DW831 | DeWalt DW831 SMALL ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

372001 - 22 EST
DW831
DW840
2
Eesti keel
(originaalkasutusjuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
16
15
A
1
DW831
B1
DW840
B2
2
DW831
DW840
C1
C2
D
3
E
F
G
H
4
EESTI KEEL
KESKMIKNE NURKLIHVIJA
DW831/DW840
vibratsiooni mõjuväärtused olla
erinevad. Sellisel juhul võib kogu
tööaja kestel mõjuv vibratsioon olla
märkimisväärselt tugevam.
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi elektritööriista.
Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus
ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
kogu tööaja kestel mõjuvat
vibratsiooni.
Tehnilised andmed
Pinge
V
(Ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa) V
Tüüp
DW831
DW840
230
115
230
115
4
3
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Sisendvõimsus
W
1 400
1 800
Kiirus tühikäigul
min-1
10 000
8000
Ketta läbimõõt
mm
125
180
Ketta maks. laius
mm
6,5
7,0
M14
M14
Kaitsmed:
3.1
4.0
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Võlli läbimõõt
Mass
kg
LPA (helirõhk)
dB(A)
94
94
KPA (helirõhu määramatus)
dB(A)
3
3
LWA (helivõimsus)
dB(A)
65
65
KWA (helivõimsuse määramatus) dB(A)
3
3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah pinna lihvimisel
ah,AG =
m/s²
12,8
11,9
Määramatus K =
m/s²
1,8
1,7
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah ketaslihvimisel
ah,DS =
m/s²
2,7
Määramatus K =
m/s²
1,5
≤2,5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni
mõju kehtib tööriista
tavakasutamise korral. Kuid
kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist
on halvasti hooldatud, võivad
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab vahetult ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõpeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Juhib tähelepanu
ohtlikule olukorrale, mis, kui seda
ei väldita, võib lõppeda surma või
raskete kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita,
võib tagajärjeks olla väike või
mõõdukas kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis
ei ole seotud kehavigastusega,
kuid kui seda ei väldita, võib see
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
5
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW831, DW840
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTIGA allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
27.01.2010
HOIATUS. Vigastusriski
vähendamiseks lugege
tähelepanelikult juhendit.
Üldised ohutushoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Kui ei järgita kõiki
hoiatusi ja juhiseid, võib see
lõppeda elektrišoki, tulekahju ja/või
tõsise vigastusega.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
6
c)
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud ja
sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi
ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögioht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks
hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanõud,
kiiver või kõrvaklapid vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või
aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista,
sõrm lülitil, või ühendades vooluvõrku
tööriista, mille lüliti on tööasendis, kutsute
esile õnnetusi.
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
siis veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab
paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on
tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Nende meetmete järgimine
vähendab elektritööriista tahtmatu käivitamise
ohtu.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel, kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole
lugenud instruktsiooni. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud
halvasti hooldatud elektritööriistadest.
f) Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
g)
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui ka tehtava töö iseloomu. Kasutades
tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda
raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate
tööriista ohutuse.
TÄIENDAVAD
OHUTUSEESKIRJAD
Ohutusjuhised kõikide
tööprotsesside jaoks
a) See elektritööriist on mõeldud lihvimiseks.
Lugege läbi kõik selle tööriistaga kaasas
olevad ohutushoiatused, juhised, joonised
ja spetsifikatsioonid. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske kehavigastuse ohtu.
b) Selliseid töid nagu lõikamine, ihumine,
poleerimine ja traatharjamine ei ole selle
tööriistaga soovitatav teostada. Tööd, milleks
see tööriist mõeldud ei ole, võivad põhjustada
ohtu ja isikuvigastusi.
c) Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole
tööriista tootja poolt selle tööriista jaoks
toodetud ja soovitatud. See, et tarvikut on
võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga veel
ohutut kasutamist.
d) Lisatarviku nimikiirus peab olema
vähemalt võrdne tööriistale märgitud
maksimumkiirusega. Tarvikud, mis pöörlevad
kiiremini kui lubatud kiirus, võivad puruneda ja
tükkideks lennata.
e) Lisatarviku välisläbimõõt ja jämedus peavad
jääma teie tööriista võimsuspiiridesse. Vale
suurusega tarvikuid ei saa sobivalt kaitsta ega
juhtida.
f) Ketaste, äärikute, tugitaldade või muude
tarvikute suurus peab sobima elektritööriista
võlliga. Tarvikud, mille tugiaugud ei sobi
elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust
väljas, vibreerivad liigselt ja võivad põhjustada
juhtimise kaotamise.
g) Ärge kasutage kahjustunud lisatarvikuid.
Enne igat kasutuskorda vaadake lisatarvik,
nt abrasiivketas sälkude ja mõrade osas
üle. Kui elektritööriist või tarvik pillatakse
maha, uurige kahjustusi või paigaldage
7
EESTI KEEL
kahjustamata tarvik. Pärast tarviku
paigaldamist ja ülevaatamist liikuge koos
kõrvalseisjatega pöörleva lisatarviku
liikumisteelt ning laske elektritööriistal
töötada ilma koormuseta ühe minuti jooksul.
Peatage tööriist kohe, kui tekib tugev vibratsioon
või kui märkate muid vigu. Sellisel juhul vaadake
seade üle ja tehke kindlaks põhjus. Hoidke
abrasiivkettaid alati kindlas ja kuivas lastele
kättesaamatus kohas. Kahjustatud tarvikud
purunevad tavaliselt sellel katseajal.
h) Kasutage isikukaitsevarustust. Kasutage
olenevalt seadme kasutusest näomaski või
kaitseprille. Vajadusel kandke respiraatorit,
kõrvaklappe, kindaid ja tööpõlle, mis suudab
kinni pidada väikesed abrasiivmaterjali
või töödeldava materjali osakesed.
Silmakaitsevahendid peavad suutma peatada
erinevate tööde käigus tekkivat lendlevat
prahti. Tolmumask või respiraator peab
suutma filtreerida töö käigus tekkivaid osakesi.
Pikaajaline kokkupuude suure tugevusega
müraga võib põhjustada kuulmiskadu.
i) Hoidke kõrvalseisjad tööalast ohutul
kaugusel. Igaüks, kes siseneb tööalale, peab
kandma isikukaitsevahendeid. Töödetaili
või katkise tarviku tükid võivad lennelda ja
põhjustada vigastusi väljaspool vahetut tööala.
j) Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult
isoleeritud käepidemetest, kui teete tööd,
mille käigus võib lõikeketas puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel
satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised
metallosad, andes kasutajale elektrilöögi.
k) Asetage juhe pöörlevast tarvikust eemale.
Kui kaotate kontrolli, võidakse juhe läbi lõigata
või ümber tööriista kerida ning teie käsi
võidakse pöörleva tarviku juurde rebida.
l) Ärge kunagi asetage elektritööriista maha
enne, kuni tarvik on täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema hakata
ja kontrolli alt väljuda.
m) Ärge kandke töötavat elektritööriista oma
küljel. Juhuslik kokkupuude pöörleva tarvikuga
võib haarata riided ja suruda tarviku teie keha
vastu.
n) Puhastage regulaarselt elektritööriista
õhutusavasid. Mootori ventilaator kannab
tolmu korpusesse ning pulbristunud metalli
liigne kogunemine võib põhjustada elektriohu.
o) Ärge kasutage elektritööriista süttivate
ainete läheduses. Sädemed võivad need ained
süüdata.
8
p) Ärge kasutage lisatarvikuid, mis nõuavad
jahutusvedelikke. Vee või muu vedela
jahutusaine kasutamine võib põhjustada
surmava elektrilöögi.
TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED KÕIKIDE
TÖÖPROTSESSIDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja seadme
kasutaja tegevus selle vältimiseks
Tagasilöök on järsk reaktsioon pöörleva ketta
või muu tarviku riivamisele või haakumisele.
Riivamine või haakumine põhjustab pöörleva
tarviku järsku peatumist, mis omakorda põhjustab
juhitamatu elektritööriista liikumise haakepunktis
tarviku pöörlemisele vastassuunaliselt.
Näiteks kui lõikeketas riivab või haakub töödetaili
sisse, kaevub ketta külg materjali pinda ning
selle tulemusena viskub ketas töödetailist välja.
Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis, võib
ketas hüpata kasutaja suunas või temast eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele õiged
alltoodud meetmed:
a) Hoidke tööriista tugevalt käes ning
valige keha ja käe asend, mis võimaldab
tagasilöögi jõuga toime tulla. Kui on
saadaval, kasutage alati lisakäepidet, see
tagab maksimaalse kontrolli tagasilöögi
või pöördemomendi mõju üle käivitamisel.
Kui vastavad ettevaatusabinõud on
kasutusele võetud, saab kasutaja kontrollida
pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
b) Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
lisatarviku lähedusse. Tarvik võib tagasi käe
vastu lennata.
c) Ärge viibige alas, kuhu tagasilöögi korral
elektritööriist liigub. Tagasilöök tõukab
tööriista haakepunktist ketta liikumisele
vastassuunaliselt.
d) Olge eriti ettevaatlik äärte, teravate servade
jm töötamisel. Vältige põrkumist ja tarviku
haakumist. Ääred, teravad servad või
põrkumine põhjustab tihtipeale pöörleva tarviku
kinnikiilumist ja tööriista üle kontrolli kaotamist
või tagasilööki.
e) Ärge kinnitage seadme külge saeketti,
puunikerdustera või hammastega saetera.
Sellised terad tekitavad sagedat tagasilööki ja
tööriista üle kontrolli kaotamist.
EESTI KEEL
Lihvimistöödega seotud
hoiatused
a) Kasutage ainult sellele elektritööriistale
soovitatud kettatüüpe ja valitud
kettale mõeldud piiret. Kettad, mis pole
elektritööriistaga kasutamiseks mõeldud, ei ole
piisavalt varjestatud ning pole ohutud.
b) Piire tuleb kinnitada tugevalt ja asetada
maksimaalseks ohutuseks sellisesse
asendisse, et kasutaja suunas oleks
võimalikult vähe paljastatud ketast. Piire
aitab kaitsta kasutajat purunenud ketta kildude
ja juhusliku kokkupuute eest kettaga.
Kandke kõrvaklappe.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. A)
Andmekood (15), mis samuti sisaldab tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
c) Kettaid tuleb kasutada ainult
sihtotstarbeliselt. Näiteks ärge lihvige
lõikeketta küljega. Abrasiivsed lõikekettad on
mõeldud ringsuunaliseks lõikamiseks, külgjõu
avaldamine võib põhjustada nende purunemise.
1 Nurklihvija
d) Kasutage alati kahjustamata äärikuid,
mis sobivad valitud ketta suuruse ja
kujuga. Sobivad äärikud toetavad ketast
ja seetõttu vähendavad ketta purunemise
ohtu. Lõikeketaste äärikud võivad erineda
lihvimisketaste äärikutest.
1 Tappvõti
e) Ärge kasutage suuremate elektritööriistade
kulunud kettaid. Suuremale elektritööriistale
mõeldud ketas ei ole sobilik väiksema tööriista
suuremale kiirusele ning võib puruneda.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele, ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused
– Lendavates osakestest tekitatud kehavigastuste
oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
1 Piire
1 Külgkäepide
1 Äärikukomplekt
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
SIHTOTSTARVE
DW831/DW840 on professionaalne nurklihvija, mis
on mõeldud professionaalseteks lihvimistöödeks.
ÄRGE kasutage niisketes tingimustes ega
tuleohtlike gaaside või vedelike läheduses.
ÄRGE kasutage muid lihvimiskettaid peale
käiakinnitusega ja lamellketaste.
Need nurklihvijad on professionaalsed
elektritööriistad. ÄRGE laske lastel puutuda
tööriista. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Kirjeldus (joon. A)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. Tagajärjeks võib olla
kahjustus või kehavigastus.
– Ohtlikest ainetest tulenev tolmuga seonduv oht.
Tähistused tööriistal
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
1 Toitelüliti
2 Lukustusnupp
3 Külgkäepide
4 Piire
Kandke sobivaid kaitseprille.
5 Spindlilukusti
9
EESTI KEEL
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei
ole maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada läbi
tõrkekindla eraldustrafo, mille primaar- ja
sekundaarmähise vahel on maandus.
Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni poolt
ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib selle tööriista
sisendvõimsusega (vaadake tehnilist informatsiooni).
Minimaalne juhi ristlõike suurus on 1,5 mm2.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
KOKKUPANEK JA
SEADISTAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb elektritööriist
enne seadistamist või lisaseadmete/
tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Enne tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab, et
tööriist on välja lülitatud.
Külgkäepideme kinnitamine (joon. F)
HOIATUS. Enne tööriista kasutamist
veenduge, et käepide on korralikult
kinnitatud.
10
Keerake külgkäepide (3) kõvasti tööpea ükskõik
kummal küljel olevate aukude (14) külge.
Kaitsepiirde paigaldamine ja
eemaldamine
HOIATUS. Selle lihvijaga koos tuleb
kasutada kaitsmeid.
DW831 - PAIGALDAMINE (JOON. B1 & C1)
• Asetage tööriist lauale, võll ülevalpool.
• Joondage kõrvad (6) kanduri sälkudega (7).
• Vajutage piire (8) alla ja keerake noole suunas
(joon. B1).
HOIATUS. Piirde lukustustihvt (9)
hoiab ära piirde lahtituleku.
DW831 - EEMALDAMINE (JOON. B1 & C1)
• Hoidke tööriista käes.
• Pöörake piiret (8) noole suunas (joon. C1).
• Kasutage kruvikeerajat ja vajutage lukustustihv
(9) alla.
• Vabastage piire.
DW840 - PAIGALDAMINE (JOON. B2 & C2)
• Asetage tööriist lauale, võll ülevalpool.
• Joondage kõrvad (6) ja sälgud (7).
• Vajutage piire (8) alla ja keerake noole suunas
(joon. B2).
• Keerake kruvid (9) kinni.
DW840 - EEMALDAMINE
• Piirde eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
Lihvketta paigaldamine ja
eemaldamine (joon. D & E)
• Asetage tööriist lauale, piire ülevalpool.
• Paigutage seib (11) võlli (10) otsa.
• Asetage lihvketas seibi peale.
• Kruvige keermestatud äärik (12) võlli (10) otsa.
• Vajutage võllilukku (5) ja pöörake lihvketast,
kuni see paigale lukustub.
• Pingutage keermestatud äärikut, kasutades
kaasasolevat mutrivõtit (13).
• Vabastage võllilukk.
• Lihvketta eemaldamiseks vabastage
keermestatud äärik, kasutades mutrivõtit
(võllilukk peab olema peal).
EESTI KEEL
Enne kasutamist
HOIATUS.
• Paigaldage sobiv piire ja ketas. Ärge kasutage
liiga kulunud kettaid.
• Vaadake, et kõik lihvitavad materjalid
oleksid turvaliselt fikseeritud.
• Veenduge, et seib ja keermestatud äärik on paigaldatud korrektselt.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Ärge rakendage kettale liigset
külgsurvet.
• Veenduge, et ketas pöörleb samas suunas tarvikutel ja tööriistal olevate nooltega.
• Ärge kasutage külglihvimiseks lõikekettaid.
• Tagage, et kasutamisel tekkivad sädemed ei
tekita ohtu (st ei taba inimesi ega süüta põlevaid aineid).
KASUTAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab,
et tööriist on välja lülitatud.
Kasutusjuhised
HOIATUS.
• Järgige alati ohutusjuhiseid ja
kohalduvaid eeskirju.
• Veenduge, et kõik lihvitavad või
lõigatavad materjalid oleksid
turvaliselt fikseeritud.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Ärge rakendage lihvkettale
külgsurvet.
• Vältige ülekoormamist. Kui tööriist
muutub kuumaks, laske sel paar
minutit ilma koormuseta käia.
• Kontrollige, et kettad on õigesti ja
vastavalt selles juhendis esitatud
juhistele paigaldatud.
• Kui abrasiivkettaga on kaasas
paber, tuleb seda kasutada.
• Ärge kasutage suureavaliste
abrasiivketaste paigaldamisel
vähendusseibe ega adaptereid.
• Ärge kunagi kasutage tööriista ilma
kaitsepiirdeta.
• Arvestage, et ketas jätkab
pöörlemist ka pärast tööriista
väljalülitamist.
• Vältige ülekoormamist. Kui tööriist
muutub kuumaks, laske sel paar
minutit ilma koormuseta käia.
Õige käte asend (joon. H)
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage alati õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke alati tööriistast tugevalt
kinni, et vältida selle äkilist liikumist.
Õige hoideasend näeb ette, et üks käsi on
külgkäepidemel (16) ja teine käsi tööriista korpusel,
nagu näidatud joonisel H.
Sisse- ja väljalülitamine (joon. G)
HOIATUS: Enne tööriista kasutamist
veenduge, et käepide on korralikult
kinnitatud.
HOIATUS: Hoidke tööriista käepidet ja
kere tugevalt kinni, et säilitada kontrolli
seadme üle selle käivitamise ajal,
käitamisel ja kuni seiskumiseni kui tarvik
või ketas lõpetab pöörlemise. Enne
tööriista maha asetamist veenduge, et
ketas on täielikult seiskunud.
• Tööriista sisselülitamiseks vajutage lukustusnuppu (2) ja seejärel toitelülitit (1).
• Tööriista peatamiseks vabastage toitelüliti.
HOIATUS. Ärge lülitage koormuse all
olevat tööriista sisse või välja.
Võllilukk (joon. A)
Võllilukk (5) aitab ennetada võlli pöörlemist ajal, kui
paigaldatakse või eemaldatakse ketast. Kasutage
võllilukku ainult siis, kui tööriist on välja lülitatud, aku
on eemaldatud ja ketas täielikult seiskunud.
MÄRKUS: Selleks, et vältida masina
kahjustamist, ärge kasutage võllilukku
masina käitamise ajal. Tagajärjeks
on masina kahjustused, samuti võib
seadme küljest lahti lennata kinnitatud
tarvik ja põhjustada vigastusi.
Luku rakendamiseks vajutage spindlilukustuse
nuppu ja pöörake spindlit seni kuni saate.
11
EESTI KEEL
Metallitööd
Kui kasutate seda tööriista metallitööl, peab
metallipurust tekkivate riskide vältimiseks olema
paigaldatud rikkevoolukaitse.
Kui rikkevoolukaitse toite välja lülitab, viige tööriist
DEWALT volitatud teeninduskeskusesse.
HOIATUS. Äärmuslikes töötingimustes
võib metalli töötlemisel seadme
korpusesse koguneda voolu juhtiv
tolm. See võib vähendada seadme
kaitseisolatsiooni funktsionaalsust ja
tekitada elektrilöögiohu.
Et vältida metallitolmu kogunemist seadmesse,
soovitame õhuvõtuavasid igapäevaselt puhastada.
Vt jaotist Hooldus.
Lamellketaste kasutamine
HOIATUS. Metallitolmu kogunemine.
Lamellketaste ohter kasutamine
metallitöödel võib suurendada
elektrilöögiohu suurenemist. Selle
ohu vähendamiseks paigaldage
enne kasutamist rikkevoolukaitse
ning puhastage õhuvõtuavasid
igapäevaselt, puhudes neisse
kuiva suruõhku vastavalt alltoodud
hooldusjuhistele.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda
hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab, et
tööriist on välja lülitatud.
Läbikulunud harjased
Mootor seiskub automaatselt, kui süsinikharjased on läbi kulunud ning tööriist vajab hooldust.
Süsinikharjaseid ei saa kasutaja ise hooldada. Viige
tööriist DEWALTi volitatud teeninduskeskusesse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
12
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Selliste tööde ajal kandke
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge
kunagi laske vedelikel sattuda
tööriista sisse; ärge kunagi kastke
tööriista või selle osi vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DeWalti poolt pakutavate ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
EESTI KEEL
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode
tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning
kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
13
EESTI KEEL
LIHVIMISE LISATARVIKUTE TABEL
Piirde tüüp
Tarvikud
Kirjeldus
Lihvija paigaldamine
Käiakinnitusega
lihvimisketas
TÜÜP 27
PIIRE
Piire, tüüp 27
Lamellketas
Tugiäärik
Traatkettad
Käiakinnitusega ketas,
tüüp 27
Keermetega klambrimutter
Keermestatud
mutriga
traatkettad
Piire, tüüp 27
Traatketas
Keermestatud
mutriga
traatkoonus
Piire, tüüp 27
Traathari
Toetustald /
liivapaber
Piire, tüüp 27
Kummist toetustald
Lihvimisketas
Keermetega klambrimutter
14
EESTI KEEL
LIHVIMISE LISATARVIKUTE TABEL (jätkub)
PIIRET
POLE
Poleerketas
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
СРЕДНЯЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
DW831/DW840
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования
сделали электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DW831
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Номинальная скорость
В 230
4
Вт 1,400
об/мин 10,000
Диаметр диска
мм 125
Макс. толщина диска
мм 6,5
Диаметр шпинделя
Вес
LpA (звуковое давление)
М14
DW840
230
3
1,800
8,000
180
7,0
M14
кг 3,1
4,0
дБ(А) 94
94
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только к основным видам применения инструмента.
Однако, если инструмент применяется
не по основному назначению, с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно увеличить воздействие вибрации в течение
всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации
необходимо также учитывать время,
когда инструмент находился в выключенном состоянии или когда он включен,
но не выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры предосторожности для защиты оператора
от воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук
в тепле, организация рабочего места.
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А) 3
3
Минимальные электрические предохранители:
LwA (акустическая мощность) дБ(А) 65
65
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А) 3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование
поверхностей
ah,AG =
м/с² 12,8
11,9
Погрешность K =
м/с² 1,8
1,7
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование
диском
ah,DS =
м/с² 2,7
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с² 1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок. Он
может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
16
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может
привести к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может
привести к повреждению электроинструмента.
Риск поражения электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW831, DW840
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со стандартами:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC. За дополнительной информацией
обращайтесь по указанному ниже адресу или
по адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает это
заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27.01.2010
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности
при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/
или получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ
ВСЕ
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b) Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c) Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей
или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызвать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом кабеле электроинструмента есть
провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает
риск поражения электрическим током.
b) Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами,
такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим
током увеличивается, если Ваше тело
заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим
током.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
Бережно обращайтесь с электрическим кабелем. Ни в коем случае не
используйте кабель для переноски
электроинструмента или для вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых
кромок и движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде
используйте источник питания, оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали, а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или противошумных наушников, значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено».
Не переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке элек18
d)
e)
f)
g)
троинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной
тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная
одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент
по назначению. Электроинструмент
работает надежно и безопасно только
при соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения
или выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
c) Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск
случайного включения электроинструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d)
e)
f)
g)
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу. Не
используйте неисправный электроинструмент, пока он не будет полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания
и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера будущей
работы. Использование электроинструмента не по назначению может создать
опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при выполнении всех операций
а) Данный электроинструмент предназначен для шлифования. Внимательно прочтите все инструкции по использованию,
правила безопасности, спецификации,
а также рассмотрите все иллюстрации, входящие в руководство по эксплу-
атации данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
b) Не рекомендуется выполнение данным
инструментом работ с использованием проволочных щеток, а также абразивной резки, зачищения и полировки.
Использование инструмента не по назначению может привести к повреждению
инструмента и получению телесной травмы.
с) Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально
не разработанные и не рекомендованные производителем инструмента.
Возможность установки принадлежностей
и насадок на электроинструмент не обеспечивает безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения насадок должна соответствовать скорости, указанной на электроинструменте.
Диски и прочие насадки при вращении на
скорости, превышающей их номинальную
скорость, могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности Вашего электроинструмента. Насадка неправильного размера не
закрывается надлежащим образом защитным кожухом и не обеспечивает контроля
при управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия абразивных дисков, фланцев, шлифовальных подошв
и прочих сменных обрабатывающих принадлежностей должны полностью соответствовать типоразмеру шпинделя
электроинструмента. Насадки с посадочными отверстиями, не соответствующими
крепежным деталями электроинструмента, могут стать причиной разбалансированности, повышенной вибрации и потери
контроля над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие сколов
и трещин. В случае падения электроинструмента или насадки проверьте их
на наличие повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки и установки насадки отойдите
сами и удалите посторонних лиц с плоскости вращения насадки и запустите
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну минуту.
При возникновении повышенной вибрации
или каких-либо других повреждений немедленно выключите инструмент. В этом
случае осмотрите инструмент, чтобы
определить причину повреждения. Всегда
храните абразивные диски в надежном
и сухом месте, недоступном для детей.
Поврежденные насадки отлетят в сторону
в течение данного тестового периода.
h) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску
или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники, перчатки
и рабочий фартук, способный защитить
от отлетающих мелких абразивных
частиц и фрагментов обрабатываемой
детали. Средства защиты для глаз должны останавливать частицы, вылетающие
при выполнении различных видов работ.
Противопылевая маска или респиратор
должны обеспечивать фильтрацию твердых частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних лиц близко
к рабочей зоне. Любое лицо, входящее
в рабочую зону, должно использовать
средства индивидуальной защиты.
Отлетающие фрагменты обрабатываемой детали или разрушенной насадки могут
стать причиной травмирования даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только за изолированные поверхности при
выполнении работ, во время которых
режущая принадлежность может задеть
скрытую проводку или кабель подключения к электросети. Контакт насадки
с находящимся под напряжением проводом
делает непокрытые изоляцией металлические части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от вращающейся насадки. В случае потери контроля
кабель может быть разрезан или защемлен,
а Ваша рука может быть затянута вращающейся насадкой.
20
l) Никогда не кладите электроинструмент, пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся насадка может
задеть за поверхность, и электроинструмент вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на Вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой Вашей одежды
и получению телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя затягивает пыль внутрь корпуса, а скопление большого количества пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения
электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными материалами.
Искровые разряды могут привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование
воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара и
действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией на защемление или застревание вращающегося диска или какой-либо другой насадки.
Защемление или застревание могут стать
причиной мгновенной остановки вращающейся
насадки, что в свою очередь приводит к потере
контроля над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был защемлен
или застрял в заготовке, край круга в момент
защемления может врезаться в поверхность
заготовки, в результате чего круг поднимается или подается назад. В зависимости от
направления движения круга в момент защемления, круг может резко подняться в сторону
или от оператора. В этот момент абразивные
круги могут также сломаться.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента всегда используйте вспомогательную рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может контролировать силу обратного удара и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от вращающегося диска. При обратном ударе
диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок и пр.
Избегайте отскакивания и заедания
насадки. Именно при обработке углов,
острых кромок или при отскакивании высока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной
потери контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на шлифмашину
диск для резьбы по дереву или зубчатый
пильный диск. Данные диски увеличивают вероятность возникновения обратного
удара и потери контроля над инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию
a) Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим электроинструментом, а также защитные
кожухи, специально разработанные для
выбранного типа дисков. Диски, не предназначенные для использования с данным
электроинструментом, не будут надежно
защищены кожухом и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен быть надежно закреплен на электроинструменте.
Для достижения максимальной безопасности кожух должен быть установлен
таким образом, чтобы со стороны оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух
поможет защитить оператора от фрагментов разрушенного диска и случайного
контакта с диском.
c) Диски должны использоваться только
по назначению. Например: не выполняйте шлифование боковой стороной режущего диска. Абразивные режущие диски
предназначены для шлифования периферией круга, поэтому боковая сила, применимая
к данному типу дисков, может стать причиной их разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма
которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков.
Правильно подобранные дисковые фланцы
поддерживают диск, снижая вероятность
его разрушения. Фланцы для режущих дисков могут отличаться от фланцев для
шлифовальных кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с другого, более крупного электроинструмента. Диски, предназначенные
для использования с электроинструментами большей мощности, не подходят для
высоких скоростей инструментов меньшей
мощности, и могут разрушиться.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые
остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха
– Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
– Риск получения ожогов от принадлежностей, которые в процессе работы сильно
нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для здоровья веществ.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
В дополнение к пиктограммам, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, на
инструменте имеются символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Работайте в защитных очках.
Используйте средства защиты органов
слуха.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (15), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Угловая шлифмашина
1 Защитный кожух
1 Боковая рукоятка
1 Набор дисковых фланцев
1 Спецключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие
повреждений, которые могли произойти во
время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство
и принять к сведению содержащуюся в нем
информацию.
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши угловые шлифмашины DW831/DW840
предназначены для профессиональных работ по
шлифованию.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или
газов.
22
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО особо прочные шлифовальные диски с утопленным центром и веерные
(лепестковые) диски.
Данные угловые шлифовальные машины являются профессиональными электроинструментами
для работ в тяжелом режиме. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ
детям прикасаться к инструменту. Неопытные
пользователи должны использовать данный
инструмент под руководством опытного инструктора.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроинструмент или
какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению инструмента.
1 Клавиша пускового выключателя
2 Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3 Боковая рукоятка
4 Защитный кожух
5 Блокировка шпинделя
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной
на информационной табличке электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет двойную
изоляцию в соответствии со стандартом
EN 60745, исключающей потребность
в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный изолированный трансформатор с заземленным
экраном между первичной и вторичной
обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться специально подготовленным кабелем, который можно
получить в сервисной организации DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования удлинительного кабеля, используйте только утвержденные
кабели промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляе-
РУССКИЙ ЯЗЫК
мая мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»).
• При помощи отвертки вдвиньте фиксатор (9)
защитного кожуха в прорезь.
Минимальный размер проводника должен составлять 1,5 мм2.
• Снимите защитный кожух.
При использовании кабельного барабана, всегда
полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/установкой
дополнительных принадлежностей
или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите и отпустите курковый выключатель, чтобы
убедиться, что инструмент действительно выключен.
Установка боковой рукоятки
(Рис. F)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что рукоятка
надежно затянута.
Вставьте боковую рукоятку (3) в одно из резьбовых отверстий (14), расположенных на обеих
сторонах корпуса редуктора, и надежно затяните.
Установка и снятие защитного
кожуха
ВНИМАНИЕ: Не используйте данную шлифмашину без установленного
защитного кожуха!
DW831 – УСТАНОВКА (РИС. B1 & C1)
• Положите инструмент на стол, шпинделем
вверх.
• Совместите проушину (6) с прорезью (7) на
кронштейне.
• Прижмите защитный кожух (8) к инструменту
и поверните его в направлении, указанном
стрелкой (Рис. В1).
ВНИМАНИЕ: Фиксатор (9) защитного кожуха предотвращает смещение
защитного кожуха.
DW831 – СНЯТИЕ (РИС. B1 & C1)
• Возьмите инструмент в руку.
• Поверните защитный кожух (8) в направлении, указанном стрелкой (Рис. С1).
DW840 – УСТАНОВКА (РИС. B2 & C2)
• Положите инструмент на стол, шпинделем
вверх.
• Совместите проушины (6) с прорезями (7).
• Прижмите защитный кожух (8) к инструменту
и поверните его в направлении, указанном
стрелкой (Рис. В2).
• Надежно затяните винты (9).
DW840 - СНЯТИЕ
• Для снятия защитного кожуха, действуйте
в обратном порядке.
Установка и снятие шлифовального круга (Рис. D и Е)
• Положите инструмент на стол защитным
кожухом вверх.
• Правильно установите проставку (11) на
шпиндель (10).
• Установите шлифовальный круг на проставку.
• Навинтите не шпиндель (10) резьбовой фланец (12).
• Нажмите кнопку блокировки шпинделя (5)
и поворачивайте шлифовальный круг до его
полной фиксации на месте.
• Затяните резьбовой фланец при помощи
ключа (13), входящего в комплект поставки.
• Отпустите кнопку блокировки шпинделя.
• Чтобы снять шлифовальный круг, ослабьте
резьбовой фланец при помощи ключа (нажав
при этом на кнопку блокировки шпинделя).
Подготовка к эксплуатации
• Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.
• Убедитесь в правильной установке проставки
и резьбового фланца.
• Проследите, чтобы абразивный диск или
круг вращался в соответствии с указательными стрелками на шлифмашине и на самом
диске.
• Ни в коем случае не используйте отрезные
круги для шлифования боковой поверхностью.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что искры, возникающие в процессе работы, не создают аварийной ситуации,
например, не попадают на пользователя или
посторонних лиц или не являются причиной
возгорания легко воспламеняющихся материалов.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/установкой
дополнительных принадлежностей
или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите и отпустите курковый выключатель, чтобы
убедиться, что инструмент действительно выключен.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.
• Следите, чтобы все обрабатываемые заготовки были надежно зафиксированы на месте.
• Не прилагайте к инструменту чрезмерного усилия. Не оказывайте боковое давление на шлифовальный круг.
• Избегайте перегрузки. Если инструмент перегрелся, дайте ему поработать несколько минут на холостом
ходу.
• Проверьте, чтобы шлифовальный
круг был установлен правильно, в
соответствии с инструкциями в данном руководстве по эксплуатации.
• Убедитесь, что используются прокладки, предусмотренные для использования с абразивным кругом или в
тех случаях, когда они необходимы.
• Никогда не используйте переходные
втулки или проставки для подгонки
широких отверстий абразивных кругов.
• Никогда не запускайте шлифмашину
без установленного на месте защитного кожуха.
• Помните, что круг будет какое-то
время вращаться после выключения
инструмента.
24
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все обрабатываемые заготовки были надежно зафиксированы на месте.
• Не прилагайте к инструменту чрезмерного усилия. Ни в коем случае не
прилагайте бокового усилия к абразивному диску!
• Избегайте перегрузки. Если инструмент перегрелся, дайте ему поработать несколько минут на холостом
ходу.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. H)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
надежно удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку (3),
другой рукой удерживайте корпус инструмента,
как показано на рис. Н.
Включение и выключение
(Рис. G)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что рукоятка
надежно затянута.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Крепко удерживайте боковую рукоятку и корпус инструмента для обеспечения контроля над
инструментом при запуске, во время
работы и до тех пор, пока диск или
насадка не прекратит вращаться.
Прежде чем положить инструмент убедитесь, что диск полностью остановился.
• Для включения инструмента, нажмите на
кнопку защиты от непреднамеренного пуска
(2), затем на клавишу пускового выключателя
(1).
• Чтобы выключить инструмент, отпустите клавишу пускового выключателя.
ВНИМАНИЕ: Не включайте и не выключайте шлифмашину, если абразивный
диск находится в соприкосновении
с обрабатываемой заготовкой!
РУССКИЙ ЯЗЫК
Блокировка шпинделя
(Рис. А)
Блокировка шпинделя (5) используется для предотвращения вращения шпинделя при установке
или снятии кругов. Используйте функцию блокировки шпинделя только после того, как инструмент будет выключен, отсоединен от электросети
и после полной остановки двигателя.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения риска повреждения инструмента
не используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте. Это
приведет к повреждению инструмента,
а установленная насадка может отвинтиться и нанести травму.
Для установки блокировки нажмите кнопку блокировки шпинделя и вращайте шпиндель до тех
пор, пока он не зафиксируется и вы не сможете
его более повернуть.
Обработка металлов
Во избежание возможных рисков, связанных
с образованием металлической пыли, при использовании шлифмашины для обработки металла,
позаботьтесь, чтобы она была подключена через
устройство защитного отключения (УЗО) по току
утечки.
Если электропитание шлифмашины было отключено устройством защитного отключения (УЗО),
доставьте шлифмашину в авторизованный сервисный центр DEWALT.
ВНИМАНИЕ: В критических случаях при
работе с металлом, токопроводящая
пыль может накапливаться внутри
шлифмашины. Это может привести
к повреждению электроизоляции шлифмашины, что увеличит опасность поражения электрическим током.
Во избежание накопления пыли внутри шлифмашины, рекомендуется ежедневно чистить вентиляционные прорези. См. раздел «Техническое
обслуживание».
Использование веерных дисков
ВНИМАНИЕ: Накопление металлической пыли! Интенсивное использование веерных (лепестковых) дисков
при обработке металлов увеличивает
опасность поражения электрическим
током. Для уменьшения данной опасности, используйте устройство защит-
ного отключения по току утечки (УЗО),
а также очищайте ежедневно вентиляционные прорези, продувая их сухим сжатым воздухом в соответствии с приведенным ниже указаниями по техническому обслуживанию.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед регулировкой или снятием/установкой
дополнительных принадлежностей
или насадок выключайте инструмент и отсоединяйте его от электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите и отпустите курковый выключатель, чтобы
убедиться, что инструмент действительно выключен.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по истечении срока службы угольных щеток, указывая
на то, что инструмент нуждается в сервисном
обслуживании. Угольные щетки не подлежат
самостоятельной замене оператором. Отнесите
инструмент в авторизованный сервисный центр
DEWALT.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из корпуса инструмента сухим сжатым
воздухом по мере видимого скопления
грязи внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз и респиратор
утвержденного типа.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте
растворители или другие агрессивные
химические средствами для очистки
неметаллических деталей инструмента. Эти химикаты могут ухудшить
свойства материалов, примененных
в данных деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DEWALT, не проходили тесты
на данном изделии, то использование
этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Для снижения
риска получения травмы пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT принадлежностями.
По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный
пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете
26
сдать Ваше изделие в любой авторизованный
сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра,
обратившись в Ваш местный офис DEWALT по
адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации. Кроме того, список авторизованных
сервисных центров DEWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по
адресу: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
Тип защитного
кожуха
Принадлеж ность
Описание
Как установить на шлифмашину
Шлифовальные
круги с вогнутым
центром
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 27
Защитный кожух Тип 27
Лепестковый
диск
Проставочный фланец
Дисковые проволочные щетки
Диск с вогнутым центром Тип
27
Резьбовая стопорная гайка
Дисковые проволочные щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Дисковая проволочная щетка
Чашеобразные
проволочные
щетки с резьбовой гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Диск-подошва/
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный круг
Резьбовая стопорная гайка
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
Тип защитного
кожуха
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ НЕ
ТРЕБУЕТСЯ
zst00205013 - 18-06-2013
28
Принадлеж ность
Описание
Полировальный
колпак
Как установить на шлифмашину
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising