DC013 | DeWalt DC013 SITE RADIO instruction manual

588888-54 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC013
Obrázek 1
b
l
j
k
a
l
g
j
k
c
d
e
f
f
Obrázek 2
h
p
m
i
n
o
2
Obrázek 3
A
B
Obrázek 4
DC013
QW
DC013
GB
DC013
BD
3
NABÍJEČKA / RADIOPŘIJÍMAČ
DC013
Blahopřejeme Vám!
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
ES Prohlášení o shodě
Technické údaje
Napájení
(stejnosměrné/střídavé)
Napětí sítě
Napětí akumulátoru
Typ akumulátoru
Přibližná doba nabíjení
Nabíjecí proud
Normální režim
Vyrovnávací režim
Udržovací režim
Hmotnost
Pojistky:
Evropa
230 V
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
DC013
AC/DC
VAC
VDC
230
7,2–18
NiCd/NiMH/Li Ion
min
60/70
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
10 A v napájecí síti
09
DC013
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že výrobky
popisované v kapitole “technické údaje” splňují
požadavky následujících norem: 2004/108/EC,
EN 60065, EN 55013, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 55020, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Další informace vám poskytne zástupce
společnosti DEWALT na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Pojmy: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené pojmy popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
k způsobení hmotných škod.
4
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.05.2009
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ: Při používání tohoto
nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně
prostudujte celý návod.
Všeobecné
1.
Pracovní prostor udržujte v čistotě.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor,
může být příčinou úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Zajistěte správné osvětlení pracoviště
(250 - 300 luxů). Nepoužívejte nářadí na
místech, kde hrozí riziko vzniku požáru
nebo exploze, například v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin a plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky). Při práci
v extrémních podmínkách (například vysoká
vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.)
může být elektrická bezpečnost zvýšena
vložením izolačního transformátoru nebo
ochranného jističe (FI).
Držte z dosahu dětí.
Nenechávejte děti, cizí osoby ani zvířata
pohybovat se v blízkosti pracovní plochy
nebo se dotýkat přímo nářadí nebo
napájecího kabelu.
Používejte pouze vhodné nářadí.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo
příslušenství při práci, pro kterou je určeno
výkonnější nářadí. Práce bude provedena
lépe a bezpečněji s takovým typem nářadí,
které je pro daný účel určeno. Nářadí
nepřetěžujte.
VAROVÁNÍ: Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může zapříčinit poranění obsluhy.
Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uchycení pohyblivých částí,
případné poškození jednotlivých dílů
a ostatní funkce, které by mohly ovlivnit
provoz nářadí. Poškozené kryty nebo
jiné vadné díly nechejte podle uvedených
pokynů opravit nebo vyměnit.
Pokud je hlavní spínač vadný, nářadí
nepoužívejte. Spínač ponechejte vyměnit
v autorizovaném servise DEWALT.
Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah
dětí.
Péče o nářadí.
Udržujte nářadí v dobrém stavu a v
čistotě, aby byl zaručen jeho lepší výkon
9.
a bezpečnější provoz. Dodržujte pokyny pro
údržbu a výměnu příslušenství. Udržujte
všechny ovládací prvky a rukojeti čisté,
suché a neznečištěné olejem nebo mazivy.
Opravy.
Toto nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy
tohoto nářadí vždy svěřujte mechanikům
značkového servisu DEWALT. Opravy by
měly být prováděny pouze kvalifikovanými
techniky, kteří budou používat originální
náhradní díly. V jiných případech může dojít
ke značnému ohrožení uživatele.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by
neměly být ponechány bez dohledu, aby si
s tímto výrobkem nehrály.
Bezpečnostní pokyny pro
nářadí napájené ze sítě
10. Prodlužovací kabely
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabely a pokud jsou poškozeny, vyměňte je.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
11. Vypínejte nářadí.
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Není-li nářadí používáno, před
výměnou částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby vždy
odpojte napájecí kabel.
12. S napájecím kabelem zacházejte
opatrně.
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte za
kabel při jeho vytahování ze zásuvky. Veďte
kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
Bezpečnostní pokyny pro
nářadí napájené z akumulátoru
13. Vyjměte akumulátor.
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Vyjměte akumulátor pokud není
používán, před výměnou jakékoliv částí
nářadí, příslušenství nebo doplňků a před
prováděním údržby.
5
Značky na nabíječce/
radiopřijímači
Na nabíječce/radiopřijímači se nacházejí
následující piktogramy:
Prostudujte si návod k použití.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro nabíječky/radiopřijímače
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku/radiopřijímač DC013.
• Před použitím nabíječky/radiopřijímače si
přečtěte všechny pokyny a výstražná označení
na nabíječce, akumulátoru a výrobku, který
tento akumulátor používá.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
• Děti by měly být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230 V.
Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých
podmínkách, kdy je nabíječka
připojena k napájecímu napětí, může
dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
drátěnka, hliníková fólie nebo jakékoliv
materiály obsahující částečky kovu
6
se nesmí dostat do vnitřního prostoru
nabíječky. Není-li v nabíječce vložen
akumulátor, vždy odpojte nabíječku od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátor jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem, jeho
servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou
osobou, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
• Tyto nabíječky/radiopřijímače nejsou
určeny pro žádné jiné použití, než je
nabíjení akumulátorů DEWALT. Jakékoliv
jiné použití může vést ke způsobení požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku/radiopřijímač
působení deště nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nepokládejte na nabíječku/radiopřijímač
žádné předměty a neumísťujte nabíječku/
radiopřijímač na měkký povrch, na kterém
by mohlo dojít k zablokování ventilačních
drážek, což by způsobilo nadměrné
zvýšení teploty uvnitř zařízení. Umístěte
nabíječku/radiopřijímač na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nabíječku/radiopřijímač neprovozujte
s poškozeným napájecím kabelem nebo
s poškozenou síťovou zástrčkou — tyto
ponechejte okamžitě vyměnit.
• Nepoužívejte nabíječku/radiopřijímač,
došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky/
radiopřijímače, k pádu nebo k jejímu
poškození jiným způsobem. Opravu svěřte
autorizovanému servisu.
• Nabíječku/radiopřijímač nerozebírejte;
je-li nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
DC013
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru z nabíječky toto riziko nesníží.
DC013 BD
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka/radiopřijímač DC013 je určena
pro použití se standardním napětím
elektrické sítě 230 V. Nepokoušejte se
nabíječku použít s jiným napájecím
napětím. Tato nabíječka není určena pro
vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Pokyny pro uzemnění
Nabíječka/radiopřijímač DC013 (230 V) musí být
uzemněna. V případě nesprávné funkce nebo
selhání, uzemnění poskytuje cestu nejmenšího
odporu ke svedení elektrického proudu a tak
i snížení rizika úrazu elektrickým proudem.
Nabíječka/radiopřijímač je vybavena napájecím
kabelem s uzemněným vodičem a síťovou
zástrčkou s uzemněným kontaktem. Síťová
zástrčka musí být připojena k odpovídající
zásuvce, která je správně instalována a uzemněna
v souladu se všemi místními předpisy a zákony.
NEBEZPEČÍ: Nesprávné zapojení
zemnícího vodiče zařízení může mít
za následek úraz elektrickým proudem.
Vodič opatřený izolací se zelenožlutými
pruhy je zemnící. Pokud je nutné
provedení opravy nebo výměny
napájecího kabelu či síťové zástrčky,
nepřipojujte zemnící vodič k fázové
svorce. Opravy by měly být prováděny
výhradně servisním zástupcem
DEWALT. Neprovádějte úpravy síťové
zástrčky nabíječky/radiopřijímače
– pokud neodpovídá síťové zásuvce,
ponechejte si správnou zásuvku
nainstalovat u servisního zástupce
DEWALT.
UZEMNĚNÁ, KABELEM PŘIPOJENÁ
NABÍJEČKA/RADIOPŘIJÍMAČ S PROUDOVOU
ZÁTĚŽÍ NEPŘESAHUJÍCÍ 16A JE URČENA
K PŘIPOJENÍ K BĚŽNÉ ELEKTRICKÉ SÍTI
230 V
Nabíječka/radiopřijímač je určena k napájení
z běžné elektrické sítě 230 V a je osazena
uzemněnou zástrčkou, která vypadá podobně, jako
zástrčka na následujícím obrázku.
Nabíječky
V nabíječce/radiopřijímači DE9135 lze nabíjet
akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion s napětím
7,2 – 18 V.
Tyto nabíječky nemusí být žádným způsobem
seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla
zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 1, 2)
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného
úrazu elektrickým proudem. Na
nabíjecích svorkách nabíječky je
napětí 230 V. Neprovádějte zkoušku
vodivými předměty. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo smrtelného
úrazu.
1. Nabíječku/radiopřijímač připojte k běžné
síťové zásuvce se střídavým proudem nebo
ke generátoru.
2. Do nabíjecí zásuvky (i) vložte akumulátor.
Ujistěte se, zda je akumulátor plně zasunut
v nabíječce/radiopřijímači, uzavřete zadní víko
a zajistěte západku (h).
3. Červená kontrolka na přední straně
radiopřijímače (j) začne trvale blikat, což
znamená, že proces nabíjení započal.
4. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů NiCd, NiMH a Li-Ion tyto
před prvním použitím nabíjejte nejméně po dobu
10 hodin.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán
v tabulce níže.
7
Stav nabití
nabíjení
zcela nabito
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
výměna akumulátoru
závada
SEZNAMTE SE SE VŠEMI POKYNY
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické oživení
Režim automatického oživení provede vyrovnání
jednotlivých článků akumulátoru podle jejich
maximální kapacity. Oživení akumulátoru by
mělo být provedeno každý týden, nebo pokud již
akumulátor nepodává stejný výkon.
Oživení akumulátoru provedete obvyklým vložením
akumulátoru do nabíječky. Akumulátor ponechejte
v nabíječce alespoň 8 hodin.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Pokud nabíječka detekuje, že je akumulátor
příliš zahřátý nebo studený, automaticky se
spustí funkce prodlevy zahřátého / studeného
akumulátoru a proces nabíjení se pozastaví do té
doby, než akumulátor dosáhne přiměřené teploty.
Potom nabíječka automaticky přejde do režimu
nabíjení. Tato funkce zajistí udržení maximální
životnosti akumulátoru.
POUZE PRO AKUMULÁTORY LI-ION
Akumulátory Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která akumulátor chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a ponechejte
jej zcela nabít.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny typy akumulátorů
Při objednávání náhradních akumulátorů se
ujistěte, zda jste do objednávky uvedli katalogové
číslo akumulátoru a také jeho napětí. Porovnejte
informace uvedené v tabulce na konci tohoto
návodu, abyste se ujistili o kompatibilitě nabíječek
a akumulátorů.
Po vyjmutí z obalu není akumulátor zcela nabit.
Před použitím nabíječky a akumulátoru si nejdříve
přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Při nabíjení potom postupujte podle uvedených
pokynů.
8
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
způsobit jiskření a vznícení prachu nebo
výparů.
• Nabíjejte akumulátory pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové
budovy v letním období).
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z žádného důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Dávejte
pozor, aby nedošlo k rozdrcení, pádu
nebo jinému poškození akumulátoru.
Nepoužívejte akumulátor nebo
nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu,
pádu, přetížení nebo poškození
těchto výrobků jiným způsobem
(například propíchnutí hřebíkem, náraz
kladivem, rozšlápnutí atd.). Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
VAROVÁNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak,
aby nemohlo dojít k jeho pádu.
Nepokládejte na nabíječku/
radiopřijímač žádné předměty
a neumísťujte nabíječku/radiopřijímač
na měkký povrch, na kterém by mohlo
dojít k zablokování ventilačních drážek,
což by způsobilo nadměrné zvýšení
teploty uvnitř zařízení. Umístěte
nabíječku/radiopřijímač na taková
místa, která jsou mimo dosah zdrojů
tepla.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY TYPU NICD NEBO (NIMH)
• Nespalujte akumulátory, ani když jsou
vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátory mohou v ohni explodovat.
• Při velmi náročném provozu nebo při
extrémních teplotách může docházet
k malým únikům kapaliny z článků
akumulátoru. To není známkou poruchy.
Dojde-li ovšem k poškození vnějšího obalu
akumulátoru:
a. a dojde k potřísnění vaší pokožky kapalinou
z akumulátoru, ihned zasažené místo
několik minut omývejte mýdlem a vodou.
b. a kapalina z akumulátoru se dostane do
vašich očí, okamžitě je začněte vyplachovat
čistou vodou po dobu minimálně 10 minut
a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
(Poznámka pro lékaře: Kapalina je 25 35% roztok hydroxidu draselného.)
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
• Nespalujte akumulátory, ani když jsou
vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátory mohou v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu akumulátoru
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči proudem vody po
dobu přibližně 15 minut nebo do té doby,
dokud podráždění neustane. Je-li nutné
lékařské ošetření, elektrolyt akumulátoru
se skládá ze směsi kapalných organických
uhličitanů a solí lithia.
• Výpary z otevřeného akumulátoru mohou
způsobit podráždění při dýchání. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže příznaky
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojdeli k jejímu kontaktu s jiskřením nebo
plamenem.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením odpojeného akumulátoru
se ujistěte, zda je na kontaktech řádně
nasazena ochranná krytka.
Doporučení ke skladování
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by se měly
skladovány zcela nabité.
2. Delší doba skladování nezpůsobí poškození
nabíječky ani akumulátoru. Ve správných
podmínkách mohou být tyto výrobky
skladovány až 5 let.
Štítky na nabíječce a na
akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení akumulátoru.
Akumulátor nabit.
Vadný akumulátor.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
Krytka akumulátoru (obr. 3)
S akumulátorem je dodávána ochranná krytka,
která umožňuje zakrytí kontaktů odpojeného
akumulátoru. Není-li na akumulátoru tato krytka,
odložené kovové předměty mohou způsobit
zkrat jeho kontaktů, což může vést k požáru
a k poškození akumulátoru.
1. Před vložením akumulátoru do nabíječky nebo
do nářadí ochrannou krytku sejměte (obr. 3A).
2. Po vyjmutí akumulátoru z nabíječky nebo
z nářadí nasaďte ihned na jeho kontakty
ochrannou krytku (obr. 3B).
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte pouze akumulátory DEWALT.
Jiné typy akumulátorů mohou prasknout
a způsobit zranění osob nebo poškození
zařízení.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
9
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
m. Kryt prostoru pro knoflíkovou baterii
n. Knoflíková baterie
o. Výstupy
Likvidaci akumulátorů provádějte
s ohledem na životní prostředí.
POUŽITÍ VÝROBKU
Akumulátory typu NiMH, NiCd+ a Li-Ion
nikdy nespalujte.
Vaše nabíječka/radiopřijímač DC013 je určena
k příjmu rozhlasových stanic na staveništi a také
k nabíjení akumulátorů.
Lze nabíjet akumulátory typu Li-Ion.
Pro poslech rozhlasových stanic lze přístroj
napájet ze sítě (kabelem), nebo z akumulátoru
(bez napájecího kabelu), radiopřijímač lze používat
jak uvnitř místností, tak i ve venkovním prostředí.
DC013 používá k napájení akumulátory DEWALT
NiCd, NiMH a Li Ion o napětí 12–18 V.
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
V nabíječce/radiopřijímači lze nabíjet akumulátory
DEWALT NiCd, NiMH a Li Ion s napětím od 7,2 do
18 V.
Lze nabíjet akumulátory typu NiMH
a NiCd.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Nabíječku/radiopřijímač
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození jednotky, její částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nabíječky/radiopřijímače
ani jeho součástí. Mohlo by dojít
k poškození zařízení nebo zranění
osob.
a. Zapnutí/regulace hlasitosti
b. Otočný volič ladění
c. Tlačítka se šipkami
d. Tlačítko volby režimu
e. Tlačítko hodin
f. Tlačítka paměťových předvoleb
g. Displej
h. Západka prostoru pro akumulátor
i. Nabíjecí konektor
j. Kontrolka nabíjení
k. Vstup pro externí zdroj
l. Výstupní napájecí konektor USB
10
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
ZABRAŇTE dětem dostat se do kontaktu
s elektrickým nářadím nebo nabíječkou. Pracují-li
s touto nabíječkou/radiopřijímačem nezkušené
osoby, je nutné zajištění dozoru.
Elektrická bezpečnost
Vždy zkontrolujte, zda napětí akumulátoru
odpovídá napětí na výkonovém štítku přístroje.
Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
VAROVÁNÍ: Riziko úrazu elektrickým
proudem. Používejte toto zařízení
pouze v suchém prostředí.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
zakoupíte u autorizovaného prodejce DEWALT.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro vaši nabíječku (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou jeho délku.
PROVOZ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Nabíječku/radiopřijímač
nepokládejte na místa, kde odkapává
nebo stříká voda.
Napájení ze sítě (obr. 4)
Odviňte napájecí kabel a připojte jej do síťové
zásuvky 115 nebo 230 V.
Vložení akumulátoru (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a akumulátory DEWALT.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je akumulátor zcela
nabit. Pokud akumulátor nedodává dostatečný
výkon nabijte jej podle pokynů uvedených
v příručce nabíječky.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů NiCd, NiMH a Li-Ion tyto
před prvním použitím nabíjejte nejméně po dobu
10 hodin.
1. Kryt prostoru pro akumulátor otevřete
uvolněním západky (h).
2. Do nabíjecí zásuvky vložte akumulátor
a ujistěte se, zda je plně zasunut.
3. Kryt prostoru pro akumulátor zavřete.
Obsluha radiopřijímače
(obr. 1, 2)
Vaše nabíječka/radiopřijímač je vybavena pamětí
k uložení hodin a vašich oblíbených rozhlasových
stanic. Pokud je radiopřijímač VYPNUT, paměti
jsou napájeny (zálohovány) z jedné knoflíkové
baterie, která je součástí dodávky.
INSTALACE KNOFLÍKOVÉ BATERIE
VAROVÁNÍ: Při výměně baterie
použijte stejnou značku a druh. Při
výměně baterií dodržujte správnou
polaritu (+ a –). Neskladujte ani
nepřenášejte baterie tak, aby došlo
k případnému zkratu kontaktů
kovovými předměty.
1. Nabíječku/radiopřijímač vypněte a odpojte od
napájení.
2. Kryt prostoru pro akumulátor otevřete
zdvižením západky (h).
3. Odšroubujte šroub (p) krytu prostoru pro
knoflíkovou baterii (m).
4. Stlačte dolů západku a tahem otevřete.
5. Vložte knoflíkovou baterii (n) podle schématu
vyznačeného uvnitř prostoru pro knoflíkovou
baterii.
6. Nasaďte zpět kryt, zašroubujte nazpět šroub
a dotáhněte.
7. Kryt prostoru pro akumulátor zavřete.
POZNÁMKA: Reset LCD displeje, hodin
a předvoleb provedete tak, že vyjmete knoflíkovou
baterii a poté ji vrátíte nazpět. Tento postup
proveďte, pokud se zdá, že se zobrazované údaje
nemění.
ZAPNUTÍ/REGULACE HLASITOSTI
1. Radiopřijímač zapnete otáčením regulátoru
hlasitosti (a) ve směru chodu hodinových
ručiček, až uslyšíte cvaknutí.
2. Otočením regulátoru hlasitosti (a) ve směru
chodu hodinových ručiček hlasitost zvýšíte.
Hlasitost lze snížit otáčením regulátoru proti
směru chodu hodinových ručiček.
FUNKCE MODE (REŽIM)
Výběr některého z režimů (FM, AM, nebo AUX)
provedete tak, že stlačíte tlačítko volby režimu (d),
až naleznete požadovanou funkci. Například pokud
je radiopřijímač v režimu FM, tento je zobrazen
v levém horním rohu LCD displeje (g), dvojím
stiskem tlačítka volby režimu změníme nastavení
na AUX.
FUNKCE TUNE (LADĚNÍ), NEBO SEEK
(VYHLEDÁNÍ STANIC)
Požadovanou frekvenci můžeme vyhledat dvěma
způsoby pro ladění a jedním pro vyhledání stanice.
Ladění:
Způsob 1: K rychlému zvyšování laděné frekvence
zvoleného pásma tuneru stlačte
a přidržte tlačítko s pravou šipkou (c).
Po dosažení požadovaného kanálu
tlačítko uvolněte. K rychlému snižování
laděné frekvence zvoleného pásma
tuneru stlačte a přidržte tlačítko s levou
šipkou.
Způsob 2: Ke zvyšování laděné frekvence
zvoleného pásma tuneru otáčejte
volič (b) ve směru chodu hodinových
ručiček. Ke snižování laděné frekvence
zvoleného pásma tuneru otáčejte volič
proti směru chodu hodinových ručiček.
Vyhledání stanic:
Krátce stiskněte a uvolněte tlačítko s pravou šipkou
(c). Frekvence tuneru se bude zvyšovat do té doby,
až bude nalezena první stanice s akceptovatelnou
čistotou příjmu a na této se ladění zastaví.
Opětovným stiskem tlačítka s pravou šipkou bude
hledání pokračovat zvyšováním frekvence až po
11
nalezení další stanice. Stanice s nižší frekvencí
lze vyhledat stiskem tlačítka s levou šipkou.
Funkce vyhledání stanic je k dispozici ve vlnových
pásmech AM a FM.
ULOŽENÍ STANIC DO PAMĚTI
Do paměti lze nezávisle uložit deset rozhlasových
stanic v pásmu FM a pět v pásmu AM. Po
naprogramování lze stiskem tlačítek 1, 2, 3, 4
nebo 5 okamžitě změnit frekvenci přednastavené
rozhlasové stanice.
1. Přístroj zapněte.
2. Radiopřijímač nastavte na požadovanou
stanici (viz kapitola Funkce ladění nebo
vyhledání stanic).
3. Stlačte a podržte jednu z požadovaných
paměťových předvoleb (f). Na displeji LCD
(g) začne nastavovaná stanice blikat. Držte
tlačítko paměti stisknuté do té doby, než údaj
přestane blikat. Předvolená stanice je nyní
uložena do paměti.
4. Opakováním kroků 2 a 3 nastavte ostatní
paměťové předvolby.
PROGRAMOVÁNÍ HODIN
1. Přístroj zapněte (viz kapitola Zapnutí/regulace
hlasitosti).
5. Pokud chcete použít vstup pro externí zdroj
(k), zasuňte do této zdířky výstupní konektor
přehrávače CD nebo iPod®*/MP3
(obr. 1). Zvuk z externího zdroje bude
přehráván do reproduktorů radiopřijímače
DC013.
6. Výstupní napájecí konektor USB (l) je určen
k napájení zařízení s malým výkonem, jako
jsou například mobilní telefony, CD a MP3
přehrávače.
* iPod je registrovanou ochrannou známkou
společnosti Apple Inc.
ÚDRŽBA
Vaše nabíječka/radiopřijímač DEWALT byla
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Trvalá
spokojenost s provozem závisí na náležité péči.
Poznámky k opravám
Tento výrobek nemá žádné díly, které by si
mohl uživatel opravit sám. Uvnitř nabíječky/
radiopřijímače nejsou žádné díly určené
k opravám. Nechejte provádět servisní úkony
v autorizovaném servisu, aby bylo zabráněno
poškození vnitřních komponentů, které jsou citlivé
na působení statické elektřiny.
2. Stlačte a podržte stisknuté tlačítko hodin (e),
dokud údaj na displeji LCD (g) nezačne blikat.
3. Pro nastavení hodin stlačte příslušné tlačítko
se šipkou (HR pro nastavení hodin; MIN pro
nastavení minut).
POZNÁMKA: Pokud do 5 sekund nestisknete
tlačítko, programování se automaticky vrátí na
předchozí nastavení.
4. Po nastavení přesného času stiskněte
a podržte tlačítko hodin, až údaj na displeji
LCD přestane blikat.
Důležité poznámky pro
radiopřijímač
1. Radiopřijímač může být při napájení jedním
akumulátorem 18V v chodu po dobu až
8 hodin. Použití akumulátoru s nižším napětím
dobu provozu zkrátí.
2. Příjem závisí značně na umístění a síle
přijímaného radiosignálu.
3. Určité typy generátorů mohou vytvářet na
pozadí šum.
4. Příjem ve vlnovém rozsahu AM bude čistší při
napájení přístroje z akumulátoru.
12
Čištění
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nabíječky/radiopřijímače
nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo
jiné agresivní látky. Tyto chemikálie
mohou plastové části nářadí poškodit.
Používejte pouze tkaninu navlhčenou
ve vodě a mýdlovém roztoku.Zabraňte
proniknutí jakékoli kapaliny do vnitřních
částí nabíječky/radiopřijímače.
Žádné části nabíječky/radiopřijímače
neponořujte do kapaliny.
POKYNY K ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY/
RADIOPŘIJÍMAČE
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky/radiopřijímače
odstraněny pomocí hadříku nebo
měkkého kartáče neobsahujícího
kovové štětiny. Neoplachujte vodou ani
nepoužívejte jiné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění
a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti.Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjitelný akumulátor
Pokud přestane akumulátor s dlouhou životností
dodávat dostatečnou úroveň výkonu, je třeba jej
dobít. Po ukončení jeho životnosti proveďte jeho
likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion lze
recyklovat. Odevzdejte je prosím dodavateli
nebo v místní recyklační stanici. Shromážděné
akumulátory budou recyklovány nebo
zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
K POUŽITÍ S TOUTO NABÍJEČKOU/
RADIOPŘIJÍMAČEM JSOU KOMPATIBILNÍ
NÁSLEDUJÍCÍ TYPY AKUMULÁTORŮ:
DE9057
DE9084
7.2V
7.2V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6V
9,6V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
13
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu
či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší
servis D E WALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout
Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se objeví
v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv
nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho
obchodníka nářadí vyměněno za nové. Díky
1 roční záruce jistoty máte nárok po dobu 1 roku
od zakoupení přístroje na jeden bezplatný servis
v autorizovaném servisním středisku D EWALT.
Zárukou kvality firma D E WALT garantuje po
dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu
pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při
nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních
středisek D EWALT, které jsou autorizované
k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D E WALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
zst00145161 - 17-01-2011
14
Navíc poskytuje servis D E WALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele –
zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku
a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému
výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního
čísla jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci
je třeba tento záruční list nebo doklad o koupi
předložit prodávajícímu, případně servisnímu
středisku D E WALT pověřenému vykonáváním
záručních oprav. Ve vlastním zájmu si záruční
list spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
D E WALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek. Jejich
seznam najdete na záručním listě. Další informace
týkající se servisu můžete získat na níže uvedených
telefonních číslech a na internetové adrese
www.2helpU.com.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2010
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
15
RÁDIO NA PRACOVIŠTI 1
©
DC013
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising