D28135 | DeWalt D28135 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

D28011
D28111
D28113
D28130
D28132C
D28134
D28135
D28139
D28141
Final Page Size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)18
English (original instructions)34
Español (traducido de las instrucciones originales)48
Français (traduction de la notice d’instructions originale)64
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)79
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)94
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)109
Português (traduzido das instruções originais)123
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)139
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)152
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)166
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)180
Copyright DeWALT
B
Figure 1
a
e
d
b
D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28141
c
p
1
Figure 2
Figure 3
c
c
k
k
g
l
m
l
m
l
l
o
o
Figure 4
h
Figure 5
i
o
n
j
n
j
h
A
i
h
n
j
i
o
o
B
2
Figure 6
f
f
d
3
Dansk
VINKELSLIBER D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
VAC
Type
Effektforbrug
W
Tomgangshastighed/nominel hastighed
min-1
Hjuldiameter
mm
Spindeldiamter
Spindellængde
mm
Vægt
kg
* vægt inkluderer sidehåndtag og beskyttelsesskærm
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-3:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
90
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
90
89
90
89
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
101
101
100
101
100
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Vibrationsemissionsværdi ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Usikkerhed K =
m/s
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Usikkerhed K =
m/s
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Overfladeslibning
Skiveslibning
2
Spænding
VAC
Type
Effektforbrug
W
Tomgangshastighed/nominel hastighed
min-1
Hjuldiameter
mm
Spindeldiamter
Spindellængde
mm
Vægt
kg
* vægt inkluderer sidehåndtag og beskyttelsesskærm
4
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
Dansk
D28134
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-3:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
89
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
100
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
3,0
Overfladeslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,AG =
m/s2
8,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Skiveslibning
Vibrationsemissionsværdi ah,DS =
m/s2
3,5
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre
Sikringer:
Europa
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
D28135
D28139
D28141
91
102
3,0
89
100
3,0
91
102
3,0
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
VINKELSLIBER
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EC (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
5
Dansk
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.06.2015
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
6
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Dansk
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsinstruktioner til al brug
a) Denne værktøjsmaskine er beregnet
til at fungere som en slibemaskine,
pudsemaskine, stålbørste
eller afstikkerværktøj. Læs alle
sikkerhedsadvarsler, instruktioner,
illustrationer og specifikationer, der følger
med dette elværktøj. Manglende overholdelse
af alle nedenstående instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
b) Det anbefales ikke at udføre handlinger
såsom polering og pudsning (D28141) med
denne værktøjsmaskine. Anden brug end den,
elværktøjet er fremstillet til, kan udgøre en fare
og forårsage personskade.
c) Anvend ikke tilbehør, der ikke er specielt
designet til værktøjet og anbefalet af
producenten. Blot fordi tilbehøret kan påsættes
værktøjet, garanterer det ikke sikker betjening.
d) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst
svare til den maksimale hastighed, der er
markeret på elværktøjet. Tilbehør, der kører
hurtigere end dets nominelle hastighed, kan gå
itu og flyve væk.
e) Tilbehørets udvendige diameter og
tykkelse skal være inden for elværktøjets
kapacitetsvurdering. Tilbehør af ukorrekt
størrelse kan ikke opbevares eller kontrolleres
korrekt.
f)Dornstørrelsen på hjul, flanger, støttepuder
eller andet tilbehør skal passe i værktøjets
spindel. Tilbehør med spændehuller, der ikke
passer elværktøjets monterede hardware, vil
køre ud af balance, vibrere for meget og kan
forårsage mangel på kontrol.
g) Anvend ikke beskadiget tilbehør. Før brug
af tilbehør undersøges f.eks. slibehjul for
skår og revner, støttepuder for revner eller
slid og stålbørste for løse eller revnede
tråde. Hvis elværktøjet eller tilbehøret tabes,
bør det undersøges for skade, eller der
bør monteres ubeskadiget tilbehør. Efter
undersøgelse og montering af tilbehør
placeres du og tilskuere væk fra tilbehørets
rotationsplan, og elværktøjet køres ved
maksimal tomgangshastighed i et minut.
Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under
denne testkørsel.
7
Dansk
h) Anvend personligt beskyttelsesudstyr.
Afhængig af brugen bør du anvende
ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller.
Hvis det er nødvendigt, skal du anvende
støvmaske, hørebeskyttelse, handsker og
et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af
de forskellige betjeninger. Støvmasken eller
åndedratsværnet skal kunne filtrere partikler,
der frembringes som følge af din betjening.
Forlænget eksponering for høj, intens støj kan
forårsage høreskader.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER TIL AL
BRUG
i)Sørg for, at tilskuere står i en sikker afstand
fra arbejdsområdet. Folk, der befinder
sig i arbejdsområdet, skal anvende
personligt beskyttelsesudstyr. Fragmenter
af arbejdsemnet eller ødelagt tilbehør kan
flyve afsted og forårsage skade uden for det
umiddelbare arbejdsområde.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af
arbejdsemnet, kan kanten af hjulet, der er på vej
ind i det spidse punkt, grave sig ind i overfladen på
materialet og forårsage, at hjulet arbejder sig ud eller
falder ud. Hjulet kan enten gå imod eller væk fra
operatøren, afhængigt af hjulets bevægelsesretning
ved fastklemmelsespunktet. Slibehjul kan også gå i
stykker under disse forhold.
j) Hold fast i elværktøjet ved hjælp af de
isolerede håndtagsflader, når der skal saves
i emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på el-værktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
k)Placer ledningen væk fra det roterende
tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen blive skåret eller fastklemt, og din
hånd eller arm kan trækkes ind i det roterende
tilbehør.
l)Læg aldrig værktøjet fra dig, før tilbehøret er
helt stoppet. Det roterende tilbehør kan gribe
fast i overfladen, og du kan miste kontrollen
over elværktøjet.
m) Start ikke elværktøjet, mens du bærer det
på dig. Utilsigtet kontakt med det roterende
tilbehør kan hænge fast i dit tøj og efterfølgende
ind i huden.
n) Rengør værktøjets lufthuller med jævne
mellemrum. Motorens ventilator vil trække støv
ind i kabinettet, og for megen akkumulering af
metalstykker kan udgøre en elektrisk fare.
o) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare
materialer. Gnister kan antænde disse
materialer.
p) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske.
Brug af vand eller anden kølevæske kan
resultere i livsfarligt elektrisk stød.
8
Årsager til og undgåelse af
tilbageslag
Tilbageslag er en pludselig reaktion på et fastklemt
eller blokeret slibehjul, støttepude, børste eller andet
tilbehør. Fastklemmelse eller blokering forårsager
hurtig blokering af det roterende tilbehør, der gør, at
det ukontrollerede elværktøj kører i modsat retning af
tilbehørets rotation på det sted, det er fastkørt.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller
ved misbrug af værktøjet. Det kan undgås ved at
følge nedenstående forholdsregler:
a) Hold godt fast på værktøjet og placer
kroppen og armen således, at du kan
modstå styrken fra et tilbageslag. Anvend
altid ekstrahåndtaget, hvis det medfølger,
for maksimal kontrol over tilbageslag eller
momentreaktion under opstart. Operatøren
kan kontrollere momentreaktionen eller
tilbageslagets styrke, hvis der tages korrekte
forholdsregler.
b) Placer aldrig hånden i nærheden af det
roterende tilbehør. Tilbehøret kan slå tilbage
over din hånd.
c) Placer ikke kroppen i det område, hvor
værktøjet kan bevæge sig, hvis der opstår et
tilbageslag. Tilbageslag vil drive værktøjet frem
i den modsatte retning af hjulets bevægelse ved
blokeringspunktet.
d) Vær særlig forsigtig, når du arbejder med
hjørner, skarpe kanter osv. Undgå at bumpe
eller blokere tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter
eller bump har en tendens til at blokere det
roterende tilbehør og kan forårsage mangel på
kontrol eller tilbageslag.
e) Påsæt ikke en savkædes snitteblad eller
en savklinge med tænder. Sådanne klinger
forårsager ofte tilbageslag og mangel på kontrol.
Dansk
Særlige sikkerhedsadvarsler til
slibning og slibeskæring
a) Brug kun hjultyper, der er anbefalet
til dit elværktøj og den specifikke
beskyttelsesskærm, der er fremstillet til
det valgte hjul. Hjul, der ikke er fremstillet til
værktøjet, kan ikke afskærmes korrekt og er
usikre.
b) Beskyttelsesskærmen skal være sikkert
fastgjort til elværktøjet for maksimal
sikkerhed, således at mindst muligt
af hjulet er blotlagt mod operatøren.
Beskyttelsesskærmen hjælper med til at
beskytte operatøren mod hjulfragmenter og
utilsigtet kontakt med hjulet og gnister, som kan
antænde tøjet.
c) Hjulene skal kun anvendes til den
anbefalede brug. F.eks.: slib ikke med siden
af afskæringshjulet. Slibeskæringshjul er
tilsigtet perifer slibning. Sidekraft på disse hjul
kan ødelægge dem.
d) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med
den rette størrelse og form til dit valgte
hjul. Korrekte hjulflanger støtter hjulet og
reducerer dermed muligheden for hjulskade.
Flanger til skærehjul kan være forskellige fra
slibehjulflanger.
e) Brug ikke brugte, slidte hjul fra større
elværktøjer. Hjul, der er tilsigtet større
elværktøjer, er ikke egnet til det lille værktøjs høje
hastighed og kan gå i stykker.
Ekstra sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for slibeskæring
a) Blokér ikke skærehjulet eller anvend for
megen kraft. Forsøg ikke at foretage et
for dybt snit. Overbelastning af hjulet øger
belastningen og følsomheden for drejning eller
binding af hjulet i snittet og muligheden for
tilbageslag eller hjulskade.
b) Placer ikke din krop på linje med og bag ved
det roterende hjul. Når hjulet bevæger sig væk
fra kroppen, kan det mulige tilbageslag drive
hjulet og elværktøjet direkte mod dig.
c) Når hjulet binder, eller når et snit afbrydes,
slukkes elværktøjet og det holdes stille,
indtil hjulet står helt stille. Forsøg aldrig
at fjerne et skærehjul fra snittet, mens
hjulet er i bevægelse. I modsat fald kan
der forekomme et tilbageslag. Find ud af,
hvorfor hjulet har sat sig fast, og træf passende
forholdsregler, så det ikke kan ske igen.
d) Forsøg ikke at genstarte skæringen i
arbejdsemnet. Lad hjulet nå fuld hastighed
og sæt det derefter forsigtigt ind i snittet.
Hjulet kan eventuelt binde, arbejde sig ud af
arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag, hvis
elværktøjet startes i arbejdsemnet.
e) Støttepaneler eller andet arbejdsemne af
overdreven størrelse for at minimere risikoen
for hjulfastklemmelse og tilbageslag. Store
arbejdsemner har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal afstøttes
på begge sider af hjulet, både i nærheden af
skærelinjen og ved arbejdsemnets kant.
f)Vær især forsigtig, hvis der skal udføres et
”dyksnit” i et uoverskueligt område, f.eks. i
en eksisterende væg. Hjulet, der skal dykke
ned, kan skære gas- eller vandrør, elektriske
ledninger eller genstande, der kan forårsage
tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for slibning
a) Anvend ikke slibeskivepapir af overdreven
størrelse. Følg producentens anbefalinger
angående valg af slibepapir. Slibepapir,
der går ud over slibepuden, udgør en fare
for flænsning og kan forårsage blokering eller
flænsning af disken eller tilbageslag.
Sikkerhedsadvarsler, der er
specifikke for stålbørstning
a) Vær opmærksom på, at børsten afkaster
stålhår, selv under almindelig brug.
Overbelast ikke ståltrådene ved at lægge for
meget tryk på børsten. Stålhårene kan nemt
trænge gennem tyndt tøj og/eller hud.
b) Hvis brug af beskyttelsesskærm anbefales
til stålbørstning, skal du sørge for, at
stålhjulet eller børsten ikke indgriber i
sikkerhedsskærmen. Stålhjul eller børster
kan udvides i diameter pga. af arbejds- og
centrifugale kræfter.
Ekstra sikkerhedsinformationer
• Gevindmontering af tilbehør skal matche med
slibemaskinens spindelgevind. For tilbehør
monteret med flanger skal dornhullet på
tilbehøret passe til flangens placeringsdiameter.
Tilbehør, der ikke matcher med el-værktøjets
monterede hardware, vil køre ud af balance,
vibrere for meget og kan medføre tab af kontrol.
• Slibeoverfladen på de midterste nedtrykkede
hjul skal være monteret under fladen på kanten
af beskyttelsesskærmen. Et hjul, der ikke er
monteret korrekt, og som projekteres gennem
fladen på kanten af beskyttelsesskærmen, kan
ikke beskyttes tilstrækkeligt.
9
Dansk
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (Fig. 1)
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
–Hørenedsættelse
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
– Risiko for støv fra farlige stoffer.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a.Tænd/sluk-kontakt
b.Spindellås
c.Skærm
d.Sidehåndtag
TILSIGTET BRUG
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139, D28141 robuste
vinkelsliberne er udformet til professionel slibning,
skæring og pudsning (med undtagelse af D28141).
ANVEND IKKE andre slibehjul udover
navforsænkede hjul og papirskiver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse slidstærke vinkelslibere er professionelt
elværktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Datokoden (p), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Eksempel:
Antivibrationssidehåndtag
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
2015 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Vinkelsliber
1Skærm (Type 27)
1Sidehåndtag
1Flangesæt
1 To-stifts skruenøgle
1 Sætboks (kun model K)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
10
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
Antivibrationshåndtaget yder komfort ved at
absorbere de vibrationer, værktøjet forårsager.
Nøgleløs beskyttelsesskærm
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Den nøgleløse beskyttelsesskærm giver mulighed
for hurtig justering under arbejdet for at forstærke
værktøjets alsidighed.
Støvudsugningssystem (Fig. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Støvudsugningssystemet (e) forhindrer ophobning
af støv rundt om beskyttelsesskærmen og
motorindgangen og minimerer støvmængden, der
trænger ind i motorhuset.
Dansk
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
igen for at sikre, at værktøjet er slukket.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
FORSIGTIG: Der skal anvendes
beskyttelsesskærme med denne sliber.
Når du anvender D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139
- eller D28141-sliberen med et bindingsslibehjul
til skæring af metal eller murværk, SKAL der
anvendes en type 1 beskyttelsesskærm. Type
1 beskyttelsesskærm kan købes hos DeWALTforhandlere.
BEMÆRK: Se skemaet over slibe- og
skæretilbehør i slutningen af dette afsnit for at få
vist andet tilbehør, der kan anvendes med disse
slibere.
SKÆRM MED MONTERINGSSKRUE (FIG. 2)
D28011, D28111/D28139
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
1.Anbring vinkelsliberen på et bord, spindel (o)
op.
SAMLING OG JUSTERING
2.Justér øskerne (k) med kærvene (l).
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe den
igen for at sikre, at værktøjet er slukket.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Påsætning af sidehåndtag (Fig. 1, 6)
ADVARSEL: Før du anvender værktøjet,
skal du sikre, at håndtaget sidder godt
fast.
ADVARSEL: Sidehåndtaget skal altid
bruges for hele tiden at opretholde
kontrol over værktøjet.
Skru sidehåndtaget (d) godt fast i et af hullerne (f) på
en af gearkassens sider.
Montering og fjernelse af
beskyttelsesskærmen (Fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe den
3.Tryk beskyttelsesskærmen (c) ned og drej den
til den ønskede position.
4.Fastspænd skruen (m).
5.Løsn skruen for at fjerne beskyttelsesskærmen.
FORSIGTIG: Hvis beskyttelsesskærmen
ikke kan fastspændes korrekt ved at
justere skruen, skal du ikke anvende
værktøjet. For at reducere risikoen
for personskade skal du indlevere
værktøjet og beskyttelsesskærmen til et
servicecenter og få beskyttelsesskærmen
repareret eller udskiftet.
SKÆRM UDEN NØGLE (FIG. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Anbring vinkelsliberen på et bord, spindel (o)
opad.
2.Udløs fastspændingslås (g) og hold skærm (c)
over værktøjet som vist.
3.Opret øsknerne (k) efter kærvene (l).
4.Tryk skærmen ned og drej den til den ønskede
position.
5.Hvis det er nødvendigt, kan du øge
fastspændingen ved at stramme skrue (m).
6.Stram fastspændingslåsen.
7.Du fjerner skærmen ved at udløse
fastspændingslåsen.
11
Dansk
Montering og aftagning af
slibe- eller skæreskive (Fig. 1, 4, 5)
ADVARSEL: Brug ikke en beskadiget
skive.
1.Anbring værktøjet på et bord,
beskyttelsesskærm op.
2.Montér støtteflangen (i) korrekt på spindelen (o)
(Fig. 4).
3.Anbring skiven (n) på støtteflangen (i). Når der
monteres en skive med en forhøjet midte, skal
du sikre, at den forhøjede midte (j) vender mod
støtteflangen (i).
4.Skru den gevindskårne klemmemøtrik (h) på
spindelen (o) (Fig. 5):
a.Ringen på den gevindskårne klemmemøtrik
(h) skal vende mod skiven, når der monteres
en slibeskive (Fig. 5A);
b.Ringen på den gevindskårne klemmemøtrik
(h) skal vende bort fra skiven, når der
monteres en skæreskive (Fig. 5B).
Montering af en stålbørste
Skru stålbørsten direkte på spindlen uden brug af
afstandsskive og gevindflange.
Før brugen
• Montér beskyttelsesskærmen og den rette skive
eller hjul. Brug ikke skiver eller hjul, der er meget
slidte.
• Brug ikke et beskadiget tilbehør. Før brug af
tilbehør undersøges f.eks. slibehjul for skår
og revner, støttepuder for revner eller slid og
stålbørste for løse eller revnede tråde. Hvis
elværktøjet eller tilbehøret tabes, bør det
undersøges for skade, eller der bør monteres
ubeskadiget tilbehør. Efter undersøgelse og
montering af tilbehør placeres du og tilskuere
væk fra tilbehørets rotationsplan, og elværktøjet
køres ved maksimal tomgangshastighed i
et minut. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i
stykker under denne testkørsel.
5.Tryk på spindellåseknappen (b) og drej
spindelen (o), indtil den når dens låseposition.
• Sørg for, at den indvendige og udvendige
flange er monteret korrekt. Følg de instruktioner,
der findes i skemaet over slibe- og
skæretilbehør.
6.Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik (h)
med den topolede skruenøgle, der følger med.
• Sørg for, at skiven eller hjulet drejer i retning af
pilene på tilbehøret og værktøjet.
7.Udløs spindellåsen.
BETJENING
8.For at fjerne skiven skal du løsne den
gevindskårne klemmemøtrik (h) med den
topolede skruenøgle.
Brugsvejledning
A
DVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
5.Skru den gevindskårne klemmemøtrik (h)
på spindelen. Ringen på den gevindskårne
klemmemøtrik (h) skal vende imod
gummistøtteskiven.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du trykke
på udløserkontakten og slippe den igen
for at sikre, at værktøjet er slukket.
ADVARSEL:
6.Tryk på spindellåseknappen (b) og drej
spindelen (o), indtil den når dens låseposition.
• Sørg for, at alle materialer, der skal
slibes, sidder godt fast.
• Brug klemmer eller en skruestik til at
holde og understøtte arbejdsemnet
på et stabilt underlag. Det er vigtigt at
klemme og understøtte arbejdsemnet
godt for at forebygge, at arbejdsemnet
bevæger sig, så du mister kontrollen
over det. Det er vigtigt at klemme og
understøtte arbejdsemnet godt for at
På- og afmontering af
en støtteskive/et slibepapir (Fig. 1, 5)
1.Anbring værktøjet på et bord,
beskyttelsesskærm op.
2.Tag støtteflangen (i) af.
3.Anbring gummistøtteskiven korrekt på
spindlen (o).
4.Anbring slibepapiret på gummistøtteskiven.
7.Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik (h)
med den topolede skruenøgle.
8.Udløs spindellåsen
9.For at fjerne gummistøtteskiven skal du løsne
den gevindskårne klemmemøtrik (h) med den
topolede skruenøgle.
12
Dansk
forebygge, at arbejdsemnet bevæger
sig, så du mister kontrollen over det.
•F
astgør arbejdsemnet. Et
arbejdsemne, der er fastgjort med
fastgøringsanordninger eller i en
skruestik holdes mere sikkert end med
hånden.
•S
tøttepaneler eller andet arbejdsemne
af overdreven størrelse for at minimere
risikoen for hjulfastklemmelse og
tilbageslag. Store arbejdsemner
har en tendens til at synke under
deres egenvægt. Arbejdsemnet skal
afstøttes på begge sider af hjulet,
både i nærheden af skærelinjen og ved
arbejdsemnets kant.
•B
ær altid almindelige arbejdshandsker,
når du arbejder med dette værktøj.
•G
earkassen bliver meget varm under
brug.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet.
Anvend ikke sidepres på skiven.
•U
ndgå overstyring. Bliver værktøjet
varmt, skal du lade det køre i tomgang
nogle få minutter for at køle tilbehøret
af. Rør ikke ved tilbehøret, før det
er kølet ned. Skiverne bliver meget
varme under brug.
•A
nvend ikke separate
formindskningsbøsninger eller
adapterer til at tilpasse slibehjul med
stort hul.
•A
nvend aldrig værktøjet, uden at
beskyttelsesskærmen er på plads.
•V
ærktøjet er ikke designet til brug
sammen med en slibeskivekop.
• Brug ikke elværktøjet sammen med et
udskæringsstativ.
• Brug aldrig blottere sammen med
sammenhængende slibeprodukter.
•V
ær opmærksom på, at hjulet
fortsætter med at rotere, efter at der er
slukket for værktøjet.
Korrekt håndposition (Fig. 1)
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (d) og den anden hånd på værktøjets
krop som vist på figur 1.
Sådan tændes og slukkes (Fig. 1)
ADVARSEL: Slå ikke værktøjet til eller
fra, når det er under belastning.
1.Du tænder for værktøjet ved at trykke på tænd/
sluk-kontakt (a).
2.For fortsat drift tryk kontakten helt fremad.
3.Du stopper værktøjet ved at slippe kontakten.
Du stopper værktøjet i fortsat drift ved at trykke
på den bagerste del af kontakten.
Spindellås (Fig. 1)
Spindellåsens (b) funktion er at forhindre spindelen
i at dreje, når der monteres eller fjernes hjul. Betjen
kun spindellåsen, når der er slukket for værktøjet,
og stikket er taget ud af kontakten, og værktøjet
står helt stille.
BEMÆRK: For at reducere risikoen for
skade på værktøjet, bør du ikke aktivere
spindellåsen, mens værktøjet kører. Det
kan resultere i skade på værktøjet, og
påsat tilbehør kan falde af og eventuelt
forårsage personskade.
For at aktivere låsen skal du trykke på
spindellåseknappen og dreje spindelen, indtil du ikke
kan dreje den længere.
Metalarbejde
Når værktøjet anvendes på metalarbejder, skal du
sørge for, at der er indsat en fejlstrømsafbryder
(RCD) for at undgå restricisi som følge af
metalspåner.
Hvis fejlstrømsafbryderen er slukket, skal du få
værktøjet efterset af en autoriseret DeWALTreparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbejdsforhold kan der ophobes støv
inde i maskinehuset, når der arbejdes
med metal. Dette kan resultere i, at
beskyttelsesisoleringen inde i maskinen
bliver reduceret og dermed øger risikoen
for elektrisk stød.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som vist.
For at undgå ophobningen af metalspåner inde i
maskinen anbefaler vi at rydde ventilationshullerne
dagligt. Se Vedligeholdelse.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Brug af papirskiver
ADVARSEL: Metalstøvophobning.
Overdreven brug af papirskiver i
metalarbejder kan resultere i øget
13
Dansk
mulighed for elektrisk stød. For
at reducere denne risiko skal du
indsætte en fejlstrømsafbryder før
brug og rengøre ventilationshullerne
dagligt ved at blæse tør, komprimeret
luft ind i ventilationshullerne i
overensstemmelse med nedenstående
vedligeholdelsesinstruktioner.
Savning i metal
For skæring med bundne slibemidler, brug altid
beskyttelsesskærm type 1.
Ved skærearbejde arbejd med moderat hastighed
tilpasset til det materiale, der skæres. Læg ikke tryk
på skæreskiven eller vip eller drej maskinen.
Nedsæt ikke hastigheden på nedkørende
skæreskiver ved at anvende sidelæns tryk.
Maskinen skal altid arbejde i en opadgående
slibningsbevægelse. Ellers er der fare for, at den
bliver skubbet ukontrolleret ud af snittet.
Ved skæring af profiler og firkantede barrer, er det
bedst at starte på det mindste tværsnit.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Før værktøjet tilsluttes igen, skal du
trykke på udløserkontakten og slippe den
igen for at sikre, at værktøjet er slukket.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Udskiftning af børster
Motoren slukker automatisk og indikerer herved,
at kulbørsterne er nedslidte, og at der skal
foretages service på værktøjet. Kulbørsterne kan
ikke serviceres af brugeren. Tag værktøjet til en
autoriseret DeWALT-reparatør.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Grovslibning
Brug aldrig en skæreskive til grovslibning.
Brug altid sikkerhedsskærmen type 27.
De bedste grovslibningsresultater opnås, når
maskinen indstilles til en vinkel på 30° til 40°. Flyt
maskinen frem og tilbage med et moderat tryk. På
denne måde bliver arbejdsemnet ikke for varmt,
bliver ikke misfarvet, og der dannes ingen riller.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Stenskæring
Maskinen må kun benyttes til tørskæring.
Ved stenskæring er det bedst at bruge en
diamantskæreskive.
Kør kun maskinen med en ekstra
støvbeskyttelsesmaske.
Arbejdsråd
Udvis forsigtighed, når der skæres huller i
bærende vægge.
Huller i strukturelle vægge er underlagt lovbestemte/
landespecifikke regulativer. Disse regulativer skal
overholdes under alle omstændigheder.
Før du starter på arbejdet, kan du kontakte den
ansvarlige ingeniør, arkitekt eller bygningssupervisor.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er designet til at fungere i
lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt pleje af
værktøjet og regelmæssig rengøring.
14
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
Dansk
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
TILBEHØRSBORD
Maks.
[mm]
D
d
D
b
Min.
Perifer Gevindskåret
[mm] rotation hastighed hullængde
-1
[mm]
d [min. ] [m/s]
115
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
b 150
6 22,23
115
D
125
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DeWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DeWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
9000
11000
-
-
11000
150
9000
75
30 M14 11000
d
b
D
115 12 M14 11000
D
125 12 M14 11000
150 12 M14
9000
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Sørg for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til
indsamling og genbrug af udslidte DeWALTprodukter. For at benytte sig af denne service kan
man returnere produktet til et hvilket som helst
autoriseret serviceværksted, der modtager det på
vore vegne.
15
Dansk
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR
Beskyttelsessk
ærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Sådan monteres sliber
Slibeskive med
nedtrykket midte
TYPE 27
BESKYTTELSESSKÆRM
Type 27 beskyttelsesskærm
Bladskive
Støtteflange
Stålhjul
Type 27 hjul med
nedtrykket midte
Gevindskåret klemmemøtrik
Stålhjul med
gevindskåret møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålhjul
Stålkop med
gevindskåret møtrik
Type 27 beskyttelsesskærm
Stålbørste
Støttepude/slibeark
Type 27 beskyttelsesskærm
Gummistøttepude
Slibeskive
Gevindskåret klemmemøtrik
16
Dansk
SKEMA OVER SLIBETILBEHØR (forts.)
Beskyttelsesskærmtype
Tilbehør
Beskrivelse
Sådan monteres sliber
Skive til skæring
i murværk,
sammenhængende
Type 1 beskyttelsesskærm
TYPE 1
BESKYTTELSESSKÆRM
Skæreskive
til metal,
sammenhængende
Støtteflange
Diamantskærehjul
Skærehjul
TYPE 1
BESKYTTELSESSKÆRM
ELLER
Gevindskåret klemmemøtrik
TYPE 27
BESKYTTELSESSKÆRM
17
Deutsch
WINKELSCHLEIFER D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
VAC
Typ
Leistungsaufnahme
W
Leerlaufnenndrehzahl
min-1
Scheibendurchmesser
mm
Spindeldurchmesser
Spindellänge
mm
Gewicht
kg
* Gewicht einschließlich Zusatzgriff und Schutzabdeckung
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-3.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
90
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
90
89
90
89
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
101
101
100
101
100
K(Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Vibrationskennwert ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Unsicherheitswert K =
m/s
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Vibrationskennwert ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Unsicherheitswert K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Oberflächenschleifen
Sandschleifen mit Scheibe
Spannung
VAC
Typ
Leistungsaufnahme
W
Leerlaufnenndrehzahl
min-1
Scheibendurchmesser
mm
Spindeldurchmesser
Spindellänge
mm
Gewicht
kg
* Gewicht einschließlich Zusatzgriff und Schutzabdeckung
18
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
Deutsch
D28134
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-3.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
89
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
100
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
3,0
Schallpegel)
Oberflächenschleifen
Vibrationskennwert ah,AG =
Unsicherheitswert K =
Sandschleifen mit Scheibe
Vibrationskennwert ah,DS =
Unsicherheitswert K =
91
102
89
100
91
102
3,0
3,0
3,0
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
230V Werkzeuge
D28141
8,5
1,5
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Sicherungen:
Europa
D28139
m/s2
m/s2
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
D28135
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese
Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
WINKELSCHLEIFER
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
19
Deutsch
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
01.06.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
20
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
Deutsch
c)
d)
e)
f)
g)
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Sicherheitsvorschriften für alle
Betriebsarten
a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als
Schleifer, Sandpapierschleifer, Drahtbürste
und Trennschleifmaschine. Beachten Sie
alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren
Verletzungen kommen.
b) Dieses Elektrowerkzeug (D28141) ist nicht
geeignet zum Sandschleifen und Polieren.
Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und
Verletzungen verursachen.
21
Deutsch
c) Verwenden Sie kein Zubehör, das vom
Hersteller nicht speziell für dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen
wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert
das keine sichere Verwendung.
d) Die zulässige Drehzahl des
Einsatzwerkzeugs muss mindestens so
hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör,
das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
e) Außendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben
Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch
bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht
ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert
werden.
f)Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller
oder anderes Zubehör müssen genau auf
die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf
die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark
und können zum Verlust der Kontrolle führen.
g) Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß
oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es
beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn
Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und
eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe
befindliche Personen sich außerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
und lassen Sie das Gerät eine Minute lang
mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte
Einsatzwerkzeuge brechen meist in dieser
Testzeit.
h) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die
kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen
fernhält. Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkörpern geschützt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske müssen den
22
bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind,
können Sie einen Hörverlust erleiden.
i)Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
persönliche Schutzausrüstung tragen.
Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener
Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und
Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
j) Halten Sie das Gerät nur an den
isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten
ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann. Der
Kontakt des Schneidewerkzeugs mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
k)Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn
Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren,
kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst
werden und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich
drehende Einsatzwerkzeug geraten.
l)Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum
Stillstand gekommen ist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der
Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle
über das Elektrowerkzeug verlieren können.
m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung
kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper
bohren.
n) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze
Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse
zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke
Ansammlung von Metallstaub kann elektrische
Gefahren verursachen.
o) Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nähe brennbarer Materialien. Funken
können diese Materialien entzünden.
p) Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die
flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung
von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln
kann zu einem elektrischen Schlag führen.
Deutsch
WEITERE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE ANWENDUNGEN
Ursachen und Vermeidung des
Rückschlageffekts durch den
Anwender
Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe, Schleifteller,
Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren
führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden
Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des
Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt
oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe,
die in das Werkstück eintaucht, verfangen und
dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen
Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt
sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr
weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei können Schleifscheiben auch
brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er
kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.
a) Halten Sie das Elektrowerkzeug gut
fest und bringen Sie Ihren Körper und
Ihre Arme in eine Position, in der Sie
die Rückschlagkräfte abfangen können.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die größtmögliche
Kontrolle über Rückschlagkräfte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und
Reaktionskräfte beherrschen.
b) Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe
sich drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag
über Ihre Hand bewegen.
c) Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Rückschlag bewegt wird. Der Rückschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken,
scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu,
sich zu verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rückschlag.
e) Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes
Sägeblatt. Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen häufig einen Rückschlag oder den
Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
Besondere Sicherheitshinweise zum
Schleifen und Trennschleifen
a) Verwenden Sie ausschließlich die für Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleifkörper
und die für diese Schleifkörper vorgesehene
Schutzhaube. Schleifkörper, die nicht für das
Elektrowerkzeug vorgesehen sind, können nicht
ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.
b) Die Schutzvorrichtung muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein Höchstmaß
an Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmögliche Teil des Schleifkörpers zeigt
offen zur Bedienperson. Die Schutzvorrichtung
soll die Bedienperson vor Bruchstücken und
zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper sowie
vor Funken schützen, durch die die Kleidung
entzündet werden könnte.
c) Schleifkörper dürfen nur für die empfohlenen
Einsatzmöglichkeiten verwendet werden.
Z. B.: Schleifen Sie nie mit der Seitenfläche
einer Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe
bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkörper kann sie zerbrechen.
d) Verwenden Sie immer unbeschädigte
Spannflansche in der richtigen Größe
und Form für die von Ihnen gewählte
Schleifscheibe. Geeignete Flansche stützen
die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr
eines Schleifscheibenbruchs. Flansche für
Trennscheiben können sich von den Flanschen
für andere Schleifscheiben unterscheiden.
e) Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von größeren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für
größere Elektrowerkzeuge sind nicht für
die höheren Drehzahlen von kleineren
Elektrowerkzeugen ausgelegt und können
brechen.
d) Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom
Werkstück zurückprallen und verklemmen.
23
Deutsch
Zusätzliche Sicherheitswarnhinweise
für Trennschleifarbeiten
a) Vermeiden Sie ein Blockieren der
Trennscheibe oder zu hohen Anpressdruck.
Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte
aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht
deren Beanspruchung und die Anfälligkeit
zum Verkanten oder Blockieren und damit
die Möglichkeit eines Rückschlags oder
Schleifkörperbruchs.
b) Meiden Sie den Bereich vor und hinter
der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie
die Trennscheibe im Werkstück von sich
wegbewegen, kann im Falle eines Rückschlags
das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
c) Falls die Trennscheibe verklemmt oder
Sie die Arbeit unterbrechen, schalten Sie
das Gerät aus und halten Sie es ruhig, bis
die Scheibe zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen,
sonst kann ein Rückschlag erfolgen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache für das
Verklemmen.
d) Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstück
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst
ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den
Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstück
springen oder einen Rückschlag verursachen.
e) Stützen Sie Platten oder große Werkstücke
ab, um das Risiko eines Rückschlags
durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu
vermindern. Große Werkstücke können sich
unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe
abgestützt werden, und zwar sowohl in der
Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
f)Seien Sie besonders vorsichtig bei
„Taschenschnitten“ in bestehende Wände
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte einen
Rückschlag verursachen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise
für Sandpapierschleifen
a) Benutzen Sie keine überdimensionierten
Schleifblätter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur Schleifblattgröße.
Schleifblätter, die über den Schleifteller
24
hinausragen, können Verletzungen verursachen
sowie zum Blockieren, Zerreißen der
Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.
Spezifische Sicherheitswarnhinweise
für Drahtbürstarbeiten
a) Beachten Sie, dass die Drahtbürste
auch während des üblichen Gebrauchs
Drahtstücke verliert. Überlasten Sie die
Drähte nicht durch zu hohen Anpressdruck.
Wegfliegende Drahtstücke können sehr leicht
durch dünne Kleidung und/oder die Haut
dringen.
b) Wird eine Schutzhaube empfohlen,
verhindern Sie, dass sich Schutzhaube und
Drahtbürste berühren können. Teller- und
Topfbürsten können durch Anpressdruck und
Zentrifugalkräfte ihren Durchmesser vergrößern.
Zusätzliche Sicherheitsinformationen
• Zubehör mit Gewindemontage muss mit dem
Gewinde der Schleiferspindel übereinstimmen.
Bei Zubehör mit Flanschbefestigung muss
das Aufnahmeloch des Zubehörs mit dem
Flanschdurchmesser übereinstimmen.
Zubehör, das nicht genau auf die Schleifspindel
des Elektrowerkzeugs passt, dreht sich
ungleichmäßig, vibriert sehr stark und kann zum
Verlust der Kontrolle führen.
• Die Schleiffläche der mittleren
heruntergedrückten Räder muss unter der
Fläche der Schutzlippe montiert werden. Ein
falsch montiertes Rad, das durch die Fläche der
Schutzlippe hervorsteht, wird nicht angemessen
geschützt.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
–Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
– Gefahr durch Staub von Gefahrstoffen.
Deutsch
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (p), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2015 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH
Schleifscheiben und Polierteller mit vertiefter Mitte.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese leistungsstarken Bohrmaschinen sind
Elektrogeräte für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Die Packung enthält:
Vibrationsdämpfender Zusatzgriff
1Winkelschleifer
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
1Schutzhaube (Type 27)
Der vibrationsdämpfende Zusatzgriff bietet
zusätzlichen Komfort, weil er die von der Maschine
verursachten Schwingungen absorbiert.
1Zusatzhandgriff
1Flanschsatz
1Stirnlochschlüssel
1 Transportkoffer (nur für K-Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a.Ein-/Aus-Schalter
b.Spindelverriegelung
c.Schutzhaube
d.Zusatzhandgriff
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Die leistungsstarken Winkelschleifer D28011,
D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141 wurden für den
professionellen Einsatz bei Schleif-, Trennschleifund Sandschleifarbeiten (außer D28141) konstruiert.
Werkzeuglose SchutzhaubenSchnellverstellung
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Die werkzeuglose Schutzhaube ermöglicht eine
schnelle Verstellung während der Anwendung, um
die Anwendungsvielfalt zu erhöhen.
Staubauswurf (Fig. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Das Staubauswurfsystem (e) verhindert das
Ansammeln von Staub um den Motor und den
Motoreinlass und mindert die Staubmenge, die in
das Motorgehäuse gelangt.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
I hr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
25
Deutsch
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Anbringen und Entfernen der
Schutzabdeckung (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
VORSICHT: An diesem Schleifgerät
müssen Schutzabdeckungen verwendet
werden.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor Sie
das Gerät wieder anschließen, drücken
Sie den Auslöseschalter und lassen ihn
wieder los, um sich zu vergewissern,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Anbringen des Zusatzgriffs (Fig. 1, 6)
WARNUNG: Vor Verwendung des
Gerätes prüfen Sie bitte, ob der Griff fest
angezogen ist.
WARNUNG: Der Zusatzhandgriff
sollte immer benutzt werden, um das
Werkzeug immer unter Kontrolle zu
haben.
Schrauben Sie den Zusatzgriff (d) fest in eines der
Löcher (f) auf jeder Seite des Getriebegehäuses.
Beim Einsatz der Schleifgeräte D28011,
D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139 oder D28141 mit gebundenen
Schleifscheiben zur Bearbeitung von Metall
oder Mauerwerk MUSS eine Schutzvorrichtung
vom Typ 1 verwendet werden. Type-1Schutzabdeckungen können bei den DeWALTVertriebstellen käuflich erworben werden.
HINWEIS: Beachten Sie die Übersicht über
Schleif- und Trennschleifzubehör am Ende
dieses Abschnitts; sie zeigt weiteres Zubehör, das
mit diesen Schleifgeräten verwendet werden kann.
SCHUTZHAUBE MIT BEFESTIGUNGSSCHRAUBE (ABB. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Legen Sie den Winkelschleifer auf einen Tisch
mit der Spindel (o) nach oben.
2.Richten Sie die Profile (k) an den Kerben (l) aus.
3.Drücken Sie die Schutzabdeckung (c) nach
unten und drehen Sie sie in die gewünschte
Stellung.
4.Drehen Sie die Schraube (m) richtig fest.
5.Um die Schutzabdeckung zu entfernen, lösen
Sie die Schraube.
VORSICHT: Verwenden Sie das Gerät
nicht, wenn die Schutzabdeckung nicht
mit der Einstellschraube fest angezogen
werden kann. Um die Verletzungsgefahr
zu vermeiden, bringen Sie das Gerät
und die Schutzabdeckung zu einer
Kundendienststelle zur Reparatur oder
zum Ersatz der Schutzabdeckung.
NUTLOSE SCHUTZHAUBE (ABB. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Setzen Sie den Winkelschleifer auf einen Tisch,
die Spindel (o) nach oben.
26
Deutsch
2.Lösen Sie den Klemmverschluss (g) und halten
Sie die Schutzhaube (c) wie abgebildet über
das Werkzeug.
3.Richten Sie die Führungsnase (k) an den
Kerben (l) aus.
4.Drücken Sie die Schutzhaube herunter und
drehen Sie sie in die erforderliche Position.
5.Erhöhen Sie gegebenenfalls die Klemmkraft
durch Anziehen der Schraube (m).
6.Ziehen Sie den Klemmverschluss fest.
7.Lösen Sie zum Entfernen der Schutzhaube den
Klemmverschluss.
Auswechseln der Schleif- oder
Trennschleifscheibe (Abb. 1, 4, 5)
WARNUNG: Verwenden Sie keine
beschädigten Scheiben.
1.Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
2.Setzen Sie den Aufnahmeflansch (i) richtig auf
die Spindel (o) (Abb. 4).
3.Legen Sie die Scheibe (n) auf den
Aufnahmeflansch (i). Beim Einsetzen einer
Scheibe mit erhöhter Mitte muss die erhöhte
Mitte (j) zum Aufnahmeflansch (i) zeigen.
4.Schrauben Sie die Gewindespannmutter (h) auf
die Spindel (o) (Abb. 5):
a.Der Ring an der Gewindespannmutter
(h) muss zur Scheibe zeigen, wenn eine
Schleifscheibe montiert wird (Abb. 5A);
b.Der Ring an der Gewindespannmutter (h)
muss von der Scheibe wegzeigen, wenn
eine Trennscheibe montiert wird (Abb. 5B).
5.Drücken Sie den Spindelarretierknopf (b) und
drehen Sie die Spindel (o), bis sie einrastet.
6.Drehen Sie die Gewindespannmutter (h) mit
dem mitgelieferten Stirnlochschlüssel fest.
7.Lassen Sie die Spindelarretierung los.
8.Um die Scheibe zu entfernen, lösen Sie
die Gewindespannmutter (h) mit dem
Stirnlochschlüssel.
Auswechseln von
Polierteller/Sandschleifscheibe
(Abb. 1, 5)
1.Legen Sie das Gerät auf einen Tisch mit der
Schutzabdeckung nach oben.
4.Setzen Sie die Sandschleifscheibe auf den
Gummipolierteller.
5.Schrauben Sie die Gewindespannmutter
(h) auf die Spindel. Der Ring an der
Gewindespannmutter (h) muss zum
Gummipolierteller zeigen.
6.Drücken Sie den Spindelarretierknopf (b) und
drehen Sie die Spindel (o), bis sie einrastet.
7.Drehen Sie die Gewindespannmutter (h) mit
dem Stirnlochschlüssel fest.
8.Lassen Sie den Spindelarretierknopf wieder los.
9.Um den Gummipolierteller zu entfernen, lösen
Sie die Gewindespannmutter (h) mit dem
Stirnlochschlüssel.
Anbringen einer Topfdrahtbürste
Schrauben Sie die Topfdrahtbürste direkt auf die
Spindel, ohne dabei den Abstandshalter und den
Gewindeflansch zu verwenden.
Vor dem Betrieb
• Montieren Sie die Schutzhaube und die
passende Scheibe oder Teller. Verwenden Sie
keine übermäßig abgenutzten Scheiben.
• Verwenden Sie keine beschädigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie
Schleifscheiben auf Absplitterungen und
Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß
oder starke Abnutzung, Drahtbürsten auf
lose oder gebrochene Drähte. Wenn das
Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug
heruntergefallen ist, überprüfen Sie, ob es
beschädigt ist, oder verwenden Sie ein
unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie
das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, positionieren Sie sich und in der Nähe
befindliche Personen außerhalb der Ebene des
rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen Sie
das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.
• Prüfen Sie, dass die Innen- und Außenflansche
korrekt montiert sind. Befolgen Sie die
Anweisungen in der Tabelle Zubehör für
Schleif- und Schneidarbeiten.
• Prüfen Sie, dass die Scheibe oder Teller sich in
Richtung der Pfeile auf dem Zubehör und dem
Gerät dreht.
2.Entfernen Sie den hinteren Flansch (i).
3.Setzen Sie den Gummipolierteller korrekt auf
die Spindel (o).
27
Deutsch
BETRIEB
•V
ermeiden Sie eine Überlastung.
Sollte sich das Elektrowerkzeug
überhitzen, so lassen Sie es einige
Minuten lang im Leerlauf laufen, damit
das Zubehör abkühlen kann. Keine
Zubehörteile berühren, bevor sie
abgekühlt sind. Die Scheiben werden
bei der Verwendung sehr heiß.
• Verwenden Sie keine separaten
Reduzierhülsen oder Adapter für das
Anpassen von Schleifscheiben mit
unpassenden Aufnahmelöchern.
• Verwenden Sie das Werkzeug nie ohne
Schutz.
•D
as Werkzeug ist nicht für den Einsatz
mit einem Schleifteller konstruiert.
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht mit einem Ständer für
Abschneidarbeiten.
• Verwenden Sie gebundene
Schleifmitteln niemals zusammen mit
Zwischenlagen.
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten
Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Bevor Sie das Gerät wieder anschließen,
drücken Sie den Auslöseschalter
und lassen ihn wieder los, um sich
zu vergewissern, dass das Gerät
ausgeschaltet ist.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass das
gesamte zu schleifende Material fest
gesichert ist.
• Sichern Sie das Werkstück mit
Einspannvorrichtungen oder einem
Schraubstock auf einer stabilen
Plattform. Das Werkstück muss sicher
eingespannt und gestützt werden,
damit es sich nicht bewegen kann und
man die Kontrolle darüber behält. Das
Bewegen des Werkstücks oder ein
Kontrollverlust stellen eine Gefahr dar
und können zu Verletzungen führen.
• Sichern Sie das Werkstück.
Ein Werkstück, das mit
Spannvorrichtungen oder einem
Schraubstock festgespannt ist, wird
sicherer gehalten als mit der Hand.
• Stützen Sie Platten oder große
Werkstücke ab, um das Risiko eines
Rückschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. Große
Werkstücke können sich unter ihrem
eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstück muss auf beiden Seiten der
Scheibe abgestützt werden, und zwar
sowohl in der Nähe des Trennschnitts
als auch an der Kante.
•T
ragen Sie bei der Arbeit mit diesem
Werkzeug immer ordnungsgemäße
Arbeitshandschuhe.
•D
as Getriebegehäuse wird bei der
Verwendung sehr heiß.
• Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck
auf das Gerät aus. Üben Sie keinen
seitlichen Druck auf die Scheibe aus.
28
• Achten Sie darauf, dass die Scheibe
sich weiterdreht, nachdem das Gerät
ausgeschaltet wurde.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Zusatzgriff (d) liegt, während die andere
Hand am Gerätegehäuse liegt, wie in Abbildung 1.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
WARNUNG:Schalten Sie das Werkzeug
nicht unter Last ein oder aus
1.Drücken Sie zum Einschalten auf den Ein-/
Ausschalter (a).
2.Drücken Sie den Schalter zum Dauerbetrieb
vollständig nach vorne.
3.Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeugs den
Schalter los. Drücken Sie zum Abschalten
des Dauerbetriebs auf den hinteren Teil des
Schalters.
Deutsch
Spindelarretierung (Abb. 1)
Sägen von Metall
Die Spindelarretierung (b) sorgt dafür, dass
die Spindel sich nicht dreht, wenn Scheiben
ausgewechselt werden. Verwenden Sie die
Spindelarretierung nur, wenn die Maschine
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und
vollständig stillsteht.
Bei Trennschleifarbeiten mit gebundenen
Schleifmitteln immer eine Schutzvorrichtung
vom Typ 1 verwenden.
INWEIS: Um die Gefahr einer
H
Gerätebeschädigung zu vermeiden,
lassen Sie die Spindelarretierung nicht
einrasten, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Die Folge wäre eine Beschädigung der
Maschine und das angebaute Zubehör
kann möglicherweise zu Verletzungen
führen, wenn es abreißt.
Um die Arretierung einzurasten, drücken Sie den
Spindelarretierknopf und drehen die Spindel, bis sie
sich nicht mehr weiter drehen lässt.
Metallbearbeitung
Wenn Sie die Maschine zur Metallbearbeitung
verwenden, vergewissern Sie sich, dass
ein Fehlerstromschutzschalter (sog. RCD)
zwischengeschaltet ist, um Restrisiken wegen
Metallstaubs zu vermeiden.
Wenn die Stromzufuhr durch den
Fehlerstromschutzschalter abgeschaltet wird,
bringen Sie die Maschine zu einer autorisierten
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
WARNUNG: Unter extremen
Bedingungen kann sich bei
Metallarbeiten leitfähiger Staub im
Maschinengehäuse ansammeln.
Dadurch kann sich die Schutzisolierung
in der Maschine verschlechtern, mit der
potenziellen Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Um das Ansammeln von Metallstaub im Innern
der Maschine zu vermeiden, empfehlen wir, die
Lüftungsschlitze täglich zu reinigen. Siehe unter
Wartung.
Verwendung von Schleifmopptellern
WARNUNG: Metallstaubbildung. Die
extensive Nutzung von Schleifmopptellern
bei der Metallbearbeitung kann zu einer
erhöhten Gefahr eines elektrischen
Schlages führen. Um diese Gefahr zu
mindern, schalten Sie vor dem Einsatz
einen Fehlerstromschutzschalter
(sog. RCD) zwischen und reinigen
Sie die Lüftungsschlitze täglich durch
Einblasen von trockener Druckluft
in die Lüftungsschlitze gemäß den
Wartungsanweisungen.
Beim Schneiden mit mäßigem Vorschub arbeiten,
der an das zu schneidende Material angepasst ist.
Üben Sie keinen Druck auf die Trennscheibe aus
und kippen oder schwingen Sie die Maschine nicht.
Reduzieren Sie nicht die Geschwindigkeit von
auslaufenden Trennscheiben, indem Sie seitlichen
Druck aufwenden.
Die Maschine muss immer in einer gegenlaufenden
Bewegung arbeiten. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass sie unkontrolliert aus dem Schnitt gedrückt
wird.
Beim Schneiden von Profilen und Vierkantstücken
sollte am besten mit dem kleinsten Querschnitt
begonnen werden.
Grobschleifen
Verwenden Sie zum Grobschleifen niemals
Trennscheiben.
Verwenden Sie immer die Schutzvorrichtung
vom Typ 27.
Beim Grobschleifen werden die besten Ergebnisse
erzielt, wenn die Maschine auf einen Winkel von 30°
bis 40° eingestellt ist. Bewegen Sie die Maschine
mit mäßigem Druck hin und her. Auf diese Weise
kann das Werkstück nicht zu heiß werden, es
verfärbt sich nicht und es werden keine Nuten
gebildet.
Schneiden von Stein
Die Maschine darf nur zum Trockenschneiden
verwendet werden.
Zum Schneiden von Stein sollte am besten eine
Diamanttrennscheibe verwendet werden.
Bedienen Sie das Gerät nur mit einer zusätzlichen
Staubschutzmaske.
Arbeitshinweise
Vorsicht beim Schneiden von Schlitzen in
tragenden Wänden.
Schlitze in tragenden Wänden unterliegen den
länderspezifischen Vorschriften. Diese Regelungen
sind unter allen Umständen einzuhalten.
Wenden Sie sich vor Beginn der Arbeiten an den
verantwortlichen Statiker, Architekten oder den
Bauleiter.
29
Deutsch
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Gerätes
und seiner regelmäßigen Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Bevor
Sie das Gerät wieder anschließen,
drücken Sie den Auslöseschalter und
lassen ihn wieder los, um sicherzustellen,
dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
ZUBEHÖRTABELLE
Max.
[mm]
Selbstabschaltened Kohlebürsten
Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt
an, dass die Kohlebürsten fast abgenutzt sind
und die Maschine gewartet werden muss. Die
Kohlebürsten können nicht vom Anwender gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät in eine autorisierte
DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
D
d
D
b
d
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
b 150
6 22,23 9000
115
D
[min. ]
-1
115
Umfangsgesch- Länge der
windigkeit Gewindebohrung
[m/s]
[mm]
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
11000
-
125
-
11000
150
9000
75
30 M14 11000
d
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Min.
[mm] Rotation
b
D
115 12 M14 11000
Reinigung
30
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
D
125 12 M14 11000
150 12 M14 9000
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DeWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht
mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem
normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses
Produkt der Abfalltrennung zu.
Deutsch
D
ie separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DeWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung
und das Recycling von DeWALT-Produkten nach
Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung.
Um diesen Service zu nutzen, bringen Sie bitte
Ihr Produkt zu einer beliebigen autorisierten
Kundendienstwerkstatt, die es in unserem Auftrag
sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DeWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DeWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
31
Deutsch
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe mit
vertiefter Mitte
TYP-27-SCHUTZ
Schleifscheibe passend
TYP-27-Schutz
Schleifmoppteller
Aufnahmeflansch
Drahtscheiben
Typ-27-Scheibe mit
vertiefter Mitte
Gewindespannmutter
Drahtscheiben mit
Gewinde-mutter
TYP-27-Schutz
Drahtscheibe
Drahttopf mit
Gewinde-mutter
TYP-27-Schutz
Drahtbürste
Polierteller/
Sandpapier
TYP-27-Schutz
Polierteller aus Gummi
Sandschleifteller
Gewindespannmutter
32
Deutsch
ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR (Forts.)
Schutztyp
Zubehör
Beschreibung
Schleifscheibe passend
Mauerwerk
Schleifscheibe,
gebunden
TYP-1-SCHUTZ
TYP-1-Schutz
MetallTrennscheibe,
gebunden
DiamantTrennscheibe
TYP-1-SCHUTZ
Aufnahmeflansch
Trennscheibe
Gewindespannmutter
ODER
TYP-27-SCHUTZ
33
English
ANGLE GRINDERS D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load/rated speed
Wheel diameter
Spindle diameter
Spindle length
Weight
* weight includes side handle and guard
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28011
230
–
4
720
10500
115
M14
16
2.1*
D28111
230
230/115
4
850
10500
115
M14
16
2.1*
D28113
230
230/115
4
900
10500
115
M14
16
2.1*
D28130
230
–
4
900
10500
125
M14
16
2.2*
D28132C
230
–
2
1200
10000
125
M14
16
2.5*
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
90
90
89
90
89
LWA(sound power level)
dB(A)
101
101
100
101
100
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
5.0
5.0
3.0
3.0
3.0
Vibration emission value ah,AG =
m/s2
8.0
8.0
8.0
7.5
8.0
Uncertainty K =
m/s
2
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
Vibration emission value ah,DS =
m/s2
4.0
4.0
2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
Uncertainty K =
m/s
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Surface Grinding
Disc Sanding
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load/rated speed
Wheel diameter
Spindle diameter
Spindle length
Weight
* weight includes side handle and guard
34
2
VAC
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28134
230
–
4
1100
10500
125
M14
16
2.2*
D28135
230
230/115
4
1400
10500
125
M14
16
2.5*
D28139
230
–
4
850
10500
125
M14
16
2.1*
D28141
230
–
4
1400
9000
150
M14
16
2.6*
English
D28134
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-3:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
89
LWA(sound power level)
dB(A)
100
K(uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3.0
Surface Grinding
Vibration emission value ah,AG =
Uncertainty K =
Disc Sanding
Vibration emission value ah,DS =
Uncertainty K =
D28139
D28141
91
102
3.0
89
100
3.0
91
102
3.0
m/s2
m/s2
8.5
1.5
8.0
1.5
8.0
1.5
7.0
1.5
m/s2
m/s2
3.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
–
–
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
D28135
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
ANGLE GRINDERS
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014
230V tools
230V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
35
English
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.06.2015
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
36
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
English
c)
d)
e)
f)
g)
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All Operations
a) This power tool is intended to function
as a grinder, sander, wire brush or cut-off
tool. Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions
listed below may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
b) Operations such as polishing and sanding
(D28141) are not recommended to be
performed with this power tool. Operations
for which the power tool was not designed may
create a hazard and cause personal injury.
c) Do not use accessories which are not
specifically designed and recommended
by the tool manufacturer. Just because the
accessory can be attached to your power tool,
it does not assure safe operation.
d) The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked
on the power tool. Accessories running faster
than their rated speed can break and fly apart.
e) The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories can not be adequately guarded or
controlled.
f)The arbour size of wheels, flanges, backing
pads or any other accessory must properly
fit the spindle of the power tool. Accessories
with arbour holes that do not match the
mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may
cause loss of control.
g) Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheel for chips and cracks, backing
pad for cracks, tear or excess wear, wire
brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for
damage or install an undamaged accessory.
After inspecting and installing an accessory,
position yourself and bystanders away from
the plane of the rotating accessory and run
the power tool at maximum no-load speed
for one minute. Damaged accessories will
normally break apart during this test time.
h) Wear personal protective equipment.
Depending on application, use face
shield, safety goggles or safety glasses.
As appropriate, wear dust mask, hearing
protectors, gloves and workshop apron
capable of stopping small abrasive or
workpiece fragments. The eye protection
must be capable of stopping flying debris
generated by various operations. The dust
mask or respirator must be capable of
filtrating particles generated by your operation.
Prolonged exposure to high intensity noise may
cause hearing loss.
i)Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken
accessory may fly away and cause injury
beyond immediate area of operation.
j) Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
37
English
accessory contacting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
could give the operator an electric shock.
k)Position the cord clear of the spinning
accessory. If you lose control, the cord may be
cut or snagged and your hand or arm may be
pulled into the spinning accessory.
l)Never lay the power tool down until the
accessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.
m) Do not run the power tool while carrying it at
your side. Accidental contact with the spinning
accessory could snag your clothing, pulling the
accessory into your body.
n) Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside
the housing and excessive accumulation of
powdered metal may cause electrical hazards.
o) Do not operate the power tool near
flammable materials. Sparks could ignite these
materials.
p) Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid coolants
may result in electrocution or shock.
FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS
FOR ALL OPERATIONS
Causes and Operator Prevention
of Kickback
Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush or any
other accessory. Pinching or snagging causes rapid
stalling of the rotating accessory which in turn causes
the uncontrolled power tool to be forced in the
direction opposite of the accessory’s rotation at the
point of the binding.
For example, if an abrasive wheel is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the wheel
that is entering into the pinch point can dig into the
surface of the material causing the wheel to climb
out or kick out. The wheel may either jump toward or
away from the operator, depending on direction of the
wheel’s movement at the point of pinching. Abrasive
wheels may also break under these conditions.
Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be
avoided by taking proper precautions as given below:
a) Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. Always use auxiliary
handle, if provided, for maximum control
38
over kickback or torque reaction during start
up. The operator can control torque reaction or
kickback forces, if proper precautions are taken.
b) Never place your hand near the rotating
accessory. Accessory may kickback over your
hand.
c) Do not position your body in the area where
power tool will move if kickback occurs.
Kickback will propel the tool in direction
opposite to the wheel’s movement at the point
of snagging.
d) Use special care when working corners,
sharp edges etc. Avoid bouncing and
snagging the accessory. Corners, sharp
edges or bouncing have a tendency to snag the
rotating accessory and cause loss of control or
kickback.
e) Do not attach a saw chain woodcarving
blade or toothed saw blade. Such blades
create frequent kickback and loss of control.
Safety Warnings Specific for
Grinding and Abrasive Cutting-Off
Operations
a) Use only wheel types that are recommended
for your power tool and the specific guard
designed for the selected wheel. Wheels for
which the power tool was not designed cannot
be adequately guarded and are unsafe.
b) The guard must be securely attached to the
power tool and positioned for maximum
safety, so the least amount of wheel is
exposed towards the operator. The guard
helps to protect the operator from broken wheel
fragments and accidental contact with wheel
and sparks that could ignite clothing.
c) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with
the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off
wheels are intended for peripheral grinding, side
forces applied to these wheels may cause them
to shatter.
d) Always use undamaged wheel flanges
that are of correct size and shape for your
selected wheel. Proper wheel flanges support
the wheel thus reducing the possibility of wheel
breakage. Flanges for cut-off wheels may be
different from grinding wheel flanges.
e) Do not use worn down wheels from larger
power tools. Wheel intended for larger power
tool is not suitable for the higher speed of a
smaller tool and may burst.
English
Additional Safety Warnings Specific
for Abrasive Cutting-Off Operations
Safety Warnings Specific for Wire
Brushing Operations
a) Do not “jam” the cut-off wheel or apply
excessive pressure. Do not attempt to make
an excessive depth of cut. Overstressing the
wheel increases the loading and susceptibility to
twisting or binding of the wheel in the cut and
the possibility of kickback or wheel breakage.
a) Be aware that wire bristles are thrown by
the brush even during ordinary operation.
Do not overstress the wires by applying
excessive load to the brush. The wire bristles
can easily penetrate light clothing and/or skin.
b) Do not position your body in line with and
behind the rotating wheel. When the wheel,
at the point of operations, is moving away from
your body, the possible kickback may propel the
spinning wheel and the power tool directly at
you.
c) When wheel is binding or when interrupting
a cut for any reason, switch off the power
tool and hold the power tool motionless
until the wheel comes to a complete stop.
Never attempt to remove the cut-off wheel
from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate
and take corrective action to eliminate the cause
of wheel binding.
d) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed
and carefully re-enter the cut. The wheel may
bind, walk up or kickback if the power tool is
restarted in the workpiece.
e) Support panels or any oversized workpiece
to minimize the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag under
their own weight. Supports must be placed
under the workpiece near the line of cut and
near the edge of the workpiece on both sides of
the wheel.
f)Use extra caution when making a “pocket
cut” into existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water
pipes, electrical wiring or objects that can cause
kickback.
Safety Warnings Specific for Sanding
Operations
a) Do not use excessively oversized sanding
disc paper. Follow manufacturer’s
recommendations, when selecting sanding
paper. Larger sanding paper extending beyond
the sanding pad presents a laceration hazard
and may cause snagging, tearing of the disc
or kickback.
b) If the use of a guard is recommended for
wire brushing, do not allow any interference
of the wire wheel or brush with the guard.
Wire wheel or brush may expand in diameter
due to work and centrifugal forces.
Additional Safety Information
• Threaded mounting of accessories must match
the grinder spindle thread. For accessories
mounted by flanges, the arbor hole of the
accessory must fit the locating diameter of
the flange. Accessories that do not match the
mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may
cause loss of control.
• The grinding surface of the centre depressed
wheels must be mounted below the plane of
the guard lip. An improperly mounted wheel
that projects through the plane of the guard lip
cannot be adequately protected.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
– Risk of dust from hazardous substances.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
39
English
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (p), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Angle grinder
1 Guard (Type 27)
1 Side handle
1 Flange set
1 Two-pin spanner
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (Fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Anti-vibration Side Handle
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
The anti-vibration side handle offers added comfort
by absorbing the vibrations caused by the tool.
Keyless Guard
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
The keyless guard allows for quick adjustment during
the application to enhance application versatility.
Dust Ejection System (Fig. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
The dust ejection system (e) prevents dust pile-up
around the guard and motor inlet, and minimises the
amount of dust entering the motor housing.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in
accordance with EN60745; therefore no
earth wire is required.
a.On/off switch
b.Spindle lock
c.Guard
d.Side handle
INTENDED USE
The D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139, D28141 heavy-duty
angle grinders have been designed for professional
grinding, cutting and sanding (except D28141)
applications.
DO NOT use grinding wheels other than centre
depressed wheels and flap-disk.
DO NOT use under wet conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
These heavy-duty angle grinders are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
40
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
English
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
be used. Type 1 guards are available at extra cost
from DeWALT distributors.
NOTE: Please refer to the Grinding and Cutting
Accessory Chart at the end of this section to
show other accessories that can be used with these
grinders.
GUARD WITH FIXING SCREW (FIG. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Place the angle grinder on a table, spindle (o)
up.
2.Align the lugs (k) with the notches (l).
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
3.Press the guard (c) down and rotate it to the
required position.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
4.Securely tighten the screw (m).
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off. An accidental start-up can
cause injury
Attaching Side Handle (Fig. 1, 6)
WARNING: Before using the tool, check
that the handle is tightened securely.
WARNING: The side handle should
always be used to maintain control of the
tool at all times.
Screw the side handle (d) tightly into one of the
holes (f) on either side of the gear case.
Mounting and Removing the Guard
(Fig. 2)
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off. An accidental start-up can
cause injury.
CAUTION: Guards must be used with
this grinder.
When using the D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139 or
the D28141 grinder with a bonded abrasive wheel
for cutting metal or masonry a Type 1 guard MUST
5.To remove the guard, slacken the screw.
CAUTION: If the guard cannot be
tightened by the adjusting screw, do
not use the tool. To reduce the risk of
personal injury, take the tool and guard to
a service centre to repair or replace the
guard.
KEYLESS GUARD (FIG. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Place the angle grinder on a table, spindle (o)
up.
2.Release the clamping lock (g) and hold the
guard (c) over the tool as shown.
3.Align the lugs (k) with the notches (l).
4.Press the guard down and rotate it to the
required position.
5.If required, increase the clamping force by
tightening the screw (m).
6.Tighten the clamping lock.
7.To remove the guard, release the clamping lock.
Fitting and Removing a Grinding or
Cutting Disc (Fig. 1, 4, 5)
WARNING: Do not use a damaged
disc.
1.Place the tool on a table, guard up.
2.Fit the backing flange (i) correctly onto the
spindle (o) (Fig. 4).
3.Place the disc (n) on the backing flange (i).
When fitting a disc with a raised centre, make
sure that the raised centre (j) is facing the
backing flange (i).
4.Screw the threaded clamp nut (h) onto the
spindle (o) (Fig. 5):
41
English
a.The ring on the threaded clamp nut (h) must
face towards the disc when fitting a grinding
disc (Fig. 5A);
no-load speed for one minute. Damaged
accessories will normally break apart during this
test time.
b.The ring on the threaded clamp nut (h)
must face away from the disc when fitting a
cutting disc (Fig. 5B).
• Be sure the inner and outer flange are mounted
correctly. Follow the instructions given in the
Grinding and Cutting Accessory Chart.
5.Press the spindle lock button (b) and rotate the
spindle (o) until it locks in position.
• Make sure the disc or wheel rotates in the
direction of the arrows on the accessory and
the tool.
6.Tighten the threaded clamp nut (h) with the
two-pin spanner supplied.
7.Release the spindle lock.
8.To remove the disc, loosen the threaded clamp
nut (h) with the two-pin spanner.
Fitting and Removing a
Backing Pad/Sanding Sheet
(Fig. 1, 5)
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off.
WARNING:
• Ensure all materials to be ground or cut
are secured in place.
•U
se clamps or a vice to hold
and support the workpiece to a
stable platform. It is important to
clamp and support the workpiece
securely to prevent the movement
of the workpiece and loss of control.
Movement of the workpiece or loss of
control may create a hazard and cause
personal injury.
• Secure the workpiece. A workpiece
clamped with clamping devices or in a
vice is held more secure than by hand.
• Support panels or any oversized
workpiece to minimize the risk of
wheel pinching and kickback. Large
workpieces tend to sag under their
own weight. Supports must be placed
under the workpiece near the line of cut
and near the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.
• Always wear regular working gloves
while operating this tool.
• The gear case becomes very hot
during use.
• Apply only a gentle pressure to the
tool. Do not exert side pressure on the
disc.
1.Place the tool on a table, guard up.
2.Remove the backing flange (i).
3.Place the rubber backing pad correctly onto the
spindle (o).
4.Place the sanding sheet on the rubber backing
pad.
5.Screw the threaded clamp nut (h) onto the
spindle. The ring on the threaded clamp nut (h)
must face towards the rubber backing pad.
6.Press the spindle lock button (b) and rotate the
spindle (o) until it locks in position.
7.Tighten the threaded clamp nut (h) with the
two-pin spanner.
8.Release the spindle lock
9.To remove the rubber backing pad, loosen the
threaded clamp nut (h) wih the two-pin spanner.
Fitting a Wire Cup Brush
Screw the wire cup brush directly onto the spindle
without the use of the spacer and threaded flange.
Prior to Operation
• Install the guard and appropriate disc or wheel.
Do not use excessively worn discs or wheels.
• Do not use a damaged accessory. Before each
use inspect the accessory such as abrasive
wheels for chips and cracks, backing pad for
cracks, tear or excess wear, wire brush for loose
or cracked wires. If power tool or accessory
is dropped, inspect for damage or install an
undamaged accessory. After inspecting and
installing an accessory, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating
accessory and run the power tool at maximum
42
English
• Avoid overloading. Should the tool
become hot, let it run a few minutes
under no load condition to cool the
accessory. Do not touch accessories
before they have cooled. The discs
become very hot during use.
To engage the lock, depress the spindle lock button
and rotate the spindle until you are unable to rotate
the spindle further.
Metal Applications
• Do not use separate reducing bushings
or adapters to adapt large hole
abrasive wheels.
When using the tool in metal applications, make
sure that a residual current device (RCD) has been
inserted to avoid residual risks caused by metal
swarf.
• Never use the tool without the guard in
place.
If the power supply is shut off by the RCD, take the
tool to authorised DeWALT repair agent.
• The tool is not designed to be used
with a grinding cup.
• Do not use the power tool with a cutoff stand.
• Never use blotters together with
bonded abrasive products.
• Be aware, the wheel continues to
rotate after the tools is switched off.
Proper Hand Position (Fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (d), with the other hand on the body of the
tool, as shown in figure 1.
Switching On and Off (Fig. 1)
WARNING: Do not switch the tool on or
off when under load.
1.To run the tool, press the on/off switch (a).
2.For continuous operation, press the switch
completely forward.
3.To stop the tool, release the switch. To stop the
tool in continuous operation, press on the back
part of the switch.
Spindle Lock (Fig. 1)
The spindle lock (b) is provided to prevent the
spindle from rotating when installing or removing
wheels. Operate the spindle lock only when the tool
is turned off, unplugged from the power supply, and
has come to a complete stop.
NOTICE: To reduce the risk of damage
to the tool, do not engage the spindle
lock while the tool is operating. Damage
to the tool will result and attached
accessory may spin off possibly resulting
in injury.
WARNING: In extreme working
conditions, conductive dust can
accumulate inside the machine housing
when working with metal. This can result
in the protective insulation inthe machine
becoming degraded with a potential risk
of an electrical shock.
To avoid build-up of metal swarf inside the machine,
we recommend to clear the ventilation slots on a
daily basis. Refer to Maintenance.
Using Flap Discs
WARNING: Metal dust build-up.
Extensive use of flap discs in metal
applications can result in the increased
potential for electric shock. To reduce
this risk, insert an RCD before use and
clean the ventilation slots daily by blowing
dry compressed air into the ventilation
slots inaccordance with the below
maintenance instructions.
Cutting Metal
For cutting with bonded abrasives, always use
the guard type 1.
When cutting, work with moderate feed, adapted to
the material being cut. Do not exert pressure onto
the cutting disc, tilt or oscillate the machine.
Do not reduce the speed of running down cutting
discs by applying sideward pressure.
The machine must always work in an upgrinding
motion. Otherwise, the danger exists of it being
pushed uncontrolled out of the cut.
When cutting profiles and square bar, it is best to
start at the smallest cross section.
Rough Grinding
Never use a cutting disc for roughing.
Always use the guard type 27.
The best roughing results are achieved when setting
the machine at an angle of 30° to 40° . Move the
machine back and forth with moderate pressure. In
43
English
this manner, the workpiece will not become too hot,
does not discolour and no grooves are formed.
Cutting Stone
The machine shall be used only for dry cutting.
For cutting stone, it is best to use a diamond cutting
disc.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Operate the machine only with additional dust
protection mask.
Working Advice
Exercise caution when cutting slots in
structural walls.
Slots in structural walls are subject to the countryspecific regulations. These regulations are to be
observed under all circumstances.
Before beginning work, consult the responsible
structural engineer, architect or the construction
supervisor.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Before
reconnecting the tool, depress and
release the trigger switch to ensure that
the tool is off. An accidental start-up can
cause injury
Pop-off Brushes
The motor will be automatically shut off indicating
that the carbon brushes are nearly worn out and
that the tool needs servicing. The carbon brushes
are not user-serviceable. Take the tool to an
authorised DeWALT repair agent.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DeWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
ACCESSORY TABLE
Max.
[mm]
D
d
D
b
Min. Periphical Threaded
[mm] Rotation speed hole length
[min.-1]
[m/s]
[mm]
d
115
6 22.23 11000
125
6 22.23 11000
b 150
6 22.23
115
D
125
80
-
80
-
45
18.0
80
18.0
9000
11000
-
-
150
11000
9000
d
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
30 M14
11000
115 12 M14
11000
125 12 M14
11000
150 12 M14
9000
D
D
44
75
b
English
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
S
eparate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
45
English
GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Depressed
centre grinding
disc
TYPE 27
GUARD
Type 27 guard
Flap wheel
Backing flange
Wire wheels
Type 27 depressed
centre wheel
Threaded clamp nut
Wire wheels
with threaded
nut
Type 27 guard
Wire wheel
Wire cup with
threaded nut
Type 27 guard
Wire brush
Backing pad/
sanding sheet
Type 27 guard
Rubber backing pad
Sanding disc
Threaded clamp nut
46
English
GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART (cont.)
Guard Type
Accessory
Description
How to Fit Grinder
Masonry
cutting disc,
bonded
TYPE 1
GUARD
Type 1 guard
Metal
cutting disc,
bonded
Diamond
cutting wheels
TYPE 1
GUARD
Backing flange
Cutting wheel
Threaded clamp nut
OR
TYPE 27
GUARD
47
Español
AMOLADORAS ANGULARES D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad prevista/sin carga
Diámetro de la rueda
Diámetro del eje
Longitud del perno
Peso
*el peso incluye la empuñadura lateral y el protector
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-3.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
90
90
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
89
90
89
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
101
101
100
101
100
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dado)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Valor de la emisión de vibración ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Incertidumbre K =
m/s
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Valor de la emisión de vibración ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Amolado de superficie
Lijado de disco
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Velocidad prevista/sin carga
Diámetro de la rueda
Diámetro del eje
Longitud del perno
Peso
*el peso incluye la empuñadura lateral y el protector
48
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
Español
D28134
D28135
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-3.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
89
91
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
100
102
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dB(A)
3,0
3,0
dado)
Amolado de superficie
Valor de la emisión de vibración ah,AG =
Incertidumbre K =
Lijado de disco
Valor de la emisión de vibración ah,DS =
Incertidumbre K =
91
102
3,0
3,0
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Herramientas de 230 V
89
100
8,5
1,5
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Fusibles:
Europa
D28141
m/s2
m/s2
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
D28139
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
10 A, en la red
49
Español
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
AMOLADORAS ANGULARES
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.06.2015
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
50
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Español
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
b)
c)
d)
e)
f)
g)
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
51
Español
NORMAS DE SEGURIDAD
ESPECÍFICAS ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para
todas las operaciones
a) Esta herramienta eléctrica está diseñada
para funcionar como amoladora, lijadora,
escobilla de alambre o herramienta de
corte. Lea todas las advertencias de
seguridad, instrucciones, ilustraciones
y especificaciones provistas con esta
herramienta eléctrica. El incumplimiento de
las instrucciones que se indican a continuación
podría provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
b) Se recomienda no efectuar operaciones
de pulido y lijado (D28141) con esta
herramienta eléctrica. Su uso para
operaciones para las que la herramienta no
ha sido diseñada puede ocasionar peligro y
lesiones personales.
c) No utilizar accesorios que no estén
diseñados y recomendados específicamente
por el fabricante de la herramienta. El
hecho de que el accesorio pueda acoplarse
a la herramienta eléctrica no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
d) La velocidad prevista del accesorio debe ser
como mínimo igual a la velocidad máxima
marcada en la herramienta eléctrica. Los
accesorios que funcionen más rápido que su
velocidad prevista pueden romperse y salir
volando.
e) El diámetro externo y el grosor del accesorio
deben estar dentro de la capacidad de su
herramienta eléctrica. Los accesorios de
tamaño incorrecto no pueden protegerse o
controlarse adecuadamente.
f)El tamaño del eje de las muelas, las
bridas, platos portadiscos o cualquier otro
accesorio debe acoplarse bien al eje de la
herramienta eléctrica. Los accesorios con
agujeros para el eje que no se corresponden
con las piezas de montaje de la herramienta
eléctrica se desequilibrarán, vibrarán
excesivamente y pueden causar pérdida de
control.
g) No utilice un accesorio dañado. Antes
de cada uso inspeccione el accesorio,
como por ejemplo la muela abrasiva, para
verificar si tiene muescas o grietas, el plato
portadiscos para verificar si tiene grietas
o roturas o si está muy desgastado, la
escobilla de alambre para comprobar si
52
tiene alambres sueltos o agrietados. Si se
cae la herramienta eléctrica o un accesorio,
inspecciónelos para comprobar si están
dañados o instale un accesorio no dañado.
Después de inspeccionar e instalar un
accesorio, colóquense usted y las personas
presentes alejados del plano del accesorio
en movimiento y ponga la herramienta
eléctrica en funcionamiento a la velocidad
sin carga máxima durante un minuto. Los
accesorios dañados normalmente se romperán
durante este periodo de prueba.
h) Póngase un equipo de protección personal.
Dependiendo de la aplicación, use un
protector facial y gafas protectoras. Si
corresponde, póngase una mascarilla
antipolvo, protectores para el oído, guantes
y un delantal de trabajo que pueda detener
pequeños fragmentos abrasivos o de la
pieza de trabajo. La protección ocular debe
poder detener las partículas volantes que se
producen con varias operaciones. La mascarilla
antipolvo o el respirador deben poder filtrar las
partículas generadas por la operación que esté
realizando. La exposición prolongada al ruido
de intensidad elevada puede causar pérdida
auditiva.
i)Mantenga a las personas que estén cerca
a una distancia de seguridad del área de
trabajo. Todos los que entren al área de
trabajo deben llevar puesto un equipo de
protección personal. Los fragmentos de una
pieza de trabajo o de un accesorio roto pueden
salir volando y ocasionar una lesión mas allá del
área inmediata de operación.
j) Sostenga la herramienta eléctrica sólo
en superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la cual el accesorio
para cortar pudiera entrar en contacto con
instalaciones eléctricas ocultas o su propio
cable. El contacto de los accesorios de corte
con un cable cargado, puede cargar las partes
metálicas expuestas de la herramienta eléctrica
y producir una descarga eléctrica al operador.
k)Coloque el cable lejos del accesorio
giratorio. Si pierde el control, el cable puede
cortarse o engancharse y puede arrastrar a la
mano o el brazo hacia el accesorio giratorio.
l)No deje nunca a un lado la herramienta
eléctrica hasta que el accesorio se haya
parado por completo. El accesorio giratorio
puede agarrarse a la superficie y hacer que
usted pierda el control de la herramienta.
m) No ponga en funcionamiento la herramienta
eléctrica mientras la transporte a su lado. El
Español
contacto accidental con el accesorio giratorio
podría hacer que se enganche la ropa y que el
accesorio toque su cuerpo.
n) Limpie periódicamente los orificios de
ventilación de la herramienta eléctrica. El
ventilador del motor atraerá el polvo dentro de
la caja protectora y la acumulación excesiva
del metal en polvo puede ocasionar riesgos
eléctricos.
o) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. Las chispas podrían
prender fuego a estos materiales.
p) No utilice accesorios que requieran
líquidos refrigerantes. El utilizar agua u
otros refrigerantes líquidos puede ocasionar
electrocución o descarga.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES PARA TODAS LAS
OPERACIONES
Causas y prevención de rebote por
parte del operador
El rebote es una reacción repentina al quedar
enganchados o atrapados una muela, plato
portadiscos, cepillo u otro accesorio en movimiento.
Al engancharse o quedar presionado un accesorio
en movimiento, este se detiene rápidamente y a su
vez causa que la herramienta eléctrica no controlada
quede forzada en dirección opuesta a la rotación del
accesorio en el punto del trabado.
Por ejemplo, si una muela abrasiva se engancha o
queda presionada por la pieza de trabajo, el borde
de la muela que entra en el punto de presión puede
incrustarse en la superficie del material ocasionando
que la muela se salga o se trabe. La muela puede
saltar hacia el operador o lejos de él, dependiendo de
la dirección del movimiento de la muela en el punto
de presión. Las muelas abrasivas pueden también
romperse en estas condiciones.
El rebote es el resultado del mal uso de la
herramienta o de procedimientos o condiciones
de operación incorrectos y puede ser evitado si se
toman las precauciones debidas, enumeradas a
continuación:
a) Sujete firmemente la herramienta eléctrica
y sitúe el cuerpo y el brazo de manera
que pueda resistir la fuerza del rebote.
Para un máximo control del rebote o
reacción del par motor durante la puesta
en funcionamiento utilice siempre la
empuñadura auxiliar, si la hubiera. El
operador puede controlar la reacción del par
motor o la fuerza del rebote, si se toman las
precauciones adecuadas.
b) No ponga nunca la mano cerca del
accesorio en movimiento. El accesorio puede
rebotarle en la mano.
c) No se sitúe en el área hacia donde vaya a
moverse la herramienta eléctrica si ocurre
un rebote. El rebote impulsará a la herramienta
en la dirección opuesta al movimiento de la
muela en el momento del enganche.
d) Tenga especial cuidado cuando trabaje
esquinas, bordes afilados, etc. Evite hacer
rebotar o enganchar el accesorio. Las
esquinas, los bordes afilados o los rebotes
tienen tendencia a enganchar el accesorio en
movimiento y ocasionar pérdida de control o
tensión de retroceso.
e) No acople una hoja de tallado de madera
de sierra de cadena o una hoja de sierra
dentada. Dichas hojas ocasionan frecuentes
rebotes y pérdida de control.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
amolado y corte abrasivo
a) Utilice sólo tipos de muela que estén
recomendados para su herramienta
eléctrica y el protector específico diseñado
para la muela seleccionada. Las muelas
para las que la herramienta eléctrica no
ha sido diseñada no pueden protegerse
adecuadamente y no son seguras.
b) El protector debe estar unido a la
herramienta eléctrica de forma segura y
posicionado para una seguridad máxima,
de manera que quede expuesta la menor
cantidad de muela hacia el operador. El
protector ayuda a proteger al operador de
fragmentos de muela rotos y del contacto
accidental con la rueda y las chispas que
podrían incendiar la ropa.
c) Las muelas deben utilizarse únicamente
para las aplicaciones recomendadas. Por
ejemplo: no amole con el lado de una muela
de corte. Las muelas de corte abrasivo están
previstas para el amolado periférico, y si se
aplican fuerzas laterales a estas muelas pueden
provocar que se rompan.
d) Use siempre bridas de muela no dañadas
que sean del tamaño y forma correctos
para la muela seleccionada. Las bridas de
muela apropiadas sirven de soporte para la
muela, reduciendo así la posibilidad de rotura
de la misma. Las bridas de las muelas de corte
53
Español
pueden ser diferentes de las bridas de las
muelas para amolado.
e) No utilice muelas desgastadas de
herramientas eléctricas más grandes. Una
muela diseñada para una herramienta eléctrica
más grande no es adecuada para la mayor
velocidad de una herramienta más pequeña y
puede explotar.
Advertencias de seguridad
adicionales para operaciones de
corte abrasivo
a) No “atasque” la muela de corte ni aplique
excesiva presión. No intente hacer un
corte de profundidad excesiva. El ejercer
demasiada presión sobre la muela aumenta la
carga y la susceptibilidad de giro o bloqueo de
la muela en el corte y la posibilidad de rebote o
rotura de la muela.
b) No posicione su cuerpo alineado con
respecto a la muela en movimiento ni detrás
de ella. Cuando la muela, en el punto de
operaciones, se aleje de su cuerpo, el posible
rebote puede propulsar la muela en movimiento
y la herramienta eléctrica directamente hacia
usted.
c) Cuando la muela esté bloqueada o cuando
interrumpa un corte por cualquier razón,
apague la herramienta eléctrica y sujétela
sin moverse hasta que la muela se pare por
completo. No intente nunca sacar del corte
la muela de corte mientras la muela esté en
movimiento, de lo contrario puede ocurrir un
rebote. Investigue y tome medidas correctivas
para eliminar la causa del trabado de la muela.
d) No vuelva a empezar la operación de corte
en la pieza de trabajo. Deje que la muela
alcance la velocidad máxima y vuelva a
introducirla en el corte con cuidado. La
muela puede bloquearse, saltar o rebotar si
la herramienta eléctrica vuelve a ponerse en
marcha en la pieza de trabajo.
e) Apoye los paneles o cualquier pieza de
trabajo de tamaño grande para minimizar el
riesgo de presión o rebote de la muela. Las
piezas de trabajo grandes tienden a hundirse
por su propio peso. Se deben colocar soportes
bajo la pieza de trabajo cerca de la línea de
corte y cerca del borde de la pieza de trabajo
en ambos lados de la muela.
f)Tenga mucho cuidado cuando realice
“cortes de cavidad” en paredes existentes
u otras zonas ciegas. La muela protuberante
puede cortar las tuberías de gas o de agua, la
54
instalación eléctrica o los objetos que puedan
ocasionar un rebote.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
lijado
a) No utilice papel de disco de lijado de
un tamaño excesivamente grande. Siga
las recomendaciones del fabricante al
seleccionar el papel de lijado. El papel de
lijado grande que sobresalga del disco de
lijado presenta un riesgo de laceración y puede
ocasionar el enganche o rotura del disco o un
rebote.
Advertencias de seguridad
específicas para operaciones de
cepillado con escobilla de alambre
a) Tenga en cuenta que se desprenden
cerdas de alambre de la escobilla incluso
durante el funcionamiento normal. No
ejerza demasiada presión en los alambres
aplicando una carga excesiva a la escobilla.
Las cerdas de alambre pueden penetrar
fácilmente la ropa ligera o la piel.
b) Si se recomienda el uso de un protector
para el cepillado con escobilla de alambre,
no permita que haya interferencias de
la rueda o escobilla de alambre con el
protector. La rueda o escobilla de alambre
puede expandirse en diámetro debido al trabajo
y a las fuerzas centrífugas.
Información adicional de seguridad
• La instalación por rosca de accesorios debe
coincidir con la rosca del eje de la amoladora.
Para los accesorios instalados por pestañas,
el orificio del eje del accesorio debe adaptarse
al diámetro de la pestaña. Los accesorios que
no se corresponden con las piezas de montaje
de la herramienta eléctrica se desequilibrarán,
vibrarán excesivamente y pueden causar
pérdida de control.
• La superficie de molido de las ruedas centrales
bajadas debe instalarse bajo el plano del
borde del protector. Una rueda instalada
incorrectamente que se proyecta fuera del
plano del borde del protector no puede
protegerse correctamente.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.s.
Español
Riesgos residuales
Descripción (Fig. 1)
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo
b.Bloqueo del eje
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
– Riesgo de polvo de sustancias peligrosas.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (p), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Amoladora angular
1 Barra de protección (Tipo 27)
1 Empuñadura lateral
1 Conjunto de bridas
1 Llave de dos clavijas
1 Caja de herramientas (sólo para los modelos K)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a.Interruptor de encendido/apagado
c.Barra de protección
d.Empuñadura lateral
USO PREVISTO
Las amoladoras angulares de gran capacidad
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139, D28141 han sido
diseñadas para aplicaciones de pulido, corte y lijado
(salvo la D28141) profesionales.
NO utilizar las ruedas para amolar que no sean
ruedas de disco abombado y disco de aletas.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas amoladoras angulares de gran capacidad son
herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Empuñadura lateral anti-vibraciones
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
La empuñadura lateral anti-vibraciones ofrece mayor
comodidad al absorber las vibraciones ocasionadas
por la herramienta.
Protector sin llave
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
El protector sin llave permite un ajuste rápido
durante la aplicación para mejorar la versatilidad de
la aplicación.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
55
Español
Sistema de expulsión de polvo
(Fig. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
ADVERTENCIA: El asa lateral deberá
utilizarse siempre para mantener el
control de la herramienta en todo
momento.
El sistema de expulsión de polvo (e) evita la
acumulación de polvo alrededor del protector y del
orificio de admisión del motor y minimiza la cantidad
de polvo que entra en la carcasa protectora del
motor.
Atornille bien la empuñadura lateral (d) en uno de
los orificios (f) a cada lado de la caja de cambio.
Seguridad eléctrica
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada. La puesta
en marcha accidental puede causar
lesiones.
ATENCIÓN: Deben usarse protectores
con esta amoladora.
Montaje y extracción del protector
(Fig. 2)
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DeWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada. La puesta
en marcha accidental puede causar
lesiones.
Montaje de la empuñadura lateral
(Fig. 1, 6)
56
ADVERTENCIA: Antes de utilizar
la herramienta, compruebe que la
empuñadura esté bien apretada.
Cuando utilice la amoladora D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139 o D28141 con una rueda abrasiva
protegida para cortar metal o mampostería DEBE
usarse un protector Tipo 1. Los protectores Tipo
1 pueden obtenerse por un precio adicional de los
distribuidores de DeWALT.
NOTA: Consulte la Tabla de accesorios de
amolado y corte al final de esta sección que
muestra otros accesorios que pueden utilizarse con
estas amoladoras.
BARRA CON TORNILLO DE FIJACIÓN (FIG. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Coloque la amoladora angular sobre una mesa,
con el eje (o) hacia arriba.
2.Alinee los salientes (k) con las muescas (l).
3.Apriete el protector (c) hacia abajo y gírelo
hasta la posición necesaria.
4.Apriete bien el tornillo (m).
5.Para sacar el protector, afloje el tornillo.
ATENCIÓN: Si el protector no puede
apretarse ajustando el tornillo, no utilice
la herramienta. Para reducir el riesgo de
lesión personal, lleve la herramienta y el
protector a un centro de servicio para
que sea reparado o cambiado.
Español
BARRA SIN LLAVE (FIG.3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
3.Coloque el soporte de respaldo de goma
correctamente en el eje (o).
1.Coloque la amoladora angular en una mesa,
ajústela.
4.Coloque la hoja de lija sobre el soporte de
respaldo de goma.
2.Suelte el bloqueo de ajuste (g) y mantenga la
barra de protección (c) sobre la herramienta tal
y como se indica en la ilustración.
5.Atornille la tuerca de sujeción roscada (h) en el
eje. El anillo en la tuerca de sujeción roscada
(h) debe mirar hacia el soporte de respaldo de
goma.
3.Alinee las pestañas (k) con los orificios (I).
4.Pulse la barra de protección hacia abajo y gírela
hasta la posición adecuada.
5.Si es necesario, aumente la fuerza del ajuste,
apretando la tuerca (m).
6.Apriete el bloqueo de sujeción.
7.Para retirar la barra, suelte el bloqueo de
sujeción.
Colocar y sacar un disco de amolado
o corte (Fig. 1, 4, 5)
ADVERTENCIA: No utilice un disco
dañado.
1.Coloque la herramienta en una mesa con el
protector hacia arriba.
2.Ajuste la brida de soporte (i) correctamente en
el eje (o) (Fig. 4).
3.Ponga el disco (n) en la brida de soporte (i).
Cuando coloque un disco con el centro en
relieve, asegúrese de que el centro en relieve (j)
esté mirando hacia la brida de soporte (i).
4.Atornille la tuerca de sujeción roscada (h) en el
eje (o) (Fig. 5):
a.El anillo en la tuerca de sujeción roscada (h)
debe mirar hacia el disco cuando coloque
un disco para amolar (Fig. 5A);
b.El anillo en la tuerca de sujeción roscada
(h) no debe mirar hacia el disco cuando
coloque un disco de corte (Fig. 5B);
5.Presione el botón de bloqueo del eje (b) y gire
el eje (o) hasta que se bloquee en su sitio.
6.Apriete la tuerca de sujeción roscada (h) con el
separador de dos clavijas suministrado.
7.Suelte el botón de bloqueo del eje.
8.Para sacar el disco, afloje la tuerca de sujeción
roscada (h) con el separador de dos clavijas.
Ajustar y retirar la base de soporte/
hoja de lija (Fig. 1, 5)
1.Coloque la herramienta en una mesa con el
protector hacia arriba.
6.Presione el botón de bloqueo del eje (b) y gire
el eje (o) hasta que se bloquee en su sitio.
7.Apriete la tuerca de sujeción roscada (h) con el
separador de dos clavijas.
8.Suelte el botón de bloqueo del eje
9.Para sacar el soporte de respaldo de goma,
afloje la tuerca de sujeción roscada (h) con el
separador de dos clavijas.
Ajustar una brocha de copa
alámbrica
Apriete la copa alámbrica directamente en el eje sin
utilizar el distanciador ni la pestaña roscada.
Antes de usar la máquina
• Instale el protector y el disco o muela
apropiada. No utilice discos o muelas
excesivamente desgastados.
• No utilice un accesorio dañado. Antes de cada
uso inspeccione los accesorios, por ejemplo,
las muelas abrasivas, para verificar si tiene
muescas o grietas; el plato portadiscos, para
verificar si tiene grimas o roturas o si está muy
desgastado, y el cepillo de metal, para verificar
si tiene alambres sueltos o quebrados. Si la
herramienta eléctrica o un accesorio se caen,
compruebe que no estén dañados y, en su
caso, instale un accesorio no dañado. Después
de inspeccionar e instalar un accesorio, usted
y otras personas que estuviesen cerca deben
alejarse del plano del accesorio en movimiento,
solo entonces ponga la herramienta eléctrica
en funcionamiento a velocidad máxima en
vacío durante un minuto. Por lo general, los
accesorios dañados se rompen durante la
prueba.
• Compruebe que los rebordes interior y
exterior estén montados correctamente. Siga
las instrucciones indicadas en el cuadro de
accesorios abrasivos y de corte.
• Compruebe que el disco o la muela giren en
dirección de las flechas en el accesorio y la
herramienta.
2.Retire la pestaña de soporte (i).
57
Español
FUNCIONAMIENTO
•E
vite las sobrecargas. Si la
herramienta se calienta, hágala
funcionar unos minutos en vacío.
No tocar los accesorios hasta que
se enfríen. Los discos alcanza una
temperatura elevada durante el uso.
• No utilice reductores ni adaptadores
para adaptar el orificio de un disco
demasiado ancho para la máquina.
• No utilice nunca la herramienta sin
colocar la protección.
•L
a herramienta no está diseñada para
ser usada con copa de desbaste.
• No use herramientas eléctricas con
soportes para corte.
• No use complementos de papel con
productos abrasivos aglutinados.
• Tenga cuidado, ya que la rueda sigue
girando tras apagar las herramientas.
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada.
ADVERTENCIA:
• Compruebe que todos los materiales
que vayan a ser amolados estén bien
fijos en su sitio.
• Utilice fijaciones o un torno para
sostener y apoyar la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es
importante fijar y soportar la pieza de
trabajo con seguridad para evitar el
movimiento de la pieza de trabajo y
perder el control. El movimiento de
la pieza de trabajo o la pérdida de
control pueden crear peligros y daños
personales graves.
Posición adecuada de las manos
(Fig. 1)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
• Sujete la pieza de trabajo. Las piezas
sujetas con dispositivos de sujeción
o con un tornillo de banco quedan
mejor bloqueadas que a mano.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (d) y
la otra en el cuerpo de la herramienta, como se
muestra en la figura 1.
• Apoye los paneles o cualquier otra
pieza de trabajo de tamaño grande
para minimizar el riesgo de presión
o rebote de la muela. Las piezas de
trabajo grandes tienden a hundirse
por su propio peso. Se deben colocar
soportes bajo la pieza de trabajo cerca
de la línea de corte y cerca del borde
de la pieza de trabajo en ambos lados
de la muela.
Encendido y apagado (Fig. 1)
•L
leve siempre los guantes de
protección habituales cuando opere
con esta herramienta.
•L
a caja de engranajes alcanzará
temperaturas muy altas durante el
uso.
58
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta. No ejerza presión lateral
en el disco.
ADVERTENCIA: No apague ni encienda la herramienta cuando esté bajo carga
1.Para encender la herramienta, pulse el
interruptor de encendido/apagado (a).
2.Para un funcionamiento continuo, pulse el
interruptor completamente hacia delante.
3.Para detener la herramienta, suelte el
interruptor. Para detener la herramienta en
funcionamiento continuo, vuelva a retroceder el
interruptor.
Bloqueo del eje (Fig. 1)
El bloqueo del eje (b) sirve para evitar que el eje
gire cuando se instalen o saquen muelas. Utilice
el bloqueo del eje sólo cuando la herramienta esté
Español
apagada, desenchufada del suministro eléctrico y
se haya parado por completo.
No reduzca la velocidad de funcionamiento de las
muelas de corte aplicando ninguna presión lateral.
AVISO: Para reducir el riesgo de daño
a la herramienta, no engrane el bloqueo
del eje mientras la herramienta esté en
funcionamiento. Se ocasionará daño a la
herramienta y el accesorio puesto puede
salirse resultando posiblemente en una
lesión.
Las máquina debe trabajar siempre con el
movimiento abrasivo hacia arriba. En caso contrario,
existe el peligro de que sea expulsada sin control
fuera del corte.
Para engranar el bloqueo, apriete el botón del
bloqueo del eje y gire el eje hasta que no pueda
girarlo más.
Aplicaciones de metal
Cuando utilice la herramienta en aplicaciones de
metal, asegúrese de que se haya insertado un
dispositivo de corriente residual (DCR) para evitar
los riesgos residuales causados por las virutas de
metal.
Si el DCR corta el suministro eléctrico, lleve la
herramienta a un agente de reparaciones autorizado
de DeWALT.
ADVERTENCIA: En condiciones de
trabajo extremas, el polvo conductor
puede acumularse dentro de la caja
protectora de la máquina cuando se
trabaja con metal. Esto puede dar como
resultado que el aislamiento protector de
la máquina se degrade y se produzca un
riesgo potencial de descarga eléctrica.
Para evitar la acumulación de virutas de metal
dentro de la máquina, recomendamos limpiar las
ranuras de ventilación a diario. Consulte la sección
Mantenimiento.
Uso de discos de aletas
ADVERTENCIA: Acumulación de
polvo metálico. El uso extensivo de
discos de aletas en las aplicaciones
de metal puede resultar en un mayor
potencial de descarga eléctrica. Para
reducir el riesgo, introduzca un DCR
antes de usarlos y limpie las ranuras de
ventilación a diario soplando en ellas aire
comprimido seco según las instrucciones
de mantenimiento que se indican más
abajo.
Corte de metal
Para cortar con abrasivos aglomerados, usar
siempre la protección de tipo 1.
Al cortar, trabaje avanzando con moderación, según
el material que deba cortar. No ejercite ninguna
presión en la muela de corte, no incline ni haga
oscilar la máquina.
Cuando corte perfiles y barras cuadradas, le
conviene empezar con las secciones transversales
más pequeñas.
Desbastado
No use nunca una muela de corte para
desbastar.
Utilice siempre el protector de tipo 27.
Los mejores resultados de desbastado se
consiguen cuando se configura la máquina en un
ángulo de 30° a 40°. Hacer avanzar y retroceder
la máquina ejercitando una moderada presión. De
esta manera, la pieza de trabajo no se calentará
demasiado, no se descolorará ni se formarán
surcos.
Cortar piedra
La máquina se debe utilizar solo para corte en
seco.
Para corta piedra es mejor utilizar un discos de
corte diamantado.
Póngase una mascarilla de protección contra el
polvo cada vez que se utilice la máquina.
Consejos de trabajo
Tenga cuidado cuando haga ranuras en muros
estructurales.
Las ranuras en muros estructurales están
sujetas a las normas específicas del país de uso.
Estas normas deberán cumplirse en todas las
circunstancias.
Antes de empezar a trabajar, consulte al ingeniero
responsable de la estructura, el arquitecto o el
supervisor de construcción.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
59
Español
acoplamientos o accesorios. Antes
de volver a conectar la herramienta,
apriete y suelte el interruptor de puesta
en marcha para comprobar que la
herramienta esté apagada. La puesta
en marcha accidental puede causar
lesiones.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Escobillas desmontables
El motor se parará automáticamente para
indicar que las escobillas de carbón están casi
desgastadas y que es necesario hacerle el
mantenimiento a la herramienta. Las escobillas de
carbón no pueden ser reparadas por el usuario.
Lleve la herramienta a un agente de reparaciones
autorizado de DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
MESA DE ACCESORIOS
Max.
[mm]
D
d
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
D
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
Limpieza
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
6 22,23
115
125
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
d
Mín. Velocidad
rotación periférica
[mín.-1] [m/s]
115
b 150
D
b
[mm]
Longitud
agujero
roscado
[mm]
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
9000
11000
-
-
11000
150
9000
75
30 M14 11000
d
b
D
115 12 M14 11000
D
125 12 M14 11000
150 12 M14
9000
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DeWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
L
a recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
60
Español
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DeWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DeWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DeWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DeWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
61
Español
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de
amolado
abombado
PROTECTOR
TIPO 27
Protector Tipo 27
Rueda de
aletas
Ruedas de
alambre
Brida de soporte
Muela abombada Tipo 27
Tuerca de presión roscada
Ruedas de
alambre con
tuerca roscada
Protector Tipo 27
Rueda de alambre
Copa de
alambre con
tuerca roscada
Protector Tipo 27
Escobilla de alambre
Plato
portadiscos/
hoja de lijado
Protector Tipo 27
Plato portadiscos de goma
Disco de lijado
Tuerca de presión roscada
62
Español
TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO (cont.)
Tipo de protector
Accesorio
Descripción
Cómo colocar la amoladora
Disco de
corte de
mampostería,
enlazado
PROTECTOR
TIPO 1
Protector Tipo 1
Disco de corte
para metal,
enlazado
Muelas
para cortar
diamante
PROTECTOR
TIPO 1
Brida de soporte
Muela de corte
Tuerca de presión roscada
O
PROTECTOR
TIPO 27
63
Français
MEULEUSES ANGULAIRES D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide/nominale
Diamètre de meule
Diamètre de broche
Longueur de broche
Poids
* le poids inclus la poignée latérale et le carter
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-3.
LPA(niveau d’émission de pression
90
90
dB(A)
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
101
101
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
89
90
89
100
101
100
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Valeur d’émission de vibration ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Incertitude K =
m/s2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Valeur d’émission de vibration ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Incertitude K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
K(incertitude pour le niveau acoustique
donné)
Meulage de finition
Ponçage
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide/nominale
Diamètre de meule
Diamètre de broche
Longueur de broche
Poids
* le poids inclus la poignée latérale et le carter
64
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
Français
D28134
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-3.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
89
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
100
K(incertitude pour le niveau acoustique
dB(A)
3,0
donné)
Meulage de finition
Valeur d’émission de vibration ah,AG =
Incertitude K =
Ponçage
Valeur d’émission de vibration ah,DS =
Incertitude K =
91
89
91
102
100
102
3,0
3,0
3,0
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Outils de 230 V
D28141
8,5
1,5
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Fusibles :
Europe
D28139
m/s2
m/s2
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
D28135
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation de
danger imminent qui, si rien n’est fait
pour l’éviter, aura comme conséquences
la mort ou des dommages corporels
graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
10 ampères, secteur
65
Français
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
MEULEUSES ANGULAIRES
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.06.2015
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
66
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
Français
b)
c)
d)
e)
f)
g)
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
RÈGLES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ ADDITIONNELLES
Consignes générales de sécurité
a) Cet outil électrique a été conçu pour le
meulage, ponçage, brossage métallique
ou le tronçonnage. Lire toute directive
de sécurité, consigne, illustration et
spécification fournie avec l’outil électrique.
Tout manquement aux directives suivantes
pose des risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de blessures graves.
b) Les opérations telles que le polissage
et le ponçage (D28141) ne sont pas
recommandées avec cet outil électrique.
Toute opération pour laquelle l’outil n’a pas été
conçu comporte des risques de dommages
matériels et corporels.
67
Français
c) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas
été spécifiquement conçus et recommandés
par le fabricant de l’outil. Le fait que
l’accessoire peut être rattaché à l’outil électrique
ne veut pas automatiquement dire que son
utilisation ne posera aucun risque.
d) La vitesse nominale des accessoires
doit être équivalente ou supérieure
à celle recommandée sur l’étiquette
d’avertissement de l’outil. Les accessoires
utilisés à une vitesse plus rapide que leur vitesse
nominale peuvent éclater ou se détacher de
l’outil.
e) Le diamètre externe et l’épaisseur de
l’accessoire utilisé doivent se conformer
aux spécifications de la plaque signalétique
de l’outil électrique. Les accessoires aux
spécifications incorrectes ne peuvent être ni
maintenus ni contrôlés de façon adéquate.
f)L’alésage des meules, brides, tampons de
soutien, ou de tout autre accessoire, doit
correspondre parfaitement à la taille de la
broche de l’outil électrique. Les accessoires
dont l’alésage ne correspond pas au dispositif
d’installation de l’outil électrique ne tourneront
pas correctement, vibreront de façon excessive
et pourront causer la perte de contrôle de l’outil.
g) Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni
usés excessivement, les brosses métalliques
ne comportent aucun élément brisé ou
lâche. En cas de chute, vérifier que l’outil
n’a pas été endommagé et remplacer tout
accessoire abîmé. Après avoir inspecté
et installé un accessoire, se situer, soimême et tout individu présent, hors du
plan de rotation de l’accessoire et laisser
tourner l’outil une minute à sa vitesse à
vide maximale. En général, tout accessoire
endommagé se brisera lors du temps d’essai.
h) Porter un équipement de protection
individuel. Selon l’application, utiliser une
protection faciale et des lunettes ou un
masque de protection. Si approprié, porter
un masque anti-poussières, une protection
auditive, des gants et un tablier d’atelier
capables de vous protéger contre toute
projection abrasive ou tout fragment. La
protection oculaire doit être capable d’arrêter
toute projection de débris engendrés par des
opérations diverses. Le masque anti-poussières
doit être capable de filtrer les particules
engendrées par l’opération en cours. Toute
68
exposition prolongée à un haut niveau de
décibels peut occasionner une perte de l’acuité
auditive.
i)Maintenir à distance toute personne
étrangère au travail en cours. Toute
personne à l’intérieure de l’aire de travail
doit porter un équipement de protection
individuel. Des débris provenant de la pièce
à travailler ou d’un accessoire brisé pourraient
être éjectés et causer des dommages corporels
au-delà de l’aire de travail immédiate.
j) Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension peut mettre les
parties métalliques exposées de l’outil sous
tension et électrocuter l’utilisateur.
k)Maintenir le cordon électrique éloigné de la
partie rotative de l’outil. En cas de perte de
contrôle, le cordon pourrait être sectionné ou
abîmé, et les bras ou mains pourraient entrer en
contact avec l’organe rotatif.
l)Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’outil avant de le déposer. L’organe rotatif
pourrait s’accrocher à la surface utilisée et
rendre l’outil dangereusement imprévisible.
m) Ne pas laisser l’outil électrique en marche
alors qu’il est accroché à votre côté. Tout
contact accidentel de l’organe rotatif pourrait
faire que ce dernier s’accroche aux vêtements
et qu’un accessoire entre en contact avec le
corps.
n) Nettoyer régulièrement les orifices
d’aération de l’outil. Le ventilateur du moteur
attirera de la poussière à l’intérieur du boîtier
et une accumulation excessive de poussières
métalliques pourrait poser des risques
d’électrocution/incendie.
o) Ne pas utiliser cet outil électrique à
proximité de matériaux inflammables, car
des étincelles pourraient les enflammer.
p) Ne pas utiliser d’accessoires nécessitant
l’utilisation d’un réfrigérant fluide. L’utilisation
d’eau ou de tout autre réfrigérant fluide pourrait
poser des risques d’électrocution ou de
décharges électriques.
Français
CONSIGNES GÉNÉRALES DE
SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
Causes et prévention anti-rebonds
Les rebonds sont la conséquence du grippage ou
coinçage d’une meule, d’un tampon de soutien,
d’une brosse en rotation ou de tout autre accessoire.
Tout grippage ou coinçage causera rapidement le
blocage de l’accessoire en rotation, ce qui lancera
l’outil non contrôlé dans la direction opposée à
l’accessoire en rotation au point du grippage.
Par exemple, si une meule abrasive reste accrochée
ou pincée dans une pièce à travailler, le bord de la
meule engagée au point de grippage peut s’enfoncer
dans la surface du matériau et faire tressauter ou
rebondir la meule. La meule peut alors rebondir vers
ou à l’opposé de l’utilisateur, selon la direction du
mouvement de la meule au point de grippage. Dans
ces conditions, il peut aussi arriver que les meules
abrasives se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation impropre
de l’outil ou de conditions ou procédures d’exécution
incorrectes, et peuvent être évités en prenant les
précautions adéquates énoncées ci-dessous :
a) Maintenir la scie fermement en positionnant
le corps et les bras de façon à pouvoir
résister à toute force de rebonds. Utiliser
systématiquement la poignée latérale,
si fournie avec l’outil, pour un contrôle
maximal de l’outil en cas de rebonds ou
retour de couple au démarrage. L’utilisateur
peut contrôler le retour de couple ou les forces
de rebonds si des précautions adéquates sont
prises.
b) Ne jamais approcher les mains de l’organe
rotatif. L’accessoire pourrait rebondir sur les
mains.
c) Ne pas positionner le corps dans l’espace
que pourrait occuper l’outil en cas de
rebonds. Les rebonds projetteront l’outil dans
la direction opposée au mouvement de la meule
au point de grippage.
d) Prendre des précautions supplémentaires
pour travailler des coins, des bords acérés,
etc. Éviter que l’accessoire sursaute ou
reste accroché. Les coins, bords acérés ou les
sursauts ont tendance à retenir l’accessoire en
rotation et causer la perte de contrôle de l’outil,
ou des rebonds.
e) Ne pas rattacher une lame à chaîne
coupante, à sculpter ou une lame dentée.
Ces lames posent des risques de rebonds
fréquents et de perte de contrôle de l’outil.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au polissage et au
tronçonnage abrasif
a) Utiliser uniquement des types de meules
recommandés pour votre outil électrique
ainsi que le carter spécifiquement conçu
pour la meule choisie. Les meules non
conçues pour un outil électrique ne peuvent être
adéquatement protégées et sont dangereuses.
b) Le carter doit être soigneusement arrimé à
l’outil électrique et installé pour optimiser
la sécurité, de façon à ce que l’utilisateur
soit le moins possible exposé à la meule.
Le carter doit protéger l’utilisateur contre des
fragments de roue cassés, le contact accidentel
et des étincelles qui pourraient enflammer les
vêtements.
c) Les meules ne doivent être utilisées que
pour les applications recommandées. Par
exemple : ne pas meuler avec la partie
latérale d’une meule à tronçonner. Les
meules à tronçonner ont été conçues pour
le meulage périphérique, toute force latérale
appliquée sur ces meules pourrait les faire
éclater.
d) Utiliser systématiquement des brides de
meules en parfait état, de taille et forme
adaptées à la meule choisie. Les brides
de meules servent de support aux meules,
réduisant ainsi les possibilités que la meule
se brise. Les brides de meules à tronçonner
peuvent différer des brides de disques à meuler.
e) Ne pas utiliser de meules émoussées lors
de leur utilisation sur des outils électriques
plus gros. Les meules conçues pour des outils
électriques plus gros ne sont pas adéquates
pour les vitesses plus rapides des outils plus
petits, et risqueraient d’éclater.
Consignes spécifiques de
sécurité additionnelles propres au
tronçonnage abrasif
a) Ne pas gripper la meule à tronçonner ou lui
appliquer une pression excessive. Ne pas
tenter d’effectuer des profondeurs de coupe
excessives. Pousser excessivement la meule
augmente la charge imposée à l’outil, et les
possibilités de torsion ou grippage de la meule
dans la coupe, et par conséquent les rebonds
et bris.
b) Ne pas aligner le corps avec la meule en
rotation ou se placer derrière elle. Lorsque la
meule, au point d’exécution, s’éloigne du corps,
69
Français
tout rebond possible pourrait propulser la meule
en rotation et l’outil électrique directement sur
l’utilisateur.
c) En cas de grippage de meule, ou si une
coupe est interrompue pour quelque raison
que ce soit, arrêter l’outil électrique et le
maintenir immobile jusqu’à arrêt complet
de la meule. Ne jamais tenter de retirer une
meule à tronçonner de la coupe alors qu’elle
est en rotation, pour prévenir tout rebond.
Vérifier la pièce à travailler et prendre les
mesures adéquates pour éliminer toute cause
de grippage.
d) Ne pas reprendre l’opération de coupe
dans la pièce. Laisser la meule tourner à
plein régime puis ré-entrer dans la coupe
prudemment. La meule pourrait se gripper,
sortir de la coupe ou effectuer un rebond si
l’outil électrique était remis en marche dans la
pièce à travailler.
e) Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout risque
de grippage ou rebond de la meule. Les
pièces larges ont tendance à s’affaisser sous
leur propre poids. Un support doit être installé
sous la pièce à travailler, près de la ligne de
coupe, et près des bords, de chaque côté de la
meule.
f)Prenez des précautions supplémentaires
lors de « coupes de poche » dans des
murs existants ou dans toute zone à
visibilité limitée. La meule pourrait couper
des canalisations de gaz ou d’eau, des fils
électriques ou des objets pouvant causer en
retour des rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au ponçage
a) Ne pas utiliser des disques de papier
abrasif de taille excessive. Suivre les
recommandations du fabricant lors de la
sélection du papier à poncer. Les feuilles
de papier abrasif de grande taille, dépassant
du tampon ponceur, posent des risques de
lacération, et peuvent faire que le disque
s’accroche ou se déchire, ou causer des
rebonds.
Consignes spécifiques de sécurité
propres au brossage métallique
a) Prendre des précautions, car des fibres
métalliques sont éjectées par la brosse
pendant le cours normal des opérations.
Ne pas surcharger les fils en appliquant une
70
pression excessive sur la brosse. Les fibres
métalliques peuvent facilement pénétrer les
vêtements légers et/ou la peau.
b) Si l’utilisation d’un carter est recommandée
pour le brossage métallique, protéger la
brosse métallique circulaire ou la brosse de
toute interférence avec ce carter. Le diamètre
des brosses métalliques circulaires ou des
brosses, peut se dilater. C" est dû au travail et
aux forces centrifuges.
Informations de sécurité
supplémentaires
• Le filetage de montage des accessoires
doit correspondre à celui du mandrin de la
meuleuse. Pour les accessoires montés avec
des brides, l’alésage de l’accessoire doit
correspondre au diamètre de positionnement de
la bride. Les accessoires qui ne correspondent
pas au dispositif d’installation de l’outil
électrique ne tourneront pas correctement,
vibreront de façon excessive et pourront causer
la perte de contrôle de l’outil.
• La surface de meulage des meules à moyeu
déporté doit être montée au-dessous du
plan de la lèvre du carter de protection. Une
meule mal montée qui dépasse du plan de la
lèvre du carter de protection ne peut pas être
correctement protégée.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules ;
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement ;
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé ;
– Risques posés par les poussières de
substances dangereuses.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Français
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (p), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Meuleuse d’angle
1 Carter de protection (Type 27)
1 Poignée latérale
1 Jeu de flasques
1 Clé à ergots
NE PAS utiliser de meules autres que des meules à
moyeu déporté ou des disques à lamelles.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces meuleuses angulaires industrielles sont des
outils électriques de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Poignée latérale anti-vibrations
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
La poignée latérale anti-vibrations offre un confort
additionnel en absorbant les vibrations causées par
l’outil.
Carter automatique
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1 Notice d’instructions
Le carter automatique permet d’effectuer des
réglages rapides en cours d’utilisation pour un ajout
de versatilité.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
Système d’évacuation des
poussières (Fig. 1)
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1 Coffret de transport (modèles K uniquement)
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil ni aucun de ses composants, car
cela pose des risques de dommages
corporels ou matériels.
a.Interrupteur marche/arrêt
b.Blocage de l’arbre
c.Carter de protection
d.Poignée latérale
USAGE PRÉVU
Les meuleuses angulaires industrielles D28011,
D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141 ont été conçues pour
les applications professionnelles de meulage,
tronçonnage et ponçage (sauf D28141).
Le système d’évacuation des poussières (e) prévient
l’accumulation de poussières autour du carter
et de l’entrée moteur, et minimise la quantité de
poussières pénétrant dans le boîtier du moteur.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation
est conforme à la norme EN60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
71
Français
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
Installation de la poignée latérale
(Fig. 1, 6)
AVERTISSEMENT : avant toute
utilisation, vérifier que la poignée est
solidement arrimée.
AVERTISSEMENT : la poignée latérale
doit toujours être utilisée pour conserver
le contrôle de l’outil en permanence.
ATTENTION : cette meuleuse à disque
doit être utilisée avec un carter.
Pour utiliser les modèles de meuleuses à disque
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139 et D28141 avec une
meule abrasive agglomérée pour la découpe du
métal ou de la maçonnerie, un carter de type 1
DOIT être utilisé. Les carters de type 1 sont vendus
séparément chez votre distributeur DeWALT.
REMARQUE : veuillez vous reporter au Tableau
d’accessoires de meulage et de tronçonnage en
fin de section pour obtenir la liste des accessoires
pouvant être utilisés avec ces meuleuses.
CARTER DE PROTECTION AVEC VIS DE FIXATION (FIG. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Disposer la meuleuse angulaire sur une table,
avec la broche (o) sur le dessus.
2.Alignez les pattes (k) sur les encoches (l).
3.Poussez sur le carter (c) et tournez-le dans la
position requise.
4.Vissez soigneusement la vis (m).
5.Pour retirer le carter, dévissez la vis.
ATTENTION : si le carter ne peut pas
être resserré correctement à l’aide de
la vis, ne pas utiliser l’outil. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
amener l’outil et le carter dans un centre
de réparation pour faire réparer ou
remplacer le carter.
CARTER DE PROTECTION SANS CLÉ (FIG. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Placez la meuleuse d’angle sur une table avec
l’arbre (o) vers le haut.
2.Débloquez le système de blocage (g) et tenez le
carter de protection (c) sur l’outil comme illustré.
Vissez fermement la poignée latérale (d) dans
l’un des trous (f) situés de chaque côté du carter
d’engrenage.
3.Alignez les ergots (k) avec les encoches (l).
Installation et retrait du carter
(Fig. 2)
5.Si nécessaire, augmentez la force de serrage
en serrant la vis (m).
72
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
4.Enfoncez le carter de protection et faites-le
tourner jusqu’à la position souhaitée.
6.Serrez le système de blocage.
7.Pour démonter le carter de protection,
desserrez le système de blocage.
Français
Installation et retrait d’un disque à
meuler ou à tronçonner (Fig. 1, 4, 5)
AVERTISSEMENT : ne pas utiliser de
disque endommagé.
1.Disposez l’outil sur une table, avec le carter sur
le dessus.
2.Installez correctement la bride de soutien (i) sur
la broche (o), (Fig. 4).
3.Placez le disque (n) sur la bride de soutien (i).
Lors de l’installation d’un disque avec un centre
en relief, assurez-vous que ce centre en relief (j)
soit positionné contre la bride de soutien (i).
4.Vissez l’écrou de blocage fileté (h) sur la broche
(o), (Fig. 5).
a.L’anneau sur l’écrou de blocage fileté (h) doit
se trouver contre le disque lorsqu’on utilise
un disque de meulage (Fig. 5A).
b.L’anneau sur l’écrou de blocage fileté (h) doit
se trouver à l’opposé du disque lorsqu’on
utilise un disque à tronçonner (fig.5B).
5.Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre
(b) puis faites pivoter la broche (o) jusqu’à ce
qu’elle se verrouille en place.
6.Resserrez l’écrou de blocage fileté (h) à l’aide
de la clé de serrage à deux broches fournie
avec l’outil.
7.Libérez le bouton de blocage de l’arbre.
8.Pour retirer le disque, desserrez l’écrou de
blocage fileté (h) à l’aide de la clé de serrage à
deux broches.
Montage et démontage du
tampon support/papier abrasif
(Fig. 1, 5)
1.Disposez l’outil sur une table, avec le carter sur
le dessus.
2.Retirez la bride de support (i).
3.Placez le tampon support en caoutchouc
correctement sur la broche (o).
4.Placez le papier abrasif sur le tampon support
en caoutchouc.
5.Vissez l’écrou de blocage fileté (h) sur la
broche. L’anneau sur l’écrou de blocage fileté
(h) doit être tourné vers le tampon support.
6.Appuyez sur le bouton de blocage de l’arbre
(b) puis faites pivoter la broche (o) jusqu’à ce
qu’elle se verrouille en place.
7.Resserrez l’écrou de blocage fileté (h) à l’aide
de la clé de serrage à deux broches.
8.Libérez le verrouillage de l’arbre.
9.Pour retirer le tampon support en caoutchouc,
desserrez l’écrou de blocage fileté (h) à l’aide
de la clé de serrage à deux broches.
Montage d’une brosse métallique
Vissez la brosse métallique directement sur l’arbre,
sans utiliser l’entretoise ni le flasque fileté.
Avant tout utilisation
• Installez le carter et le disque ou la meule
appropriés. N’utilisez aucun disque ou meule
excessivement émoussé.
• Ne pas utiliser d’accessoires endommagés.
Avant toute utilisation, vérifier tous les
accessoires, par exemple que les meules
abrasives ne sont ni ébréchées ni fendues,
les tampons de soutien ne sont ni fendus ni
usés excessivement, les brosses métalliques
ne comportent aucun élément brisé ou lâche.
En cas de chute, vérifier que l’outil n’a pas
été endommagé et remplacer tout accessoire
abîmé. Après avoir inspecté et installé un
accessoire, se situer, soi-même et tout
individu présent, hors du plan de rotation de
l’accessoire et laisser tourner l’outil une minute
à sa vitesse à vide maximale. En général, tout
accessoire endommagé se brisera lors du
temps d’essai.
• Assurez-vous que les brides, externe et
interne, sont correctement installées. Suivez
les instructions fournies dans le Tableau des
accessoires de meulage et découpe.
• Assurez-vous que le disque ou la meule
tourne dans le sens des flèches marquées sur
l’accessoire et l’outil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt.
73
Français
AVERTISSEMENT :
• S’assurer que le matériau à meuler est
fermement arrimé.
• Utilisez les pinces ou un étau pour fixer
et soutenir l’ouvrage sur une plateforme
stable. Il est important pour serrer et
soutenir l’ouvrage de manière sûre afin
d’éviter le mouvement de l’ouvrage et
la perte de contrôle. Le mouvement
de l’ouvrage ou la perte de contrôle
peuvent représenter un risque et
causer des blessures personnelles.
Position correcte des mains
(Fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
• Fixez la pièce. Une pièce fixée avec
des dispositifs de serrage ou un étau
est maintenue bien mieux qu’avec les
mains.
• Soutenir les panneaux, ou toute pièce
surdimensionnée, pour minimiser tout
risque de grippage ou rebond de la
meule. Les pièces larges ont tendance
à s’affaisser sous leur propre poids. Un
support doit être installé sous la pièce
à travailler, près de la ligne de coupe, et
près des bords, de chaque côté de la
meule.
Mise en marche et arrêt (Fig. 1)
•P
ortez toujours des gants de travail
appropriés lors de l’utilisation de cet
outil.
3.Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Pour arrêter l’outil en fonctionnement continu,
appuyez sur la partie arrière de l’interrupteur.
• Le boîtier d’engrenage devient très
chaud pendant l’utilisation.
Bouton de blocage de l’arbre (Fig. 1)
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil. Ne pas exercer de
pression latérale sur le disque.
•É
viter toute surcharge. Si l’outil venait
à surchauffer, le laisser fonctionner à
vide quelques minutes pour refroidir
l’accessoire. Ne pas toucher les
accessoires avant qu’ils soient
refroidis. Les disques deviennent très
chaud pendant l’utilisation.
• Ne jamais utiliser de bagues de
réduction, ou autres adaptateurs, pour
ajuster un large trou de meule abrasive.
• Ne jamais utiliser l’outil sans son
dispositif de protection.
•L
’outil n’est pas conçu pour être utilisé
avec une meule boisseau.
• Ne pas utiliser l’outil électrique avec un
support de découpe.
• Ne jamais utiliser de tampon avec des
produits abrasifs liés.
• Soyez prudent, la meule continue de
tourner une fois que l’outil est arrêté.
74
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (d), et l’autre sur le boîtier de
l’outil, comme illustré en figure 1.
AVERTISSEMENT : ne mettez pas en
marche et n’arrêtez pas l’outil lorsqu’il est
en charge.
1.Pour utiliser l’outil, appuyez sur l’interrupteur
marche/arrêt (a).
2.Pour une utilisation continue, enfoncez
l’interrupteur complètement vers l’avant.
Le bouton de blocage de l’arbre (b) est destiné à
empêcher la broche de tourner lors de l’installation
ou du retrait de la meule. N’utilisez le bouton de
blocage de l’arbre que lorsque l’outil est à l’arrêt,
débranché du secteur, et après arrêt complet du
moteur.
AVIS : pour réduire tout risque de
dommages matériels, ne pas actionner le
bouton de blocage de l’arbre alors que
l’outil est en marche. L’outil pourrait non
seulement être endommagé mais tout
accessoire installé pourrait se détacher
et poser des risques de dommages
corporels.
Pour actionner le verrouillage, appuyez sur le bouton
de blocage de l’arbre puis faites tourner la broche
jusqu’à la bloquer complètement.
Applications métal
Avant d’utiliser l’outil pour des applications métal,
assurez-vous que le dispositif à courant résiduel
(DCR) a été inséré pour prévenir tout risque résiduel
inhérent aux limailles.
Français
Si le courant venait à être coupé par le DCR,
rapportez l’outil chez un réparateur agréé DeWALT.
AVERTISSEMENT : dans des
conditions de travail extrêmes, des
poussières conductrices peuvent
s’accumuler à l’intérieur du boîtier
de l’appareil lors du travail du métal.
Cela pourra provoquer la dégradation
de l’isolation protectrice de l’appareil
et poser des risques de décharges
électriques.
Pour éviter toute accumulation de limailles à
l’intérieur de l’appareil, il est recommandé de
nettoyer quotidiennement les fentes d’aération. Se
reporter à la section Maintenance.
Utilisation de disques à lamelles
AVERTISSEMENT : accumulation de
poussières métalliques. L’utilisation
intensive de disques à lamelles pour
des applications métal pose des risques
accrus de décharges électriques. Pour
réduire ces risques, insérer un DCR
avant utilisation et nettoyer les fentes
d’aération quotidiennement en y soufflant
de l’air comprimé conformément aux
instructions de maintenance ci-dessous.
Pour couper le métal
Pour le tronçonnage avec des abrasifs
agglomérés, toujours utiliser le carter de
protection de type 1.
Lors de la coupe, adopter une vitesse modérée
et adaptée au matériau à découper. Ne pas trop
appuyer sur le disque de tronçonnage, ni incliner ou
faire osciller la machine.
Ne pas réduire la vitesse de ralentissement des
disques de tronçonnage en appliquant une pression
latérale.
La machine doit toujours être utilisée avec un
mouvement de meulage vers le haut. Dans le
cas contraire, il existe un risque d’être poussé de
manière incontrôlée hors de la découpe.
Lors de la découpe de profilés et de barres carrées,
il convient de commencer par la section la plus
petite.
Meulage grossier
Ne jamais utiliser de disque de tronçonnage
pour le dégrossissage.
Utilisez toujours le carter de protection de
type 27.
Les meilleurs résultats de dégrossissage sont
obtenus en orientant la machine selon un angle de
30° à 40°. Déplacez la machine d’avant en arrière
avec une pression modérée. De cette manière,
la pièce ne deviendra pas trop chaude, ne se
décolorera pas et aucune rainure ne sera formée.
Découpe de la pierre
La machine doit être utilisée uniquement pour
la découpe à sec.
Pour la découpe de la pierre, il convient d’utiliser un
disque de tronçonnage au diamant.
Utiliser la machine uniquement avec le masque
supplémentaire de protection contre la poussière.
Conseil de travail
Prenez soin lors de la découpe d’encoches
dans les parois structurelles.
Les encoches dans les parois structurelles sont
sujettes à des réglementations qui varient selon le
pays. Ces réglementations doivent être respectées
dans tous les cas.
Avant de commencer le travail, consultez l’ingénieur
structurel responsable, l’architecte ou le superviseur
de construction.
MAINTENANCE
Cet outil DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil
dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire. Avant de
rebrancher l’outil, presser puis relâcher
la gâchette pour s’assurer que l’outil est
bien à l’arrêt. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages
corporels.
Balais autorupteurs
Le moteur sera coupé automatiquement pour
indiquer que les balais de charbon sont presque
usés et qu’il faut effectuer la maintenance de l’outil.
Les balais de charbon ne peuvent être remplacés
par l’utilisateur. Rapportez l’outil chez un réparateur
agréé DeWALT.
75
Français
TABLEAU DES ACCESSOIRES
Max.
[mm]
Lubrification
D
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
d
D
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
b
Longueur
[mm] Rotation Vitesse
de trou
min. périphérique
fileté
-1
[min.
]
[m/s]
d
[mm]
115
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
b 150
6 22,23
115
D
125
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
9000
11000
-
-
11000
150
9000
75
30 M14 11000
d
b
D
115 12 M14 11000
D
125 12 M14 11000
150 12 M14
9000
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DeWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
L
a collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DeWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DeWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DeWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
76
Français
TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Meule à moyeu
déporté
CARTER DE
TYPE 27
Carter de type 27
Disque à
lamelles
Brosse
métallique
circulaire
Bride de soutien
Meule de type 27 à moyeu
déporté
Écrou de blocage fileté
Brosse
métallique à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique circulaire
Brosse
coupelle à
écrou taraudé
Carter de type 27
Brosse métallique
Tampon de
soutien/disque
abrasif
Carter de type 27
Tampon de soutien en
caoutchouc
Disque abrasif
Écrou de blocage fileté
77
Français
TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE (suite)
Type de carter
Accessoire
Description
Installation de la meule
Disque de
coupe de
maçonnerie,
liaisonné
CARTER DE
TYPE 1
Carter de type 1
Disque à
métal, liaisonné
Meule à
tronçonner
diamantée
CARTER DE
TYPE 1
OU
CARTER DE
TYPE 27
78
Bride de soutien
Meule à tronçonner
Écrou de blocage fileté
Italiano
SMERIGLIATRICI ANGOLARI D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
VAC
Tipo
Potenza assorbita
W
Velocità nominale a vuoto
min-1
Diametro mola
mm
Diametro dell’alberino
Lunghezza dell’alberino
mm
Peso
kg
* il peso comprende la smerigliatrice angolare e la protezione
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-3
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
90
90
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
89
90
89
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
101
101
100
101
100
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Valore di emissione delle vibrazioni ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Incertezza K =
m/s
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Smerigliatura
Sabbiatura
Tensione
VAC
Tipo
Potenza assorbita
W
Velocità nominale a vuoto
min-1
Diametro mola
mm
Diametro dell’alberino
Lunghezza dell’alberino
mm
Peso
kg
* il peso comprende la smerigliatrice angolare e la protezione
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
79
Italiano
D28134
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-3
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
89
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
100
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3,0
Smerigliatura
Valore di emissione delle vibrazioni ah,AG =
Incertezza K =
Sabbiatura
Valore di emissione delle vibrazioni ah,DS =
Incertezza K =
89
100
3,0
91
102
3,0
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
10 A, rete elettrica
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
80
91
102
3,0
8,0
1,5
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Utensili a 230 V
D28141
8,5
1,5
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Fusibili:
Europa
D28139
m/s2
m/s2
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
D28135
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
SMERIGLIATRICI ANGOLARI
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
Italiano
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.06.2015
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
81
Italiano
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
82
f)
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE
AGGIUNTIVE
Avvertenze di sicurezza per tutte le
lavorazioni
a) Questo apparato è stato progettato per
essere utilizzato come smerigliatrice,
sabbiatrice, spazzola o apparato di taglio.
Leggere attentamente tutte le avvertenze,
istruzioni, illustrazioni e specifiche fornite
con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi .
b) Si sconsiglia l’esecuzione di operazioni
come la lucidatura e la sabbiatura (D28141)
con questo apparato elettrico. L’esecuzione
di lavorazioni per le quali l’apparato non è stato
progettato comporta dei rischi e può causare
lesioni personali.
c) Non utilizzare accessori non progettati
appositamente o non consigliati dal
produttore per questo tipo di apparato.
Anche se un accessorio può essere collegato
all’apparato, ciò non ne garantisce la sicurezza
di utilizzo.
d) La velocità nominale dell’accessorio deve
essere pari almeno a quella massima
indicata sull’apparato. Gli accessori fatti
funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e
disintegrarsi.
e) Il diametro esterno e lo spessore
dell’accessorio devono rientrare nei limiti
previsti per l’apparato. Non è possibile
proteggere o controllare adeguatamente gli
accessori di dimensioni errate.
Italiano
f)Il diametro dell’asse di mole, flange,
platorelli o di qualsiasi altro accessorio
deve corrispondere esattamente a quella
dell’alberino dell’apparato. Gli accessori
con il diametro dell’asse che non corrisponde
alla struttura di montaggio dell’apparato
non mantengono l’equilibrio, vibrano
eccessivamente e possono causare la perdita di
controllo.
g) Non utilizzare accessori danneggiati.
Prima di ogni utilizzo controllare gli
accessori affinché sui dischi abrasivi non
vi siano scheggiature e lesioni, non siano
presenti crepe o segni eccessivi di usura
sul platorello, che le spazzole metalliche
non abbiano filamenti metallici staccati o
spezzati. Se l’apparato o l’accessorio è
caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo
aver ispezionato o installato un accessorio,
verificare che l’operatore e le altre persone
siano lontane dal piano dell’accessorio
rotante e far girare l’apparato a vuoto
alla massima velocità per un minuto. Gli
accessori danneggiati normalmente si rompono
durante questa fase di verifica.
h) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. A seconda delle lavorazioni,
utilizzare una maschera o occhiali di
protezione. Se opportuno, indossare
una mascherina antipolvere, protezioni
acustiche, guanti e un grembiule da lavoro
in grado di arrestare frammenti abrasivi
o di lavorazione di piccole dimensioni. La
protezione oculare deve impedire a detriti volanti
generati dalle varie lavorazioni di raggiungere gli
occhi. La maschera antipolvere o il respiratore
devono essere in grado di filtrare le particelle
generate dalle lavorazioni. L’esposizione
prolungata a rumori di alta intensità può causare
la perdita dell’udito.
i)Tenere le altre persone a distanza di
sicurezza dalla zona di lavoro. Chiunque
acceda alla zona di lavoro deve indossare
abbigliamento di protezione adeguato.
Frammenti del pezzo da lavorare o di un
accessorio rotto possono volare via e causare
lesioni al di là dell’immediata area di lavoro.
j) Sostenere l’apparato unicamente con
supporti aventi superfici isolanti quando si
eseguono lavorazioni in cui la parte tagliente
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti o il
cavo di alimentazione dell’apparato stesso.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
k)Posizionare il cavo lontano dall’accessorio
rotante. In caso di perdita di controllo, il cavo
può essere tagliato o impigliato e potrebbe
avere una forza tale da trascinare la mano
o il braccio dell’operatore verso l’accessorio
rotante.
l)Non appoggiare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. L’accessorio rotante potrebbe fare
presa sulla superficie e trascinare l’apparato
facendone perdere il controllo.
m) Non azionare l’apparato mentre lo si
trasporta a fianco. Un contatto accidentale
con l’accessorio rotante può farlo impigliare ai
vestiti e trascinarlo verso il corpo dell’operatore.
n) Pulire regolarmente le prese d’aria
dell’apparato. La ventola del motore può
attirare la polvere all’interno dell’alloggiamento
e l’accumulo eccessivo di metallo polverizzato
può causare pericoli elettrici.
o) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Le scintille possono far prendere
fuoco ai materiali.
p) Non utilizzare accessori che richiedono
refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o altri
liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione
o scosse elettriche.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
AGGIUNTIVE PER TUTTE LE
LAVORAZIONI
Cause del rimbalzo e salvaguardia
dell’operatore
Il rimbalzo è una reazione improvvisa provocata da
mole, platorelli, spazzole o qualsiasi altro accessorio
in rotazione che rimanga pinzato o impigliato. Ciò
provoca un arresto immediato dell’accessorio
rotante che a sua volta provoca la perdita di controllo
dell’apparato, che viene spinto nella direzione opposta
rispetto alla rotazione dell’accessorio nel punto in cui
è stato trattenuto.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o
pinzato dal pezzo da lavorare, il bordo della mola
penetrato nel punto pinzato può scavare nel materiale
e causare lo scavalcamento o il rimbalzo della mola. la
mola può saltare sia verso l’operatore che in direzione
opposta a secondo della direzione del movimento
della mola nel punto pinzato. In queste condizioni è
possibile che i dischi abrasivi si spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato
dell’apparato e/o di metodi o condizioni di lavoro
83
Italiano
scorretti e può essere evitato prendendo le
appropriate precauzioni come descritto di seguito:
a) mantenere una salda presa sull’apparato e
scegliere una posizione per corpo e braccia
che sia in grado di resistere alle forze di
rimbalzo. Utilizzare sempre l’impugnatura
ausiliaria, se presente, per offrire la massima
resistenza al rimbalzo o alla reazione di
coppia durante l’avviamento. L’operatore
può frenare la reazione di coppia o la forza
di rimbalzo se vengono prese le precauzioni
adatte.
b) non porre mai le mani vicino l’accessorio
rotante. L’accessorio può rimbalzare sulle mani
dell’operatore.
c) l’operatore non deve posizionarsi nel punto
in cui si potrebbe dirigere l’apparato in caso
di rimbalzo. Il rimbalzo spinge l’apparato nella
direzione opposta al movimento del disco nel
punto in cui si impiglia.
d) prestare particolare attenzione quando
si lavorano angoli, estremità appuntite
ecc. Evitare di far rimbalzare o impigliare
l’accessorio. Angoli, estremità appuntite o
rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio
rotante e a causare la perdita di controllo o il
rimbalzo dell’apparato.
e) non collegare una lama da motosega per
legno o una lama da sega dentata. Queste
lame creano rimbalzi e perdita di controllo
frequenti.
Avvertenze di sicurezza specifiche
per lavorazioni di smerigliatura e
taglio abrasivo
a) Usare solo i tipi di mola raccomandati per il
proprio apparato e le protezioni specifiche
progettate per quella mola. Le mole non
omologate per quell’apparato non possono
essere protette adeguatamente e non sono
sicure.
b) La protezione deve essere fissata
saldamente all’apparato e posizionata per
la massima sicurezza, in modo che la mola
sporga il meno possibile verso l’operatore.
La protezione serve per proteggere l’operatore
da frammenti di mole spezzate, da un contatto
accidentale con la mola e dalle scintille che
potrebbero incendiare gli indumenti.
c) Le mole vanno usate solo nelle lavorazioni
per cui sono raccomandate. Per esempio:
non molare con il fianco di una mola
da taglio. Le mole da taglio abrasivo sono
progettate per la smerigliatura periferica. Forze
84
laterali applicate a queste mole possono
causarne la frantumazione.
d) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, della dimensione e forma
corretta per quella mola. Se le flange sono
appropriate, supportano la mola e ne riducono
la possibilità di rottura. Le flange per dischi da
taglio possono differire dalle flange per dischi
abrasivi.
e) Non utilizzare mole consumate dall’uso
con apparati più potenti. Le mole progettate
per apparati più potenti non sono adatte alle
maggiori velocità degli apparati più piccoli e si
possono spaccare.
Avvertenze di sicurezza aggiuntive
specifiche per lavorazioni di taglio
abrasivo
a) Non far incastrare il disco di taglio e non
applicare troppa pressione. Non provare
a fare tagli troppo profondi. Il sovraccarico
della mola aumenta il carico e la suscettibilità
alla torsione o all’inceppamento della mola nel
taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura.
b) Non posizionarsi con il corpo allineato alla
mola in rotazione e star dietro di essa.
Quando la mola si muove nella direzione di
allontanamento dal corpo, il possibile rimbalzo
può spingere la mola in rotazione e l’apparato
proprio verso di se.
c) Quando la mola si inceppa o quando un
taglio si interrompe per qualsiasi ragione,
spegnere l’apparato e tenerlo immobile fino
al suo completo arresto Non tentare mai di
rimuovere il disco da taglio mentre la mola
è in movimento, altrimenti può rimbalzare.
Esaminare e prendere azioni correttive per
eliminare le cause che inceppano la lama.
d) Non ricominciare il taglio nel pezzo in
lavorazione. Far raggiungere la massima
velocità alla mola e poi rientrare con
attenzione nel taglio. La mola può incepparsi,
scavalcare o rimbalzare se l’apparato elettrico
viene riavviato quando ancora è dentro al pezzo
in lavorazione.
e) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni
vanno sorretti per minimizzare il rischio che
la mola sia pinzata o che rimbalzi. I pezzi più
grandi tendono a incurvarsi sotto il loro stesso
peso. Devono essere collocati dei supporti sotto
al pezzo da entrambi i lati, vicino la linea di taglio
e alle estremità del pannello, da entrambi i lati
della mola.
Italiano
f)Prestare ancora più attenzione quando si
eseguono “tagli a tuffo” all’interno di pareti o
di altre aree cieche. La parte sporgente della
mola può tagliare tubi del gas o dell’acqua, cavi
elettrici o anche oggetti che possono provocare
il ribalzo.
Avvertenze di sicurezza specifiche
per operazioni di sabbiatura
a) Non utilizzare carta vetrata che sporga
molto oltre il disco. Nella scelta della carta
vetrata seguire i consigli del produttore.
Una carta vetrata che sporga oltre il platorello
di sabbiatura presenta il rischio di lacerazioni
e può restare impigliata, strappare il disco o
rimbalzare.
Avvertenza di sicurezza specifiche
per lavorazioni di spazzolatura
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
– Rischio di polveri provenienti da sostanze
pericolose.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
a) Far attenzione alle setole metalliche che
schizzano via dalla spazzola anche durante
le comuni lavorazioni. Non sforzare le setole
con un eccessivo carico sulle spazzola. Le
setole metalliche penetrano facilmente gli abiti
leggeri e/o la pelle.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
b) Quando viene raccomandato l’utilizzo di
una protezione durante la spazzolatura, non
far mai toccare la mola o la spazzola con il
bordo della protezione. La mola o la spazzola
possono aumentare di diametro durante il
lavoro a causa delle forze centrifughe.
Utilizzare protezioni oculari.
Informazioni di sicurezza aggiuntive
• Il montaggio filettato degli accessori deve
corrispondere alla filettatura del mandrino della
smerigliatrice. Per gli accessori montati tramite
flange, il foro dell’albero dell’accessorio deve
corrispondere al diametro di posizionamento
della flangia. Gli accessori che non
corrispondono alla struttura di montaggio
dell’apparato non mantengono l’equilibrio,
vibrano eccessivamente e possono causare la
perdita di controllo.
• La superficie di smerigliatura delle mole premute
al centro deve essere montata al di sotto
del piano della linguetta di protezione. Non è
possibile fornire una protezione adeguata a una
mola non montata correttamente che sporge
attraverso il piano della linguetta di protezione.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (p), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
La confezione contiene:
1 Rettificatrice angolare
1 Dispositivo di protezione (Tipo 27)
1 Impugnatura laterale
1 Set di flange
1 Chiave a due perni
1 Cassetta di trasporto (solo i modelli K)
1 manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
85
Italiano
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare mai
l’apparato o alcuna parte di esso.
Potrebbe dar luogo a danni o a lesioni
personali.
a.Interruttore on/off
b.Chiusura alberino
c.Dispositivo di protezione
d.Impugnatura laterale
DESTINAZIONE D’USO
Le smerigliatrici angolari ad uso intensivo D28011,
D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141 sono state progettate
per applicazioni professionali di smerigliatura, taglio
e sabbiatura (eccetto D28141).
Sistema di espulsione della
polvere (Fig. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Il sistema di espulsione della polvere (e) ne evita
l’accumulo intorno alla protezione e all’entrata
del motore e ne minimizza la quantità che entra
nell’alloggiamento del motore.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
NON utilizzare dischi abrasivi diversi da quelli a
centro depresso e dai dischi lamellari.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in
presenza di liquidi o gas infiammabili.
Queste smerigliatrici angolari per uso pesante sono
apparati elettrici professionali.
NON CONSENTIRE a bambini di entrare in
contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Impugnatura laterale antivibrazione
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
L’impugnatura laterale antivibrazione offre l’ulteriore
comodità di assorbire le vibrazioni causate
dall’apparato.
Protezione ad aggancio rapido
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
La protezione ad aggancio rapido permette una
sua veloce regolazione durante le lavorazioni, per
aumentarne la versatilità.
86
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
che sia spento. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Italiano
Attacco dell’impugnatura laterale
(Fig. 1, 6)
AVVERTENZA: prima di utilizzare
l’apparato, verificare che l’impugnatura
sia fissata saldamente.
AVVERTENZA: l’impugnatura laterale
deve essere sempre utilizzata per
mantenere il controllo dell’apparato in
qualsiasi momento.
Avvitare a fondo l’impugnatura (d) in uno degli
innesti (f) presenti su ciascun lato della scatola
ingranaggi.
Montaggio e rimozione della
protezione (Fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
che sia spento. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
ATTENZIONE: le protezioni vanno usate
con questa smerigliatrice.
Quando si usa la smerigliatrice D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139 o la D28141 con una mola di abrasivi
agglomerati per tagliare metallo o muratura, è
NECESSARIO utilizzare una protezione di Tipo 1. Le
protezioni di Tipo 1 sono disponibili come accessori
a pagamento presso i distributori DeWALT.
NOTA: vedere Guida accessori per la
smerigliatura al termine di questa sezione per
gli altri accessori da poter utilizzare con queste
smerigliatrici.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CON VITE DI FISSAGGIO
(FIG. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Poggiare la smerigliatrice angolare su un tavolo,
con l’alberino (o) in su.
2.Allineare le guide (k) con le tacche (l).
3.Premere la protezione (c) verso il basso e
ruotarla sulla posizione richiesta.
4.Stringere forte la vite (m).
5.Per rimuovere la protezione, allentare la vite.
ATTENZIONE: se non si riesce a
stringere la protezione con la vite di
regolazione, non utilizzare l’apparato.
Per ridurre il rischio di lesioni personali,
portare l’apparato e la protezione a
un centro di assistenza per riparare o
sostituire la protezione.
DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SENZA CHIAVE (FIG. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Posizionare la rettificatrice angolare su un
ripiano, con l’alberino (o) rivolto verso l’alto.
2.Sbloccare il fermo del morsetto (g) e tenere
il dispositivo di protezione (c) sopra l’utensile
come illustrato.
3.Allineare le alette (k) alle tacche (l).
4.Premere il dispositivo di protezione verso il
basso e ruotarlo alla posizione richiesta.
5.Se necessario, aumentare la forza di fissaggio
serrando la vite (m).
6.Serrare il fermo del morsetto.
7.Per rimuovere il dispositivo di protezione,
rilasciare il fermo del morsetto.
Inserimento e rimozione di un disco
da smerigliatura o da taglio
(fig, 1, 4, 5)
AVVERTENZA: non utilizzare dischi
danneggiati
1.Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino
in su.
2.Inserire correttamente la flangia interna (i)
sull’alberino (o) (Fig. 4).
3.Poggiare il disco (n) sulla flangia (i). Quando
si inserisce un disco con il centro depresso,
assicurarsi che la parte centrale rialzata (j) sia
rivolta verso la flangia (i).
4.Avvitare il dado di serraggio filettato (h)
sull’alberino (o) (Fig. 5).
a.Quando si inserisce un disco da
smerigliatura, l’anello del dado di serraggio
filettato (h) deve essere rivolto verso il disco
(Fig. 5A).
b.Quando si inserisce un disco da taglio,
l’anello del dado di serraggio filettato (h)
deve essere rivolto dalla parte opposta del
disco (Fig. 5B).
5.Premere il tasto (b) di blocco dell’alberino (o) e
ruotarlo fino a quando si blocca in posizione.
6.Stringere il dado di serraggio filettato (h) con la
chiave doppia in dotazione.
7.Rilasciare il blocco dell’alberino.
8.Per rimuovere il disco, allentare il dado di
serraggio filettato (h) con la chiave doppia.
87
Italiano
Montaggio e smontaggio di un
platorello/foglio di carta abrasiva
(fig, 1, 5)
1.Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino
in su.
2.Rimuovere la flangia di supporto (i).
3.Posizionare il platorello di supporto in gomma
correttamente sull’alberino (o).
4.Posizionare il foglio di carta abrasiva sul
platorello di supporto in gomma.
5.Avvitare il dado di serraggio filettato (h)
sull’alberino. L’anello del dado di serraggio
filettato (h) deve essere rivolto verso il platorello
di supporto in gomma.
istruzioni fornite nel Diagramma degli
accessori di smerigliatura e di taglio.
•Assicurarsi che il disco o la mola ruoti nella
direzione delle frecce indicate sull’accessorio e
sull’apparato.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
che sia spento.
AVVERTENZA:
• Assicurarsi che tutti i materiali da
smerigliare siano fissati saldamente.
• Usare morse o un morsetto per tenere
e bloccare il pezzo da lavorare ad
una piattaforma stabile. È importante
fissare e sostenere il pezzo saldamente
per impedire movimenti del pezzo e
la perdita del controllo. Il movimento
del pezzo o la perdita del controllo
possono costituire un pericolo e
provocare lesioni alle persone.
• Fissare il pezzo da lavorare. Un pezzo
da lavorare fissato con dispositivi di
serraggio o in una morsa è tenuto più
saldamente che se tenuto a mano.
• Pannelli o altri pezzi di grandi
dimensioni vanno sorretti per
minimizzare il rischio che la mola sia
pinzata o che rimbalzi. I pezzi più grandi
tendono a incurvarsi sotto il loro stesso
peso. Devono essere collocati dei
supporti sotto al pezzo da entrambi
i lati, vicino la linea di taglio e alle
estremitr del pannello, da entrambi i lati
della mola.
• Indossare sempre regolari guanti da
lavoro durante il funzionamento di
questo utensile.
• La scatola del cambio diventa
bollente durante l’uso.
6.Premere il tasto (b) di blocco dell’alberino (o) e
ruotarlo fino a quando si blocca in posizione.
7.Stringere il dado di serraggio filettato (h) con la
chiave doppia.
8.Rilasciare il blocco dell’alberino
9.Per rimuovere il platorello di supporto in
gomma, allentare il dado di serraggio filettato (h)
con la chiave doppia.
Installazione della spazzola
metallica
Avvitare la spazzola metallica direttamente
sull’alberino senza utilizzare il distanziale e la flangia
filettata.
Prima di cominciare
•Installare la protezione e il disco o la mola
appropriata. Non utilizzare dischi o mole troppo
consumati.
• Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di
ogni utilizzo controllare gli accessori affinché
sui dischi abrasivi non vi siano scheggiature
e lesioni, non siano presenti crepe o segni
eccessivi di usura sul platorello, che le spazzole
metalliche non abbiano filamenti metallici
staccati o spezzati. Se l’apparato o l’accessorio
è caduto, verificare eventuali danni o installare
un accessorio non danneggiato. Dopo aver
ispezionato o installato un accessorio, verificare
che l’operatore e le altre persone siano lontane
dal piano dell’accessorio rotante e far girare
l’apparato a vuoto alla massima velocità per un
minuto. Gli accessori danneggiati normalmente
si rompono durante questa fase di verifica.
• Assicurarsi che le flange interna ed esterna
siano montate correttamente. Seguire le
88
Italiano
• Applicare solo una pressione leggera
sull’apparato. Non esercitare pressioni
laterali sul disco.
• Evitare i sovraccarichi. Se l’apparato
si surriscalda, farlo girare a vuoto
per qualche minuto per raffreddare
l’accessorio. Non toccare gli accessori
prima che si siano raffreddati. I dischi
diventano bollenti durante l’uso.
Blocco dell’alberino (Fig. 1)
Il blocco dell’alberino (b) serve a prevenire la
rotazione dell’alberino durante il montaggio o la
rimozione delle mole. Agire sul blocco del’alberino
solo quando l’apparato è spento, con il cavo
elettrico staccato dalla presa e dopo che è
completamente fermo.
AVVISO: per ridurre il rischio di
danneggiare l’apparato, non inserire
il blocco dell’alberino durante il
funzionamento. Altrimenti si danneggia
l’apparato e gli accessori presenti
potrebbero schizzare via, causando
possibili lesioni.
• Non utilizzare riduttori o adattatori per
adattare il foro di un disco troppo largo
all’utensile adoperato.
• Non usare mai l’utensile senza aver
ricollocato la protezione del disco al
suo posto.
• L’apparato non è destinato all’uso con
una tazza per smerigliatura.
• Non utilizzare l’apparato elettrico con
un supporto tagliato.
• Non usare mai dischi deformabili
insieme a prodotti legati abrasivi.
Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che
sia stato inserito un interruttore differenziale per
evitare i rischi residui causati da sfridi metallici.
• Il disco continuerà a ruotare per
qualche istante dopo che l’utensile è
stato spento.
Se la corrente è stata interrotta dall’interruttore
differenziale, portare l’apparato presso un centro di
assistenza autorizzato DeWALT.
Corretto posizionamento delle mani
(Fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per prevenire
reazioni improvvise.
Per una presa corretta, stringere con una mano
l’impugnatura laterale (d) e con l’altra il corpo
dell’apparato, come mostrato in figura 1.
Accensione e spegnimento (on e off)
(Fig. 1)
AVVERTENZA: non accendere o
spegnere l’utensile quando si trova sotto
carico.
1.Per far partire l’utensile, premere l’interruttore
on/off (a).
2.Per il funzionamento continuo, premere
l’interruttore completamente in avanti.
3.Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Per fermare l’utensile durante il funzionamento
continuo, fare pressione sulla parte posteriore
dell’interruttore.
Per inserire il blocco, premere il pulsante di blocco
dell’alberino e ruotarlo fino a quando non gira più.
Lavorazioni su metalli
AVVERTENZA: in condizioni di lavoro
estreme, durante le lavorazioni su metalli
si possono accumulare polveri conduttive
dentro l’alloggiamento del motore Ciò
può far degradare l’isolamento protettivo
della macchina, con possibili rischi di
scossa elettrica.
Per evitare l’accumulo di sfridi metallici dentro la
macchina, si raccomanda di pulire le prese d’aria
giornalmente. Vedere Manutenzione.
Uso dei dischi lamellari
AVVERTENZA: accumulo di polvere
metallica Nelle lavorazioni su metalli,
l’uso estensivo di dischi lamellari
aumenta le possibilità di scossa elettrica.
Per ridurre questo rischio, inserire un
interruttore differenziale prima dell’utilizzo
e pulire le prese d’aria giornalmente con
aria compressa, seguendo le istruzioni di
manutenzione.
Taglio nel metallo
Per il taglio di abrasivi agglomerati, utilizzare
sempre la protezione di tipo 1.
Durante il taglio, lavorare con un’alimentazione
moderata, adattata al materiale di taglio. Non
esercitare pressione sul disco di taglio e non
inclinare né far oscillare la macchina.
89
Italiano
Non ridurre la velocità dei dischi di taglio in corsa
applicando una pressione laterale.
La macchina deve sempre funzionare con un
movimento di smerigliatura verso l’alto. Altrimenti
sussiste il rischio che venga fatta fuoriuscire dal
taglio in modo incontrollato.
Durante il taglio di profili e barre quadrate, è
consigliabile iniziare dalla sezione trasversale più
piccola.
Smerigliatura grezza
Non utilizzare mai un disco da taglio per la
sgrossatura.
Utilizzare sempre la protezione di tipo 27.
I risultati ottimali di sgrossatura sono ottenuti
impostando la macchina a un’angolazione
compresa tra 30°-40°. Spostare la macchina avanti
e indietro con una pressione moderata. In tal modo,
il pezzo da lavorare non si scalderà eccessivamente,
non si scolorirà e non si formeranno scanalature.
Taglio di pietra
La macchina deve essere utilizzata
esclusivamente per il taglio a secco.
che sia spento. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Spazzole del motore autoespellenti
Il motore si arresta automaticamente indicando
che le spazzole di carbone sono quasi del tutto
consumate e che l’apparato deve essere portato
in assistenza. Le spazzole di carbone non sono
sostituibili dall’utilizzatore. Portare l’apparato presso
un centro di assistenza autorizzato DeWALT.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
Per il taglio della pietra, è consigliabile utilizzare un
disco di taglio diamantato.
Utilizzare la macchina esclusivamente con una
maschera anti-polvere.
Consigli per la lavorazione
Esercitare cautela nel taglio di scanalature in
pareti strutturali.
Le scanalature nelle pareti strutturali sono soggette
alle normative specifiche di ciascun paese. Tali
normative devono essere osservate in tutti i casi.
Prima di iniziare il lavoro, consultare l’ingegnere
strutturale, l’architetto o il responsabile edile
competente.
MANUTENZIONE
L’apparato elettrico DeWALT è stato progettato per
lavorare a lungo con una minima manutenzione.
Prestazioni sempre soddisfacenti dipendono da una
cura appropriata e da una pulizia regolare.
90
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Prima di ricollegare
l’apparato, premere e rilasciare
l’interruttore di accensione per assicurarsi
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere
rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Italiano
BANCO DEGLI ACCESSORI
Max.
[mm]
D
d
D
b
[mm] Rotazione Velocità
min. periferica
[min.-1]
[m/s]
d
115
6 22,23
11000
125
6 22,23
11000
b 150
6 22,23
9000
115
D
125
Lunghezza
del foro
filettato
[mm]
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DeWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
11000
-
-
150
11000
9000
d
75
b
30 M14
11000
115 12 M14
11000
125 12 M14
11000
150 12 M14
9000
D
D
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso
le sedi di raccolta comunali oppure presso il
rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo
prodotto.
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio
dei suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per
usufruire di questo servizio, restituire il prodotto
presso un riparatore autorizzato che lo raccoglie per
conto di DeWALT.
91
Italiano
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA
Tipo di protezione
PROTEZIONE
TIPO 27
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Disco da
smerigliatura
a centro
depresso
Protezione tipo 27
Mola lamellare
Flangia di sostegno
Mole a
spazzola
Type 27 depressed
centre wheel
Dado di serraggio filettato
Mole a
spazzola con
dado filettato
Protezione tipo 27
Mola a spazzola
Spazzola di
ferro con dado
filettato
Protezione tipo 27
Spazzola
Platorello/carta
vetrata
Protezione tipo 27
Platorello di gomma
Disco per sabbiatura
Dado di serraggio filettato
92
Italiano
GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA (seguito)
Tipo di protezione
Accessorio
Descrizione
Inserimento della mola
Mola per
il taglio di
muratura,
legata
PROTEZIONE
TIPO 1
Protezione tipo 1
Disco da taglio
per metalli,
legata
Dischi da taglio
diamantati
PROTEZIONE
TIPO 1
Flangia di sostegno
Disco da taglio
Dado di serraggio filettato
OPPURE
PROTEZIONE
TIPO 27
93
Nederlands
HOEKSLIJPMACHINES D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
VAC
Type
Vermogen
W
Snelheid zonder weerstand
min-1
Schijfdiameter
mm
Spildiameter
Aslengte
mm
Gewicht
kg
* gewicht is inclusief zijhandgreep en bescherming
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-3.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
90
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
90
89
90
89
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
101
101
100
101
100
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Vibratie-emissiewaarde ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Onzekerheid K =
m/s
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Oppervlakte slijpen
Schijf zandschuren
Voltage
VAC
Type
Vermogen
W
Snelheid zonder weerstand
min-1
Schijfdiameter
mm
Spildiameter
Aslengte
mm
Gewicht
kg
* gewicht is inclusief zijhandgreep en bescherming
94
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
Nederlands
D28134
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-3.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
89
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
100
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3,0
geluidsniveau)
Oppervlakte slijpen
Vibratie-emissiewaarde ah,AG =
Onzekerheid K =
Schijf zandschuren
Vibratie-emissiewaarde ah,DS =
Onzekerheid K =
91
102
89
100
91
102
3,0
3,0
3,0
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
230 V-gereedschap
D28141
8,5
1,5
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
D28139
m/s2
m/s2
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
D28135
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
HOEKSLIJPMACHINES
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
95
Nederlands
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.06.2015
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
96
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
Nederlands
c)
d)
e)
f)
g)
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
handelingen
a) Dit elektrisch gereedschap is bedoeld als
slijpmachine, schuurmachine, metalen
borstel en afkortgereedschap. Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies,
illustraties en specificaties die bij dit
gereedschap zijn meegeleverd. Het niet
opvolgen van alle onderstaande instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
b) Werkzaamheden zoals polijsten en
schuren (D28141) kunt u met dit elektrisch
97
Nederlands
gereedschap beter niet uitvoeren.
Werkzaamheden waarvoor het elektrisch
gereedschap niet is ontworpen, kunnen leiden
tot een gevaarlijke situatie en persoonlijk letsel.
c) Gebruik geen accessoires die niet speciaal
ontworpen en aanbevolen zijn door de
fabrikant van het gereedschap. Het feit
dat een accessoire aan uw gereedschap kan
worden bevestigd wil nog niet zeggen dat dit
een veilige bediening garandeert.
d) Het nominale toerental van het accessoire
moet tenminste gelijk zijn aan het maximale
toerental zoals dit op het gereedschap
staat vermeld. Accessoires die sneller draaien
dan hun nominale toerental kunnen breken en
wegschieten.
e) De buitendiameter en de dikte van uw
accessoire moeten binnen het nominale
vermogen van uw gereedschap liggen.
Accessoires met een onjuiste grootte kunnen
niet voldoende worden vastgemaakt of
beheerst.
f)De drevelgrootte van wielen, flenzen,
steunkussens en ieder ander accessoire
moet goed passen op de as van het
gereedschap. Accessoires met drevelgaten die
niet passen op de bevestigingshardware van
het gereedschap zullen uit balans raken en/of
extreem trillen en kunnen u de beheersing over
het gereedschap doen verliezen.
g) Gebruik een accessoire niet als ze
beschadigd is. Controleer het accessoire
zoals een schuurwiel voor gebruik op
schilfers en barstjes, steunkussens op
barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage,
staalborstels op losse of gespleten draden.
Als het gereedschap of het accessoire is
gevallen, controleert u dit op schade of
plaatst u een onbeschadigd accessoire.
Na het controleren en plaatsen van een
accessoire zorgt u dat u en omstanders
uit de buurt van het bereik van het
ronddraaiende accessoire blijft en zet u het
gereedschap gedurende een minuut aan
op maximale snelheid zonder weerstand.
Beschadigde accessoires breken gewoonlijk af
tijdens deze testtijd.
h) Draag persoonlijke beschermende kleding.
Afhankelijk van de toepassing gebruikt u
gezichtsbedekking en een beschermende of
veiligheidsbril. Indien van toepassing draagt
u een stofmasker, gehoorbescherming,
handschoenen en een werkschort die kleine
afgeschuurde deeltjes of deeltjes van het
werkstuk tegenhouden. De oogbescherming
98
moet rondvliegende brokstukken die door
de diverse werkzaamheden vrijkomen
tegen kunnen houden. Het stofmasker e.d.
moet in staat zijn om partikeltjes die door
uw werkzaamheden vrijkomen te filteren.
Langdurige blootstelling aan intense geluiden
kan gehoorverlies veroorzaken.
i)Houd omstanders op een veilige afstand
van het werkgebied. Iedereen die het
werkgebied betreedt moet persoonlijke
beschermende kleding dragen. Brokstukken
van het werkstuk of van een afgebroken
accessoire kunnen wegvliegen en letsel buiten
het directe werkgebied veroorzaken.
j) Houd het elektrisch gereedschap alleen
vast aan geïsoleerde oppervlakten
als u een handeling uitvoert waarbij
het snijdgereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of
het eigen stroomsnoer. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
k)Plaats het stroomsnoer buiten het bereik
van het ronddraaiende accessoire. Als u
de controle verliest, wordt het snoer mogelijk
doorgesneden of gegrepen en kan uw hand
of arm in het draaiende accessoire worden
getrokken.
l)Leg het gereedschap nooit neer voordat het
accessoire volledig tot stilstand is gekomen.
Het ronddraaiende accessoire kan mogelijk in
contact met de oppervlakte komen waardoor u
de controle over het gereedschap verliest.
m) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het
aan uw zijde draagt. Per ongeluk contact met
het ronddraaiende accessoires kan uw kleding
grijpen waardoor het accessoire naar uw
lichaam wordt getrokken.
n) Maak de luchtgaten van het gereedschap
regelmatig schoon. De ventilator van de
motor zuigt het stof in de behuizing en extreme
ophoping van metaaldeeltjes kan een elektrische
schok veroorzaken.
o) Bedien het gereedschap niet in de buurt van
ontvlambare materialen. Vonken kunnen deze
materialen doen ontbranden.
p) Gebruik geen accessoires die koelvloeistof
nodig hebben. Het gebruik van water of andere
koelvloeistoffen kan leiden tot elektrocutie of een
elektrische schok.
Nederlands
OVERIGE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ALLE HANDELINGEN
Oorzaken en voorkoming van
terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een
ronddraaiend wiel, steunkussen, borstel of ander
accessoire dat bekneld of gegrepen wordt.
Beknelling of grijpen zorgt voor het snel vastlopen
van het ronddraaiende accessoire dat op zijn
beurt zorgt dat het onbeheersbare gereedschap
in de tegenovergestelde richting van de draaiing
van het accessoire wordt gedwongen op het
bevestigingspunt.
Als bijvoorbeeld een schuurwiel wordt gegrepen of
bekneld raakt door het werkstuk, kan de rand van
het wiel die er bij het beknellingpunt ingaat in het
oppervlak van het materiaal slaan waardoor het wiel
naar buiten loopt of terugslaat. Het wiel kan ofwel
naar de operator toe of van hem vandaan springen,
afhankelijk van de richting van de wielbeweging op
het beknellingpunt. Schuurwielen kunnen onder deze
omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik
en/of onjuiste gebruiksomstandigheden van het
gereedschap en kan worden voorkomen door
geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen zoals
hieronder vermeld:
a) Houd het gereedschap voortdurend stevig
vast en plaats uw lichaam en arm zo
dat u terugslagkrachten kunt weerstaan.
Gebruik altijd een hulphandgreep indien
meegeleverd voor maximale beheersing
van terugslag of torsiereactie tijdens het
opstarten. De operator kan torsiereactie of
terugslagkrachten beheersen als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b) Plaats uw handen nooit in de buurt van het
ronddraaiende accessoire. Het accessoire
kan over uw hand terugslaan.
c) Plaats uw lichaam niet in het gebied
waar het gereedschap naartoe zal gaan
als zich terugslag voordoet. Terugslag
zorgt dat het gereedschap wegschiet in de
tegenovergestelde richting van de wielbeweging
op het beknellingpunt.
d) Wees extra voorzichtig als u hoeken,
scherpe randen, enz. bewerkt. Voorkom
dat het accessoire stuitert of blijft hangen.
Hoeken, scherpe randen en stuiteren kunnen
er vaak toe leiden dat het ronddraaiende
accessoire blijft hangen en kunnen verlies van
controle of terugslag veroorzaken.
e) Bevestig geen houtsnijdzaag of getand
zaagblad aan het gereedschap. Dergelijke
zaagbladen kunnen herhaaldelijke terugslag en
verlies van controle veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor slijpende en schurende
snijdhandelingen
a) Gebruik uitsluitend wieltypes die
zijn aanbevolen voor uw elektrische
gereedschap en de specifieke beveiliging die
is ontworpen voor het gekozen wiel. Wielen
waarvoor het elektrische gereedschap niets
is ontwikkeld kunnen niet adequaat worden
beveiligd en zijn onveilig.
b) De beschermkap moet stevig zijn
vastgemaakt aan en geplaatst zijn op het
elektrisch gereedschap voor maximale
veiligheid, zodat het gedeelte dat
onafgeschermd is voor de gebruiker zo
klein mogelijk is. De beschermkap helpt de
gebruiker te beschermen tegen afgebroken
deeltjes van de schijf en voorkomt dat de
gebruiker in contact komt met de schijf en met
vonken die kleding in brand kunnen zetten.
c) Wielen mogen uitsluitend worden gebruikt
voor de aanbevolen toepassingen.
Bijvoorbeeld: slijp niet met de zijkant van
een snijdwiel. Schurende snijdwielen zijn
bedoeld voor perifeer slijpen; zijwaartse krachten
kunnen ervoor zorgen dat deze wielen barsten.
d) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen
van de juiste grootte en vorm voor het
wiel van uw keuze. De juiste wielflenzen
ondersteunen het wiel en verminderen zo de
mogelijkheid dat het wiel breekt. Flenzen voor
snijdwielen kunnen verschillen van wielflenzen
voor slijpen.
e) Gebruik geen versleten wielen van grotere
elektrische gereedschappen. Een wiel dat is
bedoeld voor een groter elektrisch gereedschap
is niet geschikt voor de hogere snelheid van een
kleiner gereedschap en kan barsten.
Aanvullende
veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor schurende snijdhandelingen
a) Laat het snijdwiel niet ”vastlopen” en oefen
er geen extreme druk op uit. Probeer
geen extreme diepte of snede te maken.
Het overbelasten van het wiel vergroot de
belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren
of vastlopen van het wiel in de snede, en de
mogelijkheid van terugslag of wielbreuk.
99
Nederlands
b) Plaats uw lichaam niet op een lijn met
en achter het ronddraaiende wiel. Als het
wiel tijdens de bediening van uw lichaam
vandaan beweegt, kan de mogelijke terugslag
het draaiende wiel doen wegschieten en het
elektrische gereedschap direct in uw richting
doen komen.
c) Als het wiel blokkeert of als een snede om
een bepaalde reden wordt onderbroken,
schakelt u het elektrische gereedschap uit
en houdt u het vast zonder te bewegen
totdat het wiel volledig tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit een snijdwiel uit
de snede te verwijderen terwijl het wiel in
beweging is, anders kan zich een terugslag
voordoen. Zoek naar de oorzaak van het
blokkeren en neem de geschikte maatregelen
om dit op te heffen.
d) Start de zaaghandeling niet opnieuw op
in het werkstuk. Laat het wiel op volledige
snelheid komen en steek het voorzichtig
nogmaals in de snede. Het wiel kan blokkeren,
weglopen of terugslaan als het gereedschap
opnieuw wordt opgestart in het werkstuk.
e) Ondersteun panelen of enig ander erg
groot werkstuk om te het risico dat het wiel
vastloopt of terugslaat te verminderen. Grote
werkstukken kunnen onder hun eigen gewicht
doorzakken. De ondersteuningen moeten
aan beide zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan beide
randen.
borstelharen door een te grote druk op de
borstel uit te oefenen. De borstelharen dringen
gemakkelijk door in lichte kleding en/of de huid.
b) Als het gebruik van een beveiliging wordt
aanbevolen voor metaalborstelen, zorg dan
dat er geen contact is tussen het draadwiel
of de metaalborstel en de beveiliging. Het
draadwiel of de borstel kan in diameter groter
worden als gevolg van centrifugale krachten.
Aanvullende veiligheidsregels
• Bij het monteren van accessoires moet de
schroefdraad overeenkomen met die van de
as van de slijpmachine. Voor accessoires die
zijn gemonteerd door middel van flenzen moet
het drevelgat van het accessoire passen bij
de diameter van de flens. Accessoires die
niet passen op de bevestigingshardware van
het gereedschap zullen uit balans raken en/of
extreem trillen en kunnen u de beheersing over
het gereedschap doen verliezen.
• Het slijpoppervlak van de in het midden
verzonken schijven moet worden gemonteerd
onder het vlak van de beveiligingslip. Een wiel
dat niet goed is gemonteerd en dat uitsteekt
door het vlak van de beveiligingslip, kan niet
naar behoren worden beschermd.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
f)Wees bijzonder voorzichtig wanneer u
invallend zaagt op bestaande muren of
andere verborgen gedeelten. Het uitstekende
wiel kan gas- of waterbuizen, elektrische
bedrading of objecten snijden die een terugslag
veroorzaken.
Overige risico’s
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor schuurwerkzaamheden
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
a) Gebruik geen schuurschijfpapier dat
veel te groot is. Volg de aanbevelingen
van de fabrikant op bij het uitkiezen van
schuurpapier. Groter schuurpapier dat uit het
schuurkussen steekt, veroorzaakt gevaar van
openrijten en kan beknelling of scheuren van de
schijf of terugslag veroorzaken.
Veiligheidswaarschuwingen speciaal
voor metaalborstelen
a) Wees ervan bewust dat metalen haartjes
worden uitgeworpen zelfs tijdens normale
bediening. Zet niet teveel kracht op de
100
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
– Risico van stof dat van gevaarlijke stoffen
vrijkomt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Nederlands
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. (FIG.) 1]
De datumcode (p), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Haakse slijper
1 Beschermkap (Type 27)
1Zijhandgreep
1Flensset
Deze hoekslijpmachines voor zwaar gebruik zijn
professionele elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Antitrilling zijhandgreep
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
De antitrilling zijhandgreep biedt aanvullend comfort
door de trillingen die door het gereedschap worden
veroorzaakt op te vangen.
1 Tweepens steeksleutel
Sleutelloze beveiliging
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1Gebruiksaanwijzing
De sleutelloze beveiliging maat het snel bijstellen
mogelijk tijdens de handeling om de veelzijdigheid
van de toepassing te vergroten.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a.Aan/Uit-schakelaar
b.Spindelvergrendeling
c.Beschermkap
d.Zijhandgreep
GEBRUIKSDOEL
De hoekslijpmachines voor zware toepassingen
van het type D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
zijn ontworpen voor professionele slijp-, zaag en
schuurwerkzaamheden (behalve de D28141).
Gebruik GEEN schuurwielen anders dan in het
midden drukvrije wielen en flapschijven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Stofverwijderingsysteem (afb. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Het stofverwijderingsysteem (e) voorkomt dat stof
zich ophoopt rond de beveiliging en de ingang van
de motor, en vermindert de hoeveelheid stof die de
motorbehuizing inkomt.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
101
Nederlands
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
OPMERKING: Kijk a.u.b. onder Tabel slijp- en
snijdaccessoires aan het einde van deze paragraaf
om andere accessoires te zien die samen met deze
slijpmachines kunnen worden gebruikt.
BESCHERMKAP MET BEVESTIGINGSSCHROEF (AFB. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Plaats de hoekslijpmachine op een tafel, de spil
(o) omhoog.
2.Lijn de uitsteeksels (k) uit op de inkepingen (l).
3.Druk de beveiliging (c) omlaag en draai deze in
de gewenste positie.
4.Maak de schroef (m) stevig vast.
5.Om de beveiliging te verwijderen, draait u de
schroef los.
De zijhandgreep bevestigen
(afb. 1, 6)
WAARSCHUWING: Controleer voordat
u het gereedschap gebruikt of de hendel
stevig vastzit.
WAARSCHUWING: Gebruik de
zijhandgreep zodat u te allen tijde de
controle over het gereedschap behoudt.
Schroef de zijhandgreep (d) stevig in een van de
openingen (f) aan de beide kanten van de behuizing.
De bescherming bevestigen en
verwijderen (afb. 2)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
VOORZICHTIG: Bij deze slijpmachine
moeten beveiligingen worden gebruikt.
Als u de D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139 of de
D28141 gebruikt met een gelijmde slijpschijf voor
het zagen van metaal of van metselwerk moet
u een beveiliging van Type 1 gebruiken. Type 1
beveiligingen zijn tegen meerprijs leverbaar bij
DeWALT vestigingen.
102
VOORZICHTIG: Als de beveiliging
niet kan worden vastgemaakt met de
stelschroef, dient u het gereedschap niet
te gebruiken. Om het risico op persoonlijk
letsel te verminderen, neemt u het
gereedschap en de beveiliging mee naar
een servicecentrum om de beveiliging te
laten repareren of te vervangen.
SLEUTELLOZE BESCHERMKAP (AFB. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Plaats de haakse slijper op een werkblad, met
de spindel (o) omhoog.
2.Maak de klemvergrendeling (g) los en houd de
beschermkap (c) boven het gereedschap zoals
wordt getoond.
3.Houd de nokken (k) tegenover de inkepingen (l).
4.Druk de beschermkap omlaag en draai de kap
in de gewenste positie.
5.U kunt desgewenst de klemkracht laten
toenemen door de schroef (m) aan te draaien.
6.Zet de klemvergrendeling vast.
7.U kunt de beschermkap verwijderen als u de
klemvergrendeling losmaakt.
Een slijp- of snijdschijf bevestigen
en verwijderen (afb. 1, 4, 5)
WAARSCHUWING: Gebruik geen
beschadigde schijf.
1.Plaats het gereedschap op een tafel, de
beveiliging omhoog.
2.Breng de ondersteunende flens (i) op de juiste
manier op de spil (o) aan (afb. 4).
3.Plaats de schijf (n) op de ondersteunende
flens (i). Als u een schijf met een omhoog
lopend midden bevestigt, zorgt u ervoor dat
het omhooglopende midden (j) gericht is op de
ondersteunende flens (i).
Nederlands
4.Schroef de klemmoer met schroefdraad (h) op
de spil (o) (afb. 5).
excessieve slijtage, staalborstels op losse of
gespleten draden. Als het gereedschap of
het accessoire is gevallen, controleert u dit
op schade of plaatst u een onbeschadigd
accessoire. Na het controleren en plaatsen van
een accessoire zorgt u dat u en omstanders uit
de buurt van het bereik van het ronddraaiende
accessoire blijft en zet u het gereedschap
gedurende een minuut aan op maximale
snelheid zonder weerstand. Beschadigde
accessoires breken gewoonlijk af tijdens deze
testtijd.
a.De ring op de klemmoer met schroefdraad
(h) moet zijn gericht op de schijf als u een
slijpschijf bevestigt (afb. 5A);
b.De ring op de klemmoer met schroefdraad
(h) moet zijn gericht van de schijf af als u een
snijdschijf bevestigt (afb. 5B).
5.Druk op de knop spilvergrendeling (b) en draai
de spil (o) totdat deze op zijn plaats vast zit.
6.Maak de klemmoer met schroefdraad (h) vast
met de meegeleverde twee-pins spanner.
7.Laat de knop spilvergrendeling los.
8.Om de schijf te verwijderen, maakt u de
klemmoer met schroefdraad (h) los met de
twee-pins spanner.
Een steunkussen/schuurblad
monteren en verwijderen (afb. 1, 5)
1.Plaats het gereedschap op een tafel, de
beveiliging omhoog.
2.Neem de steunflens (i) uit.
• Controleer dat de binnenste en buitenste
flens op juiste wijze zijn gemonteerd. Volg de
instructies die worden gegeven in de Tabel
Accessoires voor slijpen en zagen.
• Zorg ervoor dat de schijf of het wiel draait in de
richting van de pijlen op het accessoire en het
gereedschap.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
8.Maak de asvergrendeling los.
WAARSCHUWING:
9.Maak, als u het rubberen steunkussen wilt
verwijderen, de klemmoer met schroefdraad (h)
los met de twee-pins steeksleutel.
• Zorg dat al het materiaal dat geschuurd
gaat worden stevig op zijn plaats zit.
• Zet het werkstuk met klemmen of een
bankschroef vast en ondersteun het
op een stabiele ondergrond. Het is
belangrijk dat u het werkstuk stevig
vastzet en ondersteunt zodat u het
onder controle houdt en het niet kan
verschuiven. Wanneer het werkstuk
verschuift of wanneer u de controle
over het werkstuk verliest, kan dat
leiden tot een gevaarlijke situatie en kan
persoonlijk letsel het gevolg zijn.
• Zet het werkstuk goed vast. Met de
hand kunt u een werkstuk niet zo goed
vasthouden als lijmklemmen of een
bankschroef dat kunnen,
3.Plaats het rubberen steunkussen op de juiste
wijze op de as (o).
4.Plaats het schuurblad op het rubberen
steunkussen.
5.Schroef de klemmoer met schroefdraad (h)
op de as. De ring op de klemmoer (h) met
schroefdraad moet zijn gericht naar het
rubberen steunkussen.
6.Druk op de knop spilvergrendeling (b) en draai
de as (o) totdat deze op zijn plaats vastzit.
7.Maak de klemmoer met schroefdraad (h) vast
met de twee-pins steeksleutel.
Een komborstel monteren
Schroef de komborstel direct op de spindel zonder
de tussenring en de draadflens te gebruiken.
Voor de bediening
• Installeer de beveiliging en pas schijf of wiel
aan. Gebruik geen extreem versleten schijven of
wielen.
• Gebruik een accessoire niet als het beschadigd
is. Controleer accessoires zoals schuurwielen
voor gebruik op schilfers en barstjes,
steunkussens op barstjes, scheurtjes of
103
Nederlands
• Ondersteun panelen of een ander groot
werkstuk zodat het risico van vastlopen
of terugslaan van het wiel minder groot
is. Grote werkstukken kunnen onder
hun eigen gewicht doorzakken. De
ondersteuningen moeten aan beide
zijden worden geplaatst onder het
werkstuk, dicht bij de zaaglijn en aan
beide randen.
In- en uitschakelen (afb. 1)
•D
raag altijd de gewone
werkhandschoenen wanneer u met dit
gereedschap werkt.
•D
e tandwielkast wordt zeer heet
tijdens gebruik.
3.U kunt de machine stoppen door de schakelaar
los te laten. Als de machine continue werkt,
kunt u deze stoppen door op het achterste
gedeelte van de schakelaar te drukken.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het
gereedschap uit. Oefen geen zijwaartse
druk uit op de schijf.
• Overbelast de machine niet. Als het
gereedschap heet wordt, laat het dan
een paar minuten zonder belasting
draaien zodat het accessoire kan
afkoelen. Raak accessoires niet aan
voordat ze zijn afgekoeld. De schijven
worden zeer heet tijdens gebruik.
• Gebruik geen verkleinende hulsen of
adaptors om slijpschijven met grotere
gaten aan te passen.
• Gebruik het gereedschap nooit zonder
de beschermkap te plaatsen.
• Het is niet de bedoeling dat het
gereedschap wordt gebruikt met een
slijpkom.
• Gebruik het elektrisch gereedschap niet
met een afkortstandaard.
• Gebruik nooit vloemateriaal samen met
gebonden schuurproducten.
• Let op, de schijf blijft draaien nadat het
gereedschap wordt uitgeschakeld.
Juiste positie van de handen
(afb. 1)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent een hand
aan de zijhandgreep (d), terwijl u met de andere
hand de behuizing van het gereedschap vasthoudt,
zoals afgebeeld in figuur 1.
104
WAARSCHUWING: Schakel de
slijpmachine niet belast in of uit.
1.U kunt de machine in werking zetten door op
de Aan/Uit-schakelaar te drukken (a).
2.U kunt de slijpmachine continu laten werken
door de schakelaar geheel naar voren te
drukken.
Spilvergrendeling (afb. 1)
Er is in de spilvergrendeling (b) voorzien om te
voorkomen dat de spil ronddraait terwijl u wielen
plaatst of verwijdert. Gebruik de spilvergrendeling
uitsluitend als het gereedschap is uitgeschakeld,
de stekker uit de stroomvoorziening is gehaald, en
volledig tot stilstand is gekomen.
OPMERKING: Om het risico op schade
aan het gereedschap te voorkomen,
bedient u de spilvergrendeling niet als het
gereedschap in gebruik is. Er kan schade
aan het gereedschap optreden en het
bevestigde accessoire kan losschieten,
hetgeen mogelijk tot letsel kan leiden.
Om de vergrendeling te bedienen, drukt u de knop
spilvergrendeling in en draait u de spil totdat u niet
in staat bent de spil verder te draaien.
Toepassingen op metaal
Als u het gereedschap gebruikt voor
toepassingen op metaal, zorg er dan voor dat
een differentieelschakelaar is ingestoken om
overige risico’s veroorzaakt door metaalslijpsel te
voorkomen.
Als de stroomvoorziening wordt uitgeschakeld door
de differentieelschakelaar, brengt u het gereedschap
naar de erkende DeWALT reparateur.
WAARSCHUWING: Bij extreme
werkomstandigheden kan geleidend stof
zich in de machinebehuizing ophopen
als u met metaal werkt. Dit kan ertoe
leiden dat de beschermende isolatie
in de machine wordt aangetast, met
het potentiële risico van een elektrische
schok.
Om de opeenhoping van metaalslijpsel in de
machine te voorkomen, adviseren wij u de
ventilatieopeningen dagelijks vrij te maken. Zie
Onderhoud.
Nederlands
Flapschijven gebruiken
WAARSCHUWING: Opeenhoping
van metaalstof. Veelvuldig gebruik van
flapschijven bij toepassingen op metaal
kan leiden tot een verhoogd risico op
een elektrische schok. Om dit risico te
verminderen, steekt u voor gebruik een
differentieelschakelaar in en maakt u de
ventilatieopeningen dagelijks schoon
door perslucht in de ventilatieopeningen
te blazen, overeenkomstig de
onderhoudsinstructies hieronder.
Vraag, voordat u met de werkzaamheden begint,
advies aan de verantwoordelijke bouwopzichter,
architect of bouwkundig adviseur.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren, hangt af van
de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig
schoonmaken.
Metaal zagen
Gebruik voor het snijden met gebonden
schuurmiddelen altijd de beschermkap type 1.
Werk bij het zagen op een gematigde snelheid,
aangepast aan het materiaal dat wordt gezaagd.
Zet geen druk op de zaagschijf, kantel de machine
niet en laat de machine niet trillen.
Verminder niet de snelheid van lopende
zaagschijven door zijwaartse druk uit te oefenen.
De machine moet altijd in een omhooggaande
beweging werken. Anders bestaat er het gevaar dat
de machine uit de zaagsnede wordt geduwd en u
de controle verliest.
Bij het zagen van profielen en vierkante balken kunt
u het beste beginnen bij de kleinste doorsnede.
Ruw slijpen
Gebruik nooit een zaagschijf voor opruwen.
Gebruik altijd beschermkap 27.
Bij het opruwen worden de beste resultaten behaald
wanner de machine in een hoek van 30° tot 40°
wordt geplaatst. Beweeg de machine heen en weer
met gematigde druk. Op deze manier wordt het
werkstuk niet te heet, verkleurt het niet en ontstaan
er geen groeven.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Voordat u het gereedschap opnieuw
aansluit, drukt u de trekkerschakelaar in
en laat deze vrijkomen, om er zeker van
te zijn dat het gereedschap uit staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Losgekomen borstels
De motor wordt automatisch uitgeschakeld om
aan te geven dat de koolstofborstels bijna versleten
zijn en dat het gereedschap een onderhoudsbeurt
nodig heeft. De koolstofborstels kunnen niet
door de gebruiker worden vervangen. Breng het
gereedschap naar een erkende DeWALT reparateur.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Natuursteen zagen
Met de machine mag alleen droog worden
gezaagd.
Voor het zagen van natuursteen kunt u het beste
een diamant-zaagschijf gebruiken.
Werk alleen met de machine met een extra
stofbeschermingsmasker.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
Werkadvies
Ga voorzichtig te werk wanneer u sleuven
zaagt in draagmuren.
Voor sleuven in draagmuren gelden in elk land
speciale voorschriften. Deze voorschriften moeten
onder alle omstandigheden in acht worden
genomen.
105
Nederlands
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
AANVULLENDE TAFEL
Max.
[mm]
D
d
D
b
[mm]
d
115
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
b 150
6 22,23 9000
115
D
Min.
Lengte
Omtreksnelheid
Rotatie
draadgat
m/s
-1
[min. ]
[mm]
125
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
11000
-
-
11000
150
9000
75
30 M14 11000
d
b
D
115 12 M14 11000
D
125 12 M14 11000
150 12 M14 9000
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DeWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
106
G
escheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DeWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DeWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DeWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DeWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Nederlands
TABEL SLIJPACCESSOIRES
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de
slijpmachine
Slijpschijf met
niet ingedrukt
midden
TYPE 27
BEVEILIGING
Type 27 beveiliging
Flapwiel
Ondersteunende flens
Draadwielen
Type 27 niet ingedrukt middenwiel
Klemmoer met schroefdraad
Draadwielen
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadwiel
Draadbus
met moer met
schroefdraad
Type 27 beveiliging
Draadborstel
Steunkussen/
schuurblad
Type 27 beveiliging
Rubberen steunkussen
Schuurschijf
Klemmoer met schroefdraad
107
Nederlands
TABEL SLIJPACCESSOIRES (vervolg)
Beveiligingstype
Accessoire
Beschrijving
Hoe bevestigt u op de
slijpmachine
Slijpschijf voor
metselwerk,
gelijmd
TYPE 1
BEVEILIGING
Type 1 beveiliging
Snijdschijf voor
metaal, gelijmd
Diamanten
snijdwielen
TYPE 1
BEVEILIGING
OF
TYPE 27
BEVEILIGING
108
Ondersteunende flens
Snijdwiel
Klemmoer met schroefdraad
Norsk
VINKELSLIPERE D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet/merkehastighet
Diameter hjul
Spindeldiameter
Spindellengde
Vekt
* vekt inkluderer sidehåndtak og verneanordning
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-3:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
90
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
90
89
90
89
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
101
101
100
101
100
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Verdi vibrasjonsutslipp ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Usikkerhet K =
m/s
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Usikkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Overflatesliping
Pussing
Spenning
Type
Inngangseffekt
Ubelastet/merkehastighet
Diameter hjul
Spindeldiameter
Spindellengde
Vekt
* vekt inkluderer sidehåndtak og verneanordning
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
109
Norsk
D28134
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-3:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
89
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
100
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3,0
Overflatesliping
Verdi vibrasjonsutslipp ah,AG =
Usikkerhet K =
Pussing
Verdi vibrasjonsutslipp ah,DS =
Usikkerhet K =
91
102
3,0
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
110
89
100
3,0
8,0
1,5
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
91
102
3,0
8,0
1,5
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
230V verktøy
D28141
8,5
1,5
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sikringer:
Europa
D28139
m/s2
m/s2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
D28135
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til små eller
moderate personskader hvis den
ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
VINKELSLIPERE
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EF (frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra
20.04.2016) og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Norsk
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
01.06.2015
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
111
Norsk
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
EKSTRA SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk
a) Dette elektroverktøyet er beregnet for
bruk som slipemaskin, pussemaskin,
stålbørste eller kappeverktøy. Les alle
sikkerhetsanvisninger, instruksjoner,
illustrasjoner og spesifikasjoner som følger
dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp
under kan resultere i elektrosjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
b) Det anbefales ikke å utføre polering og
pussing (D28141) med dette elektriske
verktøyet. Dersom elektroverktøyet brukes til
andre oppgaver enn det er tiltenkt, kan det føre
til fare og forårsake personskade.
c) Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt
konstruert og anbefalt fra produsenten av
verktøyet. Selv om tilbehøret kan kobles til
elektroverktøyet, sikrer ikke dette trygg drift.
d) Merkehastighet på tilbehøret må være minst
lik maksimal hastighet som er angitt på
elektroverktøyet. Tilbehør som går fortere enn
merkehastigheten sin, kan bli ødelagt og fly i
stykker.
e) Utvendig diameter og tykkelse på tilbehøret
må være innenfor nominell kapasitet for
elektroverktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan
ikke sikres og kontrolleres tilstrekkelig.
f)Spindelstørrelsen på hjul, flenser, festeplater
eller annet tilbehør må passe spindelen
på elektroverktøyet nøyaktig. Tilbehør med
spindelhull som ikke passer monteringsdelene
på elektroverktøyet, vil rotere eksentrisk, vibrere
for mye og kan føre til at du mister kontrollen.
g) Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må
du inspirere tilbehøret, som slipeskiven,
for hakk og sprekker, festeplatene må
inspiseres for sprekker, rifter eller slitasje,
og stålbørsten må inspiseres for løse eller
sprukne tråder. Dersom elektroverktøyet
eller tilbehøret slippes ved et uhell, må
du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha
inspisert og installert et tilbehør, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra
banen til det roterende tilbehøret og kjør
elektroverktøyet på maksimal, ubelastet
hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør vil
normalt rives i stykker under denne testen.
h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern
112
Norsk
eller vernebriller. Bruk støvmaske,
hørselvern, hansker og verkstedforkle
som kan stoppe små slipefragmenter eller
deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen
må kunne stoppe flygende biter som kan
løsne fra arbeidsstykket. Støvmasken eller
åndedrettsvernet må kunne filtrere partikler som
oppstår under arbeid. Langvarig eksponering for
høyintensiv støy kan føre til hørselstap.
i)Hold tilskuere på trygg avstand fra
arbeidsområdet. Personer som går inn
i arbeidsområdet, må bruke personlig
verneutstyr. Fragmenter fra arbeidsstykket
eller ødelagt tilbehør kan fly av gårde, og kan
føre til skader langt ut over det umiddelbare
arbeidsområdet.
j) Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller egen ledning. Kuttutstyr
som kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
k)Plasser ledningen slik at den ikke kommer
i kontakt med roterende tilbehør. Hvis du
mister kontrollen, kan ledningen bli kuttet av eller
henge seg fast, og hånden eller armen din kan
bli dratt inn i det roterende tilbehøret.
l)Ikke legg elektroverktøyet ned før tilbehøret
har stanset helt. Det roterende tilbehøret kan
ta tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut
av kontrollen din.
m) Ikke la elektroverktøyet gå mens du bærer
det langs siden din. Utilsiktet kontakt med
det roterende tilbehøret kan føre til at det kjører
seg fast i klærne dine og trekker tilbehøret inn i
kroppen din.
n) Lufteåpningene på elektroverktøyet må
rengjøres regelmessig. Motorviften vil trekke
støvet inn i kabinettet, og overskytende
oppsamling av forstøvet metall kan føre til
elektriske farlige situasjoner.
o) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Gnister kan antenne
dette materialet.
p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende
kjølemidler. Bruk av vann eller andre flytende
kjølemidler kan føre til elektrisk støt eller sjokk.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
ALL BRUK
Årsaker til, og hvordan man unngår
tilbakeslag
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på et fastklemt
eller fastkjørt roterende skive, støttetallerken, børste
eller annet tilbehør. Fastklemming eller fastkjøring
forårsaker at det roterende tilbehøret stopper raskt,
hvilket i sin tur forårsaker at det ukontrollerbare
elektroverket slynges i motsatt retning i forhold
rotasjonsretningen på tilbehøret.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller
klemmes fast i arbeidsstykket, kan kanten av den
skiven som går inn i klempunktet grave seg inn i
overflaten på materialet og føre til at skiven hopper ut
eller kastes ut. Skiven kan enten hoppe mot eller bort
fra brukeren, avhengig av hvilken vei skiven roterte da
den klemte seg fast. Slipeskiver kan også bli ødelagt
under slike forhold.
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/
eller feil driftsprosedyrer eller betingelser, og kan
unngås ved å treffe skikkelige forholdsregler, som
angitt nedenfor:
a) Sørg for et godt grep på elektroverktøyet,
og plasser kroppen og armene slik at
du kan stå imot tilbakeslagskrefter. Bruk
alltid hjelpehåndtaket, dersom montert,
for maksimal kontroll på tilbakeslag eller
momentreaksjon under oppstart. Brukeren
kan kontrollere momentreaksjonen eller
tilbakeslagskreftene hvis det er tatt tilstrekkelige
forholdsregler.
b) Plasser aldri hånden i nærheten av det
roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake
over hånden.
c) Ikke plasser kroppen i det området
elektroverktøyet vil bevege seg hvis det
oppstår tilbakeslag. Et tilbakeslag vil drive
fram verktøyet i motsatt retning av skivens
rotasjonsretning i det punktet der den kjørte seg
fast.
d) Vær særlig forsiktig under bearbeiding
av hjørner, skarpe kanter osv. Unngå at
tilbehører hopper og kjører seg fast. Hjørner,
skarpe kanter eller hopping har en tendens til
å kjøre fast det roterende tilbehøret og føre til
tilbakeslag eller at du mister kontrollen.
e) Ikke fest et sagkjedeblad eller et tannet
sagblad. Slike blad fører ofte til tilbakeslag og at
du mister kontrollen.
113
Norsk
Sikkerhetsadvarsler spesielt
for sliping og slipende
kappeoperasjoner
a) Bruk kun skivetyper som anbefales for
ditt elektroverktøy og den spesifiserte
verneanordningen for den valgte skiven.
Skiver som elektroverktøyet ikke ble laget for, er
ikke tilstrekkelig beskyttet og er farlige.
b) Beskyttelsen må festes forsvarlig til
elektroverktøyet og stilles inn for maksimal
sikkerhet, slik at minst mulig av skiven
eksponeres mot brukeren. Beskyttelsen verner
brukeren mot fragmenter fra ødelagte skiver,
utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan
antenne tøyet.
c) Skiver må kun brukes for anbefalte
operasjoner. For eksempel: ikke slip med
siden av kappeskiven. Slipende kappeskiver
er laget for kantsliping, dersom det brukes
sidekrefter på disse skivene kan det få dem til å
knuses.
d) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt
størrelse og form for den valgte skiven.
Riktige skiveflenser støtter skiven å reduserer på
den måten muligheten for at skiven ødelegges.
Flenser for kappeskiver kan være annerledes
enn flenser for slipeskiver.
e) Ikke bruk nedslitte skiver fra større
elektroverktøy. Skiver beregnet på større
elektroverktøy er ikke egnet for den høyere
hastigheten til et mindre verktøy og kan
ødelegges.
tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
d) Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La
skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake
i kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast,
bevege seg framover eller slå tilbake dersom
den startes opp igjen i arbeidsstykket.
e) Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at hjulet
henger og slår tilbake. Store arbeidsstykker
har en tendens til å henge ned under sin
egen vekt. Det må plasseres støtter under
arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
f)Utvis ekstra forsiktighet når du foretar et
”dykk-kutt” i eksisterende vegger eller andre
blinde områder. Skiven stikker ut og kan
komme til å kappe gass- eller vannrør, elektriske
ledninger eller gjenstander som kan føre til
tilbakeslag.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
pussing
a) Ikke bruk for store skiver med sandpapir.
Følg produsentens anbefalinger ved valg
av sandpapir. Sandpapir som er større enn
pusseskiven, kan føre til opprivningsfare, og
tilbakeslag eller at skiven kjører seg fast eller
flenges opp.
Spesifikke sikkerhetsadvarsler for
stålbørsting
Ytterligere sikkerhetsadvarsler
spesielt for slipende
kappeoperasjoner
a) Vær klar over at stålbusten kastes av
børsten selv under vanlig bruk. Ikke
overbelast busten ved å bruke for mye
makt på børsten. Stålbusten kan lett trenge i
gjennom lette klær og/eller hud.
a) Ikke stopp kappeskiven eller bruk for
mye makt. Ikke forsøk å kutte for dypt.
Overbelastning av skiven øker lasten og sjansen
for at skiven vrir seg eller binder skiven under
kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
b) Dersom bruk av en verneanordning
anbefales for stålbørsting, ikke tillat at
verneanordningen forstyrrer børsteskiven
eller børsten. Børsteskiven eller børsten
kan utvides i diameter på grunn av bruk og
sentrifugalkrefter.
b) Ikke still kroppen din i banen til eller bak
den roterende skiven. Når skiven, under
bruk, beveger seg bort fra kroppen din, kan
et tilbakeslag sende den roterende skiven og
elektroverktøyet direkte mot deg.
Ekstra sikkerhetsregler
c) Når skiven binder seg eller ved avbrytelse
av kapping av en eller annen grunn, slå
av elektroverktøyet og hold det stille helt
til skiven stanser fullstendig. Forsøk aldri
å fjerne kappeskiven fra kuttet mens
skiven beveger seg ellers kan det oppstå
114
• Gjenget feste på tilbehør må passe til
slipemaskinens gjenger. For tilbehør montert
på flens, må senterhullet på tilbehøret passe
til diameteren på flensen. Tilbehør som ikke
passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil
rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til
at du mister kontrollen.
• Slipeflaten på skiver med senterforsenking må
monteres under planet på beskyttelseskanten.
Norsk
Feilmontert hjul som går utenfor planet
på beskyttelseskanten kan ikke beskyttes
tilstrekkelig.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Øvrige farer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
–Hørselsskader
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
– Støvfare fra farlige stoffer.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (p), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Vinkelsliper
1 Beskyttelse (Type 27)
1Sidehåndtak
1Flenssett
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a.Strømbryter
b.Spindellås
c.Beskyttelse
d.Sidehåndtak
TILTENKT BRUK
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139, D28141 kraftige
vinkelslipere er designet for profesjonell bruk til
sliping, kapping og pussing (unntatt D28141).
IKKE bruk andre slipeskiver enn skiver med
nedsenket senter og lamellslipestift.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse kraftige vinkelsliperne er profesjonelle
elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Anti-vibrerende sidehåndtak
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
Det anti-vibrerende sidehåndtaket gir ytterligere
bekvemmelighet ved å absorbere vibrasjonene
forårsaket av verktøyet.
Nøkkelløs verneanordning
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Den nøkkelløse verneanordningen gir mulighet for
rask justering under bruk for å øke bruksallsidighet.
Støvutsendelsessystem (Fig. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1Instruksjonshåndbok
Støvutsendelsessystemet (e) hindrer at stør bygger
seg opp rundt verneanordningen og motorinntaket
og minsker støvmengden som kommer inn i
motorkabinettet.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
Elektrisk sikkerhet
1 To-pins skiftenøkkel
1 Koffert (kun K-modeller)
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
115
Norsk
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for
å sikre at verktøyet er av. En utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Montering av sidehåndtak (Fig. 1, 6)
ADVARSEL: Før bruk av verktøyet,
kontroller at håndtaket er forsvarlig festet.
ADVARSEL: Sidehåndtaket skal alltid
brukes for å holde kontroll på verktøyet.
metall eller murverk, SKAL det brukes en Type 1
verneanordning. Type 1 verneanordninger er
tilgjengelige for ytterligere kostnad fra DeWALTdistributører.
MERK: Vennligst se Oversikt over slipe- og
kappetilbehør ved slutten av denne seksjonen for
å vise annet tilbehør som kan brukes med disse
vinkelsliperne.
BESKYTTELSE MED FESTESKRUE (FIG. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Plasser vinkelsliperen på et bord med spindelen
(o) opp.
2.Tilpass tappene (k) mot hakkene (l).
3.Press ned verneanordningen (c) og roter den til
ønsket stilling.
4.Stram skruen (m) forsvarlig.
5.For å fjerne verneanordningen, løsne skruen.
FORSIKTIG: Dersom verneanordningen
ikke kan strammes ved å bruke
justeringsskruen, ikke bruk verktøyet. For
å redusere risikoen for personskaden,
ta verktøyet og verneanordningen med
til et verksted for å reparere eller skifte
verneanordningen.
NØKKELFRI BESKYTTELSE (FIG. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Settv inkelsliperen på et bord med spindelen (o)
opp.
2.Løsne klemlåsen (g) og hold beskyttelsen (c)
over verktøyet som vist.
3.Rett inn tappene (k) med hakkene (l).
Skru sidehåndtaket (d) stramt inn i ett av hullene (f)
på hver side av girkassen.
4.Trykk beskyttelsen ned og roter den til ønsket
posisjon.
Montering og fjerning av
verneanordningen (Fig. 2)
5.Om nødvendig, øk klemkraften ved å trekke til
skruen (m).
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for
å sikre at verktøyet er av. En utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
FORSIKTIG: Det må brukes
verneanordninger med denne
vinkelsliperen.
Ved bruk at D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139 eller D28141
slipemaskin med limte slipehjul for kutting av
116
6.Stram til klemlåsen.
7.For å ta av beskyttelsen, løsne klemlåsen.
Montering og fjerning av en
slipe- eller kappeskive (Fig. 1, 4, 5)
ADVARSEL: Ikke bruk en skadet skive.
1.Plasser verktøyet på et bord med
verneanordningen opp.
2.Monter den bakre flensen (i) korrekt på
spindelen (o) (Fig. 4).
3.Plasser skiven (n) på den bakre flensen (i). Når
du monterer en skive med opphøyd senter,
kontroller at det opphøyde senteret (j) vender
mot den bakre flensen (i).
Norsk
4.Skru den gjengede klemmemutteren (h) på
spindelen (o) (Fig. 5):
a.Ringen på den gjengede klemmemutteren (h)
må vende mot skiven ved montering av en
slipeskive (Fig. 5A);
b.Ringen på den gjengede klemmemutteren (h)
må vende bort fra skiven ved montering av
en kappeskive (Fig. 5B).
5.Press knappen for spindellåsen (b) og roter
spindelen (o) til den låses på plass.
6.Stram den gjengede klemmemutteren (h) med
to-pins-nøkkelen som følger med.
7.Løsne spindellåsen.
8.For å fjerne skiven, løsne den gjengede
klemmemutteren (h) med to-pins-nøkkelen.
Montering og fjerning av
støttepute/slipepapir (Fig. 1, 5)
tilstedeværende bort fra planet for det roterende
tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal,
ubelastet hastighet i ett minutt. Skadet tilbehør
vil normalt rives i stykker under denne testen.
• Kontroller at indre og ytre flens er montert
korrekt. Følg instruksene i Tabell over slipeog kappetilbehør.
• Kontroller at skiven roterer i retning pilen på
tilbehøret og verktøyet.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
A
DVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for å
sikre at verktøyet er av.
1.Plasser verktøyet på et bord med
verneanordningen opp.
2.Ta ut bakflensen (i).
3.Sett gummistøtteputen korrekt på spindelen (o).
4.Legg slipearket på gummistøtteputen.
5.Skru den gjengede festemutteren (h)
på spindelen. Ringen på den gjengede
festemutteren (h) må vende mot
gummistøtteputen.
6.Press knappen for spindellåsen (b) og roter
spindelen (o) til den låser på plass.
ADVARSEL:
• Forsikre deg om at materialet som skal
slipes er godt festet.
• Bruk klemmer eller skrustikke for å
feste og støtte arbeidsstykket på en
stabil platform. Det er viktig å feste
og støtte opp arbeidsstykket godt,
for å hindre at det beveger seg og at
du mister kontrollen. Bevegelse av
arbeidasstykket eller tap av kontroll kan
være farlig og føre til personskader.
7.Stram den gjengede festemutteren (h) med
to-pins nøkkelen.
8.Frigjør spindellåsen.
9.For å fjerne skiven, løsne den gjengede
klemmemutteren (h) med to-pins nøkkelen.
•S
ikre arbeidsstykket. Dersom du
bruker en skrustikke eller annet feste
på arbeidsstykket står det tryggere
enn dersom du holder det med
hånden.
• Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at
hjulet henger og slår tilbake Store
arbeidsstykker har en tendens til å
henge ned under sin egen vekt. Det må
plasseres støtter under arbeidsstykket
på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
•B
ruk alltid vanlige arbeidshansker ved
bruk av dette verktøyet.
Sette på en stålbørste
Skru stålbørste-skiven direkte inn i spindelen uten
bruk av mellomskive og gjenget flens.
Før bruk
• Installer verneanordningen og egnet skive. Ikke
bruk utslitte skiver.
• Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du
inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk
og sprekker, festeplatene må inspiseres for
sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må
inspiseres for løse eller sprukne tråder. Dersom
elektroverktøyet eller tilbehøret slippes ved et
uhell, må du kontrollere om det er skadet eller
montere uskadet tilbehør. Etter å ha inspisert og
installert et tilbehør, still deg selv og eventuelle
• Girkassen blir svært varm ved bruk.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet. Bruk
ikke sidekrefter på skiven.
117
Norsk
•U
nngå overbelastning. Dersom
verktøyet blir varmt, la det gå i noen
minutter uten belastning for å kjøle
seg ned. Ikke berør tilbehør før det har
kjølt seg ned. Skivene blir svært varme
ved bruk.
• Du skal ikke bruke separate
reduksjonsfôringer eller adaptere for å
tilpasse slipeskiver med stort hull.
• Bruk aldri verktøyet uten at beskyttelsen
er på plass.
•V
erktøyet er ikke designet for bruk
med slipekopp.
• Bruk aldri verktøyet med et kappestativ.
• Bruk aldri underlag sammen med limte
slipeprodukter.
• Vær forsiktig. Skiven fortsetter å rotere
etter at verktøyet er slått av.
Korrekt plassering av hendene
(Fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd
på sidehåndtaket (d), med den andre hånden på
hoveddelen av verktøyet som vist i figur 1.
Skru på og av (Fig. 1)
ADVARSEL: Ikke slå verktøyet på eller
av når det er belastning på.
1.Når du skal bruke maskinen, trykker du på
strømbryteren (a).
2.For kontinuerlig drift, trykk bryteren helt forover.
3.Maskinen stanses ved å løsne strømbryteren.
For å stoppen verktøyet ved kontinuerlig drift,
trykk på bakre del av bryteren.
Spindellås (Fig. 1)
Spindellåsen (b) skal hindre spindelen fra å rotere
ved installasjon eller fjerning av skiver. Bruk
spindellåsen kun når verktøyet er slått av, plugget ut
fra strømforsyningen, og har stoppet helt.
118
ERK: For å redusere risikoen for skade
M
på verktøyet, slå ikke på spindellåsen
når verktøyet er i bruk. Dette vil resultere
i skader på verktøyet og tilbehøret
kan komme til å rotere av og dermed
forårsake personskade.
For å slå på låsen, trykk ned knappen for
spindellåsen og roter spindelen helt til du ikke kan
rotere spindelen ytterligere.
Anvendelse på metall
Ved bruk av verktøyet på metall, kontroller at
en jordfeilbryter (RCD) er installert for å unngå
restrisikoer forårsaket av metallspon.
Dersom strømforsyningen slås av av RCD-en, ta
verktøyet til en autorisert DeWALT reparatør.
ADVARSEL: Under ekstreme
arbeidsforhold kan strømførende støv
samles opp inne i maskinkabinettet under
arbeid med metall. Dette kan føre til at
den beskyttende isolasjonen i maskinen
brytes ned, med en potensiell fare for
elektrisk sjokk.
For å unngå oppsamling av metallspon
inne i maskinen, anbefaler vi å rengjøre
ventilasjonsåpningene daglig. Se Vedlikehold.
Bruk av lamellslipestift
ADVARSEL: Oppsamling av
metallstøv. For mye bruk av
lamellslipestifter på metall kan føre til
økt potensiale for elektrisk sjokk. For
å redusere denne risikoen, sett inn
en jordfeilbryter (RCD) før bruk og
rengjør ventilasjonsåpningene daglig
ved å blåse komprimert luft inn i
ventilasjonsåpningene i samsvar med
vedlikeholdsinstruksjonene under.
Saging av metall
For kapping med limte kappeskiver, bruk alltid
beskyttelse av type 1.
Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset
materialet du jobber med. Ikke bruk trykk på
kappeskiven, ikke vri eller vipp på maskinen.
Ikke reduser hastigheten på kappeskiven ved å
bruke sideveis trykk.
Maskinen skal alltid jobbe med sliperetning oppover.
Det er ellers fare for at den skyves ukontrollert ut av
sporet.
Ved kapping av profiler og firkantstykker, er det best
å starte med det minste tverrsnittet.
Grovsliping
Bruk aldri en kappeskive for grovsliping.
Bruk alltid beskyttelse av type 27.
Det beste resultatet på grovslipingen får du med
maskinen stilt til vinkel mellom 30° og 40°. Beveg
maskinen frem og til bake med moderat trykk. På
Norsk
den måten blir ikke arbeidsstykket for varmt eller bli
misfarget, og det dannes ikke spor.
Kapping av stein
Maskinen skal kun brukes for tørrkapping.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
For kapping av stein er det best å bruke en
diamantkappeskive.
Bruk alltid støvmaske når du bruker maskinen.
Råd for arbeidet
Vær forsiktig når du kapper spor i bærende
vegger.
Kapping av spor i bærende vegger kan være
underlagt nasjonale regler. Slike regler skal følges i
alle tilfeller.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
Før du starter arbeidet, kontakt den ansvarlige
byggingeniøren, arkitekten eller byggelederen.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør. Før du kobler verktøyet til igjen,
trykk ned og slipp utløserbryteren for
å sikre at verktøyet er av. En utilsiktet
oppstart kan føre til personskader.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
TILBEHØRSTABELL
Maks.
[mm]
D
d
D
d
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
6 22,23
115
D
Min.
Gjengehull
Periferihastighet
rotasjon
lengde
[m/s]
-1
[min. ]
[mm]
115
b 150
125
“Pop-off” børster
Motoren slås av automatisk og indikerer dermed
at karbonbørstene er nesten utslitt og at verktøyet
trenger vedlikehold. Karbonbørstene kan ikke
repareres av brukeren. Få en autorisert DeWALTreparatør til å reparere verktøyet.
b
[mm]
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
9000
11000
-
-
11000
150
9000
75
30 M14 11000
d
b
D
115 12 M14 11000
D
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
125 12 M14 11000
150 12 M14
9000
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
119
Norsk
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DeWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DeWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å
ta kontakt med dit lokale DeWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DeWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
120
Norsk
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR
Type
verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere
slipeverktøy
Slipeskive med
nedsenket
senter
TYPE 27
VERNEANORDNING
Type 27 verneanordning
Lamellskive
Bakre flens
Trådhjul
Type 27 skive med nedsenket
senter
Gjenget klemmemutter
Trådhjul med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Trådhjul
Trådkopp med
gjenget mutter
Type 27 verneanordning
Stålbørste
Festeplate/
sandpapir
Type 27 verneanordning
Festeplate av gummi
Pusseskive
Gjenget klemmemutter
121
Norsk
OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR (forts.)
Type
verneanordning
Tilbehør
Beskrivelse
Hvordan installere slipeverktøy
Kappeskive
for murverk,
limt
TYPE 1
VERNEANORDNING
Type 1 verneanordning
Kappeskive
for metall, limt
Kappeskiver
av diamant
TYPE 1
VERNEANORDNING
ELLER
TYPE 27
VERNEANORDNING
122
Bakre flens
Kappeskive
Gjenget klemmemutter
Português
REBARBADORAS ANGULARES D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso
dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio/nominal
Diâmetro do disco
Diâmetro do veio
Comprimento do veio
Peso
*incluindo o punho lateral e a protecção
mm
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
kg
2,1*
2,1*
2,1*
2,2*
2,5*
90
89
90
89
VAC
W
min-1
mm
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-3:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
90
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
101
101
100
101
100
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Valor de emissão de vibrações ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
K de variabilidade =
m/s2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Relativamente a operações de desbaste de superfícies
Relativamente a operações de lixagem com discos abrasivos
Valor de emissão de vibrações ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
K de variabilidade =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio/nominal
Diâmetro do disco
Diâmetro do veio
Comprimento do veio
Peso
*incluindo o punho lateral e a protecção
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
123
Português
D28134
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-3:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
89
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
100
K (variabilidade do nível acústico indicado) dB(A)
3,0
Relativamente a operações de desbaste de superfícies
Valor de emissão de vibrações ah,AG =
m/s2
K de variabilidade =
m/s2
Relativamente a operações de lixagem com discos abrasivos
Valor de emissão de vibrações ah,DS =
m/s2
K de variabilidade =
m/s2
D28135
D28139
D28141
91
102
3,0
89
100
3,0
91
102
3,0
8,5
1,5
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da
exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de
exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
124
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
REBARBADORAS ANGULARES
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
Português
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
b)
c)
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.06.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
d)
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
e)
f)
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
125
Português
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
126
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as operações
a) Esta ferramenta eléctrica destina-se a ser
utilizada como uma ferramenta de desbaste,
lixagem, decapagem ou corte. Leia todos os
avisos de segurança, instruções, ilustrações
e especificações fornecidas com esta
ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode
resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou
lesões graves.
b) Não é recomendável efectuar operações
como polimento e lixagem (D28141) com
esta ferramenta eléctrica. As operações
para as quais a ferramenta eléctrica não foi
Português
concebida poderão criar perigo e causar
ferimentos.
c) Não utilize acessórios que não tenham
sido especificamente concebidos e
recomendados pelo fabricante da
ferramenta. O facto de um acessório poder
ser instalado na sua ferramenta eléctrica não
garante um funcionamento seguro do mesmo.
d) A velocidade nominal do acessório tem de
ser, no mínimo, equivalente à velocidade
máxima indicada na ferramenta eléctrica.
Os acessórios que forem utilizados a uma
velocidade superior à respectiva velocidade
nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
e) O diâmetro exterior e a espessura do seu
acessório têm de ser compatíveis com a
capacidade da sua ferramenta eléctrica. Os
acessórios com um tamanho incorrecto não
podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
f)O orifício de fixação dos discos, encaixes,
discos de suporte ou de qualquer
outro acessório tem de se ajustar
apropriadamente ao veio da ferramenta
eléctrica. Os acessórios com orifícios de
fixação que não correspondam ao tamanho
dos elementos de montagem da ferramenta
eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada
e vibrar de modo excessivo, podendo causar a
perda do controlo da ferramenta.
g) Não utilize acessórios danificados. Antes de
cada utilização, inspeccione os acessórios,
procurando danos nos mesmos. Por
exemplo, procure rachas e fendas nos
discos abrasivos, fendas, danos ou desgaste
excessivo nos discos de suporte e arames
soltos ou partidos nas catrabuchas. Se
deixar cair a ferramenta eléctrica ou os
acessórios, verifique o respectivo estado.
Se o acessório instalado na ferramenta ficar
danificado, substitua-o. Após inspeccionar
e instalar um acessório, coloque-se a
si mesmo e quaisquer outras pessoas
presentes no local numa posição afastada
do ângulo de trabalho do acessório rotativo
e ligue a ferramenta eléctrica na respectiva
velocidade máxima em vazio durante
um minuto. Os acessórios danificados irão
normalmente fragmentar-se durante este
período de teste.
h) Use equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira
ou óculos de protecção. De acordo com o
necessário, use uma máscara contra o pó,
protectores auditivos, luvas e um avental
de trabalho capaz de o proteger contra
pequenos fragmentos abrasivos ou da peça
de trabalho. A protecção ocular tem de ser
capaz de o proteger contra a projecção de
detritos resultantes de várias operações. A
máscara contra o pó (ou um filtro respiratório
equivalente) tem de ser capaz de filtrar as
partículas criadas pela utilização da ferramenta.
A exposição prolongada a ruídos de elevada
intensidade poderá causar perda de audição.
i)Mantenha as outras pessoas presentes
no local a uma distância segura da área
de trabalho. Qualquer pessoa que entre
no perímetro da área de trabalho tem de
usar equipamento de protecção pessoal.
Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça
de trabalho ou de um acessório partido serem
projectados para longe e causarem ferimentos
fora da área de trabalho imediata.
j) Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito ao efectuar uma operação em que o
acessório da ferramenta possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. O acessório de corte
que entre em contacto com um fio com tensão
eléctrica poderão fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
k)Afaste o cabo de alimentação do acessório
rotativo. Se perder o controlo da ferramenta,
o cabo poderá ser cortado ou ficar preso no
acessório, puxando a sua mão ou o seu braço
na direcção do acessório rotativo.
l)Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes
de o acessório ficar completamente
imobilizado. Caso contrário, o acessório
rotativo poderá ficar preso na superfície onde
pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la para
longe das suas mãos, fazendo-o perder o
controlo da mesma.
m) Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto
estiver a transportá-la ao seu lado. Um
contacto acidental do acessório rotativo com
a sua roupa poderá prendê-la no mesmo,
puxando o acessório na direcção do seu corpo.
n) Limpe regularmente as aberturas de
ventilação da ferramenta eléctrica. A
ventoinha do motor irá puxar as partículas no
interior da caixa da ferramenta e a acumulação
excessiva de metal em pó poderá causar riscos
eléctricos.
127
Português
o) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de
materiais inflamáveis. Estes materiais poderão
ser inflamados por faíscas da ferramenta.
p) Não utilize acessórios que necessitem de
líquidos de refrigeração. A utilização de água
ou outros líquidos de refrigeração poderá
resultar em electrocussão ou choque eléctrico.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
ADICIONAIS PARA TODAS AS
OPERAÇÕES
Causas e prevenção por parte do
utilizador do efeito de coice
O efeito de coice é uma reacção súbita resultante
do aperto ou bloqueio de um disco rotativo, de um
disco de suporte, de uma catrabucha ou de qualquer
outro acessório. O aperto ou bloqueio causa uma
paragem rápida do acessório rotativo, o que, por sua
vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida
na direcção oposta à rotação do acessório no ponto
de bloqueio.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou
for apertado pela peça de trabalho, a extremidade
do disco que estiver em contacto com o ponto
de aperto pode penetrar a superfície do material,
fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco
poderá então saltar na direcção do utilizador ou
para longe do mesmo, dependendo da direcção do
movimento do disco no ponto de aperto. Os discos
abrasivos podem também partir-se nestas condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização
abusiva da ferramenta e/ou de condições ou
procedimentos de utilização incorrectos e pode ser
evitado tomando as precauções indicadas abaixo:
a) Segure a ferramenta eléctrica com firmeza
e posicione o seu corpo e o seu braço de
forma a poder resistir ao efeito de coice.
Utilize sempre o punho auxiliar, caso este
seja fornecido, para controlar ao máximo
o efeito de coice ou a reacção do binário
durante o arranque da ferramenta. O
utilizador pode controlar facilmente a reacção
do binário ou o efeito de coice se forem
tomadas as devidas precauções.
b) Nunca coloque a sua mão perto do
acessório rotativo. O efeito de coice poderá
fazer o acessório saltar para cima da sua mão.
c) Não posicione o seu corpo na área para a
qual a ferramenta eléctrica poderá saltar
caso ocorra o efeito de coice. O efeito de
coice irá projectar a ferramenta na direcção
oposta ao movimento do disco no ponto de
bloqueio.
128
d) Tenha especial cuidado ao utilizar a
ferramenta em cantos, extremidades
aguçadas, etc. Evite que o acessório
salte ou fique preso na peça de trabalho.
Os cantos, as extremidades aguçadas ou o
facto de o acessório rotativo saltar tendem
a fazê-lo ficar preso na peça de trabalho e,
consequentemente, a causar a perda do
controlo da ferramenta ou a ocorrência do
efeito de coice.
e) Não instale na ferramenta uma lâmina de
corrente de serra para esculpir madeira ou
uma lâmina de serra dentada. Estas lâminas
originam frequentemente o efeito de coice e a
perda do controlo da ferramenta.
Avisos de segurança específicos
para operações de desbaste e corte
abrasivo
a) Utilize apenas os tipos de disco
recomendados para a sua ferramenta
eléctrica e a protecção específica concebida
para o disco seleccionado. Os discos para os
quais a ferramenta eléctrica não foi concebida
não podem ser protegidos de forma adequada
e, consequentemente, não são seguros.
b) A protecção tem de ser fixa com segurança
à ferramenta eléctrica e posicionada de
forma a proporcionar a máxima segurança
possível, de modo a que apenas esteja
exposta uma superfície mínima do disco na
direcção do utilizador. O resguardo ajuda a
proteger o utilizador contra fragmentos do disco
partido e qualquer contacto acidental com o
disco e as faíscas pode queimar a roupa.
c) Os discos devem ser utilizados
exclusivamente para as operações
recomendadas. Por exemplo, não desbaste
materiais com a parte lateral de um disco de
corte. Os discos de corte abrasivos destinamse a efectuar desbastes periféricos e qualquer
pressão lateral aplicada nestes discos poderá
parti-los.
d) Utilize sempre encaixes de disco intactos
com um tamanho e uma forma adequados
para o disco seleccionado. Os encaixes de
disco apropriados suportam correctamente
o disco, reduzindo assim a possibilidade de
quebra do mesmo. Os encaixes para discos de
corte poderão ser diferentes dos encaixes para
discos de desbaste.
e) Não utilize discos gastos de ferramentas
eléctricas maiores. Os discos concebidos
para ferramentas eléctricas maiores não são
Português
adequados para a velocidade mais alta de
uma ferramenta mais pequena e poderão
fragmentar-se.
Avisos adicionais de segurança
específicos para operações de corte
abrasivo
a) Não utilize o disco de corte de forma
forçada nem aplique uma pressão
excessiva no mesmo. Não efectue cortes
excessivamente profundos. Utilizar o disco
de forma forçada aumenta a respectiva carga
de trabalho e a susceptibilidade à torção ou
ao bloqueio do mesmo no corte, bem como a
possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a
fragmentação do disco.
b) Não posicione o seu corpo directamente
atrás do disco rotativo. Quando o disco, no
ponto da operação, estiver a afastar-se do
seu corpo, o possível efeito de coice pode
impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica
directamente contra si.
c) Quando o disco estiver a emperrar ou ao
interromper um corte por qualquer razão,
desligue a ferramenta eléctrica e segure-a
sem se mexer até que o disco fique
completamente imobilizado. Nunca retire o
disco de corte do corte enquanto o disco
estiver em movimento. Caso contrário,
poderá ocorrer o efeito de coice. Investigue e
tome acções correctivas para eliminar a causa
do bloqueio do disco.
d) Não recomece a operação de corte na
peça de trabalho. Deixe o disco alcançar
a velocidade máxima e continue o corte
de forma cuidadosa. A roda poderá subir ou
saltar da peça de trabalho ou emperrar se a
ferramenta eléctrica for reiniciada em contacto
com a peça.
e) Suporte quaisquer painéis ou qualquer
peça de trabalho sobredimensionada para
minimizar o risco de aperto do disco e
ocorrência do efeito de coice. As peças
de trabalho de grandes dimensões tendem a
vergar sobre o seu próprio peso. É necessário
colocar suportes por baixo da peça de trabalho
em ambos os lados do disco, perto da linha de
corte e da extremidade da peça.
f)Tenha especial cuidado ao efectuar um
corte directo em paredes ou noutras
áreas em que não seja possível visualizar
quaisquer itens ocultos dentro das mesmas.
O disco poderá cortar a canalização de gás ou
água, a cablagem eléctrica ou outros objectos
que podem causar o efeito de coice.
Avisos de segurança específicos
para operações de lixagem
a) Não utilize lixa para discos abrasivos
com um tamanho excessivo. Siga
as recomendações do fabricante ao
seleccionar a lixa a utilizar. Uma lixa com
um tamanho excessivo que ultrapasse o limite
do disco de suporte representa um risco de
dilaceração e poderá fazer o disco ficar preso
ou danificado, ou causar a ocorrência do efeito
de coice.
Avisos de segurança específicos
para operações de decapagem
a) Tenha em atenção que a catrabucha liberta
filamentos, inclusivamente durante a sua
utilização normal. Não utilize a catrabucha
de forma forçada. Os filamentos podem
penetrar facilmente a pele e/ou a roupa leve.
b) Se for recomendada a utilização de uma
protecção nas operações de decapagem,
não deixe que a catrabucha circular
interfira com a protecção. A catrabucha
circular poderá expandir em diâmetro como
resultado da respectiva utilização e das forças
centrífugas.
Informações de segurança
adicionais
• A montagem em rosca dos acessórios deve
corresponder à rosca do veio da ferramenta
de desbaste. No que respeita a acessórios
montados com flanges, o orifício de fixação
do acessório deve corresponder ao diâmetro
de localização da flange. Os acessórios que
não correspondam ao tamanho dos elementos
de montagem da ferramenta eléctrica irão
funcionar de forma desequilibrada e vibrar de
modo excessivo, podendo causar a perda do
controlo da ferramenta.
• A superfície de desbaste das rodas com
depressão central deve ser montada abaixo
da plaina da aba de protecção. Uma roda
montada incorrectamente que fique saliente
através da plaina da aba de protecção não
dispõe de protecção adequada.
ATENÇÃO: recomendamos a
utilização de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de
30 mA ou menos.
129
Português
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
– Risco de inalação de partículas de substâncias
perigosas.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (p), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Afiadora de ângulos
1 Protecção (Tipo 27)
1 Punho lateral
1 Conjunto de patilhas
1 Chave de fendas de dois pinos
1 Caixa de transporte (apenas modelos K)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
130
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a.Interruptor de ligar/desligar
b.Bloqueio dos fusos
c.Protecção
d.Punho lateral
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As rebarbadoras angulares D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139, D28141 de uso industrial foram
concebidas para afiação, corte e lixagem
profissionais (excepto o modelo D28141).
Utilize APENAS discos de desbaste côncavos e de
abas.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas rebarbadoras angulares são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Punho lateral antivibrações
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
O punho lateral antivibrações oferece um conforto
adicional ao absorver as vibrações causadas pela
ferramenta.
Protecção sem chave
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
A protecção sem chave permite um ajuste rápido
durante a utilização da ferramenta, aumentando a
respectiva versatilidade.
Português
Sistema de expulsão de
partículas (Fig. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Enrosque o punho lateral (d) com firmeza num dos
orifícios (f) em cada lado da caixa do motor.
O sistema de expulsão de partículas (e) impede a
acumulação de partículas à volta da protecção e
da entrada do motor e minimiza a quantidade de
partículas que entram na caixa do motor.
Montar e retirar a protecção (Fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta
à tomada de electricidade, prima e
solte o gatilho para se certificar de
que a ferramenta está desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
CUIDADO: tem de utilizar protecções
nesta rebarbadora.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta
à tomada de electricidade, prima e
solte o gatilho para se certificar de
que a ferramenta está desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Fixar o punho lateral (Fig. 1, 6)
ATENÇÃO: o punho lateral deve ser
sempre utilizado para manter o controlo
da ferramenta.
Ao utilizar a rebarbadora D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139 ou D28141 com um disco abrasivo ligado
para cortar metal ou alvenaria, TEM de utilizar uma
protecção do Tipo 1. As protecções do Tipo 1
encontram-se disponíveis por um custo adicional
através dos distribuidores da DeWALT.
NOTA: consulte a Tabela de acessórios de
desbaste e de corte no fim desta secção para
ficar a saber que outros acessórios podem ser
utilizados com estas rebarbadoras.
PROTECÇÃO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO (FIG. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Coloque a rebarbadora angular em cima de
uma mesa com o veio (o) virado para cima.
2.Alinhe as saliências (k) com as ranhuras (l).
3.Pressione a protecção (c) para baixo e rode-a
para a posição pretendida.
4.Aperte o parafuso (m) com segurança.
5.Para retirar a protecção, desaperte o parafuso.
CUIDADO: se a protecção não puder
ser apertada através do parafuso de
ajuste, não utilize a ferramenta. Para
reduzir o risco de ferimentos, leve a
ferramenta e a protecção a um centro de
assistência para reparar ou substituir a
protecção.
ATENÇÃO: antes de utilizar a
ferramenta, verifique se o punho está
apertado com segurança.
131
Português
PROTECÇÃO SEM CHAVE (FIG. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Coloque a afiadora angular numa mesa e rode
(o) para cima.
2.Liberte o bloqueio de fixação (g) e fixe a
protecção (c) sobre a ferramenta, tal como
indicado.
3.Alinhe os encaixes (k) com as ranhuras (l).
4.Prima a protecção para baixo e rode-a para a
posição pretendida.
5.Se necessário, aumente a força de fixação,
apertando o parafuso (m).
6.Aperte o bloqueio de fixação.
7.Para remover a protecção, liberte o bloqueio de
fixação.
Instalar e retirar um disco de
desbaste ou de corte (Fig. 1, 4, 5)
ATENÇÃO: não utilize discos
danificados.
1.Coloque a ferramenta em cima de uma mesa
com a protecção virada para cima.
2.Insira o encaixe de apoio (i) correctamente no
veio (o) (Fig. 4).
3.Coloque o disco (n) no encaixe de apoio (i).
Ao instalar um disco com o centro levantado,
certifique-se de que o centro levantado (j) está
virado para o encaixe de apoio (i).
4.Enrosque a porca de fixação roscada (h) no
veio (o) (Fig. 5):
a.O anel na porca de fixação roscada (h) tem
de estar virado para o disco ao instalar um
disco de desbaste (Fig. 5A);
b.O anel na porca de fixação roscada (h) tem
de estar virado para o lado oposto do disco
ao instalar um disco de corte (Fig. 5B).
5.Prima o botão de bloqueio do veio (b) e rode o
veio (o) até este ficar fixo.
6.Aperte a porca de fixação roscada (h) com a
chave de dois pinos fornecida.
7.Solte o bloqueio do veio.
8.Para retirar o disco, desaperte a porca de
fixação roscada (h) com a chave de dois pinos.
Instalar e remover um
disco de apoio/folha de lixa
(Fig. 1, 5)
1.Coloque a ferramenta em cima de uma mesa
com a protecção virada para cima.
132
2.Retire o encaixe de apoio (i).
3.Coloque o disco de apoio de borracha
correctamente no veio (o).
4.Coloque a folha de lixa no disco de apoio de
borracha.
5.Enrosque a porca de fixação roscada (h) no
veio. O anel na porca de fixação roscada (h)
tem de estar virado para o disco de apoio de
borracha.
6.Prima o botão de bloqueio do veio (b) e rode o
veio (o) até este ficar fixo.
7.Aperte a porca de fixação roscada (h) com a
chave de dois pinos.
8.Solte o bloqueio do veio
9.Para retirar o disco de apoio de borracha,
desaperte a porca de fixação roscada (h) com
a chave de dois pinos.
Encaixe de uma escova metálica em
forma de taça
Aparafuse a escova metálica em forma de taça
directamente na haste sem utilizar o espacejador e
a patilha de fixação.
Antes de qualquer utilização
•Instale a protecção e o disco apropriado. Não
utilize discos excessivamente gastos.
• Não utilize acessórios danificados. Antes de
cada utilização, inspeccione os acessórios,
procurando danos nos mesmos. Por exemplo,
procure rachas e fendas nos discos abrasivos,
fendas nos discos de apoio, danos ou desgaste
excessivo e arames soltos ou partidos nas
catrabuchas. Se deixar cair a ferramenta
eléctrica ou os acessórios, verifique o respectivo
estado. Após inspeccionar e instalar um
acessório, coloque-se a si mesmo e quaisquer
outras pessoas presentes no local numa
posição afastada do ângulo de trabalho do
acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica
na respectiva velocidade máxima em vazio
durante um minuto. Os acessórios danificados
irão normalmente fragmentar-se durante este
período de teste.
• Certifique-se de que os encaixes interior e
exterior são montados correctamente. Siga
as instruções indicadas na secção Tabela de
acessórios de desbaste e de corte.
•Assegure-se de que o disco roda na direcção
das setas no acessório e na ferramenta.
Português
FUNCIONAMENTO
•E
vite exceder a capacidade de
trabalho da ferramenta. Se a
ferramenta começar a ficar quente,
deixe-a funcionar durante alguns
minutos em vazio para arrefecer o
acessório. Não toque nos acessórios
antes de arrefecerem. Os discos
ficam muito quentes durante a
utilização.
• Não utilize adaptadores para montar na
ferramenta discos abrasivos com um
orifício de encaixe de diâmetro superior
ao adequado para a mesma.
• Nunca utilize a ferramenta sem a
respectiva protecção no seu lugar.
•A
ferramenta não foi concebida para
uso com uma taça de desbaste.
• Não utilize a ferramenta eléctrica com
uma base de corte.
• Nunca utilize mata-borrão com
produtos abrasivos ligados.
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta à
tomada de electricidade, prima e solte
o gatilho para se certificar de que a
ferramenta está desligada.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que todos os materiais
a serem desbastados estão fixos com
firmeza.
• Utilize grampos ou um torno para
fixar e apoiar a peça numa plataforma
estável. É importante fixar e apoiar a
peça de trabalho em segurança para
impedir a deslocação da peça e a
perda de controlo. A deslocação da
peça ou a perda de controlo podem
criar uma situação de perigo e dar
origem a ferimentos.
•F
ixe a peça de trabalho. Uma peça
de trabalho fixada num dispositivo de
fixação ou num torno fica mais presa
do que se o fizer à mão.
•S
uporte quaisquer painéis ou qualquer
peça de trabalho sobredimensionada
para minimizar o risco de aperto do
disco e ocorrência do efeito de coice.
As peças de trabalho de grandes
dimensões tendem a vergar sobre o
seu próprio peso. É necessário colocar
suportes por baixo da peça de trabalho
em ambos os lados do disco, perto
da linha de corte e da extremidade da
peça.
•U
se sempre luvas de trabalho normais
enquanto utilizar esta ferramenta.
•A
caixa de engrenagens fica muito
quente durante a utilização.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta. Não exerça
qualquer pressão lateral no disco.
• Tenha em conta que o disco irá
continuar a rodar durante algum tempo
após a ferramenta ser desligada.
Posição correcta das mãos (Fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta, tal como exemplificado
na figura.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da
mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho lateral (d) com uma mão e o corpo da
ferramenta com a outra, tal como exemplificado na
fig. 1.
Ligar e desligar (Fig. 1)
ATENÇÃO: não ligue nem desligue a
ferramenta quando estiver sob carga.
1.Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
ligar/desligar (a).
2.Para um funcionamento contínuo, prima o
interruptor totalmente para a frente.
3.Para parar a ferramenta, liberte o interruptor.
Para parar a ferramenta durante o
funcionamento contínuo, prima a parte de trás
do interruptor.
133
Português
Bloqueio do veio (Fig. 1)
O bloqueio do veio (b) é fornecido para impedir
que o veio rode ao instalar ou retirar discos. Utilize
o bloqueio do veio apenas quando a ferramenta
estiver desligada e a respectiva ficha tiver sido
retirada da tomada de electricidade e após a
ferramenta ter ficado completamente imobilizada.
AVISO: para reduzir o risco de danos na
ferramenta, não utilize o bloqueio do veio
quando a ferramenta estiver a funcionar.
Caso contrário, tal irá resultar em danos
na ferramenta. Além disso, o acessório
instalado poderá saltar, o que também
poderá resultar em ferimentos.
Para utilizar o bloqueio, prima o botão de bloqueio
do veio e rode o veio até este ficar bloqueado.
Operações em metal
Ao utilizar a ferramenta para operações em metal,
certifique-se de que foi empregue um dispositivo
de corrente residual (DCR) para evitar os riscos
residuais causados pelas limalhas.
Se a alimentação for cortada pelo DCR, leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
ATENÇÃO: em condições de trabalho
extremas, poderá verificar-se a
acumulação de partículas condutoras
dentro da caixa do equipamento ao
trabalhar com metal. Isto pode resultar
na degradação do isolamento protector
no equipamento, representando um
risco potencial de choque eléctrico.
Para evitar a acumulação de limalhas dentro
do equipamento, recomendamos que limpe as
ranhuras de ventilação diariamente. Consulte a
secção Manutenção.
Utilizar discos de abas
ATENÇÃO: acumulação de
partículas de metal. A utilização
frequente de discos de abas para
operações em metal pode resultar num
potencial acrescido de choque eléctrico.
Para reduzir este risco, empregue um
DCR antes de utilizar a ferramenta
e limpe as ranhuras de ventilação
diariamente com ar comprimido seco,
de acordo com as instruções de
manutenção abaixo.
Corte de metal
Para efectuar cortes com ligantes abrasivos,
utilize sempre o tipo de resguardo 1.
134
Durante o corte, trabalhe com uma velocidade
moderada, adaptada ao material que está a ser
cortado. Não exerça pressão no disco de corte,
nem incline ou oscile a máquina.
Não reduza a velocidade dos discos de corte em
rotação através de uma pressão lateral.
A máquina deve sempre funcionar num movimento
de desbaste para cima. Caso contrário, há o perigo
de ser empurrada sem qualquer controlo para fora
do corte.
Se cortar perfis e barras quadradas, é aconselhável
começar pela secção transversal mais pequena.
Desbaste
Nunca utilize um disco de corte para trabalhos
de desbaste.
Utilize sempre o tipo de resguardo 27.
Os melhores resultados de desbaste são obtidos
quando regula a máquina para um ângulo de 30° a
40°. Desloque a máquina para trás ou para a frente
com uma pressão moderada. Deste modo, a peça
de trabalho não irá ficar muito quente, não muda de
cor e não são formadas ranhuras.
Cortar pedras
A máquina deve ser utilizada apenas para
corte a seco.
Para cortar pedra, é aconselhável utilizar um disco
para corte de diamante.
Utilize a máquina apenas com a máscara anti-pó
adicional.
Aviso de trabalho
Tenha cuidado quando cortar ranhuras em
paredes estruturais.
As ranhuras nas paredes estruturais estão
sujeitas às regulamentações de cada país. Estas
regulamentações devem ser seguidas em todas as
circunstâncias.
Antes de começar o trabalho, consulte o
engenheiro mecânico, arquitecto ou o encarregado
de obras responsável.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
Português
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Antes de voltar a ligar a ferramenta
à tomada de electricidade, prima e
solte o gatilho para se certificar de
que a ferramenta está desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
TABELA DE ACESSÓRIOS
Max.
[mm]
Escovas de carbono
O motor irá desligar-se automaticamente quando
as escovas de carbono estiverem praticamente
gastas e a ferramenta necessitar de manutenção.
As escovas de carbono não são passíveis de serem
reparadas ou substituídas pelo utilizador. Leve a
ferramenta a um agente de reparação autorizado da
DeWALT.
D
d
D
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
6 22,23
115
D
125
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
d
mín. periférica
[mín.-1] [m/s]
115
b 150
Lubrificação
b
[mm] Rotação Velocidade
Comprimento
do orifício
roscado
[mm]
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
9000
11000
-
-
11000
150
9000
75
30 M14 11000
d
b
D
115 12 M14 11000
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
D
125 12 M14 11000
150 12 M14
9000
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com
o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DeWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A
recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
135
Português
A DeWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DeWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DeWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DeWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
136
Português
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE
Tipo de protecção
PROTECÇÃO DO
TIPO 27
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de
desbaste
de centro
côncavo
Protecção do Tipo 27
Disco de abas
Encaixe de apoio
Catrabuchas
circulares
Disco de centro côncavo
do Tipo 27
Porca de fixação roscada
Catrabuchas
circulares com
porca roscada
Protecção do Tipo 27
Catrabucha circular
Catrabucha
tipo taça com
porca roscada
Protecção do Tipo 27
Catrabucha
Disco de
suporte/folha
de lixa
Protecção do Tipo 27
Disco de suporte de borracha
Disco abrasivo
Porca de fixação roscada
137
Português
TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE (cont.)
Tipo de protecção
Acessório
Descrição
Instalação na rebarbadora
Disco de corte
de alvenaria,
ligado
PROTECÇÃO
DO TIPO 1
Protecção do Tipo 1
Disco de corte
para metal,
ligado
Discos de
corte de
diamante
PROTECÇÃO
DO TIPO 1
OU
PROTECÇÃO DO
TIPO 27
138
Encaixe de apoio
Disco de corte
Porca de fixação roscada
Suomi
KULMAHIOMAKONEET D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton
nimellisnopeus
Laikan halkaisija
Karan halkaisija
Karan pituus
Paino
*Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28011
230
4
720
10500
D28111
230
4
850
10500
D28113
230
4
900
10500
D28130
230
4
900
10500
D28132C
230
2
1200
10000
115
M14
16
2,1*
115
M14
16
2,1*
115
M14
16
2,1*
125
M14
16
2,2*
125
M14
16
2,5*
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-3 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
90
90
89
90
89
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
101
101
100
101
100
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Tärinäpäästöarvo ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Vaihtelu K =
m/s2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Tärinäpäästöarvo ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Vaihtelu K =
m/s
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Pinnan hionta
Hiekkapaperihionta
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton
nimellisnopeus
Laikan halkaisija
Karan halkaisija
Karan pituus
Paino
*Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen
2
W
D28134
230
4
1100
D28135
230
4
1400
D28139
230
4
850
D28141
230
4
1400
min-1
10500
10500
10500
9000
mm
125
M14
16
2,2*
125
M14
16
2,5*
125
M14
16
2,1*
150
M14
16
2,6*
VAC
mm
kg
139
Suomi
D28134
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-3 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
89
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
100
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3,0
Pinnan hionta
Tärinäpäästöarvo ah,AG =
Vaihtelu K =
Hiekkapaperihionta
Tärinäpäästöarvo ah,DS =
Vaihtelu K =
89
100
3,0
91
102
3,0
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
140
91
102
3,0
8,0
1,5
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
230 voltin työkalut
D28141
8,5
1,5
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Sulakkeet
Eurooppa
D28139
m/s2
m/s2
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
D28135
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
KULMAHIOMAKONEET
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EY (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.06.2015
Suomi
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
f)
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
141
Suomi
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
MUUT TURVAOHJEET
Turvaohjeet kaikkia toimintoja
käytettäessä
a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu
käytettäväksi hioma-, teräsharjaus- tai
leikkauskoneena. Lue kaikki tämän
sähkötyökalun mukana toimitetut
varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset
tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
b) Tällä sähkötyökalulla ei suositella
suoritettavaksi toimintoja kuten kiillotus ja
hionta (D28141). Jos sähkötyökalua käytetään
tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu, voi
aiheutua vaaratilanne ja henkilövahinko.
c) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita
valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt.
142
Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain
siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun.
d) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun
merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita
käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla
nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi lentää
kappaleita.
e) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on
vastattava sähkötyökalun kapasiteettia.
Väärän kokoista varustetta ei voida suojata tai
hallita riittävän tehokkaasti.
f)Laipat, laikat tai taustalevyt on voitava
sovittaa sähkötyökalun karaan oikein. Jos
varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun
kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit
menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi.
g) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen
käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa,
esimerkiksi sen hiomalaikassa tai
taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä
tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole
irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos
sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen
tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa.
Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä
ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
nopeudella kuormittamattomana minuutin
ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy
tämän testausajan kuluessa.
h) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta
tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten
mukaisesti. Käytä tarvittaessa
hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä
ja suojavaatetusta, joka estää lentävien
kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä
kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään
hiukkasia pääsemästä hengitysteihin.
Pitkäaikainen altistuminen melulle voi heikentää
kuuloa.
i)Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä
työskentelyalueesta. Työskentelyalueella
on käytettävä henkilösuojavarusteita.
Työstettävän kappaleen tai särkyneen
varusteen singahtavat osat voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja.
j) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
Suomi
k)Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos
menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai
vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi.
l)Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua
työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan.
m) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä
kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva
sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi osua
kehoosi.
n) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi
aiheuttaa sähköiskun vaaran.
o) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien
aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää
ne.
p) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä
varusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen
käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun.
TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA
KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA)
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn,
harjan tai varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä
pysähtyy ja sähkötyökalu lähtee hallitsemattomasti
vastakkaiseen suuntaan.
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään
kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen pintaan,
jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle tai aiheuttaa
potkun. Hiomalaikka voi singahtaa käyttäjää kohden
tai hänestä poispäin sen mukaan mihin suuntaan
laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi
ja käsivartesi asennossa, jossa ne
vastustavat takapotkun voimaa. Pidä
aina kiinni lisäkahvasta, jotta takapotku
ja käynnistymisen aikana esiintyvä
vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä
voi hallita vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa,
jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään.
b) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun
lähelle. Se voi aiheuttaa takapotkun.
c) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon
sähkötyökalu singahtaa takapotkun
vaikutuksesta. Takapotku saa työkalun
singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan
liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni.
d) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi
esimerkiksi nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä
työkalun kimpoamista ja tarttumista kiinni.
Nurkat, terävät kulmat tai kimpoaminen voivat
aiheuttaa toiminnassa olevan työkalun jäämisen
kiinni, jolloin sen hallinta menetetään tai voi
aiheutua takapotku.
e) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin
aiheutuu helposti takapotku tai hallinnan
menetys.
Erityiset varoitukset hiottaessa ja
katkaistaessa
a) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja
laikkoja ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia.
Jos sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita
ei ole tarkoitettu käytettäväksi siinä, niitä ei voi
suojata kunnolla, joten ne aiheuttavat vaaran.
b) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun
kunnolla ja asetettava turvalliseen asentoon,
jotta mahdollisimman pieni osa laikasta
jää näkyviin. Suoja estää rikkoutuneiden
laikan sirujen sinkoamisen ja koskettamisen
vahingossa laikkaan ja vaatetuksen syttymisen
kipinöiden vuoksi.
c) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin
käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä
käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat
katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden
aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada
laikan rikkoutumaan.
d) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä
hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen
vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia
kuin hiomalaikat.
e) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa
käytettyjä kuluneita laikkoja. Suurempien
sähkötyökalujen laikat eivät kestä pienemmän
työkalun suurempaa nopeutta, joten ne voivat
särkyä.
Erityiset varoitukset katkaistaessa
a) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä
liikaa. Älä yritä katkaista liian paksua
kappaletta. Laikan ylirasittaminen lisää
taipumisen, jumiutumisen, särkymisen tai
takapotkun vaaraa.
b) Älä mene pyörivän laikan etu- tai
takapuolelle suorassa linjassa. Kun laikka
liikkuu itsestäsi poispäin, mahdollinen takapotku
voi sysätä pyörivän laikan ja sähkötyökalun
päällesi.
143
Suomi
c) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut
keskeyttämään katkaisemisen, katkaise
sähkötyökalusta virta ja pidä sitä paikallaan,
kunnes laikka on pysähtynyt kokonaan. Älä
yritä irrottaa katkaisulaikkaa työstettävästä
kappaleesta, kun terä liikkuu. Muutoin voi
aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka tarttui
kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
d) Älä käynnistä leikkaustoimenpidettä
uudelleen pitäen työkalua työkappaleessa.
Anna laikan saavuttaa täysi nopeus ja aseta
se varoen takaisin leikkauskohtaan. Laikka
voi taittua, siirtyä ylös tai iskeytyä takaisin,
jos sähkötyökalu käynnistetään uudelleen
työkappaleessa.
e) Tue suuret työstettävät kappaleet terän
kiinni tarttumisen ja takapotkun vaaran
vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on
taipumus taipua niiden oman painon vuoksi.
Aseta tuet työstettävän kappaleen alle lähelle
katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja laikan
molemmille puolille.
f)Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan
valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen,
jonka sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai
vesiputkeen, sähköjohtoon tai johonkin, joka
aiheuttaa takapotkun.
Erityiset varoitukset hiottaessa
hiomapaperilla
a) Älä käytä erittäin kuluneita hiomapapereita.
Noudata valmistajan suosituksia valitessasi
hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan
ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen,
laikan kulumisen tai takapotkun vaara.
Erityiset varoitukset käytettäessä
teräsharjaa
a) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia
myös normaalissa käytössä. Älä rasita
kuituja kohdistamalla harjaan suurta voimaa.
Harjakset lävistävät kevyet vaatteet ja/tai ihon
helposti.
ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi
aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun
hallinnan tärinän vuoksi.
• Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on
asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle.
Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy
suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata
oikeaoppisesti.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot
– käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
– vaarallisia aineita sisältävä pöly.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (p) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2015 XX XX
b) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua
käyttää suojusta, älä anna teräsharjan
osua siihen. Teräsharjan läpimitta voi laajeta
käyttämisen aikana keskipakoisvoiman vuoksi.
Pakkauksen sisältö
Lisäturvallisuusohjeet
1Kulmahiomakone
• Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on
sovittava hiomakoneen karan kierteisiin.
Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden
kohdalla lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava
laipan sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta
144
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö:
1 Suojus (Tyypin 27)
1Sivukahva
1Laippa
1Avain
Suomi
1 Laukku (vain K-mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Pölynpoistojärjestelmä (kuva 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Pölynpoistojärjestelmä (e) estää pölyn kasautumisen
suojukseen ja moottorin ilmanvaihtoaukkoon. Lisäksi
pölyä joutuu vähemmän moottorin kotelon sisään.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on
kaksoiseristetty EN60745 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
a.Virtakytkin
b.Karan lukitus
c.Suojus
d.Sivukahva
KÄYTTÖTARKOITUS
D28011-/D28111-/D28113-/D28130-/D28134-/
D28135-/D28139-/D28141-kulmahiomakoneet on
suunniteltu ammattimaisiin katkaisu- ja hionta- (paitsi
D28141) sovelluksiin.
ÄLÄ KÄYTÄ muunlaisia kuin sellaisia hiomalaikkoja,
joiden keskiosassa on painautuma.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä kulmahiomakoneet ovat raskaaseen
ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Tärinää estävä sivukahva
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
Tärinää estävä sivukahva parantaa
käyttömukavuutta vaimentamalla työkalun
aiheuttamaa tärinää.
Avaimeton suojus
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Avaimetonta suojusta on nopea säätää käyttämisen
aikana.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Sivukahvan kiinnittäminen
(kuvat 1, 6)
VAROITUS: Tarkista ennen laitteen
käynnistämistä, että kahva on kiristetty
oikein.
VAROITUS: Sivukahvaa tulee aina
käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen.
Ruuvaa sivukahva (d) johonkin aukkoon (f)
vaihteiston jommallakummalla puolella.
145
Suomi
Suojuksen kiinnittäminen ja
irrottaminen (kuva 2)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
HUOMIO: Tämän hiomakoneen kanssa
on käytettävä suojuksia.
Jos D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139- tai D28141käytetään sidotulla hiomalaikalla metallin tai kiven
leikkaamiseen, on EHDOTTOMASTI käytettävä
tyypin 1 suojaa. Tyypin 1 suojuksia voi ostaa
DeWALT-jälleenmyyjiltä.
HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä
näissä kulmahiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja
katkaisuvarustekaaviossa.
SUOJUS KIINNITYSRUUVILLA (KUVA 2)
D28011, D28111, D28139
1.Aseta kulmahiomakone pöydälle kara (o)
ylöspäin.
2.Kohdista korvakkeet (k) uriin (l).
3.Paina suojusta (c) alaspäin ja käännä se
haluamaasi asentoon.
4.Kiristä ruuvi (m).
5.Voit irrottaa suojuksen löysentämällä ruuvin.
HUOMIO: Jos suojusta ei voi kiristää
säätöruuvin avulla, älä käytä työkalua.
Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi
vie työkalu ja suojus huoltokorjaamoon
korjattavaksi tai suojuksen vaihtamista
varten.
AVAIMETON SUOJUS (KUVA 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara (o) ylös.
2.Vapauta lukitus (g) ja pidä suojusta (c) työkalun
päällä kuvan mukaan.
3.Kohdista ulokkeet (k) koloihin (l).
4.Paina suojus alas ja käännä se vaadittavaan
asentoon.
5.Lisää lukitusvoimaa tarvittaessa kiristämällä
ruuvia (m).
6.Kiristä lukitus.
7.Poista suojus vapauttamalla lukitus.
146
Hioma- tai katkaisulaikan
asettaminen paikoilleen ja
irrottaminen (kuvat 1, 4, 5)
VAROITUS: Älä käytä vaurioitunutta
laikkaa.
1.Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus
ylöspäin.
2.Sovita takalaippa (i) karaan (o) (kuva 4).
3.Aseta levy (n) takalaipan (i) päälle. Kun
asetat keskeltä kohotetun levyn paikalleen,
varmista, että kohotettu keskiosa (j) osoittaa
taustalaippaa (i).
4.Sovita laipan kierteinen mutteri (h) karaan (o)
(kuva 5).
a.Laipan kiinnitysmutterin (h) kierteisen renkaan
on osoitettava levyä kohti, kun hiomalaikkaa
asetetaan paikalleen (kuva 5A).
b.Laipan kiinnitysmutterin (h) kierteisen
renkaan on osoitettava levystä poispäin,
kun katkaisulaikkaa asetetaan paikalleen
(kuva 5B).
5.Paina karan lukitusta (b) ja kierrä karaa (o),
kunnes se lukittuu paikalleen.
6.Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri (h) käyttämällä
mukana toimitettua kaksinastaista kiintoavainta.
7.Vapauta karan lukitus.
8.Voit irrottaa levyn löysentämällä kierteistä
kiinnitysmutteria (h) kaksinastaisella
kiintoavaimella.
Alustan/hiomapaperin asentaminen
ja poistaminen (kuvat 1, 5)
1.Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus
ylöspäin.
2.Poista taustalaippa (i).
3.Aseta kumialusta oikein karaan (o).
4.Aseta hiomapaperi kumialustaan.
5.Ruuvaa kierteinen kiinnitysmutteri (h) kartaan.
Kierteiden kiinnitysmutterin (h) renkaan on oltava
kumialustaan päin.
6.Paina karan lukituspainiketta (b) ja kierrä karaa
(o), kunnes se lukittuu paikalleen.
7.Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri (h) kaksipäisellä
ruuviavaimella.
8.Vapauta karan lukitus.
9.Poista kumialusta, löysää kierteistä
kiinnitysmutteria (h) kaksipäisellä ruuviavaimella.
Suomi
Kuppiteräsharjan kiinnittäminen
• Kiinnitä työkappale. Puristimilla tai
puristusleuoilla kiinnitetty työkappale
on turvallisempi kuin käsin pidettävä
työkappale.
•T
ue paneeleja tai kaikkia liian suuria
työkappaleita laikan kiinni juuttumisen
ja takaisiniskun välttämiseksi. Suuret
työkappaleet pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Tuet tulee asettaa
työkappaleen alapuolelle leikkauslinjan
lähelle ja työkappaleen reunan lähelle
laikan molemmalla puolella.
•P
idä aina työhanskoja, kun käytät tätä
työkalua.
•V
aihdelaatikko kuumenee voimakkaasti
käytön aikana
• Paina työkalua vain varovaisesti. Älä
paina laikkaa sivusuunnassa.
•V
ältä ylikuormittamista. Jos työkalu
kuumenee, jäähdytä se antamalla
sen olla toiminnassa muutama
minuutti ilman kuormitusta. Älä
kosketa lisävarusteisiin ennen kuin ne
ovat jäähtyneet. Laikat kuumenevat
huomattavasti käytön aikana.
• Älä kiinnitä suurella aukolla varustettua
hiomapyörää sovittimen avulla.
• Älä käytä tätä laitetta ilman suojusta.
•T
ätä työkalua ei ole tarkoitettu
käytettäväksi hiomakupin kanssa.
• Älä käytä sähkötyökalua
poisleikkaustelineen kanssa.
• Älä koskaan käytä paperia yhdessä
kiinnitettyjen hankaustuotteiden kanssa.
Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan ilman
välilevyä ja kierteistä laippaa.
Ennen käyttämistä
• Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä
käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita.
• Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen
käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa,
esimerkiksi sen hiomalaikoissa tai taustalevyssä,
ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että
teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita
harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista,
onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut
osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas
siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas.
Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan.
Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän
testausajan kuluessa.
• Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on
kiinnitetty oikein. Noudata ohjeita Hiomis- ja
leikkausvarustetaulukko.
• Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja
työkaluun merkityn nuolen suuntaan.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
V
AROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
VAROITUS:
• Varmista, että hiottava kappale on
tiukasti kiinni.
• Käytä puristimia tai ruuvipuristinta
työkappaleen kiinnittämiseksi ja
tukemiseksi tukevaan alustaan.
Työkappale on tärkeää kiinnittää ja
tukea hyvin työkappaleen liikkumisen
ja hallinnan menetyksen estämiseksi.
Jos työkappale liikkuu tai hallinta
menetetään, vaaratilanteita ja
henkilövahinkoja voi aiheutua.
• Huomaa, että pyörä jatkaa pyörimistä
myös virran katkaisemisen jälkeen.
Käsien oikea asento (kuva 1)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (d) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
työkalun runkoon kuvassa 1 näkyvällä tavalla.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(kuva 1)
VAROITUS: Älä laita työkalua päälle tai
älä ota sitä pois päältä, kun työkalu on
kuormitettuna.
147
Suomi
1.Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a).
2.Jatkuvaa toimintaa varten paina kytkin
kokonaan eteenpäin.
3.Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin. Pysäytä
työkalu jatkuvasta toiminnasta painamalla
kytkimen takaosaa.
Karan lukko (kuva 1)
Karan lukko (b) estää karaa pyörimästä, kun laikkaa
kiinnitetään tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun
työkalu on sammutettu ja täysin pysähtynyt ja kun
sen pistoke on irrotettu pistorasiasta.
HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun
työkalua käytetään. Muutoin työkalu voi
vaurioitua. Jos työkalu vaurioituu, siihen
kiinnitetty varuste voi irrota ja aiheuttaa
vahingoittumisen.
Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta ja
kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu.
Älä laske leikkuulaikkojen käyttönopeutta sivuttaisella
paineella.
Konetta on aina käytettävä pystyasennossa.
Muutoin on olemassa vaara, että se painetaan
kontrolloimattomasti pois leikkauslinjasta.
Profiileja ja nelikulmaista tankoa leikatessa on paras
aloittaa pienimmästä poikkileikkauspinnasta.
Karkea hiominen
Älä koskaan käytä leikkuulaikkaa hiomiseen.
Käytä aina suojustyyppiä 27.
Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla
kone 30° - 40° kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin
keskisuurella paineella. Täten työstökappale
ei kuumennu liikaa, se ei värjäänny eikä siihen
muodostu uria.
Kiven leikkaaminen
Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen.
Metallin työstäminen
Kiven leikkaamisessa on suositeltavaa käyttää
timanttilaikkaa.
Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista,
että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta
metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa.
Käytä konetta ainoastaan ylimääräistä
hengityssuojaa käyttäen.
Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun,
vie työkalu korjattavaksi valtuutettuun DeWALThuoltokorjaamoon.
VAROITUS: Tietyissä
työskentelyolosuhteissa laitteen sisään
voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia
työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava
eristys ei toimi, joten on olemassa
sähköiskun vaara.
Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi
on suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot
päivittäin. Lisätietoja on Kunnossapito-kohdassa.
Pehmeiden laikkojen käyttäminen
VAROITUS: Metallipölyä voi
kertyä. Runsas metallin työstäminen
pehmeillä laikoilla voi lisätä sähköiskun
vaaraa. Tämän vaaran mahdollisuuden
vähentämiseksi yhdistä laite
vikavirtasuojakytkimeen ja puhdista
ilmanvaihtoaukot päivittäin paineilmalla.
Lisätietoja on jäljempänä.
Metallin leikkaaminen
Käytä aina suojatyyppiä 1 leikatessa
hiomalaikoilla.
Syötä kohtuullisella nopeudella leikattavan
materiaalin mukaan leikkaamisen aikana. Älä
kohdista painetta leikkuulaikkaan, kallista tai heiluta
konetta.
148
Työstöön liittyviä vinkkejä
Ole varovainen aukkoja leikatessa
rakenteellisiin seiniin.
Maakohtaiset määräykset säätelevät rakenteellisten
seinien aukkoja. Kyseisiä määräyksiä on
noudatettava aina.
Ota yhteyttä rakenteelliseen teknikkoon,
arkkitehtiin tai rakennustyömään valvojaan ennen
työtoimenpiteiden aloittamista.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Ennen työkalun
pistokkeen työntämistä pistorasiaan
paina liipaisinta ja vapauta se sen
varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Suomi
Hiiliharjat
d
Kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja laite
on huollettava, moottori lakkaa toimimasta. Käyttäjä
ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun
DeWALT-huoltokorjaamoon.
b
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
11000
125 12 M14
11000
150 12 M14
9000
18,0
80
18,0
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Puhdistaminen
115 12 M14
45
Ympäristön suojeleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
11000
D
D
Voiteleminen
75 30 M14
Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
K
ierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DeWALT kierrättää DeWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DeWALThuoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden
lähimpään DeWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot
ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista
DeWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä
palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
LISÄVARUSTETAULUKKO
Maks.
[mm] Vähimmäiskierto Kiertonopeus Kierteisen
[mm]
reiän pituus
-1
D
d
D
b
d
115 6 22,23
11000
125 6 22,23
11000
b 150 6 22,23
9000
115
D
[min. ]
125 150
[m/s]
[mm]
80
-
80
-
11000
-
11000
9000
149
Suomi
HIOMAVARUSTEKAAVIO
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen
hiomakoneeseen
Hiomalaikka,
jonka keskiosassa
on painautuma
TYYPIN 27
SUOJUS
Tyypin 27 suojus
Liuskalaikka
Tukilaippa
Vaijeripyörät
Tyypin 27 alas painetttu
keskilaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
Vaijeripyörät ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Vaijeripyörä
Teräskuppi ja
kierteinen mutteri
Tyypin 27 suojus
Teräslankaharja
Taustalaippa/
hiomapaperiarkki
Tyypin 27 suojus
Kuminen taustalaippa
Hiomapaperilevy
Kierteinen kiinnitysmutteri
150
Suomi
HIOMAVARUSTEKAAVIO (jatkoa)
Suojan tyyppi
Varuste
Kuvaus
Asentaminen
hiomakoneeseen
Kivimateriaalin
leikkuulaikka, taittunut
TYYPIN 1
SUOJUS
TYYPIN 1
SUOJUS
Tyypin 1 suojus
Metallin
katkaisulaikka,
taittunut
Tukilaippa
Timanttikatkaisulaikka
Katkaisulaikka
Kierteinen kiinnitysmutteri
TAI
TYYPIN 27
SUOJA
151
Svenska
VINKELSLIPAR D28011, D28111, D28113, D28130,
D28132C, D28134, D28135, D28139, D28141
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Frigångs-/klassad hastighet
Hjuldiameter
Drivaxelns diameter
Spindellängd
Vikt
* vikt inkluderar sidohandtag och skydd
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-3.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
90
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
90
89
90
89
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
101
101
100
101
100
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Vibration, emissionsvärde ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Osäkerhet K =
m/s
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Ytslipning
Skivsandslipning
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Frigångs-/klassad hastighet
Hjuldiameter
Drivaxelns diameter
Spindellängd
Vikt
* vikt inkluderar sidohandtag och skydd
152
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
Svenska
D28134
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-3.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
89
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
100
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3,0
Ytslipning
Vibration, emissionsvärde ah,AG =
Osäkerhet K =
Skivsandslipning
Vibration, emissionsvärde ah,DS =
Osäkerhet K =
89
100
3,0
91
102
3,0
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
91
102
3,0
8,0
1,5
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
230 Volt verktyg
D28141
8,5
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Säkringar
Europa
D28139
m/s2
m/s2
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
D28135
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
VINKELSLIPAR
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EG (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
153
Svenska
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.06.2015
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
154
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Svenska
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
TILLKOMMANDE SPECIFIKA
SÄKERHETSREGLER
Säkerhetsinstruktioner för all
verksamhet
a) Detta elverktyg är avsett att fungera som en
slip, sandslip, stålborste eller kapverktyg.
Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner,
illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet
att läsa alla instruktioner som listas här nedan
kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller
allvarlig personskada.
b) Arbeten såsom polering och slipning
(D28141) rekommenderas inte att utföras
med detta elverktyg. Arbetsmoment för vilka
elverktyget inte är konstruerat kan eventuellt ge
upphov till fara och orsaka personskada.
c) Använd inte tillbehör som inte är specifikt
konstruerade och rekommenderade av
verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan
monteras på ditt elverktyg, garanterar inte detta
en säker användning.
d) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone likamed den maximala hastighet
som elverktyget är märkt med. Tillbehör som
går snabbare än sin klassade hastighet kan
brytas sönder och flyga isär.
e) Ytterdiametern och tjockleken på
ditt tillbehör måste vara inom den
kapacitetsklassificering som gäller för ditt
elverktyg. Felaktigt storleksanpassade tillbehör
kan inte tillräckligt skyddas eller kontrolleras.
f)Lövsågningsstorleken hos hjul, flänsar,
stödrondeller eller andra eventuella tillbehör
måste passa elverktygets drivaxel. Tillbehör
med lövsågningshål som inte matchar
elverktygets monterade hårdvara kommer att gå
obalanserat, vibrera för mycket och kan orsaka
att man tappar kontrollen.
g) Använd inte ett skadat tillbehör. Före
varje användning, inspektera tillbehör
såsom sliptrissa med avseende på flisor
och sprickor, stödrondell med avseende
på sprickor, nötning eller för stort slitage,
stålborste med avseende på lösa eller
spruckna trådar. Om elverktyg eller
tillbehör tappas, inspektera för ev. skada
eller installera ett oskadat tillbehör. Efter
inspektion och installation av ett tillbehör,
placera dig själv och åskådare bort
från tillbehörets rotationsplan, och kör
elverktyget med maximal tomgångshastighet
under en minut. Skadade tillbehör kommer
155
Svenska
normalt att falla sönder under denna
testkörning.
h) Bär individuell skyddande utrustning.
Beroende på tillämpning, använd
ansiktsskydd, skyddsglasögon eller
säkerhetsglasögon. Efter vad som är
lämpligt, bär dammfilterskydd, hörselskydd,
handskar och verkstadsförkläde som klarar
av att stoppa små slipande delar eller bitar
av arbetsstycket. Ögonskyddet måste klara
av att stoppa flygande skräp som skapas av
diverse arbetsmoment. Dammfilterskyddet eller
respiratorn måste kunna filtrera partiklar som
skapas i ditt arbete. Att utsättas för högt buller
under lång tid kan orsaka hörselförlust.
i)Håll åskådare på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in
i arbetsområdet måste ha individuell
skyddande utrustning. Småbitar av
arbetsstycket eller av ett trasigt tillbehör kan
flyga iväg och orsaka personskada bortom
omedelbart arbetsområdet.
j) Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehöret kan komma i kontakt
med dold tråddragning eller med sin egen
sladd. Kaptillbehör som kommer i kontakt
med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförande och kan ge användaren en
elektrisk stöt.
k)Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden
bli kapad eller fastna, och din hand eller arm kan
dras in i det roterande tillbehöret.
l)Lägg aldrig ifrån dig elverktyget förrän
tillbehöret har stannat helt och hållet. Det
roterande tillbehöret kan hugga tag i ytan och
göra att du tappar din kontroll över elverktyget.
m) Kör inte elverktyget medan du bär det vid
sidan. Oavsiktlig kontakt med det roterande
tillbehöret skulle kunna ta tag i dina kläder, och
dra tillbehöret mot din kropp.
n) Rengör regelbundet elverktygets lufthål.
Motorns fläkt kommer att dra in dammet
i kåpan, och för stor ansamling av metall i
pulverform kan utgöra elektriska risker.
o) Använd inte elverktyget i närheten
lättantändliga ämnen. Gnistor skulle kunna
antända dessa ämnen.
p) Använd inte tillbehör som kräver flytande
kylmedel. Användning av vatten eller andra
flytande kylmedel kan leda till dödande elchock
eller en stöt.
156
YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALL
VERKSAMHET
Orsaker till och användarens
förebyggande av rekyl
Rekyl är en plötslig reaktion på ett klämt eller fastkört
roterande hjul, en stödrondell, borste eller något annat
tillbehör. Klämning eller fastkörning orsakar snabb
överstegring av det roterande tillbehöret, som i sin
tur tvingar det okontrollerade elverktyget i motsatt
riktning mot tillbehörets rotation på det ställe där det
har fastnat.
Om till exempel en sliptrissa fastnar eller kläms av
arbetsstycket, kan kanten på det hjul som går in i
klämpunkten gräva sig in i materialets yta och göra att
hjulet klättrar upp eller hoppar ut. Hjulet kan antingen
hoppa mot eller bort från användaren, beroende på
hjulets rörelseriktning vid klämpunkten. Sliptrissor kan
dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av verktyget
och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller
arbetsförhållanden, och kan undvikas genom att vidta
ordentliga försiktighetsåtgärder så som beskrivs här
nedan:
a) Bibehåll ett fast grepp om elverktyget,
och placera din kropp och arm så att
de motverkar rekylkrafter. Använd alltid
extrahandtag, om sådant medföljer,
för maximal kontroll över rekyl eller
vridmoment-reaktion under igångsättning.
Användaren kan kontrollera vridmomentreaktion eller rekylkrafter, om korrekta
försiktighetsåtgärder vidtas.
b) Placera aldrig din hand nära roterande
tillbehör. Tillbehöret kan rekylera över din hand.
c) Placera inte din kropp inom det område
dit elverktyget kommer att förflytta sig om
rekyl inträffar. Rekylen kommer att kasta
verktyget i motsatt riktning mot hjulets rörelse
vid klämpunkten.
d) Använd speciell försiktighet när du
bearbetar hörn, vassa kanter, etc. Undvik att
tillbehöret studsar och kör fast. Hörn, vassa
kanter eller studsande har en tendens att hugga
tag i det roterande tillbehöret, och orsaka förlust
av kontroll eller rekyl.
e) Sätt inte på sågkedja för träskärningsklinga
eller tandad sågklinga. Sådana klingor ger ofta
upphov till rekyl och förlust av kontroll.
Svenska
Säkerhetsvarningar specifika
för slipning och slipande
avkapningsarbeten
a) Använd enbart hjultyper som är
rekommenderade för ditt elverktyg och
det specifika skydd som är avsett för den
valda trissan. Trissor som elverktyget inte är
konstruerat för kan inte skyddas tillräckligt bra,
och är osäkra.
b) Skyddet måste fästas på ett säkert sätt
på elverktyget och placeras för maximal
säkerhet, så att så litet som möjligt av
skivan är exponerad för operatören. Skyddet
hjälper till att skydda operatören från trasiga
skivfragment, oavsiktlig kontakt med skivan och
gnistor som kan antända kläder.
c) Trissorna får bara användas för
rekommenderade tillämpningar. Exempel:
Slipa inte med sidan på en kaptrissa.
Slipande kaptrissor är avsedda för perifer
slipning; sidokrafter som appliceras på dessa
trissor kan orsaka att de splittras.
d) Använd alltid oskadade hjulflänsar som har
korrekt storlek och form för din valda trissa.
Korrekta hjulflänsar stödjer trissan, och minskar
därmed risken för att trissan bryts sönder.
Flänsar för kaptrissor kan vara annorlunda än
flänsar för sliptrissor.
e) Använd inte nedslitna trissor från större
elverktyg. En trissa avsedd för större elverktyg
är inte lämplig för den högre hastigheten hos ett
mindre verktyg, och kan eventuellt spricka.
Tillkommande säkerhetsvarningar
specifika för slipande
avkapningsarbeten
a) Spärra inte kaptrissan eller applicera för
mycket tryck. Försök inte göra en för djup
kapning. Överansträngning av trissan ökar
belastningen och risken att trissan vrider sig
eller fastnar i skåran, och risken för rekyl eller att
trissan går sönder.
b) Placera inte din kropp mitt för och bakom
den roterande trissan. När trissan, vid
arbetspunkten, förflyttar sig bort från din kropp,
kan en eventuell rekyl kasta den roterande
trissan och elverktyget rakt mot dig.
c) När trissan fastnar eller när en kapning
avbryts av någon anledning, stäng av
elverktyget och håll det orörligt till dess att
trissan stannar fullständigt. Försök aldrig att
ta bort kaptrissan från skåran medan trissan
är i rörelse, eftersom en rekyl då kan inträffa.
Undersök och vidta korrigerande åtgärder för att
eliminera orsaken till att trissan fastnar.
d) Starta inte om kapningen i arbetsstycket. Låt
skivan nå full hastighet och återgå försiktigt
till kapningen. Skivan kan fastna, vandra upp
eller få bakslag och verktyget startas om i
arbetsstycket.
e) Stöd skivor eller varje överdimensionerat
arbetsstycke för att minimera risken att
trissan kläms fast och rekylerar. Stora
arbetsstycken tenderar att sjunka ihop under
sin egen vikt. Stöd måste placeras under
arbetsstycket på båda sidor om trissan, nära
kapningslinjen och nära dess kant.
f)Tillämpa extra försiktighet när du gör en
“djupkapning” in i befintliga väggar eller
andra blinda områden. Den utstickande
trissan kan kapa rör för gas eller vatten,
elektriska ledningar eller föremål som kan ge
upphov till rekyl.
Säkerhetsvarningar specifika för
sandslipningsarbeten
a) Använd inte alltför överdimensionerat
papper för sandslipskivan. Följ
tillverkarens rekommendationer vid
val av sandslipningspapper. Större
sandslipningspapper som når utanför
sandslipsrondellen utgör en risk för rivsår, och
kan orsaka fastkörning, sönderslitning av skivan
eller rekyl.
Säkerhetsvarningar specifika för
ståltrådsborstningsarbeten
a) Var medveten om att trådstrån kastas från
borsten också under vanlig användning. Slit
inte för hårt på trådarna genom att applicera
för stor belastning på borsten. Trådstråna
kan lätt tränga igenom lätt beklädnad och/eller
huden.
b) Om användningen av ett skydd
rekommenderas för ståltrådsborstning,
tillåt inte någon kontakt mellan trådtrissan
eller borsten och skyddet. Trådtrissans eller
borstens diameter kan expandera på grund av
arbetet och på grund av centrifugalkrafter.
Ytterligare säkerhetsinformation
• Gängade monteringen av tillbehören måste
matcha slipmaskinens spindelgänga.
För tillbehör monterade med flänsar
måste spindelhålet på tillbehöret passa
fixeringsdiametern på flänsen. Tillbehör med
som inte matchar elverktygets monterade
157
Svenska
hårdvara kommer att gå obalanserat, vibrera
för mycket och kan orsaka att man tappar
kontrollen.
• Slipytans centrum på den nedtryckta skivan
måste vara monterad nedanför skyddsklacken.
Felaktigt monterad skiva som skyddas av
nivån av skyddsklacken kan inte var tillräckligt
skyddande.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
Inneboende risker
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
–Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
1 Materiallåda (endast K-modeller)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (Fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a.Strömbrytare
b.Spindellås
c.Skydd
d.Sidohandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139, D28141 kraftiga
vinkelslipar har konstruerats för professionell
användning för vinkelslipning, kapning och slipning
(förutom D28141).
– Risk för damm från farliga ämnen.
ANVÄND INTE andra slipskivor än navförsänkta
trissor och pappersskiva.
Märkningar på verktyg
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Följande bildikoner visas på verktyget:
Dessa slitstarka vinkelslipar är yrkesmässiga
elverktyg.
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (p), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Vinkelslip
1 Skydd (Typ 27)
1Sidohandtag
1Flänsuppsättning
1 Tvåpinnars skruvnyckel
158
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Sidohandtag mot vibration
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
Det vibrationsdämpande sidohandtaget erbjuder
extra komfort genom att absorbera de vibrationer
som orsakas av verktyget.
Nyckellöst skydd
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Det nyckellösa skyddet möjliggör snabb justering
under användningen, vilket främjar mångsidighet
under arbetet.
Svenska
Dammutsprutningssystem (Fig. 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
Dammutsprutningssystemet (e) förhindrar att
damm samlas runt skyddet och motorns inlopp,
och minimerar mängden damm som kommer in i
motorkåpan.
Montering och borttagning av
skyddet (Fig. 2)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
SE UPP! Skyddsplåtar måste användas
tillsammans med denna slip.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av slip D28011, D28111, D28113,
D28130, D28132C, D28134, D28135, D28139
eller D28141 slipmaskin används med en slipskiva
med bindemedel för kapning a metall eller betong
MÅSTE ett Typ 1 skydd användas. Skyddskåpor
av Typ 1 finns tillgängliga för en extra kostnad hos
DeWALTs återförsäljare.
OBSERVERA: Se Diagram över slipnings- och
kapningstillbehör i slutet av detta avsnitt för att
se andra tillbehör som kan användas med dessa
slipmaskiner.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
SKYDD MED FÄSTSKRUV (FIG. 2)
D28011, D28111, D28139
HOPMONTERING OCH JUSTERINGAR
1.Placera vinkelslipen på ett bord, med drivaxeln
(o) vänd uppåt.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Påmontering av sidohandtag
(Fig. 1, 6)
VARNING: Innan du använder verktyget,
kontrollera att handtaget är ordentligt
åtdraget.
VARNING: Sidohandtaget bör alltid
användas för att alltid kunna bibehålla
kontrollen över verktyget.
Skruva in sidohandtaget (d) hårt i ett av hålen (f) på
endera sidan av växellådan.
2.Passa in flänsarna (k) mittför skårorna (l).
3.Tryck ner skyddet (c) och vrid det till det
erforderliga läget.
4.Dra åt skruven (m) ordentligt.
5.För att ta bort skyddet, lossa skruven.
SE UPP! Om skyddet inte kan dras
åt med justeringsskruven, använd inte
verktyget. För att minska risken för
personskada, tag verktyget och skyddet
till ett servicecenter för att reparera eller
byta ut skyddet.
NYCKELFRITT SKYDD (FIG. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135, D28141
1.Placera vinkelslipen på ett bord med spindel (o)
upp.
2.Frigör fastspänningslåset (g) och håll skyddet (c)
över verktyget såsom visas.
3.Rikta in klackarna (k) mot skårorna (l).
4.Tryck ned skyddet och vrid det på plats.
5.Om så krävs, öka fastspäningskraften genom
att dra åt skruven (m).
6.Dra åt fastspänningslåset.
159
Svenska
7.För att ta bort skyddet, frigör
fastspänningslåset.
Påmontering och borttagande av
slip- eller kapskiva (Fig. 1, 4, 5)
VARNING: Använd inte en skadad skiva.
1.Placera verktyget på ett bord, med skyddet
uppåtvänt.
2.Sätt på stödflänsen (i) korrekt på drivaxeln (o)
(Fig. 4).
3.Placera skivan (n) på stödflänsen (i). När du
sätter på en skiva med höjt nav, se till att det
upphöjda navet (j) är vänt mot stödflänsen (i).
4.Skruva på den gängade klämmuttern (h) på
drivaxeln (o) (Fig. 5):
a.Ringen på den gängade klämmuttern (h)
måste vara vänd mot skivan vid montering
av en slipskiva (Fig. 5A);
b.Ringen på den gängade klämmuttern (h)
måste vara vänd mot skivan vid montering
av en slipskiva (Fig. 5B).
5.Tryck på knappen för drivaxelns lås (b) och vrid
drivaxeln (o) till dess den låser på plats.
6.Dra åt den gängade klämmuttern (h) med den
tvåstiftade skiftnyckel som medföljer.
7.Släpp loss drivaxelns lås.
8.För att avlägsna skivan, lossa den gängade
klämmuttern (h) med den tvåstiftade
skiftnyckeln.
Montering och borttagande av en
slipskiva/slippapper (Fig. 1, 5)
Montering av en trådborste
Skruva fast trådborsten direkt på spindeln utan
distansbrickan och gängad fläns.
Före användning
• Sätt på skyddet och lämplig skiva eller trissa.
Använd inte alltför slitna skivor eller trissor.
• Använd inte ett skadat tillbehör. Före varje
användning, inspektera tillbehör såsom
sliptrissor med avseende på flisor och sprickor,
stödrondell med avseende på sprickor, nötning
eller för stort slitage, stålborste med avseende
på lösa eller spruckna trådar. Om elverktyg eller
tillbehör tappas, inspektera för ev. Skada eller
installera ett oskadat tillbehör. Efter inspektion
och installation av ett tillbehör, placera dig
själv och åskådare bort från tillbehörets
rotationsplan, och kör elverktyget med maximal
tomgångshastighet under en minut. Skadade
tillbehör kommer normalt att falla sönder under
denna testkörning.
• Se till att den inre och den yttre flänsen är
korrekt monterade. Följ instruktionerna som ges
i tabellen Slipnings- och kapningstillbehör.
• Se till att skivan eller trissan roterar i pilarnas
riktning på tillbehöret och på verktyget.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt.
VARNING:
• Se till att allt material som ska slipas
sitter stadigt på plats.
• Använd klämmor eller ett skruvstäd
för att stödja arbetsstycket vid ett
stabilt underlag. Det är viktigt att
fästa och stödja arbetsstycket för att
förhindra rörelser hos arbetsstycket
och att kontrollen förloras. Rörelser
hos arbetsstycket eller förlust av
kontrollen kan skapa faror och orsaka
personskador.
1.Placera verktyget på ett bord, med skyddet
vänt uppåt.
2.Ta bort slipskivan (i).
3.Placera gummislipskivan korrekt på spindeln (o).
4.Placera slippappret på gummislipskivan.
5.Skruva fast den gängade fästmuttern (h) på
spindeln. Ringen på den gängade fästmuttern
(h) måste riktas mot gummislipskivan.
6.Tryck på spindellåsknappen (b) och vrid
spindeln (o) tills dess den låses på plats.
7.Skruva fast den gängade fästmuttern (h) med
skiftnyckeln.
8.Öppna spindellåset
9.Ta bort gummislipskivan, lossa den gängade
fästmuttern (h) med skiftnyckeln.
160
Svenska
•S
ätt fast arbetsstycket. Ett
fastsatt arbetsstycke med
fastspänningsanordningar eller med
en skruvtving hålls fast säkrare än
med handen.
• Stöd skivor eller överdimensionerade
arbetsstycken för att minimera att
skivan fastnar och får bakslag. Stora
arbetsstycken tenderar att svikta under
sin egen vikt. Stöd måste placeras
under arbetsstycket nära kaplinjen och
nära kanten på arbetsstycket på båda
sidor av skivan.
•A
nvänd alltid vanliga arbetshandskar
när verktyget används.
•M
otorhöljet blir mycket hett under
användning.
• Applicera bara ett försiktigt tryck
på verktyget. Utsätt inte skivan för
sidotryck.
•U
ndvik att överbelasta. Om verktyget
blir hett, låt det arbeta några minuter
utan belastning för att tillbehöret skall
svalna. Vidrör inte tillbehör innan de
har svalnat. Skivorna blir mycket het
under användning.
• Använd inte separata
förminskningsbussningar eller adaptrar
för att anpassa sliphjul med stora hål.
• Använd aldrig verktyget utan att
skyddet är på plats.
•V
erktyget är inte konstruerats för att
användas med en slipkopp.
• Använd inte elverktyget med en
kapställning.
• Använd aldrig material som är oförenligt
med slipprodukter.
Strömbrytare (Fig. 1)
1.För att köra verktyget tryck på strömbrytaren
(a).
2.För kontinuerlig drift, tryck fram strömbrytaren
hel och hållet.
3.För att stanna verktyget, släpp strömbrytaren.
För att stoppa den kontinuerliga driften, tryck
på bakre delen av strömbrytaren.
Vridaxellås (Fig. 1)
Vridaxellåset (b) finns för att förhindra att drivaxeln
roterar under installation eller borttagande av trissor.
Använd bara vridaxellåset när verktyget är avstängt,
bortkopplat från strömförsörjningen, och har stannat
helt och hållet.
OBSERVERA: För att minska
skaderisken på verktyget, koppla inte in
drivaxelns lås medan verktyget arbetar.
Skada på verktyget kommer att uppstå,
och påmonterat tillbehör kan snurra loss
och möjligen resultera i personskada.
För att koppla in låset, tryck ner knappen för
drivaxellåset och vrid drivaxeln tills du inte kan vrida
drivaxeln längre.
Metallappliceringar
När du använder verktyget i metalltillämpningar, se
till att en jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att
undvika kvarvarande risker orsakade av metallspån.
Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till
ett behörigt reparationsombud för DeWALT.
• Var medveten om att hjulet fortsätter att
rotera efter att verktygen är avstängda.
Korrekt Handplacering (Fig. 1)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (d) och den andra handen på själva
verktyget, så som visas i figur 1.
VARNING: Vrid inte på strömbrytaren
under laddning.
VARNING: Under extrema
arbetsförhållanden kan ledande damm
ansamlas inuti maskinens kåpa vid arbete
med metall. Detta kan resultera i att
den skyddande isoleringen i maskinen
försämras, med en potentiell risk att få en
elektrisk stöt.
För att undvika ansamling av metallspån inuti
maskinen rekommenderar vi daglig rensning av
ventilationsspringorna. Se Underhåll.
Användning av sliprondeller
VARNING: Ansamling av
metalldamm. Omfattande användning
av sliprondeller i metalltillämpningar
kan resultera i ökad risk för elektrisk
stöt. För att minska denna risk,
sätt in en RCD före användning,
och rengör ventilationsspringorna
dagligen genom att blåsa in torr
161
Svenska
tryckluft i ventilationsspringorna enligt
nedanstående underhållsanvisningar.
Sågning i metall
För kapning med limmade slipskivor, använd
alltid skydd typ 1.
Vid kapning, arbeta med måttlig matning som
är lämplig för materialet som kapas. Minska inte
hastigheten på kapskivan genom att luta eller
pendla maskinen.
Minska itne hastigheten hos skivor som körs genom
att använda sidotryck.
Maskinen måste alltid arbeta i en sliprörelse uppåt.
I annat fall finns risken att den skjuts okontrollerat ut
från kapstället.
Vid kapning av profiler och fyrkantstänger är det
bäst att börja vid det smalaste tvärsnittet.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. Innan du
återansluter verktyget, tryck ner och
släpp upp avtryckaren, för att säkerställa
att verktyget är avstängt. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Pop-off-borstar
Motorn stängs automatiskt av, vilket indikerar att
kolborstarna är nästan utslitna och att verktyget
behöver service. Kolborstarna kan inte servas
av användaren. Ta verktyget till ett behörigt
reparationsombud för DeWALT.
Grovslipning
Använd aldrig en kapskiva för grovslipning.
Använd alltid skydd typ 27.
Bästa grovbearbetningsresultatet uppnås vid
inställning av maskinen i en vinkel 30° till 40°. Flytta
maskinen fram och tillbaka med ett måttligt tryck.
På detta sätt kommer inte arbetsstycket att bli för
hett, missfärgas eller spår skapas.
Kapning av sten
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
Maskinen skall endast användas för
torrkapning.
För kapning av sten är det bäst att använda en
diamantkapskiva.
Använd endast maskinen med extra
dammskyddsmask.
Arbetsråd
Var försiktig när skåror kapas i väggar i
byggnadskonstruktioner.
För öppningar i väggar i byggnadskonstruktioner
gäller landsspecifika bestämmelser. Dessa
bestämmelser måste tas i beaktande under alla
förhållanden.
nnan arbetet påbörjas rådfråga ansvarig
byggnadsingenjör, arkitekt eller byggnadsledare.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
162
Svenska
TILLBEHÖRSTABELL
Max.
[mm]
D
d
D
b
Min.
Yttre
[mm] Rotation hastighet
-1
d [min. ] [m/s]
115
6 22,23 11000
125
6 22,23 11000
b 150
6 22,23
115
D
125
Gängad
hållängd
[mm]
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DeWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
9000
11000
-
-
11000
150
9000
75
30 M14 11000
d
b
D
115 12 M14 11000
D
125 12 M14 11000
150 12 M14
9000
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DeWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna
produkt tillgänglig för separat insamling.
S
eparat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DeWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DeWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DeWALT på den adress
163
Svenska
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Slipskiva med
försänkt nav
SKYDD AV
TYP 27
Skydd av typ 27
Rondelltrissa
Stödfläns
Trådtrissor
Trissa av typ 27 med
försänkt nav
Gängad klämmutter
Trådtrissor
med gängad
mutter
Skydd av typ 27
Trådtrissa
Trådkopp med
gängad mutter
Skydd av typ 27
Stålborste
Stödrondell/
sandpapper
Skydd av typ 27
Stödrondell av gummi
Sandskiva
Gängad klämmutter
164
Svenska
DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR (forts.)
Typ av skydd
Tillbehör
Beskrivning
Hur slipen sätts på
Murbruk,
kapskiva,
bindning
SKYDD AV TYP 1
Skydd av typ 1
Kaprondell
för metall,
bindning
Stödfläns
Kaptrissor med
diamanter
Kaptrissa
SKYDD AV TYP 1
ELLER
Gängad klämmutter
SKYDD AV
TYP 27
165
Türkçe
AVUÇ TAŞLAMA MAKINELERI D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139, D28141
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Yüksüz/anma hızı dev/dak
Disk çapı
Mil çap
Mil uzunluğu
Ağırlık
* ağırlığa yan tutamak ve siper dahildir
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
EN60745-2-3’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
90
90
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
89
90
89
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
101
101
100
101
100
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Titreşim emisyon değeri ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Belirsizlik K =
m/s
2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Titreşim emisyon değeri ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Belirsizlik K =
m/s
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Yüzey taşlama
Diskli zımparalama
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Yüksüz/anma hızı dev/dak
Disk çapı
Mil çap
Mil uzunluğu
Ağırlık
* ağırlığa yan tutamak ve siper dahildir
166
2
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28134
230
4
1100
10500
125
M14
16
2,2*
D28135
230
4
1400
10500
125
M14
16
2,5*
D28139
230
4
850
10500
125
M14
16
2,1*
D28141
230
4
1400
9000
150
M14
16
2,6*
Türkçe
D28134
D28135
EN60745-2-3’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
89
91
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
100
102
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
Yüzey taşlama
Titreşim emisyon değeri ah,AG =
Belirsizlik K =
Diskli zımparalama
Titreşim emisyon değeri ah,DS =
Belirsizlik K =
89
100
3,0
91
102
3,0
8,5
1,5
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
Sigortalar
230V aletler
D28141
m/s2
m/s2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Avrupa
D28139
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
AVUÇ TAŞLAMA MAKINELERI
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139, D28141
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/EU Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
167
Türkçe
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
c)
d)
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.06.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
e)
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
168
f)
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
Türkçe
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
İLAVE ÖZEL GÜVENLİK
KURALLARI
Tüm İşlemler için Güvenlik
Talimatları
a) Bu elektrikli alet, taşlama, satinaj, polisaj
ve kesim makinesi olarak kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Bu elektrikli aletle
verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları,
resimleri ve teknik özellikleri okuyun.
Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
b)Polisaj ve zımparalama (D28141) gibi
işlemlerin bu elektrikli aletle yapılması
tavsiye edilmemektedir. Elektrikli aletin
kullanım amacı dışındaki işlemler tehlike
yaratarak yaralanmalara neden olabilir.
c)Özel olarak tasarlanmamış veya
aletin üreticisi tarafından önerilmeyen
aksesuarları kullanmayın. Aksesuarın
elektrikli aletinize takılabiliyor olması güvenli
çalışacağını garanti etmez.
d)Aksesuarın anma hızı, en azından elektrikli
aletin üzerinde yazılı maksimum hıza eşit
olmalıdır. Anma hızlarından daha hızlı çalışan
aksesuarlar kırılarak parçalanabilirler.
e)Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde
olmalıdır. Boyutu hatalı olan aksesuarlar
yeterli derecede korunamaz ve kontrol
edilemezler.
f) Disklerin, flanşların, zımpara tabanların
veya başka aksesuarların delik boyutu,
elektrikli aletin miline iyice oturacak şekilde
olmalıdır. Elektrikli aletin montaj aksamında
uymayan delik boyutlu aksesuarlar dengesiz
çalışacak, aşırı titreşim oluşturacak ve kontrol
kaybına neden olabilecektir.
g)Hasarlı aksesuar kullanmayın. Her
kullanımdan önce aksesuarı kontrol edin,
örneğin taşlama çarkında çatlak olup
169
Türkçe
olmadığını, zımpara tabanında çatlak,
aşınma veya aşırı eskime olup olmadığını
ve tel fırçalarda gevşek veya kırık teller
olup olmadığını kontrol edin. Elektrikli alet
veya aksesuar düşürülürse hasara karşı
kontrol edin ya da hasarsız bir aksesuar
takın. Aksesuarı takıp inceledikten
sonra kendinizi ve yanınızdakileri
dönen aksesuarın düzleminden uzağa
konumlandırdıktan sonra elektrikli aleti
yüksüz maksimum hızda bir dakika süreyle
çalıştırın. Hasarlı aksesuarlar bu deneme
süresinde normal şartlarda parçalanacaktır.
h)Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya
bağlı olarak yüz siperi veya güvenlik
gözlüğü kullanın. Duruma bağlı olarak
toz maskesi, kulaklık, eldiven ve küçük
zımpara veya iş parçası parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz
koruyucu, çeşitli işlemlerin neden olduğu
uçan parçacıkları durdurabilecek özellikte
olmalıdır. Toz maskesi veya solunum aygıtı,
yaptığınız işlemin neden olduğu parçacıkları
filtreleyebilecek özellikte olmalıdır. Yüksek
yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
i) Etrafta bulunanların çalışma alanından
güvenli bir mesafede durmalarını sağlayın.
Çalışma alanına giren herkes koruyucu
ekipman giymelidir. İş parçasının veya
kırılan bir aksesuarın parçaları uçuşarak
çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
j) Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik
akımı bulunan kablolarla temas ettiğinde,
akım elektrikli aletin iletken metal parçaları
üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
k)Elektrik kablosunu dönen aksesuardan
uzak tutun. Kontrolü kaybetmeniz durumunda
kablo kesilerek elinizin veya kolunuzun dönen
aksesuara çekilmesine neden olabilir.
l) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli
aleti asla yere koymayın. Dönen aksesuar
yüzeyi kaparak elektrikli aletin kontrolünüzden
çıkmasına neden olabilir.
m)Elektrikli aleti sağınızda veya solunuzda
taşırken çalıştırmayın. Dönen aksesuara
kazara temas edilmesi elbiselerinizi kapabilir,
aksesuarı vücudunuza çekebilir.
170
n)Elektrikli aletin havalandırma deliklerini
düzenli olarak temizleyin. Motor fanı tozu
gövdenin içine çeker ve toz metallerin aşırı
miktarda birikmesi elektrik hasarlarına yol
açabilir.
o)Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin
tutuşmasına neden olabilir.
p)Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları
kullanmayın. Su veya başka soğutma
sıvılarının kullanılması elektrik çarpmasına
neden olabilir.
TÜM İŞLEMLER İÇİN TEK
GÜVENLİK TALİMATLARI
Geri Tepmenin Nedenleri ve
Önlenmesi
Geri tepme, dönen çarkın, zımpara tabanının,
fırçanın veya başka bir aksesuarın sıkışma
veya takılmaya karşı gösterdiği reaksiyondur.
Sıkışma veya takılma dönen aksesuarın tutukluk
yapmasına ve ardından kontrol altında olmayan
elektrikli aletin tutukluk yaptığı noktada aksesuarın
dönüş istikametinin aksi istikametinde itilmesine
neden olmaktadır.
Örneğin, bir zımpara taşının iş parçasına sıkışması
veya takılması durumunda taşın sıkışma noktasına
giren kenarı, malzemenin yüzeyine işleyerek taşın
çıkmasına neden olabilir. Sıkışma sırasında taşın
hareket yönüne bağlı olarak taş, kullanıcıya doğru
veya kullanıcının uzağına atlayabilir. Zımpara
taşları ayrıca bu şartlar altında kırılabilir.
Geri tepme, aletin yanlış kullanılmasından ve/
veya hatalı kullanma prosedür veya şartlarından
kaynaklanır ve aşağıda verilen uygun tedbirler
alınarak önlenebilir:
a)Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun
ve vücudunuz ile kolunuzu geri tepme
güçlerine dayanacak şekilde yerleştirin.
Geri tepmeye veya başlama sırasında tork
tepkisine karşı her zaman varsa yardımcı
tutamağı kullanın. Gerekli tedbirlerin alınması
durumunda kullanıcı tork tepkisini veya geri
tepme güçlerini kontrol edebilir.
b)Elinizi daima dönen aksesuardan uzak
tutun. Aksesuar elinizin üzerinde geri tepebilir.
c) Vücudunuzu, geri tepme olması halinde
elektrikli aletin hareket edebileceği alana
yerleştirmeyin. Geri tepme aleti, sıkışma
noktasındaki taş hareketinin aksi yönünde
itecektir.
Türkçe
d)Köşelerde, keskin kenarlarda vs.
çalışırken özel dikkat gösterin. Aksesuarın
zıplamasına veya takılmasına engel olun.
Köşeler, keskin kenarlar veya zıplama, dönen
aksesuarın takılmasına neden olarak kontrolün
kaybolmasına veya geri tepmeye yol açabilir.
e)Zincir testere bıçağı veya dişli testere
bıçağı takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri
tepme yaparak kontrol kaybına neden olur.
Taşlama İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a)Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen disk
türleri ile seçili disk için tasarlanmış özel
siper kullanın. Elektrikli aletin tasarımına
uygun olmayan diskler yeterince korunamazlar
ve güvenli değildir.
b)Siper, diskin kullanıcı tarafında açıktan
kalan kısmı minimum olacak şekilde
elektrikli alete sıkıca bağlanmalı ve
maksimum güvenlik sağlayacak şekilde
konumlandırılmalıdır. Siper, kullanıcıyı kopan
disk parçaları ve diske kazara temas etme ve
giysiyi yakabilecek kıvılcımlara karşı korur.
c)Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin
kenarı ile taşlama yapmayın. Taşlama
diskleri çevresel taşlama için tasarlanmışlardır,
bu disklere uygulanan kenar güçleri disklerin
parçalanmasına neden olabilir.
d)Her zaman seçilen disk için doğru boyutta
ve şekilde, hasarsız disk flanşları kullanın.
Uygun disk flanşları diski destekleyerek diskin
kırılma ihtimalini azaltırlar. Kesim disk flanşları
taşlama disk flanşlarından farklı olabilir.
e)Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini
kullanmayın. Büyük elektrikli alet için
tasarlanmış disk küçük aletin yüksek hızı için
uygun değildir ve parçalanabilir.
Taşlama İşleri için Özel İlave
Güvenlik Uyarıları
a)Kesim diskinin sıkışmamasına dikkat edin
ve aşırı basınç uygulamayın. Aşırı derin
kesimler yapmaya çalışmayın. Diske aşırı
basınç uygulanması yükü ve kesim sırasında
diskin bükülme ya da sıkışma ihtimali ile diskin
geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
b)Vücudunuzu dönen disk ile aynı
hizada veya arkasında kalacak şekilde
konumlandırmayın. İşlemin yapıldığı noktada
disk vücunuzdan uzağa doğru hareket
ederken olası bir geri tepme, dönen diskin ve
elektrikli aletin doğrudan üzerinize yürümesine
neden olabilir.
c)Disk sıkışma yapıyorsa veya herhangi
bir nedenle kesim işlemine ara verilirken
elektrikli aleti kapatın ve disk tamamen
durana kadar elektrikli aleti hareketsiz
olarak tutun. Disk hareket halindeyken
kesim yapılan yerden kesim diskini asla
çıkarmaya kalkışmayın; aksi takdirde geri
tepme meydana gelebilir. Diskin sıkışma
yapmasının nedenlerini araştırın ve gidermek
için gerekli düzeltmeleri yapın.
d)Üzerinde çalışılan parça üzerinde yeniden
kesim işlemi başlatmayın. Diskin tam hıza
çıkmasını bekleyin ve kesim noktasına
dikkatli bir şekilde yeniden girin. Elektrikli
alet üzerinde çalışılan parçaya yeniden
konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola
yürüme veya geri tepme yapabilir.
e)Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini
en aza indirmek için panelleri veya büyük
parçaları destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye meyillidirler.
Parçanın kesim hattına yakın bir noktaya ve
diskin her iki tarafınca olacak şekilde parçanın
kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
f) Mevcut duvar veya diğer kör alanlarda
“dalarak kesme” yaparken daha dikkatli
olun. Dalan disk geri tepmeye neden
olabilecek gaz ve su hatlarını, elektrik
kablolarını ve nesneleri kesebilir.
Zımparalama İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a)Oldukça büyük zımpara kağıdı kullanmayın.
Zımpara kağıdını seçmeden üretici firmanın
önerilerine dikkat edin. Zımpara tabanından
daha büyük zımpara kağıtları yırtılma tehlikesi
oluştururlar ve takılma, diskin paralanması
veya geri tepmeye neden olabilirler.
Satinaj İşleri için Özel
Güvenlik Uyarıları
a)Sıradan işlemlerde bile fırçadan fırça
kıllarının atılabileceğini unutmayın. Fırçaya
fazla yük uygulayarak telleri aşırı germeyin.
Fırça kılları ince kumaş ve/veya cildi kolayca
delebilir.
b)Satinaj için siper kullanılması öneriliyorsa
telli disk veya fırçanın sipere temas
etmesine izin vermeyin. İş ve merkezkaç
kuvvetlerinden dolayı telli disk veya fırçanın
çapı büyüyebilir.
171
Türkçe
Ek Güvenlik Bilgileri
• Aksesuarların dişli montajı, taşlama
makinesinin mil dişine uymalıdır. Flanşlarla
monte edilen aksesuarlar için, aksesuarın
mil çaplarının flanjın yerleştirme çapına
uyması gerekmektedir. Elektrikli aletin montaj
donanımına uymayan aksesuarlar dengesiz
çalışır, aşırı titreşim yapar ve kontrolü
kaybetmeye neden olabilir.
• Merkezdeki bastırılmış tekerleklerin aşındırma
yüzeyi, koruma ağzının düzleminin altına
monte edilmesi gerekir. Düzgün şekilde monte
edilmemiş olan ve koruma ağzının düzlemine
yansıyan tekerlek, gereğince korunamayabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA
veya daha az kaçık akımla kullanılmasını
öneriyoruz.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 Açılı taşlama makinesi
1 Koruma (Tip 27)
1 Yan tutamak
1 Flanş seti
1 İki pimli anahtar
1 Alet kutusu (sadece K-modeli)
1Kullanım kılavuzu
•Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
•Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
a.Açma/kapama şalteri
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
c.Koruma
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
KULLANIM ALANI
–Tehlikeli maddelerin tozlarından kaynaklanan
riskler.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
d.Yan tutamak
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139, D28141 ağır yük
tipi açılı taşlayıcılar, profesyonel taşlama, kesim
ve zımparalama (D28141 hariç) işlemleri için
tasarlanmıştır.
Ortadan basık çarklar ve flap disk dışında taşlama
çarkı KULLANMAYIN.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Kulak koruması kullanın.
Bu ağır hizmet tipi açılı taşlama makineleri
profesyonel elektrikli aletlerdir.
Göz koruması kullanın.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
TARIH KODU KONUMU (ŞEKIL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (p) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
172
b.Mil kilidi
•Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Türkçe
Titreşimi Emen Yan Kol
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
Titreşimi emen yan kol, aletin oluşturduğu
titreşimleri sönümleyerek ilave konfor sunar.
Anahtarsız Siper
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28141
Anahtarsız siper uygulama çeşitliliğini artırmak için
uygulama sırasında hızlı ayarlamaya imkan sağlar.
Toz Atma Sistemi (şekil 1)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28141
Yan Tutamağın Takılması
(şekil 1, 6)
Yan tutamağı (d) gövdenin her iki tarafındaki
deliklerden birine (f) iyice vidalayın.
Siperin Takılıp Çıkarılması
(şekil 2)
Toz atma sistemi (e) siper ile motor girişi etrafında
toz birikmesini engeller ve motor gövdesine giren
toz miktarını minimum seviyede tutar.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için herhangi bir ayar yapmadan ya da
parça veya aksesuarları söküp takmadan
önce aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI: Aleti kullanmadan önce
tutamağın iyice sıkıldığından emin
olun.
UYARI: Aletin kontrolünü sağlamak için
her zaman yan tutamak kullanılmalıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin
olmak için tetik düğmesine basıp
bırakın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
DİKKAT: Bu taşlama makinesiyle
siperler kullanılmalıdır.
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139 veya D28141
taşlama makinesi kullanırken Tip 1 siper
KULLANILMALIDIR. Tip 1 siperler ücreti mukabili
DeWALT satış noktalarından temin edilebilirler.
NOT: Bu taşlama makineleri ile kullanılabilen
diğer aksesuarlar için lütfen bu kısmın sonundaki
Taşlama ve Kesim Aksesuar Çizelgesine
bakınız.
SABITLEME VIDASIYLA BIRLIKTE KORUMA
(ŞEKIL 2)
D28011, D28111, D28139
1.Taşlama makinesini, mili (o) yukarı gelecek
şekilde bir masaya yatırın.
2.Tırnakları (l) çentiklerle (k) hizalayın.
3.Siperi (c) aşağı bastırın ve istenen pozisyona
çevirin.
4.Vidayı (m) iyice sıkın.
5.Siperi çıkarmak için vidayı gevşetin.
DİKKAT: Vidayı ayarlayarak siper
sabitlenemiyorsa aleti kullanmayın.
Yaralanma riskini azaltmak için onarım
veya siperin değiştirilmesi için aleti
siper ile birlikte servise götürün.
173
Türkçe
ANAHTARSIZ KORUMA (ŞEKIL 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28141
1.Açılı taşlama makinesini mil (o) yukarı
bakacak şekilde bir tabla üzerine yerleştirin.
2.Sıkıştırma kilidini (g) serbest bırakın ve şekilde
gösterildiği gibi korumayı (c) aletin üzerinde
tutun.
3.Kulakları (k) çentiklerle (l) hizalayın.
4.Korumayı aşağı bastırın ve gerekli konuma
döndürün.
5.Gerekirse vidayı (m) sıkarak sıkıştırma
kuvvetini artırın.
6.Sıkıştırma kilidini sıkın.
7.Korumayı çıkartmak için sıkıştırma kilidini
serbest bırakın.
Taşlama ve Kesim Diskinin
Takılıp Çıkarılması
(şekil 1, 4, 5)
UYARI: Hasarlı disk kullanmayın.
1.Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya
yatırın.
2.Destekleme flanşını (i) mil (o) üzerine
düzgünce takın (şekil 4).
3.Diski (n) destekleme flanşı (i) üzerine
yerleştirin. Yüksek merkezli bir disk takarken
yüksek merkezin (j) destekleme flanşına (i)
baktığından emin olun.
4.Dişli tespit somununu (h) mile (o) vidalayın
(şekil 5):
a.Taşlama diski takarken dişli tespit somunu
(h) üzerindeki halka diske bakmalıdır
(şekil 5A);
b.Kesim diski takarken dişli tespit somunu
(h) üzerindeki halka diske bakmamalıdır
(şekil 5B).
5.Mil kilidine (b) bastırın ve yerine kilitlenene dek
mili (o) çevirin.
6.Verilen çift çatallı anahtarı kullanarak dişli
tespit somununu (h) sıkın.
7.Mil kilidini bırakın.
8.Diski çıkarmak için çift çatallı anahtarla dişli
tespit somununu (h) sökün.
Tabanın/Kumlama Tabakasının
Takılıp Çıkarılması (şekil 1, 5)
1.Siper yukarı gelecek şekilde aleti bir masaya
yatırın.
2.Destek flanşını (i) çıkarın.
3.Kauçuk tabayı milin (o) üzerine düzgün bir
şekilde yerleştirin.
4.Kumlama tabakasını kauçuk tabanın üzerine
yerleştirin.
5.Dişli tespit somununu (h) mile vidalayın. Dişli
tespit somunu (h) üzerindeki halka kauçuk
tabaya bakmalıdır.
6.Mil kilidine (b) bastırın ve yerine kilitlenene dek
mili (o) çevirin.
7.Çift çatallı anahtarı kullanarak dişli tespit
somununu (h) sıkın.
8.Mil kilidini bırakın
9.Kauçuk tabayı çıkarmak için çift çatallı
anahtarla dişli tespit somununu (h) sökün.
Bir Çanak Tel Fırçanın
Takılması
Çanak tel fırçayı ara pul veya dişli flanş
kullanmaksızın doğrudan mil üzerine vidalayın.
Çalıştırmadan Önce
•Siperi ve uygun disk ya da fırçayı takın.
Oldukça aşınmış disk veya fırçaları
kullanmayın.
• Hasar görmüş olan bir aksesuarı kullanmayın.
Her kullanımdan önce aksesuarları inceleyin,
örneğin aşındırıcı diski talaş ve çatlaklara
karşı, disk tabanı çatlak, kopma ya da aşırı
kullanıma karşı, tel fırçayı gevşek ya da
kırık tellere karşı kontrol edin. Elektrikli alet
ya da aksesuar düşürülürse, hasar olup
olmadığını kontrol edin ya da sağlam aksesuar
takın. Aksesuarın incelenmesi ve monte
edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki
insanları dönen aksesuar düzleminden uzakta
tutun ve bir dakika boyunca elektrikli aleti
boşta ve maksimum hızda çalıştırın. Bu test
süresince hasarlı aksesuarlar normal olarak
kırılarak dağılacaktır.
•İç ve dış flanşın düzgün takıldığından emin
olun. Taşlama ve Kesim Aksesuarları
Çizelgesinde verilen talimatlara uyun.
•Disk veya fırçanın, aksesuar ve alet üzerindeki
oklar yönünde döndüğünü kontrol edin.
174
Türkçe
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan önce
aletin kapalı olduğundan emin olmak
için tetik düğmesine basıp bırakın.
UYARI:
• Taşlanacak tüm malzemelerin
yerlerine sıkıca sabitlendiklerinden
emin olun.
• İş parçasını stabil bir yüzeye
sabitlemek ve desteklemek için
kelepçe veya mengene kullanın.
İş parçasını hareket etmesini ve
kontrolden çıkmasını engellemek
için sabitlemek ve desteklemek
önemlidir. İş parçasının hareket
etmesi veya kontrolden çıkması
tehlike oluşturabilir ve yaralanmaya
sebebiyet verebilir.
• Üzerinde çalıştığını parçayı sabitleyin.
Mandallama cihazları tarafından veya
benzer şekilde mandallanan çalışma
parçası elle sabitlemeden daha iyi
tutmaktadır.
• Diskin sıkışma veya geri tepme
ihtimalini en aza indirmek için
panelleri veya büyük parçaları
destekleyin. Büyük parçalar kendi
ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. Parçanın kesim hattına
yakın bir noktaya ve diskin her iki
tarafınca olacak şekilde parçanın
kenarlarına destek yerleştirilmelidir.
•B
u aleti kullanırken daima iş
eldivenleri kullanın.
•K
ullanım esnasında dişli kutusu çok
sıcak bir hale gelir.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın.
Diske yanal basınç uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının. Aletin
ısınması durumunda soğuması
için yüksüz durumda birkaç dakika
çalıştırın. Soğumadan aksesuarlara
dokunmayın. Kullanım esnasında
diskler çok ısınır.
• Büyük delikli taşlama çarklarını
uydurmak için ayrı daraltma burçları
veya adaptörleri kullanmayın.
• Siperi yerinde değilken aleti asla
kullanmayın.
• Alet taşlama çanağıyla birlikte
kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.
• Elektrikli aleti kesim standı ile
kullanmayın.
• Yapışık aşındırıcı ürünlerle asla
defterleri kullanmayın.
• Alet kapatıldıktan sonra çarkın
dönmeye devam ettiğini unutmayın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu şekil 1’de gösterildiği gibi
bir elin yan tutamakta (d) ve diğer elin aletin
gövdesinde olmasını gerektirir.
Açma ve Kapama (şekil 1)
UYARI: Yük altındayken aleti açmayın
veya kapatmayın.
1.Aleti çalıştırmak için açma/kapama şalterine
(a) basın.
2.Sürekli çalıştırma için şalteri tamamen ileri
bastırın.
3.Aleti durdurmak için, şalteri serbest bırakın.
Sürekli çalıştırma esnasında aleti durdurmak
için şalterin arka kısmına basın.
Mil Kilidi (şekil 1)
Mil kilidi (b), diskleri takıp çıkarırken milin
dönmesini engellemek için sağlanmıştır. Mil
kilidini yalnızca alet kapalıyken, güç kaynağından
ayrık durumdayken ve tamamen durduktan sonra
kullanın.
İKAZ: Aletin hasar görmesini
engellemek için alet çalışırken mil
kilidini kullanmayın. Aletin hasar
görecek ve takılı aksesuar yerinde
çıkarak yaralanmaya neden
olabilecektir.
175
Türkçe
Kilidi devreye almak için mil kilit düğmesine basın
ve mili artık daha fazla döndüremeyecek duruma
gelene dek döndürün.
Sert Taşlama
Metal Uygulamaları
En iyi eğimler makinenin 30° veya 40° açıda
ayarlanmasıyla elde edilir. Uygun bir baskı
uygulayarak makineyi ileri veya geri doğru
hareket ettirin. Bu sayede çalışma parçası
çok ısınmayacak, rengi gitmeyecek ve oluklar
oluşmayacaktır.
Aleti metal uygulamalarda kullanırken metal
talaşının neden olduğu kalıcı riskleri engellemek
için kaçak akım rölesinin takılı olduğundan emin
olun.
Kaçak akım rölesi tarafından güç kaynağı
kapatılırsa aleti yetkili DeWALT servisine götürün.
UYARI: Uç çalışma koşullarında,
metalle çalışırken makine gövdesinde
iletken toz birikebilir. Bu ise makinenin
içindeki koruyucu izolasyonun
bozulmasına ve olası elektrik çarpması
risklerine neden olabilir.
Makinenin içinde metal talaşı birikmesini
engellemek için havalandırma deliklerini her gün
temizlemenizi tavsiye ederiz. Bkz. Bakım.
Flap Disk Kullanımı
UYARI: Metal tozu birikimi. Metal
uygulamalarında flap disklerin aşırı
kullanılması elektrik çarpması riskini
artırır. Riski azaltmak için kullanmadan
önce kaçak akım rölesi takın ve
aşağıdaki bakım talimatlarına göre
havalandırma deliklerine kuru basınçlı
hava üfleyerek havalandırma deliklerini
her gün temizleyin.
Metal Kesimi
Kesme taşları ile kullanırken her zaman tip 1
muhafaza kullanın.
Kesim esnasında kesilen malzemeye uyumlu
şekilde ortalama beslemede kesim yapın. Kesim
diskine basınç uygulayarak makineyi eğmeyin veya
daha kısa olabilir.
Aşağıda çalışan disklerin hızlarını düşürmek için
artık yandan uygulanan kesim diskleri gereklidir.
Makine her zaman yukarı eğimli şekilde çalışmak
zorundadır. Aksi takdirde, kesim yerinden
kontrolsüz bir şekilde fırlaması tehlikesi ortaya
çıkabilir.
Profil ve köşe çubuk keserken en kısa kesit
noktasından başlayın.
Taşlama için asla kesme diskini kullanmayın.
Her zaman koruma kullanın (tip 27).
Kesim Taşı
Bu makine yalnızca kuru kesim için
kullanılmalıdır.
Kesim taşı için en uygun uygulama elmas kesim
taşının kullanılmasıdır.
Makineyi çalıştırırken ilave toz koruyucu maske
kullanılması gereklidir.
Çalışma Önerileri
Yapısal duvarlarda slot kesimi yaparken dikkatli
olun.
Yapısal duvarlardaki slotlar ülkelere özel
düzenlemelere tabidir. Tüm işlemlerde bu
düzenlemelere uyulması gerekmektedir.
Çalışmaya başlamadan önce sorumlu yapı
mühendisine, mimara veya inşaat şefine danışın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın. Aleti yeniden bağlamadan
önce aletin kapalı olduğundan emin
olmak için tetik düğmesine basıp
bırakın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması
yaralanmaya neden olabilir.
Kullanım Ömrü Dolmuş
Kömürler
Karbon kömürlerin kullanım ömrünün hemen
hemen dolduğunu ve aletin servise ihtiyaç
duyduğunu göstermek üzere motor otomatik olarak
kapanır. Karbon kömürlere kullanıcı tarafından
176
Türkçe
servis yapılamaz. Aletini yetkili DeWALT servisine
götürün.
115
D
125 150
11000
-
11000
80
-
45
18,0
80
18,0
9000
d
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
75 30 M14 11000
b
D
115 12 M14 11000
Temizleme
D
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
AKSESUAR TABLOSU
Maks.
mm
D
d
D
b
mm
d
Min. Çevresel
Dönüş
Hız
[min.-1]
[m/s]
Işlenmiş
delik
uzunluğu.
[mm]
115 6 22,23 11000
125 6 22,23 11000
80
125 12 M14 11000
150 12 M14 9000
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
K
ullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DeWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DeWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DeWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
-
b 150 6 22,23 9000
177
Türkçe
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Basık merkezli
taşlama diski
TİP 27 SİPER
Tip 27 siper
Flap diski
Telli diskler
Destek flanşı
Tip 27 basık merkezli disk
Dişli tespit somunu
Dişli somunlu
telli diskler
Tip 27 siper
Telli disk
Dişli somunlu
telli çanak
Tip 27 siper
Telli fırça
Zımpara
tabanı/
zımpara kağıdı
Tip 27 siper
Kauçuk zımpara tabanı
Zımpara diski
Dişli tespit somunu
178
Türkçe
TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ (devam)
Siper Tipi
Aksesuar
Açıklama
Taşlama Makinesine Takılması
Taş kesme
diski, bağlı
TİP 1 SİPER
Tip 1 siper
Metal kesim
diski, bağlı
Destek flanşı
Elmas kesim
diskleri
TİP 1 SİPER
Kesim diski
VEYA
Dişli tespit somunu
TIP 27
SIPER
179
Ελληνικά
ΓΩΝΙΑΚΟΊ ΤΡΟΧΙΣΤΈΣ D28011, D28111,
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28139, D28141
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/ονομαστική ταχύτητα
Διάμετρος τροχού
Διάμετρος άξονα
Μήκος άξονα
Βάρος
VAC
W
min-1
mm
mm
kg
D28011
230
4
720
10500
115
M14
16
2,1*
D28111
230
4
850
10500
115
M14
16
2,1*
D28113
230
4
900
10500
115
M14
16
2,1*
D28130
230
4
900
10500
125
M14
16
2,2*
D28132C
230
2
1200
10000
125
M14
16
2,5*
* Στο βάρος περιλαμβάνεται η πλευρική λαβή και το προστατευτικό.
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-3:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
90
90
89
90
89
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
101
101
100
101
100
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
5,0
5,0
3,0
3,0
3,0
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,AG =
m/s2
8,0
8,0
8,0
7,5
8,0
Αβεβαιότητα K =
m/s2
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,DS =
m/s2
4,0
4,0
2,5
≤ 2,5
≤ 2,5
Αβεβαιότητα K =
m/s
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Τρόχισμα επιφάνειας
Ίσκος γυαλοχαρτίσματος
Τάση
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο/ονομαστική ταχύτητα
Διάμετρος τροχού
Διάμετρος άξονα
Μήκος άξονα
Βάρος
2
VAC
D28135
230
4
D28139
230
4
D28141
230
4
W
1100
1400
850
1400
min-1
mm
10500
125
M14
16
2,2*
10500
125
M14
16
2,5*
10500
125
M14
16
2,1*
9000
150
M14
16
2,6*
mm
kg
* Στο βάρος περιλαμβάνεται η πλευρική λαβή και το προστατευτικό.
180
D28134
230
4
Ελληνικά
D28134
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-3:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
89
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
100
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου) dB(A)
3,0
Τρόχισμα επιφάνειας
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,AG =
Αβεβαιότητα K =
Ίσκος γυαλοχαρτίσματος
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,DS =
Αβεβαιότητα K =
D28135
D28139
D28141
91
102
3,0
89
100
3,0
91
102
3,0
m/s2
m/s2
8,5
1,5
8,0
1,5
8,0
1,5
7,0
1,5
m/s2
m/s2
3,5
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
–
–
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
181
Ελληνικά
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΓΩΝΙΑΚΟΊ ΤΡΟΧΙΣΤΈΣ
D28011, D28111, D28113, D28130, D28132C,
D28134, D28135, D28139, D28141
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-1:2009 +A11:2010, EN60745-2-3:2011
A2:2013 +A11:2014.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.06.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
182
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ)Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
183
Ελληνικά
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΌΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΙ
ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλες
τις διαδικασίες
α)Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται
για λειτουργία ως τροχιστής, λειαντήρας,
συρματόβουρτσα ή εργαλείο κοπής.
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις
ασφαλείας, τις οδηγίες, τις απεικονίσεις
και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
184
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη
τήρηση οποιασδήποτε από τις οδηγίες που
αναφέρονται πιο κάτω μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαρό τραυματισμό.
β)Δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό
το ηλεκτρικό εργαλείο εργασίες όπως
στίλβωση και λείανση με γυαλόχαρτο
(D28141). Οι εργασίες για τις οποίες δεν
έχει σχεδιαστεί το εργαλείο μπορεί να
δημιουργήσουν κίνδυνο και να προκαλέσουν
σωματική βλάβη.
γ)Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά και συνιστώνται
από τον κατασκευαστή του εργαλείου.
Το γεγονός ότι ένα παρελκόμενο μπορεί
να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό εργαλείο,
δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται η ασφαλής
λειτουργία.
δ)Η ονομαστική ταχύτητα του παρελκόμενου
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη
μέγιστη ταχύτητα που αναγράφεται επάνω
στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα παρελκόμενα
που λειτουργούν σε ταχύτητα μεγαλύτερη από
την ονομαστική τους, ενδέχεται να υποστούν
θραύση και να πεταχτούν μακριά.
ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του
παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός
της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του
ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η
προστασία ή ο έλεγχος σε επαρκή βαθμό των
παρελκόμενων με λανθασμένο μέγεθος.
στ)Το μέγεθος του άξονα υποδοχής
των τροχών, των φλαντζών, των
προστατευτικών υποστήριξης ή
οποιουδήποτε άλλου παρελκόμενου
πρέπει να ταιριάζει στον άξονα του
ηλεκτρικού εργαλείου. Τα παρελκόμενα με
οπές άξονα υποδοχής που δεν ταιριάζουν
με το υλικό με το οποίο είναι εξοπλισμένο
το ηλεκτρικό εργαλείο, δεν διατηρούν
την ισορροπημένη θέση τους, δονούνται
υπερβολικά και μπορεί να οδηγήσουν σε
απώλεια του ελέγχου.
ζ) Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα
παρελκόμενα. Πριν από κάθε χρήση,
επιθεωρήστε τα παρελκόμενα όπως
το λειαντικό τροχό για θραύσματα και
ρωγμές, τα προστατευτικά υποστήριξης
για ρωγμές, οπές ή υπερβολική φθορά
και τη συρματόβουρτσα για χαλαρά ή
σπασμένα σύρματα. Σε περίπτωση πτώσης
του ηλεκτρικού εργαλείου ή κάποιου
Ελληνικά
παρελκόμενου, επιθεωρήστε για τυχόν
ζημιά ή τοποθετήστε ένα μη κατεστραμμένο
παρελκόμενο. Μετά την επιθεώρηση και
την τοποθέτηση ενός παρελκόμενου,
φροντίστε να παραμείνετε, εσείς και τυχόν
άτομα που βρίσκονται δίπλα σας, μακριά
από την επιφάνεια του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου και λειτουργήστε το
εργαλείο σε μέγιστη ταχύτητα χωρίς
φορτίο επί ένα λεπτό. Τα κατεστραμμένα
παρελκόμενα πρέπει φυσιολογικά να
διασπαστούν κατά τη διάρκεια αυτού του
ελέγχου.
η)Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Ανάλογα με την εφαρμογή,
χρησιμοποιείτε προστατευτική προσωπίδα,
προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας.
Ανάλογα με το τι χρειάζεται, χρησιμοποιείτε
μάσκα για τη σκόνη, προστατευτικά για τα
αυτιά, γάντια και ποδιά εργαστηρίου που
μπορεί να αποτρέψει την επαφή με μικρά
θραύσματα από τη λείανση ή από το υπό
κατεργασία τεμάχιο. Τα προστατευτικά για
τα μάτια πρέπει να μπορούν να σταματούν τα
ιπτάμενα υπολείμματα που δημιουργούνται
από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για
τη σκόνη ή ο αναπνευστήρας πρέπει να
μπορούν να φιλτράρουν τα σωματίδια που
δημιουργούνται από την εκάστοτε εργασία.
Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής
έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
θ)Διατηρείτε τυχόν παραβρισκόμενα
άτομα σε ασφαλή απόσταση από το
χώρο εργασίας. Όποιος εισέρχεται
στο χώρο εργασίας πρέπει να φοράει
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Τυχόν
θραύσματα από το υπό κατεργασία τεμάχιο
ή από παρελκόμενο που έχει σπάσει μπορεί
να πεταχτούν μακριά και να προκαλέσουν
τραυματισμό σε σημείο εκτός της άμεσης
περιοχής εργασίας.
ι) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο
από μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια ή με το ίδιο του το καλώδιο. Αν
αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο
υπό τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
ια)Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Εάν χάσετε
τον έλεγχο, το καλώδιο ενδέχεται να κοπεί
ή να μαγκώσει και το χέρι ή ο βραχίονάς
σας να τραβηχτεί προς το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο.
ιβ) Ποτέ μην αφήνετε το ηλεκτρικό εργαλείο
κάτω εάν δεν έχει σταματήσει εντελώς να
κινείται το παρελκόμενο. Το περιστρεφόμενο
παρελκόμενο μπορεί να αδράξει την επιφάνεια
και να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου.
ιγ)Μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία
ενόσω το μεταφέρετε. Η τυχαία επαφή με
το περιστρεφόμενο παρελκόμενο μπορεί
να προκαλέσει το μάγκωμα στα ρούχα σας,
τραβώντας το παρελκόμενο προς το σώμα
σας.
ιδ)Καθαρίζετε τακτικά τις οπές αερισμού του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του
κινητήρα έλκει τη σκόνη στο εσωτερικό του
περιβλήματος και η υπερβολική συσσώρευση
μετάλλου σε σκόνη μπορεί να ενέχει κινδύνους
λόγω του ρεύματος.
ιε) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να
προκαλέσουν ανάφλεξη των υλικών αυτών.
ιστ)Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που
απαιτούν ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση
νερού ή άλλης ψυκτικής ουσίας σε υγρή
μορφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Αιτίες της ανάδρασης και
πρόληψή της από το χειριστή
Η ανάδραση («κλότσημα») είναι μια ξαφνική
αντίδραση λόγω σύνθλιψης ή εμπλοκής του
περιστρεφόμενου τροχού, του προστατευτικού
υποστήριξης, της βούρτσας ή οποιουδήποτε άλλου
παρελκόμενου. Η σύνθλιψη ή η εμπλοκή προκαλεί
το απότομο σταμάτημα του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, γεγονός που με τη σειρά του
προκαλεί τη βίαιη μετακίνηση του ανεξέλεγκτου
ηλεκτρικού εργαλείου προς την κατεύθυνση
αντίθετα από την κατεύθυνση περιστροφής του
παρελκόμενου στο σημείο ενσφήνωσης.
Για παράδειγμα, εάν συμβεί εμπλοκή ή σύνθλιψη
του λειαντικού τροχού από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, η ακμή του τροχού που εισήλθε στο
σημείο σύνθλιψης μπορεί να σκάψει προς το
εσωτερικό του υλικού, προκαλώντας την εξαγωγή
185
Ελληνικά
ή την ανάδραση του τροχού. Ο τροχός μπορεί είτε
να μεταπηδήσει προς τον χειριστή ή μακριά από
αυτόν, ανάλογα με την κίνηση του τροχού στο
σημείο σύνθλιψης. Επίσης, οι λειαντικοί τροχοί
μπορούν να υποστούν θραύση υπό αυτές τις
συνθήκες.
Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης
του εργαλείου ή/και λανθασμένων διαδικασιών ή
συνθηκών λειτουργίας, ενώ μπορεί να αποφευχθεί
λαμβάνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις που
αναφέρονται παρακάτω:
α)Κρατάτε συνεχώς σταθερά το πριόνι
και τοποθετήστε το σώμα και τους
βραχίονές σας έτσι ώστε να μπορείτε να
αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάδρασης.
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τη βοηθητική λαβή,
εφόσον παρέχεται, για μέγιστο έλεγχο
σε περίπτωση ανάδρασης ή κατά την
αντίδραση λόγω ροπής κατά τη διάρκεια
της εκκίνησης του εργαλείου. Ο χειριστής
μπορεί να ελέγξει την αντίδραση λόγω ροπής
ή τις δυνάμεις ανάδρασης, εάν ληφθούν οι
κατάλληλες προφυλάξεις.
β)Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά
στο περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το
παρελκόμενο μπορεί να «κλωτσήσει» προς τα
πίσω στο χέρι σας.
γ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην
περιοχή προς την οποία θα μετακινηθεί
το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση
ανάδρασης. Η ανάδραση θα ωθήσει το
εργαλείο προς κατεύθυνση αντίθετη προς την
κίνηση του τροχού στο σημείο εμπλοκής.
δ)Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
εργάζεστε σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κ.λπ.
Αποφεύγετε την αναπήδηση και εμπλοκή
του παρελκόμενου. Οι γωνίες, οι αιχμηρές
ακμές ή η αναπήδηση έχουν την τάση να
προκαλούν εμπλοκή του περιστρεφόμενου
παρελκόμενου, προκαλώντας απώλεια του
ελέγχου ή ανάδραση.
ε) Μην προσαρτάτε ποτέ λεπίδες
αλυσοπρίονου για χάραξη ξύλου ή
οδοντωτές λεπίδες πριονιού. Οι λεπίδες
αυτές προκαλούν συχνά ανάδραση και
απώλεια ελέγχου.
186
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες
τροχίσματος και λειαντικής
κοπής
α)Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο
και το συγκεκριμένο προστατευτικό
που έχει σχεδιαστεί για τον επιλεγμένο
τροχό. Οι τροχοί που δεν έχουν σχεδιαστεί
για το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι δυνατό
να προστατευτούν κατάλληλα και δεν είναι
ασφαλείς.
β)Ο προφυλακτήρας πρέπει να είναι
προσαρτημένος στέρεα στο ηλεκτρικό
εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί η θέση
του για μέγιστη ασφάλεια, ώστε ο
χειριστής να είναι εκτεθειμένος σε όσο το
δυνατόν μικρότερο μέρος του τροχού. Ο
προφυλακτήρας βοηθά να προστατεύεται ο
χειριστής από θραύσματα λόγω ενδεχόμενης
θραύσης του τροχού και από κατά λάθος
επαφή με τον τροχό, καθώς και από σπινθήρες
οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν
ανάφλεξη σε ρουχισμό.
γ)Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για
παράδειγμα: Μην τροχίζετε με το πλαϊνό
τμήμα του τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί
κοπής προορίζονται για περιφερειακό τρόχισμα
και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται σε
αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν
το θρυμματισμό τους.
δ)Χρησιμοποιείτε πάντοτε μη κατεστραμμένες
φλάντζες τροχών με το κατάλληλο μέγεθος
και σχήμα για τον τροχό που επιλέξατε. Οι
κατάλληλες φλάντζες τροχού στηρίζουν τον
τροχό, ελαττώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι
φλάντζες για τους τροχούς κοπής ενδέχεται να
διαφέρουν από τις φλάντζες για τους τροχούς
τροχίσματος.
ε) Μη χρησιμοποιείτε μικρότερους τροχούς
από μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Οι
τροχοί που προορίζονται για μεγαλύτερα
ηλεκτρικά εργαλεία δεν είναι κατάλληλοι για
τις υψηλότερες ταχύτητες που εμφανίζουν τα
μικρότερα εργαλεία και μπορεί να διαρραγούν.
Ελληνικά
Πρόσθετες προειδοποιήσεις
ασφαλείας ειδικά για εργασίες
λειαντικής κοπής
α)Μην «μπλοκάρετε» τον τροχό κοπής και
μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην
επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε κοπή
σε υπερβολικά μεγάλο βάθος. Η υπερβολική
πίεση στον τροχό αυξάνει το φορτίο και την
τάση του τροχού να συστραφεί ή να σφηνώσει
κατά την κοπή. Επίσης, αυξάνει την πιθανότητα
εμφάνισης ανάδρασης ή θραύσης του τροχού.
β)Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ίδια
ευθεία με τον περιστρεφόμενο τροχό ή
πίσω από αυτόν. Όταν ο τροχός, στο σημείο
της εργασίας, μετακινείται με κατεύθυνση
που απομακρύνεται από το σώμα σας, η
πιθανή ανάδραση μπορεί να ωθήσει τον
περιστρεφόμενο τροχό και το ηλεκτρικό
εργαλείο προς το μέρος σας.
γ)Όταν ο τροχός σφηνώσει ή αν διακόψετε
μια κοπή για οποιονδήποτε λόγο,
απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο
και μην το μετακινείτε έως ότου ο
τροχός σταματήσει εντελώς. Ποτέ μην
προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον τροχό
κοπής από την κοπή, ενόσω ο τροχός
κινείται. Σε αντίθετη περίπτωση θα συμβεί
ανάδραση. Εξετάστε την αιτία και προβείτε
σε διορθωτικές ενέργειες για να εξαλείψετε την
αιτία ενσφήνωσης του τροχού.
δ)Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής
έχοντας το εργαλείο μέσα στο τεμάχιο
εργασίας. Αφήστε πρώτα τον τροχό να
φθάσει σε πλήρη ταχύτητα και προσεκτικά
εισάγετέ τον πάλι στην κοπή. Ο τροχός
μπορεί να μαγκώσει, να κινηθεί προς το μέρος
σας ή να παρουσιάσει ανάδραση (κλώτσημα)
αν το ηλεκτρικό εργαλείο επανεκκινηθεί ενώ
είναι μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
ε) Υποστηρίζετε τα πάνελ ή κάθε υπό
κατεργασία αντικείμενο μεγάλου μεγέθους
για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
σύνθλιψης και ανάδρασης του τροχού. Τα
μεγάλου μεγέθους υπό κατεργασία αντικείμενα
τείνουν να κάμπτονται υπό την επίδραση του
βάρους τους. Τα υποστηρίγματα πρέπει να
τοποθετούνται κάτω από το υπό κατεργασία
αντικείμενο, κοντά στην ευθεία κοπής και
πλησίον της ακμής του υπό κατεργασία
αντικειμένου και στις δύο πλευρές του τροχού.
στ)Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν
πραγματοποιείτε «κοπή τσέπης» σε ήδη
υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλα σημεία
χωρίς ορατότητα. Ο προεξέχων τροχός
μπορεί να κόψει αγωγούς αερίου ή νερού,
ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα προκαλώντας
ενδεχομένως ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες
γυαλοχαρτίσματος
α)Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά μεγάλου
μεγέθους χαρτί γυαλοχαρτίσματος σε
δίσκο. Ακολουθείτε τις συστάσεις των
κατασκευαστών κατά την επιλογή χαρτιού
γυαλοχαρτίσματος. Το μεγάλου μεγέθους
χαρτί γυαλοχαρτίσματος που εκτείνεται πέρα
από το αντίστοιχο προστατευτικό μπορεί να
σχιστεί προκαλώντας εμπλοκή, σχίσιμο του
δίσκου ή ανάδραση.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
ειδικά για εργασίες χρήσης
συρματόβουρτσας
α)Έχετε υπόψη σας ότι από τη
συρματόβουρτσα πέφτουν κάποιες
συρμάτινες τρίχες ακόμη και κατά τη
διάρκεια συνηθισμένων λειτουργιών. Μην
ασκείτε υπερβολική πίεση στα σύρματα
εφαρμόζοντας υπερβολικό φορτίο στη
βούρτσα. Οι συρμάτινες τρίχες μπορούν
εύκολα να διεισδύσουν μέσα από ελαφρύ
ρουχισμό ή/και το δέρμα.
β)Εάν συνιστάται η χρήση προστατευτικού
για την εργασία με συρματόβουρτσα,
μην επιτρέπετε να παρεμβληθεί
οτιδήποτε ανάμεσα στο προστατευτικό
και τον συρμάτινο ακτινωτό τροχό ή τη
συρματόβουρτσα. Ο συρμάτινος ακτινωτός
τροχός ή η συρματόβουρτσα μπορεί να
διασταλούν στη διάμετρο λόγω των δυνάμεων
εργασίας και των φυγόκεντρων δυνάμεων.
Πρόσθετες πληροφορίες
ασφαλείας
• Η βιδωτή βάση των αξεσουάρ πρέπει να
ταιριάζει με το σπείρωμα του άξονα του
τροχιστή. Για αξεσουάρ που στερεώνονται
με φλάντζες, η οπή ατράκτου του αξεσουάρ
πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο τοποθέτησης
της φλάντζας. Αξεσουάρ που δεν ταιριάζουν
με τα υλικά στερέωσης του ηλεκτρικού
εργαλείου θα κινούνται εκτός ζυγοστάθμισης,
187
Ελληνικά
θα δονούνται υπερβολικά και μπορεί να γίνουν
αιτία απώλειας του ελέγχου.
• Η επιφάνεια τροχίσματος σε τροχούς
βυθισμένου κέντρου πρέπει να τοποθετείται
κάτω από το επίπεδο του χείλους του
προφυλακτήρα. Ένας ακατάλληλα
τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από
το επίπεδο του χείλους προφυλακτήρα δεν
επιτρέπει επαρκή προστασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
–Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι τα
παρελκόμενα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
– Κίνδυνος σκόνης από επικίνδυνες ουσίες.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
[ΕΙΚ. (FIGURE) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (p), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
188
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Γωνιακός τροχός
1 Προφυλακτήρας (τυπου 27)
1 Πλευρική λαβή
1 Σετ φλάντζες
1 Κλειδί δύο πείρων
1 Κιβώτιο μεταφοράς (μοντέλα K μόνο)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο,
στα τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες
μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a.Διακόπτης λειτουργίας (on/off)
b.Ασφάλιση ατράκτου
c.Προφυλακτήρας
d.Πλευρική λαβή
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι βαρέως τύπου γωνιακοί τροχιστές D28011,
D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139, D28141 έχουν σχεδιαστεί για
επαγγελματικές εφαρμογές τροχίσματος, κοπής και
λείανσης με γυαλόχαρτο (εκτός του D28141).
ΜΗ χρησιμοποιείτε άλλους τροχούς τροχίσματος
εκτός από τροχούς κοίλους στο κέντρο, καθώς και
δίσκους με πτερύγια.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι υψηλής απόδοσης γωνιακοί τροχιστές είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
Ελληνικά
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Αντικραδασμική πλευρική
λαβή
D28113, D28130, D28132C, D28135, D28141
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Η αντικραδασμική πλευρική λαβή προσφέρει
πρόσθετη άνεση απορροφώντας τους κραδασμούς
που προκαλούνται από το εργαλείο.
Προστατευτικό χωρίς κλειδί
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28141
Το προστατευτικό χωρίς κλειδί επιτρέπει τη
γρήγορη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
για τη βελτίωση της ευελιξίας εφαρμογών.
Σύστημα εξαγωγής
σκόνης (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28141
Σύνδεση της πλευρικής λαβής
(εικ. 1, 6)
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης (e) αποτρέπει τη
συσσώρευση σκόνης γύρω από το προστατευτικό
και την είσοδο του κινητήρα και ελαχιστοποιεί
την ποσότητα της σκόνης που εισέρχεται στο
περίβλημα του κινητήρα.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Προτού
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, να
βεβαιώνεστε ότι η λαβή είναι σφιγμένη
με ασφάλεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε πάντα την πλευρική
λαβή ώστε να διατηρείτε σε κάθε
περίπτωση τον έλεγχο του εργαλείου.
Βιδώστε σφιχτά την πλευρική λαβή (d) επάνω σε
μία από τις οπές (f) σε οποιαδήποτε και στις δύο
πλευρές του κιβωτίου ταχυτήτων.
Τοποθέτηση και αφαίρεση του
προστατευτικού (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
189
Ελληνικά
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τον τροχιστή
αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται
προστατευτικά.
Όταν χρησιμοποιείτε τον τροχιστή D28011,
D28111, D28113, D28130, D28132C, D28134,
D28135, D28139 ή τον τροχιστή D28141 με
συγκολλητό λειαντικό τροχό για κοπή μετάλλου
ή τοιχοποιίας, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε
προστατευτικό Τύπου 1. Τα προστατευτικά τύπου
1 είναι διαθέσιμα με επιπλέον χρέωση από τους
διανομείς της DeWALT.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλούμε ανατρέξτε στο
Διάγραμμα παρελκόμενων τροχίσματος
και κοπής στο τέλος αυτής της ενότητας, για
να δείτε άλλα παρελκόμενα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τους τροχιστές αυτούς.
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΉΡΑΣ ΜΕ ΒΊΔΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ
(ΕΙΚ. 2)
D28011, D28111, D28139
1.Τοποθετήστε τον γωνιακό τροχιστή σε ένα
τραπέζι, με τον άξονα (o) προς τα επάνω.
2.Ευθυγραμμίστε τις ωτίδες (k) με τις εγκοπές (l).
3.Πιέστε το προστατευτικό (c) προς τα κάτω
και περιστρέψτε το έως ότου βρεθεί στην
απαιτούμενη θέση.
4.Συσφίξτε καλά τη βίδα (m).
5.Για να αφαιρέσετε το προστατευτικό,
χαλαρώστε τη βίδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν δεν είναι δυνατή η
σύσφιξη του προστατευτικού με τη
βίδα ρύθμισης, μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο. Για μείωση του κινδύνου
προσωπικού τραυματισμού, μεταφέρετε
το εργαλείο και το προστατευτικό σε
κέντρο σέρβις για να γίνει επισκευή ή
αντικατάσταση του προστατευτικού.
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΉΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΧΩΡΊΣ ΚΛΕΙΔΊ
(ΕΙΚ. 3)
D28113, D28130, D28132C, D28134, D28135,
D28141
1.Τοποθετήστε το γωνιακό τροχό σε ένα τραπέζι
με την άτρακτο (o) προς τα πάνω.
2.Ελευθερώστε την ασφάλεια σύσφιξης (g) και
κρατήστε τον προφυλακτήρα (c) πάνω από το
εργαλείο όπως δείχνει η εικόνα.
190
3.Ευθυγραμμίστε τα ωτία (k) με τις εγκοπές (l).
4.Πιέστε τον προφυλακτήρα προς τα κάτω και
περιστρέψτε τον στην επιθυμητή θέση.
5.Αν απαιτείται, αυξήστε τη δύναμη σύσφιξης
σφίγγοντας τη βίδα (m).
6.Σφίξτε την ασφάλιση σύσφιξης.
7.Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα,
ελευθερώστε την ασφάλιση σύσφιξης.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
δίσκου τροχίσματος ή κοπής
(εικ. 1, 4, 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
κατεστραμμένους δίσκους.
1.Τοποθετήστε το εργαλείο σε ένα τραπέζι, με το
προστατευτικό επάνω.
2.Εφαρμόστε σωστά τη φλάντζα υποστήριξης (i)
επάνω στον άξονα (o) (εικ. 4).
3.Τοποθετήστε το δίσκο (n) στη φλάντζα
υποστήριξης (i). Κατά την τοποθέτηση
δίσκου με ανυψωμένο κέντρο, φροντίστε το
ανυψωμένο κέντρο (j) να είναι στραμμένο
προς τη φλάντζα υποστήριξης (i).
4.Βιδώστε το περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα
(h) επάνω στον άξονα (o) (εικ. 5):
a.Κατά την τοποθέτηση ενός δίσκου
τροχίσματος, ο δακτύλιος στο περικόχλιο
σύσφιξης με σπείρωμα (h) πρέπει να είναι
στραμμένος προς το δίσκο (εικ. 5A).
b.Κατά την τοποθέτηση ενός δίσκου κοπής,
ο δακτύλιος στο περικόχλιο σύσφιξης
με σπείρωμα (h) πρέπει να μην είναι
στραμμένος προς το δίσκο, αλλά να βλέπει
μακριά από αυτόν (εικ. 5B).
5.Πιέστε το κουμπί ασφάλισης άξονα (b) και
περιστρέψτε τον άξονα (o) έως ότου ασφαλίσει
στη θέση του.
6.Συσφίξτε το περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα
(h) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο μηχανικό
κλειδί δύο πείρων.
7.Απελευθερώστε την ασφάλεια του άξονα.
8.Για να αφαιρέσετε το δίσκο, χαλαρώστε το
περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα (h) με το
μηχανικό κλειδί δύο πείρων.
Ελληνικά
Τοποθέτηση και αφαίρεση
Πέλματος βάσης/Φύλλου
γυαλόχαρτου (εικ. 1, 5)
το επίπεδο περιστροφής της λεπίδας και
να λειτουργήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο
στη μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο για ένα
λεπτό. Τα αξεσουάρ που έχουν υποστεί ζημιά
κανονικά θα διαλυθούν στη διάρκεια αυτού του
χρόνου δοκιμής.
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική
φλάντζα έχουν τοποθετηθεί σωστά. Τηρείτε
τις οδηγίες που δίνονται στο Διάγραμμα
παρελκομένων τροχίσματος και κοπής.
1.Τοποθετήστε το εργαλείο πάνω σε ένα
τραπέζι, με τον προφυλακτήρα προς τα πάνω.
2.Αφαιρέστε τη φλάντζα βάσης (i).
3.Τοποθετήστε το λαστιχένιο πέλμα βάσης
σωστά πάνω στον άξονα (o).
4.Τοποθετήστε το φύλλο γυαλόχαρτου πάνω στο
λαστιχένιο πέλμα βάσης.
5.Βιδώστε πάνω στον άξονα το παξιμάδι (h)
σύσφιξης με σπείρωμα. Ο δακτύλιος πάνω
στο παξιμάδι (h) σύσφιξης με σπείρωμα
πρέπει να κοιτάζει προς το λαστιχένιο πέλμα
βάσης.
6.Πατήστε το κουμπί (b) ασφάλισης του άξονα
και περιστρέψτε τον άξονα (o) έως ότου
ασφαλίσει στη θέση του.
7.Σφίξτε το παξιμάδι (h) σύσφιξης με σπείρωμα
χρησιμοποιώντας το κλειδί δύο πείρων.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος ή ο τροχός
περιστρέφεται προς την κατεύθυνση
των βελών που βρίσκονται επάνω στο
παρελκόμενο και στο εργαλείο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
8.Ελευθερώστε την ασφάλιση άξονα
9.Για να αφαιρέσετε το λαστιχένιο πέλμα
βάσης, ξεσφίξτε το παξιμάδι (h) σύσφιξης με
σπείρωμα χρησιμοποιώντας το κλειδί δύο
πείρων.
Τοποθέτηση
συρματόβουρτσας
Βιδώστε τη συρματόβουρτσα απ’ ευθείας πάνω
στην άτρακτο χωρίς τη χρήση του αποστάτη και
της φλάντζας με σπείρωμα.
Πριν τη λειτουργία
• Τοποθετήστε το προστατευτικό και τον
κατάλληλο δίσκο ή τροχό. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένους δίσκους ή τροχούς.
• Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχει υποστεί
ζημιά. Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρείτε
το αξεσουάρ, όπως τροχούς λείανσης, για
εκλεπίσεις και ρωγμές, την επιφάνεια στήριξης
για ρωγμές, σχίσιμο ή υπερβολική φθορά,
τη συρματόβουρτσα για αποκολλημένα
ή ραγισμένα σύρματα. Αν πέσει κάτω το
ηλεκτρικό εργαλείο ή το αξεσουάρ, ελέγξτε το
αξεσουάρ προσεκτικά για ζημιά ή εγκαταστήστε
αξεσουάρ που δεν έχει υποστεί ζημιά. Μετά
την επιθεώρηση και την εγκατάσταση ενός
αξεσουάρ, εσείς και τυχόν παρευρισκόμενα
άτομα πρέπει να πάρετε θέση μακριά από
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ:
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς
τρόχισμα έχουν στερεωθεί με
ασφάλεια στη θέση τους.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγκενη
για να στερεώνετε και να στηρίζετε
το τεμάχιο εργασίας σε σταθερό
υπόβαθρο. Είναι σημαντικό να
συσφίγγετε και να στηρίζετε σταθερά
το τεμάχιο εργασίας για να εμποδίσετε
την κίνηση του τεμαχίου εργασίας και
την απώλεια ελέγχου. Η μετακίνηση
του τεμαχίου εργασίας ή η απώλεια
ελέγχου μπορεί να δημιουργήσει
κίνδυνο και να προκαλέσει
τραυματισμό.
• Στερεώστε καλά το τεμάχιο εργασίας.
Ένα τεμάχιο εργασίας που έχει
191
Ελληνικά
192
στερεωθεί με διατάξεις σύσφιξης ή σε
μια μέγγενη συγκρατείται πιο σταθερά
από ότι με το χέρι.
• Να υποστηρίζετε τα μεγάλα φύλλα
ή τα υπερμεγέθη τεμάχια εργασίας
ώστε να ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο
σφηνώματος και ανάδρασης του
τροχού. Τα μεγάλα τεμάχια εργασίας
τείνουν να κάμπτονται υπό το ίδιο
τους το βάρος. Τα στηρίγματα
πρέπει να τοποθετούνται κάτω
από το τεμάχιο εργασίας κοντά στη
γραμμή κοπής και κοντά στο άκρο
του τεμαχίου εργασίας και στις δύο
πλευρές του τροχού.
•Φ
οράτε πάντα κανονικά γάντια
εργασίας κατά τη χρήση αυτού του
εργαλείου.
•Τ
ο περίβλημα των γραναζιών
θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο
εργαλείο. Μην ασκείτε πλευρική πίεση
στο δίσκο.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση. Αν
το εργαλείο θερμανθεί πολύ, αφήστε
το να λειτουργήσει λίγα λεπτά χωρίς
φορτίο για να ψυχθεί το αξεσουάρ.
Μην αγγίζετε τα αξεσουάρ πριν
κρυώσουν. Οι δίσκοι θερμαίνονται
πολύ κατά τη χρήση.
• Μην χρησιμοποιείτε ξεχωριστά
εξαρτήματα συστολής αρσενικούθηλυκού ή προσαρμογείς για την
προσαρμογή λειαντικών τροχών με
μεγάλη οπή.
• Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε το
εργαλείο εάν το προστατευτικό δεν
είναι τοποθετημένο στη θέση του.
• Το εργαλείο δεν έχει σχεδιαστεί για να
χρησιμοποιείται με τροχό σχήματος
κυπέλλου (ποτηροειδή).
•Μ
η χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο με βάση κοπής.
•Π
οτέ μη χρησιμοποιείτε ενδιάμεσους
δίσκους από μαλακό υλικό σε
συνδυασμό με συγκολλητά προϊόντα
λείανσης.
• Έχετε υπόψη σας ότι ο τροχός
εξακολουθεί να περιστρέφεται και μετά
την απενεργοποίηση του εργαλείου.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (d) και το άλλο χέρι στο κύριο
τμήμα του εργαλείου, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην ενεργοποιείτε
ή απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
βρίσκεται υπό φορτίο.
1.Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
πατήστε το διακόπτη on/off (a).
2.Για συνεχή λειτουργία, πιέστε το διακόπτη για
να κινηθεί εντελώς προς τα εμπρός.
3.Για να σταματήσετε το εργαλείο, ελευθερώστε
το διακόπτη. Για να σταματήσετε το εργαλείο
σε συνεχή λειτουργία, πατήστε το πίσω τμήμα
του διακόπτη.
Ασφάλεια άξονα (εικ. 1)
Η ασφάλεια άξονα (b) παρέχεται για να
αποτρέπει τον άξονα από το να περιστρέφεται
κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των τροχών.
Χρησιμοποιήστε την ασφάλεια του άξονα μόνον
όταν το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας, έχει
αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία και έχει
σταματήσει εντελώς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος
πρόκλησης βλάβης στο εργαλείο, μην
ενεργοποιείτε την ασφάλεια του άξονα
ενόσω το εργαλείο λειτουργεί. Θα
προκύψει βλάβη στο εργαλείο και το
προσαρτημένο παρελκόμενο μπορεί να
αποσυνδεθεί περιστρεφόμενο από το
εργαλείο, οδηγώντας ενδεχομένως σε
τραυματισμό.
Ελληνικά
Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια, πιέστε το
κουμπί ασφάλισης άξονα και περιστρέψτε τον
άξονα έως ότου δεν είναι δυνατή η περαιτέρω
περιστροφή του άξονα.
Εφαρμογές με μέταλλα
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εφαρμογές
με μέταλλα, να βεβαιώνεστε ότι έχει τοποθετηθεί
διάταξη προστασίας από ρεύματα διαρροής
(RCD), για την αποφυγή τυχόν κινδύνων που
προκαλούνται από τα γρέζια των μετάλλων.
Εάν η τροφοδοσία αποκοπεί από τη διάταξη
RCD, μεταφέρετε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Σε ακραίες
συνθήκες εργασίας, όταν εργάζεστε
με μέταλλα, μπορεί να συσσωρευτεί
αγώγιμη σκόνη στο εσωτερικό του
περιβλήματος του εργαλείου. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει στη βαθμιαία
υποβάθμιση της προστατευτικής
μόνωσης του εργαλείου και ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Για να αποφύγετε τη συσσώρευση γρεζιών
μετάλλων στο εσωτερικό του εργαλείου,
συνιστούμε να καθαρίζετε καθημερινώς τις
υποδοχές αερισμού. Ανατρέξτε στην ενότητα
Συντήρηση.
Χρήση δίσκων με πτερύγια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Συσσώρευση
σκόνης μετάλλων. Η εκτεταμένη
χρήση δίσκων με πτερύγια σε
εφαρμογές με μέταλλα μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένες πιθανότητες
ηλεκτροπληξίας. Για να ελαττωθεί αυτός
ο κίνδυνος, τοποθετήστε μια διάταξη
RCD πριν από τη χρήση και καθαρίζετε
καθημερινώς τις υποδοχές αερισμού
χρησιμοποιώντας ξηρό πεπιεσμένο
αέρα στις υποδοχές αερισμού,
σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης
που αναφέρονται παρακάτω.
Κοπή μετάλλου
Για κοπή με συγκολλητά αξεσουάρ λείανσης,
πάντα να χρησιμοποιείτε τον προφυλακτήρα
τύπου 1.
Όταν κόβετε, να εργάζεστε με μέτρια ταχύτητα
προώθησης, ανάλογα με το υλικό που κόβετε. Μην
ασκείτε πίεση στο δίσκο κοπής και μην δίνετε κλίση
ή παλμική κίνηση στο μηχάνημα.
Μην ασκείτε πλευρική πίεση στους δίσκους κοπής
για να μειώσετε πιο γρήγορα την ταχύτητά τους
μετά την απενεργοποίηση του εργαλείου.
Το μηχάνημα πρέπει να λειτουργεί πάντα με κίνηση
ώστε να τροχίζει προς τα πάνω. Διαφορετικά,
υπάρχει ο κίνδυνος να πεταχτεί ανεξέλεγκτα έξω
από την κοπή.
Όταν κόβετε προφίλ και ορθογώνιες μπάρες, είναι
καλύτερο να ξεκινάτε στη μικρότερη διατομή.
Προλείανση
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δίσκο κοπής για
προλείανση.
Πάντα να χρησιμοποιείτε τον προφυλακτήρα
τύπου 27.
Τα καλύτερα αποτελέσματα προλείανσης
επιτυγχάνονται με τοποθέτηση του μηχανήματος
σε γωνία 30° έως 40°. Μετακινείτε το μηχάνημα
εμπρός-πίσω με μέτρια πίεση. Με αυτό τον τρόπο,
το τεμάχιο εργασίας δεν θα θερμανθεί υπερβολικά,
δεν θα αλλοιωθεί το χρώμα του και δεν θα
δημιουργηθούν αυλακώσεις.
Κοπή πέτρας
Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο για ξηρή κοπή.
Για κοπή πέτρας, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε
διαμαντοδίσκο κοπής.
Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο σε
συνδυασμό με πρόσθετη μάσκα προστασίας από
σκόνη.
Συμβουλή για την εργασία
Να είστε προσεκτικοί όταν κόβετε εντομές σε
φέροντες τοίχους.
Οι εντομές σε φέροντες τοίχους υπόκεινται σε
κανονισμούς ειδικούς για κάθε χώρα. Οι κανονισμοί
αυτοί πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
Πριν αρχίσετε την εργασία, συμβουλευτείτε
τον υπεύθυνο μηχανικό δομικών έργων, τον
αρχιτέκτονα ή τον επιβλέποντα του δομικού έργου.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
193
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Προτού επανασυνδέσετε το εργαλείο,
πιέστε και απελευθερώστε το διακόπτη
ενεργοποίησης για να βεβαιωθείτε ότι
το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας. Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Φθορά ψηκτρών
Όταν ο κινητήρας τεθεί αυτόματα εκτός
λειτουργίας, υποδεικνύει ότι οι ψήκτρες άνθρακα
έχουν σχεδόν φθαρεί εντελώς και ότι το εργαλείο
χρειάζεται σέρβις. Οι ψήκτρες άνθρακα δεν
μπορούν να επιδιορθωθούν από τον χρήστη.
Μεταφέρετε το εργαλείο σε έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DeWALT.
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΞΕΣΟΥΆΡ
Μέγ.
Μήκος
[mm] Ελάχ. Περιφερειακή
οπής με
[mm]
στροφές ταχύτητα
σπείρωμα
[m/s]
D b d [min.-1]
[mm]
115 6 22,23 11000
d
Λίπανση
125 6 22,23 11000
D
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
115
D
125 150
Καθαρισμός
194
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
80
-
80
-
45
18,0
80
18,0
b 150 6 22,23 9000
11000
-
11000
9000
d
75 30 M14 11000
b
D
115 12 M14 11000
D
125 12 M14 11000
150 12 M14 9000
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Ελληνικά
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η
ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DeWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DeWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DeWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
195
Ελληνικά
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ
Τύπος
προστατευτικού
Παρελκόμενο
Περιγραφή
Τρόπος τοποθέτησης στον
τροχιστή
Δίσκος τροχίσματος
με βυθισμένο
κέντρο
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 27
Προστατευτικό τύπου 27
Τροχός με πτερύγια
Φλάντζα υποστήριξης
Συρμάτινοι
ακτινωτοί τροχοί
Τροχός τύπου 27 με βυθισμένο
κέντρο
Περικόχλιο σύσφιξης με
σπείρωμα
Συρμάτινοι
ακτινωτοί τροχοί
με περικόχλιο με
σπείρωμα
Προστατευτικό τύπου 27
Συρμάτινος ακτινωτός τροχός
Συρματόβουρτσα
καμπάνα με
περικόχλιο με
σπείρωμα
Προστατευτικό τύπου 27
Συρματόβουρτσα
Προστατευτικά
υποστήριξης/
φύλλο
γυαλοχαρτίσματος
Προστατευτικό τύπου 27
Λαστιχένιο προστατευτικό
υποστήριξης
Δίσκος γυαλοχαρτίσματος
Περικόχλιο σύσφιξης με
σπείρωμα
196
Ελληνικά
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (Συνέχεια)
Τύπος
προστατευτικού
Παρελκόμενο
Περιγραφή
Τρόπος τοποθέτησης
στον τροχιστή
Δίσκος κοπής
τοιχοποιίας,
συγκολλητός
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 1
Προστατευτικό τύπου 1
Δίσκος κοπής
μετάλλων,
συγκολλητός
Φλάντζα υποστήριξης
Αδαμαντοφόροι
τροχοί κοπής
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 1
Ή
Τροχός κοπής
Περικόχλιο σύσφιξης με
σπείρωμα
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΤΥΠΟΥ 27
197
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N45576510/15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising