D28133 | DeWalt D28133 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

372000 - 98 EST
D28116
D28133
D28136
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
19
Joonis 1 / Рисунок 1
e
p
f
a
d
c
b
Joonis 2 / Рисунок 2
c
k
g
m
l
l
o
3
Joonis 3 / Рисунок 3
Joonis 4 /
Рисунок 4
j
h
n
i
o
n
j
h
A
i
h
n
j
i
o
o
B
Joonis 5 / Рисунок 5
Joonis 6 / Рисунок 6
e
q
q
d
4
EESTI KEEL
NURKLIHVIJAD
D28116, D28133, D28136
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri professionaalsete elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Kiirus tühikäigul / nimikiirus
Ketta läbimõõt
Võlli läbimõõt
Võlli pikkus
Kaal
* Kaalu sisse arvestatakse ka külgkäepide ja
kettakaitse.
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28116
230
3
1100
2800–10500
115
M14
16
2,3*
D28133
230
3
1100
10500
125
M14
16
2,3*
Müra- ja vibratsiooniväärtused (kolmeteljelise vektori summa) vastavalt standardile EN60745-2-3:
LPA (helirõhu mõjutase)
dB(A)
88
89
LWA (helivõimsustase)
dB(A)
99
100
K (antud helitaseme määramatus)
dB(A)
3,0
3,0
Pindlihvimine
Vibratsiooni mõjuväärtus ah, AG = =
Määramatus K =
Ketaslihvimine
Vibratsiooni mõjuväärtus ah, DS =
Määramatus K =
Poleerimine
Vibratsiooni mõjuväärtus ah, P =
Määramatus K =
D28136
230
2
1500
2800–10500
125
M14
16
2,6*
89
100
3,0
m/s2
m/s2
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
m/s2
m/s2
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
m/s2
m/s2
4,2
1,5
–
–
4,1
1,5
Selles infolehes toodud vibratsiooni mõjutase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
toodud standardsele katsemeetodile ja seda
võib kasutada tööriistade omavaheliseks
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS! Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest: tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
5
EESTI KEEL
KAITSMED
Euroopa
230 V tööriistad 10 A, vooluvõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa 230 V tööriistad 13 A, pistikus
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna tähtsusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
TÄHELEPANU! Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
NURKLIHVIJAD
D28116, D28133, D28136
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised
andmed kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
standarditele:
2006/42/EÜ, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016), 2014/30/EÜ
(alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ. Lisateabe
saamiseks pöörduge alltoodud aadressil
DEWALTi poole või vaadake kasutusjuhendi
tagakaant.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni koostamise eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
6
Markus Rompel
Tehnikadirektor
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.06.2015
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi hoiatuste
ja juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖPIIRKONNA OHUTUS
a) Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pime töökoht
soodustab õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Pistiku ehitust
ei tohi mitte mingil moel muuta. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige keha kokkupuudet maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sisse sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit
selle kandmiseks, tõmbamiseks ega
pistiku eemaldamiseks pistikupesast.
Kaitske kaablit kuumuse, õli,
teravate servade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
Kui töötate elektritööriistaga
välitingimustes, kasutage kindlasti
välitingimusteks ettenähtud
pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva
pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiohtu.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
(nt tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kõrvaklapid) aitavad vähendada
kehavigastuste ohtu.
c) Vältige ootamatut käivitumist.
Veenduge enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist, et
käivituslüliti on väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Elektritööriista pöörleva osa
külge jäetud mutrivõti vms võib tekitada
kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
võimaldab tööriista ootamatutes
olukordades paremini valitseda.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, rõivad ja kindad
liikuvatest osadest eemal. Lotendavad
g)
rõivad, ehted ja pikad juuksed võivad
jääda liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueemaldusliidesed ja
kogumisvahendid, veenduge, et need
on ühendatud ja et neid kasutatakse
õigesti. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist,
on ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage
aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved, ja kontrollige ka kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid
tingimusi. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade puuduliku
hooldamise tagajärjel juhtub palju
õnnetusi.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Elektritööriista mittesihipärane
kasutamine võib põhjustada ohtlikke
olukordi.
7
EESTI KEEL
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada pädeval
hooldustehnikul, kes kasutab ainult
originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista
ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad Ohutusjuhised kõigi operatsioonide jaoks
a) a) Käesolev tööriist on mõeldud
kasutamiseks lihv-, lõike- või
poleerimisseadmena (ainult D28116,
D28136) või koos terasharjaga. Tutvuge
kõigi elektritööriista juurde kuuluvate
hoiatuste, ohutusjuhiste, jooniste ja
tehniliste andmetega. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
b) Seda elektritööriista ei ole soovitatav
kasutada poleerimiseks (ainult D28133).
Elektritööriista kasutamisel töödeks, mille
jaoks see pole ette nähtud, võivad kaasneda
ohud ja kehavigastused.
c) Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole
tööriista tootja poolt selleks spetsiaalselt
mõeldud ega soovitatud. See, et lisaseadet
on võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga
veel ohutut kasutamist.
d) Lisaseadme nimikiirus peab olema
vähemalt võrdne elektritööriistale
märgitud maksimaalse kiirusega.
Nimikiirusest kiiremini töötavad lisaseadmed
võivad puruneda ja laiali paiskuda.
e) Tarviku välisläbimõõt ja paksus ei tohi
ületada elektritööriista niminäitajaid. Vale
suurusega tarvikute puhul ei saa tagada
piisavat kaitset ega juhitavust.
f) Ketaste, äärikute, tugitaldade jm tarvikute
siseläbimõõt peab tööriista võlliga täpselt
sobima. Tarvikud, mille ava suurus ei
vasta tööriista kinnitusdetailidele, lähevad
tasakaalust välja, vibreerivad liigselt ning
võivad põhjustada tööriista üle kontrolli
kaotamise.
g) Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutuskorda kontrollige
tarvikuid, veendudes, et lihvkettal ei ole
täkkeid ega pragusid, et tugiketas pole
pragunenud, rebenenud või ülemäära
kulunud, et traatharjal pole lahtiseid või
lõhenenud traate. Elektritööriista või
tarviku mahapillamisel kontrollige, kas
see jäi terveks, või paigaldage defektideta
tarvik. Pärast tarviku kontrollimist ja
8
paigaldamist seiske ise ja suunake ka
juuresviibijad eemale pöörleva tarviku
liikumistrajektoorist ning lülitage
elektritööriist üheks minutiks tühikäigul
maksimaalsel kiirusel sisse. Kahjustunud
tarvikud purunevad tavaliselt selle katseaja
jooksul.
h) Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
olenevalt seadme kasutamisviisist
näomaski või kaitseprille. Vajadusel
kandke respiraatorit, kõrvaklappe,
kindaid ja tööpõlle, mis suudab kinni
pidada väikesed abrasiivmaterjali või
töödeldava materjali osakesed. Silmade
kaitseks kasutatav vahend peab takistama
erinevate tööde käigus õhku paiskuva prügi
sattumist silma. Tolmumask või respiraator
peab suutma filtreerida töö käigus tekkivaid
osakesi. Pikaajaline viibimine tugeva müra
käes võib kahjustada kõrvakuulmist.
i) Hoidke kõrvalised isikud tööpiirkonnast
ohutus kauguses. Kõik tööpiirkonda
sisenejad peavad kandma
isikukaitsevahendeid. Töödeldava
materjali või katkise tarviku tükid võivad
eemale paiskuda ja põhjustada vigastusi ka
väljaspool vahetut tööpiirkonda.
j) Kohtades, kus lõikeseade võib puutuda
kokku varjatud kaablitega, tuleb
elektritööriista töötamise ajal hoida vaid
isoleeritud käepidemetest. Voolu all oleva
kaabliga kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad ning
võivad anda kasutajale elektrilöögi.
k) Jälgige, et kaabel ei jääks pöörleva
tarviku lähedusse. Kontrolli kaotamisel
tööriista üle võite kaablisse lõigata ning
teie käsi võidakse tõmmata vastu pöörlevat
tarvikut.
l) Ärge kunagi pange elektritööriista maha,
kui lisaseade pole täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib takerduda pinna külge ja
viia elektritööriista kontrolli alt välja.
m) Ärge laske elektritööriistal töötada,
kui kannate seda oma küljel. Juhuslik
kokkupuude pöörleva tarvikuga võib haarata
riided ja suruda tarviku teie keha vastu.
n) Puhastage regulaarselt elektritöörista
õhupilusid. Mootori tiivik tõmbab tolmu
korpusesse ja metallipuru liigne kuhjumine
võib põhjustada elektriohte.
o) Ärge kasutage elektritööriista süttivate
materjalide lähedal. Sädemed võivad need
materjalid süüdata.
EESTI KEEL
p) Ärge kasutage lisaseadmeid, mis vajavad
vedelikjahutust. Vee või muu vedela
jahutusaine kasutamine võib põhjustada
surmava elektrilöögi.
TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED KÕIKIDE TÖÖPROTSESSIDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja seadme kasutaja tegevus selle
vältimiseks
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon pöörleva
ketta, tugiketta, harja või muu tarviku
kinnikiilumisele. Riivamine või haakumine
põhjustab pöörleva tarviku järsku peatumist, mis
omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista
liikumise haakepunktis tarviku pöörlemisele
vastassuunaliselt.
Näiteks kui lihvketas riivab töödetaili või haakub
töödetaili sisse, kaevub ketta külg materjali pinda
ning selle tulemusena viskub ketas töödetailist
välja. Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis
võib ketas paiskuda kasutaja suunas või temast
eemale. Sellises olukorras võib lihvketas ka
puruneda.
Tagasilööki põhjustab tööriista väärkasutamine ja/
või ebaõiged töövõtted või -tingimused ning seda
saab vältida allpool toodud ohutusmeetmete
rakendamisega.
a) Hoidke tööriista tugevalt käes ning
valige keha ja käe asend, mis võimaldab
tagasilöögi jõuga toime tulla. Kasutage
alati lisakäepidet, kui see on olemas, et
suudaksite tagasilööki või käivitumisel
esinevat väändereaktsiooni maksimaalselt
valitseda. Kui vastavad ettevaatusabinõud
on kasutusele võetud, saab kasutaja
kontrollida pöördemomendi või tagasilöögi
mõju.
b) Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
lisatarviku lähedusse. Tarvik võib
tagasilöögi mõjul vastu kätt paiskuda.
c) Vältige keha paiknemist piirkonnas,
kuhu tööriist tagasilöögi korral
paiskub. Tagasilöök paiskab tööriista
takerdumispunktis ketta liikumisele
vastupidises suunas.
d) Eriti ettevaatlik tuleb olla nurkade,
teravate servade jms ligiduses töötades.
Vältige tarviku hüplemist ja takerdumist.
Nurkade, teravate servade ja hüplemise
tõttu kipub pöörlev tarvik takerduma ja selle
tagajärjel võib tekkida tagasilöök või kaduda
kontroll tööriista üle.
e) Ärge ühendage tööriista külge saeketiga
puidugraveerimistera ega hambulist
saetera. Sellised tarvikud põhjustavad sageli
tagasilööke ja kontrolli kadumist tööriista üle.
Lihvimis- ja abrasiivsete lõiketöödega seotud hoiatused
a) Kasutage ainult sellele elektritööriistale
soovitatud kettatüüpe ja valitud kettale
mõeldud kaitsekatet. Nende ketaste puhul,
mille jaoks tööriist pole mõeldud, ei saa
tagada piisavat kaitset ja need on ohtlikud.
b) Maksimaalse turvalisuse tagamiseks peab
kaitsedetail olema kindlalt elektritööriista
külge kinnitatud ja õiges asendis, nii
et kasutaja poolt vaadates on katmata
võimalikult väike osa kettast. Kaitsedetail
aitab kaitsta kasutajat purunenud ketta
kildude ja juhusliku kokkupuute eest kettaga
ning sädemetega, mis võivad riided süüdata.
c) Kettaid tuleb kasutada ainult
sihtotstarbeliselt. Näiteks ärge teritage
lõikeketta küljega. Lihv-lõikekettad on
mõeldud perifeerseks lihvimiseks ja neile
rakenduv külgjõud võib põhjustada nende
purunemise.
d) Kasutage alati kahjustamata äärikuid,
mis sobivad valitud ketta suuruse ja
kujuga. Õiged kettaäärikud toetavad ketast,
vähendades selle purunemise tõenäosust.
Lõikeketaste äärikud võivad erineda
lihvketaste äärikutest.
e) Ärge kasutage suuremate
elektritööriistade kulunud kettaid.
Suurematele tööriistadele mõeldud ketas ei
sobi väiksema tööriista suuremale kiirusele ja
võib puruneda.
Abrasiivsete lõiketöödega seotud hoiatused
a) Lõikeketast ei tohi kinni kiiluda ega
sellele liigset survet avaldada. Ärge tehke
liiga sügavat lõiget. Ketta ülekoormamine
suurendab koormust ning ketas võib
kergemini väänduda või lõikesse kinni
kiiluda, see aga suurendab tagasilöögi ohtu.
b) Ärge seiske pöörleva ketta liikumisteel
ega selle taga. Kui ketas on töö hetkel
pöörlemas suunaga teist eemale, on
võimaliku tagasilöögi puhul suur tõenäosus,
et tööriist tuleb otse teie suunas.
9
EESTI KEEL
c) Kui ketas on kinni kiilunud või
katkestate lõiget mingil põhjusel, lülitage
elektritööriist välja ja hoidke seda
liikumatult, kuni ketas peatub täielikult.
Ärge püüdke lõikeketast eemaldada
lõike seest ajal, mil ketas liigub, see
võib põhjustada tagasilöögi. Leidke ja
kõrvaldage ketta kinnikiilumise põhjus.
d) Taaskäivitamise ajal ärge hoidke tööriista
lõikesoones. Laske kettal saavutada
täiskiirus ja juhtige see ettevaatlikult
uuesti lõikesoonde. Tööriista käivitamisel
sisselõike sees võib ketas kinni kiiluda, üles
paiskuda või anda tagasilöögi.
e) Tahvlid jm suured detailid tuleb toestada,
et ketta kinnijäämise ja tagasilöögi oht
oleks minimaalne. Suured detailid võivad
omaenda kaalu all painduda. Detaili alla
lõikejoone ja detaili serva lähedale mõlemale
poole ketast tuleb paigutada toed.
f) „Tasku” lõikamisel olemasolevatesse
seintesse või teistesse piiratud
nähtavusega kohtadesse peate olema eriti
ettevaatlik. Väljaulatuv ketas võib lõigata
gaasi- või veetorudesse, elektrijuhtmetesse
või tagasilööki põhjustavatesse objektidesse.
Lihvimistöödega seotud hoiatused
a) Ärge kasutage liiga suurt liivapaberilehte.
Järgige liivapaberi valimisel tootja
soovitusi. Üle lihvimistalla ulatuv suurem
liivapaberileht tekitab rebendite ohu ja võib
põhjustada haakumist, ketta rebenemist või
tagasilööke.
Poleerimistöödega seotud
hoiatused
(ainult D28116, D28136)
b) Kui traatharja puhul on soovitatav
kasutada kaitsekatet, ärge laske kettal
või traatharjal kaitsekatte vastu puutuda.
Traatketta või -harja läbimõõt võib suureneda
sõltuvalt töö iseloomust ja tsentrifugaaljõust.
Täiendav ohutusteave
• Keermega kinnitatavatel tarvikutel peab
olema sobiv keere. Äärikuga kinnitatavate
tarvikute tugiaugud peavad sobima
ääriku läbimõõduga. Tarvikud, mis ei sobi
elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust
väljas, vibreerivad liigselt ja võivad
põhjustada juhitavuse kaotamise.
• Käiakinnitusega ketaste lihvpind tuleb
paigutada kaitsme serva tasandist allapoole.
Valesti paigaldatud ketast, mis ulatub läbi
kaitsme serva tasandi, ei saa piisavalt
kaitsta.
HOIATUS! Soovitame kasutada
rikkevoolukaitset, mille
rakendumisvool on 30mA või vähem.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused
– Lendavatest osakestest tulenevate
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tulenevate
kehavigastuste oht.
– Ohtlikest ainetest pärineva tolmu oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
a) Ärge laske poleerimiskübara lahtisel
osal või selle kinnitusnööridel vabalt
pöörelda. Peitke või lõigake üleulatuvad
kinnitusnöörid ära. Lahtised ja pöörlevad
kinnitusnöörid võivad teie sõrmed sisse
mässida või haakuda töödeldava materjaliga.
Traatharjamistöödega seotud
hoiatused
a) Arvestage, et harjaseid võib harjast välja
lennata ka tavakasutuse korral. Ärge
avaldage harjastele liiga suurt survet.
Harjased võivad kergesti tungida läbi
õhemate riiete ja/või naha.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Kuupäevakood (P), mis sisaldab ka
tootmisaastat, on trükitud korpusele.
Näide:
2015 XX XX
Tootmisaasta
10
EESTI KEEL
Pakendi sisu
Pakendi sisu on järgmine:
1 nurklihvija
1 kaitsekate
1 külgkäepide
1 äärikute komplekt
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
seadmega üksi.
Vibratsioonivastane külgkäepide (joon. 1)
1 kasutusjuhend
Vibratsioonivastane külgkäepide (D) pakub
täiendavat mugavust, summutades tööriista
tekitatud vibratsiooni.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
Võtmeta kaitsekate (joon. 1)
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Võtmeta kaitsekate (C) võimaldab seadet töö
ajal kiirelt reguleerida ja suurendab seadme
multifunktsionaalsust.
1 lehtvõti
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
A. Toitelüliti
B. Võllilukk
C. Kaitsekate
D. Külgkäepide
E. Elektrooniline kiirusevalits
(ainult D28116, D28136)
F. Tolmu väljeava
Tolmueemaldussüsteem
(joon. 1)
Tolmueemaldussüsteem (F) hoiab ära tolmu
kuhjumise kaitsekatte ja mootori sissevõtuava
ümber ning vähendab mootorikorpusesse tungiva
tolmu hulka.
Sujuvkäivituse funktsioon
Sujuvkäivituse funktsioon võimaldab kiiruse
aeglast kogumist, et vältida seadme käivitamisel
järsku nõksatust. See funktsioon on eriti kasulik,
kui tööks on vähe ruumi.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Elektrooniline kiirusevalits
Vastupidavad nurklihvijad D28116, D28133
ja D28136 on mõeldud professionaalseteks
lihvimis-, lõike- ja poleerimistöödeks (ainult
D28116 ja D28136).
D28116, D28136
Elektrooniline kiirusevalits võimaldab tööriista
paremini valitseda ning kasutada seda
optimaalselt vastavalt töö või materjali olemusele.
KEELATUD ON kasutada muid kettaid peale
taandatud keskosaga ketaste ja lamellketaste.
Sidur
ÄRGE kasutage seda märjas keskkonnas
ega tuleohtlike vedelike või gaaside vahetus
läheduses.
Pöördemomenti piirav sidur vähendab
maksimaalset pöördereaktsiooni, mis kasutajale
ketta kinnikiilumisel edasi kandub. See funktsioon
hoiab ära ka käiguvahetuse ja elektrimootori
kinnikiilumise. Pöördemomenti piirav sidur on
tehases seadistatud ja seda ei saa reguleerida.
Need vastupidavad nurklihvijad on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
Kaitse voolukatkestuse eest
Toitenupul on kaitse voolukatkestuse eest: kui
vool mingil põhjusel välja lülitatakse, tuleb lüliti
teadlikult uuesti alla vajutada.
Ülekoormuskaitse
Mootori toide katkeb mootori ülekoormuse
korral. Toide taastub, kui tööriist on sobiva
töötemperatuurini jahtunud.
11
EESTI KEEL
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid teatud
pingega töötamiseks. Veenduge alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Teie DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, mis vastab
standardile EN60745, seetõttu pole
vaja maandusjuhet.
Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalse toitekaabli vastu, mille saab hankida
DEWALTI hoolduskeskuse kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS! Maandusklemm jäetakse
ühendamata.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Kaabli minimaalne
läbimõõt on 1,5 mm2 ja maksimaalne pikkus
30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS! Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ning vooluvõrgust
eemaldada. Enne tööriista uuesti
ühendamist vajutage käivituslüliti
sisse ja välja tagamaks, et tööriist on
välja lülitatud. Ootamatu käivitumine
võib lõppeda vigastustega.
12
Külgkäepideme kinnitamine
(joon. 5)
HOIATUS! Enne tööriista kasutamist
veenduge, et käepide on korralikult
kinnitatud.
HOIATUS! Külgkäepidet tuleb alati
kasutada, nii säilitate kontrolli tööriista
üle.
Keerake külgkäepide (D) kõvasti reduktori
ükskõik kummal küljel oleva ava (Q) külge.
Kaitsekatte paigaldamine ja
eemaldamine (joon. 2)
HOIATUS! Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ning vooluvõrgust
eemaldada. Enne tööriista uuesti
ühendamist vajutage käivituslüliti
sisse ja välja tagamaks, et tööriist on
välja lülitatud. Ootamatu käivitumine
võib lõppeda vigastustega.
ETTEVAATUST! Selle lihvijaga koos
tuleb kasutada kaitsekatteid.
Kui lõikate lihvijaga D28116, D28133 või
D28136 seotud lihvketta abil metalli või kivi,
TULEB kasutada 1. tüübi kaitsekatet. 1. tüübi
kaitsekatteid saab lisatasu eest DEWALTI
edasimüüjatelt.
MÄRKUS! Käesoleva jaotise lõpus lihvimisja lõiketarvikute tabelis on loetletud nende
lihvijatega kasutatavad muud lisaseadmed.
1. Asetage nurklihvija lauale, võll (O)
ülevalpool.
2. Vabastage fiksaator (G) ja hoidke kaitsekatet
(C) tööriista kohal, nagu joonisel näidatud.
3. Joondage sangad (K) sälkudega (L).
4. Vajutage kaitsekate alla ja pöörake see
vajalikku asendisse.
5. Vajadusel suurendage kinnitusjõudu,
pingutades kruvi (M).
6. Kinnitage fiksaator.
7. Kaitsme eemaldamiseks vabastage fiksaator.
EESTI KEEL
Lihv- või lõikeketta paigaldamine ja eemaldamine
(joon. 1, 3, 4)
HOIATUS! Ärge kasutage
kahjustunud ketast.
1. Asetage tööriist lauale, kaitsekate ülevalpool.
2. Paigaldage tugiäärik (I) õigesti võllile (O)
(joon. 3).
3. Asetage ketas (N) tugiäärikule (I). Tõstetud
keskkohaga ketast paigaldades veenduge, et
tõstetud keskkoht (J) on suunatud tugiääriku
(I) poole.
4. Kruvige keermestatud klambermutter (H)
võllile (O) (joon. 4):
a. Lihvimisketta paigaldamisel peab
keermestatud klambermutri rõngas (H)
jääma ketta poole (joon. 4A);
b. Lõikeketta paigaldamisel peab
keermestatud klambermutri (H) rõngas
jääma kettast eemale (joon. 4B).
5. Vajutage võllilukustusnuppu (b) ja pöörake
võlli (m), kuni see paigale lukustub.
6. Pingutage keermestatud klambermutrit (H)
kaasasoleva kaheavalise lehtvõtmega.
7. Vabastage võllilukk.
8. Ketta eemaldamiseks vabastage
keermestatud klambermutter (H) kaheavalise
lehtvõtmega.
Tugiketta/liivapaberi paigaldamine ja eemaldamine
(joon. 1, 4)
1. Asetage tööriist lauale, kaitsekate ülevalpool.
2. Eemaldage tugiäärik (I).
3. Asetage kummist tugiketas õigesti võllile (O).
4. Asetage liivapaber kummist tugikettale.
5. Kruvige keermestatud klambermutter (H)
võllile. Keermestatud klambermutri (H)
rõngas peab olema suunatud kummist
tugiketta poole.
6. Vajutage võllilukustusnuppu (b) ja pöörake
võlli (m), kuni see paigale lukustub.
7. Pingutage keermestatud klambermutrit (H)
kaheavalise lehtvõtmega.
8. Vabastage võllilukk
9. Kummist tugiketta eemaldamiseks vabastage
keermestatud klambermutter (H) kaheavalise
lehtvõtmega.
Traatharja paigaldamine
Kruvige traathari otse võllile ilma vahehoidja ja
keermestatud äärikuta.
Elektroonilise kiirusvalitsa
seadistamine (joon. 6)
D28116, D28136
Keerake ketas (E) soovitud tasemele. Kiiruse
suurendamiseks keerake ketast ülespoole ning
kiiruse vähendamiseks allapoole. Oskus tööriista
seadistada tuleb kogemustega.
Enne kasutamist
• Paigaldage kaitsekate ja sobiv ketas. Ärge
kasutage liiga kulunud kettaid.
• Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutuskorda kontrollige
tarvikuid, veendudes, et lihvketastel ei ole
täkkeid ega pragusid, et tugiketas pole
pragunenud, rebenenud või ülemäära
kulunud, et traatharjal pole lahtiseid või
lõhenenud traate. Elektritööriista või tarviku
mahapillamisel kontrollige, kas see jäi
terveks, või paigaldage defektideta tarvik.
Pärast tarviku kontrollimist ja paigaldamist
seiske ise ja suunake ka juuresviibijad
eemale pöörleva tarviku liikumistrajektoorist
ning lülitage elektritööriist üheks minutiks
tühikäigul maksimaalsel kiirusel sisse.
Kahjustunud tarvikud purunevad tavaliselt
selle katseaja jooksul.
• Veenduge, et sisemine ja välimine äärik
on õigesti kinnitatud. Järgige lihvimis- ja
lõiketarvikute tabelis esitatud juhiseid.
• Veenduge, et ketas pöörleb lisaseadmel ja
tööriistal olevate noolte suunas.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS! Järgige alati
ohutusjuhiseid ja kehtivaid eeskirju.
HOIATUS! Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ning vooluvõrgust
eemaldada. Enne tööriista uuesti
ühendamist vajutage käivituslüliti
sisse ja välja tagamaks, et tööriist on
välja lülitatud.
13
EESTI KEEL
HOIATUS!
HOIATUS! Et vähendada raskete
kehavigastusteohtu,hoidkekäsiALATIõiges
asendis, nagu näidatud joonisel.
• Kasutage klambrit või kruustange,
et hoida ja toetada tööriist stabiilsele
platvormile. Oluline on kinnitada
detail kindlalt klambriga ja toestada,
et vältida detaili liikumist ja kontrolli
kaotamist. Detaili liikumine või
kontrolli kaotamine võib tekitada ohu
ja põhjustada kehavigastuse.
HOIATUS! Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
• Kinnitage detail. Pitskruvide või
kruustangide abil kinnitatud detail
püsib kindlamini paigal, kui käega
hoides.
• Tahvlid jm suured detailid tuleb
toestada, et ketta kinnijäämise ja
tagasilöögi oht oleks minimaalne.
Suured detailid võivad omaenda
kaalu all painduda. Detaili alla
lõikejoone ja detaili serva lähedale
mõlemale poole ketast tuleb
paigutada toed.
• Kandke seda tööriista kasutades
alati tavalisi töökindaid.
• Korpus muutub kasutamise ajal
väga kuumaks.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Ärge rakendage kettale
liigset külgsurvet.
• Vältige ülekoormamist. Kui tööriist
muutub kuumaks, laske sel mõni
minut ilma koormuseta töötada,
et lisaseade saaks jahtuda. Ärge
puutuge lisaseadet enne, kui see
on jahtunud. Kettad muutuvad
kasutamise ajal väga kuumaks.
• Ärge kasutage suureauguliste
lihvketaste kinnitamiseks
sobituspukse ega adaptereid.
Tööriista tuleb hoida nii, et üks käsi on
külgkäepidemel (D) ja teine käsi tööriista
korpusel, nagu näidatud joonisel 1.
Sisse- ja väljalülitamine
(joon. 1)
HOIATUS! Ärge lülitage koormuse all
olevat tööriista sisse ega välja.
Tööriista käivitamiseks vajutage toitelülitit (A).
Pidevaks tööks vajutage lüliti täiesti ette.
Tööriista seiskamiseks vabastage lüliti. Tööriista
pideva töö lõpetamiseks vajutage lüliti tagumist
osa.
Võllilukk (joon. 1)
Võllilukk (B) aitab vältida võlli pöörlemist ketta
paigaldamise või eemaldamise ajal. Kasutage
võllilukku ainult siis, kui tööriist on välja lülitatud,
aku on eemaldatud ja ketas täielikult seiskunud.
TÄHELEPANU! Et vältida tööriista
kahjustamist, ärge rakendage
võllilukku tööriista käitamise ajal.
Muidu on tagajärjeks tööriista
kahjustused, samuti võib kinnitatud
tarvik seadme küljest suure hooga
lahti tulla ja põhjustada vigastusi.
Lukustuse kasutamiseks vajutage võllilukustusnuppu ja keerake võlli, kuni see peatub.
Metallitööd
• Ärge kunagi kasutage tööriista ilma
kaitsekatteta.
Kui kasutada tööriista metallil, tuleb veenduda, et
rikkevoolukaitse (RCD) on paigaldatud, et vältida
metallilaastudest tingitud jääkriske.
• Tööriist ei ole mõeldud
kasutamiseks lihvkoonusega.
Kui rikkevoolukaitse on toite välja lülitanud, viige
tööriist DEWALTI volitatud hooldustöökotta.
• Ärge kasutage elektritööriista
lõikepingil.
• Seotud abrasiivsete toodetega koos
ei tohi kunagi kasutada alusmatti.
• Arvestage, et ketas jätkab pärast
tööriista väljalülitamist pöörlemist.
14
Käte õige asend (joon. 1)
• Veenduge, et kõik lihvitavad
võilõigatavadmaterjalidoleksidturvaliselt
fikseeritud.
HOIATUS! Äärmuslikes
töötingimustes võib metalli töötlemisel
seadme korpusesse koguneda voolu
juhtiv tolm. Selle tagajärjel võib
masina sees olev kaitseisolatsioon
laguneda, millega kaasneb
elektrilöögi oht.
EESTI KEEL
Et vältida metallipuru kuhjumist masinas,
on soovitatav iga päev ventilatsiooniavasid
puhastada. Vt Hooldamine.
Seinakonstruktsioonidesse süvendite lõikamist
reguleerivad siseriiklikud eeskirjad. Neid eeskirju
tuleb järgida igas olukorras.
Lamellketaste kasutamine
Enne töö alustamist konsulteerige ehitusinseneri,
arhitekti või ehitusjärelevalvega.
HOIATUS! Metallitolmu
kogunemine. Metallitöö puhul
liigne lamellketaste kasutamine
võib kaasa tuua elektrilöögi ohu.
Riski vähendamiseks paigaldage
enne kasutamist rikkevoolukaitse
ja puhastage ventilatsiooniavasid
iga päev, puhudes neisse kuiva
suruõhku vastavalt allpool toodud
hooldusjuhistele.
Metalli lõikamine
Seotud abrasiivsete toodetega lõikamisel
kasutage alati kaitsekatte tüüpi 1.
Lõikamisel rakendage mõõdukat jõudu, mis
vastab lõigatavale materjalile. Ärge rakendage
lõikekettale survet ning ärge kallutage ega
võngutage masinat.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on ette nähtud
pikaajaliseks tööks ja selle hooldustarve on
minimaalne. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS! Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ning vooluvõrgust
eemaldada. Enne tööriista uuesti
ühendamist vajutage käivituslüliti
sisse ja välja tagamaks, et tööriist on
välja lülitatud. Ootamatu käivitumine
võib lõppeda vigastustega.
Ärge vähendage lõikeketta allapoole liikumise
kiirust, rakendades külgsurvet.
Eemaldatavad harjad
Masin peab töötama alati ülespoole liikudes.
Muidu on oht, et see liigub kontrollimatult lõikest
välja.
Mootor seiskub automaatselt, kui süsinikharjad
on läbi kulunud ning tööriist vajab hooldust.
Süsinikharju ei saa hooldada kasutaja. Viige
tööriist DEWALTI volitatud hooldustöökotta.
Kui lõikate profiile ja ruudukujulise ristlõikega
talasid, tuleks alustada võimalikult väikesest
ristlõikest.
Jämelihvimine
Määrimine
Ärge kunagi kasutage jämelihvimiseks
lõikeketast.
Kasutage alati kaitsekatte tüüpi 27.
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Jämelihvimisel jääb tulemus kõige parem, kui
hoida masinat 30° kuni 40° nurga all. Liigutage
masinat mõõduka survega edasi-tagasi. Sel viisil
ei lähe detail liiga kuumaks, ei muuda värvi ja ei
teki sooni.
Kivi lõikamine
Masinat tohib kasutada vaid kuivlõikamiseks.
Kivi lõikamiseks on parem kasutada
teemantlõikeketast.
Kasutage masinat üksnes täiendava
tolmuvastase maskiga.
Praktiline nõuanne
Seinakonstruktsioonidesse süvendite
lõikamisel tuleb olla ettevaatlik.
Puhastamine
HOIATUS! Mustuse kogunemisel
ventilatsiooniavadesse ja nende
ümbrusesse eemaldage mustus ja
tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu
abil. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrnatoimelise
seebiga niisutatud lappi. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse;
15
EESTI KEEL
ärge kunagi kastke tööriista või selle
osi vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta küsige täpsemat teavet
edasimüüjalt.
TARVIKUTE TABEL
Suurim
Väikseim
[mm] pöörle- Perifeerne Keermestatud
[mm]
missage- kiirus
ava pikkus
dus
[m/s]
[mm]
D b d
-1
[min ]
d
115 6 22,23 11000
D
80
–
11000
80
–
70 30 M14 11000
45
18,0
115 12 M14 11000
80
18,0
125 12 M14 11000
80
18,0
b 125 6 22,23 11000
115
D
–
–
125
d
b
D
D
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi
ära visata koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
16
Kohalikud eeskirjad võivad nõuda
elektriseadmete eraldamist olmejäätmetest ning
nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust oma toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
tagastage toode volitatud hooldustöökotta, kus
see teilt vastu võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
DEWALTI volitatud hooldustöökodade nimekirja
ning meie müügijärgse teeninduse täielikud
andmed ja kontaktid võib leida ka järgmiselt
veebiaadressilt: www.2helpU.com.
EESTI KEEL
LIHVIMIS- JA LÕIKETARVIKUTE TABEL
Kaitsekatte tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Käiakinnitusega
lihvimisketas
Kaitsekate, tüüp 27
KAITSEKATE,
TÜÜP 27
Lamellketas
Tugiäärik
Traatkettad
Käiakinnitusega ketas,
tüüp 27
Keermestatud klambermutter
Keermestatud
mutriga traatkettad
Kaitsekate, tüüp 27
Traatketas
Keermestatud
mutriga traatkoonus
Kaitsekate, tüüp 27
Traathari
Tugiketas/
liivapaber
Kaitsekate, tüüp 27
Kummist tugitald
Lihvimisketas
Keermestatud klambermutter
17
EESTI KEEL
LIHVIMIS- JA LÕIKETARVIKUTE TABEL (järg)
Kaitsekatte tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Puidulõikeketas,
seotud
Kaitsekate, tüüp 1
KAITSEKATE,
TÜÜP 1
Metallilõikeketas,
seotud
Teemantilõikekettad
KAITSEKATE,
TÜÜP 1
KAITSEKATE,
TÜÜP 27
18
Lõikeketas
Keermestatud klambermutter
VÕI
ILMA
KAITSEKATTETA
(AINULT D28116,
D28136)
Tugiäärik
Poleerkübar
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
D28116, D28133, D28136
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки / номинальная
скорость
Диаметр диска
Диаметр шпинделя
Длина шпинделя
Вес
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
В перем. тока
Вт
об/мин.
мм
мм
кг
D28116
230
3
1 100
2 800 – 10 500
D28133
230
3
1 100
10 500
D28136
230
2
1 500
2 800 – 10 500
115
M14
16
2,3*
125
M14
16
2,3*
125
M14
16
2,6*
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN60745-2-3:
дБ(А)
88
89
89
LPA (звуковое давление)
LWA (акустическая мощность)
дБ(А)
99
100
100
K (погрешность измерения акустической
3,0
3,0
3,0
дБ(А)
мощности)
Шлифование поверхностей
Значения вибрационного воздействия ah,AG =
Погрешность K =
Шлифование диском
Значения вибрационного воздействия ah,DS =
Погрешность K =
Полировка
Значения вибрационного воздействия ah,P =
Погрешность K =
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
м/с2
м/с2
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
м/с2
м/с2
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
м/с2
м/с2
4,2
1,5
–
–
4,1
1,5
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
МИНИМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ:
Инструменты
230 В
10 ампер,
электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
20
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
D28116, D28133, D28136
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.06.2015
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
d)
e)
f)
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
22
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
РУССКИЙ ЯЗЫК
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
зачистки металлической щёткой,
абразивной резки и полировки
(только D28116, D28136). Внимательно
прочтите все инструкции
по использованию, правила
безопасности, спецификации, а также
рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство
по эксплуатации данного
электроинструмента. Несоблюдение
всех перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьёзной
травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ по
полировке (только для D28133).
Использование инструмента не
по назначению может привести
к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным кожухом
и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
g) Не используйте повреждённые
насадки. Перед каждым
использованием проверяйте
абразивные диски на наличие сколов
и трещин, диски-подошвы - на наличие
надрывов и трещин, проволочные
щётки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите
неповреждённую насадку. После
проверки и установки насадки
отведите электроинструмент от
себя и посторонних лиц в сторону
и запустите его на максимальной
скорости без нагрузки в течение
одной минуты. Повреждённые насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
h) Используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твёрдых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне.
Любое лицо, входящее в рабочую
зону, должно использовать
средства индивидуальной
защиты. Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
насадки с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае
потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлён, а Ваша рука
может быть затянута вращающейся
насадкой.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя
повышает риск поражения
электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы,
щётки или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут
стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою
очередь приводит к потере контроля над
электроинструментом и его внезапному
отбрасыванию назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
Например, если абразивный круг был
защемлён или застрял в заготовке,
край круга в момент защемления может
врезаться в поверхность заготовки,
в результате чего круг поднимается или
отскакивает назад. В зависимости от
направления движения круга в момент
защемления, круг может резко подняться
в сторону или от оператора. В этот
момент абразивные круги могут также
сломаться.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая следующие меры
безопасности:
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
a) Крепко удерживайте
электроинструмент и следите
за положением тела и рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающейся насадки. При обратном
ударе насадка может поранить Ваши
руки.
c) Не стойте в зоне
действия обратного удара
электроинструмента. В момент
заклинивания сила обратного удара
отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заклинивания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заклинивания вращающейся насадки,
что может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные
диски увеличивают вероятность
возникновения обратного удара и потери
контроля над инструментом.
Специальные меры безопасности при выполнении
операций по шлифованию
и резке с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи,
специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не
предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не
будут надёжно защищены кожухом
и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надёжно закреплён на
электроинструменте. Для
достижения максимальной
безопасности кожух должен быть
установлен таким образом, чтобы
со стороны оператора была
открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском, а также от искр,
способных воспламенить одежду
оператора.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии
с их назначением. Например: не
выполняйте шлифование боковой
стороной режущего диска. Абразивные
режущие диски предназначены для
шлифования периферией круга, поэтому
боковая сила, применимая к данному
типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
d) Всегда используйте неповреждённые
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые
фланцы поддерживают диск, снижая
вероятность его разрушения. Фланцы
для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные специальные меры безопасности
при резке с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку
на диск, результатом которой может
стать деформация или заедание
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с вращающимся
диском прямо на Вас.
c) В случае заклинивания диска или
при прерывании процесса резки по
какой-либо причине выключите
электроинструмент и удерживайте
его неподвижно в пропиле до полной
остановки диска. Ни в коем случае
не пытайтесь вытащить режущий
диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по её устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Для сведения к минимуму риска
защемления диска и обратного
удара размещайте панели или
заготовки больших размеров на
опорах. Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под тяжестью
собственного веса. Устанавливайте
опоры под заготовкой по обе стороны
от диска, около линии реза и краёв
заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Специальные меры безопасности при шлифовании
a) Не используйте шлифовальные
круги, диаметр которых намного
превышает диаметр подошвы.
При выборе шлифовальной бумаги
26
пользуйтесь рекомендациями
изготовителя. Шлифовальная бумага,
выступающая за пределы подошвы
шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения круга или
вызовет обратный удар.
Специальные меры безопасности при полировке (только
для D28116, D28136)
a) Следите за тем, чтобы
полировальная шкурка была плотно
установлена на подошве, а концы
завязок были убраны. Уберите
или отрежьте все выступающие
концы завязок. Свободно свисающие
и вращающиеся завязки могут
запутать Ваши пальцы или застрять
в обрабатываемой заготовке.
Специальные меры безопасности при работе с использованием проволочных
щёток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щётки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щётку,
оказывая на неё чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через лёгкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щёткой
рекомендовано использование
защитного кожуха, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щётки или диска
с кожухом. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы
проволочный диск или щётка могут
увеличиться в диаметре.
Дополнительные инструкции
по безопасности
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепёжным деталям
электроинструмента, могут стать
РУССКИЙ ЯЗЫК
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищён должным образом.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
A. Клавиша пускового выключателя
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
C. Защитный кожух
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (р), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
B. Блокировка шпинделя
D. Боковая рукоятка
E. Электронный регулятор скорости
вращения электродвигателя (только
D28116, D28136)
F. Выпускное отверстие пылеотвода
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловые шлифовальные машины высокой
мощности D28116, D28133, D28136
предназначены для профессиональных работ
по шлифованию, резке, зачистке и полировке
(только D28116 и D28136).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данные угловые шлифовальные
машины являются профессиональными
электроинструментами для работ в тяжёлом
режиме.
Электронный регулятор скорости вращения электродвигателя
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
D28116, D28136
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Антивибрационная боковая
рукоятка (Рис. 1)
Антивибрационная боковая рукоятка (d)
создаёт дополнительный комфорт, поглощая
возникающие при работе шлифмашины
вибрации.
Бесключевой защитный кожух (Рис. 1)
Такая конструкция защитного кожуха (с)
позволяет в процессе работы быстро
регулировать его положение без
использования гаечного ключа, что расширяет
возможности использования.
Система пылеудаления
(Рис. 1)
Система пылеудаления (f) предотвращает
накопление пыли вокруг защитного кожуха
и вентиляционного входа электродвигателя,
а также минимизирует поток пыли,
проникающей во внутреннее пространство
электродвигателя.
Плавный пуск
С помощью функции плавного пуска набор частоты (скорости) вращения электродвигателя
шлифмашины происходит плавно, без рывков.
Данная функция особенно удобна при работе
в ограниченном пространстве.
28
Электронное регулирование скорости
вращения расширяет возможности
шлифмашины и содействует ее
использованию в оптимальных режимах
с учетом обрабатываемого материала
и сменных принадлежностей.
Муфта
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора
при заклинивании диска. Это устройство
также предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя. Муфта предельного
момента установлена на заводе-изготовителе
и не может регулироваться в дальнейшем.
Расцепитель нулевого напряжения
Пусковой выключатель имеет функцию
отключения при исчезновении или сильном
понижении напряжения: если подача
электрического тока по какой-либо причине
прервётся, для включения инструмента
необходимо будет заново нажать на пусковой
выключатель.
Защита от перегрузок
В случае перегрузки электродвигателя
подача питания уменьшится. Подача питания
восстановится при охлаждении инструмента
до необходимой рабочей температуры.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT
оборудован двойной изоляцией
в соответствии со стандартом
EN60745, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование удлинительного кабеля
Установка и снятие защитного кожуха (Рис. 2)
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы
Установка боковой рукоятки
(Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием инструмента
убедитесь, что рукоятка надёжно
затянута.
ВНИМАНИЕ: Для обеспечения
полного контроля над
инструментом во время работы
всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
Вставьте боковую рукоятку (d) в одно из
резьбовых отверстий (g), расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надёжно
затяните.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин D28116,
D28133 или D28136 для резки металла или
кирпичной кладки кругами с абразивом на
связке на них ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен
защитный кожух Типа 1. Защитные кожухи
Типа 1 можно приобрести у дистрибьюторов
DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
1. Положите угловую шлифмашину на стол,
шпинделем (о) вверх.
2. Ослабьте фиксатор зажима (g) и держите
защитный кожух (c) над инструментом, как
показано на рисунке.
3. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
4. Прижмите кожух к инструменту
и поверните его в нужное положение.
5. При необходимости увеличьте силу
зажима, затянув винт (m).
6. Затяните фиксатор зажима.
7. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
фиксатор зажима.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка и снятие шлифовальных кругов или режущих дисков (Рис. 1, 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
повреждённые диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец (i) на
шпиндель (o) (Рис. 3).
3. Установите диск (n) на проставочный
фланец (i). При установке дисков
с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (j) примыкал
к проставочному фланцу (i).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (n)
на шпиндель (o) (Рис. 4):
a. При установке шлифовального круга
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром на круг (Рис. 4A);
b. При установке режущего диска
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром вверх (Рис. 4B).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(b) и поворачивайте шпиндель (o) до его
полной фиксации на месте.
6. Затяните стопорную гайку (h) при помощи
ключа, входящего в комплект поставки.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную
гайку (h) при помощи ключа.
Установка и снятие дисков-подошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 1, 4)
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Снимите проставочный фланец (i).
3. Установите на шпиндель (o) резиновый
диск-подошву.
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
5. Накрутите резьбовую стопорную гайку
(h) на шпиндель. Стопорная гайка (h)
устанавливается выпуклым центром на
резиновый диск-подошву.
6. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(b) и поворачивайте шпиндель (o) до его
полной фиксации на месте.
30
7. Затяните стопорную гайку (h) при помощи
ключа.
8. Отпустите кнопку блокировки шпинделя
9. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (h) при помощи
ключа.
Установка чашеобразной
проволочной щётки
Накрутите чашеобразную проволочную
щётку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового
фланца.
Настройка электронного регулятора скорости вращения
электродвигателя (Рис. 6)
D28116, D28136
Поверните регулятор (е) и установите его
на необходимый уровень. Для установки
высокой скорости поверните регулятор вверх,
для установки низкой скорости, поверните
регулятор вниз. Правильное регулирование
достигается по приобретении определенного
опыта.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух
и подходящий для данного типа работ
диск или круг. Не используйте чрезмерно
изношенные диски или круги.
• Не используйте повреждённые
насадки. Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на
наличие сколов и трещин, дискиподошвы - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щётки - на
наличие ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповреждённую
насадку. После проверки и установки
насадки отведите электроинструмент
от себя и посторонних лиц в сторону
и запустите его на максимальной
скорости без нагрузки в течение
одной минуты. Повреждённые насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
Следуйте инструкциям, данным
РУССКИЙ ЯЗЫК
в Таблице принадлежностей для
шлифования и резки.
• Проследите, чтобы диск или
круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки
были надёжно зафиксированы на
месте.
• Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте тиски
или струбцины. Очень важно
надёжно фиксировать заготовку,
чтобы предотвратить
смещение заготовки и потерю
контроля над инструментом.
Смещение заготовки или потеря
контроля над инструментом
может привести к опасной
ситуации и стать причиной
получения телесной травмы.
• Закрепляйте обрабатываемую
заготовку. Работа
с заготовками, закреплёнными
при помощи зажимных
устройств и тисков, более
безопасна, чем при ручном
удерживании.
• Для сведения к минимуму риска
защемления диска и обратного
удара размещайте панели или
заготовки больших размеров
на опорах. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного
веса. Устанавливайте опоры под
заготовкой по обе стороны от
диска, около линии реза и краёв
заготовки.
• Всегда при работе с данным
инструментом надевайте
рабочие перчатки.
• Во время использования корпус
редуктора очень сильно
нагревается.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент очень нагрелся,
дайте ему поработать
несколько минут на холостом
ходу, чтобы остыла насадка. Не
прикасайтесь к насадке, пока
она полностью не остынет.
Во время использования
диски и круги очень сильно
нагреваются.
• Никогда не используйте
переходные втулки или
переходники для подгонки
широких отверстий абразивных
кругов.
• Никогда не используйте
инструмент без установленного
на месте защитного кожуха.
• Данный инструмент
не предназначен для
использования с чашеобразными
шлифовальными кругами.
• Никогда не используйте
электроинструмент на
отрезной подставке.
• Никогда не используйте
прокладки с насадками из
абразива на связке.
• Помните, что круг будет какоето время вращаться после
выключения инструмента.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(d), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на Рис. 1.
Включение и выключение
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не включайте
и не выключайте шлифмашину,
если абразивный диск
находится в соприкосновении
с обрабатываемой заготовкой!
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а).
Для непрерывного режима работы
передвиньте клавишу пускового выключателя
полностью вперёд.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя. Для
выключения непрерывного режима работы
инструмента нажмите на заднюю половину
клавиши пускового выключателя.
Блокировка шпинделя
(Рис. 1)
Блокировка шпинделя (b) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединён от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведёт к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
32
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Использование веерных
дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность поражения
электрическим током. Для
уменьшения данной опасности,
используйте устройство
защитного отключения по току
утечки (УЗО), а также ежедневно
очищайте вентиляционные
прорези, продувая их сухим
сжатым воздухом в соответствии
с приведёнными ниже указаниями
по техническому обслуживанию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Резка металлов
При резке с использованием кругов
с абразивом на связке всегда используйте
защитный кожух Типа 1.
При резке работайте с умеренной подачей,
в соответствии с обрабатываемым
материалом. Ни в коем случае не
оказывайте давления на режущий диск, не
наклоняйте инструмент и не совершайте им
колебательных движений.
Не снижайте скорости вращающегося
режущего диска путём оказания бокового
давления.
Всегда управляйте инструментом движением
вперёд. В противном случае, существует
опасность толчков и потеря контроля над
резом.
При резке профилей и брусков с квадратным
сечением лучше всего начинать с маленького
поперечного разреза.
Черновое шлифование
Никогда не используйте режущий диск
для чернового шлифования. Всегда
устанавливайте защитный кожух Типа 27.
Чтобы достичь наилучших результатов
при черновом шлифовании, установите
инструмент под углом от 30° до 40° . Прилагая
умеренное усилие, ведите инструмент
движением вперёд-назад. Таким образом,
заготовка не нагреется слишком сильно, не
потеряет первоначального цвета, а на её
поверхности не образуются бороздки.
Резание камня
проектировщиком, архитектором или
производителем работ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы
Износ щёток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щёток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные
щётки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Данный инструмент должен
использоваться только для сухой резки.
Для резки камня лучше всего использовать
алмазные режущие диски.
Работайте инструментом, только надев
респиратор.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Совет по работе
Соблюдайте осторожность при прорезании
щелевых отверстий в несущих стенах.
Прорезание щелевых отверстий в несущих
стенах регулируется установленными
правилами, специфическими для каждой
отдельной страны. Данные правила должны
соблюдаться при любых обстоятельствах.
Перед началом работ проконсультируйтесь
с ответственным инженером-
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
и респиратор утверждённого
типа.
Макс.
[мм]
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
D
b
Длина
Мин.
[мм] скорость Окружная резьбового
скорость
отверстия
вращения
[м/с]
[мм]
d [об/мин]
115
6
22,23 11 000
b 125
6
22,23 11 000
Макс.
[мм]
d
D
80
-
11 000
80
-
11 000
45
18,0
115
D
-
-
125
d
70
b
D
34
30 M14
D
b
Длина
Мин.
[мм] скорость Окружная резьбового
скорость
отверстия
вращения
[м/с]
[мм]
d [об/мин]
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
D
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Шлифовальные
диски с утопленным центром
Защитный кожух Тип 27
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Лепестковый
диск
Проволочные
диски
Проставочный фланец
Диск с утопленным центром Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щётки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щётка
Диск-подошва /
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
(Продолжение)
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Отрезные диски
по камню на
связывающем
компаунде
Защитный кожух Тип 1
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Отрезные диски
по металлу на
связывающем
компаунде
Отрезные диски
по алмазной
обработке
ИЛИ
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
(ТОЛЬКО ДЛЯ
D28116, D28136)
zst00275746 - 06-10-2015
36
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
Проставочный фланец
Полировальный
колпак
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising