D28136 | DeWalt D28136 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

371000-75 LV
D28116
D28133
D28136
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
17
Attēls / Рисунок 1
e
p
f
a
d
c
b
Attēls / Рисунок 2
c
k
g
m
l
l
o
3
Attēls / Рисунок 3
Attēls / Рисунок 4
h
n
j)
h
i
o
n
j)
A
i
h
n
j)
i
o
o
B
Attēls / Рисунок 5
Attēls / Рисунок 6
e
q
q
d
4
LATVIEŠU
LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS
D28116, D28133, D28136
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu
lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Tips
Ieejas jauda
Apgriezieni bez noslodzes
Diska diametrs
Vārpstas diametrs
Svars
kg
D28116
230
3
1 100
10 000
115
M14
2,3*
D28133
230
3
1 100
10 000
125
M14
2,3*
D28136
230
2
1 500
2800–10 000
125
M14
2,6*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
88
3,0
99
3,0
89
3,0
100
3,0
89
3,0
100
3,0
V
W
min-1
mm
* svarā ietilpst sānu rokturis un aizsargs
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena nenoteiktība)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas nenoteiktība)
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtībah virsmas slīpēšana
ah, AG =
m/s²
Nenoteiktība K =
m/s²
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
Vibrāciju emisijas vērtībah slīpēšana ar disku
ah, DS =
m/s²
Nenoteiktība K =
m/s²
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr,
ja instruments tiek lietots dažādiem
darbiem, ar atšķirīgiem piederumiem
vai tiek slikti apkopts, vibrāciju emisija
var atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
10 ampēri, elektrotīkls
Apvienotā Karaliste un Īrija 230 V instrumenti
13 ampēri, kontaktdakšās
Apvienotā Karaliste un Īrija 115 V instrumenti
16 ampēri, kontaktdakšās
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
5
LATVIEŠU
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju,
kuras rezultātā, ja to nenovērš,
iestājas nāve vai tiek gūti smagi
ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūti
smagi ievainojumi.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
D28116, D28133, D28136
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem:
98/37/EK (līdz 2009. g. 28. dec.), 2006/42/EK (no
2009. g. 29. dec.), EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
18.11.2009.
6
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJİET VİSUS BRĪDİNĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZİŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar
akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez
vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un
labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji
apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat
zaudēt kontroli pār instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas
rada mazāku elektriskās strāvas trieciena
risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir
iezemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus
vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
LATVIEŠU
d)
e)
f)
Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet
elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot
to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma
avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām
detaļām. Ja vadi ir bojāti vai sapīti, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai
ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu,
ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē.
Pat viens mirklis neuzmanības
elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var
izraisīt smagus ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus
ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai
un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot
pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai
pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu
slēdzi, var rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās
daudz labāk varat saglabāt kontroli pār
elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas.
Netuviniet matus, apģērbu un cimdus
kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas
vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g)
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savācēju, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt
ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir
jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un
neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi
savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti,
pastāv mazāks to iestrēgšanas risks, un tos
ir vieglāk vadīt.
g) Ekspluatējiet elektroinstrumentu, tā
piederumus, detaļas u.c. saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem
mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5) APKALPOŠANA
a) Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot
tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
7
LATVIEŠU
PAPILDU ĪPAŠI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
Drošības norādījumi visiem
darbu veidiem
a) Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā
slīpmašīnu, smirģeli, stiepļu suku, pulējamo
slīpmašīnu vai nogriešanas instrumentu.
Izlasiet visus drošības brīdinājumus,
norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus,
kas atrodas elektroinstrumenta komplektācijā.
Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie
noteikumi, var saņemt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
nopietnu ievainojumu.
b) Nelietojiet piederumus, kurus instrumenta
ražotājs nav speciāli izgatavojis un ieteicis.
Kaut arī kādu citu piederumu ir iespējams
piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav
droša.
c) Piederuma nominālajam ātrumam jābūt
vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas
atzīmēts uz elektroinstrumenta. Piederumi, kas
kustas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt
un nolidot nost.
d) Piederuma ārējam diametram un biezumam
jābūt jūsu elektroinstrumenta nominālās
jaudas robežās. Nepareiza izmēra piederumus
nav iespējams pietiekami uzmanīt vai
kontrolēt.
e) Ripu ass diametram, atlokiem, atbalsta
paliktņiem vai jebkuram citam piederumam ir
jābūt piemērotiem elektroinstrumenta vārpstai.
Piederumi, kuru ass diametrs neatbilst
elektroinstrumenta vārpstas lielumam, sāk
svārstīties un pārmērīgi vibrēt, kā arī to dēļ var
zaudēt kontroli pār instrumentu.
f) Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms katras
ekspluatācijas reizes pārbaudiet piederuma
stāvokli, piemēram, vai ripā nav robu un
plaisu, vai atbalsta paliktnis nav saplaisājis,
nodilis vai pārlieku nolietojies un vai stiepļu
suka nav vaļīga un kādā stāvoklī ir tās stiepļu
sari. Ja elektroinstruments vai piederums
ir ticis nomests zemē, pārbaudiet, vai tas
nav bojāts. Ja ir, uzstādiet jaunu piederumu.
Kad pārbaude ir veikta un piederums ir
piestiprināts, gan jums, gan apkārtējām
personām jāstāv drošā attālumā no piederuma
rotēšanas zonas, bet elektroinstruments vienu
minūti jādarbina maksimālajā ātrumā bez
noslodzes. Bojāti piederumi šādā pārbaudes
laikā parasti salūzt.
8
g) Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas
aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja
vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu
aizsargus, cimdus un darba priekšautu, kas
aiztur mazas abrazīvas vai materiāla daļiņas.
Acu aizsargaprīkojumam jāaiztur lidojoši
netīrumi, kas rodas dažādu darbu veikšanas
laikā. Putekļu maskas vai respiratora filtram
jāaiztur darba laikā radušās daļiņas. Ilgstoša
un ļoti intensīva trokšņa iedarbībā varat zaudēt
dzirdi.
h) Neļaujiet nepiederošām personām atrasties
darba zonā. Ikvienam, kas atrodas darba
zonā, jāvalkā personīgais aizsargaprīkojums.
Apstrādājamā materiāla vai bojāta piederuma
daļiņas var aizlidot un izraisīt ievainojumus
tiem, kas atrodas darba zonas tuvumā.
i) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
griezējinstruments saskaras ar vadiem, kuros
ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla
virsmas vada strāvu un rada elektriskās
strāvas trieciena risku.
j) Novietojiet vadu tā, lai tas nepieskartos
rotējošam piederumam. Ja zaudējat kontroli,
instruments var pārgriezt vai aizķert vadu, bet
jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā piederumā.
k) Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā, līdz
piederums nav pilnībā pārstājis darboties.
Rotējošais piederums var satvert virsmu un
izraut elektroinstrumentu jums no rokām.
l) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt, kad
pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi. Ja
apģērbs nejauši pieskaras rotējošajam
piederumam, tas var tikt satverts, piederumu
ieraujot jūsu ķermenī.
m) Regulāri tīriet elektroinstrumenta gaisa
atveres. Motora ventilators ierauj putekļus
korpusā un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera
daudzums var izraisīt elektrobīstamību.
n) Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli
uzliesmojošu materiālu tuvumā. Dzirksteles
var aizdedzināt šos materiālus.
o) Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi
dzesēšanas šķidrumi. Ja tiek izmantots ūdens
vai citi dzesēšanas šķidrumi, jūs varat gūt
nāvējošu vai elektriskās strāvas triecienu.
LATVIEŠU
TURPMĀKIE DROŠĪBAS
Īpaši drošības brīdinājumi
NOTEIKUMI VISĀM DARBĪBĀM attiecībā uz slīpēšanu un
abrazīviem nogriešanas
Atsitiena cēloņi un operatora
darbiem
aizsardzība pret tiem
a) Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam
Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas,
atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma
saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai
satveršanas rezultātā rotējošais piederums pēkšņi
apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs nav
iespējams savaldīt, un tas ar spēku triecas pretēji
rotācijas virzienam saķeres punktā.
Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis
vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas
pret saspiešanas vietu, var iegriezties materiāla
virsmā, izraisot ripas izkrišanu vai atsitienu ar
spēku. Ripa var atsisties gan operatora, gan tam
pretējā virzienā, atkarībā no ripas kustības virziena
saspiešanas vietā. Abrazīvās slīpripas šajos
apstākļos var arī salūzt.
Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas
un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā un to var novērst, veicot atbilstošus
piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.
a) Nepārtraukti cieši turiet mehanizēto
instrumentu un novietojiet savu ķermeni
un rokas tā, lai varētu pretoties atsitiena
spēkiem. Lai pēc iespējas labāk novaldītu
atsitienu vai griezes momentu iedarbināšanas
laikā, vienmēr lietojiet palīgrokturi, ja tāds
ir. Operators var novaldīt griezes momenta
reakciju vai atsitiena spēku, ja veic attiecīgus
piesardzības pasākumus.
b) Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma
tuvumā. Piederums var radīt atsitienu rokai.
c) Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur
elektroinstruments virzīsies atsitiena gadījumā.
Atsitiena spēka ietekmē instruments virzīsies
pretēji ripas kustības virzienam saspiešanas
vietā.
d) Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot
stūrus, asas malas, u.c. Novērsiet piederuma
atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem. Stūri,
asas malas vai atlēcieni mēdz izraisīt rotējošā
piederuma ieķeršanos, kā rezultātā varat
zaudēt kontroli pār instrumentu vai ciest no
atsitiena.
e) Nedrīkst uzstādīt ķēdes zāģa kokgriešanas
asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem. Šādi
asmeņi bieži izraisa atsitienu un instrumenta
nevadāmu darbību.
paredzētus ripu veidus un izvēlētajai
ripai piemērotu aizsargu. Ripas, kas nav
paredzētas šim elektroinstrumentam, nav
iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav
drošas lietošanai.
b) Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam pie
elektroinstrumenta un maksimāli droši
novietotam tā, lai pret operatoru būtu pavērsta
vismazākā iespējamā ripas daļa. Aizsargs
palīdz aizsargāt operatoru pret salūzušas
slīpripas atlūzām un nejaušas saskaršanās ar
slīpripu.
c) Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem
mērķiem. Piemēram, ar griezējripas malu
nedrīkst slīpēt. Abrazīvas griezējripas
paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz
šīm slīpripām iedarbojas sānu spēks, tās var
salūzt.
d) Jālieto tikai nebojāti slīpripu atloki, kuru
izmērs un forma atbilst izvēlētai slīpripai.
Pareizi slīpripu atloki balsta slīpripas, tādējādi
samazinot slīpripas salūšanas iespējamību.
Griezējripām paredzētie atloki var atšķirties no
slīpripas atlokiem.
e) Nedrīkst lietot nodilušas slīpripas, kas bijušas
lietotas ar lielākiem elektroinstrumentiem.
Ripa, kas paredzēta lielākiem
elektroinstrumentiem, nav piemērota mazāka
instrumenta lielākam rotācijas ātrumam un var
saplīst.
Papildu īpaši drošības
brīdinājumi attiecībā uz
abrazīviem nogriešanas
darbiem
a) Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu, kā arī
nespiediet pārāk cieši uz tās. Necentieties
veikt pārāk dziļu iegriezumu. Ja ripa tiek
spiesta pārāk spēcīgi, palielinās risks ripai
saliekties vai iestrēgt materiālā, kā rezultātā
var tikt izraisīts atsitiens vai ripa salūzt.
b) Nenostājieties vienā līmenī ar rotējošo ripu vai
aiz tās. Ja ripa darba laikā rotē pretējā virzienā
no jums, iespējama atsitiena spēka ietekmē
rotējošā ripa un elektroinstruments virzās tieši
jūsu virzienā.
9
LATVIEŠU
c) Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla dēļ
slīpēšana/griešana ir pārtraukta, izslēdziet
elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi,
līdz ripa pilnībā pārstāj darboties. Nekādā
gadījumā neizņemiet griezējripu no iegriezuma
materiālā, kamēr ripa atrodas kustībā, citādi
var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju
un vērsiet to par labu, lai novērstu ripas
iestrēgšanas cēloni.
d) Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa
atrodas materiālā. Nogaidiet, līdz ripa sasniedz
maksimālo ātrumu un uzmanīgi atsāciet
griešanu. Ja atsāksiet darbu ar instrumentu,
kas atrodas materiālā, ripa var iestrēgt, izlēkt
ārā vai izraisīt atsitienu.
e) Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk
lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam
samazinātu ripas iespiešanās un atsitiena risku.
Lieli materiāla gabali mēdz nosēsties paši zem
sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem materiāla
gabala, griezuma līnijas tuvumā un materiāla
gabala malas tuvumā abās ripas pusēs.
f) Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot
iezāģējumus ēku sienās vai citās nosegtās
vietās. Ripa, kas izvirzās materiāla otrā pusē,
var sagriezt gāzes vai ūdens cauruļvadus,
elektroinstalāciju vai citus priekšmetus,
tādējādi izraisot atsitienu.
sarus ar spēku, pārmērīgi noslogojot suku.
Stiepļu sari var viegli izkļūt cauri vieglam
apģērbam un/vai savainot ādu.
b) Ja ir ieteicams lietot aizsargu, veicot
slīpēšanas darbu ar suku, jāraugās, lai stiepļu
ripa vai suka nesaskartos ar aizsargu. Darba
laikā un centrbēdzes spēka ietekmē stiepļu
ripa vai suka var izplesties.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba laika dēļ;
– Putekļu risks no bīstamām vielām.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Drošības brīdinājumi attiecībā
uz slīpēšanas operācijām
a) Neizmantojiet pārāk liela izmēra smilšpapīru.
Izvēloties smilšpapīru, ievērojiet ražotāja
ieteikumus. Ja pārāk liela izmēra smilšpapīrs
sniedzas aiz slīpēšanas paliktņa malām, tā dēļ
varat gūt ievainojumus plēstu brūču veidā, kā
arī tas var iespiest vai saplēst ripu
vai arī izraisīt atsitienu.
Drošības brīdinājumi attiecībā
uz pulēšanu
a) Nestrādājiet ar tādu pulēšanas disku, kam
ir izteiktas plūksnas vai kļuvušas vaļīgas
stiprinājuma auklas. Nostipriniet vai nogrieziet
vaļīgās stiprinājuma auklas. Ja vaļīgas
stiprinājuma auklas rotē lielā ātrumā, tajās
var ieraut pirkstus vai tās var aizķerties aiz
apstrādājamā materiāla.
Īpaši drošības brīdinājumi
attiecībā uz slīpēšanas
darbiem ar suku
a) Ievērojiet, ka sukas sari tiek izsviesti gaisā,
pat veicot standarta darbus. Nespiediet stiepļu
10
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (p), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2009 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 leņķa slīpmašīna
1 aizsargs
1 sānu rokturis
1 atloku komplekts
1 divtapu atslēga
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
LATVIEŠU
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
a. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
b. vārpstas bloķētājs
c. aizsargs
d. sānu rokturis
e. elektroniski maināma ātruma ripa
(tikai D28116, D28136)
f. putekļu izvades atvere
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Ļoti izturīgās leņķa slīpmašīnas D28116, D28133,
D28136 ir paredzētas profesionāliem slīpēšanas
un griešanas darbiem.
NEIZMANTOJIET citas slīpripas, izņemot ar
šķiedru armētas iegremdēta centra slīpripas un
slokšņu disku.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šīs ļoti izturīgās leņķa slīpmašīnas ir profesionālai
lietošanai paredzēti elektroinstrumenti.
NEĻAUJİET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
Pretvibrāciju sānu rokturis
(1. att.)
Pretvibrāciju sānu rokturis (d) nodrošina papildu
komfortu absorbējot elektroinstrumenta radītās
vibrācijas.
Bezatslēgas aizsargs (1. att.)
Bezatslēgas aizsargs (c) ļauj to ātri pielāgot lietošanas
laikā, lai uzlabotu aprīkojuma daudzpusību.
Putekļu izvadīšanas sistēma
(1. att.)
Putekļu izvadīšanas sistēma (f) novērš putekļu
uzkrāšanos visapkārt aizsargam un motora
ievadei, un minimizē putekļu daudzumu, kas
iekļūst motora korpusā.
Lēnās iedarbināšanas funkcija
Laidenās iedarbināšanas funkcija ļauj lēnām
palielināt ātrumu, lai startēšanas brīdi novērstu
palēcienu. Šī funkcija ir īpaši noderīga strādājot
šaurās vietās.
Elektroniski maināma ātruma
ripa
D28116, D28136
Elektroniski maināma ātruma ripa nodrošina
papildu instrumenta vadību un iespējo instrumenta
izmantošanu optimālos apstākļos, lai pielāgotos
piederumam un materiālam.
Sajūgs
Griezes momenta ierobežošanas sajūgs samazina
maksimālo griezes momenta reakciju, kas tiek
pārvadīta uz operatoru gadījumā, ja nosprūst
disks. Šī funkcija novērš zobratu pārvada un
elektromotora no apstāšanos. Griezes momenta
ierobežošanas sajūgs ir iestatīts rūpnīcā, un to nav
iespējams regulēt.
Slēdzis atvienošanai no
sprieguma
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzim ir funkcija
atvienošanai no sprieguma: ja kaut kādu iemeslu
dēļ strāva ir jāatslēdz, slēdzis ir apzināti jāatlaiž.
Aizsardzība pret pārslodzi
Pārslodzes gadījumā strāvas padeve motoram
tiks pārtraukta. Strāvas padeve atjaunosies, kad
instruments tiks atdzesēts līdz piemērotai darba
temperatūrai.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Jūsu DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60745, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V ierīces
jādarbina ar droša izolējoša
transformatora palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcā.
Barošanas vada kontaktdakšas
nomaiņa (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
11
LATVIEŠU
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja izmērs ir
1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Pirms
atkārtoti pievienojat rīku, nospiediet un
atlaidiet mēlītes slēdzi, lai nodrošinātu,
ka instruments ir izslēgts.
Sānu roktura piestiprināšana
(5. att.)
BRĪDINĀJUMS! Pirms rīka lietošanas,
pārbaudiet, vai rokturis ir droši pievilkts.
Stingri pieskrūvējiet sānu rokturi (d) pie viena no
caurumiem (q) abās pārnesuma kārbas pusēs.
Aizsarga uzstādīšana un
noņemšana
(2. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Pirms
atkārtoti pievienojat rīku, nospiediet un
atlaidiet mēlītes slēdzi, lai nodrošinātu,
ka instruments ir izslēgts.
UZMANĪBU! Šai slīpmašīnai jāuzstāda
aizsargi.
12
Izmantojot slīpmašīnu D28116, D28133 vai
D28136 metāla vai mūra griešanai, JĀUZSTĀDA
1. veida aizsargs. 1. veida aizsargu var iegādāties
par atsevišķu samaksu no DEWALT izplatītājiem.
PIEZĪME. Skatiet slīpēšanas un griešanas
piederumu tabulu šīs sadaļas beigās, lai
uzzinātu, kādus piederumus drīkst uzstādīt šīm
slīpmašīnām
1. Novietojiet leņķa slīpmašīnu uz galda, vārpstu
(o) uz augšu.
2. Atbrīvojiet bloķēšanas skavu (g) un turiet
aizsargu (c) pāri instrumentam, kā attēlots.
3. Savietojiet izciļņus (k) ar ierobiem (l).
4. Nospiediet aizsargu uz leju un grieziet to
vēlamajā pozīcijā.
5. Palieliniet fiksācijas spēku pievelkot skrūvi (m),
ja nepieciešams.
6. Pievelciet bloķēšanas skavu.
7. Lai noņemtu aizsargu, atbrīvojiet bloķēšanas
skavu.
Slīpēšanas un griešanas diska
uzlikšana un noņemšana
(1., 3., 4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Disku nedrīkst lietot,
ja tas ir bojāts.
1. Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai
aizsargs būtu vērsts augšup.
2. Novietojiet atbalsta atloku (i) pareizi uz
vārpstas (o) (3. att.).
3. Novietojiet disku (n) uz atbalsta atloka
(i). Kad ievietojat disku ar izvirzītu centru,
pārliecinieties, ka izvirzītu centrs (j) ir vērsts
pret atbalsta atloku (i).
4. Uzskrūvējiet vītņoto skavas uzgriezni (h) uz
vārpstas (o) (4. att.):
a. kad ievieto slīpēšanas disku, gredzenam uz
vītņotā skavas uzgriežņa (h) jābūt vērstam
virzienā uz disku (4A att.);
b. Kad ievieto griešanas disku, gredzenam uz
vītņotā skavas uzgriežņa (h) jābūt vērstam
projām no diska (4B att.);
5. Nospiediet vārpstas fiksatoru (b) un pagrieziet
vārpstu (o), līdz tā nofiksējas savā vietā.
6. Pievelciet vītņoto skavas uzgriezni (h) ar
komplektācijā iekļauto divtapu uzgriežņu
atslēgu.
7. Atbrīvojiet vārpstas bloķētāju.
8. Lai noņemtu disku, atbrīvojiet vītņoto skavas
uzgriezni (h) ar divtapu uzgriežņu atslēgu.
LATVIEŠU
Elektroniskās ātruma
regulēšanas ciparripas
iestatīšana (6. att.)
Pagrieziet ciparnīcu (e) līdz vēlamajam līmenim.
Pagrieziet ciparnīcu augšup uz augstākam
ātrumam un uz leju zemākam ātrumam.
Nepieciešamais iestatījums ir atkarīgs no
pieredzes.
Pirms ekspluatācijas
• Uzstādiet aizsargu un piemērotu ripu. Nedrīkst
lietot pārāk nodilušus diskus vai ripas.
• Pārbaudiet, vai iekšējais un ārējais atloks ir
pareizi uzstādīts.
• Pārbaudiet, vai disks griežas uz piederuma
un instrumenta redzamās bultiņas norādītajā
virzienā.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Pirms
atkārtoti pievienojat rīku, nospiediet un
atlaidiet mēlītes slēdzi, lai nodrošinātu,
ka instruments ir izslēgts.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu roku
uz sānu roktura (d), bet otru — uz instrumenta
korpusa, kā norādīts 1. attēlā.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Kad instruments
darbojas ar noslodzi, to nedrīkst ieslēgt
un izslēgt.
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (a).
Ilgstošai darbībai bīdiet slēdzi pilnībā uz priekšu.
Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdzi. Lai
nepārtrauktas darbības laikā instrumentu apturētu,
nospiediet uz slēdža aizmugures.
Vārpstas bloķētājs (1. att.)
Vārpstas bloķētājs (b) ir paredzēts, lai novērstu
vārpstas rotāciju, uzstādot vai noņemot slīpripas.
Rīkojieties ar vārpstas bloķēšanas pogu tikai tad,
ja instruments ir izslēgts, atvienots no elektrotīkla
un pilnībā pārstājis darboties.
IEVĒRĪBAI! Lai samazinātu
instrumenta bojājumu risku, nedarbiniet
vārpstas bloķētāju instrumenta
darbības laikā. Radīsies instrumenta
bojājumi un pievienotie piederumi
var noripot nost radot iespējamus
savainojumus.
Lai lietotu bloķētāju, nospiediet vārpstas
bloķēšanas pogu un pagrieziet vārpstu, līdz vairs
nevarat pagriezt vārpstu tālāk.
BRĪDINĀJUMS!
Lietošana darbā ar metālu
• Pārbaudiet, vai visi slīpēšanai vai
griešanai paredzētie materiāli ir cieši
nostiprināti.
Lietojot instrumentu, apstrādājot metālu, obligāti
jāpievieno noplūdstrāvas aizsargierīce, lai novērstu
metāla putekļu izraisītos atlikušos riskus.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu. Disku nedrīkst
spiest no sāniem.
Ja RCD ir atslēdzis strāvas padevi, nogādājiet
instrumentu DEWALT pilnvarotam remonta centra
pārstāvim.
• Nepieļaujiet pārslodzi. Ja instruments
kļūst karsts, ļaujiet tam dažas
minūtes darboties bez noslodzes.
Pareizs roku novietojums (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
rokas pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
BRĪDINĀJUMS! Ekstremālos darba
apstākļos, strādājot ar metālu, strāvu
vadoši putekļi var uzkrāties mašīnas
korpusa iekšienē. Tas var izraisīt
mašīnas aizsardzības izolācijas
samazināšanos ar iespējamu
elektrošoka risku.
Lai novērstu metāla putekļu uzkrāšanos
instrumentā, ieteicams katru dienu iztīrīt
ventilācijas atveres. Sk. sadaļu Apkope.
13
LATVIEŠU
Slokšņu disku lietošana
BRĪDINĀJUMS! Metāla putekļu
uzkrāšanās. Ilgstoša slokšņu disku
izmantošana metāla pielietojumiem
var izraisīt palielinātu elektrošoka risku.
Lai mazinātu šo risku, pirms lietošanas
ievietojiet RCD un katru dienu tīriet
ventilācijas atveres, pūšot sausu
saspiestu gaisu ventilācijas atverēs
saskaņā ar turpmākajām apkopes
norādēm.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet
to no barošanas avota. Pirms
atkārtoti pievienojat rīku, nospiediet un
atlaidiet mēlītes slēdzi, lai nodrošinātu,
ka instruments ir izslēgts.
Atslēdzošās sukas
Motors automātiski izslēdzas, norādot, ka ogles
sukas ir gandrīz nodilušas un, ka instrumentam
ir nepieciešama apkope. Ogles suku nomaiņu
nedrīkst pats lietotājs. Nogādājiet šo instrumentu
pilnvarotam DEWALT remonta pārstāvim.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
14
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
LATVIEŠU
SLĪPĒŠANAS UN GRIEŠANAS PIEDERUMU TABULA
Aizsarga veids
TİPA 27
AİZSARGS
Piederums
Apraksts
Kā aprīkot slīpmašīnu
Iegremdēta
centra
slīpēšanas
disks
Tipa 27 aizsargs
Slokšņu
slīpripa
Atbalsta atloks
Stiepļu ripas
Tipa 27 iegremdēta
centra slīpripa
Vītņots iespīlēšanas uzgrieznis
Stiepļu ripas
ar vītņotu
uzgriezni
Tipa 27 aizsargs
Stiepļu ripa
Stiepļu vāciņš
ar vītņotu
uzgriezni
Tipa 27 aizsargs
Stiepļu suka
Atbalsta
paliktnis/
smilšpapīra
loksne
Tipa 27 aizsargs
Gumijas atbalsta paliktnis
Slīpēšanas disks
Vītņots iespīlēšanas uzgrieznis
15
LATVIEŠU
SLĪPĒŠANAS UN GRIEŠANAS PIEDERUMU TABULA (turpin.)
Aizsarga tips
Piederums
Apraksts
Kā aprīkot slīpmašīnu
Mūra
griezējripa
1. VEİDA
AİZSARGS
1. veida aizsargs
Metāla
griezējripa
Dimanta
griezējripa
Atbalsta atloks
Griezējripa
Vītņots iespīlēšanas uzgrieznis
NAV
AIZSARGA
16
Ieliektā
pulēšanas ripa
РУССКИЙ ЯЗЫК
УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
D28116, D28133, D28136
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Число оборотов х. х.
D28116
230
3
1,100
D28133
230
3
1,100
D28136
230
2
1,500
10,000
115
М14
2.3*
10,000
125
M14
2.3*
2,800-10,000
125
M14
2.6*
дБ(А)
88
89
89
дБ(А)
дБ(А)
3.0
99
3.0
100
3.0
100
дБ(А)
3.0
3.0
3.0
В
Вт
/номин.
об/мин
мм
Диаметр абразивного диска
Диаметр шпинделя
Вес
кг
* включая боковую рукоятку и защитный кожух
LρA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
ah,AG =
м/с²
7.0
7.0
9.0
Погрешность K =
м/с²
1.5
1.5
1.5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
3.0
Погрешность K =
м/с²
1.5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии
со стандартом EN60745 и может использоваться для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только к основным
видам применения инструмента. Однако, если инструмент применяется не
по основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от указан-
≤ 2.5
1.5
3.0
1.5
ной величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо
операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук
в тепле, организация рабочего места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу
или получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
D28116, D28133, D28136
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря 2009 г.),
2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.), EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
18
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
18.11.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности
и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой
травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному
случаю.
b) Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка
кабеля
электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает
риск поражения электрическим током.
d) Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
e) При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f) При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
b) При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумных наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
d) Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e) Не пытайтесь дотянуться до слишком
удаленных поверхностей. Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять контроль при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите
за тем, чтобы Ваши волосы, одежда
или перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения
или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
g) Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастного случая, связанного с
запыленностью рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность
в руках неопытных пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
20
g) Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент предназначен для шлифования, зачистки, очистки
металлической щеткой, полировки
и абразивной резки. Внимательно прочтите все инструкции по использованию,
правила безопасности, спецификации,
а также рассмотрите все иллюстрации,
входящие в руководство по эксплуатации данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
b) Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок на электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
c) Номинальная скорость вращения насадок должна соответствовать скорости,
указанной на электроинструменте.
Диски и прочие насадки при вращении на
скорости, превышающей их номинальную
скорость, могут разрушиться и сорваться
с крепления.
d) Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности Вашего электроинструмента.
Насадка неправильного размера не закрывается надлежащим образом защитным
РУССКИЙ ЯЗЫК
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
e) Посадочные отверстия абразивных
дисков, фланцев, шлифовальных
подошв и прочих сменных обрабатывающих принадлежностей должны
полностью соответствовать типоразмеру шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями, не
соответствующими крепежным деталями
электроинструмента, могут стать причиной
разбалансированности, повышенной вибрации и потери контроля над электроинструментом.
f) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае падения электроинструмента или насадки
проверьте их на наличие повреждений
или установите неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки, отведите инструмент от себя
и посторонних лиц в сторону и запустите его на максимальной скорости без
нагрузки в течение 1 минуты. Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового периода.
g) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску или
защитные очки. В соответствии с необходимостью надевайте респиратор,
защитные наушники, перчатки и рабочий фартук, способный защитить от
отлетающих мелких абразивных частиц
и фрагментов обрабатываемой детали.
Средства защиты для глаз должны останавливать частицы, вылетающие при выполнении различных видов работ. Противопылевая маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых частиц,
образующихся в ходе работ. Длительное
воздействие шума высокой интенсивности
может привести к нарушениям слуха.
h) Не подпускайте посторонних лиц близко к рабочей зоне. Любое лицо, входящее в рабочую зону, должно использовать средства индивидуальной защиты.
Отлетающие фрагменты обрабатываемой
детали или разрушенной насадки могут
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
стать причиной травмирования даже за
пределами рабочей зоны.
Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель подключения к электросети. Контакт насадки
с находящимся под напряжением проводом делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от вращающейся насадки. В случае потери контроля
кабель может быть разрезан или защемлен, а Ваша рука может быть затянута
вращающейся насадкой.
Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на Вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой Вашей одежды и получению телесной травмы.
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль
внутрь корпуса, а скопление большого
количества пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными материалами. Искровые разряды могут привести к их
воспламенению.
Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося диска, диска-подошвы, щетки или
какой-либо другой насадки. Защемление или
застревание могут стать причиной мгновенной
остановки вращающейся насадки, что
в свою очередь приводит к потере контроля
над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном
вращению насадки.
Например, если абразивный диск был защемлен или застрял в заготовке, край диска
в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате чего
диск поднимается или подается назад.
В зависимости от направления движения диска в момент защемления, диск может резко
подняться в сторону или от оператора. В этот
момент абразивные диски могут также сломаться.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять воздействию обратного удара. Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента всегда используйте вспомогательную рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может контролировать силу обратного удара и реакцию
от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от вращающегося диска. При обратном ударе
диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного удара
электроинструмента. В момент заедания
сила обратного удара отбросит инструмент
в направлении, обратном движению диска.
22
d) Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок
и пр. Избегайте отскакивания и заедания насадки. Именно при обработке
углов, острых кромок или при отскакивании
высока вероятность заедания вращающейся насадки, что может послужить причиной
потери контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на шлифмашину
диск для резьбы по дереву или зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию
и резке с использованием абразивных дисков
a) Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные кожухи, специально разработанные
для выбранного типа дисков. Диски, не
предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не будут
надежно защищены кожухом и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности кожух должен быть установлен
таким образом, чтобы со стороны
оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух
поможет защитить оператора от фрагментов разрушенного диска и случайного контакта с диском.
c) Диски должны использоваться только
строго в соответствии с их назначением. Например: не выполняйте шлифование боковой стороной режущего
диска. Абразивные режущие диски предназначены для шлифования периферией
круга, поэтому боковая сила, применимая
к данному типу дисков, может стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно
подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его
РУССКИЙ ЯЗЫК
разрушения. Фланцы для режущих дисков
могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов большей
мощности. Диски, предназначенные для
использования с электроинструментами
большей мощности, не подходят для высоких скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Дополнительные меры безопасности при резке с использованием
абразивных дисков
a) Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления. Не
пытайтесь выполнить слишком глубокий разрез. Чрезмерное напряжение диска увеличивает нагрузку на диск, результатом которой может стать деформация или
заедание в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в
момент выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный
удар может отбросить электроинструмент
с работающим диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если по
какой-либо причине Вы хотите прекратить резание, выключите электроинструмент и удерживайте его в пропиле,
пока режущий диск полностью не остановится. Ни в коем случае не пытайтесь
вытащить режущий диск из заготовки,
пока он ещё вращается, так как это может вызвать обратный удар. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
d) Не возобновляйте прерванную операцию с диском в заготовке. Позвольте
диску достичь максимальной скорости
и аккуратно введите его в разрез. В противном случае, при повторном включении
электроинструмента диск может сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для минимизации риска защемления диска
и обратного удара. Большие заготовки
имеют тенденцию прогибаться под тяжестью собственного веса. Устанавливайте
упоры под заготовкой по обе стороны от
f)
режущего диска, около линии реза и краев
заготовки.
Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или водопроводную трубу, электропроводку или
в объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлифовании
a) Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает
диаметр подошвы. При выборе шлифовальной бумаги пользуйтесь рекомендациями изготовителя. Шлифовальная
бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины, может порваться, что
станет причиной повреждения диска или
вызовет обратный удар.
Меры безопасности при полировке
a) Следите за тем, чтобы полировальная
шкурка была плотно установлена на подошве, а концы завязок были убраны.
Уберите или отрежьте все выступающие концы завязок. Свободно свисающие
и вращающиеся завязки могут запутать
Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Меры безопасности при работе
с использованием проволочных
щеток
a) Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже
при выполнении обычной операции.
Не надавливайте на щетку, оказывая
на нее чрезмерное давление. Обрывки
проволоки легко могут проникнуть через
легкую одежду и/или попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой рекомендовано
использование защитного ограждения,
не допускайте ни малейшего соприкосновения проволочной щетки или диска
с ограждением. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
 Ухудшение слуха
 Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
 Риск получения ожогов от принадлежностей, которые в процессе работы сильно
нагреваются.
 Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием инструмента.
 Риск вдыхания пыли от опасных для здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Используйте средства защиты органов
слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
(РИС. 1)
Код даты (p), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2009 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
 Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
 Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство
и принять к сведению содержащуюся
в нем информацию.
24
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроинструмент
или какую-либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Клавиша пускового выключателя
Блокировка шпинделя
Защитный кожух
Боковая рукоятка
Электронный регулятор скорости вращения электродвигателя (только D28116,
D28136)
Выпускное отверстие пылеотвода
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловые шлифовальные машины высокой
мощности D28116, D28133, D28136 предназначены для профессиональных работ по шлифованию и резанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные
диски с утопленным центром и веерные (лепестковые) диски.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
Данные угловые шлифовальные машины
являются профессиональными электроинструментами для работ в тяжелом режиме.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
Антивибрационная боковая рукоятка (Рис. 1)
Антивибрационная боковая рукоятка (d) создает дополнительный комфорт, поглощая возникающие при работе шлифмашины вибрации.
Бесключевой защитный кожух
(Рис. 1)
Такая конструкция защитного кожуха (с) позволяет в процессе работы быстро регулировать
его положение без использования гаечного
ключа, что расширяет возможности использования.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Система пылеудаления (Рис. 1)
Система пылеудаления (f) предотвращает
накопление пыли вокруг защитного кожуха
и вентиляционного входа электродвигателя,
а также минимизирует поток пыли, проникающей во внутреннее пространство электродвигателя.
Плавный пуск
С помощью функции плавного пуска набор частоты (скорости) вращения электродвигателя
шлифмашины происходит плавно,
без рывков. Данная функция особенно удобна
при работе в ограниченном пространстве.
Электронный регулятор скорости
вращения электродвигателя
D28116, D28136
Электронное регулирование скорости вращения расширяет возможности шлифмашины
и содействует ее использованию в оптимальных режимах с учетом обрабатываемого материала и сменных принадлежностей.
Муфта
Предохранительная муфта предельного момента снижает реакцию от крутящего момента,
действующую на оператора при заклинивании
диска. Это устройство также предотвращает
останов трансмиссии и электродвигателя.
Муфта предельного момента установлена на
заводе-изготовителе и не может регулироваться в дальнейшем.
Расцепитель нулевого напряжения
Клавиша пускового выключателя имеет
функцию отключения при исчезновении или
сильном понижении напряжения: если подача
электрического тока по какой-либо причине
прервется, для включения инструмента необходимо будет заново нажать выключатель.
Защита от перегрузок
В случае перегрузки электродвигателя подача
питания уменьшится. Подача питания восстановится при охлаждении инструмента до необходимой рабочей температуры.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозна-
ченной на информационной табличке электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающей
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный изолированный трансформатор
с заземленным экраном между первичной и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные кабели промышленного изготовления,
рассчитанные на мощность не меньшую, чем
потребляемая мощность данного инструмента
(см. раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен составлять 1 мм2; максимальная длина кабеля
не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте
его от электросети. Перед повторным
подключением инструмента нажмите
и отпустите курковый выключатель,
чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен.
Установка боковой рукоятки (Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что рукоятка
надежно затянута.
Вставьте боковую рукоятку (d) в одно из резьбовых отверстий (q), расположенных на обеих
сторонах корпуса редуктора, и надежно затяните.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка и снятие защитного кожуха (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте
его от электросети. Перед повторным
подключением инструмента нажмите
и отпустите курковый выключатель,
чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте
данную шлифмашину без установленного защитного кожуха!
При использовании шлифмашин D28116,
D28133 или D28136 для резки металла или
кирпичной кладки на них ДОЛЖЕН БЫТЬ
установлен защитный кожух Тип 1. Защитные
кожухи Тип 1 можно приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для шлифования и резки, в которой обозначены прочие дополнительные принадлежности
и аксессуары, которые могут быть использованы с данными шлифмашинами.
1. Положите инструмент на стол, шпинделем
(o)вверх.
2. Ослабьте фиксатор зажима (g) и держите
защитный кожух (c) над инструментом, как
показано на рисунке.
3. Совместите проушины (k) с прорезями (l).
4. Прижмите кожух к инструменту и поверните его в нужное положение.
5. При необходимости увеличьте силу зажима, затянув винт (m).
6. Затяните фиксатор зажима.
7. Чтобы снять защитный кожух, ослабьте
фиксатор зажима.
Установка и снятие шлифовальных кругов или режущих дисков
(Рис. 1, 3, 4)
ВНИМАНИЕ: Не используйте поврежденные диски.
1. Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
2. Установите проставочный фланец (i) на
шпиндель (o) (рис. 3).
26
3. Установите диск (n) на проставочный фланец (i). При установке дисков с выпуклым
центром проследите, чтобы выпуклый
центр (j) примыкал к проставочному фланцу (i).
4. Накрутите резьбовую стопорную гайку (h)
на шпиндель (o) (рис. 4):
a. При установке шлифовального круга
стопорная гайка (h) устанавливается
выпуклым центром на круг (рис. 4А);
b. При установке режущего диска стопорная гайка (h) устанавливается выпуклым центром вверх (рис. 4В).
5. Нажмите кнопку блокировки шпинделя (b)
и поворачивайте шпиндель (o) до его полной фиксации на месте.
6. Затяните стопорную гайку (h) при помощи
ключа, входящего в комплект поставки.
7. Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
8. Чтобы снять диск, ослабьте стопорную
гайку (h) при помощи ключа.
Настройка электронного регулятора скорости вращения (Рис. 6)
Поверните регулятор (d) и установите его на
необходимый уровень. Для установки высокой
скорости поверните регулятор вверх, для установки низкой скорости, поверните регулятор
вниз. Правильное регулирование достигается
по приобретении определенного опыта.
Подготовка к эксплуатации



Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
Убедитесь в правильной установке наружного и внутреннего фланцев.
Проследите, чтобы абразивный диск или
круг вращался в соответствии с указательными стрелками на шлифмашине
и на самом диске.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных принадлежностей или насадок выклю-
РУССКИЙ ЯЗЫК
чайте инструмент и отсоединяйте
его от электросети. Перед повторным
подключением инструмента нажмите
и отпустите курковый выключатель,
чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен.
ВНИМАНИЕ:
 Следите, чтобы все обрабатываемые
заготовки были надежно зафиксированы на месте.
 Не прилагайте к инструменту чрезмерного усилия. Ни в коем случае не
прилагайте бокового усилия
к абразивному диску!
 Избегайте перегрузки. Если шлифмашина перегрелась, дайте ей поработать несколько минут на холостом
ходу.
Правильное положение рук во время работы (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(d), другой рукой удерживайте корпус инструмента, как показано на рис. 1.
Включение и выключение (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не включайте и не выключайте шлифмашину, если абразивный диск находится в соприкосновении
с обрабатываемой заготовкой!
Чтобы включить инструмент, нажмите на клавишу пускового выключателя (а).
Для непрерывного режима работы передвиньте клавишу пускового выключателя полностью
вперед.
Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу пускового выключателя. Для выключения
непрерывного режима работы инструмента
нажмите заднюю половину клавиши пускового
выключателя.
Блокировка шпинделя (Рис. 1)
Блокировка шпинделя (b) используется для
предотвращения вращения шпинделя при
установке или снятии дисков. Используйте
функцию блокировки шпинделя только после
того, как инструмент будет выключен, отсоединен от электросети и после полной остановки
двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения риска повреждения инструмента
не используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте. Это
приведет к повреждению инструмента,
а установленная насадка может отвинтиться и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку
блокировки шпинделя и вращайте шпиндель
до тех пор, пока он не зафиксируется и вы не
сможете его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при
использовании шлифмашины для обработки
металла, позаботьтесь, чтобы она была подключена через устройство защитного отключения (УЗО) по току утечки.
Если электропитание шлифмашины было
отключено устройством защитного отключения
(УЗО), доставьте шлифмашину в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических случаях
при работе с металлом, токопроводящая пыль может накапливаться внутри
шлифмашины. Это может привести
к повреждению электроизоляции
шлифмашины, что увеличит опасность
поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри шлифмашины, рекомендуется ежедневно чистить
вентиляционные прорези. См. раздел „Техническое обслуживание“.
Использование веерных дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление металлической пыли! Интенсивное использование веерных (лепестковых) дисков при
обработке металлов увеличивает опасность поражения электрическим током.
Для уменьшения данной опасности,
используйте устройство защитного отключения по току утечки (УЗО), а также
очищайте ежедневно вентиляционные
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
прорези, продувая их сухим сжатым
воздухом в соответствии с приведенным ниже указаниями по техническому
обслуживанию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте
его от электросети. Перед повторным
подключением инструмента нажмите
и отпустите курковый выключатель,
чтобы убедиться, что инструмент действительно выключен.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по истечении срока службы угольных щеток, указывая
на то, что инструмент нуждается в сервисном
обслуживании. Угольные щетки не подлежат
самостоятельной замене оператором. Отнесите инструмент в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса инструмента сухим
сжатым воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте
очистку, надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
28
неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить свойства материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь инструмента; ни
в коем случае не погружайте какую-либо часть инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили тесты
на данном изделии, то использование
этих принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент D EWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми от ходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ф и р м а D E W A LT о б е с п е ч и в а е т п р и е м
и п е р е р а б от к у отс л у ж и в ш и х с в о й с р о к
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D E WALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
D E WALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного
кожуха
Принадлеж-ность
Описание
Как установить
на шлифмашину
Шлифовальные
диски с вогнутым центром
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Защитный кожух Тип 27
Лепестковый
диск
Проставочный фланец
Дисковые
проволочные
щетки
Диск с вогнутым центром Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Дисковые
проволочные
щетки с резьбовой гайкой
Защитный кожух Тип 27
Дисковая проволочная щетка
Чашеобразные
проволочные
щетки с резьбовой гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Диск-подошва/
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный диск
Резьбовая стопорная гайка
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ (Продолжение)
Тип защитного
кожуха
Принадлеж-ность
Описание
Как установить на
шлифмашину
Отрезные диски
по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные диски
по металлу
Проставочный фланец
Отрезные диски
по алмазной
обработке
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
Полировальный
колпак
zst00205606 - 14-05-2013
31
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS 2 / УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2
©
D28116
LEŅĶA SLĪPMAŠĪNAS 2 / УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА 2
©
D28133
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising