D28401 | DeWalt D28401 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

544666-40 SK
Preložené z pôvodného návodu
D28400
D28401
Obrázok 1
b
c
a
e
d
p
2
Obrázok 2
d
k
m
f
l
o
Obrázok 3
Obrázok 4
h
h
j
n
i
A
o
n
i
o
h
n
i
B
o
3
Obrázok 5
Obrázok 6
s
r
t
r
e
t
Obrázok 7
q
e
4
e
UHLOVÉ BRÚSKY
D28400, D28401
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky D EWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti D EWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
užívateľa profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie zdroja
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Závit vretena
Hmotnosť
V
W
min-1
mm
kg
D28400
230
3
2000
6500
230
M14
5,5*
D28401
230
3
2000
6500
230
M14
5,5*
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväte a krytu
LpA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
K WA(odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
značne predĺžiť doba pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Odhad miery vystavenia sa
pôsobeniu vibrácií by mal tiež
počítať s dobou, kedy je náradie
vypnuté alebo kedy je v chode, ale
nevykonáva žiadnu prácu. Tak sa
môže počas pracovnej doby značne
skrátiť doba pôsobenia vibrácií na
obsluhu.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré
chránia obsluhu pred účinkom
vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstvo, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Poistky
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
92
92
Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné
pokyny
3
103
3
103
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
3
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet)
určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah plošné brúsenie
ah,AG =
m/s²
5,5
5,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných
požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme
EN 60745 a môže sa použiť pre porovnanie
jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota
môže byť použitá na predbežný odhad vibrácií
pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však
náradie používa pre rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa nerobí dostatočná údržba,
veľkosť vibrácií môže byť odlišná.
Tak sa môže počas pracovnej doby
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného
zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá v prípade,
že sa jej nazabráni, môže spôsobiť
vážne alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá
v prípade, že sa jej nazabráni, môže
viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranení, ktorý v prípade, že sa mu
nezabrábi, môže viesť k poškodeniu
zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
5
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICE PRE STROJNÉ ZARIADENIA
09
D28400, D28401
Spoločnosť D EWALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 98/37/
EC (do 28. decembra 28, 2009), 2006/42/ES (od
29. decembra 2009), EN 60745-1, EN 607452-3.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti D EWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
18. 11. 2009
VAROVANIE: Aby ste znížili riziko
úrazu, prečítajte si návod na použitie.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
pre prácu s elektrickým náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom)
alebo náradie napájané z akumulátora (bez
prívodného kábla).
6
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže
viesť k spôsobeniu úrazu.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných priestoroch, ako sú
napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo
prašných látok. V elektrickom náradí
dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť
zapálenie prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Nikdy
akýmkoľvek spôsobom zástrčku
neupravujte. Pri náradí, ktoré je
chránené uzemnením, nepoužívajte
žiadne redukcie zástrčiek.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej
siete. Zabráňte kontaktu kábla
s horúcimi, mastnými a ostrými
predmetmi a pohyblivými časťami
náradia. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie. Použitie kábla na
vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí,
používajte prúdový chránič (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte,
čo robíte a pri práci s elektrickým
náradím premýšľajte. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu znižujú
riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu.Pred
pripojením k zdroju napätia alebo
pred vložením akumulátora, zdvíhaním
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickému rozvodu pokiaľ je
hlavný vypínač náradia v zapnutej polohe,
môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené
adaptérom na pripojenie zariadení
na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
b)
Pokiaľ nejde hlavný vypínač
náradia zapnúť a vypnúť, s náradím
nepracujte. Akékoľvek náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním údržby
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s jeho obsluhovaním
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte riadnu údržbu
elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov
a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Správne udržiavané rezné nástroje
s ostrými reznými ostriami sú menej
náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď. používajte podľa
týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie náradia na iné účely, než na aké
je určené, môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického náradia zverte
kvalifikovanému technikovi, ktorý
používa vhodné náhradné diely. Tak
zaistíte bezpečný chod náradia.
DOPLNKOVÉ ZVLÁŠTNE
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre všetky
pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo
skonštruované tak, aby pracovalo ako
brúska, drôtená kefa, leštička alebo
rozbrusovačka. Naštudujte si všetky
bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky
7
a technické údaje uvedené pre toto
náradie. Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu elektrickým
prúdom, požiaru a vážnemu zraneniu.
b) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie
je špecificky navrhnuté a odporučené
výrobcom náradia. I keď sa môže iné
príslušenstvo použiť s Vaším elektrickým
náradím, neznamená to, že je zaistená jeho
bezpečná prevádzka.
c) Menovité otáčky príslušenstva musia
minimálne zodpovedať maximálnym
otáčkam uvedeným na elektrickom
náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča
rýchlejšie než sú jeho povolené maximálne
otáčky, sa môže roztrhnúť alebo rozlomiť.
d) Vonkajší priemer a hrúbka použitého
príslušenstva musia zodpovedať
rozmerom a kapacite Vášho elektrického
náradia. Príslušenstvo s nesprávnou
veľkosťou nemôže byť zodpovedajúcim
spôsobom chránené a ovládané.
e) Veľkosť upínacích otvorov kotúčov,
prírub, oporných podložiek alebo iného
príslušenstva musí zodpovedať veľkosti
vretena elektrického náradia. Kotúče
s upínacími otvormi, ktoré nezodpovedajú
montážnym dielom elektrického náradia,
sa nebudú točiť stabilne, budú nadmerne
vibrovať a môžu spôsobiť stratu kontroly.
f) Poškodené príslušenstvo nepoužívajte.
Pred každým použitím príslušenstvo
skontrolujte. Na brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie je z nich odštiepené. Na oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Na drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k jeho poškodeniu a ak je to nutné,
použite nepoškodené príslušenstvo.
Po kontrole a montáži príslušenstva
sa postavte Vy i ostatné osoby tak,
aby ste stáli mimo rovinu rotujúceho
príslušenstva a na jednu minútu zapnite
náradie v maximálnych otáčkach
naprázdno. V tomto testovacom čase sa
poškodené kotúče obvykle roztrhnú na
kúsky.
g) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. V závislosti od spôsobu použitia
si nasaďte ochrannú masku, ochranné
alebo bezpečnostné okuliare. Podľa
8
situácie používajte protiprachovú
masku, chrániče sluchu, rukavice
a protipracovnú zásteru schopnú
zachytiť drobné brúsne častice alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku
musí byť schopná zastaviť odlietavajúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
operáciách. Použitie masky proti prachu
alebo respirátora musí byť schopné
filtrovať častice, ktoré sa vytvárajú počas
Vašej práce. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
h) Udržujte okolostojace osoby v bezpečnej
vzdialenosti od pracoviska. Každý, kto
vstupuje do pracovného priestoru, musí
byť vybavený prvkami osobnej ochrany.
Fragmenty obrobku alebo úlomky kotúča
môžu odlietavať a spôsobiť úraz i mimo
priameho miesta práce.
i) Pri prácach, počas ktorých môže dôjsť
ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie iba za izolované
povrchy určené pre uchopenie náradia.
Pri kontakte príslušenstva so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti
náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
j) Udržujte prívodný kábel v bezpečnej
vzdialenosti od rotujúceho príslušenstva.
Pri strate kontroly môže dôjsť k preseknutiu
alebo obrúseniu kábla a Vaša ruka môže
byť zachytená a vtiahnutá do rotujúceho
príslušenstva.
k) Nikdy neodkladajte elektrické náradie,
pokiaľ nedôjde k úplnému zastaveniu
rotujúceho príslušenstva. Rotujúce
príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
l) Nezapínajte elektrické náradí, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by mohol
spôsobiť zachytenie za Vaše oblečenie
a vniknutie príslušenstva do Vášho tela.
m) Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
n) Nepoužívajte elektrické náradie
v blízkosti horľavých materiálov. Iskry
môžu spôsobiť vznietenie týchto horľavín.
o) Nepracujte s príslušenstvom, ktorého
použitie vyžaduje chladiacu kvapalinu.
Použitie vody alebo inej chladiacej kvapaliny
môže viesť k smrteľnému úrazu elektrickým
prúdom alebo k inému zraneniu.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE VŠETKY PRACOVNÉ
OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu a prevencia
pred spätným rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie
alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča,
podpernej podložky, kefy alebo akéhokoľvek
iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie
spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho
príslušenstva, ktoré ešte naviac v bode kontaktu
spôsobí stratu kontroly nad náradím a jeho
pohyb v opačnom smere, než je smer otáčania
príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie
a môže tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom
nahor alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť
smerom k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti
od smeru pohybu kotúča v bode, kde došlo
k jeho zovretiu. Za týchto podmienok môžu tiež
brúsne kotúče prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo pracovných
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
a) Udržujte stále pevný úchop elektrického
náradia a postavte sa tak, aby Vaše telo
a ruky mohli odolávať silám spätného
rázu. Vždy používajte prídavnú rukoväť,
ak je vo výbave náradia, aby bola
zaručená maximálna ovládateľnosť pri
spätnom ráze alebo pri momentových
reakciách pri zapnutí náradia. Užívateľ
náradia môže zvládať momentové reakcie
alebo silu spätného rázu, ak sa robia
správne opatrenia.
b) Nikdy neumiestňujte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše
ruky.
c) Nestojte v priestore, do ktorého bude
smerovať náradie, ak dôjde k spätnému
rázu. Spätný ráz vymrští náradie v opačnom
smere, než je smer otáčania kotúča
v mieste zovretia.
d) Ak pracujete s náradím na úprave rohov,
ostrých hrán atď., buďte veľmi opatrní.
Zabráňte odskakovaniu a kmitaniu
príslušenstva. Rohy, ostré hrany alebo
kmitanie majú tendenciu zachytávať rotujúce
príslušenstvo, čo môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím alebo spätný ráz.
e) Nepoužívajte s touto brúskou rezbárske
pílové kotúče alebo ozubené pílové
kotúče. Pri použití týchto kotúčov dochádza
často k spätnému rázu alebo ku strate
kontroly nad náradím.
Bezpečnostné výstrahy špecifické
pre brúsenie a rozbrusovanie
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporučené pre Vaše elektrické náradie
a príslušný kryt určený pre zvolený
kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre
Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim
spôsobom chránené a sú nebezpečné.
b) Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak,
aby zaručoval maximálnu bezpečnosť
a aby bola pred užívateľom náradia
obnažená iba minimálna časť kotúča.
Kryt pomáha chrániť užívateľa náradia pred
odlietavajúcimi úlomkami kotúča a pred
náhodným kontaktom s kotúčom.
c) Kotúče sa musia používať iba pre
odporučené aplikácie. Napríklad:
Nebrúste bočnou časťou
rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie
kotúče sú určené pre obvodové
brúsenie. Bočné sily pôsobiace na tieto
kotúče môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
d) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne príruby podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
e) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčšších brúsok. Kotúč určený pre
väčšie náradie nie je vhodný pre vyššie
otáčky menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné výstrahy
špecifické pre rozbrusovanie
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč
a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú
hĺbku rezu. Prílišné namáhanie kotúča
zvyšuje záťaž a náchylnosť ku krúteniu
alebo uviaznutiu kotúča v reze a možnosť
spätného rázu alebo prasknutia kotúča.
9
b) Nestavajte sa v osi a za os rotujúceho
kotúča. Ak sa pohybuje kotúč, v bode
pracovnej operácie, smerom od Vášho tela,
možný spätný ráz môže vrhnúť náradie
priamo na Vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča
alebo ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu
k prerušeniu rezu, vypnite náradie
a držte ho bez pohybu, dokiaľ nedôjde
k úplnému zastaveniu kotúča. Nikdy
sa nepokúšajte vybrať kotúč z rezu, ak
je kotúč v pohybe, pretože by mohlo
dôjsť k spätnému rázu. Premýšľajte
a vykonávajte potrebné úpravy, aby ste
eliminovali príčinu zaseknutia rezného
kotúča.
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Nechajte kotúč dosiahnuť maximálne
otáčky a opatrne zaveďte kotúč opäť
do rezu. Ak začnete rez priamo v obrobku,
kotúč sa môže zaseknúť v obrobku,
môže z rezu vyskočiť alebo môže dôjsť
k spätnému rázu.
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť
vylúčené isté zostatkové riziká. Tieto riziká sú
nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
pri použití.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím náradia.
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných
látok.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky
si podoprite, aby ste minimalizovali
riziko zovretia kotúča a spätného rázu.
Veľké obrobky majú pôsobením vlastnej
hmotnosti tendenciu sa prehýbať. Podpery
musia byť umiestnené pod obrobkom
na oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti okrajov obrobku.
f) Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo
do iných materiálov, za ktoré nevidíte,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč
môže spôsobiť prerezanie plynového alebo
vodovodného potrubia, elektrických vodičov
alebo predmetov, ktoré môžu spôsobiť
spätný ráz.
Bezpečnostné výstrahy špecifické
pre použitie drôtenej kefy
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy
sú kefou odmršťované i pri normálnom
použití. Nevyvíjajte na kefu nadmerný
tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému
namáhaniu štetín kefy. Štetiny kefy môžu
ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
b) Ak sa pri práci s kefou odporúča použiť
kryt, dbajte na to, aby sa drôtený kotúč
alebo kefa nedostali s krytom v žiadnom
prípade do kontaktu. Drôtené kotúče alebo
kefy môžu v dôsledku vykonávanej práce
alebo odstredivých síl zväčšiť svoj priemer.
10
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR.
1)
Dátumový kód (p), ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 uhlovú brúsku
1 ochranný kryt
1 bočnú rukoväť
1 sadu prírub
1 kľúč s dvoma kolíkmi
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 4)
VAROVANIE: Nevykonávajte žiadne
úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo
k poškodeniu náradia.
a. Hlavný vypínač
b. Uvoľňovacie tlačidlo
c. Aretácia vretena
d. Ochranný kryt
e. Bočná rukoväť
POUŽITIE VÝROBKU
Elektrické uhlové brúsky D28400, D28401
sú určené na profesionálne brúsenie
a rozbrusovanie.
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú
kotúče s prehĺbeným stredom a lamelové
kotúče.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom
prostredí alebo v prostredí s výskytom horľavých
kvapalín a plynov.
Tieto uhlové brúsky sú náradím na profesionálne
použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak toto zariadene používajú
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie D EWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
s bezpečnostným transformátorom
s uzemňovacou clonou medzi
primárnym a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený špeciálne upraveným káblom,
ktorý je dodávaný autorizovaným servisom
D EWALT.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (pozri technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1 mm² a maximálna
dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor. Pred
opätovným pripojením náradie stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Montáž bočnej rukoväte (obr. 5, 6)
VAROVANIE: Pred použitím náradie
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
Ak budete brúsku používať na brúsenie,
naskrutkujte bočnú rukoväť (e) pevne do
jedného z otvorov (r) na jednej alebo druhej
strane skrine prevodovky (obr. 5).
Al budete brúsku používať na rozbrusovanie,
naskrutkujte bočnú rukoväť (e) pevne do
horného otvoru (s) alebo do jedného z otvorov (t)
na jednej alebo druhej strane skrine prevodovky
(obr. 6).
Montáž drôtenej kefy
Naskrutkujte drôtenú kefu priamo na vreteno,
bez toho, aby ste používali dištančné krúžky
a závitovú prírubu.
Montáž a demontáž krytu (obr. 2)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor. Pred
opätovným pripojením náradie stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
UPOZORNENIE: S touto brúskou sa
musia používať kryty.
11
Ak používáte brúsku D28400 alebo D28401
na rozbrusovanie kovu alebo muriva, MUSÍ
sa použiť kryt typu 1. Kryty typu 1 si môžete
zakúpiť u autorizovaných predajcov DEWALT.
POZNÁMKA: Pozrite si prosím tabuľku
príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
1. Položte uhlovú brúsku na stôl tak, aby
vreteno (o) smerovalo nahor.
2. Uvoľnite upínaciu svorku (f) a držte kryt (d)
nad náradím, ako je uvedené na obrázku.
5. Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (c)
a otáčajte vretenom (o), pokiaľ nedôjde
k jeho zablokovaniu.
6. Pritiahnite upínaciu maticu (h) pomocou
dodávaného kľúča s dvoma kolíkmi.
7. Uvoľnite zablokovanie vretena.
8. Ak chcete kotúč demontovať, pomocou
kľúča s dvoma kolíkmi uvoľnite upínaciu
maticu (h).
Pred použitím náradia
3. Zarovnajte výstupky (k) so zárezmi (l).
• Namontujte kryt a vhodný kotúč.
Nepoužívajte nadmerne opotrebované rezné
kotúče.
4. Stlačte kryt (d) smerom dole a otočte ho do
požadovanej polohy.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba.
5. Zavrite celkom upínaciu svorku (f).
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
6. Uistite sa, či je riadne utiahnutá skrutka (m)
a či je pripevnený ochranný kryt.
7. Ak chcete kryt vybrať, postupujte
v opačnom poradí vyššie uvedených krokov.
UPOZORNENIE: Ak sa nedá kryt
utiahnuť pomocou nastavovacej
skrutky, náradie nepoužívajte.
Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
zranení predajte náradie i kryt do
autorizovaného servisu, kde bude
vykonaná oprava alebo výmena
krytu.
Montáž a demontáž brúsneho alebo
rozbrusovacieho kotúča (obr. 1, 3, 4)
VAROVANIE: Poškodené
príslušenstvo nepoužívajte.
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
2. Nasaďte podpornú prírubu (i) správne na
vreteno (o) (obr. 3).
3. Položte kotúč (n) na podpornú prírubu (i). Ak
pripevňujete kotúč s vyvýšeným stredom,
uistite sa, či vyvýšený stred (j) smeruje
k podpornej prírube (i).
4. Naskrutkujte na vreteno (o) závitovú
upínaciu maticu (h) (obr. 4):
a. Pri montáži brúsneho kotúča musí krúžok
na upínacej matici (h) smerovať ku kotúču
(obr. 4A).
b. Pri montáži rozbrusovacieho kotúča musí
krúžok na upínacej matici (h) smerovať
od kotúča (obr. 4B).
12
PREVÁDZKA
Pokyny na obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor. Pred
opätovným pripojením náradie stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Nevyvíjajte bočný tlak na kotúč.
• Vyvarujte sa preťažovaniu náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno.
Správna poloha rúk (obr. 7)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia VŽDY
správne držte náradie, ako je
uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte
nezvyklé reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (e) a druhú ruku na
zadnej rukoväti (q), ako je uvedené na obr. 7.
Odoporúčame Vám čistiť vetracie drážky každý
deň, aby ste zabránili nahromadeniu kovových
pilín vo vnútri náradia. Viď časť Údržba.
Použitie lamelových kotúčov
VAROVANIE: Nahromadenie
kovových pilín. Časté použitie
lamelových kotúčov pri práci s kovmi
môže viesť k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým prúdom. Ak chcete
obmeziť toto riziko, pripojte pred
použitím prúdový chránič (RCD)
a každý deň čistite vetracie drážky
pomocou suchého stlačeného
vzduchu podľa nižšie uvedených
pokynov pre údržbu náradia.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Hlavný vypínač má odisťovacie tlačidlo.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovacie
tlačidlo (b) a následne použite hlavný vypínač
(a).
Uvoľnite odisťovacie tlačidlo (b).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
VAROVANIE: Nevypínajte ani
nezapínajte náradie v zábere.
Zaistenie vretena (obr. 1)
Náradie má aretáciu vretena (c), ktorá zabraňuje
otáčaniu vretena pri montáži alebo demontáži
kotúčov. Používajte zaistenie vretena iba po
vypnutí náradia, po odpojení prívodného kábla
a po úplnom zastavení náradia.
POZNÁMKA: Z dôvodu obmedzenia
rizika poškodenia náradia
nepoužívajte aretáciu vretena, ak
je náradie v chode. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu náradia a namontované
príslušenstvo by sa mohlo uvoľniť
a spôsobiť zranenie obsluhy.
Ak chcete zaistiť vreteno, stlačte tlačidlo
zaistenia vretena a otáčajte vretenom, pokiaľ
nedôjde k zablokovaniu jeho pohybu.
Práca s kovom
Ak používate náradie pri práci s kovmi, uistite
sa, či bol použitý prúdový chránič (RCD), aby
sa zabránilo zbytkovým rizikám, ktoré by boli
spôsobené kovovými pilinami.
Ak spôsobí prúdový chránič (RCD)
odpojenie napájania, odovzdajte náradie do
autorizovaného servisu DEWALT.
VAROVANIE: Pri práci s kovmi
v náročných pracovných
podmienkach sa môže vo vnútri
náradia nahromadiť vodivý prach. To
môže spôsobiť poškodenie ochrannej
izolácie vo vnútri náradia a vytvoriť
potenciálne riziko úrazu elektrickým
prúdom.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá
bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
správnej údržby a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva
z dôvodu zníženia rizika vážneho
zranenia vždy vypnite náradie
a vyberte z neho akumulátor. Pred
opätovným pripojením náradie stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
Odpojovacie uhlíky
Motor bude automaticky zastavený, čo
znamená, že sa blíži koniec pracovnej životnosti
uhlíkov a že musí byť spravená údržba náradia.
Uhlíky nie sú opraviteľné. Odovzdajte náradie
autorizovanému servisu DEWALT.
Mazanie
Toto elektrické náradie nevyžaduje žiadne
doplnkové mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Akonáhle sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadia nečistoty a prach,
ofúkajte kryt náradia prúdom
13
suchého stlačeného vzduchu. Pri
vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie
nekovových častí náradia
nepoužívajte nikdy rozpúšťadlá
alebo agresívne chemikálie. Tieto
chemikálie môžu oslabiť materiály
používané v týchto častiach píly.
Používajte handru navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy
nedovoľte, aby sa do náradia dostala
akákoľvek kvapalina. Žiadne časti
náradia neponárajte do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo,
než je príslušenstvo ponúkané
spoločnosťou D EWALT, nebolo
s týmto výrobkom testované.Preto
by mohlo byť použitie takéhoto
príslušenstva s týmto náradím veľmi
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou D EWALT.
Ďalšie informácie o vhodnom príslušenstve
získate u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať
alebo ak chcete prístroj vymeniť za nový,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zlikvidujte tento výrobok v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
14
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
technickej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte prosím Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky.
Zoznam servisných stredísk DEWALT
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE
Typ krytu
KRYT - TYP 27
Príslušenstvo
Popis
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
Lamelový kotúč
Drôtené kotúče
Montáž na brúsku
Kryt - typ 27
Podporná príruba
Kotúč s prehĺbeným stredom typ 27
Závitová upínacia matica
Drôtené kotúče
so závitovou
maticou
Kryt - typ 27
Drôtený kotúč
Miskový
drôtený kotúč
so závitovou
maticou
Kryt - typ 27
Drôtená kefa
Podporná
podložka /
brúsny papier
Kryt - typ 27
Gumená podporná podložka
Brúsny kotúč
Závitová upínacia matica
15
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE A ROZBRUSOVANIE (pokr.)
Typ krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Kotúč na
rozbrusovanie
muriva
KRYT - TYP 1
Kotúč na
rozbrusovanie
kovu
Diamantové
rozbrusovacie
kotúče
Kryt - typ 1
Podporná príruba
Rozbrusovací kotúč
Závitová upínacia matica
BEZ KRYTU
zst00240991 - 17-07-2014
16
Leštiaca
podložka /
leštiaci poťah
D28400
UHLOVÁ BRÚSKA 2
©
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising