeschalter
18
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Betriebsarten-Wahlschalter
Sicherheitssperre
Werkzeugaufnahme
Staubkappe
Spannring (D25124)
Bohrtiefenanschlag
seitlicher Griff
Tiefenanschlagklemme
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Diese Hochleistungs-Bohrhämmer sind konstruiert
für den professionellen Einsatz beim Bohren und
Schlagbohren, Schraubendrehen und leichten
Stemmarbeiten.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Bohrhämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Werkzeug verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
Sicherheitskupplung
Alle Bohrhämmer sind mit einer Sicherheitskupplung
ausgestattet. Sie begrenzt das maximale, auf
den Anwender übertragene Gegendrehmoment,
falls die Bohrspitze beim Betrieb blockiert.
Dieses Ausstattungsmerkmal verhindert auch die
Überlastung von Getriebe und Elektromotor. Die
Sicherheitskupplung ist werkseitig eingestellt und
kann nicht justiert werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie, dass die Netzspannung
der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeugs
angegebenen Spannung entspricht.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60745 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
DEUTSCH
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor
Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den
Netzstecker ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist.
Ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geräts kann zu Verletzungen führen.
Wählen der Betriebsart (Abb. 2)
Das Gerät kann in den folgenden Betriebsarten
eingesetzt werden:
Rotationsbohren: Schrauben und Bohren
in Stahl, Holz und Kunststoff.
Schlagbohren: Bohrarbeiten in Beton und
Mauerwerk.
Bitdrehung: Keine echte Betriebsart. Sie
wird nur verwendet, um einen Flachmeißel
in die gewünschte Stellung zu drehen.
Nur Hämmern: leichte Span-, Meißel- und
Abbrucharbeiten. In dieser Betriebsart
kann das Gerät auch als Hebel zum
Entfernen einer blockierten Bohrspitze
verwendet werden.
1. Zur Wahl der Betriebsart drücken Sie die
Sicherheitssperre (e) und drehen Sie den
Betriebsarten-Wahlschalter (d) auf das Symbol
der gewünschten Betriebsart.
2. Lösen Sie die Sicherheitssperre und überprüfen
Sie, dass der Betriebsarten-Wahlschalter
eingerastet ist.
WARNUNG: Verstellen Sie nicht die
Betriebsart, während das Werkzeug
läuft.
Indexieren der Meißelposition
(Abb. 2)
Der Meißel kann indexiert und in 52 verschiedenen
Positionen festgestellt werden.
1. Drehen Sie den Betriebsartenschalter (d) bis er
auf die „Bitdrehung“-Position zeigt.
2. Drehen Sie den Meißel in die gewünschte
Position.
3. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (d) auf
die Position „nur Hämmern“.
4. Drehen Sie den Meißel, bis er einrastet.
Einsetzen und Entfernen von
SDS Plus® Zubehörteilen (Abb. 3)
Dieses Werkzeug ist für SDS Plus® Zubehörteile
konstruiert (siehe den Querschnitt eines SDS Plus®
Bitschaftes im Nebenbild in Abb. 3). Wir empfehlen,
nur Zubehörteile für den professionellen Einsatz zu
verwenden.
1. Reinigen und fetten Sie den Bitschaft.
2. Setzen Sie den Bitschaft in die
Werkzeugaufnahme (f).
3. Drücken Sie den Bit ein und drehen Sie ihn
leicht, bis er in die Schlitze passt.
4. Ziehen Sie am Bit, um zu prüfen, ob er
richtig festsitzt. Die Schlagfunktion erfordert
es, dass der Bit sich in der Achse mehrere
Zentimeter bewegen kann, wenn er in der
Werkzeugaufnahme fest sitzt.
5. Um einen Bit zu entfernen, ziehen Sie die
Arretiermanschette (l) der Werkzeugaufnahme
zurück und ziehen Sie den Bit heraus.
WARNUNG: Tragen Sie beim
Auswechseln von Zubehörteilen immer
Handschuhe. Die exponierten Metallteile
am Werkzeug und an den Zubehörteilen
können beim Betrieb extrem heiß
werden.
Anbringen des seitlichen Griffs
(Abb. 4)
Dieser seitliche Griff (j) kann für Rechts- und
Linkshänder angepasst werden.
WARNUNG: Verwenden Sie
das Werkzeug nicht ohne korrekt
angebrachtem seitlichen Griff.
1. Lösen Sie den seitlichen Griff.
19
DEUTSCH
2. Für Rechtshänder: Schieben Sie die
Griffklemme über die Manschette hinter der
Werkzeugaufnahme, Griff links.
Für Linkshänder: Schieben Sie die
Griffklemme über die Manschette hinter der
Werkzeugaufnahme, Griff rechts.
3. Drehen Sie den seitlichen Griff in die
gewünschte Position und drehen Sie den Griff
fest.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. 5)
1. Setzen Sie den gewünschten Bohrbit wie oben
beschrieben ein.
2. Drücken Sie die Tiefenanschlagsklemme (k) und
halten Sie sie gedrückt.
3. Stecken Sie den Tiefenanschlagstab (i) durch
das Loch in der Tiefenanschlagklemme.
4. Stellen Sie die Bohrtiefe wie dargestellt ein.
5. Lassen Sie die Tiefenanschlagklemme los.
Drehrichtungs-Schiebeschalter
(Abb. 6)
1. Schieben sie den DrehrichtungsSchiebeschalter (c) nach rechts für Vorwärtslauf
(RH). Siehe die Pfeile am Werkzeug.
2. Schieben sie den DrehrichtungsSchiebeschalter (c) nach links für Rückwärtslauf
(LH).
WARNUNG: Warten Sie immer, bis
der Motor vollständig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie die
Drehrichtung ändern.
Anbringen des Spannfutteradapters
und des Spannfutters
D25123
1. Schrauben Sie das Spannfutter auf das
Gewindeende des Spannfutteradapters.
2. Setzen Sie das angeschraubte Spannfutter und
den Adapter in das Werkzeug, als ob es ein
Standard-SDS Plus® Bit wäre.
3. Um das Spannfutter zu entfernen, gehen Sie
beim Entfernen eines Standard-SDS Plus® Bits
vor.
WARNUNG: Verwenden Sie
niemals Standard-Spannfutter in der
Schlagbohr-Betriebsart.
20
Auswechseln der
Werkzeugaufnahme mit dem
Spannfutter (Abb. 7)
D25124K
1. Drehen Sie die Arretiermanschette (h) in
die entsperrte Position und ziehen Sie die
Werkzeugaufnahme (f) ab.
2. Drücken Sie das Spannfutter (m) auf die Spindel
und drehen Sie die Arretiermanschette in die
Arretierposition.
3. Um das Spannfutter mit der Werkzeugaufnahme
auszuwechseln, entfernen Sie zuerst das
Spannfutter auf die gleiche Weise, wie die
Werkzeugaufnahme entfernt wurde. Setzen Sie
dann die Werkzeugaufnahme auf die gleiche
Weise ein, wie das Spannfutter eingesetzt
wurde.
WARNUNG: Verwenden Sie
niemals Standard-Spannfutter in der
Schlagbohr-Betriebsart.
Auswechseln der Staubkappe
(Abb. 3)
Die Staubkappe (g) schützt den Mechanismus
vor dem Eindringen von Staub. Ersetzen Sie eine
abgenutzte Staubkappe sofort.
1. Ziehen Sie die Arretiermanschette (l) an der
Werkzeugaufnahme zurück und ziehen Sie die
Staubkappe (g) ab.
2. Setzen Sie die neue Staubkappe ein.
3. Lassen Sie die Arretiermanschette an der
Werkzeugaufnahme los.
BETRIEB
Betriebsanleitung
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
• Achten Sie auf die Lage von Rohrund Stromleitungen.
• Üben Sie nur sanften Druck auf das
Werkzeug ( aus. 5 kg). Zu starker
Druck beschleunigt das Bohren
nicht, mindert aber die Leistung
des Werkzeugs und kann dessen
Lebensdauer verkürzen.
DEUTSCH
• Bohren oder schrauben Sie nicht
zu tief, um eine Beschädigung der
Staubkappe zu vermeiden.
• Halten Sie das Werkzeug immer mit
beiden Händen fest und prüfen Sie,
ob Sie einen festen Stand haben
(Abb. 8). Betreiben Sie das Werkzeug
immer mit korrekt montiertem
seitlichen Griff.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, wenden Sie
IMMER die gezeigte Handhaltung an.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, achten Sie
IMMER auf sicheren Halt und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion vorbereitet.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass
eine Hand sich am seitlichen Griff (j) befindet,
während die andere Hand den Hauptgriff (o) hält.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
1. Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie
den verstellbaren Drehzahlregler (a). Die Stärke
des Drucks auf den verstellbaren Drehzahlregler
regelt die Drehzahl des Werkzeugs.
2. Für Dauerbetrieb halten Sie den verstellbaren
Drehzahlregler gedrückt, drücken den
Feststellknopf (b) ein und lassen den Regler los.
3. Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeugs den
Regler los.
4. Um das Werkzeug bei Dauerbetrieb zu stoppen,
drücken Sie kurz auf den Regler und lassen
ihn los. Schalten Sie das Werkzeug immer aus,
wenn die Arbeit beendet ist und vor dem Ziehen
des Steckers.
Schlagbohren (Abb. 1)
BOHREN MIT MASSIVEM BIT
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (d) auf
die Schlagbohr-Position.
2. Setzen Sie den passenden Bohreinsatz ein.
HINWEIS: Für optimale Ergebnisse verwenden
Sie Qualitätsbits mit Karbidspitze.
3. Justieren Sie den seitlichen Griff (j) entsprechend
den Anforderungen.
4. Stellen Sie, falls erforderlich, die Bohrtiefe ein.
5. Markieren Sie die Bohrstelle.
6. Setzen Sie den Bohrbit auf die Bohrstelle und
schalten Sie das Werkzeug ein.
7. Schalten Sie das Werkzeug immer aus, wenn
die Arbeit beendet ist und vor dem Ziehen des
Steckers.
BOHREN MIT EINEM KERNBOHRBIT
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (d) auf
die Schlagbohr-Position.
2. Justieren Sie den seitlichen Griff (j) entsprechend
den Anforderungen.
3. Setzen Sie den passenden Kernbohreinsatz ein.
4. Montieren Sie den Zentrierbohrer auf das
Kernbohrbit.
5. Setzen Sie den Zentrierbohrer auf die
Bohrstelle und drücken Sie den verstellbaren
Drehzahlregler (a). Bohren Sie, bis der
Kernbohrer ca. 1 cm in den Beton eindringt.
6. Beenden Sie den Bohrvorgang und entfernen
Sie den Zentrierbohrer. Setzen Sie den
Kernbohrer wieder auf das Bohrloch und setzen
Sie den Bohrvorgang fort.
7. Wenn Sie durch eine Konstruktion bohren,
die stärker ist als die Tiefe des Kernbohrbits,
entfernen Sie in regelmäßigen Abständen
den runden Betonzylinder aus dem Innern
des Kernbohrbits. Um unbeabsichtigtes
Wegbrechen von Beton um das Bohrloch
herum zu vermeiden, bohren Sie zuerst ein
Loch mit dem Durchmesser des Zentrierbohrers
vollständig durch die Konstruktion. Bohren Sie
dann mit dem Kernbohrer jeweils bis zur Hälfte
von jeder Seite.
8. Schalten Sie das Werkzeug immer aus, wenn
die Arbeit beendet ist und vor dem Ziehen des
Steckers.
Rotationsbohren (Abb. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (d) auf
die Rotationsbohr-Position.
2. Je nach Werkzeugtyp folgen Sie der passenden
folgenden Anweisung:
– D25123: Montieren Sie den
Spannfutteradapter/Spannfuttersatz.
– D25124: Tauschen Sie die
Werkzeugaufnahme gegen das Spannfutter
aus.
3. Fahren Sie fort wie unter „Schlagbohren“
beschrieben.
WARNUNG: Verwenden Sie
niemals Standard-Spannfutter in der
Schlagbohr-Betriebsart.
21
DEUTSCH
Schrauben (Abb. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (d) auf
die Rotationsbohr-Position.
2. Wählen Sie die Drehrichtung.
3. Je nach Werkzeugtyp folgen Sie der passenden
folgenden Anweisung:
– D25123: Setzen Sie den speziellen SDS
Plus® Schraubadapter für die Verwendung mit
Sechskant-Schraubbits ein.
– D25124K: Tauschen Sie die
Werkzeugaufnahme gegen das Spannfutter
aus.
4. Setzen Sie das geeignete Schraubbit ein. Wenn
Sie Schlitzkopfschrauben ein- oder ausdrehen,
verwenden Sie immer Bits mit Führungshülse.
5. Drücken Sie sanft auf den verstellbaren
Drehzahlregler (a), um eine Beschädigung
des Schraubenkopfes zu vermeiden. Bei
Rückwärtsdrehung (LH) ist die Drehzahl
des Werkzeugs zu leichteren Ausschrauben
automatisch verringert.
6. Wenn die Schraube mit dem Werkstück bündig
ist, lassen Sie den verstellbaren Drehzahlregler
los, um zu verhindern, dass der Schraubenkopf
in das Werkstück eindringt.
Spanen und Meißeln (Abb. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (d) auf
die Position „nur Hämmern“.
2. Setzen Sie den geeigneten Meißel ein und
rasten Sie ihn durch Drehung per Hand in eine
der 52 Positionen ein.
3. Justieren Sie den seitlichen Griff (j) entsprechend
den Anforderungen.
4. Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen
Sie mit der Arbeit.
5. Schalten Sie das Werkzeug immer aus, wenn
die Arbeit beendet ist und vor dem Ziehen des
Steckers.
WARNUNG:
• Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht
für das Mischen oder Pumpen von
leicht entflammbaren oder explosiven
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol usw.).
• Mischen oder Rühren Sie keine
entsprechend gekennzeichneten
brennbaren Flüssigkeiten.
22
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb bei minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein zufriedenstellender Betrieb hängt von der
geeigneten Pflege des Werkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die
Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Stromnetz,
bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Stellen Sie sicher, dass
der Auslöseschalter in AUS-Stellung
ist. Ein unbeabsichtigter Start kann zu
Verletzungen führen.
• Dieses Gerät kann nicht vom Nutzer gewartet
werden. Bringen Sie das Werkzeug zu einer
autorisierten DEWALT Kundendienstwerkstatt
nach ca. 40 Betriebsstunden. Wenn vor
Ablauf dieser Zeit Probleme auftreten,
wenden Sie sich an eine autorisierte DEWALT
Kundendienstwerkstatt.
• Das Werkzeug schaltet automatisch ab, wenn
die Kohlebürsten abgenutzt sind.
Kohlebürsten
DEWALT verwendet ein fortschrittliches
Bürstensystem, das die Bohrung automatisch
stoppt, wenn die Bürsten abgenutzt sind. Dadurch
wird ernsthafter Schaden am Motor verhindert.
Neue Bürstensätze sind bei autorisierten DEWALT
Kundendienststellen erhältlich. Verwenden Sie nur
identische Ersatzteile.
Schmierung
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Zubehörteile und Ansätze müssen regelmäßig rund
um den SDS Plus® Einsatz geschmiert werden.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
DEUTSCH
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Optional stehen verschiedene Typen von SDS Plus®
Bohrbits und Meißel zur Verfügung.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
23
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und
der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist
vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
24
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
HEAVY-DUTY ROTARY HAMMERDRILL
D25123, D25124
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power input
No-load speed
Load speed
Impact energy
Hammerdrilling
Chiselling
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
Chisel positions
Core drilling capacity
in soft brick
Tool holder
Collar diameter
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
W
min–1
min–1
D25123
230
230/115
1
800
0–1,150
0–830
D25124
230
230/115
1
800
0–1,150
0–830
J
J
3.1
3.4
3.1
3.4
V
V
mm
13/30/26 13/30/26
52
52
mm
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2.9
2.9
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3.8
100
3.8
Vibration emission value ah
Chiselling
ah,Cheq =
Uncertainty K =
Vibration emission value ah
Screwdriving without impact
ah =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
2.6
1.5
2.6
1.5
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,HD =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
17.8
1.5
17.8
1.5
9.8
1.5
9.8
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
89
3.8
100
3.8
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
m/s²
m/s²
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
25
EN GLI S H
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
D25123, D25124
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010
26
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
ENGLISH
f)
If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c)
d)
e)
f)
g)
Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Rotary Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a “live”
wire will make exposed metal parts of the tool
“live” and shock the operator.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
27
EN GLI S H
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering operations cause chips to fly. Flying
particles can cause permanent eye damage.
Wear a dust mask or respirator for applications
that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
• Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool
without holding it with both hands. It is
recommended that the side handle be used at
all times. Operating this tool with one hand will
result in loss of control. Breaking through or
encountering hard materials such as re-bar may
be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
• Do not recondition bits yourself. Chisel
reconditioning should be done by an authorized
specialist. Improperly reconditioned chisels
could cause injury.
• Wear gloves when operating tool or
changing bits. Accessible metal parts on the
tool and bits may get extremely hot during
operation. Small bits of broken material may
damage bare hands.
• Never lay the tool down until the bit has
come to a complete stop. Moving bits could
cause injury.
• Do not strike jammed bits with a hammer to
dislodge them. Fragments of metal or material
chips could dislodge and cause injury.
• Slightly worn chisels can be resharpened by
grinding.
• Keep the power cord away from the rotating
bit. Do not wrap the cord around any part of
your body. An electric cord wrapped around a
spinning bit may cause personal injury and loss
of control.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary
hammers:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
28
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (n), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Heavy-duty rotary hammerdrill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Kitbox
1 Keyless chuck (D25124K)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Variable speed switch
b. Lock-on button
c. Forward/reverse slider
d. Mode selector
ENGLISH
e. Safety lock
f. Tool holder
g. Dust cover
h. Locking collar (D25124)
i. Depth adjustment rod
j. Side handle
k. Depth stop clamp
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
These heavy-duty rotary hammers have been
designed for professional drilling and hammerdrilling,
screwdriving and light chipping
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
INTENDED USE
These hammerdrills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Torque Limiting Clutch
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
All rotary hammerdrills are equipped with a torque
limiting clutch that reduces the maximum torque
reaction transmitted to the operator in case of
jamming of a drill bit. This feature also prevents the
gearing and electric motor from stalling. The torque
limiting clutch has been factory-set and cannot be
adjusted.
Selecting the Operating Mode
(fig. 2)
Electrical Safety
The tool can be used in the following operating
modes:
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60745; therefore
no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammerdrilling: for concrete and masonry
drilling operations.
Bit rotation: non-working position used
only to rotate a flat chisel into the desired
position
Hammering only: for light chipping,
chiselling and demolition applications. In
this mode the tool can also be used as a
lever to free a jammed drill bit.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
1. To select the operating mode, press the safety
lock (e) and rotate the mode selector switch
(d) until it points to the symbol of the required
mode.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
2. Release the safety lock and check that the
mode selector switch is locked in place.
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
WARNING: Do not select the operating
mode when the tool is running.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
29
EN GLI S H
Indexing the Chisel Position
(fig. 2)
The chisel can be indexed and locked into 52
different positions.
Setting the Drilling Depth (fig. 5)
1. Insert the required drill bit as described above.
2. Press the depth stop clamp (k) and keep it
depressed.
1. Rotate the mode selector switch (d) until it
points to the “bit rotation” position.
3. Fit the depth adjustment rod (i) through the hole
in the depth stop clamp.
2. Rotate the chisel in the desired position.
4. Adjust the drilling depth as shown.
3. Set the mode selector switch (d) to the
“hammering only” position.
5. Release the depth stop clamp.
4. Twist the chisel until it locks in position.
Inserting and Removing SDS Plus®
Accessories (fig. 3)
This tool uses SDS Plus® accessories (refer to the
inset in fig. 3 for a cross-section of an SDS Plus®
bit shank). We recommend to use professional
accessories only.
Forward/reverse Slider (fig. 6)
1. Push the forward/reverse slider (c) to the
RH-side for forward (RH) rotation. See arrows
on tool.
2. Push the forward/reverse slider (c) to the
LH-side for reverse (LH) rotation.
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill
before changing the direction of rotation.
1. Clean and grease the bit shank.
2. Insert the bit shank into the tool holder (f).
Fitting the Chuck Adapter and Chuck
3. Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
D25123
4. Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
5. To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (l) and pull out the bit.
WARNING: Always wear gloves when
you change accessories. The exposed
metal parts on the tool and accessory
may become extremly hot during
operation.
Fitting the Side Handle (fig. 4)
The side handle (j) can be fitted to suit both RH- and
LH-users.
WARNING: Do not use the tool without
the side handle properly assembled.
1. Loosen the side handle.
2. For RH-users: slide the side handle clamp
over the collar behind the tool holder, handle at
the left.
For LH-users: slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
right.
3. Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
30
1. Screw the chuck onto the threaded end of the
chuck adapter.
2. Insert the connected chuck and adapter in the
tool as though it were a standard SDS Plus® bit.
3. To remove the chuck, proceed as for removing
a standard SDS Plus® bit.
WARNING: Never use standard chucks
in the hammerdrilling mode.
Replacing the Tool Holder with the
Chuck (fig. 7)
D25124K
1. Turn the locking collar (h) into the unlocking
position and pull the tool holder (f) off.
2. Push the chuck (m) onto the spindle and turn
the locking collar into the locking position.
3. To replace the chuck with the tool holder, first
remove the chuck the same way as the tool
holder was removed. Then place the tool holder
the same way as the chuck was placed.
WARNING: Never use standard chucks
in the hammerdrilling mode.
Replacing the Dust Cover (fig. 3)
The dust cover (g) prevents dust ingress into the
mechanism. Replace a worn dust cover immediately.
ENGLISH
1. Pull back the tool holder locking sleeve (l) and
pull the dust cover (g) off.
2. Fit the new dust cover.
3. Release the tool holder locking sleeve.
OPERATION
Instructions for Use
Hammerdrilling (fig. 1)
DRILLING WITH A SOLID BIT
1. Set the mode selector switch (d) to the
hammerdrilling position.
2. Insert the appropriate drill bit.
NOTE: For best results use high quality carbidetipped bits.
WARNING:
3. Adjust the side handle (j) as required.
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
4. If necessary, set the drilling depth.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to
the tool (approx. 5 kg). Excessive
force does not speed up drilling but
decreases tool performance and may
shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to
prevent damage to the dust cover.
• Always hold the tool firmly with both
hands and ensure a secure stance
(fig. 8). Always operate the tool with
the side handle properly mounted.
Proper Hand Position (fig. 8)
5. Mark the spot where the hole is to be drilled.
6. Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
7. Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
DRILLING WITH A CORE BIT
1. Set the mode selector (d) to the hammerdrilling
position.
2. Adjust the side handle (j) as required.
3. Insert the appropriate core bit.
4. Assemble the centerdrill into the core bit.
5. Place the centerdrill on the spot and press the
variable speed switch (a). Drill until the core
penetrates into the concrete approx. 1 cm.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
6. Stop drilling and remove the centerdrill. Place
the core bit back into the hole and continue
drilling.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
7. When drilling through a structure thicker than
the depth of the core bit, break away the round
cylinder of concrete or core inside the bit at
regular intervals. To avoid unwanted breaking
away of concrete around the hole, first drill a
hole the diameter of the center drill completely
through the structure. Then drill the cored hole
halfway from each side.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (j), with the other hand on the main handle
(o).
Switching On and Off (fig. 1)
1. To run the tool, press the variable speed switch
(a). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
2. For continuous operation, press and hold down
the variable speed switch, press the lock-on
button (b) and release the switch.
3. To stop the tool, release the switch.
4. To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch
off the tool when work is finished and before
unplugging.
8. Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Rotary Drilling (fig. 1)
1. Set the mode selector switch (d) to the “rotary
drilling” position.
2. Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
– D25123: Fit the chuck adapter/chuck
assembly.
– D25124: Replace the tool holder with the
chuck .
3. Proceed as described for hammerdrilling.
31
EN GLI S H
WARNING: Never use standard chucks
in the hammerdrilling mode.
Screwdriving (fig. 1)
1. Set the mode selector switch (d) to the rotary
drilling position.
2. Select the direction of rotation.
3. Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
– D25123: Insert the special SDS Plus®
screwdriving adaptor for use with hexagonal
screwdriver bits.
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems
occur before this time contact an authorised
DEWALT repair agent.
– D25124K: Replace the tool holder with the
chuck.
• The tool will automatically switch off when the
carbon brushes are worn.
4. Insert the appropriate screwdriver bit. When
driving slotted head screws always use bits with
a finder sleeve.
5. Gently press the variable speed switch (a) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
6. When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent
the screw head from penetrating into the
workpiece.
Chipping and Chiselling (fig. 1)
1. Set the mode selector switch (d) to the
“hammering only” position.
2. Insert the appropriate chisel and rotate it by
hand to lock it into one of 52 positions.
Motor Brushes
DEWALT uses an advanced brush system which
automatically stops the drill when the brushes wear
out. This prevents serious damage to the motor.
New brush assemblies are available at authorised
DEWALT service centers. Always use identical
replacement parts.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS Plus® fitment.
3. Adjust the side handle (j) as required.
4. Switch on the tool and start working.
5. Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
32
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
ENGLISH
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS Plus® drill bits and chisels are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
33
ESPAÑOL
MARTILLO PERFORADOR ROTATIVO DE GRAN
CAPACIDAD D25123, D25124
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Datos técnicos
D25123 D25124
Voltaje
V
230
230
Type
1
1
Potencia absorbida
W
800
800
Velocidad sin carga
min-1 0–1.150 0–1.150
Velocidad de carga
min-1 0–830
0–830
Energía de impacto
Perforación con martillo
J
3,1
3,1
Cincelado
J
3,4
3,4
Máxima capacidad de taladrado en
acero/madera/hormigón
mm 13/30/26 13/30/26
Posiciones del cincel
52
52
Capacidad de perforación con
extracción de testigos en ladrillo blando
mm
65 65
Portaherramientas
SDS Plus® SDS Plus®
Diámetro de la abrazadera
mm
54
54
Peso
kg
2,9
2,9
LPA(presión acústica)
KPA (incertidumbre de presión
acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA(incertidumbre de potencia
acústica)
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
3,8
100
3,8
100
dB(A)
3,8
3,8
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con las normas
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en hormigón
ah,D =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
34
Valor de la emisión de vibración ah
Cincelado
m/s²
ah,Cheq =
Incertidumbre K =
m/s²
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado sin impacto
ah =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
9,8
1,5
9,8
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Fusibles:
Europa Herramientas de 230 V 10 A, en la red
2,6
1,5
17,8
1,5
2,6
1,5
17,8
1,5
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
ESPAÑOL
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
D25123, D25124
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
10.05.2010
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
35
ESPAÑOL
d)
e)
f)
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
36
f)
g)
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
ESPAÑOL
g)
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para martillos rotativos
• Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control puede ocasionar lesión personal.
• Sostenga las herramientas eléctricas en
superficies de sujeción aisladas cuando
realice una operación en la cual la
herramienta para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto con
un cable cargado, cargará las partes metálicas
expuestas de la herramienta y dará una
descarga eléctrica al operador.
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martilleo
pueden hacer que salgan volando astillas. Las
partículas volantes pueden ocasionar daño
permanente a los ojos. Use una mascarilla
antipolvo o un respirador para las aplicaciones
que produzcan polvo. Puede que sea necesario
utilizar una protección auditiva para la mayoría
de las aplicaciones.
• Agarre firmemente la herramienta en
todo momento. No intente utilizar esta
herramienta sin sujetarla con ambas manos.
Se recomienda usar la empuñadura lateral
en todo momento. El utilizar esta herramienta
con una sola mano ocasionará la pérdida de
control. Asimismo puede ser peligroso romper o
encontrarse con materiales duros como barras
de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien
antes de utilizar la herramienta.
• No utilice esta herramienta durante períodos
largos de tiempo. La vibración causada por
la acción del martillo puede ser perjudicial
para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la
exposición tomándose periodos de descanso
con frecuencia.
• No repare las brocas usted mismo. La
reparación de los cinceles debe ser realizada
por un especialista autorizado. Los cinceles
que no están bien reparados pueden causar
lesiones.
• Póngase guantes cuando utilice la
herramienta o cambie las brocas. Las partes
metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas pueden ponerse extremadamente
calientes durante el funcionamiento. Los trozos
pequeños de material roto pueden dañar las
manos desnudas.
• No ponga nunca la herramienta hacia abajo
hasta que la broca se haya parado por
completo. Las brocas en movimiento pueden
causar lesiones
• No golpee las brocas atascadas con un
martillo para sacarlas. Pueden desprenderse
fragmentos de metal o astillas de material y
ocasionar lesiones.
• Los cinceles ligeramente desgastados
pueden volver a afilarse amolando.
• Mantenga el cable eléctrico alejado de la
broca en movimiento. No enrolle el cable
alrededor de ninguna parte de su cuerpo.
Un cable eléctrico enrollado en una broca en
movimiento puede ocasionar lesión personal y
pérdida de control.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los martillos rotatorios:
– lesiones ocasionadas por tocar las piezas
rotantes o las piezas calientes de la
herramienta.
37
ESPAÑOL
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede producir daños o
lesiones corporales.
a. Interruptor de velocidad variable
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
b. Botón de bloqueo
– Riesgos para la salud al respirar el polvillo
que se desprende al trabajar con hormigón o
mampostería.
d. Selector de modo
c. Guía de deslizamiento adelante/atrás
e. Cierre de seguridad
Marcas sobre la herramienta
f. Portaherramientas
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
g. Cubierta protectora contra el polvo
h. Anillo de bloqueo (D25124)
i. Barra de ajuste de profundidad
Antes de usarla, lea el manual de
instrucciones.
Use protección para los oídos.
Use protección ocular.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (n), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
j. Asa lateral
k. Abrazadera de tope de profundidad
USO PREVISTO
Estos martillos rotativos de gran capacidad han
sido diseñados para la perforación, perforación
con martillo, el atornillado y el desbastado ligero
profesionales.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos martillos perforadores son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Embrague Limitador Del Par Motor
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo perforador rotativo de gran capacidad
1 Asa lateral
1 Barra de ajuste de profundidad
1 Maletín
1 Portabrocas sin llave (D25124K)
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
38
Todos los martillos perforadores rotativos están
equipados de un embrague limitador del par motor
que reduce la reacción máxima del par motor
transmitida al operador en caso de bloqueo de
una broca. Esta característica evita también que el
engranaje y el motor eléctrico se paren. El embrague
limitador del par motor ha sido configurado en la
fábrica y no puede ajustarse.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60745; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
ESPAÑOL
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
Selección del modo de
funcionamiento (fig. 2)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos de funcionamiento:
Perforación rotativa: para atornillar y para
perforar en acero, madera y plásticos.
Perforación con martillo: para
operaciones de perforación en hormigón
y mampostería.
Rotación de la broca: posición de no
funcionamiento utilizada únicamente
para rotar un cincel plano en la posición
deseada.
Sólo martillar: para aplicaciones
de desbastado ligero, cincelado y
demolición. En este modo la herramienta
puede usarse también como palanca
para liberar una broca de atascada.
1. Para seleccionar el modo de funcionamiento,
apriete el cierre de seguridad (e) y gire el botón
selector de modo (d) hasta que apunte al
símbolo del modo necesario.
2. Suelte el cierre de seguridad y compruebe que
el botón selector de modo esté bloqueado en
su sitio.
ADVERTENCIA: No seleccione el
modo de funcionamiento cuando la
herramienta esté en funcionamiento.
Graduación de la posición del cincel
(fig. 2)
El cincel puede graduarse y bloquearse en 52
posiciones diferentes.
1. Gire el botón selector de modo (d) hasta que
apunte a la posición de “rotación de broca”.
2. Gire el cincel hasta la posición deseada.
3. Fije el botón selector de modo (d) en la posición
“solo martillar”.
4. Gire el cancel hasta que se bloquee en
posición.
Introducir y sacar los accesorios
SDS Plus® (fig. 3)
Esta herramienta utiliza accesorios SDS Plus®
(consulte el recuadro en la fig. 3 para un corte
transversal del vástago de broca SDS Plus®).
Recomendamos que utilice solamente accesorios
profesionales.
1. Limpie y engrase el vástago de la broca.
2. Introduzca el vástago de la broca en el
portaherramientas (f).
3. Empuje la broca hacia abajo y gírela ligeramente
hasta que encaje en las ranuras.
4. Tire de la broca para comprobar que esté bien
bloqueada. La función para martillar requiere
que la broca se pueda mover en el eje varios
centímetros cuando esté bloqueada en el
portaherramientas.
5. Para sacar la broca tire hacia atrás del manguito
de bloqueo del portaherramientas (l) y saque la
broca.
ADVERTENCIA: Use siempre guantes
cuando cambia accesorios. Las partes
de metal expuestas en la herramienta
y los accesorios pueden calentarse
mucho durante el funcionamiento.
Colocación del asa lateral (fig. 4)
El asa lateral (j) puede colocarse de forma que se
adapte a los usuarios diestros y zurdos.
ADVERTENCIA: No utilice la
herramienta sin el asa lateral bien
ensamblada.
1. Afloje el asa lateral.
39
ESPAÑOL
2. Para usuarios diestros: deslice la abrazadera
del asa lateral por encima del anillo detrás del
portaherramientas, con el asa a la izquierda.
Para usuarios zurdos: deslice la abrazadera
del asa lateral por encima del anillo detrás del
portaherramientas, con el asa a la derecha.
3. Gire el asa lateral hasta la posición deseada y
apriétela.
Fijación de la profundidad de
taladrado (fig. 5)
1. Introduzca la broca necesaria, según se
describe más arriba.
2. Presione la abrazadera de tope de profundidad
(k) y manténgala apretada.
3. Pase la barra de ajuste de profundidad (i)
por el orificio en la abrazadera de tope de
profundidad.
Cambio del portaherramientas por el
portabrocas (fig. 7)
D25124K
1. Gire el anillo de bloqueo (h) hasta la posición de
desbloqueo y tire del portaherramientas (f) para
sacarlo.
2. Empuje el portabrocas (m) en el eje y gire el
anillo de bloqueo en la posición de bloqueo.
3. Para reemplazar el portabrocas por el
portaherramientas, saque primero el
portabrocas de la misma forma que se sacó
el portaherramientas. Luego coloque el
portaherramientas de la misma forma en que se
colocó el portabrocas.
ADVERTENCIA: No use nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con martillo.
4. Ajuste la profundidad del taladrado según se
muestra.
Cambio de la cubierta protectora
contra el polvo (fig. 3)
5. Suelte la abrazadera de tope de profundidad.
La cubierta protectora contra el polvo (g) evita
el acceso del polvo al mecanismo. Cambie
inmediatamente la cubierta protectora contra el
polvo cuando esté desgastada.
Guía de deslizamiento adelante/
atrás (fig. 6)
1. Empuje la guía de deslizamiento adelante/atrás
(c) a la derecha para la rotación hacia adelante
(derecha). Vea las flechas en la herramienta.
1. Tire hacia atrás del manguito de bloqueo
del portaherramientas (l) y saque la cubierta
protectora contra el polvo (g).
2. Empuje la guía de deslizamiento adelante/
atrás (c) a la izquierda para la rotación inversa
(izquierda).
2. Coloque la nueva cubierta protectora contra el
polvo.
ADVERTENCIA: Siempre espere
hasta que el motor se haya parado por
completo antes de cambiar la dirección
de la rotación.
Colocación del adaptador del
portabrocas y del portabrocas
D25123
1. Atornille el portabrocas al extremo roscado del
adaptador del portabrocas.
2. Inserte el portabrocas y el adaptador
conectados en la herramienta como si fuera
una broca estándar SDS Plus®.
3. Para sacar el portabrocas, proceda como para
sacar la broca estándar SDS Plus®.
ADVERTENCIA: No use nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con martillo.
40
3. Saque el manguito de bloqueo del
portaherramientas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Sepa dónde están situados las
tuberías y los cables.
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta (aprox. 5 kg). La fuerza
excesiva no acelera el taladrado
pero disminuye el rendimiento de la
herramienta y puede acortar la vida
útil de la misma.
• No taladre o clave demasiado
profundo para evitar causar daño a la
cubierta protectora contra el polvo.
ESPAÑOL
• Sujete siempre la herramienta
firmemente con ambas manos para
asegurar la postura (fig. 8). Utilice
siempre la herramienta con el asa
lateral montada adecuadamente.
Posición adecuada de las manos
(fig. 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (j) y la
otra en la empuñadura principal (o).
Encendido y apagado (fig. 1)
1. Para poner en marcha la herramienta,
presione el interruptor de velocidad variable
(a). La presión ejercida en el interruptor de
velocidad variable determina la velocidad de la
herramienta.
2. Para un funcionamiento continuo, apriete y
mantenga apretado el interruptor de velocidad
variable, presione el botón de bloqueo (b) y
suelte el interruptor.
3. Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
4. Para parar la herramienta en funcionamiento
continuo, apriete el interruptor brevemente
y suéltelo. Apague siempre la herramienta
cuando haya terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
Perforación con martillo (fig. 1)
PERFORACIÓN CON UNA BROCA SÓLIDA
1. Fije el botón selector de modo (d) en la posición
de “perforación con martillo”.
2. Introduzca la broca adecuada.
NOTA: Para obtener los mejores resultados
utilice brocas de punta de carburo de alta
calidad.
3. Ajuste el asa lateral (j) según sea necesario.
4. Si es necesario, fije la profundidad de
perforación.
5. Marque el lugar donde debe taladrarse el
agujero.
6. Coloque la broca en su lugar y encienda la
herramienta.
7. Apague siempre la herramienta cuando haya
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
PERFORACIÓN CON UNA CORONA
1. Fije el botón selector de modo (d) en la posición
de perforación con martillo.
2. Ajuste el asa lateral (j) según sea necesario.
3. Introduzca la corona adecuada.
4. Monte la broca para centrar en la corona.
5. Coloque la broca para centrar en su sitio y
presione el interruptor de velocidad variable
(a). Perfore hasta que la corona penetre en el
hormigón aprox. 1 cm.
6. Deje de taladrar y saque la broca para centrar.
Vuelva a colocar la corona en el orificio y
continúe taladrando.
7. Cuando perfore una estructura más gruesa
que la profundidad de la corona, desprenda el
cilindro redondo de hormigón o vacíe el interior
de la broca a intervalos regulares. Para evitar
el desprendimiento no deseado del hormigón
alrededor del orificio, taladre primero un
agujero del diámetro de la broca para centrar
completamente a través de la estructura. Luego
perfore el agujero moldeado hasta la mitad por
cada lado.
8. Apague siempre la herramienta cuando haya
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Perforación rotativa (fig. 1)
1. Fije el botón selector de modo (d) en la posición
“perforación rotativa”.
2. Dependiendo de su herramienta, siga una de
las siguientes instrucciones:
– D25123: Coloque el conjunto del adaptador
del protabrocas/portabrocas.
– D25124: Cambie el portaherramientas por el
portabrocas.
3. Proceda como se describe para “perforación
con martillo”.
ADVERTENCIA: No use nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con martillo.
Atornillado (fig. 1)
1. Fije el botón selector de modo (d) en la posición
“perforación rotativa”.
2. Seleccione la dirección de la rotación.
41
ESPAÑOL
3. Dependiendo de su herramienta, siga una de
las siguientes instrucciones:
– D25123: Introduzca el adaptador especial de
atornillado SDS Plus® para usarse con brocas
hexagonales de atornillador.
– D25124K: Cambie el portaherramientas por el
portabrocas.
4. Introduzca la broca adecuada del atornillador.
Cuando clave tornillos de cabeza ranurada use
siempre brocas con un manguito con palpador.
5. Presione suavemente el interruptor de
velocidad variable (a) para evitar producir daño
a la cabeza del tornillo. En rotación inversa
(izquierda), la velocidad de la herramienta se
reduce automáticamente para sacar fácilmente
el tornillo.
6. Cuando el tornillo esté nivelado con la pieza
de trabajo, suelte el interruptor de velocidad
variable para evitar que la cabeza del tornillo
penetre en la pieza de trabajo.
Desbastado y cincelado (fig. 1)
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
• Esta máquina no puede ser reparada por el
usuario. Lleve la herramienta a un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT después
de aproximadamente 40 horas de uso. Si
surgen problemas antes de este momento
contacte con un agente de reparaciones
autorizado de DEWALT.
• La herramienta se apagará automáticamente
cuando los cepillos de carbono estén
desgastados.
Cepillos de motor
DEWALT utiliza un sistema avanzado de cepillos que
para automáticamente el taladro cuando los cepillos
están desgastados. Esto evita que se ocasione
un daño importante al motor. Pueden obtenerse
nuevos cepillos en los centros de servicio
autorizados de DEWALT. Utilice siempre piezas de
repuesto idénticas.
1. Fije el botón selector de modo (d) en la posición
“sólo martillar”.
2. Introduzca el cincel apropiado y gírelo a mano
para bloquearlo en una de las 52 posiciones.
3. Ajuste el asa lateral (j) según sea necesario.
4. Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
5. Apague siempre la herramienta cuando haya
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
ADVERTENCIA:
• No use esta herramienta para mezclar
o bombear fácilmente líquidos
combustibles o explosivos (bencina,
alcohol, etc.).
• No mezcle o remueva líquidos
inflamables etiquetados como tales.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
42
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Los accesorios utilizados deben lubricarse
periódicamente alrededor del accesorio SDS Plus®.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: No use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
ESPAÑOL
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Se ofrecen como opción varios tipos de brocas y
cinceles SDS Plus®.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se
debe eliminar con la basura doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos y
embalajes usados permite el reciclaje de
los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales
reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
43
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional y no
perjudica de ningún modo dichos derechos.
La garantía es válida dentro de los territorios
de los Estados Miembros de la Unión Europea
y del Área de Libre Comercio Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de DEWALT,
durante los 12 meses siguientes a su compra,
podrá solicitar dicho servicio gratuitamente.
Se llevará gratuitamente a un agente de
reparación autorizado por DEWALT. Debe
presentarse la prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la fecha
de compra, DEWALT le garantiza la sustitución
de todas las piezas defectuosas de forma
gratuita, o a nuestra entera discreción, la
sustitución de toda la unidad gratuitamente,
siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
44
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
FRANÇAIS
MARTEAUX-PERFORATEURS ROTATIFS INDUSTRIELS
D25123, D25124
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Vitesse en charge
Énergie d’impact
Marteau-perforateur
Ciselage
Plage de perçage maximum
dans l’acier/bois/béton
Positions de ciselage
Capacité de trépanage
dans la brique tendre
Porte-outil
Diamètre de bague
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
V
W
min–1
min–1
J
J
D25123 D25124
230
230
1
1
800
800
0 à 1.150 0 à 1.150
0 à 830 0 à 830
3,1
3,4
13/30/26 13/30/26
52
52
mm
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2,9
2,9
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
3,8
100
3,8
100
dB(A)
3,8
3,8
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du béton
ah,HD =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
2,6
1,5
17,8
1,5
2,6
1,5
17,8
1,5
9,8
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément aux normes EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du métal
ah,D =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
9,8
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
3,1
3,4
mm
mm
kg
Valeur d’émission de vibration ah
Ciselage
ah,Cheq =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
Valeur d’émission de vibration ah
Vissage sans impact
ah =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
45
FRANÇAIS
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
D25123, D25124
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes : 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
10.05.2010
46
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
FRANÇAIS
e)
f)
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
g)
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
47
FRANÇAIS
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
rotatifs
• Porter un dispositif de protection auditif. Le
bruit en résultant pourrait occasionner une perte
de l’acuité auditive.
• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec
l’outil. Une perte de contrôle de l’outil pourrait
occasionner des dommages corporels.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact avec un fil sous
tension met les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocute l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le matériau
sur une surface stable. Tenir la pièce à la
main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le
contrôle.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
martelage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque
anti-poussières ou un appareil de protection
des voies respiratoires pour toute application
productrice de poussières. Une protection
auditive peut s’avérer nécessaire pour la plupart
des applications.
• Maintenir systématiquement l’outil
fermement. Ne pas tenter d’utiliser cet
outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la
poignée latérale. Le fait d’utiliser cet outil à une
main pourra vous en faire perdre le contrôle.
Traverser ou rencontrer des matériaux durs
comme les armatures peut aussi s’avérer
dangereux. Arrimer soigneusement la poignée
latérale avant toute utilisation.
48
• Ne pas utiliser cet outil pendant des
périodes prolongées. Les vibrations
causées par l’action du marteau peuvent être
dangereuses pour les mains ou les bras. Porter
des gants pour amortir les vibrations, et pour
limiter les risques, faire des pauses fréquentes.
• Ne pas remettre à neuf les forets soimême. La remise à neuf de tout burin doit être
effectuée par un spécialiste agréé. Tout burin
remis à neuf incorrectement pose des risques
de dommages corporels.
• Porter des gants lors de l’utilisation de
l’outil ou le changement de burin. Les
parties métalliques accessibles de l’outil et des
burins pourraient s’avérer brûlantes pendant
l’utilisation. De petits débris de matériau
pourraient blesser les mains nues.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet
de la mèche/burin avant de déposer l’outil
où que ce soit. Des burins/mèches en rotation
posent des risques de dommages corporels.
• Ne pas asséner des coups de marteau sur
des burins coincés pour les déloger. Des
fragments de métal ou de matériau pourraient
être éjectés et causer des dommages
corporels.
• Les burins légèrement usés peuvent être
réaffutés.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart
d’une mèche en rotation. Ne pas enrouler
le cordon autour d’une partie quelconque
de votre corps. Un cordon électrique enroulé
autour d’un burin en rotation pose des risques
de dommages corporels et de la perte de
contrôle de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux rotatifs :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail sur
béton et/ou maçonnerie.
FRANÇAIS
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’appareil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Portez un serre-tête antibruit.
Portez des lunettes de sécurité.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (n), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Marteau-perforateur rotatif industriel
1 Poignée latérale
1 Tige de réglage de profondeur
1 Coffret
1 Mandrin automatique (D25124K)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
Interrupteur à vitesse variable
Bouton de verrouillage en position de marche
Glissière de marche avant/arrière
Sélecteur de mode
Verrouillage
Porte-outil
Protège-poussière
Bague de verrouillage (D25124)
i. Tige de réglage de profondeur
j. Poignée latérale
k. Verrou de butée de profondeur
UTILISATION PRÉVUE
Ces marteaux rotatifs industriels ont été conçus pour
le perçage, le martelage, le vissage et le ciselage
léger professionnels.
NE PAS l’utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou liquides inflammables.
Ces marteaux-perforateurs sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Embrayage Limiteur De Couple
Tous les marteaux-perforateurs rotatifs sont équipés
d’un embrayage limiteur de couple qui réduit la
réaction de couple maximum transmise à l’utilisateur
en cas de grippage de mèche. Cette fonctionnalité
prévient aussi que l’engrenage ou le moteur ne cale.
Cet embrayage limiteur de couple est réglé en usine
et ne peut être ajusté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifiez systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60745 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation de rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
49
FRANÇAIS
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner
des blessures.
Sélection du mode d’utilisation
(fig. 2)
Cet outil peut être utilisé dans les modes d’utilisation
suivants :
Perçage rotatif : pour le vissage et
le perçage de l’acier, le bois et les
plastiques ;
Martelage : pour le perçage du béton et
de la maçonnerie ;
Rotation de mèche : position d’inactivité
utilisée seulement pour faire pivoter un
ciseau plat dans la position désirée.
Martelage seulement : pour la démolition,
le burinage et le ciselage légers. Dans ce
mode, l’outil peut aussi être utilisé comme
levier pour libérer une mèche coincée.
1. Pour sélectionner le mode d’utilisation, appuyez
sur le verrouillage (e) et tournez le sélecteur de
mode (d) sur le symbole du mode requis.
2. Relâchez le verrouillage et vérifiez que le
sélecteur de mode est bien verrouillé en place.
AVERTISSEMENT : ne pas changer de
mode d’utilisation alors que l’outil est en
marche.
Indexage de la position ciselage
(fig. 2)
Le ciselage peut être indexé et verrouillé sur 52
différentes positions.
1. Tournez le sélecteur de mode (d) sur la position
« rotation de mèche ».
2. Tournez le ciseau sur la position désirée.
3. Réglez le sélecteur de mode (d) sur la position
« martelage seulement ».
50
4. Tournez le ciseau jusqu’à ce qu’il se verrouille
en place.
Insertion et retrait des accessoires
SDS Plus® (fig. 3)
Cet outil utilise des accessoires SDS Plus® (se
reporter au détail en fig. 3 pour observer la coupe
transversale d’une tige de mèche SDS Plus®).
Il est recommandé d’utiliser exclusivement des
accessoires de professionnels.
1. Nettoyez et graissez la tige de mèche.
2. Insérez la tige de mèche dans le porte-outil (f).
3. Poussez à fond la mèche et tournez-la
légèrement jusqu’à ce qu’elle s’encastre en
place.
4. Tirez sur la mèche pour vérifier qu’elle est bien
verrouillée. La fonction de martelage requiert
que la mèche puisse bouger sur son axe de
quelques centimètres une fois verrouillée dans le
porte-outil.
5. Pour retirer la mèche, repoussez le manchon de
verrouillage du porte-outil (l) et retirez la mèche.
AVERTISSEMENT : porter
systématiquement des gants lors
du changement d’accessoires. Les
parties métalliques exposées de l’outil
et de l’accessoire peuvent devenir
extrêmement brûlantes pendant leur
utilisation.
Installation de la poignée latérale
(fig. 4)
La poignée latérale (j) peut être installée pour
accommoder les utilisateurs gauchers ou droitiers.
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser
l’outil sans la poignée latérale
correctement installée.
1. Desserrez la poignée latérale.
2. Pour les droitiers : insérez le dispositif de
fixation de la poignée latérale sur la bague
derrière le porte-outil, poignée à gauche.
Pour les gauchers : insérez le dispositif de
fixation de la poignée latérale sur la bague
derrière le porte-outil, poignée à droite.
3. Faites pivoter la poignée latérale sur la position
désirée puis resserrez la poignée.
Réglage de la profondeur de
pénétration (fig. 5)
1. Insérez la mèche requise, comme décrit
ci-dessus.
FRANÇAIS
2. Poussez puis maintenez appuyé le verrou de
butée de profondeur (k).
3. Insérez la tige de réglage de profondeur (i) dans
l’orifice du verrou de butée de profondeur.
4. Ajustez la profondeur de pénétration, comme
illustré.
5. Relâchez le verrou de butée de profondeur.
Glissière de marche avant/arrière
(fig. 6)
1. Poussez la glissière de marche avant/arrière (c)
sur le côté droit pour une rotation avant (D). Voir
les flèches sur l’outil.
2. Poussez la glissière de marche avant/arrière (c)
sur le côté gauche pour une rotation arrière (G).
AVERTISSEMENT : attendre
systématiquement l’arrêt complet du
moteur avant de changer la direction de
rotation.
Installation de l’adaptateur de
mandrin et du mandrin
D25123
1. Vissez le mandrin sur l’extrémité taraudée de
l’adaptateur de mandrin.
2. Insérez le dispositif mandrin/adaptateur sur
l’outil comme si c’était une mèche standard
SDS Plus®.
3. Pour retirer le mandrin, procédez comme pour
retirer une mèche standard SDS Plus®.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de mandrins standards en mode de
martelage.
Remplacement du porte-outil par le
mandrin (fig. 7)
D25124K
1. Tournez la bague de verrouillage (h) dans sa
position ouverte et retirez le porte-outil (f).
2. Poussez le mandrin (m) sur la broche et
tournez la bague de verrouillage sur sa position
verrouillée.
3. Pour remplacer le mandrin par le porte-outil,
retirez d’abord le mandrin tout comme le porteoutil a été retiré. Puis installez le porte-outil tout
comme le mandrin a été installé.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de mandrins standards en mode de
martelage.
Changement du protège-poussière
(fig. 3)
Le protège-poussière (g) empêche la poussière de
pénétrer dans le mécanisme. Remplacez le protègepoussière immédiatement quand il est usé.
1. Tirez sur le manchon de verrouillage du
porte-outil (l) et retirez le protège-poussière (g).
2. Installez un protège-poussière neuf.
3. Relâchez le manchon de verrouillage du
porte-outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
• attention aux tuyaux et aux fils
électriques.
• appliquer seulement une légère
pression sur l’outil (5 kg environ).
Toute force excessive n’accélèrera
pas le perçage mais diminuera les
performances de l’outil et sa durée de
vie.
• ne pas percer ou visser trop
profondément pour éviter
d’endommager le protège-poussière.
• maintenir systématiquement l’outil
fermement à deux mains, et maintenir
sa stabilité et son équilibre (fig. 8).
Utiliser systématiquement l’outil
avec sa poignée latérale installée
correctement.
Position correcte des mains (fig. 8)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (j), et l’autre sur la poignée
principale (o).
51
FRANÇAIS
Mise en marche et arrêt (fig. 1)
1. Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur à vitesse variable (a). La pression
exercée sur l’interrupteur à vitesse variable
déterminera la vitesse de l’outil.
2. Pour un travail continu, appuyez et maintenez
enfoncé l’interrupteur à vitesse variable,
appuyez sur le bouton de verrouillage (b) puis
relâchez l’interrupteur.
3. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
4. Pour arrêter l’outil en mode continu, appuyez
rapidement sur l’interrupteur puis relâchez-le.
Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation
et avant de le débrancher.
Marteau-perforateur (fig. 1)
PERÇAGE AVEC TRÉPAN PLEIN
1. Réglez le sélecteur de mode (d) sur la position
« martelage ».
2. Insérez le trépan approprié.
REMARQUE : Pour des résultats optimums,
utiliser des mèches à pointes au carbure de
qualité supérieure.
3. Réglez la poignée latérale (j) comme requis.
4. Si nécessaire, ajustez la profondeur de perçage.
5. Marquez le point où le trou doit être percé.
6. Placez le trépan sur le tracé et mettez l’outil en
marche.
7. Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation
et avant de le débrancher.
PERÇAGE AVEC TRÉPAN CAROTTIER
1. Réglez le sélecteur de mode (d) sur la position
« martelage ».
2. Réglez la poignée latérale (j) comme requis.
3. Insérez le trépan carottier approprié.
4. Installez le foret à centrer dans le trépan
carottier.
5. Placez le foret à centrer sur le tracé et appuyez
sur l’interrupteur à vitesse variable (a). Percez
jusqu’à ce que le trépan pénètre dans le béton
d’environ 1 cm.
6. Arrêtez de percer et retirez le foret à centrer.
Réinsérez le trépan carottier dans le trou et
continuez de percer.
7. Pour traverser une structure plus épaisse que la
longueur du trépan carottier, cassez à intervalles
réguliers le cylindre de béton ou la carotte à
l’intérieur du trépan. Pour éviter toute fissure
indésirable du béton autour du trou, percez tout
d’abord complètement un trou du diamètre du
52
foret à centrer dans la structure. Puis percez
avec le trépan à mi-chemin de chaque côté de
la structure.
8. Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation
et avant de le débrancher.
Perçage rotatif (fig. 1)
1. Réglez le sélecteur de mode (d) sur la position
« perçage rotatif ».
2. Selon l’outil utilisé, suivez l’une ou l’autre série
de directives suivantes :
– D25123 : Installez le dispositif adaptateur de
mandrin/mandrin.
– D25124 : Remplacez le porte-outil par le
mandrin.
3. Continuez comme décrit ci-dessus pour le
martelage.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de mandrins standards en mode de
martelage.
Vissage (Fig. 1)
1. Réglez le sélecteur de mode (d) sur la position
« perçage rotatif ».
2. Sélectionnez la direction de rotation.
3. Selon l’outil utilisé, suivez l’une ou l’autre série
de directives suivantes :
– D25123 : Insérez l’adaptateur à visser SDS
Plus® pour l’utiliser avec des embouts de
tournevis hexagonaux.
– D25124K: Remplacez le porte-outil par le
mandrin,
4. Insérez l’embout tournevis approprié. Pour
enfoncer des vis à tête fendue utilisez
systématiquement des embouts avec un
manchon de guidage.
5. Appuyez légèrement sur l’interrupteur à vitesse
variable (a) pour éviter d’endommager la tête de
vis. En rotation arrière (G), la vitesse de l’outil est
automatiquement réduite pour faciliter le retrait
de la vis.
6. Lorsque la vis est au raz de la pièce à travailler,
relâchez l’interrupteur à vitesse variable pour
éviter que la tête de vis ne pénètre dans la
pièce.
Burinage et ciselage (Fig. 1)
1. Réglez le sélecteur de mode (d) sur la position
« martelage seulement ».
2. Insérez le ciseau approprié et faites-le tourner
manuellement pour le verrouiller dans l’une des
52 positions.
FRANÇAIS
3. Réglez la poignée latérale (j) comme requis.
4. Mettez l’outil en marche et commencez à
travailler.
5. Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation
et avant de le débrancher.
AVERTISSEMENT :
• ne pas utiliser cet outil pour mélanger
ou pomper des liquides aisément
combustibles ou explosifs (benzine,
alcool, etc.).
• ne pas mélanger ou combiner des
liquides inflammables étiquetés
comme tels.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’un entretien
adéquat et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant
d’installer ou retirer tout accessoire,
avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de
réparations. S’assurer que la gâchette
est bien en position d’ARRÊT. Un
démarrage accidentel pourrait causer
des dommages corporels.
• Cet appareil ne peut être réparé par l’utilisateur.
Le porter chez un réparateur agréé DEWALT
après une quarantaine d’heures d’utilisation. En
cas de problème entre temps, veuillez contacter
un réparateur agréé DEWALT.
• Cet outil s’arrêtera automatiquement lorsque
ses balais de charbon seront usés.
Balais de moteur
DEWALT utilise une technologie de pointe en
matière de balais qui arrête automatiquement la
perceuse lorsque ses balais sont usés. Cela permet
de protéger le moteur de tout dommage sérieux.
Des modules de balai sont disponibles dans les
centres de service autorisés DEWALT. Utilisez
systématiquement des pièces de rechange d’origine.
Les accessoires et pièces utilisés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de l’adaptateur SDS
Plus®.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Différents types d’embouts à visser et ciseaux SDS
Plus® sont disponibles en option.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
53
FRANÇAIS
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
54
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à compter
de sa date d’achat pour son échange ou son
remboursement intégral. Le produit devra
avoir été soumis à une usure normale. Une
preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les
accessoires et les pièces détachées sont
exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, DEWALT garantit
le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le
remplacement gratuit de l’appareil, à condition
que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par
du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie • Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
55
ITALIANO
TASSELLATORI PROFESSIONALI
D25123, D25124
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWALT uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Type
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Velocità a carico
Energia di percussione
Modalità trapano
a percussione
Modalità scalpello
Capacità massima di foratura di
acciaio/legno/calcestruzzo
Posizioni dello scalpello
Capacità di foratura
a corona di mattone tenero
Portautensile
Diametro collare
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza livello sonoro)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
W
min-1
min-1
D25123
230
1
800
0-1.150
0–830
D25124
230
1
800
0-1.150
0–830
J
J
3,1
3,4
3,1
3,4
V
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
2,6
1,5
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
89
3,8
100
3,8
Fusibili:
Europa
2,6
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura di calcestruzzo
ah,D =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
17,8
1,5
17,8
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Modalità scalpello
ah,Cheq =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
9,8
1,5
9,8
1,5
56
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2,9
2,9
89
3,8
100
3,8
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
13/30/26 13/30/26
52
52
Valori totali vibrazione (somma tre valori assiali)
calcolati secondo le norme EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura di metallo
ah,D =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Modalità avvitatura senza percussione
ah =
m/s²
< 2,5
Incertezza K =
m/s²
1,5
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
ITALIANO
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
D25123, D25124
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Stra?e11,
D-65510, Idstein, Germania
10.05.2010
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
57
ITALIANO
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
58
c)
d)
e)
f)
g)
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per tassellatori
• Indossare protezioni acustiche. L’esposizione
al rumore può causare danni all’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite
con l’apparato. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Sostenere gli apparati con supporti aventi
le superfici di presa isolanti quando si
ITALIANO
eseguono operazioni in cui l’apparato
tagliente può entrare in contatto con
fili elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione. Il contatto con un cavo “sotto
tensione” trasmette la tensione elettrica alle parti
metalliche esposte dell’apparato e trasmette la
scossa all’operatore.
• Utilizzare morse o altre attrezzature
adatte per sostenere e bloccare il pezzo
in lavorazione su un supporto stabile. Il
pezzo da lavorare tenuto con le mani o contro
il proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
percussione possono emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista. Indossare una mascherina antipolvere
o un respiratore per operazioni che generano
polveri. La maggior parte delle applicazioni
richiede l’utilizzo di protezioni acustiche.
• Impugnare saldamente l’apparato,
sempre. Non tentare di azionare l’apparato
sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura
laterale. Azionare questo apparato con una
mano sola causa la perdita di controllo. Anche
lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere
pericoloso. Stringere saldamente l’impugnatura
laterale prima dell’utilizzo.
• Non azionare l’apparato per lunghi periodi
senza interruzioni. Le vibrazioni causate
dall’azionamento del martello possono essere
dannose a mani e braccia. Indossare guanti
per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione effettuando frequenti pause.
• Non ricondizionare le punte da soli. Il
ricondizionamento degli scalpelli deve essere
eseguito da un tecnico autorizzato. Gli scalpelli
non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
• Indossare i guanti quando l’apparato
è in funzione o mentre si sostituiscono
gli accessori. Le parti in metallo esposte
dell’apparato e gli accessori possono diventare
roventi durante il funzionamento. Pezzi di piccole
dimensioni di materiale frantumato possono
provocare danni alle mani nude.
• Non posare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
• Non utilizzare il martello per rimuovere
eventuali accessori incastrati. Frammenti
di metallo o schegge di materiale possono
staccarsi e causare lesioni.
• Gli scalpelli leggermente consumati possono
essere affilati tramite molatura.
• Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta
rotante. Non avvolgere il cavo attorno a
nessuna parte del corpo. Un cavo elettrico
avvolto intorno alla punta rotante può causare
lesioni personali e la perdita di controllo.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei
tassellatori:
– lesioni causate dal toccare le parti rotanti o le
superfici roventi dell’apparato
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio gli accessori.
– Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle
polveri che si sviluppano durante le lavorazioni
su calcestruzzo e/o muratura.
Riferimenti sull’utensile
Sull’apparato sono presenti i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
Indossare la protezione per gli occhi.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (n), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 tassellatore professionale
1 impugnatura laterale
1 bacchetta di regolazione della profondità
59
ITALIANO
1 valigetta
1 mandrino autoserrante (D25124K)
1 manuale di istruzioni
1 disegno con viste esplose
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Concedersi il tempo per leggere interamente
e comprendere questo manuale, prima di
utilizzare il prodotto.
Descrizione (fig. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
Pulsante della velocità variabile
Tasto di blocco
Levetta della rotazione diretta/inversa
Selettore di modalità
Blocco di sicurezza
Portautensile
Parapolvere
Ghiera di fermo (D25124)
Bacchetta di regolazione della profondità
Impugnatura laterale
Fermo della bacchetta di profondità
UTILIZZO PREVISTO
Questi tassellatori professionali sono stati progettati
per eseguire professionalmente forature semplici
e a percussione, applicazioni di avvitatura e di
scheggiatura.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi tassellatori sono apparati elettrici
professionali.
NON CONSENTIRE a bambini di entrare in
contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
Frizione limitatrice di coppia
Tutti i tassellatori sono dotati di una frizione limitatrice
di coppia che riduce il contraccolpo trasmesso
all’operatore nel caso che la punta si incastri nel
materiale. Questa caratteristica evita anche lo stallo
degli ingranaggi e del motore. La frizione limitatrice di
coppia viene registrata in fabbrica e non può essere
modificata.
60
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per un valore di
tensione unico. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60745; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere
qualunque accessorio, prima di
regolare le impostazioni o durante
le riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
Scelta della modalità di
funzionamento (fig. 2B)
L’apparato può essere utilizzato con le seguenti
modalità di funzionamento:
Trapano: per avvitare e per forare in
acciaio, legno e plastica
Trapano a percussione: per forare
calcestruzzo e muratura.
Rotazione della punta: posizione a riposo
ITALIANO
utilizzata solo per ruotare uno scalpello
piatto fino alla posizione desiderata.
Solo percussione: per lavorazioni di
scheggiatura, scalpellatura e demolizione
leggera. In tale modalità l’apparato si
utilizza anche come leva per rimuovere le
punte incastrata nel materiale.
1. Per scegliere la modalità di funzionamento,
premere il blocco di sicurezza (e) e ruotare il
selettore di modalità (d) fino a farlo puntare sul
simbolo della modalità richiesta.
2. Rilasciare il blocco di sicurezza e verificare che il
selettore di modalità sia assicurato in posizione.
AVVERTENZA: la modalità di
funzionamento non va scelta quando
l’apparato è in funzione.
Posizionamento dello scalpello
(fig. 2)
Lo scalpello può essere posizionato e serrato in 52
posizioni differenti.
1. Ruotare il selettore di modalità (d) fino a farlo
puntare sulla posizione “rotazione della punta”.
2. Ruotare lo scalpello nella posizione desiderata.
3. Porre il selettore di modalità (d) sulla posizione
“solo percussione”.
4. Ruotare lo scalpello fino a quando si blocca in
posizione.
Inserimento e rimozione degli
accessori SDS Plus® (fig. 3)
Questo apparato utilizza gli accessori SDS Plus®
(vedere il riquadro nella fig. 3 per una vista in sezione
del codolo di una punta SDS Plus®). Si consiglia
di utilizzare esclusivamente accessori per uso
professionale.
1. Pulire e lubrificare il codolo della punta.
2. Inserire il codolo della punta nel portautensili (f).
3. Spingere la punta in fondo e girarla leggermente
fino a farla inserire nelle scanalature.
4. Tirare la punta per verificare che sia fissata
correttamente. La funzione di percussione
prevede che la punta possa muoversi
assialmente per diversi centimetri quando si
trova serrata nel portautensili.
5. Per rimuovere la punta tirare all’indietro il
manicotto di serraggio del portautensili (l) ed
estrarre la punta.
AVVERTENZA: indossare sempre
dei guanti quando si cambiano gli
accessori. Le superfici metalliche
esterne dell’apparato e degli accessori
possono diventare roventi durante il
funzionamento.
Inserimento dell’impugnatura
laterale (fig. 4)
L’impugnatura laterale (j) può essere adattata per
utilizzatori con mano destra o sinistra.
AVVERTENZA: non utilizzare l’apparato
privo dell’impugnatura laterale montata
correttamente.
1. Allentare l’impugnatura laterale.
2. Per utilizzatori con mano destra: far scorrere
il fermo dell’impugnatura laterale sopra la flangia
dietro il portautensili, impugnatura verso sinistra.
Per utilizzatori con mano sinistra: far
scorrere il fermo dell’impugnatura laterale sopra
la flangia dietro il portautensili, impugnatura
verso destra.
3. Ruotare l’impugnatura laterale sulla posizione
desiderata e stringerla.
Impostazione della profondità di
foratura (fig. 5)
1. Inserire la punta richiesta come descritto
precedentemente.
2. Premere il fermo della bacchetta di profondità
(k) e tenerlo premuto.
3. Adattare la bacchetta di regolazione della
profondità (i) facendola scorrere nella cavità del
fermo della bacchetta di profondità.
4. Regolare la profondità di foratura come
mostrato.
5. Rilasciare il fermo della bacchetta di profondità.
Levetta avanti/indietro (fig. 6)
1. Spingere la levetta avanti/indietro (c) sul lato
destro per la rotazione di avanzamento (verso
destro). Vedere le frecce sull’apparato.
2. Spingere la levetta avanti/indietro (c) sul lato
sinistro per la rotazione inversa (verso sinistro).
AVVERTENZA: attendere sempre che
il motore si sia arrestato completamente
prima di invertire il verso di rotazione.
Inserimento dell’adattatore e del
mandrino
D25123
1. Avvitare il mandrino sull’estremità filettata
dell’adattatore del mandrino.
61
ITALIANO
2. Inserire il mandrino connesso all’adattatore
nell’apparato come se fosse una normale punta
SDS Plus®.
3. Per rimuovere il mandrino, procedere allo stesso
modo della rimozione di una normale punta
SDS Plus®.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
mandrini di tipo standard quando si è in
modalità trapano a percussione.
Sostituzione del portautensili con il
mandrino (fig. 7)
D25124K
1. Girare la ghiera di fermo (h) fino alla posizione
sbloccata ed estrarre il portautensili (f).
2. Spingere il mandrino (m) sull’albero e girare la
ghiera di fermo fino alla posizione di serraggio.
3. Per sostituire il mandrino con il portautensili, per
prima cosa rimuovere il mandrino nello stesso
modo in cui è stato rimosso il portautensili. Poi
inserire il portautensili nello stesso modo in cui è
stato inserito il mandrino.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
mandrini di tipo standard quando si è in
modalità trapano a percussione.
Sostituzione del parapolvere (fig. 3)
Il parapolvere (g) impedisce alla polvere di entrare
negli ingranaggi. Sostituire immediatamente il
parapolvere quando è consumato.
1. Tirare all’indietro il manicotto di serraggio del
portautensili (l) ed estrarre il parapolvere (g).
2. Inserire il nuovo parapolvere.
3. Rilasciare il manicotto di serraggio del
portautensili.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA:
• osservare sempre le istruzioni e le
normative per la sicurezza vigenti.
• far attenzione alla posizione delle
tubature e dei cavi elettrici murati.
• applicare una leggera pressione
sull’apparato (circa 5 kg). Una forza
eccessiva non aumenta la velocità di
foratura, anzi diminuisce le prestazioni
dell’utensile e può abbreviarne la
durata.
62
• non forare o spingere troppo in
profondità per evitare di danneggiare il
parapolvere.
• sostenere sempre l’apparato
strettamente con entrambe le mani
e mantenersi a distanza di sicurezza
(fig. 8). Azionare sempre l’apparato
con l’impugnatura laterale montata
correttamente.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (j),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (o).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
1. Per avviare l’apparato, premere il pulsante della
velocità variabile (a). La pressione esercitata sul
pulsante della velocità variabile determina la
velocità dell’apparato.
2. Per il funzionamento continuo, mantenere
premuto il pulsante della velocità variabile,
premere il tasto di blocco (b) e rilasciare il
pulsante.
3. Per arrestare l’apparato, rilasciare il pulsante.
4. Per fermare l’apparato quando è in
funzionamento continuo, premere brevemente
il pulsante e rilasciarlo. Spegnere sempre
l’apparato quando il lavoro è terminato e prima
di staccarlo dalla presa di corrente.
Foratura con percussione (fig. 1)
FORATURA CON PUNTE PIENE
1. Porre il selettore di modalità (d) sulla posizione di
trapano a percussione.
2. Inserire la punta appropriata.
NOTA: Per ottenere i migliori risultati, utilizzare
punte rivestite in carburo di alta qualità.
3. Regolare l’impugnatura laterale (j) secondo
necessità.
4. Se necessario, impostare la profondità di
foratura.
ITALIANO
5. Fare un segno dove va praticato il foro.
6. Posizionare la punta sul segno e accendere
l’apparato.
7. Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro
è terminato e prima di staccarlo dalla presa di
corrente.
FORATURA CON PUNTE A CORONA
1. Porre il selettore di modalità (d) sulla posizione di
trapano a percussione.
2. Regolare l’impugnatura laterale (j) secondo
necessità.
3. Inserire la punta a corona appropriata.
4. Montare la punta di centraggio nella punta a
corona.
5. Posizionare la punta di centraggio sul segno e
premere il pulsante della velocità variabile (a).
Forare fino a quando la corona è penetrata nel
calcestruzzo per circa 1 cm.
6. Interrompere la foratura e rimuovere la punta
di centraggio. Posizionare la punta a corona di
nuovo nel foro e procedere con la foratura.
7. Quando si deve forare una struttura di spessore
maggiore dell’altezza della punta a corona,
frantumare a intervalli regolari il cilindro di
calcestruzzo che si forma all’interno della
corona. Per evitare rotture indesiderate del
calcestruzzo circostante il foro, per prima cosa
praticare un foro avente il diametro della punta
di centraggio che trapassi tutta la struttura. Poi
forare il foro circolare per metà della profondità
da ciascun lato.
8. Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro
è terminato e prima di staccarlo dalla presa di
corrente.
Foratura (fig. 1)
1. Porre il selettore di modalità (d) sulla posizione
“trapano”.
2. A secondo del proprio apparato, seguire una
delle seguenti istruzioni:
– D25123: inserire l’assieme adattatore/
mandrino.
– D25124: Sostituire il portautensili con il
mandrino.
3. Procedere come descritto per il trapano a
percussione.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
mandrini di tipo standard quando si è in
modalità trapano a percussione.
Avvitatura (fig. 1)
1. Porre il selettore di modalità (d) sulla posizione
trapano.
2. Scegliere il verso di rotazione.
3. A secondo del proprio apparato, seguire una
delle seguenti istruzioni:
– D25123: Inserire lo speciale adattatore
SDS Plus® per avvitatura per poter utilizzare gli
inserti giravite esagonali.
– D25124K: Sostituire il portautensili con il
mandrino.
4. Inserire l’inserto giravite appropriato. In presenza
di viti con testa a intaglio utilizzare sempre inserti
con guidavite.
5. Premere leggermente il pulsante della velocità
variabile (a) per evitare di danneggiare la
testa della vite. Nella rotazione inversa (verso
sinistro) la velocità dell’utensile viene ridotta
automaticamente per facilitare la rimozione della
vite.
6. Quando la vite arriva a filo della superficie del
materiale, rilasciare il pulsante della velocità
variabile per evitare che la testa della vite penetri
nel materiale.
Scheggiatura e scalpellatura (fig. 1)
1. Porre il selettore di modalità (d) sulla posizione
“solo percussione”.
2. Inserire lo scalpello appropriato e ruotarlo a
mano per fissarlo in una delle 52 posizioni.
3. Regolare l’impugnatura laterale (j) secondo
necessità.
4. Accendere l’apparato e iniziare il lavoro.
5. Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro
è terminato e prima di staccarlo dalla presa di
corrente.
AVVERTENZA:
• non utilizzare l’apparato per
miscelare o pompare fluidi facilmente
combustibili o esplosivi (benzina, alcol,
ecc.).
• non miscelare o agitare liquidi
infiammabili etichettati come tali.
MANUTENZIONE
L’apparato elettrico DEWALT è stato progettato per
lavorare a lungo con una minima manutenzione.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
63
ITALIANO
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
il pulsante a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
• Questo prodotto non è riparabile. Portare
l’apparato in un riparatore autorizzato DEWALT
dopo circa 40 ore di utilizzo. In presenza
di inconvenienti prima di questo periodo,
contattare un riparatore autorizzato DEWALT.
• L’apparato si spegne automaticamente quando
le spazzole di carbone sono consumate.
Spazzole del motore
DEWALT utilizza un sistema innovativo che arresta
automaticamente il trapano quando le spazzole sono
consumate. In questo modo si evitano gravi danni
al motore. Nuovi elementi spazzola sono fornibili
presso i centri di assistenza autorizzati DEWALT.
Utilizzare sempre parti di ricambio identiche alla parti
da sostituire.
Lubrificazione
L’apparato non richiede lubrificazione.
Gli accessori e gli attacchi utilizzati devono essere
lubrificati periodicamente attorno al codolo degli
utensili SDS Plus®.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
64
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Sono fornibili come accessori vari tipi di punte e
scalpelli SDS Plus®
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati membri
dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale o
la sostituzione del prodotto. Il prodotto deve
aver subito un’usura normale in rapporto al
numero di giorni in cui è stato utilizzato e va
restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale. È
possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito
Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a
titolo gratuito presso un riparatore autorizzato
DEWALT. Deve presentare uno scontrino
che provi l’acquisto. Sono compresi i costi
di manodopera. Sono esclusi quelli per gli
accessori e i ricambi, a meno che non si tratti
di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo
improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
65
NEDERLANDS
BOORHAMER
D25123, D25124
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Technische gegevens
D25123
230
1
D25124
230
1
Spanning
V
Type
Opgenomen
vermogen
W
800
800
Toerental, onbelast
omw/min 0–1.150 0–1.15
Toerental, belast
omw/min 0–830
0–830
Slagenergie
Hamerboren
J
3,1
3,1
Beitelen
J
3,4
3,4
Boorcapacteit in staal/hout/beton mm 13/30/26 13/30/26
Beitelposities
52
52
Boorcapaciteit in metselwerk
mm
65
65
Accessoirehouder
SDS Plus® SDS Plus®
Kraagdiameter
mm
54
54
Gewicht
kg
2,9
2,9
LPA (geluidsniveau)
KPA (meetonzekerheid
geluidsniveau)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid
geluidsvermogen)
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
3,8
100
3,8
100
dB(A)
3,8
3,8
Trillingsemissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq =
m/s²
Meetonzekerheid K = m/s²
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroeven zonder weerstand
ah =
m/s2
Onzekerheid K =
m/s
Trillingsemissiewaarde ah
Boren in beton
ah,HD =
Meetonzekerheid K =
66
m/s²
m/s²
2,6
1,5
2,6
1,5
9,8
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom), gemeten volgens
EN 60745:
Trillingsemissiewaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
Meetonzekerheid K =
9,8
1,5
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
m/s²
m/s²
17,8
1,5
17,8
1,5
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
NEDERLANDS
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D25123, D25124
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
10.05.20010
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
67
NEDERLANDS
d)
e)
f)
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
68
f)
g)
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
NEDERLANDS
g)
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor roterende
klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Contact met bedrading
die onder stroom staat, kan metalen onderdelen
van het gereedschap onder stroom zetten en
de operator een elektrische schok geven.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Draag een stofmasker of gasmasker bij
toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig
vast. Probeer dit gereedschap niet te
gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat
u de zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak
de zijhandgreep voor gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de
hamerbeweging wordt veroorzaakt kan
schadelijk voor uw handen en armen zijn.
Gebruik handschoenen voor extra bescherming
en beperk blootstelling door regelmatig pauzes
in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen
van een beitel dient door een erkend vakman
te worden gedaan. Onjuist herstelde beitels
kunnen tot letsel leiden.
• Draag handschoenen als u het gereedschap
bedient of boorstukken verwisselt. De
metalen delen waartoe u toegang hebt op het
gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine
delen gebroken materiaal kunnen blote handen
beschadigen.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het
boorstuk volledig tot stilstand is gekomen.
Bewegende boorstukken kunnen letsel
veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken
met een hamer om ze los te krijgen.
Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden
scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer
niet om enig lichaamsdeel. Een elektrisch
stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies
van controle veroorzaken.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik
van klopboren:
– Verwonding door het aanraken van roterende
delen of hete delen van de machine.
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde restrisico’s bestaan.
Dit zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van accessoires.
69
NEDERLANDS
– Gezondheidsrisico’s door het inademen van
stof, met name bij het werken met beton en/of
metselwerk.
Labels op de machine
De volgende pictogrammen zijn op de machine
aangebracht:
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Accessoirehouder
Stofkap
Borgkraag (D25124)
Diepteaanslag
Zijhandgreep
Diepteaanslagklem
GEBRUIKSDOEL
Lees voor gebruik de handleiding.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (n), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer voor zware toepassingen
1 Zijhandgreep
1 Diepteaanslag
1 Transportkoffer
1 Snelspanboorhouder (D25124K)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. 1)
70
Laat NOOIT kinderen bij de machine toe. Als de
machine door onervaren gebruikers wordt bediend,
is toezicht vereist.
Koppelbegrenzing
Voorbeeld:
a.
b.
c.
d.
e.
Deze roterende klopboren voor zwaar gebruik zijn
ontworpen voor professioneel boren en klopboren,
schroeven draaien, en lichte bikwerkzaamheden.
Gebruik de machine NOOIT in vochtige
omstandigheden of in aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze boorhamers zijn professionele machines.
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
Schakelaar voor regelbaar toerental
Blokkeerknop
L/R-schakelaar
Keuzeschakelaar boren/klopboren
Vergrendeling
Deze boorhamers zijn uitgerust met een
koppelbegrenzing waardoor de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van de boor wordt beperkt. Hierdoor
wordt tevens vastlopen van motor en overbrenging
voorkomen. De koppelbegrenzing is vast ingesteld
in de fabriek.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60745; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
NEDERLANDS
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer
of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
Bedieningsfunctie kiezen
(fig. 2)
De machine kan worden gebruikt in de volgende
functies:
Boren: voor schroeven en voor boren in
staal, hout en kunststof.
Hamerboren: voor boren in beton en
metselwerk.
Beiteloriëntatie: een stand niet om in te
boren, maar om een platte beitel in de
gewenste positie te draaien.
Hameren: voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk. In deze stand kunt u de
machine ook gebruiken als hefboom om
een vastgelopen boor los te wrikken.
1. Om de functie te selecteren, drukt u
de vergrendeling (e) in en draait u de
keuzeschakelaar (d) naar het symbool van de
gewenste functie.
2. Laat de vergrendeling los en controleer of de
keuzeschakelaar vergrendeld is.
WAARSCHUWING: Kies geen andere
bedieningsfunctie terwijl de machine in
werking is.
Stand van de beitel bepalen
(fig. 2)
De beitel kan in 52 verschillende standen worden
vergrendeld.
1. Draai de keuzeschakelaar (d) naar de
beiteloriëntatiestand.
2. Draai de beitel in de gewenste stand.
3. Zet de keuzeschakelaar (d) op hameren.
4. Draai de beitel iets totdat hij op zijn plaats
vastzit.
SDS Plus®-accessoires plaatsen en
verwijderen (fig. 3)
SDS Plus® boorschacht). Wij adviseren om
uitsluitend professionele accessoires te gebruiken.
1. Reinig de boorschacht en vet deze in.
2. Steek de boorschacht in de
accessoirehouder (f).
3. Druk de boor naar binnen en verdraai de boor
totdat de borgkraag terugspringt.
4. Trek aan de boor om te controleren of deze
goed vastzit. In de hamerfunctie moet de
boor enkele centimeters naar binnen en
naar buiten kunnen bewegen als deze in de
accessoirehouder is geplaatst.
5. Voor het verwijderen de borgkraag van de
accessoirehouder (l) naar achteren trekken en
de boor uitnemen.
WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u accessoires
verwisselt. De blootliggende metalen
delen van de machine en het accessoire
kunnen tijdens gebruik heel erg heet
worden.
Zijhandgreep monteren (fig. 4)
De zijhandgreep (j) kan worden gemonteerd voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
WAARSCHUWING: Gebruik de
machine niet zonder dat de zijhandgreep
op juiste wijze is gemonteerd.
1. Draai de zijhandgreep los.
2. Voor rechtshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de linkerkant van de machine
en schuif de klem over de kraag achter de
accessoirehouder.
Voor linkshandige gebruikers: houd de
zijhandgreep aan de rechterkant van de
machine en schuif de klem over de kraag achter
de accessoirehouder.
3. Draai de zijhandgreep in de gewenste stand en
zet hem vast.
Boordiepte instellen (fig. 5)
1. Plaats de juiste boor in de houder, zoals
hierboven beschreven.
2. Druk de diepteaanslagklem (k) in en houd hem
ingedrukt.
3. Steek de diepteaanslag (i) door het gat in de
diepteaanslagklem.
4. Stel de gewenste boordiepte in zoals afgebeeld.
5. Laat de diepteaanslagklem los.
Uw machine werkt met SDS Plus® accessoires
(zie inzet in fig. 3 voor een doorsnede van een
71
NEDERLANDS
L/R-schakelaar (fig. 6)
1. Schuif de L/R-schakelaar (c) naar rechts voor
draairichting rechtsom. Zie de pijlen op de
machine.
2. Schuif de L/R-schakelaar (c) naar links voor
draairichting linksom.
WAARSCHUWING: Wijzig de
draairichting uitsluitend als de machine
volledig stilstaat.
Boorhouderadapter en boorhouder
monteren
D25123
1. Schroef de boorhouder op het draadeind van
de boorhouderadapter.
2. Steek de boorhouder en adapter op dezelfde
wijze in de machine als een standaard SDS
Plus® bit.
3. Verwijder de boorhouder op dezelfde wijze als
een standaard SDS Plus® bit.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard-boorhouders voor
hamerboren.
Accessoirehouder door de
boorhouder vervangen (fig. 7)
D25124K
1. Draai de borgkraag (h) in de
ontgrendelingspositie en neem de
accessoirehouder (f) af.
2. Duw de boorhouder (m) op de spindel en draai
de borgkraag in de vergrendelingspositie.
3. Om de boorhouder te vervangen door
de accessoirehouder, verwijdert u eerst
de boorhouder op dezelfde wijze als de
accessoirehouder werd verwijderd. Vervolgens
plaatst u de accessoirehouder op dezelfde wijze
als de boorhouder werd geplaatst.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard-boorhouders voor
hamerboren.
Stofkap vervangen (fig. 3)
De stofkap (g) voorkomt dat stof in het mechanisme
binnendringt. Een versleten stofkap moet direct
worden vervangen.
1. Trek de borgkraag (l) van de accessoirehouder
naar voren en neem de stofkap (g) van de
machine.
2. Breng de nieuwe stofkap aan.
72
3. Laat de borgkraag van de accessoirehouder
los.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houd u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van de
machine.
• Voorkom beschadiging van de
stofkap; boor en schroef niet te diep.
• Houd de machine steeds met beide
handen vast en neem een veilige
werkhouding (fig. 8) aan. Zorg altijd
voor een juiste bevestiging van de
zijhandgreep.
Juiste positie van de handen (fig. 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (j), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (o) vasthoudt.
In- en uitschakelen (fig. 1)
1. Druk op de schakelaar (a) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
2. Houd voor continubedrijf de schakelaar
ingedrukt, druk de blokkeerknop (b) in en laat
de schakelaar los.
3. Stop de machine door de schakelaar los te
laten.
4. Schakel het continubedrijf uit door de
schakelaar kort in te drukken en deze meteen
weer los te laten. Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
NEDERLANDS
Hamerboren (fig. 1)
BOREN MET EEN MASSIEVE BOOR
1. Zet de keuzeschakelaar (d) op hamerboren.
2. Plaats de juiste boor.
3.
4.
5.
6.
7.
OPMERKING: Gebruik voor optimale resultaten
kwaliteitsboren met hardmetalen punt.
Stel de zijhandgreep (j) in.
Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
BOREN MET EEN KROONBOOR
1. Zet de keuzeschakelaar (d) op hamerboren.
2. Stel de zijhandgreep (j) in.
3. Plaats de juiste kroonboor.
4. Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
5. Plaats het centreerboortje op de plek waar
het gat geboord moet worden en druk de
schakelaar (a) in. Boor totdat de kroonboor
ongeveer 1 cm in het beton vreet.
6. Stop de machine en verwijder het
centreerboortje. Plaats de kroonboor weer in
het gat en ga verder met boren.
7. Wanneer het te boren gat dieper is dan
de diepte van de kroonboor, verwijder dan
regelmatig de ronde betoncilinder die zich
in de kroonboor vormt. Om beschadiging
van het beton rondom het geboorde gat te
voorkomen, eerst voorboren. Gebruik hiertoe
een boor met dezelfde diameter als die van het
centreerboortje en boor hiermee helemaal door
het beton heen. Vervolgens het gat vanaf beide
zijden naar het midden toe boren.
8. Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Boren (fig. 1)
1. Zet de keuzeschakelaar (d) op boren.
2. Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
– D25123: Breng de boorhouderadapter/
boorhouder aan.
– D25124: Vervang de accessoirehouder door
de boorhouder.
3. Ga verder zoals beschreven voor hamerboren.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard-boorhouders voor
hamerboren.
In- en uitdraaien van schroeven
(fig. 1)
1. Zet de keuzeschakelaar (d) op boren.
2. Kies de gewenste draairichting.
3. Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
– D25123: Breng de speciale SDS Plus®
schroefadapter voor zeskant-schroefbits aan.
– D25124K: Vervang de accessoirehouder door
de boorhouder.
4. Plaats de juiste schroevendraaierstift. Gebruik
voor sleufschroeven speciale schroefbits met
geleidehuls.
5. Druk de schakelaar (a) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
6. Als de schroef gelijk is met het werkstuk, laat
u de schakelaar los om te voorkomen dat de
schroefkop in het werkstuk dringt.
Beitelen en hakken (fig. 1)
1. Zet de keuzeschakelaar (d) op hameren.
2. Plaats de juiste beitel en draai hem met de hand
in een van de 52 posities vast.
3. Stel de zijhandgreep (j) in.
4. Schakel de machine in en begin met werken.
5. Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
WAARSCHUWING:
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor het
mengen of roeren van vloeistoffen die
als licht ontvlambaar zijn aangemerkt.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
73
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Om het risico
op letsel te verminderen, moet u de
machine uitschakelen en de stekker
uit het stopcontact halen voordat u
accessoires monteert of verwijdert,
voordat u instellingen wijzigt, of
wanneer u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar
in de UIT-stand staat. Het onbedoeld
inschakelen kan letsel veroorzaken.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine na ongeveer 40
gebruiksuren naar een erkend DEWALT Servicecenter. Mochten er zich eerder problemen
voordoen, neem dan contact op met een
erkend DEWALT Service-center.
• De machine wordt automatisch uitgeschakeld
als de koolborstels versleten zijn.
Koolborstels
Door een ingenieus systeem van DEWALT wordt
de machine automatisch uitgeschakeld als de
koolborstels versleten zijn. Hiermee wordt ernstige
schade aan de motor voorkomen. Nieuwe
koolborstelsets zijn leverbaar bij een erkend
DEWALT Service-center. Gebruik altijd identieke
vervangingsonderdelen.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Diverse typen SDS Plus® boren en beitels zijn als
optie leverbaar.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig rond
de SDS Plus® adapter worden gesmeerd.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
74
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt professionele gebruikers
van het product een uitstekende garantie.
Deze garantieverklaring is een aanvulling op
uw contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze zal
kosteloos worden uitgevoerd in een DEWALTservicecentrum. U dient een aankoopbewijs te
overleggen. Inclusief arbeidskosten. Exclusief
accessoires en reserveonderdelen, tenzij deze
defect raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie binnen
12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling
– het apparaat gratis te vervangen, op
voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
75
NORSK
KRAFTIG ROTERENDE BORHAMMER
D25123, D25124
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet hastighet
Hastighet med belastning
Boreeffekt
Hammerboring
Meisling
Maksimum boreområde i
stål/tre/betong
Meislingsposisjoner
Kjerneboreytelse i myk murstein
Verktøyholder
Kragediameter
Vekt
LPA
KP
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(usikkerhet lydeffekt )
W
min–1
min–1
D25123
230
1
800
0–1.150
0–830
D25124
230
1
800
0–1.150
0–830
J
J
3,1
3,4
3,1
3,4
V
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Skruing uten slag
ah =
Usikkerhet K =
89
3,8
100
3,8
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
13/30/26 13/30/26
52
52
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2,9
2,9
89
3,8
100
3,8
m/s2
m/s2
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
Verdi vibrasjonsstøy ah
Boring i metall
ah,D =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
2,6
1,5
2,6
1,5
Verdi vibrasjonsstøy ah
Boring i betong
ah,HD =
Usikkerhet K =
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
m/s²
m/s²
17,8
1,5
17,8
1,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Meisling
ah,Cheq =
Usikkerhet K =
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
m/s²
m/s²
9,8
1,5
9,8
1,5
76
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
NORSK
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
kan føre til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
MACHINERY DIRECTIVE
D25123, D25124
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.05.2010
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
77
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
78
e)
f)
g)
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler
for roterende borhammere
• Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning vil føre til
at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok
å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister
styringen.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hamring fører til at spon kan fly av gårde.
Flygende spon kan føre til permanent øyeskade.
Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk
som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for
de fleste bruksområder.
NORSK
• Ha hele tiden et godt grep på verktøyet.
Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å
holde det med begge hender. Vi anbefaler å
bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det
føre til at du mister kontrollen. Det kan også
være farlig å bryte gjennom eller støte på
harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest
sidehåndtaket godt før bruk.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid.
Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker for
å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
Bruk hørselsvern.
Bruk øyebeskyttelse.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (n), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
• Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler
må utføres av en autorisert spesialist. En feil
overhalt meisel kan føre til personskader.
Pakkens innhold
• Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy
eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på
verktøyet og på bits kan bli svært varme under
bruk. Små biter med brukket materiale kan
skade hendene dine.
1 Kraftig roterende borhammer
• Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset
helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader.
1 Nøkkelfri chuck (D25124K)
• Ikke slå bits som har kjørt seg fast med
en hammer for å løsne den. Metallbiter eller
materialspon kan løsne og føre til personskader.
1 Sammenstillingstegning
• Lett slitt meisel kan slipes opp.
• Hold strømkabelen bort fra den roterende
bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler.
En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits
kan føre til personskader og tap av kontroll.
Øvrige farer
Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av
roterende hammere:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk.
Merking på verktøyet
Pakken inneholder:
1 Sidehåndtak
1 Dybdejusteringsstang
1 Settboks
1 Instruksjonshåndbok
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
a. Bryter for variabel hastighet
b. Låseknapp
c. Glidebryter forover/revers
d. Modusvelger
e. Sikkerhetslås
f. Verktøyholder
g. Støvdeksel
h. Låsekrage (D25124)
i. Dybdejusteringsstang
j. Sidehåndtak
k. Dybdestoppklemme
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Vis instruksjonshåndboken før bruk.
79
NORSK
TILTENKT BRUK
Velge driftsmodus (fig. 2)
Disse kraftige roterende borhammerne er
konstruert for profesjonell boring og hammerboring,
skrutrekking og lett oppflising
Verktøyet kan brukes i følgende driftsmodus:
IKKE bruk i våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Denne borhammeren er elektrisk verktøy for
profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Ettersyn er nødvendig når uerfarne operatører bruker
dette verktøyet.
Momentkløtsj
Alle roterende borhammere er utstyrt med en
momentkløtsj som reduserer den maksimale
momentreaksjonen som overføres til operatøren
i tilfelle en et bor kjøres fast. Denne funksjonen
forhindrer også at giringen og den elektriske motoren
stanser. Momentgrensekløtsjen er fabrikkinnstilt og
kan ikke justeres.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse
at utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
80
Rotasjonsboring: For
skrutrekkingsanvendelser og for boring i
stål, tre og plast
Hammerboring: For boring i betong- og
murverk.
Bitrotasjon: Ikke-virksom posisjon som
kun brukes for å rotere en flat meisel i
ønsket posisjon.
Kun hamring: For lett oppflising, meisling
og rivearbeider. I denne modusen kan
verktøyet også brukes som en brekkstang
for å frigjøre et fastkjørt bor.
1. For å velge driftsmodus, trykker du
på sikkerhetslåsen (e) og roterer
modusvelgerbryteren (d) til den peker på
symbolet til ønsket modus.
2. Frigjør sikkerhetslåsen og kontroller at
modusvelgerbryteren er låst på plass.
ADVARSEL: Velg ikke driftsmodus når
verktøyet er i gang.
Stille inn meislingsposisjon
(fig. 2)
Meiselen kan stilles inn og låses i 52 ulike posisjoner.
1. Roter modusvelgerbryteren (d) til den peker på
“bitrotasjon”-posisjonen.
2. Roter meiselen i ønsket posisjon.
3. Still modusvelgerbryteren (d) til “kun hamring”posisjonen.
4. Drei meiselen til den låses i posisjon.
Innsetting og fjerning av SDS Plus®
tilbehør (fig. 3)
Dette verktøyet bruker SDS Plus®-tilbehør (se
innsettingen i fig. 3 for et tverrsnitt av en SDS Plus®bitkjeften). Vi anbefaler å kun bruke profesjonelt
tilbehør.
1. Rengjør og smør bitkjeften.
2. Før bitkjeften inn i chucken (f).
3. Skyv bitsen ned og vri den litt til den sitter i
sporene.
4. Trekk i bitsen for å kontrollere at den er helt låst.
Hamre-funksjonen krever at bitsen kan bevege
seg aksialt flere centimetre når den er låst i
verktøyholderen.
NORSK
5. For å fjerne bitsen, trekker du tilbake låsekragen
til verktøyholderen (l) og trekker ut bitsen.
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når
du skifter tilbehør. De eksponerte
metalldelene på verktøyet og tilbehøret
kan bli ekstremt varmt under drift.
Feste sidehåndtaket (fig. 4)
Sidehåndtaket (j) kan festes både for venstre- og
høyrehendte brukere.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet uten at
sidehåndtaket er skikkelig montert.
1. Løsne sidehåndtaket.
2. For høyrehendte brukere: Skyv
sidehåndtaksklemmen over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket mot venstre.
For venstrehendte brukere: Skyv
sidehåndtaksklemmen over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket mot høyre.
3. Roter sidehåndtaket til ønsket posisjon, og
stram håndtaket.
Stille boredybde (fig. 5)
1. Sett inn ønsket bor som beskrevet over.
3. For å fjerne chucken, går du fram som om du
skal fjerne en standard SDS Plus®-bits.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
Bytte verktøyholderen med chucken
(fig. 7)
D25124K
1. Drei låsekragen (h) i opplåsingsposisjonen og
trekk av verktøyholderen (f).
2. Skyv chucken (m) på spindelen og drei
låsekragen i låseposisjonen.
3. For å skifte ut chucken med verktøyholderen,
må du først fjerne chucken på samme måte
som verktøyholderen ble fjernet. Sett på
verktøyholderen på samme måte som chucken
ble plassert.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
Skifte støvdeksel (fig. 3)
Støvdekselet (g) forhindrer at det trenger støv inn i
mekanismen. Dersom støvdekselet er slitt, må det
skiftes umiddelbart.
2. Press inn dybdestoppklemmen (k) og holde den
inne.
1. Trekk tilbake låsekragen til verktøyholderen (l) og
trekk av støvdekselet (g).
3. Før dybdejusteringsstangen (i) gjennom hullet i
dybdestoppklemmen.
2. Monter det nye støvdekselet.
4. Juster boredybden som vist.
5. Frigjør dybdestoppklemmen.
Glidebryter forover/revers
(fig. 6)
3. Frigjør låsekragen til verktøyholderen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
1. Skyv glidebryteren forover/revers (c) til høyre for
forover (høyrerotasjon). Se piler på verktøyet.
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
2. Skyv glidebryteren forover/revers (c) til venstre
for revers (venstrarotasjon).
• Vær oppmerksom på plassering av
røropplegg og ledningsnett.
ADVARSEL: Vent alltid til motoren
har stoppet helt før du skifter
rotasjonsretning.
Innsetting av chuckadapter og chuck
D25123
1. Skru chucken på den gjengede enden av
chuckadapteren.
2. Før inn de sammenkoblede chucken og
adapteren i verktøyet, som om det var en
standard SDS Plus®-bits.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet (ca.
5 kg). Overdreven makt gjør ikke
boringen raskere, men reduserer
ytelsen til verktøyet, og kan føre til at
det får kortere levetid.
• Ikke bor eller kjør for dypt, ellers kan
støvdekselet skades.
• Hold alltid verktøyet godt fast med
begge hender og sikre en sikker
slagstilling (fig. 8). Bruk alltid verktøyet
med sidehåndtaket skikkelig montert.
81
NORSK
Korrekt plassering av hendene
(fig. 8)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
5. Plasser senterdrillen på korrekt sted og trykk
bryteren for variabel hastighet (a). Bor til kjernen
trenger gjennom betongen ca. 1 cm.
6. Stopp boringen og fjern senterdrillen. Sett
kjerneboret tilbake i hullet og fortsett boringen.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (j), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (o).
7. Når du borer gjennom en struktur som er
tykkere enn dybden til kjerneboret, må du
regelmessig rive løs den runde sylinderen med
betong eller kjernen inne i boret. For å unngå
uønsket løsriving av betong rundt hullet, må du
først bore et hull med diameteren til senterdrillen
helt gjennom strukturen. Bor deretter
kjernehullet halvveis fra hver side.
Slå på og av (fig. 1)
8. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med
arbeidet og før du trekker ut strømmen.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
1. For å bruke verktøyet, trykk bryteren for variabel
hastighet (a). Trykket som utøves på bryteren
for variabel hastighet avgjør hastigheten til
verktøyet.
2. For kontinuerlig bruk, trykk og hold inne bryteren
for variabel hastighet, trykk låseknappen (b) og
slipp bryteren.
3. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
4. For å stanse verktøyet i kontinuerlig drift trykker
du kort på bryteren og slipper den opp igjen.
Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med
arbeidet og før du trekker ut strømmen.
Hammerboring (fig. 1)
BORING MED EN SOLID BITS
1. Still modusvelgerbryteren (d) til
hammerboringsposisjonen.
2. Sett inn det egnede boret.
MERK: For beste resultat, må du bruke
høykvalitetsbits med karbid-tupp.
3. Juster sidehåndtaket (j) etter behov.
4. Still boredybde om nødvendig.
5. Marker punktet der hullet skal bores.
6. Plasser boret på korrekt sted, og slå på
verktøyet.
7. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med
arbeidet og før du trekker ut strømmen.
Boring med et kjernebor
1. Still modusvelgeren (d) til
hammerboringsposisjonen.
2. Juster sidehåndtaket (j) etter behov.
3. Sett inn det egnede kjerneboret.
4. Monter senterdrillen i kjerneboret.
82
Rotasjonsboring (fig. 1)
1. Still modusvelgerbryteren (d) til
“rotasjonsboring”-posisjonen.
2. Avhengig av verktøyet ditt, følg én av de
følgende instruksjonene:
– D25123: Monter chuckadapteren/
chuckmontasjen.
– D25124: Bytt ut verktøyholderen med
chucken.
3. Fortsett som beskrevet for hammerboring.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
Skrutrekking (fig. 1)
1. Still modusvelgerbryteren (d) til rotasjonsboringposisjonen.
2. Velg rotasjonsretning.
3. Avhengig av verktøyet ditt, følg én av de
følgende instruksjonene:
– D25123: Før inn
den spesielle SDS Plus®
skrutrekkingsadapteren for bruk med
sekskantede skrutrekkerbits.
– D25124K: Bytt ut verktøyholderen med
chucken.
4. Sett inn den egnede skrutrekkerbitsen. Når du
kjører skruer med spor, må du alltid bruke bits
med en føringskrage.
5. Trykk forsiktig på bryteren for variabel hastighet
(a) for å forhindre skade på skruehodet. I
revers (venstrerotasjon), reduseres automatisk
hastigheten på verktøyet for enkel fjerning av
skruer.
NORSK
6. Når skruen er plan med arbeidsstykket, må
du frigjøre bryteren for variabel hastighet for å
unngå at skruehodet penetrerer arbeidsstykket.
Oppflising og meisling (fig. 1)
1. Still modusvelgerbryteren (d) til “kun hamring”posisjonen.
2. Sett inn egnet meisel og roter det for hånd for å
låse det i én av de 52 posisjonene.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilbehør og tilleggsutstyr må regelmessig smøres
rundt SDS Plus® utstyret.
3. Juster sidehåndtaket (j) etter behov.
4. Slå på verktøyet og begynn arbeidet.
5. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med
arbeidet og før du trekker ut strømmen.
ADVARSEL:
• Ikke bruk dette verktøyet til å blande
eller pumpe lettantennelige eller
eksplosive væsker (lettbensin, alkohol
etc.).
• Ikke bland eller rør brennbare væsker
merket tilsvarende.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når
du foretar reparasjoner. Forsikre
deg om at utløserbryteren er stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
• Brukeren kan ikke utføre service på denne
maskinen. Bring verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter ca. 40 timers bruk. Hvis
det oppstår problemer før dette, ta kontakt med
en autorisert DEWALT-reparatør.
• Verktøyet vil automatisk slå seg av når
karbonbørstene er slitt.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ulike typer SDS Plus®-bor og meisler leveres som
tilleggsutstyr.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Motorbørster
DEWALT bruker et avansert børstesystem som
stanser drillen automatisk når børstene er utslitt.
Dette forhindrer alvorlig skade på motoren. Nye
børster er tilgjengelig hos godkjente DEWALTservicesentre. Bruk alltid identiske reservedeler.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
83
NORSK
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
84
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU)
og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet
må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første 12
månedene etter kjøpet, får du 1 service gratis.
Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises.
Inkluderer arbeid. Ekskluderer tilbehør og
reservedeler såfremt disse ikke sviktet under
garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
85
PORTUGUÊS
MARTELO PERFURADOR ROTATIVO PROFISSIONAL
D25123, D25124
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
D25123 D25124
Voltagem
V
230
230
Type
1
1
Alimentação
W
800
800
Velocidade em vazio
min–1 0–1.150 0–1.150
Velocidade com carga
min–1 0–830
0–830
Energia de impacto
Perfuração por percussão
J
3,1
3,1
Cinzelagem
J
3,4
3,4
Capacidade máxima de perfuração em
aço/madeira/betão
mm 13/30/26 13/30/26
Posições do cinzel
52
52
Capacidade de abertura de orifícios
em tijolos pouco cozidos
mm
65
65
Suporte de acessórios
SDS Plus® SDS Plus®
Diâmetro do anel
mm
54
54
Peso
kg
2,9
2,9
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão
sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência
sonora)
dB(A)
89
89
dB(A)
dB(A)
3,8
100
3,8
100
dB(A)
3,8
3,8
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com as normas EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de metal
ah,D =
m/s²
2,6
2,6
K de variabilidade =
m/s²
1,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de betão
m/s²
17,8
17,8
ah,HD =
K de variabilidade =
m/s²
1,5
1,5
86
Valor de emissão de vibrações ah
Cinzelagem
ah,Cheq =
m/s²
K de variabilidade =
m/s²
Valor de emissão de vibrações ah,
Aparafusamento sem impacto
ah, =
m/s²
K de variabilidade =
m/s²
9,8
1,5
9,8
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PORTUGUÊS
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
D25123, D25124
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
10.05.2010
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
87
PORTUGUÊS
e)
f)
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
88
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
PORTUGUÊS
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos rotativos
• Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito
ao efectuar um trabalho em que o acessório
da mesma possa entrar em contacto com
fios ocultos ou com o próprio cabo da
ferramenta. O contacto com um fio com
tensão eléctrica irá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
• Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. Os trabalhos
com percussão originam a projecção de
detritos. As partículas voadoras podem causar
danos oculares permanentes. Use uma
máscara contra o pó ao efectuar trabalhos que
produzam poeiras. Poderá ser necessária uma
protecção auditiva para a maioria dos trabalhos.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza.
Além disso, não a utilize sem a segurar
com ambas as mãos. Recomenda-se que
utilize sempre o punho lateral. A utilização
desta ferramenta com apenas uma mão irá
resultar na perda do controlo da mesma. Além
disso, demolir ou perfurar materiais duros ou
que contenham elementos de elevada dureza,
tais como barras de reforço, poderá também
ser perigoso. Aperte o punho lateral com
segurança antes de utilizar a ferramenta.
para obter um amortecimento adicional e limite
a sua exposição às vibrações ao fazer pausas
frequentes.
• Não tente restaurar brocas usadas.
O restauro de cinzéis apenas deverá ser
efectuado por um especialista autorizado. Os
cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
• Use luvas ao manusear a ferramenta ou
ao substituir brocas. As peças de metal
exteriores e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante a utilização
da mesma. Além disso, é possível que sejam
projectados pequenos fragmentos do material
trabalhado, os quais poderão ferir as suas
mãos se não estiver a usar luvas.
• Nunca pouse a ferramenta antes de a broca
ficar completamente imóvel. As brocas em
movimento podem causar ferimentos.
• Não bata nas brocas encravadas com um
martelo para as libertar. Tal poderá projectar
fragmentos das brocas ou do material a ser
perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
• Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser
afiados através do respectivo desbaste.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
da broca rotativa. Não enrole o cabo à volta
de qualquer membro do seu corpo. Um
cabo eléctrico enrolado à volta de uma broca
rotativa poderá causar ferimentos e a perda do
controlo da ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos rotativos:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Perigos de saúde causados por respirar poeiras
e partículas produzidas ao utilizar a ferramenta
em betão e/ou alvenaria.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. As vibrações causadas
pela acção do martelo podem ser prejudiciais
para as suas mãos e os seus braços. Use luvas
89
PORTUGUÊS
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Usar protectores auriculares.
Usar protectores oculares.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (n), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo perfurador rotativo profissional
1 Punho lateral
1 Haste de ajuste da profundidade
1 Caixa de kit
1 Mandril sem chave (D25124K)
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
90
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer das
suas peças. Podem ocorrer danos ou
lesões.
Gatilho de velocidade variável
Botão de bloqueio
Selector de rotação para a frente/para trás
Selector de modo
Bloqueio de segurança
Suporte de acessórios
Protecção contra poeiras
Anel de fixação (D25124)
i. Haste de ajuste da profundidade
j. Punho lateral
k. Grampo de fixação da profundidade
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Estes martelos rotativos foram concebidos para
trabalhos profissionais de perfuração rotativa e com
percussão, aparafusamento e cinzelagem.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Este martelo perfurador é uma ferramenta eléctrica
profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com o mesmo. É necessária supervisão quando
esta ferramenta for manuseada por utilizadores
inexperientes.
Embraiagem limitadora do binário
Todos os martelos perfuradores rotativos
encontram-se equipados com uma embraiagem
limitadora do binário que reduz a reacção do binário
máximo transmitida ao utilizador no caso de a
broca ficar encravada. Esta funcionalidade também
impede que as engrenagens e o motor eléctrico
fiquem a trabalhar em esforço. A embraiagem
limitadora do binário foi configurada na fábrica e não
pode ser ajustada.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a potência
da fonte de alimentação corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60745; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
PORTUGUÊS
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesão, desligue a unidade e
desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover
acessórios, antes de ajustar ou
alterar as configurações ou durante
os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do
gatilho esteja na posição de desligado
(OFF). Um arranque acidental pode
causar lesões.
Seleccionar o modo de
funcionamento (fig. 2)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de funcionamento:
Perfuração rotativa: para apertar e
desapertar parafusos e perfurar aço,
madeira e plástico.
Perfuração por percussão: para perfurar
betão e alvenaria.
Rotação da broca: posição não
operacional utilizada apenas para
rodar um cinzel plano para a posição
pretendida.
Apenas percussão: para aplicações de
cinzelagem e demolição. Neste modo,
a ferramenta também pode ser utilizada
para soltar uma broca encravada.
1. Para seleccionar o modo de funcionamento,
prima o bloqueio de segurança (e) e rode o
selector de modo (d) até este apontar para o
símbolo do modo pretendido.
2. Liberte o bloqueio de segurança e verifique se o
selector de modo está fixo no seu lugar.
ATENÇÃO: não seleccione o modo
de funcionamento com a ferramenta a
trabalhar.
Seleccionar a posição do cinzel
(fig. 2)
O cinzel pode ser posicionado e fixo em 52
posições diferentes.
1. Rode o selector de modo (d) até este apontar
para a posição de “rotação da broca”.
2. Rode o cinzel para a posição pretendida.
3. Coloque o selector de modo (d) na posição de
“apenas percussão”.
4. Rode o cinzel até este ficar fixo no seu lugar.
Inserir e retirar acessórios
SDS Plus® (fig. 3)
Esta ferramenta utiliza acessórios SDS
Plus® (consulte a fig. 3 para visualizar o perfil
transversal da haste de uma broca SDS Plus®).
Recomendamos que utilize apenas acessórios
profissionais.
1. Limpe e lubrifique a haste da broca.
2. Insira a haste da broca no suporte de
acessórios (f).
3. Empurre a broca e rode-a ligeiramente até esta
ficar encaixada nas ranhuras.
4. Puxe a broca para verificar se esta se encontra
bem fixa. A função de percussão requer que
a broca consiga deslocar-se ao longo do
eixo vários centímetros quando estiver fixa no
suporte de acessórios.
5. Para retirar a broca, puxe a manga de fixação
do suporte de acessórios (l) e, em seguida,
puxe a broca.
ATENÇÃO: use sempre luvas ao
substituir acessórios. As peças de
metal expostas da ferramenta e dos
acessórios podem ficar extremamente
quentes durante a utilização da
ferramenta.
Instalar o punho lateral (fig. 4)
O punho lateral (j) pode ser instalado tanto para
utilizadores dextros como canhotos.
ATENÇÃO: não utilize a ferramenta
sem o punho lateral devidamente
montado.
1. Desaperte o punho lateral.
2. Utilizadores dextros: faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o anel por trás do
suporte de acessórios com o punho para a
esquerda.
Utilizadores canhotos: faça deslizar o grampo
do punho lateral sobre o anel por trás do
suporte de acessórios com o punho para a
direita.
3. Rode o punho lateral para a posição pretendida
e aperte-o.
Configurar a profundidade de
perfuração (fig. 5)
1. Insira a broca pretendida, tal como descrito
acima.
2. Prima o grampo de fixação da profundidade (k)
e mantenha-o premido.
91
PORTUGUÊS
3. Insira a haste de ajuste da profundidade (i)
através do orifício no grampo de fixação da
profundidade.
4. Ajuste a profundidade de perfuração, tal como
exemplificado na figura.
5. Liberte o grampo de fixação da profundidade.
Selector de rotação para a frente/
para trás (fig. 6)
1. Empurre o selector de rotação para a frente/
para trás (c) para o lado direito para seleccionar
a rotação para a frente. Consulte as setas na
ferramenta.
2. Empurre o selector de rotação para a frente/
para trás (c) para o lado esquerdo para
seleccionar a rotação para trás.
ATENÇÃO: aguarde sempre até que
o motor pare completamente antes de
alterar a direcção da rotação.
Instalar o adaptador e o mandril
D25123
1. Enrosque o mandril na extremidade roscada do
adaptador.
2. Insira o mandril enroscado no adaptador na
ferramenta como se se tratasse de uma broca
SDS Plus® padrão.
3. Para retirar o mandril, aplique o procedimento
utilizado para retirar uma broca SDS Plus®
padrão.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris
padrão no modo de perfuração por
percussão.
Substituir o suporte de acessórios
pelo mandril (fig. 7)
D25124K
1. Rode o anel de fixação (h) para a posição de
acessório solto e puxe o suporte de
acessórios (f).
2. Encaixe o mandril (m) no veio e rode o anel de
fixação para a posição de acessório fixo.
3. Para substituir o mandril pelo suporte de
acessórios, retire primeiro o mandril da mesma
forma que retirou o suporte de acessórios. Em
seguida, coloque o suporte de acessórios da
mesma forma que colocou o mandril.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris
padrão no modo de perfuração por
percussão.
92
Substituir a protecção contra poeiras
(fig. 3)
A protecção contra poeiras (g) impede que entrem
poeiras no mecanismo da ferramenta. Se a
protecção contra poeiras estiver gasta, substitua-a
imediatamente.
1. Puxe a manga de fixação do suporte de
acessórios (l) e, em seguida, puxe a protecção
contra poeiras (g).
2. Insira a nova protecção contra poeiras.
3. Liberte a manga de fixação do suporte de
acessórios.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• tenha em conta a localização das
tubagens e dos fios nas paredes.
• aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta (aproximadamente
5 kg). Aplicar uma força excessiva não
acelera a perfuração, mas diminui o
desempenho da ferramenta e poderá
reduzir a respectiva vida útil.
• não perfure orifícios demasiado
profundos nem aperte parafusos a
uma profundidade excessiva para
evitar danificar a protecção contra
poeiras.
• segure sempre a ferramenta com
firmeza com ambas as mãos,
mantendo uma postura correcta e
os pés bem apoiados (fig. 8). Utilize
sempre a ferramenta com o punho
lateral devidamente montado.
Posição correcta das mãos (fig. 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
PORTUGUÊS
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho lateral (j) com uma mão e o punho principal
(o) com a outra.
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
1. Para activar a ferramenta, prima o gatilho de
velocidade variável (a). A pressão exercida
no gatilho de velocidade variável determina a
velocidade da ferramenta.
2. Para um funcionamento contínuo, prima e
mantenha premido o gatilho de velocidade
variável, prima o botão de bloqueio (b) e solte o
gatilho.
3. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.
4. Para parar o funcionamento contínuo da
ferramenta, prima o gatilho brevemente e
solte-o. Desligue sempre a ferramenta quando
o trabalho estiver concluído e antes de a
desligar da tomada.
Perfurar por percussão (fig. 1)
PERFURAR COM UMA BROCA SÓLIDA
1. Coloque o selector de modo (d) na posição de
“perfuração por percussão”.
2. Insira a broca apropriada.
NOTA: para obter os melhores resultados,
utilize brocas de carboneto de alta qualidade.
3. Ajuste o punho lateral (j) de acordo com o
necessário.
4. Caso seja necessário, configure a profundidade
de perfuração.
5. Marque o local onde pretende perfurar o orifício.
6. Coloque a broca sobre o local pretendido e
ligue a ferramenta.
7. Desligue sempre a ferramenta quando o
trabalho estiver concluído e antes de a desligar
da tomada.
PERFURAR COM UMA COROA
1. Coloque o selector de modo (d) na posição de
“perfuração por percussão”.
2. Ajuste o punho lateral (j) de acordo com o
necessário.
3. Insira a coroa apropriada.
4. Monte a broca de centragem na coroa.
5. Coloque a broca de centragem sobre o local
pretendido e prima o gatilho de velocidade
variável (a). Perfure até a coroa penetrar o betão
aproximadamente 1 cm.
6. Pare a perfuração e retire a broca de
centragem. Coloque a coroa novamente no
orifício e continue a perfuração.
7. Ao perfurar uma estrutura mais espessa do
que a profundidade da coroa, parta o cilindro
de betão dentro da coroa em intervalos
regulares. Para evitar que o betão à volta do
orifício se parta, perfure primeiro um orifício
com o diâmetro da broca de centragem
completamente através da estrutura. Em
seguida, perfure metade do orifício com a coroa
de cada lado da estrutura.
8. Desligue sempre a ferramenta quando o
trabalho estiver concluído e antes de a desligar
da tomada.
Perfurar rotativamente (fig. 1)
1. Coloque o selector de modo (d) na posição de
“perfuração rotativa”.
2. Em função da sua ferramenta, siga as seguintes
instruções:
– D25123: instale o conjunto de adaptador/
mandril.
– D25124: substitua o suporte de acessórios
pelo mandril.
3. Aplique o procedimento utilizado para a
perfuração por percussão.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris
padrão no modo de perfuração por
percussão.
Apertar e desapertar parafusos
(fig. 1)
1. Coloque o selector de modo (d) na posição de
“perfuração rotativa”.
2. Seleccione a direcção da rotação.
3. Em função da sua ferramenta, siga as seguintes
instruções:
– D25123: insira o adaptador para apertar e
desapertar parafusos SDS Plus® especial
para utilização com cabeças de chave de
parafusos sextavadas.
– D25124K: substitua o suporte de acessórios
pelo mandril.
4. Insira a cabeça de chave de parafusos
apropriada. Ao apertar e desapertar parafusos
com cabeça de fenda simples, utilize sempre
cabeças de chave de parafusos com uma
manga de alinhamento.
5. Prima suavemente o gatilho de velocidade
variável (a) para evitar danificar a cabeça do
parafuso. Na rotação para trás, a velocidade da
ferramenta é reduzida automaticamente para
proporcionar uma remoção fácil do parafuso.
93
PORTUGUÊS
6. Quando o parafuso ficar ao nível da peça de
trabalho, solte o gatilho de velocidade variável
para evitar que a cabeça do parafuso penetre
na peça.
Cinzelar (fig. 1)
1. Coloque o selector de modo (d) na posição de
“apenas percussão”.
2. Insira o cinzel apropriado e rode-o à mão para o
fixar numa das 52 posições disponíveis.
3. Ajuste o punho lateral (j) de acordo com o
necessário.
4. Ligue a ferramenta e comece a trabalhar.
5. Desligue sempre a ferramenta quando o
trabalho estiver concluído e antes de a desligar
da tomada.
ATENÇÃO:
• não utilize esta ferramenta para
misturar ou bombear fluidos
facilmente combustíveis ou explosivos
(por exemplo, benzina, álcool, etc.).
• não misture nem agite líquidos
inflamáveis com etiquetas de aviso
alertando-o para não o fazer.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade
e retire a respectiva ficha da
tomada antes de instalar e retirar
acessórios, ajustar ou alterar a
configuração da ferramenta ou
efectuar reparações. Certifique-se de
que o gatilho se encontra na posição de
ferramenta desligada. Uma activação
acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
• Esta ferramenta não é passível de ser
reparada pelo utilizador. Leve-a a um agente
de reparação autorizado da DEWALT após
aproximadamente 40 horas de utilização. Se
ocorrer algum problema antes, contacte um
agente de reparação autorizado da DEWALT.
• A ferramenta irá desligar-se automaticamente
quando as escovas de carbono ficarem gastas.
94
Escovas do motor
A DEWALT utiliza um sistema de escovas avançado
que pára automaticamente a ferramenta quando
as escovas ficam gastas. Isto evita danos graves
no motor. Poderá adquirir novos conjuntos de
escovas através dos centros de assistência
autorizados da DEWALT. Utilize sempre peças de
substituição idênticas às originais.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
No entanto, os acessórios e dispositivos
complementares utilizados têm de ser lubrificados
regularmente à volta do suporte SDS Plus®.
Limpeza
ATENÇÃO: injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
PORTUGUÊS
Encontram-se disponíveis vários tipos de brocas e
cinzéis SDS Plus® em opção.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
95
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
96
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
SUOMI
ISKUPORAKONE RASKAASEEN KÄYTTÖÖN
D25123, D25124
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tekniset tiedot
Jännite
Type
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Nopeus kuormitettuna:
Iskuenergia
Iskuporaaminen
Talttaaminen
Suurin porauskapasiteetti
teräkseen/puuhun/betoniin
Taltta-asennot
Poraamiskapasiteetti
pehmeään tiileen
Osan pidike
Istukan halkaisija
Paino
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
((ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
W
min–1
min–1
D25123
230
1
800
0–1.150
0–830
D25124
230
1
800
0–1.150
0–830
J
J
3,1
3,4
3,1
3,4
V
mm
mm
mm
kg
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
Tärinän päästöarvo ah
Talttaaminen
m/s²
9,8
ah,Cheq =
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
ah, =
m/s²
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2,9
2,9
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN
60745-standardien mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Metallia porattaessa
ah,D =
m/s²
2,6
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Betonia porattaessa
ah,HD =
m/s²
17,8
Vaihtelu K =
m/s²
1,5
< 2,5
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
13/30/26 13/30/26
52
52
89
3,8
100
3,8
9,8
1,5
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
89
3,8
100
3,8
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
2,6
1,5
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
17,8
1,5
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
97
SUOMI
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
D25123, D25124
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010
98
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
SUOMI
e)
f)
Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Muut iskuporakoneen
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Työkalun osuminen jännitteiseen johtoon tekee
99
SUOMI
sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne
voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos
aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai
-laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä
kuulonsuojaimia.
• Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä
tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin
käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa.
Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä,
menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen
voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla
ennen käyttämistä.
• Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti
pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa
käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen
vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista
pitämällä taukoja säännöllisesti.
• Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu
asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu
kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
• Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi
työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun
ja varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi
vahingoittaa paljaita käsiä.
• Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä.
Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa
hiomalla.
• Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä.
Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille.
Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto
voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan
menetyksen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
työkalua:
100
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– kuulon heikkeneminen.
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiilt.ä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Suojaa silmät.
PÄIVMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA 1)
Päivämääräkoodi (n) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Raskaaseen käyttöön tarkoitettu iskuporakone
1 Sivukahva
1 Syvyyssäätötanko
1 Rasia
1 Avaimeton istukka (D25124K)
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva [fig.] 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
SUOMI
a. Portaaton nopeudensäätö
b. Lukituspainike
c. Toimintasuunnan valitsin
d. Tilan valitsin
e. Turvalukitus
f. Osan pidike
g. Pölykansi
h. Lukitusistukka (D25124)
i. Syvyyssäätötanko
j. Sivukahva
k. Syvyyssuuntainen pysäytin
KÄYTTÖTARKOITUS
Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu ammattimaiseen
poraamiseen ja iskuporaamiseen, ruuvaamiseen ja
kevyeeseen lastuamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu
ammattikäyttöön.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Momentinrajoitin
Kaikissa iskuporakoneissa on momentinrajoittimet,
jotka rajoittavat vääntömomenttia, jos terä
tarttuu kiinni. Lisäksi tämä estää vaihteistoa ja
sähkömoottoria jumiutumasta. Momentinrajoitin on
säädetty tehtaalla, eikä säätöä voi muuttaa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Toimintatilan valinta (kuvat 2)
Tätä työkalua voidaan käyttää seuraavissa
toimintatiloissa:
Poraaminen: ruuvien vääntäminen ja
poraaminen teräkseen, puuhun sekä
muoviin
Iskuporaaminen: poraaminen betoniin ja
tiileen
Poranterän kiertäminen: tasaisen taltan
kiinnittämiseksi paikalleen
Pelkkä iskeminen: kevyt lastuaminen,
talttaaminen ja purkutyö Tässä tilassa
työkalun avulla voidaan myös vapauttaa
kiinni jäänyt poranterä.
1. Voit valita toimintatilan painamalla turvalukkoa (e)
ja kääntämällä tilanvalintakytkintä (d), kunnes se
osoittaa halutun tilan symbolia.
2. Vapauta turvalukko ja tarkista, että
tilanvalintakytkin on lukkiutunut paikalleen.
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa
työkalun ollessa toiminnassa.
Taltan asennon valitseminen
(kuvat 2)
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60745 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Taltta voidaan kiinnittää 52 eri asentoon.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
2. Käännä taltta haluamaasi asentoon.
Jatkojohdon käyttäminen
4. Käännä talttaa, kunnes se lukittuu paikalleen.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
1. Käännä toimintatilan valitsinta (d), kunnes se on
teränkääntämisasennossa.
3. Käännä toimintatilan valitsinta (d), kunnes se on
pelkän iskemisen asennossa.
SDS Plus®-varusteiden
kiinnittäminen ja irrottaminen
(kuva 3)
Tässä työkalussa käytetään SDS Plus®-varusteita.
Kuvassa 3 on lisätietoja SDS Plus®-teristä. On
suositeltavaa käyttää vain ammattilaiskäyttöön
tarkoitettuja varusteita.
101
SUOMI
1. Puhdista ja rasvaa terän varsi.
VAROITUS: Ennen pyörintäsuunnan
vaihtamista odota, että moottori
pysähtyy kokonaan.
2. Aseta terän varsi pitimeen (f).
3. Paina terää alas ja käännä hieman, kunnes se
menee paikalleen.
4. Tarkista vetämällä, että terä on kunnolla
paikallaan. Iskemistoiminto edellyttää, että terää
voidaan siirtää useita senttimetrejä sen ollessa
työkalunpitimessä.
5. Voit irrottaa terän vetämällä lukitusrengasta
taaksepäin (l) ja vetämällä terän ulos.
VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä
vaihtaessasi varusteita. Työkalun ja
varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti.
Istukan sovittimen ja istukan
kiinnittäminen
D25123
1. Ruuvaa istukka sen sovittimen kierteiseen
päähän.
2. Asenna toisiinsa yhdistetty istukka ja sen sovitin
työkaluun samalla tavalla kuin tavallinen
SDS Plus®-terä.
3. Voit irrottaa istukan samalla tavalla kuin tavallisen
SDS Plus®-terän.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 4)
Sivukahva (j) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaksi.
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos
sivukahva ei ole kunnolla paikallaan.
1. Löysennä sivukahva.
2. Oikeakätiset käyttäjät: Työnnä renkaan päällä
sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen
taakse kahvan ollessa vasemmalla.
Vasenkätiset käyttäjät: Työnnä renkaan päällä
sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen
taakse kahvan ollessa oikealla.
3. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon ja
kiristä se.
Poraussyvyyden säätäminen (kuva 5)
1. Aseta tarvittava terä paikalleen edellä kuvatulla
tavalla.
2. Paina syvyyspysäytyskiinnikettä (k) ja pidä se
painettuna.
3. Pujota syvyyssäätötanko (i) kiinnikkeen aukon
läpi.
4. Säädä poraussyvyys kuvassa näkyvällä tavalla.
5. Vapauta syvyyssuuntainen pysäytin.
Toimintasuunnan valitsin
(kuvat 6)
1. Paina vasemmassa kyljessä näkyvä
toimintasuunnan valitsin (c) asentoon, jossa terä
pyörii myötäpäivään. Lisätietoja on työkaluun
merkityissä nuolissa.
2. Paina oikeassa kyljessä näkyvä toimintasuunnan
valitsin (c) asentoon, jossa terä pyörii
vastapäivään.
102
Istukan vaihtaminen työkalunpitimen
tilalle (kuva 7)
D25124K
1. Käännä kiinnitysrengas (h) avattuun asentoon ja
vedä työkalunpidin (f) irti.
2. Paina istukka (m) karaan ja käännä lukitusrengas
lukittuun asentoon.
3. Voit vaihtaa istukan tilalle työkalunpitimen
irrottamalla ensin istukan samalla tavalla kuin
työkalunpidin irrotettiin. Asenna työkalunpidin
samalla tavalla kuin istukka.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Pölykannen vaihtaminen (kuva 3)
Pölykansi (g) estää pölyä pääsemästä työkalun
mekanismiin. Vaihda kulunut pölykansi heti.
1. Vedä työkalunpitimen lukitusrengasta (l)
taaksepäin ja irrota pölykansi (g).
2. Aseta uusi pölykansi paikalleen.
3. Vapauta työkalunpitimen lukitusrengas.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Tarkista, missä putket ja johdot
kulkevat.
SUOMI
7. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja
ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
• Paina työkalua vain varovaisesti
(enintään noin 5 kg:n voimalla). Liian
suuri voima ei nopeuta poraamista
vaan heikentää tehoa ja voi lyhentää
työkalun ikää.
LAAJENNUSPORANTERÄLLÄ PORAAMINEN
• Älä poraa liian syvään, jotta pölykansi
ei vaurioidu.
2. Säädä sivukahvaa (j) tarvittaessa.
• Pitele työkalua aina tiukasti molemmin
käsin ja varmista, että sinulla on tukeva
jalansija (kuva 8). Käytä työkalua vain,
jos sivukahva on kunnolla paikallaan.
Käsien oikea asento (kuva 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (j) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (o).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
1. Käynnistä työkalu painamalla nopeudensäädintä
(a). Voit säätää nopeutta painamalla
nopeudensäädintä.
2. Työkalu toimii jatkuvasti, kun pidät liipaisinta
painettuna, painat lukituspainiketta (b) ja
vapautat kytkimen.
3. Pysäytä työkalu vapauttamalla katkaisin.
4. Voit lopettaa jatkuvan toiminnan painamalla
liipaisinta lyhyesti ja vapauttamalla sen.
Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja
ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
Iskuporaaminen (kuva 1)
TAVALLISELLA PORANTERÄLLÄ PORAAMINEN
1. Käännä toimintatilan valitsin (d) iskuporaamisen
asentoon.
2. Kiinnitä tarvittava terä paikalleen.
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset
käyttämällä erittäin laadukkaita karbidikärkisiä
teriä.
3. Säädä sivukahvaa (j) tarvittaessa.
4. Aseta poraamissyvyys tarvittaessa.
5. Merkitse kohta, johon reikä on porattava.
6. Vie poranterä tähän kohtaan ja käynnistä
työkalu.
1. Käännä toimintatilan valitsin (d) iskuporaamisen
asentoon.
3. Kiinnitä tarvittava laajennusterä paikalleen.
4. Asenna laajennusterään keskiterä.
5. Aseta keskiterä paikalleen ja paina
nopeudensäädintä (a). Poraa, kunnes terä on
työntynyt betoniin noin 1 cm:n syvyyteen.
6. Lopeta poraaminen ja irrota keskiterä.
Työnnä laajennusterä takaisin reikään ja jatka
poraamista.
7. Jos porattava rakenne on paksumpi kuin terän
syvyys, poista betoni terän sisältä säännöllisesti.
Voit estää betonia rikkoutumasta reiän ympäriltä
poraamalla ensin keskiterällä reiän koko
rakenteen läpi. Poraa tämän jälkeen puoliväliin
saakka molemmilta puolilta.
8. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja
ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
Poraaminen (kuva 1)
1. Käännä toimintatilan valitsinta (d), kunnes se on
poraamisen asennossa.
2. Noudata seuraavia mallikohtaisia ohjeita sen
mukaan, minkä mallinen pora on käytössä.
– D25123: Asenna istukan sovitin ja istukka
paikalleen.
– D25124: Vaihda istukka työkalunpitimen tilalle.
3. Toimi samalla tavalla kuin iskuporattaessa.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Ruuvinvääntäminen (kuva 1)
1. Käännä toimintatilan valitsinta (d), kunnes se on
poraamisen asennossa.
2. Valitse pyörimissuunta.
3. Noudata seuraavia mallikohtaisia ohjeita sen
mukaan, minkä mallinen pora on käytössä.
– D25123: Asenna erityinen SDS Plus®ruuvaussovitin, jota käytetään yhdessä
kahdeksankulmaisten ruuvausterien kanssa.
– D25124K: Vaihda istukka työkalunpitimen
tilalle.
4. Kiinnitä tarvittava ruuvausterä paikalleen. Jos
ruuvaat uritetulla kannalla varustettuja ruuveja,
aseta aina muhvi paikalleen.
103
SUOMI
5. Paina nopeudensäädintä (a) varovaisesti,
jotta ruuvin kanta ei vaurioidu. Ruuvattaessa
vastapäivään työkalun nopeutta hidastetaan
automaattisesti, jotta ruuvi on helppo irrottaa.
6. Kun ruuvin kanta on pinnan tasolla, lopeta
ruuvaaminen, jotta ruuvin kanta ei tunkeudu
pinnan sisään.
Lastuaminen ja talttaaminen
(kuva 1)
1. Käännä toimintatilan valitsinta (d), kunnes se on
pelkän iskemisen asennossa.
2. Aseta tarvittava taltta paikalleen ja käännä se
käsin johonkin 52 mahdollisesta asennosta.
Moottorin harjat
DEWALTin käyttämä kehittynyt harjajärjestelmä
pysäyttää poran automaattisesti, kun harjat ovat
kuluneet. Tämä suojaa moottoria. Voit ostaa uudet
harjat valtuutetusta DEWALT-huoltokeskuksesta.
Käytä aina alkuperäisiä vastaavia varaosia.
Voitelu
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Lisävarusteen on voideltava säännöllisesti SDS
Plus®-kiinnityskohdan ympäriltä.
3. Säädä sivukahvaa (j) tarvittaessa.
4. Käynnistä työkalu ja aloita työskentely.
5. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja
ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
VAROITUS:
• Älä sekoita tai pumppaa tämän
työkalun avulla helposti syttyviä tai
räjähtäviä nesteitä, kuten bensiiniä tai
alkoholia.
• Älä sekoita syttyviä nesteitä,
joiden pakkauksessa on maininta
syttyvyydestä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja se
puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie tämä
työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon
huollettavaksi noin 40 käyttötunnin jälkeen.
Jos tätä ennen ilmenee ongelmia, ota yhteys
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
• Tästä työkalusta katkeaa virta automaattisesti,
kun hiiliharjat ovat kuluneet.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Erilaisia SDS Plus®-poranteriä ja -talttoja on
saatavana lisävarusteina.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
104
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
105
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin.
Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai
valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa
kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa
mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen,
että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
106
SVENSKA
SLITSTARK ROTERANDE SLAGBORRMASKIN
D25123, D25124
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Type
Strömförsörjning
Frigångshastighet
Belastningshastighet
Slagenergi
Slagborrning
Mejsling
Maximal borrningsräckvidd i
stål/trä/betong
Mejselpositioner
Kärnborrningsförmåga
i mjukt tegel
Verktygshållare
Kragdiameter
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(akustisk effekt)
(akustisk effekt, osäkerhet)
W
min–1
min–1
D25123
230
1
800
0–1.150
0–830
D25124
230
1
800
0–1.150
0–830
J
J
3,1
3,4
3,1
3,4
V
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Vibration, emissions-värde ah
Skruvdrivning utan slag
ah =
Osäkerhet K =
< 2,5
1,5
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2,9
2,9
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
89
3,8
100
3,8
Vibration, totalvärden (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet
med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah,D =
m/s²
2,6
2,6
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i betong
ah,HD =
m/s²
17,8
17,8
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Mejsling
ah,Cheq =
m/s²
9,8
9,8
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
13/30/26 13/30/26
52
52
89
3,8
100
3,8
m/s²
m/s²
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
107
SVENSKA
OBSERVERA: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada..
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
D25123, D25124
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.05.2010
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
108
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e)
f)
g)
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för Roterande
Hammare
• Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
• Använd de hjälphandtag som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Håll verktyget via isolerade greppytor när du
utför ett arbete där kapningsverktyget kan
komma i kontakt med dold tråddragning
eller med sin egen sladd. Kontakt med en
strömförande tråd gör också exponerade
metalldelar hos verktyget strömförande och kan
ge handhavaren en stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slaghamrande verksamhet gör att flisor
flyger omkring. Flygande partiklar kan orsaka
permanent ögonskada. Bär ett dammfilterskydd
eller respirator för tillämpningar som alstrar
damm. Öronskydd kan behövas för de flesta
tillämpningar.
• Håll alltid ett stadigt tag om verktyget.
Försök inte att använda detta verktyg
utan att hålla det med bägge händer.
109
SVENSKA
Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid
används. Att använda detta verktyg med
en hand resulterar i förlust av kontroll. Att
genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt. Dra åt
sidohandtaget ordentligt före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
• Använd inte detta verktyg under långa
tidsperioder. Vibration som orsakas av
hammarens arbete kan vara skadlig för
dina händer och armar. Använd handskar
för att få extra dämpning, och begränsa
användningstiden genom ta täta raster.
• Reparera inte själv upp borrspetsar.
Repareraring av mejsel bör göras av en behörig
specialist. Felaktigt reparerade mejslar kan
orsaka personskada.
• Bär handskar när du arbetar med verktyget
eller byter ut borrspetsar. De åtkomliga
metalldelarna på verktyget och borrspetsarna
kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
Använd hörselskydd.
Använd ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (n), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
• Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän
borrspetsen har stannat helt och hållet.
Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
Förpackningen innehåller:
• Slå inte på borrspetsar som har fastnat med
en hammare för att få loss dem. Småbitar av
metall eller materialflisor skulle kunna lossna och
orsaka personskada.
1 Sidohandtag
• En aning slitna mejslar kan vässas genom
slipning.
• Håll starkströmssladden borta från den
roterande borrspetsen. Linda inte sladden
runt någon del av din kropp. En elektrisk sladd
lindad runt en roterande borrspets kan orsaka
personskada och förlust av kontroll.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av roterande hammare:
– personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
1 Slitstark roterande slagborrmaskin
1 Djupjusteringsstav
1 Satslåda
1 Nyckellös chuck (D25124K)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. Hastighetsomkopplare
b. Låsning på-knapp
c. Skjutreglage för framåt/back
– Hörselnedsättning.
d. Lägesväljare
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
e. Säkerhetslås
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som utvecklas vid arbete med betong och/eller
murverk.
g. Dammkåpa
f. Verktygshållare
h. Låskrage (D25124)
i. Djupjusteringsstav
110
SVENSKA
j. Sidohandtag
k. Djupstoppsklämma
AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa slitstarka roterande hammare har konstruerats
för yrkesmässig borrning och slagborrning,
skruvdragning och lätt flisning
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa roterande slagborrmaskiner är yrkesmässiga
elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende erfordras när oerfarna användare
använder detta verktyg.
Vridmomentsbegränsande koppling
Alla roterande slagborrmaskiner är utrustade med
en vridmomentbegränsande koppling som minskar
den maximala vridmoment-reaktion som överförs
till användaren i händelse av att en borrspets
fastnar. Denna egenskap hindrar också växlingen
och den elektriska motorn från att överstegras.
Den vridmomentbegränsande kopplingen har blivit
fabriksinställd och kan inte justeras.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60745 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden före
du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar
eller gör reparationer. Se till att
strömbrytaren står i OFF-läge. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
Att Välja Arbetsläge (fig. 2)
Verktyget kan användas i följande arbetslägen:
Roterande borrning: för skruvdragning
och borrning i stål, trä och plast
Slagborrning: för borrningsarbeten i
betong och murverk.
Borrspetsrotation: icke-arbetande läge
används bara för att rotera in en platt
mejsel på önskad plats.
Enbart slagborrning: för lätt flisning,
mejsling och rivningsarbetes-tillämpningar.
I detta läge kan verktyget också
användas som en hävstång för att frigöra
en borrspets som har fastnat.
1. För att välja detta arbetsläge, tryck på
säkerhetslåset (e) och vrid lägesväljarens
omkopplare (d) till dess den pekar på symbolen
för det erforderliga läget.
2. Släpp loss säkerhetslåset och kontrollera att
lägesväljarens omkopplare är låst på plats.
VARNING: Välj inte arbetsläge medan
verktyget är igång.
Indexering av Mejsel-läget
(fig. 2)
Mejseln kan indexeras och låsas i 52 olika lägen.
1. Vrid lägesväljarens omkopplare (d) tills den
pekar på “borrspetsrotation”-läget.
2. Vrid mejseln till det önskade läget.
3. Vrid lägesväljarens omkopplare (d) till “endast
hammare”-läget.
4. Vrid mejseln tills den låser på plats.
Insättning och Borttagning av
SDS Plus® -tillbehör (fig. 3)
Detta verktyg använder SDS Plus® -tillbehör (se
inlagan i fig. 3 för ett tvärsnitt av ett SDS Plus®
borrspetsskaft). Vi rekommenderar att bara använda
yrkesmässiga tillbehör.
1. Rengör och smörj borrspetsskaftet.
2. Sätt in borrspetsskaftet i verktygshållaren (f).
3. Skjut ner borrspetsen och vrid den en aning tills
den passar i spåren.
111
SVENSKA
4. Dra på borrspetsen för att kontrollera att den
är ordentligt låst. Hammar-funktionen kräver att
borrspetsen kan röra sig axiellt flera centimeter
när den är låst i verktygshållaren.
5. För att avlägsna en borrspets, dra tillbaks
verktygshållarens låshylsa (l) och dra ut
borrspetsen.
VARNING: Bär alltid handskar när du
byter tillbehör. De blottade metalldelarna
på verktyget och tillbehöret kan bli
extremt heta under arbetet.
Inpassning av Sidohandtaget (fig. 4)
Montering av Chuckadapter och
Chuck
D25123
1. Skruva på chucken på den gängade änden av
chuckadaptern.
2. Sätt in chucken och adaptern hopkopplade i
verktyget som om det vore en standard SDS
Plus® borrspets.
3. För att ta bort chucken, fortsätt på samma sätt
som vid borttagning av en standard SDS Plus®
borrspets.
VARNING: Använd aldrig
standardchuckar i slagborrningsläge.
Sidohandtaget (j) kan monteras för att passa både
högerhänta och vänsterhänta användare.
VARNING: Använd inte verktyget utan
sidohandtaget ordentligt påmonterat.
1. Lossa sidohandtaget.
2. För högerhänta användare: dra
sidohandtagets klämma över kragen bakom
verktygshållaren, handtaget åt vänster.
För vänsterhänta användare: dra
sidohandtagets klämma över kragen bakom
verktygshållaren, handtaget åt höger.
3. Vrid sidohandtaget till det önskade läget och
skruva fast handtaget.
Inställning av Borrningsdjupet
(fig. 5)
1. Sätt in den erforderliga borrspetsen så som
beskrivs härovan.
2. Tryck på djupstoppsklämman (k) och håll den
nedtryckt.
3. Passa in djupjusteringsstaven (i) genom hålet i
djupstoppsklämman.
Utbyte av Verktygshållaren med
Chucken (fig. 7)
D25124K
1. Vrid låskragen (h) till upplåst läge och dra av
verktygshållaren (f).
2. Skjut på chucken (m) på drivaxeln och vrid
låskragen till låslåget.
3. För att byta ut chucken med verktygshållaren,
ta först bort chucken på samma sätt som
verktygshållaren togs bort. Placera därefter
verktygshållaren på samma sätt som chucken
sattes på.
VARNING: Använd aldrig
standardchuckar i slagborrningsläge.
Utbyte av Dammkåpan (fig. 3)
Dammkåpan (g) hindrar att damm får tillträde
till mekanismen. Byt ut en sliten dammkåpa
omedelbart.
4. Justera borrningsdjupet så som visas.
1. Dra tillbaks verktygshållarens låshylsa (l) och dra
av dammkåpan (g).
5. Släpp upp djupstoppsklämman.
2. Sätt på den nya dammkåpan.
3. Släpp verktygshållarens låshylsa.
Skjutreglage för framåt/back
(fig. 6)
1. Skjut skjutreglaget för framåt/back (c) åt höger
för framåt (höger)-rotation. Se pilarna på
verktyget.
2. Skjut skjutreglaget för framåt/back (c) åt vänster
för bakåt (vänster)-rotation.
VARNING: Vänta alltid tills motorn
har stannat fullständigt innan du byter
rotationsriktning.
112
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
• Laktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
• Var medveten om placeringen av
rördragning och tråddragning.
• Applicera bara ett försiktigt tryck på
verktyget (ung. 5 kg). För stor kraft
SVENSKA
påskyndar inte borrningen, men
minskar verktygets prestation och kan
eventuellt förkorta verktygets livslängd.
• Borra eller driv inte ner för djupt, för att
förhindra skada på dammkåpan.
• Håll alltid verktyget stadigt med bägge
händer, och se till att du står stadigt
(fig. 8). Använd alltid verktyget med
sidohandtaget ordentligt monterat.
Korrekt Handplacering (fig. 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
BORRNING MED EN KÄRNBORR
1. Ställ in lägesväljaren (d) på slagborrnings-läget.
2. Justera sidohandtaget (j) efter behov.
3. Sätt in den tillämpliga kärnborren.
4. Montera in centerborren i kärnborren.
5. Placera centerborren på platsen och tryck på
omkopplaren för varierbar hastighet (a). Borra
tills kärnan tränger igenom in i betongen,
ung. 1 cm.
6. Sluta borra och ta bort centerborren. Sätt
tillbaks kärnborren i hålet och fortsätt borra.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (j) och den andra handen på
huvudhandtaget (o).
7. Vid borrning genom en struktur som är tjockare
än kärnborrets djupgående, bryt loss den runda
cylindern av betong eller kärnmaterial inuti
borrspetsen med regelbundna mellanrum. För
att undvika oönskad lossbrytning av betong runt
hålet, borra först ett hål med samma diameter
som centerborret, hela vägen genom strukturen.
Borra därefter kärnhålet halvvägs in från vardera
sidan.
Att Sätta På och Stänga Av (fig. 1)
8. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
1. För att köra verktyget, tryck på
hastighetsomkopplaren (a). Det tryck som
sätts på hastighetsomkopplaren bestämmer
verktygets hastighet.
2. För kontinuerlig drift, tryck och håll ner
avtryckaren för varierbar hastighet, tryck ner
låsningsknappen (b), och släpp omkopplaren.
3. För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
4. För att få verktyget att upphöra med kontinuerlig
drift, tryck kortvarigt på omkopplaren och släpp
upp den. Stäng alltid av verktyget när arbetet är
klart, och innan du drar ur kontakten.
Slagborrning (fig. 1)
BORRNING MED EN SOLID BORRSPETS
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare (d) på
slagborrnings-läget.
2. Sätt in den tillämpliga borrspetsen.
OBS: För bästa resultat använd högkvalitetsborrar med karbidspets.
3. Justera sidohandtaget (j) efter behov.
4. Om så behövs, ställ in borrningsdjupet.
5. Märk ut den punkt där hålet ska borras.
6. Placera borrspetsen på denna plats och sätt på
verktyget.
Roterande Borrning (fig. 1)
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare (d) på läget
för ”roterande borrning”.
2. Beroende på vilket verktyg du har, följ endera av
följande instruktioner:
– D25123: Sätt på chuckadaptern/
chuckmontaget.
– D25124: Byt ut verktygshållaren mot chucken.
3. Fortsätt så som beskrivs för slagborrning.
VARNING: Använd aldrig
standardchuckar i slagborrningsläge.
Skruvdragning (fig. 1)
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare (d) på läget
för ”roterande borrning”.
2. Välj rotationsriktningen.
3. Beroende på vilket verktyg du har, följ endera av
följande instruktioner:
– D25123: Sätt in
den speciella SDS Plus®
skruvdragningadaptern för användning med
sexkantiga skruvmejselspetsar.
– D25124K: Byt ut verktygshållaren mot
chucken.
7. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
113
SVENSKA
4. Sätt in den tillämpliga borrspetsen för
skruvmejsel. Vid indrivning av skruvar med
skårade huvuden, använd alltid borrspetsar med
centreringshylsa.
5. Tryck försiktigt på omkopplaren för varierbar
hastighet (a) för att förebygga skada på
skruvhuvudet. I backläges (vänster)-rotation blir
verktygets hastighet automatiskt minskad för lätt
borttagning av skruven.
6. När skruven ligger an mot arbetsstycket, släpp
omkopplaren för varierbar hastighet för att
förhindra att skruven går in i arbetsstycket.
Flisning och Mejsling (fig. 1)
1. Vrid lägesväljarens omkopplare (d) till “endast
hammare”-läget.
2. Sätt in den tillämpliga mejseln och vrid den för
hand för att låsa den i en av 52 lägen.
• Verktyget kommer automatiskt att stängas av
när kolborstarna är nedslitna.
Motorborstar
DEWALT använder ett avancerat system med
borstar som automatiskt stannar borren när
borstarna slits ut. Detta förebygger allvarlig skada på
motorn. Nya borstuppsättningar finns tillgängliga
hos behöriga DEWALT servicecentra. Använd alltid
identiska utbytesdelar.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
De tillbehör och tillsatser som används måste
regelbundet rundsmörjas runt SDS Plus®
-passningen.
3. Justera sidohandtaget (j) efter behov.
4. Starta verktyget och börja arbeta.
5. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
VARNING:
• Använd inte detta verktyg för att
blanda eller pumpa lättantändliga eller
explosiva vätskor (bensin, alkohol,
etc.).
• Blanda eller rör inte lättantändliga
vätskor vars etiketter anger detta.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll.
Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på ordentlig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar
bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer.
Se till att startknappen är i AV-läge.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
• Denna maskin kan inte servas av användaren.
Ta verktyget till ett behörigt reparationsombud
för DEWALT efter ungefär 40 timmars
användning. Om problem uppstår före denna
tid, kontakta ett behörigt reparationsombud för
DEWALT.
114
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
SVENSKA
Diverse typer av SDS Plus® borrspetsar och mejslar
finns att tillgå som tillbehör.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
115
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
116
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
AĞIR HİZMET TİPİ DÖNER KIRICI DELİCİ
D25123/D25124
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Veriler
Voltaj
D25123
D25124
V
230
230
1
1
W
800
800
Tipler
Giriş gücü
Yüksüz hız
dev/dak 0–1.150
0–1.150
Yük hızı
dev/dak 0–830
0–830
Darbe enerjisi
Darbeli delme
Keskileme
Çelik/tahta/betonda azami
delme kapasitesi
J
J
3,1
3,4
mm
13/30/26 13/30/26
Keski pozisyonları
Yumuşak tuğlada karot
alma kapasitesi
mm
Ağırlık
52
52
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
Uç yuvası
Bilezik çapı
3,1
3,4
mm
54
54
kg
2,9
2,9
89
89
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3,8
3,8
LWA (ses gücü)
dB(A)
100
100
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
3,8
3,8
Toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı)
EN 60745’ya göre belirlenmiştir:
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
ah,D =
m/s2
Belirsizlik değeri K = m/s2
2,6
1,5
2,6
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Beton delme
ah,HD =
m/s2
Belirsizlik değeri K = m/s2
17,8
1,5
17,8
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Keskileme
m/s2
ah,Cheq =
Belirsizlik değeri K = m/s2
9,8
1,5
9,8
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Darbesiz vidalama
ah =
m/s2
Belirsizlik değeri K = m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
117
TÜRKÇE
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
EC-Uygunluk bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
D25123, D25124
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-6 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun.
Dikkat dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize
sebep olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları
ve buzdolapları gibi topraklanmış
yüzeylerle vücudunuzun temas
etmesini engelleyin. Vücudunuzun
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
10.05.2010
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
118
topraklanması halinde elektrik çarpması riski
artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya
ıslak koşullara maruz bırakmayın.
Bir elektrikli aletin içine giren su, elektrik
çarpması riskini artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
TÜRKÇE
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Dış mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda
çalışması kaçınılmazsa, bir artık
akım cihazı (RCD) korumalı besleme
kullanın. RCD kullanımı elektrik çarpma
riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya
da başka tedavi etkisi altında iken
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi
kişisel yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Her zaman göz koruması kullanın.
Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi,
kaymaz emniyet ayakkabıları, kask veya
duyma koruması gibi koruyucu ekipman
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara
uzanmayın. Her zaman için uygun
ayak basacak yer bulun ve dengenizi
sağlayın. Böylece beklenmeyen
durumlarda elektrikli alet daha iyi kontrol
edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz
ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan
uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun
saç hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-
gereçlerinin bağlanması için cihazlar
verilmesi halinde, bunların uygun
biçimde bağlanması ve kullanılmasını
sağlayın. Toz toplama kullanımı tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın.
Uygulamanız için doğru elektrikli aleti
kullanın. Doğru elektrikli alet, tasarlandığı
hızda işi daha iyi ve daha güvenli
yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/
veya pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu
güvenlik önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış
keskin uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık
yaratma olasılığı daha az, kontrolü daha
kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
119
TÜRKÇE
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Döner Kırıcı Deliciler için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
• Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye
maruz kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına
veya kendi kablosuna temas etmesine
yol açabilecek durumlarda aleti izole
edilmiş saplarından tutun. Alet elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde, akım
iletken metal parçaları üzerinden operatöre
iletilerek elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka
araçlar kullanın. Parçanın elinizle
veya vücudunuzu kullanarak tutulması
güvenilmezdir ve kontrol kaybına neden
olabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma delme
işlemleri uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir.
Toz üreten uygulamalarda toz maskesi veya
solunum aygıtı takın. Uygulamaların çoğu için
koruyucu kulaklık gerekebilir.
• Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti
her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Yan tutamağın daima
kullanılması tavsiye edilir. Bu aletin tek elle
kullanılması kontrol kaybına neden olabilir.
Nervürlü çelik gibi sert malzemelerin kırılması
veya bu tür malzemelerle karşılaşılması
da tehlikeli olabilir. Kullanmadan önce yan
tutamağı sıkın.
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın.
Çekiç etkisinden kaynaklanan titreşim el
ve kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon
sağlamak için eldiven kullanın ve sık sık ara
vererek maruz kalınan titreşimi sınırlayın.
120
• Uçları kendi başınıza yenilemeye
çalışmayın. Keskilerin yenilenmesi yetkili bir
uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan
şekilde yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
• Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken
eldiven giyin. Alet üzerindeki açıkta olan
metal parçalar ve uçlar çalışma sırasında
oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan
malzemenin küçük parçacıkları çıplak ellere
zarar verebilir.
• Uç tam olarak durmadan aleti asla yere
koymayın. Dönen uçlar yaralanmaya neden
olabilir.
• Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara
çekiçle vurmayın. Metal veya malzeme
parçacıkları fırlayarak yaralanmaya neden
olabilir.
• Hafifçe aşınmış keskiler taşlama
yöntemiyle yeniden keskinleştirilebilir.
• Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta
tutun. Kabloyu vücudunuzun hiçbir uzvuna
sarmayın. Dönen uca dolaşan bir elektrik
kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler kırıcı - delici kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve
güvenlik donanımlarının kullanılmasına rağmen
kalıcı bazı risklerin önüne geçilememektedir.
Bunlar arasında:
– Işitme kaybı.
– Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler
üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Alet üzerindeki etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki etiketler bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
TÜRKÇE
Göz koruması kullanın.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcı deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
TARIH KODU KONUMU (ŞEKIL 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (n) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Ağır hizmet tipi döner kırıcı delici
1 Yan tutamak
1 Derinlik ayarlama çubuğu
1 Alet kutusu
1 Anahtarsız mandren (D25124K)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama [şek. (fig.) 1]
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Değişken hız düğmesi
b. Kilitleme düğmesi
c. İleri/geri düğmesi
d. Mod seçme düğmesi
e. Emniyet kilidi
f. Uç yuvası
g. Toz kapağı
h. Kilitleme bileziği (D25124)
i. Derinlik ayarlama çubuğu
j. Yan tutamak
k. Derinlik sabitleme kelepçesi
KULLANIM ALANI
Bu ağır hizmet tipi döner kırıcı deliciler profesyonel
delme ve darbeli delme, vidalama ve hafif yontma
maksadıyla tasarlanmıştır.
Çocukların alete ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Tork sınırlama kavraması
Tüm döner kırıcı deliciler matkap ucunun sıkışması
durumunda operatöre iletilen maksimum tork
tepkisini azaltmak için bir tork sınırlama kavraması
ile donatılmışlardır. Bu özellik ayrıca dişli ve elektrik
motorunun teklemesini de engeller. Tork sınırlama
kavraması fabrikada ayarlanmış olarak gelir ve
sonradan ayarlanamaz.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60745
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT servis
kuruluşundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablosu Kullanma
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini
azaltmak için, aksesuarları
takıp çıkarmadan önce,
ayarlama yapmadan veya ayarları
değiştirmeden önce veya tamir
etmeye başlamadan önce üniteyi
kapatın ve makinenin güç kaynağı
bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
121
TÜRKÇE
Çalışma Modunun Seçilmesi
(şek. 2)
Bu alet aşağıdaki çalışma modlarında kullanılabilir:
Döner delme: vidalama ve çelik, ahşap
ve plastikleri delmek için
Darbeli delme: beton ve çimento bazlı
malzemeleri delmek için.
Uç dönüşü: sadece düz keskiyi istenen
pozisyona döndürmek için kullanılan
çalışmayan pozisyon.
Sadece darbe: hafif yontma, keskileme
ve yıkım uygulamaları için. Bu modda
alet ayrıca sıkışan bir matkap ucunu
kurtarmak için bir levye gibi de
kullanılabilir.
1. Çalışma modunu seçmek için emniyet kilidine
(e) basın ve istene modun simgesini gösterene
dek mod seçme düğmesini (d) döndürün.
2. Emniyet kilidini bırakın ve mod seçme
düğmesinin yerine sabitlendiğini kontrol edin.
UYARI: Çalışma modunu, alet
çalışırken seçmeyin.
Keski Pozisyonunun
Belirlenmesi (şek. 2)
4. Düzgün oturup oturmadığını kontrol etmek
için ucu çekin. Kırma delme fonksiyonu, uç
yuvasına oturduğunda ucun eksenel olarak
birkaç santimetre oynayabilmesini gerektirir.
5. Ucu çıkarmak için uç yuvası sabitleme
bileziğini (l) geri çekin ve ucu çekerek çıkarın.
UYARI: Aksesuar değiştirirken
daima eldiven giyin. Alet ve aksesuar
üzerindeki açıkta olan metal parçalar
çalışma sırasında oldukça sıcak
olabilirler.
Yan Tutamağın Takılması
(şek. 4)
Yan tutamak (j) sağ elini ya da sol elini kullanan
kullanıcıların kullanabilecekleri şekilde takılabilir.
UYARI: Yan tutamak düzgün
takılmadan aleti kullanmayın.
1. Yan tutamağı gevşetin.
2. Sağ elini kullanan kullanıcılar için:
tutamak solda kalacak şekilde yan tutamak
kelepçesini uç yuvasının arka kısmında
bulunan manşonun üzerinden geçirin.
Sol elini kullanan kullanıcılar için:
Keski belirlenerek 52 farklı pozisyona sabitlenebilir.
tutamak sağda kalacak şekilde yan tutamak
kelepçesini uç yuvasının arka kısmında
bulunan manşonun üzerinden geçirin.
1. “Dönen uç” pozisyonunu gösterene dek mod
seçme düğmesini (d) çevirin.
3. Yan tutamağı istenilen pozisyona döndürün ve
tutamağı sıkın.
2. Keskiyi istenilen pozisyona döndürün.
3. Mod seçme düğmesini (d) “sadece çekiç”
pozisyonuna çevirin.
4. Keskiyi pozisyona sabitlenene dek döndürün.
SDS Plus® Aksesuarlarının
Takılıp Çıkarılması (şek. 3)
Bu alet SDS Plus® aksesuarlarını kullanır (SDS
Plus® uç sapının kesiti için şekil 3’deki küçük
resme bakın). Sadece profesyonel aksesuarlar
kullanmanızı tavsiye ederiz.
1. Uç sapını temizleyerek gresleyin.
2. Uç sapını uç yuvasına (f) sokun.
3. Ucu aşağı bastırarak oluklara oturana dek
hafifçe çevirin.
122
Delme Derinliğinin
Ayarlanması (şek. 5)
1. Gereken matkap ucunu yukarıda anlatıldığı
şekilde takın.
2. Derinlik sabitleme kelepçesine (k) bastırın ve
basılı tutun.
3. Derinlik ayarlama çubuğunu (i) derinlik
sabitleme kelepçesinin içinden geçirin.
4. Delme derinliğini şekilde gösterildiği gibi
ayarlayın.
5. Derinlik sabitleme kelepçesini serbest bırakın.
İleri/geri Düğmesi
(şek. 6)
1. İleri yönlü (sağ) dönüş için ileri/geri düğmesini
(c) sağ tarafa alın. Aletin üzerindeki ok
işaretlerine bakın.
TÜRKÇE
2. Geri yönlü (sol) dönüş için ileri/geri düğmesini
(c) sol tarafa alın.
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
Mandren Adaptörü ve
Mandrenin Takılması
D25123
1. Mandreni mandren adaptörünün dişli ucuna
vidalayın.
2. Bağlı mandren ve adaptörü, standart SDS
Plus® uçmuş gibi alete takın.
3. Mandren, standart SDS Plus® uçla aynı
şekilde çıkarılır.
UYARI: Standart mandrenleri asla
darbeli delme modunda kullanmayın.
Uç Yuvasının Mandrenle
Değiştirilmesi (şek. 7)
D25124K
1. Kilitleme bileziğini (h) açma pozisyonuna
döndürün ve uç yuvasını (f) çekerek çıkarın.
2. Mandreni (m) mile sokun ve kilitleme bileziğini
kilitleme pozisyonuna döndürün.
3. Mandreni uç yuvasıyla değiştirmek için önce
uç yuvasını çıkardığınız gibi mandreni çıkarın.
Ardından uç yuvasını, mandreni taktığınız gibi
takın.
UYARI: Standart mandrenleri asla
darbeli delme modunda kullanmayın.
Toz Kapağının Değiştirilmesi
(şek. 3)
Toz kapağı (g) mekanizmaya toz girmesini
engeller. Eskimiş toz kapağını derhal değiştirin.
1. Uç yuvası sabitleme bileziğini (l) geri çekin ve
toz kapağını (g) çekerek çıkarın.
2. Yeni toz kapağını takın.
3. Uç yuvası sabitleme bileziğini bırakın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine
dikkat edin.
• Alete sadece hafif bir baskı (yaklaşık
5 kg) uygulayın. Aşırı güç uygulamak
delme işlemini hızlandırmadığı gibi
aletin performansını düşürerek
ömrünü kısaltır.
• Toz kapağına zarar vermemek için
çok derin delmeyin veya ilerlemeyin.
• Daima aleti iki elinizle sıkıca tutun ve
duruşunuzun güvenli olmasına dikkat
edin (şek. 8). Aleti daima yan tutamak
düzgün takılı vaziyette kullanın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (j) ve
diğer elin ana tutamakta (o) olmasını gerektirir.
Açma Kapama (şek. 1)
1. Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine
(a) basın. Değişken hız düğmesine uygulanan
basınç, aletin hızını belirler.
2. Kesintisiz çalışma için değişken hızlı düğmeyi
basılı tutun, kilitleme düğmesine (b) basın,
ardından değişken hızlı düğmeyi bırakın.
3. Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
4. Aletin kesintisiz çalışmasını durdurmak için
düğmeye kısa süreli basın ve bırakın. İş
bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce
daima aleti kapatın.
Darbeli delme (şek. 1)
SERT UÇLA DELME
1. Mod seçme düğmesini (d) darbeli delme
pozisyonuna çevirin.
2. Uygun matkap ucu takın.
NOT: En iyi sonuçlar için yüksek kalitede
karbür uçlar kullanın.
3. Gerektiğinde yan tutamağı (j) ayarlayın.
4. Gerekirse delme derinliğini ayarlayın.
5. Delik delinecek yeri işaretleyin.
123
TÜRKÇE
6. Matkap ucunu delinecek yere yerleştirin ve
aleti açın.
7. İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan
önce daima aleti kapatın.
KAROT UÇLA DELME
1. Mod seçme düğmesini (d) darbeli delme
pozisyonuna çevirin.
– D25123: Altı köşe tornavida uçlarıyla
kullanmak için özel SDS Plus® vidalama
adaptörünü takın.
– D25124K: Uç yuvasını mandrenle değiştirin.
4. Uygun tornavida ucu takın. Düz yarıklı vidaları
vidalarken daima yarık bulma aparatlı uçlar
kullanın.
4. Punta matkabını karot uca takın.
5. Vida başının hasar görmesini engellemek için
değişken hız düğmesine (a) hafifçe basın. Ters
(sol) dönüşte, vidayı kolayca çıkarmanız için
aletin hızı otomatik olarak düşer.
5. Punta matkabını delinecek yere yerleştirin
ve değişken hız düğmesine (a) basın. Karot
betona yaklaşık 1 cm girene dek delin.
6. Vidanın başı iş parçasına gömülü durumdaysa
vida başının iş parçasına girmesini engellemek
için değişken hız düğmesini bırakın.
2. Gerektiğinde yan tutamağı (j) ayarlayın.
3. Uygun karot uç takın.
6. Delmeyi durdurun ve punta matkabını çıkarın.
Karot ucu deliğe tekrar yerleştirerek delmeye
devam edin.
7. Delinecek yapının kalınlığı karot ucunun
derinliğinden daha fazla ise düzenli aralıklarla
ucun içindeki yuvarlak beton veya özü
kırarak çıkarın. Deliğin etrafındaki betonun
istenmeden kırılmasını engellemek için
öncelikle yapı boyunca çapı punta matkabının
çapıyla aynı olan bir delik açın. Ardından bu
deliği her iki taraftan yarıya kadar delerek
genişletin.
Yontma ve Keskileme (şek. 1)
1. Mod seçme düğmesini (d) “sadece çekiç”
pozisyonuna çevirin.
2. Uygun bir keski takın ve 52 pozisyondan birine
sabitlemek için elinizle keskiyi çevirin.
3. Gerektiğinde yan tutamağı (j) ayarlayın.
4. Aleti açın ve çalışmaya başlayın.
5. İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan
önce daima aleti kapatın.
UYARI:
• Bu aleti kolay tutuşur veya patlayıcı
sıvıları (benzin, alkol, vs.) karıştırmak
veya pompalamak için kullanmayın.
• Etiketinde yanıcı olduğu belirtilen
sıvıları karıştırmayın.
8. İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan
önce daima aleti kapatın.
Döner Delme (şek. 1)
1. Mod seçme düğmesini (d) “döner delme”
pozisyonuna çevirin.
2. Aletinize bağlı olarak aşağıdaki talimatlardan
birini takip edin:
– D25123: Mandren adaptörü/mandren
düzeneğini takın.
– D25124: Uç yuvasını mandrenle değiştirin.
3. Darbeli delme ile aynı şekilde devam edin.
UYARI: Standart mandrenleri asla
darbeli delme modunda kullanmayın.
Vidalama (şek. 1)
1. Mod seçme düğmesini (d) döner delme
pozisyonuna çevirin.
2. Dönüş yönünü seçin.
3. Aletinize bağlı olarak aşağıdaki talimatlardan
birini takip edin:
124
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakım
gerektirecek şekilde uzun yıllar çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün
alet bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini
azaltmak için aksesuarları takıp
çıkarmadan önce, ayarlarla
oynamadan veya değiştirmeden
önce ya da tamir yaparken
aleti kapatın ve makineyi güç
kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu
kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
TÜRKÇE
• Bu makineye kullanıcı tarafından servis
yapılamaz. Yaklaşık 40 saat kullanım sonunda
aleti yetkili DEWALT servisine götürün. Bu
süreden önce sorunla karşılaşırsanız yetkili
DEWALT servisine başvurun.
• Karbon fırçalar eskidiğinde alet otomatik olarak
kapanır.
Motor Fırçaları
DEWALT, fırçalar aşındığında matkabı otomatik
olarak durduran bir ileri fırça sistemi kullanır. Bu
sayede motorun ciddi hasar görmesi engellenir.
Yeni fırça kompleleri yetkili DEWALT servis
merkezlerinden temin edilebilir. Daima orijinal
yedek parça kullanın.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ilave yağlama gerektirmez.
Kullanılan aksesuarlar ve takımların, SDS Plus®
donanımının etrafına gelen kısımları düzenli olarak
yağlanmalıdır.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde SDS Plus® matkap
uçları ve keskiler mevcuttur.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
125
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
126
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΦΥΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ D25123/D25124
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
V
Type
Ισχύς εισόδου
W
D25123
D25124
230
230
1
1
800
800
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
min-1 0–1.150
Ταχύτητα φορτίου
min-1
Ενέργεια κρούσης
Χρήση σφυροτρύπανου J
Σμίλευμα
J
Μέγιστο εύρος διάτρησης σε
χάλυβα/ξύλο/σκυρόδεμα
mm
mm
Διάμετρος κολάρου
3,1
3,4
3,1
3,4
52
52
65
65
SDS Plus®SDS Plus®
Εργαλειοδέτης
Βάρος
0–830
13/30/26 13/30/26
Θέσεις σμίλης
Ικανότητα πυρηνοληψίας
σε μαλακό τούβλο
0–1.150
0–830
mm
54
54
kg
2,9
2,9
89
89
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3,8
3,8
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
100
100
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3,8
3,8
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με τα
πρότυπα EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε μέταλλο
ah,D =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
ah,HD =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
2,6
1,5
2,6
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Σμίλευμα
ah,Cheq =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα χωρίς κρουστικό
ah =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
17,8
1,5
9,8
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Ασφάλειες:
Ευρώπη
17,8
1,5
9,8
1,5
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο
ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει ελαφρό ή μέσης
σοβαρότητας τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D25123, D25124
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
128
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
10.05.2010
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Εάν δεν
τηρηθούν οι προειδοποιήσεις και
οδηγίες, αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/
και σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας
καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι
μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία
σε χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων, ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
παράγουν σπινθήρες που μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης
ή ατμών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν
παράγοντες που αποσπούν την προσοχή
σας, μπορεί να προκαλέσουν απώλεια
ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών
εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν
με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα ηλεκτροδότησης
με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο
για τη μεταφορά, τράβηγμα, ή
αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Διατηρείτε το μακριά από
θερμότητα, ελαιώδεις ουσίες, αιχμηρά
αντικείμενα ή γωνίες, ή μετακινούμενα
εξαρτήματα. Καλώδια που έχουν υποστεί
ζημιά ή που είναι “μπερδεμένα”, αυξάνουν
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με
υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε
παροχή ηλεκτροδότησης με ασφάλεια
διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (RCD).
Η χρήση της RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση
του εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο
διακόπτης είναι κλειστός (θέση off)
πριν συνδέσετε το εργαλείο στην
πρίζα ή/και στο πακέτο μπαταρίας
καθώς και πριν σηκώσετε ή
μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και
ισορροπία. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα
καλύτερου ελέγχου του ηλεκτρικού
εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
129
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για
τη σύνδεση εκβολής σκόνης
και εγκαταστάσεων συλλογής,
βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά
και χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η
χρήση συσκευής συλλογής σκόνης μπορεί
να μειώσει τους σχετιζόμενος με σκόνη
κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο
εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το
σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα
εκτελέσει καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο
του όταν χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον
οποίο προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο.
Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο απροσδόκητης
λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό
εργαλείο δεν χρησιμοποιείτε μακριά
από μέρη όπου μπορούν να το
φτάσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε
άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με
αυτό ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν
το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία
που δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
130
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό
εργαλείο, τα παρελκόμενα και τις
μύτες του κλπ σύμφωνα με τις
παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες εργασίας
και την εργασία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση
του ηλεκτρικού εργαλείου
πραγματοποιείται από πιστοποιημένο
για επισκευές άτομο, με τη χρήση των
ταυτόσημων μόνο ανταλλακτικών.
Αυτό θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της
ασφαλείας του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για περιστροφικές
σφύρες
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές
που παρέχονται με το εργαλείο. Η
απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή
με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
με ηλεκτροφόρο σύρμα θα καταστήσει
ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα
σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες
βλάβες στα μάτια. Να φοράτε μάσκα για τη
σκόνη ή αναπνευστήρα για εφαρμογές κατά
τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται να
απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα
αυτιά για τις περισσότερες εφαρμογές.
• Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το
παρόν εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με
τα δύο χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε
πάντοτε την πλευρική λαβή. Ο χειρισμός του
εργαλείου με ένα χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια
ελέγχου. Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση
σκληρών υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού,
ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με
ασφάλεια την πλευρική λαβή πριν από τη
χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια της
σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα
χέρια και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε
γάντια για την παροχή επιπλέον προστασίας
και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
• Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα
τρυπάνια. Η επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει
να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο
ειδικό. Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί
ακατάλληλα μπορούν να προκαλέσουν
τραυματισμό.
• Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το
μακριά από το περιστρεφόμενο τρυπάνι.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας.
Ένα ηλεκτρικό καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω
από ένα περιστρεφόμενο τρυπάνι μπορεί να
προκαλέσει ατομικό τραυματισμό και απώλεια
ελέγχου.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση περιστροφικών σφυριών:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του εξαρτήματος.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε
σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
εργαλείο ή όταν αλλάζετε τρυπάνια.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα
του εργαλείου και τα τρυπάνια μπορεί να
θερμανθούν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Μικρά τεμάχια θραυσμένου υλικού
μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
• Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο
εάν το τρυπάνι δεν έχει σταματήσει να
κινείται εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια
μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με
σφυρί για να τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται
να αποκολληθούν θραύσματα μετάλλου
ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας
τραυματισμό.
• Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν
να ακονιστούν εκ νέου με τρόχισμα.
• Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (n), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφικό σφυροτρύπανο υψηλής απόδοσης
1 Πλευρική λαβή
131
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 Ράβδος ρύθμισης βάθους
1 Κιβώτιο
1 Σφιγκτήρας δράπανου χωρίς κλειδί (D25124K)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή [εικ. (figure) 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
b. Κουμπί σύνδεσης
c. Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/
προς τα πίσω
d. Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
e. Κλείδωμα ασφάλειας
f. Εργαλειοδέτης
g. Κάλυμμα για τη σκόνη
h. Κολάρο ασφάλειας (D25124)
i. Ράβδος ρύθμισης βάθους
j. Πλευρική λαβή
k. Σφιγκτήρας αναστολέα βάθους
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι υψηλής απόδοσης περιστροφικές σφύρες
σχεδιάστηκαν για επαγγελματικές εφαρμογές
διάτρησης, χρήσης σφυροτρύπανου, βιδώματος
και ελαφριές εργασίες αποκοπής.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα σφυροτρύπανα είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Συμπλέκτης περιορισμού
ροπής στρέψης
Όλα τα περιστροφικά σφυροτρύπανα είναι
εξοπλισμένα με έναν συμπλέκτη περιορισμού
ροπής στρέψης, ο οποίος ελαττώνει τη μέγιστη
αντίδραση ροπής που μεταδίδεται στο χειριστή σε
περίπτωση εμπλοκής ενός τρυπανιού δράπανου.
Επίσης, η δυνατότητα αυτή αποτρέπει την
απότομη διακοπή λειτουργίας και το απότομο
σταμάτημα του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης
και του ηλεκτρικού κινητήρα. Ο συμπλέκτης
περιορισμού ροπής στρέψης έχει ρυθμιστεί από το
εργοστάσιο και δεν είναι δυνατή η εκ νέου ρύθμισή
του.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο EN
60745, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
132
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι
στη θέση απενεργοποίησης (OFF).
Τυχόν απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό.
Επιλογή του τρόπου
λειτουργίας (εικ. 2)
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους
ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:
Περιστροφική διάτρηση: για βίδωμα
και για διάτρηση σε χάλυβα, ξύλο και
πλαστικά
Χρήση σφυροτρύπανου: για εργασίες
διάτρησης σκυροδέματος και
τοιχοποιίας.
Περιστροφή τρυπανιού: θέση μη
λειτουργίας που χρησιμοποιείται μόνο
για την περιστροφή μιας επίπεδης
σμίλης στην επιθυμητή θέση.
Μόνο για σφυρηλάτηση: για ελαφριές
εργασίες αποκοπής, σμίλευμα και
εφαρμογές κατεδαφίσεων. Σε αυτόν τον
τρόπο λειτουργίας το εργαλείο μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός
για την απελευθέρωση ενός τρυπανιού
δράπανου που παρουσίασε εμπλοκή.
1. Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, πιέστε
το κλείδωμα ασφαλείας (e) και περιστρέψτε το
διακόπτη επιλογέα τρόπου λειτουργίας (d) έως
ότου υποδείξει το σύμβολο του απαιτούμενου
τρόπου λειτουργίας.
2. Απελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας και
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογέα τρόπου
λειτουργίας έχει ασφαλίσει στη θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε
τρόπο λειτουργίας ενώ το εργαλείο
λειτουργεί.
3. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (d) στη θέση «μόνο
σφυρηλάτηση».
4. Γυρίστε τη σμίλη έως ότου κλειδώσει στη
θέση.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
εξαρτημάτων SDS Plus®
(εικ. 3)
Το παρόν εργαλείο χρησιμοποιεί εξαρτήματα SDS
Plus® (ανατρέξτε στο ένθεμα εικ. 3 για μια εγκάρσια
διατομή ενός στελέχους τρυπανιού SDS Plus®).
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο επαγγελματικά
εξαρτήματα.
1. Καθαρίστε και λιπάνετε το στέλεχος του
τρυπανιού.
2. Εισάγετε το στέλεχος του τρυπανιού στον
εργαλειοδέτη (f).
3. Ωθήστε το τρυπάνι προς τα κάτω και
περιστρέψτε το αργά έως ότου εφαρμόσει στις
υποδοχές.
4. Τραβήξτε το τρυπάνι για να ελέγξετε εάν
έχει ασφαλίσει κατάλληλα. Η λειτουργία
σφυρηλάτησης απαιτεί από το τρυπάνι να
μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος του άξονα,
κατά αρκετά εκατοστά όταν έχει ασφαλίσει
στον εργαλειοδέτη.
5. Για να αφαιρέσετε ένα τρυπάνι, τραβήξτε
προς τα έξω το περίβλημα ασφάλισης του
εργαλειοδέτη (l) και τραβήξτε το τρυπάνι προς
τα έξω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε
πάντοτε γάντια όταν αλλάζετε
εξαρτήματα. Τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του εργαλείου και των
εξαρτημάτων μπορεί να θερμανθούν
υπερβολικά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
Υπόδειξη της θέσης της
σμίλης (εικ. 2)
Τοποθέτηση της πλευρικής
λαβής (εικ. 4)
Η σμίλη μπορεί να βρεθεί και να κλειδώσει σε 52
διαφορετικές θέσεις.
Η πλευρική λαβή (j) μπορεί να τοποθετηθεί
για να ταιριάζει τόσο σε δεξιόχειρες όσο και σε
αριστερόχειρες χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν δεν
έχει συναρμολογηθεί κατάλληλα η
πλευρική λαβή.
1. Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (d) έως ότου υποδείξει τη θέση
«περιστροφής τρυπανιού».
2. Περιστρέψτε τη σμίλη στην επιθυμητή θέση.
133
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Χαλαρώστε την πλευρική λαβή.
2. Για δεξιόχειρες χρήστες: Σύρετε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής επάνω από
το κολάρο πίσω από τον εργαλειοδέτη, με τη
λαβή στα αριστερά.
Για αριστερόχειρες χρήστες: Σύρετε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής επάνω από
το κολάρο πίσω από τον εργαλειοδέτη, με τη
λαβή στα δεξιά.
3. Περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην
επιθυμητή θέση και συσφίξτε τη λαβή.
Ρύθμιση του βάθους
διάτρησης (εικ. 5)
1. Εισάγετε το απαιτούμενο τρυπάνι διάτρησης,
όπως περιγράφεται παραπάνω.
2. Εισάγετε τον συνδεδεμένο σφιγκτήρα και τον
προσαρμογέα στο εργαλείο, σαν να επρόκειτο
για ένα τυπικό τρυπάνι SDS Plus®.
3. Για να αφαιρέσετε τον σφιγκτήρα, προχωρήστε
όπως στην αφαίρεση ενός τυπικού τρυπανιού
SDS Plus®.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε τυποποιημένους
σφιγκτήρες στη λειτουργία του
σφυροτρύπανου.
Αντικατάσταση του
εργαλειοδέτη με το σφιγκτήρα
(εικ. 7)
D25124K
2. Πιέστε τον σφιγκτήρα αναστολέα βάθους (k)
και κρατήστε τον πιεσμένο.
1. Γυρίστε το κολάρο ασφάλισης (h) στη θέση
ξεκλειδώματος και τραβήξτε τον εργαλειοδέτη
(f) προς τα έξω.
3. Τοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης βάθους (i)
μέσω της οπής του σφιγκτήρα αναστολέα
βάθους.
2. Πιέστε το σφιγκτήρα (m) στον άξονα και
περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης στη θέση
ασφάλισης.
4. Ρυθμίστε το βάθος διάτρησης, όπως φαίνεται.
3. Για να αντικαταστήστε το σφιγκτήρα με τον
εργαλειοδέτη, αφαιρέστε πρώτα το σφιγκτήρα
με τον ίδιο τρόπο που αφαιρέσατε τον
εργαλειοδέτη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον
εργαλειοδέτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
τοποθετήθηκε ο σφιγκτήρας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε τυποποιημένους
σφιγκτήρες στη λειτουργία του
σφυροτρύπανου.
5. Απελευθερώστε το σφιγκτήρα αναστολέα
βάθους.
Ρυθμιστικό περιστροφής προς
τα εμπρός/προς τα πίσω
(εικ. 6)
1. Πιέστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς τα
εμπρός/προς τα πίσω (c) προς την δεξιά
πλευρά για περιστροφή προς τα εμπρός
(δεξιόστροφα). Δείτε τα βέλη επάνω στο
εργαλείο.
2. Πιέστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς τα
εμπρός/προς τα πίσω (c) προς την αριστερή
πλευρά για περιστροφή προς τα πίσω
(αριστερόστροφα).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Περιμένετε
πάντοτε έως ότου ο κινητήρας
σταματήσει εντελώς, προτού αλλάξετε
την κατεύθυνση περιστροφής.
Τοποθέτηση του σφιγκτήρα και
του προσαρμογέα του
1. Βιδώστε το σφιγκτήρα στο άκρο με το
σπείρωμα του προσαρμογέα του σφιγκτήρα.
134
Αντικατάσταση του
καλύμματος για τη σκόνη
(εικ. 3)
Το κάλυμμα για τη σκόνη (g) αποτρέπει την είσοδο
σκόνης στο μηχανισμό. Να αντικαθιστάτε άμεσα
τυχόν φθαρμένα καλύμματα για τη σκόνη.
1. Τραβήξτε προς τα πίσω το περίβλημα
ασφάλισης του εργαλειοδέτη (l) και τραβήξτε
προς τα έξω το κάλυμμα για τη σκόνη (g).
2. Τοποθετήστε το νέο κάλυμμα για τη σκόνη.
3. Απελευθερώστε το περίβλημα ασφάλισης του
εργαλειοδέτη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Ενημερωθείτε για τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση
στο εργαλείο (περίπου 5 kg). Η
υπερβολική πίεση δεν επιταχύνει
τη διάτρηση αλλά μειώνει την
απόδοση του εργαλείου και μπορεί να
ελαττώσει το χρόνο ζωής του.
• Μην εκτελείτε διάτρηση ή μην
οδηγείτε το εργαλείο σε μεγάλο βάθος
για να αποτρέψετε ζημιά στο κάλυμμα
για τη σκόνη.
• Πάντοτε να κρατάτε το εργαλείο
σταθερά και με τα δυο σας χέρια και
διασφαλίστε ότι έχετε σωστή στάση
(εικ. 8). Πάντοτε να χρησιμοποιείτε
το εργαλείο με συναρμολογημένη
κατάλληλα την πλευρική λαβή.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (j) και το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (o).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
1. Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία,
πιέστε το διακόπτη μεταβολής ταχύτητας (a).
Η πίεση που ασκείται στο διακόπτη μεταβολής
ταχύτητας καθορίζει την ταχύτητα του
εργαλείου.
2. Για συνεχή λειτουργία, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το διακόπτη ενεργοποίησης
μεταβολής ταχύτητας, πιέστε το κουμπί
σύνδεσης (b) και στη συνέχεια, αφήστε το
διακόπτη.
3. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
4. Για να σταματήσετε το εργαλείο ενόσω
βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, πιέστε
σύντομα το διακόπτη και αφήστε τον. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο όταν
ολοκληρωθεί η εργασία και προτού το
αφαιρέσετε από την πρίζα.
Χρήση σφυροτρύπανου
(εικ. 1)
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (d) στη θέση μόνο σφυρηλάτησης.
2. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα,
χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας τρυπάνια
από καρβίδιο.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (j) ανάλογα με τις
απαιτήσεις.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το βάθος
διάτρησης.
5. Σημειώστε το σημείο, στο οποίο πρέπει να
γίνει η διάνοιξη της οπής.
6. Τοποθετήστε το τρυπάνι στη θέση και θέστε το
εργαλείο σε λειτουργία.
7. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
όταν ολοκληρωθεί η εργασία και προτού το
αφαιρέσετε από την πρίζα.
Διάτρηση με πυρηνοληψία
1. Ρυθμίστε τον επιλογέα τρόπου λειτουργίας (d)
στη θέση μόνο σφυρηλάτησης.
2. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (j) ανάλογα με τις
απαιτήσεις.
3. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι πυρηνοληψίας.
4. Συναρμολογήστε το κεντρικό δράπανο στο
τρυπάνι πυρηνοληψίας.
135
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5. Τοποθετήστε το κεντρικό τρυπάνι στο σημείο
και πιέστε το διακόπτη μεταβολής ταχύτητας
(a). Τρυπήστε έως ότου ο πυρήνας διεισδύσει
στο σκυρόδεμα κατά περίπου 1 εκ.
6. Σταματήστε τη διάτρηση και αφαιρέστε το
κεντρικό δράπανο. Τοποθετήστε το κεντρικό
τρυπάνι πίσω στην οπή και συνεχίστε τη
διάτρηση.
7. Όταν εκτελείτε διάτρηση μέσω μιας δομής
που έχει μεγαλύτερο πάχος από το πάχος
του κεντρικού τρυπανιού, σπάστε το
στρογγυλό κύλινδρο σκυροδέματος ή πυρήνα
στο εσωτερικό ενός τρυπανιού σε τακτά
διαστήματα. Για την αποφυγή αθέλητης
θραύσης σκυροδέματος γύρω από την
οπή, πρώτα τρυπήστε μια οπή με τέτοια
διάμετρο ώστε το κεντρικό τρυπάνι να περνάει
ολόκληρο μέσω της δομής. Στη συνέχεια,
τρυπήστε την οπή με πυρήνα σε σημείο που
ισαπέχει από κάθε πλευρά.
8. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
όταν ολοκληρωθεί η εργασία και προτού το
αφαιρέσετε από την πρίζα.
Περιστροφική διάτρηση (εικ. 1)
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (d) στη θέση «περιστροφικής
διάτρησης».
2. Ανάλογα με το εργαλείο που διαθέτετε,
ακολουθήστε μία από τις παρακάτω οδηγίες:
– D25123: Τοποθετήστε τον προσαρμογέα
του σφιγκτήρα/το σύστημα του σφιγκτήρα.
– D25124: Αντικαταστήστε τον εργαλειοδέτη
με τον σφιγκτήρα.
3. Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω
για τη χρήση σφυροτρύπανου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε τυποποιημένους
σφιγκτήρες στη λειτουργία του
σφυροτρύπανου.
Βίδωμα (εικ. 1)
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (d) στη θέση περιστροφικής
διάτρησης.
2. Επιλέξτε κατεύθυνση περιστροφής.
136
3. Ανάλογα με το εργαλείο που διαθέτετε,
ακολουθήστε μία από τις παρακάτω οδηγίες:
– D25123: Τοποθετήστε
τον ειδικό προσαρμογέα βιδώματος SDS
Plus® για χρήση με εξαγωνικά τρυπάνια
κατσαβιδιού.
– D25124K: Αντικαταστήστε τον εργαλειοδέτη
με τον σφιγκτήρα.
4. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι κατσαβιδιού.
Όταν βιδώνετε βίδες με κεφαλή με υποδοχή,
χρησιμοποιείτε πάντοτε τρυπάνια με
ολισθαίνοντα ψηλαφητή.
5. Πιέστε προσεκτικά το διακόπτη μεταβολής
ταχύτητας (a) για να αποτρέψετε βλάβη στην
κεφαλή της βίδας. Στην περιστροφική κίνηση
προς τα πίσω (αριστερόστροφα) η ταχύτητα
του εργαλείου ελαττώνεται αυτόματα για την
εύκολη αφαίρεση της βίδας.
6. Όταν η βίδα έχει εισέλθει στο υπό κατεργασία
αντικείμενο, απελευθερώστε τον διακόπτη
μεταβολής ταχύτητας για να αποτρέψετε τη
διείσδυση της κεφαλής της βίδας στο υπό
κατεργασία αντικείμενο.
Αποκοπή και σμίλευμα (εικ. 1)
1. Ρυθμίστε το διακόπτη επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (d) στη θέση «μόνο
σφυρηλάτηση».
2. Τοποθετήστε την κατάλληλη σμίλη και
περιστρέψτε την με το χέρι για να κλειδώσει σε
μία από τις 52 θέσεις.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (j) ανάλογα με τις
απαιτήσεις.
4. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και αρχίστε
την εργασία.
5. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
όταν ολοκληρωθεί η εργασία και προτού το
αφαιρέσετε από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην χρησιμοποιείτε το παρόν
εργαλείο για την ανάμιξη ή την εύκολη
άντληση καυσίμων ή εκρηκτικών
υγρών (βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε
εύφλεκτα υγρά που φέρουν ανάλογη
σήμανση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή
εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
• Το παρόν μηχάνημα δεν μπορεί να
επιδιορθωθεί από τον χρήστη. Μεταφέρετε το
εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT μετά από περίπου
40 ώρες χρήσης. Εάν εμφανιστούν
προβλήματα πριν από την παρέλευση των
40 ωρών, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
• Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα όταν
οι ψήκτρες άνθρακα φθαρούν.
Ψήκτρες κινητήρα
Η DEWALT χρησιμοποιεί ένα προηγμένο σύστημα
ψηκτρών, το οποίο σταματάει αυτόματα το
δράπανο όταν φθαρούν οι ψήκτρες. Κατ΄ αυτόν
τον τρόπο, αποτρέπεται η ζημιά στον κινητήρα.
Καινούριες μονάδες ψηκτρών διατίθενται από
τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της DEWALT.
Να χρησιμοποιείτε πάντοτε πανομοιότυπα
ανταλλακτικά.
Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και παρελκόμενα
πρέπει να λιπαίνονται τακτικά γύρω από το
σύστημα SDS Plus®.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με
ξηρό αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα
ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του
εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί
να αποδυναμώσουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι τρυπανιών
δράπανου και σμίλες SDS Plus®.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
137
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
138
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η βλάβη
τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
139
140
141
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N079373
07/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising