GW3010V | Black&Decker GW3010V BLOWVAC Type 2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888 - 40 CZ
Přeloženo z původního návodu
GW2610V
GW3010V
2
3
4
ČEŠTINA
Použití výrobku
●
Váš zahradní vysavač Black & Decker je určen pro
úklid spadaného listí. Tento výrobek je určen pouze pro
venkovní použití.
●
Bezpečnostní pokyny
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
kabelem by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili
riziko vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění a materiálních škod.
● Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
● Před zahájením obsluhy se ujistěte, zda víte, jak
se výrobek v případě nebezpečí vypíná.
● Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Obsluha
●
Nepoužívejte toto zařízení v režimu vysavač, aniž
by byly na vysavači řádně připevněny trubice
a sběrný vak.
● Při následujících okolnostech vždy vypněte zařízení, počkejte, až se zastaví ventilátor a vytáhněte
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky:
Změna z režimu fukar na režim vysavač.
Došlo-li k poškození nebo zamotání
napájecího kabelu.
Ponecháte-li výrobek bez dozoru.
Odstraňujete-li blokující předměty.
Při kontrole, seřizování, čištění a při jakékoli
práci na tomto výrobku.
Začne-li toto zařízení abnormálně vibrovat.
● Při provozu nenastavujte vstupní nebo výstupní
otvor vysavače do blízkosti očí nebo uší. Nikdy
neodfukujte nečistoty směrem k okolním osobám.
● Nepoužívejte vysavač během deště a nenechávejte jej na dešti.
● Používejte tento výrobek pouze během dne nebo
při kvalitním osvětlení.
● Nepřejíždějte vysavačem/fukarem přes štěrkové
chodníčky nebo cestičky, je-li toto zařízení zapnuto. Zvolna kráčejte, nikdy neběhejte.
● Je-li toto zařízení zapnuto, nepokládejte jej na
štěrk.
● Vždy udržujte pevný postoj, zejména na při práci
na svahu. Při práci se nepřetěžujte a vždy udržujte
rovnováhu.
● Nikdy nevysávejte materiály, které mohou být kontaminovány hořlavými nebo zápalnými kapalinami,
jako je benzín, a nepoužívejte tento výrobek na
místech, kde by se tyto látky mohly vyskytovat.
Nevkládejte do otvorů žádné předměty. Vysavač
nikdy nepoužívejte, pokud jsou štěrbiny zaneseny
- udržujte je v čistotě bez zanesených vlasů,
cupaniny, prachu a čehokoli, co může snížit průtok
vzduchu.
Varování! Výrobek používejte vždy způsobem
popsaným v tomto návodu k použití. Váš výrobek je
zkonstruován pro práci ve svislé poloze, pokud bude
použit jakýmkoli jiným způsobem, může způsobit úraz.
Nikdy vysavač nepouštějte, pokud je obrácen na boční
stranu nebo pokud je v poloze vzhůru nohama.
● Nikdy nepřenášejte vysavač za napájecí kabel.
● Vždy veďte napájecí kabel tak, aby směřoval za
vysavač, směrem dozadu.
Varování! Dojde-li během použití vysavače k poškození napájecího kabelu, okamžitě napájecí kabel odpojte
od síťové zásuvky. Před odpojením napájení se
napájecího kabelu nedotýkejte.
Instruktáž
●
●
●
●
Nevysávejte hořící materiály, jako jsou nedopalky
cigaret.
Nepoužívejte tento vysavač na místech s výskytem hořlavých nebo výbušných látek, protože
motor tohoto zařízení způsobuje jiskření, což
může způsobit vznícení nebezpečných výparů.
Pečlivě si přečtěte uvedené pokyny. Seznamte se
s obsluhou a správným používáním zařízení.
Nedovolte používat zařízení dětem ani jiným
osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Místní předpisy mohou omezovat věk osoby
používající toto zařízení.
Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud se v jeho blízkosti nacházejí lidé, obzvláště děti, nebo domácí
zvířata.
Mějte na vědomí, že je obsluha zodpovědná za
úrazy a nebezpečí týkající se dalších lidí a jejich
majetku.
Příprava
●
Nepoužívejte toto zařízení, jste-li bosí nebo máteli obuty pouze sandály.
● Z důvodu ochrany chodidel a nohou si vždy obujte
pevné boty a noste dlouhé kalhoty - čerstvě
posečená tráva je vlhká a kluzká. Pryžová nebo
pracovní obuv zvýší vaši bezpečnost.
● Používejte prvky osobní ochrany. Používejte při
práci bezpečnostní nebo ochranné brýle.
c
Doporučujeme vám používat vhodnou ochrannou
masku, aby bylo zabráněno podráždění, které
může být způsobeno prachem.
● Je-li pro vás hladina hluku při práci s tímto zařízením nepříjemná, používejte vhodnou ochranu
sluchu.
Varování! Dlouhé vlasy zajistěte tak, aby nesahaly pod
úroveň ramen.
Volný oděv, kravaty, stužky a visící řemeny držte
z dosahu otvorů a pohyblivých částí nářadí.
● Pravidelně provádějte kontrolu napájecího kabelu,
zda nejeví známky poškození nebo opotřebení
a používejte jej jen pokud je v dobrém provozním
stavu.
● Vždy se ujistěte, zda je tento výrobek v dobrém
provozním stavu a zda jsou všechny jeho části
před použitím bezpečné.
● Nepoužívejte tento výrobek, je-li jakákoli jeho část
poškozena nebo nadměrně opotřebována.
5
Údržba a uskladnění
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Před použitím zkontrolujte, zda se na výrobku
nevyskytují žádné poškozené nebo vadné části.
Nikdy nepoužívejte tento výrobek s poškozenými
nebo vadnými kryty, nebo bez bezpečnostních
zařízení, například bez řádně nasazeného sběrného vaku. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny jeho
pohyblivé části, kryty a spínače nebo jiné díly,
které by mohly ovlivnit jeho provoz.
Zajistěte, aby byl chod nářadí zcela v pořádku
a aby nářadí správně plnilo funkci, ke které je
určeno. Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud jsou
ochranné kryty nebo zábrany poškozeny nebo
pokud nejsou nasazeny.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena. Nepracuje-li hlavní spínač, výrobek
nepoužívejte.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či
vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
Pravidelně kontrolujte přívodní kabel, zda není
poškozen. Je-li napájecí kabel poškozen, musí
být vyměněn v autorizovaném servisu, aby bylo
zabráněno jakémukoli riziku. Pravidelně provádějte kontrolu prodlužovacího kabelu. Poškozený
prodlužovací kabel okamžitě vyměňte.
Při čištění tohoto zařízení nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo čisticí prostředky - pro odstranění
trávy a nečistot používejte tupou škrabku.
Pravidelně provádějte kontrolu opotřebování
a poškození sběrného vaku.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo
na suchém místě. K uloženému zařízení by neměly mít přístup děti.
V autorizovaném servisu Black & Decker můžete
získat náhradní ventilátory. Používejte pouze doporučené náhradní díly a příslušenství společnosti
Black & Decker.
Symboly
Před zahájením obsluhy si řádně prostudujte
tento návod.
Nepoužívejte vysavač během deště a nenechávejte jej na dešti.
Vypnutí: Před čištěním nebo údržbou odpojte
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky.
Při práci s tímto nářadím používejte ochranné
brýle a vhodnou ochranu sluchu.
Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.
Elektrická bezpečnost
●
●
●
●
●
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám
nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly
poskytnuty instrukce týkající se použití nářadí
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Bezpečnost jiných osob
●
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití zemnícího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí
na výkonovém štítku nářadí.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Elektrická bezpečnost může být dále zvýšena
použitím proudového chrániče (RCD) s vysokou
citlivostí 30 mA.
Použití prodlužovacího kabelu
Další bezpečnostní pokyny pro fukary
a vysavače
e
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Toto zařízení není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití zařízení osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost.
6
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí
být vhodný pro venkovní použití a musí být také
tak označen. Může být použit prodlužovací kabel
HO5V V-F s délkou až 30 m a s průřezem vodiče
1,5 mm², aniž by docházelo k výkonovým ztrátám
při provozu nářadí. Před použitím prodlužovací
kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou jeho délku.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních opatření
a používání ochranných pomůcek nelze zcela vyloučit
určitá jiná nebezpečí. Tyto obsahují:
● Poranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo
pohyblivými díly výrobku.
● Poranění způsobená při výměně jakýchkoliv dílů,
nožů nebo příslušenství.
● Poranění způsobená dlouhodobým používáním
výrobku. Pokud jakékoliv nářadí používáte delší
dobu, ujistěte se, zda děláte pravidelné přestávky.
● Poškození sluchu.
● Ohrožení zdraví vdechováním prachových částic
při práci s nářadím (například: - práce se dřevem,
zejména s dubovým, bukovým a materiálem
MDF).
Nosný popruh
Regulátor otáček
Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
Rukojeť sběrného vaku
Sběrný vak
Pouzdro
Trubice fukaru
Škrabka
Sací trubice - dolní
Sací trubice - horní
Pojistný kroužek
Uvolňovací tlačítko
Blok motoru
Sestavení
Použití
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
Nasazení trubic (obr. A)
Varování! Při zapínání držte pevně vysavač oběma
rukama.
● Vysavač zapnete posunutím hlavního spínače (3)
dopředu.
● Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače (3)
dozadu.
Před použitím musí být trubice vysavače sestaveny
dohromady.
Varování! Nepoužívejte toto zařízení, nejsou-li nasazeny trubice.
● Na místa spojů aplikujte mýdlový roztok, aby došlo
k zjednodušení montáže.
● Srovnejte zářezy (15) a trojúhelníky (14) na horní
(10) a spodní (9) trubici.
● Zasuňte spodní trubici (9) pevně do horní trubice
(10) tak, aby došlo k řádnému zacvaknutí trojúhelníků.
Varování! Jakmile budou trubice spojeny, neoddělujte je.
Plynulá regulace otáček (obr. E)
●
●
Na rukojeti bloku motoru se nachází regulátor
otáček (2), který zaručuje lepší ovladatelnost
vysavače a fukaru.
Nastavte regulátor otáček (2) do polohy, která
bude odpovídat požadovaným otáčkám.
Příchytka kabelu (obr. F)
Nasazení trubice fukaru (obr. B)
●
Před použitím musí být na nástavec fukaru nasazena
trubice.
● Srovnejte kroužky (16) na nástavci fukaru (6) a na
trubici fukaru (7).
● Zasuňte trubici fukaru (7) pevně na nástavec fukaru (6) tak, aby došlo k řádnému zajištění kroužků.
Varování! Jakmile budou trubice spojeny, neoddělujte je.
●
Příchytka kabelu (21) je zabudována do zadní
části bloku motoru.
Protáhněte kabel (20) touto příchytkou (21).
Použití zařízení (obr. G)
Varování! Pokud používáte zařízení jako vysavač
nebo fukar, vždy používejte ochranné brýle. Pracujeteli v prašném prostředí, používejte ochrannou masku.
Varování! Před prováděním jakéhokoli nastavení,
oprav nebo údržby vysavač vypněte, počkejte, až se
ventilátor zcela zastaví a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
Nasazení nosného popruhu (obr. C - D)
Připevněte k zařízení nosný popruh (1) a upravte jeho
délku tak, aby vyhovovala obsluze.
● Připevněte háček (17) k oku (18).
● Upravte délku popruhu pomocí přezky (19).
Režim fukar (obr. G, H a I)
Jiná nebezpečí
Poznámka: Ujistěte se, zda je zajišťovací kroužek
v odjištěné poloze (obr. I).
● Připevněte k bloku motoru (13) nástavec fukaru
(6) a trubici (7) (obr. G). Umístěte fukar do polohy
označené šipkou, potom proveďte jeho otočení
kolem tohoto bodu a stiskněte zajišťovací/uvolňovací západku (12) tak, aby došlo k úplnému
zajištění západky (22).
Další rizika mohou nastat při jiném způsobu použití
zařízení, než byl uveden v přiložených bezpečnostních
pokynech. Tato rizika mohou vznikat při nesprávném
použití, dlouhodobým použitím nářadí, apod.
7
●
●
●
Řešení problémů
Otočte zajišťovací kroužek (11) ve směru pohybu
hodinových ručiček do zajišťovací polohy.
Držte trubici fukaru přibližně 180 mm nad povrchem terénu, zapněte fukar, pomalu postupujte
dopředu a pomocí pohybů ze strany na stranu
udržujte nahromaděné listí a smetí před sebou
(obr. H).
Jakmile dostanete listí a smetí na hromadu, můžete změnit pracovní režim zařízení na vysavač
a nahromaděný materiál můžete vysát.
Nelze provo- 1
zovat
2
3
4
Sejmutí trubice fukaru/vysavače (obr. I)
●
●
Chcete-li od bloku motoru (13) odpojit nástavec
fukaru (6) nebo trubici vysavače (10), otočte
zajišťovací kroužek (11) proti směru pohybu
hodinových ručiček do odjišťovací polohy. Potom
stiskněte uvolňovací tlačítko (12) a dávejte pozor,
aby snímaná trubice nespadla na zem.
Není-li zajišťovací kroužek (11) v odjišťovací
poloze, uvolňovací tlačítko (12) není funkční.
5
Slabé sání
/ pronikavé
pískání
1
2
3
Režim vysavač (obr. J - N)
Připevněte k zařízení sběrný vak (obr. J, K, L).
● Budete-li provádět vysávání/drcení, na zařízení
musí být nasazen sběrný vak (5).
● Umístěte rámeček sběrného vaku (23) do drážky
držáku vaku (25) a ujistěte se, zda je přední část
vaku nasazena na výstupním otvoru vysavače
(24) (obr. J).
● Zasuňte vak zcela do drážky a stiskněte západku
(26), aby došlo k zajištění rukojeti a horní části
vaku (obr. K a L).
● Umístěte trubici vysavače nad nahromaděné listí
a nečistoty.
Zapněte vysavač a používejte pohyby jako při zametání. Listí a nečistoty budou vysávány, drceny
a odváděny do sběrného vaku (obr. M).
● Trubice vysavače je vybavena škrabkou (8), která
umožní uvolnění nalepeného listí a ulpívajících
nečistot. Použijte škrabku k uvolnění nečistot
a pokračujte normálně ve vysávání.
● Během plnění sběrného vaku dochází ke snižování výkonu vysavače. Jakmile je vak naplněn,
vypněte vysavač a odpojte napájecí kabel od
síťové zásuvky.
● Chcete-li sběrný vak sejmout, stiskněte západku
(26), čímž dojde k uvolnění vaku od držáku a vysuňte vak z vysavače.
● Při vyprazdňování držte plastovou rukojeť sběrného vaku (4) a uchopte nylonovou rukojeť (27) na
spodní části vaku.
Obraťte vak vzhůru nohama a vytřepejte z něj
všechny nečistoty a sebrané listí.
4
5
Slabé drcení 1
2
3
4
Zkontrolujte připojení ke zdroji
napětí.
Zkontrolujte pojistku v zástrčce.
Je-li spálená, vyměňte ji (pouze pro
Velkou Británii).
Zkontrolujte, zda je sestava trubice
fukaru/vysavače správně připevněna k bloku motoru.
Pokud dochází i nadále ke spálení
pojistky - okamžitě vysavač odpojte
od napěťového přívodu a spojte se
s autorizovaným servisním zástupcem Black & Decker.
Zkontrolujte polohu zajišťovacího
kroužku.
Vypněte vysavač - odpojte jej od
napěťového přívodu, úlomky by
měly z trubice vypadnout.
Sejměte a vyprázdněte sběrný vak.
Zkontrolujte, zda nejsou ve vstupním i výstupním otvoru sací trubice
zachyceny nečistoty.
Odstraňte zachycené úlomky z oblasti ventilátoru.
Dochází-li i nadále ke snížení
výkonu sání, okamžitě vysavač
odpojte od síťové zásuvky a spojte
se s autorizovaným servisem Black
& Decker.
Vypněte vysavač - odpojte jej od
napěťového přívodu a sejměte
sběrný vak.
Sejměte sací trubici a zkontrolujte
ventilátor.
Odstraňte zachycené úlomky
z lopatek ventilátoru.
Pokud je ventilátor zlomen nebo
poškozen, vysavač nepoužívejte spojte se s autorizovaným servisem
Black & Decker.
Údržba
Vaše zaYízení Black&Decker bylo zkonstruováno tak,
aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
● Zařízení udržujte čisté a suché.
● Odstraňujte listí, které zůstává nalepeno uvnitř
trubice vysavače.
● Pomocí čistého a suchého štětce pravidelně
čistěte větrací otvory na nářadí.
● K čištění nářadí používejte pouze navlhčený hadřík v jemném mýdlovém roztoku. Zabraňte, aby
se jakákoliv kapalina dostala do vnitřních částí
nářadí a nikdy neponořujte žádnou část nářadí
do kapaliny. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící
prostředky nebo rozpouštědla.
● V tomto výrobku jsou použita samomazná ložiska,
a proto není nutné žádné mazání.
8
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
NORMY PRO STROJOVÁ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Zjistíte-li, že Váš výrobek Black & Decker musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat, nevyhazujte jej do
běžného domovního odpadu. Zlikvidujte tento přístroj
ve tříděném odpadu.
GW2610V, GW3010V
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty popisované v technických údajích splňují požadavky
následujících norem:
2006/42/EC, EN60335-1 2000/14/EC,
odfukovač/sběrač listí, příloha V,
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů.
Opntovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(článek 13, příloha III, L ≤ 50cm):
LWA (měřený akustický výkon) 105 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 107 dB(A)
Odchylka = 3 dB(A)
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny Vám poskytnou informace o správné likvidaci
elektro odpadů z domácnosti.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím Vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému zástupci servisu Black & Decker,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace vám
poskytne zástupce společnosti Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na zadní straně tohoto návodu.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných středisek Black & Decker a všechny podrobnosti týkající se
poprodejního servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Black & Decker.
Technické údaje
GW2610V GW3010V
TYP 2
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20/12/2012
TYP 2
Napětí
V
230
230
Příkon
W
2600
3000
Kapacita
l
35
35
Hmotnost (fukar)
kg
3,4
3,4
Hmotnost (vysavač)
kg
4,76
4,76
Informace o konstrukci a patentování
Čísla evropských patentů: EP 0 723 758 B, EP 0 723
759 B a EP 1 430 825 B
Číslo použitého evropského patentu: EP 1 442 653 A
Registrační čísla evropské konstrukce: 69750-0002,
69760-0003 a 712922-0001
Čísla amerických patentů: 5673457, 5604954
a 7266860
Použité číslo amerického patentu: 2005/0177973
Patentové číslo americké konstrukce: D498885
Hodnota vibrací ruka/pa6e měřená dle normy
EN ISO 5329: 12 m/s²
Záruka
9
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
•
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00199965- 11-02-2012
11
12
3
E15400
4
11
1
22
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
31
28
35
24
18
30
GW2610 / V - GW3010 / V
27-11-09
TYP.
1/2
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising