D28136 | DeWalt D28136 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

544666-38 SK
Preložené z pôvodného návodu
D28116
D28133
D28136
Obrázok 1
e
p
f
a.
d
c
b
Obrázok 2
c
k
g
m
l
l
o
2
Obrázok 3
Obrázok 4
h
n
j)
h
i
o
n
j)
A
i
h
n
j)
i
o
o
B
Obrázok 5
Obrázok 6
e
q
q
d
3
UHLOVÉ BRÚSKY
D28116, D28133, D28136
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
D28116
D28133
D28136
230
230
230
3
3
2
W
1100
1100
1500
Otáčky naprázdno
min-1
10000
10000
2800 – 10000
Priemer kotúča
mm
115
125
125
M14
M14
M14
2,3*
2,3*
2,6*
Napájacie napätie
V
Typ
Príkon
Závit vretena
Hmotnosť
kg
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväte a krytu
LpA
(akustický tlak)
dB(A)
88
89
89
KPA
(odchýlka akustického tlaku)
dB(A)
3,0
3,0
3,0
LWA
(akustický výkon)
dB(A)
99
100
100
dB(A)
3,0
3,0
3,0
K WA (odchýlka akustického výkonu)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah plošné brúsenie
ah,AG =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
7,0
1,5
7,0
1,5
9,0
1,5
m/s²
m/s²
3,0
1,5
≤ 2,5
1,5
3,0
1,5
Hodnota vibrácií ah obvodové brúsenie
ah,DS =
Odchýlka K =
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 60745
a môže byť použitá na porovnanie jedného
náradia s ostatnými. Táto hodnota môže byť
použitá na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
ne predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s časom,
kedy je náradie vypnuté alebo kedy je
v chode, ale nevykonáva žiadnu
prácu. Tak sa môže počas pracovného času značne skrátiť čas pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržovanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však náradie
používa pre rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa
nerobí dostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa
môže počas pracovného času znač-
4
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vykonáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti
DEWALT.
Poistky
náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Vysvetlenie pojmov:
Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte
si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
18. 11. 2009
N E BEZ PEČENST VO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie
je zabránené, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie
je zabránené, môže viesť k ľahkému
alebo stredne vážnemu zraneniu.
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia,
ktorý, ak mu nie je zabránené, môže
viesť k poškodeniu zariadenia.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE
PRE PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom)
alebo náradie napájané z akumulátora (bez
prívodného kábla).
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Vyhlásenie o zhode – EC
SMERNICE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazov.
b) S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných priestoroch, ako
sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných
09
D28116, D28133, D28136
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
98/37/EC (do 28. decembra 2009), 2006/42/EC
(od 29. decembra 2009), EN 60745-1, EN
60745-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám
poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré
sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.
5
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Pri náradí, ktoré je chránené uzemnením, nepoužívajte žiadne redukcie
zástrčiek. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia,
radiátory,
elektrické
sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie
dažďu alebo vlhkému prostrediu.
Ak do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri odpájaní náradia od elektrickej
siete. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi, mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými časťami náradia.
Poškodený alebo zapletený prívodný
kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, používajte prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako sú respirátor, protišmyková pracovná obuv, ochranná prilba
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu.
Pred pripojením k zdroju napätia alebo
pred vložením akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej sieti
či vloženie batérie do náradia, pokiaľ je
hlavný vypínač náradia v polohe zapnutej, môže viesť k spôsobeniu úrazu.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče
alebo nastavovacie prípravky. Kľúče
alebo nastavovacie prípravky zabudnuté na pohyblivých častiach náradia
môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný
postoj. To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to,
aby sa vaše vlasy, odev alebo rukavice nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na
zachytávanie prachu, zaistite jeho
správne pripojenie a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte na Vašu prácu správny
typ elektrického náradia. Pri použití
správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Pokiaľ nie je možné hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie
osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
6
s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním údržby
alebo pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete
alebo vyberte batériu. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte
ho mimo dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným s jeho obsluhou alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte riadnu údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie či zaseknutie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na
chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré
a čisté. Riadne udržované rezné
nástroje s ostrými čepeľami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte
do úvahy podmienky pracovného
prostredia a prácu, ktorú budete
vykonávať. Použitie náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
b)
c)
d)
e)
f)
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tak
zaistíte bezpečný chod náradia.
DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre všetky
pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo ako
7
brúska, drôtená kefa, leštička alebo
rozbrusovačka. Naštudujte si všetky
bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky
a technické údaje uvedené pre toto
náradie. Nedodržanie všetkých nižšie
uvedených pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu
zraneniu.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie
je špecificky navrhnuté a odporučené
výrobcom náradia. I keď sa môže iné
príslušenstvo použiť s Vaším elektrickým
náradím, neznamená to, že je zaistená
jeho bezpečná prevádzka.
Menovité otáčky príslušenstva musia
minimálne zodpovedať maximálnym
otáčkam uvedeným na elektrickom
náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča
rýchlejšie než sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže roztrhnúť alebo
rozlomiť.
Vonkajší priemer a hrúbka použitého
príslušenstva musia zodpovedať rozmerom a kapacite Vášho elektrického náradia. Príslušenstvo s nesprávnou
veľkosťou nemôže byť zodpovedajúcim
spôsobom chránené a ovládané.
Veľkosť upínacích otvorov kotúčov, prírub, oporných podložiek
alebo iného príslušenstva musí
zodpovedať veľkosti vretena elektrického náradia. Kotúče s upínacími
otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym dielom elektrického náradia,
nepobežia stabilne, budú nadmerne
vibrovať a môžu spôsobiť stratu kontroly.
Nepoužívajte poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím skontrolujte každé príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch skontrolujte, či nie sú
prasknuté alebo či nie sú odštiepené.
Pri oporných podložkách skontrolujte,
či nie sú prasknuté, potrhané alebo
nadmerne opotrebované. Pri drôtených kefách skontrolujte, či nie sú
uvoľnené alebo popraskané jednotlivé
drôty. Ak dôjde k pádu elektrického náradia alebo jeho príslušenstva,
skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu a ak je to nutné, použite nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte
Vy i ostatné osoby tak, aby ste stáli
mimo roviny rotujúceho príslušenstva
m) Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
n) Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti horľavých materiálov. Iskry môžu
spôsobiť vznietenie týchto horľavín.
o) Nepracujte s príslušenstvom, ktorého
použitie vyžaduje chladiacu kvapalinu.
Použitie vody alebo inej chladiacej kvapaliny môže viesť k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom alebo k inému zraneniu.
a na jednu minútu zapnite náradie
v maximálnych otáčkach naprázdno.
Počas tohto skúšobného času sa poškodené kotúče obvykle roztrhnú na kúsky.
g) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. V závislosti na druhu použitia
si nasaďte tvárový štít, či ochranné
alebo bezpečnostné okuliare. Podľa
situácie používajte protiprachovú masku,
chrániče sluchu, rukavice a pracovnú
zásteru schopnú zachytiť drobné brúsne častice alebo fragmenty obrobku.
Ochrana zraku musí byť schopná zastaviť odlietavajúce nečistoty vznikajúce pri
rôznych pracovných operáciách. Použité
masky proti prachu alebo respirátory musia byť schopné filtrovať častice,
ktoré sú vytvárané počas vašej práce.
Dlhodobé vystavenie vysokej intenzite
hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
h) Udržujte okolo stojace osoby v bezpečnej vzdialenosti od pracovného
priestoru. Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musí byť vybavený
prvkami osobnej ochrany. Fragmenty
obrobku alebo úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť úraz i mimo priameho
miesta práce.
i) Pri prácach, počas ktorých môže dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie iba za izolované
povrchy určené na uchopenie náradia.
Pri kontakte pracovného príslušenstva
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
j) Udržujte prívodný kábel v bezpečnej vzdialenosti od rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly môže dôjsť
k preseknutiu alebo obrúseniu kábla
a Vaša ruka môže byť zachytená a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
k) Nikdy neukladajte elektrické náradie,
kým nedôjde k úplnému zastaveniu rotujúceho príslušenstva. Rotujúce príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
l) Nespúšťajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia a vniknutie príslušenstva do Vášho
tela.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE VŠETKY PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu a prevencia
pred spätným rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie
alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča,
podpornej podložky, kefy alebo akéhokoľvek
iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho
príslušenstva, ktoré ešte navyše v bode
kontaktu spôsobí stratu kontroly nad náradím
a jeho pohyb v opačnom smere, než je smer
otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie
a môže tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom nahor alebo spätný ráz. Kotúč môže
vyskočiť smerom k obsluhe alebo od obsluhy,
v závislosti od smeru pohybu kotúča v bode,
kde došlo k jeho zovretiu. Za týchto podmienok môžu tiež brúsne kotúče prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržovaním nižšie uvedených opatrení:
a) Udržujte stále pevné uchopenie elektrického náradia a postavte sa tak,
aby Vaše telo a paže mohli odolávať
silám spätnému rázu. Vždy používajte
prídavnú rukoväť, ak je vo vybavení
náradia, aby bola zaručená maximál-
8
b)
c)
d)
e)
d) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť a
tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne príruby podopierajú kotúč
a tak znižujú riziko jeho prasknutia.
Príruby pre rozbrusovacie kotúče sa
môžu odlišovať od prírub pre brúsne
kotúče.
e) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky menšieho náradia a môže prasknúť.
na ovládateľnosť pri spätnom ráze
alebo pri momentových reakciách pri
zapnutí náradia. Užívateľ náradia môže
zvládať momentové reakcie alebo sily
spätného rázu, ak sú vykonávané správne opatrenia.
Nikdy neklaďte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše
ruky.
Nestúpajte do priestoru, do ktorého bude smerovať náradie, ak dôjde
k spätnému rázu. Spätný ráz vymrští
náradie v opačnom smere, než je smer
otáčania kotúča v mieste zovretia.
Ak pracujete s náradím na úprave
rohov, ostrých hrán atď., buďte veľmi
opatrní. Zabráňte odskakovaniu a kmitaniu príslušenstva. Rohy, ostré hrany
alebo kmitanie majú tendenciu zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo
spätný ráz.
Nepoužívajte s touto brúskou rezbárske pílové kotúče alebo ozubené pílové kotúče. Pri použití týchto kotúčov
dochádza často k spätnému rázu alebo
ku strate kontroly nad náradím.
Doplnkové bezpečnostné
výstrahy špecifické pre
rozbrusovanie
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč a nevyvíjajte naň nadmerný tlak. Nepokúšajte
sa vytvárať príliš veľkú hĺbku rezu.
Príliš veľké namáhanie kotúča zvyšuje
záťaž a náchylnosť ku krúteniu alebo
uviaznutiu kotúča v reze a možnosť
spätného rázu alebo prasknutia kotúča.
b) Nestúpajte do osi a za os rotujúceho
kotúča. Ak sa pohybuje kotúč v bode
pracovnej operácie, smerom od Vášho
tela, možný spätný ráz môže vrhnúť
náradie priamo na Vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu, vypnite náradie a držte ho
bez pohybu, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné
úpravy, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia rezného kotúča.
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Nechajte kotúč dosiahnuť maximálne otáčky a opatrne zaveďte kotúč
opäť do rezu. Ak začnete rez priamo
v obrobku, kotúč sa môže zaseknúť
v obrobku, môže z rezu vyskočiť alebo
môže dôjsť k spätnému rázu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky podoprite, aby ste minimalizovali riziko zovretia kotúča a spätného
rázu. Veľké obrobky majú pôsobením
vlastnej hmotnosti tendenciu sa prehýbať. Podpery musia byť umiestnené pod
obrobkom na oboch stranách v blízkosti
čiary rezu a v blízkosti okrajov obrobku.
Bezpečnostné výstrahy špecifické
pre brúsenie a rozbrusovanie
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporúčané pre Vaše elektrické náradie a príslušný kryt určený pre zvolený kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre
vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom chránené a sú nebezpečné.
b) Kryt musí byť na náradí bezpečne pripevnený a musí byť umiestnený tak,
aby zaručoval maximálnu bezpečnosť
a aby bola pred užívateľom náradia
obnažená iba minimálna časť kotúča.
Kryt pomáha chrániť užívateľa náradia
pred odletujúcimi úlomkami kotúča a pred
náhodným kontaktom s kotúčom.
c) Kotúče musia byť používané iba
pre odporúčané aplikácie. Napríklad:
Nevykonávajte brúsenie bočnou časťou
rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie
kotúče sú určené na obvodové brúsenie.
Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče
môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
9
f)
Ak vykonávate zárezy a prierezy do
stien alebo do iných materiálov, za
ktoré nevidíte, buďte veľmi opatrní.
Vyčnievajúci kotúč môže spôsobiť prerezanie plynového alebo vodovodného
potrubia, elektrických vodičov alebo
predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný
ráz.
pečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
určité zvyškové riziká. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa
zahrialo počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných látok.
Bezpečnostné výstrahy špecifické
pre brúsenie
a) Nepoužívajte príliš veľké kotúče brúsneho papiera. Pri výbere brúsneho
papiera používajte odporúčanie výrobcu. Väčšie kotúče brúsneho papiera presahujúce priemer podpernej podložky
predstavujú riziko roztrhnutia a môžu
spôsobiť zadrhnutie, roztrhnutie kotúča
alebo spätný ráz.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Bezpečnostné výstrahy špecifické
pre leštenie
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
a) Nedovoľte, aby sa akákoľvek uvoľnená časť leštiacej podložky alebo jej
pripevňovacej šnúrky voľne otáčala.
Voľné upevňovacie šnúrky zastrčte alebo
ich odstrihnite.Voľné a rotujúce upevňovacie šnúrky sa môžu namotať na Vaše
prsty alebo sa môžu zachytiť o obrobok.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (p), ktorý obsahuje tiež rok výroby, je vytlačený na povrchu skrine náradia.
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Bezpečnostné výstrahy špecifické
na použitie drôtenej kefy
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy
sú kefou odmršťované i počas normálneho použitia. Nevyvíjajte na kefu
nadmerný tlak, aby nedochádzalo k príliš
veľkému namáhaniu štetín kefy. Štetiny
kefy môžu ľahko prepichnúť ľahký odev
alebo pokožku.
b) Ak je pri práci s drôtenou kefou odporučené použitie krytu, dbajte na to,
aby sa drôtený kotúč alebo kefa nedostali s krytom v žiadnom prípade do
kontaktu. Drôtené kotúče alebo kefy
môžu v dôsledku vykonávanej práce
alebo odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.
Obsah balenia
Ostatné riziká
Popis (obr. 1)
Balenie obsahuje:
1 uhlovú brúsku
1 ochranný kryt
1 bočnú rukoväť
1 súpravu prírub
1 kľúč s dvoma kolíkmi
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte dostatok času starostlivému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Napriek tomu, že sú dodržované príslušné
bezpečnostné predpisy a sú používané bez-
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne úpravy náradia ani jeho súčas-
10
Elektronická regulácia otáčok
tí. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
D28116, D28136
Elektronická regulácia otáčok ponúka lepšiu
ovládateľnosť náradia a umožňuje použitie
náradia v optimálnych podmienkach, ktoré
budú vyhovovať použitému príslušenstvu
a materiálu.
Hlavný vypínač
Aretácia vretena
Ochranný kryt
Bočná rukoväť
Elektronická regulácia otáčok
(iba modely D28116, D28136)
Výstup na odvádzanie prachu
Spojka
Spojka s obmedzovačom momentu znižuje maximálne momentové reakcie prenášané na obsluhu v prípade zablokovania
kotúča. Táto funkcia tiež zabraňuje zablokovaniu prevodov a elektromotora. Spojka
s obmedzovačom krútiaceho momentu je
nastavená výrobcom a nie je možné ju upravovať.
POUŽITIE VÝROBKU
Modely výkonných uhlových brúsok D28116,
D28133, D28136 sú určené na profesionálne
brúsenie a rozbrusovanie.
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú
kotúče s prehĺbeným stredom a lamelové
kotúče.
NEPOUŽÍVAJTE TOTO NÁRADIE VO VLHKOM PROSTREDÍ ALEBO V PROSTREDÍ
S VÝSKYTOM HORĽAVÝCH KVAPALÍN A
PLYNOV.
Podnapäťový vypínač
Hlavný vypínač je vybavený podnapäťovou
funkciou: Ak dôjde z nejakého dôvodu k prerušeniu napájania, vypínač musí byť úmyselne znovu aktivovaný.
Tieto výkonné uhlové brúsky sú elektrické
náradie na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE DEŤOM, ABY SA S TÝMTO
NÁRADÍM DOSTALI DO KONTAKTU. AK
TOTO ZARIADENE POUŽÍVAJÚ NESKÚSENÉ OSOBY, MUSÍ BYŤ ZAISTENÝ
ODBORNÝ DOZOR.
Ochrana proti preťaženiu
Ak dôjde k preťaženiu motora, jeho napájanie
bude prerušené. Hneď ako dôjde k vychladnutiu motora na zodpovedajúcu prevádzkovú
teplotu, napájanie motora bude obnovené.
Antivibračná bočná rukoväť (obr. 1)
Antivibračná bočná rukoväť (d) ponúka vyšší
komfort obsluhy, pretože absorbuje vibrácie
spôsobené náradím.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Rýchloupínací kryt (obr. 1)
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Rýchloupínací kryt (c) umožňuje rýchle nastavenie počas použitia brúsky, a tak zvyšuje
univerzálnosť tohto náradia.
Systém odvodu prachu (obr. 1)
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V musí byť používané
spoločne s bezpečnostným odpojovacím transformátorom s uzemňovacou mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Systém pre odvod prachu (f) zabraňuje hromadeniu prachu v blízkosti krytu a vstupu
do motora, a minimalizuje množstvo prachu
vnikajúceho do skrine motora.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť nahradený špeciálne upraveným
káblom, ktorý je dodávaný autorizovaným
servisom DEWALT.
Funkcia plynulého rozbehu
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalé
zvyšovanie otáčok, čo zabraňuje úvodnému
trhnutiu pri zapnutí náradia. Táto funkcia je
užitočná najmä pri práci v obmedzených
priestoroch.
11
Použitie predlžovacieho kábla
typy príslušenstva, ktoré môžu byť použité
s týmito brúskami.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
1. Položte uhlovú brúsku na stôl tak, aby
vreteno (o) smerovalo nahor.
2. Uvoľnite upínaciu svorku (g) a držte kryt
(c) nad náradím, ako na uvedenom obrázku.
3. Vyrovnajte výstupky (k) so zárezmi (l).
4. Stlačte kryt smerom dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
5. Ak je to nutné, zväčšite upínaciu silu pritiahnutím skrutky (m).
6. Pritiahnite upínaciu svorku.
7. Ak chcete kryt odstrániť, uvoľnite upínaciu svorku.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov
a príslušenstva z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia vždy vypnite náradie a vyberte z neho akumulátor. Pred opätovným pripojením
náradia stlačte a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa uistili, či je náradie
vypnuté.
Montáž a demontáž brúsneho alebo
rozbrusovacieho kotúča (obr. 1,
3, 4)
VAROVANIE: Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Montáž bočnej rukoväte (obr. 5)
VAROVANIE: Pred použitím náradia skontrolujte, či je rukoväť riadne
dotiahnutá.
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
2. Nasaďte podpernú prírubu (i) správne na
vreteno (o) (obr. 3).
3. Položte kotúč (n) na podpernú prírubu
(i). Ak pripevňujete kotúč s vyvýšeným
stredom, uistite sa, či vyvýšený stred (j)
smeruje k podpernej prírube (i).
4. Naskrutkujte na vreteno (o) závitovú upínaciu maticu (h) (obr. 4):
a. Pri montáži brúsneho kotúča musí
krúžok na upínacej matici (h) smerovať ku kotúču (obr. 4A).
b. Pri montáži rozbrusovacieho kotúča
musí krúžok na upínacej matici (h)
smerovať od kotúča (obr. 4B).
5. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (b)
a otáčajte vretenom (o), kým nedôjde
k jeho zablokovaniu.
6. Pritiahnite upínaciu maticu (h) pomocou
dodávaného kľúča s dvoma kolíkmi.
7. Uvoľnite zablokovanie vretena.
8. Ak chcete kotúč demontovať, pomocou
kľúča s dvoma kolíkmi uvoľnite upínaciu
maticu (h).
Naskrutkujte bočnú rukoväť (d) riadne do
jedného z otvorov (q) na jednej alebo druhej
strane skrine prevodovky.
Montáž a demontáž krytu (obr. 2)
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov
a príslušenstva z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia vždy vypnite náradie a vyberte z neho akumulátor. Pred opätovným pripojením
náradia stlačte a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa uistili, či je náradie
vypnuté.
UPOZORNENIE: S touto brúskou
musia byť používané kryty.
Ak používate brúsky D28116, D28133 alebo
D28136 na rozbrusovanie kovu alebo muriva,
MUSÍ byť použitý kryt typu 1. Kryty typu 1 si
môžete zakúpiť u autorizovaných predajcov
DEWALT.
Nastavenie elektronickej regulácie
otáčok (obr. 6)
POZNÁMKA: Nazrite prosím na tabuľku príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie na
konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné
Otočte regulátor (e) do požadovanej polohy.
Ak chcete nastaviť vyššie otáčky, otočte
12
regulátor nahor a ak chcete nastaviť nižšie
otáčky, otočte regulátor dole. Požadované
nastavenie je otázkou skúseností.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (d) a druhú
ruku na tele náradia, ako na obr. 1.
Pred použitím náradia
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
•
•
•
Namontujte kryt a vhodný kotúč.
Nepoužívajte nadmerne opotrebované
kotúče.
Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba.
Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom smere, aký zobrazujú šípky na
príslušenstve a na náradí.
VAROVANIE: Nevypínajte a nezapínajte náradie, ak je v zábere.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (a).
Ak chcete pracovať v režime nepretržitej
prevádzky, zatlačte vypínač celkom dopredu.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač. Ak chcete zastaviť náradie, ktoré
pracuje v režime nepretržitej prevádzky,
stlačte zadnú časť hlavného vypínača.
PREVÁDZKA
Pokyny pre obsluhu
Zaistenie vretena (obr. 1)
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
Náradie je vybavené aretáciou vretena (b),
ktorá zabraňuje otáčaniu vretena pri montáži
alebo demontáži kotúčov. Používajte zaistenie vretena iba po vypnutí náradia, po odpojení prívodného kábla a po úplnom zastavení
náradia.
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a vyberte z neho akumulátor. Pred opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite spúšťací spínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
POZNÁMKA: Z dôvodu obmedzenia
rizika poškodenia náradia nepoužívajte zaistenie vretena, ak je náradie v prevádzke. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu náradia a namontované
príslušenstvo by sa mohlo uvoľniť
a spôsobiť zranenie obsluhy.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol brúsený alebo rezaný materiál riadne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Nevyvíjajte na kotúč bočný tlak.
• Vyvarujte sa preťažovaniu náradia. Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno.
Ak chcete zaistiť vreteno, stlačte tlačidlo zaistenia vretena a otáčajte vretenom, kým nedôjde k zablokovaniu jeho pohybu.
Práca s kovom
Ak používate náradie pri práci s kovmi, uistite
sa, či bol použitý prúdový chránič (RCD), aby
bolo zabránené zvyškovým rizikám, ktoré by
boli spôsobené kovovými pilinami.
Správna poloha rúk (obr. 1)
Ak spôsobí prúdový chránič (RCD) odpojenie
napájania, odovzdajte náradie do autorizovaného servisu DEWALT.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia VŽDY správne
držte náradie, ako je uvedené na
obrázku.
VAROVANIE: Pri práci s kovmi
v náročných prevádzkových podmienkach sa môže vnútri náradia
nahromadiť vodivý prach. To môže
spôsobiť poškodenie ochrannej izolácie vnútri náradia a vytvoriť potenciálne riziko úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie VŽDY bezpečne a očakávajte
nezvyklé reakcie.
13
Odporúčame vám vykonávať čistenie vetracích drážok každý deň, aby ste zabránili
nahromadeniu kovových pilín vnútri náradia.
Pozrite časť Údržba.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
Použitie lamelových kotúčov
VAROVANIE: NAHROMADENIE
kovových pilín. Časté použitie
lamelových kotúčov pri práci s kovmi
môže viesť k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým prúdom. Ak chcete obmedziť toto riziko, pripojte pred použitím
prúdový chránič (RCD) a každý deň
vykonávajte čistenie vetracích drážok
pomocou suchého stlačeného vzduchu podľa nižšie uvedených pokynov
pre údržbu náradia.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových častí náradia nepoužívajte nikdy
rozpúšťadlá alebo agresívne chemikálie. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte handru navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby
sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Žiadne časti náradia neponárajte do kvapaliny.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí na
jeho riadnej údržbe a pravidelnom čistení.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než
je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto
náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov
a príslušenstva z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia vždy vypnite náradie a vyberte z neho akumulátor. Pred opätovným pripojením
náradia stlačte a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa uistili, či je náradie
vypnuté.
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Odpojovacie uhlíky
Triedenie odpadu. Toto zariadenie
nesmie byť vyhodené do bežného
domového odpadu.
Motor bude automaticky zastavený, čo
znamená, že sa blíži koniec prevádzkovej
životnosti uhlíkov a že musí byť vykonaná
údržba náradia. Uhlíky nie sú opraviteľné.
Odovzdajte náradie autorizovanému servisu
DEWALT.
Až nebudete Váš výrobok D E WALT ďalej
potrebovať alebo uplynie čas jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha
chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Mazanie
Toto elektrické náradie nevyžaduje žiadne
doplnkové mazanie.
14
Miestne nariadenia môžu obsahovať opatrenia
pre triedenie odpadov z domácich elektrických
zariadení v miestnych zberných dvoroch alebo
u dodávateľa pri zakúpení nového výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Ak chcete túto službu
využiť, odovzdajte Vaše nepoužívané náradie niektorému z autorizovaných servisných
stredísk.
Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej
pobočky DEWALT sa dozviete na príslušnej
adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky.
Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
15
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA NA BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
Typ krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
KRYT – TYP 27
Kryt – typ 27
Lamelový
kotúč
Drôtené
kotúče
Podporná príruba
Kotúč s prehĺbeným stredom
– typ 27
Závitová upínacia matica
Drôtené
kotúče so
závitovou
maticou
Kryt – typ 27
Drôtený kotúč
Miskový
drôtený kotúč
so závitovou
maticou
Kryt – typ 27
Drôtená kefa
Podperná
podložka
/ brúsny
papier
Kryt – typ 27
Gumová podporná podložka
Brúsny kotúč
Závitová upínacia matica
16
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA NA BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
(pokračovanie)
Typ krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Kotúč na rozbrusovanie
muriva
KRYT – TYP 1
Kryt – typ 1
Kotúč na rozbrusovanie
kovu
Diamantové
rozbrusovacie kotúče
Podporná príruba
Rozbrusovací kotúč
Závitová upínacia matica
BEZ KRYTU
Leštiaca podložka
17
ZÁRUKA
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240990- 15-07-2014
18
MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA 2
©
D28116
19
MALÁ UHLOVÁ BRÚSKA 2
©
D28133
20
21
22
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising