D28133 | DeWalt D28133 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

544666 - 38 SK
Preložené z pôvodného návodu
D28116
D28133
D28136
Obr. 1
e
p
f
a
d
c
b
Obr. 2
c
k
g
m
l
l
o
2
Obr. 3
Obr. 4
n
j
h
i
o
n
j
h
A
i
h
n
j
i
o
o
B
Obr. 5
Obr. 6
e
q
q
d
3
UHLOVÉ BRÚSKY
D28116, D28133, D28136
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno / menovité otáčky
Priemer kotúča
Priemer hriadeľa
Dĺžka hriadeľa
Hmotnosť
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväti a krytu
V
W
min-1
mm
mm
kg
D28116
230
3
1 100
2 800 – 10 500
115
M14
16
2,3*
D28133
230
3
1 100
10 500
125
M14
16
2,3*
Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN60745-2-3:
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
88
89
dB(A)
99
100
LWA (úroveň akustického výkonu)
K (odchýlka uvedenej hodnoty týkajúcej sa
3,0
3,0
dB(A)
hluku)
Brúsenie plôch
Hodnota vibrácií ah,AG =
Odchýlka K =
Obvodové brúsenie
Hodnota vibrácií ah,DS =
Odchýlka K =
Leštenie
Hodnota vibrácií ah,P =
Odchýlka K =
89
100
3,0
m/s2
m/s2
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
m/s2
m/s2
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
m/s2
m/s2
4,2
1,5
–
–
4,1
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek,
ktoré sú uvedené v norme EN60745, a môže
byť použitá na porovnanie jedného náradia
s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť
na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na
obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na určené
štandardné použitie tohto náradia.
Ak je však náradie použité na
rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
4
D28136
230
2
1 500
2 800 – 10 500
125
M14
16
2,6*
môže počas celkového pracovného
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií
na obsluhu by mal taktiež počítať
s časom, kedy je náradie vypnuté
alebo kedy je v chode naprázdno
a nevykonáva žiadnu prácu. Počas
celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného
zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobom
zranenia, ktorý v prípade, že sa mu
nezabráni, môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
UHLOVÉ BRÚSKY
D28116, D28133, D28136
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ
(od 20. 4. 2016) a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT
na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré
sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Markus Rompel
Riaditeľ vývojového oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 6. 2015
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom
(bez prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor v čistote
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
5
c)
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča
(RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým náradím, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
6
c)
d)
e)
f)
g)
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo
pripojenie náradia k napájaciemu zdroju,
ak je vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte
tomu, aby bolo toto náradie použité
e)
f)
g)
osobami, ktoré nie sú oboznámené
s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Mnoho nehôd
býva spôsobených zanedbanou údržbou
náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové špecifické bezpečnostné predpisy Bezpečnostné pokyny pre všetky pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo
skonštruované tak, aby pracovalo ako
brúska, drôtená kefa, rozbrusovačka
alebo leštička (iba modely D28116,
D28136). Preštudujte si všetky
bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky
a technické údaje uvedené pre toto
náradie. Nedodržanie všetkých nižšie
uvedených pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, k požiaru alebo
k vážnemu zraneniu.
b) Vykonávanie operácií, ako sú leštenie (iba
model D28133), nie je s týmto elektrickým
náradím odporúčané. Pracovné operácie,
na ktoré nie je toto elektrické náradie určené,
môžu vytvárať rizikové situácie, pri ktorých
môže dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré
nie je výslovne skonštruované alebo
odporúčané výrobcom náradia. Aj keď sa
s vaším elektrickým náradím môže použiť
takéto príslušenstvo, neznamená to, že je
zaistená bezpečná práca s týmto náradím.
d) Menovité otáčky príslušenstva musia
byť minimálne rovné maximálnym
otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie,
než sú jeho povolené maximálne otáčky, sa
môže roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka použitého
príslušenstva musí zodpovedať kapacite
vášho elektrického náradia. Pri použití
príslušenstva nesprávnej veľkosti nie je
možné zaistiť zodpovedajúcu bezpečnosť
a ovládateľnosť náradia.
f) Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov,
prírub, podperných podložiek alebo iného
príslušenstva musí presne zodpovedať
priemeru hnacieho hriadeľa elektrického
náradia. Kotúče s upínacími otvormi,
ktoré nezodpovedajú montážnym dielom
elektrického náradia, sa nebudú točiť
stabilne, budú nadmerne vibrovať a môžu
spôsobiť stratu kontroly.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte
vy aj ostatné osoby tak, aby ste stáli
mimo roviny rotujúceho príslušenstva,
a na jednu minútu zapnite náradie pri
maximálnych otáčkach naprázdno.
V tomto testovacom čase sa poškodené
príslušenstvo obvykle zničí.
h) Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od vykonávanej práce použite
tvárový štít, ochranné okuliare alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva
alebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku
7
musí byť schopná zastaviť odletujúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
operáciách. Maska proti prachu alebo
respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce
pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
i) Okolostojace osoby udržujte v bezpečnej
vzdialenosti mimo pracovného priestoru.
Každý, kto vstupuje do pracovného
priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
j) Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným napájacím káblom, držte
náradie za izolované povrchy. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
k) Veďte prívodný kábel mimo priestoru
rotujúceho príslušenstva. Pri strate
kontroly môže dôjsť k preseknutiu alebo
obrúseniu kábla a Vaša ruka alebo paža
môže byť zachytená a vtiahnutá do
rotujúceho príslušenstva.
l) Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže
zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu
vašej kontroly nad náradím.
m) Nezapínajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a následný kontakt príslušenstva s Vaším
telom.
n) Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor
motora vťahuje prach do skrine náradia
a nahromadené kovové čiastočky môžu
spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
o) Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
ich vznietenie.
p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré
vyžaduje chladenie kvapalinou. Použitie
vody alebo inej chladiacej kvapaliny môže
viesť k smrteľnému úrazu elektrickým
prúdom alebo k inému zraneniu.
8
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu a prevencia pred spätným rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie
alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča,
podpornej podložky, kefy alebo akéhokoľvek
iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie
spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho
príslušenstva, ktoré ešte navyše v bode kontaktu
spôsobí stratu kontroly nad náradím a jeho
pohyb v opačnom smere, než je smer otáčania
príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie,
a môže tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom
nahor alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť
smerom k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti
od smeru pohybu kotúča v bode, kde došlo
k jeho zovretiu. Za týchto podmienok môžu
brúsne kotúče aj prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
a) Držte náradie stále pevne a majte postoj
a ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať sily spätného
rázu. Vždy používajte prídavnú rukoväť,
ak je vo vybavení náradia, aby bola
zaručená maximálna ovládateľnosť pri
spätnom ráze alebo pri momentových
reakciách pri zapnutí náradia. Používateľ
náradia môže zvládať momentové reakcie
alebo sily spätného rázu, ak sa robia
správne opatrenia.
b) Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše
ruky.
c) Nezaujímajte polohu na takom mieste,
kde sa bude náradie pohybovať v prípade
spätného rázu. Spätný ráz vymrští náradie
v opačnom smere, než je smer otáčania
kotúča v mieste zovretia.
d) Zvláštnu pozornosť venujte práci
vykonávanej v rohoch, práci s ostrými
hranami a pod. Zabráňte poskakovaniu
príslušenstva a jeho zablokovaniu. Rohy,
ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu
zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo
spätný ráz.
e) Nepoužívajte rezbársky kotúč alebo
ozubený pílový kotúč. Pri použití týchto
kotúčov dochádza často k spätnému rázu
alebo ku strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsenia a rozbrusovania
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporučené pre Vaše elektrické náradie
a príslušný kryt určený pre zvolený
kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre
Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim
spôsobom chránené a sú nebezpečné.
b) Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak,
aby zaručoval maximálnu bezpečnosť
a aby bola pred užívateľom náradia
obnažená iba minimálna časť kotúča.
Kryt pomáha chrániť používateľa náradia
pred odletujúcimi úlomkami kotúča a pred
náhodným kontaktom s kotúčom a pred
iskrami, ktoré môžu spôsobiť vznietenie
odevu.
c) Kotúče musia byť používané
iba na odporúčané aplikácie.
Napríklad: Nebrúste bočnou stranou
rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie
kotúče sú určené na obvodové brúsenie.
Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče môžu
spôsobiť ich roztrieštenie.
d) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu líšiť od prírub
pre brúsne kotúče.
e) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie
náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky
menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre rozbrusovanie
alebo uviaznutiu kotúča v reze a možnosť
spätného rázu alebo prasknutia kotúča.
b) Nestojte v osi a za osou rotujúceho
kotúča. Ak sa pohybuje kotúč pri pracovnej
operácii smerom od Vášho tela, možný
spätný ráz môže vrhnúť náradie a rotujúci
kotúč priamo na Vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu,
vypnite náradie a držte ho bez pohybu,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať
kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe,
pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné
úpravy, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia
rozbrusovacieho kotúča.
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Počkajte, kým kotúč nedosiahne
maximálne otáčky a opatrne zasuňte
kotúč znovu do rezu. Ak je kotúč
ponechaný v obrobku a náradie je znovu
zapnuté, kotúč sa môže zaseknúť, môže
vyskočiť z rezu alebo môže dôjsť k spätnému
rázu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky
si podoprite, aby ste minimalizovali riziko
zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú tendenciu sa pôsobením
vlastnej hmotnosti prehýbať. Podpery musia
byť umiestnené pod obrobkom na oboch
stranách v blízkosti čiary rezu a v blízkosti
okrajov obrobku.
f) Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo
do iných materiálov, za ktoré nevidíte,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč
môže spôsobiť prerezanie plynového alebo
vodovodného potrubia, elektrických vodičov
alebo predmetov, ktoré môžu spôsobiť
spätný ráz.
Bezpečnostné pokyny týkajúce sa brúsenia
a) Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče
brúsneho papiera. Pri výbere brúsneho
papiera dodržujte odporúčania výrobcu.
Väčšie kotúče brúsneho papiera, ktoré
presahujú brúsnu podložku, sa môžu
roztrhnúť a môžu spôsobiť zachytenie,
natrhnutie kotúča alebo spätný ráz.
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč
a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú
hĺbku rezu. Prílišné namáhanie kotúča
zvyšuje záťaž a náchylnosť ku krúteniu
9
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre leštenie
(iba pre modely D28116,
D28136)
Zvyškové riziká
a) Zabráňte, aby voľne rotovala akákoľvek
uvoľnená časť leštiaceho poťahu alebo
jeho upevňovacích šnúrok. Voľné
upevňovacie šnúrky zastrčte alebo ich
odstrihnite. Voľné a rotujúce upevňovacie
šnúrky sa môžu zamotať do Vašich prstov
alebo sa môžu zachytiť o obrobok.
– Poškodenie sluchu
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre použitie drôtenej kefy
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú
kefou odmršťované i počas normálneho
pretáčania. Nevyvíjajte na kefu nadmerný
tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému
namáhaniu drôtov kefy. Drôty kefy môžu
ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných
látok.
Štítky na náradie
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
b) Ak sa pri práci s drôtenou kefou
odporúča použitie krytu, dbajte na to, aby
sa drôtený kotúč alebo kefa nedostali
s týmto krytom v žiadnom prípade do
kontaktu. Drôtené kotúče alebo kefy
môžu v dôsledku vykonávanej práce alebo
odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.
Doplnkové bezpečnostné pokyny
• Montážny závit príslušenstva musí
zodpovedať závitu na hriadeli brúsky. Na
príslušenstve upevňovanom pomocou
prírub musí priemer upínacieho otvoru
príslušenstva zodpovedať polohovaciemu
priemeru príruby. Príslušenstvo, ktoré
nezodpovedá montážnym prvkom na
náradí, sa nebude otáčať rovnomerne, bude
nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu
ovládateľnosti.
• Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným
stredom musí byť namontovaná pod rovinou
okraja ochranného krytu. Nesprávne
namontovaný kotúč, ktorý prečnieva
cez okraj ochranného krytu, nemôže byť
zodpovedajúcim spôsobom chránený.
VAROVANIE: Odporúčame Vám
používať prúdový chránič (RCD)
s citlivosťou minimálne 30 mA.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátový kód (P), ktorý obsahuje taktiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 uhlovú brúsku
1 ochranný kryt
1 bočnú rukoväť
1 súpravu prírub
1 kľúč s dvoma kolíkmi
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred použitím venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
10
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
A. Hlavný vypínač
Rýchloupínací kryt (obr. 1)
Rýchloupínací kryt (C) umožňuje rýchle
nastavenie počas použitia brúsky, a tak zvyšuje
univerzálnosť tohto náradia.
Systém odvodu prachu (obr. 1)
D. Bočná rukoväť
Systém na odvod prachu (F) zabraňuje
hromadeniu prachu v blízkosti krytu a vstupu
do motora, a minimalizuje množstvo prachu
vnikajúceho do skrine motora.
E. Elektronická regulácia otáčok
(iba modely D28116, D28136)
Funkcia plynulého rozbehu
B. Zaistenie hriadeľa
C. Ochranný kryt
F. Výstup na odvod prachu
URČENÉ POUŽITIE
Výkonné uhlové brúsky D28116, D28133
a D28136 sú určené na profesionálne brúsenie,
rozbrusovanie a leštenie (iba modely D28116
a D28136).
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú
kotúče s prehĺbeným stredom a lamelové kotúče.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tieto výkonné uhlové brúsky sú elektrickým
náradím na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto
zariadenie nie je určené na použitie
nedospelými alebo neskúsenými osobami
bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať
s týmto výrobkom bez dozoru.
Antivibračná bočná rukoväť
(obr. 1)
Antivibračná bočná rukoväť (D) ponúka vyšší
komfort obsluhy, pretože absorbuje vibrácie
spôsobené náradím.
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalé
zvyšovanie otáčok, ktoré zabráni úvodnému
trhnutiu pri zapnutí náradia. Táto funkcia je
veľmi užitočná najmä pri práci v obmedzených
priestoroch.
Elektronická regulácia otáčok
D28116, D28136
Elektronická regulácia otáčok ponúka lepšiu
ovládateľnosť náradia a umožňuje použitie
náradia v optimálnych podmienkach, ktoré budú
vyhovovať použitému príslušenstvu a materiálu.
Spojka
Spojka s obmedzovačom momentu obmedzuje
maximálne momentové reakcie prenášané
na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde
k zablokovaniu kotúča. Táto funkcia tiež chráni
prevody a elektrický motor pred zaseknutím.
Spojka s obmedzovačom momentu je nastavená
výrobcom a nemôže byť nastavená.
Spínač s beznapäťovou blokovacou funkciou
Hlavný vypínač je vybavený beznapäťovou
blokovacou funkciou: Ak dôjde z nejakého
dôvodu k prerušeniu napájania, vypínač musí byť
vedome znovu aktivovaný.
Ochrana proti preťaženiu
Ak dôjde k preťaženiu motora, bude odpojené
jeho napájanie. Akonáhle dôjde k vychladnutiu
motora na zodpovedajúcu pracovnú teplotu,
napájanie motora bude obnovené.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
11
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne pripraveným káblom,
ktorý kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu
svorku nebude pripojený žiadny
vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka:
13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla sa 3 vodičmi,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozri
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 5)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
VAROVANIE: Bočná rukoväť sa
musí používať stále, aby bola vždy
zaručená ovládateľnosť náradia.
Naskrutkujte bočnú rukoväť (D) riadne
do jedného z otvorov (Q) na jednej alebo druhej
strane skrine prevodovky.
Montáž a demontáž ochranného krytu (obr. 2)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
UPOZORNENIE: S touto brúskou sa
musia používať ochranné kryty.
Ak používate brúsky D28116, D28133 alebo
D28136 s kotúčom so spájanými brusivami
na rozbrusovanie kovu alebo muriva, MUSÍ byť
použitý kryt typu 1. Kryty typu 1 si môžete kúpiť
u autorizovaných predajcov DEWALT.
POZNÁMKA: Pozrite si, prosím, Tabuľku
príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
1. Položte uhlovú brúsku na stôl tak, aby
hriadeľ (O) smeroval nahor.
2. Uvoľnite upínaciu svorku (G) a držte kryt (C)
nad náradím ako na uvedenom obrázku.
3. Zarovnajte výstupky (K) so zárezmi (L).
4. Stlačte ochranný kryt smerom dole a otočte
ho do požadovanej polohy.
5. Ak je to nutné, zväčšite upínaciu silu
pritiahnutím skrutky (M).
6. Pritiahnite upínaciu svorku.
7. Ak chcete ochranný kryt odobrať, uvoľnite
svorku.
Montáž a demontáž brúsneho
alebo rozbrusovacieho kotúča
(obr. 1, 3, 4)
VAROVANIE: Nepoužívajte
poškodené kotúče.
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
12
2. Nasaďte podpernú prírubu (I) správne
na hriadeľ (O) (obr. 3).
3. Položte kotúč (N) na podpernú prírubu (I).
Ak pripevňujete kotúč s vyvýšeným stredom,
uistite sa, či vyvýšený stred (J) smeruje
k podpornej prírube (I).
4. Naskrutkujte závitovú upínaciu maticu (H)
na hriadeľ (O) (obr. 4):
a. Pri montáži brúsneho kotúča musí krúžok
na závitovej upínacej matici (H) smerovať
ku kotúču (obr. 4A).
b. Pri montáži rozbrusovacieho kotúča musí
krúžok na závitovej upínacej matici (H)
smerovať od kotúča (obr. 4B).
5. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (B)
a otáčajte hriadeľom (O), pokým nedôjde
k jeho zablokovaniu.
6. Pritiahnite upínaciu maticu (H) pomocou
dodávaného kľúča s dvoma kolíkmi.
7. Uvoľnite zámku hriadeľa.
8. Ak chcete kotúč demontovať, pomocou kľúča
s dvoma kolíkmi uvoľnite upínaciu maticu
(H).
Montáž a demontáž podpernej podložky / listu brúsneho
papiera (obr. 1, 4)
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
2. Odstráňte podpernú prírubu (I).
3. Nasaďte gumovú podpernú podložku
správne na hriadeľ (O).
4. Nasaďte na gumovú podpernú podložku list
brúsneho papiera.
5. Naskrutkujte na hriadeľ závitovú upínaciu
maticu (H). Krúžok na závitovej upínacej
matici (H) musí byť otočený smerom ku
gumovej podpernej podložke.
6. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (B)
a otáčajte hriadeľom (O), pokým nedôjde
k jeho zablokovaniu.
7. Dotiahnite závitovú upínaciu maticu (H)
pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
8. Uvoľnite zámku hriadeľa.
9. Ak chcete gumovú podpernú podložku
odstrániť, uvoľnite závitovú upínaciu maticu
(H) pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
Montáž drôtenej kefy
Naskrutkujte drôtenú kefu priamo na hriadeľ,
bez toho, aby ste používali dištančné krúžky
a závitovú prírubu.
Nastavenie elektronickej regulácie otáčok (obr. 6)
D28116, D28136
Otočte regulátor (E) do požadovanej polohy. Ak
chcete nastaviť vyššie otáčky, otočte regulátor
nahor, a ak chcete nastaviť nižšie otáčky, otočte
regulátor nadol. Požadované nastavenie je
otázkou skúseností.
Pred použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotúč alebo disk. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované kotúče.
• Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo či
nie sú odštiepené. Pri oporných podložkách
skontrolujte, či nie sú prasknuté, potrhané
alebo nadmerne opotrebované. Pri drôtených
kefách skontrolujte, či nie sú uvoľnené
alebo popraskané jednotlivé drôty. Ak
dôjde k pádu elektrického náradia alebo
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte vy aj
ostatné osoby tak, aby ste stáli mimo roviny
rotujúceho príslušenstva, a na jednu minútu
zapnite náradie pri maximálnych otáčkach
naprázdno. V tomto testovacom čase sa
poškodené príslušenstvo obvykle zničí.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba. Dodržujte
pokyny uvedené v časti Tabuľka
príslušenstva na brúsenie a rezanie.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
13
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
• Nikdy nepoužívajte túto brúsku bez
riadne upevneného krytu.
VAROVANIE:
• Nikdy nepoužívajte listy brúsneho
papiera spoločne so spájanými
brúsnymi výrobkami.
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k stabilnej podpere používajte
svorky alebo zverák. Upnutie
a podoprenie obrobku je veľmi
dôležité, aby sa zabránilo pohybu
obrobku a strate kontroly. Pohyb
obrobku alebo strata kontroly môžu
vytvárať nebezpečné situácie, ktoré
môžu viesť k spôsobeniu zranení.
• Upnite si riadne obrobok. Obrobok,
ktorý je upnutý pomocou upínacieho
zariadenia alebo vo zveráku, je
zaistený lepšie a bezpečnejšie, než
keď je držaný v ruke.
• Panely a všetky príliš veľké obrobky
podoprite, aby ste minimalizovali
riziko zovretia kotúča a spätného
rázu. Veľké obrobky majú tendenciu
sa pôsobením vlastnej hmotnosti
prehýbať. Podpery musia byť
umiestnené pod obrobkom na
oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti okrajov obrobku.
• Pri práci s týmto náradím vždy
používajte zodpovedajúce pracovné
rukavice.
• Pri prevádzke dochádza k veľkému
zahrievaniu skrine prevodovky.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Nevyvíjajte na kotúč bočný tlak.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno, aby došlo k jeho
vychladnutiu. Nedotýkajte sa
príslušenstva, pokým nedôjde k jeho
vychladnutiu. Pri prevádzke náradia
dochádza k veľkému zahrievaniu
kotúčov.
• Nepoužívajte samostatné puzdrá
alebo adaptéry, ktoré by umožnili
upnutie brúsnych kotúčov s veľkými
upínacími otvormi.
14
• Táto brúska nie je určená
na použitie s miskovými brúsnymi
kotúčmi.
• Nepoužívajte toto elektrické náradie
v stojane na rezanie.
• Uvedomte si, že sa po vypnutí
náradie bude kotúč ešte chvíľu
otáčať.
Správna poloha rúk (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (D) a druhú ruku na tele
náradia, ako na obr. 1.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
VAROVANIE: Nevypínajte
a nezapínajte náradie, ak je v zábere.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(A).
Ak chcete pracovať v režime nepretržitej
prevádzky, zatlačte spínač celkom dopredu.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač. Ak
chcete zastaviť náradie, ktoré pracuje v režime
nepretržitej prevádzky, stlačte zadnú časť
vypínača.
Zaistenie hriadeľa (obr. 1)
Náradie je vybavené zaistením hriadeľa (B), ktoré
zabraňuje otáčaniu hriadeľa pri montáži alebo
demontáži kotúčov. Používajte zaistenie hriadeľa
iba po vypnutí náradia, po odpojení prívodného
kábla a po úplnom zastavení náradia.
POZNÁMKA: Z dôvodu obmedzenia
rizika poškodenia náradia
nepoužívajte zaistenie hriadeľa, ak
je náradie v chode. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu náradia, namontované
príslušenstvo by sa mohlo uvoľniť
a spôsobiť zranenie obsluhy.
Ak chcete hriadeľ zaistiť, stlačte tlačidlo zaistenia
hriadeľa a otáčajte hriadeľom, pokým nedôjde
k zablokovaniu jeho pohybu.
Práca s kovmi
Ak používate náradie na prácu s kovmi, uistite
sa, či je zapojený prúdový chránič (RCD), aby
boli obmedzené zvyškové riziká súvisiace
s kovovými pilinami.
Ak dôjde k prerušeniu napájania, ktoré bude
spôsobené prúdovým chráničom (RCD), zverte
kontrolu náradia autorizovanému servisu
DEWALT.
VAROVANIE: V extrémnych
prevádzkových podmienkach pri práci
s kovmi môže dôjsť k nahromadeniu
vodivých kovových pilín vnútri
náradia. To môže viesť k poškodeniu
ochranné izolácie vnútri náradia
a k potenciálnemu riziku spôsobenia
úrazu elektrickým prúdom.
Ak chcete zabrániť nahromadeniu kovových pilín
vnútri náradia, odporúčame Vám, aby ste každý
deň čistili vetracie drážky. Pozrite časť Údržba.
Použitie lamelových kotúčov
VAROVANIE: NAHROMADENIE
kovových pilín. Časté použitie
lamelových kotúčov pri práci s kovmi
môže viesť k zvýšenému riziku
úrazu elektrickým prúdom. Ak chcete
obmedziť toto riziko, pripojte pred
použitím prúdový chránič (RCD)
a každý deň čistite vetracie drážky
pomocou suchého stlačeného
vzduchu podľa nižšie uvedených
pokynov pre údržbu náradia.
Rezanie kovu
Pri rezaní s brúsnymi nástrojmi so spojivom
používajte vždy ochranný kryt typu 1.
Pri rezaní kovov používajte primeranú
rýchlosť posuvu v závislosti od rezaného
materiálu. Nevyvíjajte na kotúč nadmerný tlak
a nenakláňajte alebo nekývajte s náradím.
Neznižujte prevádzkové otáčky rezného kotúča
vyvíjaním bočného tlaku na tento kotúč.
Hrubé brúsenie
Nikdy nepoužívajte na hrubé brúsenie rezné
kotúče.
Vždy používajte ochranný kryt typu 27.
Najlepšie výsledky pri hrubom brúsení
dosiahnete pri nastavení náradia v uhle 30° až
40°. Pohybujte s náradím dopredu a dozadu
a náradie primerane pritláčajte. Týmto spôsobom
nebude dochádzať k nadmernému zahrievaniu
obrobku, nedôjde k zmene jeho farby a nebude
dochádzať k vytváraniu drážok.
Rezanie kameňov
Toto náradie sa môže používať iba na suché
rezanie.
Na rezanie kameňov sú najvhodnejšie
diamantové rezné kotúče.
Používajte toto náradie iba s prídavnou
ochrannou maskou proti prachu.
Pracovná rada
Pri rezaní drážok do nosných stien buďte
maximálne opatrní.
Pre rezanie drážok do nosných stien sú
v rôznych krajinách platné špecifické predpisy.
Tieto predpisy sa musia dodržiavať vo všetkých
situáciách a podmienkach.
Pred začatím práce konzultujte so zodpovednou
osobou, architektom alebo so stavebným
dozorom.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosti
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Toto náradie sa musí pri práci pohybovať vždy
smerom hore. V inom prípade hrozí riziko
nekontrolovaného vybočenia z vykonávaného
rezu.
Odpájacie uhlíky
Pri rezaní profilov a hranatých tyčí je najlepším
riešením začatie rezu v najmenšom priereze.
Motor bude automaticky zastavený, čo znamená,
že sa blíži koniec prevádzkovej životnosti
15
uhlíkov a že sa musí vykonať údržba náradia.
Uhlíky nie sú opraviteľné. Odovzdajte náradie
autorizovanému servisu DEWALT.
D
115
D
-
Mazanie
Čistenie
80
-
30 M14
11 000
45
18,0
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
70
D
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu.
Pri vykonávaní tohto úkonu používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA
Dĺžka
[mm] Minimálne Obvodová závitového
otáčky rýchlosť
otvoru
[min.-1]
[m/s]
b
d
[mm]
Max.
[mm]
D
16
11 000
d
b
D
-
125
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
d
Dĺžka
[mm] Minimálne Obvodová závitového
otáčky rýchlosť
otvoru
[min.-1]
[m/s]
b
d
[mm]
Max.
[mm]
115
6 22,23 11 000
b 125
6 22,23 11 000
80
-
D
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tohto návodu.
Zoznam autorizovaných servisov DEWALT
a všetky podrobnosti týkajúce sa popredajného
servisu nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
17
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
Typ ochranného
krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
KRYT TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotúč
Drôtené
kotúče
Podporná príruba
Kotúč s prehĺbeným stredom
typ 27
Závitová upínacia matica
Drôtené
kotúče so
závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtený kotúč
Drôtený
miskový kotúč
so závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtená kefa
Podperná
podložka/
brúsny papier
Ochranný kryt typ 27
Gumová podperná podložka
Brúsny kotúč
Závitová upínacia matica
18
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
(pokračovanie)
Typ ochranného
krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Kotúč na
rozbrusovanie
muriva,
spájaný
KRYT TYP 1
Ochranný kryt typ 1
Kotúč na
rozbrusovanie
kovu, spájaný
Diamantové
rozbrusovacie
kotúče
KRYT TYP 1
Podporná príruba
Rezný kotúč
Závitová upínacia matica
ALEBO
KRYT TYP 27
ŽIADNY
KRYT
(IBA MODELY
D28116,
D28136)
Leštiaca
podložka
zst00275739 - 23-09-2015
19
20
21
22
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
23
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising