DW712 | DeWalt DW712 MITRE SAW Type 4 instruction manual

599111 - 32 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW712
DW712N
19
1
18
17
16
2
15
13
14
11
3
12
10
9
8
7
4
A1
2
5
6
26
25
24
23
27
28
29
31
30
32
A2
3
35
36
A5
A4
14 13
18
37
3
30
11
30
A6
B
17
40
2
40
40
C
E1
42 43 45
42 44
E2
4
43
45
2
E3
47
46
45
48 49
26
45 43 16
E5
E4
5
4
50
F2
F1
53
47
53
51
3
F3
6
52
F4
53
54 55
4
56
G
57
H
5
47
51
11
3
I1
52
I2
59
58
10
28
I3
I4
3
58
9
29
60
J1
I5
76
8
61
27
62
63
J2
6
K
65
64
1
19
DW712
L
M
13
N
O
P
Q
R1
R2
7
A
S2
S1
67
15
67
66
67
12
T
8
U
31
POKOSOVÁ PÍLA
DW712, DW712N
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
(Iba Veľká Británia
a Írsko)
Typ
Výkon
Prúdový odber (230 V)
Prúdový odber (115V)
Priemer pílového kotúča
Priemer upínacieho
otvoru
Max. hrúbka rezného
kotúča
Otáčky kotúča
Maximálny priečny rez
pri 90°
Maximálny pokosový
rez pri 45°
Max. hĺbka rezu – 90°
Max. hĺbka šikmého
priečneho rezu – 45°
Pokosový rez
(maximálne polohy)
Šikmý rez (maximálne
polohy)
Pokosový rez pri
náklone 0°
Výsledná šírka pri
maximálnej hĺbke rezu
70 mm
Výsledná hĺbka pri
maximálnej šírke rezu
300 mm
Pokosový rez pri
náklone 45° vľavo
Výsledná šírka pri
maximálnej hĺbke rezu
70 mm
V
V
DW712 DW712N
230
230
230/115 230/115
W
A
A
mm
mm
4
1 600
8
16
216
30
2
1 600
8
16
216
30
mm
1,8
1,8
min-1 3 500 4 600
mm
300
5 400
300
mm
212
212
mm
mm
70
50
70
50
ľavý
pravý
50°
60°
50°
60°
ľavý
pravý
48°
2°
48°
2°
mm
300
300
mm
70
70
mm
212
212
Výsledná hĺbka pri
mm
maximálnej šírke rezu
212 mm
Pokosový rez pri
náklone 45° vpravo
Výsledná šírka pri
mm
maximálnej hĺbke rezu
70 mm
mm
Výsledná hĺbka pri
maximálnej šírke rezu
212 mm
Šikmý rez pri náklone
45° vľavo
Výsledná šírka pri
mm
maximálnej hĺbke rezu
50 mm
Výsledná hĺbka pri
mm
maximálnej šírke rezu
300 mm
Pokosový rez 31,62°,
šikmý rez 33,85°
Výsledná hĺbka pri
mm
maximálnej šírke rezu
254 mm
Čas zastavenia
s
pílového kotúča
Účinnosť lapača
mg/m
prachových nečistôt
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
70
70
212
212
70
70
300
300
50
50
65
65
< 10
< 10
< 2,0
< 2,0
21
21
dB(A)
dB(A)
91
3,0
91
3,0
dB(A)
dB(A)
104
2,9
104
2,9
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 61029:
Hodnota vibrácií ah
ah =
m/s2
2,1
2,1
Odchýlka K =
m/s2
1,5
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
9
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, v prípade, že sa jej nezabráni,
môže viesť k vzniku ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
Poistky
Európa
Veľká Británia
a Írsko
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V 10 A v napájacej
sieti
Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného
kábla
Náradie 115 V 16 A v napájacej
sieti
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,28 Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia.
Prečítajte si pozorne návod na použitie a venujte
pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
10
DW712, DW712N
DEWALT vyhlasuje, že výrobky popisované
v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoja a konštrukcie výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29. 12. 2009
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE
PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) môžete
elektrickú bezpečnosť zvýšiť vložením
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na ktoré
sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú pílu na
rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú rezné čepele, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
11
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebovanie
jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu
ovplyvniť správny chod náradia. Zničené
alebo iné poškodené dielce nechajte opraviť
alebo vymeniť v autorizovanom servise, ak
v tejto príručke nebude uvedený iný spôsob
odstránenia poruchy. Poškodené vypínače
nechajte vymeniť v autorizovanom servise.
• Nepoužívajte náradie bez inštalovaných
bezpečnostných krytov, alebo ak neplnia tieto
kryty svoju funkciu, alebo ak nebola správne
vykonávaná ich údržba.
• Pri vykonávaní šikmých rezov zaistite, aby
bolo rameno píly bezpečne upevnené.
• Dbajte na to, aby bola podlaha okolo píly
rovná, uprataná a bez zvyškov materiálov,
napríklad pilín alebo odrezkov.
• Používajte správne naostrené pílové kotúče.
Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
• Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či
sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky
a upínacie rukoväti.
• Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju,
nikdy nevkladajte ruky do pracovného
priestoru pílového kotúča.
• Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť
pohybujúci sa kotúč píly jeho zablokovaním
pomocou náradia alebo iného prostriedku.
• Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva si
naštudujte návod na obsluhu.
Nesprávne použitie príslušenstva môže
náradie poškodiť.
Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
• Pri manipulácii s pílovým kotúčom používajte
držiak alebo rukavice.
Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.
• Pred použitím zaistite, aby bol pílový kotúč
správne nasadený.
VAROVANIE: Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je
odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné dielce. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre pokosové píly
• Toto náradie je vybavené špeciálne
upraveným prívodným káblom, ktorého
výmenu smie vykonávať iba výrobca alebo
12
autorizovaný servis.
• Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov,
než sú materiály odporúčané výrobcom.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších
priemerov, než je odporúčané. Parametre
rezného nástroja sú uvedené v technických
údajoch. Používajte iba kotúče špecifikované
v tomto návode na obsluhu, ktoré spĺňajú
požiadavky normy EN 847-1.
• Zvážte použitie špeciálne navrhnutých
pílových kotúčov s menšou prevádzkovou
hlučnosťou.
• Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
• Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
• Nepoužívajte žiadne brúsne alebo diamantové
kotúče.
• Nikdy nepoužívajte pílu bez krytu s drážkou
pre pílový kotúč.
– používajte iba správne naostrené kotúče;
• Pred uvoľnením vypínača vytiahnite pílový
kotúč z rezu v obrobku.
• Údržba píly by sa mala vykonávať pravidelne.
• Ak chcete zablokovať hriadeľ motora, nikdy
neblokujte vetrák.
• Zaistite zodpovedajúce celkové alebo lokálne
osvetlenie.
• Hneď ako bude sklopené rameno píly, kryt
pílového kotúča na Vašej píle sa automaticky
zdvihne. Hneď ako bude stlačená uvoľňovacia
páka (17) zaistenia hlavy píly, kryt sa spustí
cez pílový kotúč.
• Zaistite, aby bola obsluha adekvátne
preškolená v použití, nastavení a obsluhe
stroja.
• Ochranný kryt píly nikdy nezdvíhajte rukou,
ak nie je píla vypnutá. Kryt môžete zdvihnúť
rukou pri montáži alebo demontáži pílového
kotúča alebo pri kontrolovaní píly.
• Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie
otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory
zanesené pilinami.
• Uistite sa, či sú všetky dištančné vložky
a krúžky hriadeľa vhodné na účely, ktoré sú
uvedené v tomto návode na obsluhu.
• Vyhýbajte sa odstraňovaniu akýchkoľvek
odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru
rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v pokojovej polohe.
• Nikdy nerežte obrobky kratšie než 30 mm.
• Hneď ako je kryt s drážkou pre pílový kotúč
opotrebovaný, vymeňte ho. Pozrite dodaný
zoznam náhradných dielov.
Ak stroj nie je vybavený prídavnými
podperami, môžu sa rezať obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
• Odpojte pílu od elektrickej siete pred
vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred
výmenou pílového kotúča.
– Výška 70 mm × šírka 300 mm × dĺžka
500 mm
• Nikdy nečistite alebo nerobte údržbu, ak je
stroj ešte v chode a ak sa nenachádza hlava
stroja v hornej pokojovej polohe.
• Ak je to možné, vždy pripevnite pílu
k pracovnému stolu.
• Predná časť ochranného krytu je z dôvodu
lepšej viditeľnosti počas vykonávania rezu
vybavená lamelovou clonou. I keď clona
výrazne znižuje množstvo odlietavajúcich
zvyškov, v kryte sú otvory a preto vždy pri
práci používajte ochranné okuliare.
• Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na
zachytávanie pilín a prachu.
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom, napríklad
DE7080. Vždy bezpečne upnite obrobok.
• Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja,
okamžite pílu vypnite a odpojte ju od
napájacieho zdroja.
• Vyhotovte záznam o poruche a vhodným
spôsobom hobľovačku označte, aby ste
ostatným osobám zabránili používať túto
poškodenú hobľovačku.
• Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča,
ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou
silou počas rezania, zastavte stroj a odpojte
napájanie.
Vždy berte do úvahy faktory, ktoré majú vplyv
na pôsobenie prachu na obsluhu píly, ako sú:
Vyberte obrobok a uistite sa, či sa pílový kotúč
voľne otáča.
-– typ rezaného materiálu (drevotrieska
vytvára pri rezaní viac prachu ako plné
drevo);
Znovu zapnite frézu a začnite nový rez
s menšou posuvnou silou.
-– ostrosť pílového kotúča;
-– správne nastavenie pílového kotúča,
-– Odsávacie zariadenie s rýchlosťou
prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s.
Zaistite správne nastavenie lokálneho
odsávania, ochranných krytov, odvádzacích
korýt a sklzov.
• Berte, prosím, do úvahy nasledujúce faktory
ovplyvňujúce hladinu hluku:
-– používajte pílové kotúče so zníženou
hlučnosťou;
• Nikdy nerežte ľahké zliatiny, najmä horčík.
• Kedykoľvek to situácia umožňuje, pripevnite
stroj k pracovnému stolu pomocou skrutiek
s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm
Ostatné riziká
Pri použití pokosových píl vznikajú nasledujúce
riziká:
– poranenia spôsobené kontaktom
s rotujúcimi dielmi
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové
13
–
–
–
–
–
–
–
riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
Poškodenie sluchu.
Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
rotujúceho pílového kotúča.
Riziko zranenia pri výmene noža.
Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko
dýchacích problémov.
Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie.
Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je
spôsobené zanesenými filtrami.
Štítky na náradí
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Zostavenú pokosovú pílu
1 Kľúč na skrutku rezného kotúča
1 Pílový kotúč
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A1 - A5)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Miesto uchytenia na
prenášanie
Ruky držte v bezpečnej vzdialenosti od
nožov.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
A1
1 Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2 Pohyblivý spodný ochranný kryt pílového
kotúča
3 Vodidlo na ľavej strane
4 Páka pokosových rezov
5 Západka pokosových rezov
6 Meradlo pokosových rezov
7 Pevné vodidlo
8 Vodidlo na pravej strane
9 Zarážka nastavenia polohy šikmého rezu
Preštudujte si
pokyny v časti
Vykonávanie
posuvného rezu.
Preštudujte si pokyny v časti
Vyblokovanie zarážok rezov pod
uhlom.
10 Meradlo šikmých rezov
11 Upínacia rukoväť šikmých rezov
12 Drážkovací doraz
13 Zaisťovacia skrutka vodiacich tyčí
14 Zaisťovací kolík spodnej polohy hlavy
15 Nastavovacia skrutka hĺbky drážky
16 Tlačidlo zámky hriadeľa
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A2)
Dátumový kód (32), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
17 Páka uvoľnenia poistky hlavy
18 Prevádzková rukoväť
19 Otočný regulátor otáčok (DW712)
A2
Príklad:
2009 XX XX
23 Horný ochranný kryt pílového kotúča
Rok výroby
24 Výstupný otvor prachových nečistôt
25 Koľajnica
14
26 Kľúč na rezný kotúč
27 Rukoväť vyblokovania zarážok rezov pod
uhlom
28 Nastaviteľná zarážka zvislej polohy
29 Upínacia rukoväť horného vodidla na ľavej
strane
30 Miesto uchytenia píly
31 Drážka pre pílový kotúč
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Prívodný kábel môže byť vymenený iba
v autorizovanom servise alebo kvalifikovaným
elektrotechnikom.
Výmena sieťovej zástrčky
(Iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
32 Dátumový kód
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
•Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
A4
•Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
35 Stojan
•Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
A5
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
36 Súprava na odsávanie prachu
A6
37 Prepravný popruh
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami.
POUŽITIE VÝROBKU
Odporúčaná poistka: 13 A.
Vaša pokosová píla DEWALT DW712 je určená na
profesionálne rezanie dreva, drevených výrobkov
a plastov. Píla ľahko, presne a bezpečne vykonáva
priečne, šikmé a pokosové rezy.
Pripojenie sieťovej zástrčky
k jednotkám s napätím 115 V
(Iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov
s priemerom 216 mm, ktoré sú vybavené zubami
s doštičkami karbidov.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
•
Použitá zástrčka musí spĺňať požiadavky
normy BS EN 60309 (BS4343) – 16 A,
uzemňovací kontakt v polohe 4h.
VAROVANIE: Vždy sa uistite, či je
káblová príchytka správne a bezpečne
pripevnená k obalu kábla.
Tieto pokosové píly sú elektrické náradie na
profesionálne použitie.
Použitie predlžovacieho kábla
NEDOVOĽTE, aby sa do kontaktu s týmto
náradím dostali deti. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje).
VAROVANIE: Nepoužívajte tento stroj
na iné, než určené účely.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie je chránené dvojitou
izoláciou v súlade s normou EN
61029. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
Inštalácia
VYBALENIE (OBR. B)
• Opatrne vyberte pílu z prepravného obalu.
• Uvoľnite zaisťovaciu skrutku vodiacich tyčí
(13) a zatlačte hlavu píly dozadu, aby došlo
k jej zaisteniu v zadnej polohe.
• Stlačte prevádzkovú rukoväť (18) dole
a vytiahnite zaisťovací kolík spodnej polohy
hlavy (14), ako na uvedenom obrázku.
• Mierne uvoľnite stlačenie a nechajte hlavu píly
zdvihnúť až do maximálnej výšky.
15
UPEVNENIE K PRACOVNÉMU STOLU (OBR. C)
• Otvory (40) v základni frézy slúžia na
upevnenie k pracovnému stolu.
K dispozícii sú dve rôzne veľkosti otvorov,
aby sa mohli použiť rôzne veľkosti skrutiek.
Použite akýkoľvek otvor. Nie je nutné, aby
ste použili oba otvory. Odporúčané sú skrutky
s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm.
Pílu vždy pevne pripevnite, aby ste zabránili
jej pohybu. Ak chcete zvýšiť komfort pri
prenášaní píly, môžete namontovať pílu na
dosku z preglejky s hrúbkou minimálne 12,5
mm, ktorá môže byť pripevnená k pracovnému
stolu a ktorá môže byť neskôr ľahko uvoľnená
a prenesená na iné pracovisko, kde bude
znovu upnutá pomocou svoriek.
• Pri upevňovaní píly na dosku dbajte na
to, aby upevňovacie skrutky z tejto dosky
nevyčnievali.
Doska z preglejky musí dokonale sedieť
na pracovnej ploche stola. Ak upínate
pílu k pracovnej ploche, upínajte ju iba
na upínacích výstupkoch, na ktorých sa
nachádzajú otvory pre montážne skrutky.
Upnutie píly pomocou iných upínacích miest
bude mať nesprávny vplyv na funkciu píly.
• Upevňovacia doska a pracovný stôl
alebo miesto, na ktorom sa bude píla
používať, musia byť rovné, aby ste zabránili
nepresnostiam pri frézovaní. Ak dochádza na
pracovnej ploche ku kolísaniu píly, umiestnite
pod jednu opornú nohu tenký kúsok materiálu,
aby došlo k vyrovnaniu píly.
ZOSTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
MONTÁŽ PÍLOVÉHO KOTÚČA (OBR. E1–E5)
16
•
Nikdy nestláčajte tlačidlo zámky
hriadeľa, ak je pílový kotúč v zábere
alebo ak dobieha.
•
Nerežte s touto pokosovou pílou ľahké
zliatiny a železné kovy (s obsahom
železa alebo ocele) alebo murivo či
výrobky spevnené vláknami.
•
Stlačte páku uvoľnenia poistky hlavy
(17) a uvoľnite spodný ochranný kryt
pílového kotúča (2). Potom nadvihnite
spodný ochranný kryt pílového kotúča
do najvyššej možnej polohy.
1. So spodným ochranným krytom pridržaným vo
zdvihnutej polohe skrutkou (43) stlačte jednou
rukou poistné tlačidlo hriadeľa (16) a druhou
rukou pomocou dodaného kľúča (26) povoľte
otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
z ľavej strany zaskrutkovanú skrutku pílového
kotúča (45).
VAROVANIE! Ak chcete zaistiť hriadeľ,
stlačte tlačidlo ako na uvedenom
obrázku a otáčajte hriadeľom rukou,
kým neucítite, že došlo k jeho
zablokovaniu.
Držte stále stlačené tlačidlo zámky
hriadeľa, aby ste zabránili jeho
otáčaniu.
2. Odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča
(45) a vonkajšiu prírubu hriadeľa (46).
3. Pílový kotúč (47) nasaďte na výstupok (48)
nachádzajúci sa na vnútornej objímke hriadeľa
(49), uistite sa, či ozubenie spodného kraja
pílového kotúča smeruje smerom k zadnej
časti píly (smerom od obsluhy).
4. Nasaďte späť vonkajšiu prírubu hriadeľa (46).
5. Opatrne priťahujte upínaciu skrutku pílového
kotúča (45) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a súčasne jednou rukou držte tlačidlo
zámky hriadeľa.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby
bola výmena pílového kotúča
vykonávaná iba opísaným spôsobom.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú
špecifikované v technických údajoch:
Kat. č.: Odporúčaný je pílový kotúč
DT4320.
Nastavenie
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť zranenie.
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už
vo výrobnom závode. Ak je nutné opätovné
nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania píly,
alebo aj z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní
Vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako pílu raz
nastavíte, toto presné nastavenie by malo zostať
zachované.
KONTROLA A NASTAVENIE POLOHY
PÍLOVÉHO KOTÚČA VZHĽADOM NA VODIDLO
(OBR. F1–F4)
• Povoľte páku pokosových rezov (4) a stlačte
západku pokosových rezov (5), aby došlo
k uvoľneniu ramena pokosových rezov (50).
• Posuňte rameno pokosových rezov tak, aby
sa západka nachádzala v polohe s hodnotou
0° pre pokosový rez.
Páku neuťahujte.
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč (51).
• Medzi ľavú časť vodidla (3) a pílový kotúč (47)
umiestnite uhlomer (52) (obr. F3).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uhlomerom hrotov zubov pílového
kotúča.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Povoľte skrutky (53) a posuňte zostavu
ramena a meradla pokosových rezov doľava
alebo doprava tak, aby bol pri meraní
uhlomerom pílový kotúč vzhľadom na vodidlo
v kolmej polohe (90°).
• Dotiahnite skrutky (53). V tomto okamihu
nevenujte žiadnu pozornosť odčítaniu
ukazovateľa na meradle pokosových rezov.
NASTAVENIE UKAZOVATEĽA POKOSOVÝCH
REZOV (OBR. F1, F2 A G)
• Povoľte páku pokosových rezov (4) a stlačte
západku pokosových rezov (5), aby došlo
k uvoľneniu ramena pokosových rezov (50).
NASTAVENIE ZÁMKY POKOSU / ARETAČNEJ
TYČE (OBR. H)
Ak je možné pohybovať základňou píly, i keď je
páka pokosových rezov (4) zaistená, je nutné
nastavenie zámky pokosu/aretačnej tyče (56).
• Uvoľnite páku pokosových rezov (4).
• Pomocou skrutkovača (57) celkom dotiahnite
zámku pokosu / aretačnú tyč (56).
Potom povoľte tyč o jednu otáčku.
• Uistite sa, či sa stôl nepohybuje, ak je páka
pokosových rezov (4) zaistená v akomkoľvek
uhle (nie prednastavenom).
KONTROLA A NASTAVENIE POLOHY
PÍLOVÉHO KOTÚČA VZHĽADOM NA
PRACOVNÝ STÔL (OBR. I1–I4)
• Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov (11).
• Zatlačte hlavu píly doprava, aby ste zaistili jej
celkom zvislú polohu a pritiahnite upínaciu
rukoväť šikmých rezov.
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč (51).
• Priložte na stôl proti pílovému kotúču (47)
uhlomer (52) (obr. I2).
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uhlomerom hrotov zubov pílového
kotúča.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov (11)
a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte nastavovaciu
dorazovú skrutku zvislej polohy (28) tak,
aby bol pílový kotúč v kolmej polohe (90°)
vzhľadom k stolu. Vykonajte kontrolu pomocou
uhlomera.
• Ak ukazovateľ šikmých rezov (58) neukazuje
na meradle šikmých rezov (10) nulovú polohu,
povoľte skrutku ukazovateľa (59) a nastavte
ukazovateľ podľa potreby.
• Posuňte rameno pokosových rezov tak,
aby sa ukazovateľ pokosových rezov (54)
zhodoval na meradle s nulovou hodnotou, ako
na uvedenom obr. G.
NASTAVENIE VODIDLA (OBR. J1, J2)
• S povolenou pákou pokosových rezov
pootáčajte ramenom pokosových rezov okolo
nuly a nechajte zaskočiť západku pokosových
rezov.
Horná časť vodidla na ľavej strane môže byť
nastavená smerom doľava, aby bola poskytnutá
vôľa, ktorá umožní vykonávanie šikmých rezov
v uhle 48° vľavo. Nastavenie vodidla (3):
• Sledujte ukazovateľ (54) a meradlo
pokosových rezov (6). Ak ukazovateľ
neukazuje presne nulovú polohu, povoľte
skrutku (55), posuňte ukazovateľ tak, aby
ukazoval presne na hodnotu 0° a skrutku
znovu pritiahnite.
• Povoľte plastovú skrutku (29) a presuňte
vodidlo doľava.
• Vykonajte skúšku s vypnutou pílou
a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby
bolo čo najbližšie k pílovému kotúču, čo zaručí
maximálnu podporu obrobku bez toho, aby
dochádzalo k problémom pri pohybe ramena
píly smerom hore alebo dole.
17
• Utiahnite riadne upínaciu skrutku.
VAROVANIE: Vodiaca drážka (60)
môže byť zanesená nečistotami. Na
čistenie vodiacej drážky používajte
vhodný prípravok alebo prúd
nízkotlakového vzduchu.
Pohyblivá časť vodidla na pravej strane môže
byť nastavená tak, aby poskytovala maximálnu
podporu obrobku v blízkosti pílového kotúča
a aby súčasne umožňovala vykonávanie šikmých
rezov v uhle 45° vľavo. Veľkosť posuvu je v oboch
smeroch obmedzená dorazmi.
Nastavenie vodidla (8):
• Vodidlo (8) uvoľníte povolením krídlovej matice
(76).
• Posuňte vodidlo smerom doľava.
• Vykonajte skúšku s vypnutou pílou
a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby
bolo čo najbližšie k pílovému kotúču, čo zaručí
maximálnu podporu obrobku bez toho, aby
dochádzalo k problémom pri pohybe ramena
píly smerom hore alebo dole.
• Utiahnite krídlovú maticu (76), aby došlo
k zaisteniu vodidla.
VYBLOKOVANIE ZARÁŽOK REZOV POD
UHLOM (OBR. K)
Zarážky rezov pod uhlom uľahčujú nastavenie
pílového kotúča vo zvislej polohe a 45° uhle rezu.
Vyblokovaním zarážok rezov pod uhlom je možné
dosiahnuť polohu kotúča od 2° vpravo do 48°
vľavo.
• Ak chcete vyblokovať zarážku rezov pod
uhlom, najprv uvoľnite hlavu píly a posuňte
ju mierne vľavo, potom vytiahnite rukoväť
vyblokovania zarážok (27) a otočte ju
do polohy vyblokovania (62). Rukoväť
vyblokovania zarážok na mieste automaticky
zaskočí.
• Nastavte požadovaný uhol rezu a v tejto
polohe hlavu píly zaistite.
• Vyblokovanie zarážok zrušíte tak, že rukoväť
vyblokovania zarážok (27) presuniete späť do
polohy zarážky rezu pod uhlom (61).
KONTROLA A NASTAVENIE REZU POD UHLOM
(OBR. A1, A2 A I5)
• Uistite sa, či je rukoväť vyblokovania zarážok
(27) v polohe zarážky rezu pod uhlom.
• Povoľte upínaciu skrutku (29) vodidla na ľavej
strane a presuňte hornú časť vodidla na ľavej
strane čo najviac doľava.
• Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov (11)
a nastavte hlavu píly doľava. Toto je poloha
šikmého rezu 45°.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Podľa potreby zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
dorazovú skrutku (9) tak, aby ukazovateľ (58)
označoval hodnotu 45°.
NASTAVENIE VODIACICH KOĽAJNÍC (OBR. L)
• Pravidelne kontrolujte vôľu vodiacich tyčí.
• Ak chcete vôľu vodiacich tyčí zmenšiť,
postupne otáčajte nastavovacou skrutkou
(64) v smere pohybu hodinových ručičiek
a súčasne posúvajte hlavu píly dopredu
a dozadu.
ZAPNUTIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
Používatelia vo Veľkej Británii sú povinní
dodržovať nariadenia opísané v predpisoch na
obsluhu drevoobrábacích strojov z roku 1974 a ich
príslušné dodatky.
Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola
a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby
mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní
manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či
nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, či
sa vykonáva riadna údržba stroja a príslušenstva
a či je veľkosť obrobkov vhodná pre tento stroj.
Pred použitím
• Upnite vhodný pílový kotúč. Nepoužívajte
nadmerne opotrebované pílové kotúče.
Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú
prekročiť maximálne povolené otáčky pílového
kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
18
• Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Nepoužívajte nadmernú silu.
• Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly
nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
• Stlačte hlavu píly tak, aby ostrie prechádzalo
rezaným obrobkom a krytom s drážkou pre
pílový kotúč (31).
• Po dokončení rezu uvoľnite vypínač a pred
navrátením hlavy píly do hornej polohy
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
• Obrobok si upnite.
VYKONÁVANIE POSUVNÉHO REZU (OBR. O)
• Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva
a mnohých neželezných materiálov, tieto
pokyny sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké
pokyny platia aj pre rezanie ostatných
materiálov. Nerežte s touto pílou železné
materiály (železo a oceľ), cementové dosky
alebo murivo!
Vodiace koľajnice umožňujú rezanie väčších
obrobkov od 50 × 100 mm až po 500 × 1 000 mm
pri rezaní pohybom smerom von, dole a späť.
• Používajte kryt s drážkou pre pílový kotúč. Ak
je drážka pre pílový kotúč širšia než 10 mm,
s pílou nepracujte.
Zapnutie a vypnutie (obr. M)
Otvor (65) v hlavnom vypínači je určený na
vloženie visacej zámky, aby bolo umožnené
uzamknutie náradia.
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1).
• Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
Nastavenie premenlivých otáčok (obr. M)
DW712
Regulátor otáčok (19) môže byť použitý na
nastavenie požadovaného rozsahu otáčok.
• Nastavte regulátor otáčok (19) do
požadovanej polohy, ktorá je označená číslom.
• Na rezanie mäkkých materiálov, ako je drevo,
používajte vysoké otáčky. Na rezanie kovu
používajte nízke otáčky.
Základné rezy
ZVISLÝ PRIAMY REZ (OBR. A1, A2 a N)
• Uvoľnite páku pokosových rezov (4) a stlačte
západku pokosových rezov (5).
• Nechajte západku pokosových rezov
zapadnúť do polohy 0° a zaistite páku
pokosových rezov.
• Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodidlo
(3 a 7).
• Uchopte prevádzkovú rukoväť (18)
a stlačením páky uvoľnenia poistky hlavy píly
(17) hlavu uvoľnite. Stlačte hlavný vypínač (1),
aby došlo k zapnutiu motora.
• Uvoľnite upínaciu skrutku vodiacich tyčí (13).
• Pritiahnite hlavu píly smerom k sebe a zapnite
pílu.
• Spustite pílový kotúč do obrobku a tlačte hlavu
píly dozadu, až do ukončenia rezu.
• Postupujte podľa vyššie uvedeného postupu.
VAROVANIE:
• Nevykonávajte posuvné rezy pri
obrobkoch, ktoré sú menšie než
50 × 100 mm.
• Po ukončení posuvného rezu
nezabudnite zaistiť hlavu píly
v zadnej polohe.
ZVISLÉ POKOSOVÉ REZY (OBR. A1 A P)
• Uvoľnite páku pokosových rezov (4) a stlačte
západku pokosových rezov (5). Nastavte
rameno v požadovanom uhle smerom doľava
alebo doprava.
• Západka pokosových rezov sa automaticky
nastaví v polohe 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a 45°
vľavo a vpravo a v polohe 50° vľavo a 60°
vpravo. Ak je vyžadovaný stredný uhol medzi
týmito polohami, pevne pridržte hlavu píly
a zaistite ju pritiahnutím páky pokosových
rezov.
• Pred rezaním sa vždy uistite, či je páka
pokosových rezov riadne zaistená.
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
VAROVANIE: Pri vykonávaní
pokosového rezu na koncovej časti
obrobku s malým orezom umiestnite
obrobok tak, aby bol orez na strane
pílového kotúča s väčším uhlom
vzhľadom k vodidlu. To znamená –
ľavý pokos, orez vpravo – pravý pokos,
orez vľavo.
ŠIKMÉ REZY (OBR. A1, A2 A Q)
Uhol šikmého rezu môže byť nastavený od 48°
vľavo až po 2° vpravo a rez môže byť vykonaný
s ramenom na pokosové rezy nastaveným
19
v polohe pre pokosový rez od nuly do maximálne
45° vľavo alebo vpravo.
• Povoľte upínaciu skrutku (29) vodidla na ľavej
strane a presuňte hornú časť vodidla na ľavej
strane (3) čo najviac doľava. Povoľte upínaciu
skrutku šikmých rezov (11) a nastavte
požadovaný uhol šikmého rezu.
• Pevne dotiahnite upínaciu skrutku šikmých
rezov (11).
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
Kvalita rezu
Kvalita a čistota rezu závisí od mnohých faktorov
a od rezaného materiálu. Najvyššiu kvalitu rezu
(rezanie tvarových obkladacích prvkov) dosiahnete
pri použití karbidového kotúča so 60 zubmi. Kvalitu
rezu tiež zvyšuje rovnomerný a pomalý posuv píly
pri rezaní.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby sa
materiál počas rezania nechvel alebo
aby sa nepohyboval. Obrobok vždy
riadne upevnite. Pred zdvihnutím
ramena píly počkajte, kým sa pílový
kotúč celkom nezastaví. Ak dochádza
k triešteniu zadnej časti rezu, nalepte
na obrobok v mieste rezu lepiacu
pásku.
Urobte rez cez lepiacu pásku a po
skončení rezu pásku opatrne odlepte.
Postoj a poloha rúk pri rezaní
Správna poloha tela a rúk pri obsluhe pokosovej
píly uľahčí rezanie a zaistí vyššiu presnosť
a bezpečnosť.
• Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti priestoru
rezania.
• Udržuje ruky vo vzdialenosti minimálne
150 mm od pílového kotúča.
• Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne
k pracovnému stolu a k vodidlu.
Udržujte ruky v predpísanej polohe, kým
nedôjde k uvoľneniu hlavného vypínača
a k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
• Pred samotným vykonaním rezu (bez toho,
aby bola píla zapnutá) vždy skontrolujte dráhu
pílového kotúča.
• Pri práci neprekrižujte ruky.
• Stojte pevne oboma nohami na podlahe
a udržujte rovnováhu.
• Pri pohybe ramena píly smerom doprava
alebo doľava, kopírujte telom pohyby píly
20
a stojte bezpečne na pravej alebo ľavej strane
píly.
• Pri rezaní podľa rysky sledujte rysku na
obrobku v otvoroch krytu.
REZANIE RÁMOV OBRAZOV,
TIENIDIEL PREMIETAČIEK A ĎALŠÍCH
ŠTVORSTRANNÝCH PROJEKTOV (OBR. R1
A R2)
TVAROVÉ LIŠTY A INÉ RÁMY
Pred rezaním tvarových obkladacích líšt a rámov
si najskôr na kúskoch dreva vyskúšajte spôsob
rezania, kým si nebudete istí, že prácu bez
problémov zvládnete. Vaša píla je dokonale
prispôsobená na rezanie šikmých a pokosových
spojovacích rezov, ako je zobrazené na obr. R1.
Tento spojovací rez bol vykonaný po nastavení píly
na šikmé rezy.
- Nastavenie šikmých rezov
Šikmý rez pre obe lišty je nastavený na hodnotu
45°. Výsledný spoj zviera uhol 90°. Rameno
pokosových rezov je zaistené v nulovej polohe.
Rezaný kus je položený širšou stranou na stôl píly
a užšou stranou sa opiera o vodidlo.
- Nastavenie pokosových rezov
Rovnaký rez môže byť vykonaný po nastavení
píly na vykonávanie pokosových rezov vpravo
a vľavo. Dva nákresy (obr. R1 a R2) platia iba pre
výrobky so štyrmi stranami. Pri spojovaní výrobkov
s viacerými stranami musia byť zmenené uhly
pokosových a šikmých rezov. Nasledujúca tabuľka
ukazuje veľkosť uhlov pre rôzne výrobky s rôznym
počtom strán za predpokladu, že sú všetky
strany rovnako dlhé. Pre výrobky s iným počtom
strán, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, vydeľte
180° počtom strán, aby ste zistili hodnotu uhla
pokosového alebo šikmého rezu.
Počet strán
4
5
6
7
8
9
10
Uhol pokosového alebo
šikmého rezu
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
KOMBINOVANÉ POKOSOVÉ REZY (OBR. S1
A S2)
Kombinovaný pokos je rez, keď je súčasne
vykonávaný pokosový rez (obr. R2) a šikmý rez
(obr. R1). Ide o druh rezu používaný na tvorbu
rámčekov alebo boxov so šikmými stranami, ako je
napríklad výrobok na obr. S1.
VNÚTORNÝ ROH
Ľavá strana
• Položte lištu hornou stranou spoja proti
vodidlu.
• Uložte si ľavú časť rezu.
Pravá strana
• Položte lištu spodnou stranou spoja proti
vodidlu.
• Uložte si ľavú časť rezu.
• Pred konečným rezom si urobte testovací rez
na odrezku materiálu.
• Všetky rezy sú vykonávané s ľavým skosením
a so zadnou stranou lišty položenou proti
základni.
VNÚTORNÝ ROH
Ľavá strana
• Horná strana spoja lišty proti vodidlu.
• Pravý pokosový rez.
• Uložte si ľavú časť rezu.
5
15
75
80
10
20
25
30
35
40
45
SQUARE BOX
ŠTVORSTENNÝ
65
70
0
85
45
40
BOX
50
55
60
40
35
45
35
40
6 SIDED BOX BOX
ŠESŤSTENNÝ
30
35
70
75
30
65
30
25
55
60
25
50
25
45
20
40
55
60
20
50
15
20
35
45
• Všetky rezy sú vykonávané tak, že je zadná
strana lišty položená naplocho na stôl píly.
Pre dosiahnutie extrémnej presnosti má Vaša píla
prednastavené uhly v polohe 31,62° pre pokosový
rez a v polohe 33,85° pre šikmý rez. Tieto
nastavenia sú štandardné pre čelá líšt s uhlami 52°
hore a 38° dole.
65
• Pred vykonávaním akéhokoľvek rezu vždy
urobte skúšobný rez.
Rezanie čela lišty je vykonávané kombinovaným
pokosovým rezom.
8 SIDED BOX
OSEMSTENNÝ
30
10
20
25
10
15
20
BOX
5
15
25
35
10
15
30
40
15
10
UHOLOF
STENY
BOXU
(UHOL „A“)
ANGLE
SIDE OF
BOX (ANGLE"A")
Rezanie základných líšt je vykonávané pri
nastavení uhla šikmého rezu 45°.
Rezanie čela lišty
85
Rezanie základných líšt
• Uložte si pravú časť rezu.
80
Obdobným spôsobom sledovaním zvislej
rôznobežky hore či dole dostanete nastavenie
uhla šikmého rezu (40°). Vždy urobte niekoľko
rezov na odrezkoch pre kontrolu nastavenia
píly.
• Položte lištu hornou stranou spoja proti
vodidlu.
85
• Príklad: Na zhotovenie výrobku so 4 stranami
s vonkajším uhlom 25° (uhol „A”) (obr. S2),
použite horný oblúk v tabuľke. Nájdite na
oblúku hodnotu uhla 25°. Sledujte na každej
strane vodorovnú rôznobežku a dostanete
nastavenie uhla pokosového rezu (23°).
• Uložte si pravú časť rezu.
Pravá strana
80
• Skúste si, či budú k sebe jednotlivé diely
lícovať.
• Položte lištu spodnou stranou spoja proti
vodidlu.
75
• Nastavte na píle predpísané uhly a urobte
niekoľko skúšobných rezov.
Ľavá strana
70
• Nižšie uvedený diagram Vám bude pomáhať
pri voľbe správneho nastavenia šikmých
a pokosových rezov pri kombinovaných
pokosových rezoch. Pri práci s diagramom
si zvoľte požadovaný uhol „A” (obr. S2)
Vášho projektu a umiestnite tento uhol na
zodpovedajúci oblúk v diagrame. Z tohto
bodu sledujte priamku vedúcu priamo dole,
kde nájdete správnu hodnotu uhla šikmého
rezu a ak budete sledovať priamku vedúcu
vodorovne z tohto bodu, získate správnu
hodnotu uhla pokosového rezu.
VONKAJŠÍ ROH
NASTAVTE NA PÍLE
TENTO
UHOL
POKOSOVÉHO
REZU
SET THIS
MITER
ANGLE
ON SAW
VAROVANIE: Ak sa uhol rezu pri
vykonávaní rezu odlišuje, skontrolujte,
či je riadne dotiahnutá upínacia skrutka
pre šikmé rezy aj upínacia skrutka pre
pokosové rezy. Tieto skrutky musia byť
dotiahnuté po vykonaní každej zmeny
šikmého alebo pokosového rezu.
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ANGLE
ONŠIKMÉHO
SAW
NASTAVTESET
NA THIS
PÍLEBEVEL
TENTO
UHOL
REZU
Pravá strana
•Spodná strana spoja lišty proti vodidlu.
•Ľavý pokosový rez.
•Uložte si ľavú časť rezu.
21
VONKAJŠÍ ROH
Ľavá strana
• Spodná strana spoja lišty proti vodidlu.
• Ľavý pokosový rez.
• Uložte si ľavú časť rezu.
Pravá strana
• Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití
vysúvacej podpery (35), ktorá zaistí predĺženie
pracovného stola Vašej píly (k dispozícii
u autorizovaných predajcov).
Vždy používajte dostupné podpery na
podoprenie a upevnenie dlhých obrobkov, aby
ste zabránili pádu obrobku alebo úrazu.
• Horná strana spoja lišty proti vodidlu.
PÍLOVÉ KOTÚČE
• Pravý pokosový rez.
Ak chcete dosiahnuť uvedené výkony, používajte
vždy pílové kotúče s priemerom 216 mm
a s priemerom upínacieho otvoru 30 mm. Ďalšie
informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
• Uložte si pravú časť rezu.
DRÁŽKOVANIE (OBR. T)
Vaša píla je pre drážkovacie rezy vybavená
drážkovacím dorazom (12) a nastavovacou
skrutkou hĺbky drážky (15).
• Drážkovací doraz (12) pretočte smerom
k prednej časti píly.
• Nastavením nastavovacej skrutky hĺbky drážky
(15) nastavte požadovanú hĺbku rezu. Môže
byť potrebné najprv uvoľniť poistnú maticu
(66).
• Pre dosiahnutie priameho rezu drážky vložte
medzi vodidlo a obrobok kúsok odpadového
materiálu s veľkosťou približne 5 cm.
ODSÁVANIE PRACHU (OBR. A2 A A5)
Píla je vybavená výstupným otvorom prachových
nečistôt (24) na pripojenie súpravy na
odsávanie prachu (36) (k dispozícii ako voliteľné
príslušenstvo).
VAROVANIE! Kedykoľvek je to možné,
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
Pripojte k píle zariadenie na odsávanie prachu
spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť
vzduchu externých systémov bude 20 m/s +/2 m/s.
Rýchlosť je meraná v spojovacej trubici v bode
pripojenia, s pripojenou pílou, ktorá nie je v chode.
REZANIE DROBNÝCH OBROBKOV (OBR. J1)
Hornú stranu vodidla na ľavej strane (3) je možné
nastaviť tak, aby sa pri rezaní drobných obrobkov
dosiahla čo najväčšia opora.
• Nastavte pílový kotúč do zvislej polohy.
PREPRAVA (OBR. A6, B2)
Pre dosiahnutie pohodlného prenášania píly je
možné k jej základni pripevniť popruh. Prenášací
popruh (pozrite obr. A6) je možné dostať ako
voliteľné príslušenstvo.
• Pri preprave píly spustite hlavu píly a stlačte
zaisťovací kolík (14).
Zaistite poistný prvok vodiacich koľají s hlavou
píly v prednej polohe, zaistite rameno pokosu
s uhlom plne vpravo, zasuňte vodidlo (3)
celkom dovnútra a zaistite páčku pokosu (11)
tak, aby bola hlava píly vo zvislej polohe. Tým
bude náradie zložené čo najviac k sebe.
• Pri prenášaní píly vždy používajte miesta
úchytov (30), ktoré sú zobrazené na obr. B2.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
• Uvoľnite plastovú skrutku (29) minimálne o 3
celé otáčky.
• Nastavte ľavé vodidlo čo najbližšie k pílovému
kotúču.
• Utiahnite riadne upínaciu skrutku.
PODOPRENIE DLHÝCH OBROBKOV (OBR. A4)
• Dlhé obrobky vždy podoprite.
22
Čistenie
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt
pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu
odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej
funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti
obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto
funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
rezným kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte
stroj od napájania a postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Montáž pílového kotúča.
Odstráňte zaseknuté časti a nasaďte pílový pás
späť.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku.
Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia
dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy
neponárajte žiadnu časť náradia do
kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite hornú
časť stola.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite
systém na zachytávanie prachu.
• Utiahnite skrutky.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný v bežnom komunálnom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
ČISTENIE A ÚDRŽBA DRÁŽKY PRE PÍLOVÝ
KOTÚČ (OBR. U)
Pravidelne čistite priestor pod drážkou pílového
kotúča. Ak je drážka pre pílový kotúč opotrebená,
musí byť vymenená.
• Vyskrutkujte skrutky (67), ktoré pripevňujú
drážku pre pílový kotúč (31).
• Odoberte drážku pre pílový kotúč a vyčistite
priestor nachádzajúci sa pod touto drážkou.
• Umiestnite späť všetky časti drážky pre pílový
kotúč a zaskrutkujte skrutky.
• Utiahnite skrutky rukou.
• Pri nastavení drážky pre pílový kotúč
postupujte nasledovne:
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč.
Nastavte všetky časti drážky pre pílový kotúč
tak, aby sa nachádzali tesne pri zuboch
pílového kotúča.
23
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1
ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s
návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
zst0014202 - 15-03-2011
24
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 244 638 121, 3
Fax:
+421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2011
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Download PDF

advertising