D28491 | DeWalt D28491 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

555555-06 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D28490
D28491
D28492
D28492S
D28493
Rysunek 1
b
c
a
e
d
p
2
Rysunek 2
Rysunek 3
d
k
m
g
o
g
e
l
Rysunek 4
l
Rysunek 5
h
n
h
i
j
o
A
n
i
h
n
o
i
o
B
3
Rysunek 6
q
e
4
SZLIFIERKA KĄTOWA
D28490, D28491, D28492, D28492S, D28493
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie
i ciągłe innowacje sprawiły, że DEWALT stał się prawdziwie niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
D28490
Napięcie
V
230
Typ
4
Pobór mocy
W
2000
Prędkość obrotowa biegu jałowego obr/min
6500
średnica tarczy
mm
230
średnica wrzeciona
M14
Długość wrzeciona
mm
19
Masa
kg
5,5*
* Masa włącznie z rękojeścią boczną i osłoną tarczy
LPA (poziom ciśnienia akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (poziom mocy akustycznej)
KWA (niepewność pomiaru)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
92
3,0
103
3,0
D28491
230
3
2000
8500
180
M14
19
5,5*
D28492
230
4
2200
6500
230
M14
19
5,5*
D28492S
230
3
2200
6500
230
M14
19
5,5*
D28493
230
2
2200
8500
180
M14
19
5,5*
92
3,0
103
3,0
92
3,0
103
3,0
92
3,0
103
3,0
92
3,0
103
3,0
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone
wg normy EN60745:
Wartość drgań ah szlifowanie powierzchni
ah,AG =
m/s2
7,5
6,5
7,5
7,5
7,5
Niepewność pomiaru K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Wartość drgań ah szlifowanie papierem ściernym piaskowym
ah,DS =
m/s2
3,5
3,0
4,0
4,0
4,0
Niepewność pomiaru K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem o napięciu 230 V 10 A
5
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa tę
deklarację w imieniu DEWALT.
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
doprowadzić do szkód rzeczowych.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DEWALT deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
D28490, D28491, D28492 D28492S, D28493
opisane w „Danych technicznych” zostały
wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/WE, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
WE oraz 2011/65/UE. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać pod podanym niżej adresem
lub w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
6
Horst Großmann
Wiceprezez ds Konstrukcji i Rozwoju Produkcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.08.2012
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
b)
c)
d)
e)
f)
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
d)
e)
f)
g)
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
7
f)
g)
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA
Przepisy bezpieczeństwa
pracy wszystkich szlifierek
kątowych
a) Elektronarzędzie to może być
wykorzystywane jako szlifierka kątowa,
szlifierka do szlifowania papierem
ściernym piaskowym, szczotka druciana,
polerka i przecinarka. Przeczytaj wszystkie
wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje,
a także zapoznaj się z ilustracjami
i danymi technicznymi tej maszyny.
Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek
grozi porażeniem prądem elektrycznym,
pożarem i/lub doznaniem ciężkich urazów
ciała.
b) To urządzenie nie jest przeznaczone do
polerowania. Zastosowania nieprzewidziane
dla tego urządzenia mogą powodować
zagrożenia i obrażenia.
c) Nie używaj żadnych akcesoriów, które
nie są przeznaczone wyłącznie do tego
elektronarzędzia i nie są polecane przez
producenta. Choćby akcesoria te dawały
się zamocować, nie gwarantują jednak
bezpiecznej pracy.
8
d) Dopuszczalna prędkość obrotowa
narzędzi roboczych musi być przynajmniej
równa lub większa od maksymalnej
prędkości obrotowej podanej na tabliczce
znamionowej maszyny. Narzędzia używane
przy prędkości obrotowej większej od
dopuszczalnej mogą się rozpaść na kawałki
i zostać wyrzucone z dużą siłą.
e) Średnica zewnętrzna i grubość narzędzia
roboczego musi być dostosowana do
możliwości szlifierki. Przy większych
wymiarach producent nie gwarantuje
wystarczającej ochrony osobistej i panowania
nad maszyną.
f) Średnice otworów w tarczach, podkładkach
kołnierzowych, talerzach szlifierskich
i innych akcesoriach muszą być
dostosowane do wrzeciona szlifierki.
Narzędzia robocze o większym otworze
centralnym wpadają w silne drgania i mogą
spowodować utratę panowania nad maszyną.
g) Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.
Przed każdym użyciem sprawdź narzędzie
robocze, np. tarczę szlifierską, czy nie jest
ukruszona lub pęknięta, talerz szlifierski,
czy nie jest pęknięty, rozdarty lub
nadmiernie zużyty, szczotki druciane, czy
nie mają poluzowanych lub połamanych
drutów. Gdyby szlifierka upadła na
podłogę, sprawdź, czy sama szlifierka
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu,
a w razie potrzeby wymienień je na nowe.
Po sprawdzeniu i zamontowaniu narzędzia
roboczego na minutę załącz szlifierkę
przy maksymalnej prędkości obrotowej
biegu jałowego, ale nie stój przy tym
w płaszczyźnie obrotu tarczy i uważaj
także na inne osoby. W czasie tej próby
uszkodzone narzędzie na ogół się rozlatuje.
h) Zakładaj osobiste wyposażenie ochronne.
Zależnie od rodzaju zastosowania może to
być maska ochronna lub okulary ochronne,
a także maska przeciwpyłowa, nauszniki
ochronne, rękawice i fartuch roboczy, które
są w stanie zatrzymać niewielkie fragmenty
ściernicy lub przedmiotu obrabianego.
Okulary muszą być w stanie zatrzymać
cząstki odrzucane przy różnych pracach.
Maska przeciwpyłowa lub sprzęt ochronny
dróg oddechowych muszą odfiltrowywać pył
wytwarzany przy szlifowaniu. Przy dłużej
trwającym, intensywnym hałasie występuje
zagrożenie uszkodzenia narządu słuchu.
i) Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej
odległości od obszaru pracy.
W przeciwnym razie także one powinny
zakładać osobiste wyposażenie ochronne.
Odrzucane kawałki przedmiotu obrabianego
lub narzędzia roboczego mogą spowodować
urazy ciała nawet osób przebywających
w większej odległości.
j) Gdy istnieje ryzyko przecięcia ukrytych
przewodów elektrycznych lub własnego
kabla sieciowego, trzymaj szlifierkę tylko za
izolowane powierzchnie. W razie natrafienia
na przewód pod napięciem napięcie to jest
podawane na gołe elementy metalowe
elektronarzędzia, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
k) Pilnuj, by kabel nie znalazł się w zasięgu
obracającego się narzędzia roboczego.
Grozi to przecięciem lub wciągnięciem kabla,
który może przy tym owinąć się o rękę
i pociągnąć ją w stronę obracającego się
narzędzia.
l) Nigdy nie odkładaj szlifierki, dopóki
narzędzie robocze całkowicie się nie
zatrzyma. Obracające się narzędzie może
zawadzić o powierzchnię, co grozi utratą
panowania nad szlifierką.
m) Nigdy nie przenoś załączonego
elektronarzędzia. Obracające się narzędzie
robocze może pochwycić i wciągnąć odzież,
co grozi doznaniem urazu ciała.
n) Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator chłodzący silnik
wciąga pył do obudowy, a duża ilość proszku
metalowego grozi porażeniem prądem.
o) Nie używaj elektronarzędzia w pobliżu
palnych materiałów. Takie materiały mogą
się zapalić od wylatujących iskier.
p) Nie używaj akcesoriów wymagających
chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze
mogą spowodować nawet śmiertelne
porażenie prądem elektrycznym.
obrabiany. Kierunek ten zależy od kierunku
obrotów tarczy, która może się przy tym rozerwać.
Przeważnie odrzut jest wynikiem niewłaściwego
użycia i/lub nieprawidłowej obsługi szlifierki
i można mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc
odpowiednie, wymienione niżej środki ostrożności.
a) Pewnie trzymaj szlifierkę obiema rękami
i tak balansuj ramionami, by w każdej
chwili móc się przeciwstawić sile odrzutu.
Zawsze korzystaj z rękojeści bocznej
(jeżeli występuje), by móc w pełni
kontrolować szlifierkę w trakcie rozruchu.
Przy zachowaniu odpowiednich środków
ostrożności łatwo jest panować nad szlifierką
i nie dopuszczać do niebezpiecznych sytuacji.
b) Nigdy nie przybliżaj rąk do obracającego
się narzędzia roboczego, by w razie odrzutu
nie narazić się na doznanie poważnego urazu.
c) Przyjmuj taką postawę ciała, by ewentualny
odrzut nie mógł spowodować zagrożenia.
Szlifierka jest odrzucana w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
obrabiany.
d) Szczególną ostrożność zachowuj przy
obróbce narożników, ostrych krawędzi
itp. Pilnuj, by narzędzie robocze nie
podskakiwało i o nic nie zawadziło.
Narożniki, ostre krawędzie lub wystające
elementy mogą spowodować odrzut
obracającego się narzędzia roboczego i utratę
kontroli nad szlifierką.
e) Nigdy nie mocuj pił tarczowych do drewna
ani innych uzębionych tarczy. Tarcze
takie są częstą przyczyną odrzutów i utraty
panowania nad szlifierką.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
szlifowaniu i cięciu
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA PRACY
WSZYSTKICH SZLIFIEREK
KĄTOWYCH
a) Używaj tylko takich tarcz szlifierskich,
które są przeznaczone specjalnie do tego
elektronarzędzia, i odpowiednich osłon.
Tarcze nieprzewidziane do tej szlifierki nie
mogą być wystarczająco osłonięte i są
niebezpieczne.
Przyczyny odrzutów i sposoby
ich unikania
b) Osłona musi być dobrze zamocowana
i tak usytuowana, by nieosłonięta część
tarczy była jak najbardziej oddalona od
użytkownika. Osłona zabezpiecza przed
odłamkami tarczy i przypadkowym z nią
kontaktem.
Odrzut stanowi gwałtowną reakcję na
zakleszczenie lub zahaczenie tarczy szlifierskiej,
talerza, szczotki drucianej lub innego narzędzia
roboczego. W takim przypadku maszyna
w niekontrolowany sposób odskakuje w kierunku
przeciwnym do siły wywieranej na przedmiot
c) Tarcze szlifierskie mogą być używane
tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nie wolno
na przykład używać tarcz tnących do
9
szlifowania. Nacisk na tarczę tnącą może być
wywierany tylko w jej płaszczyźnie. Nacisk
boczny może spowodować pęknięcie tarczy.
d) Używaj tyko nieuszkodzonych podkładek
kołnierzowych o odpowiedniej wielkości
i kształcie. Prawidłowe podkładki kołnierzowe
wspierają tarczę i zmniejszają ryzyko jej
pęknięcia. Podkładki kołnierzowe do tarcz
tnących mogą się ewentualnie różnić od
podkładek do tarcz szlifierskich.
e) Nie używaj zużytych tarcz pochodzących
od większych szlifierek. Tarcze do dużych
szlifierek nie nadają się do większych
prędkości obrotowych, jakimi odznaczają się
mniejsze szlifierki, i mogą się rozpaść.
Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy przy
cięciu
a) Nie przekrzywiaj ani nie wywieraj
nadmiernego nacisku na tarczę tnącą. Nie
próbuj ciąć zbyt grubych przedmiotów.
Przeciążenie tarczy zwiększa jej skłonność
do wyginania lub zakleszczenia w przepile,
a także prawdopodobieństwo odrzutu lub
rozerwania tarczy.
b) Nie stój w płaszczyźnie obrotu tarczy.
W razie odrzutu w tej pozycji szlifierka może
odskoczyć wprost na użytkownika.
c) W razie zakleszczenia się tarczy lub
przerwania operacji cięcia z jakiegokolwiek
innego powodu natychmiast wyłącz
szlifierkę i przytrzymaj bez ruchu aż do
całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie
próbuj wyjmować tarczy tnącej z ciętego
przedmiotu, gdyż może to doprowadzić
do odrzutu. Znajdź przyczynę zakleszczenia
i podejmij odpowiednie środki zaradcze.
d) Nie rozpoczynaj ponownie cięcia
bezpośrednio w przedmiocie obrabianym.
Pozwól tarczy rozpędzić się do
maksymalnej prędkości obrotowej
i ostrożnie wprowadź ją w rozpoczęty
przepił. Załączenie szlifierki z tarczą
zagłębioną w przedmiocie obrabianym
może doprowadzić do jej zakleszczenia,
wyskoczenia lub odrzutu.
e) Wystarczająco podpieraj duże płyty i duże
przedmioty obrabiane, by zmniejszyć
ryzyko zakleszczenia się tarczy i odrzutu
szlifierki. Duże przedmioty mają tendencję
do wyginania się pod ciężarem własnym.
Podeprzyj je po obydwu stronach: w pobliżu
linii cięcia i krawędzi.
10
f) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym w ścianach lub innych
nieprzejrzystych obszarach. Natrafienie
na rury gazowe lub wodociągowe, przewody
elektryczne bądź inne przedmioty grozi
odrzutem.
Specjalne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
przy szlifowaniu papierem
ściernym piaskowym
a) Nie używaj zbyt dużych krążków papieru
ściernego, lecz tylko zgodnych ze
specyfikacją producenta. Krążki wystające
poza talerz szlifierski mogą spowodować
skaleczenia i doprowadzić do zablokowania
lub rozerwania krążka bądź odrzutu.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy przy korzystaniu ze szczotek drucianych
a) Pamiętaj, że nawet podczas normalnej
pracy szczotka traci druty. By ich nie
przeciążyć, nie wywieraj zbyt dużego
nacisku na szczotkę. Odrzucane druty
stalowe mogą łatwo przebić cienką odzież i/
lub skórę.
b) Gdy przy korzystaniu ze szczotki drucianej
używasz osłony, uważaj, by nie zetknęła
się ona z drutami. Wskutek docisku lub
oddziaływania sił odśrodkowych średnica
szczotki tarczowej lub garnkowej może się
zwiększyć.
Dodatkowe informacje
bezpieczeństwa
• Osprzęt z gwintem do montażu musi pasować
do gwintu wrzeciona szlifierki. W osprzęcie
z mocowaniem kołnierza otwór mocujący
osprzętu musi być zgodny ze średnicą
kołnierza. Osprzęt, który nie pasuje dokładnie
do wrzeciona narzędzia obraca się nierówno,
ulega drganiom i może prowadzić do utraty
kontroli.
• Powierzchnia szlifierska centralnie wypukłych
krążków musi być zamontowana pod
powierzchnią krawędzi osłony. Nieprawidłowo
zamontowany krążek, wystający poprzez
powierzchnię krawędzi ochronnej nie będzie
odpowiednio chroniony.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i używania urządzeń ochronnych
nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Należą do
nich m. in.:
• Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję
obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu lub
doznanie urazu ciała.
– uszkodzenie narządu słuchu
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– oparzenia gorącymi elementami maszyny
i narzędzi roboczych;
a. Wyłącznik
– zagrożenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu;
c. Blokada wrzeciona
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu powstającego podczas obróbki
niebezpiecznych materiałów.
Oznaczenia na
elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
b. Przycisk zwalniający
d. Osłona tarczy
e. Rękojeść boczna
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Szlifierki kątowe D28490, D28491, D28492,
D28492S, D28493 zostały wyprodukowane w celu
profesjonalnego szlifowania, cięcia i szlifowania
piaskowego.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Używaj WYŁĄCZNIE tarcz szlifierskich i talerzy
polerskich wypukłych.
Zakładaj nauszniki ochronne.
NIE UŻYWAJ szlifierek w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Są to elektronarzędzia profesjonalne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (p), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2013 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 szlifierka kątowa
1 osłona tarczy
1 rękojeść boczna
1 zestaw podkładek kołnierzowych
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać
elektronarzędzi. Osoby niedoświadczone mogą ich
używać tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się elektronarzędziami.
Łagodny rozbieg
D28492S
Poprzez łagodny rozbieg wzrost prędkości odbywa
się stopniowo. Pozwala to uniknąć na początku
odrzutu startowego. Ta funkcja jest szczególnie
przydatna przy pracach w ciasnych miejscach.
1 klucz widełkowy
Bezpieczeństwo elektryczne
1 kuferek transportowy (tylko modele K)
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego sprawdź,
czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej szlifierki
kątowej.
1 instrukcja obsługi
1 rysunek szlifierki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy szlifierka i jej akcesoria nie
uległy uszkodzeniu podczas transportu.
11
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie z normą
EN 60745 i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki
bez założonej osłony tarczy.
Przedłużacz
Przy wykorzystywaniu szlifierek D28490, D28491,
D28492, D28492S lub D28493 do cięcia metalu
lub muru musi być założona osłona typu 1, którą
można zakupić u dilera DEWALT.
Używaj 3-żyłowego przedłużacza dopuszczonego
do eksploatacji i wytrzymującego pobór mocy
przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Zaleca się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił
1,5 mm2, a jego długość nie przekraczała 30 m.
WSKAZÓWKA: Patrz Przegląd tarcz
szlifierskich i tnących na końcu tego
podręcznika. Przedstawiono w nim wiele różnych
akcesoriów, które można wykorzystywać z tymi
szlifierkami.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
OSTRZEŻENIE: Upewnij się zawsze,
że zacisk kabla jest dobrze umocowany
w osłonie.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Mocowanie rękojeści bocznej
(rys. 2)
OSTRZEŻENIE: Przed użyciem
szlifierki sprawdź, czy rękojeść jest
dobrze dokręcona.
OSTRZEŻENIE: Należy zawsze
używać bocznej rękojeści, aby
urządzenie zawsze pozostawało pod
kontrolą.
Wkręć rękojeść boczną (e) do oporu w jeden
z przewidzianych do tego celu otworów (g) z boku
obudowy przekładni.
Zdejmowanie i zakładanie
osłony tarczy (rys. 3)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
12
1. Ułóż szlifierkę kątową na stole wrzecionem (o)
do góry.
2. Występy (k) zgraj z wycięciami (l).
3. Nasadź osłonę (d) i obróć ją do żądanej
pozycji.
4. Dobrze dokręć wkręt (m).
5. By zdjąć osłonę tarczy, poluzuj wkręt.
UWAGA: Nigdy nie używaj szlifierki,
gdy osłona tarczy nie daje się dobrze
zamocować wkrętem. By nie narażać
się na doznanie urazu, oddaj szlifierkę
i osłonę do punktu serwisowego w celu
naprawy lub wymiany osłony.
Wymiana tarcz szlifierskich
lub tnących (rys. rys. 1, 4, 5)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie używaj
uszkodzonych tarcz.
1. Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
2. Prawidłowo załóż wewnętrzną podkładkę
kołnierzową (i) na wrzeciono (o) (rys. 4).
3. Załóż tarczę (n) na podkładkę kołnierzową (i).
Gdy tarcza zawiera środkową wypukłość (j),
musi ona być zwrócona w stronę podkładki
kołnierzowej (i).
4. Nakręć zewnętrzną nakrętkę mocującą (h) na
wrzeciono (o) (rys. 5):
a. przy zakładaniu tarczy szlifierskiej
odsadzenie nakrętki mocującej (h) musi być
zwrócone w stronę tarczy (rys. 5A);
b. przy zakładaniu tarczy tnącej odsadzenie
nakrętki mocującej (h) musi być zwrócone
na zewnątrz (rys. 5B).
5. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (c) i obróć
wrzeciono (o) aż do zablokowania.
6. Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
nakrętkę mocującą (h).
7. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
8. By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć
nakrętkę mocującą (h).
Wymian talerza polerującego/
tarczy szlifierskiej piaskowej
(rys. 1, 5)
1. Tak ułóż szlifierkę na stole, by osłona tarczy
znalazła się na górze.
2. Zdejmij tylną podkładkę (i).
3. Załóż talerz polerski gumowany prawidłowo na
wrzeciono (o).
4. Załóż tarczę szlifierską piaskową na krążek
gumowany.
5. Przykręć nakrętkę mocującą (h) na wrzeciono.
Osadzenie nakrętki mocującej (h) musi być
zwrócone na talerz gumowany.
6. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (c) i obróć
wrzeciono (o) aż do zablokowania.
7. Dostarczonym kluczem widełkowym dokręć
nakrętkę mocującą (h).
8. Zwolnij przycisk blokady wrzeciona.
9. By zdjąć tarczę, kluczem widełkowym odkręć
nakrętkę mocującą (h).
Zakładanie szczotki drucianej
garnkowej
Szczotkę drucianą garnkową nakręć bezpośrednio
na wrzeciono bez użycia podkładki dystansowej
i nakrętki mocującej.
Przed rozpoczęciem pracy
• Załóż odpowiednią osłonę i tarczę szlifierską
lub tnącą. Nie używaj nadmiernie zużytych
tarcz.
• Nie stosuj żadnych uszkodzonych narzędzi.
Sprawdzaj przed każdym użyciem narzędzia,
jak tarcze szlifierskie czy nie są połamane
lub porysowane, mocno zużyte. Szczotki
druciane czy nie posiadają obluzowanych lub
połamanych drutów. Jeżeli elektronarzędzie
lub osprzęt upadnie, sprawdzaj czy nie
jest uszkodzony i zastosuj nieuszkodzone
narzędzie. Jeżeli kontrolujesz narzędzie
ustawiaj się oraz osoby postronne na
zewnątrz płaszczyzny obracającego się
narzędzia i pozwól, aby urządzenie pracowało
jedną minutę na najwyższej liczbie obrotów.
Uszkodzony osprzęt pęka najczęściej w tym
testowym czasie pracy.
• Upewnij się, czy wewnętrzna podkładka
kołnierzowa i zewnętrzna nakrętka mocująca
są prawidłowo osadzone. Zastosuj wskazówki
z tabeli akcesoriów dla szlifierek kątowych.
• Sprawdź, czy tarcza szlifierska lub tnąca
obraca się w kierunku strzałek na osłonie
i szlifierce.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
OSTRZEŻENIE:
• Sprawdź, czy wszystkie materiały
przeznaczone do szlifowania lub
cięcia są dobrze zamocowane.
• Zabezpiecz i umocuj przedmiot
obrabiany. Zabezpiecz przedmiot
obrabiany w urządzeniu
przytrzymującym lub imadle na
stabilnym podłożu. Przedmiot
obrabiany musi być mocno ułożony
i zabezpieczony, aby nie poruszał się
i pozwolił utrzymać kontrolę.
• Zabezpiecz obrabiany przedmiot.
Przedmiot obrabiany w urządzeniu
przytrzymującym lub imadle jest
bardziej bezpieczny niż w ręku.
• Zabezpieczaj płyty lub duże
przedmioty obrabiane, aby uniknąć
ryzyka odrzutu przez zaciśniętą
tarczę tnącą. Duże przedmioty
obrabiane mogą przeginać się
pod ciężarem własnym. Przedmiot
obrabiany musi być zabezpieczony
po obu stronach tarczy, zarówno
w pobliżu nacięcia, jak i na brzegach.
• Zakładaj przy pracy tym urządzeniem
odpowiednie rękawice robocze.
13
• Skrzynia biegów bardzo nagrzewa
się podczas pracy.
• Tylko lekko naciskaj na szlifierkę.
Nie wywieraj bocznego nacisku na
tarczę.
• Unikaj przeciążania elektronarzędzia.
Gdyby szlifierka za bardzo się
nagrzała, pozostaw ją załączoną
przez kilka minut na biegu jałowym.
• Nie stosuj oddzielnych pierścieni
redukcyjnych lub innych adapterów
do zaadoptowania większych
otworów tarcz ściernych.
Blokada wrzeciona (c) zapobiega obracaniu się
wrzeciona podczas wymiany tarczy. Przycisk
blokady wrzeciona wolno naciskać tylko przy
wyłączonej i odłączonej od sieci szlifierce oraz
całkowicie zatrzymanej tarczy.
WSKAZÓWKA: By nie uszkodzić
szlifierki, nigdy nie naciskaj przycisku
blokady wrzeciona podczas
pracy. Mogłoby to doprowadzić
do uszkodzenia elektronarzędzia
i odkręcenia narzędzia roboczego, co
grozi doznaniem urazu.
• Nigdy nie używaj elektronarzędzia
bez osłony.
By zablokować wrzeciono, wciśnij przycisk blokady
i obróć wrzeciono do oporu.
• Elektronarzędzie nie jest
przeznaczone do pracy z tarczą
garnkową
Zastosowanie tarcz ściernych
lamelowych
• Nie używaj do przecinania
elektronarzędzia na stojaku.
• Nie stosuj jednocześnie dwóch
tarcz ściernych przedzielonych
podkładkami dystansowymi
• Zwracaj uwagę na fakt, że tarcza
obraca się jeszcze po wyłączeniu
urządzenia.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 6)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się jedną ręką trzymać rękojeść boczną (e),
a drugą - rękojeść główną (q), tak jak pokazano na
rysunku.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Wyłącznik jest wyposażony w przycisk zwalniający.
By załączyć szlifierkę, naciśnij przycisk zwalniający
(b), a następnie wyłącznik (a).
Zwolnij przycisk zwalniający (b).
By wyłączyć szlifierkę, zwolnij wyłącznik.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie załączaj ani
nie wyłączaj szlifierki pod obciążeniem.
14
Blokada wrzeciona (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Wydzielanie się pyłu
metalowego. Intensywne użytkowanie
tarcz ściernych lamelowych do obróbki
metalu zwiększa niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
By zmniejszyć to zagrożenie, stosuj
wyłącznik ochronny różnicowoprądowy i codziennie czyść szczeliny
wentylacyjne, przedmuchując je
sprężonym powietrzem zgodnie
z instrukcją konserwacji.
Cięcie metalu
PRZY CIĘCIU TARCZĄ ŚCIERNĄ ZAWSZE
UŻYWAJ OSŁONY TYP 1.
Przy cięciu pracuj z mocnym posuwem, który
jest dopasowany do przecinanego materiału. Nie
wywieraj nacisku na tarczę tnącą i nie przechylaj
i nie kołysz maszyną.
Nie zmniejszaj prędkości rozpędzonej tarczy
tnącej, poprzez stosowanie bocznego nacisku.
Maszyna musi pracować w jednym
przeciwbieżnym ruchu. W przeciwnym razie
istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie ona
w sposób niekontrolowany zepchnięta z toru
cięcia.
Przy cięciu profili i przedmiotów kanciastych
najlepiej rozpoczynać z najmniejszym przekrojem
poprzecznym.
Szlifowanie zgrubne
NIGDY NIE STOSUJ DO SZLIFOWANIA
ZGRUBNEGO TARCZY TNĄCEJ.
Przy szlifowaniu zgrubnym najlepsze wyniki
zostaną osiągnięte, gdy maszyna zostanie
ustawiona na kącie 30o do 40o. Poruszaj maszyną
z mocnym naciskiem tam i z powrotem. W ten
sposób przedmiot obrabiany nie nagrzeje się, nie
przebarwi i nie utworzą się rowki.
Cięcie kamienia
MASZYNĘ MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO DO CIĘCIA
SUCHEGO.
Do cięcia kamienia powinna być zastosowana
tarcza szlifierska diamentowa. Obsługuj maszynę
tylko z przeciwpyłową maską ochronną.
Wskazówki pracy
UWAGA PRZY CIĘCIU SZCZELIN W ŚCIANACH
NOŚNYCH.
Szczeliny w ścianach nośnych podlegają lokalnym
przepisom. W pierwszej kolejności należy
stosować się właśnie do tych przepisów. Na
początku pracy skontaktuj się z odpowiedzialnym
w tym zakresie statykiem, architektem lub
inspektorem budowlanym.
KONSERWACJA
Szlifierka kątowa firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Przed ponownym
przyłączeniem szlifierki naciśnij
i zwolnij wyłącznik, by upewnić się, że
elektronarzędzie jest wyłączone.
Smarowanie
Elektronarzędzie nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Samowyłączające szczotki
węglowe
W razie prawie całkowitego zużycia szczotek
węglowych następuje automatyczne wyłączenie
silnika. Szlifierkę należy wtedy usprawnić, ale
nie przewidziano wymiany szczotek węglowych
przez użytkownika. Oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu serwisowego DEWALT.
15
Ochrona środowiska
TABELA AKCESORIÓW
Max.
[mm]
D
b
d
D
230
8
230
-
b
D
[mm]
d
Min.
obroty
[min.-1]
D28491/
D28493
8500
22,23 D28490/
D28492/
D28492S
6500
-
Długość
Prędkość gwintoobwodwa wania
(m/s)
(mm)
80
-
8500
80
-
8500
45
20,0
d
100 30 M14
b
D
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Informację o najbliższym autoryzowanym
punkcie serwisowym otrzymasz w miejscowym
przedstawicielstwie handlowym DEWALT, którego
adres został zamieszczony w części końcowej
tej instrukcji. Alternatywna lista autoryzowanych
punktów serwisowych oraz wyczerpująca
informacja o obsłudze klienta znajduje się również
pod adresem internetowym: www.2helpU.com.
16
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza szlifierska wypukła
OSŁONA TYP 27
Osłona typ 27
Tarcza ścierna
lamelowa
Szczotka
druciana
tarczowa
Podkładka kołnierzowa
Tarcza wypukła typ 27
Nakrętka mocująca
Szczotka
druciana
tarczowa
z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana tarczowa
Szczotka druciana garnkowa z otworem
gwintowanym
Osłona typ 27
Szczotka druciana
Talerz polerski/
papier ścierny
piaskowy
Osłona typ 27
Gumowy talerz polerski
Krążek papieru ściernego
piaskowego
Nakrętka mocująca
17
PRZEGLĄD AKCESORIÓW DO SZLIFIEREK KĄTOWYCH (C.D.)
Typ osłony
Narzędzie robocze
Opis
Sposób mocowania
Tarcza do
cięcia muru
OSŁONA TYP 1
Tarcza do
cięcia metalu
Tarcza tnąca
diamentowa
Osłona typ 1
Podkładka kołnierzowa
OSŁONA TYP 1
LUB
Tarcza tnąca
OSŁONA TYP 27
Nakrętka mocująca
18
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00211653 - 08-08-2013
19
20
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising