D28135 | DeWalt D28135 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

372001-45 EST
D28011
D28111
D28113
D28130
D28132C
D28134
D28135
D28139
D28141
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
20
Joonis / Рисунок 1
a
e
d
b
D28113/D28130/ D28132C/
D28134/D28135/D28141
c
p
3
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3
c
c
k
k
g
l
m
l
m
l
l
o
o
Joonis / Рисунок 4
Joonis / Рисунок 5
h
n
j
h
i
o
n
j
A
i
h
n
j
i
o
o
B
4
Joonis / Рисунок 6
f
f
d
5
EESTI KEEL
NURKLIHVIJAD D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139,
D28141
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
VAC
Vaid Suurbritannia ja Iirimaa
VAC
Tüüp
Sisendvõimsus
W
Tühijooks/nimikiirus
min-1
Ratta diameeter
mm
Spindli diameeter
Spindli pikkus
mm
Mass
kg
* kaal sisaldab külgmist käepidet ja kaitsevõret
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
K WA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28011
230
–
4
720
10 500
115
M14
16
2,1*
D28111
230
230/115
4
850
10 500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
230/115
4
900
10 500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
–
4
900
10 500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
–
2
1 200
10 000
125
M14
16
2,5*
90
5,0
101
5,0
90
5,0
101
5,0
89
3,0
100
3,0
90
3,0
101
3,0
89
3,0
100
3,0
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah pinnalihvimine
ah,AG =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
8,0
1,6
8,0
1,6
8,0
1,5
7,5
1,5
8,0
1,2
Vibratsioonitugevus ah kettalihvimine
ah,DS =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
4,0
1,5
4,0
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
D28134
230
–
4
1 100
10 500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
230/115
4
1 400
10 500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
–
4
850
10 500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
–
4
1 400
9 000
150
M14
16
2,6*
Pinge
VAC
Vaid Suurbritannia ja Iirimaa
VAC
Tüüp
Sisendvõimsus
W
Koormuseta/nimikiirus
min-1
Ratta diameeter
mm
Spindli diameeter
Spindli pikkus
mm
Mass
kg
* kaal sisaldab külgmist käepidet ja kaitsevõret
6
EESTI KEEL
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
K WA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3,0
100
3,0
91
3,0
102
3,0
89
3,0
100
3,0
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah pinnalihvimine
ah,AG =
m/s²
8,5
8,0
8,0
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibratsioonitugevus ah kettalihvimine
m/s²
3,5
≤ 2,5
≤ 2,5
ah,DS =
Määramatus K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Deklareeritud
vibratsioonitase kehtib tööriista
põhirakendusalade kohta. Kui
tööriista kasutatakse teiste tööde
tegemiseks või teiste lisaseadmetega
või kui tööriist on halvasti hooldatud,
võib vibratsiooni emissioon olla
teistsugune. Sellisel juhul võib
vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel
olla märkimisväärselt tugevam.
91
3,0
102
3,0
7,0
1,5
–
–
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
EÜ vastavusdeklaratsioon
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
NURKLIHVIJAD
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 A, pistik
Mõisted: Ohutusjuhised
Tähistab tuleohtu.
MASINADIREKTIIV
D28011/D28111/D28113/D28130/D28132C/
D28134/D28135/D28139/D28141
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
7
EESTI KEEL
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
c)
d)
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.12.2012
e)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
8
f)
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage elektritööriista toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks ega pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögi
ohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega
alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on
tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
EESTI KEEL
g)
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista hoiule asetamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete
rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes on elektritööriistad ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud, detailid
on terved ja puuduvad muud tingimused,
mis võivad mõjutada tööriista tööd.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Tööriistade
halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega
lõiketarvikud kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
g) Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö
iseloomu. Tööriista kasutamine muuks
kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
TÄIENDAVAD
ERIOHUTUSEESKIRJAD
Ohutusjuhised kõigi
operatsioonide jaoks
a) See elektritööriist on mõeldud
kasutamiseks lihvmasina, terasharja
või lõiketööriistana. Lugege kõiki selle
elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi,
juhiseid, jooniseid ja spetsifikatsioone.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
b) Poleerimist ja lihvimist (D28141) ei
soovitata teostada selle elektritööriistaga.
Operatsioonid, mille läbiviimiseks pole
elektritööriist mõeldud, võivad põhjustada ohte
ja vigastusi.
c) Ärge kasutage lisaseadmeid, mis pole
tööriista tootja poolt selleks spetsiaalselt
mõeldud ega soovitatud. See, et tarvikut on
võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga veel
ohutut kasutamist.
d) Lisaseadme nimikiirus peab olema
vähemalt võrdne elektritööriistale märgitud
maksimaalse kiirusega. Tarvikud, mis
pöörlevad kiiremini kui lubatud kiirus, võivad
puruneda ja tükkideks lennata.
e) Lisaseadme välimine diameeter ja selle
paksus peab jääma teie elektritööriista
nimivõimsuse piiresse. Vale suurusega
lisaseadmeid ei saa adekvaatselt kaitsta ega
kontrollida.
f) Rataste võlli suurus, äärikud, aluspadjad
või muude lisaseadmed peavad sobima
elektritööriista spindliga. Tarvikud, mille
tugiaugud ei sobi elektritööriista kinnitusega,
on tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja
võivad põhjustada juhtimise kaotamise.
g) Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutust vaadake üle lisaseade,
nagu abrasiivne ratas kildude või mõrade
suhtes, aluspadi mõrade ja kulumise
suhtes, terashari lahtiste või purunenud
juhtmete traatide suhtes. Kui elektritööriist
või tarvik pillatakse maha, otsige
kahjustusi või paigaldage kahjustamata
tarvik. Pärast tarviku paigaldamist ja
ülevaatamist, lahkuge koos kõrvaliste
isikutega pöörlemisala lähedusest ja laske
elektritööriistal töötada ilma koormuseta
ühe minuti jooksul. Kahjustatud tarvikud
purunevad tavaliselt sellel katseajal.
9
EESTI KEEL
h) Kandke isikukaitsevahendeid. Sõltuvalt
rakendusest kasutage näokaitset, goggletüüpi kaitseprille või kaitseprille. Vajadusel
kandke respiraatorit, kõrvaklappe, kindaid
ja tööpõlle, mis suudab kinni pidada
väikesed abrasiivmaterjali või töödeldava
materjali osakesed. Kaitseprillid peavad
suutma peatada erinevate tööde käigus
tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või
respiraator peab suutma filtreerida töö käigus
tekkivaid osakesi. Pikaajaline kokkupuude
suure tugevusega müraga võib põhjustada
kuulmiskadu.
i) Hoidke kõrvalseisjaid tööpiirkonnast
ohutus kauguses. Igaüks, kes
siseneb tööalale, peab kandma
isikukaitsevahendeid. Töödeldava materjali
või katkise tarviku tükid võivad lennelda ja
põhjustada vigastusi väljaspool vahetut tööala.
j) Hoidke elektritööriista töötamise ajal vaid
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeseade võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad ning võivad
anda kasutajale elektrilöögi.
k) Paigutage juhe keerlevast lisaseadmest
eemale. Kui kaotate kontrolli, võite juhtme
läbi lõigata või katki rebida ning teie keerlev
lisaseade võib teie käe endasse tõmmata.
l) Ärge kunagi pange elektritööriista maha,
kui lisaseade pole täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema
hakata ja kontrolli alt väljuda.
m) Ärge laske elektritööriistal töötada,
kui kannate seda oma küljel. Juhuslik
kokkupuude pöörleva tarvikuga võib haarata
riided ja suruda tarviku teie keha vastu.
n) Puhastage regulaarselt elektritöörista
õhupilusid. Mootori ventilaator tõmbab tolmu
korpuse sisse ja liigne pulbriks muutunud
metalli kuhjumine võib põhjustada elektriohtu.
o) Ärge kasutage elektritööriista süttivate
materjalide lähedal. Sädemed võivad need
materjalid süüdata.
p) Ärge kasutage lisaseadet, mis nõuab
vedelat jahutusvedelikku. Vee või muu
vedela jahutusaine kasutamine võib
põhjustada surmava elektrilöögi.
10
TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED KÕIKIDE
TÖÖPROTSESSIDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja
operaatoripoolne ennetus
Tagasilöök on ootamatu reaktsioon pöörleva ketta,
tugiketta, harja või muu tarviku kinnikiilumisele.
Riivamine või haakumine põhjustab pöörleva
tarviku järsku peatumist, mis omakorda põhjustab
juhitamatu elektritööriista liikumise haakepunktis
tarviku pöörlemisele vastassuunaliselt.
Näiteks kui lõikeketas riivab töödetaili või haakub
töödetaili sisse, kaevub ketta külg materjali pinda
ning selle tulemusena viskub ketas töödetailist
välja. Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis, võib
ketas hüpata kasutaja suunas või temast eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele õiged
alltoodud meetmed:
a) Hoidke tööriista tugevalt käes ning
valige keha ja käe asend, mis võimaldab
tagasilöögi jõuga toime tulla. Kui on
saadaval, kasutage alati lisakäepidet, see
tagab maksimaalse kontrolli tagasilöögi
või pöördemomendi mõju üle käivitamisel.
Kui vastavad ettevaatusabinõud on
kasutusele võetud, saab kasutaja kontrollida
pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
b) Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
lisatarviku lähedusse. Tarvik võib tagasi käe
vastu lennata.
c) Ärge asetage oma keha elektritööriista
liikumisalasse, kui tekib tagasilöök.
Tagasilöök viib tööriista edasi näpistamise
hetkel ratta liikumisele vastassuunas.
d) Eriti hoolikas olge nurkades, teravates
äärtes jne. Vältige lisaseadme hüplemist
või näpistamist. Nurgad, teravad servad
ja löögid kipuvad põhjustama pöörleva
tarviku kinnikiilumist ja kontrolli kaotamist või
tagasilööki.
e) Ärge kinnitage saeketti puunikerdustera
või kettsae tera. Sellised tarvikud põhjustavad
sageli tagasilööke ja kontrolli kadumist tööriista
üle.
EESTI KEEL
Erihoiatused lihvimiseks
ja abrasiivseteks
lõikeoperatsioonideks
a) Kasutage vaid ratta tüüpi, mida
soovitatakse teie elektritööriistale, ja
spetsiaalset kaitsevõre, mis on mõeldud
valitud ratta jaoks. Rattaid, mille jaoks pole
elektritööriist mõeldud, ei saa adekvaatselt
kaitsta ning need on ebaturvalised.
b) Kaitsevõre tuleb kinnitada turvaliselt
elektritööriista külge ning positsioneerida
maksimaalse turvalisuse tagamiseks,
et operaatoril oleks kokkupuude kõige
väiksema ratta osaga. Piire aitab kaitsta
kasutajat purunenud ketta kildude ja juhusliku
kokkupuute eest kettaga ning sädemetega,
mis võivad riided süüdata.
c) Rattaid tuleb kasutada vaid soovitatavates
rakendusvaldkondades. Näiteks ärge
lihvige lõikeketta küljega. Abrasiivsed
lõikerattad on mõeldud perifeerseks
lihvimiseks, nendele ratastele rakenduv
külgmine jõud võib need kildudes purustada.
d) Kasutage alati kahjustamata ratta äärikuid,
mis on õige suuruse ja kujuga teie valitud
ratta jaoks. Õiged kettaäärikud toetavad
ketast, vähendades selle purunemise
tõenäosust. Lõikeketaste äärikud võivad
erineda lihvimisketaste äärikutest.
e) Ärge kasutage suuremate elektritööriistade
kulunud kettaid. Suuremale elektritööriistale
mõeldud ketas ei ole sobilik väiksema tööriista
suuremale kiirusele ning võib puruneda.
Abrasiivsete lõiketöödega
seotud hoiatused
a) Lõikeketast ei tohi kinni kiiluda ega
sellele liigset survet avaldada. Ärge tehke
liiga sügavat lõiget. Ketta ülekoormamine
suurendab koormust ning ketas võib kergemini
väänduda või lõikesse kinni kiiluda, see aga
suurendab tagasilöögi ohtu.
b) Ärge seiske pöörleva ketta liikumisteel ega
selle taga. Kui töötav ketas liigub teie kehast
eemale, võib võimalik tagasilöök ketta ja elektritööriista tagasisuunas otse vastu teid lüüa.
c) Kui ketas on kinni kiilunud või katkestate
lõiget mingil põhjusel, lülitage elektritööriist välja ja hoidke seda liikumatult, kuni
ketas peatub täielikult. Ärge püüdke lõikeketast eemaldada lõike seest ajal, mil ketas
liigub, see võib põhjustada tagasilöögi.
Uurige ja tehke parandusi, et elimineerida ratta
sidumise põhjus.
d) Ärge startige tööobjekti lõikamist uuesti.
Laske kettal jõuda täiskiirusele ning
sisestage see ettevaatlikult soonde. Ketas
võib painduda, paiskuda või tagasi lüüa, kui
tööriist käivitatakse soone sees.
e) Tugipaneelid ja liiga suured tööobjektid,
et minimeerida ratta näpistamise ja
tagasilöögi riski. Suured detailid kipuvad
oma raskuse all kokku vajuma. Toed tuleb
paigutada detaili alla lõikejoone ja detaili serva
lähedale mõlemale poole ketast.
f) Olge eriti ettevaatliku, kui teete
"taskulõikeid" olemasolevasse seina või
pimedasse piirkonda. Läbitungiv ketas võib
tabada gaasi- või veetorusid, elektrijuhtmeid
või esemeid, mis võivad põhjustada
tagasilöögi.
Lihvimistöödega seotud
hoiatused
a) Ärge kasutage liiga suurt liivapaberilehte.
Järgige liivapaberi valimisel tootja
soovitusi. Üle talla ulatuv suurem
liivapaberileht tekitab rebendite ohu ja võib
põhjustada haakumist, ketta rebenemist või
tagasilööke.
Erihoiatused abrasiivseteks
terasharjaga töötamiseks
a) Pidage meeles, et traatharjaseid visatakse
harja poolt tavapärase töö käigus. Ärge
pinguldage juhtmeid liigselt, rakendades
harjale liigse koorma. Traatharjased
pääsevad kergelt läbi kerge riietuse ja/või
naha.
b) Kui soovitakse kasutada kaitsevõre
traatharja jaoks, siis ärge lubage
kolmandatel isikutel sekkuda traatkettasse
või harjata kaitsevõrega. Traatratas või
hari võib töö- ja tsentrifuugjõu tõttu diameetri
poolest laieneda.
Lisaohutusjuhised
• Tarvikute keermestatud paigaldus peab
sobima lihvija spindli keermele. Äärikute
kinnitatud lisaseadete jaoks tuleb lisaseadme
tugiaeg sobima ääriku diameetriga. Tarvikud,
mis ei sobi elektritööriista kinnitusega, on
tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja võivad
põhjustada juhtimise kaotamise.
• Keskosas allasurutud ketta lihvimispind tuleb
paigaldada piirde ääre plaani alla. Valesti
11
EESTI KEEL
paigaldatud ketast, mis ulatub võreääre
plaanist läbi, ei saa nõuetekohaselt kaitsta.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
Jääkriskid
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
– Ohtlikest ainetest pärineva tolmu oht.
Tööriista tähistus
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (p), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2014 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
a. Toitelüliti
b. Võllilukusti
c. Piire
d. Külgkäepide
KASUTUSOTSTARVE
D28011/D28111/D28113/D28130/D28132C/
D28134/D28135/D28139/D28141 võimas
nurklihvija on loodud professionaalseks lihvimiseks,
lõikamiseks ja poleerimiseks (v.a D28141).
ÄRGE kasutage muud lihvimisratast, kui keskelt
langev ratas ja tagaketast.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need rasketööstuse nurklihvijad on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Vibratsioonivastane
külgkäepide
1 Nurklihvija
D28113/D28130/D28132C/D28135/D28141
1 Piire (tüüp 27)
Vibratsioonivastane külgkäepide pakub täiendavat
mugavust, absorbeerides tööriista tekitatud
vibratsiooni.
1 Külgkäepide
1 Äärikute komplekt
1 Kahe otsaga mutrivõti
1 Varustuse kast (ainult K-mudelitel)
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad ega tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
12
Võtmeta piire
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Võtmeta piire võimaldab seadet töö ajal
kiirelt reguleerida ja suurendab seadme
multifunktsionaalsust.
EESTI KEEL
Tolmueemaldussüsteem
(joon. 1)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Tolmueemaldussüsteem hoiab ära tolmu
kuhjumise piirde ja mootori sissevõtu ava ümber
ning minimeerib mootorikorpusesse tungiva tolmu
kogust.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks.
Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele.
Teie DEWALT tööriist on
topeltisolatsiooniga vastavalt standardile
EN 60745; seetõttu pole maandusjuhet
vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm²; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Külgkäepideme kinnitamine
(joonis 1, 6)
HOIATUS: Enne tööriista kasutamist
kontrollige, et käepide on tugevalt
kinnitatud.
HOIATUS: Alati tuleb kasutada
külgkäepidet, et säilitada alati masina
üle kontroll.
Keerake külgkäepide (d) kõvasti tööpea ükskõik
kummal küljel olevate aukude (f) külge.
Kaitsevõre kinnitamine ja
eemaldamine (joonis 2)
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
ETTEVAATUST: Kaitsevõresid tuleb
kasutada selle lihvijaga.
Kui kasutada D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139 või D28141
TULEB kasutada seotud abrasiivkettaga lihvijat
metalli või puidu lõikamseks, 1 tüüp. 1. tüüpi
kaitsevõre on saadaval lisatasu eest DEWALTi
edasimüüjalt.
MÄRKUS: Palun lugege Lihvimise ja lõikamise
lisaseadete tabel selle jao lõpust, et näha muid
lisaseadmeid, mida saab selle lihvijaga kasutada.
KINNITUSKRUVIGA KAITSE (JOONIS 2)
D28011/D28111/D28139
1. Asetage nurklihvija lauale, võll (o) ülevalpool.
2. Joondage kõrvad (k) ja sälgud (l).
3. Vajutage piire (c) alla ja pöörake vajalikku
asendisse.
4. Keerake kruvi (m) kinni.
5. Eemaldage kaitsevõre, vabastage klamber.
ETTEVAATUST: Kui kaitsevõre ei saa
pingutada reguleerimiskruviga, ärge
seda tööriista kasutage. Vigastuste
13
EESTI KEEL
riski vähendamiseks viige tööriist ja
kaitsevõre teeninduskeskusesse, et
kaitsevõre ära remontida või vahetada.
VÕTMETA PIIRE (JOONIS 3)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Aluspadja/liivapaberi
paigaldamine ja eemaldamine
(joonis 1, 5)
1. Asetage tööriist lauale, kaitsevõre ülespoole.
2. Eemaldage tugiäärik (i).
1. Asetage nurklihvija lauale, võll (o) ülevalpool.
3. Asetage kummist aluspadi ilusti spindlile (o).
2. Vabastage lukustusnupp (g) ja hoidke piiret (c)
tööriista kohal, nagu joonisel näidatud.
4. Asetage liivapaber kummist aluspadjale.
3. Joondage kõrvad (k) ja sälgud (l).
4. Vajutage piire alla ja pöörake vajalikku
asendisse.
5. Vajadusel suurendage kinnitusjõudu,
pingutades kruvi (m).
5. Kruvige keermestatud klambermutter (h)
võllile. See keermestatud mutri (h) rõngas
peab olema näoga kummist aluspadja suunas.
6. Vajutage võllilukku (c) ja pöörake võlli (o), kuni
see paigale lukustub.
6. Pingutage klammerduse lukku.
7. Pingutage keermestatud klambermutrit (h)
kaheavalise lehtvõtmega.
7. Piirde eemaldamiseks vabastage lukustus.
8. Vabastage spindli lukk.
Lihv- või lõikeketta
paigaldamine ja eemaldamine
(joon. 1, 4, 5)
HOIATUS: Ärge kasutage kahjustunud
ketast.
1. Asetage tööriist lauale, kaitsevõre ülespoole.
2. Paigaldage toetusäärik (i) õigesti võllile (o)
(joon. 4).
3. Asetage ketas (n) toetusäärikule (i). Tõstetud
keskkohaga ketast paigaldades veenduge, et
tõstetud keskkoht (j) osutab toetusääriku (i)
poole.
4. Kruvige keermestatud klambermutter (h) võllile
(o) (joon. 5):
a. Keermestatud klambermutri rõngas (h)
peab lihvimisketta paigaldamisel esiküljega
ketta poole (joon. 5A);
b. Keermestatud klambermutri rõngas (h)
peab lõikeketta paigaldamisel olema
esiküljega kettast ära pööratud (joon. 5B).
5. Vajutage võllilukku (b) ja pöörake võlli (o), kuni
see paigale lukustub.
6. Pingutage keermestatud klambermutrit (h)
kaasasoleva kaheavalise lehtvõtmega.
7. Vabastage spindli lukk.
8. Ketta eemaldamiseks vabastage keermestatud
klambermutter (h) kaheavalise lehtvõtmega.
9. Kummist aluspadja eemaldamiseks vabastage
keermestatud klambermutter (h) kaheavalise
lehtvõtmega.
Traatharja paigaldamine
Kruvige traathari otse spindlile ilma vahehoidja ja
keermestatud äärikuta.
Enne kasutamist
• Paigaldage kaitsevõre ja vastav ketas või
ratas. Ärge kasutage liigselt kulunud kettaid
või rattaid.
• Ärge kasutage kahjustunud lisaseadmeid.
Enne iga kasutust vaadake üle lisaseade,
nagu abrasiivne ratas kildude või mõrade
suhtes, aluspadi mõrade ja kulumise suhtes,
terashari lahtiste või purunenud juhtmete
traatide suhtes. Kui elektritööriist või tarvik
pillatakse maha, otsige kahjustusi või
paigaldage kahjustamata tarvik. Pärast tarviku
paigaldamist ja ülevaatamist, lahkuge koos
kõrvaliste isikutega pöörlemisala lähedusest ja
laske elektritööriistal töötada ilma koormuseta
ühe minuti jooksul. Kahjustatud tarvikud
purunevad tavaliselt sellel katseajal.
• Veenduge, et sisemine ja välimine äärik
on õigesti kinnitatud. Järgige Lihvimise ja
lõikamise lisaseadete tabel toodud juhiseid.
• Veenduge, et ketas ja ratas pöörlevad
lisaseadmel ja tööriistal toodud noolte suunas.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
14
EESTI KEEL
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas.
HOIATUS:
• Veenduge, et kogu lihvitav või
lõigatav materjal on kindlalt oma
kohal.
• Kasutage klambrit või kruustange,
et hoida ja toetada tööriist stabiilsele
platvormile. Oluline on kinnitada
detail kindlalt klambriga ja toestada,
et vältida detaili liikumist ja kontrolli
kaotamist. Detaili liikumine või
kontrolli kaotamine võib põhjustada
ohte ja vigastusi inimese kehale.
• Kinnitage detail.
Klammerdusseadmega või kruustangidega kinnitatud detaili on kindlamalt
kinni, võrreldes käes hoidmisega.
• Paneele või muid suuri detaile
töödeldes toestage need, et
vähendada ketta pitsumise ja
tagasilöögi ohtu. Suured detailid
kipuvad oma raskuse all kokku
vajuma. Toed tuleb paigutada
detaili alla lõikejoone ja detaili serva
lähedale mõlemale poole ketast.
• Kandke seda tööriista kasutades alati
tavalisi töökindaid.
• Korpus muutub kasutamise ajal väga
kuumaks.
• Avaldage tööriistale vaid kerget
survet. Ärge avaldage ketta küljel
survet.
• Vältige ülekoormust. Kui tööriist
muutub kuumaks, laske sel mõni
minut ilma koormuseta töötada,
et lisaseade saaks jahtuda. Ärge
puutuge lisaseadet enne, kui see
on jahtunud. Kettad muutuvad
kasutamise ajal väga kuumaks.
• Ärge kasutage eraldi taanduspukse
või adaptereid, et kohandada suurt
ava abrasiivseid kettaid.
• Ärge kunagi kasutage tööriista ilma
piirdeta.
• Tööriist pole mõeldud kasutamiseks
jahvatusalusega.
• Ärge kasutage elektritööriista
lõikealusega.
• Ärge kasutage kuivatuspabereid koos
seotud abrasiivtoodetega.
• Pidage meeles, et ketas jätkab pärast
tööriista väljalülitamist keerlemist.
Õige käte asend (joonis 1)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks kasutage
ALATI nõuetekohast käteasendit, nagu
pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
ootamatut liikumist.
Õige hoideasend näeb ette, et üks käsi on
külgkäepidemel (d) ja teine käsi tööriista korpusel,
nagu näidatud joonisel 1.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis 1)
HOIATUS: Ärge lülitage koormuse all
olevat tööriista sisse ega välja.
1. Et käivitada tööriist, vajutage käivituslülitit (a).
2. Pidevaks tööks vajutage lüliti täiesti ette.
3. Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Tööriista pideva töö lõpetamiseks vajutage
lüliti tagumisele osale.
Võlli lukustusnupp (joon. 1)
Võllilukk (b) aitab ennetada võlli pöörlemist ajal, kui
paigaldatakse või eemaldatakse ketast. Kasutage
võllilukku ainult siis, kui tööriist on välja lülitatud,
aku on eemaldatud ja ketas täielikult seiskunud.
MÄRKUS. Tööriista kahjustuse riski
vähendamiseks ärge aktiveerige spindli
lukku, kui tööriist töötab. Tööriista
kahjustamise tulemuseks ja lisatud
lisaseadmed võivad minema kerida,
põhjustades vigastusi.
Luku aktiveerimiseks vajutage spindli luku nuppu
ja pöörake spindlit, kuni seda pole võimalik enam
edasi keerata.
Metallialased rakendused
Kui kasutada tööriista metallil, tuleb veenduda, et
rikkevoolukaitse (RCD) on paigaldatud, et vältida
metallilaastudest tingitud jääkriske.
15
EESTI KEEL
Kui toide on lülitatud välja RCD abil, viige tööriist
volitatud DEWALTi remondiagendi juurde.
HOIATUS! Äärmuslikes töötingimustes
võib voolujuhtiv tolm kuhjuda masina
korpuses, kui töötatakse metalli kallal.
Selle tulemusel võib masina sees olev
kaitseisolatsioon laguneda, millega
kaasneb elektrilöögi potentsiaalne risk.
Metallilaastude moodustumise vältimiseks masina
sees, soovitame puhastada ventilatsiooniavasid
iga päev. Vaata Hooldus.
Tagumiste ketaste kasutamine
HOIATUS! Metallitolmu
moodustumine. Tagumiste ketaste
laiaulatuslik kasutamine metalli
korral võib põhjustada elektrilöögi
saamise potentsiaalset ohtu. Selle
riski vähendamiseks sisestage
RCD enne kasutamist ja puhastage
ventilatsiooniavasid iga päev, puhudes
kuiva suruõhku ventilatsiooniavadesse
vastavalt allpool toodud
hooldusjuhistele.
Metalli saagimine
Seotud abrasiivsete toodetega lõikamiseks
kasutage alati piirde tüüpi 1.
Kui lõikate, kasutage mõõdukat toidet, mis on
kohandatud lõigatavale materjalile sobivaks.
Ärge avaldage survet lõikekettale, kallutage ega
ostsilleerige masinat.
Ärge vähendage kiirust mööda lõikeketast
allapoole joostes, avaldades külgmist survet.
Kasutage masinat üksnes täiendava tolmuvastase
maskiga.
Nõuanne töötamiseks
Olge ettevaatlik, kui lõikate pilusid
struktuursetesse seintesse.
Struktuursetesse seintesse pilude lõikamisele
kehtivad riigispetsiifilised eeskirjad. Neid eeskirju
tuleb järgida igas olukorras.
Enne tööga alustamist konsulteerige strukturaalse
inseneri, arhitekti või ehitusjärelevalvega.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
käivituslüliti sisse ja välja tagamaks, et
tööriist on väljas. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Eemaldatavad harjad
Mootor lülitub automaatselt välja, viidates
sellele, et süsinikharjad on peaaegu kulunud ja
et tööriista tuleb hooldada. Süsinikharju ei saa
kasutaja hooldada. Viige tööriist volitatud DEWALTi
remondiagendile.
Masin peab töötama alati ülespoole liikudes.
Vastasel juhul on oht, et see liigub kontrollimatult
lõikest välja.
Kui lõikate profiile ja ruudukujulisi talasid, on
parem, kui alustate väikse ristsektsiooniga.
Jämeda paberiga lihvimine
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Ärge kunagi kasutage lõikeketast
jämetöötluseks.
Parima jämetöötluse tulemuse saab, kui seada
masin 30° kuni 40° nurga alla. Liigutage masinat
tagasi ja edasi mõõduka survega. Sellisel viisil ei
muutu detail liiga kuumaks, ei muuda värvi ega
moodusta süvendeid.
Kivi lõikamine
Masinat tohib kasutada vaid kuivlõikamiseks.
Kivi lõikamiseks on parem kasutada
teemantlõikeketast.
16
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
EESTI KEEL
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Lisatarvikud
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
LISASEADETE TABEL
Max
[mm]
D
d
D
b
[mm]
d
115
6 22,23 11 000
125
6 22,23 11 000
b 150
6 22,23
115
D
KeermesMin Perifeerne
tatud ava
pöörded kiirus
pikkus
[min -1]
[m/s]
[mm]
125
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna
saastamist ja vähendab vajadust
tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate
uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
9 000
11 000
-
-
11 000
150
9 000
d
75
b
30 M14
11 000
115 12 M14
11 000
125 12 M14
11 000
150 12 M14
9 000
D
D
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
17
EESTI KEEL
LIHVIMISE JA LÕIKAMISE LISASEADETE TABEL
Kaitsevõre tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Kaldu
keskmega
lihvimisketas
TÜÜP 27
KAITSEVÕRE
Tüübi 27 kaitsevõre
Ääriku ratas
Tagaäärik
Juhtme rattad
Tüübi 27 kaldu
keskmega ratas
Keermestatud klambri mutter
Juhtme rattad
keermestatud
mutriga
Tüübi 27 kaitsevõre
Juhtmeratas
Traadipundar
keermestatud
mutriga
Tüübi 27 kaitsevõre
Traathari
Aluspadi/
liivapaber
Tüübi 27 kaitsevõre
Kummist aluspadi
Lihvimisketas
Keermestatud klambri mutter
18
EESTI KEEL
LIHVIMISE JA LÕIKAMISE LISASEADETE TABEL (jätkub.)
Kaitsevõre tüüp
Lisaseade
Kirjeldus
Kuidas kinnitada lihvijale
Puidulõikeketas, seotud
TÜÜP 1
KAITSEVÕRE
Tüübi 1 kaitsevõre
Metallilõikeketas, seotud
Teemantilõikeketas
TÜÜP 1
KAITSEVÕRE
Tagaäärik
Lõikeratas
Keermestatud klambri mutter
VÕI
TÜÜP 27
KAITSEVÕRE
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139, D28141
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D28011
Напряжение питания
В перем. тока 230
Тип
4
Потребляемая мощность
Вт
720
Число оборотов без нагрузки/
номинальная скорость
об/мин
10 500
Диаметр диска
мм
115
Диаметр шпинделя
М14
Длина шпинделя
мм
16
Вес
кг
2,1*
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
D28111
230
4
850
D28113
230
4
900
D28130
230
4
900
D28132C
230
2
1 200
10 500
115
M14
16
2,1*
10 500
115
M14
16
2,1*
10 500
125
M14
16
2,2*
10 000
125
M14
16
2,5*
дБ(А)
90
90
89
90
89
дБ(А)
дБ(А)
5,0
101
5,0
101
3,0
100
3,0
101
3,0
100
дБ(А)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
м/с²
8,0
8,0
ah,AG =
Погрешность K =
м/с²
1,6
1,6
8,0
1,5
7,5
1,5
8,0
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
4,0
4,0
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
D28135
230
4
1 400
D28139
230
4
850
D28141
230
4
1 400
10 500
125
M14
16
2,5*
10 500
125
M14
16
2,1*
9 000
150
M14
16
2,6*
D28134
Напряжение питания
В перем. тока 230
Тип
4
Потребляемая мощность
Вт
1 100
Число оборотов без нагрузки/
номинальная скорость
об/мин
10 500
Диаметр диска
мм
125
Диаметр шпинделя
М14
Длина шпинделя
мм
16
Вес
кг
2,2*
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
89
91
89
91
дБ(А)
дБ(А)
3,0
100
3,0
102
3,0
100
3,0
102
дБ(А)
3,0
3,0
3,0
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
м/с²
8,5
8,0
8,0
7,0
ah,AG =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
м/с²
3,5
≤ 2,5
ah,DS =
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие вибрации в течение всего
периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
≤ 2,5
1,5
–
–
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
РУЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОД
УГЛОМ
D28011/D28111/D28113/D28130/D28132C/
D28134/D28135/ D28139/D28141
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.12.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
22
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
c)
d)
e)
f)
g)
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что
выключатель находится в положении «выключено». Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой
выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
g)
24
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент
предназначен для шлифования,
зачистки, очистки металлической
щеткой и абразивной резки.
Внимательно прочтите все
инструкции по использованию,
правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
b) Не рекомендуется выполнение данным
инструментом (D28141) работ по
зачистке и полировке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки
и установки насадки отойдите сами
и удалите посторонних лиц с плоскости вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну минуту.
Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового периода.
h) Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску
или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук, способный
защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты. Отлетающие
фрагменты обрабатываемой детали
или разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может
задеть скрытую проводку или кабель
подключения к электросети. Контакт
режущей принадлежности с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае потери
контроля кабель может быть разрезан
или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли
на металле электродвигателя повышает
риск поражения электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы, щетки
или какой-либо другой насадки. Защемление
или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки,
что в свою очередь приводит к потере
контроля над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке, край
круга в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад.
В зависимости от направления движения
круга в момент защемления, круг может
резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом
использования инструмента не по назначению
и/или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
26
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
a) Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также
защитные кожухи, специально разработанные для выбранного типа дисков.
Диски, не предназначенные для использования с данным электроинструментом, не
будут надежно защищены кожухом и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен
быть надежно закреплен на
электроинструменте. Для достижения
максимальной безопасности кожух
должен быть установлен таким
образом, чтобы со стороны оператора
была открыта самая незначительная
часть диска. Защитный кожух поможет
защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного
контакта с диском, а также от искр,
способных воспламенить одежду
оператора.
c) Диски должны использоваться
только строго в соответствии с их
назначением. Например: не выполняйте
шлифование боковой стороной
режущего диска. Абразивные режущие
диски предназначены для шлифования
периферией круга, поэтому боковая
РУССКИЙ ЯЗЫК
сила, применимая к данному типу дисков,
может стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют
выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы
поддерживают диск, снижая вероятность
его разрушения. Фланцы для режущих
дисков могут отличаться от фланцев
для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов
большей мощности. Диски,
предназначенные для использования
с электроинструментами большей
мощности, не подходят для высоких
скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры
безопасности при резке
с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не
оказывайте на него чрезмерного
давления. Не пытайтесь выполнить
слишком глубокий разрез. Чрезмерное
напряжение диска увеличивает нагрузку на
диск, результатом которой может стать
деформация или заедание в момент
резания, возможность возникновения
обратного удара, а также поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади
вращающегося диска. При вращении
диска в момент выполняемой операции
в направлении от оператора, возможный
обратный удар может отбросить
электроинструмент с работающим
диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если
по какой-либо причине Вы хотите
прекратить резание, выключите
электроинструмент и удерживайте
его в пропиле, пока режущий диск
полностью не остановится. Ни в коем
случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он
ещё вращается, так как это может
вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную
операцию с диском в заготовке.
Позвольте диску достичь
максимальной скорости и аккуратно
введите его в разрез. В противном
случае, при повторном включении
электроинструмента диск может
сломаться, подняться или выскочить
обратно из заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для
минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться
под тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под заготовкой
по обе стороны от режущего диска, около
линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или
водопроводную трубу, электропроводку
или в объекты, вызывающие обратный
удар.
Меры безопасности при
шлифовании
a) Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает
диаметр подошвы. При выборе шлифовальной бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная
бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или
вызовет обратный удар.
Меры безопасности при
работе с использованием
проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки
отскакивают от проволочной щетки
даже при выполнении обычной
операции. Не надавливайте на щетку,
оказывая на нее чрезмерное давление.
Обрывки проволоки легко могут
проникнуть через легкую одежду и/или
попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой
рекомендовано использование
защитного ограждения, не допускайте
ни малейшего соприкосновения
проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы
и под воздействием центробежной силы
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
проволочный диск или щетка могут
увеличиться в диаметре.
Дополнительная информация по технике безопасности
• Монтажная резьба насадок должна
соответствовать резьбе шпинделя
шлифмашины. Для насадок,
устанавливаемых на фланцы:
посадочное отверстие насадки должно
соответствовать установочному
диаметру фланца. Насадки, не
соответствующие крепежным деталями
электроинструмента, могут стать
причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
• Шлифовальная поверхность дисков
с утопленным центром должна быть
установлена ниже плоскости кромки
защитного кожуха. Неправильно
установленный диск, выступающий за
плоскость кромки защитного кожуха, не
будет защищен должным образом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
28
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (p), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Например:
2014 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух (тип 27)
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Пусковой выключатель
b. Кнопка блокировки шпинделя
c. Защитный кожух
d. Боковая рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша угловая шлифмашина высокой мощности
D28011/D28111/D28113/D28130/D28132C/
D28134/ D28135/D28139/D28141 предназначена
для профессиональных работ по шлифованию
(кроме D28141) и резанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ шлифовальные диски только
с утопленным центром и веерные диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
РУССКИЙ ЯЗЫК
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные угловые шлифовальные машины являются профессиональными электроинструментами для работ в тяжелом режиме.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Антивибрационная боковая
рукоятка
D28113/D28130/D28132C/D28135/D28141
Антивибрационная боковая рукоятка
создает дополнительный комфорт, поглощая
возникающие при работе шлифмашины
вибрации.
Бесключевой защитный
кожух
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Такая конструкция защитного кожуха позволяет
в процессе работы быстро регулировать его
положение без использования гаечного ключа,
что расширяет возможности использования.
Система пылеудаления
(Рис. 1)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
Система пылеудаления (е) предотвращает
накопление пыли вокруг защитного кожуха
и вентиляционного входа электродвигателя,
а также минимизирует поток пыли,
проникающей во внутреннее пространство
электродвигателя.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
ВНИМАНИЕ: Для сохранения
контроля над инструментом
при выполнении любых операций,
всегда должна использоваться
боковая рукоятка.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вставьте боковую рукоятку (d) в одно из
резьбовых отверстий (f), расположенных на
обеих сторонах корпуса редуктора, и надежно
затяните.
Установка и снятие
защитного кожуха (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте данную шлифмашину
без установленного защитного
кожуха!
При использовании шлифмашин D28011,
D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139 или D28141 с кругами
с абразивом не связке для резки металла или
кирпичной кладки ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен
защитный кожух Тип 1. Защитные кожухи Тип 1
можно приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть
использованы с данными шлифмашинами.
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ С КРЕПЕЖНЫМ
ВИНТОМ (РИС. 2) D28011/D28111/D28139
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(o) вверх.
2. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
3. Прижмите защитный кожух (с)
к инструменту и поверните его в нужное
положение.
4. Затяните с усилием винт (m).
5. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
крепежный винт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если
защитный кожух невозможно
30
затянуть регулировочным винтом,
не используйте инструмент. Для
предотвращения риска получения
травмы сдайте инструмент
и защитный кожух в сервисный
центр для ремонта или замены
кожуха.
БЕСКЛЮЧЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ (РИС. 3)
D28113/D28130/D28132C/D28134/D28135/
D28141
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(o) вверх.
2. Ослабьте фиксатор зажима (g) и держите
защитный кожух (c) над инструментом, как
показано на рисунке.
3. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
4. Прижмите кожух к инструменту и поверните
его в нужное положение.
5. При необходимости увеличьте силу зажима,
затянув винт (m).
6. Затяните фиксатор зажима.
7. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
фиксатор зажима.
Установка и снятие
шлифовальных кругов или
режущих дисков (Рис. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Не используйте
поврежденные диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец (i) на
шпиндель (o) (рис. 4).
3. Установите диск (n) на проставочный
фланец (i). При установке дисков
с выпуклым центром проследите,
чтобы выпуклый центр (j) примыкал
к проставочному фланцу (i).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (h)
на шпиндель (o) (рис. 5):
a. При установке шлифовального круга
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром на круг (рис. 5А);
b. При установке режущего диска
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром вверх (рис. 5В).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(b) и поворачивайте шпиндель (o) до его
полной фиксации на месте.
РУССКИЙ ЯЗЫК
6. Затяните стопорную гайку (h) при помощи
ключа, входящего в комплект поставки.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную
гайку (h) при помощи ключа.
Установка и снятие дисковподошв/шлифовальной
бумаги (Рис. 1, 5)
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Снимите проставочный фланец (i).
3. Установите на шпиндель (о) резиновый
диск-подошву.
4. Положите шлифовальную бумагу на
резиновый диск-подошву.
5. Накрутите резьбовую стопорную гайку
(h) на шпиндель. Стопорная гайка (h)
устанавливается выпуклым центром на
резиновый диск-подошву.
После проверки и установки насадки
отойдите сами и удалите посторонних
лиц с плоскости вращения насадки
и запустите электроинструмент на
максимальной скорости без нагрузки
на одну минуту. Поврежденные насадки
отлетят в сторону в течение данного
тестового периода.
• Убедитесь в правильной установке
наружного и внутреннего фланцев.
Следуйте инструкциям, данным
в Таблице принадлежностей для
шлифования и резки.
• Проследите, чтобы диск или
круг вращался в соответствии
с указательными стрелками на
шлифмашине и на самой насадке.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
6. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
(c) и поворачивайте шпиндель (o) до его
полной фиксации на месте.
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
7. Затяните стопорную гайку (n) при помощи
спецключа.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен.
8. Отпустите кнопку блокировки шпинделя
9. Чтобы снять резиновый диск-подошву,
ослабьте стопорную гайку (h) при помощи
спецключа.
Установка чашеобразной
проволочной щетки
Накрутите чашеобразную проволочную
щетку непосредственно на шпиндель без
использования проставки и резьбового фланца.
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух
и подходящий для данного типа работ
диск или круг. Не используйте чрезмерно
изношенные диски или круги.
• Не используйте поврежденные
насадки. Перед каждым использованием
проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные
щетки - на наличие ослабленной или
сломанной проволоки. В случае падения
электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную насадку.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все
обрабатываемые заготовки были
надежно зафиксированы на месте.
• Для фиксации обрабатываемой
детали на неподвижной
поверхности используйте тиски
или струбцины. Очень важно
надежно фиксировать заготовку,
чтобы предотвратить
смещение заготовки во время
обработки и потерю контроля
над инструментом. Смещение
заготовки или потеря контроля
над инструментом может
привести к опасной ситуации
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
и стать причиной получения
телесной травмы.
• Надежно закрепляйте обрабатываемую заготовку. Работа
с заготовками, закрепленными
при помощи зажимных устройств
и тисков, более безопасна, чем
при ручном удерживании.
• Размещайте панели или
заготовки больших размеров на
упорах для минимизации риска
защемления диска и обратного
удара. Большие заготовки имеют
тенденцию прогибаться под
тяжестью собственного веса.
Устанавливайте упоры под
заготовкой по обе стороны от
режущего диска, около линии реза
и краев заготовки.
• Всегда при работе с данным
инструментом надевайте
рабочие перчатки.
• Корпус редуктора во время
работы инструмента сильно
нагревается.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент очень нагрелся,
дайте ему поработать несколько
минут на холостом ходу, чтобы
остыла насадка. Не прикасайтесь
к насадке, пока она полностью не
остынет. Во время использования
диски и круги очень сильно
нагреваются.
• Никогда не используйте
переходные втулки или проставки
для подгонки широких отверстий
абразивных кругов.
• Никогда не запускайте
шлифмашину без установленного
на месте защитного кожуха.
• Инструмент не предназначен для
использования с чашеобразными
шлифовальными кругами.
• Никогда не используйте
электроинструмент на отрезной
подставке.
• Никогда не используйте прокладки
с насадками из абразива на связке.
32
• Помните, что круг будет какоето время вращаться после
выключения инструмента.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(d), другой рукой удерживайте корпус
инструмента, как показано на рис. 1.
Включение и выключение
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не включайте и не
выключайте инструмент, если он
находится под нагрузкой.
1. Чтобы включить инструмент, нажмите
пусковой выключатель (а).
2. Для непрерывного режима работы
передвиньте клавишу пускового
выключателя полностью вперед.
3. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель. Для выключения
непрерывного режима работы инструмента
нажмите заднюю половину клавиши
пускового выключателя.
Блокировка шпинделя
(Рис. 1)
Блокировка шпинделя (b) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только
после того, как инструмент будет выключен,
отсоединен от электросети и после полной
остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска повреждения
инструмента не используйте блокировку
шпинделя при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная насадка
может отвинтиться и нанести травму.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется, и вы не
сможете его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была
подключена через устройство защитного
отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины
было отключено устройством защитного
отключения (УЗО), доставьте шлифмашину
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических
случаях при работе с металлом,
токопроводящая пыль может
накапливаться внутри
шлифмашины. Это может
привести к повреждению
электроизоляции шлифмашины,
что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри
шлифмашины, рекомендуется ежедневно
чистить вентиляционные прорези. См. раздел
«Техническое обслуживание».
Использование веерных
дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление
металлической пыли!
Интенсивное использование
веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов
увеличивает опасность поражения
электрическим током. Для
уменьшения данной опасности,
используйте устройство
защитного отключения по току
утечки (УЗО), а также очищайте
ежедневно вентиляционные
прорези, продувая их сухим
сжатым воздухом в соответствии
с приведенным ниже указаниями по
техническому обслуживанию.
Резка металлов
При резке с использованием кругов
с абразивом на связке всегда используйте
защитный кожух Тип 1.
При резке работайте с умеренной подачей,
в соответствии с обрабатываемым материалом.
Ни в коем случае не оказывайте давления на
режущий диск, не наклоняйте инструмент и не
совершайте им колебательных движений.
Не снижайте скорости вращающегося режущего
диска путем оказания бокового давления.
Всегда управляйте инструментом движением
вперед. В противном случае, существует
опасность толчков и потеря контроля над
резом.
При резке профилей и брусков с квадратным
сечением лучше всего начинать с маленького
поперечного разреза.
Черновое шлифование
Никогда не используйте режущий диск для
чернового шлифования.
Чтобы достичь наилучших результатов при
черновом шлифовании, установите инструмент
под углом от 30° до 40°. Прилагая умеренное
усилие, ведите инструмент движением впередназад. Таким образом, заготовка не нагреется
слишком сильно, не потеряет первоначального
цвета, а на ее поверхности не образуются
бороздки.
Резание камня
Данный инструмент должен использоваться
только для сухой резки.
Для резки камня лучше всего использовать
алмазные режущие диски.
Работайте инструментом, только надев
респиратор.
Совет по работе
Соблюдайте осторожность при прорезании
щелевых отверстий в несущих стенах.
Прорезание щелевых отверстий в несущих
стенах регулируется установленными
правилами, специфическими для каждой
отдельной страны. Данные правила должны
соблюдаться при любых обстоятельствах.
Перед началом работ проконсультируйтесь
с ответственным инженером-проектировщиком,
архитектором или производителем работ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите курковый
выключатель, чтобы убедиться,
что инструмент действительно
выключен. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по
истечении срока службы угольных щеток,
указывая на то, что инструмент нуждается
в сервисном обслуживании. Угольные щетки не
подлежат самостоятельной замене оператором.
Отнесите инструмент в авторизованный
сервисный центр DEWALT.
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
ТАБЛИЦА АКСЕССУАРОВ
Макс.
[мм]
D
d
Смазка
D
115
6 22,23 11 000
6 22,23 11 000
125
34
Длина
резьбового
отверстия [мм]
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
9 000
11 000
-
-
150
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
6 22,23
115
D
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
d
Мин.
Скорость Окружная
враще- скорость
[м/с]
ния [об/
мин]
125
b 150
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
b
[мм]
11 000
9 000
d
75
b
30 M14
11 000
115 12 M14
11 000
125 12 M14
11 000
150 12 M14
9 000
D
D
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Принадлежность
Описание
Шлифовальные диски
с утопленным
центром
Лепестковый
диск
Проволочные
диски
Как установить на
шлифмашину
Защитный кожух Тип 27
Проставочный фланец
Диск с утопленным центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Проволочные
диски
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочный диск
Чашеобразные проволочные щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Дискподошва/
шлифовальная бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
36
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
И РЕЗКИ (Продолжение)
Тип защитного
кожуха
Принадлежность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Отрезные
диски по
камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные
диски по
металлу
Отрезные
диски по
алмазной
обработке
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
ИЛИ
Проставочный фланец
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
zst00227748 - 11-02-2014
37
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising