D28136 | DeWalt D28136 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

504606-83 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28116
D28133
D28136
Obrázek 1
e
p
f
a
d
c
b
Obrázek 2
c
k
g
m
l
l
o
2
Obrázek 3
Obrázek 4
h
n
j)
h
i
o
n
j)
A
i
h
n
j)
i
o
o
B
Obrázek 5
Obrázek 6
e
q
q
d
3
ÚHLOVÉ BRUSKY
D28116, D28133, D28136
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
D28116
D28133
D28136
230
230
230
3
3
2
W
1100
1100
1500
Otáčky naprázdno
min-1
10000
10000
2800 - 10000
Průměr kotouče
mm
115
125
125
M14
M14
M14
2,3*
2,3*
2,6*
Napájecí napětí
V
Typ
Příkon
Průměr vřetena
Hmotnost
kg
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
LPA
(akustický tlak)
dB(A)
88
89
89
KPA
(odchylka akustického tlaku)
dB(A)
3,0
3,0
3,0
LWA
(akustický výkon)
dB(A)
99
100
100
dB(A)
3,0
3,0
3,0
K WA (odchylka akustického výkonu)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah plošné broušení
ah,AG =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
Hodnota vibrací ah obvodové broušení
ah,DS =
Odchylka K =
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho
nářadí s ostatními. Tato hodnota může být
použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu, ale neprovádí žádnou práci.
Během celkové pracovní doby se
tak může doba působení vibrací na
obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu
před účinkem vibrací: údržba nářadí
a jeho příslušenství, udržování rukou
v teple, organizace způsobů práce.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní použití nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se
může během celkové pracovní doby
4
toto prohlášení v zastoupení společnosti
DEWALT.
Pojistky
nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
18. 11. 2009
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, povede k způsobení vážného nebo smrtelného
zranění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE
PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem)
nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího
kabelu).
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý
a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D28116, D28133, D28136
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem:
98/37/EC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC
(od 29. prosince 2009), EN 60745-1, EN
60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí
5
zavá pracovní obuv, ochranná přilba
a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti či
vložení baterie do nářadí, pokud je
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může vést ke způsobení úrazu.
d) Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.
Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících částech nářadí
mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný
postoj. To umožní lepší ovladatelnost
elektrického nářadí v neočekávaných
situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
takových zařízení může snížit rizika
týkající se prachu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li
do elektrického nářadí voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s elektrickým nářadím
venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití.
Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič
(RCD). Použití proudového chrániče
(RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro vaši práci správný
typ elektrického nářadí. Při použití
správného typu elektrického nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoli částí,
příslušenství či jiných připojených
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte,
co děláte a při práci s elektrickým
nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo
léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklou-
6
součástí, před prováděním údržby
nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte jej od elektrické sítě nebo
vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámeným s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li
nářadí poškozeno, nechejte jej před
použitím opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré
a čisté. Řádně udržované řezné nástroje
s ostrými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se
s nimi pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství,
držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte
v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může
být nebezpečné.
b)
c)
d)
e)
f)
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který
bude používat shodné náhradní
díly. Tak zajistíte bezpečný provoz
elektrického nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro všechny
pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo jako bruska,
drátěný kartáč, leštička nebo rozbrušovačka. Nastudujte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky
7
a technické údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení všech níže uvedených
pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
Nepoužívejte příslušenství, které není
specificky navrženo a doporučeno
výrobcem nářadí. I když může být jiné
příslušenství použito s vaším elektrickým
nářadím, neznamená to, že je zajištěn
jeho bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí
minimálně odpovídat maximálním
otáčkám uvedeným na elektrickém
nářadí. Příslušenství, které se otáčí rychleji než jsou jeho povolené maximální
otáčky, se může roztrhnout nebo rozlomit.
Vnější průměr a tloušťka použitého
příslušenství musí odpovídat rozměrům a kapacitě vašeho elektrického
nářadí. Příslušenství s nesprávnou velikostí nemůže být odpovídajícím způsobem chráněno a ovládáno.
Velikost upínacích otvorů kotoučů,
přírub, opěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí odpovídat velikosti
vřetena elektrického nářadí. Kotouče
s upínacími otvory, které neodpovídají montážním dílům elektrického nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte každé příslušenství. U brusných
kotoučů zkontrolujte, zda nejsou
prasklé nebo zda nejsou odštípnuté. U opěrných podložek zkontrolujte,
zda nejsou prasklé, potrhané nebo
nadměrně opotřebované. U drátěných kartáčů zkontrolujte, zda nejsou
uvolněny nebo popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo jeho příslušenství,
zkontrolujte, zda nedošlo k poškození
a je-li to nutné, použijte nepoškozené
příslušenství. Po kontrole a montáži
příslušenství se postavte vy i ostatní
osoby tak, abyste stáli mimo rovinu
rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. Během této zkušební doby se poškozené kotouče obvykle roztrhnou na kousky.
nářadí a nadměrné hromadění kovových
částeček může způsobit úraz elektrickým
proudem.
n) Nepoužívejte
elektrické
nářadí
v blízkosti hořlavých materiálů. Jiskry
mohou způsobit vznícení těchto hořlavin.
o) Nepracujte s příslušenstvím, jehož
použití vyžaduje chladicí kapaliny.
Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny
může vést k smrtelnému úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.
g) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte obličejový štít, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace používejte masku proti prachu, chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru schopnou zachytit drobné brusné částice nebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty vznikající při různých pracovních
operacích. Použití masky proti prachu
nebo respirátory musí být schopny filtrovat částice, které jsou vytvářeny během
vaší práce. Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku může způsobit ztrátu
sluchu.
h) Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí být vybaven prvky
osobní ochrany. Fragmenty obrobku
nebo úlomky kotouče mohou odlétávat
a mohou způsobit úraz i mimo pracovní
prostor.
i) Při pracích, během kterých může dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí pouze za izolované povrchy určené pro úchop nářadí. Při kontaktu pracovního příslušenství
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
j) Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly může dojít
k přeseknutí nebo obroušení kabelu
a vaše ruka může být zachycena a vtažena do rotujícího příslušenství.
k) Nikdy nepokládejte elektrické nářadí,
dokud nedojde k úplnému zastavení
rotujícího příslušenství. Rotující příslušenství se může zarýt do povrchu,
což může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
l) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej v ruce vedle těla. Náhodný
kontakt s rotujícím příslušenstvím by
mohl způsobit zachycení vašeho oblečení a vniknutí příslušenství do vašeho
těla.
m) Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí. Ventilátor motoru odvádí prachové nečistoty z vnitřního prostoru
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
PRO VŠECHNY PRACOVNÍ OPERACE
Příčiny zpětného rázu a prevence
před zpětným rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, podpěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé zablokování rotujícího příslušenství, které ještě navíc v bodě kontaktu
způsobí ztrátu kontroly nad nářadím a jeho
pohyb v opačném směru, než je směr otáčení
příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může
vyskočit směrem k obsluze nebo od obsluhy,
v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě,
kde došlo k jeho sevření. Za těchto podmínek
mohou brusné kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku
nesprávného použití nebo nesprávných pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním
níže uvedených opatření:
a) Udržujte stále pevný úchop elektrického nářadí a postavte se tak, aby
vaše tělo a paže mohly odolávat silám
zpětnému rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť, je-li ve vybavení nářadí, aby byla zaručena maximální ovladatelnost při zpětném rázu nebo při
momentových reakcích při spuštění
nářadí. Uživatel nářadí může zvládat
8
b)
c)
d)
e)
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat
od přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro
větší nářadí není vhodný pro vyšší otáčky
menšího nářadí a může prasknout.
momentové reakce nebo síly zpětného
rázu, jsou-li prováděna správná opatření.
Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše
ruce.
Nestoupejte si do prostoru, do kterého bude směřovat nářadí, dojde-li
k zpětnému rázu. Zpětný ráz vymrští
nářadí v opačném směru, než je směr
otáčení kotouče v místě sevření.
Pracujete-li s nářadím na úpravě rohů,
ostrých hran atd., buďte velmi opatrní. Zabraňte odskakování a kmitání
příslušenství. Rohy, ostré hrany nebo
kmitání mají tendenci zachytávat rotující
příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
Nepoužívejte s touto bruskou řezbářské pilové kotouče nebo ozubené pilové kotouče. Při použití těchto kotoučů
dochází často k zpětnému rázu nebo ke
ztrátě kontroly nad nářadím.
Doplňkové bezpečnostní výstrahy
specifické pro rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou hloubku řezu. Přílišné namáhání
kotouče zvyšuje zátěž a náchylnost ke
kroucení nebo uváznutí kotouče v řezu a
možnost zpětného rázu nebo prasknutí
kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího kotouče. Pohybuje-li se kotouč,
v bodě pracovní operace, směrem od
vašeho těla, možný zpětný ráz může vrhnout nářadí přímo na vás.
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému rázu.
Přemýšlejte a provádějte potřebné úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
řezného kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Nechejte kotouč dosáhnout maximálních otáček a opatrně zaveďte kotouč
opět do řezu. Zahájíte-li řez přímo
v obrobku, kotouč se může zaseknout
v obrobku, může z řezu vyskočit nebo
může dojít k zpětnému rázu.
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky
se podepřete, abyste minimalizovali riziko sevření kotouče a zpětného
rázu. Velké obrobky mají působením
vlastní hmotnosti tendenci se prohýbat.
Podpěry musí být umístěny pod obrobkem na obou stranách v blízkosti čáry
řezu a v blízkosti okrajů obrobku.
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn
nebo do jiných materiálů, za které nevidíte, buďte velmi opatrní. Vyčnívající
kotouč může způsobit přeřezání plynového nebo vodovodního potrubí, elektric-
Bezpečnostní výstrahy specifické
pro broušení a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které
jsou doporučeny pro vaše elektrické
nářadí a příslušný kryt určený pro
zvolený kotouč. Kotouče, které nejsou
určeny pro vaše nářadí, nemohou být
odpovídajícím způsobem chráněny a jsou
nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před
náhodným kontaktem s kotoučem.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
Neprovádějte broušení boční částí rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové broušení. Boční síly působící na tyto kotouče
mohou způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné příruby podpírají kotouč, a tak
9
kých vodičů nebo předmětů, které mohou
způsobit zpětný ráz.
–
–
Bezpečnostní výstrahy specifické
pro broušení
–
a) Nepoužívejte příliš velké kotouče
brusného papíru. Při výběru brusného papíru používejte doporučení
výrobce. Větší kotouče brusného papíru přesahující průměr podpěrné podložky představují riziko roztržení a mohou
způsobit zadrhnutí, roztržení kotouče
nebo zpětný ráz.
Riziko popálení způsobené kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo během použití.
Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Riziko vdechování prachu z nebezpečných látek.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Bezpečnostní výstrahy specifické
pro leštění
Používejte ochranu zraku.
a) Nedovolte, aby se jakákoli uvolněná
část leštící podložky nebo její připevňovací tkanice volně otáčela. Volné
upevňovací tkanice zastrčte nebo je
odstřihněte. Volné a rotující upevňovací
tkanice se mohou namotat na vaše prsty
nebo se mohou zachytit o obrobek.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (p), který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na povrchu skříně nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Bezpečnostní výstrahy specifické
pro použití drátěného kartáče
Obsah balení
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného
kartáče jsou kartáčem odmršťovány
i během normálního použití. Nevyvíjejte
na kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo k příliš velkému namáhání štětin kartáče. Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout lehký oděv nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem
doporučeno použití krytu, dbejte na
to, aby se drátěný kotouč nebo kartáč
nedostaly s krytem v žádném případě do kontaktu. Drátěné kotouče nebo
kartáče mohou v důsledku prováděné
práce nebo odstředivých sil zvětšit svůj
průměr.
Balení obsahuje:
1 úhlovou brusku
1 ochranný kryt
1 boční rukojeť
1 sadu přírub
1 klíč se dvěma kolíky
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
Zbytková rizika
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k poškození zařízení
nebo zranění osob.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, nemohou být vyloučena
určitá zbytková rizika. Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
a.
b.
c.
d.
10
Hlavní spínač
Zajištění vřetena
Ochranný kryt
Boční rukojeť
Spojka
e. Elektronická regulace otáček
(pouze modely D28116, D28136)
f. Výstup pro odvod prachu
Spojka s omezovačem momentu snižuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu v případě zablokování kotouče. Tato
funkce také zabraňuje zablokování převodů a elektromotoru. Spojka s omezovačem
momentu je nastavena výrobcem a nelze ji
upravovat.
POUŽITÍ VÝROBKU
Modely výkonných úhlových brusek D28116,
D28133, D28136 jsou určeny k profesionálnímu broušení a rozbrušování.
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než
jsou kotouče s prohloubeným středem
a lamelové kotouče.
Podnapěťový spínač
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
Hlavní spínač je vybaven podnapěťovou funkcí: Dojde-li z nějakého důvodu k přerušení
napájení, spínač musí být úmyslně znovu
aktivován.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
Ochrana proti přetížení
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Dojde-li k přetížení motoru, jeho napájení
bude přerušeno. Jakmile dojde k vychladnutí motoru na odpovídající provozní teplotu,
napájení motoru bude obnoveno.
Antivibrační boční rukojeť (obr. 1)
Elektrická bezpečnost
Antivibrační boční rukojeť (d) nabízí vyšší
komfort obsluhy, protože absorbuje vibrace
způsobené nářadím.
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Rychloupínací kryt (obr. 1)
Rychloupínací kryt (c) umožňuje rychlé nastavení během použití brusky, a tak zvyšuje univerzálnost tohoto nářadí.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním odpojovacím transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním a sekundárním vinutím.
Systém odvodu prachu (obr. 1)
Systém pro odvod prachu (f) zabraňuje hromadění prachu v blízkosti krytu a vstupu
do motoru, a minimalizuje množství prachu
vnikajícího do skříně motoru.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně upraveným kabelem,
který je dodáván autorizovaným servisem
DEWALT.
Funkce plynulého rozběhu
Funkce plynulého rozběhu umožňuje pomalé
zvyšování otáček, což zabraňuje úvodnímu
trhnutí při spuštění nářadí. Tato funkce je
užitečná zejména při práci v omezených
prostorech.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2.
Maximální délka je 30 m.
Elektronická regulace otáček
D28116, D28136
Elektronická regulace otáček nabízí lepší
ovladatelnost nářadí a umožňuje použití nářadí v optimálních podmínkách, které
budou vyhovovat použitému příslušenství
a materiálu.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
11
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
4. Stlačte kryt směrem dolů a otočte jej do
požadované polohy.
5. Je-li to nutné, zvětšete upínací sílu přitažením šroubu (m).
6. Přitáhněte upínací svorku.
7. Chcete-li kryt sejmout, uvolněte upínací
svorku.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží
nebo demontáží doplňků a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
Montáž a demontáž brusného nebo
rozbrušovacího kotouče (obr. 1,
3, 4)
Montáž boční rukojeti (obr. 5)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené příslušenství.
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně utažena.
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (i) správně
na vřeteno (o) (obr. 3).
3. Položte kotouč (n) na podpěrnou přírubu
(i). Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným
středem, ujistěte se, zda vyvýšený střed
(j) směřuje k podpěrné přírubě (i).
4. Našroubujte na vřeteno (o) závitovou upínací matici (h) (obr. 4):
a. Při montáži brusného kotouče musí
kroužek na upínací matici (h) směřovat
ke kotouči (obr. 4A).
b. Při montáži rozbrušovacího kotouče
musí kroužek na upínací matici (h)
směřovat od kotouče (obr. 4B).
5. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (b)
a otáčejte vřetenem (o), dokud nedojde
k jeho zablokování.
6. Přitáhněte upínací matici (h) pomocí
dodávaného klíče se dvěma kolíky.
7. Uvolněte zablokování vřetena.
8. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí
klíče se dvěma kolíky uvolněte upínací
matici (h).
Našroubujte boční rukojeť (d) řádně do jednoho z otvorů (q) na jedné nebo druhé straně
skříně převodovky.
Montáž a demontáž krytu (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží
nebo demontáží doplňků a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
UPOZORNĚNÍ: S touto bruskou musí
být používány kryty.
Používáte-li brusky D28116, D28133 nebo
D28136 pro rozbrušování kovu nebo zdiva,
MUSÍ být použit kryt typu 1. Kryty typu 1 si
můžete zakoupit u autorizovaných prodejců
DEWALT.
Nastavení elektronické regulace
otáček (obr. 6)
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na tabulku
příslušenství pro broušení a rozbrušování
na konci této části, kde jsou uvedeny ostatní
typy příslušenství, které mohou být použity
s těmito bruskami.
Otočte regulátor (e) do požadované polohy.
Chcete-li nastavit vyšší otáčky, otočte regulátor nahoru a chcete-li nastavit nižší otáčky,
otočte regulátor dolů. Požadované nastavení
je otázkou zkušeností.
1. Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby
vřeteno (o) směřovalo nahoru.
2. Uvolněte upínací svorku (g) a držte kryt
(c) nad nářadím, jako na uvedeném
obrázku.
3. Srovnejte výstupky (k) se zářezy (l).
Před použitím nářadí
•
12
Namontujte kryt a vhodný kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované
kotouče.
•
•
Chcete-li pracovat v režimu nepřetržitého
provozu, zatlačte spínač zcela dopředu.
Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba.
Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství a na nářadí.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač. Chcete-li zastavit nářadí, které pracuje
v režimu nepřetržitého provozu, stiskněte
zadní část hlavního spínače.
PROVOZ
Zajištění vřetena (obr. 1)
Pokyny pro obsluhu
Nářadí je vybaveno zajištěním vřetena (b),
které zabraňuje otáčení vřetena při montáži
nebo demontáži kotoučů. Používejte zajištění
vřetena pouze po vypnutí nářadí, po odpojení
napájecího kabelu a po úplném zastavení
nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení rizika poškození nářadí nepoužívejte zajištění vřetena, je-li
nářadí v provozu. Mohlo by dojít
k poškození nářadí a namontované příslušenství by se mohlo uvolnit a způsobit zranění obsluhy.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí od zdroje napájení. Před opětovným připojením nářadí stiskněte
a uvolněte spouštěcí spínač, abyste
se ujistili, zda je nářadí vypnuto.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na kotouč boční tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte
jej několik minut v chodu naprázdno.
Chcete-li zajistit vřeteno, stiskněte tlačítko
zajištění vřetena a otáčejte vřetenem, dokud
nedojde k zablokování jeho pohybu.
Práce s kovem
Používáte-li nářadí při práci s kovy, ujistěte
se, zda byl použit proudový chránič (RCD),
aby bylo zabráněno zbytkovým rizikům, která
by byla způsobena kovovými pilinami.
Způsobí-li proudový chránič (RCD) odpojení
napájení, odevzdejte nářadí do autorizovaného servisu DEWALT.
Správná poloha rukou (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ
RIZIKA VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ VŽDY
POUŽÍVEJTE SPRÁVNÝ ÚCHOP
NÁŘADÍ, JAKO NA UVEDENÉM
OBRÁZKU.
VAROVÁNÍ: Při práci s kovy v náročných provozních podmínkách se
může uvnitř nářadí nahromadit vodivý prach. To může způsobit poškození ochranné izolace uvnitř nářadí
a vytvořit potenciální riziko úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ
RIZIKA VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ DRŽTE
NÁŘADÍ VŽDY BEZPEČNĚ A OČEKÁVEJTE NENADÁLÉ REAKCE.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (d) a druhou ruku
na těle nářadí, jako na obr. 1.
Doporučujeme vám provádět čištění větracích drážek každý den, abyste zabránili
nahromadění kovových pilin uvnitř nářadí. Viz
část Údržba.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: Nevypínejte a nezapínejte nářadí, je-li v záběru.
VAROVÁNÍ: NAHROMADĚNÍ kovových pilin. Četné použití lamelových
kotoučů při práci s kovy může vést
k zvýšenému riziku úrazu elektrickým
proudem. Chcete-li omezit toto riziko,
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a).
13
připojte před použitím proudový chránič (RCD) a každý den provádějte čištění větracích drážek pomocí suchého
stlačeného vzduchu podle níže uvedených pokynů pro údržbu nářadí.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
ÚDRŽBA
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením nebo před každou montáží
nebo demontáží doplňků a příslušenství z důvodu snížení rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení. Před opětovným připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
Další informace o vhodném příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Toto zařízení nesmí
být vyhozeno do běžného domovního
odpadu.
Odpojovací uhlíky
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Motor bude automaticky zastaven, což znamená, že se blíží konec provozní životnosti
uhlíků a že musí být provedena údržba
nářadí. Uhlíky nejsou opravitelné. Odevzdejte
nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Mazání
Toto elektrické nářadí nevyžaduje žádné
doplňkové mazání.
Místní nařízení mohou obsahovat opatření pro
třídění odpadů z domácích elektrických zařízení
v místních sběrných dvorech nebo u dodavatele
při zakoupení nového výrobku.
Čištění
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li této
služby využít, odevzdejte vaše nepoužívané
nářadí některému z autorizovaných servisních
středisek.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofoukejte
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky DEWALT se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
14
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
Typ krytu
KRYT - TYP 27
Příslušenství
Popis
Brusný
kotouč
s prohloubeným středem
Lamelový
kotouč
Drátěné
kotouče
Montáž na brusku
Kryt - typ 27
Podpěrná příruba
Kotouč s prohloubeným středem
- typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Kryt - typ 27
Drátěný kotouč
Miskový
drátěný
kotouč se
závitovou
maticí
Kryt - typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka /
brusný papír
Kryt - typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný kotouč
Závitová upínací matice
15
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
(pokračování)
Typ krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Kotouč pro
rozbrušování
zdiva
KRYT - TYP 1
Kryt - typ 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
Podpěrná příruba
Rozbrušovací kotouč
Závitová upínací matice
Leštící
podložka
BEZ KRYTU
16
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240964 - 15-07-2014
17
MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 2
©
D28116
18
MALÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 2
©
D28133
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising