DW294 | DeWalt DW294 IMPACT WRENCH Type 2 instruction manual

www.
.eu
DW292
DW294
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
04
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
11
English (original instructions)
19
Español (traducido de las instrucciones originales)
26
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
34
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
41
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
49
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
56
Português (traduzido das instruções originais)
63
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
71
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
78
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
85
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
92
Copyright DEWALT
2
4
3
2
8
1
7
A
1
6
4
5
3
B
4
C
2
6
5
3
2
D
E
3
DANSK
SLAGNØGLE
DW292, DW294
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DEWALT til en af de mest pålidelige partnere
for professionelle brugere.
Tekniske data
DW292
Spænding
Type
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Topstykkestørrelse
Vægt
V
W
min-1
kg
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
DW294
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
LPA (lydtryk))
dB(A)
99
99
KPA (lydtrykusikkerhed)
dB(A)
3
3
LWA (lydeffekt)
dB(A)
107
107
dB(A)
4,6
4,6
KWA (usikkerhed lydeffekt)
Vibrationernes totale værdi (triax vector sum) bestemmes i
henhold til EN 60745:
Vibrationsudsendelsesværdi (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
1,5
Sikringer:
Europa
230 V værktøj 10 Ampere, lysnet
Vibrationsemissionsniveauet, som angives på
dette informationsark, er blevet målt i henhold til en
standardiseret test i EN 60745 og kan bruges til at
sammenligne et stykke værktøj med et andet. Det
kan bruges til en indledende vurdering af
eksponeringsniveauer.
ADVARSEL:
● Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer de primære anvendelser
af dette værktøj. Hvis værktøjet
anvendes til andre formål, med andet
tilbehør, eller bliver dårligt vedligeholdt,
4
kan vibrationsemissionsniveauet
imidlertid ændres. Dette kan øge
eksponeringsniveauet markant, målt
over hele arbejdsperioden.
● En vurdering af niveauet af eksponering
for vibration skal også tage i betragtning
tidsrum, hvor værktøjet er slukket, og
tidsrum, hvor det kører i tomgang. Dette
kan mindske eksponeringsniveauet målt
over hele arbejdsperioden betragteligt.
● Identificér yderligere sikkerhedsforansta
ltninger for at beskytte brugeren mod
vibration, deriblandt: Vedligeholdelse af
værktøjet og tilbehør, holde hænderne
varme, organisering af arbejdsmetoder.
Definitioner: Sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DANSK
EU-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DW292, DW294
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og
Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for værktøjet
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instrukser.
Hvis ikke advarsler og instruktioner
følges kan det resultere i elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
reference.
Udtrykket "elektrisk værktøj" i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med elledning) eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden
el-ledning).
1 Sikkerhed i arbejdsområdet
a Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller dampene.
c Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2 Elektrisk sikkerhed
a Stik på elektrisk værktøj skal passe til
stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres
på nogen måde. Undlad at bruge adapterstik
sammen med jordforbundet elektrisk
værktøj. Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn
eller våde forhold. Hvis der trænger vand ind
i et elektrisk værktøj øges risikoen for elektrisk
stød.
d Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære, trække
værktøjet eller trække det ud af stikkontakten.
Hold ledningen borte fra varme, olie, skarpe
kanter og bevægelige dele. Beskadigede eller
sammenfiltrede ledninger øger risikoen for
elektrisk stød.
e Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning, som
er egnet til udendørs brug. Brug af en ledning
der er egnet til udendørs brug reducerer
risikoen for elektrisk stød.
f Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en
fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
5
DANSK
3 Personlig sikkerhed
a Vær opmærksom, pas på hvad du foretager
dig, og brug sund fornuft, når du benytter et
elektrisk værktøj. Brug ikke elektrisk værktøj,
når du er træt eller påvirket af narkotika,
alkohol eller medicin. Få sekunders
uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
b Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr såsom
støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der er
slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller tilsluttes
når kontakten er tændt, giver det anledning til
ulykker.
d Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle, der
bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e Undlad at række for langt. Hold hele tiden en
god fodstilling og balance. Dette giver bedre
kontrol af det elektriske værktøj når uventede
situationer opstår.
f Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke
løst tøj eller smykker. Hold dit hår, tøj og
handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g Hvis der anvendes støvudsugnings- eller opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4 Anvendelse og vedligeholdelse af elektrisk
værktøj
a Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst
egnet til det arbejde, der skal udføres.
Værktøjet vil klare opgaven bedre og mere
sikkert med den ydelse, som det er beregnet til.
6
b Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før
det elektriske værktøj justeres, dets tilbehør
udskiftes eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltnin
ger mindsker risikoen for at værktøjet startes
utilsigtet.
d Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke personer
som ikke er bekendt med dette elektriske
værktøj eller disse instruktioner at betjene
værktøjet. Elektrisk værktøj er farligt i hænderne
på personer, som ikke er instrueret i brugen deraf.
e Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder skævt,
binder eller er gået itu såvel som andre
forhold, der kan påvirke betjeningen af
værktøjet. Hvis det elektriske værktøj er
beskadiget, skal det repareres før brug.
Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. i overensstemmelse med disse
instrukser, og sådan som det kræves for
denne specielle værktøjstype. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan
resultere i en farlig situation.
5 Service
a Elektrisk værktøj skal serviceres af en
kvalificeret servicetekniker som udelukende
benytter identiske reservedele. Derved sikres
at værktøjets driftssikkerhed opretholdes.
DANSK
YDERLIGERE SÆRLIGE
SIKKERHEDSREGLER
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Sikkerhedsinstruktioner for alle
slagbor
• Bær høreværn ved brug af slagbor. Udsættelse
for støj kan føre til høretab.
• Anvend de hjælpegreb, som leveres med
værktøjet. Hvis man mister kontrollen over
værktøjet, kan det være årsag til personskade.
• Elektriske værktøjer skal altid holdes ved
hjælp af de isolerede greb, når der er risiko
for, at skæreværktøjet under arbejdet kan
komme i kontakt med skjulte ledninger
eller dets egen ledning. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gøre uafdækkede
metaldele på værktøjet strømførende og give
brugeren elektrisk stød.
• Brug skruetvinge eller anden anordning til
at fastgøre og understøtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Kontrollen kan let mistes,
hvis arbejdsemnet holdes i hånden eller ind mod
kroppen, da det er en ustabil måde at holde det
på.
• Bær sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Betjeningsfunktioner, som
involverer hamring eller boring, kan resultere
i flyvende metalspåner. Flyvende partikler kan
forårsage permanent øjenskade.
Læs brugsvejledningen før brug.
DATOKODEPOSITION (FIG. A)
Datokoden (7), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Slagnøgle
1 Brugervejledning
1 Tegning
● Kontroller, at værktøjet, komponenter eller
tilbehør ikke er blevet beskadiget under
transporten.
● Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Man må aldrig modificere
elektrisk værktøj eller nogen del deraf.
Det kan medføre person- eller
ejendomsskade.
• Bor, borholdere og værktøj bliver varme under
anvendelse. Brug handsker ved berøring.
• Brug ikke værktøjet for længe ad gangen.
Vibration forårsaget af værktøjets funktion kan
være skadelig for dine hænder og arme. Brug
handsker for at give ekstra støddæmpning og tag
hyppige pauser for at begrænse eksponering.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
1
2
3
4
Afbryder
Omskifter for højre/venstregang
Ambolt
Topstykke
Anvendelsesområde
Deres DW292, DW294 slagnøgle er konstrueret til
professionelt brug som skruetrækker og topnøgle.
Må IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Denne slagnøgle er et professionelt elværktøj.
Lad IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Uerfarne brugere må kun bruge værktøjet under
overvågning.
7
DANSK
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér
altid, at strømforsyningen svarer til spændingen på
mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås gennem
DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt forlængerledning, der passer
til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske data). Den
minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale
længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt
ud.
Samling og justering
ADVARSEL: Træk stikket ud af
stikkontakten inden samling og
justering.
Montering og afmontering af topstykker
Deres DW292 slagnøgle anvender et 1/2" firkantet
drevsystem med tap.
Deres DW294 slagnøgle anvender et 3/4" firkantet
drevsystem med tap.
Montering af topstykker (fig. B)
● Justér hullet (6) i siden af topstykket med
tappen (5) på ambolten.
● Tryk topstykket (4) fast på ambolten (3) indtil
det klikker på plads. Slå let på det, hvis det er
nødvendigt.
Afmontering af topstykker (fig. C)
● Tryk på tappen (5) gennem hullet (6) i
topstykket, og træk topstykket af ambolten.
Indstilling af omdrejningsretningen (fig. D)
● Vælg forlæns eller baglæns omdrejning med
forlæns/baglæns-omskifteren (2).
8
ADVARSEL: Værktøjet skal stå helt
stille inden der vælges ny
rotationsretning.
BETJENING
Brugervejledning
ADVARSEL:
Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke for
værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/monteres
tilbehør eller ekstraudstyr.
Brug som skruetrækker eller som topnøgle
(fig. A)
● Vælg et passende topstykke til den
pågældende skrue eller bolt.
● Vælg fremad- eller bagudrotation som
beskrevet ovenfor.
● Hold værktøjet på linje med strammeren.
Korrekt håndposition (fig. A, E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på
hovedhåndtaget (8) som vist.
Starte og stoppe (fig. A)
● Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen.
● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit el-værktøj er fremstillet til at fungere i meget
lang tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
DANSK
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for skader skal du slukke for
værktøjet og trække stikket ud af
stikkontakten, før du monterer eller
afmonterer tilbehør, samt før du
foretager justeringer, ændrer
opsætningen eller påbegynder
reparationer. Sørg for, at værktøjet er
slukket. En utilsigtet opstart af
værktøjet kan forårsage personskader.
ADVARSEL: Da andet tilbehør, end det
som DEWALT stiller til rådighed, ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for skader bør du kun bruge
tilbehør fra DEWALT.
Der findes forskellige topstykker, holdere og
adaptorer tilgængelige som tilbehør.
Beskyttelse af miljøet
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af
hovedhuset med tør luft, så snart der
samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendt
ojenbeskyttelse og stovmaske, når du
udforer denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre stærke
kemikalier til rengøring af værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer der bruges i
disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og en mild sæbe.
Der må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at få yderligere
information om det passende tilbehor.
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må det ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat
indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljøforurening
og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
når du køber et nyt produkt.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, når deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceværksteder, som indsamler dem på vores
vegne.
For information om nærmeste autoriserede
værksted: kontakt det lokale DEWALT kontor på
den adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede
DEWalt serviceværksteder og alle oplysninger om
vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
9
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse til
dine kontraktmæssige rettigheder som
professionel bruger eller dine lovbefalede
rettigheder som privat ikke-professionel
bruger og påvirker dem på ingen måde.
Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne
af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle
pengene refunderet eller bytte det. Produktet
skal have været underlagt almindelig brug og
slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden
for 12 måneder efter købet, gøres
dette helt gratis på et autoriseret
DEWALTserviceværksted. Købsbeviset skal
fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer
tilbehør og reservedele, medmindre de fejlede
under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg, under
forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør
10
i DEWALT-kataloget eller kontakte dit
DEWALT-kontor på den adresse, der
er angivet i denne brugsvejledning.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT-serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
SCHLAGSCHRAUBER
DW292, DW294
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DEWALT zu Recht zu einem verläßlichen Partner
aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Werkzeugaufnahme
Gewicht
V
W
min-1
kg
DW292
DW294
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
LPA (Schalldruckpegel)
dB(A)
99
99
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
dB(A)
3
3
LWA (Schallleistung)
dB(A)
107
107
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
dB(A)
4,6
4,6
Gesamtvibrationswerte (Triax-Vektorsumme) ermittelt nach
EN 60745:
Vibrationswert (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Unsicherheitsfaktor K = m/s²
1,5
1,5
Sicherungen:
Europa
230-V-Elektrowerkzeuge
10 Ampere, Netzsicherung
Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemessen
worden und kann für den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige
Einschätzung der Schwingungsbelastung.
WARNUNG:
● Der angegebene Schwingungspegel
repräsentiert die hauptsächlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
für andere Anwendungen, mit
abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungenügender Wartung eingesetzt wird,
kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung
über den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhöhen.
● Für eine genaue Abschätzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die
Zeiten berücksichtigt werden, in denen
das Gerät abgeschaltet ist oder zwar
läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz
ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
● Legen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel:
Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der
Hände, Organisation der
Arbeitsabläufe.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das
Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen
führen kann.
11
DEUTSCH
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. u.
zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das
nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW292, DW294
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische
Daten“ beschriebenen Produkte die folgenden
Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/
EG. Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an DEWALT unter der folgenden Adresse
oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und gibt
diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Deutschland
31.12.2009
Sicherheitshinweise
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
12
Allgemeine Warnhinweise für Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle Anweisungen
lesen. Die Nichtbeachtung der
Warnhinweise und Anweisungen kann
zu elektrischen Schlägen, Brand und/
oder schweren Verletzungen führen.
Alle Warnhinweise und Anweisungen zum
späteren Nachschlagen aufbewahren
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1 Sicherheit im Arbeitsbereich
a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder dunkle
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
b Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in der
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.
c Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen können
dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
2 Elektrische Sicherheit
a Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs
muss in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verändert werden.
Verwenden Sie mit geerdeten
Elektrowerkzeugen keine Adapterstecker.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines Stromschlags.
b Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen wie Rohre, Heizungen, Herde
und Kühlschränke. Es besteht ein erhöhtes
Stromschlagrisiko, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nässe fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Werkzeug erhöht das Stromschlagrisiko.
d Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
DEUTSCH
bzw. um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl,
scharfen Kanten oder beweglichen Teilen
fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel
erhöhen das Stromschlagrisiko.
e Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien
benutzen, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die für Außenbereiche
geeignet sind. Die Verwendung eines für
Außenbereiche geeigneten Verlängerungskabels
verringert das Stromschlagrisiko.
f Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs an
einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden. Die
Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
verringert das Stromschlagrisiko.
3 Persönliche Sicherheit
a Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.
Tragen Sie stets einen Augenschutz.
Schutzausrüstungen (wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm
oder Gehörschutz) für die entsprechenden
Einsatzbedingungen mindern das
Verletzungsrisiko.
c Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromquelle und/oder den Akku anschließen,
es hochheben oder tragen. Das Tragen des
Elektrowerkzeugs mit dem Finger am Schalter
oder der Anschluss eingeschalteter Werkzeuge
führen unnötig Unfälle herbei.
d Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil befindet,
kann zu Verletzungen führen.
e Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
Werkzeug in unerwarteten Situationen besser
unter Kontrolle halten.
f Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe
von sich bewegenden Teilen fern. Lose
sitzende Kleidung, Schmuck oder lange Haare
können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden sind,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Durch die Verwendung eines
Staubfangs können die mit Staub verbundenen
Gefahren reduziert werden.
4 Gebrauch und Wartung von
Elektrowerkzeugen
a Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann die
Arbeit besser und sicherer ausgeführt werden.
b Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle und/
oder dem Akku vom Elektrowerkzeug, bevor
Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör
wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge
außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Elektrowerkzeuge nicht von
Personen benutzen, die damit nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
13
DEUTSCH
e Halten Sie Elektrowerkzeuge stets in einem
einwandfreien Zustand. Überprüfen Sie, ob
bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind
oder klemmen und ob Teile Bruchstellen
aufweisen oder so beschädigt sind, dass sie
die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete
Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
f Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu kontrollieren.
g Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für diesen
speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5 Service
a Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird
gewährleistet, daß die Sicherheit des Geräts
erhalten bleibt.
ZUSÄTZLICHE WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitshinweise für alle
Schlagbohrschrauber
• Tragen Sie bei der Verwendung von
Schlagbohrern stets einen Gehörschutz.
Bei Lärmeinwirkung besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug
mitgelieferten Zusatzgriffe. Bei einem Verlust
der Kontrolle sind Verletzungen möglich.
• Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Oberflächen, wenn Sie in Bereichen arbeiten,
in denen es mit verborgenen elektrischen
Installationen oder seinem eigenen Netzkabel
in Kontakt kommen könnte. Bei Kontakt
mit einem stromführenden Draht werden die
freiliegenden Metallteile ebenfalls stromführend
und der Bediener erleidet bei Berührung einen
Stromschlag.
14
• Das Werkstück muss stets mit Klemmen
oder anderen geeigneten Methoden auf einer
stabilen Oberfläche befestigt werden. Das
Werkstück sollte nicht von Hand oder an den
Körper gehalten werden, da dieser instabile Halt
zum Verlust der Kontrolle führen kann.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen
anderen Augenschutz. Beim Hammer- und
Bohrbetrieb können Späne wegfliegen.
Fliegende Partikel können permanente
Augenschäden verursachen.
• Bohreinsätze, Stecknüsse und Werkzeuge
werden beim Betrieb heiß. Ziehen Sie vor
Berühren dieser Teile Schutzhandschuhe an.
• Dieses Werkzeug ist nicht für den
Dauerbetrieb konzipiert. Die beim Betrieb
dieses Werkzeugs verursachten Schwingungen
können für die Hände und Arme schädlich sein.
Tragen Sie Handschuhe für zusätzliche Dämpfung
und machen Sie regelmäßig Pausen, um die
Aussetzung einzuschränken.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften
und des Einsatzes von Schutzvorrichtungen können
bestimmte Risiken nicht vermieden werden. Diese
sind:
– Schwerhörigkeit.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A)
Der Datumscode (7), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Schlagschrauber
1 Bedienungsanleitung
DEUTSCH
1 Explosionszeichnung
● Vergewissern Sie sich, daß das
Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile beim
Transport nicht beschädigt wurden.
● Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
1
2
3
4
Ein-/Aus-Schalter
Rechts-/Linkslauf-Umschalter
Werkzeugaufnahme
Nuß
Bestimmungsgemäße Verwendung
Ihr Schlagschrauber DW292, DW294 wurde für
professionelle Schraubarbeiten und
schwerpunktmäßig für die Verarbeitung von
Muttern konzipiert.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT in einer
feuchten Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Bei diesem Gerät handelt es sich um ein.
Elektrowerkzeug für den gewerblichen Einsatz.
Lassen Sie Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild
entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses
Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe technische
Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt
1 mm² und die Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie
das Kabel vollständig ab.
Zusammenbauen und Einstellen
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
Montieren und Entfernen von Nüssen
Ihr DW292 Schlagschrauber ist mit einer
1/2"-Werkzeugaufnahme mit Arretierstift versehen.
Ihr DW294 Schlagschrauber ist mit einer
3/4"-Werkzeugaufnahme mit Arretierstift versehen.
Montieren von Nüssen (Abb. B)
● Richten Sie die seitliche Bohrung (6) in der Nuß
mit dem Arretierstift (5) an der
Werkzeugaufnahme aus.
● Drücken Sie die Nuß (4) auf die
Werkzeugaufnahme (3), bis sie einrastet.
Schlagen Sie ggf. leicht auf die Nuß.
Entfernen von Nüssen (Abb. C)
● Drücken Sie durch die seitliche Bohrung (6) in
der Nuß den Arretierstift (5) ein und ziehen Sie
die Nuß von der Werkzeugaufnahme.
Rechts-/Linkslaufschalter (Abb. D)
● Bedienen Sie den Rechts-/Linkslaufschalter (2)
wie abgebildet, um Rechts- oder Linkslauf zu
wählen.
15
DEUTSCH
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie
erst dann die Laufrichtung.
BETRIEB
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange
Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige
Pflege und Reinigung voraus.
Gebrauchsanweisung
WARNUNG: Um die Gefahr einer
Verletzung zu verringern, schalten
Sie das Werkzeug aus und trennen
Sie es vom Stromnetz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder entfernen,
Einstellungen vornehmen, die
Einrichtung ändern oder
Reparaturen durchführen. Stellen Sie
sicher, daß das Werkzeug
ausgeschaltet ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG:
Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, schalten Sie
das Gerät aus und trennen Sie es vom
Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen.
Schrauben oder Muttern anbringen (Abb. A)
● Wählen Sie eine Nuß, die sich für die zu
verarbeitende Schraube bzw. Mutter eignet.
● Wählen Sie wie oben beschrieben den
Vorwärts- oder Rückwärtslauf.
● Halten Sie das Elektrowerkzeug in einer Linie
mit der Schraube bzw. Mutter.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. A, E)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie
abgebildet auf dem Hauptgriff (8).
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
● Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/
Aus-Schalter (1).
● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.
16
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im Bereich
der lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie bei der Durchführung dieser
Arbeit einen Augenschutz und eine
zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie keine
lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der
nichtmetallischen teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes tuch. Achten Sie darauf,
DEUTSCH
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Lieferbares Zubehör
Wenden Sie sich für nähere Informationen über
das richtige Zubehör an Ihren Händler.
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile
verwendet werden.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALTProdukte gern zurück und sorgt für eine
umweltfreundliche Entsorgung und
Wiederverwertung. Um diesen Dienst zu nutzen,
bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darüber läßt sich die
nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
Für die unterschiedlichen Schraubarbeiten ist eine
Vielzahl von Einsatzwerkzeugen, Werkzeughaltern
und Zwischenstücken erhältlich.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden müssen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und
Verpackungen können die Materialien
recycelt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und
verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
17
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner
Produkte und bietet den professionellen
Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nicht-professioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf
normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate
ab Kauf werden Wartungs- und
Kundendienstleistungen für Ihr DEWALTGerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für
Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht
um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
18
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem
Händler in Verbindung oder finden Sie die
nächste DEWALT-Kundendienstwerkstatt
im DEWALT-Katalog oder setzen Sie
sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse in Verbindung.
Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst
finden Sie im Internet unter: www.2helpU.
com.
ENGLISH
IMPACT WRENCH
DW292, DW294
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
DW292
DW294
Voltage
V
230
230
(U.K. & Ireland only)
V
230/115
-
2
2
Type
Power input
No-load speed
W
710
710
min-1
2,200
2,200
1/2"
3/4"
3.2
3.2
Socket size
Weight
kg
LPA (sound pressure)
dB(A)
99
99
KPA (sound pressure
uncertainty)
dB(A)
3
3
LWA (sound power)
dB(A)
107
107
KWA (sound power uncertainty) dB(A)
4.6
4.6
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value (ah)
ah =
m/s²
8.0
8.0
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.5
Fuses:
Europe
230 V tools 10 Amperes, mains
U.K. & Ireland
230 V tools 13 Amperes, in plugs
U.K. & Ireland
115 V tools 16 Amperes, mains
The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool
with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure.
WARNING:
● The declared vibration emission level
represents the main applications of the
tool. However, if the tool is used for
different applications, with different
accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level
over the total working period.
● An estimation of the level of exposure
to vibration should also take into
account the times when the tool is
switched off or when it is running but
not actually doing the job. This may
significantly reduce the exposure level
over the total working period.
● Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration, such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Definitions: Safety guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious
injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious
injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
19
ENGLISH
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW292, DW294
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the back
of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
20
Safety Instructions
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or
serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference
The term "power tool" in the warnings refers to
your mains operated (corded) power tool or battery
operated (cordless) power tool.
1 Work Area Safety
a Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust or
fumes.
c Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2 Electrical Safety
a Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.
b Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an
increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.
c Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
ENGLISH
d Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.
e When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD
reduces the risk of electric shock.
3 Personal Safety
a Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.
b Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat, or hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.
c Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools
with your finger on the switch or energising
power tools that have the switch on invites
accidents.
d Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key
left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.
e Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.
f Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
g If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4 Power Tool Use and Care
a Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.
b Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that
cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
c Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
d Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.
e Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tools operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.
g Use the power tool, accessories and tool bits
etc., in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions
and the work to be performed. Use of the
power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.
5 Service
a Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
21
ENGLISH
2010 XX XX
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety Instructions for All
Impact Drills
• Wear ear protectors with impact drills.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation where
the cutting tool may contact hidden wiring or
its own cord. Contact with a “live" wire will make
exposed metal parts of the tool “live" and shock
the operator.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause
chips to fly. Flying particles can cause permanent
eye damage.
• Bits, sockets and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by tool action may be
harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
– Impairment of hearing.
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Impact wrench
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
● Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
● Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. A)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
1
2
3
4
On/off switch
Forward/reverse slider
Anvil
Socket
Intended Use
Your DW292, DW294 impact wrench has been
designed for professional screwdriving and
nutsetting applications.
DO NOT use this tool under wet conditions or in
presence of flammable liquids or gases.
This impact wrench is a professional power tool.
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Markings on Tool
Electrical Safety
The following pictograms are shown on the tool:
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION (FIG. A)
The Date Code (7), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
22
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
ENGLISH
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen between
the primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the
plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made
to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Assembly and Adjustment
WARNING: Prior to assembly and
adjustment always unplug the tool.
Fitting and Removing Sockets
Your DW292 impact wrench uses a 1/2" square
drive system with detent pin.
Your DW294 impact wrench uses a 3/4" square
drive system with detent pin.
Fitting Sockets (fig. B)
● Align the hole (6) in the side of the socket with
the detent pin (5) on the anvil.
● Push the socket (4) onto the anvil (3) until it
snaps into place. Tap it lightly if required.
Removing Sockets (fig. C)
● Depress the detent pin (5) through the hole (6)
in the socket and pull the socket off the anvil.
Setting the Direction of Rotation (fig. D)
● Select forward or reverse rotation using the
forward/reverse switch (2).
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill
before changing the direction of
rotation.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect tool from power
source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Screwdriving or Nutsetting (fig. A)
● Select the appropriate socket for the screw or
nut to be driven.
● Select forward or reverse rotation as described
above.
● Hold the tool in line with the fastener.
Proper Hand Position (fig. A, E)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (8), as shown.
Switching On and Off (fig. A)
● To run the tool, press the on/off switch (1).
● To stop the tool, release the switch.
23
ENGLISH
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, switch off and disconnect the
tool from the power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
tool is switched off. An accidental
start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often
as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye
protection and approved dust mask
when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other
harsh chemicals for cleaning the nonmetallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use of
24
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DEWALT, recommended
accessories should be used.
Various types of sockets, holders and adaptors are
available as an option.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
ENGLISH
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
25
E S PA Ñ O L
ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN
DW292, DW294
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos años de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovación de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.
Características técnicas
DW292
DW294
Voltaje
V
230
230
Tipo
2
2
Potencia absorbida
W
710
710
Velocidad en vacío
min-1
2.200
2.200
Tamaño de adaptador
1/2"
3/4"
Peso
kg
3,2
3,2
Nivel de presión acústica de conformidad a EN 60745-1;
EN 60745-2-2:
LPA (presión acústica)
dB(A)
99
KPA (incertidumbre
de la presión acústica) dB(A)
3
LWA (potencia acústica)
dB(A)
107
KWA (incertidumbre
de la potencia acústica) dB(A)
4,6
Valores totales de vibración (suma de vector triaxial)
determinados de conformidad a EN 60745:
Valor de emisión de vibración (ah)
ah =
m/s²
8,0
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
99
3
107
4,6
8,0
1,5
Fusibles:
Europa
Herramientas a 230 V
10 Amperios, red
El nivel de emisión de vibraciones suministrado en
esta hoja de información se ha medido de
conformidad con una prueba estandarizada
contenida en la norma EN 60745 y puede
utilizarse para comparar una herramienta con otra.
Puede utilizarse para una evaluación preliminar de
exposición.
26
ADVERTENCIA:
● El nivel de emisión declarado
representa las aplicaciones principales
de la herramienta. Sin embargo si la
herramienta se utiliza para diferentes
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede diferir. Esto puede
aumentar de forma significativa el nivel
de exposición en el período total de
trabajo.
● Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto puede disminuir de forma
significativa el nivel de exposición en el
período total de trabajo.
● Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador de
los efectos de la vibración como: el
mantenimiento de la herramienta y los
accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones de
trabajo.
Definiciones: Normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesions
graves.
E S PA Ñ O L
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW292, DW294
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la Directriz
2004/108/EC. Si desea más información, póngase
en contacto con DEWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del
archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Großmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad para las
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las
instrucciones y advertencias de
seguridad. Si no lo hace, pueden
producirse una descarga eléctrica,
incendio o lesiones graves.
Guarde todas las advertencias e instrucciones
para consultarlas posteriormente
El término "herramienta eléctrica" incluido en todas
las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a su
herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1 Seguridad del área de trabajo
a Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica en
funcionamiento. Las distracciones pueden
provocar la pérdida de control.
2 Seguridad eléctrica
a Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas con
conexión a tierra. Los enchufes no modificados
y que se adaptan a las tomas de corrientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b Evite el contacto corporal con superficies con
toma de tierra como, por ejemplo, tuberías,
radiadores, cocinas y refrigeradores. Existe
mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
está puesto a tierra.
27
E S PA Ñ O L
c No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones de humedad. Si entra
agua en una herramienta eléctrica, aumentará
el riesgo de descarga eléctrica.
d No use el cable indebidamente. Nunca utilice
el cable para transportar, tirar o desenchufar
la herramienta eléctrica. Mantenga el cable
alejado del calor, el aceite, los bordes
afilados o las piezas móviles. Los cables
dañados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.
e Al operar una herramienta eléctrica en el
exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona húmeda,
utilice un dispositivo de corriente residual
(residual current device, RCD) de seguridad.
El uso de un RCD reduce el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.
3 Seguridad personal
a Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común cuando
emplee una herramienta eléctrica. No utilice
una herramienta eléctrica si está cansado o
bajo el efecto de drogas, alcohol o
medicamentos. Un momento de descuido
mientras se opera una herramienta eléctrica
puede provocar lesiones personales graves.
b Utilice equipo de seguridad personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso de equipo
de seguridad, como mascarillas para polvo,
calzado de seguridad antideslizante, cascos o
protección auditiva en las condiciones
adecuadas reducirá las lesiones personales.
c Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que el
interruptor está apagado antes de conectar
la fuente de alimentación y/o la batería,
coger o transportar la herramienta.
Transportar herramientas eléctricas con su
dedo apoyado sobre el interruptor o enchufar
herramientas eléctricas con el interruptor en la
posición de encendido puede propiciar
accidentes.
28
d Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija de
ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente en
todo momento. Esto permite un mejor control
de la herramienta eléctrica en situaciones
inesperadas.
f Use la vestimenta adecuada. No use ropas
holgadas ni joyas. Mantenga el cabello, la
ropa y los guantes alejados de las piezas en
movimiento. Las ropas holgadas, las joyas o el
cabello largo pueden quedar atrapados en las
piezas en movimiento.
g Si se suministran dispositivos para
la conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y que
se utilicen correctamente. El uso del extractor
de polvo puede reducir los riesgos relacionados
con el polvo.
4 Uso y mantenimiento de la herramienta
eléctrica
a No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la
herramienta eléctrica correcta para el
trabajo que realizará. La herramienta eléctrica
correcta hará el trabajo mejor, y de un modo
más seguro, a la velocidad para la que fue
diseñada.
b No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c Desconecte el enchufe de la fuente de
alimentación o la batería de la herramienta
eléctrica antes de realizar cualquier ajuste,
cambio de accesorios o almacenar las
herramientas eléctricas. Estas medidas de
seguridad preventivas reducen el riesgo de
encender la herramienta eléctrica de forma
accidental.
E S PA Ñ O L
d Guarde la herramienta eléctrica que no esté
en uso fuera del alcance de los niños y no
permita que otras personas no familiarizadas
con ella o con estas instrucciones operen la
herramienta. Las herramientas eléctricas son
peligrosas si son operadas por usuarios que no
tienen formación.
e Mantenimiento de las herramientas eléctricas.
Revise que no haya piezas en movimiento
mal alineadas o trabadas, piezas rotas o
cualquier otra situación que pueda afectar el
funcionamiento de las herramientas
eléctricas. Si encuentra daños, haga reparar
la herramienta eléctrica antes de utilizarla.
Se producen muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas de corte con
mantenimiento adecuado y con los bordes de
corte afilados son menos propensas a trabarse
y son más fáciles de controlar.
g Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con las
presentes instrucciones, teniendo siempre
en cuenta las condiciones de trabajo y el
trabajo que deba llevar a cabo. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones
diferentes de aquellas para las que fue
diseñada podría originar una situación
peligrosa.
5 Servicio técnico
a Haga reparar su herramienta eléctrica sólo
por personal técnico autorizado que emplee
exclusivamente piezas de repuesto
originales. Solamente así se garantiza la
seguridad de la herramienta eléctrica.
NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad de todos
los taladros de impacto
• Utilice protectores auditivos con los taladros
de impacto. La exposición al ruido puede
provocar sordera.
• Use los mangos auxiliares que se suministran
con la herramienta. La pérdida de control
puede provocar lesiones personales.
• Cuando la herramienta de corte pueda entrar
en contacto con cables ocultos o su propio
cable, sujete la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas. El contacto con
un cable “activo" hará que las demás partes de
la herramienta sean “activas" y transmitan una
descarga al usuario.
• Utilice unas abrazaderas o cualquier otro
medio que le resulte práctico para fijar y
sujetar la pieza en la que vaya a trabajar a
una superficie estable. Si sujeta la pieza con la
mano o contra el cuerpo no tendrá estabilidad y
podría perder el control.
• Utilice gafas de seguridad u otra protección
ocular. Las operaciones de martilleo o
taladrado provocan que salten virutas. Las
partículas que saltan pueden provocar daños
oculares permanentes.
• Las piezas, los vasos y las herramientas se
calientan durante su funcionamiento. Utilice
guantes cuando los toque.
• No trabaje con la herramienta durante largos
períodos de tiempo. La vibración causada
por el funcionamiento de la herramienta puede
provocar lesiones en manos y brazos. Use
guantes para proveer amortiguación adicional,
y tome descansos frecuentes para limitar la
exposición.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad,
existen determinados riesgos residuales que no
pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
29
E S PA Ñ O L
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A)
Seguridad eléctrica
El Código de fecha (7), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Atornillador de percusión
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
● Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún daño durante el
transporte.
● Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede ocasionarse un daño o
una lesión personal.
1
2
3
4
Interruptor de marcha/parada
Guía de deslizamiento de avance/retroceso
Boca
Adaptador
Finalidad
Su atornillador de percusión DW292, DW294 se ha
diseñado para aplicaciones profesionales de
atornillado y apretado de tuercas.
NO use la herramienta bajo condiciones de humedad
o en presencia de gases o líquidos inflamables.
Este atornillador de percusión es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños tengan contacto con la
herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria su supervisión.
30
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios de
DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (véanse los datos técnicos). El tamaño
mínimo del conductor es 1 mm2; la longitud máxima
es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Montaje y ajustes
ADVERTENCIA: Desenchufe
la herramienta antes de proceder con el
montaje y los ajustes.
Montaje y extracción de adaptadores
Este atornillador de percusión DW292 utiliza un
sistema de 1/2" por accionador rectangular con
pasador retenedor.
Este atornillador de percusión DW294 utiliza un
sistema de 3/4" por accionador rectangular con
pasador retenedor.
Montaje de los adaptadores (fig. B)
● Alinee el orificio (6) en el lado del adaptador
con el pasador retenedor (5) de la boca.
● Presione el adaptador (4) sobre la boca (3)
hasta que encaje en posición. Déle unos golpes
ligeros si es necesario.
Extracción de los adaptadores (fig. C)
● Presione el pasador retenedor (5) a través del
orificio (6) del adaptador, y tire de éste hasta
extraerlo de la boca.
E S PA Ñ O L
Ajuste del sentido de giro (fig. D)
● Seleccione el giro a la dcha. o la izqda. con el
interruptor de avance/retroceso (2).
ADVERTENCIA: Espere siempre hasta
que el motor esté completamente
parado antes de cambiar el sentido de
rotación.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada
para funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
continuado depende de un cuidado apropiado y
una limpieza periódica de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión, apague y
desconecte la herramienta de la
fuente de alimentación antes de
instalar o retirar accesorios, antes
de ajustar o cambiar configuraciones
o al realizar reparaciones. Asegúrese
de que la herramienta esté apagada.
Una puesta en marcha accidental
podría provocar lesiones.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA::
Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Atornillado o apretado de tuercas (fig. A)
● Seleccione el adaptador correcto para el tornillo
o tuerca que vaya a introducir.
● Seleccione el giro hacia delante o atrás como
se ha explicado previamente.
● Sujete la herramienta en línea con el fiador.
Posición adecuada de las manos
(fig. A, E)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura principal (8) tal y
como se indica en la ilustración.
Encendido y apagado (fig. A)
● Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de encendido/apagado (1).
● Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el
polvo de la carcasa principal con aire
seco siempre que vea acumularse el
polvo alrededor de los respiraderos.
Lleve protección ocular y una máscara
antipolvo que tengan la debida
homologación al realizar este
procedimiento.
ADVERTENCIA: No use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un
trapo humedecido solo con agua y
jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta;
no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en un líquido.
31
E S PA Ñ O L
Accesorios opcionales
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse los accesorios
recomendados DEWALT.
También hay disponibles varios tipos de
adaptadores, soportes y accesorios.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto
no debe desecharse con la basura
doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto
DEWALT o éste ha dejado de tener utilidad para
usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se
deseche por separado.
La separación de desechos de
productos usados y embalajes permite
que los materiales puedan reciclarse y
reutilizarse. La reutilización de
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación medioambiental y
reduce la demanda de materias primas.
La normativa local puede prever la separación de
desechos de productos eléctricos de uso
doméstico en centros municipales de recogida de
desechos o a través del distribuidor cuando
adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida
y el reciclado de los productos DEWALT que hayan
llegado al final de su vida útil. Para hacer uso de
este servicio, devuelva su producto a cualquier
servicio técnico autorizado, que lo recogerá en
nuestro nombre.
32
Puede consultar la dirección de su servicio técnico
más cercano poniéndose en contacto con la
oficina local de DEWALT en la dirección que se
indica en este manual. Como alternativa,
encontrará en Internet, en la dirección siguiente, la
lista de servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios de
posventa y contactos: www.2helpU.com
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional y no
perjudica de ningún modo dichos derechos.
La garantía es válida dentro de los territorios
de los Estados Miembros de la Unión Europea
y del Área de Libre Comercio Europea.
Si desea hacer una reclamación, contacte
con su vendedor o compruebe dónde
se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DEWALT más cercano en el
catálogo de DEWALT o póngase en contacto
con su oficina de DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión
de su herramienta DEWALT en los 12
meses siguientes a la compra, se realizará
gratuitamente por un agente de reparaciones
autorizado de DEWALT. Debe presentarse
prueba de compra. Incluye mano de obra.
Excluye los accesorios y las piezas de
repuesto a menos que hayan fallado bajo
garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
33
FRANÇAIS
VISSEUSE À CHOCS
DW292, DW294
Félicitations!
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de
nombreuses années, DEWALT produit des outils
électriques adaptés aux exigences des utilisateurs
professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Dimension de douille
Poids
V
W
min-1
kg
DW292
DW294
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
dB(A)
99
99
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
dB(A)
3
3
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
107
107
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
dB(A)
4,6
4,6
Valeurs totales de vibration (somme vectorielle triax) déterminées
selon EN 60745:
Valeur d'émissions de vibrations (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Incertitude (K) =
m/s²
1,5
1,5
Fusibles:
Europe
machines 230 V
10 Ampères
Le niveau de l'émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d'essai normalisée dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de
l'exposition.
AVERTISSEMENT :
● le niveau d'émission vibratoire déclaré
correspond aux applications principales
de l'outil. Néanmoins, si l'outil est utilisé
pour différentes applications, associé à
34
des accessoires différents ou mal
entretenu, l'émission vibratoire peut
varier. Cela peut considérablement
augmenter le niveau d'exposition sur la
période totale de travail.
● Une estimation du niveau d'exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte le temps où l'outil est mis
hors tension ou lorsqu'il tourne, mais
n'effectue aucune tâche. Cela peut
considérablement réduire le niveau
d'exposition sur la période totale de
travail.
● Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l'opérateur des effets des vibrations,
telles que : l'entretien de l'outil et des
accessoires, le maintien des mains au
chaud, l'organisation des tâches de
travail.
Définitions : Consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l'utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n'est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n'est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
FRANÇAIS
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique un risque d'électrocution.
Indique un risque d'incendie.
Déclaration CE de conformité
DIRECTIVES MACHINES
DW292, DW294
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Großmann
Vice-président de l'ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessure, lisez le mode
d'emploi.
Avertissements de sécurité généraux pour les
outils électriques
AVERTISSEMENT : Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les instructions. Le non respect de
ces avertissements et instructions peut
être à l'origine d'une électrocution, un
incendie et/ou de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et les
instructions pour référence ultérieure
Le terme « outil électrique » mentionné dans tous
les avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur batteries (sans fil).
1 Sécurité de l'aire de travail
a Maintenez l'aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou mal
éclairée augmente les risques d'accident.
b N'utilisez pas les outils électriques dans un
environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil électrique.
Une distraction peut vous faire perdre le
contrôle de l'outil.
2 Sécurité électrique
a La fiche de l'outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des outils
électriques reliés à la terre (masse). Les
fiches non modifiées et les prises de courant
adaptées réduisent les risques d'électrocution.
b Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse, tels
que tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques
et réfrigérateurs. Le risque d'électrocution
augmente si votre corps est relié à la terre.
c N'exposez pas les outils électriques à la
pluie ou à l'humidité. Le risque d'électrocution
augmente si de l'eau pénètre dans un outil
électrique.
35
FRANÇAIS
d Ne maltraitez pas le cordon d'alimentation.
N'utilisez jamais le cordon pour transporter,
tirer ou débrancher l'outil électrique. Tenez
le cordon à l'écart des sources de chaleur,
de l'huile, des bords tranchants ou des
pièces en mouvement. Le risque d'électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e Utilisez une rallonge conçue pour
l'utilisation à l'extérieur si vous utilisez
l'outil électrique dehors. Le risque
d'électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l'utilisation à l'extérieur.
f Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu'utiliser l'outil électrique dans un endroit
humide, utilisez un circuit protégé par
dispositif de courant résiduel (RCD).
L'utilisation d'un RCD réduit le risque
d'électrocution.
3 Sécurité personnelle
a Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un
outil électrique si vous êtes fatigué ou sous
l'influence de drogues, d'alcool ou de
médicaments. Un moment d'inattention durant
l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner
de graves blessures corporelles.
b Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes de
sécurité. Un équipement de sécurité comme
un masque anti-poussières, des chaussures de
sécurité antidérapantes, un casque de sécurité
ou un serre-tête antibruit, utilisé selon la tâche
à effectuer, permettront de diminuer le risque
de blessures corporelles.
c Évitez tout démarrage intempestif. Assurezvous que l'interrupteur est en position arrêt
avant de relier l'outil à la source
d'alimentation et/ou au bloc-piles, ou de
ramasser ou transporter l'outil. Transporter
les outils électriques le doigt placé sur
l'interrupteur ainsi que brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position
Marche augmentent les risques d'accident.
d Retirez toute clé de réglage ou autre avant
de mettre l'outil sous tension. Une clé laissée
en place sur une pièce rotative de l'outil électrique
36
peut entraîner des blessures corporelles.
e Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous aurez
ainsi une meilleure maîtrise de l'outil électrique
en cas de situations imprévues.
f Portez des vêtements adéquats. Ne portez
pas de vêtements amples ni de bijoux.
Maintenez cheveux, vêtements et gants à
l'écart des pièces en mouvement. Les pièces
en mouvement peuvent happer les vêtements
amples, les bijoux et les cheveux longs.
g Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d'aspiration et de
collecte de la poussière, vérifiez qu'ils sont
bien raccordés et bien utilisés. L'utilisation de
dispositifs de collecte de la poussière peut
réduire les risques liés à la poussière.
4 Utilisation et entretien des outils électriques
a Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez
l'outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l'outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b N'utilisez pas l'outil électrique s'il est
impossible de l'allumer ou de l'éteindre avec
l'interrupteur. Un outil électrique qui ne peut
être contrôlé par l'interrupteur représente un
danger et doit être réparé.
c Débranchez la fiche de la source
d'alimentation et/ou le bloc-piles de l'outil
électrique avant d'effectuer des réglages, de
changer les accessoires ou de ranger les
outils électriques. Ces mesures de sécurité
préventives réduiront les risques de démarrage
accidentel de l'outil électrique.
d Après utilisation, rangez l'outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l'utiliser si elle n'est pas
familiarisée avec les outils électriques ou
ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e Procédez à l'entretien des outils électriques.
Assurez-vous que les pièces en mouvement
ne sont pas désalignées ou coincées,
qu'aucune pièce n'est cassée ou que l'outil
électrique n'a subi aucun dommage pouvant
FRANÇAIS
affecter son bon fonctionnement. Si l'outil
électrique est endommagé, faites-le réparer
avant de le réutiliser. De nombreux accidents
sont causés par des outils mal entretenus.
f Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien affûtés
risquera moins de se coincer et sera plus facile
à maîtriser.
g Utilisez l'outil électrique, ses accessoires et
ses embouts, etc. conformément aux
instructions, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L'utilisation
d'un outil électrique à des fins autres que celles
prévues est potentiellement dangereuse.
5 Réparations
a Faites réparer votre outil électroportatif
uniquement par du personnel qualifié et
seulement avec des pièces de rechange
d'origine. Cela garantira le maintien de la
sécurité de votre outil.
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES
• Les mèches, les douilles et les outils
chauffent en cours d’utilisation. Portez des
gants pour les toucher.
• N’utilisez pas cet outil de façon prolongée.
Les vibrations provoquées par l’action de l’outil
peuvent être nuisibles pour vos mains et vos
bras. Portez des gants pour amortir les vibrations
et limitez l’exposition en faisant des pauses
fréquentes.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires ayant surchauffé pendant leur
fonctionnement.
– Risques de dommages corporels dus à un usage
prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Consignes de sécurité communes à
toutes les perceuses à percussion
• Portez des protecteurs d’oreilles avec les
perceuses à percussion. L’exposition au bruit
peut entraîner une perte auditive.
• Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec
l’outil. Une perte de contrôle peut entraîner des
blessures corporelles.
• Tenez les outils électriques par leurs surfaces
de préhension isolées dans les situations
où l’outil de coupe peut entrer en contact
avec un câble électrique dissimulé ou avec
son propre cordon d’alimentation. Le contact
avec un câble « sous tension » mettra les pièces
métalliques à découvert de l’outil « sous tension »
et électrocutera l’utilisateur.
• Immobilisez la pièce de travail sur une
surface stable en utilisant un étau ou de toute
autre manière adéquate. Tenir la pièce avec
la main ou l’appuyer contre le corps offre une
stabilité insuffisante et peut provoquer une perte
de contrôle.
• Portez des lunettes de protection ou autres
verres protecteurs. Le martelage ou le
perçage peuvent faire jaillir des éclats . Les
particules projetées peuvent endommager
irrémédiablement les yeux.
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. A)
La date codée de fabrication (7), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l'emballage
L'emballage contient:
1 Visseuse à chocs
1 Manuel d'instructions
1 Dessin éclaté
● Vérifier si l'outil, les pièces ou les accessoires
ne présentent pas de dommages dus au
transport.
● Prendre le temps de lire et de comprendre
à fond le présent manuel avant de mettre votre
outil en marche.
37
FRANÇAIS
Description (fig. A)
AVERTISSEMENT : Ne modifiez
jamais l'outil électrique ou une de ses
pièces sous peine de provoquer des
dégâts matériels ou des blessures
corporelles.
1
2
3
4
Interrupteur marche/arrêt
Sélecteur de rotation gauche/droite
Butée
Douille
Utilisation prévue
Votre visseuse à chocs DW292, DW294 a été
conçue pour des applications professionnelles de
vissage et de serrage d’écrous.
NE l'utilisez PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou gaz inflammables.
Cette visseuse à chocs est un outil électrique
professionnel.
TENEZ les enfants à l'écart de l'outil. Les
utilisateurs inexpérimentés doivent être encadrés
lorsqu'ils utilisent l'outil.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur
une tension unique. Vérifier systématiquement que
la tension du secteur correspond bien à la tension
indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
38
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge
homologuée et compatible avec la tension nominale
de cet outil (se reporter à la section Fiche technique).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2
pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
Assemblage et réglage
AVERTISSEMENT : Toujours retirer la
fiche de la prise avant de procéder
à l'assemblage ou au réglage.
Montage et retrait des douilles
Votre visseuse à chocs DW292 utilise un système
de serrage carré 1/2" muni d’une détente.
Votre visseuse à chocs DW294 utilise un système
de serrage carré 3/4" muni d’une détente.
Montage des douilles (fig. B)
● Alignez le trou (6) présent dans le côté de la
douille sur la détente (5) présente sur la butée.
● Poussez la douille (4) dans la butée (3) jusqu’à
ce qu’elle se mette en place en émettant un
déclic. Tapotez-la si nécessaire.
Retrait des douilles (fig. C)
● Enfoncez la détente (5) à travers le trou (6)
dans la douille puis dégagez la douille hors de
la butée.
Réglage du sens de rotation (fig. D)
● Choisissez la rotation gauche ou droite en vous
servant du bouton de rotation gauche ou droite
(2).
AVERTISSEMENT : Attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
FRANÇAIS
ou de modifier les réglages et avant
toute réparation. Assurez-vous que
l'appareil est éteint. Une mise en
marche accidentelle peut occasionner
des blessures.
FONCTIONNEMENT
Mode d'emploi
AVERTISSEMENT :
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout
accessoire.
Vissage ou serrage d’écrous (fig. A)
● Sélectionnez la douille appropriée pour la vis ou
l’écrou à serrer.
● Sélectionnez la rotation gauche ou droite
comme décrit ci-dessus.
● Tenez l’outil aligné sur l’élément de fixation.
Position correcte des mains (fig. A, E)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (8) comme illustré.
Mise en marche et arrêt (fig. A)
● Pour mettre l'outil en marche, appuyer sur
l'interrupteur marche/arrêt (1).
● Pour arrêter l'outil, relâcher l'interrupteur.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d'entretien. Son
fonctionnement satisfaisant dépend en large
mesure d'un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
les risques de blessure, arrêtez et
débranchez l'outil de la source
d'alimentation avant d'installer ou de
retirer un accessoire, avant d'ajuster
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : Retirez la saleté et
la poussière du logement principal en
soufflant de l'air sec aussi souvent que
vous remarquez de la saleté accumulée
dans et autour des orifices d'aération.
Pour effectuer cette procédure, portez
une protection oculaire et un masque
anti-poussière agréés.
AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais
de solvants ou autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l'outil. Ils
risqueraient d'affaiblir les matériaux
utilisés dans ces pièces. Utilisez un
chiffon imbibe d'eau et de détergent
neutre. Ne laissez jamais un liquide
pénétrer dans l'outil et n'immergez
jamais les pièces de l'outil dans un
liquide.
Accessoires disponibles en option
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre
travail.
AVERTISSEMENT : L'utilisation
d'accessoires autres que ceux fournis
par DEWALT peut se reveler
dangereuse car ils n'ont pas été testés
sur ce produit. Afin de réduire le risqué
de blessure, utilisez uniquement des
accessoires recommandés par DEWALT.
39
FRANÇAIS
Divers types de douilles, de porte-outils et
d’adaptateurs sont disponibles en option.
Protection de l'environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit
pas être jeté avec les déchets
domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT,
ou si vous n'en avez plus l'utilité, ne le jetez pas
avec vos déchets domestiques. Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage
des articles afin de les utiliser à
nouveau. Le fait d'utiliser à nouveau
des produits recyclés permet d'éviter
la pollution environnementale et de
réduire la demande de matières
premières.
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits
qu’il propose à tous les professionnels qui les
utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou
vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur
porter préjudices. Cette garantie est valable au
sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne
vous apportaient pas totale satisfaction, retournez
simplement, au point de vente, l’outil accompagné
de tous ses composants originaux, dans un délai
de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès du
revendeur vous ayant vendu votre nouveau
produit.
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou
réparations dans les 12 mois à compter de sa date
d’achat, elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
DEWALT fournit un dispositif permettant de
collecter et de recycler les produits DEWALT
lorsqu'ils ont atteint la fin de leur cycle de vie.
Pour en bénéficier, il vous suffit de retourner votre
produit à un réparateur agréé qui fera le
nécessaire.
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse
ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le
plus proche de chez vous, contactez le bureau
DEWALT à l'adresse indiquée dans ce manuel.
Vous pourrez aussi trouver une liste des
réparateurs agréés de DEWALT et de plus amples
détails sur notre service après-vente sur le site
Internet à l'adresse suivante : www.2helpU.com
40
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du
personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou
d’échange, veuillez contacter votre revendeur, ou
trouver l’adresse d’un centre de réparation agréé
DEWALT proche de chez vous dans le catalogue
DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT, et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition
sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
I TA L I A N O
AVVITATRICE A IMPULSI
DW292, DW294
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per
l'utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Dimensioni attacco
Peso
V
W
min-1
kg
DW292
DW294
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
LPA (pressione sonora) dB(A)
99
99
KPA (incertezza
pressione sonora) dB(A)
3
3
LWA (potenza sonora) dB(A)
107
107
KWA (incertezza
potenza sonora)
dB(A)
4,6
4,6
Valori totali di vibrazione (somma vettoriale triax) determinati in
base a EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Incertezza K =
m/s²
1,5
1,5
Fusibili:
Europa
utensili a 230 V
10 ampère, rete
Il livello di emissione di vibrazioni riportato in
questa scheda informativa è stato misurato
secondo un test standard specificato dalla norma
EN 60745 e può essere usato per confrontare fra
loro due utensili. Esso può essere usato per una
valutazione preliminare dell'esposizione.
AVVERTENZA:
● Il livello di emissione di vibrazioni
dichiarato è relativo alle applicazioni
principali dell'utensile. Tuttavia,
se l'utensile è usato per applicazioni
diverse, con accessori diversi o con
scarsa manutenzione, l'emissione di
vibrazioni potrebbe essere diversa.
Ciò potrebbe aumentare sensibilmente
il livello di esposizione in un dato
periodo di lavoro.
● Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche prendere in
considerazione il tempo durante cui
l'utensile viene spento o i periodi in cui
è acceso ma non effettivamente
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione in
un dato periodo di lavoro.
● Individuare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l'operatore dagli effetti
delle vibrazioni, come la manutenzione
dell'utensile e degli accessori,
il mantenere le mani calde e
l'organizzazione dei turni di lavoro.
Definizioni: Linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello
di criticità di ciascuna indicazione. Leggere il
manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: Indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: Indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: Indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
41
I TA L I A N O
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali ma
che, se non evitata, potrebbe provocare
danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione CE di conformità
DIRETTIVA MACCHINE
DW292, DW294
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Großmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di
lesioni personali, leggere attentamente
il manuale di istruzioni.
42
Avvertenze generali relative alla sicurezza degli
elettroutensili
AVVERTENZA: Leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni
relative alla sicurezza. La mancata
osservanza di avvertenze e istruzioni
può provocare scosse elettriche,
incendi e/o lesioni personali gravi.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni
per riferimento futuro
Il termine "elettroutensile" utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli elettroutensili
alimentati da rete (tramite cavo), sia a quelli
alimentati a batteria (cordless).
1 Sicurezza dell'ambiente di lavoro
a Mantenere l'ambiente di lavoro pulito e ben
illuminato. Gli ambienti disordinati o bui
favoriscono gli incidenti.
b Non utilizzare elettroutensili in atmosfere
esplosive, ad esempio in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
generano scintille che possono provocare
l'accensione di polvere o fumi.
c Durante l'uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trova nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2 Sicurezza dal punto di vista elettrico
a Le spine dell'elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare mai
la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per ridurre il
rischio di scosse elettriche evitare di modificare
le spine e utilizzare sempre le prese
appropriate.
b Evitare il contatto delle parti del corpo con
superfici collegate a terra, quali condotti,
radiatori, fornelli e frigoriferi. Se il proprio
corpo è collegato a terra, il rischio di scosse
elettriche aumenta.
c Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all'umidità. L'ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
I TA L I A N O
d Utilizzare il cavo correttamente. Non utilizzare
mai il cavo per spostare, tirare o scollegare
l'elettroutensile. Tenere il cavo al riparo da
calore, olio, spigoli o parti in movimento. Se
il cavo è danneggiato o impigliato, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
e Durante l'uso dell'elettroutensile in ambienti
esterni, utilizzare una prolunga adatta
all'uso esterno. Per ridurre il rischio di scosse
elettriche, utilizzare un cavo adatto ad ambienti
esterni.
f Se è inevitabile l'uso di un elettroutensile in
una zona umida, usare una fonte di corrente
protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L'uso di un interruttore differenziale
riduce i rischi di scosse elettriche.
3 Sicurezza personale
a Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione a
quello che si sta facendo e utilizzare il buon
senso. Non utilizzare un elettroutensile se si
è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un solo attimo di distrazione
durante l'uso di tali elettroutensili potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari. L'uso di
protezioni antinfortunistiche quali mascherine
per la polvere, scarpe antiscivolo, elmetti
o cuffie protettive, in condizioni opportune
consente di ridurre le lesioni personali.
c Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l'interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l'utensile. Se
gli elettroutensili vengono trasportati tenendo il
dito sull'interruttore o collegati alla rete elettrica
con l'interruttore nella posizione on, il rischio di
incidenti aumenta.
d Prima di accendere l'elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli di
regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell'elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e Prestare attenzione a non perdere
l'equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti. In
questo modo si detiene un maggiore controllo
sull'elettroutensile nelle situazioni impreviste.
f Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti in
movimento.
g Se la dotazione comprende dispositivi per il
collegamento di sistemi di estrazione e
raccolta della polvere, collegarli e utilizzarli
in modo corretto. La raccolta della polvere
può ridurre i pericoli legati alla polvere.
4 Uso e manutenzione dell'elettroutensile
a Non forzare l'elettroutensile. Utilizzare
l'elettroutensile adatto alla situazione.
L'elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b Non utilizzare l'elettroutensile se
l'interruttore non consente di accenderlo e
spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile che non
possa essere controllato con l'interruttore
è pericoloso e deve essere riparato.
c Disconnettere la presa dalla fonte di corrente
e/o dal il blocco batteria dell'elettroutensile
prima di effettuare qualsiasi tipo di
regolazione, prima di cambiare accessori
o riporre l'elettroutensile. Tali misure di
sicurezza preventive riducono il rischio di
accensione accidentale dell'elettroutensile.
d Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l'uso da
parte di persone che hanno poca familiarità
con l'elettroutensile e con le presenti
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi
nelle mani di persone non addestrate.
e Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi siano
errori di allineamento o grippaggio delle
parti in movimento, parti rotte e altre
situazioni che potrebbero influire sull'uso
dell'elettroutensile. In caso di danni, riparare
l'elettroutensile prima dell'uso. Molti incidenti
sono provocati da elettroutensili su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da taglio
43
I TA L I A N O
con bordi affilati riduce le probabilità di grippaggio
e facilita il controllo.
g Utilizzare l'elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo le
presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L'uso dell'elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5 Riparazioni
a Fare riparare l'elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale specializzato e
solo impiegando pezzi di ricambio originali.
In tal modo la sicurezza dell'elettroutensile sarà
garantita.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER
LA SICUREZZA
Istruzioni per la sicurezza per tutti i
trapani a percussione
• Non utilizzare lo strumento per periodi
prolungati. Le vibrazioni causate dal martello
potrebbero essere nocive per mani e braccia.
Utilizzare dei guanti per avere un’ulteriore
protezione e limitare l’esposizione all’utensile
facendo numerose pause.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
• Con i trapani a percussione indossare
protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare perdita dell’udito.
• Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione
con lo strumento. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Quando si eseguono operazioni in cui lo
strumento di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
impugnature, che sono isolate. Il contatto
con un cavo “in tensione" metterà “in tensione"
anche le parti metalliche esposte dello strumento
e potrebbe causare una scossa elettrica
all’operatore.
• Impiegare morsetti o altri strumenti per
fissare il pezzo da lavorare ad una superficie
stabile. Tenere il pezzo da lavorare in mano o
contro il proprio corpo è una soluzione instabile
che può far perdere il controllo.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
martellamento e percussione possono
provocare il lancio di schegge. Le schegge
volanti possono provocare danni permanenti agli
occhi.
• Punte, prese e attrezzi diventano molto caldi
durante l’uso. Quando li toccate, indossare
sempre i guanti.
44
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A)
Il codice data (7), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell'imballo
L'imballo comprende:
1 Avvitatrice ad impulsi
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
● Accertarsi che l'utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
● Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l'utensile.
I TA L I A N O
Descrizione (fig. A)
AVVERTENZA: Non alterare
l'elettroutensile o le sue parti.
Diversamente, si potrebbero provocare
danni o infortuni.
1
2
3
4
Interruttore acceso/spento
Comando reversibilità
Incudine
Attacchi
Uso previsto
La vostra avvitatrice ad impulsi DW292, DW294
è stata progettata per avvitamenti professionali
e applicazioni di inserimento dadi.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato, idoneo alla potenza di ingresso
di questo apparato (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
Assemblaggio e regolazione
AVVERTENZA: Prima di effettuare il
montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di
alimentazione.
NON utilizzare in condizioni di umidità o in
presenza di liquidi o gas infiammabili.
Montaggio e rimozione degli attacchi
L’avvitatrice ad impulsi DW292 usa un sistema di
attacco a sezione quadra da 1/2" con spina di fermo.
Questa avvitatrice ad impulsi è un elettroutensile
professionale.
L’avvitatrice ad impulsi DW294 usa un sistema di
attacco a sezione quadra da 3/4" con spina di fermo.
NON lasciare che i bambini entrino in contatto con
l'utensile. È necessaria una supervisione quando
questo utensile è usato da personale inesperto.
Montaggio degli attacchi (fig. B)
● Allineare il foro (6) situato sul lato dell’attacco
con la spina di fermo (5) sull’incudine.
● Premere l’attacco (4) sull’incudine (3) fino a
quando non scatta in posizione. Se necessario,
colpirlo leggermente.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Rimozione degli attacchi (fig. C)
● Premere la spina di fermo (5) attraverso il foro (6)
nell’attacco e ritrarre quest’ultimo dall’incudine.
Impostazione del senso di rotazione (fig. D)
● Selezionare il senso di rotazione in
avanzamento o in arretramento usando
l’apposito interruttore (2).
AVVERTENZA: Attendere sempre che
il motore sia completamente fermo
prima di invertire il senso di rotazione.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
45
I TA L I A N O
e scollegarlo dalla sorgente
di alimentazione prima di inserire o
rimuovere accessori, prima di
regolare o cambiare le impostazioni
o prima di eseguire riparazioni.
Verificare che l'elettroutensile sia
spento. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Funzionamento
Istruzioni per l'uso
AVVERTENZA:
Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
fissaggio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o accessori.
Inserimento di viti o regolazione di dadi (fig. A)
● Selezionare l’attacco appropriato alla vite o al
dado da inserire.
● Selezionare il senso di rotazione come descritto
sopra.
● Mantenere l’utensile in linea con l’elemento di
fissaggio.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. A, E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull'impugnatura principale (8), come illustrato.
Accensione e spegnimento (fig. A)
● Per avviare l'utensile, premere l'interruttore
acceso/spento (1).
● Per fermare l'utensile, rilasciare l'interruttore.
MANUTENZIONE
Il vostro elettroutensile DEWALT è stato studiato
per durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per ottenere prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l'elettroutensile
46
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
Pulizia
AVVERTENZA: Soffiare via lo sporco e
la polvere dall'alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l'accumulo di sporco sia all'interno che
intorno alle prese d'aria. Indossare
occhiali di sicurezza e maschera
anti-polvere approvati per eseguire
questa procedura.
AVVERTENZA: Non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dell'utensile. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire le
summenzionate parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato.
Non lasciare mai che un liquido penetri
all'interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Accessori opzionali
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
AVVERTENZA: Poiché accessory
diversi da quelli offerti da DEWALT non
I TA L I A N O
sono stati testati con questo prodotto, il
loro uso con l'utensile potrebbe essere
pericoloso. Per ridurre il rischio di
lesioni personali, si consiglia di
utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Vari tipi di attacchi, supporti e adattatori disponibili
come optional.
Protezione dell'ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti e
imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l'inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la
raccolta differenziata di elettrodomestici possono
essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento
dell'acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la
raccolta differenziata e la possibilità di riciclare i
prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il
prodotto a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato
della raccolta per conto dell'azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede DEWALT locale, presso il
recapito indicato in questo manuale. Altrimenti, un
elenco completo di tutti i tecnici autorizzati
DEWALT e i dettagli completi sui contatti e i servizi
post-vendita sono disponibili su Internet alla
pagina: www.2helpU.com
47
I TA L I A N O
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
48
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
NEDERLANDS
MOERENAANZETTER
DW292, DW294
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
DW292
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Dopmaat
Gewicht
V
W
min-1
kg
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
DW294
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
99
99
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
dB(A)
3
3
LWA (akoestisch vermogen)
dB(A)
107
107
KWA (onzekerheid
akoestisch vermogen)
dB(A)
4,6
4,6
Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom) bepaald volgens
EN 60745:
Trillingsafgifte (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Onzekerheid K =
m/s²
1,5
1,5
Zekeringen:
Europa
230 V machines
10 A
Het trillingsemissieniveau dat is aangegeven in dit
informatieblad is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test zoals aangegeven in
EN 60745 en deze kan gebruikt worden om
verschillende stukken gereedschap met elkaar te
vergelijken. Het kan gebruikt worden voor een
voorlopige vaststelling van blootstelling.
WAARSCHUWING:
● Het aangegeven trillingsemissieniveau
vertegenwoordigt de belangrijkste
toepassingen van het gereedschap.
Maar als het gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met
verschillende accessoires of als het niet
goed wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit kan
het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
● Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak het
gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan staat
maar niet daadwerkelijk gebruikt wordt.
Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
● Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
49
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW292, DW294
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Großmann
Vice-president Techniek en Productontwikkeling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING: lees de
handleiding met instructies om de kans
op letsels te verminderen.
50
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrische werktuigen
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Geen acht slaan op de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig letsel.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies
voor later gebruik
De term 'elektrisch gereedschap' in de
waarschuwingen verwijst naar uw elektrische
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (snoerloos) elektrisch gereedschap.
1 Veiligheid van het werkgebied
a Houd het werkgebied schoon en zorg voor
goede verlichting. Rommelige of donkere
plekken vragen om ongelukken.
b Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrische werktuigen creëren vonken
waardoor stof of dampen vuur kunnen vatten.
c Houd kinderen en omstanders op een
afstand tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig. Verstrooidheid kan leiden
tot verlies van controle over het werktuig.
2 Elektrische veiligheid
a Stekkers van elektrische werktuigen mogen
alleen worden gebruikt in een geschikt
stopcontact. Pas de stekker op geen enkele
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers
met een geaard elektrisch werktuig.
Ongemodificeerde stekkers en bijpassende
stopcontacten verminderen het risico van
elektrische schokken.
b Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
NEDERLANDS
d Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik het
snoer nooit om een elektrisch werktuig te
verplaatsen, te slepen of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Houd het snoer uit
de buurt van hitte, olie, scherpe kanten of
bewegende delen. Beschadigde of verwarde
snoeren verhogen het risico van een elektrische
schok.
e Als u een elektrisch werktuig buiten bedient,
gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik in de open lucht. Het gebruik
van een snoer dat geschikt is voor gebruik in de
open lucht, vermindert het risico van een
elektrische schok.
f Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats niet kan
worden vermeden, gebruik dan een voeding
beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van een
RCD verlaagt het risico van elektrische schokken.
3 Persoonlijke veiligheid
a Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik uw
gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of onder
de invloed van drugs, alcohol of medicijnen
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens
het gebruik van een elektrisch werktuig kan
leiden tot ernstig letsel.
b Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het gebruik
van veiligheidsuitrustingen zoals een stofmasker,
antislip-veiligheidsschoenen, een helm of
gehoorbescherming, vermindert de kans op
letsels.
c Vermijd dat het werktuig onopzettelijk start.
Zorg ervoor dat de schakelaar in de stand
'uit' is voordat u aansluit op de stroombron
en/of accu bij het opnemen of verdragen van
het gereedschap. Als u elektrische werktuigen
met uw vinger op de schakelaar verplaatst, of
een elektrisch werktuig aansluit met de
schakelaar al aan, kan dit ongevallen tot gevolg
hebben.
d Verwijder alle afstelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische werktuig aanzet.
Een moersleutel of afstelsleutel die nog vastzit
aan een draaiend onderdeel van het elektrische
werktuig, kan tot letsels leiden.
e Reik niet te ver. Sta stevig op de grond en
behoud voortdurend uw evenwicht. Hierdoor
hebt u in onverwachte omstandigheden een
betere controle over het elektrische werktuig.
f Draag geschikte kleding. Draag geen losse
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding
en handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang
haar kunnen vastraken in bewegende onderdelen.
g Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de
verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg dan
ervoor dat ze aangesloten zijn en op de
juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4 Het gebruik en onderhoud van elektrische
werktuigen
a Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig voor
uw toepassing. Het gereedschap zal zijn werk
beter en veiliger doen tegen de snelheid
waarvoor het is bedoeld.
b Gebruik het elektrische werktuig niet als de
schakelaar het niet in- en uitschakelt. Elk
werktuig dat niet met de schakelaar kan worden
bediend, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische gereedschap
voordat u aanpassingen aanbrengt,
accessoires verwisselt of elektrisch
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische werktuig toevallig wordt
geactiveerd.
d Bewaar elektrische werktuigen die niet
worden gebruikt buiten het bereik van
kinderen en laat mensen die niet vertrouwd
zijn met het elektrische werktuig of met deze
instructies het elektrische werktuig niet
gebruiken. Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk
in de handen van onervaren gebruikers.
51
NEDERLANDS
e Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of vastlopen
van beweegbare delen, gebroken onderdelen
of een andere omstandigheid die de werking
van het elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd is,
laat dit dan repareren voordat u het gebruikt.
Veel ongevallen worden veroorzaakt door
slecht onderhouden elektrische werktuigen.
f Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met de
werkomstandigheden en het uit te voeren
werk. Het gebruik van het elektrische werktuig
voor handelingen die afwijken van die waarvoor
het werktuig bedoeld is, zou een gevaarlijke
situatie tot gevolg kunnen hebben.
klemmen op een stabiel werkblad. Het werk
in uw hand of tegen uw lichaam houden is niet
stabiel en kan leiden tot verlies van controle.
• Draag een veiligheidsbril of andere
oogbescherming. Hamer- en boorhandelingen
leiden ertoe dat er stukjes wegvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
blijvende oogschade.
• Stukken, holtes en het gereedschap
worden warm tijdens de bediening. Draag
handschoenen als u ze aanraakt.
• Gebruik dit werktuig niet voor een langdurige
aaneengesloten periode. De trilling veroorzaakt
door het werktuig kan schadelijk zijn voor uw
handen en armen. Gebruik handschoenen als
extra bescherming en beperk uw blootstelling
door regelmatige rustpauzes in te lassen.
Overige risico's
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
5 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsinstructies voor Alle
Impactboren
• Draag oorbescherming bij impactboren.
Blootstelling aan lawaai kan leiden tot
gehoorverlies.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit werktuig
worden geleverd. Als u de controle over het
apparaat verliest kunt u verwondingen oplopen.
• Houd het werktuig vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert
waarbij het zaagwerktuig in aanraking
kan komen met verborgen snoeren of zijn
eigen snoer. Door contact met een snoer
onder spanning zullen blootgestelde metalen
onderdelen van het werktuig ook onder spanning
komen te staan en de gebruiker elektrocuteren.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
methode om het werkstuk stevig vast te
52
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE (FIG. A)
De datumcode (7), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Moerenaanzetter
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
NEDERLANDS
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
1
2
3
4
WAARSCHUWING: Verander nooit het
elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
Aan/uit-schakelaar
L/R-schakelaar
Dophouder
Dop
Gebruik volgens bestemming
Uw DW292, DW294 moerenaanzetter is
ontwikkeld voor het indraaien van schroeven en
aanzetten van moeren.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze moerenaanzetter is een professioneel
gereedschap.
HOUD het gereedschap uit de nabijheid van
kinderen. Toezicht is vereist als onervaren
bedieners dit gereedschap gebruiken.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Monteren en instellen
WAARSCHUWING: Haal vóór het
monteren en instellen altijd de stekker
uit het stopcontact.
Bevestigen en verwijderen van doppen
Uw DW292 moerenaanzetter heeft een vierkante
dophouder van 1/2" met aanslagpen.
Uw DW294 moerenaanzetter heeft een vierkante
dophouder van 3/4" met aanslagpen.
Bevestigen van doppen (fig. B)
● Zet het gat (6) in de zijkant van de dop in lijn
met de aanslagpen (5) op de dophouder.
● Duw de dop (4) op de dophouder (3) totdat
deze op zijn plaats vastklikt. Tik er lichtjes op
indien noodzakelijk.
Verwijderen van de doppen (fig. C)
● Duw de aanslagpen (5) door het gat (6) in de
dop en trek de dop van de dophouder.
Instellen van de draairichting (fig. D)
● Selecteer rechtsom- of linksom draaien met
behulp van de links/rechts-schakelaar (2).
WAARSCHUWING: Wijzig de
draairichting uitsluitend als de machine
volledig stilstaat.
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
53
NEDERLANDS
Schroeven indraaien of aanzetten van moeren
(fig. A)
● Kies de juiste dop voor de schroef of moer die
moet worden ingedraaid.
● Selecteer rechtsom- of linksom draaien zoals
hierboven beschreven.
● Houd de machine in lijn met de schroef of moer.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de behuizing als vuil
zich zichtbaar opstapelt in en rond de
ventilatieopeningen. Draag een
goedgekeurde oogbescherming en
goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
Juiste positie van de handen (fig. A, E)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
WAARSCHUWING: Nooit
oplosmiddelen of andere scherpe
chemicaliën gebruiken om niet-metalen
onderdelen van het werktuig te
reinigen. Deze chemische stoffen
kunnen het materiaal gebruikt in deze
onderdelen verzwakken. Gebruik een
doek die alleen met water en een milde
zeep is bevochtigd.
Laat nooit een vloeistof in het
gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (8), zoals wordt afgebeeld.
In- en uitschakelen (fig. A)
● Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de
machine in te schakelen.
● Stop de machine door de schakelaar los te laten.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
WAARSCHUWING: Om het risico van
letsel te beperken: schakel het
gereedschap uit en ontkoppel het
van de voeding voordat u
toebehoren aanbreng of verwijdert,
het gereedschap instelt of verandert,
of reparaties uitvoert. Wees ervan
verzekerd dat de machine is
uitgeschakeld. Het per ongeluk
opstarten kan leiden tot lichamelijk
letsel.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die aangeboden
door DEWALT, niet zijn getest met dit
product, kan het gebruik ervan met dit
werktuig gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen
uitsluitend hulpstukken worden gebruikt
die zijn aanbevolen door DEWALT.
Als optie zijn verschillende soorten doppen,
houders en adapters verkrijgbaar.
Milieu
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
54
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke
afval worden weggegooid.
NEDERLANDS
Wanneer uw oude DEWALT-product aan
vervanging toe is of het u niet langer van dienst
kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk
afval. Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede materialen
voorkomt milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een nieuw
product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten. Om
gebruik te maken van deze service, retourneert u
het product naar een van de erkende servicecentra,
die deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
GUARANTEE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
55
NORSK
SLAGNØKKEL
DW292, DW294
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør
DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
Spenning
Type
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Sokkelstørrelse
Vekt
V
W
min-1
kg
DW292
DW294
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
LPA (lydtrykk)
dB(A)
99
99
dB(A)
3
3
KPA (lydtrykk usikkerhet))
LWA (lydeffekt)
dB(A)
107
107
KWA (lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
4,6
4,6
Totale vibrasjonsverdier (triaksvektor sum) bestemt i samsvar med
EN 60745:
Vibrasjonsemisjonsverdi (ah)
m/s²
8,0
8,0
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
Ustrålingsnivået ved vibrasjon, som er angitt i
denne informasjonen, er blitt målt i henhold til en
standardisert test ved EN 60745 og kan benyttes
når det gjelder å sammenligne et verktøy med et
annet. Det kan gjerne benyttes som et første skritt
når det gjelder å vurdere risikoen.
ADVARSEL:
● Det utstrålingsnivået ved vibrasjon, som
er oppgitt, representerer det verktøyet i
hovedsaken blir brukt til. Hvis verktøyet
derimot tas i bruk på andre områder
med forskjellig utstyr eller dårlig
vedlikehold, vil utstrålingesnivået
56
muligens avvike. Dette vil kunne øke
utstrålingsnivået betydelig mens
arbeidet pågår.
● En beregning av utstrålingsnivået ved
vibrasjon bør også ta i betraktning den
tiden verktøyet er slått av eller når det
går på tomgang og ikke er i bruk.
Dette vil nok redusere utstrålingsnivået
betydelig så lenge arbeidet pågår.
● Identifiser ekstra sikkerhetstiltak som
kan gi operatøren bedre beskyttelse fra
virkning av vibrasjon, slike som: hold
vedlike verktøyet og tilleggsutstyret,
hold hendene varme, organiser
arbeidsmønstret.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
NORSK
Angir brannfare.
Samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW292, DW294
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet
under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst kontakt
DEWALT på følgende adresser eller se baksiden av
håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen på
vegne av DEWALT.
Horst Großmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Sikkherhetsveiledning
ADVARSEL: Les bruksanvisningen for
å redusere skaderisikoen.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og all
anvisningene. Følges ikke advarslene
og anvisningene, kan dette resultere i
elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
skade.
Oppbevar alle advarsler og anvisninger for
senere bruk
Begrepet "elektrisk verktøy" i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1 Sikkerhet på arbeidsstedet
a Arbeidsstedet skal være rent og godt belyst.
Rotete eller mørke områder øker faren for
ulykker.
b Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøy produserer
gnister som kan antenne støv eller gass.
c Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøy.
Distraksjoner kan forårsake tap av kontroll.
2 Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
a Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel. Bruk
ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d Vær ikke hardhendt med ledningen. Bruk
ikke ledningen til å bære, dra eller frakople
det elektriske verktøyet. Hold ledningen på
god avstand fra varme, olje, skarpe kanter
eller bevegelige deler. Skadde eller
sammenviklede ledninger øker faren for
elektrisk støt.
e Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk av
ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f Hvis du må bruke et elektrisk verktøy
i fuktige omgivelser, bruk en strømkilde med
jordfeilbryter (RCD). Bruk av jordfeilbryter
reduserer faren for elektrisk støt.
3 Personsikkerhet
a Vær oppmerksom, følg med på det du gjør,
og bruk sunn fornuft når du bruker et
elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
57
NORSK
b
c
d
e
f
g
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og hørselsvern
der det trengs, reduserer faren for personskade.
Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår
på det elektriske verktøyet. En skrunøkkel
som er festet til en roterende del i det elektriske
verktøyet, kan forårsake personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir bedre
kontroll over det elektriske verktøyet hvis det
skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du påse
at disse er tilkoplet og brukes på riktig måte.
Bruk av støvoppsamler kan redusere farer som
er forbundet med støv.
4 Bruk og behandling av elektriske verktøy
a Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og med
den hastigheten som er det konstruert for.
b Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis det
ikke går an å slå bryteren av og på. Verktøy
som ikke kan styres med bryteren, er farlig og
må repareres.
c Ta støpselet ut av kontakten og/eller ta
batteripakken ut av det elektriske verktøyet,
før du foretar justeringer, bytter tilbehør
eller legger det bort til oppbevaring. Slike
forebyggende sikkerhetstiltak reduserer faren
for at det elektriske verktøyet startes utilsiktet.
58
d Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig for
barn, og la ikke personer som ikke er kjent
med verktøyet eller disse anvisningene,
bruke verktøyet. Elektriske verktøy er farlige
i hendene på ukyndige brukere.
e Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som kan
påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske verktøyet
er skadet, skal det repareres før bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
elektriske verktøy.
f Sørg for at skjæreverktøy alltid er skarpe og
rene. Med riktig vedlikeholdte skjæreverktøy
med skarpe skjærekanter oppstår det sjeldnere
bindinger. Slike verktøy er dessuten lettere
å håndtere.
g Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være farlig
å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5 Service
a Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av
kvalifisert personell og kun med originale
reservedeler. Dette forsikrer at
elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes.
YTTERLIGERE SPESIFIKKE
SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
slagborer
• Bruk ørebeskyttere med slagborer.
Eksponering for støy kan forårsake tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som leveres med
verktøyet. Mister man kontrollen kan dette
forårsake personskade.
• Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene
når du gjør en jobb der skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en “live" (strømførende) ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
NORSK
• Bruk klemmer eller en annen praktisk metode
til å sikre og støtte arbeidsstykket på et stabilt
sted. Det å holde arbeidsstykket i hånden eller
mot kroppen er ustabilt og kan føre til at du
mister kontrollen.
• Bruk sikkerhetsbriller eller annen
øyebeskyttelse. Hamring og boreoperasjoner
kan forårsake at fliser flyr. Flyvende partikler kan
forårsake permanent øyeskade.
• Bits, pipenøkler og verktøy blir varme løpet av
drift. Bruk hansker når du rører dem.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre
perioder. Vibrasjon forårsaket av verktøyet kan
være skadelig til dine hender og armer. Bruk
hansker for å forsyne ekstra beskyttelse og
begrens eksponeringen ved å ta regelmessige
hvileperioder.
Beskrivelse (fig. A)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
skal aldri modifiseres, ellers kan det
oppstå materiell skade eller personskade.
1
2
3
4
Strømbryter
Forover/bakover-skyvebryter
Ambolt
Sokkel
Bruksområder
Din DW292, DW294 slagnøkkel er konstruert for
profesjonell skrutrekking og muttertrekking.
Restrisikoer
Skal IKKE brukes ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er
det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
Denne slagnøkkelen er et profesjonelt
elektroverktøy.
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. A)
Datokoden (7), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Slagnøkkel
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
● Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er
blitt skadet under transporten.
● Ta deg tid til å lese nøye igjennom
instruksjonsboken slik at du forstår innholdet før
verktøyet tas i bruk.
La IKKE barn røre verktøyet.
Det kreves oppsyn når uerfarne operatører bruker
dette verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60745; det trengs derfor
ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Montering og justering
ADVARSEL: Ta alltid støpselet ut av
stikkontakten før montering og justering
av verktøyet.
59
NORSK
Montering og fjerning av sokler
Din DW292 slagnøkkel har et 1/2" firkantet
drivsystem med låsestift.
Din DW294 slagnøkkel har et 3/4" firkantet
drivsystem med låsestift.
Montering av sokler (fig. B)
● Juster hullet (6) på siden av sokkelen med
låsestiften (5) på ambolten.
● Skyv sokkelen (4) på ambolten (3) til den klikker
på plass. Slå lett på den om nødvendig.
Fjerning av sokler (fig. C)
● Trykk ned låsestiften (5) gjennom hullet (6)
i sokkelen, og dra sokkelen av ambolten.
Innstilling av dreieretning (fig. D)
● Velg høyre- eller venstregang ved hjelp av
bryteren for høyre-/venstregang (2).
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har
stanset helt før rotasjonsretningen
endres.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlig personskade, slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden før du
foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Skrutrekking eller mutterstramming. (fig. A)
● Velg passende sokkel for den skruen eller
mutteren som skal strammes.
● Velg høyre- eller venstregang som beskrevet
ovenfor.
● Hold verktøyet på linje med skruen/mutteren.
60
Korrekt plassering av hendene
(fig. A, E)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket
(8) som anvist.
Skru på og av (fig. A)
● Når du skal bruke verktøyet, trykker du på
strømbryteren.
● Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det
kan brukes i lang tid med et minimum av
vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig
rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere faren for
skade, slå av verktøyet og trekk ut
støpslet før du installerer og fjerner
tilbehør, før justering eller endring av
oppsett, og når du utfører
reparasjoner. Sørg for at verktøyet er
slått av. En utilsiktet oppstart kan føre til
skader.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
verktøyhuset med tørr luft så ofte som
du ser at skitt legger seg i og rundt
lufteåpningene. Bruk vernebriller og
godkjent stovmaske når du utforer
denne prosedyren.
NORSK
ADVARSEL: Bruk aldri løsningsmidler
eller andre harde kjemikalier for
rengjøring av deler av verktøyet som
ikke er laget av metall. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som er brukt i disse delene. Bruk en
klut som er fuktet med bare vann og
mild såpe. Pass på at det aldri kommer
væske inn i verktøyet. legg aldri noen
av verktøydelene i vann.
Tilleggsutstyr
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT, ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved å
bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av DEWALT-produkter etter at de har
utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av
våre autoriserte serviceverksteder, som vil samle
inn produktene for oss.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted, ta kontakt med det lokale
DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i
denne bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte DEWALT-serviceverksteder og
fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com.
Ulike typer av sokler, holdere og adaptere er å få
som ekstrautstyr.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må
skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det,
må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette
produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen.
Gjenbruk av resirkulerte materialer
bidrar til å forhindre forsøpling av
miljøet og reduserer behovet for
råmaterialer.
61
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU)
og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske
enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje
og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALTreparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer
arbeid. Ekskluderer tilbehør og reservedeler
såfremt disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
62
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt
DEWALT-kontor på den adressen som du
finner i denne brukerhåndboken. Alternativt
er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service
etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
CHAVE DE IMPACTO
DW292, DW294
Parabéns!
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da
DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os
utilizadores profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Tamanho do casquilho
Peso
V
W
min-1
kg
DW292
DW294
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
LPA (pressão sonora)
dB(A)
99
99
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
dB(A)
3
3
LWA (potência sonora)
dB(A)
107
107
KWA (variabilidade
da potência sonora)
dB(A)
4,6
4,6
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com EN 60745:
Valor de emissão de vibrações (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Imprecisão K =
m/s²
1,5
1,5
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 Amperes, rede
O nível de emissão de vibrações apresentado
neste folheto informativo foi medido de acordo com
um teste-padrão apresentado em EN 60745 e
poderá ser utilizado na comparação das diversas
ferramentas entre si. Pode ser utilizado para uma
avaliação preliminar do nível de exposição.
aplicações da ferramenta. Se, no
entanto, a ferramenta for utilizada para
diferentes aplicações, envolvendo
diferentes acessórios ou mantida de
forma ineficiente, a emissão de
vibrações poderá divergir. Este factor
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição no decorrer do
período total de trabalho.
● Uma estimativa do nível de exposição
à vibração deverá ainda tomar em
consideração o número de vezes em
que a ferramenta é desligada ou
quando se encontra em funcionamento,
mas sem realizar nenhuma função. Isto
poderá reduzir significativamente
o nível de exposição no decorrer do
período total de trabalho.
● Identifique medidas de segurança
adicionais que possam proteger o
operador dos efeitos da vibração, tais
como: manutenção da ferramenta e
acessórios, conservar as mãos
quentes, organização dos padrões de
trabalho.
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não for
evitada, irá resultar em morte ou lesões
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em morte
ou lesões graves.
ATENÇÃO:
● O nível de emissão de vibrações
declarado refere-se às principais
63
PORTUGUÊS
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
Instruções de segurança
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
Indica risco de choque eléctrico.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
ATENÇÃO: Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não cumprimento dos avisos e
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
Indica risco de incêndio.
Declaração CE de conformidade
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW292, DW294
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, e EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE. Para
obter mais informações, contacte a DEWALT através
da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do
ficheiro técnico e faz esta declaração em nome da
DEWALT.
Horst Großmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
64
Guarde todos os avisos e instruções para
futuras consultas
Em todos os avisos que se seguem, o termo
"ferramenta eléctrica" refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica
(com fio) ou por bateria (sem fio).
1 Segurança da área de trabalho
a Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis.
As ferramentas eléctricas criam faíscas que
podem inflamar as poeiras ou os fumos.
c Mantenha crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à perda
de controlo.
2 Segurança eléctrica
a As fichas das ferramentas eléctricas têm de
ser compatíveis com a tomada. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não
utilize fichas adaptadoras com ferramentas
eléctricas ligadas à terra. Fichas não
modificadas e tomadas compatíveis reduzem
o risco de choque eléctrico.
b Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é maior.
PORTUGUÊS
c Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade.
A entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque
eléctrico.
e Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco de
choque eléctrico.
f Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local húmido,
utilize uma alimentação protegida por um
dispositivo de corrente residual (DCR).
A utilização de um DCR reduz o risco de
choque eléctrico.
3 Segurança pessoal
a Mantenha-se atento, preste atenção ao que
está a fazer e faça uso de bom senso ao
operar uma ferramenta eléctrica. Não utilize
uma ferramenta eléctrica quando estiver
cansado ou sob o efeito de drogas, álcool
ou medicamentos. Um momento de
desatenção durante a utilização de ferramentas
eléctricas poderá resultar em ferimentos
graves.
b Use equipamento de protecção pessoal. Use
sempre protecção ocular. O equipamento de
protecção, como máscara anti-poeira, sapatos
de segurança antiderrapantes, capacete de
segurança ou protecção auricular, usado nas
condições apropriadas, reduz o risco de lesões.
c Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja na
posição de desligado antes de ligar a fonte
de alimentação eléctrica e/ou bateria ou
antes de levantar ou transportar a
ferramenta. Se mantiver o dedo sobre o
interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica
ou se ligar aparelhos que estejam com
o interruptor ligado, poderá originar acidentes.
d Retire qualquer chave de ajuste ou chave de
porcas antes de ligar a ferramenta eléctrica.
Uma chave de porcas ou chave de ajuste
colocada numa parte móvel do aparelho poderá
resultar em lesões.
e Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar
o aparelho em situações inesperadas.
f Use roupa apropriada. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas
afastados de partes em movimento. Roupas
largas, jóias ou cabelos compridos podem ficar
presos nas peças em movimento.
g Se for prevista a montagem de dispositivos
de aspiração de pó e de dispositivos de
recolha, assegure-se de que estejam ligados
e sejam utilizados correctamente. A utilização
de dispositivos de recolha do pó pode reduzir
os riscos provocados por poeiras.
4 Utilização e manutenção de ferramentas
eléctricas
a Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o
seu trabalho. A ferramenta eléctrica adequada
fará um trabalho melhor e mais seguro ao ritmo
para que foi concebida.
b Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que
não possa ser controlada através do interruptor
de ligar e desligar é um perigo e tem de ser
reparada.
c Retire a ficha da tomada e/ou a bateria da
ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança evitam
que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance de
crianças e não permita que o aparelho seja
utilizado por pessoas não familiarizadas
com o mesmo ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas sem formação.
65
PORTUGUÊS
e Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis do
aparelho estão alinhadas e não emperram,
se existem peças partidas ou danificadas e
qualquer outra situação que possa interferir
com o funcionamento do aparelho.
Caso existam peças danificadas, devem ser
reparadas antes da utilização do aparelho.
Muitos acidentes têm como causa a manutenção
insuficiente das ferramentas eléctricas.
f Mantenha as ferramentas de corte sempre
afiadas e limpas. Ferramentas de corte
devidamente tratadas, com arestas de corte
afiadas, emperram com menos frequência
e controlam-se com maior facilidade.
g Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios
e as peças, etc., de acordo com estas
instruções, tendo em conta as condições de
trabalho e a tarefa a ser efectuada.
A utilização da ferramenta eléctrica para fins
diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5 Reparação
a A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por pessoal qualificado e só
devem ser colocadas peças sobressalentes
originais. Desta forma, é assegurada a
segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
• Utilize grampos ou outro método rápido
para fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a ferramenta com
as mãos ou contra o corpo é instável e pode
resultar na perda de controlo.
• Use óculos de segurança ou outro tipo
de protecção ocular. As operações de
martelagem e perfuração podem fazer voar
estilhaços. As partículas projectadas podem
causar danos oculares permanentes.
• As brocas, buchas e ferramentas podem ficar
quentes durante a operação. Use luvas para
lhes tocar.
• Não opere esta ferramenta por períodos de
tempo prolongados. A vibração causada pela
acção da ferramenta pode ser prejudicial para as
suas mãos e braços. Use luvas para conseguir
um amortecimento extra e limite a exposição
fazendo intervalos de descanso frequentes.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de
segurança, alguns riscos residuais não podem ser
evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Regras de segurança para todos os
berbequins de impacto
• Use protectores para os ouvidos com os
berbequins de impacto. A exposição ao ruído
pode provocar surdez.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A)
• Utilize as pegas auxiliares fornecidas com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar
lesões pessoais.
Exemplo:
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o seu
próprio cabo, segure a ferramenta com as
superfícies do punho isoladas. O contacto
com um fio condutor também pode carregar
partes metálicas expostas da ferramenta e
provocar um choque no operador.
66
O Código de data (7), o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície do equipamento.
2010 XX XX
Ano de fabrico
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Chave de impacto
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
PORTUGUÊS
● Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
● Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste
manual.
Descrição (fig. A)
ATENÇÃO: Nunca modifique
a ferramenta eléctrica ou qualquer uma
das suas peças. Podem ocorrer danos
ou lesões.
1
2
3
4
Interruptor on/off
Selector de sentido de rotação
Bigorna
Casquilho
Utilização
A chave de impacto DW292, DW294 foi concebida
para aplicações profissionais de chaves de fendas
e colocação de porcas.
NÃO utilize A ferramenta na presença
de humidade ou de líquidos ou gases inflamáveis.
Esta chave de impacto é uma ferramenta eléctrica
profissional.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizarem esta ferramenta.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com a
norma EN 60745. Por conseguinte, não é
necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada que seja adequada para a
potência de alimentação desta ferramenta (consulte
os dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
Montagem e afinação
ATENÇÃO: Antes da montagem de
acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
Instalar e remover os casquilhos
A sua chave de impacto DW292 utiliza um sistema
quadrado de aperto de 1/2" com pino de escora.
A sua chave de impacto DW294 utiliza um sistema
quadrado de aperto de 3/4" com pino de escora.
Instalar os casquilhos (fig. B)
● Alinhe o orifício (6) no lado do casquilho com
o pino de escora (5) na bigorna.
● Fixe o casquilho (4) na bigorna (3) até ouvir um
estalinho. Se necessário, atarraxe ligeiramente.
Remover os casquilhos (fig. C)
● Retire o pino de escora (5) através do orifício
(6) no casquilho e desencaixe o casquilho
da bigorna.
Ajustar a direcção de rotação (fig. D)
● Seleccione rotação para a frente ou para trás
através do botão frente/trás (2).
ATENÇÃO: Espere sempre que o motor
deixe de funcionar completamente
antes de mudar a direcção de rotação.
FUNCIONAMENTO
Modo de emprego
ATENÇÃO:
Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
67
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, desligue a
ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de
efectuar quaisquer ajustes ou de
retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Chave de fendas ou colocação de porcas (fig. A)
● Seleccione o casquilho adequado para o
parafuso ou a porca que deseja apertar.
● Seleccione rotação para a frente ou para trás,
como abaixo descrito.
● Alinhe a ferramenta com o elemento de fixação.
Posição correcta das mãos (fig. A, E)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega principal (8), tal como indicado.
Ligar e desligar (fig. A)
● Para ligar a máquina pressione o interruptor (1).
● Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para funcionar durante muito tempo com um
mínimo de manutenção. O funcionamento
satisfatório contínuo depende de bons cuidados
e limpeza regular da ferramenta.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a ferramenta
e retire a ficha da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes
de ajustar ou alterar as posições de
instalação ou durante a realização
de reparações. Certifique-se de que a
ferramenta foi desligada. Um arranque
acidental pode resultar em ferimentos.
68
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa
de lubrificação suplementar.
Limpeza
ATENÇÃO: Limpe com ar seco para
retirar a sujidade e o pó do alojamento
principal, sempre que notar uma
acumulação de sujidade nos respiradores
ou em torno dos mesmos. Utilize
protecção ocular adequada e uma
máscara de protecção contra pó
aprovada durante a realização deste
procedimento.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros produtos químicos agressivos
para limpar as partes não metálicas da
ferramenta.
Estes produtos químicos podem
deteriorar os materiaisutilizados nestas
partes. Utilize um pano humedecido
apenas em água e sabão neutro.
Nunca permita que entre nenhum
líquido na ferramenta; nunca submerja
qualquer parte da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu revendedor
autorizado.
ATENÇÃO: dado que os acessórios,
que não os disponibilizados pela
DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios
nesta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de lesão, devem
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
PORTUGUÊS
Como acessórios opcionais, encontram-se
disponíveis vários tipos de casquilhos, suportes
e adaptadores.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar
este produto fora juntamente com o lixo
doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus
produtos DEWALT precise de ser substituído ou
decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este
produto disponível para uma recolha em separado.
A recolha em separado de produtos
e embalagens utilizados permite que os
materiais sejam reciclados e
reutilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a evitar a poluição
ambiental e a reduzir a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a
recolha em separado de produtos eléctricos junto
das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
A DEWALT oferece um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT que tenham
atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer
agente de reparação autorizado que o irá recolher
em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de
reparação mais próximo de si contacte o escritório
local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes
autorizados da DEWALT e os dados completos dos
nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
69
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva
compra, este serviço será realizado
gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. O serviço
inclui a mão-de-obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser
que estes se tenham avariado ao abrigo da
garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
70
• Seja apresentada uma prova de
compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos
os componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
ISKUVÄÄNNIN
DW292, DW294
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja
uudistusten ansiosta DEWALT on yksi
ammattikäyttäjien luotettavimmista
yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
V
Tyyppi
Ottoteho
W
Kuormittamaton kierrosnopeus min-1
Hylsykoko
Paino
kg
DW292
DW294
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
LPA (äänenpaine)
dB(A)
99
99
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A)
3
3
LWA (ääniteho)
dB(A)
107
107
KWA (äänitehon vaihtelu)
dB(A)
4,6
4,6
Tärinän kokonaisarvot (kolmiaks. vektorisumma) määritetty
seuraavasti EN 60745:
Tärinän päästöarvo (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Epävarmuus K =
m/s²
1,5
1,5
Sulakkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirta
Tässä tiedotteessa ilmoitettu värinäarvo on mitattu
EN 60745-standardissa kuvatun testin mukaan, ja
sen avulla voidaan verrata yhtä työkalua toiseen.
Tätä arvoa voidaan käyttää myös altistuksen
esiarviointiin.
VAROITUS:
● Ilmoitettu värinäarvo edustaa työkalun
pääsovelluksia. Jos työkalua kuitenkin
käytetään eri sovelluksina, eri
lisälaitteiden kanssa tai sitä huolletaan
huonosti, värinäarvo voi erota
ilmoitetusta. Tämä voi merkittävästi
lisätä kokonaistyöjakson aikaista
altistustasoa.
● Tietyn työjakson aikana koetun
värinäaltistuksen arvioinnissa tulee
myös ottaa huomioon se aika, jonka
työkalu on kytkettynä pois tai on
käynnissä, mutta sitä ei varsinaisesti
käytetä työhön. Tämä voi merkittävästi
vähentää kokonaistyöjakson aikaista
altistustasoa.
● Ota huomioon työntekijää
värinävaikutukselta suojaavat
lisätoimenpiteet, kuten työkalun huolto,
käsien pitäminen lämpiminä ja töiden
organisointi.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin
symboliin liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue
tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin
symboleihin.
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskivaikea vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa
mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
71
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
KONEDIREKTIIVI
DW292, DW294
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Saksa
31.12.2009
Turvaohjeet
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi lue ohje.
Yleisiä moottorityökalujen turvallisuutta
koskevia varoituksia
VAROITUS: Lue kaikki
turvavaroitukset ja ohjeet. Varoitusten
ja ohjeiden laiminlyönnistä voi aiheutua
sähköisku, tulipalo ja/tai vakava vamma.
Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet
myöhempää tarvetta varten
Käsite "moottoroitu työkalu" viittaa
verkkokäyttöiseen (johdolliseen) moottoroituun
työkaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottoroituun työkaluun.
72
1 Työalueen turvallisuus
a Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b Älä käytä moottorityökaluja räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä.
Moottorityökaluista syntyy kipinöitä, jotka voivat
sytyttää pölyn tai kaasut palamaan.
c Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottoroitua työkalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2 Sähköturvallisuus
a Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä käytä
maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan kanna
tai vedä työkalua sähköjohdosta äläkä irrota
sitä pistorasiasta johdosta vetämällä.
Älä anna sähköjohdon koskea kuumiin
pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin tai
liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
e Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
SUOMI
3 Henkilökohtainen turvallisuus
a Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet, kuten
pölynaamari, liukastumista estävät kengät,
kypärä tai korvasuojaimet olosuhteiden niitä
vaatiessa vähentävät henkilövahinkoja.
c Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
kytkin on pois-asennossa ennen työkalun
yhdistämistä virtalähteeseen ja/tai
akkupakkaukseen tai ennen kuin tartut
työkaluun. Työkalun kantaminen sormi
kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit paremmin hallita moottoroidun
työkalun käytön odottamattomissa tilanteissa.
f Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4 Moottorityökalun käyttö ja huolto
a Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet työn
paremmin ja turvallisemmin työkalulla, kun
käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin ei
kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut, joita
c
d
e
f
g
ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia, ja ne
on korjattava.
Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita tai
varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön. Jos
laite vaurioituu, korjauta se ennen käyttöä.
Monet onnettomuudet johtuvat moottoroitujen
työkalujen puutteellisesta huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina.
Kunnolla huolletut leikkaavat työkalut, joissa on
terävät leikkausreunat, takertelevat vähemmän
ja ovat helpommin hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien yms.
käyttöohjeita ja ota huomioon työolosuhteet
ja suoritettava työ. Työkalun käyttö muuhun
kuin sille tarkoitettuun tehtävään voi johtaa
vaaratilanteeseen.
5 Huolto
a Anna koulutettujen ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja
hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä
varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Kaikkien iskuporien
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulonsuojaimia iskuporia käytettäessä.
Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
73
SUOMI
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövammoja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A)
Päivämääräkoodi (7) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan moottorityökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdon tai laitteen oman johdon kanssa.
Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös
työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi,
ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Esimerkki:
• Kiinnitä työstettävä kappale ruuvipuristimilla
tai muulla sopivalla tavalla vakaaseen
alustaan. Työstettävän kappaleen pitäminen
käsissä tai kehoa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa hallinnan menetykseen.
• Käytä suojalaseja tai suojaa silmät muulla
tavalla. Vasarointi ja poraus voivat aiheuttaa
palojen lentämistä käsiteltävästä materiaalista.
Lentävät hiukkaset voivat aiheuttaa pysyviä
silmävammoja.
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Iskuväännin
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
● Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
● Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
• Terät, istukat ja työkalut kuumentuvat käytön
aikana. Koske niitä vain hanskat kädessä.
• Älä käytä laitetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Työkalun käytön aiheuttama tärinä voi
vahingoittaa kämmeniä ja käsivarsia. Käytä
hanskoja, jotka pehmentävät tärinää, ja vähennä
rasitusta pitämällä säännöllisesti taukoja laitteen
käytössä.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
moottoroituun työkaluun tai mihinkään
sen osaan. Siitä voi seurata vaurioita tai
henkilövahinkoja.
1
2
3
4
Virtakytkin
Suunnanvaihtokytkin
Taltta
Hylsy
Käyttötarkoitus
Tämä DW292, DW294 iskuväännin on suunniteltu
ammattimaiseen hylsynvääntöön ja muttereiden
kiinnitykseen.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai syttyvien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Tämä iskuväännin on ammattilaisten sähkötyökalu.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
74
SUOMI
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä
tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin
pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Asennus ja säädöt
VAROITUS: Vedä pistokytkin
pistorasiasta aina ennen asennusta.
Hylsyjen kiinnittäminen ja irrottaminen
DW292 iskuvääntimessä käytetään 1/2"
neliökantaista sokkatappikiinnitystä.
DW294 iskuvääntimessä käytetään 3/4"
neliökantaista sokkatappikiinnitystä.
Hylsyjen kiinnittäminen (kuva B)
● Aseta hylsyn kyljessä oleva reikä (6) taltan
sokkatapin (5) kohdalle.
● Työnnä hylsyä (4) talttaan (3), kunnes se
lukittuu paikalleen. Napauta hylsyä tarvittaessa
kevyesti.
Hylsyjen irrottaminen (kuva C)
● Paina sokkatappi (5) hylsyssä olevan reiän (6)
läpi ja vedä hylsy irti taltasta.
Pyörimissuunnan valitseminen (kuva D)
● Valitse pyörimissuunta (eteen- tai taaksepäin)
kytkimen (2) avulla.
VAROITUS: Odota aina, että moottori
on täysin pysähtynyt ennen kuin vaihdat
pyörimissuuntaa.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS:
Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon
vaaran vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Ruuvinvääntö tai mutterin kiinnittäminen (kuva A)
● Valitse ruuviin tai mutteriin sopiva hylsy.
● Valitse pyörimissuunta (eteen- tai taaksepäin)
yllä annettujen ohjeiden mukaan.
● Pidä työkalu kiinnittimineen suorassa.
Käsien oikea asento (kuva A, E)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa (8) kuten kuvassa näytetään.
Virran kytkeminen päälle/pois päältä (kuva A)
● Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
● Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu
käytettäväksi pitkän aikaa mahdollisimman vähällä
huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen
jatkuvan tyydyttävän toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisen vaaran
välttämiseksi kytke laite pois päältä
ja irrota se virtalähteestä ennen
lisävarusteiden asentamista ja
poistamista, ennen säätämistä tai
asetusten vaihtoa tai korjausten
aikana. Varmista, että työkalu on pois
päältä. Tahaton käynnistyminen voi
aiheuttaa vamman.
75
SUOMI
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä
hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote
on kerättävä erikseen.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkehyksestä kuivalla ilmalla aina,
kun havaitset lian kertyvän
tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille.
Käytä hyväksyttyä suojalaseja ja
hyväksyttyä pölynsuojanaamaria
toimenpiteiden suorittamisen aikana.
VAROITUS: Älä käytä liuottimia tai
voimakkaita kemikaaleja työkalun
ei-metallisten osien puhdistamiseen.
Tällaiset kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä ainoastaan veteen kostutettua
kangasta ja mietoa saippuaa. Älä
koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle; älä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei ole
testattu tämän tuotteen kanssa, niiden
käyttö tämän työkalun kanssa voi olla
vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi
tulee käyttää ainoastaan DEWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
Erilaisia hylsyjä, hylsypitimiä ja sovitekappaleita on
saatavana lisävarusteena.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
76
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa
materiaalien kierrätyksen ja
uudelleenkäytön. Kierrätettyjen
materiaalien uudelleenkäyttö auttaa
ehkäisemään ympäristön saastumisen
ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT
-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen sen
jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit
hyötyä tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka kerää laitteet
meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen
sijainnin ottamalla yhteyden DEWALTin toimistoon,
joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa
osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT
-huoltoliikkeistä sekä yksityiskohtaiset tiedot
korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti saatavilla
Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
77
SVENSKA
SLAGNYCKEL
DW292, DW294
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig
erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse
gör DEWALT till ett av de mest pålitliga namnen för
professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Sockelmått
Vikt
V
W
min-1
kg
DW292
DW294
230
2
710
2.200
1/2"
3,2
230
2
710
2.200
3/4"
3,2
LPA (ljudtryck)
dB(A)
99
99
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
dB(A)
3
3
LWA (ljudstyrka)
dB(A)
107
107
dB(A)
4,6
4,6
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
Vibrationens totala värde (treaxelvektorsumma) bestäms enligt
EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde (ah)
m/s²
8,0
8,0
ah =
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
● En uppskattning av exponeringen för
vibration som användaren utsätts för,
bör också ta i beaktande antalet gånger
verktyget slås av eller den tid det är
igång, men inte i bruk. Det kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
● Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda användaren från
vibrationspåverkan, så som: underhåll
av verktyget och tillbehören, att hålla
händerna varma, organisation av
arbetsmönster.
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA: Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 Ampere, nätel
Vibrationsvärdet som anges på det här
informationsbladet, har uppmätts i enlighet med ett
standardiserat test som beskrivs i EN 60745 och
kan användas för att jämföra ett verktyg med ett
annat. Det kan användas för en preliminär
bedömning av utsättande för vibration.
VARNING:
● Det deklarerade vibrationsvärdet
representerar normal användning av
verktyget. Om verktyget används för
andra användningsområden, med
andra tillbehör eller vid bristande
underhåll, kan vibrationsvärdet vara ett
annat. Det kan betydligt öka den
exponering för vibration som
78
VARNING: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte
undviks, kan resultera i dödsfall eller
allvarlig skada.
OBSERVER: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte
undviks, kan resultera i lindrig eller
måttlig skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte
är relaterad till personskada som, om
den inte undviks, skulle kunna resultera i
egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
SVENSKA
Anger brandfara.
CE-Försäkran om överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DW292, DW294
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den
tekniska filen och gör denna förklaring å DEWALTs
vägnar.
Horst Großmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
Säkerhetsanvisningar
VARNING! Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för elverktyg
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar
och instruktioner. Om varningarna inte
följs kan det resultera i elektrisk stöt,
brand och/eller allvarlig skada.
Spara alla varningar och instruktioner för
framtida referens
Termen "elverktyg" i varningar, syftar på ditt
eldrivna elverktyg (anslutet via sladd till eluttag),
eller ditt batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1 Säkerhet i arbetslokalen
a Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder till
olyckor.
b Använd inte elverktyg i explosiva miljöer, så
som i närhet av lättantändliga vätskor, gaser
eller damm. Elverktyg åstadkommer gnistor
som kan antända damm och gaser.
c Håll barn och åskådare på avstånd under
det att elverktyget används. Distraktioner kan
få dig att förlora kontrollen.
2 Elsäkerhet
a Elverktygets kontakt måste passa eluttaget.
Kontakten bör aldrig, på något som helst
sätt, modifieras. Använd inte adapterkontakter
med jordade elverktyg. Icke modifierade
kontakter och passande eluttag minskar risken
för elektrisk stöt.
b Undvik kroppskontakt med jordade ytor, så
som rör, element, spisar och kylskåp. Ökad
risk för elektrisk stöt föreligger om din kropp är
jordad.
c Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om vatten
kommer in i elverktyget.
d Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra eller
dra ur kontakten till elverktyget. Håll sladden
borta från hetta, olja, vassa kanter och
rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e Vid användande av elverktyget utomhus bör
en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar risken
för elektrisk stöt.
f Om användning av elverktyg i fuktiga miljöer
inte går att undvika, skall strömtillförsel med
jordfelsbrytare (residual current device,
RCD) användas. Att använda en jordfelsbrytare,
reducerar risken för elektrisk stöt.
3 Personsäkerhet
a Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
79
SVENSKA
b
c
d
e
f
g
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar personskador.
Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge, före
du kopplar verktyget till strömkälla och/eller
batteripaket, eller då du lyfter eller bär det.
Att bära elverktyg med fingret på strömbrytaren
eller att koppla på strömmen då strömbrytaren
är påslagen inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på.
En skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar
i en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar borta från rörliga maskindelar.
Löst hängande kläder, smycken och långt hår
kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning
och insamling av damm, försäkra dig om att
de är anslutna och använda på rätt sätt.
Användande av damminsamlingssystem,
kan reducera dammrelaterade faror.
4 Användning och vård av elverktyg
a Pressa inte för hårt på elverktyget. Använd
rätt elverktyg för rätt uppgift. Elverktyget
kommer att utföra arbetet bättre och säkrare om
det används för arbete på den nivå det är avsett
för.
b Använd inte elverktyget om det inte kan slås
av och på med strömbrytaren. Ett elverktyg
som inte kan kontrolleras via strömbrytare är
farligt att använda och måste repareras.
c Koppla ur kontakten från strömkällan och/
eller batteripaketet från elverktyget före du
gör justeringar, byter tillbehör, eller lägger
undan elverktyget. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken för att
elverktyget slås på av misstag.
80
d Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e Vård av elverktyg. Kontrollera om det finns
rörliga delar som inte sitter rätt eller som
har fastnat, delar som är trasiga eller annat
som kan påverka elverktygets funktion. Om
elverktyget är skadat bör det repareras före
det används. Många olyckor orsakas av
bristfälligt underhållna elverktyg.
f Håll skärverktyg skarpa och rena.
Om skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och det
arbete som skall utföras. Användande av
elverktyget för andra ändamål än det är menat
för, kan orsaka farliga situationer.
5 Service
a Låt elverktyget repareras endast av
kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar. Detta garanterar att
elverktygets säkerhet bibehålls.
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsinstruktioner för alla
slagborrar
• Ha på öronskydd när du använder slagborrar.
Att utsättas för buller kan ge hörselskada.
• Använd hjälphandtagen som levereras med
verktyget. Att förlora kontrollen kan medföra
personskada.
• Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Kontakt med en strömförande
ledning, kommer att också göra verktygets
oskyddade metalldelar strömförande och ge
användaren en elektrisk stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att stödja och fästa arbetsstycket vid
ett stabilt underlag. Att hålla stycket som ska
SVENSKA
borras/skruvas löst i handen eller mot kroppen
är inte stabilt och kan leda till att man tappar
kontrollen.
• Ha på skyddsglasögon eller annat skydd för
ögonen. Hamring och borrning får flagor
att flyga omkring. Flygande partiklar kan ge
permanent ögonskada.
● Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du
börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
• Borrspetsar, uttag och verktyg blir varma vid
användning. Ha på handskar när du rör vid dem.
• Använd inte det här verktyget under långa
perioder. Vibration orsakad av verktygets rörelse,
kan vara skadlig för händer och armar. Använd
handskar för att skapa en extra madrassering
och ta många pauser för att minska mängden
vibration du utsätts för.
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir
heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING (FIG. A)
Datumkoden (7), vilken också inkluderar tillverkningsår,
finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Slagnyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
● Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
1
2
3
4
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
Strömbrytare
Väljare höger/vänstergång
Städ
Sockel
Användningsområde
Din DW292, DW294 slagnyckel är konstruerad för
professionell drivning av skruvar och muttrar.
Använd INTE i fuktiga miljöer, eller i närhet av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna slagnyckel är ett elverktyg för yrkesmässig
användning.
Tillåt INTE barn att komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs då detta verktyg används av
oerfarna personer.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd förlängningssladd, som är lämplig för detta
verktygs strömbehov (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden
helt och hållet.
81
SVENSKA
Montering och inställning
Korrekt Handplacering (fig. A, E)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: Koppla alltid ur verktyget
innan Du börjar med montering och
inställning.
Montering och avlägsnande av socklar
Din DW292 slagnyckel har ett 1/2" fyrkantsdrivsystem med spärrstift.
Din DW294 slagnyckel har ett 3/4" fyrkantsdrivsystem med spärrstift.
Montering av socklar (fig. B)
● Rikta hålet (6) i sidan av sockeln gentemot
spärrstiftet (5) på städet.
● Tryck sockeln (4) mot städet (3) tills den klickar
fast. Slå lätt mot den om det behövs.
Avlägsnande av socklar (fig. C)
● Tryck in spärrstiftet (5) genom hålet (6) i
sockeln och drag av sockeln från städet.
Inställning av vridriktningen (fig. D)
● Välj vridriktning framåt eller bakåt med
riktningsomkopplaren (2).
VARNING: Vänta alltid tills motorn har
stannat innan du byter rotationsriktning.
ANVÄNDNING
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget (8) såsom visas.
Strömbrytare (fig. A)
● För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren
(1).
● För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med
så lite underhåll som möjligt, kunna användas
länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för
skador, stäng alltid av och koppla ur
verktyget ur elnätet innan du
monterar och tar bort tillbehör, innan
justering eller ändring av
inställningar eller vid reparationer.
Kontrollera att verktyget är avstängt. En
ofrivillig start kan orsaka skador.
Bruksanvisning
VARNING:
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Dragning av skruvar eller muttrar (fig. A)
● Välj rätt sockel för skruven eller muttern som
ska drivas.
● Välj vridriktning framåt eller bakåt enligt
ovanstående beskrivning.
● Håll verktyget i linje med skruven/muttern.
82
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt
luftventilerna. Använd alltid godkända
skyddsglasögon och andningsmask vid
utförandet av denna procedur.
SVENSKA
VARNING: Använd aldrig
lösningsmedel eller andra starka
kemikalier för rengöring av delarna som
inte är av metall. Kemikalierna kan
försvaga materialet i de här delarna.
Använd endast milda rengöringsmedel
och en fuktig trasa. Låt aldrig vätska
komma in i verktyget; sänk aldrig någon
del av verktyget i vätska.
Extra tillbehör
Kontakta Din återförsäljare för vidare information
om lämpliga tillbehör.
VARNING: Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT, inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av
DEWALT användas med den här
produkten.
hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny
produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för DEWALT-produkter när de en
gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja
den, ber vi dig att återlämna produkten till en
auktoriserad reparations- och servicerepresentant
som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får
du genom kontakt med den lokala DEWALTföreträdare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor och kontakter finns även tillgängligt
på Internet på: www.2helpU.com.
Olika sorters socklar, hållare och adaptrar kan
erhållas som extra tillbehör.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får
inte kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
DEWALT-produkt med en ny, eller inte längre
behöver den, ska du inte kasta den
i hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till
särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan
materialen återvinnas och användas på
nytt. Användning av återvunna material
skonar miljön och minskar
förbrukningen av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt elutrustning från
83
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
84
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
TÜRKÇE
DARBELİ TORNAVİDA
DW292, DW294
Tebrikler!
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz.
Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi
DEWALT'ı profesyonel kullanıcılar işin en güvenilir
partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
V
Tip
DW292
DW294
230
230
2
2
Güç ihtiyacı
W
710
710
Yüksüz hız
min-1
2.200
2.200
1/2"
3/4"
kg
3,2
3,2
dB(A)
99
99
Soket ebatı
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
3
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
107
107
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
4,6
4,6
Titreşim toplam değerleri (üçlü vektör toplamı)
EN 60745: 'e belirlenmiştir:
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
● Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı
kaldığı veya çalışmasına karşın iş
görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
● Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Tanımlar: Güvenlik talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
Titreşim emisyon değeri (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Belirsizlik K=
m/s²
1,5
1,5
Sigortalar:
Avrupa
230 V takım
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm
veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
10 Amper, şebeke
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745'te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI:
● Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi,
aletin ana uygulamalarını yansıtır.
Ancak alet farklı aksesuarlarla farklı
uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
85
TÜRKÇE
AT - Uygunluk beyanı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW292, DW294
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin:
2006/42/EC, EN 60745-1 ve EN 60745-2-2
normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan
eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Großmann
Baskan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
Güvenlik talimatları
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik Uyarıları
UYARI: Tüm güvenlik uyarılarını ve
tüm talimatları okuyun. Uyarı ve
talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
Tüm uyarı ve talimatları ileride başvuru
amacıyla saklayın
Uyarılarda geçen "elektrikli alet" terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
86
1 Çalışma alanının güvenliği
a Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
kullanmayın. Elektrikli aletler toz veya dumanı
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkarmaktadır.
c Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları ve
etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dagıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2 Elektrik emniyeti
a Elektrikli aletin fiºleri prize uygun olmalıdır.
Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Topraklanmış elektrikli aletler ile birlikte
adaptör fişlerini kullanmayın. Degiştirilmemiş
fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti taşımak,
sürüklemek veya prizden çekmek üzere
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ, keskin
köşeler veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik
çarpması riskini artırmaktadır.
e Bir elektrikli aleti dış mekanda kullanırken,
dış mekan kullanımına uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Dış mekan kullanımına
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltmaktadır.
f Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
TÜRKÇE
3 Kişisel güvenlik
a Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun,
ne yaptığınıza dikkat edin ve sağduyunuzu
kullanın. Yorgun olduğunuz zaman veya ilaç,
alkol ya da başka tedavi etkisi altında iken
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b Kiºisel koruyucu ekipman kullanın.
Her zaman göz koruması kullanın.
Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi,
kaymaz emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının. Güç
kaynağını ve/veya pil takımını bağlamadan,
aleti yerden kaldırmadan ya da taşımadan
önce anahtarın off (kapalı) konumda
olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri
parmagınız anahtar üzerindeyken taşımak veya
anahtarı açık konumdaki elektrikli aletleri prize
takmak kazalara yol açacaktır.
d Elektrikli aleti açık konuma getirmeden önce
varsa ayar anahtarını veya ayarlı penseyi
çıkarın. Elektrikli aletin dönen bir parçasına
baglı kalan bir ayarlı pense veya anahtar kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
e Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha iyi
kontrol edilebilecektir.
f Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya takı
kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi halinde,
bunların uygun biçimde bağlanması ve
kullanılmasını sağlayın. Toz toplama kullanımı
tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
4 Elektrikli aletin kullanımı bakımı
a Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Dogru elektrikli
alet, tasarlandıgı hızda işi daha iyi ve daha
güvenli yapacaktır.
b Açma/kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli
aleti kullanmayın. Anahtar ile kontrol edilemeyen
herhangi bir elektrikli alet tehlikelidir ve tamir
edilmelidir.
c Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya elektrikli
aletleri saklamadan önce fişi güç kaynağından
çekin ve/veya pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu
güvenlik önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin ve
elektrikli aleti veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin
vermeyin. Elektrikli aletler egitimsiz
kullanıcıların elinde çok tehlikelidir.
e Elektrikli aletlerin bakımını yapın. Hareketli
parçaların hizalanmasını veya bağlantılarını,
parçaların kırık olup olmadığını ve elektrikli
aletlerin çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin tamirini
yaptırın. Kazaların pek çogu, bakımı yapılmayan
elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
f Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektigi şekilde yapılmış keskin uçlu
kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma olasılıgı
daha az, kontrolü daha kolaydır.
g Elektrikli el aletini, aksesuvarları ve uçları
vb. çalışma şartlarını ve gerçekleştirilecek
işi göz önüne alarak bu talimatlara göre
kullanın. Elektrikli aletin amacı dışındaki
işlemlerde kullanılması tehlikeli durumlara yol
açabilir.
5 Servis
a Aletinizi sadece uzman bir elemana ve
orijinal yedek parçalar kullandırarak onartın.
Böylelikle aletin güvenliğini korumuş olursunuz.
EK ÖZEL GÜVENLIK
KURALLARI
Tüm Darbeli Matkaplar İçin
Güvenlik Talimatları
• Darbeli matkaplarla kulak koruyucular
kullanın. Gürültüye maruz kalmak işitme
kaybına neden olabilir.
87
• Aletle birlikte verilen yardımcı tutamaçları
kullanın. Kontrolü kaybetmek kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
• Kesim aletinin gizli kablolara ya da kendi
kablosuna temas edebileceği bir iş
yaparken, elektrikli aleti izoleli kavrama
yüzeylerinden tutun. “Elektrik yüklü” kabloyla
temas etmek, aletin açık metal parçalarına
“elektrik yükleyerek” kullanıcıya elektrik
çarpmasına neden olur.
• İş parçasını sabit bir düzleme bağlamak
ve desteklemek için mengene veya başka
bir pratik yol kullanın. İşi elinizle veya
vücudunuza karşı tutmak dengeyi bozar ve
kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
• Koruyucu gözlük veya başka bir göz
koruması kullanın. Vurma ve delme işlemleri
küçük parçaların sıçramasına neden olur.
Sıçrayan parçacıklar gözlerde kalıcı hasar
bırakabilir.
• Parçalar, yuvalar ve aletler çalışırken ısınır.
Wear gloves when touching them.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Bunlara dokunurken eldiven takın.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (7) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
88
Ambalajın içindekiler
Ambalajın içinde aşağıdakiler vardır:
1 Darbeli tornavida
1 Kullanım kılavuzu
1 Açılımlı çizim
● Nakliye sırasında alette, parçalarında veya
aksesuarlarında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
● Aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu iyice
okuyup anlamaya zaman ayırın.
Tanım (şekil A)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını hiçbir zaman değiştirmeyin.
Hasar veya kişisel yaralanmaya sebep
olabilir.
1
2
3
4
Açma/kapama anahtarı
Sağ/sol dönüş kontrol düğmesi
Örs
Soket
Öngörülen kullanımı
DW292, DW294 darbeli tornavidanız, profesyonel
vidalama işlemleri ve somun ayarlama
uygulamaları için tasarlanmıştır.
NEMLI KOŞULLARDA veya yanıcı sıvılar veya
gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu darbeli tornavida profesyonel bir alettir.
ÇOCUKLAR N aletle temas etmesine izin
vermeyin.
Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanıldığı durumlarda gözetim gereklidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu
nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu
aletin giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun
onaylı bir uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman
kabloyu tamamen makaradan çıkarın.
Montaj ve ayarlar
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya.
Vidalama veya somun kıvırma
(somun ayarı yapma) (şekil A)
● Kıvrılacak olan vida veya somun için uygun
soketi seçiniz.
● Yukarıda açıklandığı gibi ileri veya geri rotasyon
yönünü seçiniz.
● Aleti sıkılayıcı ile aynı hizada tutunuz.
Uygun El Pozisyonu (şek. A, E)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekilde gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
UYARI : Montaj ve ayarlardan önce
mutlaka aletin fişini çekin.
Soketlerin takılması ve çıkartılması
DW292 darbeli tornavidanız, maşalı çivi ile beraber
1/2" lik bir kare tahrik sistemi kullanır.
DW294 darbeli tornavidanız, maşalı çivi ile beraber
3/4" lik bir kare tahrik sistemi kullanır.
Soketlerin takılması (şekil B)
● Soketlerin yan tarafındaki deliği (6) örs
üzerindeki maşalı çiviye (5) göre ayarlayınız.
● Soketi (4) yerine oturuncaya kadar örs (3)
üzerinde ittiriniz. Eğer gerekir ise hafifçe vurunuz.
Soketlerin çıkartılması (şekil C)
● Maşalı çiviyi (5) delik (6) boyunca ittirerek
girdiriniz ve soketi örsten çıkartınız.
Rotasyon yönünün ayarlaması (şekil D)
● İleri/geri yön ayarlama anahtarını (2) kullanarak
ileri veya geri rotasyon yönünü seçiniz.
UYARI : Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana
tutamak (8) üzerinde olduğu konumdur.
Çalıştırma ve kapatma (şekil A)
● Aleti çalıştırmak için, açma/kapama anahtarı (1)
basın.
● Cihazı durdurmak için düğmeyi bırakınız.
BAKIM
DEWALT aletiniz minimum bakım ile uzun bir
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Her zaman
sorunsuz çalışması, alete gerekli bakımın
yapılmasına ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takmadan ve
çıkartmadan, ayarları yapmadan veya
değiştirmeden önce veya tamir
yaparken makineyi kapatın ve
elektrik fişini prizden çekin. Aletin
kapalı olduğuna emin olun. Kazara
olabilecek bir çalıştırma yaralanmaya
sebep olabilir.
KULLANMA
Kullanım talimatları
Yağlama
Elektrikli aletiniz, ek yağlama gerektirmez.
UYARI :
Daima güvenlik talimatlarına ve
uygulanan kurallara uyun.
89
TÜRKÇE
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve
etrafında toz toplanması halinde bu
tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana
gövdeden uzaklaştırın. Bu prosedürü
uygularken onaylanmış koruyucu
gözlük ve onaylanmış toz maskesi
takın.
UYARI: Aletin metal olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
madde ya da diğer sert kimyasal
maddeleri kullanmayın. Bu tür kimyasal
maddeler metal olmayan parçalarda
kullanılan malzemeleri zayıflatabilir.
Sadece su ve az sabun ile
nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin içine
herhangi bir sıvının girmesine izin
vermeyin; aletin herhangi bir parçasını
bir sıvı içine daldırmayın.
Opsyonel aksesuarlar
Uygun aksesuarlar konusunda daha fazla bilgi için
bayinize başvurun.
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin
dışındaki aksesuvarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuvarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
Çeşitli tiplerdeki soketler, tutucular, ve adaptörler
tercihsel seçenekler olarak sağlanabilir.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
90
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende
satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler
içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri
dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır.
Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için,
lütfen, ürününüzü bizim adımıza teslim alacak
herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın
yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili DEWALT servislerinin listesi ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
ve tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde
bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni
bir ilave niteliğinde olup profesyonel
bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
sözleşmeden doğan haklara veya
profesyonel olmayan, özel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz yasal haklara
hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa
Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde
geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü,
satın alma tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde, ilk denemenizde, performansı
sizi tam olarak tatmin etmediyse,
yetkili servise götürülüp; DEWALT
Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir
veya gerekirse tamir edilir. Bu haktan
yararlanmak için:
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın
alma tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan
ürünün değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili
DEWALT servislerinin listesi ve satış
sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
İnternette www.2helpU.com adresinde
mevcuttur.
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere
teslimi;
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm
DEWALT ürünleri satın alma tarihinden
itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya
mahsus olmak üzere ürününüz DEWALT
Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan
tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve
garanti kartı ibrazı gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
91
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
DW292, DW294
Θερμά συγχαρητήρια!
Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της DEWALT.
Η πολύχρονη εμπειρία της DEWALT, η συνεχής
εξέλιξη των προϊόντων της και η εφαρμογή
καινοτομιών την καθιστούν έναν από τους πιό
αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
DW292
Τάση
V
Τύπος
230
2
2
W
710
710
min-1
2.200
2.200
1/2"
3/4"
kg
3,2
3,2
dB(A)
99
99
Ισχύς εισόδου
Ταχύτητα άνευ φορτίου
Μέγεθος υποδοχής
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
DW294
230
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
107
107
KWA (αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
4,6
4,6
Τιμές συνολικής δόνησης (άθροισμα τριαξονικών
ανυσμάτων) αποφασισμένο σύμφωνα με
EN 60745:
Τιμή εκπομπής δόνησης (ah)
ah =
m/s²
8,0
8,0
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
1,5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
● Το δηλωμένο επίπεδο κραδασμών
αφορά στις κύριες εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο αν το εργαλείο
χρησιμοποιείται για διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά αξεσουάρ ή
ελλιπή συντήρηση, μπορεί το επίπεδο
κραδασμών να διαφέρει. Αυτό μπορεί
να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά τη διάρκεια ολόκληρης
της εργασίας.
● Μια εκτίμηση της έκθεσης σε
κραδασμούς θα πρέπει επίσης να
λαμβάνει υπόψη τις φορές που το
εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή
όταν λειτουργεί αλλά δεν εκτελεί
καθαυτή την εργασία. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
● Προβλέψτε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας
για την προστασία του χειριστή από τις
επιδράσεις των κραδασμών όπως:
συντήρηση του εργαλείου και των
εξαρτημάτων, διατήρηση της
θερμότητας των χεριών, οργάνωση των
διαδικασιών εργασίας.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Ασφάλειες:
Ευρώπη
230 V εργαλεία
10 Amperes, κεντρική παροχή
Το επίπεδο κραδασμών που αναφέρεται στο
παρόν φύλλο πληροφοριών μετρήθηκε σύμφωνα
με μια τυποποιημένη δοκιμή κατά EN 60745 και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός
εργαλείου με κάποιο άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μια προκαταρκτική αξιολόγηση
της έκθεσης.
92
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
Οδηγίες ασφαλείας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW292, DW294
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Groίmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Γερμανια
31.12.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες
τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν οι
προειδοποιήσεις και οδηγίες, αυτό
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
Φυλάξτε όλεσ τισ προειδοποιήσεισ και οδηγίεσ
για μελλοντική αναφορά
Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1 Ασφάλεια χώρου εργασίασ
α Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή
σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
β Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων,
ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες που
αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί να
προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2 Ηλεκτρική ασφάλεια
α Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε τρόπο.
Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με γείωση
εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη
93
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
τροποποιημένα βύσματα και οι ταιριαστές
πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν το
σώμα σας είναι γειωμένο.
γ Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη
βροχή ή σε συνθήκες υγρής ατμόσφαιρας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση του
ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε το μακριά
από θερμότητα, ελαιώδεις ουσίες, αιχμηρά
αντικείμενα ή γωνίες, ή μετακινούμενα
εξαρτήματα. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά
ή που είναι "μπερδεμένα", αυξάνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε Οταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η
χρήση καλωδίου κατάλληλου για εξωτερική
χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3 Προσ.πική ασφάλεια
α Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι
κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική
κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου.
Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να επιφέρει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β Χρησιμοποιήστε προσωπικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Φοράτε πάντα προστατευτικά
γυαλιά. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού
όπως αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
94
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε το
εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας στο
διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων με
ανοικτό (θέση on) διακόπτη, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
δ Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό
κλειδί πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο. Ενα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που
έχει αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα και τα
γάντια μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
ζ Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί
σωστά και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
Η χρήση συσκευής συλλογής σκόνης μπορεί να
μειώσει τους σχετιζόμενος με σκόνη κινδύνους.
4 Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού
εργαλείου
α Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική δύναμη
το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το
κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή σας.
Το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα
εκτελέσει καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο
του όταν χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον
οποίο προορίζεται.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
β Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο
εάν ο διακόπτης (on-off)_δεν λειτουργεί.
Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί
μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και
το πακέτο μπαταρίας από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκομένων, ή πριν
αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο απροσδόκητης
λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου.
δ Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου
μπορούν να το φτάσουν παιδιά και μην
επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε
για τυχόν εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή
στρέβλωση κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το ηλεκτρικό
εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε για
την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε.
Πολλά ατυχήματα έχουν προκληθεί από
ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί
κατάλληλα.
στ Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής έχουν
μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος κατά τη
λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας
και την εργασία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου για εργασίες διαφορετικές απ' αυτές
για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να
δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση.
5 Σέρβις
α Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου
πρέπει να αναλαμβάνει έμπειρος τεχνικός
που θα χρησιμοποιεί μόνο γνήσια
ανταλλακτικά. Ετσι εξασφαλίζεται η διατήρηση
της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
Κρουστικά Δράπανα
• Να φοράτε προστατευτικά αυτιών, όταν
χρησιμοποιείτε κρουστικά δράπανα. Η
έκθεση στο θόρυβο ενδέχεται να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Να χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές
χειρολαβές που παρέχονται με το εργαλείο.
Η απώλεια ελέγχου ενδέχεται να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
• Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες λαβής, όταν
πραγματοποιείτε μια εργασία κατά την
οποία το εργαλείο κοπής ενδέχεται να έρθει
σε επαφή με μη εμφανή καλωδίωση ή με
το ίδιο το καλώδιο ηλεκτροδότησης του.
Η επαφή με ενεργό («ζωντανό») καλώδιο θα
φορτίσει με ηλεκτρικό ρεύμα και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά τμήματα του εργαλείου και θα
προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χρήστη.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή κάποιο
άλλο πρακτικό τρόπο, για να ασφαλίσετε
και υποστηρίξετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή πλατφόρμα. Η σταθεροποίηση του
τεμαχίου εργασίας μόνο με το χέρι σας ή με
το σώμα σας δημιουργεί αστάθεια και πιθανή
απώλεια ελέγχου.
• Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλο
είδος προστασίας για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης και διάτρησης προκαλούν
αιωρούμενα σωματίδια. Τα αιωρούμενα
σωματίδια ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμες
βλάβες στα μάτια.
• Οι μύτες, οι πρίζες και τα εργαλεία
θερμαίνονται κατά τη χρήση. Όταν τα αγγίζετε,
να φοράτε γάντια.
• Μη χειρίζεστε αυτό το εργαλείο για
εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Οι
κραδασμοί που προκαλούνται κατά τη λειτουργία
του εργαλείου ενδέχεται να προκαλέσουν
βλάβες στα χέρια και τους ώμους σας. Να
95
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
χρησιμοποιείτε γάντια για επιπλέον προστασία
και περιορίζετε τις περιόδους εργασίας κάνοντας
συχνά διαλείμματα.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων
ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν
μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων επειδή τα αξεσουάρ
θερμαίνονται πολύ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
9ΕΙΚ. [FIGURE] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας (7), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω
στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Ελεγχος του περιεχομένου της
συσκευασίας
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
1
2
3
4
Διακόπτης λειτουργίας on/off
Διακόπτης κανονικής/αντίστροφης περιστροφής
Ακμονας
Υποδοχή
Προβλεπόμενη χρήση
Το κρουστικό κλειδί DW292, DW294 έχει
σχεδιασθεί για επαγγελματικές εφαρμογές
βιδώματος και τοποθέτησης περικόχλιων.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών ή
αερίων.
Αυτό το κρουστικό κλειδί είναι ένα επαγγελματικό
εργαλείο.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ' επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση όταν άπειροι
χειριστές χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Στη συσκευασία υπάρχουν:
1 Κρουστικό κλειδί
1 Φυλλάδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
● Ελέγξτε το εργαλείο, τα ανταλλακτικά και τα
εξαρτήματα για βλάβες που ίσως έχουν
προκληθεί κατά τη μεταφορά.
● Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να
κατανοήσετε όλο το φυλλάδιο οδηγιών πριν να
χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Περιγραφή (εικ. A)
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
96
Χρήση προέκτασης
Εάν απαιτείται προέκταση, χρησιμοποιείτε
εγκεκριμένη προέκταση κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του εργαλείου (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι
1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
Συναρμολόγηση και ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βγάζετε πάντοτε το
εργαλείο από την πρίζα πριν
προχωρήσετε σε εργασίες
συναρμολόγησης και ρύθμισης.
Εφαρμογή και αφαίρεση ρευματοδοτών
Το κρουστικό σας κλειδί DW292 χρησιμοποιεί ένα
τετράγωνο σύστημα οδηγού 1/2" με πείρο
ανάσχεσης.
Το κρουστικό σας κλειδί DW294 χρησιμοποιεί ένα
τετράγωνο σύστημα οδηγού 3/4" με πείρο
ανάσχεσης.
Εφαρμογή ρευματοδοτών (εικ. B)
● Ευθυγραμμίστε την οπή (6) στην πλευρά της
υποδοχής με τον πείρο ανάσχεσης (5) στον
άκμονα.
● Πιέστε την υποδοχή (4) πάνω στον άκμονα (3)
μέχρι να τοποθετηθεί στη θέση της κάνοντας
"κλικ". Χτυπήστε την ελαφρά, αν χρειάζεται.
Αφαίρεση ρευματοδοτών (εικ. C)
● Πατήστε τον πείρο ανάσχεσης (5) μέσα από την
οπή (6) μέσα στην υποδοχή και τραβήξτε την
υποδοχή από τον άκμονα.
Ρύθμιση της διεύθυνσης περιστροφής (εικ. D)
● Επιλέξτε περιστροφή προς τα εμπρός ή
ανάποδα χρησιμοποιώντας το διακόπτη
εμπρός/ανάποδα (2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν αλλάξετε τη
φορά περιστροφής, περιμένετε πάντοτε
να σταματήσει εντελώς η κίνηση του
μοτέρ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφάλειας
και τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων ή
την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Τοποθέτηση βιδών ή περικοχλίων (εικ. A)
● Επιλέξτε την κατάλληλη υποδοχή για τη βίδα ή
το περικόχλιο που θα τοποθετήσετε.
● Επιλέξτε περιστροφή προς τα εμπρός ή
ανάποδα όπως περιγράφεται παραπάνω.
● Κρατήστε το εργαλείο στην ίδια ευθεία με το
συνδετήρα.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. A, E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την
κατάλληλη θέση των χεριών, όπως
φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά το εργαλείο
για να είστε προετοιμασμένοι σε
περίπτωση ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην κύρια λαβή (8), όπως δείχνει η
εικόνα.
Ξεκίνημα/Σταμάτημα (εικ. A)
● Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε
το διακόπτη on-off (1).
● Για να σταματήσετε το εργαλείο απελευθερώστε
το διακόπτη.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η αδιάλειπτη και κανονική λειτουργία του εργαλείου
εξαρτάται από τη φροντίδα και τον τακτικό
καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, σβήστε και
αποσυνδέστε το εργαλείο από τη
πυγή ρεύματος πριν εγκαταστήσετε
και αφαιρέσετε τα εξαρτήματα, πριν
ρυθμίσετε ή αλλάξετε ρυθμίσεις ή
όταν κάνετε επισκευές. Βεβαιωθείτε
97
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο.
Μια τυχαία ενεργοποίηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμούς.
μείωση του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα
συνιστώμενα από τη DEWALT.
Προαιρετικά διατίθενται διάφοροι τύποι υποδοχών,
βάσεων και προσαρμογέων.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δε χρειάζεται πρόσθετη
λίπανση.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορριφθεί με
συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη έξω
από το κύριο περίβλημα με ξηρό αέρα
κάθε φορά που βλέπετε τη συλλογή
αυτών γύρω από τους αεραγωγούς.
Να φοράτε εγκριμένη προστασία
ματιών και εγκριμένη μάσκα σκόνης
όταν εκτελείτε αυτή την διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά για
τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν τα
υλικά που χρησιμοποιούνται σ' αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και ήπιο
απορρυπαντικό ή ήπιο σαπούνι.
Μην αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό
μέσα στο εργαλείο. Μην βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
οποιοδήποτε υγρό.
Προαιρετικά εξαρτήματα
Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν
δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν. Η χρήση
αυτών των παρελκομένων με το παρόν
εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη. Για
98
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας
χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για
ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση υλικών. Η επανάχρηση
ανακυκλωμένων υλικών βοηθάει την
προστασία του περιβάλλον και μειώνει
την ζήτηση για σπάνια υλικά.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να παρέχουν
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από
κατοικίες, δημοτικές τοποθεσίες απορριμμάτων ή
από τον έμπορα όταν αγοράσατε το καινούργιο
προϊόν.
Η DEWALT δίνει τη δυνατότητα συλλογής και
ανακύκλωσης των προϊόντων της που έχουν
συμπληρώσει τη διάρκεια ζωής τους. Για να κάνετε
χρήση της υπηρεσίας, επιστρέψατε το προϊόν σας
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών, όπου θα το
παραλάβουν προς ανακύκλωση.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με
τα γραφεία της DEWALT στη διεύθυνση που
αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να
πληροφορηθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών της DEWALT και τις λεπτομέρειες και
τους αρμόδιους των υπηρεσιών που παρέχονται
μετά την πώληση, μπορείτε να ανατρέξτε στο
Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
ΕΛΛΝΗΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην
ποιότητα των προϊόντων της και
προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση
για τους επαγγελματίες χρήστες του
προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης
αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει κατά
κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει
σύμβασης που έχετε ως επαγγελματίας
χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά σας
ως ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει εντός των
περιοχών δικαιοδοσίας των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30
ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι
από την απόδοση του εργαλείου
DEWALT, απλώς επιστρέψτε το εντός 30
ημερών, πλήρες όπως αγοράστηκε με
όλα τα τμήματα και εξαρτήματά του, στο
σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί το
σύνολο των χρημάτων ή για ανταλλαγή.
Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά
και πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
επιβάρυνση ή, κατά την κρίση μας, τη
δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με
την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες
επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με
όλα τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον
πωλητή ή εντοπίστε τη διεύθυνση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου σέρβις της DEWALT
από τον κατάλογο της DEWALT ή
επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
σέρβις της DEWALT καθώς και πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία
εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση: www.2helpU.com.
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις της DEWALT. Πρέπει να
προσκομιστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνεται το κόστος της εργασίας.
Δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα και
ανταλλακτικά, εκτός και αν η βλάβη
παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από
την ημερομηνία αγοράς, η DEWALT
εγγυάται την αντικατάσταση όλων των
ελαττωματικών τμημάτων χωρίς
99
100
101
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
Ελλάς
Sverige
Türkiye
United Kingdom
N055744
03/10
Download PDF

advertising