D28133 | DeWalt D28133 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

371000 - 75 LV
D28116
D28133
D28136
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)s
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
20
1 attēls / Рисунок 1
e
p
f
a
d
c
b
2 attēls / Рисунок 2
c
k
g
m
l
l
o
3
3 attēls / Рисунок 3
4 attēls /
Рисунок 4
j
h
n
i
o
n
j
h
A
i
h
n
j
i
o
o
B
5 attēls / Рисунок 5
6 attēls / Рисунок 6
e
q
q
d
4
LATVIEŠU
LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS
D28116, D28133, D28136
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ievades jauda
Tukšgaitas / nominālie apgriezieni
Riteņa diametrs
Vārpstas diametrs
Vārpstas garums
Svars
* svarā ietilpst sānu rokturis un aizsargs
VMAIŅSTR.
W
min-1
mm
mm
kg
D28116
230
3
1100
2800–10500
115
M14
16
2,3*
Trokšņu vērtības un vibrāciju vērtības (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN60745-2-3:
LPA (skaņas emisijas spiediena līmenis)
dB(A)
88
LWA (skaņas jaudas līmenis)
dB(A)
99
K (nenoteiktība pie dotā skaņas līmeņa)
dB(A)
3,0
Virsmas slīpēšana
Vibrāciju emisijas vērtība ah,AG = =
Neprecizitāte K =
Slīpēšana ar ripu
Vibrāciju emisijas vērtība ah,DS =
Neprecizitāte K =
Pulēšana
Vibrāciju emisijas vērtība ah,P =
Neprecizitāte K =
D28133
230
3
1100
10500
125
M14
16
2,3*
D28136
230
2
1500
2800–10500
125
M14
16
2,6*
89
100
3,0
89
100
3,0
m/s2
m/s2
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
m/s2
m/s2
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
m/s2
m/s2
4,2
1,5
–
–
4,1
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN60745, un to
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments tiek
izmantots dažādiem lietojumiem,
ar dažādiem piederumiem vai slikti
uzturēts, vibrācijas emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
5
LATVIEŠU
DROŠINĀTĀJI
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri,
elektrotīklā
Apvienotā
Karaliste un Īrija
230 V instrumenti
13 ampēri,
kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda uz iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS
D28116, D28133, D28136
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014
Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK
(līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016)
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
6
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā.
Markus Rompel
Inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētājs
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
01.06.2015
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojumu risku, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM
Termins “elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu,
ko darbina ar elektrības palīdzību (ar vadu),
vai ar akumulatoru darbināmu (bez vada)
elektroinstrumentu.
1) DROŠĪBA DARBA ZONĀ
a) Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem)
LATVIEŠU
b)
c)
d)
e)
f)
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu
no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai
kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai
samezglojies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgi, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
samazināsies risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
d)
e)
f)
g)
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūknēšanas un savākšanas
ierīces, obligāti tās pievienojiet un
ekspluatējiet pareizi. Lietojot putekļu
savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā normatīvo
parametru robežās paveiksiet darbu daudz
labāk un drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
7
LATVIEŠU
e)
f)
g)
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms lietošanas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
Ekspluatējiet elektroinstrumentu, tā
piederumus, detaļas u.c. saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Nodrošiniet, ka elektroinstrumenta
apkopi un apkalpošanu veic kvalificēts
remontstrādnieks, lietojot tikai
identiskas rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Papildu īpaši drošības norādījumi Drošības norādījumi
visiem darbu veidiem
a) Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā
slīpmašīnu, stiepļu birsti vai nogriešanas
instrumentu vai pulēšanu (tikai D28116,
D28136) instrumentu. Izlasiet visus
drošības brīdinājumus, norādījumus,
ilustrācijas un tehniskos datus, kas
atrodas elektroinstrumenta komplektācijā.
Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie
noteikumi, var saņemt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
nopietnu ievainojumu.
b) Ar šo elektroinstrumentu nav ieteicams
veikt pulēšanas (tikai D28133) darbus.
Veicot darbus, kam šis elektroinstruments
nav paredzēts, var rasties bīstami apstākļi un
varat gūt ievainojumus.
c) Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši
izgatavotos un ieteiktos piederumus.
Kaut arī kādu citu piederumu ir iespējams
piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav
droša.
8
d) Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu,
kas atzīmēts uz elektroinstrumenta.
Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo
ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
e) Piederuma ārējam diametram un
biezumam jābūt elektroinstrumenta
jaudas koeficienta robežās. Nepareiza
izmēra piederumus nav iespējams pietiekami
uzmanīt vai kontrolēt.
f) Piederuma ārējam diametram un
biezumam jābūt elektroinstrumenta
jaudas koeficienta robežās.
Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst
elektroinstrumenta vārpstas lielumam, sāk
svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to dēļ
var zaudēt kontroli pār instrumentu.
g) Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms
katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet
piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā
nav robu un plaisu, vai atbalsta paliktnis
nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku
nolietojies un vai stiepļu birste nav vaļīga
un kādā stāvoklī ir tās stiepļu sari. Ja
elektroinstruments vai piederums ir ticis
nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav
bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu piederumu.
Kad pārbaude ir veikta un piederums ir
piestiprināts, gan jums, gan apkārtējām
personām jāstāv drošā attālumā
no piederuma rotēšanas zonas, bet
elektroinstruments vienu minūti jādarbina
maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti
piederumi šajā pārbaudes laikā parasti
salūzt.
h) Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas
aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja
vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu
aizsargus, cimdus un darba priekšautu,
kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla
daļiņas. Acu aizsargaprīkojumam jāaiztur
lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu
veikšanas laikā. Putekļu maskas vai
respiratora filtram jāaiztur darba laikā
radušās daļiņas. Ilgstoša un ļoti intensīva
trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
i) Neļaujiet nepiederošām personām
atrasties darba zonā. Ikvienam, kas
atrodas darba zonā, jāvalkā personīgais
aizsargaprīkojums. Apstrādājamā materiāla
vai bojāta piederuma daļiņas var aizlidot un
izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba
zonas tuvumā.
j) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
LATVIEŠU
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas
vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
k) Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos
rotējošam piederumam. Ja zaudējat
kontroli, instruments var pārgriezt vai aizķert
vadu, bet jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā
piederumā.
l) Nenovietojiet instrumentu, līdz piederums
nav pilnībā pārstājis darboties. Rotējošais
piederums var satvert virsmu un izraut
elektroinstrumentu jums no rokām.
m) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt,
kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.
Ja apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam
piederumam, tas var tikt satverts, piederumu
ieraujot jūsu ķermenī.
n) Regulāri tīriet elektroinstrumenta
gaisa atveres. Dzinēja ventilators ierauj
putekļus korpusā un pārāk liels uzkrātā
metāla pulvera daudzums var izraisīt
elektrobīstamību.
o) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt
viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
p) Nelietojiet tādus piederumus, kam
vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi. Ja
tiek izmantots ūdens vai citi dzesēšanas
šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai
elektriskās strāvas triecienu.
PAPILDU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI VISIEM DARBU VEIDIEM
Atsitiena cēloņi un operatora
aizsardzība pret tiem
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas,
atbalsta paliktņa, birstes vai cita piederuma
saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai
satveršanas rezultātā rotējošais piederums
pēkšņi apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs
nav iespējams savaldīt, un tas ar spēku triecas
pretēji rotācijas virzienam saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir
saspiedis vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas
atrodas pret saspiešanas vietu, var iegriezties
materiāla virsmā, izraisot ripas izkrišanu vai
atsitienu ar spēku. Ripa var atsisties gan
operatora, gan tam pretējā virzienā, atkarībā
no ripas kustības virziena saspiešanas vietā.
Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas
un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā un to var novērst, veicot atbilstošus
piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
a) Nepārtraukti cieši turiet mehanizēto
instrumentu un novietojiet savu
ķermeni un rokas tā, lai varētu pretoties
atsitiena spēkiem. Lai pēc iespējas labāk
novaldītu atsitienu vai iedarbināšanas
laikā — griezes momentu, vienmēr
lietojiet palīgrokturi, ja tāds ir. Operators
var novaldīt griezes momenta reakciju
vai atsitiena spēku, ja veic atbilstošus
piesardzības pasākumus.
b) Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma
tuvumā. Piederums var radīt atsitienu rokai.
c) Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur
elektroinstruments virzīsies atsitiena
gadījumā. Atsitiena spēka ietekmē
instruments virzīsies pretēji ripas kustības
virzienam saspiešanas vietā.
d) Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot
stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet
piederuma atlēcienus un sadursmes ar
šķēršļiem. Stūri, asas malas vai atlēcieni
mēdz izraisīt rotējošā piederuma ieķeršanos,
kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār
instrumentu vai ciest no atsitiena.
e) Nedrīkst uzstādīt ķēdes zāģa
kokgriešanas asmeni vai zāģa asmeni ar
zobiem. Šādi asmeņi bieži izraisa atsitienu
un instrumenta nevadāmu darbību.
Īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un abrazīviem nogriešanas darbiem
a) Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam
paredzētus ripu tipus un izvēlētajai
ripai piemērotu aizsargu. Ripas, kas nav
paredzētas šim elektroinstrumentam, nav
iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav
drošas lietošanai.
b) Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam
pie elektroinstrumenta un maksimāli
droši novietotam tā, lai pret operatoru
būtu pavērsta vismazākā iespējamā ripas
daļa. Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru
pret salūzušas ripas atlūzām, nejaušas
saskaršanās ar ripu un dzirkstelēm, kas var
aizdedzināt apģērbu.
c) Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem
mērķiem. Piemēram, ar griezējripas malu
nedrīkst slīpēt. Abrazīvas griezējripas
paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz
9
LATVIEŠU
šīm ripām iedarbojas sānu spēks, tās var
salūzt.
d) Jālieto tikai nebojāti ripu atloki, kuru
izmērs un forma atbilst izvēlētai ripai.
Pareizi ripu atloki balsta ripas, tādējādi
samazinot ripas salūšanas iespējamību.
Griezējripām paredzētie atloki var atšķirties
no slīpripas atlokiem.
e) Nedrīkst lietot nodilušas ripas,
kas bijušas lietotas ar lielākiem
elektroinstrumentiem. Ripa, kas paredzēta
lielākiem elektroinstrumentiem, nav
piemērota mazāka instrumenta lielākam
rotācijas ātrumam un var saplīst.
Papildu īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz abrazīviem
nogriešanas darbiem
a) Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu,
kā arī nespiediet pārāk stipri uz tās.
Necentieties veikt pārāk dziļu iegriezumu.
Ja ripa tiek spiesta pārāk spēcīgi, palielinās
risks ripai saliekties vai iestrēgt materiālā,
kā rezultātā var tikt izraisīts atsitiens vai ripa
salūzt.
b) Nenostājieties vienā plaknē ar rotējošo
ripu vai aiz tās. Ja ripa darba laikā
rotē pretējā virzienā no jums, iespējama
atsitiena spēka ietekmē rotējošā ripa un
elektroinstruments virzās tieši jūsu virzienā.
c) Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla
dēļ slīpēšana/griešana ir pārtraukta,
izslēdziet elektroinstrumentu un turiet
to nekustīgi, līdz ripa pilnībā pārstāj
darboties. Nekādā gadījumā neizņemiet
griezējripu no iegriezuma materiālā,
kamēr ripa atrodas kustībā, citādi var
notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju
un vērsiet to par labu, lai novērstu ripas
iestrēgšanas cēloni.
d) Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa
atrodas materiālā. Nogaidiet, līdz ripa
sasniedz maksimālo ātrumu, un uzmanīgi
atsāciet griešanu. Ja atsāksiet darbu ar
instrumentu, kas atrodas materiālā, ripa var
iestrēgt, izlēkt ārā vai izraisīt atsitienu.
e) Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk
lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam
samazinātu ripas iespiešanās un atsitiena
risku. Lieli materiāla gabali mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto
zem materiāla gabala, griezuma līnijas
tuvumā un materiāla gabala malas tuvumā
abās ripas pusēs.
10
f) Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot
iezāģējumus ēku sienās vai citās
nosegtās vietās. Ripa, kas izvirzās
materiāla otrā pusē, var sagriezt gāzes vai
ūdens cauruļvadus, elektroinstalāciju vai
citus priekšmetus, tādējādi izraisot atsitienu.
Īpaši drošības brīdinājumi
slīpēšanai
a) Neuzstādiet slīpripai pārmērīgi liela
izmēra papīru. Izvēloties smirģeļa papīru,
ievērojiet ražotāja ieteikumus. Ja pārāk
liela izmēra smirģeļa papīrs sniedzas aiz
smirģeļa paliktņa malām, tā dēļ varat gūt
ievainojumus plēstu brūču veidā, kā arī tas
var iespiest vai saplēst ripu vai arī izraisīt
atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā
uz pulēšanu
(tikai D28116, D28136)
a) Nestrādājiet ar tādu pulēšanas disku, kam
ir izteiktas plūksnas vai kļuvušas vaļīgas
stiprinājuma auklas. Nostipriniet vai
nogrieziet vaļīgās stiprinājuma auklas. Ja
vaļīgas stiprinājuma auklas rotē lielā ātrumā,
tajās var ieraut pirkstus vai tās var aizķerties
aiz apstrādājamā materiāla.
Īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanas darbiem
ar birsti
a) Ievērojiet, ka stiepļu birstes sari tiek
izsviesti gaisā, pat veicot parastos
darbus. Nespiediet stiepļu sarus ar spēku,
pārmērīgi noslogojot birsti. Stiepļu sari var
viegli izkļūt cauri vieglam apģērbam un/vai
savainot ādu.
b) Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot
slīpēšanas darbu ar birsti, jāraugās, lai
stiepļu ripa vai birste nesaskartos ar
aizsargu. Darba laikā un centrbēdzes spēka
ietekmē stiepļu ripa vai birste var izplesties.
Papildu drošības norādījumi
• Piederumu montāžas vītnes izmēram
jāatbilst slīpmašīnas vārpstas vītnes
izmēram. To piederumu iekšējam diametram,
kurus uzstāda ar atloku palīdzību, jāatbilst
atloka izvirzījuma diametram. Piederumi,
kuri neatbilst elektroinstrumenta vārpstas
lielumam, sāk svārstīties un pārmērīgi
vibrēt, kā arī to dēļ var zaudēt kontroli pār
instrumentu.
LATVIEŠU
• Slīpripu ar ieliektu centru slīpēšanas virsmai
jāatrodas zem aizsarga pārkarmalas plaknes.
Ja ripa ir nepareizi uzstādīta un izvirzās
ārpus aizsarga pārkarmalas plaknes, ripa
netiek pietiekami aizsargāta.
BRĪDINĀJUMS! Mēs iesakām
izmantot noplūdstrāvas aizsargierīci
ar nominālo nostrādes strāvu 30 mA
vai mazāk.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti.
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
– risks ieelpot putekļus no bīstamām vielām.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
A. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
B. vārpstas bloķētājs
C. aizsargs
D. sānu rokturis
E. elektroniski maināms ātrums
(tikai D28116, D28136)
F. putekļu izvades atvere
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Ļoti izturīgās leņķa slīpmašīnas D28116,
D28133, D28136 ir paredzētas profesionālai
smirģelēšanai, griešanai, slīpēšanai un pulēšanai
(tikai D28116 un D28136).
NELIETOJIET kādas citas slīpripas, kā tikai ar
slīpripas ieliektu centru un pulēšanas ripas.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Valkājiet ausu aizsargus.
Šī lielas noslodzes leņķa slīpmašīna
ir profesionālai lietošanai paredzēts
elektroinstruments.
Valkājiet acu aizsargus.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (P), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa .
Piemērs:
2015 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 leņķa slīpmašīna
1 aizsargs
1 sānu rokturis
1 atloku komplekts
1 divzaru uzgriežņu atslēga
• Mazi bērni un nespēcīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Pretvibrāciju sānu rokturis
(1. att.)
Pretvibrāciju sānu rokturis (d) nodrošina papildu
komfortu absorbējot elektroinstrumenta radītās
vibrācijas.
1 lietošanas rokasgrāmata
11
LATVIEŠU
Bezatslēgas aizsargs (1. att.)
Bezatslēgas aizsargs (C) ļauj to ātri pielāgot
lietošanas laikā, lai uzlabotu aprīkojuma
daudzpusību.
Putekļu izvadīšanas sistēma
(1. att.)
Šim DEWALT instrumentam ir
dubulta izolācija atbilstoši standartam
EN60745, tāpēc nav jālieto iezemēts
vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Putekļu izvadīšanas sistēma (F) novērš putekļu
uzkrāšanos visapkārt aizsargam un motora
ievade un minimizē putekļu daudzumu, kas
iekļūst motora korpusā.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Lēnās iedarbināšanas funkcija
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
Lēnās iedarbināšanas funkcija ļauj pamazām
palielināt ātrumu, lai instruments nesāktu
darboties ar rāvienu. Šī funkcija ir īpaši lietderīga,
apstrādājot grūti piekļūstamas vietas.
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
Elektroniski maināma ātruma
ripa
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
D28116, D28136
Elektroniski maināma ātruma ripa nodrošina
papildu instrumenta vadību un iespējo
instrumenta izmantošanu optimālos apstākļos, lai
pielāgotos piederumam un materiālam.
Sajūgs
Griezes momenta ierobežošanas sajūgs
samazina maksimālo griezes momenta reakciju,
kas tiek pārvadīta uz operatoru gadījumā, ja
nosprūst disks. Šī funkcija novērš zobratu
pārvada un elektromotora no apstāšanos.
Griezes momenta ierobežošanas pārvads ir
iestatīts rūpnīcā, un to nav iespējams regulēt.
No sprieguma atvienojošs
slēdzis
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim ir funkcija
atvienošanai no sprieguma: ja kaut kādu iemeslu
dēļ strāva ir jāatslēdz, slēdzis ir apzināti jāatlaiž.
Aizsardzība pret pārslodzi
Pārslodzes gadījumā strāvas padeve motoram
tiks pārtraukta. Strāvas padeve atjaunosies, kad
instruments tiks atdzesēts līdz piemērotai darba
temperatūrai.
Elektrodrošība
Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Vienmēr pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst plāksnītē norādītajam
spriegumam.
12
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (skatiet tehniskos
datus. Minimālais vadītāja šķērsgriezuma
laukums ir 1,5 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no
tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus
Sānu roktura piestiprināšana
(5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Pirms instrumenta
ekspluatācijas pārbaudiet, vai rokturis
ir cieši piestiprināts.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr turiet sānu
rokturi, lai darba laikā savaldītu
instrumentu.
Stingri pieskrūvējiet sānu rokturi (D) pie viena no
caurumiem (Q) abās pārnesumu kārbas pusēs.
Aizsarga uzstādīšana un noņemšana (2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus
UZMANĪBU! Šai slīpmašīnai
jāuzstāda aizsargi.
Izmantojot slīpmašīnu D28116, D28133 vai
D28136 metāla vai mūra griešanai, JĀUZSTĀDA
1. tipa aizsargs. 1. veida aizsargu var iegādāties
par atsevišķu samaksu no DEWALT izplatītājiem.
PIEZĪME. Skatiet slīpēšanas un griešanas
piederumu tabulu šīs sadaļas beigās, lai
uzzinātu, kādus piederumus drīkst uzstādīt šīm
slīpmašīnām.
1. Novietojiet leņķa slīpmašīnu uz galda tā, lai
vārpsta (O) būtu vērsta augšup.
2. Atbrīvojiet bloķēšanas skavu (G) un turiet
aizsargu (D) pāri instrumentam, kā attēlots.
3. Savietojiet izciļņus (K) ar ierobiem (L).
4. Nospiediet aizsargu uz leju un grieziet to
pretēji pulksteņrādītāja virzienam vēlamajā
pozīcijā.
5. Ja vajadzīgs, palieliniet spīlējuma spēku,
pievelkot skrūvi (M).
6. Pievelciet bloķēšanas skavu.
7. Lai noņemtu aizsargu, atlaidiet bloķēšanas
skavu.
Slīpripas vai griezējripas uzstādīšana un noņemšana
(1., 3., 4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst lietot bojātu
ripu.
2. Pareizi uzstādiet atbalsta atloku (I) uz
vārpstas (O) (3. att.).
3. Novietojiet ripu (n) uz atbalsta atloka (i).
Uzstādot ripu ar izvirzītu centru, pārbaudiet,
vai izvirzītais centrs (J) atrodas pret atbalsta
atloku (I).
4. Uzskrūvējiet vītņoto spīlējuma uzgriezni (H)
uz vārpstas (O) (4. att.):
a. uzstādot slīpripu, vītņotā spīlējuma
uzgriežņa (H) gredzenam jābūt vērstam
pret ripu (4A att.);
b. uzstādot griezējripu, vītņotā spīlējuma
uzgriežņa (h) gredzenam jābūt vērstam
pretējā virzienā no ripas (4B. att.).
5. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (B) un
grieziet vārpstu (O), līdz tā nofiksējas.
6. Ar komplektācijā esošo divzaru uzgriežņu
atslēgu pieskrūvējiet vītņoto spīlējuma
uzgriezni (H).
7. Atlaidiet vārpstas bloķētāju.
8. Lai noņemtu ripu, ar komplektācijā esošo
divzaru uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet vītņoto
spīlējuma uzgriezni (H).
Atbalsta paliktņa un smilšpapīra uzstādīšana un noņemšana
(1., 4. att.)
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
aizsargs būtu vērsts augšup.
2. Noņemiet atbalsta atloku (I).
3. Pareizi uzstādiet gumijas atbalsta paliktni uz
vārpstas (O).
4. Novietojiet smilšpapīru uz gumijas atbalsta
paliktņa.
5. Uzskrūvējiet vītņoto spīlējuma uzgriezni (h)
uz vārpstas. Vītņotā spīlējuma uzgriežņa
(h) gredzenam jābūt vērstam pret gumijas
atbalsta paliktni.
6. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (B) un
grieziet vārpstu (O), līdz tā nofiksējas.
7. Ar divzaru uzgriežņu atslēgu pieskrūvējiet
vītņoto spīlējuma uzgriezni (H).
8. Atlaidiet vārpstas bloķētāju.
9. Lai noņemtu gumijas atbalsta paliktni, ar
divzaru uzgriežņu atslēgu atskrūvējiet vītņoto
spīlējuma uzgriezni (H).
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
aizsargs būtu vērsts augšup.
13
LATVIEŠU
Apaļās stiepļu birstes uzstādīšana
Uzskrūvējiet apaļo stiepļu birsti tiešu uz vārpstas,
nelietojot starpliku un vītņotu atloku.
Elektroniskās ātruma regulēšanas ciparripas iestatīšana
(6. att.)
D28116, D28136
Pagrieziet ciparnīcu (E) līdz vēlamajam līmenim.
Pagrieziet ciparnīcu augšup uz augstākam
ātrumam un uz leju zemākam ātrumam.
Nepieciešamais iestatījums ir atkarīgs no
pieredzes.
Pirms ekspluatācijas
• Uzstādiet aizsargu un piemērotu ripu.
Nedrīkst lietot pārāk nodilušus diskus vai
ripas.
• Nedrīkst lietot bojātu piederumu. Pirms
katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet
piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā nav
robu un plaisu, vai atbalsta paliktnis nav
saplaisājis, nodilis vai pārlieku nolietojies un
vai stiepļu birste nav vaļīga un kādā stāvoklī
ir tās stiepļu sari. Ja elektroinstruments
vai piederums ir ticis nomests zemē,
pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Ja ir, uzstādiet
jaunu piederumu. Kad pārbaude ir veikta
un piederums ir piestiprināts, gan jums,
gan apkārtējām personām jāstāv drošā
attālumā no piederuma rotēšanas zonas, bet
elektroinstruments vienu minūti jādarbina
maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti
piederumi šajā pārbaudes laikā parasti
salūzt.
• Pārbaudiet, vai iekšējais un ārējais atloks
ir pareizi uzstādīts. Ievērojiet slīpēšanas
un griešanas piederumu tabulā sniegtos
norādījumus.
• Pārbaudiet, vai disks griežas uz
papildpiederuma un instrumenta redzamās
bultiņas norādītajā virzienā.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
drošības instrukcijas un pielietojamos
noteikumus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
14
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti.
BRĪDINĀJUMS!
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai vai
griešanai paredzētie materiāli ir cieši
nostiprināti.
• Izmantojiet spailes vai skrūvspīles,
lai nostiprinātu un atbalstītu
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Apstrādājamo materiālu
ir svarīgi vienmēr nostiprināt un
atbalstīt tāpēc, lai tas neizkustētos
un jūs nezaudētu kontroli pār to. Ja
materiāls izkustas vai jūs zaudējat
kontroli pār to, var rasties bīstama
situācija un var gūt ievainojumus.
• Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Ar spailēm vai skrūvspīlēm
nostiprināts materiāls tiek labāk
turēts, nekā pieturot ar roku.
• Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu
pārāk lielu materiāla gabalu, lai
līdz minimumam samazinātu ripas
iespiešanās un atsitiena risku. Lieli
materiāla gabali mēdz nosēsties
paši zem sava svara. Atbalsti ir
jānovieto zem materiāla gabala,
griezuma līnijas tuvumā un materiāla
gabala malas tuvumā abās ripas
pusēs.
• Ekspluatējot šo instrumentu,
vienmēr jāvalkā standarta darba
cimdi.
• Ekspluatācijas laikā pārnesumu
kārba kļūst ļoti karsta.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Ripu nedrīkst
spiest no sāniem.
• Nepieļaujiet pārslodzi. Ja
instruments kļūst karsts, ļaujiet
tam dažas minūtes darboties bez
noslodzes, lai piederums atdzistu.
Nepieskarieties piederumam, kamēr
tas nav atdzisis. Ekspluatācijas laikā
ripa kļūst ļoti karsta.
• Nelietojiet atsevišķas salāgošanas
iemavas vai adapterus, lai pielāgotu
LATVIEŠU
abrazīvās slīpripas ar lielu iekšējo
caurumu.
sabojāts, un uzstādītais piederums
var nokrist nost, izraisot ievainojumu.
• Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja
nav uzstādīts aizsargs.
Lai aktivizētu bloķētāju, nospiediet vārpstas
bloķēšanas pogu un grieziet vārpstu tiktāl, kamēr
to vairs nav iespējams pagriezt.
• Instruments nav paredzēts
lietošanai ar kausveida slīpripām.
• Neuzstādiet šo instrumentu uz
statīva, ja strādājat ar griezējripu.
• Nedrīkst lietot kartona starplikas
kopā ar līmētām abrazīvām ripām.
• Ņemiet vērā, ka slīpripa turpina
griezties pēc tam, kad instruments ir
izslēgts.
Pareizs rokas novietojums
(1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz sānu roktura (D), bet otru — uz
instrumenta korpusa, kā norādīts 1. attēlā.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Kad instruments
darbojas ar noslodzi, to nedrīkst
ieslēgt un izslēgt.
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (A).
Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet
slēdzi uz priekšu līdz galam.
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi. Lai
darba laikā uz laiku apturētu instrumentu,
nospiediet uz slēdža aizmugures daļas.
Vārpstas bloķēšana (1. att.)
Vārpstas bloķētājs (B) paredzēts, lai novērstu
vārpstas rotāciju ripas uzstādīšanas vai
noņemšanas laikā. Rīkojieties ar vārpstas
bloķēšanas pogu tikai tad, ja instruments ir
izslēgts, atvienots no elektrotīkla un pilnībā
pārstājis darboties.
IEVĒRĪBAI! Lai mazinātu instrumenta
bojājuma risku, vārpstas bloķētāju
nedrīkst aktivizēt, ja instruments
darbojas. Rezultātā instruments tiek
Lietošana darbā ar metālu
Lietojot instrumentu, apstrādājot metālu, obligāti
jāpievieno noplūdstrāvas aizsargierīce, lai
novērstu metāla putekļu izraisītos atlikušos
riskus.
Ja noplūdstrāvas aizsargierīce atvieno elektrības
padevi, nogādājiet instrumentu pilnvarotā
DEWALT remonta darbnīcā.
BRĪDINĀJUMS! Apstrādājot metālu,
smagos darba apstākļos instrumenta
korpusā var uzkrāties vadītspējīgi
putekļi. Rezultātā var tikt mazināta
instrumenta aizsardzības izolācija,
radot elektriskās strāvas trieciena
risku.
Lai novērstu metāla putekļu uzkrāšanos
instrumentā, ieteicams katru dienu iztīrīt
ventilācijas atveres. Sk. sadaļu Apkope.
Pulēšanas ripu lietošana
BRĪDINĀJUMS! Metāla putekļu
uzkrāšanās. Pārmērīgi lietojot
lokanās ripas metāla apstrādes
darbiem, palielinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Lai mazinātu
risku, pirms lietošanas uzstādiet
noplūdstrāvas aizsargierīci un katru
dienu iztīriet ventilācijas atveres,
tajās pūšot sausu, saspiestu gaisu
atbilstoši turpmāk aprakstītajiem
apkopes norādījumiem.
Metāla griešana
Griežot ar saistvielu līmētām ripām, jābūt
uzstādītam 1. tipa aizsargam.
Grieziet metālu ar vidēju ātrumu, kas piemērots
konkrētajam metāla veidam. Nespiediet
griezējripu, kā arī negroziet, nesagāziet un
nelieciet instrumentu.
Darba laikā nesamaziniet griezējripas ātrumu,
spiežot to no sāniem.
Instruments vienmēr jāvirza slīpēšanas virzienā.
Pretējā gadījumā pastāv risks nenovaldīt
instrumentu un ka tas tiek izstumts ārā no
slīpēšanas vietas.
Griežot profilus un kvadrātstieņus, ieteicams sākt
ar vismazākā šķērsgriezuma daļu.
15
LATVIEŠU
Raupja slīpēšana
Griezējripu nedrīkst izmantot raupjai
slīpēšanai.
Vienmēr izmantojiet 27. tipa aizsargu.
Raupjai slīpēšanai vispiemērotākais instrumenta
leņķis ir robežās no 30° līdz 40°. Virziet
instrumentu uz priekšu un atpakaļ, piespiežot to
vidēji stipri. Šādā veidā apstrādājamais materiāls
pārmērīgi nesakarst, nezaudē krāsu un tajā
neveidojas robi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
Akmens griešana
Instruments ir paredzēts vienīgi sausai
griešanai.
Akmens griešanai vislabāk izmantot dimanta
griezējripu.
Darba laikā jāvalkā papildu aizsargmaksa pret
putekļiem.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Ieteikumi ekspluatācijai
Ievērojiet piesardzību, griežot gropes
nesošajās sienās.
Uz gropju griešanu nesošajās sienās attiecas
konkrētās valsts noteikumi. Šie noteikumi ir
jāievēro visos gadījumos.
Pirms darba sākšanas sazinieties ar atbildīgo
būvinženieri, arhitektu vai būvniecības uzraugu.
Papildpiederumi
APKOPE
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tas ir
izslēgts, nospiežot un atlaižot slēdža
mēlīti. Instrumentam nejauši sākot
darboties, var gūt ievainojumus
Atslēdzošās sukas
Dzinējs tiks automātiski apturēts, norādot uz
to, ka ogles sukas ir gandrīz nodilušas un ka
instrumentam vajadzīga apkalpošana. Lietotājs
nedrīkst veikt ogles suku apkopi. Nogādājiet
šo instrumentu pilnvarotā DEWALT remonta
darbnīcā.
16
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
PIEDERUMU TABULA
Maks.
[mm]
d
D
D
[mm]
Min. Perifērais
rotācija ātrums
[min.-1]
[m/s]
D
b
d
115
6
22,23
11000
b 125
6
22,23
11000
-
-
11000
Vītņotās
atveres
garums
[mm]
80
-
80
-
115
125
LATVIEŠU
Maks.
[mm]
[mm]
d
Min. Perifērais
rotācija ātrums
[min.-1]
[m/s]
Vītņotās
atveres
garums
[mm]
D
b
70
30 M14
11000
45
18,0
115 12 M14
11000
80
18,0
125 12 M14
11000
80
18,0
d
b
D
D
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Alternatīvi, DEWALT pilnvaroto remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par
mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē:
www.2helpU.com.
17
LATVIEŠU
SLĪPĒŠANAS UN GRIEŠANAS PIEDERUMU TABULA
Aizsarga tips
27. TIPA
AIZSARGS
Piederums
Apraksts
Iegremdēta
centra
slīpēšanas
disks
Kā aprīkot slīpmašīnu
27. tipa
aizsargs
Slokšņu
slīpripa
Atbalsta atloks
Stiepļu ripas
27. tipa iegremdēta
centra slīpripa
Vītņots iespīlēšanas uzgrieznis
Stiepļu ripas
ar vītņotu
uzgriezni
27. tipa
aizsargs
Stiepļu ripa
Stiepļu uzgalis
ar vītņotu
uzgriezni
27. tipa
aizsargs
Stiepļu birste
Atbalsta
paliktnis/
smilšpapīra
loksne
27. tipa
aizsargs
Gumijas atbalsta paliktnis
Sīpripa
Vītņots iespīlēšanas uzgrieznis
18
LATVIEŠU
SLĪPĒŠANAS UN GRIEŠANAS PIEDERUMU TABULA (turp.)
Aizsarga tips
Piederums
Apraksts
Kā aprīkot slīpmašīnu
Mūra
griezējripa,
līmēta
1. TIPA
AIZSARGS
1. tipa aizsargs
Metāla
griezējripa
ar saistvielu
Dimanta
griezējripas
1. TIPA
AIZSARGS
Atbalsta atloks
Griezējripa
Vītņots iespīlēšanas uzgrieznis
VAI
27. TIPA
AIZSARGS
BEZ AIZSARGA
(TIKAI D28116,
D28136)
Ieliektā
pulēšanas
ripa
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
D28116, D28133, D28136
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов без нагрузки / номинальная
скорость
Диаметр диска
Диаметр шпинделя
Длина шпинделя
Вес
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
В перем. тока
Вт
об/мин.
мм
мм
кг
D28116
230
3
1 100
2 800 – 10 500
D28133
230
3
1 100
10 500
D28136
230
2
1 500
2 800 – 10 500
115
M14
16
2,3*
125
M14
16
2,3*
125
M14
16
2,6*
Сумма величин шума и вибрации (сумма векторов по трём осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN60745-2-3:
дБ(А)
88
89
89
LPA (звуковое давление)
LWA (акустическая мощность)
дБ(А)
99
100
100
K (погрешность измерения акустической
3,0
3,0
3,0
дБ(А)
мощности)
Шлифование поверхностей
Значения вибрационного воздействия ah,AG =
Погрешность K =
Шлифование диском
Значения вибрационного воздействия ah,DS =
Погрешность K =
Полировка
Значения вибрационного воздействия ah,P =
Погрешность K =
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
20
м/с2
м/с2
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
м/с2
м/с2
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
м/с2
м/с2
4,2
1,5
–
–
4,1
1,5
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
МИНИМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ:
Инструменты
230 В
10 ампер,
электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжёлой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
D28116, D28133, D28136
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
+A2:2013 +A11:2014
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Маркус Ромпел (Markus Rompel)
Директор по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.06.2015
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочитайте руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
привёденных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождём
22
d)
e)
f)
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей
электроинструмента. Повреждённый
или запутанный кабель увеличивает
риск поражения электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закреплённым на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной получения тяжёлой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда твёрдо стойте на ногах,
сохраняя равновесие. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжён устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор
перед регулировкой, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
зачистки металлической щёткой,
абразивной резки и полировки
(только D28116, D28136). Внимательно
прочтите все инструкции
по использованию, правила
безопасности, спецификации, а также
рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство
по эксплуатации данного
электроинструмента. Несоблюдение
всех перечисленных ниже инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьёзной
травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ по
полировке (только для D28133).
Использование инструмента не
по назначению может привести
к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
24
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным кожухом
и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
g) Не используйте повреждённые
насадки. Перед каждым
использованием проверяйте
абразивные диски на наличие сколов
и трещин, диски-подошвы - на наличие
надрывов и трещин, проволочные
щётки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите
неповреждённую насадку. После
проверки и установки насадки
отведите электроинструмент от
себя и посторонних лиц в сторону
и запустите его на максимальной
скорости без нагрузки в течение
одной минуты. Повреждённые насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
h) Используйте средства
индивидуальной защиты.
В зависимости от типа выполняемых
работ надевайте щиток для
защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
РУССКИЙ ЯЗЫК
респиратор, защитные
наушники, перчатки и рабочий
фартук, способный защитить
от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твёрдых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне.
Любое лицо, входящее в рабочую
зону, должно использовать
средства индивидуальной
защиты. Отлетающие фрагменты
обрабатываемой детали или
разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
насадки с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создаёт опасность поражения
оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае
потери контроля кабель может быть
разрезан или защемлён, а Ваша рука
может быть затянута вращающейся
насадкой.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества
пыли на металле электродвигателя
повышает риск поражения
электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы,
щётки или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут
стать причиной мгновенной остановки
вращающейся насадки, что в свою
очередь приводит к потере контроля над
электроинструментом и его внезапному
отбрасыванию назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
Например, если абразивный круг был
защемлён или застрял в заготовке,
край круга в момент защемления может
врезаться в поверхность заготовки,
в результате чего круг поднимается или
отскакивает назад. В зависимости от
направления движения круга в момент
защемления, круг может резко подняться
в сторону или от оператора. В этот
момент абразивные круги могут также
сломаться.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по
назначению и/или неправильных действий
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая следующие меры
безопасности:
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
a) Крепко удерживайте
электроинструмент и следите
за положением тела и рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающейся насадки. При обратном
ударе насадка может поранить Ваши
руки.
c) Не стойте в зоне
действия обратного удара
электроинструмента. В момент
заклинивания сила обратного удара
отбросит инструмент в направлении,
обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заклинивания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заклинивания вращающейся насадки,
что может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные
диски увеличивают вероятность
возникновения обратного удара и потери
контроля над инструментом.
Специальные меры безопасности при выполнении
операций по шлифованию
и резке с использованием
абразивных дисков
a) Используйте только диски,
рекомендованные для использования
с Вашим электроинструментом,
а также защитные кожухи,
специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не
предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не
26
будут надёжно защищены кожухом
и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надёжно закреплён на
электроинструменте. Для
достижения максимальной
безопасности кожух должен быть
установлен таким образом, чтобы
со стороны оператора была
открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском, а также от искр,
способных воспламенить одежду
оператора.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии
с их назначением. Например: не
выполняйте шлифование боковой
стороной режущего диска. Абразивные
режущие диски предназначены для
шлифования периферией круга, поэтому
боковая сила, применимая к данному
типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
d) Всегда используйте неповреждённые
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые
фланцы поддерживают диск, снижая
вероятность его разрушения. Фланцы
для режущих дисков могут отличаться
от фланцев для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные специальные меры безопасности
при резке с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку
на диск, результатом которой может
стать деформация или заедание
РУССКИЙ ЯЗЫК
в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с вращающимся
диском прямо на Вас.
c) В случае заклинивания диска или
при прерывании процесса резки по
какой-либо причине выключите
электроинструмент и удерживайте
его неподвижно в пропиле до полной
остановки диска. Ни в коем случае
не пытайтесь вытащить режущий
диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по её устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Для сведения к минимуму риска
защемления диска и обратного
удара размещайте панели или
заготовки больших размеров на
опорах. Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под тяжестью
собственного веса. Устанавливайте
опоры под заготовкой по обе стороны
от диска, около линии реза и краёв
заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Специальные меры безопасности при шлифовании
a) Не используйте шлифовальные
круги, диаметр которых намного
превышает диаметр подошвы.
При выборе шлифовальной бумаги
пользуйтесь рекомендациями
изготовителя. Шлифовальная бумага,
выступающая за пределы подошвы
шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения круга или
вызовет обратный удар.
Специальные меры безопасности при полировке (только
для D28116, D28136)
a) Следите за тем, чтобы
полировальная шкурка была плотно
установлена на подошве, а концы
завязок были убраны. Уберите
или отрежьте все выступающие
концы завязок. Свободно свисающие
и вращающиеся завязки могут
запутать Ваши пальцы или застрять
в обрабатываемой заготовке.
Специальные меры безопасности при работе с использованием проволочных
щёток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щётки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щётку,
оказывая на неё чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через лёгкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щёткой
рекомендовано использование
защитного кожуха, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щётки или диска
с кожухом. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы
проволочный диск или щётка могут
увеличиться в диаметре.
Дополнительные инструкции
по безопасности
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепёжным деталям
электроинструмента, могут стать
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищён должным образом.
ВНИМАНИЕ: Рекомендуется
использование устройства
защитного отключения
с остаточным током 30 мА или
менее.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей и насадок, которые
в процессе работы сильно нагреваются.
Пример:
2015 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
A. Клавиша пускового выключателя
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
C. Защитный кожух
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (р), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
28
B. Блокировка шпинделя
D. Боковая рукоятка
E. Электронный регулятор скорости
вращения электродвигателя (только
D28116, D28136)
F. Выпускное отверстие пылеотвода
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловые шлифовальные машины высокой
мощности D28116, D28133, D28136
предназначены для профессиональных работ
по шлифованию, резке, зачистке и полировке
(только D28116 и D28136).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данные угловые шлифовальные
машины являются профессиональными
электроинструментами для работ в тяжёлом
режиме.
Электронный регулятор скорости вращения электродвигателя
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
всегда должны работать под наблюдением.
D28116, D28136
• Дети и неопытные лица. Использование
инструмента детьми и неопытными
лицами допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Антивибрационная боковая
рукоятка (Рис. 1)
Антивибрационная боковая рукоятка (d)
создаёт дополнительный комфорт, поглощая
возникающие при работе шлифмашины
вибрации.
Бесключевой защитный кожух (Рис. 1)
Такая конструкция защитного кожуха (с)
позволяет в процессе работы быстро
регулировать его положение без
использования гаечного ключа, что расширяет
возможности использования.
Система пылеудаления
(Рис. 1)
Система пылеудаления (f) предотвращает
накопление пыли вокруг защитного кожуха
и вентиляционного входа электродвигателя,
а также минимизирует поток пыли,
проникающей во внутреннее пространство
электродвигателя.
Плавный пуск
С помощью функции плавного пуска набор частоты (скорости) вращения электродвигателя
шлифмашины происходит плавно, без рывков.
Данная функция особенно удобна при работе
в ограниченном пространстве.
Электронное регулирование скорости
вращения расширяет возможности
шлифмашины и содействует ее
использованию в оптимальных режимах
с учетом обрабатываемого материала
и сменных принадлежностей.
Муфта
Предохранительная муфта предельного
момента снижает реакцию от крутящего
момента, действующую на оператора
при заклинивании диска. Это устройство
также предотвращает останов трансмиссии
и электродвигателя. Муфта предельного
момента установлена на заводе-изготовителе
и не может регулироваться в дальнейшем.
Расцепитель нулевого напряжения
Пусковой выключатель имеет функцию
отключения при исчезновении или сильном
понижении напряжения: если подача
электрического тока по какой-либо причине
прервётся, для включения инструмента
необходимо будет заново нажать на пусковой
выключатель.
Защита от перегрузок
В случае перегрузки электродвигателя
подача питания уменьшится. Подача питания
восстановится при охлаждении инструмента
до необходимой рабочей температуры.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT
оборудован двойной изоляцией
в соответствии со стандартом
EN60745, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисном центре
DEWALT.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование удлинительного кабеля
Установка и снятие защитного кожуха (Рис. 2)
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утверждённые 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы
Установка боковой рукоятки
(Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Перед
использованием инструмента
убедитесь, что рукоятка надёжно
затянута.
ВНИМАНИЕ: Для обеспечения
полного контроля над
инструментом во время работы
всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
Вставьте боковую рукоятку (d) в одно из
резьбовых отверстий (g), расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надёжно
затяните.
30
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин D28116,
D28133 или D28136 для резки металла или
кирпичной кладки кругами с абразивом на
связке на них ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен
защитный кожух Типа 1. Защитные кожухи
Типа 1 можно приобрести у дистрибьюторов
DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
1. Положите угловую шлифмашину на стол,
шпинделем (о) вверх.
2. Ослабьте фиксатор зажима (g) и держите
защитный кожух (c) над инструментом, как
показано на рисунке.
3. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
4. Прижмите кожух к инструменту
и поверните его в нужное положение.
5. При необходимости увеличьте силу
зажима, затянув винт (m).
6. Затяните фиксатор зажима.
7. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
фиксатор зажима.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка и снятие шлифовальных кругов или режущих дисков (Рис. 1, 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
повреждённые диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец (i) на
шпиндель (o) (Рис. 3).
3. Установите диск (n) на проставочный
фланец (i). При установке дисков
с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (j) примыкал
к проставочному фланцу (i).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (n)
на шпиндель (o) (Рис. 4):
a. При установке шлифовального круга
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром на круг (Рис. 4A);
b. При установке режущего диска
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром вверх (Рис. 4B).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(b) и поворачивайте шпиндель (o) до его
полной фиксации на месте.
6. Затяните стопорную гайку (h) при помощи
ключа, входящего в комплект поставки.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную
гайку (h) при помощи ключа.
Установка и снятие дисков-подошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 1, 4)
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Снимите проставочный фланец (i).
3. Установите на шпиндель (o) резиновый
диск-подошву.
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
5. Накрутите резьбовую стопорную гайку
(h) на шпиндель. Стопорная гайка (h)
устанавливается выпуклым центром на
резиновый диск-подошву.
6. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(b) и поворачивайте шпиндель (o) до его
полной фиксации на месте.
7. Затяните стопорную гайку (h) при помощи
ключа.
8. Отпустите кнопку блокировки шпинделя
9. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (h) при помощи
ключа.
Установка чашеобразной
проволочной щётки
Накрутите чашеобразную проволочную
щётку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового
фланца.
Настройка электронного регулятора скорости вращения
электродвигателя (Рис. 6)
D28116, D28136
Поверните регулятор (е) и установите его
на необходимый уровень. Для установки
высокой скорости поверните регулятор вверх,
для установки низкой скорости, поверните
регулятор вниз. Правильное регулирование
достигается по приобретении определенного
опыта.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух
и подходящий для данного типа работ
диск или круг. Не используйте чрезмерно
изношенные диски или круги.
• Не используйте повреждённые
насадки. Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на
наличие сколов и трещин, дискиподошвы - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щётки - на
наличие ослабленной или сломанной
проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповреждённую
насадку. После проверки и установки
насадки отведите электроинструмент
от себя и посторонних лиц в сторону
и запустите его на максимальной
скорости без нагрузки в течение
одной минуты. Повреждённые насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
Следуйте инструкциям, данным
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
в Таблице принадлежностей для
шлифования и резки.
• Проследите, чтобы диск или
круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки
были надёжно зафиксированы на
месте.
• Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте тиски
или струбцины. Очень важно
надёжно фиксировать заготовку,
чтобы предотвратить
смещение заготовки и потерю
контроля над инструментом.
Смещение заготовки или потеря
контроля над инструментом
может привести к опасной
ситуации и стать причиной
получения телесной травмы.
• Закрепляйте обрабатываемую
заготовку. Работа
с заготовками, закреплёнными
при помощи зажимных
устройств и тисков, более
безопасна, чем при ручном
удерживании.
32
• Для сведения к минимуму риска
защемления диска и обратного
удара размещайте панели или
заготовки больших размеров
на опорах. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного
веса. Устанавливайте опоры под
заготовкой по обе стороны от
диска, около линии реза и краёв
заготовки.
• Всегда при работе с данным
инструментом надевайте
рабочие перчатки.
• Во время использования корпус
редуктора очень сильно
нагревается.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент очень нагрелся,
дайте ему поработать
несколько минут на холостом
ходу, чтобы остыла насадка. Не
прикасайтесь к насадке, пока
она полностью не остынет.
Во время использования
диски и круги очень сильно
нагреваются.
• Никогда не используйте
переходные втулки или
переходники для подгонки
широких отверстий абразивных
кругов.
• Никогда не используйте
инструмент без установленного
на месте защитного кожуха.
• Данный инструмент
не предназначен для
использования с чашеобразными
шлифовальными кругами.
• Никогда не используйте
электроинструмент на
отрезной подставке.
• Никогда не используйте
прокладки с насадками из
абразива на связке.
• Помните, что круг будет какоето время вращаться после
выключения инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
электроинструмент, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжёлой травмы,
ВСЕГДА надёжно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(d), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на Рис. 1.
Включение и выключение
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не включайте
и не выключайте шлифмашину,
если абразивный диск
находится в соприкосновении
с обрабатываемой заготовкой!
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а).
Для непрерывного режима работы
передвиньте клавишу пускового выключателя
полностью вперёд.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя. Для
выключения непрерывного режима работы
инструмента нажмите на заднюю половину
клавиши пускового выключателя.
Блокировка шпинделя
(Рис. 1)
Блокировка шпинделя (b) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединён от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведёт к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Использование веерных
дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность поражения
электрическим током. Для
уменьшения данной опасности,
используйте устройство
защитного отключения по току
утечки (УЗО), а также ежедневно
очищайте вентиляционные
прорези, продувая их сухим
сжатым воздухом в соответствии
с приведёнными ниже указаниями
по техническому обслуживанию.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Резка металлов
При резке с использованием кругов
с абразивом на связке всегда используйте
защитный кожух Типа 1.
При резке работайте с умеренной подачей,
в соответствии с обрабатываемым
материалом. Ни в коем случае не
оказывайте давления на режущий диск, не
наклоняйте инструмент и не совершайте им
колебательных движений.
Не снижайте скорости вращающегося
режущего диска путём оказания бокового
давления.
Всегда управляйте инструментом движением
вперёд. В противном случае, существует
опасность толчков и потеря контроля над
резом.
При резке профилей и брусков с квадратным
сечением лучше всего начинать с маленького
поперечного разреза.
Черновое шлифование
Никогда не используйте режущий диск
для чернового шлифования. Всегда
устанавливайте защитный кожух Типа 27.
Чтобы достичь наилучших результатов
при черновом шлифовании, установите
инструмент под углом от 30° до 40° . Прилагая
умеренное усилие, ведите инструмент
движением вперёд-назад. Таким образом,
заготовка не нагреется слишком сильно, не
потеряет первоначального цвета, а на её
поверхности не образуются бороздки.
Резание камня
проектировщиком, архитектором или
производителем работ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы
Износ щёток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щёток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные
щётки не подлежат самостоятельной
замене оператором. Отнесите инструмент
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Данный инструмент должен
использоваться только для сухой резки.
Для резки камня лучше всего использовать
алмазные режущие диски.
Работайте инструментом, только надев
респиратор.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Совет по работе
Соблюдайте осторожность при прорезании
щелевых отверстий в несущих стенах.
Прорезание щелевых отверстий в несущих
стенах регулируется установленными
правилами, специфическими для каждой
отдельной страны. Данные правила должны
соблюдаться при любых обстоятельствах.
Перед началом работ проконсультируйтесь
с ответственным инженером34
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте данную процедуру,
надев средство защиты глаз
РУССКИЙ ЯЗЫК
и респиратор утверждённого
типа.
Макс.
[мм]
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, применённых
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
D
b
Длина
Мин.
[мм] скорость Окружная резьбового
скорость
отверстия
вращения
[м/с]
[мм]
d [об/мин]
115
6
22,23 11 000
b 125
6
22,23 11 000
Макс.
[мм]
d
D
80
-
11 000
80
-
11 000
45
18,0
115
D
-
-
125
d
70
b
30 M14
D
b
Длина
Мин.
[мм] скорость Окружная резьбового
скорость
отверстия
вращения
[м/с]
[мм]
d [об/мин]
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
D
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нём не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
D
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Шлифовальные
диски с утопленным центром
Защитный кожух Тип 27
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Лепестковый
диск
Проволочные
диски
Проставочный фланец
Диск с утопленным центром Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные
проволочные
щётки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щётка
Диск-подошва /
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
36
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
(Продолжение)
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Отрезные диски
по камню на
связывающем
компаунде
Защитный кожух Тип 1
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Отрезные диски
по металлу на
связывающем
компаунде
Отрезные диски
по алмазной
обработке
Проставочный фланец
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
ИЛИ
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
Полировальный
колпак
(ТОЛЬКО ДЛЯ
D28116, D28136)
zst00275746 - 06-10-2015
37
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising