D28133 | DeWalt D28133 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

505202-42 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D28116
D28133
D28136
Rys. 1
e
p
f
a
d
c
b
Rys. 2
c
k
g
m
l
l
o
2
Rys. 3
Rys. 4
n
j
h
i
o
n
j
h
A
i
h
n
j
i
o
o
B
Rys. 5
Rys. 6
e
q
q
d
3
SZLIFIERKA KĄTOWA
D28116, D28133, D28136
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D28133
230
3
1100
10000
125
M14
2,3*
D28136
230
2
1500
2800 - 10000
125
M14
2,6*
Wartości hałasu i wibracji (suma wektorowa trzech składowych) wg EN60745-2-3
dB(A)
88
Poziom ciśnienia akustycznego (LPA)
Poziom mocy akustycznej (LWA)
dB(A)
99
89
100
89
100
Niepewność pomiaru (K)
3,0
3,0
Napięcie
Typ
Pobór mocy
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Średnica tarczy
Średnica wrzeciona
Masa
* Masa włącznie z rękojeścią boczną i osłoną tarczy
V
W
obr/min
mm
kg
dB(A)
D28116
230
3
1100
10000
115
M14
2,3*
3,0
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone wg normy EN60745
Przy szlifowaniu powierzchni
m/s2
7,0
7,0
9,0
Wartość skuteczna ah,AG =
Niepewność pomiaru K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Przy szlifowaniu papierem ściernym piaskowym
Wartość skuteczna ah,DS =
m/s2
3,0
≤ 2,5
3,0
Niepewność pomiaru K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Polerowanie
Wartość skuteczna ah,P =
Niepewność pomiaru K =
m/s2
m/s2
4,2
1,5
–
–
4,1
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
4
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem
o napięciu 230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
SZLIFERKI KĄTOWE
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
D28116, D28133, D28136 opisane w „Danych
technicznych” zostały wykonane zgodnie
z wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN607451:2009+A11:2010,EN60745-23:2011+A2:2013+A11:2014
Wyroby te są zgodne także z dyrektywami
2004/108/WE (do 19.04.2016), 2014/30/UE
(od 20.04.2016) i 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym
niżej adresem lub w jednej z naszych filii
wymienionych na końcu instrukcji obsługi.Niżej
podpisany jest odpowiedzialny za prawdziwość
danych technicznych i składa tę deklarację
w imieniu firmy DEWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.06.2015
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
5
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
6
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie
postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj
z dala od ruchomych elementów. Luźna
odzież, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
g) Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
b)
c)
d)
e)
f)
g)
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Przepisy bezpieczeństwa
pracy wszystkich szlifierek
kątowych
a) Elektronarzędzie to może być
wykorzystywane jako szlifierka kątowa,
szlifierka do szlifowania papierem
ściernym piaskowym, szczotka
druciana, polerka i przecinarka (tylko
D28116, D28136). Przeczytaj wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje,
a także zapoznaj się z ilustracjami
i danymi technicznymi tej maszyny.
Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek
grozi porażeniem prądem elektrycznym,
pożarem i/lub doznaniem ciężkich urazów
ciała.
b) Operacje jak polerowanie nie są zalecane
(tylko D28133) do wykonywania tym
elektronarzędziem. Prace do których
elektronarzędzie nie jest przeznaczone mogą
wywołać zagrożenie lub obrażenia.
c) Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane przez
producenta. Choćby akcesoria te dawały
się zamocować, nie gwarantują jednak
bezpiecznej pracy.
d) Dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzi roboczych musi być
przynajmniej równa lub większa od
maksymalnej prędkości obrotowej
podanej na tabliczce znamionowej
maszyny. Narzędzia używane przy
prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą się rozpaść na kawałki
i zostać wyrzucone z dużą siłą.
e) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia
roboczego musi być dostosowana do
możliwości szlifierki. Przy większych
wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej
i panowania nad maszyną.
f) Średnice otworów w tarczach,
podkładkach kołnierzowych, talerzach
szlifierskich i innych akcesoriach muszą
być dostosowane do wrzeciona szlifierki.
Narzędzia robocze o większym otworze
centralnym wpadają w silne drgania
i mogą spowodować utratę panowania nad
maszyną.
7
g) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie
robocze, np. tarczę szlifierską, czy nie jest
ukruszona lub pęknięta, talerz szlifierski,
czy nie jest pęknięty, rozdarty lub
nadmiernie zużyty, szczotki druciane, czy
nie mają poluzowanych lub połamanych
drutów. Gdyby szlifierka upadła na
podłogę, sprawdź, czy sama szlifierka
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu,
a w razie potrzeby wymienień je na
nowe. Po sprawdzeniu i zamontowaniu
narzędzia roboczego na minutę załącz
szlifierkę przy maksymalnej prędkości
obrotowej biegu jałowego, ale nie stój
przy tym w płaszczyźnie obrotu tarczy
i uważaj także na inne osoby.
W czasie tej próby uszkodzone narzędzie na
ogół się rozlatuje.
h) Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne.
Zależnie od rodzaju zastosowania może
to być maska ochronna lub okulary
ochronne, a także maska przeciwpyłowa,
nauszniki ochronne, rękawice i fartuch
roboczy, które są w stanie zatrzymać
niewielkie fragmenty ściernicy lub
przedmiotu obrabianego. Okulary muszą
być w stanie zatrzymać cząstki odrzucane
przy różnych pracach. Maska przeciwpyłowa
lub sprzęt ochronny dróg oddechowych
muszą odfiltrowywać pył wytwarzany
przy szlifowaniu. Przy dłużej trwającym,
intensywnym hałasie występuje zagrożenie
uszkodzenia narządu słuchu.
i) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
odległości od obszaru pracy.
W przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste wyposażenie ochronne.
Odrzucane kawałki przedmiotu obrabianego
lub narzędzia roboczego mogą spowodować
urazy ciała nawet osób przebywających
w większej odległości.
j) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierkę tylko
za izolowane powierzchnie.
W razie natrafienia na przewód pod
napięciem napięcie to jest podawane na
gołe elementy metalowe elektronarzędzia, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
k) Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu
obracającego się narzędzia roboczego.
Grozi to przecięciem lub wciągnięciem kabla,
który może przy tym owinąć się
o rękę i pociągnąć ją w stronę obracającego
się narzędzia.
8
l) Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
m) Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia. Obracające się narzędzie
robocze może pochwycić i wciągnąć odzież,
co grozi doznaniem urazu ciała.
n) Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący
silnik wciąga pył do obudowy, a duża ilość
proszku metalowego grozi porażeniem
prądem.
o) Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
p) Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
WSZYSTKICH SZLIFIEREK
KĄTOWYCH
Przyczyny odrzutów i sposoby
ich unikania
Odrzut stanowi gwałtowną reakcję na
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej,
talerza, szczotki drucianej lub innego narzędzia
roboczego. W takim przypadku maszyna
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
obrabiany. Kierunek ten zależy od kierunku obrotów
tarczy, która może się przy tym rozerwać.
Przeważnie odrzut jest wynikiem niewłaściwego
użycia i/lub nieprawidłowej obsługi szlifierki
i można mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc
odpowiednie, wymienione niżej środki
ostrożności.
a) Pewnie trzymaj szlifierkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc się przeciwstawić sile odrzutu.
Zawsze korzystaj z rękojeści bocznej
(jeżeli występuje), by móc w pełni
kontrolować szlifierkę w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków
ostrożności łatwo jest panować nad szlifierką
i nie dopuszczać do niebezpiecznych
sytuacji.
b) Nigdy nie przybliżaj rąk do obracającego
się narzędzia roboczego, by w razie
odrzutu nie narazić się na doznanie
poważnego urazu.
c) Przyjmuj taką postawę ciała, by
ewentualny odrzut nie mógł spowodować
zagrożenia. Szlifierka jest odrzucana
w kierunku przeciwnym do siły wywieranej
na przedmiot obrabiany.
d) Szczególną ostrożność zachowuj przy
obróbce narożników, ostrych krawędzi
itp. Pilnuj, by narzędzie robocze nie
podskakiwało i o nic nie zawadziło.
Narożniki, ostre krawędzie lub wystające
elementy mogą spowodować odrzut
obracającego się narzędzia roboczego
i utratę kontroli nad szlifierką.
e) Nigdy nie mocuj pił tarczowych do
drewna ani innych uzębionych tarczy.
Tarcze takie są częstą przyczyną odrzutów
i utraty panowania nad szlifierką.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy szlifowaniu i cięciu
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do tego
elektronarzędzia, i odpowiednich osłon.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki nie
mogą być wystarczająco osłonięte i są
niebezpieczne.
b) Osłona musi być dobrze zamocowana
i tak usytuowana, by nieosłonięta część
tarczy była jak najbardziej oddalona od
użytkownika. Osłona zabezpiecza przed
odłamkami tarczy i przypadkowym z nią
kontaktem.
c) Tarcze szlifierskie mogą być używane
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie
wolno na przykład używać tarcz tnących
do szlifowania. Nacisk na tarczę tnącą
może być wywierany tylko w jej płaszczyźnie.
Nacisk boczny może spowodować pęknięcie
tarczy.
d) Używaj tyko nieuszkodzonych podkładek
kołnierzowych o odpowiedniej wielkości
i kształcie. Prawidłowe podkładki
kołnierzowe wspierają tarczę i zmniejszają
ryzyko jej pęknięcia. Podkładki kołnierzowe
do tarcz tnących mogą się ewentualnie
różnić od podkładek do tarcz szlifierskich.
prędkości obrotowych, jakimi odznaczają się
mniejsze szlifierki, i mogą się rozpaść.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy przy cięciu
a) Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj
nadmiernego nacisku na tarczę tnącą. Nie
próbuj ciąć zbyt grubych przedmiotów.
Przeciążenie tarczy zwiększa jej skłonność
do wyginania lub zakleszczenia w przepile,
a także prawdopodobieństwo odrzutu lub
rozerwania tarczy.
b) Nie stój w płaszczyźnie obrotu tarczy.
W razie odrzutu w tej pozycji szlifierka może
odskoczyć wprost na użytkownika.
c) W razie zakleszczenia się tarczy
lub przerwania operacji cięcia
z jakiegokolwiek innego powodu
natychmiast wyłącz szlifierkę
i przytrzymaj bez ruchu aż do całkowitego
zatrzymania tarczy. Nigdy nie próbuj
wyjmować tarczy tnącej z ciętego
przedmiotu, gdyż może to doprowadzić
do odrzutu. Znajdź przyczynę zakleszczenia
i podejmij odpowiednie środki zaradcze.
d) Nie rozpoczynaj ponownie cięcia
bezpośrednio w przedmiocie obrabianym.
Pozwól tarczy rozpędzić się do
maksymalnej prędkości obrotowej
i ostrożnie wprowadź ją w rozpoczęty
przepił. Załączenie szlifierki z tarczą
zagłębioną w przedmiocie obrabianym
może doprowadzić do jej zakleszczenia,
wyskoczenia lub odrzutu.
e) Wystarczająco podpieraj duże płyty i duże
przedmioty obrabiane, by zmniejszyć
ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu
szlifierki. Duże przedmioty mają tendencję
do wyginania się pod ciężarem własnym.
Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobliżu
linii cięcia i krawędzi.
f) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym w ścianach lub innych
nieprzejrzystych obszarach. Natrafienie
na rury gazowe lub wodociągowe, przewody
elektryczne bądź inne przedmioty grozi
odrzutem.
e) Nie używaj zużytych tarcz pochodzących
od większych szlifierek. Tarcze do dużych
szlifierek nie nadają się do większych
9
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy szlifowaniu papierem ściernym piaskowym
a) Nie używaj zbyt dużych krążków papieru
ściernego, lecz tylko zgodnych ze
specyfikacją producenta. Krążki wystające
poza talerz szlifierski mogą spowodować
skaleczenia i doprowadzić do zablokowania
lub rozerwania krążka bądź odrzutu.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy polerowaniu
(tylko D28116, D28136)
a) Nie używaj postrzępionych
krążków szmacianych, a zwłaszcza
z poluzowanymi sznurkami mocującymi,
które powinno się schować lub skrócić.
Luźne wirujące sznurki mogą pochwycić
palce lub zaplątać się w przedmiocie
obrabianym.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy korzystaniu ze szczotek drucianych
a)
b)
Pamiętaj, że nawet podczas normalnej
pracy szczotka traci druty. By ich nie
przeciążyć, nie wywieraj zbyt dużego
nacisku na szczotkę. Odrzucane druty
stalowe mogą łatwo przebić cienką odzież
i/lub skórę.
Gdy przy korzystaniu ze szczotki
drucianej używasz osłony, uważaj,
by nie zetknęła się ona z drutami.
Wskutek docisku lub oddziaływania sił
odśrodkowych średnica szczotki tarczowej
lub garnkowej może się zwiększyć.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
• Osprzęt z gwintem do montażu musi
pasować do gwintu wrzeciona szlifierki. W
osprzęcie z mocowaniem kołnierza otwór
mocujący osprzętu musi być zgodny ze
średnicą kołnierza. Osprzęt, który nie pasuje
dokładnie do wrzeciona narzędzia obraca się
nierówno, ulega drganiom i może prowadzić
do utraty kontroli.
• Powierzchnia szlifierska centralnie
wypukłych krążków musi być zamontowana
10
pod powierzchnią krawędzi osłony.
Nieprawidłowo zamontowany krążek,
wystający poprzez powierzchnię krawędzi
ochronnej nie będzie odpowiednio chroniony.
OSTRZEŻENIE: zalecamy
stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego o znamionowym prądzie
różnicowym nie większym niż 30mA.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
- uszkodzenie narządu słuchu
- obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
- oparzenia gorącymi elementami maszyny
i narzędzi roboczych;
- zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu;
- zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu powstającego podczas obróbki
niebezpiecznych materiałów.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (p), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2015 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka kątowa
1 osłona tarczy
1 rękojeść boczna
1 zestaw podkładek kołnierzowych
1 klucz widełkowy
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
Beznarzędziowa osłona tarczy
(rys. 1)
• Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
Beznarzędziowa osłona tarczy (c) pozwala na jej
szybkie przestawianie w czasie pracy, co istotnie
ułatwia pracę.
• Przed użyciem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Wyrzutnik pyłu (rys. 1)
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
dokonuj żadnych przeróbek
w elektronarzędziu ani jego
elementach, by nie narażać się na
zniszczenie sprzętu lub doznanie
urazu ciała.
A. Wyłącznik
B. Blokada wrzeciona
C. Osłona tarczy
D. Rękojeść boczna
E. Elektroniczny regulator prędkości obrotowej
(tylko D28116, D28136)
F. Wyrzutnik pyłu
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Szlifierki kątowe D28116, D28133, D28136
zostały wyprodukowane w celu profesjonalnego
szlifowania i cięcia.
Używaj WYŁĄCZNIE tarcz szlifierskich i talerzy
polerskich wypukłych.
NIE UŻYWAJ szlifierek w wilgotnym otoczeniu
ani w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Są to elektronarzędzia profesjonalne.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać
elektronarzędzi. Osoby niedoświadczone mogą
ich używać tylko pod nadzorem.
• Małe dzieci i osoby niesprawne. To
urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
małych dzieci i osób niesprawnych bez
nadzoru.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To
samo dotyczy osób niedoświadczonych,
chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
elektronarzędziem.
Boczna rękojeść antywibracyjna (rys. 1)
Boczna rękojeść antywibracyjna (d) zwiększa
komfort pracy przez absorbowanie drgań wytwarzanych przez szlifierkę.
Wyrzutnik pyłu (f) zapobiega gromadzeniu się pyłu
silnika i szczelin wentylacyjnych, dzięki czemu
przenika go mniej do wnętrza obudowy.
Łagodny rozruch
Funkcja łagodnego rozruchu umożliwia stopniowy
wzrost prędkości obrotowej szlifierki i zapobiega
szarpnięciom w chwili jej załączania. Jest
szczególnie przydatna przy pracy w ciasnych
miejscach.
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
D28116, D28136
Elektroniczny regulator prędkości obrotowej
ułatwia panowanie nad szlifierką i uzyskanie
optymalnych wyników pracy dzięki możliwości
dostosowania obrotów narzędzia roboczego do
rodzaju obrabianego materiału.
Sprzęgło
Sprzęgło przeciążeniowe ogranicza maksymalny
moment obrotowy przenoszony na użytkownika
w razie zakleszczenia się tarczy tnącej.
Zapobiega ono także blokowaniu przekładni
i silnika elektrycznego. Sprzęgło przeciążeniowe
zostało wyregulowane w zakładzie produkcyjnym
i nieprzewidziano możliwości regulacji we
własnym zakresie.
Wyzwalacz zanikowy
Wyłącznik zawiera wyzwalacz zanikowy: gdyby
z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa
w dopływie prądu, wyłącznik trzeba ponownie
świadomie włączyć.
Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
W razie przeciążenia silnika następuje przerwa
w dopływie prądu do szlifierki. Zasilanie powraca,
gdy tylko silnik ochłodzi się do odpowiedniej
temperatury pracy.
11
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej szlifierki kątowej.
Zdejmowanie i zakładanie
osłony tarczy (rys. 2)
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w serwisie firmy DEWALT.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Przedłużacz
UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki
bez założonej osłony tarczy.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla
wynosił 1,5 mm2, a jego długość nie przekraczała
30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Mocowanie rękojeści bocznej
(rys. 5)
OSTRZEŻENIE! Przed użyciem
szlifierki sprawdź, czy rękojeść jest
dobrze dokręcona.
OSTRZEŻENIE: boczna rękojeść
musi być stale używana, aby
cały czas utrzymać kontrolę nad
urządzeniem.
Wkręć rękojeść boczną (d) do oporu w jeden
z przewidzianych do tego celu otworów (q)
z boku obudowy przekładni.
12
Przy wykorzystywaniu szlifierek D28116, D28133
lub D28136 do cięcia metalu lub muru musi być
założona osłona typu 1, którą można zakupić
u dilera DEWALT.
WSKAZÓWKA: Patrz Przegląd tarcz
szlifierskich i tnących na końcu tego
podręcznika. Przedstawiono w nim wiele różnych
akcesoriów, które można wykorzystywać z tymi
szlifierkami.
1. Ułóż szlifierkę kątową na stole wrzecionem
(o) do góry.
2. Zwolnij klamrę zaciskową (g) i przytrzymaj
osłonę (c) tak, jak pokazano na rysunku.
3. Występy (k) zgraj z wycięciami (l).
4. Nasadź osłonę i obróć ją do żądanej pozycji.
5. W razie potrzeby zwiększ siłę zacisku przez
dokręcenie wkrętu (m).
6. Zaciągnij klamrę zaciskową.
7. By zdjąć osłonę, zwolnij klamrę zaciskową.
Wymiana tarcz szlifierskich
lub tnących (rys. rys. 1, 3, 4)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
uszkodzonych tarcz.
1. Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
2. Prawidłowo załóż wewnętrzną podkładkę
kołnierzową (i) na wrzeciono (o) (rys. 3).
3. Załóż tarczę (n) na podkładkę kołnierzową
(i). Gdy tarcza zawiera środkową wypukłość
(j), musi ona być zwrócona w stronę
podkładki kołnierzowej (i).
4. Nakręć zewnętrzną nakrętkę mocującą (h)
na wrzeciono (o) (rys. 4):
a. przy zakładaniu tarczy szlifierskiej
odsadzenie nakrętki mocującej (h) musi
być zwrócone w stronę tarczy (rys. 4A);
b. przy zakładaniu tarczy tnącej odsadzenie
nakrętki mocującej (h) musi być zwrócone
na zewnątrz (rys. 4B).
5. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (b)
i obróć wrzeciono (o) aż do zablokowania.
6. Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
nakrętkę mocującą (h).
7. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
8. By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć
nakrętkę mocującą (h).
Wymian talerza polerującego/
tarczy szlifi erskiej piaskowej
(rys. 1, 4)
1. Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
2. Zdejmij tylną podkładkę (i).
3. Załóż talerz polerski gumowany prawidłowo
na wrzeciono (o).
4. Załóż tarczę szlifierską piaskową na krążek
gumowany.
5. Przykręć nakrętkę mocującą (n) na
wrzeciono. Osadzenie nakrętki mocującej (n)
musi być zwrócone na talerz gumowany.
6. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (b)
i obróć wrzeciono (o) aż do zablokowania.
7. Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
nakrętkę mocującą (n).
8. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
9. By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć
nakrętkę mocującą (n).
Montaż szczotki drucianej
garnkowej
Szczotkę drucianą garnkową nakręć
bezpośrednio na wrzeciono bez użycia podkładki
kołnierzowej i nakrętki mocującej.
Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej (rys. 6)
D28116, D28136
Obróć pokrętło (e) do żądanej pozycji. Obróć je
do góry, by zwiększyć prędkość, lub do dołu, by
ją zmniejszyć. Właściwe ustawienie jest kwestią
doświadczenia.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Załóż odpowiednią osłonę i tarczę szlifierską
lub tnącą. Nie używaj nadmiernie zużytych
tarcz.
• Upewnij się, czy wewnętrzna podkładka
kołnierzowa i zewnętrzna nakrętka mocująca
są prawidłowo osadzone.
• Sprawdź, czy tarcza szlifierska lub tnąca
obraca się w kierunku strzałek na osłonie
i szlifierce.
• Nie stosuj żadnych uszkodzonych narzędzi
roboczych. Sprawdzaj przed każdym
zastosowaniem narzędzia robocze, jak
tarcze szlifierskie pod kątem odprysków
i rys, talerze szlifierskie ze względu na
rysy i mocne zużycie, szczotki druciane
ze względu na obluzowane lub połamane
druty. Jeżeli ma to miejsce w przypadku
elektronarzędzia lub narzędzia roboczego
zastosuj nieuszkodzone narzędzie. Jeżeli
sprawdziłeś i założyłeś narzędzie, ustaw
się oraz osoby z otoczenia poza zasięgiem
obracającego się elektronarzędzia i pozwól
narzędziu popracować minutę dłużej na
najwyższych obrotach. W tym czasie
uszkodzone narzędzie robocze najczęściej
ulegnie wyłamaniu.
• Upewnij się, czy wewnętrzna podkładka
kołnierzowa i zewnętrzna nakrętka mocująca
są prawidłowo osadzone. Sprawdź zalecenia
w Tabeli akcesoriów do prac szlifierskich.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE:
13
• Sprawdź, czy wszystkie materiały
przeznaczone do szlifowania lub
cięcia są dobrze zamocowane.
• Zabezpiecz i umocuj przedmiot
obrabiany. Zabezpiecz przedmiot
obrabiany w urządzeniu
przytrzymującym lub imadle na
stabilnym podłożu. Przedmiot
obrabiany musi być mocno ułożony i
zabezpieczony, aby nie poruszał się
i pozwolił utrzymać kontrolę.
• Zabezpieczaj płyty lub duże
przedmioty obrabiane, aby uniknąć
ryzyka odrzutu przez zaciśniętą
tarczę tnącą. Duże przedmioty
obrabiane mogą przeginać się
pod ciężarem własnym. Przedmiot
obrabiany musi być zabezpieczony
po obu stronach tarczy, zarówno w
pobliżu nacięcia, jak i na brzegach.
• Zakładaj przy pracy tym
urządzeniem odpowiednie rękawice
robocze.
• Skrzynia biegów bardzo nagrzewa
się podczas pracy.
• Tylko lekko naciskaj na szlifierkę.
Nie wywieraj bocznego nacisku na
tarczę.
• Unikaj przeciążania
elektronarzędzia. Gdyby szlifierka
za bardzo się nagrzała, pozostaw
ją załączoną przez kilka minut na
biegu jałowym. Nie dotykaj żadnych
akcesoriów, zanim nie ulegną
schłodzeniu. Tarcze nagrzewają się
mocno podczas pracy.
• Nie stosuj żadnych reduktorów lub
adapterów w celu dopasowania
tarczy szlifierskiej przy
niedopasowanych otworów.
• Nie używaj narzędzia bez osłony.
• Urządzenie nie skonstruowane
do zastosowania bez tarczy
szlifierskiej.
• Nie używaj do przecinania
elektronarzędzia na stojaku.
• Nie stosuj jednocześnie dwóch
tarcz przedzielonych podkładkami
dystansowymi
• Zwracaj uwagę na fakt, że tarcza
obraca się jeszcze po wyłączeniu
urządzenia.ę jeszcze po wyłączeniu
urządzenia.
14
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj
elektronarzędzie, tak jak pokazano na
rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania poważnego
urazu, ZAWSZE mocno utrzymuj
elektronarzędzie, by w razie potrzeby
móc zawczasu odpowiednio
zareagować w nagłej sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść boczną
(d), a drugą - za obudowę szlifierki, tak jak
pokazano na rysunku 1.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie załączaj
ani nie wyłączaj szlifierki pod
obciążeniem.
By załączyć szlifierkę, naciśnij wyłącznik (a).
Dla uzyskania pracy ciągłej wyłącznik naciśnij
całkowicie do przodu.
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik. By
wyłączyć szlifierkę z trybu pracy ciągłej, naciśnij
tylną część wyłącznika.
Blokada wrzeciona (rys. 1)
Blokada wrzeciona (b) zapobiega obracaniu się
wrzeciona podczas wymiany tarczy. Przycisk
blokady wrzeciona wolno naciskać tylko przy
wyłączonej i odłączonej od sieci szlifierce oraz
całkowicie zatrzymanej tarczy.
WSKAZÓWKA: By nie uszkodzić
szlifierki, nigdy nie naciskaj przycisku
blokady wrzeciona podczas
pracy. Mogłoby to doprowadzić
do uszkodzenia elektronarzędzia
i odkręcenia narzędzia roboczego, co
grozi doznaniem urazu.
By zablokować wrzeciono, wciśnij przycisk
blokady i obróć wrzeciono do oporu.
Obróbka metalu
Przy obróbce metalu stosuj wyłącznik ochronny
różnicowo-prądowy, by zminimalizować ryzyko
porażenia prądem elektrycznym, które stwarza
pył metalowy.
W razie zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego oddaj szlifierkę do autoryzowanego
warsztatu naprawczego DEWALT.
OSTRZEŻENIE: W ekstremalnych
warunkach pracy przy obróbce
metalu istnieje niebezpieczeństwo
gromadzenia się przewodzącego pyłu
we wnętrzu obudowy maszyny. Może
on doprowadzić do naruszenia izolacji
ochronnej, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
By nie dopuścić do gromadzenia się pyłu
metalowego we wnętrzu maszyny, zalecamy
codziennie czyścić szczeliny wentylacyjne. Patrz
punkt Konserwacja.
Cięcie metalu
Przy pracach tnąco-szlifierskich z łączonymi
środkami do szlifowania stosuj zawsze
osłonę typ 1.
Przy cięciu pracuj z mocnym posuwem, który
jest dopasowany do przecinanego materiału. Nie
wywieraj nacisku na tarczę tnącą i nie przechylaj
i nie kołysz maszyną.
Nie zmniejszaj prędkości rozpędzonej tarczy
tnącej, poprzez stosowanie bocznego nacisku.
Maszyna musi pracować w jednym
przeciwbieżnym ruchu. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie ona w
sposób niekontrolowany zepchnięta z toru cięcia.
Przy cięciu profili i przedmiotów kanciastych
najlepiej rozpoczynać z najmniejszym przekrojem
poprzecznym.
Cięcie kamienia
Nigdy nie stosuj do szlifowania zgrubnego
tarczy tnącej. Zawsze uzywaj osłony typ 27.
Przy szlifowaniu zgrubnym najlepsze wyniki
zostaną osiągnięte, gdy maszyna zostanie
ustawiona na kącie 30° do 40°. Poruszaj
maszyną z mocnym naciskiem tam i z powrotem.
W ten sposób przedmiot obrabiany nie nagrzeje
się, nie przebarwi i nie utworzą się rowki.
Wskazówki pracy
Uwaga przy cięciu szczelin w ścianach
nośnych.
Szczeliny w ścianach nośnych podlegają
lokalnym przepisom. W pierwszej kolejności
należy stosować się właśnie do tych przepisów.
Na początku pracy skontaktuj się z
odpowiedzialnym w tym zakresie statykiem,
architektem lub inspektorem budowlanym
KONSERWACJA
Szlifierka kątowa firmy DEWALT odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jej regularne
czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem
akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Samowyłączające szczotki
węglowe
W razie prawie całkowitego zużycia szczotek
węglowych następuje automatyczne wyłączenie
silnika. Szlifierkę należy wtedy usprawnić, ale
nie przewidziano wymiany szczotek węglowych
przez użytkownika. Oddaj elektronarzędzie
do autoryzowanego warsztatu serwisowego
DEWALT.
Cięcie kamienia
Smarowanie
Maszynę można używać tylko do cięcia
suchego.
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Do cięcia kamienia powinna być zastosowana
tarcza szlifierska diamentowa.
Obsługuj maszynę tylko z przeciwpyłową maską
ochronną.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
15
Ochrona środowiska
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest szmata
zwilżona łagodnym roztworem
mydlanym. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części narzędzia nie zanurzaj
w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego narzędzia, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
właściwych akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
TABELA AKCESORIÓW
Max.
[mm]
D
d
D
b
[mm]
d
Prędkość Długość
Min
obwodo- gwintowaObroty
nia
wa
[min.-1]
[mm]
[m/s]
115
6 22,23 11 000
b 125
6 22,23 11 000
80
-
11 000
80
-
30 M14
11 000
45
18,0
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
115
D
-
-
125
d
70
b
D
D
16
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić produkt DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do
specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego produktu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o warsztatach
serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza szlifierska wypukła
OSŁONA TYP 27
Osłona typ 27
Tarcza ścierna
lamelowa
Szczotka
druciana tarczowa
Podkładka kołnierzowa
Tarcza wypukła typ 27
Nakrętka mocująca
Szczotka druciana tarczowa
z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana tarczowa
Szczotka druciana garnkowa z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana
Talerz polerski/
papier ścierny
piaskowy
Osłona typ 27
Gumowy talerz polerski
Krążek papieru ściernego
piaskowego
Nakrętka mocująca
17
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza do
cięcia muru
OSŁONA TYP 1
Osłona typ 1
Tarcza do
cięcia metalu
Tarcza tnąca
diamentowa
LUB
OSŁONA TYP 27
zst00275741 - 24-09-2015
18
Tarcza tnąca
Nakrętka mocująca
OSŁONA TYP 1
BEZ OSŁONY
(TYLKO MODELE
D28116, D28136)
Podkładka kołnierzowa
Krążek szmaciany do polerowania
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising