DW712 | DeWalt DW712 MITRE SAW Type 4 instruction manual

559122 - 55 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW712
DW712N
19
1
18
17
16
2
15
13
14
11
3
12
10
9
8
7
4
A1
2
5
6
26
25
24
23
27
28
29
31
30
32
A2
3
35
36
A5
A4
14 13
18
37
3
30
11
30
A6
B
17
40
2
40
40
C
E1
42 43 45
42 44
E2
4
43
45
2
E3
47
46
45
48 49
26
45 43 16
E5
E4
5
4
50
F2
F1
53
47
53
51
3
F3
6
52
F4
53
54 55
4
56
G
57
H
5
47
51
11
3
I1
52
I2
59
58
10
28
I3
I4
3
58
9
29
60
J1
I5
76
8
61
27
62
63
J2
6
K
65
64
1
19
DW712
L
M
13
N
O
P
Q
R1
R2
7
A
S2
S1
67
15
67
66
67
12
T
8
U
31
POKOSOVÁ PILA
DW712, DW712N
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
(Pouze Velká Británie a Irsko)
Typ
Výkon
Proudový odběr (230V)
Proudový odběr (115V)
Průměr pilového kotouče
Průměr upínacího otvoru
Max. tloušťka řezného kotouče
Otáčky kotouče
Maximální příčný řez při 90°
Maximální pokosový řez při 45°
Max. hloubka řezu - 90°
Max. hloubka šikmého příčného
řezu - 45°
Pokosový řez (maximální
polohy)
Šikmý řez (maximální polohy)
Pokosový řez při náklonu 0°
Výsledná šířka při maximální
hloubce řezu 70 mm
Výsledná hloubka při
maximální šířce řezu 300
mm
Pokosový řez při náklonu 45°
vlevo
Výsledná šířka při maximální
hloubce řezu 70 mm
Výsledná hloubka při
maximální šířce řezu 212
mm
Pokosový řez při náklonu 45°
vpravo
Výsledná šířka při maximální
hloubce řezu 70 mm
Výsledná hloubka při
maximální šířce řezu 212 mm
V
V
W
A
A
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
DW712 DW712N
230
230
230/115 230/115
4
2
1 600
1 600
8
8
16
16
216
216
30
30
1,8
1,8
3 500-4 600 5 400
300
300
212
212
70
70
50
50
levý
pravý
50°
60°
50°
60°
levý
pravý
48°
2°
48°
2°
mm
300
300
mm
70
70
mm
212
212
mm
70
70
mm
212
212
mm
70
70
Šikmý řez při náklonu 45°
vlevo
Výsledná šířka při maximální mm
hloubce řezu 50 mm
Výsledná hloubka při
mm
maximální šířce řezu 300
mm
Pokosový řez 31,62°, šikmý
řez 33,85°
Výsledná hloubka při
mm
maximální šířce řezu 254
mm
Doba zastavení pilového
s
kotouče
Účinnost lapače prachových
mg/m
nečistot
Hmotnost
kg
dB(A)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku) dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického
dB(A)
výkonu)
300
300
50
50
65
65
< 10
< 10
< 2,0
< 2,0
21
21
91
3,0
104
2,9
91
3,0
104
2,9
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 61029:
Hodnota vibrací ah
ah =
m/s2
2,1
2,1
Odchylka K =
m/s2
1,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 61029 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
9
Pojistky
Evropa
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Prohlášení o shodě - EC
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
DW712, DW712N
Nářadí 230 V
Velká Británie Nářadí 230 V
a Irsko
Velká Británie Nářadí 115 V
a Irsko
10 A v napájecí
síti
13 A v zástrčce
napájecího
kabelu
16 A v napájecí
síti
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,28 Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení.
Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte
pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
10
DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky popisované
v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoje a konstrukce výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.12.2009
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO
PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
4. Okolo stojící osoby udržujte mimo
pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor proti
prachu nebo ochranný štít. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou
přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti a všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy.
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou řezné čepele, pracovní
nástroje a nože, nářadí vždy odpojte od
elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel
a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
11
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
• Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte,
zda jsou řádně dotaženy všechny pojistné
šrouby a upínací rukojeti.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce.
• Je-li pila připojena k napájecímu zdroji, nikdy
nevkládejte ruce do pracovního prostoru
pilového kotouče.
Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících
se částí, opotřebování jednotlivých částí
a další prvky, které mohou ovlivnit správný
chod nářadí. Zničené nebo jiné poškozené
díly nechejte opravit nebo vyměnit
v autorizovaném servisu, pokud v této příručce
nebude uveden jiný způsob odstranění
závady. Poškozené spínače nechejte vyměnit
v autorizovaném servisu.
• Nikdy se nepokoušejte rychle zastavit
pohybující se kotouč pily jeho zablokováním
pomocí nářadí nebo jiného prostředku.
Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ: Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro
pokosové pily
• Před použitím jakéhokoli příslušenství si
nastudujte návod k obsluze.
Nesprávné použití příslušenství může nářadí
poškodit.
• Při manipulaci s pilovým kotoučem používejte
držák nebo rukavice.
• Před použitím zajistěte, aby byl pilový kotouč
správně nasazen.
• Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem.
• Nepoužívejte kotouče větších nebo menších
průměrů, než je doporučeno. Parametry
řezného nástroje jsou uvedeny v technických
údajích. Používejte pouze kotouče
specifikované v tomto návodu k obsluze, které
splňují požadavky normy EN 847-1.
• Zvažte použití speciálně navržených pilových
kotoučů s menší provozní hlučností.
• Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné
oceli (HSS).
• Nepoužívejte prasklé nebo poškozené pilové
kotouče.
• Nepoužívejte žádné brusné nebo diamantové
kotouče.
• Nikdy nepoužívejte pilu bez krytu s drážkou
pro pilový kotouč.
• Toto nářadí je vybaveno speciálně upraveným
napájecím kabelem, jehož výměnu smí
provádět pouze výrobce nebo autorizovaný
servis.
• Před uvolněním spínače vytáhněte pilový
kotouč z řezu v obrobku.
• Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů,
než jsou materiály doporučené výrobcem.
• Chcete-li zablokovat hřídel motoru, nikdy
neprovádějte blokování větráku.
• Nepoužívejte nářadí bez instalovaných
bezpečnostních krytů, nebo neplní-li tyto
kryty svou funkci nebo pokud nebyla správně
prováděna jejich údržba.
• Jakmile bude sklopeno rameno pily, kryt
pilového kotouče u vaší pily se automaticky
zvedne. Jakmile bude stlačena uvolňovací
páka (17) zajištění hlavy pily, kryt se spustí
přes pilový kotouč.
• Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo
rameno pily bezpečně upevněno.
• Dbejte na to, aby byla podlaha kolem pily
rovná, uklizená a bez zbytků materiálů,
například pilin nebo odřezků.
• Ochranný kryt pily nikdy nezvedejte rukou,
pokud není pila vypnutá. Kryt můžete zvednou
rukou při montáži nebo demontáži pilového
kotouče nebo při provádění kontroly pily.
• Používejte správně naostřené pilové kotouče.
Nepřekračujte maximální otáčky vyznačené na
kotouči.
• Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté větrací
otvory na krytu motoru a zda nejsou tyto
otvory zaneseny pilinami.
12
• Jakmile je kryt s drážkou pro pilový kotouč
opotřebován, vyměňte jej. Viz dodaný seznam
náhradních dílů.
• Odpojte pilu od elektrické sítě před
prováděním jakékoli údržby nebo před
výměnou pilového kotouče.
• Nikdy neprovádějte čištění nebo údržbu, je-li
stroj ještě v chodu a nenachází-li se hlava
stroje v horní klidové poloze.
• Je-li to možné, vždy připevněte pilu
k pracovnímu stolu.
• Přední část ochranného krytu je z důvodu
lepší viditelnosti během provádění řezu
opatřena lamelovou clonou. Ačkoliv mřížková
clona výrazně snižuje množství odlétávajících
zbytků, v krytu jsou otvory a proto vždy při
práci používejte ochranné brýle.
• Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro
zachytávání pilin a prachu.
Vždy berte v úvahu faktory, které mají vliv na
působení prachu na obsluhu pily, jako jsou:
-– typ řezaného materiálu (dřevotříska vytváří
při řezání více prachu jako plné dřevo);
-– ostrost pilového kotouče;
-– správné nastavení pilového kotouče,
-– Odsávací zařízení s rychlostí proudícího
vzduchu vyšší než 20 m/s.
Zajistěte správné seřízení lokálního odsávání,
ochranných krytů, odváděcích koryt a skluzů.
• Berte prosím v úvahu následující faktory
ovlivňující hladinu hluku:
-– používejte pilové kotouče se sníženou
hlučností;
-– používejte pouze správně naostřené
kotouče;
• Údržba pily by měla být prováděna pravidelně;
• Zajistěte odpovídající celkové nebo lokální
osvětlení;
• Zajistěte, aby byla obsluha adekvátně
proškolena v použití, nastavení a obsluze
stroje;
• Ujistěte se, zda jsou všechny distanční vložky
a kroužky hřídele vhodné pro účely, které jsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze.
• Vyvarujte se odstraňování jakýchkoli odřezků
nebo jiných částí obrobku z prostoru řezu,
je-li pila v chodu a není-li hlava pily v klidové
poloze.
• Nikdy neřežte obrobky kratší než 30 mm.
Není-li stroj vybaven přídavnými podpěrami,
mohou být řezány obrobky s následujícími
maximálními rozměry:
– Výška 70 mm x šířka 300 mm x délka
500 mm
– Delší obrobky musí být podepřeny
vhodným podpěrným stolem, například
DE7080. Vždy bezpečně upněte obrobek.
• Dojde-li k nehodě nebo k poruše stroje,
okamžitě pilu vypněte a odpojte ji od
napájecího zdroje.
• Proveďte záznam o poruše a vhodným
způsobem pilu označte, abyste zabránili
ostatním osobám tuto poškozenou pilu
používat.
• Dojde-li k zablokování pilového kotouče,
které bude způsobeno nadměrnou posuvnou
silou během řezání, zastavte stroj a odpojte
napájení.
Vyjměte obrobek a ujistěte se, zda se pilový
kotouč volně otáčí.
Znovu zapněte frézu a zahajte nový řez
s menší posuvnou silou.
• Nikdy neprovádějte řezání lehkých slitin,
zejména hořčíku.
• Kdykoli to situace umožňuje, připevněte
stroj k pracovnímu stolu pomocí šroubů
s průměrem 8 mm a s délkou 80 mm
Ostatní rizika
Při použití kotoučových pil vznikají následující
rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly
Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího pilového kotouče.
– Riziko zranění při výměně nože.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového, bukového a materiálu MDF.
Následující faktory zvyšují riziko dýchacích
problémů:
– Při řezání dřeva není připojeno žádné
odsávací zařízení.
– Nedostatečné odsávání prachu, které je
způsobeno zanesenými filtry.
13
Štítky na nářadí
Popis (obr. A1 - A5)
Na nářadí jsou následující piktogramy:
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k poškození nebo
zranění.
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
A1
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
1 Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2 Pohyblivý spodní ochranný kryt pilového
kotouče
3 Vodítko na levé straně
4 Páka pokosových řezů
Místo úchopu pro přenášení
Ruce držte v bezpečné vzdálenosti od
nožů.
5 Západka pokosových řezů
6 Měřítko pokosových řezů
7 Pevné vodítko
8 Vodítko na pravé straně
9 Zarážka nastavení polohy šikmého řezu
Prostudujte si
pokyny v části
Provádění
posuvného řezu.
Prostudujte si pokyny v části
Vyblokování zarážek řezů pod úhlem.
10 Měřítko šikmých řezů
11 Upínací rukojeť šikmých řezů
12 Drážkovací doraz
13 Zajišťovací šroub vodicích tyčí
14 Zajišťovací kolík spodní polohy hlavy
15 Seřizovací šroub hloubky drážky
16 Tlačítko zámku hřídele
17 Páka uvolnění pojistky hlavy
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A2)
18 Provozní rukojeť
Datový kód (32), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
A2
Příklad:
23 Horní ochranný kryt pilového kotouče
2009 XX XX
Rok výroby
19 Otočný regulátor otáček (DW712)
24 Výstupní otvor prachových nečistot
25 Kolejnice
Obsah balení
26 Klíč na řezný kotouč
Balení obsahuje:
27 Rukojeť vyblokování zarážek řezů pod úhlem
1 Sestavená pokosová pila
28 Stavitelná zarážka svislé polohy
1 Klíč na šroub řezného kotouče
29 Upínací rukojeť horního vodítka na levé straně
1 Pilový kotouč
30 Místo úchopu pily
1 Návod k obsluze
31 Drážka pro pilový kotouč
1 Výkresovou dokumentaci
32 Datový kód
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
14
A4
35 Stojan
A5
36 Souprava pro odsávání prachu
A6
37Přepravní popruh
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pokosová pila DeWALT DW712 je určena
pro profesionální řezání dřeva, dřevěných výrobků
a plastů. Pila snadno, přesně a bezpečně provádí
příčné, šikmé a pokosové řezy.
Tato pila je určena pro použití pilových kotoučů
s průměrem 216 mm, které jsou opatřeny zuby
s destičkami karbidů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto pokosové pily jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s tímto nářadím
dostaly děti. Používají-li toto nářadí nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento stroj
pro jiné, než určené účely.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí je chráněno dvojitou izolací
v souladu s normou EN 61029. Proto
není nutné použití uzemňovacího
vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Napájecí kabel může být vyměněn pouze
v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným
elektrotechnikem.
Výměna síťové zástrčky
(Pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodičt.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami.
Doporučená pojistka: 13 A.
Připojení síťové zástrčky
k jednotkám s napětím 115 V
(Pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
• Použitá zástrčka musí splňovat požadavky
normy BS EN 60309 (BS4343) - 16 A,
uzemňovací kontakt v poloze 4h.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, zda
je kabelová příchytka správně
a bezpečně připevněna k obalu kabelu.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se třemi vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Instalace
VYBALENÍ (OBR. B)
• Opatrně vyjměte pilu z přepravního obalu.
• Uvolněte zajišťovací šroub vodicích tyčí
(13) a zatlačte hlavu pily dozadu, aby došlo
k jejímu zajištění v zadní poloze.
• Stlačte provozní rukojeť (18) dolů a vytáhněte
zajišťovací kolík spodní polohy hlavy (14), jako
na uvedeném obrázku.
• Mírně uvolněte stlačení a nechejte hlavu pily
zvednout až do maximální výšky.
UPEVNĚNÍ K PRACOVNÍMU STOLU (OBR. C)
• Otvory (40) v základně frézy, slouží pro
upevnění k pracovnímu stolu.
K dispozici jsou dvě různé velikosti otvorů,
aby mohly být použity různé velikosti šroubů.
Použijte jakýkoli otvor. Není nutné, abyste
použili oba otvory. Doporučeny jsou šrouby
s průměrem 8 mm a s délkou 80 mm.
Vždy pilu pevně připevněte, abyste zabránili
jejímu pohybu. Chcete-li zvýšit komfort při
přenášení pily, můžete provést namontování
pily na desku z překližky s tloušťkou
minimálně 12,5 mm, která může být
připevněna k pracovnímu stolu a která může
být později snadno uvolněna a přenesena
15
na jiné pracoviště, kde bude znovu upnuta
pomocí svorek.
• Při upevňování pily na desku dbejte na to, aby
upevňovací šrouby z této desky nevyčnívaly.
Deska z překližky musí dokonale sedět na
pracovní ploše stolu. Provádíte-li upínání
pily k pracovní ploše, upínejte pilu pouze
na upínacích výstupcích, na kterých se
nachází otvory pro montážní šrouby. Upnutí
pily pomocí jiných upínacích míst bude mít
nesprávný vliv na funkci pily.
• Upevňovací deska a pracovní stůl nebo
místo, na kterém bude pila používána, musí
být rovné, abyste zabránili nepřesnostem při
frézování. Dochází-li na pracovní ploše ke
kolébání pily, umístěte pod jednu opěrnou
nohu tenký kousek materiálu, aby došlo
k vyrovnání pily.
SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
MONTÁŽ PILOVÉHO KOTOUČE (OBR. E1–E5)
•
Nikdy nestlačujte tlačítko zámku hřídele,
je-li pilový kotouč v záběru nebo pokud
dobíhá.
•
Neprovádějte s touto pokosovou pilou
řezání lehkých slitin a železných kovů
(s obsahem železa nebo oceli) nebo
zdiva či výrobků zpevněných vlákny.
•
Stiskněte páku uvolnění pojistky hlavy
(17) a uvolněte spodní ochranný
kryt pilového kotouče (2). Potom
nadzdvihněte spodní ochranný kryt
pilového kotouče do nejvyšší možné
polohy.
1. Se spodním ochranným krytem přidrženým ve
zdvižené poloze šroubem (43) stlačte jednou
rukou pojistné tlačítko hřídele (16) a druhou
rukou pomocí dodaného klíče (26) povolte
otáčením ve směru pohybu hodinových
ručiček z levé strany zašroubovaný šroub
pilového kotouče (45).
VAROVÁNÍ! Chcete-li zajistit hřídel,
stiskněte tlačítko jako na uvedeném
obrázku a otáčejte hřídelí rukou,
16
dokud neucítíte, že došlo k jejímu
zablokování.
Držte stále stisknuté tlačítko zámku
hřídele, abyste zabránili jejímu otáčení.
2. Odstraňte upínací šroub pilového kotouče (45)
a vnější přírubu hřídele (46).
3. Pilový kotouč (47) nasaďte na výstupek (48)
nacházející se na vnitřní objímce hřídele
(49), ujistěte se, zda ozubení spodního kraje
pilového kotouče směřuje směrem k zadní
části pily (směrem od obsluhy).
4. Nasaďte zpět vnější přírubu hřídele (46).
5. Opatrně přitahujte upínací šroub pilového
kotouče (45) proti směru pohybu hodinových
ručiček a současně jednou rukou držte tlačítko
zámku hřídele.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby byla
výměna pilového kotouče prováděna
pouze popsaným způsobem.
Používejte pouze pilové kotouče,
které jsou specifikovány v technických
údajích: Kat. č.: Doporučen je pilový
kotouč DT4320.
Seřízení
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit zranění.
Vaše pokosová pila byla přesně seřízena již
ve výrobním závodě. Pokud je nutné provést
opětovné seřízení z důvodu dopravy a přenášení
pily, nebo i z jiného důvodu, řiďte se při seřizování
vaší pily následujícími kroky. Jakmile pilu jednou
seřídíte, toto přesné nastavení by mělo zůstat
zachováno.
KONTROLA A NASTAVENÍ POLOHY PILOVÉHO
KOTOUČE VZHLEDEM K VODÍTKU (OBR. F1–F4)
• Povolte páku pokosových řezů (4) a stiskněte
západku pokosových řezů (5), aby došlo
k uvolnění ramena pokosových řezů (50).
• Posuňte rameno pokosových řezů tak, aby se
západka nacházela v poloze s hodnotou 0°
pro pokosový řez.
Páku neutahujte.
• Stáhněte hlavu pily dolů tak, aby pilový kotouč
téměř vnikl do drážky pro pilový kotouč (51).
• Mezi levou část vodítka (3) a pilový kotouč
(47) umístěte úhelník (52) (obr. F3).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
• Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
• Povolte šrouby (53) a posuňte sestavu
ramena a měřítka pokosových řezů doleva
nebo doprava tak, aby byl při měření
úhelníkem pilový kotouč vzhledem k vodítku
v kolmé poloze (90°).
• Dotáhněte šrouby (53). V tomto okamžiku
nevěnujte žádnou pozornost odečtu ukazatele
na měřítku pokosových řezů.
NASTAVENÍ UKAZATELE POKOSOVÝCH ŘEZŮ
(OBR. F1, F2 A G)
• Povolte páku pokosových řezů (4) a stiskněte
západku pokosových řezů (5), aby došlo
k uvolnění ramena pokosových řezů (50).
• Posuňte rameno pokosových řezů tak, aby
se ukazatel pokosových řezů (54) shodoval
na měřítku s nulovou hodnotou, jako na
uvedeném obr. G.
• S povolenou pákou pokosových řezů
pootáčejte ramenem pokosových řezů okolo
nuly a nechejte zaskočit západku pokosových
řezů.
• Sledujte ukazatel (54) a měřítko pokosových
řezů (6). Pokud ukazatel neukazuje přesně
nulovou polohu, povolte šroub (55), posuňte
ukazatel tak, aby ukazoval přesně na hodnotu
0° a šroub znovu přitáhněte.
SEŘÍZENÍ ZÁMKU POKOSU / ARETAČNÍ TYČE
(OBR. H)
Pokud lze pohybovat základnou pily, i když je páka
pokosových řezů (4) zajištěna, je nutné seřízení
zámku pokosu / aretační tyče (56).
• Uvolněte páku pokosových řezů (4).
• Pomocí šroubováku (57) zcela dotáhněte
zámek pokosu / aretační tyč (56).
Potom povolte tyč o jednu otáčku.
• Ujistěte se, zda se stůl nepohybuje, je-li páka
pokosových řezů (4) zajištěna v jakémkoli úhlu
(ne přednastaveném).
KONTROLA A NASTAVENÍ POLOHY PILOVÉHO
KOTOUČE VZHLEDEM K PRACOVNÍMU STOLU
(OBR. I1–I4)
• Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů (11).
• Zatlačte hlavu pily doprava, abyste zajistili
její zcela svislou polohu a přitáhněte upínací
rukojeť šikmých řezů.
• Stáhněte hlavu pily dolů tak, aby pilový kotouč
téměř vnikl do drážky pro pilový kotouč (51).
• Přiložte na stůl proti pilovému kotouči (47)
úhelník (52) (obr. I2).
VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se úhelníkem
hrotů zubů pilového kotouče.
• Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
• Uvolněte upínací rukojeť šikmých řezů (11)
a zašroubujte nebo vyšroubujte seřizovací
dorazový šroub svislé polohy (28) tak, aby byl
pilový kotouč v kolmé poloze (90°) vzhledem
ke stolu. Proveďte kontrolu pomocí úhelníku.
• Pokud ukazatel šikmých řezů (58) neukazuje
na měřítku šikmých řezů (10) nulovou polohu,
povolte šroub ukazatele (59) a seřiďte
ukazatel podle potřeby.
NASTAVENÍ VODÍTKA (OBR. J1, J2)
Horní část vodítka na levé straně může být
nastavena směrem doleva, aby byla poskytnuta
vůle, která umožní provádění šikmých řezů v úhlu
48° vlevo. Nastavení vodítka (3):
• Povolte plastový šroub (29) a přesuňte vodítko
doleva.
• Proveďte zkoušku s vypnutou pilou
a zkontrolujte vůli. Nastavte vodítko tak,
aby bylo co nejblíže k pilovému kotouči, což
zaručí maximální podpěru obrobku, aniž by
docházelo k problémům při pohybu ramena
pily směrem nahoru nebo dolů.
• Utáhněte řádně upínací šroub.
VAROVÁNÍ: Vodicí drážka (60) může
být zanesena nečistotami. Pro čištění
vodicí drážky používejte vhodný
přípravek nebo proud nízkotlakého
vzduchu.
Pohyblivá část vodítka na pravé straně může
být nastavena tak, aby poskytovala maximální
podpěru obrobku v blízkosti pilového kotouče
a aby současně umožňovala provádění šikmých
řezů v úhlu 45° vlevo. Velikost posuvu je v obou
směrech omezena dorazy.
Nastavení vodítka (8):
• Vodítko (8) uvolníte povolením křídlové matice
(76).
• Posuňte vodítko směrem doleva.
• Proveďte zkoušku s vypnutou pilou
a zkontrolujte vůli. Nastavte vodítko tak,
aby bylo co nejblíže k pilovému kotouči, což
zaručí maximální podpěru obrobku, aniž by
docházelo k problémům při pohybu ramena
pily směrem nahoru nebo dolů.
17
• Utáhněte křídlovou matici (76), aby došlo
k zajištění vodítka.
VYBLOKOVÁNÍ ZARÁŽEK ŘEZŮ POD ÚHLEM
(OBR. K)
Zarážky řezů pod úhlem usnadňují nastavení
pilového kotouče ve svislé poloze a 45° úhlu
řezu. Vyblokováním zarážek řezů pod úhlem lze
dosáhnout polohy kotouče od 2° vpravo do 48°
vlevo.
• Pokud chcete vyblokovat zarážku řezů pod
úhlem, nejprve uvolněte hlavu pily a posuňte
ji mírně vlevo, poté vytáhněte rukojeť
vyblokování zarážek (27) a otočte ji do polohy
vyblokování (62). Rukojeť vyblokování zarážek
na místě automaticky zaskočí.
• Nastavte požadovaný úhel řezu a v této
poloze hlavu pily zajistěte.
• Zrušení vyblokování zarážek provedete tak,
že rukojeť vyblokování zarážek (27) přesunete
zpět do polohy zarážky řezu pod úhlem (61).
KONTROLA A NASTAVENÍ ŘEZU POD ÚHLEM
(OBR. A1, A2 A I5)
• Ujistěte se, zda je rukojeť vyblokování zarážek
(27) v poloze zarážky řezu pod úhlem.
• Povolte upínací šroub (29) vodítka na levé
straně a přesuňte horní část vodítka na levé
straně co nejvíce doleva.
• Povolte upínací rukojeť šikmých řezů (11)
a nastavte hlavu pily doleva. Toto je poloha
šikmého řezu 45°.
• Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
• Podle potřeby zašroubujte nebo vyšroubujte
dorazový šroub (9) tak, aby ukazatel (58)
označoval hodnotu 45°.
NASTAVENÍ VODICÍCH KOLEJNIC (OBR. L)
• Provádějte pravidelnou kontrolu vůle vodicích
tyčí.
• Chcete-li vůli vodicích tyčí zmenšit, postupně
otáčejte stavěcím šroubem (64) ve směru
pohybu hodinových ručiček a současně
posunujte hlavu pily dopředu a dozadu.
ZAPNUTÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
18
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich
příslušné dodatky.
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu
a stability umístěn v bezpečné a ergonomické
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
Z důvodu omezení vlivu vibrací se ujistěte, zda
není příliš nízká teplota pracovního prostředí, zda
je prováděna řádná údržba stroje a příslušenství
a zda je velikost obrobků vhodná pro tento stroj.
Před použitím
• Upněte vhodný pilový kotouč. Nepoužívejte
nadměrně opotřebované pilové kotouče.
Maximální provozní otáčky pily nesmí překročit
maximální povolené otáčky pilového kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
• Nechejte pilový kotouč řezat volně.
Nepoužívejte nadměrnou sílu.
• Před zahájením řezání počkejte, dokud motor
nedosáhne maximálních otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
a upínací šrouby řádně utaženy.
• Obrobek si upněte.
• I když je tato pila určena k řezání dřeva
a mnoha neželezných materiálů, tyto pokyny
se týkají jen řezání dřeva. Stejné pokyny
platí i pro řezání ostatních materiálů. Neřežte
s touto pilou železné materiály (železo a ocel),
cementové desky nebo zdivo!
• Používejte kryt s drážkou pro pilový kotouč.
Pokud je drážka pro pilový kotouč širší než
10 mm, s pilou nepracujte.
Zapnutí a vypnutí (obr. M)
Otvor (65) v hlavním spínači je určen pro vložení
visacího zámku, aby bylo umožněno uzamknutí
nářadí.
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte hlavní
spínač (1).
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
Nastavení proměnných otáček
(obr. M)
DW712
Regulátor otáček (19) může být použit k nastavení
požadovaného rozsahu otáček.
• Nastavte regulátor otáček (19) do požadované
polohy, která je označena číslem.
• Pro řezání měkkých materiálů, jako je dřevo,
používejte vysoké otáčky. Pro řezání kovu
používejte nízké otáčky.
Základní řezy
SVISLÝ PŘÍMÝ ŘEZ (OBR. A1, A2 A N)
• Uvolněte páku pokosových řezů (4) a stiskněte
západku pokosových řezů (5).
• Nechejte západku pokosových řezů zapadnout
do polohy 0° a zajistěte páku pokosových
řezů.
• Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko
(3 a 7).
• Uchopte provozní rukojeť (18) a stiskem
páky uvolnění pojistky hlavy pily (17) hlavu
uvolněte. Stiskněte hlavní spínač (1), aby
došlo k spuštění motoru.
• Stlačte hlavu pily tak, aby ostří procházelo
řezaným obrobkem a krytem s drážkou pro
pilový kotouč (31).
• Po dokončení řezu uvolněte spínač a před
navrácením hlavy pily do horní polohy
počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
PROVÁDĚNÍ POSUVNÉHO ŘEZU (OBR. O)
Vodicí kolejnice umožňují řezání větších obrobků
od 50 × 100 mm až po 500 × 1000 mm při řezání
pohybem směrem ven, dolů a zpět.
• Uvolněte upínací šroub vodicích tyčí (13).
• Přitáhněte hlavu pily směrem k sobě
a zapněte pilu.
• Spusťte pilový kotouč do obrobku a tlačte
hlavu pily dozadu, až do ukončení řezu.
• Postupujte podle výše uvedeného postupu.
VAROVÁNÍ:
• Neprovádějte posuvné řezy
u obrobků, které jsou menší než
50 x 100 mm.
• Po ukončení posuvného řezu
nezapomeňte zajistit hlavu pily
v zadní poloze.
SVISLÉ POKOSOVÉ ŘEZY (OBR. A1, A2 A P)
• Uvolněte páku pokosových řezů (4) a stiskněte
západku pokosových řezů (5). Nastavte
rameno v požadovaném úhlu směrem doleva
nebo doprava.
• Západka pokosových řezů se automaticky
nastaví v poloze 10°, 15°, 22,5°, 31,62° a 45°
vlevo a vpravo a v poloze 50° vlevo a 60°
vpravo. Pokud je vyžadován střední úhel mezi
těmito polohami, pevně přidržte hlavu pily
a zajistěte ji přitažením páky pokosových řezů.
• Před prováděním řezu se vždy ujistěte, zda je
páka pokosových řezů řádně zajištěna.
• Dále postupujte jako u svislých přímých
příčných řezů.
VAROVÁNÍ: Při provádění
pokosového řezu na koncové části
obrobku s malým ořezem umístěte
obrobek tak, aby byl ořez na straně
pilového kotouče s větším úhlem
vzhledem k vodítku. To znamená - levý
pokos, ořez vpravo - pravý pokos, ořez
vlevo.
ŠIKMÉ ŘEZY (OBR. A1, A2 A Q)
Úhel šikmého řezu může být nastaven od 48°
vlevo až po 2° vpravo a řez může být proveden
s ramenem pro pokosové řezy nastaveným
v poloze pro pokosový řez od nuly do maximálně
45° vlevo nebo vpravo.
• Povolte upínací šroub (29) vodítka na levé
straně a přesuňte horní část vodítka na
levé straně (3) co nejvíce doleva. Povolte
upínací šroub šikmých řezů (11) a nastavte
požadovaný úhel šikmého řezu.
• Pevně dotáhněte upínací šroub šikmých řezů
(11).
• Dále postupujte jako u svislých přímých
příčných řezů.
Kvalita řezu
Kvalita a čistota řezu závisí na mnoha faktorech
a na řezaném materiálu. Nejvyšší kvalitu řezu
(řezání tvarových obkládacích prvků) dosáhnete
při použití karbidového kotouče se 60 zuby. Kvalitu
řezu rovněž zvyšuje stejnoměrný a pomalý posuv
pily při řezání.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby se
materiál během řezání nechvěl nebo
aby se nepohyboval. Obrobek vždy
řádně upevněte. Před zvednutím
ramena pily počkejte, dokud se pilový
kotouč zcela nezastaví. Pokud dochází
19
k třepení zadní části řezu, nalepte na
obrobek v místě řezu lepicí pásku.
Proveďte řez přes lepicí pásku a po
skončení řezu pásku opatrně odlepte.
Postoj a poloha rukou při řezání
Správná poloha těla a rukou při obsluze pokosové
pily usnadní řezání a zajistí vyšší přesnost
a bezpečnost.
• Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti prostoru
řezání.
• Udržuje ruce ve vzdálenosti minimálně
150 mm od pilového kotouče.
• Při řezání přitlačujte obrobek pevně
k pracovnímu stolu a k vodítku.
Udržujte ruce v předepsané poloze, dokud
nedojde k uvolnění hlavního spínače
a k úplnému zastavení pilového kotouče.
• Před vlastním provedením řezu (aniž by byla
pila zapnutá) vždy zkontrolujte dráhu pilového
kotouče.
• Při práci nepřekřižujte ruce.
• Stůjte pevně oběma nohama na podlaze
a udržujte rovnováhu.
• Při pohybu ramena pily směrem doprava nebo
doleva, kopírujte tělem pohyby pily a stůjte
bezpečně na pravé nebo levé straně pily.
• Při řezání podle rysky sledujte rysku na
obrobku v otvorech krytu.
ŘEZÁNÍ RÁMŮ OBRAZŮ, STÍNÍDEL
PROMÍTAČEK A DALŠÍCH ČTYŘSTRANNÝCH
PROJEKTŮ (OBR. R1 A R2)
TVAROVÉ LIŠTY A JINÉ RÁMY
Před řezáním tvarových obkládacích lišt a rámů
si nejdříve na kouscích dřeva vyzkoušejte
způsob řezání, dokud si nebudete jisti, že práci
bez problémů zvládnete. Vaše pila je dokonale
uzpůsobená pro řezání šikmých a pokosových
spojovacích řezů, jak je zobrazeno na obr. R1.
Tento spojovací řez byl proveden po nastavení pily
pro šikmé řezy.
- Nastavení šikmých řezů
Šikmý řez pro obě lišty je nastaven na hodnotu
45°. Výsledný spoj svírá úhel 90°. Rameno
pokosových řezů je zajištěno v nulové poloze.
Řezaný kus je položen širší stranou na stůl pily
a užší stranou se opírá o vodítko.
- Nastavení pokosových řezů
Stejný řez může být proveden po nastavení
pily na provádění pokosových řezů vpravo
20
a vlevo. Dva nákresy (obr. R1 a R2) platí pouze
pro výrobky se čtyřmi stranami. Při spojování
výrobků s více stranami musí být změněny úhly
pokosových a šikmých řezů. Následující tabulka
ukazuje velikost úhlů pro různé výrobky s různým
počtem stran za předpokladu, že jsou všechny
strany stejně dlouhé. Pro výrobky s jiným počtem
stran, které nejsou uvedeny v tabulce, vydělte
180° počtem stran, abyste zjistili hodnotu úhlu
pokosového nebo šikmého řezu.
Počet stran
4
5
6
7
8
9
10
Úhel pokosového nebo
šikmého řezu
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
KOMBINOVANÉ POKOSOVÉ ŘEZY
(OBR. S1 A S2)
Kombinovaný pokos je řez, kdy je současně
prováděn pokosový řez (obr. R2) a šikmý řez
(obr. R1). Jedná se o druh řezu používaný k tvorbě
rámečků nebo boxů se šikmými stranami, jako je
například výrobek na obr. S1.
VAROVÁNÍ: Jestliže se úhel řezu při
provádění řezu odlišuje, zkontrolujte,
zda je řádně dotažen upínací šroub
pro šikmé řezy i upínací šroub pro
pokosové řezy. Tyto šrouby musí být
dotaženy po provedení každé změny
šikmého nebo pokosového řezu.
• Níže uvedený diagram vám bude pomáhat
při volbě správného nastavení šikmých
a pokosových řezů při kombinovaných
pokosových řezech. Při práci s diagramem si
zvolte požadovaný úhel „A” (obr. S2) vašeho
projektu a umístěte tento úhel na odpovídající
oblouk v diagramu. Z tohoto bodu sledujte
přímku vedoucí přímo dolů, kde naleznete
správnou hodnotu úhlu šikmého řezu
a budete-li sledovat přímku vedoucí vodorovně
z tohoto bodu, získáte správnou hodnotu úhlu
pokosového řezu.
• Nastavte na pile předepsané úhly a proveďte
několik zkušebních řezů.
• Zkuste si, zda budou k sobě jednotlivé díly
lícovat.
• Příklad: Pro zhotovení výrobku o 4 stranách
s venkovním úhlem 25° (úhel „A”) (obr. S2),
použijte horní oblouk v tabulce. Najděte na
oblouku hodnotu úhlu 25°. Sledujte na každé
Levá strana
• Položte lištu horní stranou spoje proti vodítku.
• Uložte si levou část řezu.
Pravá strana
• Položte lištu spodní stranou spoje proti
vodítku.
• Uložte si levou část řezu.
VNĚJŠÍ ROH
Levá strana
• Položte lištu spodní stranou spoje proti
vodítku.
• Uložte si pravou část řezu.
Pravá strana
• Položte lištu horní stranou spoje proti vodítku.
• Uložte si pravou část řezu.
Řezání čela lišty
Řezání čela lišty je prováděno kombinovaným
pokosovým řezem.
Pro dosažení extrémní přesnosti má vaše pila
přednastavené úhly v poloze 31,62° pro pokosový
řez a v poloze 33,85° pro šikmý řez. Tato
nastavení jsou standardní pro čela lišt s úhly 52°
nahoře a 38° dole.
• Před konečným řezem si proveďte testovací
řez na odřezku materiálu.
• Všechny řezy jsou prováděny s levým
zkosením a se zadní stranou lišty položenou
proti základně.
10
15
20
25
35
40
45
65
40
50
55
60
40
30
SQUARE BOX
ČTYŘSTĚNNÝ
BOX
70
75
80
85
5
35
45
35
40
6 SIDED BOX BOX
ŠESTISTĚNNÝ
30
35
70
75
30
65
80
85
30
25
55
60
25
50
45
20
65
40
55
60
20
25
20
35
50
15
45
VNITŘNÍ ROH
0
85
• Všechny řezy jsou prováděny tak, že je zadní
strana lišty položena naplocho na stůl pily.
45
80
• Před prováděním jakéhokoli řezu vždy
proveďte zkušební řez.
• Uložte si levou část řezu.
8
SIDED BOX
OSMISTĚNNÝ
30
10
20
25
10
15
20
BOX
5
15
25
35
10
15
30
40
15
10
ÚHELOF
STĚNY
BOXU
(ÚHEL „A“)
ANGLE
SIDE OF
BOX (ANGLE"A")
Řezání základních lišt je prováděno při nastavení
úhlu šikmého řezu 45°.
• Horní strana spoje lišty proti vodítku.
• Pravý pokosový řez.
75
Řezání základních lišt
Levá strana
70
Obdobným způsobem sledováním svislé
různoběžky nahoře či dole dostanete
nastavení úhlu šikmého řezu (40°). Vždy
udělejte několik řezů na odřezcích pro kontrolu
nastavení pily.
VNITŘNÍ ROH
NASTAVTE NA PILE
TENTO
ÚHEL
POKOSOVÉHO
ŘEZU
SET THIS
MITER
ANGLE
ON SAW
straně vodorovnou různoběžku a dostanete
nastavení úhlu pokosového řezu (23°).
5
5
10
5
5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ANGLE
ONŠIKMÉHO
SAW
NASTAVTESET
NA THIS
PILEBEVEL
TENTO
ÚHEL
ŘEZU
Pravá strana
• Spodní strana spoje lišty proti vodítku.
• Levý pokosový řez.
• Uložte si levou část řezu.
VNĚJŠÍ ROH
Levá strana
• Spodní strana spoje lišty proti vodítku.
• Levý pokosový řez.
• Uložte si levou část řezu.
Pravá strana
• Horní strana spoje lišty proti vodítku.
• Pravý pokosový řez.
• Uložte si pravou část řezu.
DRÁŽKOVÁNÍ (OBR. T)
Vaše pila je pro drážkovací řezy vybavena
drážkovacím dorazem (12) a seřizovacím šroubem
hloubky drážky (15).
• Drážkovací doraz (12) přetočte směrem
k přední části pily.
• Nastavením seřizovacího šroubu hloubky
drážky (15) nastavte požadovanou hloubku
řezu. Může být potřeba nejprve uvolnit
pojistnou matici (66).
• K dosažení přímého řezu drážky vložte
mezi vodítko a obrobek kousek odpadního
materiálu o velikosti přibližně 5 cm.
21
ODSÁVÁNÍ PRACHU (OBR. A2 A A5)
Pila je vybavena výstupním otvorem prachových
nečistot (24) k připojení soupravy pro
odsávání prachu (36) (k dispozici jako volitelné
příslušenství).
VAROVÁNÍ! Kdykoli je to možné,
připojte zařízení pro odsávání prachu,
které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových
emisí.
Připojte k pile zařízení pro odsávání prachu
splňující požadavky platných předpisů. Rychlost
vzduchu externích systémů bude 20 m/s +/2 m/s.
Rychlost je měřena ve spojovací trubici v bodě
připojení, s připojenou pilou, která není v chodu.
byla hlava pily ve svislé poloze. Tím bude
nářadí složeno co nejvíce k sobě.
• Při přenášení pily vždy používejte místa
úchytů (30), která jsou zobrazena na obr. B2.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o zařízení a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
ŘEZÁNÍ DROBNÝCH OBROBKŮ (OBR. J1)
Horní stranu vodítka na levé straně (3) lze nastavit
tak, aby bylo dosaženo při řezání drobných
obrobků co největší opopry.
• Nastavte pilový kotouč do svislé polohy.
• Uvolněte plastový šroub (29) minimálně o 3
celé otáčky.
• Nastavte levé vodítko co nejblíže k pilovému
kotouči.
• Utáhněte řádně upínací šroub.
PODEPŘENÍ DLOUHÝCH OBROBKŮ (OBR. A4)
• Dlouhé obrobky vždy podepřete.
• Nejlepších výsledků dosáhnete při použití
vysunovací podpěry (35), která zajistí
prodloužení pracovního stolu vaší pily
(k dispozici u autorizovaných prodejců).
Vždy používejte dostupné podpěry na
podepření a upevnění dlouhých obrobků,
abyste zabránily pádu obrobku nebo úrazu.
PILOVÉ KOTOUČE
Chcete-li dosáhnout uvedených výkonů,
používejte vždy pilové kotouče s průměrem
216 mm a s průměrem upínacího otvoru 30 mm.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
PŘEPRAVA (OBR. A6, B2)
K dosažení pohodlného přenášení pily lze k její
základně připevnit popruh. Přenášecí popruh
(viz obr. A6) lze obdržet jako volitelné příslušenství.
• Při přepravě pily spusťte hlavu pily a stiskněte
zajišťovací kolík (14).
Zajistěte pojistný prvek vodících kolejí s hlavou
pily v přední poloze, zajistěte rameno pokosu
s úhlem plně vpravo, zasuňte vodítko (3) zcela
dovnitř a zajistěte páčku pokosu (11) tak, aby
22
Čištění
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní kryt
pilového kotouče, pohyblivý spodní kryt a trubici
odsávání prachu, abyste se ujistili o jejich správné
funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach nebo části
obrobku nemohou způsobit zablokování těchto
funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi řezným
kotoučem a ochrannými kryty, odpojte stroj od
napájení a postupujte podle pokynů uvedených
v části Montáž pilového kotouče. Odstraňte
zaseknuté části a nasaďte pilový pás zpět.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku.
Nikdy nedovolte, aby se do nářadí
dostala jakákoli kapalina. Nikdy
neponořujte žádnou část nářadí do
kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte horní část
stolu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění pravidelně čistěte systém pro
zachytávání prachu.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA DRÁŽKY PRO PILOVÝ
KOTOUČ (OBR. U)
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DeWalt a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Pravidelně čistěte prostor pod drážkou pilového
kotouče. Pokud je drážka pro pilový kotouč
opotřebena, musí být vyměněna.
• Vyšroubujte šrouby (67), které připevňují
drážku pro pilový kotouč (31).
• Sejměte drážku pro pilový kotouč a vyčistěte
prostor nacházející se pod touto drážkou.
• Umístěte zpět všechny části drážky pro pilový
kotouč a zašroubujte šrouby.
• Utáhněte šrouby rukou.
• Při seřízení drážky pro pilový kotouč
postupujte následovně:
• Stáhněte hlavu pily dolů tak, aby pilový kotouč
téměř vnikl do drážky pro pilový kotouč.
Nastavte všechny části drážky pro pilový
kotouč tak, aby se nacházely těsně u zubů
pilového kotouče.
• Utáhněte šrouby.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném komunálním
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
zst00241355 - 17-07-2014
23
24
25
26
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
27
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising