KD975 | Black&Decker KD975 ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

382013-36 BAL
www.blackanddecker.eu
KD975
KD985
KD990
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
11
18
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
24
2
5
3
4
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaše rotacijsko kladivo za udarno vrtanje
Black & Decker je zasnovano vrtanju v les, kovino,
plastiko, beton ter privijanju, za privijanje in odvijanje
vijakov in za lahka dela z uporabo dleta. To orodje je
namenjeno samo domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Pozor! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni
udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo
v prihodnje. Izraz „električno orodje“ v vseh spodaj
navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno
napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična) električna orodja.
1. Navodila za varno delo
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo električnega orodja naj bodo
otroci in drugi opazovalci na varni oddaljenosti. Odvračanje od dela lahko povzroči, da
izgubite kontrolo nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča. Z ozemljenimi
električnimi orodji ne uporabljajte adapterjev
za vtiče. Nespremenjen vtič in vtičnica, ki ustreza
vtiču bo znatno zmanjšala možnost električnega
udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
površinami, kot so vodovodna napeljava,
radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju. Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Po-
skrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba primernega napajalnega
kabla za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje možnost električnega
udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da
bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja v električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Pred vklopom se prepričajte, da ste odstranili
ključe in orodja za nastavitve. Orodje ali ključ,
ki ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Ohranite pravilno
telesno držo in ravnovesje. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
5
SLOVENŠČINA
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite električno orodje, ki je ustrezno za vaše
delo. Pravilno električno orodje bo delo boljše in
varneje opravilo v okviru zmogljivosti, za katere
je bilo zasnovano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne
nadomestne dele. Ta način zagotavlja, da je
ohranjena varnost električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Pozor! Dodatna varnostna navodila za rotacijska kladiva in dleta
♦
Uporabljajte zaščito za ušesa. Izpostavljenost
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena
orodju. Izguba nadzora nad orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček za rezanje dotakne skrite napeljave
ali lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Če se pripomoček za rezanje dotakne žice pod
napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči hude
telesne poškodbe uporabnika.
Nikoli ne uporabljajte dleta v rotacijskem načinu
delovanja. Dleto se bo zagozdilo v materialu in
povzročilo rotacijo orodja.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če
držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo,
bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se vrha vrtalne konice takoj po
končanem vrtanju, ker je lahko vroča.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način
uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan,
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana
vrednost vibracij se lahko uporablja kot predhodna
ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
SLOVENŠČINA
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Montaža pribora (sl. B)
Oznake na orodju
♦
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
♦
♦
♦
Pozor! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vsebuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele.
1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Gumb za vklop zapore
3. Stikalo za smer delovanja naprej/nazaj
4. Krmilni gumb za spreminjanje hitrosti
5. Gumb za izbiro načina vrtanja
6. Vpetje
7. Stranski ročaj
8. Omejevalnik globine
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega
omrežja.
Montaža stranskega ročaja in omejevalnika
globine (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Obračajte oprijemni del ročaja v nasprotni smeri
gibanja urinega kazalca, dokler bo odprtina stranskega ročaja (7) dovolj velika, da ga vstavite na
orodje, kot prikazuje ilustracija.
Obrnite stranski ročaj v želeni položaj.
V montažno luknjo vstavite omejevalnik globine
(8), kot je prikazano.
Nastavite omejevalnik globine v želen položaj.
Maksimalna globina vrtanja je enaka razdalji med
vrhom svedra in sprednjo stranjo omejevalnika
globine.
Z obračanjem oprijemnega dela ročaja v smeri
gibanja urinega kazalca zategnite stranski ročaj.
♦
Počistite in naoljite vpenjalno steblo (9) pribora.
Obroč (10) povlecite nazaj in vstavite vpenjalno
steblo v vpetje (6) orodja.
Pritisnite pribor navzdol in ga nekoliko zavrtite,
tako da se ujame z režami.
Povlecite za pribor, da se prepričate, da je ustrezno pritrjen. Pri funkciji udarjanja s kladivom se
mora pribor, ko je blokiran v vpenjalu, neovirano
premikati za več centimetrov aksialno.
Za odstranitev pribora povlecite obroč (10) nazaj
in iztaknite pribor.
KD985/KD990 - Vstavljanje vpenjalne glave
s ključem (sl. C)
♦
Vstavite vpenjalno steblo (11) priložene vpenjalne
glave (12) v vpetje, kot je opisano zgoraj.
Opozorilo! Nikoli ne uporabljajte standardnih vpenjalnih glav s ključem v načinu vrtanja s kladivom.
KD985/KD990 - Vstavljanje pribora v vpenjalno glavo s ključem (sl. D)
♦
♦
♦
Odprite vpenjalno glavo, tako da zavrtite obroč
(13).
Vstavite steblo svedra (14) v vpenjalno glavo.
Vstavite ključ vpenjalne glave (15) v vsako od
lukenj (16) na strani vpenjalne glave in zavrtite,
dokler ni trdno privita.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
gibajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge uporabe orodja. Če delate z orodjem dalj časa,
poskrbite za redne odmore.
♦ Okvaro sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja
(na primer: delo z lesom, posebej hrastovim,
bukovim in s stiskalnicami).
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje svojo lastno hitrostjo.
Ne preobremenjujte orodja.
7
SLOVENŠČINA
Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop
preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
Vklop in izklop
♦
Izbira delovnega načina (sl. E)
Orodje lahko uporabljate v treh delovnih načinih:
Zavrtite gumb za izbiro načina vrtanja (5) proti ustreznemu položaju, kot to označujejo znaki.
Vrtanje
♦ Za vrtanje v kovino, les in plastiko in za vijačenje, nastavite gumb za izbiro načina vrtanja (5)
v položaj .
♦ Pri vijačenju začnite pri nizki hitrosti. Pri odvijanju
vijakov se hitrost vrtenja samodejno zmanjša.
Udarno vrtanje
♦ Za udarno vrtanje v beton in gradbenih opravilih,
.
gumb za izbiro načina vrtanja (5) v položaj
♦ Pri udarnem vrtanju orodje ne sme poskakovati
in mora teči gladko. Če je potrebno, povečajte
hitrost delovanja.
Udarjanje
♦ Pri udarjanju z zaporo vretena in pri lažjimi izsekovalnimi deli, ter drobljenju, nastavite gumb za
izbiro načina vrtanja (5) v položaj .
♦ Stikalo za smer delovanja naprej/nazaj mora biti
na položaju za naprej.
♦ Pri preklopu z udarnega vrtanja na način dela
z dletom zavrtite dleto v ustrezni položaj. Če med
spremembo načina opazite odpor, rahlo zavrtite
dleto, tako da vključite zaporo vretena.
Izbira smeri vrtenja
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov in pri delu z dletom
uporabite rotacijo v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri odvijanju vijakov ali odstranjevanju
zagozdenega svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj
(v nasprotni smeri gibanja urinega kazalcev).
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za smer delovanja naprej/nazaj (3) v levo.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za smer delovanja naprej/nazaj v desno.
Opozorilo! Nikoli ne spreminjajte smeri rotacije med
delovanjem motorja.
Nastavitev globine vrtanja (sl. F)
♦
Zrahljajte stranski ročaj (7) tako, da zavrtite
oprijemni del ročaja v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca.
Nastavite omejevalnik globine (8) na želeno
nastavitev. Maksimalna globina vrtanja je enaka
razdalji med vrhom svedra in sprednjo stranjo
omejevalnika globine.
Z obračanjem oprijemnega dela ročaja v smeri
gibanja urinega kazalca zategnite stranski ročaj.
♦
♦
8
♦
♦
♦
♦
Orodje vključite s pritiskom na stikalo za spreminjanje hitrosti (1). Hitrost orodja je odvisna
od dolžine pritiska na stikalo. Nastavite krmilni
gumb za spreminjanje hitrosti (4) na ustrezno
nastavitev.
Hitrosti v razponu od 1 do 6 uporabite le za kratko
časovno obdobje.
Praviloma uporabljajte nižje hitrosti za vrtanje
vrtin velikega premera in visoke hitrosti za vrtanje
vrtin manjšega premera.
Za neprekinjeno vrtanje pritisnite gumb za vklop
zapore (2) in sprostite stikalo za izbiro hitrosti.
Ta možnost je na voljo samo pri rotacijo v smeri
naprej (v smeri gibanja urinega kazalca).
Orodje izključite, tako da sprostite stikalo za izbiro
hitrosti. Med neprekinjenim delovanjem izključite
orodje tako, da ponovno pritisnete na stikalo za
izbiro hitrosti in ga sprostite.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. Вlack & Deckerjevi pripomočki Piranha so
izdelani po najvišjih merilih kakovosti in zasnovani
tako, da od orodja dobite najboljšo delovno storilnost.
Z uporabo tega pribora boste lahko svoje orodje kar
najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaša Вlack & Decker baterijska ali električna naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo
brez posebnega vzdrževanja. Trajno in učinkovito
delovanje naprave je odvisno predvsem od nege in
rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/
brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Orodje/napravo izključite in odklopite iz omrežne
napetosti.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz naprave/orodja, če ima naprava/orodje vložen ločen baterijski
vložek.
♦ Če ima orodje vgrajeno notranjo baterijo, jo
popolnoma izpraznite in orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem polnilnika izključite vtič iz omrežne napetosti. Polnilnik razen rednega čiščenja
ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno počistite ventilacijske reže na vaši napravi/orodju/polnilniku. Pri tem uporabite mehko
ščetko ali suho krpo.
♦ Z vlažno krpo redno počistite ohišje motorja. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ Redno odprite vpenjalno glavo in jo rahlo udarite
ob trdo površino, da iz notranjosti odstranite prah
(če je nameščena).
SLOVENŠČINA
Zamenjava električnega napajalnega vtiča
(samo Velika Britanija in Irska)
Če morate vgraditi nov vtič napajalnega kabla:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko faznega voda
novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko nevtralnega
voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov.
Naprava ne sme biti odložena med mešane
komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Omogočite, da bo izdelek primeren za
ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo
nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Vhodna napetost
Vhodna moč
Hitrost v praznem teku
Hitrost udarjanja
Sila udarjanja
Maks. zmogljivost vrtanja
Beton
Jeklo
Les
Teža
Vizmenična
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
KD975
TIP 2
230
710
0 - 980
0 - 5180
1,8
KD985
TIP 2
230
800
0 - 980
0 - 5180
2,2
KD990
TIP 2
230
850
0 - 980
0 - 5180
2,4
22
13
30
3,4
24
13
30
3,4
26
13
30
3,4
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 96 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A),
Raven zvočne moči(LpA) 107 dB (A), odstopanje (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Udarno vrtanje v beton (ah, ID) 14,9 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²,
Uporaba dleta (ah) 9,0 m/s², odstopanje (K) 1,5 m/s²
ES izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
KD975/KD985/KD990
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Izdelki so v celoti skladni z direktivama 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
Black & Decker na spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke
in daje to izjavo v korist Вlack & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global
Engineering
Вlack & Decker Europe, 210
Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
26/11/2013
9
SLOVENŠČINA
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Вlack & Deckerjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah na
voljo na internetu: www.2helpU.com
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk ter registrirajte
svoj novi Black & Deckerjev izdelek; obenem vas
bomo tako lahko tudi obveščali o novih izdelkih
in posebnih ponudbah. Za več informacij glede
blagovne znamke Вlack & Decker in njegovih
izdelkih, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrirajte svoj kupljeni izdelek online na naslovu
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ali pošljite podatke s svojim imenom, priimkom in
šifro izdelka Вlack & Deckerju v vaši državi.
10
HRVATSKI
Namjena
Ova udarna bušilica Вlack & Decker predviđena je
za bušenje u drvu, metalu, plastici i zidovima te za
rad s vijcima i lagane radove s dlijetom. Ovaj je alat
predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje
navedenih upozorenja i uputa može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz „električni alat“ u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na ovaj električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem
droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
tijekom rada s električnim alatom može dovesti
do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite
s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav. To pruža bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
11
HRVATSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili pohrane električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili savinutih pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. To omogućuje sigurnu uporabu alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
♦
♦
♦
12
♦
♦
♦
♦
♦
kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom,
taj se napon može prenijeti na metalne dijelove
alata i izazvati električni udar rukovatelja.
Dlijeto nikad ne koristite u rotacijskom načinu
rada. Nastavak će se zaglaviti u materijalu i izazvati rotaciju bušilice.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način
učvrstite radni materijal za stabilnu platformu.
Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo
oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti
do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za bušenje odmah nakon bušenja jer može biti vruć.
Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili
opreme, kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću
ovog alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih
osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili
im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala
uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu
se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata.
Deklarirana vrijednost emisije vibracija može se
upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušaće i udarne čekiće
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Koristite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite na mjestima na
kojima bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili kabelom alata. U slučaju
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe i način korištenja alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do
postizanja pune radne brzine.
HRVATSKI
Oznake na alatu
♦
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
♦
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
1. Prekidač s regulacijom brzine
2. Tipka za blokiranje
3. Prekidač za rad naprijed/natrag
4. Gumb regulatora brzine
5. Birač načina bušenja
6. Prihvatna glava
7. Bočni rukohvat
8. Graničnik dubine
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje bočnog rukohvata i graničnika
dubine (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Ručku zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljki
na satu kako biste bočni rukohvat (7) mogli namjestiti na prednji dio alata, kao što je prikazano
na slici.
Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj.
Graničnik dubine (8) umetnite u otvor držača,
kao što je prikazano na slici.
Graničnik dubine postavite u željeni položaj.
Najveća dubina bušenja jednaka je udaljenosti
između vrha nastavka za bušenje i prednjeg ruba
graničnika dubine.
Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke
u smjeru kazaljki na satu.
Postavljanje pribora (sl. B)
♦
♦
♦
Očistite i podmažite dršku (9) pribora.
Povucite navlaku (10) i umetnite dršku u držač
alata (6).
Nastavak pritisnite prema unutra i lagano zakrećite dok ne sjedne u utore.
Povucite nastavak kako biste provjerili je li
pravilno učvršćen. Funkcija udaranja čekićem
zahtijeva mogućnost pomicanja pribora nekoliko
centimetara duž njegove osi, dok je učvršćen
u prihvatnoj glavi.
Da biste uklonili pribor, povucite navlaku (10)
i izvucite pribor.
KD985/KD990 - Postavljanje glave s ključem
(sl. C)
♦
Postavite prihvatni dio (11) isporučene glave (12)
u držač alata na prethodno opisan način.
Upozorenje! Glave s ključem nikad ne upotrebljavajte u načinu rada „bušenje čekićem“.
KD985/KD990 - Postavljanje pribora u glavu
s ključem (sl. D)
♦
♦
♦
Otvorite glavu zakretanjem obujmice (13).
Osovinu nastavka (14) umetnite u glavu.
Ključ za glavu (15) umetnite u svaki otvor (16)
na bočnoj strani glave i čvrsto pritegnite.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovite pauze tijekom dulje
uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr.
prilikom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu
provjerite raspored ožičenja i cijevi.
Odabir način rada (crtež E)
Alat je moguće koristiti u tri načina rada. Zakrenite
sklopku načina bušenja (5) u željeni položaj, kako je
naznačeno simbolima.
13
HRVATSKI
Bušenje
♦ Za bušenje u čeliku, drvu i plastici te za rad s vijcima, birač načina rada (5) postavite u položaj .
♦ Rad s vijcima započnite malom brzinom. Brzina
se prilikom uklanjanja vijaka automatski smanjuje.
♦
Udarno bušenje
♦ Za udarno bušenje zidova i betona postavite birač
.
načina bušenja (5) u položaj
♦ Prilikom udarnog bušenja alat ne smije poskakivati i mora raditi ravnomjerno. Ako je potrebno,
povećajte brzinu.
♦
Rad čekićem
♦ Za rad čekićem s blokadom osovine te za lagano
klesanje i otkidanje, birač načina bušenja (5)
postavite u položaj .
♦ Provjerite je li birač za rad naprijed/natrag u položaju za rad „prema naprijed“.
♦ Prilikom prebacivanja s udarnog bušenja na rad
s dlijetom, zakrenite dlijeto u željeni položaj. Ako
tijekom promjene načina rada osjetite otpor, dlijeto lagano zakrenite kako biste aktivirali blokadu
osovine.
Odabir smjera rotacije
Za bušenje, pritezanje vijaka i za rad s dlijetom upotrijebite rotaciju „prema naprijed“ (u smjeru kazaljki na
satu). Za oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka
za bušenje upotrijebite obrnutu rotaciju (suprotno od
smjera kazaljki na sati).
♦ Za odabir rotacije „prema naprijed“, klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (3) pritisnite ulijevo.
♦ Za odabir suprotne rotacije, klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag pritisnite udesno.
Upozorenje! Smjer rotacije nikad ne mijenjajte dok
motor radi.
Podešavanje dubine bušenja (crtež F)
♦
♦
♦
Bočni rukohvat (7) olabavite okretanjem ručke
u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
Graničnik dubine (8) postavite u željeni položaj.
Najveća dubina bušenja jednaka je udaljenosti
između vrha nastavka za bušenje i prednjeg ruba
graničnika dubine.
Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke
u smjeru kazaljki na satu.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
14
Za uključivanje alata pritisnite prekidač s regulatorom brzine (1). Brzina alata ovisi o jačini
pritiska na prekidač. Gumb regulatora brzine (4)
postavite na potrebnu brzinu.
Brzine 1-6 rabite samo u kratkim intervalima.
♦
Općenito je pravilo da se za nastavke za bušenje
velikog promjera rabe male brzine, a za nastavke
malog promjera veće brzine.
Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje (2)
i pustite prekidač za regulaciju brzine. Ova opcija
dostupna je samo prilikom rada „prema naprijed“
(u smjeru kazaljke na satu).
Za isključivanje alata pustite prekidač s regulatorom brzine. Za isključivanje alata dok radi
kontinuirano ponovo pritisnite i pustite prekidač
s regulatorom brzine.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribori Black & Decker i Piranha
proizvedeni su s visokim standardnima i projektirani
kako bi poboljšali karakteristike alata. Korištenjem
tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od
svojih mogućnosti.
Održavanje
Ovaj Вlack & Decker žični/akumulatorski električni
uređaj/alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom
alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator, ako
je akumulator zaseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite akumulator ako je integralan
dio i potom isključite uređaj.
♦ Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču
redovito čistite mekom četkom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili
prašinu (ako je ugrađena).
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odložite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
HRVATSKI
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 96 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 107 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Zaštita okoliša
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Udarno bušenje u betonu (ah, HD) 14,9 m/s², netočnost (K) 1,5 m/s²,
Rad s dlijetom (ah, Cheq) 9,0 m/s², nesigurnost (K) 1,5 m/s²
Odbacujte sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
Ako je vaš Вlack & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj
proizvod za zasebno prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Вlack & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Вlack & Decker servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su putem
Interneta na adresi: www.2helpU.com.
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KD975/KD985/KD990
Вlack & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani
u odjeljku „tehnički podaci“ u skladu sa sljedećim
propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku Вlack & Decker putem sljedeće
adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni
inženjering
Вlack & Decker Europe, 210
Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
26/11/2013
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Brzina udara
Udarna energija
Najveći kapacitet bušenja
Beton
Čelik
Drvo
Težina
VAC
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
KD975
TIP 2
230
710
0 - 980
0 - 5180
1,8
KD985
TIP 2
230
800
0 - 980
0 - 5180
2,2
KD990
TIP 2
230
850
0 - 980
0 - 5180
2,4
22
13
30
3,4
24
13
30
3,4
26
13
30
3,4
15
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi
ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca od
dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog
servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem
vašeg lokalnog ureda tvrtke Вlack & Decker, na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker servisa
i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima, dostupni su putem Interneta na
adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali
svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku
s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama.
Dodatne informacije o tvrtki Black & Decker
i našem proizvodnom asortimanu dostupne su na
lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu putem stranice
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili svoje podatke i šifru proizvoda pošaljite predstavništvu tvrtke Вlack & Decker u svojoj državi.
16
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati
kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik
pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim
potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom
greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
17
SRPSKI
Namena
Vaša Вlack & Decker udarna bušilica - čekić dizajniran je za bušenje u drvetu, metalu i plastici, za
zidarske radove, kao i za svrhe odvijanja i uvrtanja
zavrtnjeva i manja štemovanja. Ovaj alat je namenjen
samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin „električni alat“ u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
18
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je prikladan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
SRPSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za udarne bušilice i čekiće za štemovanje
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih
povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
♦
♦
♦
♦
♦
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
Nikada ne koristite dleto u udarnom režimu rada.
Ovaj pribor će se blokirati u materijalu i zarotirati
bušilicu.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu
platformu. Držanje radnog predmeta jednom
rukom ili upiranjem u telo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili
cevnih instalacija.
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma
vruć.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa aparatom.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
19
SRPSKI
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
♦
♦
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Вlack & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Dugme za blokadu
3. Prekidač za hod napred/nazad
4. Regulator brzine
5. Birač režima bušenja
6. Stezna glava
7. Bočna drška
8. Graničnik za dubinu
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje bočne drške i graničnika za
dubinu (sl. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Okrećite rukohvat suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu da biste mogli da pomerite
bočnu dršku (7) na prednji deo alata, kao što je
pokazano na slici.
Okrenite bočnu dršku u željeni položaj.
Umetnite graničnik za dubinu (8) u montažni
otvor, kao što je pokazano na slici.
Okrenite bočnu dršku u željeni položaj. Maksimalna dubina bušenja je jednaka razlici između vrha
burgije i prednjeg kraja graničnika za dubinu.
Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata
u smeru kretanja kazaljke na satu.
Postavljanje pribora (sl. B)
♦
♦
20
Očistite i podmažite osovinu (9) pribora.
Povucite prihvat (10) unazad i umetnite osovinu
u steznu glavu (6).
♦
Gurnite pribor nadole i okrećite ga lagano dok se
ne uglavi u žlebove.
Izvucite pribor da biste proverili da li je pravilno
učvršćen. Udarna funkcija zahteva da pribor ima
aksijalni hod od nekoliko centimetara kada je
učvršćen u držaču alata.
Da biste izvadili pribor, povucite prihvat (10)
unazad i izvucite pribor.
KD985/KD990 - Postavljanje stezne glave
sa ključem (sl. C)
♦
Postavite osovinu (11) isporučene stezne glave
(12) u držač alata kao što je opisano gore.
Upozorenje! Nikad ne koristite stezne glave za
ključem u režimu udarnog bušenja.
KD985/KD990 - Postavljanje pribora u steznu glavu sa ključem (sl. D)
♦
♦
♦
Otvorite steznu glavu okretanjem prihvata (13).
Ubacite osovinu bita (14) u steznu glavu.
Umetnite ključ stezne glave (15) u svaki otvor
(16) na bočnoj strani stezne glave i okrećite dok
se ne učvrsti.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om.)
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne
preopterećujte ga.
Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili
plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.
SRPSKI
Biranje režima rada (sl. E)
Uključivanje i isključivanje
Ovaj alat se može koristiti u tri režima rada. Okrećite
birač režima bušenja (5) prema željenom položaju,
kao što je označeno simbolima.
♦
Bušenje
♦ Za bušenje u čeliku, drvetu i plastici, kao i za
rad sa zavrtnjima, podesite birač režima rada
(5) u položaj .
♦ Za odvijanje zavrtnjeva, počnite sa nižom brzinom. Prilikom vađenja zavrtnjeva brzina se
automatski smanjuje.
Udarno bušenje
♦ Za udarno bušenje u kamenu i betonu, birač
položaj
režima bušenja (5) postavite u
♦ Pri korišćenju udarne funkcije, alat ne treba
da odskače i treba da radi bez prekida. Ako je
potrebno, povećajte brzinu.
Udarna funkcija
♦ Za udarnu funkciju sa blokadom vretena i za
manje klesarske radove i štemovanja, podesite
birač režima rada (5) u položaj .
♦ Uverite se da je prekidač za hod napred/nazad
postavljen u položaj „napred“.
♦ Prilikom prebacivanja iz režima udarnog bušenja
u režim štemovanja, okrenite dleto u željeni položaj. Ako osetite otpor prilikom promene režima,
malo okrenite dleto da biste aktivirali blokadu
vretena.
Biranje smera okretanja
Za bušenje, pritezanje zavrtnja i štemovanje koristite
okretanje unapred (u smeru kazaljke na satu). Za
popuštanje zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije,
koristite okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke
na satu).
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite klizač
za hod napred/nazad (3) na levo.
♦ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite klizač
za hod napred/nazad na desno.
Upozorenje! Nikad ne menjajte smer rotacije dok
motor radi.
Podešavanje dubine bušenja (sl. F)
♦
♦
♦
Otpustite bočnu dršku (7) okretanjem rukohvata
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
Postavite graničnik za dubinu (8) u željeni položaj. Maksimalna dubina bušenja je jednaka razlici
između vrha burgije i prednjeg kraja graničnika
za dubinu.
Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata
u smeru kretanja kazaljke na satu.
♦
♦
♦
♦
Da biste uključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i regulator brzine (1). Brzina
alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli prekidač. Podesite regulator brzine (4) na potrebno
podešenje.
Brzine od 1-6 koristite samo za kratke periode
vremena.
Po pravilu, manje brzine koristite za burgije većeg prečnika, a veće brzine za burgije manjeg
prečnika.
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za blokadu
u uključenom položaju (2) i pustite prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine. Ova
opcija je dostupna samo za okretanje unapred
(u smeru kazaljke na satu).
Da biste isključili alat, pustite regulatora brzine.
Da isključite alat koji se nalazi u neprekidnom
režimu rada, još jednom pritisnite prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
a zatim ga pustite.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju
performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih pribora
postići ćete najbolje rezultate sa vašim alatom.
Održavanje
Vaš Black & Decker uređaj/alat sa kablom ili bežični
dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu
sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite i izvucite utikač aparata/alata iz utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata
ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena
u alat, a zatim isključite alat.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim
redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je
da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je
u opremi).
21
SRPSKI
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Вlack & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
22
Tehnički podaci
Ulazni napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Frekvencija udara
Energija udarca
Maks. kapacitet bušenja
Beton
Čelik
Drvo
Težina
VAC
W
min-1
min-1
J
mm
mm
mm
kg
KD975
TIP 2
230
710
0 - 980
0 - 5180
1,8
KD985
TIP 2
230
800
0 - 980
0 - 5180
2,2
KD990
TIP 2
230
850
0 - 980
0 - 5180
2,4
22
13
30
3,4
24
13
30
3,4
26
13
30
3,4
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 96 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 107 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema
EN 60745:
Udarno bušenje u beton (ah, HD) 14,9 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²,
Štemovanje (ah, Cheq) 9,0 m/s², odstupanje (K) 1,5 m/s²
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KD975/KD985/KD990
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj
široke potrošnje
Вlack & Decker Europe, 210
Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
26/11/2013
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatsku delatnost,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa.
Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija o &
Decker brendu i našem asortimanu proizvoda naći
ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji.
23
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Вlack & Decker ротирачка ударна дупчалка е наменета за дупчење во дрво, метал, пластика и градежен материјал, како и за одвртување
и навртување на завртки и длетување. Алатката
е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка која работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка која работи на батерии
(без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
24
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електричната алатка го зголемува ризикот
од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
МАКЕДОНСКИ
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ.
Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи
само идентични резервни делови. Вака ќе
бидете сигурни дека се одржува безбедноста
на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни безбедносни предупредувања за ротирачки
и делкачки електропневматски чекани
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите. Изложеноста на
бучава може да предизвика губење на слухот.
Користете ги помошните рачки што доаѓаат
со алатката. Губењето на контрола може да
предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени
жици или со сопствениот кабел. Доколку
додатокот за сечење допре жица под напон,
тоа може да ги доведе изложените метални
делови од електричната алатка под напон
и струјата да го удри ракувачот.
Никогаш не користете додаток за делкање во
ротирачки режим на работа. Додатокот ќе се
свитка во материјалот и ќе ја заврти дупчалката.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога. Придржувањето
на предметот на обработка со рака или со
тело го прави нестабилен и може да доведе
до губење на контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот за
дупчење веднаш после дупчењето затоа што
може да биде загреан.
25
МАКЕДОНСКИ
♦
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната
вредност на емитирани вибрации може исто така
да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за менување на брзина
2. Копче за блокирање
3. Прекинувач за избирање на насоката на работа
4. Копче за контрола на менлива брзина
5. Избирач на режим за дупчење
6. Држач на алатка
7. Странична рачка
8. Прачка за подесување на длабочина
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Монтирање на страничната рачка и на
прачката за подесување на длабочината
(скица А)
♦
♦
♦
♦
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
26
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
♦
Завртете ја дршката во спротивна насока од
стрелките на часовникот колку што е потребно
за да се навлече страничната рачка (7) на
предниот дел од алатката како што е прикажано.
Завртете ја страничната рачка во посакуваната положба.
Вметнете ја прачката за подесување на длабочината (8) во дупката за монтирање како
што е прикажано.
Поставете ја прачката за подесување на
длабочината во посакуваната положба. Максималната длабочина на дупчење е еднаква
на растојанието помеѓу врвот на додатокот
за дупчење и предниот крај на прачката за
подесување на длабочината.
Затегнете ја страничната рачка така што ќе
ја вртите дршката во насока на стрелките на
часовникот.
МАКЕДОНСКИ
Монтирање на додаток (Скица В)
♦
♦
♦
♦
♦
Исчистете и подмачкајте ја дршката (9) на
додатокот.
Повлечете ја обвивката (10) наназад и вметнете ја дршката во држачот на алатката (6).
Притиснете го додатокот надолу и свртете го
малку додека не се зацврсне во отворите.
Повлечете го додатокот за да проверите дали
е добро зацврстен. Во режимот за чукање
е потребно додатокот да може да се движи
неколку сантиметри по подолжната оска кога
е прицврстен во држачот за додатоци.
За да го отстраните додатокот, повлечете ја
обвивката (10) наназад и извлечете го додатокот.
KD985/KD990 - Монтирање на футерот со
клуч (скица C)
♦
Монтирајте ја дршката (11) од снабдениот
футер (12) во држачот за алатката како што
е опишано горе.
Предупредување! Никогаш не ги употребувајте
футерите со клуч во режимот на работа како
ударна дупчалка.
KD985/KD990 - Монтирање на додатоци
во футерот со клуч (скица D)
♦
♦
♦
Отворете го футерот со вртење на обвивката
(13).
Вметнете ја дршката на додатокот (14) во
футерот.
Вметнете го клучот од футерот (15) во секоја
од дупките (16) на футерот и вртете додека
не се прицврсти.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, листови
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите
алатка подолг период, осигурајте се дека
правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦
Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка
на дрво, особено даб, бука и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи
во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Предупредување! Пред дупчење во ѕидови, подови или плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избирање на режим на работа (скица Е)
Алатката може да биде употребена на три начини на работа: Ротирајте го избирачот на режим
на работа (5) кон саканата позиција, како што е
прикажано од страна на симболите.
Дупчење
♦ За дупчење во челик, дрво и пластика и за
одвртување/навртување, поставете го избирачот на режим за дупчење (5) на позиција.
♦ Кога одвртувате/навртувате, започнете со
мала брзина. Кога отстранувате завртки,
брзината автоматски се намалува.
Ударно дупчење
♦
♦
За ударно дупчење во ѕидна конструкција
и бетон, поставете го избирачот на режим за
дупчење (5) на
позиција
Кога чукате, алатката не треба да отскокнува
и треба да работи глатко. Ако треба, зголемете ја брзината.
Чукање
♦ За чукање со закочено вретено и за едноставно длетување и делкање, поставете го избирачот на режим на работа (5) на позиција.
♦ Осигурајте се дека прекинувачот за избирање
на насоката на работа е во позиција нанапред.
♦ Кога го менувате режимот на работа од ударно
дупчење во длетување, свртете го длетото
во саканата положба. Доколку наидете на
отпор при менувањето на режимот на работа,
свртете го лесно длетото за да го активирате
блокирањето на вратилото.
Избирање на насока на вртење
За дупчење, навртување на завртки и длетување,
употребувајте вртење напред (во насока на стрелките на часовникот). За одвртување на завртки
или отстранување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад (во спротивен
правец од стрелките на часовникот).
27
МАКЕДОНСКИ
♦
За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (3) на лево.
♦ За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад на десно.
Предупредување! Никогаш не ја менувајте насоката на вртење додека моторот работи.
Подесување на длабочината на дупчење
(скица F)
♦
♦
♦
Разлабавете ја страничната рачка (7) така што
ќе ја вртите дршката во спротивна насока од
стрелките на часовникот.
Поставете ја прачката за подесување на длабочината (8) во посакуваната положба. Максималната длабочина на дупчење е еднаква
на растојанието помеѓу врвот на додатокот
за дупчење и предниот крај на прачката за
подесување на длабочината.
Затегнете ја страничната рачка така што ќе
ја вртите дршката во насока на стрелките на
часовникот.
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
♦
♦
За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи од тоа колку е притиснат прекинувачот.
Поставете го копчето за контрола на менлива
брзина (4) на потребниот брзински опсег.
Употребувајте ги брзините 1-6 само на кратки
интервали.
Како општо правило, употребувајте ги помалите брзини за додатоци за дупчење со големи
дијаметри, а поголемите брзини за додатоци
за дупчење со мали дијаметри.
За непрекинато работење, притиснете го
копчето за блокирање (2) и отпуштете го прекинувачот. Оваа опција е достапна само при
вртење нанапред (во насока на стрелките на
часовникот).
За исклучување на алатката, отпуштете го
прекинувачот. За исклучување на алатката
кога е во режимот за непрекинато работење,
притиснете го прекинувачот уште еднаш и отпуштете го.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе
извлечете максимум од Вашата алатка.
28
Одржување
Вашиот Black & Decker уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење на
задоволително ниво зависи од правилната грижа
за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:
♦ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го
приклучокот од приклучницата.
♦ Или, исклучете ја алатката/уредот и извадете
ја батеријата доколку алатката/уредот има
одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата доколку
таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На Вашиот
полнач не му е потребно никакво одржување
освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред/алатка/полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го има)
и лесно потчукнете го да ја отстраните правта
од внатрешноста.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок за
струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува
на терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни
приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
МАКЕДОНСКИ
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно
употребени. Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката на
суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KD975/KD985/KD990
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Овие производи исто така се во склад со Директивите 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повеќе
информации Ве молиме да стапите во контакт
со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за
глобален развој на
производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
26/11/2013
Технички податоци
Влезен напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување min-1
Брзина на удар
min-1
Ударна енергија
J
Максимален капацитет на дупчење
Бетон
mm
Челик
mm
Дрво
mm
Тежина
kg
KD975
ТИП 2
230
710
0 - 980
0 - 5180
1,8
KD985
ТИП 2
230
800
0 - 980
0 - 5180
2,2
KD990
ТИП 2
230
850
0 - 980
0 - 5180
2,4
22
13
30
3,4
24
13
30
3,4
26
13
30
3,4
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 96 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A),
Звучна моќност (LWA) 107 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три
оски) спрема EN 60745:
Ударно дупчење во бетон (ah, HD) 14,9 m/s², отстапување (K)
1,5 m/s², Длетување (ah, Cheq) 9,0 m/s², отстапување (K) 1,5 m/s²
29
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги вашето име,
презиме и шифра на производот на претставникот
на Вlack & Decker во вашата држава.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24
месеци од датумот на набавката, Black & Decker
гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на
нормална употреба, или ќе ги замени таквите
производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер. Можете
да ја најдете адресата на најблискиот овластен
сервисер доколку стапите во контакт со
локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди. Повеќе
информации за стоковата марка Black & Decker
и за нашата понуда на производи се достапни
на www.blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
zst00224369 - 13-12-2013
30
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising