D25124K | DeWalt D25124K ROTARY HAMMER instruction manual

372000-51 EST
D25123
D25124
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
15
Joonis / Рисунок 1
c
d
n
f
m
g
i
a
b
e
k
j
D25123
D25124
h
Joonis / Рисунок 2
d
e
3
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
f
g
l
j
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 5
c
i
4
k
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
h
f
j
o
m
h
5
EESTI KEEL
PROFESSIONAALNE LÖÖKPUURTRELL
D25123, D25124
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-I tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALT-IST ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
(ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Koormusega kiirus
Löögienergia
Löökpuurimine
Meiseldamine
Maksimaalne puurimisulatus:
teras/puu/betoon
Meisli asendid
Puurimisjõudlus
pehmes tellises
Tööriistahoidik
Krae diameeter
Kaal
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
D25123
230
D25124
230
W
min–1
min–1
230/115
1
800
0–1150
0–830
230/115
1
800
0–1150
0–830
J
J
3,1
3,4
3,1
3,4
mm
13/30/26
52
13/30/26
52
V
V
9,8
1,5
9,8
1,5
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Tagasilöögita kruvide keeramine
ah =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
mm
54
54
kg
2,9
2,9
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
mm
89
3,8
100
3,8
89
3,8
100
3,8
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Puurimine metalli
ah,D =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Puurimine betooni
ah,HD =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
6
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Meiseldamine
ah,Cheq =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
2,6
1,5
2,6
1,5
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Mõisted: Ohutusjuhised
17,8
1,5
17,8
1,5
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
EESTI KEEL
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppebsurma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohu-olukorda – kui seda ei väldita,
võib see lõppedasurma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu
Tähistab tuleohtu
EC vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D25123, D25124
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-6˝.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALT-IGA allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-I nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Kui ei järgita kõiki
hoiatusi ja juhiseid, võib see lõppeda
elektrišoki, tulekahju ja/või tõsise
vigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
7
EESTI KEEL
f)
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
8
c)
d)
e)
f)
g)
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Löökpuurtrellide täiendavad
ohutuseeskirjad
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriista komplekti kuuluvaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada vigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtmega kontakt
viib voolu alla ka elektritööriista metallosad ja
kasutaja võib seega saada elektrilöögi.
• Kasutage klambreid või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
EESTI KEEL
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
• Kandke kaitseprille või muid
silmakaitsmeid. Löökprotseduurid
põhjustavad osakeste lendamist. Lendavad
osakesed võivad põhjustada jäädavaid
silmavigastusi. Tolmu tekitatavate tööde ajal
kandke tolmumaski või respiraatorit. Enamike
tööde teostamise ajal osutuda vajalikuks
kõrvaklappide kandmine.
• Hoidke tööriista alati tugevalt käes. Ärge
üritage käitada seda tööriista ilma, et
hoiaksite seda kahe käega. Külgkäepideme
kasutamine on alati soovitatav. Seadme
käitamine ühe käega põhjustab kontrolli
kaotamise tööriista üle. Materjali läbistamine
või kõvade materjalide, nagu sarrusmetalli,
töötlemine võib olla samuti ohtlik. Enne
käitamist pingutage külgkäepidet.
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Löökprotseduuridest tulenev vibratsioon võib
kahjustada teie käsi ja käsivarsi. Kasutage
kindaid vibratsiooni pehmendamiseks, samuti
tehke korrapäraseid puhkepause.
• Ärge teritage ise terasid. Meislit võib teritada
ainult selleks volitatud spetsialist. Valesti
teritatud meisel võib põhjustada vigastusi.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Andmekood (n), mis samuti sisaldab tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2010 XX XX
tootmisaasta
• Seadme käitamisel või terade vahetamisel
kandke kindaid. Tööriista ligipääsetavad
metallosad ja terad muutuvad käitamise ajal
eriti kuumaks. Väikesed materjaliosakesed
võivad kahjustada paljaid käsi.
Pakendi sisu
• Ärge kunagi asetage elektritööriista maha
enne, kuni tera on täielikult peatunud.
Liikuvad terad võivad põhjustada vigastusi.
1 külgkäepide
Pakend sisaldab:
1 professionaalne löökpuurtrell
1 sügavuse reguleerimise varras
• Ärge kasutage kinnijäänud osakeste
lahtilöömiseks haamrit. Metalliosakesed
või materjali killud võivad liikumisel tekitada
vigastusi.
1 varustuse kast
• Vähesel määral kulunud meisleid on
võimalik teritada.
1 detailjoonis
• Hoidke toitejuhe eemal pöörlevast terast.
Ärge mässige toitejuhet ümber mõne oma
kehaosa. Elektrijuhe, mis on mässitud ümber
pöörleva tera võib põhjustada vigastusi ja
kontrolli kaotamist.
Muud riskid
Löökpuurtrellide kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid:
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused.
1 võtmeta padrun (D25124K)
1 kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Kiiruselüliti
b. Lukustusnupp
9
EESTI KEEL
c. Pöörlemissuuna liugur
d. Režiimi valimisnupp
e. Turvalukk
f. Tööriistahoidik
Pistiku väljavahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
g. Tolmukate
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
h. Lukustuskrae (D25124)
i. sügavuse reguleerimise varras
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
j. Külgmine käepide
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
k. Sügavuspiiraja klamber
ETTENÄHTUD OTSTARVE
HOITUS. Maandusklemmiga ühendusi
ei tehta.
Need professionaalsed löökpuurtrellid on mõeldud
professionaalseks puurimiseks, löökpuurimiseks,
kruvide keeramiseks ja kergemateks
purustustöödeks
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Need löökpuurtrellid on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Kaitsesidur
Kõik löökpuurtrellid on varustatud kaitsesiduriga,
mis vähendab maksimaalset toemomenti väändel
mis kantakse üle kasutajale kui puuri tera kiilub
kinni. See funktsioon ennetab ka ülekande ja
elektrimootori seiskumist. Kaitsesidur on tehases
eelseadistatud ja seda ei saa ise reguleerida.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALT-I laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALT-I hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTUS
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Töörežiimi valimine (joon. 2)
Seda tööriista on võimalik kasutada järgnevates
töörežiimides.
Pöördpuurimine: kruvide keeramiseks,
puurimiseks terasesse, puitu ja plasti.
Löökpuurimine: betooni ja kivitoodete
puurimiseks.
Tera pöörlemine: mitte-töötav asend,
mida kasutatakse lameda meisli
pööramiseks sobivasse asendisse
Löökrežiim: kergeks purustamiseks,
meiseldamiseks ja lammutustöödeks.
Selles režiimis on tööriista võimalik
kasutada vastukaaluna kinni kiilunud
puuri otsale.
1. Töörežiimi valimiseks vajutage turvalukule
(e) ja pöörake režiimi valikulülitit (d) kuni see
osutab soovitud töörežiimi sümbolile.
10
EESTI KEEL
2. Vabastage turvalukk ja kontrollige, et režiimi
valikulüliti on lukustatud oma kohale.
HOIATUS. Ärge valige töörežiimi kui
käib.
Meisliasendi valimine (joon. 2)
Meislit on võimalik viia ja lukustada kuni
52 erinevasse asendisse.
1. Pöörake režiimivaliku lülitit (D) kuni see osutab
asendile „Bit rotation (Tera pöörlemine)”.
Vasakukäelised kasutajad: libistage
külgkäepideme klamber üle krae,
tööriistahoidiku taha paremale.
3. Pöörake külgkäepide soovitud asendisse ja
pingutage.
Puurimissügavuse seadistamine (joon. 5)
1. Sisestage puuritera nagu ülalpool kirjeldatud.
2. Pöörake meisel soovitud asendisse.
2. Vajutage sügavuspiiraja klambrile (k) ja hoidke
seda allavajutatuna.
3. Seadke režiimivaliku lüliti (d) asendisse
„Hammering only (Ainult löökrežiim)”.
3. Paigaldage sügavuse reguleerimise varras (i)
läbi sügavuspiiraja klambri ava.
4. Keerake meislit kuni see lukustub asendisse.
4. Seadistage puurimissügavus nagu näidatud.
SDS Plus® lisatarvikute sisestamine ja eemaldamine
(joon. 3)
See tööriist kasutab SDS Plus® lisatarvikuid
(vt joon. 3 SDS Plus®-i ristlõike terade jaoks).
Soovitame kasutada ainult professionaalseid
lisatarvikuid.
1. Puhastage ja määrige tera.
5. Vabastage sügavuspiiraja klamber.
Pöörlemissuuna liugur
(joon. 6)
1. Lükake pöörlemissuuna liugur (c)
parempoolsele küljele, et puurida päripäeva.
Vt tööriistal olevaid nooli.
2. Lükake pöörlemissuuna liugur (c)
vasakpoolsele küljele, et puurida vastupäeva.
2. Sisestage tera tööriistahoidikusse (f).
HOIATUS. Enne pöörlemissuuna
muutmist oodake alati, et mootor oleks
täielikult peatunud.
3. Lükake see sisse ja keerake seda kuni see
lukustub pesasse.
4. Tõmmake tera väljapoole, et kontrollida
lukustumist. Löökrežiim nõuab, et kui tera on
hoidikusse lukustatud, saab see liikuda mitu
sentimeetrit teljesuunaliselt.
5. Tera eemaldamiseks tõmmake tagasi tööriista
hoidiku muhvi (I) ja tõmmake tera välja.
HOIATUS. Lisatarvikute vahetamisel
kandke alati kindaid. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja
lisatarvikud võivad muutuda käitamise
ajal eriti kuumaks.
Padruniadapteri ja padruni
paigaldamine
D25123
1. Keerake padrun padruniadapteri keermestatud
otsa külge.
2. Sisestage ühendatud padrun ja adapter
tööriista külge nagu see oleks tavaline SDS
Plus®-i otsik/tera.
3. Padruni eemaldamine toimub nagu tavalise
SDS Plus®.i tera/otsiku eemaldamine.
Külgmise käepideme paigaldamine (joon. 4)
Külgkäepidet (j) saab paigaldada nii vasaku- kui ka
paremakäeliste kasutajate tarbeks.
HOIATUS. Ärge kasutage tööriista kui
käepide pole korralikult paigaldatud.
1. Vabastage külgmine käepide.
2. Paremakäelised kasutajad: libistage
külgkäepideme klamber üle krae,
tööriistahoidiku taha vasakule.
HOIATUS. Ärge kasutage tavalisi
padruneid löökpuurimise režiimis.
Tööriistahoidiku asendamine
padruniga (joon. 7)
D25124K
1. Keerake lukustuskrae (h) avatud asendisse ja
eemaldage tööriistahoidik (f).
2. Suruge padrun (m) võlli külge ja lukustage
lukustuskrae.
3. Padruni asendamiseks tööriistahoidikuga
eemaldage kõige pealt padrun järgides
11
EESTI KEEL
tööriistahoidiku eemaldamise juhiseid. Seejärel
paigaldage tööriistahoidik nagu paigaldasite
padruni.
HOIATUS. Ärge kasutage tavalisi
padruneid löökpuurimise režiimis.
Tolmukatte asendamine
(joon. 3)
Tolmukate (g) ennetab tolmu sattumist masina
mehhanismidesse. Vahetage kulunud tolmukate
koheselt välja.
1. Tõmmake tagasi tööriistahoidiku
lukustusvarrukas (l) ja eemaldage tolmukate
(g).
2. Paigaldage uus tolmukate.
3. Vabastage tööriistahoidiku lukustusvarrukas.
TOIMIMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS.
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid regulatsioone.
1. Tööriista käivitamiseks vajutage kiiruslülitit (a).
Kiiruslülitile avaldatav surve määrab tööriista
kiiruse.
2. Pidevaks käitamiseks vajutage ja hoidke
kiiruselüliti all, seejärel vajutage lukustusnuppu
(b) ja vabastage lüliti.
3. Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
4. Kui soovite lõpetada tööriista pideva
käitamise, vajutage korraks uuesti kiiruselülitit
ja vabastage see. Töö lõppedes ja enne
vooluvõrgust eemaldamist lülitage tööriist
välja.
Löökpuurimine (joon. 1)
PUURIMINE KÕVA TERAGA
1. Seadke režiimivaliku lüliti (d) löökpuurimise
asendisse.
2. Sisestage sobiv puuritera.
MÄRKUS. Parima tulemuse saavutamiseks
kasutage karbiidotsaga terasid.
• Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
3. Reguleerige külgkäepidet (j) vastavalt
vajadusele.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet (ligikaudu 5 kg). Suurem
rakendatud jõud ei kiirenda
puurimist, kuid vähendab tööriista
sooritusvõimet ja lühendab selle
eluiga.
4. Vajadusel reguleerige puurimissügavust.
• Ärge puurige või lükake puuri liiga
sügavale; see võib kahjustada
tolmukatet.
• Hoidke alati tööriista kahe käega
ja veenduge, et seisate kindlalt
(joon. 8). Tööriista kasutamisel
veenduge alati, et külgkäepide on
õigesti paigaldatud.
Õige käte asend (joon. 8)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
ööriistast tugevalt kinni, et vältida äkilisi
reaktsioone.
Õige käteasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (j) ja teine käsi põhikäepidemel (o).
12
Sisse- ja väljalülitamine
(joon. 1)
5. Märkige puurimiskoht.
6. Vajutage puuri tera vastu puurimiskohta ja
lülitage tööriist sisse.
7. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
PUURIMINE ÕÕNESTERAGA
1. Seadke režiimivaliku lüliti (d) löökpuurimise
asendisse.
2. Reguleerige külgkäepidet (j) vastavalt
vajadusele.
3. Sisestage sobiv puuritera.
4. Paigaldage õõnespuuri keskpuur.
5. Asetage keskpuur puurimispunkti ja vajutage
kiiruselülitit (a). Puurige kuni õõnestera
läbistab betooni ligikaudu 1 cm jagu.
6. Lõpetage puurimine ja eemaldage keskpuur.
Asetage õõnespuur tagasi puurimisavasse ja
jätkake puurimist.
7. Kui puurite materjali, mis on paksem kui
õõnespuuri sügavus, eemaldage regulaarselt
betoonijääke. Selleks, et vältida ebasoovitavat
betooni murdumist puurimisava ümbrusest,
puurige kõigepealt keskpuuriga ava läbi
EESTI KEEL
struktuuri. Seejärel puurige ava läbi mõlema
külje.
8. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
4. Käivitage tööriist ja alustage tööd.
5. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
1. Seadke režiimivaliku lüliti (d) asendisse
pöördpuurimise asendisse.
HOIATUS.
• Ärge kasutage seda tööriista, et
segada või pumbata kergestisüttivaid
või plahvatusohtlikke vedelikke
(bensiin, alkohol jne).
2. Sõltuvalt teie tööriistast, järgige ühte
järgnevatest juhistest.
• Ärge segage ega valage kokku
mittesüttivaid vedelikke.
Pöördpuurimine (joon. 1)
– D25123: Paigaldage padruni adapter /
padrun.
HOOLDAMINE
– D25124: Asendage tööriistahoidik
padruniga.
Teie DEWALT-I elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
3. Toimige nagu kirjeldatud löökpuurimise
jaotises.
HOIATUS. Löökpuurimise režiimis ärge
kasutage tavalisi padruneid.
Kruvide keeramine (joon. 1)
1. Seadke režiimivaliku lüliti (d) asendisse
pöördpuurimise asendisse.
2. Valige pöörlemissuund.
3. Sõltuvalt teie tööriistast, järgige ühte
järgnevatest juhistest.
– D25123: Sisestage spetsiaalne
SDS Plus®-i kruvide keeramise adapter,
mida saab kasutada koos kuuskant
kruviotsikutega.
– D25124K: Asendage tööriistahoidik
padruniga.
4. Sisestage sobiv kruviotsik. Kruvisoontega
kruvide keeramisel kasutage alati varrukaga
otsikut.
5. Vajutage õrnalt kiiruselülitit (a), et vältida kruvi
pea vigastamist. Tagurpidi pöörlemise (VK)
korral vähendatakse kiirust automaatselt, et
lihtsustada kruvi eemaldamist.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
• Masin pole kasutaja poolt hooldatav. Viige
tööriist DEWALT-I volitatud remonditöökotta
ligikaudu iga 40 töötunni järel. Kui probleemid
ilmnevad enne seda, võtke ühendust
DEWALT-I volitatud remonditöökojaga.
• Kui süsinikharjakesed on kulunud, lülitub
tööriist automaatselt välja.
Mootoriharjad
DEWALT kasutab keerulist harjakeste süsteemi,
kus harjakesed seiskavad puuri niipea, kui need
on kulunud. See ennetab mootori kahjustusi.
Uued harjakesed on saadaval DEWALT-I volitatud
hoolduskeskuses. Kasutage ainult identseid
varuosi.
6. Kui kruvi on ühel tasandil töödetailiga,
vabastage kiiruselüliti, et vältida töödetaili
läbistamist kruvipeaga.
Purustamine ja meiseldamine
(joon. 1)
1. Seadke režiimivaliku lüliti (d) asendisse
„Hammering only (Ainult löökrežiim)”.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Lisatarvikuid ja seadmeid peab määrima
regulaarselt SDS Plus®-i kinnituse ümbruses.
2. Sisestage sobiv meisel ja pöörake seda
käsitsi; lukustage see ühe 52 asendist.
3. Reguleerige külgkäepidet (j) vastavalt
vajadusele.
13
EESTI KEEL
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
heakskiidetud kaitseprille ja tolmumaski
kui teostate seda sorti protseduure.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALT-I, poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALT-I soovitatud lisaseadmeid.
Erinevat tüüpi SDS Plus®-i puuriterad ja meislid on
saadaval lisavarustusena.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALT-I toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
14
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALT-I toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALT-I kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT-I volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОР ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
D25123, D25124
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D25123 D25124
Напряжение питания
В
230
230
Тип
1
1
Потребляемая мощность
Вт
800
800
Число оборотов на х.х.
об/мин 0–1150
0–1150
Число оборотов
под нагрузкой
об/мин 0–830
0–830
Энергия удара
Сверление с ударом
Дж
3,1
3,1
Долбление
Дж
3,4
3,4
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм 13/30/26 13/30/26
Позиции фиксации долот
52
52
Макс. диаметр сверления полой
коронкой в мягком кирпиче
мм
65
65
Патрон
SDS Plus® SDS Plus®
Диаметр муфты патрона
мм
54
54
Вес
кг
2,9
2,9
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
89
89
дБ(А)
дБ(А)
3,8
100
3,8
100
дБ(А)
3,8
3,8
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
2,6
2,6
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
ah,HD =
м/с²
17,8
Погрешность K =
м/с²
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
9,8
Погрешность K =
м/с²
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание без удара
ah =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
17,8
1,5
9,8
1,5
<2,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25123, D25124
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN60745-2-6.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
16
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
f)
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
18
e)
f)
g)
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
РУССКИЙ ЯЗЫК
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумных наушников.
• При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается только держа его
обеими руками. Рекомендуется при
каждой операции использовать боковую
рукоятку. Управление инструментом
одной рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни. Надежно
затягивайте боковую рукоятку перед
началом работы.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или ногам.
Используйте перчатки для лучшей
антивибрационной защиты и ограничьте
воздействие вибрации, устраивая частые
перерывы в работе.
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт долота должен осуществляться авторизованным специалистом. Неправильно восстановленные долота могут стать причиной
получения травмы.
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или при смене
насадок. Открытые металлические
поверхности электроинструмента
и насадки в процессе работы сильно
нагреваются. Частицы обрабатываемого
материала могут стать причиной
травмы незащищенных рук.
• Никогда на кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь таким
образом их освободить. Частицы
обрабатываемого материала или
металлическая стружка могут отскочить
и стать причиной получения травмы.
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок. Не
оборачивайте кабель вокруг какой-либо
части Вашего тела. Электрический
кабель, намотанный на быстро
вращающееся долото, может стать
причиной получения травмы и потери
контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
c. Переключатель направления вращения
(реверса)
d. Переключатель режимов работы
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
e. Предохранительный стопор
Используйте средства защиты
органов слуха.
h. Кольцо фиксации насадки (D25124)
f. Патрон
g. Пылезащитная крышка
i. Упор-ограничитель глубины сверления
j. Боковая рукоятка
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (n), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Перфоратор для тяжелых работ
1 Боковую рукоятку
1 Упор-ограничитель глубины сверления
1 Чемодан
1 Быстрозажимной патрон (D25124K)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Кнопка блокировки пускового выключателя
20
k. Зажим ограничителя глубины
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжелом режиме по
сверлению с ударом, заворачиванию саморезов
и легким работам по дроблению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Муфта предельного момента
Все перфораторы оборудованы встроенной
предохранительной муфтой предельного
момента, которая снижает реакцию от
крутящего момента, действующую на оператора
при заклинивании бура. Это устройство
также предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя. Муфта предельного
момента установлена на заводе-изготовителе
и не может регулироваться в дальнейшем.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60745, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Выбор режима работы
(Рис. 2)
Перфоратор может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Поворот насадки: нерабочий режим,
используется только для установки
плоского долота в заданное
положение
Режим долбления только: для легких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
1. Для установки режима работы, нажмите на
предохранительный стопор (е) и вращайте
переключатель режимов (d), пока он не
укажет на символ заданного режима.
2. Отпустите предохранительный стопор
и проверьте, что переключатель режимов
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Регулирование положения
долота (Рис. 2)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 52-х различных
положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на позицию «поворот
насадки».
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
3. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Замена принадлежностей
SDS Plus® (Рис. 3)
Данный инструмент работает долотами SDS
Plus® (См. вставку на рисунке 3: поперечное
сечение хвостовика долота SDS Plus®).
Мы рекомендуем использовать только
профессиональные принадлежности.
1. Очистите и смажьте хвостовик насадки.
2. Вставьте хвостовик долота в патрон (f).
3. Нажимайте и поворачивайте насадку, чтобы
хвостовик вошел в шлицы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Потяните за насадку для проверки
надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна
иметь некоторую свободу перемещения
в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
5. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
патрон/муфту патрона (l) и извлеките
долото из патрона.
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте
перчатки при смене насадок.
Открытые металлические
поверхности электроинструмента
и насадки в процессе работы
сильно нагреваются.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 4)
Боковая рукоятка (j) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для пользователей
как с правой, так и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только с правильно
установленной боковой рукояткой.
1. Ослабьте боковую рукоятку.
2. Для пользователей с правой рабочей
рукой: установите зажим боковой рукоятки
на муфте позади патрона, располагая
боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей
рукой: установите зажим боковой рукоятки
на муфте позади патрона, располагая
боковую рукоятку справа.
3. Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины сверления (Рис. 5)
1. Вставьте требуемый бур, как это описано
выше.
2. Нажмите на зажим ограничителя глубины
(k) и удерживайте его в нажатом состоянии.
3. Установите упор-ограничитель глубины
сверления (i) в сквозное отверстие зажима
ограничителя.
4. Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
5. Отпустите зажим ограничителя глубины.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 6)
1. Передвиньте сдвижной переключатель
реверса (с) в правую сторону для
включения вращения вперед (вправо).
См. стрелки на электроинструменте.
2. Передвиньте переключатель реверса (с)
в левую сторону для включения реверса
(влево).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Установка переходника и быстросъемного патрона
D25123
1. Навинтите быстросъемный патрон на
резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон
и переходник в электроинструмент, как
если бы это была стандартная насадка
SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъемный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена патрона SDS Plus®
на быстросъемный патрон
(Рис. 7)
D25124K
1. Поверните кольцо фиксации насадки (h)
в положение разблокировки и снимите
патрон (f).
2. Надвиньте быстросъемный патрон (m) на
шпиндель и поверните кольцо фиксации
в положение блокировки.
3. Для замены быстросъемного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъемный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
таким же образом, как устанавливался
быстросъемный патрон.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена пылезащитной
крышки (Рис. 3)
Пылезащитная крышка (g) предотвращает
проникновение абразивной пыли в ударный
механизм. Немедленно заменяйте изношенную
пылезащитную крышку.
1. Сдвиньте назад муфту патрона (l)
и снимите пылезащитную крышку (g).
2. Установите новую пылезащитную крышку.
3. Отпустите муфту патрона.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс сверления, но
понизит эффективность его
работы и может сократить срок
его службы.
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой
позе (рис. 8). Всегда работайте
инструментом с надежно
закрепленной боковой рукояткой.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку (j),
другой рукой удерживайте основную рукоятку
(о).
Включение и выключение
(Рис. 1)
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
2. Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте курковый выключатель,
затем нажмите кнопку блокировки (b)
и отпустите выключатель.
3. Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
4. Для выключения непрерывного
режима работы инструмента кратко
нажмите и отпустите клавишу пускового
выключателя. Всегда выключайте
электроинструмент после окончания
работы и перед отключением от
электросети.
Сверление с ударом (Рис. 1)
СВЕРЛЕНИЕ СПЛОШНЫМ БУРОМ
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление с ударом».
2. Вставьте соответствующий бур.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучших
результатов работы используйте
высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(j).
4. Установите глубину сверления, при
необходимости.
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
СВЕРЛЕНИЕ КОРОНКОЙ
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление с ударом».
2. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(j).
3. Вставьте соответствующую коронку.
4. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
5. Поместите остриё центрирующего сверла
в отмеченную точку и нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Сверлите до
тех пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
6. Прекратите сверлить и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
7. При просверливании конструкции, толщина
которой превышает глубину коронки,
регулярно удаляйте высверленные
круговые цилиндры бетона или бетон,
заполнивший полость коронки. Для
предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
8. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление».
2. В зависимости от имеющегося у Вас
инструмента, следуйте одной из следующих
инструкций:
– D25123: Установите свинченные вместе
переходник и быстросъемный патрон.
– D25124: Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон.
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Заворачивание (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление».
2. Выберите направление вращения.
24
3. В зависимости от имеющегося у Вас
инструмента, следуйте одной из следующих
инструкций:
– D25123: Вставьте специальный
переходник SDS Plus®, предназначенный
для использования с отверточными
насадками с шестигранными
хвостовиками.
– D25124K: Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон.
4. Вставьте соответствующую отверточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости
(а), чтобы не допустить повреждения
головки винта. При включении реверса
(вращение влево), скорость вращения
электроинструмента автоматически
снижается для легкого вывертывания
самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Дробление и долбление
(Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
2. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 52-х позиций.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(j).
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно
каждые 40 часов эксплуатации, проверяйте
Ваш электроинструмент в авторизованном
сервисном центре DEWALT. В случае
возникновения проблем до истечения
указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
• Электроинструмент автоматически
выключается в случае износа угольных
щеток.
Щетки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
систему щеток, при которой инструмент
автоматически выключается в случае
износа угольных щеток. Данная система
предотвращает серьезные повреждения
электродвигателя. Наборы новых щеток можно
приобрести в авторизованных сервисных
центрах DEWALT. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
Различные типы сверл и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00200433 - 18-03-2013
26
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
28
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising