D28401 | DeWalt D28401 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

559122-66 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28400
D28401
Obrázek 1
b
c
a
e
d
p
2
Obrázek 2
d
k
m
f
l
o
Obrázek 3
Obrázek 4
h
h
j
n
i
A
o
n
i
o
h
n
i
B
o
3
Obrázek 5
Obrázek 6
s
r
t
r
e
t
Obrázek 7
q
e
4
e
ÚHLOVÉ BRUSKY
D28400, D28401
Blahopřejeme Vám!
pracovní doby značně prodloužit doba
působení vibrací na obsluhu.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu, ale neprovádí žádnou práci.
Během celkové pracovní doby se
tak může doba působení vibrací
na obsluhu značně zkrátit.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Průměr vřetena
Hmotnost
D28400
230
3
2000
6500
230
M14
5,5*
D28401
230
3
2000
6500
230
M14
5,5*
dB(A)
92
92
dB(A)
dB(A)
3
103
3
103
dB(A)
3
3
V
W
min-1
mm
kg
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah plošné broušení
ah,AG =
m/s²
Odchylka K =
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem
nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
5
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D28400, D28401
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 98/37/EC (do 28.
prosince 2009), 2006/42/EC (od 29. prosince
2009), EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná
za sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
18. 11. 2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
6
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte žádné redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li
do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím
ve vlhkém prostředí musí být
v napájecím okruhu použit proudový
chránič (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
děláte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče
sluchu snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti či vložení baterie do nářadí,
pokud je hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může vést ke způsobení úrazu.
d) Před spuštěním nářadí se vždy
ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti
klíče nebo seřizovací přípravky. Klíče
nebo seřizovací přípravky zapomenuté
na rotujících částech nářadí mohou
způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro vaši práci správný typ
elektrického nářadí. Při použití správného
typu elektrického nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c)
Před výměnou jakýchkoli částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním údržby nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej
od elektrické sítě nebo vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat shodné náhradní díly. Tak
zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska, drátěný
kartáč, leštička nebo rozbrušovačka.
Nastudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení
všech níže uvedených pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
b) Nepoužívejte příslušenství, které není
specificky navrženo a doporučeno
7
výrobcem nářadí. I když může být jiné
příslušenství použito s vaším elektrickým
nářadím, neznamená to, že je zajištěn jeho
bezpečný provoz.
c) Jmenovité otáčky příslušenství musí
minimálně odpovídat maximálním
otáčkám uvedeným na elektrickém nářadí.
Příslušenství, které se otáčí rychleji než jsou
jeho povolené maximální otáčky, se může
roztrhnout nebo rozlomit.
d) Vnější průměr a tloušťka použitého
příslušenství musí odpovídat rozměrům
a kapacitě vašeho elektrického nářadí.
Příslušenství s nesprávnou velikostí nemůže
být odpovídajícím způsobem chráněno
a ovládáno.
e) Velikost upínacích otvorů kotoučů,
přírub, opěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí odpovídat velikosti
vřetena elektrického nářadí. Kotouče
s upínacími otvory, které neodpovídají
montážním dílům elektrického nářadí,
nepoběží stabilně, budou nadměrně vibrovat
a mohou způsobit ztrátu kontroly.
f) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo
zda nejsou odštípnuté. U opěrných
podložek zkontrolujte, zda nejsou
prasklé, potrhané nebo nadměrně
opotřebované. U drátěných kartáčů
zkontrolujte, zda nejsou uvolněny nebo
popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li
k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo
rovinu rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. V této testovací době
se poškozené kotouče obvykle roztrhnou
na kousky.
g) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit drobné brusné částice
nebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku
musí být schopna zastavit odlétávající
nečistoty vznikající při různých pracovních
operacích. Použití masky proti prachu nebo
8
respirátory musí být schopny filtrovat částice,
které jsou vytvářeny během vaší práce.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
h) Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné
vzdálenosti od pracovního prostoru.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
i) Při pracích, během kterých může dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí pouze za izolované
povrchy určené pro úchop nářadí. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
j) Udržujte napájecí kabel v bezpečné
vzdálenosti od rotujícího příslušenství.
Při ztrátě kontroly může dojít k přeseknutí
nebo obroušení kabelu a vaše ruka může
být zachycena a vtažena do rotujícího
příslušenství.
k) Nikdy nepokládejte elektrické nářadí,
dokud nedojde k úplnému zastavení
rotujícího příslušenství. Rotující
příslušenství se může zarýt do povrchu, což
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
l) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a vniknutí
příslušenství do vašeho těla.
m) Pravidelně čistěte větrací otvory
elektrického nářadí. Ventilátor motoru
odvádí prachové nečistoty z vnitřního
prostoru nářadí a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz
elektrickým proudem.
n) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
vznícení těchto hořlavin.
o) Nepracujte s příslušenstvím, jehož
použití vyžaduje chladicí kapaliny. Použití
vody nebo jiné chladicí kapaliny může vést
k smrtelnému úrazu elektrickým proudem
nebo k jinému zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY PRO VŠECHNY
PRACOVNÍ OPERACE
Příčiny zpětného rázu
a prevence před zpětným
rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, podpěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím a jeho pohyb v opačném
směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou brusné
kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku
nesprávného použití nebo nesprávných
pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním níže
uvedených opatření:
a) Udržujte stále pevný úchop elektrického
nářadí a postavte se tak, aby vaše tělo
a paže mohly odolávat silám zpětnému
rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť,
je-li ve vybavení nářadí, aby byla zaručena
maximální ovladatelnost při zpětném
rázu nebo při momentových reakcích
při spuštění nářadí. Uživatel nářadí
může zvládat momentové reakce nebo síly
zpětného rázu, jsou-li prováděna správná
opatření.
b) Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
c) Nestoupejte si do prostoru, do kterého
bude směřovat nářadí, dojde-li
k zpětnému rázu. Zpětný ráz vymrští nářadí
v opačném směru, než je směr otáčení
kotouče v místě sevření.
d) Pracujete-li s nářadím na úpravě rohů,
ostrých hran atd., buďte velmi opatrní.
Zabraňte odskakování a kmitání
příslušenství. Rohy, ostré hrany nebo
kmitání mají tendenci zachytávat rotující
příslušenství, což může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte s touto bruskou řezbářské
pilové kotouče nebo ozubené pilové
kotouče. Při použití těchto kotoučů dochází
často k zpětnému rázu nebo ke ztrátě
kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní výstrahy
specifické pro broušení
a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený
kotouč. Kotouče, které nejsou určeny pro
vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před
náhodným kontaktem s kotoučem.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
Neprovádějte broušení boční částí
rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací
kotouče jsou určeny pro obvodové
broušení. Boční síly působící na tyto kotouče
mohou způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné příruby podpírají kotouč, a tak snižují
riziko jeho prasknutí. Příruby pro rozbrušovací
kotouče se mohou odlišovat od přírub pro
brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro větší
nářadí není vhodný pro vyšší otáčky menšího
nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní
výstrahy specifické pro
rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou
hloubku řezu. Přílišné namáhání kotouče
9
zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení nebo
uváznutí kotouče v řezu a možnost zpětného
rázu nebo prasknutí kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč, v bodě
pracovní operace, směrem od vašeho těla,
možný zpětný ráz může vrhnout nářadí přímo
na vás.
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému rázu.
Přemýšlejte a provádějte potřebné úpravy,
abyste eliminovali příčinu zaseknutí řezného
kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Nechejte kotouč dosáhnout maximálních
otáček a opatrně zaveďte kotouč opět
do řezu. Zahájíte-li řez přímo v obrobku,
kotouč se může zaseknout v obrobku, může
z řezu vyskočit nebo může dojít k zpětnému
rázu.
nedostaly s krytem v žádném případě
do kontaktu. Drátěné kotouče nebo kartáče
mohou v důsledku prováděné práce nebo
odstředivých sil zvětšit svůj průměr.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných
látek.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky se
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů
obrobku.
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč
může způsobit přeřezání plynového nebo
vodovodního potrubí, elektrických vodičů nebo
předmětů, které mohou způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní výstrahy
specifické pro použití
drátěného kartáče
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče
jsou kartáčem odmršťovány i během
normálního použití. Nevyvíjejte na kartáč
nadměrný tlak, aby nedocházelo k příliš
velkému namáhání štětin kartáče. Štětiny
kartáče mohou lehce propíchnout lehký oděv
nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem
doporučeno použití krytu, dbejte na to,
aby se drátěný kotouč nebo kartáč
10
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (p), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na povrchu skříně nářadí.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 úhlovou brusku
1 ochranný kryt
1 boční rukojeť
1 sadu přírub
1 klíč se dvěma kolíky
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 4)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k poškození
zařízení nebo zranění osob.
a. Hlavní spínač
b. Odjišťovací spínač
c. Zajištění vřetena
d. Ochranný kryt
e. Boční rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Výkonné úhlové brusky D28400, D28401
jsou určeny k profesionálnímu broušení
a rozbrušování.
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než jsou
kotouče s prohloubeným středem a lamelové
kotouče.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická nářadí
pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním
odpojovacím transformátorem
s uzemňovací mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný
pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1 mm². Maximální
délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu vždy
odviňte celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
Montáž boční rukojeti (obr. 5,
6)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
Budete-li brusku používat pro broušení,
našroubujte boční rukojeť (e) pevně do jednoho
z otvorů (r) na jedné nebo druhé straně skříně
převodovky (obr. 5).
Budete-li brusku používat pro rozbrušování,
našroubujte boční rukojeť (e) pevně do horního
otvoru (s) nebo do jednoho z otvorů (t) na jedné
nebo druhé straně skříně převodovky (obr. 6).
Montáž drátěného kartáče
Našroubujte drátěný kartáč přímo na vřeteno,
aniž byste používali distanční kroužky a závitovou
přírubu.
Montáž a demontáž krytu
(obr. 2)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
11
UPOZORNĚNÍ: S touto bruskou musí
být používány kryty.
Používáte-li brusku D28400 nebo D28401 pro
rozbrušování kovu nebo zdiva, MUSÍ být použit
kryt typu 1. Kryty typu 1 si můžete zakoupit
u autorizovaných prodejců DEWALT.
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na tabulku
příslušenství pro broušení a rozbrušování
na konci této části, kde jsou uvedeny ostatní typy
příslušenství, které mohou být použity s těmito
bruskami.
1. Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby
vřeteno (o) směřovalo nahoru.
2. Uvolněte upínací svorku (f) a držte kryt (d)
nad nářadím, jako na uvedeném obrázku.
b. Při montáži rozbrušovacího kotouče musí
kroužek na upínací matici (h) směřovat
od kotouče (obr. 4B).
5. Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (c)
a otáčejte vřetenem (o), dokud nedojde k jeho
zablokování.
6. Přitáhněte upínací matici (h) pomocí
dodávaného klíče se dvěma kolíky.
7. Uvolněte zablokování vřetena.
8. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí klíče se
dvěma kolíky uvolněte upínací matici (h).
Před použitím nářadí
3. Srovnejte výstupky (k) se zářezy (l).
• Namontujte kryt a vhodný kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované
kotouče.
4. Stlačte kryt (d) směrem dolů a otočte jej
do požadované polohy.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba.
5. Zcela zavřete upínací svorku (f).
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
6. Ujistěte se, zda je řádně utažen šroub (m)
a zda je připevněn ochranný kryt.
7. Chcete-li kryt sejmout, postupujte
v obráceném pořadí výše uvedených kroků.
UPOZORNĚNÍ: Nemůže-li být kryt
utažen pomocí seřizovacího šroubu,
nářadí nepoužívejte. Z důvodu snížení
rizika způsobení zranění předejte
nářadí i kryt do autorizovaného
servisu, kde bude provedena oprava
nebo výměna krytu.
Montáž a demontáž brusného
nebo rozbrušovacího kotouče
(obr. 1, 3, 4)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené
příslušenství.
PROVOZ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
VAROVÁNÍ:
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (i) správně
na vřeteno (o) (obr. 3).
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
3. Položte kotouč (n) na podpěrnou přírubu (i).
Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným středem,
ujistěte se, zda vyvýšený střed (j) směřuje
k podpěrné přírubě (i).
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na kotouč boční tlak.
4. Našroubujte na vřeteno (o) závitovou upínací
matici (h) (obr. 4):
a. Při montáži brusného kotouče musí
kroužek na upínací matici (h) směřovat
ke kotouči (obr. 4A).
12
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte
jej několik minut v chodu naprázdno.
Správná poloha rukou (obr. 7)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění VŽDY
používejte správný úchop nářadí, jako
na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: NAHROMADĚNÍ
kovových pilin. Četné použití
lamelových kotoučů při práci s kovy
může vést k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým proudem. Chcete-li omezit
toto riziko, připojte před použitím
proudový chránič (RCD) a každý den
provádějte čištění větracích drážek
pomocí suchého stlačeného vzduchu
podle níže uvedených pokynů pro
údržbu nářadí.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (e) a druhou ruku
na zadní rukojeti nářadí (q), jako na obr. 7.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Hlavní spínač je opatřen odjišťovacím spínačem.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací
spínač (b) a následovně použijte hlavní spínač (a).
Uvolněte odjišťovací spínač (b).
ÚDRŽBA
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: Nevypínejte ani
nezapínejte nářadí v záběru.
Zajištění vřetena (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
Nářadí je vybaveno zajištěním vřetena (c), které
zabraňuje otáčení vřetena při montáži nebo
demontáži kotoučů. Používejte zajištění vřetena
pouze po vypnutí nářadí, po odpojení napájecího
kabelu a po úplném zastavení nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení
rizika poškození nářadí nepoužívejte
zajištění vřetena, je-li nářadí
v provozu. Mohlo by dojít k poškození
nářadí a namontované příslušenství
by se mohlo uvolnit a způsobit zranění
obsluhy.
Chcete-li zajistit vřeteno, stiskněte tlačítko
zajištění vřetena a otáčejte vřetenem, dokud
nedojde k zablokování jeho pohybu.
Práce s kovem
Používáte-li nářadí při práci s kovy, ujistěte se,
zda byl použit proudový chránič (RCD), aby bylo
zabráněno zbytkovým rizikům, která by byla
způsobena kovovými pilinami.
Způsobí-li proudový chránič (RCD) odpojení
napájení, odevzdejte nářadí do autorizovaného
servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: Při práci s kovy
v náročných provozních podmínkách
se může uvnitř nářadí nahromadit
vodivý prach. To může způsobit
poškození ochranné izolace uvnitř
nářadí a vytvořit potenciální riziko
úrazu elektrickým proudem.
Doporučujeme vám provádět čištění větracích
drážek každý den, abyste zabránili nahromadění
kovových pilin uvnitř nářadí. Viz část Údržba.
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což znamená,
že se blíží konec provozní životnosti uhlíků a že
musí být provedena údržba nářadí. Uhlíky nejsou
opravitelné. Odevzdejte nářadí autorizovanému
servisu DEWALT.
Mazání
Toto elektrické nářadí nevyžaduje žádné
doplňkové mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a schválený respirátor.
13
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace o vhodném příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zlikvidujte tento výrobek v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
14
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
Typ krytu
KRYT - TYP 27
Příslušenství
Popis
Brusný kotouč
s prohloubeným
středem
Lamelový kotouč
Drátěné kotouče
Montáž na brusku
Kryt - typ 27
Podpěrná příruba
Kotouč s prohloubeným středem
- typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné kotouče
se závitovou
maticí
Kryt - typ 27
Drátěný kotouč
Miskový drátěný
kotouč se
závitovou maticí
Kryt - typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka /
brusný papír
Kryt - typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný kotouč
Závitová upínací matice
15
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ (pokr.)
Typ krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Kotouč pro
rozbrušování
zdiva
OCHRANNÝ
KRYT - TYP 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
Ochranný kryt typ 1
Podpěrná příruba
Rozbrušovací kotouč
Závitová upínací matice
BEZ KRYTU
zst00240965 - 17-07-2014
16
Lešticí poduška
D28400
ÚHLOVÁ BRUSKA 2
©
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising