GW3010V | Black&Decker GW3010V BLOWVAC Type 2 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre
domácich majstrov.
599333 - 76 SK
Preložené z pôvodného návodu
GW2610V
GW3010V
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
●
Váš záhradný vysávač Black & Decker je určený na
odpratávanie opadaného lístia. Tento výrobok je určený len na použitie vonku.
●
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného káblom by mali byť vždy dodržiavané základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste
znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým
prúdom alebo iného poranenia a materiálnych škôd.
● Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
● Pred zahájením obsluhy sa uistite, či viete ako sa
náradie v prípade nebezpečenstva vypína.
● Tento návod si uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
OBSLUHA
●
Nepoužívajte toto zaradenie v režime vysávač,
bez toho, aby boli na vysávači riadne pripevnené
trubice a zberný vak.
● Vysávač vždy vypnite, počkajte, až sa ventilátor
zastaví a vytiahnite zástrčku prívodného kábla zo
zásuvky v nasledujúcich situáciách:
Zmena z režimu fúkač na režim vysávač.
Ak došlo k poškodeniu alebo zamotaniu
prívodného kábla.
Ak ponecháte výrobok bez dozoru.
Ak odstraňujete blokujúce predmety.
Pri kontrole, nastavovaní, čistení a pri
akejkoľvek práci na tomto výrobku.
Ak začne toto zariadenie abnormálne
vibrovať.
● Pri práci nenastavujte vstupný alebo výstupný
otvor vysávača do blízkosti očí alebo uší. Nikdy
neodfukujte nečistoty smerom k okolitým osobám.
● Nepoužívajte vysávač počas dažďa a nenechávajte ho na daždi.
● Používajte tento výrobok iba cez deň alebo pri
kvalitnom osvetlení.
● Neprechádzajte vysávačom/fúkačom cez štrkové
chodníčky alebo cestičky, ak je toto zariadenie
zapnuté. Voľne kráčajte, nikdy nebežte.
● Ak je toto zariadenie zapnuté, neodkladajte ho na
štrk.
● Vždy udržujte pevný postoj, najmä pri práci na
svahu. Pri práci sa nepreťažujte a vždy udržujte
rovnováhu.
● Nikdy nevysávajte materiály, ktoré môžu byť kontaminované horľavými alebo zápalnými kvapalinami, ako je benzín, a nepoužívajte tento výrobok na
miestach, kde by sa tieto látky mohli vyskytovať.
Nevkladajte do otvorov žiadne predmety. Vysávač
nikdy nepoužívajte, ak sú štrbiny zanesené - udržujte ho v čistote bez zanesených vlasov, prachu
a čohokoľvek, čo môže znížiť prietok vzduchu.
Varovanie! Náradie používajte vždy spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Vaše náradie je
skonštruované pre prácu vo zvislej polohe, pokiaľ bude
použité akýmkoľvek iným spôsobom, môže spôsobiť
úraz. Nikdy vysávač nezapínajte pokiaľ je obrátený na
bočnú stranu alebo pokiaľ je v polohe hore nohami.
● Nikdy neprenášajte vysávač za prívodný kábel.
● Vždy veďte kábel tak, aby smeroval za vysávač,
smerom dozadu.
Varovanie! Ak dôjde pri použití vysávača k poškodeniu
prívodného kábla, okamžite prívodný kábel odpojte
od sieťovej zásuvky. Pred odpojením napájania sa
prívodného kábla nedotýkajte.
Inštruktáž
●
●
●
●
Nevysávajte horiace materiály, ako sú nedopalky
cigariet.
Nepoužívajte tento vysávač na miestach s výskytom horľavých alebo výbušných látok, pretože
motor tohto zariadenia spôsobuje iskrenie, čo
môže spôsobiť vznietenie nebezpečných výparov.
Starostlivo si prečítajte uvedené pokyny. Buďte
oboznámení s obsluhou a správnym používaním
náradia.
Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám, ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi.
Miestne predpisy môžu obmedzovať vek osoby
používajúcej toto zariadenie.
Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sa v jeho
blízkosti nachádzajú ľudia, obzvlášť deti alebo
domáce zvieratá.
Majte na vedomí, že je obsluha zodpovedná za
úrazy a nebezpečenstvo týkajúce sa ďalších ľudí
a ich majetku.
Príprava
●
Nepoužívajte toto zariadenie, ak ste bosí alebo ak
máte obuté iba sandále.
● Z dôvodu ochrany chodidiel a nôh si vždy obujte
pevné topánky a noste dlhé nohavice - čerstvo
pokosená tráva je vlhká a klzká. Gumená alebo
pracovná obuv zvýši Vašu bezpečnosť.
● Používajte prostriedky na ochranu osôb. Používajte pri práci bezpečnostné alebo ochranné okuliare.
c
Odporúčame Vám používať vhodnú ochrannú
masku, aby sa zabránilo podráždeniu, ktoré môže
byť spôsobené prachom.
● Ak je pre Vás hladina hluku pri práci s týmto zariadením nepríjemná, používajte vhodnú ochranu
sluchu.
Varovanie! Dlhé vlasy vypnite tak, aby nesiahali pod
úroveň ramien.
Voľný odev, kravaty, stužky a visiace remene držte
mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí náradia.
● Pravidelne kontrolujte prívodný kábel, či nejaví
známky poškodenia alebo opotrebenia a používajte ho len ak je v dobrom stave.
● Pred použitím sa uistite, či je náradie v bezpečnom prevádzky schopnom stave a či sú všetky
jeho časti pevne zaistené.
● Nepoužívajte tento výrobok, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená alebo nadmerne opotrebovaná.
5
Údržba a uskladnenie
Bezpečnosť iných osôb
●
●
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
●
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
●
●
●
●
●
●
●
●
Pred použitím skontrolujte, či sa na výrobku nevyskytujú žiadne poškodené alebo chybné časti.
Nikdy nepoužívajte tento výrobok s poškodenými
alebo chybnými krytmi, alebo bez bezpečnostných zariadení, napríklad bez riadne nasadeného
zberného vaku. Skontrolujte, či nie sú jeho časti
rozbité a či nie sú poškodené vypínače, kryty
alebo pohyblivé časti a iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Zaistite, aby bol chod náradia celkom v poriadku
a aby náradie správne plnilo funkciu, na ktorú
je určené. Nikdy zariadenie nepoužívajte ak sú
ochranné kryty alebo zábrany poškodené alebo ak
nie sú nasadené.
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená. Ak nepracuje správne hlavný
vypínač, zariadenie nepoužívajte.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený
prívodný kábel. Ak je kábel poškodený, musí sa
nechať vymeniť v autorizovanom servise, aby sa
zabránilo akémukoľvek riziku. Pravidelne vykonávajte kontrolu predlžovacieho kábla. Poškodený
predlžovací kábel okamžite vymeňte.
Pri čistení tohto zariadenia nepoužívajte žiadne
rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky - na odstránenie trávy a nečistôt používajte tupú škrabku.
Pravidelne robte kontrolu opotrebovania a poškodenia zberného vaku.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené na suchom mieste. K uloženému prístroju
nesmú mať prístup deti.
V autorizovanom servise Black & Decker môžete
získať náhradné ventilátory. Používajte iba odporučené náhradné diely a príslušenstvo spoločnosti
Black & Decker.
Symboly
Pred začatím práce si starostlivo preštudujte
tento návod.
Nepoužívajte vysávač počas dažďa a nenechávajte ho na daždi.
Vypnutie: Pred čistením alebo údržbou odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky.
Pri práci s týmto náradím vždy používajte
ochranu sluchu a zraku.
Udržujte ostatné osoby v bezpečnej vzdialenosti.
Elektrická bezpečnosť
●
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre vysávače
a fúkače
●
●
●
●
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie zemniaceho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená
použitím vysoko citlivého prúdového chrániča 30
mA pre zvyškový prúd (RCD).
Použitie predlžovacieho kábla
●
6
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho
kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia
(viď technické údaje). Predlžovací kábel musí
byť vhodný na vonkajšie použitie a musí byť tiež
tak označený. Môže sa použiť predlžovací kábel
HO5V V-F s dĺžkou až 30 m a s prierezom vodiča
1,5 mm², bez toho, aby dochádzalo k výkonovým
stratám pri práci s týmto náradím. Pred použitím
predlžovací kábel riadne prehliadnite, či nie je
poškodený alebo opotrebovaný. Ak je tento kábel
poškodený, vymeňte ho. V prípade použitia navinovacieho kábla vždy odviňte celú dĺžku kábla.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú tieto riziká
celkom vylúčiť. Ide o tieto riziká:
● Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo pohyblivými časťami náradia.
● Poranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek
dielov, rezných nástrojov alebo príslušenstva.
● Poranenia spôsobené dlhodobým používaním výrobku. Pokiaľ akékoľvek náradie používate dlhšiu
dobu, uistite sa, či robíte pravidelné prestávky.
● Poškodenie sluchu.
● Ohrozenie zdravia vdychovaním prachových
častíc pri práci s náradím (napríklad: práca s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým a MDF.)
Nosný popruh
Regulátor otáčok
Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
Rukoväť na zbernom vaku
Zberný vak
Puzdro
Trubica fúkača
Škrabka
Sacia trubica - dolná
Sacia trubica - horná
Poistný krúžok
Uvoľňovacie tlačidlo
Motorická časť
Montáž
Použitie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený zo zásuvky.
Zapnutie a vypnutie (obr. E)
Varovanie! Pri zapínaní držte pevne vysávač oboma
rukami.
● Vysávač zapnete posunutím hlavného vypínača
(3) dopredu.
● Vysávač vypnete posunutím hlavného vypínača
(3) dozadu.
Nasadenie trubíc (obr. A)
Pred použitím sa musia trubice vysávača spojiť
dokopy.
Varovanie! Nepoužívajte toto zariadenie, ak nie sú
nasadené trubice.
● Na miesta spojov aplikujte mydlový roztok, aby
došlo k zjednodušeniu montáže.
● Zarovnajte drážky (15) a trojuholníkové výrezy
(14) na hornej (10) a spodnej (9) trubici.
● Spodnú trubicu (9) zasuňte pevne do hornej trubice (10) tak, aby došlo k ich pevnému vzájomnému
spojeniu.
Varovanie! Akonáhle budú trubice spojené, neoddeľujte
ich.
Plynulá regulácia otáčok (obr. E)
● Na rukoväti bloku motora sa nachádza regulátor
otáčok (2), ktorý zaručuje lepšiu ovládateľnosť
vysávača a fúkača.
● Nastavte regulátor otáčok (2) do polohy, ktorá
bude zodpovedať požadovaným otáčkam.
Príchytka kábla (obr. F)
●
Nasadenie trubice fúkača (obr. B)
●
Pred použitím sa musí na nástavec fúkača nasadiť
trubica.
● Zarovnajte krúžky (16) na nástavci fúkača (6) a na
trubici fúkača (7).
● Zasuňte trubicu (7) pevne na nástavec (6) tak, aby
došlo k riadnemu zaisteniu krúžkov.
Varovanie! Akonáhle budú trubice spojené, neoddeľujte
ich.
Príchytka kábla (21) je zabudovaná do zadnej
časti bloku motora.
Prevlečte kábel (20) touto príchytkou (21).
Použitie zariadenia (obr. G)
Varovanie! Pokiaľ používate zariadenie ako vysávač
alebo fúkač, vždy používajte ochranné okuliare. Ak
pracujete v prašnom prostredí, používajte ochrannú
masku.
Varovanie! Pred prevádzaním akéhokoľvek nastavenia,
opráv alebo údržby vysávač vypnite, počkajte, až sa
ventilátor celkom zastaví a zástrčku prívodného kábla
vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
Nasadenie nosného popruhu (obr. C - D)
Pripevnite k zariadeniu nosný popruh (1) a upravte
jeho dĺžku tak, aby vyhovovala obsluhe.
● Pripevnite háčik (17) k oku (18).
● Upravte dĺžku popruhu pomocou pracky (19).
Režim fúkača (obr. G, H a I)
Poznámka: Uistite sa, či je zaisťovací krúžok v odistenej polohe (obr. I).
● Pripevnite k bloku motora (13) nástavec fúkača (6)
a trubicu (7) (obr. G). Umiestnite fúkač do polohy
označenej šípkou, potom otočte okolo tohto bodu
a stlačte uvoľňovacie tlačidlo (12) tak, aby došlo
k úplnému zaisteniu západky (22).
Iné nebezpečenstvo
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia,
ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vznikať pri nesprávnom použití,
dlhodobým použitím náradia a pod.
7
●
●
●
Riešenie problémov
Otočte poistný krúžok (11) v smere pohybu hodinových ručičiek do zaistenej polohy.
Držte trubicu fúkača približne 180 mm nad povrchom terénu, zapnite fúkač, pomaly postupujte dopredu a pomocou pohybov z boka na bok udržujte
nahromadené lístie a smeti pred sebou (obr. H).
Akonáhle dostanete lístie a smeti na kopu, môžete
zmeniť pracovný režim zariadenia na vysávač
a nahromadený materiál môžete vysať.
Náradie
nepracuje
2
3
4
Vybratie trubice fúkača/vysávača (obr. I)
●
●
1
Ak chcete od bloku motora (13) odpojiť nástavec
fúkača (6) alebo trubicu vysávača (10), otočte poistný krúžok (11) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek do odistenej polohy. Potom stlačte uvoľňovacie tlačidlo (12) a dávajte pozor, aby snímaná
trubica nespadla na zem.
Ak nie je poistný krúžok (11) v odistenej polohe,
uvoľňovacie tlačidlo (12) nie je funkčné.
5
Slabé sanie/ 1
prenikavé
pískanie
2
3
Režim vysávača (obr. J - N)
Pripevnite k zariadeniu zberný vak (obr. J, K, L).
● Ak budete vysávať/drviť, na zariadení musí byť
nasadený zberný vak (5).
● Umiestnite rámček zberného vaku (23) do drážky
držiaku vaku (25) a uistite sa, či je predná časť
vaku nasadená na výstupnom otvore vysávača
(24) (obr. J).
● Zasuňte vak do drážky a stlačte západku (26),
aby došlo k zaisteniu rukoväte a hornej časti vaku
(obr. K a L).
● Umiestnite trubicu vysávača nad nahromadené
lístie a nečistoty.
Zapnite vysávač a používajte pohyby ako pri
zametaní. Lístie a nečistoty sa budú vysávať, drviť
a odvádzať do zberného vaku (obr. M).
● Trubica vysávača je vybavená škrabkou (8), ktorá
umožní uvoľnenie nalepeného lístia a zapchatých
nečistôt. Použite škrabku na uvoľnenie nečistôt
a pokračujte normálne vo vysávaní.
● Pri plnení zberného vaku dochádza k znižovaniu
výkonu vysávača. Hneď ako je vak naplnený, vypnite vysávač a odpojte kábel od sieťovej zásuvky.
● Ak chcete zberný vak vybrať, stlačte západku
(26), čím dôjde k uvoľneniu vaku od držiaku a vysuňte vak z vysávača.
● Pri vyprázdňovaní držte plastovú rukoväť zberného vaku (4) a uchopte nylonovú rukoväť (27) na
spodnej časti vaku.
Obráťte vak nopak a vyklepte z neho všetky nečistoty a pozbierané lístie.
4
5
Slabé drvenie 1
2
3
4
Skontrolujte pripojenie k zdroju
napätia.
Skontrolujte poistku v zástrčke.
Ak je spálená, vymeňte ju (iba pre
Veľkú Britániu).
Skontrolujte, či je zostava vyfukovacej/sacej trubice správne upevnená
k motorickej časti.
Pokiaľ dochádza i naďalej k spáleniu poistky - okamžite vysávač
odpojte od napäťového prívodu
a spojte sa s autorizovaným servisným zástupcom Black & Decker.
Skontrolujte polohu poistného
krúžku.
Vypnite vysávač - odpojte ho od
zdroja napätia, nečistoty by mali
z trubice vypadnúť.
Vyberte a vyprázdnite zberný vak.
Skontrolujte, či nie sú vo vstupnom
i výstupnom otvore sacej trubice
zachytené nečistoty.
Odstráňte zachytené nečistoty
z oblasti ventilátora.
Ak dochádza stále k zníženiu
výkonu sania, okamžite vysávač odpojte od sieťovej zásuvky a spojte
sa s autorizovaným servisom
Black & Decker.
Vypnite vysávač - odpojte ho od
prívodu napätia a vyberte zberný
vak.
Vyberte saciu trubicu a skontrolujte
ventilátor.
Odstráňte zachytené nečistoty
z lopatiek ventilátora.
Pokiaľ je ventilátor zlomený alebo
poškodený, vysávač nepoužívajte
– spojte sa s autorizovaným servisným zástupcom Black & Decker.
Údržba
Vaše zariadenie Black&Decker bolo skonštruované
tak, aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia
závisí od jeho správnej údržby a pravidelného čistenia.
● Zariadenie udržujte čisté a suché.
● Odstraňujte lístie, ktoré zostáva nalepené vo
vnútri trubice vysávača.
● Pomocou suchého a čistého maliarskeho štetca
pravidelne čistite vetracie drážky na náradí.
● Na čistenie náradia používajte iba navlhčenú
handričku v jemnom mydlovom roztoku. Dbajte
na to, aby sa do náradia nikdy nedostala žiadna
kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
● V tomto výrobku sú použité samomazacie ložiská,
a preto nie je nutné žiadne mazanie.
8
Ochrana životného prostredia
ES Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
NORMY PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIE TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domáceho odpadu.
Ak zistíte, že Váš výrobok Black & Decker musíte vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať, nevyhadzujte
ho do bežného domového odpadu. Zlikvidujte tento
prístroj v triedenom odpade.
GW2610V, GW3010V
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN60335-1 2000/14/EC,
odfukovač/zberač lístia, príloha V,
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Úroveň akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(článok 13, príloha III, L ≤ 50cm):
LWA (meraný akustický výkon) 105 dB(A)
Odchýlka = 3 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 107 dB(A)
Odchýlka = 3 dB(A)
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo
predajne Vám poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektroodpadov z domácnosti.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu po
ukončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte prosím Vaše náradie akémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu Black & Decker,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie Vám
poskytne zástupca spoločnosti Black & Decker na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na zadnej strane tohto návodu.
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker sa dozviete na adrese uvedenej na
zadnej strane tohto návodu. Zoznam autorizovaných
stredísk Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce
sa popredajného servisu nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Technické údaje
GW2610V GW3010V
TYP 2
TYP 1
230
Napätie
V
230
Príkon
W
2600
3000
Kapacita
l
35
35
Hmotnosť (fúkač)
kg
3,4
3,4
Hmotnosť (vysávač)
kg
4,76
4,76
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20/12/2012
Informácie o konštrukcii a patentovaní
Čísla európskych patentov: EP 0 723 758 B, EP 0 723
759 B a EP 1 430 825 B
Použité číslo európskeho patentu: EP 1 442 653 A
Registračné čísla európskej konštrukcie: 69750-0002,
69760-0003 a 712922-0001
Čísla amerických patentov: 5673457, 5604954
a 7266860
Použité číslo amerického patentu: 2005/0177973
Patentové číslo americkej konštrukcie: D498885
Hodnota vibrácií ruka/paža meraná podľa normy EN
ISO
5329: 12 m/s²
9
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho
vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu
záruku. Táto záruka je nadštandardná a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia, v priebehu
24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové
či výrobné chyby, garantujeme, v snahe o minimalizovanie vašich starostí, bezplatnú výmenu chybných
dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie
uvedených podmienok:
•
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
•
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
•
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
•
Neboli vykonávané opravy výrobku inými osobami
než pracovníkmi značkového servisu Black & Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo
servisnému stredisku predložiť doklad o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej
pobočky Black & Decker sa dozviete na príslušnej
adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobok Black & Decker. Budete tak mať neustále
prehľad o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách.
Ďalšie informácie o značke Black & Decker a o našom
výrobnom programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.co.u
10
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00199966 - 11-03-2013
11
12
3
E15400
4
11
1
22
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
31
28
35
24
18
30
GW2610 / V - GW3010 / V
27-11-09
TYP.
1/2
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising