GW3010V | Black&Decker GW3010V BLOWVAC Type 2 instruction manual

555222 - 84 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GW2610V
GW3010V
2
3
4
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
●
Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy Black & Decker
jest przeznaczony do czyszczenia terenu z liści
i śmieci. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań
przemysłowych i jest przewidziane tylko do pracy na
wolnym powietrzu.
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
sieciowych dokładnie przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji i podstawowych
przepisów bhp, by nie narażać się na pożar, porażenie
prądem elektrycznym ani doznanie urazu ciała.
● Przed użyciem narzędzia dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję.
● Przed użyciem narzędzia zapoznaj się, jak się je
wyłącza w razie niebezpieczeństwa.
● Przechowuj instrukcję obsługi, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Obsługa
●
Nie używaj odkurzacza bez założonej rury ssącej
i zasobnika liści
● W następujących przypadkach zawsze wyłączaj
odkurzacz i wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego:
Zmiana trybu pracy z dmuchania na
zasysanie.
Uszkodzenie lub zaplątanie się kabla
sieciowego.
Pozostawienie odkurzacza bez nadzoru.
Czyszczenie zatkanej rury.
Kontrola, regulacja lub czyszczenie
odkurzacza.
Nadmierne wibracje odkurzacza
● Nie zbliżaj otworu wydmuchowego ani ssącego do
oczu i uszu. Nigdy nie kieruj strumienia powietrza
w stronę osób.
● Używaj odkurzacz tylko w dzień lub przy dobrym
sztucznym oświetleniu.
● Przy załączonym odkurzaczu nie przechodź
przez ścieżki żwirowe. Nigdy nie biegnij, tylko idź
spokojnym krokiem.
● Dopóki odkurzacz jest załączony, nigdy nie kładź
go na żwirze.
● Podczas pracy zawsze utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi - zwłaszcza na
zboczach. Nie pochylaj się za bardzo do przodu
i zawsze zachowuj równowagę.
● Nie zasysaj materiałów nasyconych palną cieczą
(np. benzyną) ani nie używaj odkurzacza w ich
pobliżu.
● Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory
odkurzacza. Nigdy go nie używaj, gdy otwory te
są czymś zablokowane. Usuwaj z otworów włosy,
kłaki, pył i inne materiały, które mogą zmniejszyć
natężenie przepływu powietrza.
Ostrzeżenie! Przy pracy z odkurzaczem ogrodowym
zawsze przestrzegaj odnośnych wskazówek zamieszczonych w tej instrukcji obsługi. Jest on tak skonstruowany, by użytkownik mógł go obsługiwać w wyprostowanej pozycji. Każda inna postawa grozi doznaniem
urazu. Nigdy nie załączaj odkurzacza, gdy leży na
boku lub jest odwrócony spodem do góry.
● Nie przenoś odkurzacza za kabel.
● Kabel ciągnij zawsze za sobą i odkurzaczem.
Ostrzeżenie! w razie uszkodzenia kabla natychmiast
odłącz go od sieci. Nie dotykaj kabla, dopóki wtyczka znajduje się w gnieździe sieciowym.
Zapoznanie się z odkurzaczem ogrodowym
●
●
●
●
Nie załączaj odkurzacza, gdy jakaś jego część
jest uszkodzona lub zużyta.
Nie zasysaj żadnych żarzących się przedmiotów,
jak np. niedopałki papierosów.
Nigdy nie używaj odkurzacza w wybuchowej lub
wypełnionej gazem atmosferze, ponieważ silniki
elektryczne podczas pracy zwykle powodują
iskrzenie, co może doprowadzić do pożaru.
Dokładnie przeczytaj poniższe wskazówki. Zapoznaj się z elementami obsługi i jak prawidłowo
korzystać z odkurzacza.
Nie pozwalaj używania odkurzacza dzieciom ani
osobom nieobeznanym z obsługą tego urządzenia. Lokalne przepisy mogą zabraniać posługiwania się odkurzaczem przez osoby młodociane.
Nigdy nie używaj odkurzacza, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, a zwłaszcza dzieci lub zwierzęta
domowe.
Pamiętaj, że za szkody osobowe i rzeczowe jest
odpowiedzialny użytkownik.
Przygotowanie
●
Nie używaj odkurzacza boso ani w otwartych
sandałach.
● Wkładaj na nogi solidne obuwie na szorstkiej podeszwie i długie spodnie, gdyż świeżo
skoszona trawa jest wilgotna i śliska. Gumowe
lub plastikowe buty jeszcze bardziej zwiększają
bezpieczeństwo.
● Przy pracy z odkurzaczem zawsze zakładaj okulary ochronne.
● W razie silnego zapylenia otoczenia zakładaj na
twarz odpowiednią maskę przeciwpyłową.
● Gdy hałas wytwarzany przez odkurzacz staje się
nieprzyjemny, zakładaj słuchawki ochronne.
Ostrzeżenie! Podwiń długie włosy, by nie sięgały dalej
niż do ramion. Do otworów i ruchomych elementów
nie zbliżaj luźnego ubrania, krawatów, frędzli ani zwisających pasków.
● Regularnie sprawdzaj kabel sieciowy, czy nie jest
uszkodzony lub zużyty. Używaj go tylko wtedy,
gdy znajduje się w dobrym stanie.
● Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzaj stan
odkurzacza.
5
Konserwacja i przechowywanie
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Symbole
Przed użyciem sprawdź odkurzacz, czy nie zawiera jakichś uszkodzonych elementów. Nigdy nie
używaj odkurzacza z uszkodzonymi osłonami lub
bez prawidłowo zamontowanych urządzeń zabezpieczających, jak np. zasobnik liści. Sprawdź, czy
wszystkie ruchome elementy poprawnie funkcjonują, a urządzenia zabezpieczające i wyłączniki
są całkowicie sprawne.
Sprawdź, czy odkurzacz prawidłowo działa. Nie
używaj go, gdy urządzenia zabezpieczające lub
osłony są uszkodzone bądź niezamontowane.
Nie załączaj odkurzacza, gdy jakaś jego część
jest zepsuta, a wyłącznik nie daje się włączyć lub
wyłączyć.
W razie uszkodzenia jakichś elementów zleć naprawę lub wymianę autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu.
Od czasu do czasu sprawdzaj kabel, czy znajduje
się w nienagannym stanie. w razie uszkodzenia
zleć wymianę autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu, by nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym. Okresowo sprawdzaj przedłużacze.
Uszkodzony przedłużacz natychmiast wymień.
Do czyszczenia odkurzacza nie stosuj żadnych
rozpuszczalników ani agresywnych środków
czyszczących. Do usuwania trawy i brudu najlepiej
nadaje się tępy skrobak.
Często sprawdzaj zasobnik liści, czy nie jest
zużyty lub uszkodzony.
Gdy odkurzacz nie jest używany, przechowuj go
w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.
Zamienne dmuchawy można nabyć w przedstawicielstwie Black & Decker. Stosuj tylko części
zamienne i akcesoria zalecane przez tę firmę.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Nie używaj odkurzacza na deszczu i nie
pozostawiaj go na zewnątrz w czasie deszczowej pogody.
Przed czyszczeniem lub konserwacją wyłącz
urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Przy korzystaniu z odkurzacza zakładaj
okulary i nauszniki ochronne.
Trzymaj z dala osoby postronne.
Bezpieczeństwo elektryczne
●
●
Zastosowanie przedłużacza
●
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy dmuchaw/odkurzaczy ogrodowych
●
●
●
Urządzenie to nie powinno być obsługiwane
przez osoby (w tym także dzieci) o graniczonej
sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej
bądź takie, którym brakuje odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia, chyba że pod nadzorem doświadczonego użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by nie
narażać się na porażenie prądem elektrycznym.
●
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy
przez elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne).
Musi on nadawać się do pracy na wolnym powietrzu
i być odpowiednio oznakowany. Kabel HO5V V-F
o przekroju 1,5 mm2 i długości 30 m nie powoduje
zauważalnego spadku mocy. Przed zastosowaniem
sprawdź przedłużacz, czy nie jest uszkodzony lub
zużyty i nie wykazuje objawów starzenia. Wadliwy
przedłużacz wymień na nowy. Gdy korzystasz
z bębna, zawsze całkowicie odwijaj z niego kabel.
Elementy odkurzacza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Bezpieczeństwo innych osób
●
Odkurzacz jest podwójnie zaizolowany
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu, by nie narażać się na
porażenie prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć
przez zastosowanie wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego (30 mA).
Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
6
Pas barkowy
Pokrętło do regulacji prędkości obrotowej
Wyłącznik
Rączka zasobnika liści
Zasobnik liści.
Obsada dmuchawy
Rura wydmuchowa
Skrobak
Dolna rura ssąca
Górna rura ssąca
Pierścień blokujący
Guzik zwalniający
Głowica napędowa
Montaż
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu upewnij
się, czy odkurzacz jest wyłączony i odłączony od sieci.
Załączanie i wyłączanie (rys. E)
Ostrzeżenie! Przy załączaniu odkurzacza trzymaj go
mocno obiema rękami.
● By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (3) do
przodu.
● By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (3) do
tyłu.
Montaż rur ssących (rys. A))
Przed użyciem odkurzacza trzeba zamontować rury
ssące.
Ostrzeżenie! Nie załączaj odkurzacza z niezamontowanymi rurami ssącymi.
● Dla ułatwienia montażu powierzchnie styku rur
posmaruj wodą z mydłem.
● Zgraj ze sobą karby (15) i trójkąty (14) na górnej
(10) i dolnej (9) rurze.
● Dolną rurę (9) nasuń ściśle na górną (10), aż
trójkąty zatrzasną się w swoim położeniu.
Ostrzeżenie! w interesie bezpieczeństwa nie próbuj
rozłączać już zmontowanych rur.
Regulator prędkości (rys. E)
●
●
Odciążenie kabla (rys. F)
Montaż rury wydmuchowej (rys. B)
●
Przed użyciem rurę wydmuchową trzeba przyłączyć do
obsady dmuchawy.
● Zgraj ze sobą okręgi (16) na obsadzie (6) i rurze
(7).
● Rurę (7) nasuń do oporu na obsadę (6), aż okręgi
zaskoczą w swoim położeniu.
Ostrzeżenie! w interesie bezpieczeństwa nie próbuj
rozłączać już zmontowanej rury.
●
●
●
Odciążenie kabla (21) znajduje się z tyłu głowicy
napędowej.
Przeprowadź kabel (20) przez odciążenie (21).
Obsługa odkurzacza (rys. G)
Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z dmuchawy/odkurzacza ogrodowego zawsze zakładaj okulary ochronne.
w razie silnego pylenia dodatkowo załóż odpowiednią
maskę przeciwpyłową.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek regulacji lub prac konserwacyjnych wyłącz
odkurzacz, odczekaj, aż wentylator się zatrzyma,
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Montaż pasa barkowego (rys. rys. C - D)
●
Dla lepszego sterowania dmuchawę/odkurzacz
ogrodowy wyposażono w regulator prędkości (2)
na rękojeści głowicy napędowej.
Nastaw regulatorem (2) żądaną prędkość obrotową.
Pas barkowy (1) przytwierdź do obudowy odkurzacza i wyreguluj długość pasa odpowiednio do
wzrostu użtkownika.
Przełóż hak (17) przez ucho (18).
Za pomocą klamry (19) wyreguluj długość pętli.
Tryb wydmuchu (rys. rys. G, H i I)
Wskazówka: Sprawdź, czy pierścień blokujący znajduje się w pozycji otwarcia (rys. I).
● Nasadź obsadę dmuchawy (6) i rurę (7) na głowice napędową (13) (rys. G). w tym celu przyłóż
dmuchawę w punkcie wskazanym strzałką, a następnie obróć ją wokół tego punktu i naciśnij guzik
zwalniający (12) aż do zaskoczenia zaczepu (22).
● Obróć pierścień blokujący (11) w prawo do pozycji
zamknięcia.
● Trzymając rurę wydmuchową na wysokości ok.
18 cm nad ziemią, załącz odkurzacz i wykonuj
nim oscylacyjne ruchy w lewo i w prawo. Powoli
posuwaj się do przodu, przedmuchując liście
i śmiecie przed sobą (rys. H).
● Gdy liście/śmiecie utworzą stertę, przełącz odkurzacz na zasysanie i zbierz je.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia mogą zaistnieć
dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:
● Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
● Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
● Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. w takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
● Pogorszenie słuchu.
● Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu
(np. powstającego podczas obróbki drewna,
a zwłaszcza dębu, buku i preszpanu).
Zdejmowanie rury wydmuchowej/ssącej
(rys. I)
●
●
7
By odłączyć obsadę dmuchawy (6) lub rurę ssącą
(10) od głowicy napędowej (13), obróć pierścień
blokujący (11) w lewo do pozycji otwarcia i naciśnij
guzik zwalniający (12), uważając przy tym, by rura
nie spadła na ziemię.
Guzik zwalniający (12) daje się nacisnąć tylko
wtedy, gdy pierścień blokujący (11) znajduje się
w pozycji otwarcia.
Tryb zasysania (rys. rys. J -N)
Niewielka
1
skuteczność
rozdrabniania
2
Przytwierdź zasobnik do odkurzacza (rys. rys. J, K, L).
● W celu zasysania/rozdrabniania liści zasobnik (5)
musi być przytwierdzony.
● Obręcz zasobnika (23) przyłóż do profilu uchwytu
(25) tak, by przednia część zasobnika znalazła się
na wysokości wylotu zasysanego powietrza (24)
(rys. J).
● Zasobnik wsuń do oporu w profil i naciśnij zaczep
(26), by zaryglować rączkę zasobnika (rys. rys.
K i L).
● Rurę ssącą utrzymuj na niewielkiej wysokości nad
liśćmi/śmieciami. Załącz odkurzacz i, wykonując
nim oscylacyjne ruchy, zasysaj odpadki do rury,
gdzie są rozdrabniane i podawane do zasobnika
(rys. M).
● Gdy liście/zanieczyszczenia są przywarte do
podłoża, posłuż się skrobakiem (8). Rozluźnij je,
a następnie zassij jak zwykle.
● W miarę wypełniania zasobnika spada siła ssąca.
w takim przypadku wyłącz odkurzacz i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
● By zdjąć zasobnik, naciśnij zaczep (26), zwalniając uchwyt, i wysuń zasobnik.
● By opróżnić zasobnik, chwyć rączkę z tworzywa
sztucznego (4) i nylonowy uchwyt (27) w dole
zasobnika. Obróć zasobnik i wytrząśnij z niego
śmieci/liście.
3
4
Konserwacja
Dmuchawa/odkurzacz ogrodowy Black & Decker
odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego regularne
czyszczenie.
● Utrzymuj odkurzacz w czystości i uważaj, by się
nie zamoczył.
● Usuń liście przywarte do wewnętrznej ścianki rury
ssącej.
● Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne czystym,
suchym pędzlem.
● Do czyszczenia używaj tylko łagodnego mydła
i wilgotnej szmaty. Uważaj, by do wnętrza nie
dostała się ciecz i nigdy żadnej części odkurzacza nie zanurzaj w wodzie. Nie stosuj żadnych
ściernych środków czyszczących, ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
● W odkurzaczu zastosowano łożyska samosmarujące, których nie trzeba przesmarowywać.
Wykrywanie i usuwanie usterek
Dmuchawa/ 1
odkurzacz
2
ogrodowy nie
działa
3
4
Mała
1
wydajność
zasysania/
głośne wycie 2
silnika
3
4
5
Wyłącz odkurzacz, wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego i zdejmij zasobnik.
Odłącz rurę ssącą i sprawdź dmuchawę.
Usuń wszelkie zanieczyszczenia
z łopatek wentylatora.
W razie pęknięcia lub uszkodzenia
dmuchawy natychmiast przerwij
pracę i porozum się z lokalnym
autoryzowanym warsztatem serwisowym Black & Decker.
Sprawdź podłączenie do sieci.
Sprawdź, czy rura wydmuchowa/
ssąca jest prawidłowo przytwierdzona do głowicy napędowej.
Gdyby odkurzacz nadal nie działał,
wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego i porozum się z lokalnym autoryzowanym warsztatem
serwisowym Black & Decker.
Sprawdź pozycję pierścienia blokującego.
Wyłącz odkurzacz i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Rura
powinna opróżnić się z liści.
Zdejmij i opróżnij zasobnik.
Sprawdź, czy wlot i wylot rury
ssącej nie są niczym zatkane.
Usuń wszelkie zanieczyszczenia
z dmuchawy.
Gdyby to nie pomogło, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego
i porozum się z lokalnym autoryzowanym warsztatem serwisowym
Black & Decker.
8
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
GW2610V, GW3010V
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby
nr kat. GW2610V, GW3010V opisane w "Danych technicznych" zostały wykonane zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami: 2006/42/EC, EN 60335-1
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. w ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
2000/14/EC, dmuchawa/odkurzacz ogrodowy, Aneks V,
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich
przy zakupie nowego wyrobu.
Poziom hałasu zmierzony wg normy 2000/14/EC
(artykuł 13, aneks III, L ≤ 50 cm):
Zmierzony poziom mocy akustycznej: 105 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 107 dB(A)
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Te produkty są również zgodne z zapisami dyrektyw
2004/106/WE oraz 2011/65/UE. By uzyskać więcej
informacji, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych
na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
GW2610V GW3010V
TYP 2
TYP 2
Napięcie
V
230
230
Pobór mocy
W
2600
3000
Pojemność
l
35
35
Masa (z rura wydmuchową)
kg
3,4
3,4
Masa (z rurą ssącą)
kg
4,76
4,76
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
20.12.2012
Informacja o wzorach użytkowych i patentach
Numery europejskich patentów: EP 0 723 758 B,
EP 0 723 759 B i EP 1 430 825 B
Numer europejskiego zgłoszenia patentowego:
EP 1 442 653 A
Numery europejskich wzorów użytkowych:
69750-0002, 69760-0003 i 712922-0001
Numery amerykańskich patentów: 5673457, 5604954
i 7266860
Numer amerykańskiego zgłoszenia patentowego:
2005/0177973
Numer amerykańskiego wzoru użytkowego: D498885
Ważone częstotliwościowo przyśpieszenie drgań na
rękojeści (suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) według normy
EN ISO 5329: 12 m/s2
9
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
zst00199977 - 14-02-2013
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
10
11
E15400
28
35
18
22
27
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
22
18
www.2helpU.com
21
31
3
4
24
11
GW2610(V) - GW3010(V)
18
30
25 - 05 - 10
1
1-2
TYP.
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
09/12
Podpis
Download PDF

advertising