D25124K | DeWalt D25124K ROTARY HAMMER instruction manual

370000-28 LT
D25123
D25124
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
16
Pav. / Рисунок 1
c
d
n
f
m
g
i
a
b
e
k
j
D25123
D25124
h
Pav. / Рисунок 2
d
e
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
f
g
l
j
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 5
c
i
4
k
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
h
f
j
o
m
h
5
LIETUVIŲ
GALINGAS ROTACINIS SMŪGINIS
GRĘŽTUVAS D25123, D25124
Sveikiname!
Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
(tik JK ir Airijos vartotojams)
Tipas
Galios įvestis
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
Greitis įrankiui veikiant
su apkrova
Smūgio jėga
Smūginis gręžimas
Kalimas
Maksimalus gylis gręžiant
plieną/medieną/betoną
Kaltų padėtys
Pagrindinis minkštų plytų
gręžimo pajėgumas
Įrankio laikiklis
Movos skersmuo
Svoris
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
W
D25123
230
230/115
1
800
D25124
230
230/115
1
800
min–1
0–1150
0–1150
min–1
0–830
0–830
J
J
3,1
3,4
3,1
3,4
mm
13/30/26
52
13/30/26
52
V
V
mm
65
65
SDS Plus® SDS Plus®
mm
54
54
kg
2,9
2,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,8
100
3,8
89
3,8
100
3,8
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
Gręžiant metalą
ah,D =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
2,6
1,5
2,6
1,5
Vibracijos emisijos vertė ah
Gręžiant betoną
ah,HD =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
17,8
1,5
17,8
1,5
6
Vibracijos emisijos vertė ah
Kalimas
ah,Cheq =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
Vibracijos emisijos vertė ah
Įsukant varžtus be smūgiavimo
ah =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
9,8
1,5
9,8
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
13 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
LIETUVIŲ
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima žūti arba sunkiai susižeisti.
PERSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
sunkiai susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
D25123, D25124
DEWALT pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai yra
sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į DEWALT atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją DEWALT vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2010-05-10
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji perspėjimai darbui
su elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
įspėjimus ir nurodymus dėl saugos
Nesilaikant visų toliau pateiktų
instrukcijų, galima patirti elektros
smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai
susižeisti.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
7
LIETUVIŲ
f)
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
8
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
LIETUVIŲ
Papildomos specialios rotacinių smūginių grąžtų naudojimo saugos taisyklės
• Nedaužykite užstrigusių antgalių plaktuku,
norėdami atlaisvinti juos. Metalo dalelės
arba medžiagos nuolaužos gali atskilti ir
sužeisti.
• Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
• Truputį nusidėvėjusius kaltus galima
pagaląsti.
• Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas. Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
• Laikykite maitinimo kabelį atokiai nuo
besisukančio antgalio. Neapsukite
kabelio aplink jokią savo kūno dalį.
Aplink besisukantį antgalį apsisukęs elektros
kabelis gali sąlygoti susižeidimą ir kontrolės
praradimą.
• Atlikdami operacijas, kurių metu pjovimo
įrankis gali paliesti nematomus laidus arba
savo paties laidą, laikykite elektrinį įrankį
už izoliuotos rankenos. Prilietus „gyvą“ laidą,
neizoliuotoms metalinėms įrankio dalims bus
perduota įtampa ir operatorius patirs elektros
smūgį.
• Ruošinį ant stabilios platformos tvirtinkite
spaustuvais arba kitais parankiais būdais.
Laikant ruošinį rankomis arba atrėmus į save,
jis nėra stabilus - galite prarasti kontrolę.
• Dėvėkite apsauginius akinius arba kitas
akių apsaugas. Smūginio gręžimo metu
gali lėkti skiedros. Sviedžiamos dalelės gali
negrąžinamai pažeisti jūsų regėjimą. Dirbdami
darbus, kurių metu kyla dulkių, dėvėkite
apsauginę kaukę arba respiratorių. Daugelio
darbų metu gali prireikti ausų apsaugos.
• Visuomet tvirtai laikykite įrankį už jo
rankenos. Nebandykite naudoti šio įrankio
laikydami jį viena ranka. Rekomenduojama
visuomet naudoti šoninę rankeną. Jei dirbdami
laikysite šį įrankį viena ranka, negalėsite jo
suvaldyti. Taip pat gali būti pavojinga gręžti
į kietas medžiagas, pavyzdžiui, gelžbetonį
(arba kai įrankis netikėtai į jas atsitrenkia).
Prieš pradėdami naudoti įrankį, tvirtai
priveržkite šoninę rankeną.
• Nedirbkite su šiuo įrankiu ilgai. Veikiančio
plaktuko sukelta vibracija gali pažeisti
plaštakas ir rankas. Mūvėkite minkštesnes
pirštines, kurios apsaugotų nuo vibracijos
poveikio, ir dažnai darykite poilsio pertraukas.
• Negaląskite antgalių patys. Kaltus galąsti
turėtų tik įgaliotasis specialistas. Netinkamai
pagaląsti kaltai gali sužeisti.
Kiti pavojai
Rotaciniai smūginiai grąžtai gali kelti šiuos pavojus:
– susižeidimus palietus besisukančias dalis arba
įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;.
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios dirbant su betonu ir (arba) mūru.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (n), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
• Naudodami įrankį arba keisdami antgalius,
mūvėkite pirštines. Neapsaugotos metalinės
įrankio dalys ir antgaliai darbo metu gali
nepaprastai įkaisti. Mažos nuskilusios
medžiagos dalelės gali pažeisti plikas rankas.
Pakuotės turinys
• Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis
visiškai nesustos. Judantys antgaliai gali
sužeisti.
1 gylio nustatymo rankenėlė
Pakuotėje yra:
1 didelio galingumo smūginis grąžtas
1 šoninė rankena
1 įrankių dėžė
1 beraktis griebtuvas (D25124K)
9
LIETUVIŲ
1 naudojimo instrukcija
1 išklotinės brėžinys
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
Remiantis EN 60745 standartu, šis
DEWALT įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
DEWALT techninio aptarnavimo centre.
b. Atlaisvinimo mygtukas
Elektros kištuko keitimas (tik
Jungtinės Karalystės ir Airijos
vartotojams)
c. Sūkių krypties jungiklis
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
a. Greičio reguliavimo mygtukas
d. Režimo valdiklis
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
e. Apsauginis įtaisas
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
f. Įrankio laikiklis
g. Gaubtas nuo dulkių
h. Fiksavimo žiedas (D25124)
i. Gylio matavimo strypas
j. Šoninė rankena
k. Gylio stabdiklis
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šis didelio galingumo rotacinis smūginis grąžtas
skirtas profesionaliems gręžimo, smūginio gręžimo,
varžtų sukimo ir nedidelio nukalimo darbams.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Šie smūginiai gręžtuvai yra profesionalūs elektriniai
įrankiai.
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite
tik aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus,
atitinkančius šio įrankio galingumą (žr. techninius
duomenis). Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo
išvyniokite laidą.
Sukimo momento ribojimo
mova
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Visuose rotaciniuose smūginiuose grąžtuose
įrengta sukimo momentą ribojanti mova, kuri grąžto
antgalio įstrigimo atveju sumažina maksimalią
operatoriui perduodamą sukimo momento reakciją.
Ši savybė apsaugo ir krumplinę pavarą bei variklį
nuo užgesimo. Sukimo momento ribojimo mova
nustatyta gamykloje, jos reguliuoti negalima.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
10
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
LIETUVIŲ
Darbo režimo pasirinkimas
(2 pav.)
Įrankį galima naudoti šiais režimais:
rotacinis gręžimas: varžtų sukimui ir
plieno, medžio bei plastmasės gręžimui;
smūginis gręžimas: betono ir mūro
gręžimo darbams;
Antgalio sukimasis: nedarbo padėtis
naudojama tik plokščiam kaltui pasukti
į pageidaujamą padėtį;
Tik kalimas: nesunkiems nudaužymo,
nuskėlimo ir griovimo darbams. Esant
šiam režimui, įrankį taip pat galima
naudoti kaip svertą įstrigusiam grąžtui
išlaisvinti.
funkciją, įrankio laikiklyje užfiksuotas antgalis
turi turėti galimybę judėti pagal ašį keletą
centimetrų.
5. Norėdami ištraukti antgalį, atitraukite įrankio
laikiklio fiksavimo movą (l) ir ištraukite antgalį.
ĮSPĖJIMAS: Keisdami priedus,
visuomet mūvėkite pirštines.
Neapsaugotos metalinės įrankio dalys
ir priedai darbo metu gali nepaprastai
įkaisti.
Šoninės rankenos montavimas
(4 pav.)
Šoninę rankeną (j) galima sumontuoti taip,
kad įrankiu galėtų naudotis ir dešiniarankiai, ir
kairiarankiai.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite įrankio
be tinkamai sumontuotos šoninės
rankenos.
1. Norėdami pasirinkti darbo režimą, spauskite
fiksatorių (e) ir pasukite režimo nustatymo
rankenėlę (d) tiek, kad ji būtų ties reikiamo
režimo simboliu.
1. Atlaisvinkite šoninę rankeną.
2. Atleiskite apsauginį fiksatorių ir patikrinkite,
ar režimo pasirinkimo jungiklis yra tinkamai
užfiksuotas.
2. Dešiniarankiams: slinkite šoninės rankenos
veržiklį virš už įrankio laikiklio esančio žiedo,
kad rankena atsidurtų kairėje.
ĮSPĖJIMAS: Įrankiui veikiant darbo
režimą keisti/pasirinkti draudžiama.
Kairiarankiams: slinkite šoninės rankenos
veržiklį virš už įrankio laikiklio esančio žiedo,
kad rankena atsidurtų dešinėje.
Kalto padėties nustatymas
(2 pav.)
Kaltą galima nustatyti ir užfiksuoti 52 skirtingų
padėčių.
1. Sukite režimo nustatymo jungiklį (d) tol, kol jis
rodys „sukamojo gręžimo“ padėtį.
3. Pasukite šoninę rankeną į norimą padėtį ir
užveržkite rankeną.
Gręžimo gylio nustatymas
(5 pav.)
2. Pasukite kaltą į norimą padėtį.
1. Įstatykite reikiamą gręžtuvo antgalį, kaip
aprašyta pirmiau.
3. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (d) į „tik
kalimo“ padėtį.
2. Paspauskite gylio stabdiklį (k) ir laikykite jį
nuspaudę.
4. Sukite kaltą tol, kol jis užsifiksuos.
3. Prakiškite gylio reguliavimo strypą (i) pro gylio
stabdiklio angą.
„SDS Plus®“ priedų įdėjimas ir
išėmimas (3 pav.)
Šiame įrankyje naudojami „SDS Plus®“ priedai
(kaip įdėti „SDS Plus®“ profilio antgalio jungiamąjį
galą, žr. 3 pav.). Rekomenduojame naudoti tik
profesionalius priedus.
1. Nuvalykite ir patepkite tepalu antgalio
jungiamąjį galą.
2. Įkiškite jungiamąjį galą į įrankio laikiklį (f).
3. Stumkite antgalį truputį jį pasukdami, kol jis
užsifiksuos angose.
4. Pareguliuokite gręžimo gylį, kaip parodyta.
5. Atleiskite gylio stabdiklį.
Sūkių krypties jungiklis
(6 pav.)
1. Pastumkite sūkio krypties jungiklį (c) į dešinę
pusę, jei norite, kad grąžtas suktųsi į dešinę
pusę. Žr. rodykles ant įrankio.
2. Pastumkite sūkio krypties jungiklį (c) į kairę
pusę, jei norite, kad grąžtas suktųsi į kairę
pusę.
4. Patraukite už antgalio, kad įsitikintumėte, jog
jis tinkamai užsifiksavo. Naudojant kalimo
11
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS: Prieš pakeisdami
sukimosi kryptį, visuomet palaukite, kol
variklis visiškai sustos.
Kumštelinio griebtuvo adapterio ir kumštelinio griebtuvo
įdėjimas
D25123
1. Užsukite kumštelinį griebtuvą ant srieginio
kumštelinio griebtuvo adapterio galo.
2. Įkiškite su adapteriu sujungtą kumštelinį
griebtuvą į įrankį taip, lyg jis būtų standartinis
„SDS Plus®“ antgalis.
3. Norėdami ištraukti kumštelinį griebtuvą, atlikite
tokius pačius veiksmus kaip ir ištraukdami
standartinį „SDS Plus®“ antgalį.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nenaudokite
standartinių kumštelinių griebtuvų
naudodami įrankį smūginio gręžimo
režimu.
Įrankio laikiklio pakeitimas
kumšteliniu griebtuvu (7 pav.)
D25124K
1. Pasukite fiksavimo žiedą (h) į atjungimo padėtį
ir ištraukite įrankio laikiklį (f).
2. Užmaukite kumštelinį griebtuvą (m) ant veleno
ir pasukite fiksavimo žiedą į fiksavimo padėtį.
3. Norėdami pakeisti kumštelinį griebtuvą įrankio
laikikliu, pirma ištraukite kumštelinį griebtuvą
tokiu pačiu būdu, kokiu anksčiau buvo
ištrauktas įrankio laikiklis. Tuomet užmaukite
įrankio laikiklį tokiu pačiu būdu, kaip prieš tai
užmovėte kumštelinį griebtuvą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nenaudokite
standartinių kumštelinių griebtuvų
naudodami įrankį smūginio gręžimo
režimu.
Apsauginio dulkių gaubto pakeitimas (3 pav.)
Dulkių gaubtas (g) apsaugo mechanizmą, kad į jį
nepatektų dulkių. Nusidėvėjusį gaubtą nedelsdami
pakeiskite nauju.
1. Atitraukite įrankio laikiklį fiksuojančią movą (l)
atgal ir ištraukite dulkių gaubtą (g).
2. Įtaisykite naują dulkių gaubtą.
3. Atleiskite įrankio laikiklį fiksuojančią movą.
12
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS:
• Visuomet vadovaukitės nurodymais
dėl saugos bei galiojančiomis
teisinėmis nuostatomis.
• Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu.
• Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu (maždaug 5 kg). Per
didelis įrankio spaudimas, gręžimo
nepagreitina, tik sumažina įrankio
darbo efektyvumą ir gali sutrumpinti
įrankio eksploatavimo laiką.
• Negręžkite ir neįkiškite per giliai, kad
nesugadintumėte dulkių gaubto.
• Įrankį laikykite abiem rankomis,
stovėkite tvirtai (8 pav.). Įrankį
visuomet naudokite su tinkamai
sumontuota šonine rankena.
Tinkama rankenos padėtis
(8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
šoninės rankenos (j), o kita ranka – ant pagrindinės
rankenos (o).
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
1. Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio
keitimo jungiklį (a). Kuo labiau spaudžiamas
greičio keitimo jungiklis, tuo didesnis variklio
sukimosi greitis.
2. Darbui be pertraukų spauskite ir laikykite
nuspaudę greičio keitimo mygtuką, tada
paspauskite fiksavimo mygtuką (b) ir atleiskite
jungiklį.
3. Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
4. Norėdami nutraukti nepertraukiamą įrankio
veikimą, trumpai spustelėkite ir atleiskite
jungiklį. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik
tada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
LIETUVIŲ
Smūginis gręžimas (1 pav.)
GRĘŽIMAS VIENTISU GRĄŽTU
1. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (d)
į smūginio gręžimo padėtį.
2. Įstatykite reikiamą gręžimo antgalį.
PASTABA: Geriausių rezultatų pasieksite
naudodami aukštos kokybės antgalius su
karbido galvute.
3. Tinkamai nustatykite šoninę rankeną (j).
4. Jeigu reikia, nustatykite gręžimo gylį.
5. Pažymėkite tą vietą, kurioje reikia išgręžti
skylę.
6. Įstatykite grąžto antgalį į pažymėtą vietą ir
įjunkite įrankį.
7. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
GRĘŽIMAS VIENTISU GRĄŽTU
1. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (d)
į smūginio gręžimo padėtį.
2. Tinkamai nustatykite šoninę rankeną (j).
3. Įstatykite reikiamą šerdinį gręžimo antgalį.
4. Įkiškite į šerdį centravimo grąžtą.
5. Įstatykite centravimo grąžtą į pažymėtą
vietą ir paspauskite greičio keitimo jungiklį
(a). Gręžkite, kol šerdis įsiskverbs į betoną
maždaug 1 cm.
6. Liaukitės gręžę ir ištraukite centravimo grąžtą.
Įstatykite šerdinį gręžimo antgalį atgal į skylę ir
gręžkite toliau.
7. Gręždami konstrukciją, kuri yra storesnė
nei šerdinis gręžimo antgalis, reguliariai
išdaužykite cilindro formos betono gabalus
arba įleiskite vidun antgalį. Norėdami, kad
neatskiltų nepageidaujama betono dalis aplink
skylę, pirma konstrukcijoje visiškai pragręžkite
centravimo grąžto skersmens skylę. Paskui
išgręžkite šerdinę skylę iki pusės iš abiejų
pusių.
8. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
Rotacinis gręžimas (1 pav.)
1. Nustatykite režimo nustatymo jungiklį (d) ties
„sukamojo gręžimo“ padėtimi.
2. Priklausomai nuo įrankio modelio,
vadovaukitės vienu iš šių nurodymu:
– D25123: Sumontuokite kumštelinio griebtuvo
adapterį/kumštelinį griebtuvą.
– D25124: Pakeiskite įrankio laikiklį
kumšteliniu griebtuvu.
3. Atlikite pirmiau aprašytus smūginio gręžimo
veiksmus.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nenaudokite
standartinių kumštelinių griebtuvų
naudodami įrankį smūginio gręžimo
režimu.
Varžtų įsukimas (1 pav.)
1. Nustatykite režimo nustatymo jungiklį (d) ties
„sukamojo gręžimo“ padėtimi.
2. Pasirinkite sukimosi kryptį.
3. Priklausomai nuo įrankio modelio,
vadovaukitės vienu iš šių nurodymu:
– D25123: Įtaisykite specialų „SDS Plus®“
atsuktuvo keitiklį, skirtą naudojimui su
šešiakampiais atsuktuvo antgaliais.
– D25124K: Pakeiskite įrankio laikiklį
kumšteliniu griebtuvu.
4. Įstatykite reikiamą atsuktuvo antgalį. Jei varžtų
galvutė yra su grioveliu, visuomet naudokite
antgalius su specialia mova.
5. Švelniai nuspauskite greičio keitimo mygtuką
(a), kad nesugadintumėte varžto galvutės.
Atbuline kryptimi (į kairę pusę) įrankis
automatiškai sukasi lėčiau - taip varžtas
išsisuka lengviau.
6. Įsukę varžtą į ruošinį, atleiskite sūkių
reguliavimo jungiklį. Priešingu atveju varžto
galvutė įsiskverbs į ruošinio paviršių.
Nudaužymas ir nukalimas
(1 pav.)
1. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (d) į „tik
kalimo“ padėtį.
2. Įkiškite tinkamą kaltą ir sukite jį ranka, kad
užfiksuotumėte jį vienoje iš 52 padėčių.
3. Tinkamai nustatykite šoninę rankeną (j).
4. Įjunkite įrankį ir pradėkite darbą.
5. Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada
ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
ĮSPĖJIMAS:
• Šio įrankio nenaudokite lengvai
užsidegantiems arba sprogiems
skysčiams maišyti arba pumpuoti
(benzinui, alkoholiui ir pan.).
• Nemaišykite ir neplakite juo
atitinkamai paženklintų degių skysčių.
13
LIETUVIŲ
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
• Šį įrankį privalo taisyti specialistas – jo negali
taisyti vartotojas. Tai turi padaryti įgaliotas
DEWALT techninio aptarnavimo specialistas,
po maždaug 40 įrankio darbo valandų. Jei
įrankis sugedo nepraėjus šiam laikotarpiui,
susisiekite su įgaliotuoju DEWALT techninio
aptarnavimo atstovu.
• Nusidėvėjus angliniams šepetėliams, šis
įrankis automatiškai išsijungia.
Variklio šepetėliai
DEWALT naudoja pažangią šepetėlių sistemą,
kuri automatiškai išjungia gręžtuvą, kaip
šepetėliai susidėvi. Taip variklis apsaugomas
nuo rimto sugadinimo. Naujus šepetėlių rinkinius
galima įsigyti įgaliotuosiuose DEWALT techninio
aptarnavimo centruose. Visuomet naudokite tik
originalias keičiamąsias dalis.
Sutepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Priedus ir papildomai naudojamus įtaisus reikia
reguliariai patepti tepalu aplink „SDS Plus®“
tvirtinimo vietą.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
14
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei DEWALT,
priedai nebuvo išbandyti su šiuo
gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu
gali būti pavojinga. Norėdami sumažinti
sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik DEWALT
priedus.
Galima pasirinkti įvairių rūšių „SDS Plus®“ grąžtų
antgalius ir kaltus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį DEWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
DEWALT surenka senus naudotus DEWALT
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT atstovybe, šioje
LIETUVIŲ
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų DEWALT
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПЕРФОРАТОР ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
D25123, D25124
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D25123 D25124
Напряжение питания
В
230
230
Тип
1
1
Потребляемая мощность
Вт
800
800
Число оборотов на х.х.
об/мин 0–1150
0–1150
Число оборотов
под нагрузкой
об/мин 0–830
0–830
Энергия удара
Сверление с ударом
Дж
3,1
3,1
Долбление
Дж
3,4
3,4
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм 13/30/26 13/30/26
Позиции фиксации долот
52
52
Макс. диаметр сверления полой
коронкой в мягком кирпиче
мм
65
65
Патрон
SDS Plus® SDS Plus®
Диаметр муфты патрона
мм
54
54
Вес
кг
2,9
2,9
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
89
89
дБ(А)
дБ(А)
3,8
100
3,8
100
дБ(А)
3,8
3,8
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
2,6
2,6
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
16
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
ah,HD =
м/с²
17,8
Погрешность K =
м/с²
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
9,8
Погрешность K =
м/с²
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание без удара
ah =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
17,8
1,5
9,8
1,5
<2,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако, если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
РУССКИЙ ЯЗЫК
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D25123, D25124
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN60745-2-6.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.05.2010
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Поврежденный
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
18
f)
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
e)
f)
g)
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может задеть скрытую
проводку или собственный кабель.
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумных наушников.
• При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается только держа его
обеими руками. Рекомендуется при
каждой операции использовать боковую
рукоятку. Управление инструментом
одной рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни. Надежно
затягивайте боковую рукоятку перед
началом работы.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или ногам.
Используйте перчатки для лучшей
антивибрационной защиты и ограничьте
20
воздействие вибрации, устраивая частые
перерывы в работе.
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт долота должен осуществляться авторизованным специалистом. Неправильно восстановленные долота могут стать причиной
получения травмы.
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или при смене
насадок. Открытые металлические
поверхности электроинструмента
и насадки в процессе работы сильно
нагреваются. Частицы обрабатываемого
материала могут стать причиной
травмы незащищенных рук.
• Никогда на кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь таким
образом их освободить. Частицы
обрабатываемого материала или
металлическая стружка могут отскочить
и стать причиной получения травмы.
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок. Не
оборачивайте кабель вокруг какой-либо
части Вашего тела. Электрический
кабель, намотанный на быстро
вращающееся долото, может стать
причиной получения травмы и потери
контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
c. Переключатель направления вращения
(реверса)
d. Переключатель режимов работы
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
e. Предохранительный стопор
Используйте средства защиты
органов слуха.
h. Кольцо фиксации насадки (D25124)
f. Патрон
g. Пылезащитная крышка
i. Упор-ограничитель глубины сверления
j. Боковая рукоятка
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (n), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Перфоратор для тяжелых работ
1 Боковую рукоятку
1 Упор-ограничитель глубины сверления
1 Чемодан
1 Быстрозажимной патрон (D25124K)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Кнопка блокировки пускового выключателя
k. Зажим ограничителя глубины
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные перфораторы предназначены для
профессиональных работ в тяжелом режиме по
сверлению с ударом, заворачиванию саморезов
и легким работам по дроблению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Муфта предельного момента
Все перфораторы оборудованы встроенной
предохранительной муфтой предельного
момента, которая снижает реакцию от
крутящего момента, действующую на оператора
при заклинивании бура. Это устройство
также предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя. Муфта предельного
момента установлена на заводе-изготовителе
и не может регулироваться в дальнейшем.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60745, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Выбор режима работы
(Рис. 2)
Перфоратор может использоваться
в следующих режимах работы:
Режим сверления без удара:
для заворачивания саморезов
и сверления в металле, дереве
и пластике.
22
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной
кладке.
Поворот насадки: нерабочий режим,
используется только для установки
плоского долота в заданное
положение
Режим долбления только: для легких
работ по дроблению, долблению
и разбиванию. В этом режиме
перфоратор может использоваться
в качестве рычага для извлечения
застрявшего бура.
1. Для установки режима работы, нажмите на
предохранительный стопор (е) и вращайте
переключатель режимов (d), пока он не
укажет на символ заданного режима.
2. Отпустите предохранительный стопор
и проверьте, что переключатель режимов
зафиксирован на месте.
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Регулирование положения
долота (Рис. 2)
Ваш инструмент позволяет установить
и зафиксировать долото в 52-х различных
положениях.
1. Вращайте переключатель режимов (d),
пока он не укажет на позицию «поворот
насадки».
2. Поверните долото в сторону нужной
позиции.
3. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
4. Поворачивайте долото, пока оно не
зафиксируется в нужной позиции.
Замена принадлежностей
SDS Plus® (Рис. 3)
Данный инструмент работает долотами SDS
Plus® (См. вставку на рисунке 3: поперечное
сечение хвостовика долота SDS Plus®).
Мы рекомендуем использовать только
профессиональные принадлежности.
1. Очистите и смажьте хвостовик насадки.
2. Вставьте хвостовик долота в патрон (f).
3. Нажимайте и поворачивайте насадку, чтобы
хвостовик вошел в шлицы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Потяните за насадку для проверки
надежности ее фиксации. Для выполнения
ударной функции насадка должна
иметь некоторую свободу перемещения
в продольном направлении в пределах
нескольких сантиметров.
5. Чтобы вынуть долото, оттяните назад
патрон/муфту патрона (l) и извлеките
долото из патрона.
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте
перчатки при смене насадок.
Открытые металлические
поверхности электроинструмента
и насадки в процессе работы
сильно нагреваются.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 4)
Боковая рукоятка (j) может быть установлена
так, чтобы создать удобство для пользователей
как с правой, так и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
инструментом только с правильно
установленной боковой рукояткой.
1. Ослабьте боковую рукоятку.
2. Для пользователей с правой рабочей
рукой: установите зажим боковой рукоятки
на муфте позади патрона, располагая
боковую рукоятку слева.
Для пользователей с левой рабочей
рукой: установите зажим боковой рукоятки
на муфте позади патрона, располагая
боковую рукоятку справа.
3. Поверните боковую рукоятку в требуемое
положение и затяните крепление.
Настройка глубины сверления (Рис. 5)
1. Вставьте требуемый бур, как это описано
выше.
2. Нажмите на зажим ограничителя глубины
(k) и удерживайте его в нажатом состоянии.
3. Установите упор-ограничитель глубины
сверления (i) в сквозное отверстие зажима
ограничителя.
4. Настройте глубину сверления, как это
показано на рисунке.
5. Отпустите зажим ограничителя глубины.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 6)
1. Передвиньте сдвижной переключатель
реверса (с) в правую сторону для
включения вращения вперед (вправо).
См. стрелки на электроинструменте.
2. Передвиньте переключатель реверса (с)
в левую сторону для включения реверса
(влево).
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Установка переходника и быстросъемного патрона
D25123
1. Навинтите быстросъемный патрон на
резьбовой конец переходника патрона.
2. Вставьте свинченные вместе патрон
и переходник в электроинструмент, как
если бы это была стандартная насадка
SDS Plus®.
3. Чтобы снять быстросъемный патрон,
следуйте процедуре снятия стандартной
насадки SDS Plus®.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена патрона SDS Plus®
на быстросъемный патрон
(Рис. 7)
D25124K
1. Поверните кольцо фиксации насадки (h)
в положение разблокировки и снимите
патрон (f).
2. Надвиньте быстросъемный патрон (m) на
шпиндель и поверните кольцо фиксации
в положение блокировки.
3. Для замены быстросъемного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъемный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
таким же образом, как устанавливался
быстросъемный патрон.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
патроны в режиме сверления
с ударом.
Замена пылезащитной
крышки (Рис. 3)
Пылезащитная крышка (g) предотвращает
проникновение абразивной пыли в ударный
механизм. Немедленно заменяйте изношенную
пылезащитную крышку.
1. Сдвиньте назад муфту патрона (l)
и снимите пылезащитную крышку (g).
2. Установите новую пылезащитную крышку.
3. Отпустите муфту патрона.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс сверления, но
понизит эффективность его
работы и может сократить срок
его службы.
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой
позе (рис. 8). Всегда работайте
инструментом с надежно
закрепленной боковой рукояткой.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
24
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку (j),
другой рукой удерживайте основную рукоятку
(о).
Включение и выключение
(Рис. 1)
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (а). Давление,
оказываемое на клавишу выключателя,
определяет скорость вращения двигателя.
2. Для продолжительных операций нажмите
и удерживайте курковый выключатель,
затем нажмите кнопку блокировки (b)
и отпустите выключатель.
3. Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
4. Для выключения непрерывного
режима работы инструмента кратко
нажмите и отпустите клавишу пускового
выключателя. Всегда выключайте
электроинструмент после окончания
работы и перед отключением от
электросети.
Сверление с ударом (Рис. 1)
СВЕРЛЕНИЕ СПЛОШНЫМ БУРОМ
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление с ударом».
2. Вставьте соответствующий бур.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучших
результатов работы используйте
высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(j).
4. Установите глубину сверления, при
необходимости.
5. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
6. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
7. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СВЕРЛЕНИЕ КОРОНКОЙ
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление с ударом».
2. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(j).
3. Вставьте соответствующую коронку.
4. Вставьте центрирующее сверло в коронку.
5. Поместите остриё центрирующего сверла
в отмеченную точку и нажмите клавишу
пускового выключателя (а). Сверлите до
тех пор, пока коронка не углубится в бетон
приблизительно на 1 см.
6. Прекратите сверлить и отсоедините
центрирующее сверло. Поместите коронку
в отверстие и продолжайте сверлить.
7. При просверливании конструкции, толщина
которой превышает глубину коронки,
регулярно удаляйте высверленные
круговые цилиндры бетона или бетон,
заполнивший полость коронки. Для
предотвращения нежелательного
разрушения бетона вокруг отверстия,
предварительно просверлите сквозное
отверстие центрирующим сверлом. Затем
коронкой сверлите отверстие наполовину
с каждой стороны от сквозного отверстия.
8. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Сверление (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление».
2. В зависимости от имеющегося у Вас
инструмента, следуйте одной из следующих
инструкций:
– D25123: Установите свинченные вместе
переходник и быстросъемный патрон.
– D25124: Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон.
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме сверления
с ударом.
Заворачивание (Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «сверление».
3. В зависимости от имеющегося у Вас
инструмента, следуйте одной из следующих
инструкций:
– D25123: Вставьте специальный
переходник SDS Plus®, предназначенный
для использования с отверточными
насадками с шестигранными
хвостовиками.
– D25124K: Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон.
4. Вставьте соответствующую отверточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости
(а), чтобы не допустить повреждения
головки винта. При включении реверса
(вращение влево), скорость вращения
электроинструмента автоматически
снижается для легкого вывертывания
самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
Дробление и долбление
(Рис. 1)
1. Установите переключатель режимов (d)
в положение «долбление только».
2. Вставьте соответствующее долото
и поверните его рукой для фиксации
в одной из 52-х позиций.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(j).
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
5. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
2. Выберите направление вращения.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно
каждые 40 часов эксплуатации, проверяйте
Ваш электроинструмент в авторизованном
сервисном центре DEWALT. В случае
возникновения проблем до истечения
указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
• Электроинструмент автоматически
выключается в случае износа угольных
щеток.
Щетки электродвигателя
DEWALT использует усовершенствованную
систему щеток, при которой инструмент
автоматически выключается в случае
износа угольных щеток. Данная система
предотвращает серьезные повреждения
электродвигателя. Наборы новых щеток можно
приобрести в авторизованных сервисных
центрах DEWALT. Всегда используйте сменные
детали, идентичные оригинальным.
26
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента
сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Для снижения риска получения
травмы пользуйтесь только
рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
Различные типы сверл и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00200431 - 18-03-2013
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising