DC013 | DeWalt DC013 SITE RADIO instruction manual

372001-61 EST
DC013
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
Joonis / Рисунок 1
b
l
j
k
a
l
j
g
k
c
d
e
f
f
Joonis / Рисунок 2
h
p
m
i
n
o
DC013 GB
DC013 QW
DC013 BD
3
Joonis / Рисунок 3
A
B
Joonis / Рисунок 4
DC013
QW
DC013
GB
DC013
BD
4
EESTI KEEL
LAADIJA/RAADIO
DC013
Õnnitleme!
Tähistab tuleohtu.
Olete valinud DEWALTi toote. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Toiteallikas
Võrgupinge
VVP
(ainult Suurbritannias ja Iirimaal) V
Akupinge
VAP
Aku tüüp
Ligikaudne laadimisaeg
min
Laadimisvool
normaalrežiim
A
ühtlustamisrežiim
mA
säilitamisrežiim
mA
Mass
kg
Kaitsmed:
Euroopa
230 V
Ühendkuningriik ja Iirimaa 230 V
DC013
vahelduvpinge/
alalispinge
230–240
230/115
7,2–18
NiCd/NiMH/Li-ioon
60/70
2,8
150
63
6,4
16 amprit, vooluvõrk
13 A, pistik
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
tunnussõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Ohutusjuhised laadijate/
raadiote kohta
• Eemaldage akupatarei. Lülitage enne
järelevalveta jätmist välja. Eemaldage aku,
kui seadet ei kasutata, enne lisaseadmete või
tarvikute vahetust ja enne hooldamist.
Märgistused laadijal/raadiol
Laadijal/raadiol on kasutatud järgmisi sümboleid:
Lugege kasutusjuhendit.
Ohutusjuhised laadijate/
raadiote kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See
kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
kasutusjuhiseid laadija/raadio DC013 jaoks.
• Enne laadija/raadio kasutamist lugege läbi
kõik juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
• Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või
vaimse puudega ega ka kogenematule või
väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed),
kes ei tööta ohutuse eest vastutava isiku
järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
• Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei
mängiks seadmega.
OHT. Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisklemmid on 230 V pinge all.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega. See võib põhjustada
(surmava) elektrilöögi.
HOIATUS! Elektrilöögi oht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse sattuda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST! Põletuse oht.
Vigastuse ohu vähendamiseks laadige
ainult DEWALTi laetavaid akusid. Teist
tüüpi akud võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST! Kui laadija on
ühendatud vooluvõrku, võivad
võõrkehad laadija sees olevad katmata
laadimisklemmid teatud tingimustel
5
EESTI KEEL
lühistada. Ärge laske laadija
õõnsustesse pääseda elektrit juhtivatel
võõrkehadel, näiteks terasvillal,
fooliumil ja metallipurul. Kui õõnsuses
ei ole akut, eemaldage laadija alati
vooluvõrgust. Enne puhastamist
eemaldage laadija vooluvõrgust.
• ÄRGE püüdke akut laadida muu laadija/
raadioga peale käesolevas juhendis
nimetatu. Laadija ja aku on spetsiaalselt
kavandatud koos toimima.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema
esindaja või muu sarnane kvalifitseeritud isik
selle ohu vältimiseks kohe välja vahetama.
• Need laadijad/raadiod on mõeldud ainult
DEWALTi laetavate akude laadimiseks.
Muud kasutusviisid võivad põhjustada tule- ja
(surmava) elektrilöögi ohtu.
• Vältige laadija/raadio kokkupuudet vihma
või lumega.
• Laadija vooluvõrgust eemaldamisel
tõmmake pistikust, mitte juhtmest. See
vähendab pistiku ja juhtme kahjustamise ohtu.
• Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta
peale, selle taha ei komistata ning seda ei
kahjustata ega kulutata muul viisil.
• Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see
pole just hädavajalik. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib tuua kaasa tule ja (surmava)
elektrilöögi ohu.
• Ärge asetage laadija/raadio peale ühtegi
eset ega raadiot/laadijat pehmele pinnale,
et mitte blokeerida ventilatsiooniasid
ega põhjustada laadija ülekuumenemist.
Paigutage laadija/raadio nii, et see on eemal
kõigist soojaallikatest.
• Ärge kasutage laadijat/raadiot, mille juhe
või pistik on kahjustunud – laske need kohe
välja vahetada.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke kaht laadijat
kokku ühendada.
• Laadija/raadio DC013 on mõeldud
kasutamiseks tavalises 230 V koduses
elektrivõrgus. Ärge püüdke kasutada seda
muu pingega. See ei kehti autolaadija puhul.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Maandusjuhised
Laadija/raadio DCR013 (230 V) tuleb maandada.
Maandatud seadme rikke korral liigub elektrivool
mööda vähima takistusega teed ja nii väheneb
elektrilöögi oht. Laadija/raadio on varustatud
juhtmega, millel on maandussoon ja -pistik. Pistik
peab olema ühendatud sobivasse pistikupessa,
mis on nõuetekohaselt paigaldatud ning
maandatud vastavalt kõigile kohalikele reeglitele ja
määrustele.
OHT! Maandussoone vale
ühendamine võib põhjustada
elektrilöögi ohtu. Maandussoon on
kaetud rohelise kollaste triipudega
isolatsiooniga. Kui juhet või pistikut on
tarvis parandada või välja vahetada,
ärge ühendage maandussoont pinge
all oleva klemmiga. Remonditöid võib
teha ainult DEWALTi esindaja. Ärge
muutke laadija/raadio pistikut – kui see
ei sobi pistikupesaga, laske DEWALTi
esindajal paigaldada sobiv pistik.
MAANDATUD, JUHTMEGA LAADIJA/RAADIO
NIMIVOOLUGA KUNI 16 A, MIS ON MÕELDUD
KASUTAMISEKS 230 V NIMIPINGEGA
VÕRGUS.
Laadija/aku on mõeldud kasutamiseks 230 V
nimipingega võrgus. Sellel maandusega pistik
näeb välja nagu järgmisel joonisel olev pistik.
DC013
• Ärge kasutage laadijat/raadiot, kui see on
saanud tugeva löögi, maha kukkunud või
muul viisil kahjustada saanud. Viige see
volitatud teeninduskeskusse.
• Ärge tehke laadijat lahti; kui see vajab
hooldust või remonti, viige see volitatud
hoolduskeskusse. Vale kokkupanemine võib
põhjustada (surmava) elektrilöögi või tulekahju
ohtu.
• Enne laadija mis tahes viisil puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust. See
vähendab elektrilöögi ohtu. Aku
eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
6
DC013 BD
EESTI KEEL
Laadijad
Laadija DC013 on mõeldud 7,2–18 V NiCd-,
NiMH- ja Li-ioonakude laadimiseks.
Need laadijad ei vaja reguleerimist ning nende
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat
kasutamist.
Laadimine (joonised 1 ja 2)
OHT. Surmava elektrilöögi oht.
Laadimisklemmid on 230 V pinge all.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega. (Surmava) elektrilöögi oht.
1. Ühendage laadija/raadio sobivasse
vahelduvpingega pistikupesasse või
generaatoriga.
2. Asetage aku laadijasse pessa (i). Veenduge,
et aku on täielikult laadija/raadios ning sulgege
tagumine luuk ja riiv (h).
3. Raadio esiküljel olev punane signaallamp (j)
hakkab pidevalt vilkuma näidates, et laadimine
on alanud.
4. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema.
MÄRKUS. NiCd-, NiMH ja Li-ioonakude parimate
talitlusomaduste ja pikima kasutusea tagamiseks
laadige akut enne esmakordset kasutamist
vähemalt 10 tundi.
AINULT LI-IOONAKUD
Li-ioonakudel on elektrooniline kaitsesüsteem, mis
kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja
liigse tühjenemise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, pange
Li-ioonaku laadijasse, kuni see on täielikult laetud.
Olulised ohutusjuhised kõigi
akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge. Juhendi lõpus
olevast tabelist leiate andmed laadijate ja akude
ühilduvuse kohta.
Aku ei ole pakendist väljavõtmisel täielikult laetud.
Enne aku ja laadija kasutamist lugege allpool
olevaid ohutusjuhiseid. Seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduure.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge kasutage akut plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses. Aku
asetamine laadijasse või sealt eemaldamine
võib tolmu või aurud süüdata.
• Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
Laadimine
Aku laetuse kohta vaadake allpool olevat tabelit.
Laetus
laadimine
täielikult laetud
viivitus liiga kuuma või külma
aku puhul
asendage aku
tõrge
saavutanud õige temperatuuri. Seejärel lülitub
laadija automaatselt laadimisrežiimi. See tagab
aku maksimaalse kasutusea.
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaatne värskendamine
Automaatse värskendamise režiimis ühtlustatakse
aku elementide laetus selle tipptasemel. Akusid
tuleks värskendada kord nädalas või siis, kui aku
ei võimalda enam sama kaua töötada.
Aku värskendamiseks asetage see laadijasse
nagu tavaliselt. Jätke aku laadijasse vähemalt
8 tunniks.
Viivitus liiga kuuma või külma
aku puhul
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga kuum või külm,
peatab see automaatselt laadimise, kuni aku on
• ÄRGE pritsige ega kastke seadet vette ega
muudesse vedelikesse.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja
akut kohtades, kus temperatuur võib
ületada 40 °C (näiteks suvel kuuride või
metallehitiste läheduses).
OHT! Mitte kunagi ärge püüdke
mingil põhjusel akut avada. Kui aku
korpus on pragunenud või muul
viisil kahjustunud, ärge pange akut
laadijasse. Ärge lõhkuge akut, pillake
seda maha ega kahjustage muul
viisil. Ärge kasutage akut ega laadijat,
mis on saanud tugeva löögi, maha
kukkunud, millegi alla jäänud või muul
viisil kahjustunud (näiteks naelaga
läbi torgatud, haamriga löödud,
peale astutud). See võib põhjustada
(surmava) elektrilöögi. Kahjustunud
akud tuleb viia teeninduskeskusesse
taaskasutamiseks.
HOIATUS! Kui te raadiot ei kasuta,
asetage see stabiilsele pinnale,
kus see ei põhjusta komistamise
ega kukkumise ohtu. Ärge asetage
7
EESTI KEEL
raadio peale ühtegi eset ega laadijat
pehmele pinnale, et mitte blokeerida
ventilatsiooniasid ega põhjustada
raadio ülekuumenemist. Paigutage
raadio nii, et see on eemal kõigist
soojaallikatest.
ERIOHUTUSJUHISED NIKKELKAADMIUMAKUDE (NiCd) JA NIKKELMETALLHÜDRIIDAKUDE (NiMH) KOHTA
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. Aku võib tules
plahvatada.
• Äärmuslikes kasutus- või
temperatuuritingimustes võib aku
elementidest lekkida veidi vedelikku. See ei
viita tõrkele.
Kui aga välimine ümbris on katki:
a) ja aku vedelik satub nahale, peske seda
kohe mitu minutit seebi ja veega;
b) ja aku vedelik satub silma, loputage
silmi vähemalt 10 minutit puhta veega ja
pöörduge kohe arsti poole. (Meditsiiniline
märkus. Vedeliku puhul on tegu
kaaliumhüdroksiidi 25–35% lahusega.)
ERIOHUTUSJUHISED LIITIUMIOONAKUDE
(Li-ioon) KOHTA
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
tugevalt kahjustada saanud või töövõime
täielikult minetanud. Aku võib tules
plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel tekib
mürgist suitsu ja aineid.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
süsivesinike ja liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust. Tagage
värske õhu juurdepääs. Sümptomite püsimisel
pöörduge arsti poole.
HOIATUS! Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Aku kork (joonis 3)
Kaasasolev kaitsekork on mõeldud lahtiühendatud
aku kontaktide katmiseks. Kaitsekorgi puudumisel
võivad lahtised metallesemed kontaktid lühistada,
põhjustades tuleohtu ja kahjustades akut.
8
1. Enne aku asetamist laadijasse või tööriista
külge ühendamist eemaldage kaitsekork
(joonis 3A).
2. Kohe pärast aku eemaldamist laadijast
või tööriista küljest paigutage kaitsekork
kontaktide peale (joonis 3B).
HOIATUS! Veenduge enne
lahtiühendatud aku hoiule asetamist
või kandmist, et aku kaitsekork on
paigaldatud.
Soovitused hoidmise kohta
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
MÄRKUS. Li-ioonakud tuleb enne hoiule
asetamist täielikult laadida.
2. Pikaajaline säilitamine ei kahjusta akut ega
laadijat. Õigetes tingimustes võib neid säilitada
kuni 5 aastat.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks selles kasutusjuhendis olevatele
piktogrammidele on laadijal ja akul olevatel siltidel
järgmised piktogrammid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Aku laadimine.
Aku laetud.
Aku defektne.
Viivitus liiga kuuma või külma aku puhul.
Ärge puudutage elektrit juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Kasutage ainult DEWALTi akudega,
teised võivad plahvatada ning
põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
Vältige kokkupuudet veega
EESTI KEEL
Laske kahjustunud juhtmed kohe välja
vahetada.
Laadige ainult temperatuuril 4–40 °C.
Akude kõrvaldamisel pidage silmas
keskkonnakaitset.
Ärge põletage NiMH-, NiCd+- ega
Li-ioonakusid.
Laadib NiMH- ja NiCd-akusid.
Laadib Li-ioonakusid.
Laadimisaja leiate tehniliste andmete
osast.
Pakendi sisu
n. Nööppatarei
o. Pistikupesad (DC013-GB, DC013-QW,
DC013-BD)
Elektriohutus
Kontrollige alati, et aku pinge vastab andmesildile
märgitud väärtusele. Samuti veenduge, et laadija
pinge vastab võrgupingele.
HOIATUS! Elektrilöögi oht. Kasutage
ainult kuivas kohas.
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
välja spetsiaalselt valmistatud juhtme vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldustöökodade kaudu.
Toitepistiku vahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
1 laadija/raadio
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
1 kasutusjuhend
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Pakend sisaldab:
1 detailjoonis
HOIATUS! Maandusklemmiga
ühendust ei looda.
• Veenduge, et laadija/raadio, selle osad ega
tarvikud ei ole transportimisel kahjustada
saanud.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kirjeldus (joonised 1 ja 2)
HOIATUS! Ärge kunagi ehitage laadija/
raadiot ega selle ühtki osa ümber.
See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
a. Toide / helitugevuse reguleerimine
b. Häälestamine
c. Noolenupud
d. Režiiminupp
e. Kellanupp
f. Mälunuppud
g. LCD-ekraan
h. Akupesa riiv
i. Laadimispesa
j. Laadimistuli
k. Lisaport
l. USB-toite väljundport
m. Nööppatarei kaas
Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei
ole hädavajalik. Kasutage heakskiidetud
pikenduskaablit, mis sobib laadija
sisendvõimsusega (vt Tehnilised andmed).
Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1 mm2;
maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult
lahti.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS! Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS! Ärge asetage laadijat/
raadiot asukohta, kus see võib puutuda
kokku tilkuva ja pritsiva vedelikuga.
Kasutamine vahelduvvooluvõrgus (joonis 4)
Tehke lahti toitejuhe ja ühendage 115 või 230 V AC
seinapistikusse.
9
EESTI KEEL
Aku paigaldamine (joonis 2)
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTi
akupatareisid ja laadijaid.
MÄRKUS. Veenduge, et teie aku on täielikult
laetud. Kui akupatarei ei tooda piisavalt võimsust,
laadige akupatareid laadija juhendis toodud juhiste
järgi.
MÄRKUS. NiCd-, NiMH ja Li-ioonakude parimate
talitlusomaduste ja pikima kasutusea tagamiseks
laadige akut enne esmakordset kasutamist
vähemalt 10 tundi.
2. Keerake nuppu (a) päripäeva, et suurendada
helitugevust. Helitugevuse vähendamiseks
keerake vastupäeva.
MODE-FUNKTSIOON
Ühe režiimifunktsiooni (FM, AM või AUX)
valimiseks, vajutage režiiminuppu (d), kuni
soovitud funktsioon on leitud. Näiteks, kui raadio
on FM-režiimil, mis on näha LCD-ekraani üleval
vasakul (g), vajutage režiiminuppu kaks korda, et
minna AUX-režiimi.
TUUNIMISE VÕI OTSIMISE FUNKTSIOON
2. Viige aku hoidikusse, kuni see on oma kohal.
Soovitud sageduse leidmiseks on kaks
häälestamis- ja üks otsimisviisi.
3. Sulgege akupesa kate.
Häälestamine
1. Vabastage riiv (h), et avada akupesa kaas.
Raadio kasutamine (joonised 1
ja 2)
Laadija/aadio on varustatud mäluvõimsusega, et
säilitada kellaaega ja teie valitud mäluterminale.
Kui raadio on OFF (VÄLJAS), siis reguleerib seda
nööppatarei, mis asub laadija/raadios.
NÖÖPPATAREI PAIGALDAMINE
HOIATUS. Kui vahetate patareisid,
vahetage see sama tootemargi ja
tüübiga patareide vastu. Jälgige
õiget polaarsust (+ ja -), kui vahetate
patareisid. Ärge hoidke ega kandke
patareisid nii, et metallobjektid
puutuvad kokku patareiterminalidega.
1. Lülitage laadija/raadio väljas ja katkestage
ühendus toitevõrguga.
2. Avage akupesa, tõstes akupesa riivi (h).
3. Kruvige lahti kruvi (p) patareiuksel (m).
4. Vajutage patareiukse riivile ja tõmmake lahti.
5. Paigaldage nööppatarei (n) vastavalt
elektriskeemile, mis on nööppatarei siseküljel.
6. Vahetage patarei uks välja, sisestage kruvi ja
pingutage.
7. Kinnitage patareisahtli uks kindlalt.
MÄRKUS. LCD-ekraani, kellaaja ja eelseadistuste
seadistamiseks eemaldage nööppatarei ja
paigaldage uuesti. Järgige seda juhist, kui ekran
kinnitub oma kohale.
TOITE/HELITUGEVUSE REGULEERIMINE
1. Raadio sisselülitamiseks keerake nuppu (a)
päripäeva, kuni kuulete klõpsatust.
1. meetod Hoidke paremat noolenuppu (c) all,
et tuuner liiguks mööda sagedusriba
kiiresti ülespoole. Soovitud kanalini
jõudes vabastage nupp. Hoidke all
vasakut noolenuppu, et tuuner liiguks
mööda sagedusriba kiiresti allapoole.
2. meetod Keerake häälestusnuppu (b) mööda
sagedusriba ülespoole liikumiseks
päripäeva. Keerake häälestusnuppu
mööda sagedusriba allapoole
liikumiseks vastupäeva.
Otsimine.
Vajutage üks kord paremat noolenuppu (c) ja
vabastage see. Tuuneri sagedus suureneb,
et otsida esimest raadiojaama, millel on
aktsepteeritav selgus, ja jääda sellel seisma.
Paremat noolenuppu võib uuesti vajutada, et
jätkata raadiojaamade otsimisega kõrgematel
sagedustel. Vasakut noolenuppu võib vajutada, et
otsida madalamatel sagedustel raadiojaamasid.
Otsimisfunktsioon on saadaval AM- ja FM-režiimis.
MÄLUNUPPUDE PROGRAMMEERIMINE
Eraldi saab seadistada kümme FM-jaama ja viit
AM-jaama. Pärast nuppude programmeerimist,
liigub raadio nuppe 1, 2, 3, 4 või 5 vajutades kohe
eelseadistatud jaamade sagedusele.
1. Lülitage toide sisse.
2. Raadio seadistamine soovitud jaamale (vt
Häälestamise ja otsimise funktsioon).
3. Vajutage ja hoidke ühte soovitud mälunuppu
(f). Jaama seadistamisega hakkab LCDekraan (g) vilkuma. Jätkake nuppu all
hoidmisega, kuni vilkumine lõpeb. Mälunupp
on nüüd seadistatud.
4. Korrake samme 2 ja 3, et seadistada muud
mälunupud.
10
EESTI KEEL
KELLAAJA PROGRAMMEERIMISEKS
1. Lülitage toide sisse (vt Toite/helitugevuse
reguleerimine).
2. Vajutage ja hoidke kellanuppu (e), kuni LCDdisplei (g) hakkab vilkuma.
3. Vajutage õige aja seadmiseks vastavat
noolenuppu (HR tundide jaoks, MIN minutite
jaoks).
MÄRKUS. Kui te ei vajuta 5 sekundi jooksul,
liigub kellaaja programmeerimise funktsioon
automaatselt eelmise seadistuse juurde tagasi.
4. Kui aeg on seadistatud, vajutage ja hoidke all
nuppu, kuni kellaaeg lõpetab LCD-ekraanil
vilkumise.
Olulised raadiot puudutavad
märkused
1. Raadio töötab täis laetud 18-voldise akuga
kuni 8 tundi. Madalama pingega akude
kasutamisel on kasutusaeg lühem.
2. Vastuvõtt varieerub sõltuvalt asukohast ja
raadiosignaali tugevusest.
3. Teatud generaatorid võivad põhjustada
taustamüra.
4. AM-vastuvõtt on tõenäoliselt selgem, kui seda
toetab akupatarei.
5. Lisapordi (k) kasutamiseks ühendage
väljundpistik CD-mängijalt või iPod®*/MP3mängijalt pordiga (joonis 1). Välise allika heli
kõlab läbi DCR013 kõlarite.
6. USB-väljundport (l) on ühendusort madala
võimsusega seadmetele, nagu mobiiltelefonid,
CD- ja MP3-mängijad.
* iPod on registreeritud Apple Inc kaubamärk.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi raadio on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda.
Teenindusalased märkmed
Toode pole kasutaja poolt hooldatav. Laadija/
raadio sees pole kasutaja poolt hooldatavaid osi.
Hooldamine volitatud hoolduskeskuses on vajalik
staatiliste laengute suhtes tundlike siseosade
kahjustamise vältimiseks.
Puhastamine
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
laadija/raadio mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või õrnatoimelise
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda laadija/raadio sisse;
ärge kastke laadijat/raadiot või selle osi
vedelikku.
LAADIJA/RAADIO PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS! Elektrilöögi oht.
Eemaldage laadija enne puhastamist
vooluvõrgust. Mustuse ja õli võib
laadija/raadio välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisavarustus
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud, võib
nende kasutamine koos selle laadija/
raadioga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
eraldi kogumine võimaldab
materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
11
EESTI KEEL
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate
uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see ei
anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid
kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see kõrvaldada
keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see laadija/raadio küljest.
• Li-ioon-, NiCd- ja NiMH-akud on
taaskasutatavad. Viige need edasimüüjale
või kohalikku jäätmejaama. Kokkukogutud
akud võetakse ringlusse või kõrvaldatakse
nõuetekohaselt.
SELLE RAADIO/LAADIJAGA ÜHILDUVAD
JÄRGMISED AKUD:
12
DE9057
DE9084
7,2 V
7,2 V
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9062
DE9061
9,6 V
9,6 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 V
12 V
12 V
12 V
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
14,4 V
NiCd
NiCd
NICd
NiMH
Li-ioon
Li-ioon
1,3 Ah
2,0 Ah
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
1,1 Ah
DE9098
DE9095
18 V
18 V
NiCd
NiCd
1,3 Ah
2,0 Ah
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 V
18 V
18 V
18 V
NiCd
NiMH
Li-ioon
Li-ioon
2,4 Ah
2,6 Ah
2,0 Ah
1,1 Ah
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО/
РАДИОПРИЁМНИК DC013
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT.
Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству устройств,
различные усовершенствования сделали
электрические устройства DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DC013
Источник питания
перем. ток/п
ост. ток
Напряжение питания
В перем. тока
230-240
Напряжение аккумулятора В пост. тока
7,2-18
Тип аккумулятора
NiCd/NiMH/Li-Ion
Приблизительное время зарядки мин.
60/70
Ток при зарядке
Нормальный режим
A
2,8
Режим выравнивания
мА
150
Режим поддержания заряда мА
63
Вес
кг
6,4
Минимальные электрические предохранители:
Устройства 230 В
16 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Правила безопасности при
использовании зарядных
устройств/радиоприёмников
• Извлекайте аккумулятор. Выключайте
радиоприёмник, оставляя его без
присмотра. Если устройство не
используется, а также перед проведением
технического обслуживания или сменой
принадлежностей или насадок, всегда
извлекайте аккумулятор.
Маркировка зарядного
устройства/радиоприёмника
На зарядном устройстве/радиоприёмнике
имеются следующие знаки:
Прочтите руководство по
эксплуатации.
Важные правила
безопасности при
использовании зарядных
устройств/радиоприёмников
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности
для зарядного устройства/радиоприёмника
DC013.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства/радиоприёмника прочитайте
все инструкции и ознакомьтесь
с предупредительными символами на
зарядном устройстве, аккумуляторе
и продукте, работающем от
аккумулятора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
• Данный инструмент не может
использоваться людьми (включая детей)
со сниженными физическими, сенсорными
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
и умственными способностями или
при отсутствии необходимого опыта
или навыка, за исключением, если они
выполняют работу под присмотром
или получили инструкции относительно
работы с этим инструментом от лица,
отвечающего за их безопасность.
• Не позволяйте детям играть
с устройством.
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Это может привести
к поражению электрическим током
или смерти от электрического
тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться,
что приведет к получению травмы
или повреждению устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами/
радиоприёмниками марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
14
специально разработаны для совместного
использования.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Данные зарядные устройства/
радиоприёмники не предусмотрены
для зарядки аккумуляторов других
марок, кроме DEWALT. Попытка зарядить
аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
поражения электрическим током или
смерти от электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство/
радиоприёмник воздействию дождя
или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Не кладите на верхнюю часть
зарядного устройства/радиоприёмника
какой-либо предмет и не ставьте
зарядное устройство/радиоприёмник
на мягкую поверхность, это может
блокировать вентиляционные прорези
и вызвать чрезмерный внутренний
нагрев! Располагайте зарядное
устройство/радиоприёмник вдали от
источника тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство/радиоприёмник, если его
кабель или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство/радиоприёмник, если оно
получило повреждение вследствие
сильного удара или падения или иного
РУССКИЙ ЯЗЫК
внешнего воздействия! Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство/
радиоприёмник самостоятельно;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство/радиоприёмник
DC013 рассчитано на работу от
стандартной бытовой электросети
напряжением 230 В. Не пытайтесь
подключать его к источнику с другим
напряжением. Данное указание не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
оборудование, к живому контакту.
Ремонт должен производиться
только в авторизованном
сервисном центре DEWALT. Не
модифицируйте вилку кабеля
данного зарядного устройства/
радиоприёмника – если она не
подходит к Вашей розетке
электросети, обратитесь
в авторизованный сервисный
центр DEWALT для установки
розетки нужного типа.
ДЛЯ ЗЕЗЕМЛЕННОГО, ОБОРУДОВАННОГО
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА/РАДИОПРИЁМНИКА
С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ 16 А
И НИЖЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ ПИТАЮЩЕЙ ЦЕПИ
С НОМИНАЛОМ 230 В
Зарядное устройство/радиоприёмник
используется от питающей цепи с номиналом
230 В и оборудовано заземляющей вилкой,
изображенной ниже.
DC013
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Инструкции по заземлению
Зарядное устройство/радиоприёмник DC013
(230 В) должно быть заземлено. В случае
сбоя или поломки заземление обеспечивает
линию наименьшего сопротивления для
электрического тока, снижая риск поражения
электрическим током. Зарядное устройство/
радиоприёмник оснащено электрокабелем
с проводником, заземляющим оборудование,
и заземляющей вилкой. Вилка кабеля должна
вставляться только в соответствующую розетку,
правильно установленную и заземленную
в соответствии с местным законодательством.
ОПАСНО: Неправильное
соединение проводника,
заземляющего оборудование,
может привести к поражению
электрическим током. Проводник
с внешней изоляцией зеленого
цвета с желтыми полосками
является проводником,
заземляющим оборудование.
При необходимости ремонта
или замены электрокабеля
или вилки, не подключайте
проводник, заземляющий
DC013 BD
Зарядные устройства
Зарядное устройство/радиоприёмник DС013
предназначено для зарядки NiCd, NiMH или
Li-Ion аккумуляторов напряжением в диапазоне
от 7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют
регулировки и являются наиболее простыми
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 1, 2)
ОПАСНО: Опасность смерти от
электрического тока. На клеммах
подзарядки напряжение 230 В. Не
касайтесь клемм токопроводящими
предметами. Опасность поражения
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
электрическим током или смерти
от электрического тока!
1. Подключите вилку зарядного устройства/
радиоприёмника к соответствующей
розетке или генератору переменного тока.
2. Вставьте аккумулятор в приёмное гнездо
(i). Убедитесь, что аккумулятор правильно
установлен в зарядном устройстве/
радиоприёмнике, закройте крышку
и защелкните затвор.
3. Начнет мигать красный индикатор
(j), расположенный в передней части
радиоприёмника, указывая на начало
процесса зарядки.
4. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (LI-ION)
АККУМУЛЯТОРОВ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы устройство автоматически отключится.
Если это произошло, поместите Li-Ion
аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Процесс зарядки
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое
поддержание заряда
Режим автоматического поддержания
заряда обеспечивает выравнивание заряда
или дополнительную зарядку каждого
элемента аккумулятора до полного уровня
заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать
еженедельно или в том случае, если они не
обеспечивают достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как обычно.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
минимум на 8 часов.
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение. Справьтесь в таблице,
помещенной в конце данного руководства,
относительно совместимости зарядных
устройств и аккумуляторов.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
нижеследующие инструкции по безопасности.
Затем приступайте к установленной процедуре
зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не храните и не используйте
устройство и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40 °С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
ОПАСНО: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ВНИМАНИЕ: Кладите не
используемое устройство набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором оно не
создает опасность, что об
него могут споткнуться
и упасть. Не кладите на
верхнюю часть радиоприёмника
какой-либо предмет и не
ставьте радиоприёмник на
мягкую поверхность, это может
блокировать вентиляционные
прорези и вызвать чрезмерный
внутренний нагрев! Располагайте
радиоприёмник вдали от источника
тепла.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ
(NICD) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NIMN) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться.
• Под действием сложных условий
эксплуатации или температуры
возможна незначительная утечка
жидкости (электролита) из
аккумулятора. Это не указывает на
неисправность. Однако если повреждено
наружное уплотнение:
a. и аккумуляторная жидкость попала
на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
b. и аккумуляторная жидкость попала
в глаза, промывайте их чистой
водой в течение минимум 10 минут
и обратитесь за медицинской
помощью. (Справка для врача:
Жидкость представляет собой 25-30%
раствор гидроксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Колпачок аккумулятора
(Рис. 3)
Защитный колпачок, служащий для
предохранения контактов отсоединенного
аккумулятора, входит в комплект поставки.
Без установленного защитного колпачка
посторонние металлические предметы могут
вызвать короткое замыкание контактов, что
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
может привести к пожару или повреждению
аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде,
чем вставить аккумулятор в зарядное
устройство или электроинструмент
(Рис. 3А).
2. Наденьте защитный колпачок на
контакты сразу же после извлечения
аккумулятора из зарядного устройства или
электроинструмента (Рис. 3В).
ВНИМАНИЕ: Перед хранением
или переноской отсоединенного
аккумулятора проверьте, что
защитный колпачок находится на
своем месте.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные
аккумуляторы должны убираться на
хранение в полностью заряженном
состоянии.
2. Длительное хранение не влияет
отрицательно на аккумулятор или зарядное
устройство. При поддержании надлежащих
условий их можно хранить до 5-ти лет.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Аккумулятор неисправен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
18
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С - 40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion
аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в Технических
характеристиках зарядного
устройства.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Зарядное устройство/радиоприёмник
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж устройства в разобранном виде
• Проверьте зарядное устройство/
радиоприёмник, детали и дополнительные
приспособления на наличие повреждений,
которые могли произойти во время
транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 2)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не видоизменяйте зарядное
РУССКИЙ ЯЗЫК
устройство/радиоприёмник или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению устройства.
a. Рукоятка включения/регулировки громкости
b. Рукоятка шкалы настройки
c. Кнопки со стрелками
d. Кнопка переключателя режимов работы
e. Кнопка установки времени
f. Кнопки запоминания
g. Жидкокристаллический дисплей
h. Затвор отсека для аккумулятора
i. Приёмное гнездо аккумулятора
j. Индикатор зарядки
k. Дополнительный порт
l. Выходной порт для USB
m. Крышка для плоского круглого
аккумулятора
n. Плоский круглый аккумулятор
o. Розетки (DC013-GB, DC013-QW, DC013-BD)
Электробезопасность
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
устройства. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
ВНИМАНИЕ: Риск поражения
электрическим током!
Используйте устройство только
в сухих местах.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Не помещайте
зарядное устройство/
радиоприёмник в местах, где
на него может капать вода или
попасть водяные брызги.
Работа с переменным током
(Рис. 4)
Размотайте электрокабель и вставьте вилку
в стенную розетку 115 В или 230 В перем. тока.
Установка аккумулятора
(Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор
полностью заряжен. Если аккумулятор
не производит достаточной мощности,
зарядите его в соответствии с инструкцией по
эксплуатации зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте
аккумулятор не менее 10-ти часов.
1. Ослабьте затвор (h), чтобы открыть крышку
отсека для аккумулятора.
2. Вставьте аккумулятор в приёмное гнездо до
упора.
3. Закройте крышку отсека для аккумулятора.
Эксплуатация
радиоприёмника (Рис. 1, 2)
Ваше зарядное устройство/радиоприёмник
имеет объем памяти для хранения времени
и настроек выбранных радиостанций.
Когда радиоприёмник выключен, объем
памяти питается от плоского круглого
аккумулятора, входящего в комплект поставки
радиоприёмника.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
УСТАНОВКА ПЛОСКОГО КРУГЛОГО
АККУМУЛЯТОРА
ВНИМАНИЕ: При замене
аккумулятора всегда используйте
аккумуляторы той же марки
и типа, что и оригинальный
аккумулятор. При установке
аккумуляторов всегда соблюдайте
полярность (+ и -). Не храните
аккумуляторы в местах, где
металлические объекты могут
контактировать с открытыми
клеммами аккумулятора.
1. Выключите зарядное устройство/
радиоприёмник и отключите его от
источника питания.
2. Чтобы открыть отсек для аккумулятора,
поднимите затвор (h).
3. Отвинтите винт (р) на крышке аккумулятора
(m).
4. Нажмите на затвор крышки аккумулятора
и откройте ее.
5. Вставьте плоский круглый аккумулятор
(n) согласно схеме внутри гнезда для
аккумулятора.
6. Установите на место крышку, вставьте винт
и затяните.
7. Плотно закройте отсек для аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для перенастройки дисплея,
времени и предварительных настроек,
извлеките плоский круглый аккумулятор
и установите его заново. При «зависании»
дисплея следуйте той же процедуре.
ВКЛЮЧЕНИЕ/РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ
1. Чтобы включить радиоприёмник, поверните
рукоятку (а) по часовой стрелке до щелчка.
2. Для увеличения громкости, поворачивайте
рукоятку (а) в направлении по часовой
стрелке. Для уменьшения громкости,
поворачивайте рукоятку против часовой
стрелки.
ВЫБОР ЧАСТОТ
Для выбора одной из частот (FM, AM или AUX),
нажимайте на кнопку переключателя режимов
(d) до тех пор, пока не будет найдена нужная
частота. Например, если радиоприёмник работает на частоте FM (частота обозначена в верхнем левом углу дисплея (g)), чтобы перейти на
частоту AUX, дважды нажмите на кнопку.
НАСТРОЙКА И ПОИСК
Для поиска нужной частоты существует
2 способа настройки и 1 способ поиска.
20
Настройка:
Способ 1: Чтобы быстро настроиться на
верхний диапазон частот, нажмите
и удерживайте кнопку со стрелкой,
указывающей вправо (с). Найдя
нужную радиостанцию, отпустите
кнопку. Чтобы быстро настроиться
на нижний диапазон частот, нажмите
и удерживайте кнопку со стрелкой,
указывающей влево (с).
Способ 2: Для настройки на верхний диапазон
частот, поворачивайте рукоятку
шкалы настройки (b) по часовой
стрелке. Для настройки на нижний
диапазон частот, поворачивайте
рукоятку шкалы настройки против
часовой стрелки.
Поиск:
Нажмите и отпустите кнопку со стрелкой,
указывающей вправо (с). Частота настройки
увеличится для поиска первой радиостанции
с достаточным количеством приема
и автоматически на ней остановится. Для
поиска радиостанций на более высоких
частотах, снова нажмите на кнопку со стрелкой,
указывающей вправо. Для поиска радиостанций
на более низких частотах, нажмите на кнопку со
стрелкой, указывающей влево. Функция поиска
работает в частотах АМ и FM.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КНОПОК
ЗАПОМИНАНИЯ
Можно запрограммировать 10 FM станций
и 5 АМ станций. Запрограммированную
радиостанцию можно выбрать путем нажатия
на кнопки 1, 2, 3, 4 или 5.
1. Включите радиоприёмник.
2. Настройте радиоприёмник на нужную
радиостанцию (см. раздел «Настройка
и поиск»).
3. Нажмите и удерживайте любую из кнопок
запоминания (f). Частота радиостанции
начнет мигать на дисплее (g). Продолжайте
нажимать на кнопку до тех пор, пока
мигание не остановится. Кнопка
запоминания запрограммирована.
4. Для программирования остальных кнопок
повторите шаги 2 и 3.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧАСОВ
1. Включите радиоприёмник (см.
раздел «Включение/Регулирование
громкости»).
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Нажмите и удерживайте кнопку установки
времени (е), пока показания не начнут
мигать на дисплее (g).
Примечания по техническому
обслуживанию
3. Нажмите на нужную кнопку со стрелкой (HR
– для установки часов; MIN - для установки
минут).
Самостоятельный ремонт данного устройства
запрещен. Внутри зарядного устройства/
радиоприёмника нет обслуживаемых
пользователем деталей. Во избежание
повреждения чувствительных к статике
внутренних деталей, техническое
обслуживание устройства должно проводиться
в авторизованном сервисном центре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы не нажмете на
кнопку в течение 5-ти секунд, функция
программирования времени автоматически
вернется к предыдущей установке.
4. Установив время, нажмите и удерживайте
кнопку установки времени до тех пор, пока
показания не перестанут мигать на дисплее.
Важные замечания
для пользователей
радиоприёмников
1. Радиоприёмник будет работать 8 часов
от заряженного 18 В аккумулятора.
Использование аккумулятора меньшей
мощности сократит рабочее время
радиоприёмника.
2. Качество приёма зависит от
местоположения радиоприёмника
и мощности радиосигнала.
3. Некоторые генераторы могут стать
причиной появления фоновых шумов.
4. При питании от аккумулятора более чистым
чаще бывает прием на АМ частотах.
5. Для использования дополнительного порта
(k), подключите к порту гнездо звукового
выхода CD или iPod®*/MP3-плеера
(Рис. 1). Звук от внешнего источника будет
передаваться через колонки DC013.
6. Выходной порт для USB (l) используется
для подключения устройств малой
мощности, таких как мобильные телефоны,
CD и MP3-плееры.
* iPod является зарегистрированной торговой
маркой Apple Inc.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш радиоприёмник DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность устройства
увеличивается при правильном уходе.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средствами для
очистки неметаллических
деталей зарядного устройства/
радиоприёмника. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных в данных
деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь зарядного
устройства/радиоприёмника; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть зарядного устройства/
радиоприёмника в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА/РАДИОПРИЁМНИКА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного
устройства/радиоприёмника
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из зарядного устройства/
радиоприёмника.
• Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы
подлежат переработке. Сдайте их
Вашему дилеру или в местный пункт
переработки. Собранные аккумуляторы
будут переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
С ДАННЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ/
РАДИОПРИЁМНИКОМ СОВМЕСТИМЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ АККУМУЛЯТОРОВ
DE9057
DE9084
7,2 В
7,2 В
NiCd
NiMH
1,3 Aч
2,0 Ач
DE9062
DE9061
9,6 В
9,6 В
NiCd
NiCd
1,3 Aч
2,0 Aч
DE9074
DE9071
DE9075
DE9501
12 В
12 В
12 В
12 В
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
1,3 Aч
2,0 Aч
2,4 Aч
2,6 Aч
DE9094
DE9091
DE9092
DE9502
DE9140
DE9141
14,4 В
14,4 В
14,4 В
14,4 В
14,4 В
14,4 В
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Aч
2,0 Aч
2,4 Aч
2,6 Aч
2,0 Aч
1,1 Aч
DE9098
DE9095
DE9096
DE9503
DE9180
DE9181
18 В
18 В
18 В
18 В
18 В
18 В
NiCd
NiCd
NiCd
NiMH
Li-Ion
Li-Ion
1,3 Aч
2,0 Aч
2,4 Aч
2,6 Aч
2,0 Aч
1,1 Aч
zst00214169- 26-08-2013
22
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
24
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising