DC013 | DeWalt DC013 SITE RADIO instruction manual

www.
.eu
DC013
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
12
English (original instructions)
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
31
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
41
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
51
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
61
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
71
Português (traduzido das instruções originais)
80
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
90
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
99
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
108
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
118
Copyright DEWALT
2
Figure 1
b
l
j
k
a
l
j
g
k
c
d
e
f
f
Figure 2
h
p
m
i
n
o
DC013 GB
DC013 QW
DC013 BD
1
Figure 3
A
B
Figure 4
DC013
QW
DC013
GB
DC013
BD
2
DANSK
OPLADER/RADIO
DC013
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-produkt. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Strømkilde
Netspænding
Batterispænding
Batteritype
Ca. opladningstid
Opladningsstrøm
Normal tilstand
Udligningstilstand
Vedligeholdelsestilstand
Vægt
Sikringer:
Europa
230 V
min
DC013
AC/DC
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VAC
VDC
16 ampere, strømforsyning
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Sikkerhedsinstruktioner for oplader/
radioer
• Tag batteripakken ud. Sluk før du efterlader
den uden opsyn. Slå strømmen fra, når
batteripakken ikke bruges, og før udskiftning af
tilbehør eller ekstraudstyr og før servicearbejder.
Markeringer på oplader/radio
Følgende piktogrammer er vist på
opladeren/radioen:
Læs vejledningen.
Vigtig sikkerhedsvejledning for
oplader/radio
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DC013 oplader/radio.
• Læs alle instruktioner og advarselsmærkater på
opladeren/radioen, batteripakken og produkter,
der bruger batteripakken, før brug af opladeren.
• Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt
af personer (inklusive børn) med nedsatte
fysiske evner samt nedsatte føle- eller mentale
evner eller manglende erfaring og kendskab,
medmindre de er under opsyn eller er blevet
vejledt i brugen af apparatet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger
med apparatet.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk stød.
Opladerterminalerne er strømførende
med 230 volt. Indfør ikke ledende
genstande. Det kan medføre livsfarligt
elektrisk stød.
ADVARSEL: Fare for stød. Der må ikke
komme væske ind i opladeren. Det kan
medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrænding.
For at mindske risikoen for kvæstelser
må der kun oplades genopladelige
DEWALT-batterier. Andre batterityper
kan eksplodere og medføre person- og
materielskader.
3
DANSK
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, hvor opladeren
er sluttet til strømforsyningen, kan
de blotlagte opladerterminaler
inde i opladeren kortsluttes af
fremmedlegemer. Ledende
fremmedlegemer som f.eks., men ikke
begrænset til, ståluld, aluminiumsfolie
eller ophobninger af metalpartikler skal
holdes væk fra åbninger i opladeren.
Fjern altid stikket til opladeren fra
strømforsyningen, når der ikke er en
batteripakke i åbningen. Træk stikket til
opladeren ud før rengøring.
• Forsøg IKKE at oplade batteripakken med
en anden oplader/radio end den, der er
nævnt i denne vejledning. Opladeren og
batteripakken er specifikt udviklet til at fungere
sammen.
• I tilfælde af, at strømforsyningsledningen er
beskadiget, skal den omgående udskiftes af
producenten, dennes servicemontør eller en
person med tilsvarende kvalifikationer for at
undgå fare.
• Disse opladere/radioer er ikke tilsigtet anden
brug end opladning af genopladedlige
DEWALT-batterier. Enhver anden anvendelse
kan medføre brandfare eller livsfarligt elektrisk
stød.
• Opladeren/radioen må ikke udsættes for
regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Det mindsker risikoen for
skader på strømstik og ledning.
• Sørg for, at ledningen er placeret, så man
ikke træder på den eller snubler over den
eller på anden måde udsætter den for
skader og belastninger.
• Brug ikke en forlængerledning, medmindre
det er absolut nødvendigt. Brug af en forkert
forlængerledning kan medføre brandfare
eller livsfarligt elektrisk stød.
• Placér ikke genstande oven på opladeren/
radioen og placér ikke opladeren/radioen
på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationsåbningerne og medføre
indvendig overophedning. Placér opladeren/
radioen væk fra varmekilder.
• Opladeren/radioen må ikke anvendes, hvis
ledningen eller stikket er beskadiget — få
dem udskiftet omgående.
• Opladeren/radioen må ikke anvendes, hvis
den er blevet udsat for et kraftigt slag, er
4
blevet tabt eller på anden måde beskadiget.
Indlever den hos et autoriseret servicecenter.
• Opladeren/radioen må ikke adskilles;
indlever den hos et autoriseret servicecenter,
når service eller reparation er påkrævet.
Forkert samling kan medføre risiko for livsfarligt
elektrisk stød eller brand.
• Træk stikket til opladeren ud før rengøring.
Det mindsker risikoen for elektrisk stød.
Det mindsker ikke denne risiko at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble to opladere.
• DC013 oplader/radio er designet til
at fungere med en almindelig 230 V
strømforsyning. Forsøg ikke at anvende den
med andre spændinger. Dette gælder ikke
køretøjsopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Jordforbindelsesvejledning
DC013-opladeren/radioen (230 V) skal være
jordforbundet. I tilfælde af funktionsfejl eller nedbrud
giver jordforbindelse en vej med mindst modstand
til den elektriske strøm for at mindske risikoen for
elektrisk stød. Opladeren/radioen er udstyret med
en ledning, som har en leder til jordforbindelse af
udstyret og et jordforbindelsesstik. Stikket skal
sættes i en egnet stikkontakt, som er korrekt
installeret og jordforbundet i overensstemmelse med
alle lokale regler og bestemmelser.
FARE: Forkert tilslutning af udstyret
jordforbindelsesleder kan medføre
risiko for elektrisk stød. Lederen med
isolering, der er grøn med gule striber,
er udstyrets jordforbindelsesleder.
Hvis reparation eller udskiftning af
ledningen eller stikket er påkrævet, må
jordforbindelseslederen ikke sluttes til en
strømførende pol. Reparationer må kun
udføres af en DEWALT-servicemontør.
Stikket, der leveres sammen med
opladeren/radioen, må ikke modificeres.
Hvis den ikke passer til stikkontakten,
skal en korrekt stikkontakt installeres af
en DEWALT-servicemontør.
TIL JORDFORBUNDET, LEDNINGSTILSLUTTET OPLADER/
RADIO MÆRKET MED 16A OG DERUNDER OG BEREGNET
TIL BRUG I ET NOMINELT 230 V FORSYNINGSKREDSLØB
Opladeren/radioen er beregnet til brug i et
nominelt 230 V kredsløb og er udstyret med et
jordforbindelsesstik, der ligner stikket i følgende
illustration.
DANSK
DC013
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskning justerer eller
balancerer de enkelte celler i batteripakken til deres
topkapacitet. Batteripakker skal genopfriskes
ugentligt, eller når batteriet ikke længere yder den
samme effekt.
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren
i mindst 8 timer.
DC013 BD
Forsinkelse for varmt/koldt batteri
Opladere
DC013 oplader/radio accepterer 7,2–18 V NiCd-,
NiMH- og Li-Ion-batterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
fremstillet til at være så nemme at betjene som
muligt.
Opladning (fig. 1, 2)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt spænding på
polerne i opladeren. Indfør ikke ledende
genstande. Fare for livsfarligt elektrisk
stød.
1. Sæt stikket til opladeren/radioen i en egnet
vekselstrømsstikkontakt eller generator.
2. Sæt batteripakken i opladerstikket (i). Sørg for,
at pakken sidder korrekt i opladeren/radioen, luk
baglugen og fastgør låsen (h).
3. Den røde lampe på forsiden af radioen (j) blinker
kontant, hvilket indikerer, at opladningen er
startet.
4. Når opladningen er færdig, bliver det indikeret
ved, at den røde lampe er tændt konstant.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelses system, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding
ved bestilling af nye batteripakker. Se skemaet i
slutningen af denne vejledning for kompatibilitet for
opladere og batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
Opladningsproces
• Batteriet må ikke oplades eller anvendes i
eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isætning og udtagning af batteriet fra opladeren
kan antænde støv eller dampe.
Se nedenstående tabel for batteripakkens
opladningstilstand.
• Batteripakkerne må kun oplades i DEWALTopladere.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse for varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
• MÅ IKKE sprøjtes eller nedsænkes i vand eller
andre væsker.
• Værktøjet og batteripakken må ikke
opbavares eller anvendes på steder, hvor
temperaturen kan nå eller overskride 40˚
C (105° F) (som f.eks. udendørsskure eller
metalbygninger om sommeren).
5
DANSK
FARE: Forsøg aldrig at åbe
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis den er revnet eller
beskadiget. Batteripakken må ikke
knuses, tabes eller beskadiges. En
batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat for
et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt over
eller på anden måde beskadiget (f.eks.
gennemboret af et søm, ramt med en
hammer eller trådt på). Det kan medføre
livsfarligt elektrisk stød. Beskadigede
batteripakker skal returneres til
servicecenteret til genbrug.
ADVARSEL: Placér radioen på siden
på et fast underlag, hvor den ikke
medfører fare for at snuble eller
falde, når den ikke er i brug. Placér
ikke genstande ovenpå radioen og
placér ikke radioen på et blødt underlag,
der kan blokere ventilationsåbningerne
og medføre indvendig overophedning.
Placér radioen væk fra varmekilder.
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR NIKKELCADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL-METALHYBRID (NiMH)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom den
er alvorligt beskadiget eller helt brugt op.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
• En lille lækage fra batteripakkens celler kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette er ikke et tegn på en
fejl.
Hvis den ydre forsegling alligevel går i stykker:
a. og der kommer batterivæske på huden, skal
der omgående vaskes med vand og sæbe i
flere minutter.
b. og der kommer batterivæske i øjnene,
skal de skylles med rent vand i mindst 10
minutter, og søg omgående lægehjælp
(medicinsk bemærkning: Væsken er en
25-35 % kaliumhydroxidopløsning).
SPECIFIK SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR LITHIUM-ION
(Li-Ion)
• Batteripakken må ikke brændes, selvom
den er alvorligt beskadiget eller helt brugt
op. Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæsken
kommer i øjnene, skal det åbne øje skylles med
vand i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
6
Hvis der er behov for lægehjælp, består
batteriets elektrolyt af en blanding af flydende
organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
medføre irriteret vejrtrækning Sørg for frisk
luft. Søg lægehjælp, hvis problemet fortsætter.
ADVARSEL: Fare for forbrænding.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Batterihætte (fig. 3)
Der medfølger en beskyttende batterihætte for at
dække polerne på en afmonteret batteripakke.
Hvis den beskyttende hætte ikke er sat på, kan
løse metalgenstande kortslutte polerne, medføre
brandfare og beskadige batteripakken.
1. Tag den beskyttende batterihætte af, før
batteripakken sættes i opladeren eller værktøjet
(fig. 3A).
2. Sæt den beskyttende hætte over polerne,
umiddelbart efter batteripakken er fjernet fra
opladeren eller værktøjet (fig. 3B).
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er sat på, før
en afmonteret batteripakke opbevares
eller bæres.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, og
ikke udsat for direkte sollys og ekstrem varme
eller kulde. For optimal batteriydelse og -liv skal
du opbevare batteripakker ved stuetemperatur,
når de ikke er i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladet.
DANSK
Batteri defekt.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig oplader/
radio eller nogle dele heraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
a. Strøm/lydstyrkeknap
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
b. Indstillingsknap
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
d. Tilstandsknap
c. Pileknapper
e. Urknap
Brug kun med DEWALT-batteripakker;
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.
Må ikke udsættes for vand.
Udskift straks defekter ledninger.
f. Hukommelsesknapper
g. LCD-display
h. Dæksel til batterirum
i. Ladekontakt
j. Ladelys
k. Ekstra port
l. USB-strømudgangsport
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
m. Luge til møntcellebatteri
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
o. Stikkontakter (DC013-GB, DC013-QW,
DC013-BD)
n. Møntcellebatteri
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
Oplader Li-Ion batteripakker.
Se tekniske data for opladetid.
Elsikkerhed
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til
spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til
strømforsyningens.
ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød.
Må kun anvendes på tørre steder.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALTs serviceorganisation.
Pakkens indhold
Brug af forlængerledning
Pakken indeholder:
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, med
mindre det er absolut nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, der er egnet til strømforsyningen
til din oplader (se tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde er
30 m.
1 Oplader/radio
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på oplader/
radio, dele og tilbehør, der kan være opstået
under transport.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
7
DANSK
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: Placér ikke opladeren/
radioen steder, hvor den kan være udsat
for dryp eller stænk.
Betjening med vekselstrøm (fig. 4)
Rul strømledningen ud, og sæt stikket i en 115 eller
230 V stikkontakt.
Isætning af batteripakke (fig. 2)
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken er helt
opladet. Hvis batteripakken ikke producerer
tilstrækkelig strøm, skal du oplade batteripakken ved
at følge vejledningen i opladerens manual.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
1. Udløs låsen (h) for at åbne dækslet til
batterirummet.
2. Isæt batteripakken i modtageren, indtil den
sidder korrekt.
3. Luk dækslet til batterirummet.
Betjening af radioen (fig. 1, 2)
Din oplader/radio er udstyret med en
hukommelseskapacitet for at kunne lagre tid og dine
valgte hukommelseskanaler. Når radioen er i OFFposition, strømforsynes hukommelseskapaciteten
af et møntcellebatteri, der følger med opladeren/
radioen.
SÅDAN INSTALLERES MØNTCELLEBATTERIET
ADVARSEL: Når batteriet udskiftes,
skal det udskiftes med et af samme
mærke og type. Sørg for, at polerne
vender korrekt (+ og –), når batterierne
udskiftes. Opbevar eller bær ikke
batterier på en sådan måde, at
metalgenstande kan komme i kontakt
med de udsatte batteriterminaler.
1. Sluk for opladeren/radioen og fjern stikket fra
strømkilden.
2. Åbn batterirummet ved at løfte lugen til
batterirummet (h).
3. Skru skruen (p) på batterilugen (m) af.
8
4. Tryk batterilugen ned og træk i den for at åbne.
5. Isæt møntcellebatteriet (n) i henhold til
diagrammet inde i møntcellebatteriets område.
6. Sæt batterilugen på igen, isæt skruen og skru
den i.
7. Luk batterirummet.
BEMÆRK: For at nulstille LCD-displayet, uret
og forindstillinger skal du fjerne møntcellebatteriet
og geninstallere det. Følg denne procedure, hvis
skærmen ser ud til at være låst fast.
JUSTERING AF STRØM/LYDSTYRKE
1. For at tænde for radioen skal du dreje knappen
(a) med uret, indtil der høres et klik.
2. Drej knappen (a) med uret for at øge lydstyrken.
Drej knappen mod uret for at reducere
lydstyrken.
TILSTANDS-FUNKTION
For at vælge én af tilstandsfunktionerne (FM, AM
eller AUX) skal du trykke på tilstandsknappen (d),
indtil den ønskede funktion er fundet. Hvis radioen
f.eks. er i FM, som vises øverst til venstre i LCDdisplayet (g), skal du trykke på tilstandsknappen to
gange for at skifte til AUX.
INDSTILLINGS- ELLER SØGE-FUNKTION
Der er to indstillingsmetoder og én søgemetode til at
finde den ønskede frekvens.
For at indstille:
Metode 1: Tryk på højre pileknap (c) og hold
den inde for hurtigt at gå op af
frekvensbåndet. Slip knappen, når den
ønskede kanal er fundet. For hurtigt at
bevæge sig ned af frekvensbåndet skal
du trykke på venstre piletast og holde
den inde.
Metode 2: Drej indstillingsknappen (b) med uret
for at gå op af frekvensbåndet. Drej
indstillingsknappen (b) mod uret for at gå
ned af frekvensbåndet.
For at søge:
Tryk på højre pileknap (c) én gang og slip den.
Søgefrekvensen øges for at søge efter den første
radiostation med acceptabel modtagelse og
stoppe ved den station. Der kan trykkes på højre
pileknap igen for at fortsætte med at søge efter en
radiostation på en højere frekvens. Der kan trykkes
på venstre piletast for at søge efter radiostationer
ved lavere frekvenser. Søgefunktionen er tilgængelig i
AM- og FM-tilstand.
DANSK
SÅDAN PROGRAMMERES HUKOMMELSES-KNAPPERNE
Der kan indstilles ti FM- og AM-stationer. Når
knapperne er programmeret, og du trykker på
1, 2, 3, 4 eller 5, skiftes der øjeblikkeligt til den
forindstillede station.
1. Tænd for strømmen.
2. Indstil radioen til den ønskede station (se
Indstillings- eller søge-funktion).
3. Tryk på én af de ønskede hukommelsesknapper
(f) og hold den inde. Stationsindstillingen
begynder at blinke på LCD-displayet (g). Hold
knappen nede, indtil der ikke blinkes længere.
Hukommelsesknappen er nu indstillet.
4. Gentag trin 2 og 3 for at indstille de andre
hukommelsesknapper.
* iPod er et registreret varemærke tilhørende
Apple Inc.
VEDLIGEHOLDELSE
Din DEWALT-oplader/radio er designet til at fungere
i lang tid med minimal vedligeholdelse. Kontinuerlig
tilfredsstillende funktioner afhænger af korrekt pleje.
Servicenoter
Dette produkt kan ikke serviceres af brugeren. Der er
ingen indvendige dele i opladeren/radioen, der kan
serviceres af brugeren. Servicering hos et autoriseret
servicecenter er påkrævet for at forhindre skade på
statisk følsomme indvendige komponenter.
SÅDAN PROGRAMMERES URET
1. Tænd for strømmen (se Justering af strøm/
lydstyrke).
2. Tryk på urknappen (e) og hold den inde, indtil
LCD-displayet (g) begynder at blinke.
3. Tryk på den rette pileknap (HR for time; MIN for
minut) for at justere klokkeslættet.
BEMÆRK: Hvis du ikke trykker på
en knap inden for 5 sekunder, vender
urprogrammeringsfunktionen automatisk tilbage
til den forrige indstilling.
4. Når uret er indstillet, skal du trykke på
urknappen og holde den inde, indtil
klokkeslættet på LCD-displayet holder op med
at blinke.
Vigtige bemærkninger om radio
1. Radioen kan køre op til 8 timer på en enkelt
batteriopladning med et batteri på 18 volt.
Bruges der batterier med lavere spænding,
kører radioen i kortere tid.
2. Modtagelsen vil variere afhængigt af stedet og
styrken af radiosignalet.
3. Visse generatorer kan forårsage baggrundsstøj.
4. AM-modtagelse vil formentlig være mere skap,
når den strømforsynes af en batteripakke.
5. For at anvende den ekstra port (k), skal du
sætte udgangsstikket fra en cd eller iPod®*/
MP3-afspiller i porten (fig. 1). Lyden fra den
eksterne kilde afspilles gennem højtalerne i
DC013.
Rengøring
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller skrappe kemikalier
til rengøring af opladeren/radioens
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de anvendte materialer i
disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren/
radioen og nedsænk aldrig nogle dele af
opladeren/radioen i væske.
RENGØRINGSVEJLEDNING FOR OPLADER/RADIO
ADVARSEL: Fare for stød. Afbryd
opladeren fra vekselstrømstikket før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladeren/radioens yderside
med en klud eller blød børste, der
ikke er af metal. Brug ikke vand eller
renseopløsninger.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke kan
tilbydes af DEWALT, ikke er testet med
dette produkt, kan brug af sådant
tilbehør sammen med denne oplader/
radio være forbundet med fare. For at
recudere risikoen for skader bør der kun
anvendes tilbehør, der er anbefalet af
DEWALT sammen med dette produkt.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
6. USB-strømudgangsstikket (l) er en
tilslutningsport til at strømforsyne enheder,
der ikke bruger megen strøm, som f.eks.
mobiltelefoner, cd- og mp3-afspillere.
9
DANSK
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke med lang levetid skal
genoplades, når den ikke kan levere tilstrækkelig
strøm til opgaver, der tidligere nemt kunne udføres.
Ved afslutningen af dens tekniske levetid skal det
bortskaffes under hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken, til den er helt tom, og fjern
den derefter fra opladeren/radioen.
• Li-Ion-, NiCd- og NiMH-celler kan genbruges.
Indlever dem hos forhandleren eller en lokal
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
genbruges eller bortskaffes forskriftsmæssigt.
10
FØLGENDE BATTERIER ER KOMPATIBLE MED DENNE
OPLADER/RADIO:
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
11
DEUTSCH
LADEGERÄT/RADIO
DC013
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Produkt von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Stromversorgung
Netzspannung
Akkuspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
Ladestrom
Normalbetrieb
Ausgleichbetrieb
Erhaltungsbetrieb
Gewicht
Sicherungen:
Europa
min
DC013
WS/GS
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VWS
VGS
230 V
16 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
12
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Sicherheitsvorschriften für
Ladegeräte/Radios
• Entfernen Sie den Akku. Schalten Sie das
Gerät ab, bevor Sie es unbeaufsichtigt lassen.
Entfernen Sie den Akku, wenn Sie das Gerät
nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche
Geräteteile oder Zubehörteile auswechseln
und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten
vornehmen.
Schilder am Ladegerät/Radio
Die folgenden Bildzeichen sind am Ladegerät/Radio
angebracht:
Lesen Sie die Betriebsanleitung.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für Ladegeräte/Radios
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät/Radio
DC013.
• Bevor Sie das Ladegerät/Radio verwenden,
lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise
am Ladegerät, Akku und am akkubetriebenen
Produkt.
• Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch
Personen (einschließlich Kinder) bestimmt, bei
denen die körperlichen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten eingeschränkt sind oder
die über lückenhafte Erfahrung oder Kenntnis
verfügen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt
oder haben Anweisungen zum Gebrauch des
Gerätes durch eine Person erhalten, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist.
• Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit
sichergestellt ist, dass sie das Gerät nicht zum
Spielen verwenden.
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an
DEUTSCH
den Ladeanschlüssen an. Nicht mit
elektrisch leitenden Gegenständen
berühren. Ein Stromunfall oder ein
tödlicher Stromschlag könnte entstehen.
WARNUNG: Gefahr eines Stromunfalls.
Keine Flüssigkeiten in das Ladegerät
gelangen lassen. Dadurch kann ein
Stromunfall entstehen.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
laden Sie bitte nur aufladbare Akkus
von DEWALT. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Beschädigungen verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromversorgung angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Elektrisch leitendes
Fremdmaterial wie zum Beispiel,
aber nicht ausschließlich, Stahlwolle,
Alufolie oder die Ansammlung
von Metallpartikeln sollte von den
Hohlräumen des Ladegerätes
ferngehalten werden. Ziehen Sie den
Stecker des Ladegerätes immer aus
der Steckdose, wenn kein Akku im
Ladegerät steckt. Trennen Sie das
Ladegerät vom Stromnetz, bevor Sie es
reinigen.
• Der Akku darf NIEMALS mit einem anderen
Ladegerät/Radio als dem in diesem
Handbuch beschriebenen geladen werden.
Das Ladegerät und der Akku sind speziell zur
gemeinsamen Verwendung konstruiert.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand
darauf treten oder darüber stolpern
kann oder dass es auf andere Weise
Beschädigungen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Verwenden Sie ein Verlängerungskabel
nur, wenn es absolut notwendig ist. Die
Verwendung ungeeigneter Verlängerungskabel
kann zu Brandgefahr, Stromunfall oder
tödlichem Stromschlag führen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät/Radio und stellen Sie das
Ladegerät/Radio nicht auf eine weiche
Fläche. Dadurch können die Lüftungsschlitze
blockiert werden und das Innere sich
übermäßig erhitzen. Stellen Sie das Ladegerät/
Radio nicht in die Nähe von Wärmequellen.
• Verwenden Sie das Ladegerät/Radio
nicht mit beschädigtem Netzkabel
oder Netzstecker. Beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät/Radio nicht,
wenn es einen harten Schlag erlitten hat,
heruntergefallen ist oder auf andere Weise
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Zerlegen Sie das Ladegerät/Radio nicht.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann zur Gefahr eines
Stromunfalls, eines tödlichen Stromschlags oder
zu Brandgefahr führen.
• Trennen Sie das Ladegerät von der
Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
Dadurch wird die Gefahr eines Stromunfalls
reduziert. Durch die Entfernung des Akkus wird
dieses Risiko nicht gemindert.
• Bei schadhaftem Stromkabel muss das
Kabel sofort durch den Hersteller, seine
Kundendienstwerkstatt oder eine gleich
qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren
zu vermeiden.
• Versuchen Sie NIEMALS, 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Diese Ladegeräte/Radios sind ausschließlich
zum Laden von DEWALT Akkus bestimmt.
Eine anderweitige Verwendung kann zu
Brandgefahr, Stromunfall oder tödlichem
Stromschlag führen.
• Das DC013-Ladegerät/Radio ist zum
Betrieb mit Standard 230 V Haushaltsstrom
konstruiert. Versuchen Sie nicht, es mit einer
anderen Spannung zu betreiben. Dies betrifft
nicht das Fahrzeug-Ladegerät.
• Setzen Sie das Ladegerät/Radio weder
Regen noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker statt
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromversorgung zu trennen. Dadurch wird
das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Erdungsanweisungen
Das DC013 (230 V) Ladegerät/Radio muss geerdet
werden. Bei Fehlfunktion oder Pannen bietet die
Erdung dem Strom den Pfad des geringsten
Widerstandes, um die Gefahr eines Stromunfalls
zu verringern. Das Ladegerät/Radio ist mit einem
Kabel mit einem Geräte-Erdungsleiter und einem
13
DEUTSCH
Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss
in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die
gemäß allen örtlichen Vorschriften und Anweisungen
ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.
GEFAHR: Ungeeignetes Anschließen
des Geräte-Erdungsleiters kann zur
Gefahr eines Stromunfalls führen.
Der Leiter mit der grünen Isolierung
mit gelben Streifen ist der GeräteErdungsleiter. Wenn eine Reparatur
oder ein Ersatz des Kabels oder
Steckers erforderlich ist, schließen
Sie den Geräte-Erdungsleiter nicht
an einen Strom führenden Anschluss
an. Reparaturen sollten nur von
einer DEWALT Kundendienststelle
durchgeführt werden. Verändern Sie
nicht den mit dem Ladegerät/Radio
gelieferten Stecker. Wenn er nicht
in die Steckdose passt, lassen Sie
eine passende Steckdose durch eine
DEWALT Kundendienststelle installieren.
BEI GEERDETEN, KABELGEBUNDENEN LADEGERÄTEN/
RADIOS MIT 16A UND WENIGER NENNSTROM UND FÜR
EIN STROMNETZ MIT 230 V NENNSPANNUNG
Das Ladegerät/Radio ist für Verwendung an einem
Stromnetz mit 230 V Nennspannung bestimmt und
besitzt einen Erdungsstecker, der wie ein Stecker in
der folgenden Abbildung aussieht.
DC013
DC013 BD
Ladevorgang (Abb. [fig.] 1, 2)
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an
den Ladeanschlüssen an. Nicht mit
elektrisch leitenden Gegenständen
berühren. Gefahr eines Stromunfalls
oder eines tödlichen Stromschlags.
1. Schließen Sie das Ladegerät/Radio an einer
geeigneten Wechselstromsteckdose oder
Generator an.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladefach (i).
Vergewissern Sie sich, dass der Akku fest im
Ladegerät/Radio sitzt, schließen Sie die hintere
Klappe und befestigen Sie die Verriegelung (h).
3. Die rote Leuchte (j) vorne am Radio blinkt
ständig und zeigt an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
4. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen LEUCHTET.
HINWEIS: Laden Sie die Akkus mindestens
10 Stunden vor dem ersten Einsatz, um
höchstmögliche Leistung und Lebensdauer von
NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus zu gewährleisten.
Ladeprozess
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
ausgeglichen. Die Akkus sollten wöchentlich oder
immer, wenn der Akku nicht mehr die gewohnte
Leistung liefert, ausgeglichen werden.
Ladegeräte
Zum Aufladen wird der Akku wie gewohnt in das
Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 8 Stunden im Ladegerät.
Das DC013 Ladegerät/Radio ist für 7,2–18 V NiCd,
NiMH und Li-Ion-Akkus konstruiert.
Temperaturverzögerung
Diese Ladegeräte erfordern keine Einstellungen und
sind konstruiert, um möglichst leicht betrieben zu
werden.
14
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
DEUTSCH
Funktionsmerkmal gewährleistet eine maximale
Lebensdauer des Akkus.
NUR LI-ION AKKUS
Li-Ion Akkus sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku gegen
Überladung, Überhitzung oder Tiefenentladung
schützt.
Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn das
elektronische Schutzsystem eingreift. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben. Sehen Sie in der Tabelle am Ende
dieser Betriebsanleitung nach der Ladegerät- und
Akkukompatibilität.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen laden, in denen sich
entflammbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden. Beim Einsetzen oder
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
könnten sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
• Das Werkzeug oder den Akku niemals in
Bereichen aufbewahren oder verwenden,
in denen die Temperatur 40 °C (105 °F)
erreichen oder übersteigen könnte (wie z. B.
in Außenschuppen oder in Metallbauten im
Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
WARNUNG: Wenn das Radio nicht
gebraucht wird, muss es auf eine
stabile Fläche gestellt werden, wo
es kein Stolperrisiko darstellt und
nicht herunterfallen kann. Stellen
Sie keine Gegenstände auf das Radio
und stellen Sie das Radio nicht auf eine
weiche Fläche. Dadurch können die
Lüftungsschlitze blockiert und das Radio
überhitzt werden. Stellen Sie das Radio
nicht in die Nähe von Wärmequellen.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM- (NiCd) ODER NICKELMETALLHYDRIDAKKUS (NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus den Akkuzellen austreten.
Dies deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie mehrere Minuten
lang mit Seife und Wasser ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens
10 Minuten lang mit klarem Wasser aus
und begeben Sie sich sofort in ärztliche
Behandlung. (Hinweis für den Arzt: Bei der
Flüssigkeit handelt es sich um eine 25-35%
Lösung aus Kaliumhydroxid.)
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten oder bis die
Reizung nachlässt mit Wasser. Falls Sie sich in
15
DEUTSCH
ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Carbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegreizungen verursachen. Sorgen Sie
für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann entflammbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Akkukappe (Abb. 3)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus wird eine Schutzkappe mitgeliefert. Ohne
aufgesetzte Schutzkappe können lose Metallteile die
Kontakte kurzschließen und zu einer Brandgefahr
und einer Beschädigung des Akkus führen.
1. Nehmen Sie die Akku-Schutzkappe ab, bevor
Sie den Akku in das Ladegerät oder in das
Werkzeug legen (Abb. 3A).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät oder
Werkzeug wieder auf die Kontakte (Abb. 3B).
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Akku-Schutzkappe aufgesetzt
ist, bevor Sie den abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Empfehlungen für die Aufbewahrung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für optimale
Akkuleistung und Lebensdauer bewahren Sie
nicht benutzte Akkus bei Raumtemperatur auf.
HINWEIS: Li-Ion Akkus sollten vollständig
geladen sein, wenn sie aufbewahrt werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis 5 Jahre gelagert
werden.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt Lithiumionen-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
Schilder am Ladegerät und am Akku
1 Ladegerät/Radio
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
1 Betriebsanleitung
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
16
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Ladegerät/Radio, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
DEUTSCH
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Ladegerät/Radio
oder seinen Teilen vor Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Einschalter/Lautstärkeregelung
b. Senderwahlknopf
c. Pfeiltasten
d. Betriebswahlknopf
e. Uhrzeitknopf
f. Speicherknöpfe
g. LCD Display
h. Akkufachverriegelung
i. Ladefach
j. Ladeleuchte
k. AUX-Anschluss
l. USB Stromausgang-Anschluss
m. Knopfzellenklappe
n. Knopfzelle
o. Steckdosen (DC013-GB, DC013-QW,
DC013-BD)
Elektrische Sicherheit
Überprüfen Sie immer, dass die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
WARNUNG: Risiko eines Stromunfalls.
Nur an trockenen Orten zu verwenden.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1 mm²; die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel immer vollständig ab.
BETRIEB
Betriebsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Stellen Sie das Ladegerät/
Radio nicht an Stellen auf, an denen es
Nässe oder Spritzern ausgesetzt ist.
Wechselstrombetrieb (Abb. 4)
Wickeln Sie das Stromkabel ab und stecken
Sie es in eine 115 V bzw. 230 V WechselstromWandsteckdose.
Einsetzen des Akkus (Abb. 2)
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
HINWEIS: Überprüfen Sie, dass Ihr Akku vollständig
geladen ist. Wenn der Akku nicht genügend
Leistung bringt, laden Sie den Akku gemäß den
Anweisungen in der Betriebsanleitung für das
Ladegerät.
HINWEIS: Laden Sie die Akkus mindestens
10 Stunden vor dem ersten Einsatz, um
höchstmögliche Leistung und Lebensdauer von
NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus zu gewährleisten.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
1. Lösen Sie die Verriegelung (h), um den
Akkufachdeckel zu öffnen.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
2. Setzen Sie den Akku in das Fach ein, bis er
sicher festsitzt.
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
3. Schließen Sie den Akkufachdeckel.
Betrieb des Radios (Abb. 1, 2)
Ihr Ladegerät/Radio ist mit einer Speicherfunktion
ausgestattet, um die Uhrzeit und Ihre bevorzugten
Sender zu speichern. Wenn das Radio in der AUSStellung ist, wird der Speicher von einer Knopfzelle,
die im Ladegerät/Radio enthalten ist, mit Strom
versorgt.
17
DEUTSCH
Lassen Sie den Knopf los, wenn der
gewünschte Sender erreicht wurde.
Halten Sie den linken Pfeilknopf
gedrückt, um die Senderwahl schnell auf
dem Frequenzband herunterzufahren.
EINSETZEN DER KNOPFZELLE
WARNUNG: Ersetzen Sie die Batterie
durch eine derselben Marke und
desselben Typs. Beachten Sie die
Polarität (+ und -) beim Batteriewechsel.
Lagern oder transportieren Sie Batterien
nicht so, dass Metallgegenstände
mit ungeschützten Polen in Kontakt
kommen können.
1. Schalten Sie das Ladegerät/Radio aus und
ziehen Sie den Stecker.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die
Batteriefachverriegelung (h) anheben.
3. Schrauben Sie die Schraube (p) am
Batteriedeckel (m) los.
4. Drücken Sie die Batteriefachverriegelung nach
unten und ziehen Sie sie auf.
5. Setzen Sie die Knopfzelle (n) entsprechend der
Markierung im Innern des Batteriefaches ein.
6. Setzen Sie den Batteriedeckel wieder auf,
ziehen Sie die Schraube fest.
7. Schließen Sie den Batteriefachdeckel sicher.
HINWEIS: Um LCD Display, Uhrzeit und
Voreinstellungen neu einzustellen, entfernen
Sie zuerst die Knopfzelle und setzen Sie sie
anschließend wieder ein. Dieses Verfahren ist auch
anzuwenden, wenn das Display „eingefroren“ ist.
EIN-/AUS-SCHALTEN UND LAUTSTÄRKEREGELUNG
1. Um das Radio einzuschalten, drehen Sie den
Drehknopf (a) im Uhrzeigersinn, bis Sie einen
Klick hören.
2. Durch Drehen des Drehknopfs (a) im
Uhrzeigersinn steigern Sie die Lautstärke.
Um die Lautstärke zu verringern, drehen Sie
entgegen dem Uhrzeigersinn.
BETRIEBSARTEN
Um eine Betriebsart zu wählen (FM, AM oder AUX),
drücken Sie den Betriebsartenknopf (d), bis die
gewünschte Betriebsart gefunden ist. Wenn das
Radio z. B. auf FM eingestellt ist, was oben links
im LCD-Display (g) erscheint, drücken Sie den
Betriebsartenknopf zweimal bis auf AUX.
SENDERWAHL ODER SUCHLAUF
Für die Senderwahl gibt es zwei Methoden und
eine Suchfunktion zum Auffinden der gewünschten
Frequenz.
Sendereinstellung:
Methode 1: Halten Sie den rechten Pfeilknopf (c)
gedrückt, um die Senderwahl schnell
auf dem Frequenzband hochzufahren.
18
Methode 2: Drehen Sie den Senderdrehknopf
(b) im Uhrzeigersinn, um auf dem
Frequenzband hochzufahren. Drehen
Sie den Senderdrehknopf entgegen
dem Uhrzeigersinn, um auf dem
Frequenzband herunterzufahren.
Suchlauf:
Drücken Sie einmal den rechten Pfeilknopf (c)
und lassen Sie ihn los. Die Senderfrequenz
fährt hoch, um den ersten Rundfunksender mit
akzeptabler Qualität zu suchen und an diesem
Sender anzuhalten. Der rechte Pfeilknopf kann
erneut gedrückt werden, um einen anderen
Rundfunksender mit höherer Frequenz zu finden.
Der linke Pfeilknopf kann gedrückt werden, um
die Rundfunksender mit niedrigeren Frequenzen
zu suchen. Der Suchlauf funktioniert bei AM- und
FM-Betrieb.
PROGRAMMIEREN DER SPEICHERKNÖPFE
Es können zehn FM- und fünf AM-Rundfunksender
einzeln gespeichert werden. Nach Programmieren
der Knöpfe kann durch Drücken von 1, 2, 3, 4 oder
5 direkt zu den voreingestellten Sendern gewechselt
werden.
1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Stellen Sie das Radio auf den gewünschten
Sender (siehe Senderwahl oder Suchlauf).
3. Halten Sie einen der gewünschten
Speicherknöpfe (f) gedrückt. Die
Sendereinstellung beginnt, auf dem LCDDisplay (g) zu blinken. Halten Sie den Knopf
weiter gedrückt, bis das Blinken aufhört. Jetzt
ist der Speicherknopf eingestellt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um
weitere Sender zu speichern.
PROGRAMMIEREN DER UHRZEIT
1. Schalten Sie das Gerät ein (siehe Ein-/
Ausschalten und Lautstärkeregelung).
2. Halten Sie den Uhrzeitknopf (e) gedrückt, bis die
LCD-Anzeige (g) zu blinken beginnt.
3. Drücken Sie den entsprechenden Pfeilknopf
(HR für Stunden, MIN für Minuten), um die
Uhrzeit einzustellen.
HINWEIS: Wenn Sie nicht innerhalb von 5
Sekunden einen Knopf drücken, wechselt die
Uhrzeitprogrammierung automatisch zur vorher
eingestellten Zeit.
DEUTSCH
4. Nach Einstellen der Uhrzeit halten Sie den
Uhrzeitknopf gedrückt, bis die Uhrzeit auf dem
LCD-Display nicht mehr blinkt.
Wichtige Hinweise für Radiobetrieb
1. Das Radio funktioniert bis zu 8 Stunden mit
einer 18 V-Akkuladung. Akkus mit geringerer
Spannung haben eine kürzere Laufzeit.
2. Der Empfang ist vom Standort und der Stärke
des Rundfunksignals abhängig.
3. Bestimmte Generatoren können
Hintergrundgeräusche verursachen.
4. AM-Empfang ist meistens klarer, wenn die
Stromversorgung durch einen Akku erfolgt.
5. Um den AUX-Anschluss (k) zu verwenden,
stecken Sie den Ausgangsstecker eines
CD- oder iPod®*/MP3-Players in den
Anschluss (Abb. 1). Die externe Quelle wird
durch die Lautsprecher des DC013-Gerätes
wiedergegeben.
6. Der USB-Stromausgang (l) ist ein Port
zur Stromversorgung von Geräten mit
Niedrigspannung wie Mobiltelefone, CD- und
MP3-Player.
* iPod ist eine eingetragene Handelsmarke von
Apple Inc.
WARTUNG
Ihr DEWALT Ladegerät/Radio wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein dauerhafter zufriedenstellender Betrieb hängt von
der geeigneten Pflege ab.
Wartungshinweis
Dieses Produkt kann nicht vom Nutzer gewartet
werden. Es gibt keine durch den Nutzer zu
wartenden Teile im Inneren des Ladegeräts/Radios.
Wartung durch eine autorisierte Kundendienststelle
ist erforderlich, um zu vermeiden, dass statisch
sensible interne Bauelemente beschädigt werden.
Reinigung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Ladegeräts/
Radios. Solche Chemikalien können das
in diesen Teilen verwendete Material
weich werden lassen. Verwenden Sie
ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie
darauf, dass niemals Flüssigkeiten
in das Ladegerät/Radio eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Radios in eine Flüssigkeit.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR LADEGERÄTE/RADIOS
WARNUNG: Gefahr eines Stromunfalls.
Trennen Sie das Ladegerät von der
Wechselstromversorgung, bevor Sie
es reinigen. Schmutz und Fett an der
Außenseite des Ladegeräts/Radios kann
mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt
werden. Verwenden Sie kein Wasser
oder Reinigungslösungen.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör mit diesem Ladegerät/Radio
gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt
nur von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
19
DEUTSCH
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte umweltgerecht.
• Lassen Sie den sich Akku vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann aus dem Ladegerät/
Radio.
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recyclingfähig. Bringen Sie sie zu Ihrem Händler
oder zu einer Recycling-Sammelstelle am Ort.
Die gesammelten Akkus werden recycelt oder
ordnungsgemäß entsorgt.
FOLGENDE AKKUS SIND MIT DIESEM LADEGERÄT/RADIO
KOMPATIBEL:
20
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
Li-Ion
Li-Ion
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von 30
Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
21
EN GLI S H
CHARGER/RADIO
DC013
Congratulations!
Denotes risk of fire.
You have chosen a DEWALT product. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Power source
Mains voltage
(U.K. & Ireland only)
Battery voltage
Battery type
Approx. charging time
Charge current
Normal mode
Equalise mode
Maintenance mode
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V
230 V
min
DC013
AC/DC
230–240
230/115
7.2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
A
mA
mA
kg
2.8
150
63
6.4
VAC
V
VDC
16 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
22
Safety Instructions for
Charger/Radios
• Remove the battery pack. Switch off before
leaving it unattended. Remove the battery pack
when not in use, before changing accessories
or attachments and before servicing.
Markings on Charger/Radio
The following pictograms are shown on the
charger/radio:
Read instruction manual.
Important Safety Instructions for
Charger/Radios
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DC013 charger/radio.
• Before using charger/radio, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack, and product using battery pack.
• This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning
use of the appliance by a person responsible for
their safety.
• Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
ENGLISH
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any charger/radio other than the one in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• These charger/radios are not intended
for any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger/radio to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger/
radio or place the charger/radio on a soft
surface that might block the ventilation slots
and result in excessive internal heat. Place
the charger/radio in a position away from any
heat source.
• Do not operate charger/radio with damaged
cord or plug — have them replaced
immediately.
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The DC013 charger/radio is designed
to operate on standard 230V household
electrical power. Do not attempt to use it on
any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Grounding Instructions
The DC013 (230 V) charger/radio must be
grounded. In the event of malfunction or breakdown,
grounding provides a path of least resistance for
electric current to reduce the risk of electric shock.
The charger/radio is equipped with a cord having an
equipment-grounding conductor and a grounding
plug. The plug must be plugged into an appropriate
outlet that is properly installed and grounded in
accordance with all local codes and ordinances.
DANGER: Improper connection of the
equipment-grounding conductor can
result in a risk of electric shock. The
conductor with insulation having an
outer surface that is green with yellow
stripes is the equipment-grounding
conductor. If repair or replacement of
the cord or plug is necessary, do not
connect the equipment-grounding
conductor to a live terminal. Repairs
shall only be performed by a DEWALT
service agent. Do not modify the plug
provided with the charger/radio – if it will
not fit the outlet, have a proper outlet
installed by a DEWALT repair agent.
FOR GROUNDED, CORD-CONNECTED CHARGER/RADIO
RATED 16A AND LOWER AND INTENDED FOR USE ON A
NOMINAL 230 V SUPPLY CIRCUIT
The charger/radio is for use on a nominal 230 V
circuit, and has a grounding plug that looks like the
plug in the following illustration.
DC013
• Do not operate charger/radio if it has
received a sharp blow, been dropped, or
otherwise damaged in any way. Take it to an
authorised service center.
• Do not disassemble charger/radio; take it to
an authorised service center when service or
23
EN GLI S H
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
8 hours in the charger.
DC013 BD
Hot/Cold Pack Delay
Chargers
The DC013 charger/radio accepts 7.2–18 V NiCd,
NiMH and Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 1, 2)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or
electrocution.
1. Plug the charger/radio into an appropriate AC
power outlet or generator.
2. Insert the battery pack into the charging
receptacle (i). Make sure the pack is fully seated
in the charger/radio, close the rear door and
fasten the latch (h).
3. The red light on the front of the radio (j) will
blink continuously indicating that the charging
process has started.
4. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
24
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage. Consult the
chart at the end of this manual for compatibility of
chargers and battery packs.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
ENGLISH
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service center for recycling.
WARNING: When not in use, place
radio on a stable surface where it
will not cause a tripping or falling
hazard. Do not place any object on
top of radio or place the radio on a soft
surface that might block the ventilation
slots and result in excessive internal
heat. Place the radio in a position away
from any heat source.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25–35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
Battery Cap (fig. 3)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap before
placing the battery pack in the charger
or tool (fig. 3A).
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool (fig. 3B).
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry, away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual before use.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
Battery charging.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persist, seek medical attention.
Hot/cold pack delay.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery charged.
Battery defective.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
25
EN GLI S H
Use only with DEWALT battery packs;
others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd battery packs.
i. Charging receptable
j. Charging light
k. Auxiliary port
l. USB power output port
m. Coin cell battery door
n. Coin cell battery
o. Outlets (DC013-GB, DC013-QW, DC013-BD)
Electrical Safety
Always check that the battery pack voltage
corresponds to the voltage on the rating plate.
Also make sure that the voltage of your charger
corresponds to that of your mains.
WARNING: Risk of electric shock. Use
in dry locations only.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Charges Li-Ion battery packs.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
See technical data for charging time.
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
Package Contents
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
The package contains:
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
1 Charger/radio
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the charger/radio, parts
or accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the
charger/radio or any part of it.
Damage or personal injury could result.
a. Power/Volume control
b. Tuning dial
c. Arrow buttons
d. Mode button
e. Clock button
f. Memory buttons
g. LCD display
h. Battery compartment latch
26
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: Do not place the charger/
radio in locations where it may be
exposed to dripping or splashing.
ENGLISH
AC Operation (fig. 4)
POWER/VOLUME ADJUSTMENT
Unwrap power cord and plug into 115 or 230 V AC
wall outlet.
1. To turn the radio on, turn the dial (a) clockwise
until you hear a click.
Inserting a Battery Pack (fig. 2)
2. Turn the dial (a) clockwise to increase the
volume. To decrease the volume, turn
counterclockwise.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
NOTE: Make sure your battery pack is fully charged.
If the battery pack does not produce sufficient
power, charge the battery pack following the
instructions in the manual of the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
1. Release the latch (h) to open the battery
compartment cover.
2. Insert the battery pack into the receptacle until it
is fully seated.
3. Close the battery compartment cover.
Operating the Radio (fig. 1, 2)
Your charger/radio is equipped with memory
capacity in order to store the time and your selected
memory channels. When the radio is OFF, this
memory capacity is powered by one coin cell battery
that is included with the charger/radio.
TO INSTALL THE COIN CELL BATTERY
WARNING: When replacing battery,
replace it with the same brand and type.
Observe correct polarity (+ and –) when
replacing batteries. Do not store or
carry batteries so that metal objects can
contact exposed battery terminals.
1. Turn the charger/radio off and unplug from the
power source.
2. Open the battery compartment by lifting the
battery compartment latch (h).
MODE FUNCTION
To choose one of the mode functions (FM, AM, or
AUX) push the mode button (d) until the desired
function is found. For example, if the radio is on FM,
seen in upper left portion of LCD display (g), push
the mode button twice to change to AUX.
TUNE OR SEEK FUNCTION
There are two tuning methods and one seek method
for finding the desired frequency.
To Tune:
Method 1: Push and hold down the right arrow
button (c) to quickly move the tuner up
the frequency band. Release the button
when the desired channel is reached.
To quickly move the tuner down the
frequency band, push and hold down the
left arrow button.
Method 2: Turn the tuning dial (b) clockwise to move
up the frequency band. Turn the tuning
dial counterclockwise to move down the
frequency band.
To Seek:
Press the right arrow button (c) once and release.
The tuner frequency will increase to seek the first
radio station with acceptable clarity and stop at
that station. The right arrow button may be pressed
again to continue seeking a radio station at higher
frequencies. The left arrow button may be pressed
to seek radio stations at lower frequencies. The seek
function is available in AM and FM modes.
3. Unscrew the screw (p) on the battery door (m).
TO PROGRAM THE MEMORY BUTTONS
4. Press down on the battery door latch and pull
to open.
Ten FM and five AM radio stations may be
independently set. After programming the buttons,
pressing 1, 2, 3, 4 or 5 will instantly change the
frequency to the preset station.
5. Install the coin cell battery (n) according to the
diagram inside the coin cell battery area.
6. Replace the battery door, insert screw and
tighten.
7. Securely close the battery compartment.
NOTE: To reset the LCD display, clock and presets,
remove the coin cell battery and re-install it. Follow
this procedure if the screen seems to lock in place.
1. Turn power on.
2. Set the radio to desired station (see Tune or
Seek Function).
3. Press and hold one of the desired memory
buttons (f). The station setting begins flashing in
the LCD display (g). Continue to hold the button
down until the flashing stops. The memory
button is now set.
27
EN GLI S H
4. Repeat steps 2 and 3 to set the other memory
buttons.
TO PROGRAM THE CLOCK
1. Turn power on (see Power/Volume
Adjustment).
2. Push and hold clock button (e) until the LCD
display (g) begins flashing.
3. Press the appropriate arrow button (HR for
hour; MIN for minute) to adjust the time.
NOTE: If you do not press a button within
5 seconds, the clock programming feature will
automatically return to the previous setting.
4. Once the time is set, push and hold the clock
button until the time on the LCD display stops
flashing.
Important Radio Notes
1. The radio will run up to 8 hours on a single
battery charge using an 18 volt battery. Using
batteries of lower voltage will produce less run
time.
2. Reception will vary depending on location and
strength of radio signal.
3. Certain generators may cause background
noise.
4. AM reception will most likely be clearer when
powered by a battery pack.
5. To use the auxiliary port (k), plug the output jack
from a CD or iPod®*/MP3 player into the port
(fig. 1). The sound from the external source
plays through the speakers of the DC013.
6. The USB power output port (l) is a connection
port for powering low power devices such as
mobile phones, CD and MP3 players.
* iPod is a registered trademark of Apple Inc.
MAINTENANCE
Your DEWALT radio has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper care.
Service Notes
This product is not user serviceable. There are
no user serviceable parts inside the charger/
radio. Servicing at an authorised service center is
required to avoid damage to static sensitive internal
components.
28
Cleaning
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning
the non-metallic parts of the charger/
radio. These chemicals may weaken
the materials used in these parts. Use
a cloth dampened only with water and
mild soap. Never let any liquid get inside
the charger/radio; never immerse any
part of the charger/radio into a liquid.
CHARGER/RADIO CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the
charger/radio using a cloth or soft
non-metallic brush. Do not use water
or any cleaning solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this charger/radio
could be hazardous. To reduce the risk
of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
ENGLISH
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
THE FOLLOWING BATTERIES ARE COMPATIBLE WITH THIS
CHARGER/RADIO:
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the charger/radio.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
29
EN GLI S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
30
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
ESPAÑOL
RADIO/CARGADOR
DC013
¡Enhorabuena!
Ha elegido un producto DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Fuente de alimentación
Voltaje de la red
Voltaje de la batería
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox.
Corriente de carga
Modo normal
Modo de igualación
Modo de mantenimiento
Peso
Fusibles:
Europa
230 V
min
DC013
CA/CC
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VAC
VDC
16 Amperios, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Instrucciones de seguridad para
cargadores/radios
• Retire el paquete de pilas. Apáguelo antes
de dejarlo sin vigilancia. Retire el paquete de
batería cuando no lo utilice, antes de cambiar
accesorios o complementos y antes de
repararlo.
Marcas sobre la radio/cargador
En la radio/cargador se muestran los siguientes
pictogramas:
Lea el manual de instrucciones.
Instrucciones de seguridad
importantes para radios/cargadores
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador/radio
DC013.
• Antes de utilizar la radio/cargador, lea todas
las instrucciones y las indicaciones preventivas
sobre el cargador, la batería y el producto que
utiliza la batería.
• Este aparato no está concebido para ser
utilizado por personas (incluidos niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o sin experiencia y conocimientos,
a menos que hayan recibido supervisión o
instrucción con respecto al uso del aparato por
una persona responsable de su seguridad.
• Los niños deben ser supervisados para
asegurar que no jueguen con el aparato.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
31
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Riesgo de quemadura.
Para minimizar el riesgo de lesiones,
cargue sólo baterías recargables
DEWALT. Otros tipos de baterías
pueden estallar y provocar daños
personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de alimentación,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponjas de acero, láminas
de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya una batería en la
cavidad, desenchufe siempre el
cargador de la fuente de alimentación.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar la batería con una
radio/cargador distinta a la indicada en
este manual. El cargador y la batería están
diseñados específicamente para funcionar
juntos.
• En caso de daño al cable de alimentación, éste
debe ser reemplazado inmediatamente por el
fabricante, su agente de servicio o persona
cualificada similar para evitar cualquier peligro.
• Estas radios/cargadores no están diseñadas
para otros usos aparte de la carga de
baterías recargables DEWALT. Cualquier otro
uso que se les dé puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No exponga la radio/cargador a la lluvia ni a
la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De esta manera,
disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el
cable.
• Asegúrese de que el cable esté situado de
modo que no lo pise nadie, ni se tropiece
con él, y que no esté sujeto a daños o
tensiones.
• No use un alargador a menos que sea
absolutamente necesario. El uso de un
alargador incorrecto puede provocar riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
de la radio/cargador ni coloque la radio/
cargador en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y
32
provocar un calor interno excesivo. Coloque
la radio/cargador lejos de cualquier fuente de
calor.
• No utilice la radio/cargador con un cable o
enchufe dañado; remplácelo de inmediato.
• No utilice la radio/cargador si ha recibido
un golpe fuerte, se ha caído, o presenta
algún daño. Llévela a un taller de reparación
autorizado.
• No desmonte la radio/cargador, cuando
deba realizar un mantenimiento o
reparaciones, llévela a un centro de servicio
técnico autorizado. Si se montase mal el
aparato, existe el riesgo de que se produzca
una descarga eléctrica, electrocución o
incendio.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
de la toma de corriente. Con ello minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar la
batería no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar dos cargadores
juntos.
• La radio/cargador DC013 está diseñada
para funcionar con corriente eléctrica
doméstica estándar de 230 V. No intente
utilizarla con otro voltaje. Esto no se aplica al
cargador vehicular.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Instrucciones de puesta a tierra
La radio/cargador DC013 (230 V) debe estar
conectada a tierra. En caso de mal funcionamiento
o avería, la puesta a tierra proporciona una vía de
menor resistencia para la corriente eléctrica a fin
de reducir el riesgo de descarga eléctrica. La radio/
cargador está provista de un cable que tiene un
conductor de conexión a tierra del equipo y un
enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe estar
enchufado en una toma de corriente apropiada que
esté instalada adecuadamente y puesta a tierra de
acuerdo con los códigos y ordenanzas locales.
PELIGRO: La conexión inadecuada del
conductor de puesta a tierra del equipo
puede ocasionar un riesgo de descarga
eléctrica. El conductor con aislamiento
que tiene una superficie externa verde
con rayas amarillas es el conductor
de puesta a tierra del equipo. Si es
necesario reparar o cambiar el cable o
el enchufe, no conecte el conductor de
puesta a tierra del equipo a una terminal
cargada. Las reparaciones sólo serán
realizadas por un agente de servicio
de DEWALT. No modifique el enchufe
ESPAÑOL
provisto con la radio/cargador – si no
cabe en la toma de corriente, pida a un
agente de reparaciones de DEWALT que
instale una toma de corriente adecuada.
PARA UNA RADIO/CARGADOR PUESTA A TIERRA,
CONECTADA POR CABLE Y CON 16A NOMINALES Y
MENOS PARA USO EN UN CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN
NOMINAL DE 230 V
La radio/cargador es para usarse en un circuito
nominal de 230 V y tiene un enchufe de puesta
a tierra que se parece al enchufe en la siguiente
ilustración.
DC013
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Regeneración automática
DC013 BD
El modo de regeneración automática equilibrará
o igualará las pilas individuales de la batería a su
capacidad máxima. Las baterías deben regenerarse
semanalmente o cuando no suministren la misma
cantidad de potencia.
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
8 horas como mínimo.
Cargadores
La radio/cargador DC013 acepta baterías de NiCd,
NiMH y Li-Ion de 7,2 a 18 V.
Estos cargadores no necesitan ajuste y están
diseñados para que su funcionamiento sea lo más
fácil posible.
Procedimiento de carga (fig. 1, 2)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe la radio/cargador a una toma de
corriente o generador de corriente alterna
apropiados.
2. Introduzca la batería en el receptáculo de carga
(i). Asegúrese de que la batería esté totalmente
asentada en la radio/cargador, cierre la puerta
trasera y eche el pasador (h).
3. La luz roja en la parte delantera de la radio (j)
estará intermitente de forma continua, lo cual
indica que ha empezado el proceso de carga.
4. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje. Consulte la
tabla al final de este manual para información sobre
compatibilidad de cargadores y baterías.
33
ESPAÑOL
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
Sin embargo, si el precinto externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lávese inmediatamente con agua
y jabón durante varios minutos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
b. y el líquido de la batería entra en contacto
con los ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediatamente. (Nota
médica: El líquido es una solución de
hidróxido de potasio al 25%–35%).
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Poner o
sacar la batería del cargador puede inflamar el
polvo o los gases.
• Cargue las baterías sólo con cargadores
DEWALT.
• NO las salpique ni las sumerja en agua u otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y la
batería en lugares en los que la temperatura
pueda alcanzar o superar los 40˚ C
(105˚ F) (como cobertizos al aire libre o
construcciones de metal en verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ADVERTENCIA: Cuando no se
utilice, coloque la radio/cargador
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
No coloque objetos encima de la radio
ni coloque la radio en una superficie
blanda que pueda bloquear las ranuras
de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque la radio lejos
de cualquier fuente de calor.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCd) O NÍQUEL METAL
HIDRURO (NiMH)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extremos se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las pilas de
la batería. Esto no indica un fallo.
34
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de
la batería le entra en los ojos, enjuague con
agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 3)
Para tapar los contactos de una batería suelta, se
suministra un capuchón protector para la batería.
Sin el capuchón protector puesto, puede que ciertos
objetos metálicos provoquen un cortocircuito en los
contactos, con el consiguiente riesgo de incendio y
daño a la batería.
1. Quite el capuchón protector de la batería
antes de colocar la batería en el cargador o la
herramienta (fig. 3A).
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar la
batería del cargador o la herramienta (fig. 3B).
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
esté bien colocado antes de proceder
a almacenar o transportar una batería
suelta.
ESPAÑOL
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando estén
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
Carga paquetes de baterías de NiMH
y NiCd.
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Radio/cargador
1 Manual de instrucciones
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si el cargador/radio, sus piezas
o accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2)
Batería defectuosa.
Retraso por paquete caliente/frío.
No realice pruebas con objetos
conductores.
ADVERTENCIA: Jamás altere el
cargador/radio ni ninguna de sus piezas.
Podrían producirse lesiones personales
o daños.
a. Control de puesta en marcha/volumen
b. Botón de sintonía
c. Botones de flechas
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
d. Botón de modo
Use sólo paquetes de baterías DEWALT;
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
g. Visualizador LCD
e. Botón de reloj
f. Botones de memoria
h. Pasador del comprartimento de pilas
i. Receptáculo de carga
No lo exponga al agua.
j. Luz de carga
k. Puerto auxiliar
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
l. Puerto de potencia de salida USB
35
ESPAÑOL
m. Puerta de la pila de botón
n. Pila de botón
o. Tomas de corriente (DC013-GB, DC013-QW,
DC013-BD)
Seguridad eléctrica
Compruebe siempre que el voltaje de la batería
coincida con el voltaje que figura en la placa de
especificaciones. Asegúrese también de que el
voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Usar en lugares secos
solamente.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: No coloque la radio/
cargador en lugares donde pueda
gotearle o salpicarle algún líquido.
Funcionamiento con CA (fig. 4)
Desenrolle el cable de alimentación y enchúfelo en
una toma de corriente de pared de 115 o 230 V.
Colocación de una batería (fig. 2)
ADVERTENCIA: Utilice solamente
baterías y cargadores DEWALT.
NOTA: Compruebe que la batería esté totalmente
cargada. Si la batería no produce suficiente
potencia, cárguela siguiendo las instrucciones que
aparecen en el manual del cargador.
36
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
1. Suelte el pasador (h) para abrir la tapa del
compartimento de la batería.
2. Introduzca la batería en el receptáculo hasta
que esté totalmente asentada.
3. Cierre la tapa del compartimento de la batería.
Funcionamiento de la radio (fig. 1, 2)
Su radio/cargador está provista de capacidad de
memoria para guardar la hora y sus emisoras de
memoria seleccionadas. Cuando la radio está en
posición OFF, esta capacidad de memoria se activa
por una pila de botón que se incluye en la radio/
cargador.
PARA INSTALAR LA PILA DE BOTÓN
ADVERTENCIA: Cuando cambie la
pila, cámbiela con una de la misma
marca y tipo. Observe la polaridad
correcta (+ y –) cuando cambie pilas.
No guarde o transporte pilas de forma
que las terminarles expuestas de las
mismas puedan estar en contacto con
objetos metálicos.
1. Apague la radio/cargador y desenchúfela de la
fuente de alimentación.
2. Abra el comprartimento de pilas levantando el
pasador del compartimento (h).
3. Desatornille el tornillo (p) de la puerta de la pila
(m).
4. Apriete el pasador de la puerta de la pila y tire
para abrirla.
5. Coloque la pila de botón (n) como se indica
en el diagrama que aparece dentro de la parte
donde se pone la pila de botón.
6. Vuelva a poner la puerta de la pila, introduzca el
tornillo y apriételo.
7. Cierre bien el compartimento de pilas.
NOTA: Para reestablecer el visualizador LCD, el
reloj y las estaciones de radio preestablecidas,
saque la pila de botón y vuelva a ponerla. Siga este
procedimiento si la pantalla parece bloquearse.
PUESTA EN MARCHA/AJUSTE DE VOLUMEN
1. Para encender la radio, gire el botón (a) en
sentido horario hasta que oiga un clic.
2. Gire el botón (a) en sentido horario para subir el
volumen. Para bajar el volumen, gire el botón en
sentido antihorario.
ESPAÑOL
FUNCIÓN DE MODO
Para elegir uno de los modos de funciones (FM,
AM o AUX) apriete el botón de modo (d) hasta que
encuentre la función deseada. Por ejemplo, si la
radio está en FM, como se ve en la parte superior
izquierda del visualizador LCD (g), apriete el botón
de modo dos veces para cambiar a AUX.
FUNCIÓN DE SINTONÍA O BÚSQUEDA
Hay dos métodos de sintonía y un método de
búsqueda para encontrar la frecuencia deseada.
Para sintonizar:
Método 1: Apriete y mantenga apretado el botón
de la flecha derecha (c) para mover
rápidamente el sintonizador hacia arriba
en la banda de frecuencias. Suelte
el botón cuando llegue a la emisora
deseada. Para mover rápidamente el
sintonizador hacia abajo en la banda de
frecuencias, apriete y mantenga apretado
el botón de la flecha izquierda.
Método 2: Gire el botón de sintonía (b) en sentido
horario para subir en la banda de
frecuencias. Gire el botón de sintonía en
sentido antihorario para bajar en la banda
de frecuencias.
Para buscar:
Apriete el botón de la flecha derecha (c) una vez y
suéltelo. La frecuencia del sintonizador aumentará
para buscar la primera estación de radio con
claridad aceptable y parará en esa estación. Puede
apretarse otra vez el botón de la flecha derecha
para seguir buscando una estación de radio en
frecuencias más altas. Puede apretarse el botón de
la flecha izquierda para buscar estaciones de radio
en frecuencias más bajas. La función buscar está
disponible en los modos AM y FM.
PARA PROGRAMAR LOS BOTONES DE MEMORIA
Pueden programarse diez estaciones de radio
de FM y cinco de AM de forma independiente.
Después de programar los botones, al apretar el
1, 2, 3, 4, o 5 se cambiará instantáneamente la
frecuencia a la estación programada.
1. Encienda la radio.
2. Ponga la estación deseada (ver Función de
sintonía o búsqueda).
3. Apriete y mantenga apretado uno de los
botones de memoria deseados (f). La posición
de la estación empieza a aparecer de forma
intermitente en el visualizador LCD (g). Siga
apretando el botón hasta que deje de estar
intermitente. Ahora está puesto el botón de
memoria.
4. Repita los pasos 2 y 3 para poner los otros
botones de memoria.
PARA PROGRAMAR EL RELOJ
1. Encienda la radio (ver Puesta en marcha/
ajuste de volumen).
2. Empuje y mantenga apretado el botón del reloj
(e) hasta que el visualizador LCD (g) empiece a
estar intermitente.
3. Apriete el botón de flecha apropiado (HR para
la hora; MIN para los minutos) para ajustar la
hora.
NOTA: Si no aprieta un botón en 5 segundos,
la función de programación de reloj volverá
automáticamente a la posición anterior.
4. Una vez que ponga la hora, apriete y mantenga
apretado el botón del reloj hasta que la hora
deje de estar intermitente en el visualizador
LCD.
Notas importantes sobre la radio
1. La radio funcionará hasta 8 horas con una
sola carga de batería usando una batería
de 18 voltios. Con baterías de menor voltaje
funcionará durante menos tiempo.
2. La recepción variará dependiendo de la
ubicación y de la fuerza de la señal de radio.
3. Algunos generadores puede producir ruido de
fondo.
4. Lo más probable es que la recepción de AM
sea más clara cuando la radio está alimentada
por una batería.
5. Para usar el puerto auxiliar (k), enchufe la clavija
de salida de un CD o iPod®*/reproductor de
MP3 en el puerto (fig. 1). El sonido de la fuente
externa se reproduce a través de los altavoces
de la DC013.
6. El puerto de potencia de salida USB (l) es un
puerto de conexión para impulsar dispositivos
de baja potencia como teléfonos móviles y
reproductores de CD y MP3.
* iPod es una marca registrada de Apple Inc.
MANTENIMIENTO
Su radio/cargador DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo
de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende de su buen cuidado.
37
ESPAÑOL
Notas sobre el mantenimiento
Este producto no puede ser reparado por el usuario.
La radio/cargador no contiene piezas reparables por
el usuario. Es preciso realizar las reparaciones en un
centro de servicio autorizado para evitar el daño a
los componentes internos estáticos sensibles.
Limpieza
ADVERTENCIA: Jamás use
disolventes u otros productos químicos
fuertes para limpiar las piezas no
metálicas de la radio/cargador. Dichos
productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están
construidas esas piezas. Use un paño
humedecido únicamente con agua y
jabón suave. No deje nunca que entre
líquido dentro de la radio/cargador;
no sumerja nunca ninguna pieza de la
radio/cargador en un líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE LA RADIO/CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y la
grasa del exterior de la radio/cargador
puede usarse un paño o cepillo suave
no metálico. No utilice agua ni ninguna
solución de limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta radio/cargador podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
38
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la radio/cargador.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a
una estación de reciclaje local. Las baterías
recogidas serán recicladas o eliminadas
adecuadamente.
ESPAÑOL
LAS SIGUIENTES BATERÍAS SON COMPAITBLES CON ESTA
RADIO/CARGADOR:
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
39
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
40
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
FRANÇAIS
CHARGEUR/RADIO
DC013
Félicitations !
Vous avez choisi un produit DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Source de courant
Tension du secteur
Tension à la batterie
Type de batterie
Temps de charge approx.
Courant de charge
Mode normal
Mode d’équilibrage
Mode de maintenance
Poids
Fusibles :
Europe
230 V
min
DC013
CA/CC
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VAC
VDC
16 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité pour les
chargeurs/radios
• Retirez le bloc batterie. Éteignez avant de
laisser sans surveillance. Retirer le bloc batterie
lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de changer tout
accessoire et avant la révision.
Indications sur le chargeur/radio
On trouve les diagrammes suivants sur le
chargeur/radio :
Lire la notice d’instructions.
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs/radios
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS: Ce manuel
contient des instructions importantes concernant la
sécurité et l’utilisation du chargeur/radio DC013.
• Avant d’utiliser le chargeur/radio, lire toute
consigne et avertissement apposés sur le
chargeur, la batterie et le produit utilisant la
batterie.
• Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé
par des individus (enfants compris) affectés d’un
handicap physique, sensoriel ou mental, ou
manquant d’expérience ou de connaissances, à
moins qu’ils ne soient sous la supervision d’une
personne responsable de leur sécurité, ou qu’ils
en aient reçu les instructions nécessaires pour
utiliser l’appareil.
• Les enfants doivent être supervisés par un
adulte pour assurer qu’ils ne joueront pas avec
l’appareil.
DANGER : risques d’électrocution. Il y a
une tension de 230 volts à la sortie des
bornes de charge. Ne pas mettre en
contact avec des objets conducteurs.
Il y a risque de décharge électrique ou
d’électrocution.
41
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Ne laisser aucun
liquide pénétrer dans le chargeur, car
des décharges électriques pourraient en
résulter.
ATTENTION : risques de brûlures.
Pour réduire tout risque de dommages
corporels, ne recharger que des
batteries rechargeables DEWALT. Tout
autre type de batteries pourrait exploser
et causer des dommages corporels et
matériels.
ATTENTION : sous certaines
conditions, lorsque le chargeur est
connecté au bloc d’alimentation, les
bornes de charge exposées à l’intérieur
du chargeur pourraient être courtcircuitées par des corps étrangers.
Les corps étrangers conducteurs
tels que (mais sans s’y limiter) paille
de fer, feuilles d’aluminium, ou toute
accumulation de particules métalliques
doivent être maintenus à distance
des orifices du chargeur. Débrancher
systématiquement le chargeur lorsque la
batterie n’y est pas insérée. Débrancher
le chargeur avant tout entretien.
• NE PAS tenter de charger la batterie avec
des chargeurs/radios autres que ceux
décrits dans ce manuel. Le chargeur et sa
batterie ont été conçus tout spécialement pour
fonctionner ensemble.
• Si le cordon d’alimentation s’avérait être
endommagé, le faire remplacer immédiatement
par le fabricant, ses réparateurs agréés, ou tout
individu qualifié pour votre sécurité.
• Ces chargeurs/radios n’ont pas été conçus
pour une utilisation autre que recharger les
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation comporte des risques d’incendie, de
décharges électriques ou d’électrocution.
• Protéger le chargeur/radio de la pluie ou de
la neige.
• Tirer sur la fiche plutôt que sur le cordon
pour débrancher le chargeur afin de réduire
tout risque d’endommager la fiche ou le cordon
d’alimentation.
• S’assurer que le cordon est protégé de
manière à ce que personne ne marche ni
ne trébuche dessus, ou à ce qu’il ne soit ni
endommagé ni soumis à aucune tension.
• N’utiliser une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
42
inadéquate comporte des risques d’incendie,
de décharges électriques ou d’électrocution.
• Ne poser aucun objet sur le chargeur/
radio. Ne pas mettre le chargeur/radio sur
une surface molle qui pourrait en bloquer
la ventilation et provoquer une surchauffe
interne. Éloigner le chargeur/radio de toute
source de chaleur.
• Ne pas utiliser le chargeur/radio avec un
cordon, ou une fiche, endommagé ; les changer
systématiquement.
• Ne pas utiliser le chargeur/radio s’il a reçu
un choc, fait une chute ou a été endommagé
de quelque façon que ce soit. Le ramener
dans un centre de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur/radio. Pour
tout service ou réparation, le rapporter dans
un centre de réparation agréé. Le fait de
le réassembler de façon incorrecte comporte
des risques de décharges électriques,
d’électrocution et d’incendie.
• Débrancher le chargeur du secteur avant
tout entretien pour réduire tout risque de
décharges électriques. Le fait d’en retirer la
batterie ne réduira pas ces risques.
• NE JAMAIS tenter de connecter 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur/radio DC013 a été conçu
pour fonctionner sur courant électrique
domestique standard de 230 volts. Ne pas
tenter de l’utiliser sous toute autre tension.
Cela ne s’applique pas aux chargeurs de
postes mobiles.
CONSERVER CES DIRECTIVES
Directives de mise à la terre
Le chargeur/radio DC013 (230 V) doit être mis
à la terre. En cas de défaillance technique ou de
panne, la mise à la terre offre un chemin de moindre
résistance au courant électrique pour réduire tout
risque de décharges électriques. Le chargeur/
radio est pourvu d’un cordon électrique muni d’un
conducteur de protection et d’une fiche mise à la
terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise
adéquate, installée correctement, et mise à la terre
conformément aux codes et régulations locales.
DANGER : tout branchement non
conforme du matériel mis à la terre
augmente les risques de décharges
électriques. Le conducteur dont la
surface externe d’isolation est verte avec
des rayures jaunes est le conducteur de
protection. En cas de réparation ou de
FRANÇAIS
remplacement du cordon ou de la fiche,
ne jamais connecter le conducteur de
protection à une borne sous tension.
Faire réparer le chargeur exclusivement
par un réparateur DEWALT agréé. Ne
pas modifier la fiche fournie avec le
chargeur/radio. Si elle ne rentre pas
dans la prise, faire installer une prise
adéquate par un réparateur agréé
DEWALT.
POUR LES CHARGEURS/RADIOS AVEC FIL, MIS À LA
TERRE, DE 16 A OU MOINS, ET CONÇUS POUR ÊTRE
UTILISÉS SUR UN CIRCUIT D’ALIMENTATION DE 230 V
Le chargeur/radio a été conçu pour être utilisé sur
un circuit de 230 V, et est équipé d’une fiche mise à
la terre qui ressemble à la prise illustrée ci-après.
DC013
3. Le voyant rouge (j) à l’avant de la radio
clignotera de façon continue indiquant que le
cycle de charge a commencé.
4. En fin de charge, le voyant rouge restera
ALLUMÉ de façon continue.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH
et Li-Ion, les recharger pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Reportez-vous au tableau suivant pour déterminer
l’état de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge
remplacer la batterie
problème
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Équilibrage automatique
DC013 BD
Le mode d’équilibrage automatique égalisera
ou équilibrera chaque cellule de la batterie pour
lui permettre de fonctionner à son rendement
optimum. La batterie doit être équilibrée de façon
hebdomadaire ou chaque fois qu’elle perd de sa
capacité.
Chargeurs
Pour équilibrer votre batterie, insérez-la, comme
habituellement, dans son chargeur. Laissez la
batterie dans son chargeur un minimum de 8
heures.
Le chargeur/radio DC013 accepte des batteries
NiCd et NiMH et Li-Ion de 7,2 à 18 V.
Suspension de charge
Ces chargeurs ne requièrent aucun réglage et ont
été conçus pour être d’un usage aussi simple que
possible.
Procédure de charge (fig. 1, 2)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact
avec des objets conducteurs. Il y a
risques de décharges électriques ou
d’électrocution.
1. Brancher le chargeur/radio dans la prise CA
appropriée ou le générateur.
2. Insérez la batterie dans le réceptacle de
chargement (i). Assurez-vous que la batterie
est insérée à fond dans le chargeur/radio, puis
refermez le couvercle arrière et verrouillez le
système de verrouillage (h).
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui protège la batterie
contre toute surcharge, surchauffe ou fuite
importante.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placez la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
43
FRANÇAIS
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’indiquer son numéro de catalogue et sa
tension. Consulter le tableau en dernière page de
ce manuel pour connaître les compatibilités entre
chargeurs et batteries.
La batterie n’est pas totalement chargée d’usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES LES CONSIGNES
• Ne pas recharger ou utiliser une batterie en
milieu déflagrant, en présence par exemple
de poussières, gaz ou liquides inflammables.
Le fait d’insérer ou retirer une batterie de son
chargeur pourrait causer l’inflammation de
poussières ou d’émanations.
• Recharger les batteries exclusivement dans des
chargeurs DEWALT.
• NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou
tout autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide.
• Ne pas entreposer ou utiliser l’appareil et
la batterie à une température ambiante
pouvant excéder 40° C (105° F) (comme
dans des hangars ou des bâtiments
métalliques l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que ce
soit. Si le boîtier de la batterie est fissuré
ou endommagé, ne pas l’insérer dans
un chargeur. Ne pas écraser, laisser
tomber, ou endommager les batteries.
Ne pas utiliser une batterie ou un
chargeur qui a reçu un choc violent, est
tombé, a été écrasé ou endommagé
de quelque façon que ce soit (p. ex.
percé par un clou, frappé d’un coup
de marteau, piétiné). Il y a risque de
décharge électrique ou d’électrocution.
Les batteries endommagées doivent
être renvoyées à un centre de réparation
pour y être recyclées.
AVERTISSEMENT : après utilisation,
ranger la radio sur une surface
stable là où elle ne pourra ni faire
trébucher ni faire chuter quelqu’un.
Ne poser aucun objet sur la radio. Ne
pas mettre la radio sur une surface
molle qui pourrait en bloquer la
ventilation et provoquer une surchauffe
interne. Éloigner la radio de toute source
de chaleur.
44
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRES AUX PILES AU
NICKEL-CADMIUM (NiCd) OU À L’HYDRURE MÉTALLIQUE
DE NICKEL (NiMH)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes.
• De légères fuites de liquide peuvent se
produire au niveau des cellules de la batterie
en cas d’utilisation ou de conditions de
températures extrêmes. Cela ne représente
en aucun cas une défaillance du produit.
Toutefois, si le joint d’étanchéité extérieur est
endommagé :
a. et que son liquide entre en contact avec
la peau, la rincer immédiatement à l’eau
savonneuse pendant quelques minutes.
b. et que son liquide entre en contact avec
les yeux, les rincer à l’eau claire pendant
au moins une dizaine de minutes puis
consulter immédiatement un médecin. (Note
médicale : Le liquide est composé d’une
solution comprenant 25 à 35% d’hydroxyde
de potassium).
CONSIGNES DE SÉCURITÉ PROPRES AUX PILES AU
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Pendant l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement au
savon doux et à l’eau. En cas de contact
oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce
que l’irritation cesse. Si des soins médicaux
s’avéraient nécessaires, noter que l’électrolyte
de la batterie est composé d’un mélange de
carbonates organiques liquides et de sels de
lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte peut causer une irritation
respiratoire. Dans cette éventualité, exposer
l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie peut
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
FRANÇAIS
Capuchon de batterie (Fig. 3)
Un capuchon protecteur est fourni avec l’appareil
pour recouvrir les bornes d’une batterie hors de son
chargeur/appareil. Sans ce capuchon protecteur,
des objets métalliques libres pourraient provoquer
un court-circuit au niveau des bornes, et poser des
risques d’incendie ou de dommages sérieux à la
batterie.
1. Retirer le capuchon protecteur avant d’installer
la batterie sur le chargeur ou l’appareil (fig. 3A).
2. Placer systématiquement le capuchon
protecteur sur les bornes après avoir retiré la
batterie du chargeur ou de l’appareil (fig. 3B).
AVERTISSEMENT : s’assurer que
le capuchon protecteur est bien en
place avant de ranger ou transporter la
batterie hors de son chargeur/appareil.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposez les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie
ni au chargeur. Dans les conditions adéquates,
elles peuvent être entreposées jusqu’à 5 ans.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
N’insérez pas d’objets conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
Ne l’exposez pas à l’eau.
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charge les batteries NiMH et NiCd.
Charge les blocs-piles Li-Ion.
Consultez les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Chargeur/radio
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Bloc-piles défectueux.
Chargement différé, chaud/froid.
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que le chargeur/radio et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : Ne modifiez
jamais le chargeur/radio ou l’une de
ses pièces. Dans le cas contraire, des
dégâts ou des blessures peuvent se
produire.
45
FRANÇAIS
a. Bouton de puissance/volume
b. Sélecteur de station
c. Boutons flèche
d. Sélecteur de mode
e. Bouton de réglage horaire
f. Boutons mémoire
g. Affichage LCD
h. Verrou du boîtier des piles
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : protéger le
chargeur/radio de tout liquide ou
éclaboussure.
i. Réceptacle de chargement
Utilisation sur CA (fig. 4)
j. Voyant de chargement
Déballez le cordon d’alimentation et le brancher
dans une prise murale CA de 115 ou 230 volts.
k. Port auxiliaire
l. Port d’alimentation USB
m. Volet de fermeture de la pile bouton
n. Pile bouton
o. Prises (DC013-GB, DC013-QW, DC013-BD)
Sécurité électrique
Vérifier systématiquement que la tension de la
batterie correspond bien à la tension de la plaque
signalétique. S’assurer aussi que la tension du
chargeur correspond bien à celle du secteur.
AVERTISSEMENT : danger de
décharges électriques. Utiliser
exclusivement en milieux secs.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement fabriqué à cet effet et
disponible auprès des services DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation de rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge agréée et compatible
avec la tension nominale du chargeur (se reporter au
paragraphe Fiche technique). La section minimale est
de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir de câble, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
Insertion de la batterie (fig. 2)
AVERTISSEMENT : n’utiliser que des
batteries et chargeurs DEWALT.
REMARQUE : s’assurer que la batterie est
complètement chargée. Si la batterie ne produit
pas assez de courant, la recharger en suivant les
instructions de la notice d’instructions du chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH
et Li-Ion, les recharger pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
1. Libérez le système de verrouillage (h) pour ouvrir
le volet de fermeture du boîtier batterie.
2. Insérez la batterie à fond dans son réceptacle.
3. Refermez le volet de fermeture du boîtier
batterie
Utilisation de la radio (fig. 1, 2)
Votre chargeur/radio est équipé d’une mémoire
qui permet d’y enregistrer l’heure et vos stations
favorites. Lorsque la radio est ÉTEINTE, cette
capacité mémoire est alimentée par une pile bouton
incluse avec le chargeur/radio.
INSTALLATION DE LA PILE BOUTON
AVERTISSEMENT : lorsque la pile
doit être changée, la remplacer par
une pile de marque et type similaires.
Au moment de remplacer les piles,
respecter les polarités (+ et –).
S’assurer, au moment de ranger ou
transporter des piles, qu’aucun objet
métallique n’entre en contact avec leurs
bornes à découvert.
1. Arrêtez le chargeur/radio et débranchez-le du
secteur.
2. Ouvrez le boîtier des piles en soulevant le verrou
du boîtier des piles (h).
46
FRANÇAIS
3. Dévissez la vis (p) sur le volet de fermeture (m).
PROGRAMMATION DES BOUTONS MÉMOIRE
4. Appuyez sur le verrou du volet de fermeture
puis tirez pour ouvrir.
On peut prérégler individuellement dix stations FM et
cinq stations AM. Une fois les boutons programmés,
appuyez sur 1, 2, 3, 4, ou 5 pour changer
instantanément la fréquence sur la station préréglée.
5. Insérez la pile bouton (n) en suivant le
diagramme à l’intérieur de son réceptacle.
6. Réinstallez le volet de fermeture puis insérez et
resserrez la vis.
7. Refermez soigneusement le boîtier des piles.
REMARQUE : pour réinitialiser l’affichage LCD,
l’horloge et les stations préréglées, retirer la pile
bouton puis reprogrammer l’ensemble. Suivre cette
procédure si l’écran semble verrouillé.
RÉGLAGE PUISSANCE/VOLUME
1. Pour allumer la radio, tournez le bouton (a) vers
la droite jusqu’à ce qu’un clic se fasse entendre.
2. Tournez le bouton (a) vers la droite pour
augmenter le volume. Pour baisser le volume,
tournez vers la gauche.
MODE DE FONCTIONNEMENT
Pour sélectionner le mode de fonctionnement (FM,
AM, AUX) appuyez sur le sélecteur de mode (d)
jusqu’au mode désiré. Par exemple, si la radio est
sur FM (affiché dans le coin gauche supérieur de
l’affichage LCD (g) appuyez deux fois sur le sélecteur
de mode pour passer à AUX.
RECHERCHE OU RÉGLAGE DE STATION
Il existe deux méthodes de réglage et une méthode
de recherche pour sélectionner la fréquence désirée.
Réglage :
Méthode 1 : Maintenez appuyé le bouton flèche
droit (c) pour faire défiler rapidement les
stations du tuner vers le haut. Relâchez
le bouton lorsque la station désirée est
atteinte. Pour faire défiler les stations du
tuner vers le bas, maintenez appuyé le
bouton flèche gauche.
Méthode 2 : Tournez le sélecteur de station (b) vers
la droite pour faire défiler les stations
vers le haut. Tournez le sélecteur de
station vers la gauche pour faire défiler
les stations vers le bas.
Recherche :
Appuyez une fois sur le bouton flèche droite (c) puis
relâchez. La fréquence du tuner augmentera pour
rechercher la première station radio assez nette et
s’y arrêtera. Le bouton flèche droite peut alors être
réappuyé pour continuer la recherche plus loin.
Le bouton flèche gauche peut être appuyé pour
rechercher une station radio de basse fréquence. La
fonction recherche est disponible pour les modes
AM et FM.
1. Allumez la radio.
2. Réglez la radio sur la station désirée (se reporter
à la section Recherche ou Réglage de
station).
3. Maintenez appuyé le bouton mémoire (f) désiré.
Le paramètre de fréquence se mettra à clignoter
sur l’affichage LCD (g). Continuez à maintenir le
bouton appuyé jusqu’à ce que le clignotement
cesse. Le bouton mémoire est alors préréglé.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les autres
boutons mémoire.
PROGRAMMATION DE L’HORLOGE
1. Allumez la radio (se reporter à la section
Réglage puissance/volume).
2. Maintenez appuyé le bouton de réglage
horaire (e) jusqu’à ce que l’affichage LCD (g)
commence à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton flèche approprié (HR
pour l’heure, MIN pour les minutes) pour régler
l’heure.
REMARQUE : si le bouton n’est pas pressé
dans les 5 secondes, la fonctionnalité
de programmation horaire retournera
automatiquement au réglage précédent.
4. Une fois l’heure configurée, maintenez appuyé
le bouton de réglage horaire jusqu’à ce que
l’heure sur l’affichage LCD s’arrête de clignoter.
Remarques importantes concernant
la radio
1. La radio fonctionnera jusqu’à 8 heures sur une
charge de batterie utilisant une batterie de 18
volts. Le fait d’utiliser des batteries de tension
moindre réduira la durée de fonctionnement.
2. La réception variera selon la localisation et la
force du signal radio.
3. Certains générateurs pourront causer des
interférences.
4. La réception AM sera généralement plus nette
sur batterie.
5. Pour utiliser le port auxiliaire (k), branchez la
fiche d’un lecteur CD ou d’un iPod®*/MP3 dans
le port (fig. 1). On pourra alors entendre le son
des sources externes au travers des hautparleurs du DC013.
47
FRANÇAIS
6. Le port d’alimentation USB (l) sert à connecter
des appareils à puissance réduite tels les
téléphones portables ou les lecteurs CD et
MP3.
corporels, seuls des accessoires
DEWALT recommandés doivent être
utilisés avec cet appareil.
*iPod est une marque déposée d’Apple Inc.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
MAINTENANCE
Respect de l’environnement
Votre chargeur/radio DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Son fonctionnement continu et
satisfaisant dépendra d’un entretien adéquat.
Remarques quant aux réparations
Ce produit ne peut être réparé par l’utilisateur. Ce
chargeur/radio ne comporte aucune pièce réparable
par l’utilisateur. Il est requis de faire réparer l’appareil
par un centre de réparation agréé pour éviter tout
dommage à ses composants internes sensibles à
l’électricité statique.
Entretien
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques du chargeur/
radio. Ces produits chimiques pourraient
en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et un
savon doux. Protéger le chargeur/radio
de tout liquide. N’immerger aucune
partie de l’appareil dans un liquide
quelconque.
NETTOYAGE DU CHARGEUR/RADIO
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur/radio à l’aide d’un chiffon ou
d’une brosse non-métallique douce. Ne
pas utiliser d’eau ou aucun nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec ce chargeur/
radio pourrait être dangereuse. Pour
réduire tout risque de dommages
48
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Rechargez cette batterie longue durée lorsqu’elle
ne produira plus assez de puissance pour effectuer
un travail qu’elle faisait facilement auparavant.
En fin de durée de vie, mettez la batterie au
rebut en respectant la réglementation relative à
l’environnement.
• Utilisez la batterie jusqu’au bout, puis retirez-la
du chargeur/radio.
FRANÇAIS
• Les cellules des batteries Li-Ion, NiCd et NiMH
sont recyclables. Ramenez-les auprès de votre
détaillant ou votre centre de recyclage local. Les
batteries collectées seront recyclées ou mises
au rebut de façon appropriée.
LES BATTERIES SUIVANTES SONT COMPATIBLES AVEC CE
CHARGEUR/RADIO :
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
49
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
50
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
ITALIANO
RADIO/CARICABATTERIE
DC013
Congratulazioni!
Per aver scelto un prodotto DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Alimentazione
Tensione di rete
Tensione batteria
Tipo batterie
Tempo di carica approssimativo
Corrente di carica
Modo normale
Modo equalizzazione
Modo mantenimento
Peso
Fusibili:
Europa
min
DC013
AC/DC
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VAC
VDC
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Istruzioni di sicurezza per
caricabatterie/radio
• Rimuovere il pacco batteria. Prima di lasciare
l’apparato incustodito, attendere che sia
completamente spento. Rimuovere il pacco
batteria quando non viene utilizzato, prima di
sostituire qualsiasi componente, accessorio o
attacco e prima della manutenzione.
Scritte presenti sulla radio/
caricabatterie
Sulla radio/caricabatterie sono presenti i seguenti
pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni.
230 V
16 Ampere, di rete
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Istruzioni di sicurezza importanti per
radio/caricabatterie
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI:
questo manuale contiene istruzioni di sicurezza e di
utilizzo importanti per la radio/caricabatterie DC013.
• Prima di utilizzare la radio/caricabatterie, leggere
tutte le istruzioni e le scritte di avvertimento sul
caricabatterie, sul pacco batteria e sui prodotti
che utilizzano il pacco batteria.
• L’apparecchio non è stato previsto per essere
utilizzato da persone (bambini compresi) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
privi di esperienza e informazioni, a meno di una
sorveglianza o di un insegnamento concernente
il suo utilizzo da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza.
• Occorre sorvegliare i bambini per evitare che
giochino con l’apparecchio.
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
51
ITALIANO
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Tipi
diversi di batterie potrebbero scoppiare
provocando lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: in certe condizioni,
con il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, i morsetti elettrici scoperti
dentro al caricabatterie possono essere
cortocircuitati da corpi estranei. Materiali
estranei di natura conduttiva come, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo,
lana di acciaio, lamine di alluminio
o qualsiasi accumulo di particelle
metalliche, dovrebbero essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie. Staccare
sempre il caricabatterie dalla presa
quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batteria con
qualsiasi altra radio/caricabatterie diversa da
quella di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Un cavo di alimentazione eventualmente
danneggiato, deve essere immediatamente
sostituito dal produttore, dal suo servizio
assistenza o altro personale qualificato per
evitare qualsiasi pericolo.
• Per queste radio/caricabatterie non è
previsto alcun utilizzo diverso da quello di
caricare batterie ricaricabili DEWALT. Ogni
utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
• Non esporre la radio/caricabatterie a pioggia
o neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non
è strettamente necessario. L’utilizzo di cavi
di prolunga non idonei comporta rischio di
incendio, scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra la radio/
caricabatterie e non appoggiare la radio/
52
caricabatterie su superfici morbide che
potrebbero ostruire le fessure di ventilazione
e causare eccessivo riscaldamento interno.
Disporre in posti lontani da qualsiasi fonte di
calore.
• Non azionare una radio/caricabatterie che
abbia il cavo o la spina danneggiati – farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare la radio/caricabatterie se ha
subito un forte colpo, sia caduta o sia stato
danneggiata in qualche altro modo. Portarla
in un centro di assistenza autorizzato.
• Non smontare la radio/caricabatterie;
quando è necessaria assistenza o
riparazione, portarla in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio
sbagliato comporta il rischio di scossa elettrica,
folgorazione o incendio.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro
2 caricabatterie.
• La radio/caricabatterie DC013 è progettata
per funzionare con la normale corrente
elettrica da 230V domestica. Non tentare di
utilizzarla con una tensione diversa. Ciò non
vale per i caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI
Istruzioni per la messa a terra
La radio/caricabatterie DC013 (230 V) deve essere
collegata a terra. In caso di malfunzionamento
o rottura, il collegamento a terra fornisce un
percorso avente resistenza minima alla corrente
elettrica per ridurre il rischio di scossa elettrica.
Le radio/caricabatterie sono equipaggiate con
un cavo avente un conduttore e una spina per il
collegamento a terra. La spina deve essere inserita
in una presa appropriata, correttamente installata e
collegata a terra secondo le norme e le disposizioni
locali vigenti.
PERICOLO: un collegamento
non corretto per la messa a terra
dell’attrezzatura conduce a rischio di
scossa elettrica. Il cavo conduttore con
isolante avente una superficie esterna
verde a strisce gialle è il conduttore di
terra dell’attrezzatura. Se è necessario
riparare o sostituire il cavo o la spina,
non connettere il conduttore di
terra dell’attrezzatura a una presa di
corrente attiva. Le riparazioni vanno
ITALIANO
eseguite esclusivamente in un centro di
assistenza DEWALT. Non modificare la
spina fornita con la radio/caricabatterie.
Se non è quella giusta per la propria
presa, farne montare una adatta in un
centro di riparazione DEWALT.
PER RADIO/CARICABATTERIE ALIMENTATA VIA CAVO CON
SCARICO A TERRA, DI AMPERAGGIO NOMINALE 16 A O
INFERIORE, PREVISTA PER ALIMENTAZIONE DI TENSIONE
NOMINALE 230 V
La radio/caricabatterie va utilizzata con un circuito
avente 230 V nominali e possiede una spina per il
collegamento a terra come illustrato qui di seguito.
DC013
4. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd, NiMH e Li-Ion, caricare la
batteria per almeno 10 ore precedentemente al
primo utilizzo.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Refresh automatico
DC013 BD
Caricabatterie
La radio/caricabatterie DC013 accetta batterie NiCd,
NiMH e Li-Ion da 7,2–18 V.
Questi caricabatterie non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica della batteria
(fig. 1, 2)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
1. Collegare la radio/caricabatterie a una presa
elettrica o a un generatore appropriato.
2. Inserire il pacco batteria nel vano di carica
(i). Assicurarsi che il pacco sia inserito
completamente all’interno della radio/
caricabatterie, chiudere il coperchio posteriore e
agganciare il fermo di chiusura (h).
La modalità di refresh automatico equalizza o
compensa i singoli elementi del pacco batteria
alla propria capacità di picco. I pacchi batteria
dovrebbero essere sottoposti a refresh settimanale
oppure ogni volta che il pacco non fornisce più la
stessa quantità di energia.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire
la batteria nel caricabatterie come di consueto.
Lasciare il pacco batteria nel caricabatterie per
almeno 8 ore.
Ritardo dovuto a pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunge una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
3. La spia rossa sul frontale della radio (j)
lampeggia di continuo indicando che il processo
di carica è cominciato.
53
ITALIANO
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo
e la tensione. Consultare lo schema nelle ultime
pagine per la compatibilità tra caricabatterie e pacchi
batteria.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Caricare i pacchi batteria solo con caricabatterie
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove
la temperatura raggiunge o supera
40˚ C (105˚ F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
AVVERTENZA: quando non viene
usata, appoggiare la radio su una
superficie stabile dove non ci
sia rischio di far inciampare o di
cadere. Non mettere alcun oggetto
sopra la radio e non appoggiare la radio
su superfici morbide che potrebbero
ostruire le fessure di ventilazione e
causare eccessivo riscaldamento
54
interno. Disporre la radio in posti lontani
da qualsiasi fonte di calore.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER NICKEL
CADMIO (NiCd) O NICKEL METAL IDRIDE (NiMH)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco.
• Una piccola perdita di liquido dalle celle del
pacco batteria può avvenire con utilizzo o in
condizione di temperatura estremi. Ciò non
indica un deterioramento.
Ad ogni modo, se la tenuta esterna è rotta:
a. e il liquido della batteria viene a contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. e il liquido della batteria viene a contatto
con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita
per un minimo di 10 minuti e cercare
immediatamente cure mediche. (Nota per i
medici: il liquido è una soluzione di idrossido
di potassio al 25-35%.)
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Coperchio della batteria (fig. 3)
Viene fornito un coperchio protettivo della batteria
per coprire i contatti del pacco batteria separato.
Senza il coperchio protettivo al suo posto, pezzetti
di metallo potrebbero cortocircuitare i contatti,
provocando rischio di incendio e danneggiando il
pacco batteria.
ITALIANO
1. Togliere il coperchio protettivo della batteria
prima di collocare il pacco batteria nel
caricabatterie o nell’apparato (fig. 3A).
2. Porre il coperchio protettivo sopra i contatti
immediatamente dopo aver rimosso il pacco
batteria dal caricabatterie o dall’apparato
(fig. 3B).
AVVERTENZA: assicurarsi che il
coperchio della batteria sia al suo posto,
prima di riporre o di trasportare un
pacco batteria separato.
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali e
danni.
Non esporre all’acqua.
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
Carica i blocchi batteria Li-Ion.
Per il tempo di caricamento, vedere i
dati tecnici.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 radio/caricabatterie
1 manuale d’istruzioni
1 disegno con viste esplose
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
• Verificare eventuali danni alla radio/
caricabatterie, ai componenti o agli accessori
che possano essere avvenuti durante il
trasporto.
Batteria in carica.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
Non testare con oggetti conduttori.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: Non modificare mai la
radio/caricabatterie o alcuna parte di
esso. Potrebbe dar luogo a danni o a
lesioni personali.
a. Manopola accensione/volume
b. Regolazione sintonia
c. Tasti freccia
d. Tasto banda di frequenza
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
e. Tasto orologio
f. Tasti di memoria
55
ITALIANO
g. Display LCD
Funzionamento a corrente (fig. 4)
h. Fermo di chiusura del comparto batteria
Srotolare il cavo di alimentazione e innestare la spina
in una presa da 115 o 230 V AC.
i. Vano di carica
j. Spia di carica
k. Porta ausiliaria
l. Porta di uscita USB alimentata
m. Sportello della batteria a bottone
n. Batteria a bottone
o. Prese (DC013-GB, DC013-QW, DC013-BD)
Sicurezza elettrica
Verificare sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Utilizzare solo in ambienti
asciutti.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Inserimento di un pacco batteria
(fig. 2)
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria sia
completamente carico. Se il pacco batteria non
fornisce sufficiente energia, caricarlo seguendo le
istruzioni contenute nel manuale del caricabatterie.
NOTA: per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd, NiMH e Li-Ion, caricare la
batteria per almeno 10 ore precedentemente al
primo utilizzo.
1. Sganciare il fermo di chiusura (h) per aprire il
coperchio del comparto batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel vano fino
all’inserimento completo.
3. Chiudere il coperchio del comparto batteria.
Funzionamento della radio (fig. 1, 2)
La radio/caricabatterie è dotata di una memoria per
immagazzinare l’ora e i canali di memoria selezionati.
Quando la radio è in posizione di SPENTO, questa
memoria è alimentata da una batteria a bottone che
è incorporata nella radio/caricabatterie.
INSTALLARE LA BATTERIA A BOTTONE
AVVERTENZA: sostituire la batteria
con una della stessa marca e tipo.
Osservare la corretta polarità (+ e –) nel
sostituire le batterie. Non conservare
o trasportare le batterie in modo tale
che oggetti metallici possano entrare
in contatto con i terminali esposti della
batteria.
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
1. Spegnere la radio/caricabatterie e staccare il
cavo dalla presa.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
2. Aprire il comparto batteria sollevando il suo
fermo di chiusura (h).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
56
3. Svitare la vite (p) sullo sportello della batteria (m)
4. Premere sul fermo di chiusura dello sportello
della batteria e tirare per aprire.
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
5. Installare la batteria a bottone (n) secondo lo
schema contenuto nell’area della batteria a
bottone.
AVVERTENZA: non appoggiare la
radio/caricabatterie in posti dove sia
esposta a cadute o a spruzzi.
6. Rimettere lo sportello della batteria, inserire la
vite e stringere.
7. Chiudere strettamente il comparto batteria.
ITALIANO
NOTA: per azzerare il display LCD, orologio e
preselezioni, rimuovere la batteria a bottone e
installarla di nuovo. Seguire questa procedura se lo
schermo appare bloccato.
ACCENSIONE/REGOLAZIONE VOLUME
1. Per accendere la radio, ruotare la manopola (a)
in senso orario fino a udire uno scatto.
2. Ruotare la manopola (a) in senso orario per
aumentare il volume. Per diminuire il volume,
ruotare in senso antiorario.
BANDA DI FREQUENZA
Per scegliere una delle bande di frequenza (FM, AM
o AUX) premere il tasto banda di frequenza (d) fino a
trovare quella desiderata. Per esempio, se la radio è
su FM, come si può vedere nella porzione superiore
sinistra del display LCD (g), premere il tasto banda di
frequenza due volte per portarsi su AUX.
SINTONIA O FUNZIONE DI RICERCA
Ci sono due metodi di sintonizzazione e un metodo
di ricerca per trovare la frequenza desiderata.
Per sintonizzare:
Metodo 1: tenere premuto il tasto freccia destra
(c) per far scorrere rapidamente in su le
frequenze. Rilasciare il tasto quando si
raggiunge il canale desiderato. Per far
scorrere rapidamente in giù le frequenze,
tenere premuto il tasto freccia sinistra.
Metodo 2: ruotare la regolazione della sintonia (b)
in senso orario per far scorrere in su le
frequenze. Ruotare la regolazione della
sintonia (b) in senso antiorario per far
scorrere in giù le frequenze.
Per la ricerca:
Premere il tasto freccia destra (c) una volta e
rilasciare. La frequenza del sintonizzatore varia in
aumento alla ricerca della prima stazione radio che
abbia una nitidezza accettabile e si ferma lì. Il tasto
freccia destra può essere premuto di nuovo per
continuare a cercare una stazione radio a frequenze
superiori. Il tasto freccia sinistra può essere premuto
per cercare le stazioni radio a frequenze inferiori. La
funzione di ricerca è disponibile per le bande
AM e FM.
PROGRAMMARE I TASTI DI MEMORIA
Si possono memorizzare indipendentemente
10 stazioni FM e cinque stazioni AM. Dopo aver
programmato i tasti, premendo 1, 2, 3, 4 o 5 si
cambierà istantaneamente la frequenza su quella
della stazione memorizzata.
1. Ruotare la manopola di accensione.
2. Sintonizzare la radio sulla stazione desiderata
(vedere Sintonia o funzione di ricerca).
3. Tenere premuto uno dei tasti di memoria
desiderati (f). La memorizzazione della stazione
comincia a lampeggiare sul display LCD (g).
Continuare a tenere premuto il tasto fino al
termine del lampeggiare. Il tasto di memoria è
ora preselezionato.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per preseleziore gli altri
tasti di memoria.
PROGRAMMARE L’OROLOGIO
1. Ruotare la manopola di accensione (vedere
Accensione/Regolazione volume).
2. Tenere premuto il tasto orologio (e) fino
a quando il display LCD (g) comincia a
lampeggiare.
3. Premere il tasto freccia appropriato (HR per le
ore, MIN per i minuti) per regolare l’orario.
NOTA: se entro 5 secondi non viene premuto
un tasto, la programmazione dell’orologio torna
automaticamente alla precedente impostazione.
4. Dopo aver impostato l’orario, tenere premuto il
tasto orologio fino a quando l’orario sul display
LCD smette di lampeggiare.
Note importanti sulla radio
1. La radio funziona fino a 8 ore con una singola
carica della batteria, usando una batteria da 18
Volt. Con batterie di tensione inferiore la durata
di funzionamento si riduce.
2. La ricezione varia a secondo della località e
della portata del segnale radio.
3. Alcuni tipi di generatore possono causare
rumore di fondo.
4. La ricezione AM è quasi sempre più nitida
quando si usa l’alimentazione a batteria.
5. Per utilizzare la porta ausiliaria (k), innestare lo
spinotto di uscita proveniente da un lettore CD
o da un iPod®*/MP3 nella porta (fig. 1). Il suono
proveniente dalla sorgente esterna viene diffuso
dagli altoparlanti della DC013.
6. La porta di uscita USB alimentata (l) è una porta
per connettere dispositivi a bassa tensione
come telefoni cellulari e lettori CD e MP3.
* iPod è un marchio registrato di Apple Inc.
MANUTENZIONE
La radio/caricabatterie DEWALT è stato progettata
per funzionare a lungo con la minima manutenzione.
Un funzionamento continuo e soddisfacente dipende
dalle cure prestate.
57
ITALIANO
Note di assistenza tecnica
Questo prodotto non è riparabile dall’utilizzatore.
La radio/caricabatterie non contiene componenti
riparabili dall’utilizzatore. E’ necessario ricorrere ad
un centro di assistenza autorizzato per evitare danni
ai componenti interni sensibili alle cariche statiche.
Pulizia
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altri prodotti chimici aggressivi
per pulire le parti non metalliche della
radio/caricabatterie. Questi prodotti
chimici indeboliscono i materiali utilizzati
per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e
sapone delicato. Non far penetrare
del liquido all’interno della radio/
caricabatterie, e non immergere mai
nessuna parte della radio/caricabatterie
in un liquido.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLA RADIO/
CARICABATTERIE
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatterie dalla
presa prima della pulizia. Sporco e
grasso si rimuovono dall’esterno della
radio/caricabatterie con un panno o uno
spazzolino non metallico. Non utilizzare
acqua né detergenti di alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio concessionario per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
58
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batteria,
poi rimuoverlo dall’apparato.
ITALIANO
• Le batterie Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
LE BATTERIE SEGUENTI SONO COMPATIBILI CON QUESTA
RADIO/CARICABATTERIE:
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
59
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
60
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
NEDERLANDS
OPLADER/RADIO
DC013
Hartelijk gefeliciteerd!
Wijst op brandgevaar.
U hebt gekozen voor een DEWALT product.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Stroombron
Netspanning
Batterijspanning
Batterijtype
Oplaadtijd (ong.)
Oplaadstroomsterkte
Normale modus
Equalizer modus
Onderhoudsmodus
Gewicht
Zekeringen:
Europa
min
DC013
AC/DC
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VAC
VDC
230 V
16 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Veiligheidsinstructies voor
lader/radio’s
• Neem de accu uit. Uitschakelen voordat u het
toestel zonder toezicht achterlaat. Verwijder de
accu, wanneer u het gereedschap niet gebruikt,
voordat u accessoires en hulpstukken vervangt
en voordat u onderhoud verricht.
Markeringen op oplader/radio
De volgende pictogrammen staan op de oplader/
radio vermeld:
Lees de gebruiksaanwijzing.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor oplader/radio
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DC013-lader/radio.
• Lees voordat u de oplader/radio gebruikt alle
instructies en waarschuwingsmarkeringen op de
oplader, batterij, en het product dat de batterij
gebruikt.
• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde
fysieke, sensitieve of geestelijke vermogens, of
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder
toezicht staan of instructies met betrekking tot
het gebruik van het apparaat wordt gegeven
door een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
• U dient toezicht op kinderen te houden om
ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat
spelen.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
61
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare batterijen op. Andere
batterijtypes kunnen uiteenspatten
hetgeen tot persoonlijk letsel en schade
leidt.
• Plaats geen voorwerpen op de oplader/
radio en plaats de oplader/radio niet
op een zachte ondergrond die de
ventilatieopeningen kan belemmeren en tot
excessieve interne hitte kan leiden. Plaats
de oplader/radio niet in de buurt van een
warmtebron.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de oplader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de oplader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen batterij in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de oplader
uit het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Gebruik de oplader/radio niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker —
vervang deze onmiddellijk.
• Probeer NIET om de batterij op te laden met
een andere oplader/radio dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
oplader en de batterij zijn speciaal ontworpen
om met elkaar te functioneren.
• Als het stroomsnoer is beschadigd moet het
stroomsnoer onmiddellijk worden vervangen
door de fabrikant, zijn servicekantoor of een
gelijkwaardige gekwalificeerde persoon om alle
gevaar te vermijden.
• Deze oplader/radio’s zijn niet bedoeld voor
enig ander gebruik dan het opladen van
DEWALT oplaadbare batterijen. Ieder ander
gebruik kan leiden tot brandgevaar, elektrische
schok of elektrocutie.
• Stel de oplader/radio niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan
het snoer als u de oplader afkoppelt. Dit
vermindert het risico op schade aan de stekker
en het stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen kan
leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Het gebruik van
een ongeschikt verlengsnoer kan leiden
tot brandgevaar, een elektrische schok of
elektrocutie.
62
• Gebruik de oplader/radio niet wanneer deze
een zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de oplader/radio niet; breng
deze bij een erkend servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de oplader van de
stroomvoorziening voordat u deze gaat
reinigen. Dit zal het risico op een elektrische
schok verminderen. Het verwijderen van de
batterij vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 opladers op elkaar aan te
sluiten.
• De DC013 oplader/radio is ontworpen om
te worden gebruikt op standaard 230V
huishoudstroom. Probeer de oplader niet op
enig ander voltage uit. Dit geldt niet voor de
transportoplader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Instructies voor aarden
De DC013 (230V) oplader/radio moet geaard
worden. In het geval van disfunctioneren of
uitvallen zorgt de aarding voor een pad van minste
weerstand voor elektrische stroom om het risico op
een elektrische schok te verminderen. De oplader/
radio is voorzien van een stroomsnoer dat een
geaarde conductor en een geaarde stekker heeft.
De stekker dient in een geschikte contactdoos
te worden gestoken die correct geïnstalleerd en
geaard is in overeenstemming met alle plaatselijke
voorschriften en bepalingen.
GEVAAR: Onjuiste aansluiting van de
geaarde conductor van het apparaat
kan leiden tot een risico op elektrische
schok. De conductor met isolatie die
een buitenoppervlak heeft dat groen met
gele strepen is, is de geaarde conductor
van het apparaat. Als reparatie of
vervanging van het stroomsnoer
of de stekker nodig zijn, sluit u de
NEDERLANDS
geaarde conductor van het apparaat
niet op een actieve stroombron
aan. Reparatiewerkzaamheden
dienen uitsluitend door een DEWALT
servicemedewerker te worden
uitgevoerd. Pas de stekker die bij de
oplader/radio is meegeleverd niet aan
– als deze niet in de contactdoos pas,
dient u een geschikte contactdoos
door een DEWALT reparateur te laten
installeren.
VOOR GEAARD, OP EEN STROOMSNOER AANGESLOTEN
OPLADER/RADIO MET WAARDE 16A OF LAGER EN
BEDOELD VOOR GEBRUIK OP EEN STROOMCIRCUIT VAN
230V NOMINALE INVOER
De oplader/radio is geschikt voor gebruik op een
230V nominale invoer stroomcircuit en heeft een
geaarde stekker die eruit ziet als op de volgende
afbeelding.
DC013
3. Het rode lampje op de voorkant van de radio (j)
gaat continu branden, en geeft zo aan dat het
oplaadproces is begonnen.
4. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion batterijen te
garanderen laadt u de batterij tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de batterij de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude batterijvertraging
vervang batterij
probleem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisch verversen
DC013 BD
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de batterij op de piekcapaciteit
gelijk of balanceert ze. Batterijen dienen wekelijks
te worden opgeladen of telkens als de batterij niet
meer dezelfde hoeveelheid werk levert.
Om uw batterij te verversen plaatst u de batterij
zoals gebruikelijk in de oplader. Laat de batterij
tenminste 8 uur in de batterijlader.
Hete/koude batterijvertraging
Opladers
De DC013 oplader/radio werkt op 7,2–18V NiCd,
NiMH en Li-Ion batterijen.
Deze opladers hebben geen aanpassingen nodig en
zijn ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (fig. 1, 2)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de oplader/radio in een geschikt
wisselstroom stopcontact of generator.
2. Plaats de batterij in een oplaadapparaat (i). Zorg
ervoor dat de batterijen volledig in de oplader/
radio zitten, sluit de achterklep en maak het
veerslot (h) vast.
Als de oplader detecteert dat een batterij te heet
of te koud is, begint deze automatisch met een
hete/koude batterijvertraging, waarbij het opladen
wordt uitgesteld totdat de batterij een geschikte
temperatuur heeft bereikt. De oplader schakelt
vervolgens automatisch naar de oplaadmodus
voor de batterij. Deze functionaliteit verzekert u van
maximale levensduur van de batterij.
UITSLUITEND LI-ION BATTERIJEN
Li-Ion batterijen zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de batterij beschermt
tegen te lang opladen, oververhitting en bijna
volledige ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion batterij in
de lader totdat deze volledig is opgeladen.
63
NEDERLANDS
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle batterijen
Als u vervangende batterijen bestelt, zorg
er dan voor dat u het catalogusnummer en
voltage vermeldt. Kijk in de tabel onderaan deze
gebruiksaanwijzing voor de compatibiliteit van
opladers en batterijen.
De batterij is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de batterij
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de batterij niet op en gebruik deze
niet in een explosieve omgeving, zoals in
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de batterij
in of verwijderen van de batterij uit de oplader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de batterijen uitsluitend met DEWALT
opladers op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap
en de batterij niet op plaatsen waar de
temperatuur 40º C (105º F) bereikt of
overstijgt (zoals een buitenkeet of metalen
gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de batterij te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de batterij niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is Oefen
geen kracht op de batterij uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een batterij of oplader niet wanneer
deze een zware klap heeft gekregen, is
laten vallen, er overheen is gereden of
op enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde batterijen
dienen naar het servicecentrum te
worden gebracht voor recycling.
WAARSCHUWING: Plaats de radio
als deze niet in gebruik is op een
stabiele ondergrond waar er niet
overheen kan worden gestruikeld
of deze zelf kan vallen. Plaats geen
voorwerpen bovenop de radio en plaats
de radio niet op een zachte ondergrond
64
die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne
hitte kan leiden. Plaats de radio niet in
de buurt van een warmtebron.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METALLISCH HYDRIDE
(NiMH)
• Verbrand de batterij niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De batterij kan in vuur exploderen.
• Een kleine vloeistoflekkage van de
batterijcellen kan zich voordoen
bij extreem gebruik of extreme
temperatuuromstandigheden. Dit is
geen storing.
Als echter het buitenste zegel is verbroken:
a. en de batterijvloeistof op uw huid komt, was
dit dan onmiddellijk gedurende een aantal
minuten met water en zeep.
b. en de batterijvloeistof in uw ogen komt, spoel
ze dan tenminste gedurende 10 minuten met
schoon water en zoek onmiddellijk medische
hulp. (Medische opmerking: De vloeistof
bestaat uit een 25-35% oplossing van
kaliumhydroxide.)
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de batterij niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De batterij kan in vuur exploderen. Als lithium
ion batterijen worden verbrand, komen giftige
dampen en materialen vrij.
• Als de inhoud van de batterij in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als batterijvloeistof
in de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de batterijelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende batterijcellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Batterijvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Batterijkap (fig. 3)
Een beschermende batterijkap wordt meegeleverd
om de contactpunten van een losgekoppelde
batterij te bedekken. Als de beschermende kap niet
NEDERLANDS
is aangebracht kunnen losse metalen voorwerpen
kortsluiting met de contactpunten veroorzaken,
hetgeen leidt tot brandgevaar en de beschadiging
van de batterij.
1. Verwijder de beschermende batterijkap voordat
u de batterij in de oplader of het gereedschap
plaatst (fig. 3A).
2. Breng de beschermende kap onmiddellijk over
de contactpunten aan nadat u de batterij uit de
oplader of het gereedschap hebt verwijderd
(fig. 3B).
WAARSCHUWING: Zorg ervoor
dat de beschermende batterijkap is
aangebracht voordat u de ontkoppelde
batterij opbergt of transporteert.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
batterijprestaties en levensduur bergt u
batterijen op bij kamertemperatuur als deze niet
in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion batterijen dienen volledig
te zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de batterij of de
oplader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT; andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
Laadt Li-Ion accusets op.
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
Labels op lader en accu
Inhoud van de verpakking
Naast de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, tonen de labels op de lader en de
accu de volgende pictogrammen:
De verpakking bevat:
1 Oplader/radio
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Accu opladen.
Accu opgeladen.
Accu beschadigd.
Hete/koude accuvertraging.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
• Controleer of de lader/radio, de onderdelen of
accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens het
transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: Breng nooit
modificaties aan in de lader/radio of
in een deel ervan. Dit kan schade of
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
a. Stroom/volumebeheer
b. Knop om af te stellen
c. Pijltjesknoppen
d. Modusknop
65
NEDERLANDS
e. Klokknop
f. Geheugenknoppen
g. LCD display
h. Veerslot batterijvak
i. Oplaadingang
j. Oplaadlampje
k. Hulppoort
l. USB stroomuitvoer poort
m. Knopcel batterijdeurtje
n. Knopcel batterij
o. Uitgangen (DC013-GB, DC013-QW,
DC013-BD)
Elektrische veiligheid
Controleer altijd of het voltage van de batterij
overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Uitsluitend gebruiken
op droge locaties.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Plaats de oplader/
radio niet op locaties waar deze mogelijk
aan druppels of spatten bloot staat.
Bediening op wisselstroom (fig. 4)
Rol het stroomsnoer af en steek de stekker in de
115 of 230 V wisselstroom contactdoos.
66
Een batterij plaatsen (fig. 2)
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT batterijen en opladers.
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw batterij volledig
is opgeladen. Als de batterij niet voldoende stroom
levert, laadt u de batterij op volgens de instructies in
de gebruiksaanwijzing van de oplader.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion batterijen te
garanderen laadt u de batterij tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
1. Maak het veerslot (h) los om het afdekklepje van
het batterijvak te openen.
2. Plaats de batterij in de oplader totdat deze
volledig op zijn plaats zit.
3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak.
De radio bedienen (fig. 1, 2)
Uw oplader/radio is voorzien van geheugencapaciteit
om de tijd en de door u uitgekozen
geheugenkanalen op te slaan. Als uw radio in de
OFF (uit) positie is, wordt de geheugencapaciteit
gevoed door één knopcel batterij die bij de oplader/
radio is meegeleverd.
DE KNOPCEL BATTERIJ PLAATSEN
WAARSCHUWING: Als u de batterij
vervangt, vervang deze dan voor
hetzelfde merk en type. Let op de
juiste polariteit (+ en –) als u batterijen
vervangt. Sla batterijen niet op en
draag ze niet bij u wanneer metalen
voorwerpen in contact met open
batterijterminals in aanraking kunnen
komen.
1. Schakel de oplader/radio uit en neem de
stekker uit het stopcontact.
2. Open het batterijvak door het veerslot van het
batterijvak (h) los te maken.
3. Maak de schroef (p) in het batterijdeurtje (m) los.
4. Druk op het veerslot van het batterijdeurtje en
trek eraan om het te openen.
5. Plaats de knopcel batterij (n) volgens het
diagram in het knopcel batterijgebied.
6. Plaats het batterijdeurtje opnieuw, steek de
schroef erin en draai deze vast.
7. Sluit het batterijvak veilig af.
OPMERKING: Om de LCD display, de klok en de
fabrieksinstellingen terug te zetten, verwijdert u de
knopcel batterij en plaatst deze opnieuw. Volg deze
procedure als het scherm vast lijkt te zitten.
NEDERLANDS
STROOM/VOLUMEBEHEER
1. Om de radio aan te zetten draait u de draaiknop
(a) met de klok mee totdat u een klik hoort.
2. Draai de draaiknop (a) met de klok mee om het
volume te verhogen. Om het volume te verlagen
draait u tegen de klok in.
MODUSFUNCTIE
Om één van de modefuncties (FM, AM, of AUX)
te kiezen drukt u op de modusknop (d) totdat
de gewenste functie is gevonden. Als de radio
bijvoorbeeld op FM staat zoals u in de linker
bovenhoek van de LCD display (g) kunt zien, drukt
u twee keer op de modusknop om naar AUX te
wisselen.
AFSTEL- OF ZOEKFUNCTIE
Er zijn twee afstelmethodes en één zoekmethode
voor het vinden van de gewenste frequentie.
Om af te stellen:
Methode 1: Druk de rechter pijltjestoets (c) in en
houd deze ingedrukt om de tuner snel
omhoog langs de frequentieband te
laten zoeken. Laat de knop los als
het gewenste kanaal is bereikt. Om
de tuner snel naar beneden op de
frequentieband te laten zoeken, drukt u
de linker pijltjestoets in en houdt u deze
ingedrukt.
Methode 2: Draai aan de draaiknop (b) met de
klok mee om omhoog langs de
frequentieband te zoeken. Draai aan de
draaiknop tegen de klok in om omlaag
langs de frequentieband te zoeken.
Om te zoeken:
Druk één keer op de rechter pijltjesknop (c) en laat
deze los. De tunerfrequentie wordt verhoogd om
het eerste radiostation met acceptabele helderheid
te zoeken en stopt bij dat station. U kunt de rechter
pijltjestoets nogmaals indrukken om door te gaan
met zoeken naar een radiostation met een hogere
frequentie. U kunt de linker pijltjestoets indrukken om
radiostations met lagere frequenties te zoeken. De
zoekfunctie is beschikbaar in de AM en FM modi.
DE GEHEUGENKNOPPEN PROGRAMMEREN
U kunt tien FM en vijf AM radiostations onafhankelijk
van elkaar instellen. Nadat u de knoppen hebt
geprogrammeerd, schakelt door het indrukken van
1, 2, 3, 4, of 5 de radio automatisch naar het vooraf
ingestelde station.
1. Zet de stroom aan.
2. Stel de radio in op het gewenste station (zie
Afstel- en zoekfunctie).
3. Druk één van de gewenste geheugenknoppen
(f) in en houd deze ingedrukt. De
stationsinstelling begint te knipperen op de
LCD display (g). Houd de knop ingedrukt totdat
het knipperen stopt. De geheugenknop is nu
ingesteld.
4. Herhaal stappen 2 en 3 om de andere
geheugenknoppen in te stellen.
DE KLOK PROGRAMMEREN
1. Zet de stroom aan (zie Stroom/volumebeheer).
2. Druk de klokknop (e) in en houd deze ingedrukt
totdat de LCD display (g) begint te knipperen.
3. Druk op de juiste pijltjesknop (HR voor uren,
MIN voor minuten) om de tijd in te stellen.
OPMERKING: Als u niet binnen 5 seconden
een knop indrukt, keert de programmeerfunctie
automatisch terug naar de vorige instelling.
4. Als de tijd eenmaal is ingesteld, drukt u de
klokknop in en houdt u deze ingedrukt totdat de
tijd op de LCD display stopt met knipperen.
Belangrijke radio-opmerkingen
1. De radio speelt tot 8 uur op één enkele
batterijlading met behulp van een 18 Volt
batterij. Het gebruik van batterijen met een lager
voltage zorgt voor een kortere speeltijd.
2. De ontvangst varieert afhankelijk van de locatie
en de sterkte van het radiosignaal.
3. Bepaalde generatoren kunnen achtergrondruis
veroorzaken.
4. AM ontvangst is waarschijnlijk helderder als de
stroom door een batterij wordt geleverd.
5. Om de hulppoort (k) te gebruiken, steekt u de
uitgangsstekker van een CD of iPod®*/MP3speler in de poort (fig. 1). Het geluid van de
externe bron speelt af via de luidsprekers van
de DC013.
6. De stroomuitgang van de USB-poort (l) is een
verbindingspoort voor de stroomvoorziening van
apparaten met lage stroomvoorziening, zoals
mobiele telefoons, CD- en MP3-spelers.
* iPod is een geregistreerd handelsmerk van
Apple Inc.
ONDERHOUD
Uw DEWALT oplader/radio is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Continue
bevredigende bediening is afhankelijk van voldoende
zorg.
67
NEDERLANDS
Serviceopmerkingen
Er kan geen onderhoud door de gebruiker aan
dit product worden uitgevoerd. Er bevinden zich
geen onderhoudsonderdelen in de oplader/radio.
Onderhoud bij een erkend servicecentrum is
vereist om schade aan statisch gevoelige interne
componenten te voorkomen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van nietmetalen onderdelen van de oplader/
radio. Deze chemicaliën kunnen het
materiaal dat in deze onderdelen is
gebruikt verzwakken. Gebruik een doek
die uitsluitend met water en milde zeep
is bevochtigd. Laat nooit vloeistof in de
oplader/radio komen; dompel nooit enig
onderdeel van de oplader/radio in een
vloeistof.
INSTRUCTIES VOOR REINIGING VAN OPLADER/RADIO
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Ontkoppel de oplader
van de wisselstroomvoorziening voordat
u deze gaat reinigen. Vuil en vet kunnen
van de buitenzijde van de oplader/radio
worden verwijderd met een doek of een
zachte, niet-metalen borstel. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddelen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met deze oplader/radio
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
68
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Oplaadbare batterij
Deze batterijen met lange levensduur dienen te
worden opgeladen als ze onvoldoende stroom
leveren bij werkzaamheden waarbij dat vroeger
wel het geval was. Aan het eind van de technische
levensduur dient u de batterijen als gescheiden afval
aan te bieden, met het oog op het milieu:
NEDERLANDS
• Laat de batterij geheel leeglopen en verwijder ze
vervolgens uit de oplader/radio.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen kunnen worden
gerecycled. Breng ze naar uw dealer of een
plaatselijk inzamelingspunt. De ingezamelde
batterijen zullen worden gerecycled of correct
worden verwerkt.
DE VOLGENDE BATTERIJEN ZIJN COMPATIBEL MET DEZE
OPLADER/RADIO:
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
69
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
70
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
NORSK
LADER/RADIO
DC013
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-produkt. Års erfaring
gjennom produktutvikling og innovasjon gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partene for
profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Strømkilde
Nettspenning
Batterispenning
Batteritype
Ca. ladetid
Ladestrøm
Normalfunksjon
Utjevningsmodus
Vedlikeholdsmodus
Vekt
Sikringer:
Europa
min
DC013
AC/DC
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VAC
VDC
Angir brannfare.
Sikkerhetsanvisninger for
lader/radioer
• Ta ut batteripakken. Slå av før du lar den stå
ubetjent. Koble fra batteripakken når den ikke
brukes, før bytting av tilbehør og ekstrautstyr, og
før service.
Merking på lader/radio
Følgende piktogrammer vises på laderen/radioen:
Les instruksjonshåndboken.
230 V
16 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
lader/radioer
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DC013 lader/radio.
• Før du bruker laderen/radioen, må du lese alle
instruksjoner og advarselsmerker på laderen,
batteripakken og produktet som bruker
batteripakken.
• Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes
av personer (inklusive barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller
som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de
ikke er under oppsikt eller instruksjon i bruk
av apparatet fra en som er ansvarlig for deres
sikkerhet.
• Barn må være under oppsikt for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
FARE: Fare for elektrisk støt.
230 volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Dette kan føre til
elektrosjokk eller elektrisk støt.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Dette kan
føre til elektrosjokk.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. Bruk
kun DEWALT oppladbare batterier for
å redusere risikoen for skader. Andre
typer batterier kan sprekke og forårsake
person- og materiellskader.
71
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
72
FORSIKTIG: Når laderen er tilkoblet
kraftforsyningen kan de eksponerte
ladekontaktene inne i laderen
under visse forhold bli kortsluttet av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer
med strømførende egenskaper
inkludert, men ikke begrenset til, stålull,
aluminiumsfolie eller alle avleiringer av
metalliske partikler må holdes borte fra
kamrene på laderen. Koble alltid laderen
fra kraftforsyningen når det ikke er noen
batteripakke i kammeret. Koble fra
laderen før rengjøring.
IKKE forsøk å lade opp batteripakken med
noen annen lader/radio enn dem som er
oppgitt i denne håndboken. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å virke
sammen.
Hvis ledningen til strømforsyningen er skadet,
må den byttes umiddelbart av produsenten,
dennes servicerepresentant eller lignende
kvalifisert person for å hindre skade.
Denne laderen/radioen er ikke beregnet på
noen annen bruk enn å lade opp DEWALTbatterier. Enhver annen bruk kan føre til fare for
brann, elektrosjokk eller eklektisk støt.
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Trekk i kontakten i stedet for ledningen når
du kobler fra laderen. Dette reduserer risikoen
for skader på kontakten og ledningen.
Sørg for at ledningen er plassert slik at
ingen kan tråkke på dem, snuble i dem eller
på annet vis utsette dem for skade eller
belastning.
Ikke bruk en skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en uegnet
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektrosjokk eller elektrisk støt.
Ikke legg noe oppå lader/radioen eller legg
den på mykt underlag som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at den blir
for varm innvendig. Plasser lader/radioen i en
posisjon borte fra alle varmekilder.
Ikke bruke lader/radioen med skadet ledning
eller plugg — få disse erstattet omgående.
Ikke bruk lader/radioen hvis denne har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på gulvet
eller skadet på noen annen måte. Ta den
med til et autorisert reparasjonssenter.
Ikke demonter lader/radioen; ta den med
til et autorisert servicesenter når den
trenger service eller reparasjoner. Ukorrekt
remontering kan føre til fare for elektrosjokk,
elektrisk støt eller brann.
• Koble laderen fra strømuttaket før
rengjøring. Dette reduserer faren for
elektrosjokk. Å fjerne batteripakken reduserer
ikke denne faren.
• ALDRI forsøk å koble sammen 2 ladere.
• DC013 lader/radioen er designet for å gå på
standard 230V nettspenning. Ikke forsøk å
drive den med noen annen spenning. Dette
gjelder ikke laderen for kjøretøy.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Jordingsinstruksjoner
Laderen/radioen DC013 (230 V) må jordes. I tilfelle
feilfunksjon eller sammenbrudd, sørger jordingen for
en bane på minste motstand for elektrisk strøm for
å redusere faren for elektrisk støt. Laderen/radioen
er utstyrt med en ledning som har en utstyrsjordet
leder og en jordingsplugg. Pluggen må plugges inn i
en egnet kontakt som er riktig installert og jordet iht.
alle lokale forskrifter.
FARE: Feil tilkobling av utstyrets
jordleder eller det kan føre til fare for
elektrisk støt. Lederen med isolasjon
som har en ytre overflate som er
grønn med gule striper er utstyrets
jordleder. Hvis reparasjon eller bytte av
ledningen eller pluggen er nødvendig,
må ikke utstyrsjordlederen kobles til en
strømførende klemme. Reparasjoner
skal kun utføres av DEWALT
servicerepresentant. Ikke endre pluggen
som følger med laderen/radioen – hvis
den ikke passer i kontakten, må man få
en DEWALT reparatør til å installere riktig
kontakt.
FOR JORDET, STRØMDREVET LADER/RADIO 16A OG
LAVERE OG BEREGNET FOR BRUK PÅ EN NOMINELL
230 V FORSYNINGSKURS
Laderen/radioen er beregnet for bruk på en nominell
230 V kurs, og har en jordingsplugg som ser ut som
pluggen i følgende illustrasjon.
DC013
DC013 BD
NORSK
Ladere
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Laderen/radioen DC013 bruker 7,2–18 V NiCd-,
NiMH- og Li-Ion-batterier.
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Disse laderne krever ingen justering og er konstruert
for å være så enkle å bruke som mulig.
Ladeprosedyre (fig. 1, 2)
FARE: Fare for elektrisk støt. 230
volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Fare for elektrosjokk eller
elektrisk støt.
1. Plugg laderen/radioen inn i en passende nettstikkontakt eller generator.
2. Sett inn batteripakken i ladekontakten (i).
Forsikre deg om at pakken er skikkelig satt inn i
laderen/radioen, lukk bakluken og fest låsen (h).
3. Det røde lyset foran på radioen (j) blinker
kontinuerlig for å indikere at ladingen har startet.
4. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står PÅ kontinuerlig.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
Problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning
når du bestiller nye batteripakker. Se diagrammet
bakerst i denne håndboken for kompatibilitet mellom
ladere og batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv. Å sette
inn eller fjerne batteriet fra laderen kan antenne
støv eller gasser.
• Lad batteriepakkene kun i DEWALT-ladere.
• Må IKKE sprutes på eller dyppes i vann eller
andre væsker.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40˚ C (105° F) (slik
som utenfor skur eller metallbygninger om
sommeren).
Forsinkelse for varm/kald pakke
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke
eller lader som har vårt utsatt for et
kraftig støt, mistet på gulvet eller skadet
på noen måte (f.eks. gjennomboret
av en spiker, truffet med en hammer,
tråkket på). Dette kan føre til elektrosjokk
eller elektrisk støt. Skadede batteripakker
må returneres til servicesenteret for å
resirkuleres.
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
ADVARSEL: Legg radioen på siden
på et stabilt underlag hvor den ikke
utgjør noen fare for snubling eller
velting. Ikke legg noe oppå radioen eller
plasser radioen på mykt underlag som
kan blokkere ventilasjonsåpningene og
Automatisk fornyelse
Automatisk oppdateringsmodus vil utlikne eller
balansere de individuelle cellene i batteripakken til sin
høyeste kapasitet. Batteripakker bør fornyes ukentlig
eller når batteriet ikke lenger yter samme mengde
arbeid.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
8 timer.
73
NORSK
føre til at den blir for varm innvendig.
Plasser radioen i en posisjon borte fra
alle varmekilder.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR NIKKEL
KADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID (NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten lekkasje av væske fra batteripakkens
celler kan inntreffe under ekstreme brukseller temperaturforhold. Dette indikerer ikke en
svikt.
Men hvis det ytre forseglingen er ødelagt:
a. og du får batterivæske på huden, må du
øyeblikkelig vaske denne med såpe og vann i
flere minutter.
b. og du får batterivæske på øynene, må
du skylle disse med rent vann i minst 10
minutter og søke øyeblikkelig medisinsk
tilsyn. (Medisinsk opplysning: Væsken er en
25-35% oppløsning av kaliumhydroksid.)
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig
skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken
kan eksplodere i en brann. Giftige gasser og
materialer oppstår når man brenner litium ionbatteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batterihette (fig. 3)
En beskyttende batterihette følger med for å
dekke over polene på en frakoblet batteripakke.
Uten beskyttelseshetten på plass kan løse
metallgjenstander kortslutte polene, forårsake
brannfare og skade batteripakken.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller verktøyet
(fig. 3A).
74
2. Sett beskyttelseshetten over polene umiddelbart
etter at du har tatt ut batteripakken fra laderen
eller verktøyet (fig. 3B).
ADVARSEL: Sørg for at den
beskyttende batterihetten er på plass
før du lagrer eller bårer en frakoblet
batteripakke.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Merker på lader og batteripakke
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Les brukerhåndboken før bruk.
Batteriet lades.
Batteriet er ladet.
Defekt batteri.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Lad ikke skadde batteripakker.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
Skal ikke utsettes for vann.
Defekte ledninger skal skiftes med
en gang.
NORSK
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
Elektrisk sikkerhet
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken
samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg
også for at spenningen på laderen samsvarer med
spenningen på strømnettet.
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk. Må
kun brukes på tørre steder.
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
Hvis tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALT
serviceorganisasjon.
Lader Li-Ion batteripakker.
Bruk av skjøteledning
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader
(se tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
1 Lader/radio
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Kontroller for skader på lader/radio, deler eller
tilbehør som kan ha oppstått under transporten.
• Ta deg tid til å lese grundig og forstå denne
bruksanvisningen før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modifiser aldri lader/
radio eller deler av den. Det kan føre til
materielle skader eller personskader.
a. Effekt/volumkontroll
b. Innstillingshjul
c. Piltknapper
d. Modus-knapp
e. Klokke-knapp
f. Minne-knapper
g. LCD-display
h. Lås batterilomme
i. Ladekontakt
j. Ladelampe
k. Hjelpeport
l. USB strømutgangsport
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: Ikke plasser lader/radioen
på steder der den utsettes for drypp
eller sprut.
Drift med vekselspenning (fig. 4)
Pakk ut strømledning og plugg den inn i en 115 eller
230 V AC veggkontakt.
Sette inn batteripakken (fig. 2)
ADVARSEL: Bruk bare DEWALT
batteripakker og ladere.
MERK: Pass på at batteripakken er helt oppladet.
Hvis batteripakken ikke gir tilstrekkelig kraft, må den
lades opp iht. bruksanvisningen til laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
1. Åpne låsen (h) for å åpne lokket til
batterilommen.
m. Knappecellebatterideksel
2. Sett batteripakken inn i kontakten til den sitter
skikkelig på plass.
n. Knappecellebatteri
3. Lukk lokket til batterilommen.
o. Uttak (DC013-GB, DC013-QW, DC013-BD)
75
NORSK
Betjene radioen (fig. 1, 2)
Laderen/radioen er utstyrt med minne for å lagre
klokkeslettet og minnekanalene du har valgt. Når
radioen står i stilling OFF, drives dette minnet av ett
knappecellebatteri som følger med laderen/radioen.
FOR Å INSTALLERE KNAPPECELLEBATTERIET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ADVARSEL: Når man bytter batteri, må
det byttes i samme merke og type. Sørg
for riktig polaritet (+ og –) når du bytter
batteriene. Batterier må ikke oppbevares
eller bæres slik at metallobjekter kan
komme i kontakt med eksponerte
batteriklemmer.
Slå av lader/radioen og koble den fra
nettilførselen.
Åpne batterilommen ved å løfte opp låsen til
batterilommen (h).
Skru ut skruen (p) på batteridøren (m).
Trykk ned på batteridørlåsen og trekk for å
åpne.
Sett inn knappecellebatteriet (n) iht. skjemaet
inne i knappecellebatteriområdet.
Lukk batteridøren, sett inn skruen og trekk til.
Lukk batterilommen ordentlig.
MERK: For å nullstille LCD-displayet, klokken og
forhåndsinnstillinger, tar du ut knappecellebatteriet
og setter det inn på nytt. Følg denne
fremgangsmåten hvis det virker som om skjermen
er låst.
EFFEKT/VOLUMJUSTERING
Metode 2: Drei innstillingshjulet (b) med urviseren
for å flytte oppover i frekvensbåndet. Drei
innstillingshjulet mot urviseren for å flytte
nedover i frekvensbåndet.
For å søke:
Trykk høyre pilknapp (c) én gang og slipp.
Tunerfrekvensen vil øke for å søke etter den første
radiostasjonen med akseptabel klarhet og stoppe på
denne stasjonen. Du kan trykke på høyre pilknapp
igjen for å fortsette å søke etter en radiostasjon ved
høyere frekvenser. Du kan trykke venstre pilknapp
for å søke etter radiostasjoner ved lavere frekvenser.
Søkefunksjonen er tilgjengelig i AM- og FM-modus.
SLIK PROGRAMMERER DU MINNEKNAPPENE
Ti FM og fem AM radiostasjoner kan stilles inn
uavhengig. Når knappene er programmert og du
trykker 1, 2, 3, 4 eller 5, vil frekvensen øyeblikkelig
skifte til forhåndsinnstilt stasjon.
1. Slå på strømmen.
2. Still radioen på ønsket stasjon (se Innstillingseller søkefunksjon).
3. Trykk og holde en av de ønskede
minneknappene inne (f). Stasjonsinnstillingen
begynner å blinke i LCD-displayet (g). Fortsett å
holde knappen inne til blinkingen stopper. Nå er
minneknappen stilt inn.
4. Gjenta punkt 2 og 3 for å stille inn de andre
minneknappene.
SLIK PROGRAMMERER DU KLOKKEN
1. Slå på strømmen (se Justering av effekt/
volum).
1. For å slå på radioen, dreier du hjulet (a) med
urviseren til du hører et klikk.
2. Trykk og hold klokkeknappen (e) inne til LCDdisplayet (g) begynner å blinke.
2. Drei hjulet (a) med urviseren for å øke volumet.
Drei mot urvisere for å redusere volumet.
3. Trykk respektive pilknapp (HR for time; MIN for
minutt) for å justere tiden.
MODUS-FUNKSJON
For å velge en av modusfunksjonene (FM, AM eller
AUX), trykker du på modus-knappen (d) til du finner
ønsket funksjon. Hvis for eksempel radioen står
på FM, i øverste venstre del av LCD-displayet (g),
trykker du to ganger på modus-knappen for å skifte
til AUX.
INNSTILLINGS- ELLER SØKEFUNKSJON
Det er to innstillingsmetoder og én søkemetode for å
finne ønsket frekvens.
For å stille inn:
Metode 1: Trykk og holde høyre pilknapp (c)
inne for å flytte tuneren raskt oppover
frekvensbåndet. Slipp knappen når du har
nådd ønsket kanal. For å flytte tuneren
raskt nedover frekvensbåndet, trykk og
hold venstre pilknapp inne.
76
MERK: Hvis du ikke trykker en knapp
i løpet av 5 sekunder, vil klokkens
programmeringsfunksjon automatisk gå tilbake
til forrige innstilling.
4. Når klokkeslettet er innstilt, trykk og hold
klokkeknappen inne til klokkeslettet i LCDdisplayet slutter å blinke.
Viktige radiokommentarer
1. Radioen vil virke i inntil 8 timer på en enkelt
batterilading når det blir brukt 18 volt batteri.
Hvis man bruker batterier med lavere spenning,
vil det gi mindre driftstid.
2. Mottaket vil variere avhengig av sted og styrken
på radiosignalet.
3. Enkelte generatorer kan forårsake
bakgrunnsstøy.
NORSK
4. AM-mottak vil sannsynligvis være klarere ved
drift med batteripakke.
5. For å bruke hjelpeporten (k), plugger du pluggen
fra en CD- eller iPod®*/MP3-spiller inn i porten
(fig. 1). Lyden fra den eksterne kilden spiller
gjennom høyttalerne til DC013.
6. USB strømutgangsporten (l) er en kontakt
for lavspenningsenheter som for eksempel
mobiltelefoner, CD- og MP3-spillere.
* iPod er et registrert varemerke som eies av
Apple Inc.
VEDLIKEHOLD
Din DEWALT lader/radio er designet for å virke over
en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell.
Service
Konsulter din forhandler for ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Brukeren kan ikke utføre service på dette produktet.
Det er ingen deler inne i lader/radioen som skal
repareres av brukeren. Service må utføres på et
autorisert servicesenter for å unngå å skade statisk
følsomme komponenter inne i den.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
Rengjøring
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler
eller sterke kjemikalier for å rengjøre
ikke-metalliske deler av laderen/
radioen. Disse kjemikaliene kan svekke
materialene som brukes i disse delene.
Bruk en klut som bare er fuktet med
vann og mild såpe. Aldri la noen væske
trenge inn i laderen/radioen; aldri dypp
noen del av enheten i en væske.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
RENGJŸRING AV LADEREN/RADIOEN
ADVARSEL: Fare for elektrosjokk.
Koble laderen fra nettilførselen før
rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra utsiden av laderen/radioen ved hjelp
av en klut eller en myk, ikke-metallisk
børste. Ikke bruk vann eller noen
rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
v re farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med denne laderen/radioen.
For å redusere faren for skader bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes til dette produktet.
Oppladbare batteripakker
Denne batteripakken med lang levetid må lades opp
når den ikke lenger i stand til å produsere tilstrekkelig
kraft til jobber som tidligere lot seg enkelt utføre.
Deponer batteripakken på miljøvennlig måte når den
har nådd slutten på sin levetid:
• La batteripakken lades ut fullstendig og fjern
den deretter fra laderen/radioen.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler er resirkulerbare.
Ta dem med til din lokale forhandler eller en
lokal gjenvinningsstasjon. De innsamlede
batteripakkene vil bli resirkulert og deponert
forsvarlig.
77
NORSK
FŸLGENDE BATTERIER KAN LADES MED LADEREN/
RADIOEN:
78
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
79
PORTUGUÊS
CARREGADOR/RÁDIO
DC013
Parabéns!
Indica risco de choque eléctrico.
Optou por um produto da DEWALT. Longos anos
de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação
são apenas alguns dos argumentos que fazem da
DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Fonte de alimentação
Voltagem da rede eléctrica
VCA
Voltagem da bateria
VCC
Tipo de bateria
Tempo de carregamento aproximado min.
Corrente de carregamento
Modo normal
A
Modo de equalização
mA
Modo de manutenção
mA
Peso
kg
Fusíveis:
Europa
230 V
DC013
CA/CC
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
60/70
2,8
150
63
6,4
16 amperes, tomadas
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
80
Indica risco de incêndio.
Instruções de segurança para o
carregador/rádio
• Retire a pilha. Desligue o equipamento antes
de o deixar sem assistência. Retire a pilha
quando não estiver a ser utilizada antes de
mudar quaisquer acessórios ou dispositivos
complementares e antes da reparação.
Símbolos no carregador/rádio
O carregador/rádio apresenta os seguintes
símbolos:
Leia o manual de instruções.
Instruções de segurança
importantes para
carregadores/rádios
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para o carregador/rádio DC013.
• Antes de utilizar o carregador/rádio, leia todas
as instruções e consulte os símbolos de aviso
no carregador, na bateria e no produto que a
for utilizar.
• Este equipamento não se destina a ser
utilizado por pessoas (incluindo crianças)
com capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou falta de experiência ou
conhecimentos em relação à utilização do
mesmo, a menos que sejam supervisionadas
ou que tenham sido instruídas sobre a utilização
do equipamento por uma pessoa responsável
pela sua segurança.
• As crianças devem ser supervisionadas para
garantir que não brincam com o equipamento.
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Não permita a entrada de qualquer
líquido no carregador. Tal poderá
resultar em choque eléctrico.
CUIDADO: risco de queimadura.
Para reduzir o risco de ferimentos,
carregue apenas baterias recarregáveis
da DEWALT. Outros tipos de baterias
podem explodir, causando ferimentos e
danos.
CUIDADO: em determinadas
condições, com o carregador ligado à
tomada de electricidade, os contactos
de carregamento expostos do mesmo
podem entrar em curto-circuito devido
a um material estranho. Os materiais
estranhos de natureza condutora,
incluindo, entre outros, lã de aço, folha
de alumínio ou qualquer acumulação
de partículas metálicas, deverão ser
mantidos afastados dos orifícios
do carregador. Desligue sempre o
carregador da tomada de electricidade
quando não estiver inserida uma
bateria no mesmo. Da mesma forma,
desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de o limpar.
• NÃO carregue a bateria com um
carregador/rádio diferente do indicado
neste manual. O carregador e a bateria foram
especificamente concebidos para funcionar em
conjunto.
• No caso de o cabo de alimentação estar
danificado, este deverá ser substituído
imediatamente pelo fabricante, por um dos
seus agentes de assistência ou por uma
pessoa qualificada semelhante para evitar
qualquer risco para o utilizador.
• Este carregador/rádio não se destina a
qualquer outro fim sem ser carregar baterias
recarregáveis da DEWALT. Qualquer outra
utilização poderá resultar num risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador/rádio à chuva ou
à neve.
• Ao desligar o carregador da tomada de
electricidade, puxe a ficha e não o cabo. Isto
irá reduzir o risco de danos na ficha eléctrica e
no cabo.
• Certifique-se de que o cabo fica
posicionado de forma a não ser pisado,
fazer tropeçar ou ser sujeito de qualquer
outra forma a uma pressão excessiva ou
quaisquer danos.
• Não utilize qualquer extensão a menos que
seja absolutamente necessário. A utilização
de uma extensão inadequada poderá resultar
num risco de incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• Não coloque qualquer objecto em cima do
carregador/rádio nem coloque o mesmo
sobre uma superfície mole que possa
bloquear as ranhuras de ventilação e
causar um aquecimento interno excessivo.
Posicione o carregador/rádio num local
afastado de qualquer fonte de calor.
• Não utilize o carregador/rádio com o cabo
ou a ficha danificados. Mande-os substituir
imediatamente.
• Não utilize o carregador/rádio se este tiver
sido sujeito a uma pancada forte, tiver caído
ou tiver sido danificado de qualquer outra
forma. Leve-o a um centro de assistência
autorizado.
• Se for necessário reparar o carregador/
rádio, não o desmonte. Leve-o a um centro
de assistência autorizado. Se desmontar o
carregador/rádio e voltar a montá-lo de forma
incorrecta, tal poderá resultar num risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Desligue o carregador da tomada de
electricidade antes de efectuar qualquer
limpeza. Isto irá reduzir o risco de choque
eléctrico. Retirar a bateria não irá reduzir este
risco.
• NUNCA ligue 2 carregadores um ao outro.
• O carregador/rádio DC013 foi concebido
para funcionar com uma corrente eléctrica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador de automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Instruções de ligação à terra
O carregador/rádio DC013 (230 V) tem de ser ligado
à terra. No caso de um funcionamento anómalo
ou de uma avaria, a ligação à terra proporciona
um caminho de menor resistência para a corrente
eléctrica, de forma a reduzir o risco de choque
eléctrico. O carregador/rádio está equipado com
um cabo que possui um condutor e uma ficha
de ligação à terra. A ficha tem de ser ligada a
uma tomada apropriada que esteja instalada
correctamente e ligada à terra em conformidade
com todos os regulamentos e especificações locais.
PERIGO: a ligação incorrecta do
condutor de ligação à terra pode
resultar num risco de choque eléctrico.
81
PORTUGUÊS
O condutor de ligação à terra é o
condutor com isolamento que possui
uma superfície exterior verde com
riscas amarelas. Se for necessário
reparar ou substituir o cabo ou a
ficha, não ligue o condutor de ligação
à terra a um terminal com tensão.
Quaisquer reparações apenas devem
ser efectuadas por um agente de
assistência da DEWALT. Não modifique
a ficha fornecida com o carregador/
rádio. Se a ficha não couber na tomada
de electricidade, mande instalar uma
tomada apropriada através de um
agente de reparação da DEWALT.
CARREGADORES/RÁDIOS DE 16 A E MENOS, COM FIOS E
LIGAÇÃO À TERRA, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS
NUM CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DE 230 V NOMINAIS
O carregador/rádio destina-se a ser utilizado num
circuito de 230 V nominais e possui uma ficha de
ligação à terra semelhante à ficha apresentada na
ilustração seguinte.
DC013
DC013 BD
1. Ligue o carregador/rádio a uma tomada
de electricidade de CA ou a um gerador
apropriados.
2. Insira a bateria no receptáculo de carregamento
(i). Certifique-se de que a bateria está
totalmente encaixada no carregador/rádio,
feche a porta traseira e, em seguida, feche o
trinco (h).
3. A luz vermelha na dianteira do rádio (j) irá piscar
continuamente, indicando que o processo de
carregamento foi iniciado.
4. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Restauro automático
Carregadores
O carregador/rádio DC013 é compatível com
baterias de NiCd (Níquel-Cádmio), NiMH (NíquelHidreto de metal) e Li-Ion (Iões de lítio) com
voltagens entre 7,2 e 18 V.
Este carregador não requer qualquer ajuste e
foi concebido para funcionar da forma mais fácil
possível.
Processo de carregamento (fig. 1, 2)
PERIGO: risco de electrocussão.
Os terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores.
Tal poderá resultar em choque eléctrico
ou electrocussão.
82
O modo de restauro automático irá equalizar ou
restaurar as células individuais da bateria para a
respectiva capacidade máxima. A bateria deverá
ser restaurada semanalmente ou sempre que já não
proporcionar a autonomia habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual. Deixe a
bateria no carregador durante, pelo menos, 8 horas.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
PORTUGUÊS
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem. Consulte a tabela no final deste manual
para obter informações de compatibilidade sobre os
carregadores e as baterias.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue nem utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A inserção ou remoção da bateria
do carregador poderá inflamar estas poeiras ou
gases.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
da DEWALT.
• NÃO as sujeite a salpicos nem as submirja em
água ou noutros líquidos.
• Não guarde nem utilize o carregador e a
bateria em locais onde a temperatura possa
alcançar ou exceder 40˚ C (105° F) (tal como
em barracões no exterior ou edifícios de
metal no Verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
ATENÇÃO: quando o rádio não
estiver a ser utilizado, coloque-o
numa superfície estável onde
não possa originar qualquer risco
de tropeçamento ou queda. Não
coloque qualquer objecto em cima do
rádio nem coloque o mesmo sobre uma
superfície mole que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e causar
um aquecimento interno excessivo.
Posicione o rádio num local afastado de
qualquer fonte de calor.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL-CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUELHIDRETO DE METAL (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama.
• Poderá ocorrer uma pequena fuga de
líquido das células da bateria em condições
de utilização intensa ou de temperatura
extrema. Isto não significa que a bateria esteja
defeituosa.
No entanto, se houver uma ruptura do vedante
exterior:
a. e o líquido da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave-a imediatamente com
sabão e água durante vários minutos.
b. e o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os por água
limpa durante, no mínimo, 10 minutos e
procure imediatamente assistência médica
(nota médica: o líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se algum líquido da bateria
entrar em contacto com os seus olhos, passeos (abertos) por água durante 15 minutos
ou até a irritação passar. Se for necessária
assistência médica, o electrólito da bateria é
composto por uma mistura de carbonatos
orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
83
PORTUGUÊS
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria com defeito.
Atraso de bateria quente/fria.
Não testar com objectos condutores.
Tampa da bateria (fig. 3)
A tampa protectora da bateria é fornecida para
cobrir os contactos de uma bateria desligada. Sem
a tampa protectora colocada, objectos metálicos
soltos poderiam fazer os contactos entrar em
curto-circuito, originando um risco de incêndio e
danificando a bateria.
Não carregar baterias danificadas.
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT; outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
1. Retire a tampa protectora da bateria antes de a
colocar no carregador ou na ferramenta
(fig. 3A).
Não expor a ferramenta ao contacto
com água.
2. Coloque a tampa protectora sobre os
contactos imediatamente após retirar a bateria
do carregador ou da ferramenta (fig. 3B).
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
ATENÇÃO: certifique-se de que a
tampa protectora da bateria está
colocada antes de guardar ou
transportar uma bateria.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+
e Li-Ion.
Carrega baterias NiMH e NiCd.
Carrega baterias Li-Ion.
Consultar os dados técnicos quanto aos
tempos de carga.
Conteúdo da embalagem
Etiquetas no carregador e bateria
A embalagem contém:
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
1 Carregador/rádio
Ler o manual de instruções antes
de utilizar.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
84
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se o carregador/rádio, as peças ou
os acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
PORTUGUÊS
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique o
carregador/rádio nem qualquer peça
pertencente. Tal poderia resultar em
danos ou ferimentos.
a. Alimentação/controlo do volume
b. Sintonizador
c. Botões de seta
d. Botão de selecção do modo
e. Botão do relógio
f. Botões da memória
g. Visor de LCD
h. Trinco do compartimento da bateria
i. Receptáculo de carregamento
j. Luz de carregamento
k. Entrada auxiliar
l. Porta de saída de alimentação USB
m. Porta da pilha de botão
n. Pilha de botão
o. Tomadas (DC013-GB, DC013-QW, DC013-BD)
Segurança eléctrica
Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos
de alimentação. Além disso, certifique-se também
de que a voltagem do seu carregador corresponde
à da rede eléctrica.
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Utilize o equipamento apenas em locais
secos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é 1
mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desbobine sempre
o cabo na íntegra.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: não coloque o carregador/
rádio em locais onde este possa ser
exposto a líquidos.
Funcionamento com alimentação
de CA (fig. 4)
Desenrole o cabo de alimentação e ligue a
respectiva ficha a uma tomada de electricidade de
CA de 115 ou 230 V.
Inserir uma bateria (fig. 2)
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria está
totalmente carregada. Se a bateria não fornecer
alimentação suficiente, carregue-a de acordo com
as instruções neste manual.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
1. Liberte o trinco (h) para abrir a tampa do
compartimento da bateria.
2. Insira a bateria no receptáculo até esta ficar
totalmente encaixada.
3. Feche a tampa do compartimento da bateria.
Utilizar o rádio (fig. 1, 2)
O seu carregador/rádio inclui uma memória para
apresentar a hora actual e guardar as suas estações
de rádio favoritas. Quando o rádio está desligado,
a memória é alimentada por uma pilha de botão
incluída com o equipamento.
INSERIR A PILHA DE BOTÃO
ATENÇÃO: ao substituir a pilha, utilize
uma pilha nova da mesma marca e do
mesmo tipo. Além disso, insira a pilha
com a polaridade correcta (+ e –). Não
guarde nem transporte pilhas de forma
a que objectos de metal possam entrar
em contacto com os terminais expostos
das mesmas.
1. Desligue o carregador/rádio e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade.
2. Abra o compartimento da bateria levantando o
respectivo trinco (h).
85
PORTUGUÊS
3. Desaperte o parafuso (p) da porta da pilha (m).
4. Pressione o trinco da porta da pilha para baixo
e puxe-o para abrir a porta.
5. Insira a pilha de botão (n) de acordo com
o diagrama no interior do respectivo
compartimento.
6. Volte a colocar a porta da pilha, insira o
parafuso e aperte-o.
7. Feche o compartimento da bateria com
segurança.
NOTA: para apagar a memória e repor as
predefinições do equipamento, retire a pilha de
botão e volte a inseri-la. Da mesma forma, siga este
procedimento se os dados apresentados no visor
ficarem bloqueados.
ALIMENTAÇÃO/AJUSTE DO VOLUME
1. Para ligar o rádio, rode o controlo do volume (a)
para a direita até ouvir um estalido.
2. Rode o controlo do volume (a) para a direita
para aumentar o volume. Para diminuir o
volume, rode o controlo para a esquerda.
FUNÇÃO DE SELECÇÃO DO MODO
Para escolher um dos modos disponíveis (FM, AM
ou AUX), prima o botão de selecção do modo (d)
até o modo pretendido ser apresentado no visor.
Por exemplo, se o rádio estiver configurado no
modo FM, apresentado no canto superior esquerdo
do visor de LCD (g), prima o botão de selecção do
modo duas vezes para seleccionar o modo AUX.
FUNÇÃO DE SINTONIZAÇÃO OU PROCURA
Existem dois métodos de sintonização e um método
de procura para encontrar a frequência pretendida.
Sintonização:
Método 1: Mantenha premido o botão de seta para
a direita (c) para percorrer rapidamente
a banda de frequências no sentido
ascendente. Liberte o botão quando
alcançar a frequência pretendida. Para
percorrer rapidamente a banda de
frequências no sentido descendente,
mantenha premido o botão de seta para
a esquerda.
Método 2: Rode o sintonizador (b) para a direita
para percorrer a banda de frequências no
sentido ascendente. Rode o sintonizador
para a esquerda para percorrer a banda
de frequências no sentido descendente.
Procura:
Prima o botão de seta para a direita (c). O
sintonizador irá procurar a primeira estação de rádio
com uma recepção aceitável no sentido ascendente
86
da banda de frequências e parar nessa estação.
O botão de seta para a direita pode ser premido
novamente para continuar a procurar uma estação
de rádio numa frequência superior. O botão de seta
para a esquerda pode ser premido para procurar
estações de rádio em frequências inferiores. A
função de procura encontra-se disponível nos
modos AM e FM.
PROGRAMAR OS BOTÕES DA MEMÓRIA
Podem ser configuradas de forma independente
dez estações de rádio FM e cinco AM. Após
programar os botões, premir 1, 2, 3, 4 ou 5 irá
alterar instantaneamente a frequência para a da
estação predefinida.
1. Ligue a alimentação.
2. Sintonize a estação pretendida (consulte a
secção Função de sintonização ou procura).
3. Mantenha premido o botão da memória (f)
pretendido. A frequência da estação começa a
piscar no visor de LCD (g). Continue a premir
o botão até a frequência deixar de piscar. O
botão da memória está agora configurado.
4. Repita os passos 2 e 3 para configurar os
outros botões da memória.
PROGRAMAR O RELÓGIO
1. Ligue a alimentação (consulte a secção
Alimentação/ajuste do volume).
2. Mantenha premido o botão do relógio (e) até o
visor de LCD (g) começar a piscar.
3. Prima o botão de seta apropriado (HR para
as horas; MIN para os minutos) para acertar a
hora.
NOTA: se não premir qualquer botão durante
5 segundos, a funcionalidade de programação
do relógio irá regressar automaticamente à
configuração anterior.
4. Após o acerto da hora, mantenha premido o
botão do relógio até a hora apresentada no
visor de LCD deixar de piscar.
Notas importantes sobre o rádio
1. O rádio irá funcionar durante até 8 horas com
uma bateria de 18 volts. A utilização de baterias
com uma voltagem inferior irá, obviamente,
resultar numa menor autonomia.
2. A recepção irá variar em função do local e da
força do sinal de rádio.
3. Alguns geradores podem causar ruídos de
fundo.
4. A recepção no modo AM irá muito
provavelmente ser mais nítida se o rádio for
alimentado através de uma bateria.
PORTUGUÊS
5. Para utilizar a entrada auxiliar (k), ligue a ficha
de saída de um leitor de CDs ou de um iPod®*/
leitor de MP3 à mesma
(fig. 1). O som da fonte de áudio externa irá ser
reproduzido através dos altifalantes do DC013.
6. A porta de saída de alimentação USB (l) é
uma porta de ligação destinada a alimentar
dispositivos de baixa potência, tais como
telemóveis, leitores de CDs e leitores de MP3.
* iPod é uma marca comercial registada da
Apple Inc.
MANUTENÇÃO
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com este carregador/rádio
poderá ser perigosa. Para reduzir o
risco de ferimentos, apenas deverão
ser utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
O seu carregador/rádio da DEWALT foi concebido
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção adequada.
Proteger o meio ambiente
Notas de assistência
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
Este produto não é passível de ser reparado
pelo utilizador. Não existem quaisquer peças que
possam ser reparadas ou substituídas pelo utilizador
no interior do carregador/rádio. É necessário que
qualquer reparação seja efectuada num centro
de assistência autorizado para não danificar os
componentes internos sensíveis à electricidade
estática.
Limpeza
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar os componentes não metálicos
do carregador/rádio. Estes químicos
poderão enfraquecer os materiais
utilizados nestas peças. Utilize um
pano humedecido apenas com água e
sabão suave. Nunca permita a entrada
de qualquer líquido no carregador/
rádio; nunca submirja qualquer peça do
carregador/rádio num líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR/RÁDIO
ATENÇÃO: risco de choque eléctrico.
Desligue o carregador da tomada de
electricidade de CA antes de efectuar
qualquer limpeza. A sujidade e a
gordura podem ser retiradas do exterior
do carregador/rádio utilizando um pano
ou uma escova suave não metálica.
Não utilize água nem quaisquer
soluções de limpeza.
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
87
PORTUGUÊS
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada
quando não for capaz de fornecer alimentação
suficiente para trabalhos que eram anteriormente
realizados de forma fácil. Quando a bateria chegar
ao fim da respectiva vida útil, desfaça-se da mesma
de uma forma ambientalmente responsável:
• Esgote completamente a carga da bateria e,
em seguida, retire-a do carregador/rádio.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Entregue-as ao seu revendedor ou
num centro de reciclagem local. As baterias
recolhidas serão então recicladas ou eliminadas
de forma adequada.
ESTE CARREGADOR/RÁDIO É COMPATÍVEL COM AS
SEGUINTES BATERIAS:
88
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
89
SUOMI
LATAUSLAITE/RADIO
DC013
Onnittelut!
Laturin/radioiden turvallisuusohjeet
Olet valinnut DEWALT-laitteen. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Virtalähde
Verkkojännite
Akun jännite
Akkutyyppi
Latausaika
Latausvirta
Normaalitila
Tasapainotustila
Ylläpitotila
Paino
Sulakkeet:
Eurooppa
minuuttia
DC013
AC/DC
230–240
7,2–18
NiCd, NiMH, Li-ion
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VAC
VDC
Latauslaitteen/radion merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät latauslaitteessa/
radiossa:
Lue käyttöohje.
Tärkeitä latauslaitteita/radioita
koskevia turvallisuusohjeita
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DC013-laturille/
radiolle.
• Ennen latauslaitteen/radion käyttämistä lue kaikki
latauslaitteen, akun ja akkua käyttävän tuotteen
ohjeet ja varoitukset.
230 V
16 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
90
• Poista akkuyksikkö. Kytke laite pois päältä
ennen kuin jätät sen ilman valvontaa. Irrota
akkuyksikkö, kun tuotetta ei käytetä, ennen
tuotteen lisävarusteiden tai lisälaitteiden
vaihtamista ja ennen huoltoa.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten eikä
fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti
rajoittuneiden tai kokemattomien henkilöiden
käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo tai ohjaa laitteen käyttöä.
• Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä latauslaitteen sisään mitään
nestettä. Muutoin voi aiheutua
sähköisku.
VAROITUS: Palovamman vaara. Lataa
vain ladattavia DEWALT-akkuja vamman
vaaran vähentämiseksi. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
VAROITUS: Tietyissä tilanteissa
vieras esine voi aiheuttaa oikosulun
latauskoskettimiin, kun latauslaitteen
pistoke on pistorasiassa. Pidä sähköä
johtavat materiaalit, kuten teräsvilla,
alumiinifolio ja metallinkappaleet,
SUOMI
poissa akulle varatusta paikasta. Irrota
latauslaitteen pistoke aina pistorasiasta,
kun akkua ei ladata. Irrota pistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistamista.
• ÄLÄ yritä ladata akkua muussa kuin tässä
käyttöohjeessa kuvatussa latauslaitteessa/
radiossa. Latauslaite ja akku on suunniteltu
toimimaan yhdessä.
• Jos virtajohto vahingoittuu, toimita laite heti
valmistajalle, huoltokeskukseen tai pätevälle
sähköasentajalle johdon vaihtamiseksi, jotta
vältyt vaaroilta.
• Nämä latauslaitteet/radiot on suunniteltu
vain ladattavien DEWALT-akkujen
lataamiseen. Niiden käyttäminen muuhun
tarkoitukseen saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Älä altista latauslaitetta sateelle tai lumelle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Tämä vähentää
pistokkeen ja johdon vaurioitumisen vaaraa.
• Aseta johto sellaiseen paikkaan, että kukaan
ei astu sen päälle eikä kompastu siihen eikä
johto vaurioidu.
• Käytä jatkojohtoa vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Yhteensopimattoman
jatkojohdon käyttäminen saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Älä aseta latauslaitteen/radion päälle
mitään esineitä. Älä aseta latauslaitetta/
radiota pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia ilmanvaihtoaukot. Laite voi muutoin
kuumentua liikaa. Pidä latauslaite kaukana
lämpölähteistä.
• Latauslaite/radio DC013 on suunniteltu
toimimaan tavallisella 230 voltin
sähkövirralla. Älä yritä käyttää sitä muulla
jännitteellä. Tämä ei koske autolatauslaitetta.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Maadoitusohjeet
Latauslaite/radio DC013 (230 V) on maadoitettava.
Jos siihen tulee vika tai se särkyy, maadoitus johtaa
virran pois. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
Latauslaitteen/radion johdossa ja pistokkeessa
on maadoitus. Pistoke on yhdistettävä oikein
asennettuun ja määräysten mukaan maadoitettuun
pistorasiaan.
VAARA: Jos laitetta ei yhdistetä
maadoitettuun pistorasiaan, saattaa
aiheutua tulipalon tai sähköiskun vaara.
Vihreä keltaisilla raidoilla varustettu
johdin on maadoitusjohdin. Jos johto tai
pistoke on korjattava tai vaihdettava, älä
yhdistä maadoitusjohtoa jännitteiseen
koskettimeen. Korjaukset on teetettävä
DEWALT-huoltokorjaamossa.
Älä tee muutoksia latauslaitteen/
radion pistokkeeseen. Jos se ei sovi
pistorasiaan, vaihdata se DEWALThuoltokeskuksessa.
MAADOITETTU JOHDOLLA 230 VOLTIN JA 16 AMPEERIN
PISTORASIAAN YHDISTETTÄVÄ LATAUSLAITE/RADIO
Tämä latauslaite/radio on tarkoitettu käytettäväksi
230 voltin jännitteellä. Siinä on seuraavassa kuvassa
näkyvä maadoitettu pistoke.
DC013
• Älä käytä latauslaitetta, jos johto tai pistoke
on vaurioitunut. Korjauta ne heti.
• Älä käytä latauslaitetta/radiota, jos se
on pudonnut, saanut voimakkaan iskun
tai vaurioitunut. Vie se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
DC013 BD
• Älä pura latauslaitetta/radiota. Vie se
valtuutettuun huoltopisteeseen korjattavaksi.
Kokoaminen virheellisesti saattaa aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta
ennen puhdistamista. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskun vaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta
latauslaitetta toisiinsa.
Latauslaitteet
Latauslaitteessa/radiossa DC013 voidaan käyttää
7,2–18 voltin NiCd-, NiMH- tai Li-ion-akkuja.
Näitä latauslaitteita ei tarvitse säätää. Ne on
suunniteltu mahdollisimman helpoiksi käyttää.
91
SUOMI
Lataaminen (kuva [fig.] 1, 2)
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Sähköiskun vaara on
olemassa.
1. Yhdistä latauslaitteen/radion virtapistoke
pistorasiaan tai generaattoriin.
2. Aseta akku latauskoloon (i). Varmista, että akku
on tiukasti kiinni latauslaitteessa/radiossa. Sulje
luukku ja kiinnitä salpa (h).
3. Punainen latausvalo (j) radion etuosassa vilkkuu
jatkuvasti sen merkiksi, että lataaminen on
alkanut.
4. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo PALAA jatkuvasti.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja
jännite. Tämän käyttöohjeen lopussa näkyvässä
kaaviossa tietoja latauslaitteiden ja akkujen
yhteensopivuudesta.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
• Älä lataa akkua, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Akun
asettaminen latauslaitteeseen tai poistaminen
siitä voi sytyttää pölyn tai kaasut.
Lataaminen
• Lataa akut vain DEWALT-latauslaitteissa.
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
• ÄLÄ upota akkua veteen tai räiskytä sen päälle
vettä.
Lataustila
latautuu
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
kkua ei ladata
vaihda akku
ongelma
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistäminen
Automaattinen virkistäminen uudistaa akun kennot
huippukuntoisiksi. Akut on syytä virkistää viikoittain
tai kun niiden kapasiteetti heikkenee.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 8 tuntia.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroniuen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
92
• Älä säilytä tai käytä akkua tai työkalua
paikoissa, joissa lämpötila voi ylittää
40 ºC (105 ºF), esimerkiksi ulko- tai
metallirakennuksissa kesällä.
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
VAROITUS: Kun latauslaitetta/
radiota ei käytetä, aseta se
vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Älä aseta
radion päälle mitään esineitä. Älä aseta
radiota pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia ilmanvaihtoaukot. Latauslaite voi
muutoin kuumentua liikaa. Pidä radio
kaukana lämpölähteistä.
SUOMI
ERITYISET TURVAOHJEET NIKKELI-KADMIUM- (NiCD) TAI
NIKKELI-METALLIHYDRIDIAKUILLE (NiMH)
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa.
• Akusta voi vuotaa vähän nestettä, jos
sitä rasitetaan voimakkaasti tai käytetään
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Jos ulompi sinetti on murtunut:
a. ja akkunestettä pääsee iholle, pese se
huolellisesti pois hankaamalla saippualla ja
vedellä useiden minuuttien ajan.
b. ja akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin
ajan ja ota heti yhteys lääkäriin. (Tietoja
lääkärille: Neste on 25–35-prosenttista
natriumhydroksidia.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan.
Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille
Akun kansi (kuva 3)
Kun akku ei ole kiinni latauslaitteessa tai työkalussa,
suojaa sen navat kannella. Jos kansi ei ole
paikoillaan, irtonaiset metalliesineet voivat oikosulkea
navat, jolloin akku voi vaurioitua ja voi aiheutua
tulipalon vaara.
1. Irrota suojakansi ennen akun asettamista
latauslaitteeseen tai työkaluun (kuva 3A).
2. Aseta suojakansi paikoilleen, kun akku on
irrotettu latauslaitteesta tai työkalusta (kuva 3B).
VAROITUS: Kun akku ei ole kiinni
latauslaitteessa tai työkalussa, varmista,
että suojakansi on paikoillaan.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
Akku latautuu.
Akku on latautunut.
Akku on viallinen.
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
93
SUOMI
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTIN huoltoorganisaation kautta.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Jatkojohdon käyttäminen
Lataa Li-ioniakkuja.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 latauslaite/radio
1 käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko laturissa/radiossa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Älä koskaan muuta laturia/
radiota tai mitään sen osaa. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin / äänenvoimakkuuden säädin
b. Kanavanvalitsin
c. Nuolipainikkeet
d. Tilapainike:
e. Kellopainike
f. Muistipainikkeet
g. LCD-näyttö
h. Paristokotelon kansi
i. Latauskolo
j. Latauksen merkkivalo
k. Aux-liitäntä
l. USB-virransyöttöliitäntä
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Älä altista latauslaitetta/
radiota myöskään nesteroiskeille.
Käyttäminen verkkovirralla (kuva 4)
Kelaa sähköjohto auki ja yhdistä pistoke 115 tai 230
voltin vaihtovirtaa syöttävään pistorasiaan.
Akun asettaminen paikalleen
(kuva 2)
VAROITUS: Käytä vain DEWALT-akkuja
ja -latauslaitteita.
HUOMAUTUS: Varmista, että akku on ladattu
täyteen. Jos akku ei tuota tarpeeksi virtaa, lataa
akku latauslaitteen käyttöohjeen mukaisesti.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
1. Vapauta akkutilan kannen salpa (h).
2. Aseta akku latauskoloon pohjaan saakka.
3. Sulje akkutilan kansi.
m. Nappiparistokotelon luukku
Radion käyttäminen (kuvat 1, 2)
n. Nappiparisto
Latauslaitteessa/radiossa on muisti kellonajan ja
suosikkiradiokanavien tallentamiseksi. Kun radiosta
on katkaistu virta, muisti saa virtaa latauslaitteen/
radion nappiparistosta.
o. Pistorasiat (DC013-GB, DC013-QW,
DC013-BD)
Sähköturvallisuus
Tarkista aina, että akun jännite vastaa laitteen
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että
latauslaitteen jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Käytä
vain kuivissa paikoissa.
94
NAPPIPARISTON ASETTAMINEN PAIKOILLEEN
VAROITUS: Vaihda pariston tilalle
aina samanlainen paristo. Kun vaihdat
pariston, varmista, että sen navat
tulevat oikein päin. Älä säilytä tai kuljeta
SUOMI
paristoja siten, että metalliesineet voivat
osua pariston napoihin.
1. Katkaise radiosta virta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
2. Avaa paristokotelo nostamalla sen salpaa (h).
3. Irrota paristokotelon (m) ruuvi (p).
4. Paina paristokotelon salpaa ja vedä kansi auki.
5. Aseta nappiparisto (n) paikalleen
paristokoteloon merkityllä tavalla.
6. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen ja
kiristä ruuvi.
7. Sulje paristokotelo tiukasti.
HUOMAUTUS: Voit nollata LCD-näytön, kellon ja
radiokanavien ohjelmoinnit irrottamalla nappipariston
ja asettamalla sen uudelleen paikalleen. Toimi näin,
jos näyttö jumiutuu.
VIRRAN KYTKEMINEN JA ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
SÄÄTÄMINEN
1. Voit käynnistää radion kääntämällä
äänenvoimakkuuden säädintä (a) myötäpäivään,
kunnes kuulet napsahduksen.
2. Voit lisätä äänenvoimakkuutta kääntämällä
säädintä (a) myötäpäivään. Voit vähentää
äänenvoimakkuutta kääntämällä sitä
vastapäivään.
TILAN VALITSEMINEN
Voit valita FM-, AM- tai AUX-tilan painamalla
tilapainiketta (d), kunnes oikea tila on käytössä. Jos
esimerkiksi käytössä on FM-radio, sen merkki näkyy
LCD-näytön (g) vasemmassa yläkulmassa. Voit ottaa
käyttöön AUX-tilan painamalla tilapainiketta kahdesti.
VIRITTÄMINEN TAI ETSIMINEN
On kaksi menetelmää virittää radio halutulle
taajuudelle ja yksi menetelmä etsiä kanavia.
Virittäminen
Menetelmä 1: Voit vaihtaa taajuutta nopeasti
ylöspäin pitämällä oikealle osoittavaa
nuolipainiketta (c) painettuna.
Vapauta painike, kun haluttu
kanava on löytynyt. Voit vaihtaa
taajuutta nopeasti alaspäin pitämällä
vasemmalle osoittavaa nuolipainiketta
painettuna.
Menetelmä 2: Voit vaihtaa taajuutta ylöspäin
kääntämällä valitsinta (b)
myötäpäivään. Voit vaihtaa taajuutta
alaspäin kääntämällä valitsinta (b)
vastapäivään.
Etsiminen
Paina oikealle osoittavaa nuolipainiketta (c) kerran
ja vapauta se. Radio ryhtyy etsimään kanavia ja
pysähtyy ensimmäisen riittävän hyvin kuuluvan
radiokanavan kohdalle. Voit jatkaa radiokanavien
etsimistä painamalla oikealle osoittavaa
nuolipainiketta uudelleen. Voit etsiä radiokanavia
alemmilta taajuuksilta painamalla vasemmalle
osoittavaa nuolipainiketta. Etsimistoiminto on
käytettävissä kuunneltaessa FM- tai AM-lähetyksiä.
MUISTIPAINIKKEIDEN OHJELMOIMINEN
Voit ohjelmoida 10 FM- ja viisi AM-radiokanavaa
muistiin. Kun kanavat on ohjelmoitu, painikkeen 1, 2,
3, 4 tai 5 painaminen vaihtaa ohjelmoidulle kanavalle.
1. Kytke virta.
2. Viritä radio haluamallesi kanavalle (lisätietoja on
Virittäminen tai etsiminen -kohdassa).
3. Pidä jotain muistipainiketta (f) painettuna.
Kanava alkaa vilkkua näytössä (g). Pidä
painiketta edelleen painettuna, kunnes
vilkkuminen päättyy. Kanava on nyt ohjelmoitu
muistipainikkeeseen.
4. Voit ohjelmoida muut muistipainikkeet
toistamalla kohtien 2 ja 3 toimet.
KELLONAJAN ASETTAMINEN
1. Käynnistä virta (lisätietoja on Virran kytkeminen
ja äänenvoimakkuuden säätäminen
-kohdassa).
2. Pidä kellonäppäintä (e) painettuna, kunnes
näyttö (g) alkaa vilkkua.
3. Aseta aika painamalla nuolipainikkeita. Voit
asettaa tunnit painamalla HR-painiketta ja
minuutit painamalla MIN-painiketta.
HUOMAUTUS: Jos et paina mitään painiketta
5 sekunnin kuluessa, kellon ohjelmoiminen
poistuu käytöstä automaattisesti.
4. Kun aika on asetettu, pidä kellonäppäintä
painettuna, kunnes näyttö lakkaa vilkkumasta.
Tärkeitä radiota koskevia tietoja
1. Radio toimii enintään 8 tuntia 18 voltin akulla.
Alhaisemman jännitteen omaavien paristojen
käyttäminen lyhentää tätä aikaa.
2. Vastaanoton laatu voi vaihdella alueittain ja
radiosignaalin voimakkuuden mukaan.
3. Tietyt generaattorit voivat aiheuttaa taustaääntä.
4. AM-lähetykset kuuluvat selkeämmin, kun radio
saa virtaa akusta.
5. Voit käyttää Aux-liitäntää (k) yhdistämällä
CD-soittimen, iPodin®* tai MP3-soittimen tähän
95
SUOMI
liitäntään (kuva 1). Ulkoisen lähteen lähettämä
ääni kuuluu DC013-laitteen kaiuttimista.
6. Voit yhdistää USB-virransyöttöliitäntään (l)
vain vähän virtaa kuluttavan laitteen, kuten
matkapuhelimen tai CD- tai MP3-soittimen.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
*iPod on Apple, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
HUOLTO
DEWALT-radio on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja
edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii
jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan oikein.
Huoltotiedot
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Latauslaitteen/
radion sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
osia. Se on toimitettava huollettavaksi valtuutettuun
huoltokeskukseen, jotta sen staattiselle sähkölle
herkät sisäosat eivät vaurioidu.
Puhdistaminen
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
latauslaitteen/radion muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä latauslaitteen/radion sisään. Älä
upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
LATAUSLAITTEEN/RADION PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
pistoke sähköpistorasiasta ennen
puhdistamista. Voit poistaa lian ja
rasvan latauslaitteen/radion ulkopinnasta
pyyhkimällä kankaalla tai harjaamalla
pehmeällä muulla kuin metallista
valmistetulla harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTLISÄVARUSTEITA ei ole testattu tämän
laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DEWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
96
Ladattava akku
Jos akun teho heikkenee, se on ladattava. Kun
akku on tullut elinkaarensa päähän, toimita se
kierrätykseen ympäristöystävällisellä tavalla.
• Käytä laitetta, kunnes akku tyhjenee. Irrota akku
latauslaitteesta/radiosta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-kennot voidaan
kierrättää. Vie ne jälleenmyyjälle tai
kierrätyskeskukseen. Ne toimitetaan
kierrätykseen.
SUOMI
SEURAAVAT AKUT OVAT YHTEENSOPIVIA TÄMÄN
LATAUSLAITTEEN/RADION KANSSA:
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
97
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
98
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
SVENSKA
LADDARE/RADIO
DC013
Gratulerar!
Du har valt en DEWALT-produkt. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Strömkälla
Starkströmsspänning
Batterispänning
Batterityp
Ung. laddningstid
Laddningsström
Normalläge
Utjämningsläge
Underhållsläge
Vikt
Säkringar:
Europa
min
DC013
AC/DC
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-jon
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
VAC
VDC
Anger brandfara.
Säkerhetsinstruktioner för laddare/
radio
• Ta ur batteripaketet. Stäng av om den lämnas
utan uppsikt. Ta bort batteripaketet när den inte
används, innan byte av tillbehör eller tillsatser
och innan service.
Märkningar på laddaren/radion
Följande bildikoner visas på laddaren/radion:
Läs instruktionshandboken.
230 V
16 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
Laddare/Radiomottagare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DC013 laddare/radio.
• Innan du använder laddaren/radion, läs alla
instruktioner och varnande märken på laddare,
batteripaket och på den produkt som använder
batteripaket.
• Denna apparat är inte avsedd för användning av
personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska,
sensoriska eller mentala förmågor, eller har
brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte
har fått överinseende eller instruktion rörande
användningen av apparaten av en person som
är ansvarig för deras säkerhet.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte
leker med apparaten.
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Elektrisk stöt eller
dödande elchock kan uppstå.
VARNING: Fara för stöt. Låt inte någon
vätska komma in i laddaren. Elektrisk
stöt kan uppstå.
SE UPP! Fara för brännskada. För att
minska risken för personskada, ladda
bara DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Andra typer av batterier kan
99
SVENSKA
spricka och orsaka personskada och
skada.
SE UPP! Under vissa förhållanden,
med laddaren inkopplad i
strömförsörjningen, kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande ämnen.
Främmande ämnen som är ledande,
såsom, men inte begränsade till, stål
ull, aluminiumfolie eller någon ansamling
av metalliska partiklar, bör hållas borta
från laddarens håligheter. Dra alltid
ur kontakten från strömförsörjningen
när det inte finns något batteripaket i
håligheten. Dra ur kontakten innan du
försöker rengöra.
• Försök INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare/radio än den i denna
handbok. Laddaren och batteripaketet är
specifikt konstruerade för att arbeta tillsammans.
• I händelse av skadad strömförsörjningssladd
måste strömförsörjningssladden omedelbart
bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud
eller liknande kvalificerad person, för att
förebygga eventuell fara.
• Dessa laddare/radiomottagare är inte
avsedda för några andra användningar
än att ladda DEWALTs uppladdningsbara
batterier. Ev. andra användningar skulle kunna
resultera i brandrisk, elektrisk stöt eller dödande
elchock.
• Utsätt inte laddaren/radion för regn eller
snö.
• Dra hellre i kontakten än i sladden när du
kopplar ifrån laddare. Detta minskar risken
för skada på den elektriska kontakten och på
sladden.
• Se till att du vet var sladden finns, så att
ingen trampar på den, snavar över den, eller
på annat sätt utsätter den för skada eller
dragspänning.
• Använd inte en förlängningssladd såvida den
inte är absolut nödvändig. Användning av en
oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i
brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren/
radion, och placera inte laddaren/radion
på en mjuk yta, som skulle kunna blockera
ventilationsspringorna och resultera i för
mycket intern värme. Placera laddaren/
radion på en plats långt bort från en eventuell
värmekälla.
• Använd inte laddaren/radion med skadad
sladd eller kontakt - byt omedelbart ut dem.
100
• Använd inte laddaren/radion om den har fåt
ett hårt slag, tappats eller på något sätt blivit
skadad. Ta den till ett godkänt servicecenter.
• Ta inte isär laddaren/radion; tag den till
ett godkänt servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering
kan resultera i risk för elektrisk stöt, dödande
elchock eller eldsvåda.
• Koppla bort laddaren från uttaget innan
du försöker göra någon rengöring. Detta
minskar risken för elektrisk stöt. Att ta bort
batteripaketet kommer inte att minska denna
risk.
• Försök ALDRIG att koppla ihop 2 laddare.
• DC013-laddaren/radion är konstruerad
att fungera på vanlig 230 V hushållsström.
Försök inte att använda den med någon
annan spänning. Detta gäller inte för
fordonsladdare.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Jordningsinstruktioner
Laddaren/radion DC013 (230 V) måste vara jordad.
För den händelse att den felfunktionerar eller slutar
fungera erbjuder jordning en minsta motståndets väg
för den elektriska strömmen, för att minska risken för
elektrisk stöt. Laddaren/radion är utrustad med en
sladd som har en utrustnings-jordande ledare och
en jordningskontakt. Kontakten måste vara isatt i ett
lämpligt uttag, som är korrekt installerat och jordat i
enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar.
FARA: Felaktig anslutning av
utrustningens jordningsledare kan
resultera i risk för elektrisk stöt. Den
ledare vars isolering har en utvändig
yta som är grön med gula ränder är
den utrustningsjordande ledaren. Om
reparation eller utbyte av sladden eller
kontakten är nödvändig, anslut inte
den utrustningsjordande ledaren till en
strömförande kontakt. Reparationer
får endast utföras av DEWALTs
serviceombud. Modifiera inte den
kontakt som levereras med laddaren/
radion – om den inte passar till uttaget,
få ett korrekt uttag installerat av ett
reparationsombud från DEWALT.
FÖR JORDAD, SLADD-ANSLUTEN LADDARE/
RADIO KLASSAD FÖR 16 A OCH LÄGRE OCH
AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ EN NOMINELL 230 V
STRÖMFÖRSÖRJNING
Laddaren/radion är avsedd för användning med
en strömförsörjning på nominellt 230 V, och har
en jordningskontakt som ser ut som kontakten i
följande illustration.
SVENSKA
DC013
Automatisk Uppfriskning
Automatiskt uppfriskningsläge jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaketet
till deras toppkapacitet. Batteripaket bör uppfriskas
varje vecka eller närhelst paketet inte längre levererar
samma mängd arbete.
DC013 BD
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 8 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
Laddare
DC013-laddaren/radion accepterar NiCd-, NiMHoch Li-jon-batterier i intervallet 7,2 V till 18 V.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. 1, 2)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
1. Plugga in laddaren/radion i ett lämpligt uttag för
växelström eller generator.
2. Skjut in batteripaketet i laddarens fack (i). Se till
att paketet är på plats helt och hållet i laddaren/
radion, slut bakre locket och sätt på spärren (h).
3. Den röda lampan på radions front (j) kommer
att blinka kontinuerligt, vilket indikerar att
laddningsproceduren har börjat.
4. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir PÅ
kontinuerligt.
OBS: För att säkerställa maximal prestation och
livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jon-batterierna,
ladda batteriet under minst 10 timmar före första
användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
Het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
Problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Detta verktyg kommer automatiskt att koppla från
det om det elektroniska skyddssystemet aktiveras.
Om detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren
till dess det är full-laddat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning. Kontrollera
med diagrammet i slutet av denna handbok
med avseende på kompatibilitet hos laddare och
batteripaket.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda eller använd inte batteriet i
explosiva atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Insättning eller borttagning av batteriet från
laddaren skulle kunna antända dammet eller
ångorna.
• Ladda endast batteripaketen i DeWALTs
laddare.
• Stänk eller sänk INTE ner i vatten eller andra
vätskor.
• Förvara eller använd inte verktyget och
101
SVENSKA
batteripaketet på platser där temperaturen
skulle kunna nå eller överskrida 40° C
(105° F) (såsom utanför skjul eller
metallbyggnader på sommaren).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
VARNING: När den inte används,
placera radion på en stadig yta, där
den inte kommer att orsaka fara
för snavande eller fallande. Placera
inga föremål ovanpå radion, och placera
inte radion på en mjuk yta, som skulle
kunna blockera ventilationsspringorna
och resultera i för mycket intern värme.
Placera radion på en plats långt bort
från en eventuell värmekälla.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR NICKELKADMIUM (NiCd) ELLER NICKEL-METALL HYDRID (NiMH)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden.
• Ett litet läckage av vätska från
batteripaketets celler kan förekomma
under extrema användnings- eller
temperaturförhållanden. Detta indikerar inte
fallering.
Emellertid, om den yttre förseglingen är bruten:
a. och batterivätskan hamnar på din hud, tvätta
omedelbart med tvål och vatten under flera
minuter.
b. och batterivätskan hamnar i dina ögon, spola
ur dem med rent vatten under minst 10
minuter, och uppsök omedelbar medicinsk
tillsyn. (Medicinsk notering: Vätskan är en
25-35 % lösning av kaliumhydroxid.)
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
102
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batterilock (fig. 3)
Ett skyddande batterilock följer med för att täcka
kontakterna på ett borttaget batteripaket. Utan
det skyddande batterilocket på plats skulle lösa
metallföremål kunna kortsluta kontakterna, orsaka en
brandfara och skada batteripaketet.
1. Tag av det skyddande batterilocket innan du
placerar batteripaketet i laddaren eller verktyget
(fig. 3A).
2. Placera det skyddande locket över kontakterna
omedelbart efter att ha tagit bort batteripaketet
från laddaren eller verktyget (fig. 3B).
VARNING: Försäkra dig om att det
skyddande batterilocket sitter på plats
innan du förvarar eller bär ett borttaget
batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBS: Batteripaket med li-jon-batterier bör vara
full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
SVENSKA
Etiketter på laddare och batteripaket
Förpackningsinnehåll
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Förpackningen innehåller:
1 Laddare/radio
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
Läs bruksanvisningen före användandet.
• Kontrollera om det finns skador på laddaren/
radio, på delar eller tillbehör som kan tänkas ha
uppstått under transporten.
Batteri laddas.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Batteri laddat.
Batteri defekt.
Fördröjning för varmt/kallt paket.
Stick inte in ledande föremål.
Beskrivning (fig. 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig laddaren/
radion eller någon del av den. Skada
eller personskada kan uppstå.
a. Effekt/volymkontroll
b. Avstämningsratt
c. Pilknappar
d. Läge-knapp
Ladda inte skadade batteripaket.
e. Klock-knapp
Använd enbart med DEWALT
batteripaket; andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
g. LCD-skärm
Utsätt inte för vatten.
k. Extraport
f. Minnesknappar
h. Batterifackets spärr
i. Laddningsfack
j. Laddningsljus
l. USB-port för strömmatning
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
m. Lock för knappcellsbatteri
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
o. Uttag (DC013-GB, DC013-QW, DC013-BD)
n. Knappcellsbatteri
Elektrisk Säkerhet
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan. Se
också till att spänningen hos din laddare motsvarar
den hos din starkströmsförsörjning.
VARNING: Risk för elektrisk stöt.
Använd endast på torra platser.
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Laddar batteripaket Li-Ion.
Användning av Förlängningssladd
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
103
SVENSKA
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: Placera inte laddaren/radion
på platser där den kan bli utsatt för
droppande eller stänk.
Växelströmsdrift (fig. 4)
2. Öppna batterifacket genom att lyfta upp
batterifackets spärr (h).
3. Skruva bort skruven (p) på batteriets lock (m).
4. Tryck ner på batteriets lockspärr och dra för att
öppna.
5. Sätt in knappcellsbatterierna (n) i enlighet med
diagrammet inuti knappcellsbatteriets hållare.
6. Sätt tillbaka batteriets lucka, sätt in skruven och
dra åt.
7. Stäng batterifacket ordentligt.
OBS: För att återställa LCD-skärmen, klocka och
förinställningar, ta ut knappcellsbatteriet och sätt
tillbaks det. Följ denna procedur om skärmen
förefaller att låsa sig.
JUSTERING AV EFFEKT/VOLYMKONTROLL
Linda ut starkströmssladden och sätt in kontakten i
ett 115 eller 230 V växelströms vägguttag.
1. För att sätta på radion, vrid ratten (a) medurs
tills du hör ett klick.
Insättning av ett batteripaket (fig. 2)
2. Vrid ratten (a) medurs för att höja ljudet. För att
sänka ljudet, vrid moturs.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
OBS: Se till att ditt batteripaket är helt uppladdat.
Om batteripaketet inte producerar tillräcklig effekt,
ladda batteripaketet genom att följa instruktionerna i
laddarens handbok.
OBS: För att säkerställa maximal prestation och
livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jon-batterierna,
ladda batteriet under minst 10 timmar före första
användning.
1. Lossa spärren (h) för att öppna batterifackets
lock.
2. Skjut in batteripaketet i facket, tills det sitter helt
och hållet på plats.
3. Stäng batterifackets lock.
Att använda radion (fig. 1, 2)
Din laddare/radio är utrustad med minnesförmåga
för att spara tiden och dina valda minneskanaler. När
radion är i OFF-läge (AV) drivs denna minnesförmåga
av ett knappcellsbatteri som är inkluderat med
laddaren/radion.
ATT INSTALLERA KNAPPCELLSBATTERIET
VARNING: Vid byte av batteri, byt ut det
mot samma varumärke och typ. Observera
korrekt polaritet (+ och –) vid byte av
batterier. Förvara inte eller bär batterier så
att metallföremål kan komma i kontakt med
exponerade batterikontakter.
1. Stäng av laddaren/radion och dra ur kontakten
från strömkällan.
104
LÄGESFUNKTION
För att välja en av lägesfunktionerna (FM, AM eller
AUX) tryck på lägesknappen (d) tills den önskade
funktionen har hittats. Till exempel, om radion är på
FM, som ses i övre vänstra delen av LCD-skärmen
(g), tryck lägesknappen två gånger för att ändra till
AUX.
AVSTÄMNINGS- ELLER SÖKFUNKTION
Det finns två inställningsmetoder och en sökmetod
för att hitta den önskade frekvensen.
För att ställa in:
Metod 1: Tryck in och håll ner den högra pilknappen
(c) för att snabbt flytta upp mottagaren
på frekvensbandet. Släpp knappen när
den önskade kanalen har uppnåtts. För
att snabbt flytta ner mottagaren längs
frekvensbandet, tryck in och håll ner den
vänstra pilknappen.
Metod 2: Vrid inställningsratten (b) medurs för
att flytta uppåt på frekvensbandet. Vrid
inställningsratten moturs för att flytta nedåt
på frekvensbandet.
För att söka:
Tryck på den högra pilknappen (c) en gång och
släpp upp. Mottagarens frekvens kommer att öka,
för att söka efter först radiostation med acceptabel
styrka, och stanna på den stationen. Den högra
pilknappen kan tryckas igen för att fortsätta söka
efter en radiostation på högre frekvenser. Den
vänstra pilknappen kan tryckas för att söka efter
radiostationer på lägre frekvenser. Sökfunktionen är
tillgänglig i AM- och FM-lägena.
SVENSKA
ATT PROGRAMMERA MINNESKNAPPARNA
UNDERHÅLL
Tio FM- och fem AM-radiostationer kan ställas in
oberoende av varandra. Efter programmering av
knapparna kommer en tryckning på 1, 2, 3, 4 eller
5 att genast ändra frekvensen till den förinställda
stationen.
1. Sätt på strömmen.
2. Ställ in radion på önskad station (se
Avstämnings- eller Sökfunktion).
3. Tryck och håll in en av de önskade
minnesknapparna (f). Stationsinställningen börjar
blinka på LCD-skärmen (g). Fortsätt att hålla in
knappen tills blinkandet upphör. Minnesknappen
har nu ställts in.
4. Upprepa stegen 2 och 3 för att ställa in de
andra minnesknapparna.
Din DEWALT laddare/radio har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig vård.
ATT PROGRAMMERA KLOCKAN
1. Sätt på strömmen (se Justering av effekt/
volymkontroll).
2. Tryck och håll in klock-knappen (e) tills LCDskärmen (g) börjar blinka.
3. Tryck på den tillämpliga pilknappen (HR för
timme; MIN för minut) för att justera tiden.
OBS: Om du inte trycker på en knapp
inom 5 sekunder kommer klockans
programmeringsfunktion automatiskt att återgå
till den föregående inställningen.
4. När tiden väl har ställts in, tryck och håll in
klock-knappen tills tiden på LCD-skärmen slutar
blinka.
Viktiga Radio-noteringar
1. Radion kommer att gå upp till 8 timmar på
ett enda batteribyte, genom att använda ett
18-voltsbatteri. Om man använder batterier med
lägre spänning blir det kortare tid.
2. Mottagningen kommer att variera, beroende på
placering och på radiosignalens styrka.
3. Vissa generatorer kan ge upphov till
bakgrundsbrus.
4. AM-mottagning kommer med största
sannolikhet att vara klarare vid drift med ett
batteripaket.
5. För att använda extraporten (k), sätt in
utgångskontakten från en CD eller iPod®*/MP3spelare i porten (fig. 1). Ljudet från den externa
källan spelas upp via högtalarna på DC013.
6. USB-porten för strömmatning (l) är en
anslutningsport för att ge ström till apparater
med små strömbehov, såsom mobiltelefoner,
CD- och MP3-spelare.
Servicenoteringar
Denna produkt kan inte servas av användaren.
Det finns inga delar inuti laddaren/radion som
användaren kan åtgärda. Service på ett auktoriserat
service center erfordras för att undvika skada på
statiskt el-känsliga interna komponenter.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna av
laddaren/radion. Dessa kemikalier kan
försvaga de material som används i
dessa delar. Använd en trasa som bara
är fuktad med vatten och mild tvål.
Låt aldrig någon vätska komma in i
laddaren/radion; sänk aldrig ner någon
del av laddaren/radion i en vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE/RADIO
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens/radions utsida genom
att använda en trasa eller en mjuk ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
ihop med denna laddare/radio vara
riskabelt. För att minska risken för
personskada bör endast tillbehör som
rekommenderas av DEWALT användas
med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
* iPod är ett registrerat varumärke för Apple Inc.
105
SVENSKA
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
• Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur laddaren/radion.
• Li-jon-, NiCd- och NiMH-celler är
återvinningsbara. Tag dem till din återförsäljare
eller till en lokal återvinningsstation. De
insamlade batteripaketen kommer att återvinnas
eller kasseras på ett korrekt sätt.
106
FÖLJANDE BATTERIER ÄR KOMPATIBLA MED DENNA
LADDARE/RADIO:
DE9057
DE9084
7.2 V
7.2 V
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9062
DE9061
9.6 V
9.6 V
NiCd
NiCd
1.3 Ah
2.0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
14.4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1.3 Ah
2.0 Ah
2.4 Ah
2.6 Ah
2.0 Ah
1.1 Ah
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
107
TÜRKÇE
ŞARJ CIHAZI/RADYO
DC013
Tebrikler!
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Bir DEWALT ürününü tercih ettiniz. Uzun süreli
deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik
DEWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi
haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Veriler
DC013
Güç Kaynağı
AC/DC
Şebeke voltajı
VAC
Akü voltajı
VDC
Akü tipi
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-İyon
Yaklaşık şarj süresi
dk
60/70
Şarj akımı
Normal mod
Dengeleme modu
Bakım modu
A
mA
mA
2,8
150
63
Ağırlık
kg
6,4
230 V
16 Amper, şebeke
Sigortalar:
Avrupa
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için
şiddet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu
okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde
maddi hasara neden olabilecek,
yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
108
Yangın riskini belirtir.
Şarj Cihazı/Radyolar için
Güvenlik Talimatları
• Aküyü çıkarın. Gözetimsiz bırakmadan
önce kapatın. Akü kullanılmadığı zaman,
herhangi bir parça veya aksesuar
değiştirmeden veya bakıma almadan önce
aküyü çıkarın.
Şarj Cihazı/Radyo Üzerindeki
Etiketler
Şarj cihazı/radyo üzerinde aşağıdaki etiketler
bulunmaktadır:
Kullanım kılavuzunu okuyun.
Şarj Cihazı/Radyolar için
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz DC013
şarj cihazı/radyo hakkında önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazı/radyoyu kullanmadan önce,
şarj cihazı, akü ve aküyü kullanan ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı
etiketlerini okuyun.
• Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu kişi
tarafından nezaret edilmediği veya cihazın
kullanımına ilişkin eğitim verilmediği
takdirde çocuklar da dahil olmak üzere
fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli ya da
tecrübe ve bilgisi olmayan kişiler tarafından
kullanılmaması gerekmektedir.
• Cihazla oynamadıklarından emin olmak için
çocuklar kontrol altında bulundurulmalıdır.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt
elektrik vardır. İletken nesnelerle
temas etmeyin. Elektrik şokuna
veya elektrik sebebiyle ölüme neden
olabilir.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Herhangi bir sıvının şarj cihazının
içine girmesine izin vermeyin.
Elektrik çarpmasına yol açabilir.
DİKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece
şarj edilebilen DEWALT marka
aküleri şarj edin. Diğer akü türleri,
yaralanma veya hasara yol açacak
şekilde infilak edebilir.
DİKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki
şarj temas noktaları, yabancı
maddelerle kısa devre yapabilir.
Çelik yünü, alüminyum folyo veya
metalik parça birikmesi gibi iletken
niteliği olan yabancı maddeler, şarj
etme yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuva içinde akü yokken, daima şarj
cihazının güç kaynağı bağlantısını
kesin. Temizlemeye kalkışmadan
önce şarj cihazının fişini prizden
çekin.
Aküyü, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde başka şarj cihazı/radyolarla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı
ve akü, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
Elektrik kablosu hasarlıysa tehlikeleri
önlemek için bu kablo üretici firma, firmanın
yetkili servisi veya benzer kalifiye bir
eleman tarafından derhal değiştirilmelidir,
Bu şarj cihazı/radyolar, şarj edilebilen
DEWALT marka aküleri şarj etme dışında
herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır.
Başka amaçlarla kullanım, yangın, elektrik
şoku veya elektrikle ölüm riskine yol açabilir.
Şarj cihazı/radyoyu yağmura veya kara
maruz bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik fişi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilmeye
maruz kalabilir.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Uygun olmayan
uzatma kablosunun kullanılması, yangına,
elektrik şokuna veya elektrikle ölüme yol
açabilir.
• Şarj cihazı/radyonun üzerine herhangi
bir nesne yerleştirmeyin veya şarj
cihazı/radyoyu, havalandırma deliklerini
kapatabilecek ve aşırı iç ısınmaya
yol açabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazı/radyoyu tüm ısı
kaynaklarının uzağına konumlandırın.
• Şarj cihazı/radyoyu hasarlı bir kabloyla
veya fişle çalıştırmayın – bunları derhal
değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazı/radyoyu çalıştırmayın. Cihazı yetkili
bir servis merkezine götürün.
• Şarj cihazı/radyonun içini açmayın;
servis veya onarım gerekirse yetkili bir
servis merkezine götürün. Hatalı olarak
yeniden monte edilmesi, elektrik şoku,
elektrikle ölüm veya yangın gibi risklere yol
açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik
şoku riskini azaltacaktır. Aküyü çıkarmak
riski azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• DC013 şarj cihazı/radyo, standart 230V
şebeke elektriği ile çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Başka herhangi bir
voltajla kullanmaya çalışmayın. Bu, araç
şarj cihazı için geçerli değildir.
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
Topraklama Talimatları
DC013 (230 V) şarj cihazı/radyo
topraklanmalıdır. Arıza veya bozulma
durumunda topraklama, elektrik çarpması
riskini azaltmak için elektrik akımına direnci
en düşük olan bir yol sağlar. Şarj cihazı/radyo,
ekipman topraklama iletkeni ve topraklama fişi
olan bir kablo ile donatılmıştır. Fiş, yerel tüm
yönetmelik ve tüzüklere uygun olarak düzgünce
monte edilmiş ve topraklanmış uygun bir prize
takılmalıdır.
TEHLİKE: Ekipman topraklama
iletkeninin düzgün bağlanmaması
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Dış yüzeyi yeşil, üzerinde sarı
çizgiler olan iletken ekipmanın
topraklama iletkenidir. Kablo veya
fişin onarılması ya da değiştirilmesi
gerekliyse ekipmanın topraklama
109
TÜRKÇE
iletkenini akım taşıyan bir bağlantı
ucuna bağlamayın. Onarımlar
sadece yetkili DEWALT servisi
tarafından yapılmalıdır. Şarj cihazı/
radyo ile birlikte verilen fişin üzerinde
değişiklik yapmayın, prize girmiyorsa
DEWALT servisine uygun bir priz
taktırın.
ANMA AKIMI 16A VEYA DAHA DÜŞÜK
OLAN, NOMINAL 230 V ŞEBEKE VOLTAJI
ILE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ
TOPRAKLI, KABLOLU ŞARJ CIHAZI/RADYO
IÇIN
Şarj cihazı/radyo nominal 230 V şebeke voltajı
ile kullanılmak içindir ve aşağıdaki şekildeki fişe
benzeyen topraklı bir fişe sahiptir.
DC013
3. Radyonun ön kısmındaki kırmızı ışığın
(j) sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
4. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion akülerden
maksimum performans ve kullanım ömrü elde
etmek için aküyü ilk defa kullanmadan önce en
az 10 saat şarj edin.
Şarj İşlemi
Akünün şarj durumu için aşağıdaki tabloya
bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
– – – – – –
tamamen şarj oldu
–––––––––––
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––– – ––– –
aküyü değiştirin
•••••••••••
sorun
•• •• •• ••
Otomatik Yenileme
DC013 BD
Otomatik yenileme modu, aküdeki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini
veya dengelenmesini sağlayacaktır. Aküler
haftada bir ya da akü artık aynı miktarda iş
çıkarmadığı zaman yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az 8
saat şarj cihazında bırakın.
Şarj cihazları
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
DC013 şarj cihazı/radyo ile 7,2–18 V NiCd,
NiMH ve Li-Ion aküler şarj edilebilir.
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
Bu şarj cihazları ayarlama gerektirmez ve
kullanımı mümkün olduğunda kolay olacak
şekilde tasarlanmışlardır.
Şarj Prosedürü (şek. [fig.] 1, 2)
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt
elektrik vardır. İletken nesnelerle
temas etmeyin. Elektrik çarpması
veya elektrikle ölüm tehlikesi.
1. Şarj cihazı/radyonun fişini uygun bir prize
veya jeneratöre takın.
2. Aküyü şarj yuvasına (i) takın. Akünün şarj
cihazı/radyoya tam olarak oturduğunu
kontrol edin, arka kapağı kapatın ve
mandalı (h) kilitleyin.
110
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, akü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj
cihazına yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını
bekleyin.
TÜRKÇE
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek akü sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun. Şarj
cihazları ile akülerin uyumluluğuna ilişkin olarak
bu kılavuzun son kısımda verilen tabloya bakın.
Akü, kutudan şarjlı olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra
belirtilen şarj prosedürlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Yanıcı sıvıların, gazların ve tozun
bulunduğu ortamlar gibi patlayıcı
ortamlarda akü şarj etmeyin veya
kullanmayın. Aküyü şarj cihazına takar
veya çıkarırken toz veya gazlar tutuşabilir.
• Aküleri sadece DEWALT şarj cihazlarıyla
şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (çiviyle
delinmiş, çekiç darbesi almış,
üzerine basılmış) aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere servis
merkezine iade edilmelidir.
UYARI: Kullanmadığınız zaman,
radyoyu takılma veya düşme
tehlikesi oluşturmayan düz
bir yüzey üzerine yerleştirin.
Radyonun üzerine herhangi
bir nesne yerleştirmeyin veya
radyoyu, havalandırma deliklerini
kapatabilecek ve aşırı iç ısınmaya
yol açabilecek yumuşak bir
yüzeye yerleştirmeyin. Radyoyu
tüm ısı kaynaklarından uzağa
konumlandırın.
NİKEL KADMİYUM (NiCd) VEYA NİKEL
METAL HİDRİT (NiMH) İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın.
Akü ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
akü hücrelerinden az miktarda sıvı
sızabilir. Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış zarf kırılırsa:
a. ve akü sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve akü sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın.
Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca toksik buharlar ve
materyaller açığa çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir
sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak
15 dakika boyunca veya tahriş hissi geçene
kadar suyla yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse,
akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Akü Başlığı (şek. 3)
Takılı durumda olmayan bir akünün kontaklarını
örtmek üzere bir koruyucu akü başlığı verilmiştir.
Koruyucu başlığın yerinde olmaması halinde,
gevşek metal nesneler bu parçalara kısa devre
yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
aküye zarar verebilir.
111
TÜRKÇE
1. Aküyü şarj cihazına veya alete
yerleştirmeden önce koruyucu akü başlığını
çıkarın (şekil 3A).
2. Aküyü şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu başlığı kontakların
üzerine yerleştirin (şekil 3B).
UYARI: Takılı durumda olmayan bir
aküyü taşımadan veya saklamadan
önce koruyucu akü başlığının
yerleştirildiğinden emin olun.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru,
doğrudan güneş ışığı almayan, aşırı sıcak
ve soğuk olmayan yerlerdir. Optimum
akü performansı ve ömrü için kullanımda
değilken aküleri oda sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj
cihazına zarar vermez. Uygun şartlar
altında aküler, 5 yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave
olarak, şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan
etiketler aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Pil şarj oluyor.
Pil şarj oldu.
Pil arızalı.
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
112
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında
şarj edin.
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-Ion pil takımını
ateşe atmayın.
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
Şarj cihazı, Li-Ion pil takımlarını
şarj eder.
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Şarj cihazı/radyo
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Şarj cihazında/radyoda, parçalarda veya
aksesuarlarda nakliye sırasında hasar
oluşup oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice
okuyup anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1, 2)
UYARI: Şarj cihazını/radyoyu veya
bunların herhangi bir parçasını
asla değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Güç/Ses ayar düğmesi
b. Kanal ayar düğmesi
c. Ok düğmeleri
d. Mod düğmesi
e. Saat düğmesi
f. Hafıza düğmeleri
TÜRKÇE
g. LCD ekran
h. Akü yuvası mandalı
i. Şarj yuvası
j. Şarj ışığı
k. Yedek giriş
l. USB güç çıkış bağlantısı
m. Yassı pil kapağı
n. Yassı pil
o. Çıkışlar (DC013-GB, DC013-QW,
DC013-BD)
Elektrik Emniyeti
Her zaman akü voltajının, etiket plakasındaki
voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının şebeke voltajı
ile aynı olmasına dikkat edin.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi.
Sadece kuru ortamlarda kullanın.
Elektrik kablosu hasar görürse kablo, yetkili
DEWALT servisinden temin edebileceğiniz özel
olarak hazırlanmış kablo ile değiştirilmelidir.
Uzatma Kablosu Kullanma
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman
kabloyu tamamen makaradan çıkarın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Şarj cihazı/radyoyu
damlama ve su sıçramalarına maruz
kalabileceği yerlere koymayın.
Şebeke Voltajı ile Kullanma
(şek. 4)
Elektrik kablosunu açın ve 115 veya 230 V AC
duvar prizine takın.
Akünün Takılması (şek. 2)
UYARI: Sadece DEWALT marka akü
ve şarj aletleri kullanın.
NOT: Akünün tam şarjı olduğundan emin olun.
Akü yeteri kadar güç üretmiyorsa şarj cihazının
kullanma kılavuzundaki talimatları izleyerek
aküyü şarj edin.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion akülerden
maksimum performans ve kullanım ömrü elde
etmek için aküyü ilk defa kullanmadan önce en
az 10 saat şarj edin.
1. Akü yuvası kapağını açmak için mandalı (h)
çekin.
2. Aküyü tam olarak yerine oturuncaya dek
yuvaya sokun.
3. Akü yuvası kapağını kapatın.
Radyonun Kullanılması
(şekil 1, 2)
Şarj cihazı/radyonuz saati ve seçtiğiniz radyo
kanallarını hafızasına kaydetmek üzere
bir hafıza ile donatılmıştır. Radyo kapalı
konumdayken bu hafıza, şarj cihazı/radyo ile
verilen bir adet yassı pil ile beslenir.
YASSI PİLIN TAKILMASI
UYARI: Pili değiştirirken aynı marka
ve tipte pil ile değiştirin. Pilleri
değiştirirken + ve – uçlarının doğru
yöne bakmasına dikkat edin. Pilleri,
metal nesnelerin açıkta kalan pil
uçlarına temas edebileceği şekilde
saklamayın veya taşımayın.
1. Şarj cihazı/radyoyu kapatın ve fişini prizden
çekin.
2. Akü yuvası mandalını (h) kaldırarak akü
yuvasını açın.
3. Pil kapağında (m) bulunan vidayı (p) sökün.
4. Pil kapağı mandalını aşağı bastırarak
kapağı çekip çıkarın.
5. Yassı pil yuvasında bulunan şekle göre
yassı pili (n) takın.
6. Pil kapağını takın ve vidayı yerleştirerek
sıkın.
7. Akü yuvası kapağını iyice kapatın.
NOT: LCD ekranı, saati ve ön ayarları sıfırlamak
için yassı pili çıkarın ve yeniden takın. Ekranda
donma tespit edilirse bu prosedürü izleyin.
GÜÇ/SES AYARI
1. Radyoyu açmak için tık sesi duyana dek
düğmeyi (a) saat yönünde çevirin.
113
TÜRKÇE
2. Sesi artırmak için düğmeyi (a) saat yönünde
çevirin. Sesi azaltmak için saatin aksi
yönünde çevirin.
MOD FONKSİYONU
Mod fonksiyonlarından (FM, AM veya AUX)
birini seçmek için istediğiniz fonksiyon bulunana
dek mod düğmesine (d) basın. Örneğin radyo
FM modundaysa, LCD ekranın (g) sol üst
kısmında gözükür, AUX moduna geçmek için
mod düğmesine iki kere basın.
KANAL AYARLAMA VEYA ARAMA
FONKSIYONU
İstenilen frekansı bulmak için iki kanal ayarlama
yöntemi ve bir arama yöntemi vardır.
Kanal Ayarlama:
Yöntem 1: Kanal ayarının frekans bandında
artan yönde hızlı ilerlemesi için sağ
ok düğmesine (c) basın ve basılı
tutun. İstenilen kanala ulaşıldığında
düğmeyi bırakın. Kanal ayarının
frekans bandında azalan yönde hızlı
ilerlemesi için sol ok düğmesine
basın ve basılı tutun.
Yöntem 2: Frekans bandında artan yönde
ilerlemek için kanal ayar düğmesini
(b) saat yönünde çevirin. Frekans
bandında azalan yönde ilerlemek
için kanal ayar düğmesini saatin aksi
yönünde çevirin.
Arama:
Sağ ok düğmesine (c) bir kez basın ve
bırakın. Radyo frekansı artar, kabul edilebilir
sinyal seviyesindeki ilk istasyonu bulur ve bu
istasyonda durur. Daha yüksek frekanstaki
radyo kanallarını aramaya devam etmek için
sağ ok düğmesine tekrar basılabilir. Sol ok
düğmesine basarak daha düşük frekanstaki
radyo kanalları aranabilir. Arama fonksiyonu AM
ve FM modlarıyla kullanılabilir.
HAFIZA DÜĞMELERINI PROGRAMLAMA
FM ve AM kanalları bağımsız olarak
ayarlanabilir. Düğmeleri programladıktan
sonra 1, 2, 3, 4 veya 5’e basıldığında frekans,
önceden ayarlanmış kanala geçer.
1. Radyoyu açın.
2. Radyoyu istediğiniz kanala ayarlayın (bkz.
Kanal Ayarlama ve Arama Fonksiyonu)
3. İstediğiniz hafıza düğmelerinden (f) birine
basın ve basılı tutun. Kanal ayarı LCD
114
ekranda (g) yanıp sönmeye başlar. Yanıp
sönme durana dek tuşa basmaya devam
edin. Hafıza düğmesi ayarlanmıştır.
4. Diğer hafıza düğmelerini ayarlamak için 2
ve 3. adımları tekrarlayın.
SAATI AYARLAMA
1. Radyoyu açın (bkz. Güç/Ses Ayarı)
2. LCD ekran (g) yanıp sönmeye başlayana
dek saat düğmesine (e) basın ve basılı
tutun.
3. Saati ayarlamak için ilgili ok düğmesine
(saat için HR, dakika için MIN) basın.
NOT: 5 saniye içinde düğmeye basılmazsa
saat ayarlama özelliği otomatik olarak
önceki ayara döner.
4. Saat ayarlandıktan sonra LCD ekrandaki
saat yanıp sönmeyi kesene dek saat
düğmesine basın ve basılı tutun.
Önemli Radyo Notları
1. 18 volt akü kullanılarak tek şarjda radyo 8
saate kadar çalışır. Daha düşük voltajlı akü
kullanılması çalışma süresini kısaltır.
2. Radyo kanallarının çekmesi, bulunduğunuz
yere ve radyo sinyalinin gücüne bağlı olarak
değişir.
3. Bazı jeneratörler arka fonda gürültüye
neden olabilir.
4. AM kanallarının alınması, radyo aküden
beslendiğinde muhtemelen daha net olur.
5. Yedek girişi (k) kullanmak için CD veya
iPod®*/MP3 çaların çıkış jakını girişe takın
(şekil 1). Harici kaynağın sesi DC013’ün
hoparlörlerinden verilir.
6. USB güç çıkış bağlantısı (l) cep telefonları,
CD ve MP3 çalarlar gibi düşük güçle
çalışan cihazları çalıştırmak için kullanılır.
* iPod, Apple Inc.’in tescilli ticari markasıdır.
BAKIM
DEWALT şarj cihazı/radyo uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın yapılmasına bağlıdır.
Bakım Notları
Bu ürüne kullanıcı tarafından servis yapılamaz.
Şarj cihazı/radyonun içinde kullanıcı tarafından
bakımı yapılabilecek parça yoktur. Statik
TÜRKÇE
elektriğe karşı hassas dahili parçaların hasar
görmemesi için bakımın yetkili serviste
yapılması gereklidir.
Temizlik
UYARI: Şarj cihazı/radyonun metalik
olmayan parçalarını temizlemek
için asla solvent veya başka
sert kimyasal kullanmayın. Bu
kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeyi güçsüzleştirir. Sadece su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bir bez kullanın. Şarj cihazı/radyonun
içine asla sıvı girmesine izin
vermeyin; şarj cihazı/radyonun hiçbir
parçasını sıvıya daldırmayın.
ŞARJ CIHAZI/RADYO TEMIZLEME
TALIMATLARI
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bir bez veya
metalik olmayan yumuşak bir fırça
kullanılarak, şarj cihazı/radyonun
dışındaki kir ve yağ çıkartılabilir. Su
veya başka bir temizleme solüsyonu
kullanmayın.
Opsiyonel Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu şarj cihazı/radyo
ile birlikte kullanılması tehlikeli
olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması
ve paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine
yardımcı olur ve ham madde talebini
azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak
belediyenin atık sahalarında toplanması veya
yeni bir ürün aldığınızda satıcı tarafından geri
alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama
işlemi yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili DEWALT tamir acentelerinin
listesi ve satış sonrası servis ve bağlantıların
tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik
ömrünün tamamlanmasının ardından, çevreye
zarar vermeyecek şekilde bertaraf edin:
• Aküyü tamamen boşaltın ve şarj cihazı/
radyodan çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH aküler geri
dönüştürülebilir. Bunları yetkili servislere
veya yerel bir geri dönüşüm istasyonuna
götürün. Toplanan aküler uygun biçimde
yeniden değerlendirilecek veya imha
edilecektir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
115
TÜRKÇE
BU ŞARJ CİHAZI/RADYOYLA AŞAĞIDAKİ
AKÜLER UYUMLUDUR:
116
DE9057
7.2 V
NiCd
1.3 Ah
DE9084
7.2 V
NiMH
2.0 Ah
DE9062
9.6 V
NiCd
1.3 Ah
DE9061
9.6 V
NiCd
2.0 Ah
DE9074
12 V
NiCd
1.3 Ah
DE9071
12 V
NiCd
2.0 Ah
DE9075
12 V
NiCd
2.4 Ah
DE9501
12 V
NiMH
2.6 Ah
DE9094
14.4 V
NiCd
1.3 Ah
DE9091
14.4 V
NiCd
2.0 Ah
DE9092
14.4 V
NICd
2.4 Ah
DE9502
14.4 V
NiMH
2.6 Ah
DE9140
14.4 V
Li-Ion
2.0 Ah
DE9141
14.4 V
Li-Ion
1.1 Ah
DE9098
18 V
NiCd
1.3 Ah
DE9095
18 V
NiCd
2.0 Ah
DE9096
18 V
NiCd
2.4 Ah
DE9503
18 V
NiMH
2.6 Ah
DE9180
18 V
Li-Ion
2.0 Ah
DE9181
18 V
Li-Ion
1.1 Ah
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde
bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni
bir ilave niteliğinde olup profesyonel
bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
sözleşmeden doğan haklara veya
profesyonel olmayan, özel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz yasal haklara
hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde
geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü,
satın alma tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde, ilk denemenizde, performansı
sizi tam olarak tatmin etmediyse,
yetkili servise götürülüp; DEWALT
Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir
veya gerekirse tamir edilir. Bu haktan
yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere
teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan
ürünün değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili
DEWALT servislerinin listesi ve satış
sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
İnternette www.2helpU.com adresinde
mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
Yasal garanti süresi dahilinde tüm
DEWALT ürünleri satın alma tarihinden
itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya
mahsus olmak üzere ürününüz DEWALT
Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan
tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve
garanti kartı ibrazı gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
117
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
DC013
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα προϊόν της DEWALT Τα
έτη εμπειρίας, η προσεκτική ανάπτυξη
των προϊόντων και η καινοτομία έχουν
καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο
αξιόπιστους συνεργάτες για τους χρήστες των
επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
AC/DC
Τάση ηλεκτρικού δικτύου
VAC
Τάση μπαταρίας
VDC
Τύπος μπαταρίας
230–240
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-Ion
Χρόνος φόρτισης
κατά προσέγγιση
Ρεύμα φόρτισης
Κανονική λειτουργία
Λειτουργία
εξισορρόπησης
Λειτουργία συντήρησης
Βάρος
λεπτά
60/70
A
2,8
mA
mA
150
63
kg
6,4
230 V
16 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το
επίπεδο σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και
προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια
επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει
118
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Οδηγίες ασφαλείας για
φορτιστές/ραδιόφωνα
• Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την
αφήσετε χωρίς επίβλεψη. Αφαιρείτε το
πακέτο μπαταριών όταν δεν χρησιμοποιείται
η συσκευή, πριν την αντικατάσταση
οποιωνδήποτε αξεσουάρ ή προσαρτημάτων
και πριν το σέρβις.
Ενδείξεις επάνω στο φορτιστή/
ραδιόφωνο
Ασφάλειες:
Ευρώπη
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει υλική
ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
DC013
Τροφοδοσία
τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια
πρακτική που δεν έχει σχέση
με προσωπικό τραυματισμό και
Επάνω στο φορτιστή/ραδιόφωνο εμφανίζονται
τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για φορτιστές/ραδιόφωνα
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες
ασφάλειας και χρήσης για το DC013 φορτιστή/
ραδιόφωνο.
• Προτού χρησιμοποιήσετε το φορτιστή/
ραδιόφωνο, διαβάστε όλες τις οδηγίες και
τις προειδοποιητικές ενδείξεις επάνω στο
φορτιστή, την μπαταρία και το προϊόν στο
οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες, ή άτομα με έλλειψη
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη για να εξασφαλίζεται ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Στους ακροδέκτες
φόρτισης υπάρχει τάση 230 Volt.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του φορτιστή. Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας
προσωπικό τραυματισμό και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό ορισμένες
συνθήκες, ενώ ο φορτιστής είναι
συνδεδεμένος στην τροφοδοσία,
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
που βρίσκονται στο εσωτερικό
του φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από την ύπαρξη
ξένης ύλης. Οι ξένες ύλες αγώγιμης
φύσης όπως, ενδεικτικά, το άχυρο
σιδήρου, το φύλλο αλουμινίου
ή άλλου είδους συσσώρευση
μεταλλικών σωματιδίων, πρέπει
να διατηρούνται μακριά από
τις υποδοχές του φορτιστή. Να
αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή
από την τροφοδοσία όταν δεν
υπάρχει μπαταρία στην αντίστοιχη
υποδοχή. Να αποσυνδέετε το
φορτιστή προτού τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ προσπαθήσετε να φορτίσετε την
μπαταρία με φορτιστή/ραδιόφωνο άλλου
τύπου εκτός από αυτόν που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και
η μπαταρία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Σε περίπτωση κατεστραμμένου καλωδίου
τροφοδοσίας, το καλώδιο πρέπει
να αντικατασταθεί αμέσως από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του
ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο, για την αποφυγή
κάθε κινδύνου.
• Αυτοί οι φορτιστές/ραδιόφωνα δεν
προορίζονται για άλλη χρήση εκτός από
τη φόρτιση των επαναφορτιζόμενων
μπαταριών της DEWALT. Οποιαδήποτε
άλλη χρήση ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέτετε το φορτιστή/ραδιόφωνο σε
βροχή ή χιόνι.
• Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, να
τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι
από το ίδιο το καλώδιο. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ελαττώνεται ο κίνδυνος φθοράς στο
φις και το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε δεν μπορείτε
να το πατήσετε, να σκοντάψετε σε αυτό
ή να υποστεί άλλου είδους φθορά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιείτε προέκταση εκτός και
αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η χρήση
ακατάλληλης προέκτασης ενέχει κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στο
επάνω στο φορτιστή/ραδιόφωνο και
μην τοποθετείτε το φορτιστή/ραδιόφωνο
επάνω σε μαλακή επιφάνεια που μπορεί
να φράξει τις υποδοχές αερισμού
προκαλώντας εσωτερική υπερθέρμανση.
Τοποθετήστε το φορτιστή/ραδιόφωνο σε
σημείο μακριά από κάθε πηγή θερμότητας.
• Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή/
ραδιόφωνο όταν υπάρχει φθαρμένο
καλώδιο ή φις. Φροντίστε για την άμεση
αντικατάστασή τους.
• Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή/
ραδιόφωνο εάν υποστεί απότομο
χτύπημα, πτώση ή άλλου είδους φθορά
με οποιονδήποτε τρόπο. Φροντίστε για τη
μεταφορά του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή/
ραδιόφωνο. Εάν χρειαστεί σέρβις ή
επισκευή, φροντίστε για τη μεταφορά
του σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Η λανθασμένη επανασυναρμολόγηση ενέχει
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
119
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Αποσυνδέετε το φορτιστή από την
υποδοχή προτού τον καθαρίσετε. Έτσι
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Η αφαίρεση της μπαταρίας δεν ελαττώνει
αυτόν τον κίνδυνο.
• ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής/ραδιόφωνο DC013
είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί
σε τυπικό οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα
τάσης 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
αυτοκινήτου.
ΓΙΑ ΓΕΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΥΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 16 A Η ΛΙΓΟΤΕΡΟ, ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΤΑΣΗΣ 230 V
Ο φορτιστής/ραδιόφωνο προορίζεται για
χρήση σε κύκλωμα ονομαστικής τάσης 230 V
και διαθέτει γειωμένο βύσμα, όπως αυτό που
απεικονίζεται παρακάτω.
DC013
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οδηγίες γείωσης
Ο φορτιστής/ραδιόφωνο DC013 (230 V) πρέπει
να γειωθεί. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή
βλάβης, η γείωση παρέχει μια δίοδο ελάχιστης
αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για να
ελαττωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο
φορτιστής/ραδιόφωνο είναι εξοπλισμένος με ένα
καλώδιο που διαθέτει έναν αγωγό γείωσης του
εξοπλισμού και ένα βύσμα γείωσης. Το βύσμα
πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που
να έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με
όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η εσφαλμένη σύνδεση
του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού
ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ο αγωγός γείωσης εξοπλισμού
διακρίνεται από την πράσινη
εξωτερική επιφάνεια της μόνωσης
και την κίτρινη διαγράμμιση.
Εάν απαιτείται επιδιόρθωση ή
αντικατάσταση του καλωδίου ή
του βύσματος, μη συνδέετε τον
αγωγό γείωσης εξοπλισμού σε
ακροδέκτες που διαρρέονται από
ρεύμα. Οι εργασίες επιδιόρθωσης
πρέπει να διενεργούνται μόνο από
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT. Μην
τροποποιείτε το βύσμα που
παρέχεται με το φορτιστή/
ραδιόφωνο. Εάν το βύσμα δεν
ταιριάζει στην πρίζα, φροντίστε
για την εγκατάσταση κατάλληλης
πρίζας από τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT.
120
DC013 BD
Φορτιστές
Ο φορτιστής/ραδιόφωνο DC013 μπορεί να
δεχτεί μπαταρίες NiCd, NiMH και Li-Ion τάσης
7,2–18 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν ρύθμιση και
έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία τους να
είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 1, 2)
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Στους ακροδέκτες
φόρτισης υπάρχει τάση 230 Volt.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε το φορτιστή/ραδιόφωνο σε
κατάλληλη πρίζα AC ή γεννήτρια AC.
2. Εισάγετε την μπαταρία στην υποδοχή
φόρτισης (i). Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία
έχει εφαρμόσει πλήρως στο φορτιστή/
ραδιόφωνο, κλείστε την πίσω θύρα και
ασφαλίστε την ασφάλεια (h).
3. Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη στο εμπρός
μέρος του ραδιοφώνου (j) θα αναβοσβήνει
συνεχώς, υποδεικνύοντας ότι έχει ξεκινήσει
η διαδικασία φόρτισης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
ΑΝΑΜΜΕΝΗ συνεχώς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία
επί τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη
χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με
την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
– – – – – –
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––
Καθυστέρηση λόγω
θερμής/ ψυχρής μπαταρίας
––– – ––– –
Αντικαταστήστε την μπαταρία
•••••••••••
Πρόβλημα
•• •• •• ••
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης εξισορροπεί
ή αντισταθμίζει τις ξεχωριστές κυψέλες μιας
μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητα. Οι
μπαταρίες πρέπει να ανανεώνονται κάθε
εβδομάδα ή κάθε φορά που η μπαταρία δεν
αποδίδει στον ίδιο βαθμό.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 8 ώρες στον φορτιστή.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο
φορτιστής μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
φόρτισης μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή
εξασφαλίζεται η μέγιστη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση
και βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε
την μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό
καταλόγου και την τάση. Συμβουλευτείτε το
διάγραμμα στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου,
σχετικά με τη συμβατότητα ανάμεσα στους
φορτιστές και τις μπαταρίες.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη
όταν αφαιρείται από τη συσκευασία της.
Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον
φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
διαδικασίες φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίζετε και μη χρησιμοποιείτε την
μπαταρία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες,
όπως όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Η τοποθέτηση ή η
αφαίρεση της μπαταρίας από το φορτιστή
ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη στη
σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες αποκλειστικά σε
φορτιστές της DEWALT.
• ΜΗ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου
η θερμοκρασία μπορεί να προσεγγίσει
ή να υπερβεί τους 40° C (105° F) (όπως
σε εξωτερικά υπόστεγα ή μεταλλικά
κτίσματα το καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη
της μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει
υποστεί ζημιά, μην την εισάγετε
στον φορτιστή. Μη συνθλίβετε, μη
ρίχνετε κάτω και μην καταστρέφετε
την μπαταρία. Μη χρησιμοποιείτε
την μπαταρία ή τον φορτιστή εάν
υποστεί απότομο χτύπημα, πτώση
ή εάν πατηθεί από όχημα ή εάν
υποστεί άλλου είδους φθορά με
οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. διάτρηση
με καρφί, χτύπημα με σφυρί,
πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
121
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται
στο κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο,
τοποθετήστε το πλάγια σε
μια σταθερή επιφάνεια για
την αποφυγή του κινδύνου
ανατροπής ή πτώσης. Μην
τοποθετείτε κανένα αντικείμενο
στο επάνω στο ραδιόφωνο και
μην τοποθετείτε το ραδιόφωνο
επάνω σε μαλακή επιφάνεια που
μπορεί να φράξει τις υποδοχές
αερισμού προκαλώντας εσωτερική
υπερθέρμανση. Τοποθετήστε το
ραδιόφωνο σε σημείο μακριά από
κάθε πηγή θερμότητας.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η
ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς,
η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
• Κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης
ή θερμοκρασίας, ενδέχεται να
παρουσιαστεί μικρή διαρροή υγρού από
τις κυψέλες της μπαταρίας. Αυτό δεν
αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Ωστόσο, εάν υπάρχει ρήξη της εξωτερικής
στεγανοποίησης:
α. εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε
επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
αμέσως με νερό και σαπούνι επί αρκετά
λεπτά.
β. εάν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε
επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με
άφθονο καθαρό νερό επί τουλάχιστον
10 λεπτά και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
(Σημείωση για τους γιατρούς: Το υγρό
είναι διάλυμα 25-35% καυστικού καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά
ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση
πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί.
Κατά την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου
δημιουργούνται τοξικές αναθυμιάσεις και
υλικά.
122
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας
έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε
αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με
άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου
σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης
της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα
υγρών οργανικών υδρογονανθράκων και
αλάτων του λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών
μιας ανοιχτής μπαταρίας μπορούν
να προκαλέσουν ερεθισμό του
αναπνευστικού συστήματος. Αναπνεύστε
καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν
εκτεθεί σε σπινθήρα ή φλόγα.
Καπάκι μπαταρίας (εικ. 3)
Παρέχεται ένα προστατευτικό καπάκι για την
κάλυψη των επαφών μιας αποσυνδεδεμένης
μπαταρίας. Εάν δεν τοποθετηθεί το
προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα μπορούν να βραχυκυκλώσουν τις
επαφές, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και
καταστροφή στην μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι προτού
τοποθετήσετε την μπαταρία στον φορτιστή
ή το εργαλείο (εικ. 3A).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι
στις επαφές αμέσως μόλις αφαιρέσετε την
μπαταρία από τον φορτιστή ή το εργαλείο
(εικ. 3B).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι
έχει τοποθετηθεί το προστατευτικό
καπάκι προτού αποθηκεύσετε ή
μεταφέρετε μια αποσυνδεδεμένη
μπαταρία.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από
το άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική
ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες
σε θερμοκρασία δωματίου όταν δεν τις
χρησιμοποιείτε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως
και 5 έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή
και η μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν
από τη χρήση.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες
NiMH, NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH
και NiCd.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
Δείτε τα τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Φορτιστής/ραδιόφωνο
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες
της DEWALT; καθώς διαφορετικές
μπαταρίες ενδέχεται να υποστούν
διαρροή προκαλώντας προσωπικό
τραυματισμό και ζημιές.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια.
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για ζημιά στο φορτιστή/ραδιόφωνο,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί να
προκλήθηκε κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
σχολαστικά και να κατανοήσετε αυτό το
εγχειρίδιο πριν τη χρήση του προϊόντος.
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
τροποποιήσετε το φορτιστή/
ραδιόφωνο ή οποιοδήποτε μέρος
του. Θα μπορούσε να προκύψει
ζημιά ή τραυματισμός.
a. Κουμπί λειτουργίας/Χειριστήριο
έντασης ήχου
b. Καντράν ρύθμισης
c. Κουμπιά βέλους
d. Κουμπί τρόπου λειτουργίας
e. Κουμπί ρολογιού
f. Κουμπιά μνήμης
g. Οθόνη LCD
h. Ασφάλεια διαμερίσματος μπαταριών
i. Υποδοχή φόρτισης
j. Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
k. Βοηθητική υποδοχή
l. Θύρα εξόδου λειτουργίας USB
123
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
m. Θύρα δισκοειδούς μπαταρίας
n. Δισκοειδής μπαταρία
o. Έξοδοι (DC013-GB, DC013-QW,
DC013-BD)
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται
στην επιγραφή με τα δεδομένα. Επίσης,
βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή αντιστοιχεί
στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Να χρησιμοποιείται
μόνο σε χώρους χωρίς υγρασία.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω
της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του
φορτιστή σας (ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα).
Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2,
ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε
πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και
τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε
το φορτιστή/ραδιόφωνο σε μέρη
όπου μπορεί να εκτίθεται σε
σταγόνες ή πιτσιλίσματα.
Λειτουργία με ρεύμα AC (εικ. 4)
Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε
το σε πρίζα τοίχου τάσης 115 ή 230 V.
Τοποθέτηση μπαταρίας (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να
χρησιμοποιείτε μπαταρίες και
φορτιστές αποκλειστικά της DEWALT.
124
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι
πλήρως φορτισμένη. Εάν η μπαταρία δεν
παρέχει επαρκή ισχύ, φορτίστε την μπαταρία
σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου του
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία
επί τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη
χρήση.
1. Απελευθερώστε την ασφάλεια (h) για να
ανοίξει το κάλυμμα του τμήματος των
μπαταριών.
2. Εισάγετε την μπαταρία στην υποδοχή έως
ότου εφαρμόζει πλήρως.
3. Κλείστε το κάλυμμα του τμήματος των
μπαταριών.
Λειτουργία του ραδιοφώνου
(εικ. 1, 2)
Ο φορτιστής/ραδιόφωνο είναι εξοπλισμένος
με χωρητικότητα μνήμης για να αποθηκεύετε
την ώρα και τα κανάλια μνήμης που επιλέξατε.
Όταν το ραδιόφωνο είναι στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση), αυτή η χωρητικότητα
μνήμης τροφοδοτείται με ρεύμα από τη
δισκοειδή μπαταρία που περιλαμβάνεται με το
φορτιστή/ραδιόφωνο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΣΚΟΕΙΔΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν
αντικαθιστάτε την μπαταρία, να
τοποθετείτε πάντοτε μπαταρία της
ίδιας μάρκας και τύπου. Κατά την
αντικατάσταση των μπαταριών,
προσέχετε πάντοτε την πολικότητα
(+ και –). Μην αποθηκεύετε ή
μεταφέρετε μπαταρίες κατά τέτοιο
τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να
είναι δυνατό να έρθουν σε επαφή με
τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
1. Θέστε εκτός λειτουργίας το φορτιστή/
ραδιόφωνο και αποσυνδέστε το από την
τροφοδοσία.
2. Ανοίξτε το τμήμα των μπαταριών
ανασηκώνοντας την ασφάλεια του τμήματος
μπαταριών (h).
3. Ξεβιδώστε τη βίδα (p) στη θύρα μπαταριών
(m).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. Πιέστε προς τα κάτω τη θύρα του τμήματος
μπαταριών και τραβήξτε για να ανοίξει.
5. Τοποθετήστε τη δισκοειδή μπαταρία
(n) σύμφωνα με το διάγραμμα που
βρίσκεται στο εσωτερικό του τμήματος της
δισκοειδούς μπαταρίας.
6. Επανατοποθετήστε τη θύρα του τμήματος
μπαταριών, εισάγετε τη βίδα και συσφίξτε.
7. Κλείστε με ασφάλεια το τμήμα των
μπαταριών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να πραγματοποιήσετε
επαναφορά της οθόνης LCD, του ρολογιού και
των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, αφαιρέστε τη
δισκοειδή μπαταρία και επανατοποθετήστε την.
Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία εάν η οθόνη
φαίνεται να έχει κλειδώσει στη θέση της.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
1. Για να θέσετε το ραδιόφωνο σε λειτουργία,
περιστρέψτε δεξιόστροφα το καντράν (a)
έως ότου ακούσετε έναν ήχο κλικ.
2. Περιστρέψτε το καντράν (a) δεξιόστροφα
για να αυξήσετε την ένταση. Για να
ελαττώσετε την ένταση, περιστρέψτε
αριστερόστροφα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MODE (ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
Για να επιλέξετε έναν από τους τρόπους
λειτουργίας (FM, AM ή AUX), πιέστε το κουμπί
τρόπου λειτουργίας (d) έως ότου επιλέξετε την
επιθυμητή λειτουργία. Για παράδειγμα, εάν
το ραδιόφωνο είναι σε λειτουργία FM, όπως
φαίνεται στο επάνω αριστερά τμήμα της οθόνης
LCD (g), πιέστε δύο φορές το κουμπί τρόπου
λειτουργίας για να αλλάξετε σε AUX.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TUNE (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ) Η SEEK
(ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ)
Υπάρχουν δύο μέθοδοι συντονισμού και
μία μέθοδος αναζήτησης για την εύρεση της
επιθυμητής συχνότητας.
Για συντονισμό:
Μέθοδος 1: Πιέστε και κρατήστε πατημένο
το δεξιό κουμπί βέλους (c) για
να μετακινήσετε γρήγορα τον
δέκτη προς τα επάνω στη ζώνη
συχνοτήτων. Αφήστε το κουμπί
όταν φτάσετε στο επιθυμητό κανάλι.
Για να μετακινήσετε γρήγορα το
δέκτη προς τα κάτω στη ζώνη
συχνοτήτων, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το αριστερό κουμπί
βέλους.
Μέθοδος 2: Περιστρέψτε δεξιόστροφα το
καντράν ρύθμισης (b) για να
μετακινηθείτε προς τα επάνω στη
ζώνη συχνοτήτων. Περιστρέψτε
αριστερόστροφα το καντράν
ρύθμισης για να μετακινηθείτε προς
τα κάτω στη ζώνη συχνοτήτων.
Για αναζήτηση:
Πιέστε μία φορά το δεξιό κουμπί βέλους (c)
και αφήστε το. Η συχνότητα του δέκτη θα
αυξηθεί για να αναζητήσει τον πρώτο στη σειρά
ραδιοφωνικό σταθμό με αποδεκτή ευκρίνεια και
θα σταματήσει στο σταθμό αυτό. Είναι δυνατό
να πιέσετε πάλι το δεξιό κουμπί βέλους για να
συνεχιστεί η αναζήτηση ραδιοφωνικού σταθμού
σε υψηλότερες συχνότητες. Είναι δυνατό να
πιέσετε πάλι το αριστερό κουμπί βέλους για
να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς
σε χαμηλότερες συχνότητες. Η λειτουργία
αναζήτησης είναι διαθέσιμη και στους δύο
τρόπους λειτουργίας AM και FM.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ
MEMORY (ΜΝΗΜΗ)
Είναι δυνατό να οριστούν ανεξάρτητα δέκα
ραδιοφωνικοί σταθμοί στα FM και πέντε στα
AM. Αφού προγραμματίσετε τα κουμπιά,
εάν πιέσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 ή 5 θα
γίνει αμέσως μετάβαση στη συχνότητα του
προεπιλεγμένου σταθμού.
1. Θέστε το σύστημα σε λειτουργία.
2. Ρυθμίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό
σταθμό (ανατρέξτε στην ενότητα
Λειτουργία TUNE [Συντονισμός) ή SEEK
(Αναζήτηση]).
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ένα από τα
επιθυμητά κουμπιά μνήμης (f). Ο σταθμός
αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη LCD
(g). Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το
κουμπί, έως ότου η ένδειξη σταματήσει να
αναβοσβήνει. Τώρα το κουμπί μνήμης είναι
ρυθμισμένο.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να
ρυθμίσετε και άλλα κουμπιά μνήμης.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ
1. Θέστε το σύστημα σε λειτουργία (ανατρέξτε
στην ενότητα Λειτουργία/Ρύθμιση έντασης
ήχου).
2. Πιέστε και κρατήσε πατημένο το κουμπί
ρολογιού (e) έως ότου αρχίσει να
αναβοσβήνει η οθόνη LCD (g).
125
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
3. Πιέστε το κατάλληλο κουμπί βέλους (HR
για τις ώρες, MIN για τα λεπτά) για να
ρυθμίσετε την ώρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν πιέσετε κανένα
κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων, η
λειτουργία προγραμματισμού του ρολογιού
θα επιστρέψει αυτόματα στην προηγούμενη
ρύθμιση.
4. Αφού ρυθμίσετε την ώρα, πιέστε και
κρατήσε πατημένο το κουμπί ρολογιού έως
ότου σταματήσει να αναβοσβήνει η ώρα
στην οθόνη LCD.
Σημαντικές σημειώσεις για τα
ραδιόφωνα
1. Το ραδιόφωνο θα λειτουργεί έως 8 ώρες
με μία φόρτιση της μπαταρίας όταν
χρησιμοποιείται μπαταρία των 18 Volt.
Η χρήση μπαταριών χαμηλότερης τάσης θα
παρέχει μικρότερο χρόνο λειτουργίας.
2. Η λήψη θα εξαρτάται από τη θέση και την
ισχύ του ραδιοφωνικού σήματος.
3. Ορισμένες γεννήτριες ενδέχεται να
προκαλούν θόρυβο υποβάθρου.
4. Η λήψη στα AM είναι πιο πιθανό να είναι
πιο καθαρή όταν το σύστημα τροφοδοτείται
από επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
5. Για να χρησιμοποιήσετε τη βοηθητική
υποδοχή (k), συνδέστε το βύσμα εξόδου
από μια συσκευή αναπαραγωγής CD/MP3
ή iPod® στην υποδοχή (εικ. 1). Ο ήχος από
την εξωτερική πηγή θα αναπαράγεται μέσω
των ηχείων του DC013.
6. Η θύρα εξόδου τροφοδοσίας USB (I)
είναι μια θύρα σύνδεσης για την παροχή
ρεύματος σε συσκευές χαμηλής ισχύος,
όπως κινητά τηλέφωνα ή συσκευές
αναπαραγωγής CD ή MP3.
* Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της
Apple Inc.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ραδιόφωνο της DEWALT σχεδιάστηκε για
να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή περιποίηση.
126
Σημειώσεις για την επισκευή
Το παρόν προϊόν δεν μπορεί να επιδιορθωθεί
από τον χρήστη. Δεν υπάρχουν στο
εσωτερικό του φορτιστή/ραδιοφώνου τμήματα
που μπορούν να επιδιορθωθούν από τον
χρήστη. Η επιδιόρθωση πρέπει να γίνει σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις προκειμένου να
αποφευχθεί η βλάβη σε εσωτερικά εξαρτήματα
που είναι ευαίσθητα στον στατικό ηλεκτρισμό.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για
τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του φορτιστή/ραδιοφώνου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε
αυτά τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε
ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο
σε νερό και ήπιο σαπούνι. Μην
επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του φορτιστή/
ραδιοφώνου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του φορτιστή/
ραδιοφώνου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ/
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την υποδοχή AC
προτού τον καθαρίσετε. Τυχόν
βρωμιές και γράσο μπορούν να
αφαιρεθούν από το εξωτερικό
μέρος του φορτιστή/ραδιοφώνου
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, μη μεταλλική, βούρτσα.
Μη χρησιμοποιείτε νερό ή άλλα
διαλύματα καθαρισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προαιρετικά εξαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων αξεσουάρ με
το φορτιστή/ραδιόφωνο μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που
συνιστώνται από την DEWALT
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή
την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε το
προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας
μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται όταν
δεν παρέχει επαρκή ισχύ για εργασίες που
πραγματοποιούνταν εύκολα σε προγενέστερο
χρόνο. Στο τέλος της τεχνικής διάρκειας ζωής
της, απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την
από το φορτιστή/ραδιόφωνο.
• Οι κυψέλες ιόντος λιθίου, NiCd και NiMH
είναι ανακυκλώσιμες. Παραδώστε τις στον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε
ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Οι μπαταρίες που συλλέγονται είτε
ανακυκλώνονται είτε απορρίπτονται με
κατάλληλο τρόπο.
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΙΣΤΗ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ:
DE9057
7.2 V
NiCd
1.3 Ah
DE9084
7.2 V
NiMH
2.0 Ah
DE9062
9.6 V
NiCd
1.3 Ah
DE9061
9.6 V
NiCd
2.0 Ah
DE9074
12 V
NiCd
1.3 Ah
DE9071
12 V
NiCd
2.0 Ah
DE9075
12 V
NiCd
2.4 Ah
DE9501
12 V
NiMH
2.6 Ah
DE9094
14.4 V
NiCd
1.3 Ah
DE9091
14.4 V
NiCd
2.0 Ah
DE9092
14.4 V
NICd
2.4 Ah
127
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
128
DE9502
14.4 V
NiMH
2.6 Ah
DE9140
14.4 V
Li-Ion
2.0 Ah
DE9141
14.4 V
Li-Ion
1.1 Ah
DE9098
18 V
NiCd
1.3 Ah
DE9095
18 V
NiCd
2.0 Ah
DE9096
18 V
NiCd
2.4 Ah
DE9503
18 V
NiMH
2.6 Ah
DE9180
18 V
Li-Ion
2.0 Ah
DE9181
18 V
Li-Ion
1.1 Ah
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην
ποιότητα των προϊόντων της και
προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για
επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος.
Η παρούσα δήλωση εγγύησης είναι
επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων
σας ως επαγγελματία χρήστη ή των
απορρεόντων από τη νομοθεσία
δικαιωμάτων σας ως ιδιώτη, μη
επαγγελματία χρήστη και δεν τα
παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας
των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης
Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι
με την απόδοση του εργαλείου σας
DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός 30
ημερών, πλήρες με όλα τα αρχικά του
μέρη, όπως το αγοράσατε, στο σημείο
αγοράς, για πλήρη επιστροφή χρημάτων
ή ανταλλαγή. Το προϊόν θα πρέπει
να έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά
λόγω συνήθους χρήσης και πρέπει να
παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις
του εργαλείου σας DEWALT εντός
12 μηνών από την αγορά του,
δικαιούστε ένα σέρβις χωρίς χρέωση.
Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς χρέωση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT. Θα πρέπει
να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα
υλικά ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται
ότι θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’
επιλογή μας - θα αντικαταστήσει τη
μονάδα χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης •
Το προϊόν
έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά
λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από
μη εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με
όλα τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση
επί της εγγύησης, απευθυνθείτε στον
πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου επισκευών της
DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο
της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη
στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά την
πώληση διατίθενται στο Διαδίκτυο στη
διεύθυνση: www.2helpU.com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
129
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N091553
09/10
Download PDF

advertising