DW712 | DeWalt DW712 MITRE SAW Type 4 instruction manual

559322 - 52 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW712
DW712N
19
1
18
17
16
2
15
13
14
11
3
12
10
9
8
7
4
A1
2
5
6
26
25
24
23
27
28
29
31
30
32
A2
3
35
36
A5
A4
14 13
18
37
3
30
11
30
A6
B
17
40
2
40
40
C
E1
42 43 45
42 44
E2
4
43
45
2
E3
47
46
45
48 49
26
45 43 16
E5
E4
5
4
50
F2
F1
53
47
53
51
3
F3
6
52
F4
53
54 55
4
56
G
57
H
5
47
51
11
3
I1
52
I2
59
58
10
28
I3
I4
3
58
9
29
60
J1
I5
76
8
61
27
62
63
J2
6
K
65
64
1
19
DW712
L
M
13
N
O
P
Q
R1
R2
7
A
S2
S1
67
15
67
66
67
12
T
8
U
31
PILARKA UKOSOWA
DW712, DW712N
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
DW712 DW712N
V
230
230
Napięcie
Typ
4
2
W
1600
1600
Moc wyjściowa
A
Pobór prądu
8
8
mm
216
216
Średnica tarczy tnącej
mm
30
30
Średnica otworu centralnego
tarczy tnącej
mm
1,8
1,8
Grubość tarczy tnącej
obr/min 3 500-4 600 5 400
Maksymalna prędkość
obrotowa tarczy tnącej
300
300
Maksymalna szerokość cięcia mm
prostopadłego poprzecznego
212
212
Maksymalna szerokość cięcia mm
prostopadłego pod kątem 45o
Maksymalna głębokość cięcia mm
70
70
prostopadłego
50
50
Maksymalna głębokość cięcia mm
ukosowego pod kątem 45o
Maksymalny kąt cięcia
prostopadłego
w lewo
50°
50°
w prawo
60°
60°
Maksymalny kąt cięcia
ukosowego (kąt pochylenia
tarczy)
w lewo
48°
48°
w prawo
2°
2°
Cięcie prostopadłe
poprzeczne
mm
300
300
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej głębokości 70
mm
mm
70
70
Wynikowa głębokość przy
maksymalnej szerokości
300 mm
Cięcie prostopadłe pod
kątem 45o w lewo
mm
212
212
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej głębokości 70
mm
Wynikowa głębokość przy
maksymalnej szerokości
212 mm
Cięcie prostopadłe pod
kątem 45o w prawo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej głębokości 70
mm
Wynikowa głębokość przy
maksymalnej szerokości
212 mm
Cięcie ukosowe pod kątem
o
45 w lewo
Wynikowa szerokość przy
maksymalnej głębokości 50
mm
Wynikowa głębokość przy
maksymalnej szerokości
300 mm
Cięcie prostopadłe
pod kątem 31,62o przy
jednoczesnym cięciu
ukosowym pod kątem 33,85o
Wynikowa głębokość przy
maksymalnej szerokości
254 mm
Czas wybiegu piły tarczowej
Skuteczność odsysania trocin
Masa
Poziom ciśnienia
akustycznego A
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej A
Niepewność pomiaru
mm
70
70
mm
212
212
mm
70
70
mm
300
300
mm
50
50
mm
65
65
s
mg/m
kg
< 10
< 2,0
21
< 10
< 2,0
21
dB(A)
91
91
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3,0
104
2,9
3,0
104
2,9
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN 61029
m/s2
2,1
2,1
Wartość skuteczna
m/s2
Niepewność pomiaru
1,5
1,5
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 61029, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
9
OSTRZEŻENIE: Podana
całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań dotyczy
podstawowego zastosowania
narzędzia i może się różnić, gdy
jest ono wykorzystywane w inny
sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny
może być dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też
uwzględnić, jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym. Ekspozycja
drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać
dużo mniejsza niż przy ciągłym
użyciu.
Dla ochrony użytkownika
przed skutkami wibracji
stosuj dodatkowe środki
bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja
narzędzi i akcesoriów,
utrzymywanie ciepłych rąk,
odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Elektronarzędzia zasilane prądem
o napięciu 230 V
10 A
WSKAZÓWKA: Urządzenie to jest przystosowane
do zasilania z sieci o maksymalnej dopuszczalnej
impedancji Zmaks. = 0,28  zmierzonej
w skrzynce przyłączowej użytkownika.
Zadaniem użytkownika jest zapewnienie zasilania
z sieci o takich parametrach. W razie potrzeby
zasięgnij informacji o impedancji sieci we
właściwym zakładzie elektroenergetycznym.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić
do śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich
lub średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje
o działaniu, które wprawdzie nie
grozi doznaniem urazu, ale przy
zignorowaniu może skutkować
szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DW712, DW712N
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że opisane
w danych technicznych narzędzia elektryczne nr
kat. DW712, DW712N zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą 2004/108/
EG. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na końcu instrukcji
obsługi.
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Informuje o bezpośrednim
niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
10
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
29.12.2009
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE! Przy
korzystaniu z elektronarzędzi
przestrzegaj obowiązujących
przepisów bhp, by
zminimalizować ryzyko pożaru,
porażenia prądem elektrycznym
i doznania urazu ciała.
Przed użyciem narzędzia przeczytaj zamieszczone
niżej przepisy bezpieczeństwa pracy i dobrze
zapamiętaj je na przyszłość!
PRZECHOWUJ TĘ INSTRUKCJĘ, BY
W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
1. Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
2. Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym ani
mokrym otoczeniu. Zadbaj o dobre oświetlenie
miejsca pracy (250 - 300 luks). Nie załączaj
elektronarzędzia w miejscach, gdzie występuje
niebezpieczeństwo pożaru bądź wybuchu,
jak na przykład w pobliżu palnych cieczy lub
gazów.
3. Chroń się przed porażeniem prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
W ekstremalnych warunkach zastosowania
(na przykład duża wilgotność, unoszenie
się pyłu metalowego itp.) bezpieczeństwo
elektryczne można zwiększyć przez
zastosowanie transformatora separującego lub
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.
4. Nie dopuszczaj osób postronnych do
miejsca pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza
dzieci, nie dotykały elektronarzędzia ani
przedłużacza i trzymaj je z dala od miejsca
pracy.
5. Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla
dzieci miejscu.
6. Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki
uzyskuje się, gdy elektronarzędzie jest
obciążane w umiarkowany sposób zgodnie
z zaleceniami producenta.
7. Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych
narzędzi roboczych ani akcesoriów. Nie
wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych,
niż przewidziane przez producenta, np.
ręcznej pilarki tarczowej do ścinania pni drzew
i gałęzi.
8. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą
one zostać pochwycone przez obracające
się części narzędzia. Przy pracy na wolnym
powietrzu godne polecenia jest obuwie na
szorstkiej podeszwie. Na długie włosy zakładaj
specjalną siatkę.
9. Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę
przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy
w powietrze jest wzbijany pył lub drobiny
obrabianego materiału. Gdy są one gorące,
ubierz żaroodporny fartuch. Zawsze zakładaj
specjalne nauszniki ochronne i kask ochronny.
10. Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane.
11. Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki
z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem i ostrymi
krawędziami.
12. Zabezpiecz obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego.
Gdy przedmiot ten jest dobrze zamocowany,
możesz obsługiwać elektronarzędzie dwiema
rękami.
13. Utrzymuj stabilną postawę.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
14. Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy.
Stosuj się do instrukcji smarowania i wymiany
akcesoriów. Regularnie kontroluj narzędzia,
a w razie uszkodzenia, zleć naprawę
autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.
Wszystkie rękojeści i wyłączniki powinny być
suche, czyste, niezabrudzone olejem ani
11
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy. By nie narażać się
na wypadek, naprawy przy użyciu
oryginalnych części zamiennych zlecaj tylko
wykwalifikowanym specjalistom.
smarem.
15. Wyjmuj wtyczkę sieciową.
W razie nieużywania elektronarzędzia i przy
wymianie akcesoriów, jak np. piła tarczowa,
końcówki i brzeszczoty, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
16. Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do
mocowania narzędzi.
Przed załączeniem elektronarzędzia zawsze
sprawdzaj, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze.
17. Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia.
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku.
Przy przyłączaniu kabla zasilającego do sieci
najpierw upewnij się, czy elektronarzędzie jest
wyłączone.
18. Używaj przedłużaczy przystosowanych do
pracy na wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień
go w razie uszkodzenia. Przy pracy na
wolnym powietrzu używaj tylko przedłużaczy
nadających się do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.
19. Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj
rozsądnie. Nie używaj elektronarzędzia, gdy
jesteś zmęczony bądź pod wpływem leków lub
alkoholu.
20. Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie
i kabel sieciowy, czy są całkowicie sprawne
i spełniają swoje funkcje. Nie zapomnij przy
tym o ruchomych elementach. By zapewnić
bezpieczną pracę elektronarzędzia, wszystkie
części muszą być prawidłowo zamontowane,
a uszkodzone elementy i urządzenia
zabezpieczające - naprawione lub wymienione
przez autoryzowany warsztat serwisowy, jeżeli
w instrukcji nie podano inaczej. W żadnym
przypadku nie używaj elektronarzędzia
z niesprawnym wyłącznikiem i nigdy nie próbuj
samemu naprawiać maszyny.
OSTRZEŻENIE! Używanie
innych nasadek i wyposażenia,
niż zalecane lub wykonywanie
prac nieopisanych w tej instrukcji
może doprowadzić do wypadku.
21. Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym
specjalistom.
Elektronarzędzie to jest zgodne
12
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek ukosowych
• Maszyna ta zawiera specjalny kabel sieciowy,
który może być wymieniony tylko przez
producenta lub autoryzowany warsztat
serwisowy.
• Nie używaj pilarki do cięcia materiałów
niezalecanych przez producenta.
• Używaj pilarki tylko wtedy, gdy osłony piły
tarczowej są założone, prawidłowo działają
i znajdują się w nienagannym stanie
technicznym.
• Przed rozpoczęciem cięcia ukosowego
sprawdź, czy ramię jest dobrze zamocowane.
•
Utrzymuj w czystości otoczenie pilarki,
a zwłaszcza usuwaj z niego luźny materiał, jak
np. trociny i inne pozostałości po cięciu.
• Używaj właściwie naostrzonych pił tarczowych.
Nie przekraczaj przy tym maksymalnej
wartości prędkości obrotowej podanej na
tarczy.
• Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy
wszystkie pokrętła/dźwignie zaciskowe są
dokręcone/zaciągnięte.
• Gdy pilarka jest przyłączona do sieci, nigdy
nie trzymaj rąk w pobliżu tarczy tnącej.
• Nigdy nie próbuj zatrzymywać piły tarczowej
przez przykładanie do niej jakiegoś narzędzia
lub innego przedmiotu, gdyż grozi to
poważnymi urazami ciała.
• Przed zastosowaniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego najpierw przeczytaj
instrukcję obsługi, gdyż popełniony tutaj błąd
może stać się przyczyną szkód rzeczowych.
• Przy manipulowaniu tarczą tnącą posługuj się
uchwytem lub załóż rękawice ochronne.
• Przed użyciem pilarki sprawdź, czy piła
tarczowa jest prawidłowo zamontowana.
• Upewnij siłę, czy piła tarczowa obraca się we
właściwym kierunku.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicach
mniejszych lub większych niż określone
w specyfikacji. Stosuj tylko tarcze tnące
o parametrach wyszczególnionych w danych
technicznych i zgodnych z normą EN 847-1.
• Rozważ zastosowanie specjalnie
skonstruowanych tarcz tnących o niskim
poziomie wytwarzanego hałasu.
• Nie używaj pił tarczowych ze stali
szybkotnącej.
• Nie używaj pękniętych ani uszkodzonych pił
tarczowych.
• Nie używaj tarcz szlifierskich.
•
Nigdy nie używaj pilarki bez nakładki
szczelinowej.
• Przed wyłączeniem pilarki wyjmij tarczę tnącą
z rzazu w przedmiocie obrabianym.
• Nie próbuj zatrzymywać wału silnika przez
blokowanie wentylatora.
• Przy opuszczaniu ramienia osłona piły
tarczowej automatycznie unosi się do góry
i zamyka ponownie, gdy piła powraca do
swojej pozycji wyjściowej.
• Nigdy ręcznie nie unoś osłony tarczy, gdy
pilarka jest załączona. W razie potrzeby
można to zrobić w celu montażu, wymiany lub
kontroli piły.
• Regularnie sprawdzaj, czy szczeliny
wentylacyjne silnika są czyste i niezatkane
trocinami.
• W razie zużycia wymień nakładkę
szczelinową. Przed użyciem akcesoriów
zapoznaj się z instrukcją obsługi
• Przed rozpoczęciem wykonywania jakichś
prac konserwacyjnych i przed wymianą tarczy
tnącej odłącz pilarkę od zasilania.
• Nigdy nie wykonuj żadnych prac związanych
z czyszczeniem lub konserwacją, dopóki
pilarka jeszcze pracuje i głowica nie znajduje
się w położeniu spoczynkowym.
• Jeżeli to możliwe, pilarka zawsze powinna być
ustawiona na stole warsztatowym.
• Przednia część osłony piły tarczowej zawiera
niewielkie szczeliny, które zapewniają dobrą
widoczność przedmiotu obrabianego. Chociaż
szczeliny znacznie ograniczają wylatywanie
trocin, to jednak nie eliminują ich całkowicie
i dlatego podczas piłowania powinno się
zakładać okulary ochronne.
• Przy piłowaniu drewna zawsze przyłączaj
odpylacz ssący. Na ilość powstającego pyłu
mają wpływ m.in. następujące czynniki:
- rodzaj obrabianego materiału (przy cięciu
płyt wiórowych powstaje więcej pyłu niż
przy cięciu drewna);
- ostrość piły tarczowej;
- prawidłowe ustawienie piły tarczowej;
- wydajność odpylacza ssącego musi
wynosić przynajmniej 20 m/s.
Sprawdź, czy odpylacz ssący, a także
okapy, deflektory i kanały są odpowiednio
zamontowane.
• By ograniczyć wytwarzany hałas:
- stosuj specjalne piły tarczowe o niskim
poziomie hałasu;
- używaj tylko ostrych pił tarczowych.
• Regularnie konserwuj maszynę.
• Zapewnij odpowiednie ogólne lub punktowe
oświetlenie miejsca pracy.
• Zadbaj o odpowiednie przeszkolenie
użytkowników pod względem stosowania,
regulacji i eksploatacji tego elektronarzędzia.
• Sprawdź, czy wszystkie podkładki i podkładki
kołnierzowe do mocowania tarczy są
odpowiednie do celu przewidzianego w tej
instrukcji obsługi.
• Nie usuwaj odciętych ani innych kawałków
materiału z obszaru cięcia, gdy maszyna
jeszcze pracuje i głowica pilarki nie znajduje
się w pozycji spoczynkowej.
• Nigdy nie tnij przedmiotów obrabianych
krótszych niż 30 mm.
• Bez dodatkowego podparcia wolno ciąć
materiał o następujących maksymalnych
wymiarach:
- wysokość 70 mm, szerokość 300 mm,
długość 500 mm
- Dłuższe przedmioty obrabiane wymagają
podparcia za pomocą odpowiedniego
dodatkowego stolika, np. DE7080. Zawsze
dobrze mocuj przedmiot obrabiany.
• W razie wypadku lub usterki natychmiast
wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
• Zgłoś usterkę i w odpowiedni sposób oznakuj
maszynę, by inne osoby nie próbowały jej
uruchomić.
• W razie zablokowania piły tarczowej wskutek
nadmiernej siły posuwowej wyłącz maszynę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Wycofaj materiał i sprawdź, czy piła tarczowa
swobodnie się obraca. Ponownie załącz
maszynę i kontynuuj piłowanie, wywierając
mniejszy nacisk na cięty przedmiot.
• Nigdy nie tnij metali lekkich, a zwłaszcza
magnezu.
• Jeżeli to możliwe, przytwierdź maszynę
13
do stołu warsztatowego za pomocą śrub
o średnicy 8 mm i długości 80 mm.
Trzymaj ręce z dala od tarczy tnącej
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania pilarki największe zagrożenie
stanowią:
obracające się elementy.
Przy korzystaniu z pilarek pomimo
stosowania osłon ochronnych
i przestrzegania przepisów bhp nie da się
uniknąć pewnych niebezpieczeństw. Należą
do nich zwłaszcza:
uszkodzenie narządu słuchu wskutek
nadmiernego hałasu;
niebezpieczeństwo wypadku, które stwarza
nieosłonięty obszar obracającej się tarczy
tnącej;
niebezpieczeństwo skaleczenia się przy
wymianie tarczy tnącej;
przycięcie palców przy otwieraniu osłon
ochronnych;
zagrożenie zdrowia przez wdychanie
drewnianego pyłu powstającego podczas
piłowania, a zwłaszcza dębu, buku i płyt
MDF.
Następujące czynniki zwiększają
niebezpieczeństwo wystąpienia problemów
z oddychaniem:
Nieprzyłączony odpylacz ssący przy cięciu
drewna
niewystarczająca wydajność odsysania
na skutek zatkania filtra powietrza
wywiewanego.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przeczytajwskazówki
zamieszczone w p.
Cięcie szerokich
przedmiotów
Przeczytaj wskazówki zamieszczone
w p. Omijanie ograniczników
pochylenia tarczy
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. A2)
Kod daty (32), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie maszyny:
Przykład:
2009 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 kompletnie zmontowana pilarka ukosowa
1 klucz do mocowania piły tarczowej
1 piła tarczowa
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy pilarka i jej akcesoria nie uległy
uszkodzeniu podczas transportu.
• Przed uruchomieniem maszyny dokładnie
przeczytaj instrukcję obsługi.
Opis pilarki (rys. rys. A1 – A5)
OSTRZEŻENIE! By nie
narażać się na wyrządzenie
szkód osobowych lub
rzeczowych, nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek samego
elektronarzędzia ani jego
elementów.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
A1
1 Wyłącznik
Zakładaj okulary ochronne.
2 Ruchoma dolna osłona tarczy tnącej
3 Lewa prowadnica oporowa
Uchwyt do przenoszenia
4 Dźwignia zaciskowa blokady obrotu stolika
5 Zatrzask stolika obrotowego
6 Skala kąta cięcia prostopadłego
7 Stała prowadnica oporowa
14
8 Prawa prowadnica oporowa
9 Regulacyjna śruba zderzakowa mechanizmu
pochylania tarczy tnącej
10 Skala kąta cięcia ukosowego
11 Dźwignia ustalająca pochylenia tarczy
12 Ogranicznik głębokości rowków
13 Pokrętło zaciskowe prowadnicy szynowej
14 Kołek blokady głowicy
15 Pokrętło nastawcze głębokości rowków
16 Przycisk blokady wrzeciona
17 Dźwignia zwalniająca blokady głowicy
18 Rękojeść
19 Nastawnik prędkości obrotowej (DW712)
A2
23 Górna osłona tarczy tnącej
24 Przyłącze do odsysania trocin
NIE UŻYWAJ jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Ta pilarka ukosowa stanowi elektronarzędzie
profesjonalne.
NIE POZWÓL, by bawiły się nią dzieci.
Niedoświadczone osoby mogą korzystać z tej
maszyny tylko pod nadzorem.
OSTRZEŻENIE: Używaj narzędzi
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
tylko jednym napięciem. Dlatego sprawdź, czy
lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości
podanej na tabliczce znamionowej pilarki.
Pilarka jest zgodnie z normą EN 61029
podwójnie zaizolowana i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
26 Klucz do mocowania piły tarczowej
Uszkodzony kabel sieciowy może być wymieniony
tylko przez autoryzowany warsztat serwisowy lub
specjalistę elektryka.
27 Uchwyt zwalniający ogranicznika kąta
pochylenia tarczy
Przedłużacz
25 Prowadnica szynowa
28 Nastawny ogranicznik pionowego ustawienia
tarczy
29 Pokrętło zaciskowe górnej lewej prowadnicy
oporowej
30 Wycięcie ułatwiające przenoszenie pilarki
31 Nakładka szczelinowa
32 Kod daty
Używaj trójżyłowego przedłużacza, który został
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez pilarkę (patrz: Dane techniczne).
Jego nominalny przekrój powinien wynosić
1,5 mm2.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Instalacja
A4
ROZPAKOWANIE (RYS. B)
35 Dodatkowe podpórki pod przedmioty
obrabiane
A5
36 Nasadka z wężem do odsysania trocin
A6
37 Pasek do przenoszenia
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Pilarka ukosowa DW712 jest przeznaczona do
profesjonalnego cięcia drewna, tworzyw drzewnych
i tworzyw sztucznych. Można nią łatwo, dokładnie
i bezpiecznie wykonywać cięcia prostopadłe
poprzeczne i pod kątem oraz ciecia ukosowe.
Maszyna ta jest wyposażona w piłę tarczową ze
spiekami węglikowymi o nominalnej średnicy 216
mm.
• Ostrożnie wyjmij pilarkę z opakowania.
• Poluzuj pokrętło zaciskowe prowadnicy
szynowej (13) i przesuń głowicę pilarki do tyłu
do oporu, by zablokować ją w tej pozycji.
• Naciśnij rękojeść (18) do dołu i wyciągnij kołek
blokady głowicy (14).
• Delikatnie zwolnij nacisk i pozwól, by
głowica pilarki uniosła się do góry do pozycji
wyjściowej.
MOCOWANIE PILARKI DO STOŁU
WARSZTATOWEGO (RYS. C)
• Wszystkie 4 stopy zawierają otwory (40),
które pozwalają na łatwe zamocowanie pilarki
do stołu warsztatowego. Otwory mają dwie
różne średnice, co pozwala na zastosowanie
różnych śrub mocujących. Do mocowania
wystarczy tylko jedna śruba przełożona przez
jeden z otworów wykonanych w każdej stopie.
15
Przed rozpoczęciem pracy dobrze zamocuj
pilarkę tak, by nie mogła się poruszyć.
By ułatwić przestawianie pilarki, można ją
przytwierdzić do płyty wiórowej o grubości
przynajmniej 12,5 mm. Płyta taka daje się
łatwo mocować do stołu warsztatowego
i znów odmocowywać w celu zmiany miejsca
ustawienia.
• Śruby mocujące pilarkę do płyty wiórowej nie
mogą wystawać od spodu, gdyż płyta ta musi
płasko przylegać do stołu warsztatowego.
Przy mocowaniu pilarki wolno korzystać
tylko z istniejących otworów w stopach.
Przytwierdzenie pilarki w inny sposób
może przeszkadzać w jej prawidłowym
funkcjonowaniu.
• By podczas pracy nie doszło do zablokowania
piły tarczowej lub innych niedokładności,
powierzchnia montażowa powinna być płaska.
Gdy pilarka kiwa się na stopach, podłóż pod
jedną z nich cienki kawałek materiału, by
w ten sposób uzyskać niezbędną stateczność
maszyny.
MONTAŻ
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
MONTAŻ PIŁY TARCZOWEJ (RYS. RYS. E1 – E5)
•
Nigdy nie naciskaj przycisku blokady
wrzeciona, gdy piła tarczowa jeszcze się
obraca.
•
Nie przecinaj metali lekkich ani żelaza
i stali, a także muru i eternitu.
•
Naciśnij dźwignię zwalniającą blokady
głowicy (17), by uwolnić dolną osłonę
piły tarczowej (2), a następnie unieś
osłonę maksymalnie do góry.
1. Unieś dolną osłonę tarczy za śrubę (43),
jedną ręką naciśnij przycisk blokady
wrzeciona (16), a drugą - chwyć dostarczony
klucz maszynowy płaski (26) i, obracając
go w prawo, poluzuj śrubę mocującą
piły tarczowej (45) (śruba ta ma gwint
lewoskrętny).
OSTRZEŻENIE: By uruchomić
blokadę wrzeciona, naciśnij przycisk
16
i obróć ręką wrzeciono, aż poczujesz,
że blokada zadziałała.
Nadal przytrzymuj naciśnięty przycisk blokady,
by nie dopuścić do obracania się wrzeciona.
2. Wyjmij śrubę mocującą piły tarczowej (45)
wraz z zewnętrzną podkładką kołnierzową
(46).
3. Załóż piłę tarczową (47) na pierścień
adaptacyjny (48) przy wewnętrznej podkładce
kołnierzowej (49). Pamiętaj, że zęby na dolnej
krawędzi piły tarczowej muszą być skierowane
do tyłu pilarki (w kierunku od użytkownika).
4. Ponownie załóż zewnętrzną podkładkę
kołnierzową piły tarczowej (46).
5. Dokręć w lewo śrubę mocującą piły tarczowej
(45), drugą ręką przytrzymując naciśnięty
przycisk blokady wrzeciona.
OSTRZEŻENIE: Piła tarczowa musi
być wymieniona zgodnie z opisem
w tym punkcie. Używaj wyłącznie pił
zgodnych ze specyfikacją. Zalecamy
typ DT4320.
REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik
jest wyłączony. Niezamierzone
załączenie pilarki może doprowadzić
do wypadku.
Pilarka ukosowa została dokładnie wyregulowana
w zakładzie produkcyjnym. Gdyby w związku
z transportem lub z jakiegokolwiek innego powodu
zaistniała konieczność ponownej regulacji, zrób
to zgodnie z poniższym opisem. Po prawidłowym
wykonaniu regulacji nie trzeba już jej powtarzać.
KONTROLA I REGULACJA KĄTA USTAWIENIA
PIŁY TARCZOWEJ WZGLĘDEM PROWADNICY
OPOROWEJ (RYS. RYS. F1 - F4)
• Zwolnij dźwignię zaciskową blokady obrotu
stolika (4) i jednocześnie naciśnij przycisk
zatrzasku (5) do dołu, by zwolnić ramię (50).
• Tak obróć ramię, by zatrzask przytrzymał je
w pozycji 0o. Nie zaciągaj dźwigni.
• Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat znalazła się w szczelinie (51).
• Przyłóż kątownik (przymiar kątowy) (52) do
lewego boku prowadnicy oporowej (3) i piły
tarczowej (47) (rysunek F3).
OSTRZEŻENIE: Tak przyłóż kątownik,
by nie dotykał zębów piły tarczowej.
• W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
• Poluzuj wkręty (53) i tak obróć ramię stolika
wraz ze skalą w lewo lub w prawo, aż kąt
między piłą tarczową a prowadnicą oporową
wyniesie dokładnie 90o.
• Ponownie dokręć wkręty (53). Wskazanie
kąta obrotu stolika nie ma w tym momencie
znaczenia.
REGULACJA WSKAŹNIKA KĄTA CIĘCIA
PROSTOPADŁEGO (RYS. RYS. F1, F2 I G)
• Zwolnij dźwignię blokady obrotu stolika (4)
i jednocześnie naciśnij przycisk zatrzasku (5)
do dołu, by uwolnić ramię (50).
• Obróć ramię stolika tak, by wskaźnik kąta
cięcia prostopadłego (54) wskazał 0o tak, jak
pokazano na rysunku G.
• Przy zwolnionej dźwigni blokady obrotu stolika
doprowadź do zadziałania zatrzasku przez
takie obrócenie ramienia, by przeszło przez
zero.
• Zaobserwuj wskaźnik (54) i skalę kąta cięcia
prostopadłego (6). Gdy wskaźnik ten nie
znajduje się dokładnie w pozycji zerowej,
poluzuj wkręt (56) i przesuń wskaźnik, aż
pokaże 0o. Ponownie dokręć wkręt.
REGULACJA BLOKADY/PRĘTA
BLOKUJĄCEGO OBROTU STOLIKA (RYS. H)
Gdy stolik pilarki daje się poruszać przy
zaciągniętej dźwigni blokady obrotu stolika (4),
trzeba wyregulować blokadę/pręt blokujący (56).
• Zwolnij dźwignię zaciskową blokady obrotu
stolika (4).
• Za pomocą wkrętaka (57) całkowicie wkręć
blokadę/pręt blokujący (56). Następnie wykręć
pręt o ćwierć obrotu.
• Sprawdź, czy stolik się nie porusza, gdy
dźwignia (4) jest zaciągnięta w dowolnym
położeniu kątowym stolika (nie zapadkowym).
KONTROLA I REGULACJA KĄTA MIĘDZY PIŁĄ
TARCZOWĄ A STOLIKIEM (RYS. RYS. I1 – I4)
• Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia tarczy
(11).
• Naciśnij w prawo głowicę pilarki, by upewnić
się, że znajduje się dokładnie w pionie.
Zaciągnij dźwignię ustalającą pochylenia
tarczy.
• Opuść głowicę do dołu tak, by piła tarczowa
akurat weszła w szczelinę (51).
• Pionowo ustawiony przymiar kątowy (52)
przyłóż do stolika i piły tarczowej (47) (rys. I2).
OSTRZEŻENIE: Tak przyłóż kątownik,
by nie dotykał zębów piły tarczowej.
• W razie konieczności regulacji wykonaj
następujące operacje:
• Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia tarczy
(11) i wkręć bądź wykręć wkręt zderzakowy
pionowego ustawienia tarczy (28), aż tarcza
znajdzie się pod kątem 90 o względem stolika
(pomiar przy użyciu przymiaru kątowego).
• Gdy wskaźnik kąta cięcia ukosowego (58)
nie pokazuje zera na skali (10), poluzuj wkręt
ustalający (59) i odpowiednio wyreguluj
wskaźnik.
PRZESTAWIANIE PROWADNICY OPOROWEJ
(RYS. J1 I J2)
Górną część lewej prowadnicy oporowej można
przestawić. Uzyskane w ten sposób miejsce
umożliwia pochylenie piły tarczowej maksymalnie
o 48 o w lewo.
By przestawić prowadnicę oporową (3):
• Poluzuj plastikowe pokrętło (29) i przesuń
prowadnicę oporową w lewo.
• Przeprowadź próbę przy wyłączonej pilarce
i sprawdź odstęp między piłą tarczową
a prowadnicą oporową. Tak ustaw prowadnicę
oporową, by znalazła się możliwie jak najbliżej
tarczy, ale bez ograniczania ruchu ramienia
pilarki do dołu i do góry.
• Dobrze dokręć pokrętło.
OSTRZEŻENIE: Rowki prowadzące
(60) mogą się zatykać mączką
drzewną. By je oczyścić, posłuż się
patyczkiem lub sprężonym powietrzem
o niskim ciśnieniu.
Górną część prawej prowadnicy oporowej można
przestawić, by podeprzeć przedmiot obrabiany jak
najbliżej piły tarczowej i jednocześnie umożliwić
pochylenie tarczy w lewo o kąt 45 o. Zakres
przesuwu jest ograniczony zderzakami w obydwu
kierunkach.
By przestawić prowadnicę oporową (8):
• Poluzuj nakrętkę motylkową (76), by zwolnić
prowadnicę (8).
• Przesuń prowadnicę w lewo.
17
• Przeprowadź próbę przy wyłączonej pilarce
i sprawdź odstęp między piłą tarczową
a prowadnicą. Tak ustaw prowadnicę, by
znalazła się możliwie jak najbliżej tarczy, ale
bez ograniczania ruchu ramienia pilarki do
dołu i do góry.
OBSŁUGA
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
• Dobrze dokręć nakrętkę motylkową (76), by
ustalić prowadnicę.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
OMIJANIE OGRANICZNIKÓW POCHYLENIA
TARCZY (RYS. K)
Ograniczniki pochylenia ułatwiają ustawienie piły
tarczowej w pionie i pochylenie jej pod kątem
45 o. Przez ominięcie tych ograniczników można
uzyskać kąty pochylenia od 2 o w prawo do 48
o
w lewo.
• By ominąć ograniczniki pochylenia,
najpierw zwolnij głowicę pilarki i naciśnij ją
lekko w lewo. Następnie wyciągnij uchwyt
zwalniający (27) i obróć go do pozycji obejścia
ograniczników (62). Uchwyt zwalniający
automatycznie zaskakuje w swoim położeniu.
• Nastaw odpowiedni kąt pochylenia i zablokuj
głowicę w tym położeniu.
• By przywrócić funkcję ograniczników,
z powrotem obróć uchwyt zwalniający (27) do
pozycji ograniczenia pochylenia (61).
KONTROLA I REGULACJA KĄTA POCHYLENIA
TARCZY
(RYS. RYS. A1, A2, I I5)
• Sprawdź, czy uchwyt zwalniający (27) znajduje
się w pozycji ograniczenia pochylenia.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe (30) lewej
prowadnicy oporowej i przesuń górną jej część
możliwie jak najbardziej w lewo.
•
Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia
tarczy (11) i przesuń głowicę pilarki w lewo.
Jest to pozycja, w której kąt pochylenia tarczy
wynosi 45 o.
Przy ustawianiu maszyny zwróć uwagę na
ergonomiczną wysokość stolika i czy jest on
wystarczająco stabilny. Wybierz takie miejsce
ustawienia maszyny, by operator miał dobrą
widoczność i wystarczającą ilość miejsca
wokół maszyny, pozwalającą mu na swobodne
operowanie przedmiotami obrabianymi.
By ograniczyć skutki wibracji, zadbaj o to, by
temperatura otoczenia nie była zbyt niska,
by maszyna i akcesoria były prawidłowo
konserwowane, a wielkość przedmiotów
obrabianych była odpowiednia do tej maszyny.
Przed użyciem:
• Zamontuj właściwą piłę tarczową. Nie powinna
ona być nadmiernie zużyta, a jej maksymalna
prędkość obrotowa nie może przekraczać
dopuszczalnej wartości.
•
Nie próbuj ciąć bardzo małych
przedmiotów.
• Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego
nacisku na piłę tarczową i nie staraj się
przyśpieszać pracy.
• Przebieg regulacji jest następujący:
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól, by silnik
osiągnął maksymalną prędkość obrotową.
• Zależnie od potrzeby wkręć bądź wykręć wkręt
zderzakowy (9), aż wskaźnik (58) pokaże 45 o.
• Upewnij się, czy wszystkie pokrętła zaciskowe/
dźwignie są dobrze dokręcone/zaciągnięte.
REGULACJA PROWADNICY SZYNOWEJ (RYS.
L)
• Regularnie sprawdzaj luz szyn prowadzących.
• By zmniejszyć luz, stopniowo obracaj wkręt
nastawczy (64) w prawo, przemieszczając
przy tym głowicę pilarki do tyłu i do przodu.
• Zamocuj obrabiany przedmiot.
• Chociaż pilarka ta nadaje się do piłowania
drewna i wielu innych materiałów
nieżelaznych, podane tutaj wskazówki
dotyczące obsługi odnoszą się wyłącznie do
cięcia drewna. Identyczne wytyczne mają
zastosowanie także do innych materiałów.
Pilarki tej nie wolno używać do cięcia żelaza
i stali ani eternitu i muru!
• Zawsze używaj nakładki szczelinowej.
Wymień ją, gdy szerokość szczeliny
18
przekroczy 10 mm.
Załączanie i wyłączanie
(rys. M)
W wyłączniku znajduje się otwór (65), w który
można włożyć pałąk kłódki i w ten sposób
zabezpieczyć pilarkę przed niepowołanym
użyciem.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe prowadnicy
szynowej (13).
• Pociągnij głowicę pilarki do siebie i załącz
pilarkę.
•
Zagłęb piłę tarczową w przedmiot
obrabiany i popychaj głowicę do tyłu aż do
zakończenia cięcia.
• Dalej postępuj zgodnie z powyższym opisem.
• By załączyć pilarkę, naciśnij wyłącznik.
• By zatrzymać pilarkę, zwolnij wyłącznik.
Nastawianie prędkości
obrotowej (rys. M)
DW712
Do nastawiania prędkości obrotowej służy
nastawnik (19).
• Obróć nastawnik (19) do żądanej pozycji. Im
większa wskazywana liczba, tym większa
prędkość obrotowa.
• W celu cięcia miękkich materiałów, jak np.
drewno, nastaw większą prędkość obrotową.
By piłować metal, wybierz mniejszą prędkość
obrotową.
OSTRZEŻENIE:
• Wykorzystując prowadnicę szynową,
nie przecinaj przedmiotów mniejszych
niż 50 x 100 mm.
• Po zakończeniu cięcia z przesuwem
głowicy pamiętaj o zablokowaniu jej
w tylnej pozycji.
PROSTOPADŁE CIĘCIE POD KĄTEM (RYS.
RYS. A1, A2 I P)
• Zwolnij dźwignię blokady obrotu stolika
(4) i naciśnij przycisk zatrzasku (5). Obróć
ramię w lewo lub w prawo aż do nastawienia
żądanego kąta cięcia prostopadłego.
PROSTOPADŁE CIĘCIE POPRZECZNE (RYS.
RYS. A1, A2 I N)
• Zatrzask stolika obrotowego automatycznie
zaskakuje w pozycjach 10 o, 15 o, 22,5 o,
31,62 o i 45 o zarówno z lewej, jak i z prawej
strony, oraz 50 o w lewo i 60 o w prawo.
W celu uzyskania pośrednich kątów mocno
przytrzymaj głowicę w odpowiedniej pozycji
i zaciągnij dźwignię blokady obrotu stolika.
• Zwolnij dźwignię blokady obrotu stolika (4)
i naciśnij przycisk zatrzasku (6), by uwolnić
ramię stolika.
• Przed rozpoczęciem piłowania zawsze
najpierw mocno zaciągaj dźwignię blokady
obrotu stolika.
• Zatrzaśnij stolik w pozycji 0o i zaciągnij
dźwignię.
• Dalej postępuj tak, jak przy prostopadłym
cięciu poprzecznym.
Cięcia podstawowe
• Przeznaczony do cięcia drewniany przedmiot
przyłóż do prowadnic oporowych (3 i 7).
• Chwyć rękojeść (18) i naciśnij dźwignię
zwalniającą (17), by odblokować głowicę.
Naciśnij wyłącznik (1), by uruchomić silnik.
•
Naciskaj głowicę pilarki do dołu, by
przeciąć drewno, aż piła tarczowa zagłębi się
w plastikową nakładkę szczelinową (31).
• Po przecięciu materiału zwolnij wyłącznik,
odczekaj, aż piła tarczowa całkowicie się
zatrzyma, i ostatecznie wycofaj głowicę do
górnego położenia spoczynkowego.
CIĘCIE SZEROKICH PRZEDMIOTÓW (RYS. O)
Prowadnica szynowa umożliwia cięcie szerokich
przedmiotów od 50 x 100 mm, ale nie większych
niż 500 x 1000 mm.
OSTRZEŻENIE: Gdy odcinany
kawałek piłowanego prostopadle
drewnianego elementu jest mały, tak
umieść drewno w pilarce, by kawałek
ten znalazł się po tej stronie piły
tarczowej, która tworzy większy kąt
z prowadnicą oporową, to znaczy przy
cięciu prostopadłym w lewo odcinany
kawałek powinien się znajdować
z prawej strony, a przy cięciu
prostopadłym w prawo - z lewej strony.
CIĘCIE UKOSOWE (RYS. RYS. A1, A2 I Q)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać między
2 o w prawo i 48 o w lewo. Przy cięciu ukosowym
ramię stolika można obracać w prawo lub w lewo
o kąt między 0 i 45 o.
• Zwolnij pokrętło zaciskowe (29) lewej
prowadnicy oporowej i górną jej część (3)
19
przesuń możliwie jak najbardziej w lewo.
Zwolnij dźwignię ustalającą pochylenia tarczy
(11) i nastaw żądany kąt cięcia ukosowego.
WYKONYWANIE RAM DO OBRAZÓW, KASZT
I INNYCH KONSTRUKCJI O WIELU BOKACH
(RYS. RYS. R1 I R2)
• Mocno zaciągnij dźwignię ustalającą (11).
PRZYCINANIE RAM
• Dalej postępuj tak, jak przy prostopadłym
cięciu poprzecznym.
Spróbuj wykonać kilka prostych konstrukcji
z drewnianych odpadów, by w ten sposób nauczyć
się umiejętnego posługiwania się pilarką tarczową.
Jest ona idealnym narzędziem do prostopadłego
przycinania złączy kątowych takich, jak pokazane
na rysunku R1. Przedstawione złącze można
wykonać metodą cięcia ukosowego poprzecznego
lub prostopadłego pod kątem.
Jakość cięcia
Jakość krawędzi cięcia zależy od szeregu
czynników, jak na przykład rodzaj materiału.
Gdy są wymagane bardzo dokładne, gładkie
cięcia, zaleca się stosowanie ostrej piły tarczowej
o 60 zębach ze spiekami węglikowymi przy
utrzymywaniu małej, równomiernej szybkości
cięcia.
OSTRZEŻENIE: Pilnuj, by podczas
cięcia materiał nie pełzał; dokładnie go
zamocuj. Przed uniesieniem ramienia
pilarki zaczekaj, aż piła tarczowa
całkowicie się zatrzyma. Gdy pomimo
to z tyłu obrabianego przedmiotu
odszczepiają się drobne włókna
drzewne, w miejscu rzazu naklej tam
specjalną taśmę, którą po przecięciu
należy ostrożnie usunąć.
Zachowywanie odpowiedniej pozycji ciała i rąk
Właściwa postawa ciała i odpowiedni układ
rąk przy obsłudze pilarki tarczowej sprawiają,
że piłowanie jest łatwiejsze, precyzyjniejsze
i bezpieczniejsze.
• Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia.
• Ręce nigdy nie powinny się znajdować bliżej
piły tarczowej niż 150 mm.
• Podczas cięcia mocno dociskaj przedmiot
obrabiany do stolika i prowadnicy oporowej.
Utrzymuj ręce w bezpiecznej odległości od
piły tarczowej aż do zwolnienia wyłącznika
i całkowitego zatrzymania tarczy.
• Przed załączeniem maszyny zawsze najpierw
wykonuj próbę w celu stwierdzenia, po jakim
torze porusza się piła tarczowa.
-Cięcie ukosowe poprzeczne
Kąt cięcia ukosowego obydwu listew nastaw na
45o tak, by po połączeniu uzyskać kąt prosty.
Ramię stolika zablokuj w pozycji zerowej. Drewno
szerszą stroną oprzyj na stoliku, a węższą dociśnij do prowadnicy oporowej.
-Cięcie prostopadłe pod kątem
Ten sam efekt można uzyskać metodą cięcia
prostopadłego pod kątem przy szerszym boku
dociśniętym do prowadnicy oporowej z prawej
i lewej strony. Obydwa rysunki (R1 i R2)
przedstawiają przedmioty o czterech bokach.
Gdy liczba ich jest inna, zmieniają się także kąty
cięcia prostopadłego i ukosowego. Następująca
tabela przedstawia kąty cięcia prostopadłego lub
ukosowego przedmiotów o różnych kształtach
przy założeniu, że wszystkie boki mają taką samą
długość. By określić kąt cięcia prostopadłego
bądź ukosowego w przypadku innych kształtów,
niewyszczególnionych w tej tabeli, podziel wartość
180 o przez liczbę boków.
Liczba boków
4
5
6
7
8
9
10
Kąt cięcia
prostopadłego lub
ukosowego
45o
36o
30o
25,7o
22,5o
20o
18o
• Nigdy nie krzyżuj rąk.
CIĘCIE KOMBINOWANE (RYS. RYS. S1 I S2)
• Obydwie stopy mocno opieraj o podłogę
i zawsze zachowuj równowagę.
Cięcie kombinowane to połączenie cięcia
prostopadłego pod kątem (rys. R2) i ukosowego
(rys. R1). Sposób ten umożliwia wykonywanie
ram lub skrzynek o skośnych bokach tak, jak to
pokazano na rysunku S1.
• Podążaj za ruchami ramienia pilarki w lewo
i w prawo, stojąc przy tym nieco z boku piły
tarczowej.
• Przy cięciu wzdłuż narysowanej ołówkiem linii
patrz na nią przez szczeliny w osłonie piły
tarczowej.
20
OSTRZEŻENIE: Gdy kąt każdego
cięcia jest inny, zawsze sprawdzaj,
czy dźwignia zaciskowa blokady
Cięcie listew ozdobnych
Cięcie listew ozdobnych odbywa się metodą
kombinowaną. By zapewnić maksymalną
dokładność cięcia, pilarka zawiera ustalone
pozycje kąta cięcia prostopadłego (31,62o) i cięcia
ukosowego (33,85o). Ustawienia te odpowiadają
standardowym listwom ozdobnym o górnym kącie
52o i dolnym - 38o.
• Najpierw zawsze wykonuj próbne cięcia
odpadków materiału.
• Wszystkie cięcia są wykonywane przy
tarczy skręconej w lewo i tylnej stronie listwy
ozdobnej przylegającej do stolika.
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
Lewy
• Górny bok listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w prawo.
Przycinanie listew przypodłogowych
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
Prawy
75
30
35
40
45
SQUARE BOX
SKRZYNKA
O4
BOKACH
65
70
85
80
25
50
55
60
40
45
35
6 SIDED BOXO 6
SKRZYNKA
BOKACH
70
75
85
30
40
30
35
65
30
25
55
60
25
50
25
45
20
40
55
60
20
15
8 SIDED BOX O 8
SKRZYNKA
BOKACH
5
15
30
15
25
35
10
20
35
40
30
10
20
25
10
15
20
15
10
5
5
10
5
5
0
Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
20
35
• Przyłóż dolny bok listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
•
15
50
• Przyłóż górny bok listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
10
45
Lewy
5
65
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY
0
40
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
• Wszystkie cięcia tak wykonuj, by tył listwy
przylegał przy tym płasko do stolika pilarki.
45
5
10
15
20
KĄT
MIĘDZY
DWIEMA
ANGLE
OF SIDE
OF BOXKRAWĘDZIAMI
(ANGLE"A")
• Zanim zaczniesz właściwą pracę, zawsze
najpierw wykonuj próbne cięcie.
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
WARTOŚĆ KĄTA CIĘCIA PROSTOPADŁEGO
Listwy przypodłogowe przycina się przy kącie
cięcia ukosowego nastawionym na 45o.
Zamocuj listwę po prawej stronie krawędzi
cięcia.
80
• Podobnie poprowadź pionową linię do góry
lub do dołu, by znaleźć wartość kąta cięcia
ukosowego (40o). Najpierw zawsze wykonuj
cięcia próbne z drewnianych odpadów, by
sprawdzić ustawienia pilarki.
•
85
• Przykład: By wykonać skrzynkę o czterech
bokach o zewnętrznych kątach 25o (kąt „A”)
(rys. S2), skorzystaj z górnego prawego łuku.
Znajdź wartość 25o na skali. Poprowadź
poziomą linię w lewo lub w prawo, by znaleźć
wartość kąta cięcia prostopadłego (23o).
• Przyłóż górny bok listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
80
• Przećwicz montaż uciętych kawałków.
Prawy
75
• Zgodnie z opisem nastaw odpowiednie kąty
i wykonaj kilka próbnych cięć.
• Zamocuj listwę po prawej stronie krawędzi
cięcia.
70
• Podany tutaj wykres ma pomóc
w prawidłowym określaniu kątów przy
kombinowanym cięciu ukosowym
i prostopadłym pod kątem. By z niego
skorzystać, ustal żądany kąt „A” (rys. S2)
swojej konstrukcji. Znajdź go na odpowiednim
łuku na wykresie. Od tego punktu poprowadź
pionową linię, by określić prawidłowy kąt cięcia
ukosowego, i poziomą, by określić prawidłowy
kąt cięcia prostopadłego.
• Przyłóż dolny bok listwy przypodłogowej do
prowadnicy oporowej.
NASTAWIANA W PILARCE
pochylenia tarczy i dźwignia zaciskowa
blokady obrotu stolika są dobrze
zamocowane. Po każdej zmianie kąta
pochylenia tarczy lub obrotu stolika
dźwignie te trzeba ponownie ustalić.
25
30
35
40
45
SET THIS
BEVEL
ANGLE
ON SAW
WARTOŚĆ
KĄTA
CIĘCIA
UKOSOWEGO
NASTAWIANA W PILARCE
Prawy
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
• Dolny bok listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
Lewy
• Cięcie prostopadłe w lewo.
21
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY
Lewy
• Dolny bok listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w lewo.
• Zamocuj listwę po lewej stronie krawędzi
cięcia.
Prawy
• Górny bok listwy ozdobnej przylega do
prowadnicy oporowej.
• Cięcie prostopadłe w prawo.
• Zamocuj listwę po prawej stronie krawędzi
cięcia.
WYCINANIE ROWKÓW (RYS. T)
Pilarka zawiera ogranicznik głębokości rowków
(12) i śrubę motylkową (15) do jej nastawiania.
• Ogranicznik głębokości rowków (12) przestaw
do przodu pilarki.
• Tak wkręć lub wykręć śrubę (15), by nastawić
żądaną głębokość cięcia. W razie potrzeby
najpierw poluzuj nakrętkę zabezpieczającą
(66).
•
Umieść kawałek odpadu grubości ok. 5 cm
między prowadnicą oporową a przedmiotem
obrabianym, by uzyskać rowek jednakowej
głębokości.
ODSYSANIE TROCIN (RYS. RYS. A2 I A5)
Pilarka zawiera przyłącze do odsysania trocin
(24), do którego można przyłączyć nasadkę
z wężem do odpylacza ssącego (36) (wyposażenie
specjalne).
OSTRZEŻENIE: Jeżeli to możliwe,
urządzenie do odsysania trocin
powinno być wykonane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o emisji
pyłów.
Prędkość przepływu powietrza wymuszanego
przez odpylacz powinna wynosić 20 m/s 2 m/s.
Prędkość tę należy zmierzyć na przyłączu do
odsysania trocin, gdy pilarka jest przyłączona do
odpylacza, ale niezałączona.
CIĘCIE MAŁYCH PRZEDMIOTÓW (RYS. J1)
Górną część lewej prowadnicy oporowej (3) można
przestawić, by jak najbardziej przybliżyć piłę
tarczową do prowadnicy, co ułatwia cięcie małych
przedmiotów obrabianych.
• Ustaw piłę tarczową w pionie.
22
• Poluzuj plastikowe pokrętło (29)
o przynajmniej 3 obroty.
• Jak najbliżej przybliż prowadnicę oporową do
tarczy.
• Dobrze dokręć pokrętło.
PODPIERANIE DŁUGICH PRZEDMIOTÓW
OBRABIANYCH (RYS. A4)
•
Długie przedmioty zawsze należy
podpierać.
• Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia
długości stolika, by osiągnąć jak najlepsze
wyniki cięcia, stosuj dodatkowe podpórki
pod przedmioty obrabiane (35). Można je
nabyć jako wyposażenie dodatkowe. Długie
przedmioty obrabiane podpieraj korzystając
ze specjalnego oprzyrządowania. Mogą to
być kozły lub inne urządzenia podpierające
zwisające końce.
PIŁY TARCZOWE
By osiągnąć podane w specyfikacji głębokości
cięcia, zawsze używaj pił tarczowych o średnicy
216 mm i centralnym otworze 30 mm. Więcej
informacji na temat właściwych akcesoriów można
zasięgnąć u swojego dilera.
TRANSPORT PILARKI (RYS. RYS.
A6, B2)
By móc wygodnie przenosić pilarkę, przewidziano
do niej specjalny pasek przyczepiany do podstawy
(patrz rysunek A6), który można nabyć jako
wyposażenie specjalne.
• W celu transportu pilarki opuść głowicę
i wciśnij kołek blokujący (14).
• Pokrętłem zaciskowym szyny zamocuj
głowicę pilarki w przedniej pozycji, ramię
stolika zablokuj w prawej skrajnej pozycji,
prowadnicę oporową (3) przesuń maksymalnie
do wewnątrz, a dźwignią ustalającą pochylenia
tarczy (11) ustal głowicę w pionowej pozycji
tak, by pilarka zajmowała możliwie jak
najmniej miejsca.
• Przy przenoszeniu pilarki zawsze korzystaj ze
specjalnych, wykonanych w tym celu wycięć
(30) (patrz: rysunek B2).
KONSERWACJA
Pilarka ukosowa firmy DEWALT odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest jej regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Sprawdź, czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
• Zdejmij nakładkę szczelinową i oczyść
znajdujący się pod nią obszar.
• Ponownie załóż nakładkę szczelinową i włóż
wkręty.
• Ręcznie dokręć wkręty.
•
Czyszczenie
Przed użyciem starannie sprawdź górną osłonę,
ruchomą dolną osłonę tarczy i rurę ssącą,
czy prawidłowo działają. Upewnij się, czy nie
blokują ich trociny, pył lub kawałki przedmiotów
obrabianych.
Gdyby między piłą tarczową a osłonami utkwiły
fragmenty przedmiotu obrabianego, wyłącz
maszynę i dalej postępuj zgodnie z instrukcjami
w punkcie Montaż piły tarczowej. Usuń tkwiące
elementy i ponownie zamontuj piłę tarczową.
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, wydmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Przy tej
czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
OSTRZEŻENIE! By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść powierzchnię stołu.
OSTRZEŻENIE! By zminimalizować
ryzyko doznania urazu, regularnie
czyść odpylacz ssący.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA NAKŁADKI
SZCZELINOWEJ (RYS. U)
By ustawić nakładkę szczelinową, wykonaj
następujące operacje:
• Opuść głowicę do dołu, aż piła tarczowa
akurat wejdzie w szczelinę.
• Tak ustaw obydwie części nakładki
szczelinowej, by znalazły się możliwie jak
najbliżej zębów piły tarczowej.
•
Dokręć wkręty.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o autoryzowanych warsztatach
serwisowych. Ich listę i szczegółowe informacje
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Regularnie czyść obszar pod nakładką
szczelinową. W razie zużycia nakładki trzeba ją
wymienić.
• Wykręć wkręty (67) mocujące nakładkę
szczelinową (31).
23
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00148922 - 07-03-2011
24
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising