D28133 | DeWalt D28133 SMALL ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

504606 - 83 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28116
D28133
D28136
Obr. 1
e
p
f
a
d
c
b
Obr. 2
c
k
g
m
l
l
o
2
Obr. 3
Obr. 4
n
j
h
i
o
n
j
h
A
i
h
n
j
i
o
o
B
Obr. 5
Obr. 6
e
q
q
d
3
ÚHLOVÉ BRUSKY
D28116, D28133, D28136
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze
společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno/jmenovité otáčky
Průměr kotouče
Průměr hřídele
Délka hřídele
Hmotnost
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
V
W
min-1
mm
mm
kg
D28116
230
3
1 100
2 800 – 10 500
115
M14
16
2,3*
D28133
230
3
1 100
10 500
125
M14
16
2,3*
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN60745-2-3:
LPA (úroveň akustického tlaku)
dB(A)
88
89
LWA (úroveň akustického výkonu)
dB(A)
99
100
K (odchylka uvedené hodnoty týkající se hluku)
dB(A)
3,0
3,0
Broušení ploch
Hodnota vibrací ah,AG =
Odchylka K =
Obvodové broušení
Hodnota vibrací ah,DS =
Odchylka K =
Leštění
Hodnota vibrací ah,P =
Odchylka K =
89
100
3,0
m/s2
m/s2
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
m/s2
m/s2
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
m/s2
m/s2
4,2
1,5
–
–
4,1
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na určené
standardní použití tohoto nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro různé
aplikace s rozmanitým příslušenstvím
nebo je-li prováděna jeho
nedostatečná údržba, velikost vibrací
může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
4
D28136
230
2
1 500
2 800 – 10 500
125
M14
16
2,6*
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno a neprovádí
žádnou práci. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobem
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
ÚHLOVÉ BRUSKY
D28116, D28133, D28136
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-3:2011 +A2:2013 +A11:2014
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od
20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Markus Rompel
Ředitel vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 6. 2015
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Přeplněný
a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. V elektrickém nářadí
dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
5
b)
c)
d)
e)
f)
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko
způsobení úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co provádíte a při práci s nářadím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda
je spínač v poloze vypnuto. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na spínači
6
d)
e)
f)
g)
nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji,
je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí vždy odstraňte
všechny klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané
na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné
připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Nelze-li spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním spínačem
je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f)
g)
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ SPECIFICKÉ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska, drátěný
kartáč, rozbrušovačka nebo leštička
(pouze modely D28116, D28136).
Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení
všech níže uvedených pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo
k vážnému zranění.
b) Provádění operací, jako jsou leštění
(pouze model D28133), není s tímto
elektrickým nářadím doporučeno.
Pracovní operace, pro které není toto
elektrické nářadí určeno, mohou vytvářet
rizikové situace, při kterých může dojít
k zranění.
c) Nepoužívejte příslušenství, které
není výslovně zkonstruováno nebo
doporučeno výrobcem nářadí. I když
s vaším elektrickým nářadím může být
použito také příslušenství, neznamená to, že
je zajištěn jeho bezpečný provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí
být minimálně rovny maximálním
otáčkám vyznačeným na štítku nářadí.
Příslušenství, které se otáčí rychleji, než jsou
jeho povolené maximální otáčky, se může
roztrhnout nebo rozlomit.
e) Vnější průměr a tloušťka použitého
příslušenství musí odpovídat kapacitě
vašeho elektrického nářadí. Při použití
příslušenství nesprávné velikosti nelze zajistit
odpovídající bezpečnost a ovladatelnost
nářadí.
f) Velikost upínacího otvoru kotoučů,
přírub, podpěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí přesně odpovídat
průměru hnací hřídele elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
g) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo
zda nejsou odštípnuté. U opěrných
podložek zkontrolujte, zda nejsou prasklé,
potrhané nebo nadměrně opotřebované.
U drátěných kartáčů zkontrolujte, zda
nejsou uvolněny nebo popraskány
jednotlivé dráty. Dojde-li k pádu
elektrického nářadí nebo příslušenství,
zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
a je-li to nutné, použijte nepoškozené
příslušenství. Po kontrole a montáži
příslušenství se postavte vy i ostatní
osoby tak, abyste stáli mimo rovinu
rotujícího příslušenství a na jednu minutu
spusťte nářadí v maximálních otáčkách
naprázdno. Během této testovací doby se
poškozené příslušenství obvykle zničí.
h) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na prováděné práci použijte
obličejový štít, ochranné brýle nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit částečky brusiva nebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty
vznikající při různých pracovních operacích.
Maska proti prachu nebo respirátor musí
filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
i) Okolo stojící osoby udržujte v bezpečné
vzdálenosti mimo pracovní prostor.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
j) Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
7
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu
pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou
brusné kotouče také prasknout.
k) Veďte napájecí kabel mimo prostor
rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka nebo paže může
být zachycena a vtažena do rotujícího
příslušenství.
K zpětnému rázu dochází v důsledku
nesprávného použití nebo nesprávných
pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním
níže uvedených opatření:
l) Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Rotující příslušenství se může zarýt do
povrchu, což může způsobit ztrátu vaší
kontroly nad nářadím.
m) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a následný
kontakt příslušenství s vaším tělem.
n) Pravidelně čistěte větrací otvory
elektrického nářadí. Ventilátor
motoru vtahuje prach do skříně nářadí
a nahromaděné kovové částečky mohou
způsobit úraz elektrickým proudem.
o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
jejich vznícení.
p) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému
úrazu elektrickým proudem nebo k jinému
zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PRACOVNÍ
OPERACE
Příčiny zpětného rázu a prevence před zpětným rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, opěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím a jeho pohyb v opačném
směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
8
a) Držte nářadí stále pevně a mějte postoj
a ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť,
je-li ve vybavení nářadí, aby byla
zaručena maximální ovladatelnost při
zpětném rázu nebo při momentových
reakcích při spuštění nářadí. Uživatel
nářadí může zvládat momentové reakce
nebo síly zpětného rázu, jsou-li dodržena
uvedená opatření.
b) Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše
ruce.
c) Nezaujímejte polohu na takovém místě,
kde se bude nářadí pohybovat v případě
zpětného rázu. Zpětný ráz vymrští nářadí
v opačném směru, než je směr otáčení
kotouče v místě sevření.
d) Zvláštní pozornost věnujte práci
prováděné v rozích, práci s ostrými
hranami apod. Zabraňte poskakování
příslušenství a jeho zablokování.
Rohy, ostré hrany nebo odrazy mají
tendenci způsobovat zachycení rotujícího
příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte řezbářský kotouč nebo
ozubený pilový kotouč. Při použití těchto
kotoučů dochází často k zpětnému rázu
nebo k ztrátě kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený
kotouč. Kotouče, které nejsou určeny pro
vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před
náhodným kontaktem s kotoučem a před
jiskrami, které mohou způsobit vznícení
oděvu.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
Neprovádějte broušení boční stranou
rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení.
Boční síly působící na tyto kotouče mohou
způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné typy přírub podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou lišit od
přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro
větší nářadí není vhodný pro vyšší otáčky
menšího nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou
hloubku řezu. Přílišné namáhání kotouče
zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení nebo
uváznutí kotouče v řezu a možnost zpětného
rázu nebo prasknutí kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč při pracovní
operaci směrem od vašeho těla, možný
zpětný ráz může vrhnout nářadí a rotující
kotouč přímo na vás.
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné
úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
rozbrušovacího kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Počkejte, dokud kotouč nedosáhne
maximálních otáček a opatrně zasuňte
kotouč znovu do řezu. Je-li kotouč
ponechán v obrobku a nářadí je znovu
spuštěno, kotouč se může zaseknout, může
vyskočit z řezu nebo může dojít k zpětnému
rázu.
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky si
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají tendenci se působením vlastní
hmotnosti prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů
obrobku.
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč
může způsobit přeřezání plynového nebo
vodovodního potrubí, elektrických vodičů
nebo předmětů, které mohou způsobit zpětný
ráz.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení
a) Nepoužívejte výrazně větší kotouče
brusného papíru. Při výběru brusného
papíru dodržujte doporučení výrobce.
Větší kotouče brusného papíru, které
přesahují brusnou podložku, se mohou
roztrhnout a mohou způsobit zachycení,
natržení kotouče nebo zpětný ráz.
Bezpečnostní výstrahy specifické pro leštění
(pouze pro modely D28116,
D28136)
a) Zabraňte, aby volně rotovala jakákoli
uvolněná část lešticího návleku nebo jeho
upevňovacích tkanic. Volné upevňovací
tkanice zastrčte nebo je odstřihněte. Volné
a rotující upevňovací tkanice se mohou
zamotat do vašich prstů nebo se mohou
zachytit o obrobek.
Bezpečnostní výstrahy týkající
se použití drátěného kartáče
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče
jsou kartáčem odmršťovány i během
normálního protáčení. Nevyvíjejte na
kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo
k příliš velkému namáhání drátů kartáče.
Dráty kartáče mohou lehce propíchnout
lehký oděv nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem
doporučeno použití krytu, dbejte na
9
to, aby se drátěný kotouč nebo kartáč
nedostaly s tímto krytem v žádném
případě do kontaktu. Drátěné kotouče nebo
kartáče mohou v důsledku prováděné práce
nebo odstředivých sil zvětšit svůj průměr.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (P), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2015 XX XX
Doplňkové bezpečnostní pokyny
Rok výroby
• Montážní závit příslušenství musí odpovídat
závitu na hřídeli brusky. U příslušenství
upevňovaného pomocí přírub musí průměr
upínacího otvoru příslušenství odpovídat
polohovacímu průměru příruby. Příslušenství,
které neodpovídá montážním prvkům na
nářadí, se nebude otáčet rovnoměrně, bude
nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu
ovladatelnosti.
Obsah balení
• Brusná plocha kotoučů s prohloubeným
středem musí být namontována pod rovinou
okraje ochranného krytu. Nesprávně
namontovaný kotouč, který přečnívá
přes okraj ochranného krytu, nemůže být
odpovídajícím způsobem chráněn.
1 návod k obsluze
VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám
používat proudový chránič (RCD)
s citlivostí minimálně 30 mA.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
Balení obsahuje:
1 úhlovou brusku
1 ochranný kryt
1 boční rukojeť
1 sadu přírub
1 klíč s dvěma kolíky
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před použitím věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
A. Spínač zapnuto/vypnuto
– Poškození sluchu
B. Zajištění hřídele
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
C. Ochranný kryt
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
E. Elektronická regulace otáček
(pouze modely D28116, D28136)
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných
látek.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
10
D. Boční rukojeť
F. Výstup pro odvod prachu
URČENÉ POUŽITÍ
Výkonné úhlové brusky D28116, D28133
a D28136 jsou určeny k profesionálnímu
broušení, rozbrušování a leštění (pouze modely
D28116 a D28136).
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než jsou
kotouče s prohloubeným středem a lamelové
kotouče.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo
plynů.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto
výrobkem bez dozoru.
Antivibrační boční rukojeť
(obr. 1)
Antivibrační boční rukojeť (D) nabízí vyšší
komfort obsluhy, protože absorbuje vibrace
způsobené nářadím.
Rychloupínací kryt (obr. 1)
Rychloupínací kryt (C) umožňuje rychlé
nastavení během použití brusky, a tak zvyšuje
univerzálnost tohoto nářadí.
Systém odvodu prachu (obr. 1)
momentu je nastavena výrobcem a nemůže být
seřízena.
Spínač s beznapěťovou blokovací funkcí
Spínač zapnuto/vypnuto je vybaven
beznapěťovou blokovací funkcí: Dojde-li
z nějakého důvodu k přerušení napájení, spínač
musí být vědomě znovu aktivován.
Ochrana proti přetížení
Dojde-li k přetížení motoru, jeho napájení bude
přerušeno. Jakmile dojde k vychladnutí motoru
na odpovídající provozní teplotu, napájení motoru
bude obnoveno.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
sítě odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
zakoupíte u autorizovaného prodejce DEWALT.
Systém pro odvod prachu (F) zabraňuje
hromadění prachu v blízkosti krytu a vstupu
do motoru, a minimalizuje množství prachu
vnikajícího do skříně motoru.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Funkce plynulého rozběhu
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalé
zvyšování otáček, které zabrání úvodnímu trhnutí
při spuštění nářadí. Tato funkce je velmi užitečná
zejména při práci v omezených prostorech.
Elektronická regulace otáček
D28116, D28136
Elektronická regulace otáček nabízí lepší
ovladatelnost nářadí a umožňuje použití
nářadí v optimálních podmínkách, které budou
vyhovovat použitému příslušenství a materiálu.
Spojka
Spojka s omezovačem momentu snižuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu v případě zablokování kotouče. Tato
funkce také chrání převody a elektrický motor
před zaseknutím. Spojka s omezovačem
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu s 3 vodiči,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz Technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1,5 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
11
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Montáž boční rukojeti (obr. 5)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
VAROVÁNÍ: Boční rukojeť by musí
být používána stále, aby byla vždy
zaručena ovladatelnost nářadí.
Našroubujte boční rukojeť (D) řádně do jednoho
z otvorů (Q) na jedné nebo druhé straně skříně
převodovky.
Montáž a demontáž ochranného krytu (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
UPOZORNĚNÍ: S touto bruskou musí
být používány ochranné kryty.
Používáte-li brusky D28116, D28133 nebo
D28136 s kotoučem s pojenými brusivy pro
rozbrušování kovu nebo zdiva, MUSÍ být použit
kryt typu 1. Kryty typu 1 si můžete zakoupit
u autorizovaných prodejců DEWALT.
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na Tabulku
příslušenství pro broušení a rozbrušování na
konci této části, kde jsou uvedeny ostatní typy
příslušenství, které mohou být použity s těmito
bruskami.
1. Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby
hřídel (O) směřoval nahoru.
2. Uvolněte upínací svorku (G) a držte kryt (C)
nad nářadím, jako na uvedeném obrázku.
12
3. Srovnejte výstupky (K) se zářezy (L).
4. Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte
jej do požadované polohy.
5. Je-li to nutné, zvětšete upínací sílu
přitažením šroubu (M).
6. Přitáhněte upínací svorku.
7. Chcete-li ochranný kryt sejmout, uvolněte
upínací svorku.
Montáž a demontáž brusného
nebo rozbrušovacího kotouče
(obr. 1, 3, 4)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené
kotouče.
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (I) správně na
hřídel (O) (obr. 3).
3. Položte kotouč (N) na podpěrnou přírubu (I).
Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným středem,
ujistěte se, zda vyvýšený střed (J) směřuje
k podpěrné přírubě (I).
4. Našroubujte závitovou upínací matici (H) na
hřídel (O) (obr. 4):
a. Při montáži brusného kotouče musí
kroužek na závitové upínací matici (H)
směřovat ke kotouči (obr. 4A).
b. Při montáži rozbrušovacího kotouče musí
kroužek na závitové upínací matici (H)
směřovat od kotouče (obr. 4B).
5. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (B)
a otáčejte hřídelem (O), dokud nedojde
k jeho zablokování.
6. Přitáhněte upínací matici (H) pomocí
dodávaného klíče s dvěma kolíky.
7. Uvolněte zajištění hřídele.
8. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí klíče
s dvěma kolíky uvolněte upínací matici (H).
Montáž a demontáž podpěrné
podložky/listu brusného papíru (obr. 1, 4)
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Sejměte podpěrnou přírubu (I).
3. Nasaďte pryžovou podpěrnou podložku
správně na hřídel (O).
4. Nasaďte na pryžovou podpěrnou podložku
list brusného papíru.
5. Našroubujte na hřídel závitovou upínací
matici (H). Kroužek na závitové upínací
matici (H) musí být otočen směrem
k pryžové podpěrné podložce.
uvedené v části Tabulka příslušenství pro
broušení a řezání.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
6. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (B)
a otáčejte hřídelem (O), dokud nedojde
k jeho zablokování.
POUŽITÍ
7. Utáhněte závitovou upínací matici (H)
pomocí klíče s dvěma kolíky.
Pokyny pro použití
8. Uvolněte zajištění hřídele.
9. Chcete-li pryžovou podpěrnou podložku
sejmout, uvolněte závitovou upínací matici
(H) pomocí klíče s dvěma kolíky.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
Nastavení elektronické regulace otáček (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
D28116, D28136
VAROVÁNÍ:
Otočte regulátor (E) do požadované polohy.
Chcete-li nastavit vyšší otáčky, otočte regulátor
nahoru a chcete-li nastavit nižší otáčky, otočte
regulátor dolů. Požadované nastavení je otázkou
zkušeností.
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
Montáž drátěného kartáče
Našroubujte drátěný kartáč přímo na hřídel,
aniž byste použili distanční kroužek a závitovou
přírubu.
Před použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotouč nebo disk. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované kotouče.
• Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda
nejsou odštípnuté. U opěrných podložek
zkontrolujte, zda nejsou prasklé, potrhané
nebo nadměrně opotřebované. U drátěných
kartáčů zkontrolujte, zda nejsou uvolněny
nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojdeli k pádu elektrického nářadí nebo
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo rovinu
rotujícího příslušenství a na jednu minutu
spusťte nářadí v maximálních otáčkách
naprázdno. Během této testovací doby se
poškozené příslušenství obvykle zničí.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba. Dodržujte pokyny
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k stabilní podpěře používejte svorky
nebo svěrák. Upnutí a podepření
obrobku je velmi důležité, aby
bylo zabráněno pohybu obrobku
a ztrátě kontroly. Pohyb obrobku
nebo ztráta kontroly mohou vytvářet
nebezpečné situace, které mohou
vést k způsobení zranění.
• Upněte si řádně obrobek. Obrobek,
který je upnutý pomocí upínacího
zařízení nebo ve svěráku, je zajištěn
lépe a bezpečněji, než kdyby byl
držen v ruce.
• Panely a všechny příliš velké
obrobky podepřete, abyste
minimalizovali riziko sevření kotouče
a zpětného rázu. Velké obrobky
mají tendenci se působením vlastní
hmotnosti prohýbat. Podpěry musí
být umístěny pod obrobkem na
obou stranách v blízkosti čáry řezu
a v blízkosti okrajů obrobku.
• Při práci s tímto nářadím vždy
používejte odpovídající pracovní
rukavice.
• Při provozu dochází k velkému
zahřívání skříně převodovky.
13
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na kotouč boční tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte
jej několik minut v chodu naprázdno,
aby došlo k jeho vychladnutí.
Nedotýkejte se příslušenství, dokud
nedojde k jeho vychladnutí. Při
provozu nářadí dochází k velkému
zahřívání kotoučů.
• Nepoužívejte samostatná pouzdra
nebo adaptéry, která by umožnila
upnutí brusných kotoučů s velkými
upínacími otvory.
• Nikdy nepoužívejte tuto brusku bez
řádně upevněného krytu.
• Tato bruska není určena pro použití
s miskovými brusnými kotouči.
• Nepoužívejte toto elektrické nářadí
ve stojanu na řezání.
• Nikdy nepoužívejte listy brusného
papíru společně s pojenými
brusnými výrobky,
• Uvědomte si, že se po vypnutí
nářadí bude kotouč ještě chvíli
otáčet.
Správná poloha rukou (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (D) a druhou ruku na
těle nářadí, jako na obr. 1.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nevypínejte
a nezapínejte nářadí, je-li v záběru.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
zapnuto/vypnuto (A).
Chcete-li pracovat v režimu nepřetržitého
provozu, zatlačte spínač zcela dopředu.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
Chcete-li zastavit nářadí, které pracuje v režimu
nepřetržitého provozu, stiskněte zadní část
spínače.
14
Zajištění hřídele (obr. 1)
Nářadí je vybaveno zajištěním hřídele (B), které
zabraňuje otáčení hřídele při montáži nebo
demontáži kotoučů. Používejte zajištění hřídele
pouze po vypnutí nářadí, po odpojení napájecího
kabelu a po úplném zastavení nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení
rizika poškození nářadí nepoužívejte
zajištění hřídele, je-li nářadí v chodu.
Mohlo by dojít k poškození nářadí,
namontované příslušenství by se
mohlo uvolnit a způsobit zranění
obsluhy.
Chcete-li hřídel zajistit, stiskněte tlačítko zajištění
hřídele a otáčejte hřídelem, dokud nedojde k zablokování jeho pohybu.
Práce s kovy
Používáte-li nářadí pro práci s kovy, ujistěte se,
zda je zapojen proudový chránič (RCD), aby byla
omezena zbytková rizika související s kovovými
pilinami.
Dojde-li k přerušení napájení, které bude
způsobeno proudovým chráničem (RCD), svěřte
kontrolu nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: V extrémních provozních
podmínkách při práci s kovy může
dojít k nahromadění vodivých
kovových pilin uvnitř nářadí. To může
vést k poškození ochranné izolace
uvnitř nářadí a k potenciálnímu
riziku způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Chcete-li zabránit nahromadění kovových pilin
uvnitř nářadí, doporučujeme vám, abyste každý
den prováděli čištění větracích drážek. Viz část
Údržba.
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: NAHROMADĚNÍ
kovových pilin. Časté použití
lamelových kotoučů při práci s kovy
může vést k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým proudem. Chcete-li
omezit toto riziko, připojte před
použitím proudový chránič (RCD)
a každý den provádějte čištění
větracích drážek pomocí suchého
stlačeného vzduchu podle níže
uvedených pokynů pro údržbu nářadí.
Řezání kovu
ÚDRŽBA
Pro řezání s brusnými nástroji s pojivem
používejte vždy ochranný kryt typu 1.
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Při řezání kovů používejte přiměřenou
rychlost posuvu v závislosti na řezaném
materiálu. Nevyvíjejte na kotouč nadměrný tlak
a nenaklánějte nebo nekývejte s nářadím.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nesnižujte provozní otáčky řezného kotouče
vyvíjením bočního tlaku na tento kotouč.
Toto nářadí se musí při práci pohybovat vždy
směrem nahoru. V jiném případě hrozí riziko
nekontrolovaného vybočení z prováděného řezu.
Při řezání profilů a hranatých tyčí je nejlepším
řešením zahájení řezu u nejmenšího průřezu.
Hrubé broušení
Nikdy nepoužívejte pro hrubé broušení řezné
kotouče.
Vždy používejte ochranný kryt typu 27.
Nejlepších výsledků při hrubém broušení
dosáhnete při nastavení nářadí v úhlu 30° až
40°. Pohybujte s nářadím dopředu a dozadu
a nářadí přiměřeně přitlačujte. Tímto způsobem
nebude docházet k nadměrnému zahřívání
obrobku, nedojde k změně jeho barvy a nebude
docházet k vytváření drážek.
Řezání kamenů
Toto nářadí může být používáno pouze pro
suché řezání.
Pro řezání kamenů jsou nejvhodnější diamantové
řezné kotouče.
Používejte toto nářadí pouze s přídavnou
ochrannou maskou proti prachu.
Pracovní rada
Při řezání drážek do nosných stěn buďte
maximálně opatrní.
Pro řezání drážek do nosných stěn jsou
v různých zemích platné specifické předpisy. Tyto
předpisy musí být dodržovány ve všech situacích
a podmínkách.
Před zahájením práce proveďte konzultaci
s odpovědnou osobou, architektem nebo se
stavebním dozorem.
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což znamená,
že se blíží konec provozní životnosti uhlíků a že
musí být provedena údržba nářadí. Uhlíky nejsou
opravitelné. Odevzdejte nářadí autorizovanému
servisu DEWALT.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách hlavního krytu a v jejich
blízkosti nahromadí prach a nečistoty,
odstraňte je proudem suchého
stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
15
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto výrobkem pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
D
b
Délka
[mm] Minimální Obvodová závitového
otáčky rychlost
otvoru
[min.-1]
[m/s]
d
[mm]
115
6
22,23 11 000
b 125
6
22,23 11 000
Max.
[mm]
d
D
80
-
11 000
80
-
30 M14
11 000
45
18,0
115 12 M14
11 000
80
18,0
125 12 M14
11 000
80
18,0
115
D
-
-
125
d
70
b
D
D
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
16
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu.
Seznam autorizovaných servisů DEWALT
a všechny podrobnosti týkající se poprodejního
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Brusný kotouč
s prohloubeným středem
KRYT TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotouč
Drátěné
kotouče
Podpěrná příruba
Kotouč s prohloubeným
středem typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kotouč
Drátěný
miskový
kotouč se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka/
brusný papír
Ochranný kryt typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný kotouč
Závitová upínací matice
17
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
(pokračování)
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Kotouč pro
rozbrušování
zdiva, pojený
KRYT TYP 1
Ochranný kryt typ 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu, pojený
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
KRYT TYP 1
KRYT TYP 27
zst00275738 - 20-08-2015
18
Řezný kotouč
Závitová upínací matice
NEBO
ŽÁDNÝ
KRYT
(POUZE MODELY
D28116,
D28136)
Podpěrná příruba
Leštící
podložka
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising