DC013 | DeWalt DC013 SITE RADIO instruction manual

599333-91 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC013
Obrázok 1
b
l
j
k
a.
l
g
j
k
c
d
e
f
f
Obrázok 2
h
p
m
i
n
o
2
Obrázok 3
A
B
Obrázok 4
DC013
QW
DC013
GB
DC013
BD
3
NABÍJAČKA / RÁDIOPRIJÍMAČ
DC013
Blahoželáme Vám!
ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť
k spôsobeniu hmotných škôd.
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Technické údaje
Napájanie
(jednosmerné/striedavé)
Napätie siete
Napätie akumulátora
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
Nabíjací prúd
Normálny režim
Vyrovnávací režim
Udržiavací režim
Hmotnosť
Poistky:
Európa
230 V
DC013
AC/DC
230
7,2 – 18
NiCd/NiMH/Li-Ion
min.
60/70
VAC
VDC
A
mA
mA
kg
2,8
150
63
6,4
10 A v napájacej sieti
Pojmy: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie popisujú stupeň
závažnosti každého upozornenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
UPOZORNENIE: Ak je použité bez
výstražného symbolu, označuje
potenciálne hroziacu rizikovú situáciu,
4
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
09
DC013
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že výrobky
opisované v kapitole „technické údaje“ spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2004/108/EC,
EN 60065, EN 55013, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 55020, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3.
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane
tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.05.2009
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE: Pri používaní tohto
náradia vždy dodržujte platné
bezpečnostné predpisy, aby ste znížili
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom alebo osobného poranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
Všeobecné
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pracovný priestor udržujte v čistote.
Neprehľadný a preplnený pracovný priestor,
môže byť príčinou úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Zaistite správne osvetlenie pracoviska
(250 – 300 luxov). Nepoužívajte náradie
na miestach, kde hrozí riziko vzniku
požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti
horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.)
môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená
vložením izolačného transformátora alebo
ochranného ističa (FI).
Držte z dosahu detí.
Nenechávajte deti, cudzie osoby ani
zvieratá pohybovať sa v blízkosti pracovnej
plochy alebo sa dotýkať priamo náradia
alebo prívodného kábla.
Používajte iba vhodné náradie.
Použitie tohto výrobku je opísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradia alebo
príslušenstvo pri práci, na ktorú je určené
výkonnejšie náradie. Práca bude urobená
lepšie a bezpečnejšie s takým typom
náradia, ktoré je na daný účel určené.
Náradie nepreťažujte.
VAROVANIE: Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je
odporúčané v tomto návode, môže
zapríčiniť poranenie obsluhy.
Kontrolujte stav náradia.
Skôr ako budete náradie používať,
starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené,
aby bola zaistená jeho správna funkcia.
Skontrolujte vychýlenie a uchytenie
pohyblivých častí, prípadné poškodenie
jednotlivých dielov a ostatné funkcie, ktoré
by mohli ovplyvniť prevádzku náradia.
Poškodené kryty alebo iné chybné diely
podľa uvedených pokynov opravte alebo
vymeňte. Ak je hlavný vypínač chybný,
náradie nepoužívajte. Vypínač nechajte
vymeniť v autorizovanom servise DEWALT.
Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
8.
9.
tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu
detí.
Starostlivosť o náradie.
Udržujte náradie v dobrom stave a
v čistote, aby bol zaručený jeho lepší výkon
a bezpečnejšia prevádzka. Dodržujte
pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva.
Udržujte všetky ovládacie prvky a rukoväti
čisté, suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
Opravy.
Toto náradie zodpovedá platným
bezpečnostným predpisom. Opravy
tohto náradia vždy zverujte mechanikom
značkového servisu DEWALT. Opravy by
mali vykonávať iba kvalifikovaní technici,
ktorí budú používať originálne náhradné
diely. V iných prípadoch môže dôjsť k
značnému ohrozeniu používateľa.
• Tento prístroj nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti treba
mať pod dohľadom, aby sa s týmto výrobkom
nehrali.
Bezpečnostné pokyny pre
náradie napájané zo siete
10. Predlžovacie káble
Pred použitím skontrolujte predlžovacie
káble a ak sú poškodené, vymeňte ich.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
11. Vypínajte náradie.
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, kým sa úplne
nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva alebo
doplnkov a pred údržbou vždy odpojte
prívodný kábel.
12. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne.
Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za
prívodný kábel. Nešklbte a neťahajte za
kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky. Veďte
kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany
alebo horúce a mastné povrchy.
5
Bezpečnostné pokyny
pre náradie napájané
z akumulátora
13. Vyberte akumulátor.
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, kým sa úplne
nezastaví. Vyberte akumulátor ak nie je
používaný, pred výmenou akejkoľvek častí
náradia, príslušenstva alebo doplnkov
a pred údržbou.
Značky na nabíjačke/
rádioprijímači
Na nabíjačke/rádioprijímači sa nachádzajú
nasledujúce piktogramy:
Preštudujte si návod na použitie.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre nabíjačky/rádioprijímače
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku/rádioprijímač DC013.
• Pred použitím nabíjačky/rádioprijímača
si prečítajte všetky pokyny a výstražné
označenia na nabíjačke, akumulátore
a výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
• Tento prístroj nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
• Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
NEBEZPEČENSTVO:
Nebezpečenstvo smrteľného úrazu
elektrickým prúdom. Na nabíjacích
svorkách nabíjačky je napätie 230 V.
Nevykonávajte skúšku vodivými
predmetmi. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
6
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
na nabíjanie určené. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: V určitých
podmienkach, keď je nabíjačka
pripojená k napájaciemu napätiu,
môže dôjsť ku skratovaniu nabíjacích
kontaktov vnútri nabíjačky cudzími
predmetmi. Cudzie vodivé predmety
a materiály, ako sú drôtenka, hliníková
fólia alebo akékoľvek materiály
obsahujúce čiastočky kovu sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v nabíjačke žiadny
akumulátor, vždy odpojte nabíjačku od
siete. Skôr než budete nabíjačku čistiť,
odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátor sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať dohromady.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť bezodkladne vymenený výrobcom, jeho
servisným zástupcom alebo inou kvalifikovanou
osobou, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
• Tieto nabíjačky/rádioprijímače nie sú
určené na žiadne iné použitie, než je
nabíjanie akumulátorov DEWALT. Nesprávne
zmontovanie môže viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku/rádioprijímač
pôsobeniu dažďa alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je úplne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Neukladajte na nabíjačku/rádioprijímač
žiadne predmety a neumiestňujte
nabíjačku/rádioprijímač na mäkký povrch,
na ktorom by mohlo dôjsť k zablokovaniu
ventilačných drážok, čo by spôsobilo
nadmerné zvýšenie teploty vnútri
zariadenia. Umiestnite nabíjačku/rádioprijímač
na také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov
tepla.
• Nabíjačku/rádioprijímač neprevádzkujte
s poškodeným prívodným káblom alebo
s poškodenou sieťovou zástrčkou – tieto
nechajte okamžite vymeniť.
• Nepoužívajte nabíjačku/rádioprijímač, ak
došlo k prudkému nárazu do nabíjačky/
rádioprijímača, k pádu alebo k jej
poškodeniu iným spôsobom. Opravu zverte
autorizovanému servisu.
• Nabíjačku/rádioprijímač nerozoberajte; ak
je nutné vykonanie opravy alebo údržby,
zverte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávne vykonaná opätovná montáž môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky
toto riziko nezníži.
elektrickým prúdom. Vodič opatrený
izoláciou so zelenožltými pruhmi je
uzemňovací. Ak je nutné vykonanie
opravy alebo výmeny prívodného
kábla či sieťovej zástrčky, nepripájajte
uzemňovací vodič k fázovej svorke.
Opravy by mal vykonávať výhradne
servisný zástupca DEWALT.
Nevykonávajte úpravy sieťovej
zástrčky nabíjačky/rádioprijímača
– ak nezodpovedá sieťovej zásuvke,
nechajte si správnu zásuvku
nainštalovať u servisného zástupcu
DEWALT.
UZEMNENÁ, KÁBLOM PRIPOJENÁ
NABÍJAČKA/RÁDIOPRIJÍMAČ S PRÚDOVOU
ZÁŤAŽOU NEPRESAHUJÚCOU 16 A JE
URČENÁ NA PRIPOJENIE K BEŽNEJ
ELEKTRICKEJ SIETI 230 V
Nabíjačka/rádioprijímač je určená na napájanie
z bežnej elektrickej siete 230 V a je osadená
uzemnenou zástrčkou, ktorá vyzerá podobne, ako
zástrčka na nasledujúcom obrázku.
DC013
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka/rádioprijímač DC013 je určená
na použitie so štandardným napätím
elektrickej siete 230 V. Nepokúšajte
sa nabíjačku použiť s iným napájacím
napätím. Táto nabíjačka nie je určená pre
autá.
DC013 BD
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Pokyny na uzemnenie
Nabíjačka/rádioprijímač DC013 (230 V) musí
byť uzemnená. V prípade nesprávnej funkcie
alebo zlyhania, uzemnenie poskytuje cestu
najmenšieho odporu k zvedeniu elektrického prúdu
a tak i zníženiu rizika úrazu elektrickým prúdom.
Nabíjačka/rádioprijímač je vybavená prívodným
káblom s uzemneným vodičom a sieťovou
zástrčkou s uzemneným kontaktom. Sieťová
zástrčka musí byť pripojená k zodpovedajúcej
zásuvke, ktorá je správne inštalovaná a uzemnená
v súlade so všetkými miestnymi predpismi
a zákonmi.
NEBEZPEČENSTVO: Nesprávne
zapojenie uzemňovacieho vodiča
zariadenia môže mať za následok úraz
Nabíjačky
V nabíjačke/rádioprijímači DE9135 je možné
nabíjať akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion
s napätím 7,2 – 18 V.
Tieto nabíjačky nemusia byť žiadnym spôsobom
nastavované a sú skonštruované tak, aby bola
zaistená ich čo najjednoduchšia obsluha.
Postup nabíjania (obr. 1, 2)
NEBEZPEČENSTVO:
Nebezpečenstvo smrteľného úrazu
elektrickým prúdom. Na nabíjacích
svorkách nabíjačky je napätie 230 V.
Nevykonávajte skúšku vodivými
predmetmi. Nebezpečenstvo úrazu
7
elektrickým prúdom alebo smrteľného
úrazu.
1. Nabíjačku/rádioprijímač pripojte k bežnej
sieťovej zásuvke so striedavým prúdom alebo
ku generátoru.
2. Do nabíjacej zásuvky (i) vložte akumulátor.
Uistite sa, či je akumulátor plne zasunutý
v nabíjačke/rádioprijímači, uzavrite zadné veko
a zaistite západku (h).
3. Červená kontrolka na prednej strane
rádioprijímača (j) začne trvale blikať, čo
znamená, že proces nabíjania začal.
4. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
POZNÁMKA: Pre zaistenie maximálnej výkonnosti
a životnosti akumulátorov NiCd, NiMH a Li-Ion
tieto pred prvým použitím nabíjajte najmenej počas
10 hodín.
Proces nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne opísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
celkom nabité
odloženie nabíjania –
zahriaty / studený
akumulátor
výmena akumulátora
porucha
Akumulátory Li-Ion sú vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá akumulátor chráni pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Nástroj sa automaticky vypne, ak sa zapojí systém
elektronickej ochrany. Ak sa to stane, vložte
akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte ho úplne
nabiť.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky typy akumulátorov
Pri objednávaní náhradných akumulátorov sa
uistite, či ste do objednávky uviedli katalógové
číslo akumulátora a tiež jeho napätie. Porovnajte
informácie uvedené v tabuľke na konci tohto
návodu, aby ste sa uistili o kompatibilite nabíjačiek
a akumulátorov.
Po vybratí z obalu nie je akumulátor plne nabitý.
Pred použitím nabíjačky a akumulátora si najskôr
prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.
Pri nabíjaní potom postupujte podľa uvedených
pokynov.
OBOZNÁMTE SA SO VŠETKÝMI POKYNMI
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatické oživenie
Režim automatického oživenia vyrovná jednotlivé
články akumulátora podľa ich maximálnej kapacity.
Oživenie akumulátora by sa malo vykonať každý
týždeň, alebo ak už akumulátor nepodáva rovnaký
výkon.
Oživenie akumulátora vykonáte obvyklým vložením
akumulátora do nabíjačky. Akumulátor ponechajte
v nabíjačke aspoň 8 hodín.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Ak nabíjačka deteguje, že je akumulátor príliš
zahriaty alebo studený, automaticky sa zapne
funkcia odloženia nabíjania zahriateho/studeného
akumulátora a proces nabíjania sa pozastaví
dovtedy, kým akumulátor nedosiahne primeranú
teplotu. Potom nabíjačka automaticky prejde do
režimu nabíjania. Táto funkcia zaistí udržanie
maximálnej životnosti akumulátora.
8
IBA PRE AKUMULÁTORY LI-ION
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
spôsobiť iskrenie a vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
budovy v letnom období).
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy
sa nepokúšajte akumulátor
zo žiadneho dôvodu rozoberať. Ak
je obal akumulátora prasknutý alebo
poškodený, nevkladajte akumulátor do
nabíjačky. Dávajte pozor, aby nedošlo
k rozdrveniu, pádu alebo k inému
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu, pádu, preťaženiu
alebo k poškodeniu týchto výrobkov
iným spôsobom (napríklad prepichnutie
klincom, náraz kladivom, rozšliapnutie
atď.). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by sa mali vrátiť do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
VAROVANIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak,
aby nemohlo dôjsť k jeho pádu.
Neukladajte na nabíjačku/rádioprijímač
žiadne predmety a neumiestňujte
nabíjačku/rádioprijímač na mäkký
povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok,
čo by spôsobilo nadmerné zvýšenie
teploty vnútri zariadenia. Umiestnite
nabíjačku/rádioprijímač na také miesta,
ktoré sú mimo dosahu zdrojov tepla.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU NICD ALEBO NIMH
podráždenie neprestane. Ak je nutné lekárske
ošetrenie, elektrolyt akumulátora sa skladá
zo zmesi kvapalných organických uhličitanov
a solí lítia.
• Výpary z otvoreného akumulátora môžu
spôsobiť podráždenie pri dýchaní. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak pretrvávajú
uvedené príznaky, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
Kryt akumulátora (obr. 3)
S akumulátorom je dodávaný ochranný kryt,
ktorý umožňuje zakrytie kontaktov odpojeného
akumulátora. Ak nie je na akumulátore tento
kryt, odložené kovové predmety môžu spôsobiť
skrat jeho kontaktov, čo môže viesť k požiaru
a k poškodeniu akumulátora.
• Nespaľujte akumulátory, ani keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môžu v ohni explodovať.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
alebo do náradia ochranný kryt odoberte
(obr. 3A).
• Pri veľmi náročnej prevádzke alebo pri
extrémnych teplotách môže dochádzať
k malým únikom kvapaliny z článkov
akumulátora. To nie je známkou poruchy.
2. Po vybratí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia nasaďte ihneď na jeho kontakty
ochranný kryt (obr. 3B).
Ak však dôjde k poškodeniu vonkajšieho obalu
akumulátora:
a. a dôjde k zasiahnutiu Vašej pokožky
kvapalinou z akumulátora, ihneď zasiahnuté
miesto niekoľko minút umývajte mydlom
a vodou.
b. a kvapalina z akumulátora sa dostane
do Vašich očí, okamžite ich začnite
vyplachovať čistou vodou počas minimálne
10 minút a ihneď vyhľadajte lekársku
pomoc. (Poznámka pre lekára: Kvapalina
je 25 – 35 % roztok hydroxidu draselného.)
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY TYPU LI-ION
• Nespaľujte akumulátory, ani keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môžu v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči prúdom vody
počas približne 15 minút alebo dovtedy, kým
VAROVANIE: Pred uložením alebo
pred prenášaním odpojeného
akumulátora sa uistite, či je na
kontaktoch riadne nasadený ochranný
kryt.
Odporúčania pre skladovanie
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu
a životnosti skladujte akumulátory pri izbovej
teplote, ak sa nepoužívajú.
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by sa mali
skladovať celkom nabité.
2. Dlhší čas skladovania nespôsobí poškodenie
nabíjačky ani akumulátora. V správnych
podmienkach sa môžu tieto výrobky skladovať
až 5 rokov.
Štítky na nabíjačke
a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú nálepky na nabíjačke a akumulátore opatrené
nasledujúcimi piktogramami:
9
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
Akumulátor nabitý.
Chybný akumulátor.
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu jednotky, jej častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 2)
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy nabíjačky/rádioprijímača
ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k
úrazu alebo k poškodeniu náradia.
a. Zapnutie/regulácia hlasitosti
b. Otočný volič ladenia
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
c. Tlačidlá so šípkami
d. Tlačidlo voľby režimu
Používajte iba akumulátory DEWALT.
Iné typy akumulátorov môžu prasknúť
a spôsobiť zranenie osôb alebo
poškodenie zariadenia.
e. Tlačidlo hodín
f. Tlačidlá pamäťových predvolieb
g. Displej
h. Západka priestoru pre akumulátor
Zabráňte styku s vodou.
i. Nabíjací konektor
Poškodené káble ihneď vymeňte.
k. Vstup pre externý zdroj
j. Kontrolka nabíjania
l. Výstupný napájací konektor USB
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
n. Gombíkový akumulátor
o. Výstupy
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
POUŽITIE VÝROBKU
Akumulátory typu NiMH, NiCd+ a Li-Ion
nikdy nespaľujte.
Vaša nabíjačka/rádioprijímač DC013 je určená
na príjem rozhlasových staníc na stavenisku a tiež
na nabíjanie akumulátorov.
Je možné nabíjať akumulátory typu
NiMH a NiCd.
Je možné nabíjať akumulátory typu LiIon.
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Nabíjačku/rádioprijímač
10
m. Kryt priestoru pre gombíkový akumulátor
Pre počúvanie rozhlasových staníc je možné
prístroj napájať zo siete (káblom), alebo
z akumulátora (bez prívodného kábla),
rádioprijímač je možné používať ako vnútri
miestností, tak i vo vonkajšom prostredí. DC013
používa na napájanie akumulátory DEWALT NiCd,
NiMH a Li-Ion s napätím 12 – 18 V.
V nabíjačke/rádioprijímači je možné nabíjať
akumulátory DEWALT NiCd, NiMH a Li-Ion
s napätím od 7,2 do 18 V.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
ZABRÁŇTE deťom dostať sa do kontaktu
s elektrickým náradím alebo nabíjačkou. Ak
pracujú s touto nabíjačkou/rádioprijímačom
neskúsené osoby, je nutné zaistenie dozoru.
2. Do nabíjacej zásuvky vložte akumulátor
a uistite sa, či je plne zasunutý.
Elektrická bezpečnosť
3. Kryt priestoru pre akumulátor zavrite.
Vždy skontrolujte, či napätie akumulátora
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku prístroja.
Uistite sa, či hodnota napätia Vašej nabíjačky
zodpovedá hodnote napätia v elektrickej sieti.
VAROVANIE: Riziko úrazu elektrickým
prúdom. Používajte toto zariadenie iba
v suchom prostredí.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2; maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú jeho dĺžku.
Obsluha rádioprijímača
(obr. 1, 2)
Vaša nabíjačka/rádioprijímač je vybavená
pamäťou na uloženie hodín a Vašich obľúbených
rozhlasových staníc. Ak je rádioprijímač
VYPNUTÝ, pamäte sú napájané (zálohované)
z jedného gombíkového akumulátora, ktorý je
súčasťou dodávky.
INŠTALÁCIA GOMBÍKOVÉHO AKUMULÁTORA
VAROVANIE: Pri výmene akumulátora
použite rovnakú značku a druh. Pri
výmene akumulátorov dodržujte
správnu polaritu (+ a –). Neskladujte
ani neprenášajte akumulátory tak, aby
došlo k prípadnému skratu kontaktov
kovovými predmetmi.
1. Nabíjačku/rádioprijímač vypnite a odpojte od
napájania.
PREVÁDZKA
2. Kryt priestoru pre akumulátor otvoríte
zdvihnutím západky (h).
Pokyny na obsluhu
3. Odskrutkujte skrutku (p) krytu priestoru pre
gombíkový akumulátor (m).
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Nabíjačku/rádioprijímač
neukladajte na miesta, kde
odkvapkáva alebo strieka voda.
Napájanie zo siete (obr. 4)
Odviňte prívodný kábel a pripojte ho do sieťovej
zásuvky 115 alebo 230 V.
Vloženie akumulátora (obr. 2)
VAROVANIE: Používajte iba nabíjačky
a akumulátory DEWALT.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je akumulátor úplne
nabitý. Ak akumulátor nedodáva dostatočný výkon,
nabite ho podľa pokynov uvedených v príručke
nabíjačky.
POZNÁMKA: Pre zaistenie maximálnej výkonnosti
a životnosti akumulátorov NiCd, NiMH a Li-Ion
tieto pred prvým použitím nabíjajte najmenej počas
10 hodín.
4. Stlačte dole západku a ťahom otvorte.
5. Vložte gombíkový akumulátor (n) podľa
schémy vyznačenej vnútri priestoru pre
gombíkový akumulátor.
6. Nasaďte späť kryt, zaskrutkujte naspäť skrutku
a dotiahnite.
7. Kryt priestoru pre akumulátor zavrite.
POZNÁMKA: Reset LC displeja, hodín
a predvolieb urobíte tak, že vyberiete gombíkový
akumulátor a potom ho vrátite späť. Tento postup
vykonajte, ak sa zdá, že sa zobrazované údaje
nemenia.
ZAPNUTIE/REGULÁCIA HLASITOSTI
1. Rádioprijímač zapnete otáčaním regulátora
hlasitosti (a) v smere chodu hodinových
ručičiek, až začujete cvaknutie.
2. Otočením regulátora hlasitosti (a) v smere
chodu hodinových ručičiek hlasitosť zvýšite.
Hlasitosť je možné znížiť otáčaním regulátora
proti smeru chodu hodinových ručičiek.
1. Kryt priestoru pre akumulátor otvorte
uvoľnením západky (h).
11
FUNKCIA MODE (REŽIM)
Výber niektorého z režimov (FM, AM, alebo AUX)
vykonáte tak, že stlačíte tlačidlo voľby režimu (d),
až nájdete požadovanú funkciu. Napríklad ak je
rádioprijímač v režime FM, je zobrazený v ľavom
hornom rohu LC displeja (g), dvojitým stlačením
tlačidla voľby režimu zmeníme nastavenie na AUX.
FUNKCIA TUNE (LADENIE), ALEBO SEEK
(VYHĽADANIE STANÍC)
Požadovanú frekvenciu môžeme vyhľadať dvoma
spôsobmi pre ladenie a jedným pre vyhľadanie
stanice.
Ladenie:
Spôsob 1: Pre rýchle zvyšovanie ladenej
frekvencie zvoleného pásma tunera
stlačte a pridržte tlačidlo s pravou
šípkou (c). Po dosiahnutí požadovaného
kanálu tlačidlo uvoľnite. Pre rýchle
znižovanie ladenej frekvencie zvoleného
pásma tunera stlačte a pridržte tlačidlo
s ľavou šípkou.
Spôsob 2: Pre zvyšovanie ladenej frekvencie
zvoleného pásma tunera otáčajte volič
(b) v smere chodu hodinových ručičiek.
Pre znižovanie ladenej frekvencie
zvoleného pásma tunera otáčajte volič
proti smeru chodu hodinových ručičiek.
Vyhľadanie staníc:
Krátko stlačte a uvoľnite tlačidlo s pravou
šípkou (c). Frekvencia tunera sa bude zvyšovať
dovtedy, kým nebude nájdená prvá stanica
s akceptovateľnou čistotou príjmu a na tejto sa
ladenie zastaví. Opätovným stlačením tlačidla
s pravou šípkou bude hľadanie pokračovať
zvyšovaním frekvencie až po nájdení ďalšej
stanice. Stanice s nižšou frekvenciou je možné
vyhľadať stlačením tlačidla s ľavou šípkou. Funkcia
vyhľadania staníc je k dispozícii vo vlnových
pásmach AM a FM.
ULOŽENIE STANÍC DO PAMÄTE
Do pamäte je možné nezávisle uložiť desať
rozhlasových staníc v pásme FM a päť v pásme
AM. Po naprogramovaní je možné stlačením
tlačidiel 1, 2, 3, 4 alebo 5 okamžite zmeniť
frekvenciu prednastavenej rozhlasovej stanice.
1. Prístroj zapnite.
2. Rádioprijímač nastavte na požadovanú stanicu
(pozrite kapitolu Funkcia ladenia alebo
vyhľadania staníc).
12
3. Stlačte a podržte jednu z požadovaných
pamäťových predvolieb (f). Na displeji LCD
(g) začne nastavovaná stanica blikať. Držte
tlačidlo pamäte stlačené dovtedy, kým údaj
neprestane blikať. Predvolená stanica je teraz
uložená do pamäte.
4. Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte ostatné
pamäťové predvoľby.
PROGRAMOVANIE HODÍN
1. Prístroj zapnite (pozrite kapitola Zapnutie/
regulácia hlasitosti).
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo hodín (e),
kým údaj na displeji LCD (g) nezačne blikať.
3. Pre nastavenie hodín stlačte príslušné tlačidlo
so šípkou (HR pre nastavenie hodín; MIN pre
nastavenie minút).
Poznámka: Ak do 5 sekúnd nestlačíte tlačidlo,
programovanie sa automaticky vráti na
predchádzajúce nastavenie.
4. Po nastavení presného času stlačte a podržte
tlačidlo hodín, až údaj na displeji LCD
prestane blikať.
Dôležité poznámky pre
rádioprijímač
1. Rádioprijímač môže byť pri napájaní jedným
akumulátorom 18 V v chode počas až 8 hodín.
Použitie akumulátora s nižším napätím čas
prevádzky skráti.
2. Príjem závisí značne od umiestnenia a sily
prijímaného rádiosignálu.
3. Určité typy generátorov môžu vytvárať na
pozadí šum.
4. Príjem vo vlnovom rozsahu AM bude čistejší
pri napájaní prístroja z akumulátora.
5. Ak chcete použiť vstup pre externý zdroj (k),
zasuňte do tejto zdierky výstupný konektor
prehrávača CD alebo iPod®*/MP3 (obr. 1).
Zvuk z externého zdroja bude prehrávaný do
reproduktorov rádioprijímača DC013.
6. Výstupný napájací konektor USB (l) je určený
na napájanie zariadenia s malým výkonom,
ako sú napríklad mobilné telefóny, CD a MP3
prehrávače.
* iPod je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Apple Inc.
ÚDRŽBA
Vaša nabíjačka/rádioprijímač DEWALT bola
skonštruovaná tak, aby pracovala čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Trvalá
spokojnosť s prevádzkou závisí od náležitej
starostlivosti.
Poznámky k opravám
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Vnútri nabíjačky/
rádioprijímača nie sú žiadne diely určené
na opravy. Nechajte vykonávať servisné úkony
v autorizovanom servise, aby sa zabránilo
poškodeniu vnútorných komponentov, ktoré sú
citlivé na pôsobenie statickej elektriny.
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí nabíjačky/rádioprijímača nikdy
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné
agresívne látky. Tieto typy chemikálií
môžu plastové materiály na náradí
poškodiť. Používajte iba tkaninu
navlhčenú vo vode a mydlovom
roztoku. Zabráňte preniknutiu
akejkoľvek kvapaliny do vnútorných
častí nabíjačky/rádioprijímača.
Žiadne časti nabíjačky/rádioprijímača
neponárajte do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY/
RÁDIOPRIJÍMAČA
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžete
z povrchu nabíjačky/rádioprijímača
odstrániť pomocou handričky alebo
mäkkej kefy neobsahujúcej kovové
štetiny. Neoplachujte vodou ani
nepoužívajte iné čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov na
triedenie a recykláciu odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a
opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjateľný akumulátor
Ak prestane akumulátor s dlhou životnosťou
dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je potrebné ho
dobiť. Po ukončení jeho životnosti vykonajte jeho
likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory NiCd, NiMH a Li-Ion je
možné recyklovať. Odovzdajte ich, prosím,
13
dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej
stanici. Zhromaždené akumulátory budú
recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
NA POUŽITIE S TOUTO NABÍJAČKOU/
RÁDIOPRIJÍMAČOM SÚ KOMPATIBILNÉ
NASLEDUJÚCE TYPY AKUMULÁTOROV:
14
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
18 V
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. A k sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1
ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s
návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2010
zst000145162 - 17-01-2011
15
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
16
Fax: 00420 577 008 559
RÁDIO 1
©
DC013
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising